Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. rugpjûèio 3 d.

18-ieji leidimo metai

2013 m. rugpjûèio 3 d. Ðeðtadienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 86 (2 599)

Kaina 1, 20 Lt

Savivaldybëje – sveèiai ið Rybinsko

Rajono meras R. Diliûnas pasveikino Rybinsko savivaldybës atstoves J. Federoviè (deðinëje) ir J. Dmitrijevà.

Irma BAJORÛNË

Ðià savaitæ Këdainiuose lankosi Rusijos Jaroslavlio srities Rybinsko miesto savivaldybës darbuotojø delegacija. Jø susitikime su mûsø rajono savivaldybës vadovais kalbëta apie miestø panaðumus ir skirtumus, bendradarbiavimo galimybes.

/Nukelta á 2 psl./

Á Ledø ðventæ – pësti, vaþiuoti ir saugûs Irma BAJORÛNË

Ðeðtadiená Këdainiuose þmoniø bus keliskart daugiau nei áprasta – tûkstanèiai sveèiø atvyks á Ledø ðventæ. Ðventës organizatorius koncernas VIKONDA UAB pasirûpino koncertine programa ir kitomis linksmybëmis, taip pat ir visø sveèiø saugumu bei patogumu. /Nukelta á 2 psl./ DI ENOS PI ETÛS – 10 LLt!t! Darbo dienomis DIENOS PIE nuo 10 iki 15 val. – atveþimas el. 8 630 08 600 nemokamas! TTel. 600.

Ðventiniai patiekalai – á Jûsø pobûvio vietà! Tel. 8 630 01 106, www.svenciucentras.lt.


2

2

2013 m. rugpjûèio 3 d.

Savivaldybëje – sveèiai ið Rybinsko /Atkelta ið 1 psl./ Á Këdainius atvyko Rybinsko miesto administracijos investicijø ir ekonomikos plëtros, architektûros ir miesto statybos, turto ir þemës valdymo srièiø vadovai. Sveèius pakvietë ir lydëjo rajono savivaldybës tarybos narys, koncerno VIKONDA UAB viceprezidentas Juozas Gaidamavièius, koordinuojantis koncerno komercinæ veiklà Rusijoje.

Pristatë Këdainiø rajonà „Dþiaugiamës, kad mûsø miesto ámonë perþengë savo ðalies ribas ir tapo pirmàja lietuviðko verslo kregþde jûsø kraðte, – sakë rajono meras Rimantas Diliûnas. – Tikiu, kad bendradarbiavimas tarp mûsø savivaldybiø plësis.“ Meras sveèiams ið Rybinsko pristatë mûsø rajonà, pasakojo apie jo valdymà, plëtrà, savivaldybës pastangas pritraukti investicijø ir teikti rajono þmonëms reikalingas paslaugas. Meras R. Diliûnas pastebëjo, kad toli vienas nuo kito esanèius miestus vienija koncerno VIKONDA UAB veikla. Santykiai nuo komerciniø perauga á savivaldybiø bendravimà. „Pokalbiai su Rybinsko savivaldybës þmonëmis visapusiðkai ádomûs ir mes pradedame svarstyti bendradarbiavimo su ðiuo miestu galimybæ“, – sakë meras R. Diliûnas.

Panaðûs ir skirtingi Rybinsko miesto administracijos ekonomikos plëtros ir in-

Stabligë nusineðë vyro gyvybæ Kauno visuomenës sveikatos centras praneðë, kad nuo stabligës mirë 75 metø Këdainiø rajono Pelëdnagiø gyventojas. Medikø duomenimis, vyras susirgo þaizdai uþsiterðus þemëmis su stabligës sukëlëjais, kai jis, besidarbuodamas darþe, uþmynë ant þemëje buvusios vinies. Patikimiausia stabligës profilaktikos priemonë – skiepai. Ðiuo metu vaikai nuo stabligës skiepijami dviejø mënesiø amþiaus, o vakcinacija baigiama 15–16 metø. Profilaktiðkai kas 10 metø pasiskiepyti nuo stabligës rekomenduojama visiems vyresniems nei 26 metø asmenims. Nuo 2009 metø vyresni nei 26 metø amþiaus Lietuvos gyventojai difterijos ir stabligës vakcina yra skiepijami nemokamai. „Rinkos aikðtës“ inf.

vesticijø valdybos virðininkë Julija Dmitrijeva pastebëjo Këdainiø ir Rybinsko panaðumus. Abu miestai turi senamiesèius ir stiprià pramonæ. J. Dmitrijeva ir jos kolegos groþëjosi, kad Këdainiø senamiesèio pastatai atnaujinti, sutvarkyti, miestas labai ðvarus ir þalias. Bendraudami su mûsø savivaldybës vadovais ir specialistais Rybinsko savivaldybës atstovai domëjosi Këdainiuose veikianèiais sporto objektais. Ði tema jiems aktuali, nes beveik 200 tûkstanèiø gyventojø turinèiame mieste pastaruoju metu ypaè daug dëmesio skiriama sporto plëtrai. Susitikimo dalyviai domëjosi abiejø valstybiø mokesèiø po-

litika, energijos iðtekliø kainomis, investuotojams sukurtomis sàlygomis, lygino eiliniø pilieèiø pragyvenimà.

