Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. rugpjûèio 24 d.

18-ieji leidimo metai

2013 m. rugpjûèio 24 d. Ðeðtadienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 94 (2 607)

Obuoliø pertekliaus sodai neþada

Kaina 1, 20 Lt

Pavogë krovininá automobilá Ketvirtadienio naktá Ðëtos seniûnijos Aukðtøjø Kapliø kaime pavogtas krovininis automobilis su jame buvusiais daiktais ir dokumentais. Ðio kaimo gyventojai J. K. priklausantis „Fiat Ducato“ po vidurnakèio dingo ið daugiabuèio namo kiemo. Automobilyje buvo prikrauta ávairiø daiktø: devyniolika dviraèiø, aðtuonios kartoninës dëþës su ávairiausiais dëvëtais drabuþiais, plastikinë árankiø dëþë ir kt. Be to, fiato viduje buvo ir radijo ryðio priemonë, ávairûs dokumentai.

Ið sandëlio dingo drëgnomatis Dotnuvos seniûnijos Padotnuvio kaime apvogtas vieno ûkininko sandëlis. Vagystë pastebëta treèiadienio rytà. Alyviniø obuoliø sezonas baigësi. Turguje ant prekystaliø juos pakeitë kitos, vëlyvesnës veislës.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Giedrûna GIRDENYTË

Këdainiø kraðto sodininkai jau skina obuoliø derliø. Jie dar vengia tiksliau prognozuoti prognozuoti,, koks jis bus, taèiau laukia vidutinio, nors yra sodø, kuriuose nuo obuoliø ðakos linksta. TTodël odël ne vienas sodininkas laukë þiniø ið AB „Anykðèiø vynas“, kuri ðiais metais, palyginus su praëjusiais, obuoliø supirkimo pradþià vëlavo visa savaite. /Nukelta á 2 psl./

Padotnuvyje gyvenantis E. G. tà rytà pastebëjo, kad atidaryti jo sandëlio vartai. Netrukus paaiðkëjo, ko vagies brautasi: sandëlyje nebebuvo juodo lagaminëlio, kuriame laikomas prietaisas grûdiniø ir aliejiniø kultûrø drëgnumui matuoti. Ûkininkui padaryta 1,5 tûkst. litø þala. „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðilumos ir karðto vandens kainos nuo rugsëjo 1 d. AB „Panevëþio energija“ informuoja, kad nuo rugsëjo 1 d. ðilumos kaina maþëja 0,6 proc. ir nustatyta vienanarë centralizuotai tiekiamos ðilumos kaina – 21,30 ct/kWh (be PVM), gyventojams – 23,22 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Këdainiø miesto ir rajono vartotojams karðto vandens kaina – 18,71 Lt/ m3 (be PVM ), gyventojams – 20,39 Lt/ m3 (su 9 proc. PVM ). Daugiau informacijos apie nustatytas kainas galite rasti AB „Panevëþio energija“ interneto svetainëje www.pe.lt.

DIENOS PIETÛS – 10 Lt! Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. – atveþimas nemokamas! Tel. 8 630 08 600.

Ðventiniai patiekalai – á Jûsø pobûvio vietà! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Yra galimybë pasiimti patiems. Suderinsime kainà pagal Jûsø finansines galimybes. Tel. 8 630 01 106, www.svenciucentras.lt.

Daiva Paulauskienë, AB „Panevëþio energija“ atstovë spaudai Uþs. Nr. 4 294


2

2

2013 m. rugpjûèio 24 d.

Obuoliø pertekliaus sodai neþada biausiai trûksta tokiø veisliø, kurios uþpildytø atsiradusià spragà tarp vasariniø ir rudeniniø obuoliø. Tokiø, kurie sunoktø ir bûtø tinkami dëti ant stalo nuo rugpjûèio vidurio iki rugsëjo vidurio. Kitaip sakant, reikëtø auginti daugiau vëlyvøjø vasariniø ar ankstyvøjø rudeniniø obuoliø.

/Atkelta ið 1 psl./

Supirkimo kaina nesikeis „Anykðèiø vynas“ ðiais metais obuolius planuoja supirkinëti nuo rugpjûèio 26 dienos. Pasak bendrovës direktoriaus Audriaus Zuzevièiaus, supirkinëti neskuba, nes laukia vëlyvesniø veisliø obuoliø. Anykðèiuose superkamø obuoliø kaina nesikeis. Planuojama, kaip ir ankstesniais metais, mokëti po 30 centø uþ kilogramà. Taèiau supirkimo kaina priklausys ir nuo obuoliø derliaus, ir nuo koncentruotø sulèiø paklausos rinkoje. Obuoliai bus superkami ir ið ûkininkø, ir ið smulkiøjø sodininkø, taèiau pageidaujama, kad vienu metu bûtø pristatomas didesnis kiekis vaisiø. Bendrovë obuolius superka vyno ir koncentruotø sulèiø gamybai. Ðiuo metu sudaromos sutartys su supirkimo punktais. Ðá sezonà ámonë planuoja supirkti ir perdirbti 20 000 tonø obuoliø.

Turguje – vëlyvesnës veislës Obuoliø kaina Këdainiø prekyvietëse ir turguje pastaràjà savaitæ nukrito. Geguèiø gatvëje esanèiame „Jaunystës“ turgelyje rugpjûèio 21 dienà prekiavæ sodininkai ið ryto uþ kilogramà praðæ 1,5–2 litø, apie 12 val. tuos paèius obuolius pardavinëjo jau po 1,5–1 lità, o kiti – net po 80 centø. Alyviniø obuoliø sezonas baigësi. Ant turgaus prekystaliø juos pakeitë kitos, vëlyvesnës veislës. Sodininkë Regina ið Paðiliø, á „Jaunystës“ turgelá atveþë lietuviðkos veislës ‘Auksiø’ ir, anot jos, senoviðkos ‘Grabðteinø’ veislës obuoliø, kuriuos jau

Reikëjo laistyti

Pasak sodininkø, ðiais metais obuoliø derliø labai apkarpë sausra, ankstyvi karðèiai.

baigë iðpardavinëti. „Paragaukit, – siûlë moteris. – Pamatysit, tiesiog tirpsta burnoje. Kadaise buvo pati populiariausia veislë, o dabar jà baigia uþmirðti. Laimei, mano sode viena obelis uþsiliko...“ „Paieðkojus dar galima ir daugiau tø senoviniø veisliø, nepelnytai uþmirðtø, atrasti“, – ásikiðo á pokalbá ant gretimo prekystalio taip pat obuoliais prekiaujanti Aldona. Ji pirkëjams po 80 centø uþ kilogramà siûlë Vasariðkiø soduose uþaugintø raudonskruosèiø obuoliø, kuriuos vadino ‘Sierinkiais’.

Trûksta veisliø Tiek individualiø sodininkø, tiek bandanèiø sodus kultivuoti ûkininkø siûlomi obuoliai, nors saulës graþiai nurausvinti, dar gana kietoki, daugelis – rûgðtelëjæ. Jiems dar reikëtø vienà kità savaitæ panokti ant ðakø. Ankstyvøjø alyviniø sezonui pasibaigus, sodininkø nuomone, mums la-

Pasak sodininkø, ðiais metais obuoliø derliø labai apkarpë sausra, ankstyvi karðèiai. Sodininkës Reginos manymu, obelis per kaitrà bûtinai reikëjo laistyti. Ji, kaip ir daugelis sodininkø, to nepadarë ir obelys uþ tai „atkerðijo“ – daugiau kaip pusæ vaisiø nubarstë. „Po obelimis þemë kaip kilimu obuoliais nuklota“, – apgailestavo Regina. Mintis, kad krituolius galima perdirbti, iðspaudus ið jø sultis, jà menkai tepaguodþia. Kadangi, anot jos, ið neprinokusiø, be laiko nukritusiø obuoliukø iðspaustos sultys esanèios blogo skonio. Ne tik rûgðèios, bet ir karstelëjusios.

Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnyba – agrokonsultaciniø paslaugø sektoriaus rinkos lyderë Baltijos ðalyse. Dirbti pradëjome 1993 m., ðiuo metu teikiame buhalterines, ekonomines ir technologines paslaugas Konsultavimo tarnybos centre ir 47 rajonø bei savivaldybiø biuruose. Vykdome nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Ðiuo metu mes ieðkome programuotojø, kurie (-ios) dirbtø centre (darbo vieta adresu: Stoties g. 5, Akademija, Këdainiø r.). Kà pas mus veiksite? atliksite programinës árangos komponentø projektavimà ir dokumentavimà; • kursite specializuotas programas; • rinksite ir sisteminsite informacijà apie savo veiklos plano ágyvendinimà; • kasdien turësite galimybæ susipaþinti su naujais ádomiais þmonëmis, atsirasti naujoje aplinkoje, ieðkoti naujø sprendimø; • galësite ir turësite nuolat plësti savo þinias – darbuotojai daþnai dalyvauja ávairiuose renginiuose, mokymuose, konferencijose Lietuvoje ir uþsienyje.

Kokios savybës ir ágûdþiai atvertø Jums kelià: esate ágijæ aukðtàjá universitetiná IT srities iðsilavinimà (bakalauras ar baigiantis magistrantûros studijas); • turite darbo informaciniø technologijø srityje patirties (privalumas); • turite DBVS (MS SQL) þiniø; • mokate bent vienà uþsienio kalbà (privalumas); • turite ne trumpesnës nei 1 metø intensyvaus programavimo darbo patirties (Java, .Net , PHP/ASP ar pan.); • turite vairuotojo paþymëjimà; • gebate dirbti komandoje ir savarankiðkai planuoti savo darbà; • esate pozityvus (-i), darbðtus (-i), kruopðtus (-i), trokðtate mokytis ir tobulëti; • Jums artimos vertybës: atvirumas, novatoriðkumas ir neðaliðkumas.

Kodël turëtumëte mus pasirinkti:

Derlius pasiskirstë nevienodai • ágysite darbo patirties ádomioje srityje ir visuose Lietuvos rajonuose dirbanèioje ástaigoje; Pagiriuose gyvenantis sodi- • profesionalûs ir iniciatyvûs kolegos padës tobulëti (pusæ metø turësite ninkas Juozas Lingë pramonine sodininkyste nebeuþsiima nuo to laiko, kai buvo sunaikinti kadaise Lietuvoje garsëjæ Pagiriø sodai. Taèiau prie namø sodelá turi ir já graþiai puoselëja. Jis sako, kad ðiemet obuoliø derlius Lietuvoje pasiskirstë labai nevienodai. Ðtai jo sode kai kuriø veisliø obelø ðakos linksta nuo vaisiø, o Vilniaus kraðte – sodai tuðti, ten lietuviðkø obuoliø deficitas. J. Lingë savo sode augina ‘Auksio’, ‘Berþininkø ananasiniø’, ‘Portlendo’, ‘Noris’, ‘Lobo’ veisliø obelis. Sako, ypaè gerai uþderëjo ananasiniai.

kuratoriø); • pasiûlysime geras darbo bei atlygio sàlygas ir darbui reikalingas priemones; • atsakingos uþduotys ir profesiniai iððûkiai neleis nuobodþiauti. Gyvenimo apraðymai su nuoroda „CV, programuotojas“ priimami iki 2013 08 27 el. paðtu sonata.gabseviciene@lzukt.lt arba adresu Stoties g. 5, Akademija, Këdainiø r.

Telefonai pasiteirauti: (8 347) 38 411, (8 347) 37 863, 8 611 11 793, faksas (8 347) 37 026. Informacija apie mus pateikiama tinklalapyje adresu www.lzukt.lt Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumà garantuojame.

Dëkojame

,,Gërio sergëtojo“ statulëlë laukia kandidatø

Netekus mylimo þmogaus ðirdyje lieka neapsakomas skausmas ir tuðtuma. Uþ iðtiestà pagalbos rankà begalinio skausmo metu, nepalikusiems vienø sunkià netekties valandà, uþ nuoðirdþius uþuojautos þodþius dëkojame Vidos Aksenavièienës laidojimo namams, giminëms, artimiesiems, draugams, bendradarbiams, Sirutiðkio kaimo þmonëms, giesmininkams ir visiems, kurie buvo ðalia ir padëjo palydëti á amþinojo poilsio vietà Renatà Korkozienæ.

Rudená, minint Angelø sargø dienà, dar vadinamà ir Policijos diena, vienas Këdainiø rajono gyventojas gali bûti apdovanotas stikline angelo skulptûrële, bet ar tai ávyks, priklausys nuo visuomenës aktyvumo.

Netekus mylimos Mamos, Viktorà Uspaskich ir jo ðeimà nuoðirdþiai uþjauèia

Bus pagerbti to verti þmonës Policijos komisariato Organizacinio poskyrio specialistë Auðra Pupkutë praðo gyventojus atkreipti dëmesá á Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato sumanymà pagerbti þmones, atlikusius pilietinæ pareigà ir padëjusius policijai uþbëgti uþ akiø nusikaltimams, kovoti uþ visø saugumà. A. Pupkutës teigimu, „Gërio sergëtoju“ pavadinta stikline angelo statulële bus apdovanotas narsiai pasielgæs, humaniðkà

misijà atlikæs þmogus, kuriam bus áteiktas ir garbingà apdovanojimà patvirtinantis paþymëjimas.

Ragina bûti aktyviais „Kandidatus ðiam apdovanojimui gali teikti Këdainiø rajono þiniasklaidos atstovai, visuomeninës organizacijos, bendruomenës. Tad praðome bûti aktyviais, ávertinti ir paskatinti pilietiðkus, dràsius ir saugumu besirûpinanèius mûsø kraðtieèius!“ – ragina Policijos komisariato atstovë. Siûlyti kandidatus galima iki rugsëjo 10-osios, o pasiûlymus priima Organizacinis poskyris (Këdainiai, A. Mickevièiaus g. 23, 23 kabinetas). Tie, kuriems patogiau siûlyti elektroniniu paðtu, turëtø raðyti ðiuo adresu vida.cetrauskiene@policija.lt Siûlant kandidatà reikia pa-

teikti trumpà kandidato biografijà ir iðsamø nuopelnø apraðymà. Svarbu atkreipti dëmesá, kad kandidatais negali bûti þmonës, teisti uþ tyèinius nusikaltimus.

Mama, vyras, vaikai, seserys ir broliai

Sukûrë þinomas kûrëjas Paklausta apie statutëlæ, A.Pupkutë „Rinkos aikðtei“ papasakojo, kad jà sukûrë Lietuvoje þinomas stiklo plastikos dizaineris Edmundas Unguraitis. Statulëlës Kaune jau teikiamos nuo 2005-øjø metø, o ðiemet pirmà kartà nuspræsta jomis apdovanoti ir to vertus Kauno apskrities rajonø gyventojus. Këdainiø rajono policijos komisariatas iki ðiol savo ruoþtu pagerbdavo narsius, pilietiðkus, visuomenës saugumui nusipelniusius þmones. Angelø sargø dienà ar Kriminalinës policijos dienà jiems bûdavo áteikiamos padëkos, kai buvo galimybë – ir atiminimo dovanos. „Rinkos aikðtës“ inf.

Koncernas VIKONDA UAB

Mirus mylimam broliui nuoðirdþiai uþjauèiame Zuzanà Bajarûnienæ. V. Ðileikienë, A. ir J. Judickai, A. ir P. Satkai

Mirus broliui Izidoriui nuoðirdþiai uþjauèiame Zuzanà Bajarûnienæ ir kitus artimuosius. Kaimynai ir draugai


2013 m. rugpjûèio 24 d.

3

Vaikø neiðlaikantys tëvai randa kuo pasiteisinti Jovita ÞEBRAUSKAITË

Këdainietis D. J., gimæs 1980 me tais, vengia iðlaikyti savo metais, sûnø, ir ðiuo metu jo ásiskolinimas siekia daugiau nei 8,9 tûkst. litø. Kuo tai gresia, jam ir kitiems panaðiems tëvams galëtø pasakyti ðiuo metu bausmæ atliekantis kitas rajono gyventojas, irgi vengæs tëvo pareigø, arba bausmes jau atlikusie atlikusiejijiji.. Teismas apribojo laisvæ Minëtas këdainietis – tikrai ne vienintelis, dël kurio nenoro iðlaikyti savo vaikà Policijos komisariate pradëtas ikiteisminis tyrimas. Gudþiûnø seniûnijos Antuðavos kaime gyvenantis T. È., gi-

mæs 1984 metais, savo dukters iðlaikymu irgi nesirûpina, ir jo skola taip pat nemaþa – siekia beveik 8,7 tûkst. litø. Ðie du atvejai – ðvieþiausi, dël kuriø policijoje pradëtos baudþiamosios bylos. O ðtai E. P. baudþiamojoje byloje viskas jau senokai nuspræsta ir ásiteisëjæ – dël skolø dukters iðlaikymui vyriðkiui vieneriems metams ir dviem mënesiams apribota laisvë bei skirta keletas ápareigojimø. E. P. susilaukë bausmës, nes per tris laikotarpius neskyrë pinigø dukrai iðlaikyti, todël iki praëjusiø metø lapkrièio susidarë didesnë nei 7 tûkst. litø skola.

Stinga darbo ir sveikatos Bylos duomenimis, E. P ir jo þmonos santuoka truko ðiek tiek ilgiau nei metus ir ið jos gimë dukra, kuri su motina jau kelio-

lika metø gyvena uþsienyje. Mergaitës motina átaria, kad tëvas tyèia neremia jø dukters, nors vëliau su kita moterimi sugyventà dukterá iðlaiko. Vyriðkis teismui teisinosi, kad jis alimentø nemokëjo ne ið piktos valios, bet neturëdamas nuolatinio darbo ir sveikatos, o draugës ir jo bendrà dukterá padeda iðlaikyti ir draugës, ir jo tëvai. Nors ir nenustatyta, kad E. P. yra netekæs darbingumo, taèiau jis ið tiesø áraðytas á Valstybinës ligoniø kasos sudaromà eilæ klubo sànariui protezuoti. Pagal tai sprendþiant, vyriðkiui nebus sunku laikytis teismo ápareigojimo nuo deðimtos valandos vakaro iki ðeðtos valandos ryto bûti namuose.

kuriam teismas buvo skyræs metø ir keturiø mënesiø trukmës bausmæ. Ðis vyriðkis pernai buvo pripaþintas kaltu dël vengimo iðlaikyti ne santuokoje sugyventà savo sûnø. Per ketverius metus jis buvo ásiskolinæs beveik 11 tûkst. litø. Teisme A. O. irgi teisinosi ilgà laikà neturëjæs darbo, bandæs uþsidirbti uþsienyje, bet nesëkmingai, po to gráþæs á Lietuvà ir po kelias dienas dirbæs ávairiose darbovietëse, bet visur mesdavæs darbà, nes negaudavæs atlyginimo. Baudþiamoji byla vyriðkiui buvo iðkelta pagal Vaikø iðlaikymo fondo administracijos pareiðkimà, nes vaiko motina kreipësi pagalbos á ðá fondà ir gavo jos iðmokø.

Nubaustas nelaisvës bausme Tik neseniai baigësi laisvës ap-

Sakë ilgai neturëjæs darbo

ribojimas kitam vyriðkiui – A. O.,

Iðsituokusiam V. N. irgi yra

tekæ stoti prieð teismà, nes ant jo sàþinës gulë vengimas iðlaikyti du savo vaikus ir didesnë nei 32 tûkst. litø skola Vaikø iðlaikymo fondui. Keturis kartus teistas ir daugiau nei metus laiko Alytaus pataisos namuose jau praleidæs vyriðkis buvo nuteistas ir penktà kartà – aðtuoniems mënesiams nelaisvës, bausmæ atliekant pataisos namuose. Teisme vyriðkis sakë þinojæs, kad turi padëti buvusiai þmonai iðlaikyti jø abiejø dukrà ir sûnø, taèiau tai daryti jam sutrukdæs buvimas nelaisvëje, dokumentø vagystë, nuolatinio darbo neturëjimas ir susiþalojimas. Vaikø motina apie buvusá vyrà buvo prastos nuomonës. Teisme ji sakë, kad ir skirtis jiedviem tekæ dël vyro netinkamo elgesio – girtavimo, smurto, daiktø neðimo ið namø.

Pensininkui apribota laisvë Këdainiø rajono apylinkës teismas metams ir aðtuoniems mënesiams apribojo laisvæ pensininkui pensininkui,, kurio sodo sklype policija yra radusi naminës degtinës. Senatvës pensininko A. L. sodo sklype policijos pareigûnai apsilankë ðiemet geguþës 3-iàjà ir namelio rûsyje rado penkiø litrø plastikiná indà su naminës degtinës kvapà turinèiu skysèiu, o lauke aptiko dar du tokios pat talpos indus su tokiu pat turiniu. Vëliau ekspertai nustatë,

Audronë Sabaitienë: „Tiesiog bravo visai MANO NAMUKAS komandai. Jie tiesiog dovanoja gërá. Niekada nebûèiau patikëjusi, kad èia, Lietuvoje, gausiu daugiau nei praðiau...

kad 15 litrø skysèio buvo gana stipri, 44,6–45,3 proc. etilo alkoholio turinti, naminë degtinë. Su nelegalia degtine nutvertas vyriðkis pareigûnams tvirtino jà tà patá rytà, vos prieð dvi valandas, ásigijæs sodo namelio kieme ið nepaþástamø asmenø ir dalá degtinës nuneðæs á rûsá, o kità dalá paslëpæs tarp malkø, sukrautø prie sodo namelio sienos. Kaltinamasis gynësi neturëjæs tikslo naminæ degtinæ parduoti kitiems. „Rinkos aikðtës“ inf.

3


4

4

2013 m. rugpjûèio 24 d.

Pagiriø miestelyje atidengtas paminklinis akmuo jaunimo meninio ugdymo ir uþimtumo skatinimas, puoselëjant tautinës ir etinës kultûros savitumà“ vaikø darbai. Sveèius tradiciniais valgiais vaiðino Lietuvos regionø atstovës.

Praëjusá ðeðtadiená Pagiriø miestelio tradicinëje ðventëje „Darbuokis, triûsk, gyvai armiø sukrusk...“, skirtoje TTarmiø metams ir Pagiriø bendruomenës deðimtmeèiui deðimtmeèiui,, skambëjo sveikinimo þodþiai þodþiai,, gyvai atliekama muzik muzikaa bei atidengtas paminklinis akmuo.

Dëmesys – ekologijai

Ðventëje atidengtas paminklinis akmuo, ant kurio iðkaltas A. Jakðto eilëraðtis ,,Mylëk“.

Sveikino keturios kartos Kraðtieèio Adomo Jakðto þodþiai „Darbuokis, triûsk, gyvai sukrusk...“ tapo ðventës pavadinimu ir kvietimu aktyviau darbuotis ir graþinti savo kraðtà. Kaip ir kasmet, ðventës dalyviai aplankë àþuolus, apglëbë liepø alëjà, o ðámet dar ir atidengë akmená, ant kurio iðkaltas varpas ir A. Jakðto eilëraðtis „Mylëk“. Já atidengë keturiø kartø atstovai: vaikystës – Rûta Jacinaitë, jaunystës – Ðarûnas Goðtautas, patirties – Anelija Trumpic-

/Nuotr. D. Railienës/

kienë, iðminties – Albertas Jarmolavièius. O atidengimo juostelæ perkirpo rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas ir Pagiriø bendruomenës centro pirmininkë Daiva Noreikienë.

Programoje – ir apdovanojimai Iðkilmingumo renginiui su-

teikë aktoriaus Petro Venslovos skaitomos eilës Lietuvai, linksmumo ir nuotaikos – Mieþiðkiø kapela „Rudenëlis“. Po iðkilmingos dalies visus dþiugino sveèiø sveikinimai, Ðëtos seniûnijos ir Pagiriø bendruomenës valdybos apdovanojimai aktyviausiems ben-

druomenës nariams ir rëmëjams bei Pagiriø saviveiklininkø kolektyvø, kuriuose dalyvauja nuo maþiausio penkiameèio iki garbaus aðtuoniasdeðimtmeèio, pasirodymai. Renginá papuoðë Ðëtos kultûros centro Pagiriø skyriaus vykdyto projekto „Pagiriø vaikø ir

Miestelio ðventëje apsilankë ir edukacinës aplinkosauginës akcijos-projekto „Eko akademija“ ekspertai. Jie supaþindino jaunuosius pagirieèius ir sveèius su aplinkosauginio atsakingumo ir sàmoningumo idëjomis. Prie „Eko akademijos“ palapinës susidomëjusieji gavo daug informacijos apie aplinkai palankius maisto produktus, gyvenimo bûdà ir gamtos iðtekliø tausojimà, dalyvavo viktorinose. Vakare susirinkusieji klausësi grupës „Nostalgija“ koncerto, po jo jaunimas linksminosi diskotekoje. Dalia RAILIENË, Ðëtos kultûros centro Pagiriø skyriaus vadovë

Surviliðkis ðventë darbingus metus Ruoðiamasi mokslo metams Kadangi iki rugsëjo ne tiek ir daug, norisi þinoti þinoti,, o kaipgi vyksta pasirengimas naujiems mokslo metams.

Lina FIODOROVA

Tradicinë miestelio ðventë „Tëviðke, pakviesk, ir að sugráðiu“ savaitgalá vyko ir Surviliðkyje. Seniûnijos gyventojai, Surviliðkio poilsio zonoje susirinkæ praëjusá ðeðtadiená, stebëjo vietos kapelos pasirodymà, „Ledinës“ komandos numerá, V. Svirskio gimnazijos meninës gimnastikos pasirodymà, klausësi grupës „Dinamika“ atliekamø dainø. Këdainiø kultûros centro Surviliðkio skyriaus vadovë Nijolë Dilkienë pastebi, kad kasmet miestelio ðventës sulaukia vis daugiau gyventojø dëmesio, daugëja norinèiøjø bûti ne þiûrovais, o dalyviais. ,,Pirmiausia beveik kas mënesá prie saviveiklininkø bûreliø prisideda bent po þmogø: tiek jaunà, tiek vyresná. O ðiemetinëje ðventëje gyventojø susirinko kaip nie-

Rugpjûèio 27 d. 10 val. Vilniuje, Ðvietimo ir mokslo ministerijoje, vyks kasmetinë savivaldybiø administracijø ðvietimo skyriø vedëjø konferencija, skirta pasirengimo naujiems mokslo metams klausimams aptarti. Rugpjûèio 28 d. 10 val. Këdainiuose, vieðbuèio „Grëjaus namas“ didþiojoje salëje, vyks konferencija „Ðvietimo prieinamumas ir kokybë – ar Këdainiuose jie greta?“. Dalyvauja rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas, mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë, savivaldybës administracijos direktorius Romualdas Gailiûnas, LR Seimo nariai, savivaldybës tarybos Ðvietimo ir kultûros komiteto nariai, ðvietimo ástaigø direktoriai, direktoriø pavaduotojai ugdymui, ðvietimo darbuotojø profesinës sàjungos susivienijimo atstovai.

Darbingais metais dþiaugësi ir aktyviai bendruomenei dëkojo seniûnë V. Petrauskienë.

kad gausiai“, – sakë N. Dilkienë. Pasak Surviliðkio seniûnës V. Petrauskienës, per miestelio ðventæ ðvenèiami visi nuveikti darbai. „Surviliðkio seniûnija per praëjusius metus ásisavino daug

lëðø, uþ kurias suremontuota Sirutiðkio bendruomenës centro salë, Kalnaberþës bendruomenës centre árengtas vandentiekis, sutvarkytas privaþiavimas prie bendruomenës centro, Surviliðkio poilsio zona. Dideliø uþmojø turi ir aktyvi Uþupës bendruomenë, susikûrusi prieð metus“, – sakë V. Petrauskienë.

Rugpjûèio 29 d. 10 val. Birþø „Auðros“ vidurinëje mokykloje vyks ðvietimo lyderystës forumas „Mokytis smagu“. Dalyvauja projekto „Lyderiø laikas 2“ Këdainiø kûrybinë komanda. Rugpjûèio 30 d. mokyklose vyks pedagogø tarybos posëdþiai. Rugsëjo 2 d. ugdymo proceso pradþia savivaldybës mokyklose. Informacijà apie ðventës laikà ir vietà mokyklos Ðvietimo skyriaus vedëjui J. Lukoðevièiui turi pateikti iki rugpjûèio 26 d. Ðvietimo ir mokslo ministerija Këdainiø rajono savivaldybei ðiemet skiria du geltonuosius autobusiukus. Juos gaus Akademijos gimnazija ir Këdainiø „Auðros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinë mokykla. Geltonøjø autobusiukø perdavimas savivaldybëms vyks rugpjûèio 28 d. 11 val. Vilniuje, Daukanto aikðtëje. Rûta ÐVEDIENË, rajono savivaldybës vyr. specialistë

Ko gero, skaniausia pica Këdainiuose! PICA Á NAMUS kasdien nuo 11 iki 22 val. Uþsakymø telefonas 8 607 77 729. Respublikos g. 12A („Ðora“) www.facebook.com/super pizza kedainiai

JAU DIRBAME!!! MIEGAMOJO BALDAI, ÈIUÞINIAI (PAGAMINTA KËDAINIUOSE), VIRTUVËS KAMPAI, STALAI, BIURO IR BARO KËDËS, MINKÐTIEJI BALDAI (BALDAI TRANSFORMERIAI), SEKCIJOS (PAGAMINTA LIETUVOJE), PAVEIKSLAI, PAVEIKSLØ RËMINIMAS, ÁVAIRÛS BALDAI IÐ MALAIZIJOS.

Anot ðventës rengëjø, ðiemet þiûrovø susirinko itin gausiai.


2013 m. rugpjûèio 24 d.

Stovykloje atskleidë gebëjimus ir kûrybinæ dràsà

Odontologijos klinika

5

visai ðeimai

Mes padësime iðspræsti visas dantø gydymo, protezavimo, burnos higienos, periodontologines bei implantacijos problemas. Taip pat atliksime vaikø ir suaugusiøjø ortodontiná gydymà, dantø ðaknø kanalø gydymà mikroskopu. Naujiena – breketø sistemoms taikoma nuolaida nuo 10 proc. Pavasario g. 39-1 (áëjimas nuo prekybos centro „IKI Giraitë“ pusës), tel. 64 134. Darbo laikas: I–V nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 9 iki 16 val.

Stovyklautojai groþisi pilkosiomis kopomis.

Ápusëjus vasarai tradiciðkai tradiciðkai,, jau ketvirtus metus, Krakiø kultûros centras pakvieèia vaikus á kûrybinæ vaikø ir jaunimo stovyklà Juodkrantës Liud viko Rëzos jûrø kadetø Liudviko mokykloje. Á stovyklà ðiais metais iðsiruoðë net 60 ávairaus amþiaus vaikø ir jaunimo ið Krakiø, Josvainiø ir Këdainiø. Daugelis tenai vyko jau ketvirtàjá kartà ir, bûdami senbuviai, su vieta ir tvarka supaþindino naujokus. Gera nuotaika, draugiðka atmosfera, ðaunûs vadovai ir noras veikti kartu tvyrojo visà stovyklos laikà. Nors oras nelepino ðiluma ir gaiviomis jûros bangomis neteko iki soties pasimëgauti, bet stovyklautojams veiklos netrûko. Kiekvienas turëjo galimybæ pasirinkti ar nori ðokti, dainuoti, groti, pieðti, fotografuoti, ar uþsiimti molio lipdymo darbais.

Susikûrë meno kolektyvai Daugiausia buvo norinèiø ðokti kartu su Këdainiø J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos ðokio kolektyvu „XXM Junior“ (vad. R. Rudokaitë-Staniðauskienë) ir Krakiø ðiuolaikinio ðokio grupe „Step by step“ (vad. J. Ðèiukas). Susibûrusi jungtinë grupë per keturias dienas intensyviai repetuodama sukûrë energingà, nuotaikingà ðoká „Vasara veikia“. O prie populiaraus vaikinø vokalinio instrumentinio ansamblio „Groovy boys“ (vad. V. Valantiejus) prisijungë visi gebantys groti. Paveikti ramios jûros nuotaikos jie sukûrë improvizuotà kûriná „Juodkrantës brizas“. Josvainiø tautinës muzikos kolektyvas „Auðtaras“, vadovaujamas Auðros Giedrienës, sëkmingai derino gerà nuotaikà ir poilsá su repeticijomis. Jie surengë visiems labai patikusá linksmà liaudiðkø ðokiø ir þaidimø vakarà. Talentingi auðtarieèiai buvo aktyvûs visose veik-

Vaikai mokësi ðokti kartu su auðtarieèiais.

lose, ypaè visus nustebino vaikinai, pademonstravæ savo solinius gebëjimus ir kûrybinæ dràsà.

Veiklos rado kiekvienas Susibûrusi mëgëjø pieðti ir fotografuoti grupelë kartu su mokytoja I. Jackevièiene ákvëpimo sëmësi ið aplankyto Miniatiûrø muziejaus, vaizdingos Juodkrantës krantinës ir uþburianèios ramybës, tvyranèios ant ûkana padengtø mariø. Graþiausio pieðinio autorë S. Rybelytë buvo apdovanota. Netikëtø ir ðmaikðèiø vaizdø pro fotoobjektyvà ieðkojo mëgstantieji fotografuoti. O kai lynojo, vaikai su pasimëgavimu minkë baltà italiðkà molá ir kûrë suvenyrus – lauktuves savo tëveliams. Sportinio azarto ir emocijø audrà sukëlë vadovø Jono, Justo ir Vidmanto surengtos sporto varþytuvës, kuriose jëgas ávairiose rungtyse iðbandë nuo penktoko iki dvyliktoko. Nepralenkiamas buvo E. Burininkas, padaræs net 84 atsispaudimus per 1 min. ir 34 atsilenkimus per 30 sekundþiø. Nuotaikingoje „lietuviø barzdoèiø“ imtyniø rungtyje, kur reikëjo pasigalynëti ir jëga iðstumti prieðininkà ið rato, iðtverme pasiþymëjo P. Cechanavièius (12 m.) ir J. Jaèiunskas (17 m.).

Padëkojo vieni kitiems Tradiciðkai stovyklà uþbaigëme Talentø vakaru, kuriame parodëme kà iðmokome per tas kelias dienas, vieni kitiems padëkojome ir áteikëme nominacijas. Paskutinæ stovyklos dienà paskyrëme iðvykai á kormoranø peryklà ir Naglio gamtos rezervato Pilkàsias kopas, pasigroþëjome smëlio ir vëjo sukurtu stebuklu. Stovykla nuotaikingu paèiø stovyklautojø sugalvotu pavadinimu „Mariø Primbaèkiukai“ yra Krakiø bendruomenës centro projekto „Veikime ir aukime kartu II“ projekto dalis. Projektu, kurá remia rajono savivaldybës administracija, siekiame organizuoti jaunimui patrauklias veiklos formas. Stovyklautojø ir organizatoriø vardu nuoðirdþiai dëkojame Juodkrantës Liudviko Rëzos jûrø kadetø mokyklos darbuotojams ir asmeniðkai direktorei A. Grigaliûnienei bei ûkvedei S. Vaitonienei, kurios ketvirtus metus ið eilës sudaro sàlygas atostogauti ir uþsiimti kûrybine veikla. Daiva DUBINKIENË, Krakiø bendruomenës centro pirmininkë, Krakiø kultûros centro renginiø ir stovyklos organizatorë

5


6

6

2013 m. rugpjûèio 24 d.

Iðtikima Hipokrato priesaikai

Vairuotojø dëmesiui! Organizuojame profesinës kvalifikacijos kursus 95 kodui gauti (kroviniams veþti). Kreiptis: UAB Saugaus eismo centras, J. Basanavièiaus g. 87A, tel. 8 657 00 911.

Mokymas su egzaminø automobiliais

Adresas: J. Basanavièiaus g. 87A, tel.: 55 360, 8 676 18 766

Dëmesio! Vairavimo mokykla Këdainiø centre!

B kategorijos kursai Gydytoja A. Lapienienë ðiemet ðvenèia 70-metá.

„Reik ia maþiau viena m kità „Reikia vienam kritikuoti kritikuoti,, nes mes esame þmonës, ne Dievai Dievai.. Reikia stengtis suprasti vienas kità ir kiek ámanoma padëti padëti.. O jei negali padëti padëti,, tai bent nepakenk“, – teigia Antanina Lapienienë. 1943 metais, paèiame vasaros ákarðtyje, netoli V iduklës gimusi gydytoja Viduklës ðiemet ðvenèia 70-metá.

Vaikystës dienos Ið penketo ðeimoje augusiø vaikø Antanina – antroji ir, kaip pridera vyresnei, padëjo mamai auginti maþesnes sesutes. „Turëjau valios, nes reikëjo rûpintis namais, – prisimena Antanina. – Tëvas buvo bitininkas, muzikantas ir visø kitø dalykø meistras. Namuose turëjome 25 bièiø avilius, tai medaus visada pakakdavo, nors kitokio maisto ir trûkdavo.“ Studentaudama Antanina draugus soèiai medumi vaiðindavo. Á mokyklà ið namø bûsimoji daktarë pëstute nueidavo per valandà, o per tà laikà ir eilëraðèius mintinai iðmokdavo, o kà bûdavo iðmokusi namuose – pakartodavo. Baigusi vidurinæ mokyklà Antanina negalëjo laisvai pasirinkti profesijos, nes anuomet mokykloms buvo nurodyta, kad abiturientai rinktøsi techninius mokslus. Jai teko studijuoti tuometiniame Kauno politechnikos institute radiotechnikà, o naktimis dirbti radijo gamykloje.

Pasirinko medicinà Sulaukusi vos 14 metø nuo plauèiø uþdegimo mirë Antaninos sesuo Danutë. Negalëdama susitaikyti su skaudþia sesutës

netektimi, Antanina apsisprendë studijuoti medicinà, kad galëtø padëti þmonëms. Tuomet bûsimai gydytojai atrodë, kad daktarai gali padëti þmonëms, net iðtraukti ið mirties nagø. Á tuometiná Kauno medicinos institutà jai pavyko ástoti ið pirmo karto, o ir mokytis nebuvo sunku. Ágijusi vidaus ligø gydytojos diplomà Antanina iðvyko á Ukmergæ ir ten septynerius metus dirbo apylinkës vidaus ligø gydytoja.

Apsistojo Këdainiuose Su bûsimu vyru Petru Antanina susipaþino studijuodama. Nuo to laiko jie kartu, mat jai patiko tai, kad jis buvo stiprus, solidus ir geros ðirdies. Á Këdainius Lapieniø ðeima atvyko 1980 metais, kad bûtø arèiau vyro Petro giminiø. Tuometinis Këdainiø ligoninës vyriausiasis gydytojas L. Ðinkûnas Antaninai pasiûlë pasirinkti gydytojos darbà greitosios medicinos pagalbos skyriuje arba fizioterapijos kabinete. „Greitojoje reikëdavo dirbti paromis. Auginome tris maþameèius berniukus, todël pasirinkau fizinës medicinos ir reabilitacijos gydytojos darbà, kad daugiau laiko praleisèiau su vaikais“, – pasakoja A. Lapienienë.

Tikri Lietuvos patriotai Antaninos ir Petro Lapieniø ðeima – tikri Lietuvos patriotai. A. Lapienienës sesuo Birutë su vyru Vytautu Andziuliu po savo

namu Saliø kaime netoli Kauno árengë slaptà spaustuvæ ir 1980– 1990 m. dienos ðviesà iðvydo net 138 tûkst. egzemplioriø ávairiø leidiniø religine, tautine ir patriotine tematika. Tai buvo namø paslaptis, kurios neatskleidë net budri KGB akis. Dabar èia veikia muziejus. Petras Lapienis – aktyvus Lietuvos laisvës gynëjas 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje buvo sunkiai suþeistas, iðtvërë sunkias operacijas. Ant kojø já pastatë jo þmona gydytoja Antanina. Uþ pasiþymëjimà narsumu ir iðtverme ginant Lietuvos laisvæ ir nepriklausomybæ P. Lapienis apdovanotas Vyèio Kryþiaus 4-ojo laipsnio ordinu, o uþ dràsà ir pasiaukojimà Lietuvos Respublikai – Sausio 13-osios medaliu.

MOKOME VAIRUOTI lengvuosius automobilius, TOBULINAME ÁGÛDÞIUS, MOKOME EKONOMIÐKO VAIRAVIMO asmenis, jau turinèius vairuotojo paþymëjimus bei PADEDAME PASIRUOÐTI valstybiniam vairavimo egzaminui. Profesionalûs vairavimo mokytojai-instruktoriai iðmokys vairuoti bet koká automobilá. Didelë vairavimo aikðtelë. Studentams ir moksleiviams taikomos nuolaidos. UAB „Ravida“, Didþioji g. 41, tel.: 53 855, 8 698 76 565.

Tel.: 51 311, 8 600 42 044

Sveikata privalu rûpintis kasdien Dabar A. Lapienienë puoselëja sodà, gëlynà, augina darþoves ir laukia atvykstanèiø anûkø. Laisvalaikiu ji mëgsta skaityti, ypaè Agatos Kristi ir A. Marininos knygas. Buvusi gydytoja primena, kad sveikata privalu rûpintis kasdien, stengtis laikytis sveikos gyvensenos principø, judëti, mankðtintis, patiems ádëti pastangø. Þmonëms labai patinkanèius masaþus gydytoja rekomenduoja pakeisti mankðta, pasivaikðèiojimais. „Visi vaistai turi paðaliná poveiká, todël juos reikia vartoti tik tada, kai tikrai reikia“, – primena gydytoja.

Projektà „Kraðto ðviesa“ remia

Ona ÐULCIENË

Tel.: 8 640 56 777, 8 603 68 562.

Aukðèiausiomis kainomis superka visø markiø automobilius (vaþiuojanèius, nevaþiuojanèius, dauþtus ir kt.). Pasiima savo transportu, dirba ir savaitgaliais. Iðraðo sàskaitas, atsiskaito vietoje. Iðraðo automobiliø utilizavimo paþymas.

Senio baldai Projektuojame, gaminame bei surenkame korpusinius baldus. Uþsakantiems baldus – projektavimas nemokamas. Kainà deriname individualiai.

Kontaktiniai telefonai: 8 662 24 313, 8 671 88 657. .seniobaldai.lt www.seniobaldai.lt Daugiau informacijos www


2013 m. rugpjûèio 24 d.

11

Mieli këdainieèiai ir miesto sveèiai!

Këdainiø senamiestyje dirbantys verslininkai kvieèia Jus daþniau aplankyti jaukias gatveles ir aikðtes, leisti laikà istoriniuose pastatuose ásikûrusiose kavinëse, parduotuvëse, ástaigose. Kiekviena ið jø turi savità veidà, kiekviena siûlo skirtingas paslaugas, prekes, bet visos vienodai svetingos ir ðiltos. Senamiesèio verslininkai buriasi á neformalià bendrijà ir visi kartu siûlo Jums su ðiais „Rinkos aikðtës“ kuponais staigmenas, nuolaidas, iðskirtinius pasiûlymus. Iðsikirpkite kuponà, ateikite á senamiestá, naudokitës verslininkø pasiûlymais! Iki susitikimo Këdainiø senamiestyje!

Didþioji g. 39, tel./faks. (8 347) 57 636, tel. 8 686 77 992. El. paðtas savaskampas@ymail.com

Visiems pobûviams (ðvenèiantiems krikðtynas, vestuves, gimtadienius…) –

20 proc. nuolaida rugpjûèio ir rugsëjo mënesiais. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu.

Didþiosios Rinkos aikðtë 6-5, tel. 8 678 72 397

Didþioji g. 2, tel. 8 620 41 200

Tik su ðiuo kuponu iki pat rugsëjo 1-osios net

15 proc. nuolaida ðeimos fotosesijoms! Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu. Senosios Rinkos a. 5 (áëjimas ið vidinio kiemelio pusës)

Tel./Faks.: (8 347) 30 503, 8 620 61 246, 8 657 45 966, el. p. kedainiu.geodezija@gmail.com.

Topografinës ir geodezinës nuotraukos. Sklypø geodeziniai matavimai. Pastatø ir statiniø nuþymëjimas.

Þemës sklypø formavimo ir pertvarkymo projektai. Su ðiuo kuponu visiems darbams taikome 10 proc. nuolaidà!

NEMOKAMAS iðsamus VAIKØ akiø tyrimas (uþsisakant akinius)

Automobiliniams lynams (sankabos, rankinio stabdþio, akseleratoriaus, spidometro) –

10 proc. nuolaida. Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 53 297

Perkant 5 l alaus bokðtà (45 Lt), 1 val. biliardà galësite þaisti nemokamai! Penktadiená ir ðeðtadiená mes dirbame net iki 2 val. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu. Didþioji g. 52, tel. (8 347) 55 555, el. p. info@novusrex.lt

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu!

Akcija vyksta iki rugsëjo 1 dienos.

Didþioji g. 40, tel. 8 656 68 667 Pasiraðiusiesiems apskaitos sutartá metams pirmo mënesio kaina – tik 1 Lt! Antrà ir treèià mënesius taikoma 50 proc. nuolaida nuo sutartos kainos.

Didþioji g. 36, tel. (8 347) 51 500

Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 56 863 Akcija vyksta iki rugsëjo 1 d.

Sodo ir darþo prekëms –

10 proc. nuolaida

15 proc.

Su ðiuo kuponu – nuolaida sàskaitai restorane „Grëjaus namas“.

Akcija vyksta iki rugsëjo 1 d.

Darbo laikas: I–V nuo 11 iki 22 val., savaitgaliais – iki 24 val.

Sveèiø namai ir restoranas

„Novus Rex“

40 proc.)

Parduotuvë „Autodalys“

„Stikliø namas“

Su ðiuo kuponu taikoma 7 procentø nuolaida visiems paveikslams. Laukiame visø neabejingø menui! Didþioji g. 6, tel. 8 616 50 470.

(NUOLAIDA

Registracija telefonu (8 347) 50 080, Didþioji g. 58, Këdainiai

Meno dirbiniø salonas kvieèia këdainieèius ir miesto sveèius ásigyti autoriniø Lietuvos menininkø darbø: juvelyrikos, keramikos, porceliano, ðilko ir odos darbø, paveikslø.

Prabangus PRANCÛZIÐKAS ÐOKOLADAS! 15 Lt uþ 24 Lt vertës ðokoladà

Senoji g. 16, tel. (8 347) 67 224, el. paðtas viesbutis@hotelsmilga.lt

Didþioji g. 4

Papietavusiøjø LAUKIA STAIGMENA – nuolaidà iðsirinksite patys. Ateikite, skaniai pavalgykite, turime ádomiø pasiûlymø!

Pateikite ðá kuponà mûsø restorane ir

visiems lietuviðkiems patiekalams bei desertams taikysime 10% NUOLAIDÀ! Laukiame Jûsø!!!

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu.

Pasivaikðèiojusius po senamiestá kvieèia blyninë

„Nu, blyn“. Geriantiesiems kavà siûlome LEDUS TIK UÞ VIENÀ CENTÀ! Laukiame Jûsø!

Skubiai pakalsime batus. Bet kokio dydþio pakalai – TIK 10 Lt. Galime pakalti tik per valandà.

11


16

2013 m. rugpjûèio 24 d.

Këdainiø „alpëse“ filmuojama „Þalèio nuotaka“

Vienas reþisieriø F. Aleksandrovièius sako, kad Këdainiø „alpës“ labiausiai tiko filmavimui. /Nuotr. autorës/

Lina FIODOROVA

Këdainiø „alpëse“ – AB „Lifosa“ fosfogipso kalnuose, ðiuo metu filmuojamos paskutinës „Þalèio nuotakos“ scenos. Lietuviðkà pasakà apie uþ þalèio iðtekëjusià Eglæ reþisuoja ukrainieèiai ukrainieèiai,, filmuojasi lietuvaièiai lietuvaièiai,, o muzikà kuria latviai latviai.. Na, o masinëse scenose filmuojasi këdainieèiai këdainieèiai..

Gráþta antràkart Ukrainieèiø duetas – Fiodoras Aleksandrovièius ir Artiomas Ryþkovas – ðià lokacijà filmavimui rado internete. Kalnuose filmuojama, kaip gyvena bendruomenë po pasaulio pabaigos, kai lieka tik tuðtuma. Filmo siuþete – þmoniø santykiai, pasakojami paèiø reþisieriø sukurtais archetipais, taip pat istorijoje ryðki motinystës tema. Á Këdainiø „alpes“ filmo kûrëjai atvyksta antràkart – kitos scenos nufilmuotos dar praëjusá rudená. Pirmàkart menininkai èia atvyko po filmavimo vietos paieðkø internete. „Ieðkojome karjero. Kai pamatëme ðá pramoniná landðaftà, sukurtà þmogaus, supratome, kad nieko unikalesnio nerasime, tad konkurentø ðiai lokacijai nebuvo“, – pasakoja F. Aleksandrovièius. Be Këdainiø, Lietuvoje „Þalèio nuotakos“ scenos filmuotos Kurðiø mariose.

Eglë ir gintarai suþavëjo vaikystëje Netikëtos idëjos filmuoti lietuviðkà pasakà apie Eglæ þalèiø karalienæ ëmæsis dailininkas F. Aleksandrovièius teigia, kad netiesiogiai tokio sumanymo iðtakomis galima laikyti jo vaikystës prisiminimus, kai su tëvais dailininkais atvykæs á Lietuvà,

Palangos menininkø rûmus, iðgirdo pasakà apie Eglæ, pamatë jos skulptûrà ir taip suþavëjusius gintarus su inkliuzyvais Gintaro muziejuje. „Prieð keletà metø filmø bienalëje sutikau lietuvaitæ aktoræ Skaidrà Janèaitæ, papasakojau jai savo idëjà nufilmuoti pasakà ir nusprendëme, kad tai bus pasaka apie þalèiø karalienæ. S. Janèaitë gavo Eglës vaidmená. Nuo tada ir prasidëjo konkretesni darbai“, – filmo pradþià prisiminë F. Aleksandrovièius.

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

@rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija

Spausdino UAB „Rinkos aikðtë“, UAB TR T TRIIO LLT

Susirinkusiesiems koncertavo modernaus folkloro grupë „Aisva“ ið Jonavos. /Nuotr. autorës/

Rugpjûèio 15-oji – Þolinë. Mûsø rajone tàdien, ko gero, didþiausia ðventë buvo surengta Dotnuvoje. Pagrindinis jos organizatorius – Akademijos kultûros centro Dotnuvos skyrius. Beje, kai kur ðventës paminëjimas nukeltas á savaitgalá, ðtai Ðëtos kultûros centras Pristatys metø pabaigoje ðventæ organizavo praëjusá Uþbaigus masines scenas, ku- ðeðtadiená Sangailuose. riose filmuojasi këdainieèiai, filmavimo darbai bus baigti. F. Aleksandrovièius tikisi, kad metø pabaigoje filmas jau bus baigtas. Kûrëjai nori, kad filmas bûtø þiûroviðkas, be to, galbût uþmegztø Lietuvos ir Ukrainos dialogà per kultûrø paþinimà. Filmas kategorijoje „Work in progress“ (Filmas kûrimo procese) buvo pristatytas Odesos kino festivalyje Ukrainoje ir sulaukë didelio uþsienio prodiuseriø dëmesio. „Kai ëmëme filmuoti, pastebëjome, kad kiekvienas sutiktas þmogus pasakoja savàjà ðios istorijos versijà. Mes taip pat turime savo poþiûrá, kaip istorijà reikia papasakoti. Manome, kad mûsø versija sukels karðtas diskusijas. Geriausias komplimentas filmui – kai þiûrovas pasako, kad nieko nesuprato ið pirmo karto, todël þiûri kûriná net keletà kartø“, – sako F. Aleksandrovièius. Filmas bus pristatytas ir Lietuvoje. Poetinis filmas „Þalèio nuotaka“ – pirmasis F. Aleksandrovièiaus ir A. Ryþkovo pilnametraþis filmas. Iki ðiol duetas kûrë trumpametraþius, pelniusius ne vienà Grand prix ávairiuose festivaliuose.

Asmeniniai skelbimai –

ELE2) Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T (TELE2)

Ðventiðkiausios Þolinës – Dotnuvoje

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Akcentas – gëliø takas Ðventë Dotnuvoje prasidëjo ðv. Miðiomis Vieðpaties Apreiðkimo Ðvè. Mergelei Marijai baþnyèioje. Paskui visi rinkosi vienuolyno kiemelyje. Renginio vedëja Danguolë Ðpokienë pristatë garbius sveèius ir pagrindinius ðventës organizatorius, perskaitë akademiðkës Onutës Auðkalnienës parengtà praneðimà „Þoliniø ðventës reikðmë ir tradicijos“. Vëliau susirinkusiesiems buvo pristatytas Þoliniø takas, padarytas ið gyvø augalø – gëliø, vaisiø, darþoviø. Takà „numezgë“ Sondra Þalakevièienë, Daiva Romeikienë, Nijolë Þuperkienë, Graþina Vasiliauskienë, Danguolë Ðpokienë, Vilija Urbontaitienë, Laimutë Jurkienë, Jovita Urbontaitytë, Valuèiø kaimo bendruomenës jaunimas. Ðis takas susilaukë didelio susidomëjimo ir buvo, ko gero, ðios ðventës pagrindinis akcentas.

Ðventës metu apdovanoti sodybas graþiausiai besitvarkantys dotnuviðkiai.

èiusi savo ðeimininkiø ðeimininkæ Vidà Steponavièiûtæ ir pakvietusi visus ragauti jos gardþiojo patiekalo – ðiupininës. Valuèiø bendruomenës vaiðiø, Vitos Rozenbergienës pyragø taip pat galëjo skanauti visi, kas norëjo. Dotnuviðkës Marytë Tamulienë, Eligija Venclovienë ir Nijolë Mykolaitienë buvo atsineðusios ávairiø þolynø arbatos – jà geriantieji turëjo atspëti, ið kokiø þolynëliø ji virta. Ðventës metu seniûnas Vytautas Grigas su pavaduotoja Kristina Kazakauskiene apdovanojo konkurso „Graþiausiai tvarkoma aplinka“ nugalëtojus Dotnuvos seniûnijoje. Po ðventiniø sveikinimø, kalbø ir apdovanojimø visi susidomëjæ klausësi modernaus fol-

kloro grupës „Aisva“ ið Jonavos koncerto. Gerokai popiet vaikams buvo suorganizuotos kûrybinës dirbtuvëlës. Su vaikais uþsiëmë dotnuviðkë Këdainiø dailës mokyklos mokytoja Eligija Venclovienë. Vakare jaunimas galëjo paðëlti vakaro diskotekoje ir pasiþiûrëti pripuèiamo filmo. Ðventës rengëjai dëkoja visiems uþ draugiðkumà, bendradarbiavimà ir supratimà, ypaè nuoðirdþiai prie darbø prisidëjusiems UAB „Spaudvita“, Dotnuvos seniûnijos darbuotojams, Dotnuvos bendruomenës centrui, Dotnuvos parapijos klebonui kun. Graþvydui Geresioniui. Rûta ÐVEDIENË, rajono savivaldybës vyr. specialistë

Skanavo, pramogavo Dotnuviðkius pasveikino Miegënø bendruomenë, prista-

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

Projektà „Kraðto ðviesa“ remia

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë

Tel. 56 51 5111

Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 6 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 762 Tiraþas 6 005 egz.


2013 m. rugpjûèio 24 d.

/Nuotr. autorës/


2013 m. rugpj没猫io 24 d.


2013 m. rugpj没猫io 24 d.


2013 m. rugpj没猫io 24 d.


2013 m. rugpj没猫io 24 d.


2013 m. rugpj没猫io 24 d.


2013 m. rugpj没猫io 24 d.


2013 m. rugpj没猫io 24 d.

2013 08 24  
2013 08 24  
Advertisement