Skatina bendradarbiavimà Koncerno VIKONDA UAB viceprezidentas J. Gaidamavièius sakë, kad komerciniai ryðiai su Rybinsko miestu egzistuoja ne pirmus metus. „Man kaip rajono savivaldybës tarybos nariui norisi paskatinti mûsø savivaldybës ir Rybinsko glaudesnius santykius, kad abiejø savivaldybiø darbuotojai pasidalintø tuo, kas naudinga gyventojams, verslui, savivaldai. Rybinskas kelis kartus didesnis uþ Këdainius, bet mes turime panaðumø ir bendrø temø.“ Rybinsko miesto savivaldybës atstoves (ið deðinës) L. Tichonovà, J. Federoviè ir J. Dmitrijevà lydëjo koncerno VIKONDA UAB viceprezidentas J. Gaidamavièius. /Nuotr. autorës/

/Nuotr. autorës/

Këdainiø savivaldybës veiklà pristatë (ið kairës) savivaldybës administracijos direktorius R. Gailiûnas, vicemerë N. Naujokienë, meras R. Diliûnas, Biudþeto ir finansø skyriaus vedëja J. Aksinavièienë, Turto valdymo skyriaus vedëja A. Naujalienë, Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vedëja K. Kemeðienë.

Augantis miestas Rybinskas – Jaroslavlio srities miestas su plaèiai iðvystyta pramone. Ðiame mieste gaminami lëktuvø varikliai, naftos tankeriai, elektros kabeliai, kita sudëtinga produkcija. Pastaraisiais metais ávairios miesto ámonës sulaukë dideliø investicijø ið Italijos, JAV, kitø Vakarø ðaliø. Pasak savivaldybës atstovø, miesto ámonëse vidutiniai atlyginimai kasmet auga po 10–12 procentø. Mieste yra techninës krypties aukðtoji mokykla, keli koledþai, profesinës mokyklos. Aktyviai statomi daugiabuèiai ir individualûs namai, todël savivaldybë planuoja, kad artimiausiais metais gyventojø skaièius Rybinske didës. Rybinsko savivaldybës atstovai aplankë kelias Këdainiø ámones, susipaþino su miestu, dalyvaus koncerno „Vikonda“ rengiamoje Ledø ðventëje.

Á Ledø ðventæ – pësti, vaþiuoti ir saugûs /Atkelta ið 1 psl./

Automobilius palikite namuose Koncerno VIKONDA UAB viceprezidentas Juozas Gaidamavièius ragina këdainieèius palikti automobilius namuose ir á stadionà, kur vyks tradicinë Ledø ðventë, ateiti pësèiomis. Smagiausia bus eiti kartu su ledø DADU gamybos ámonës „Vikeda“ ir kitø koncerno „Vikonda“ ámoniø darbuotojais bei sveèiais, lydint papuoðtus ledø automobilius, griaudint puèiamøjø orkestrui „Trimitas“. Spalvinga eisena nuo rajono savivaldybës pajudës 17 valandà. Nuo 17 iki 18 valandos, kai vyks ðventinë eisena, eismas J. Ba-

sanavièiaus gatve bus uþdarytas. Sveèiams ið kitø miestø automobilius bus patogu pastatyti miesto centre esanèiose aikðtelëse.

Pasirûpino saugumu Organizatoriai sutarë, kad miesto autobusai keleivius po ðventës parveð á miegamuosius mikrorajonus. UAB „Këdbusas“ transportas kursuos iki nakties, kol bus gausus keleiviø srautas. Miesto gatvës visà naktá bus apðviestos, kad këdainieèiai galëtø saugiai pareiti á namus. Ðventës dalyviø ir sveèiø ramybe rûpinsis saugos tarnyba Këdainiø nepriklausomø patarëjø agentûra, budës visi Këdainiø policijos pareigûnai, jiems talkins Kauno, Ðiauliø, Panevë-

þio apskrièiø pareigûnai.

Ragina saugoti sporto objektus „Atnaujinto stadiono teritorija aptverta, pro centrinæ futbolo aikðtæ nebus galima eiti. Ðventës sveèius praðysime eiti nurodytomis kryptimis, – pabrëþia Ledø ðventës organizacinës grupës vadovas J. Gaidamavièius. – Aptverta ir jau pastatytos arenos teritorija. Kvieèiu gerbti atliktus darbus, naujus objektus ir palikti juos nuoðaly nuo ðventinio triukðmo.“

Dëkojame

Nuo vaikiðko renginio iki grandiozinës ðventës J. Gaidamavièius prisiminë, kad ðiemet jau septynioliktà kartà rengiama Ledø ðventë iðaugo ið nedidelio renginio, skirto pagrindiniams ledø valgytojams – vaikams ir vykusio Didþiosios Rinkos aikðtëje. Vëliau á stadionà persikëlusi ðventë kasmet vis augo, á jà atvaþiuodavo vis daugiau sveèiø. Pastaraisiais metais Ledø ðventë tapo vienu ið didþiausiø pramoginiø renginiø Lietuvoje. Jos organizatoriai árodë, kad deðimtis tûkstanèiø þmoniø sutraukiantis renginys gali bûti linksmas ir ásimintinas visiems.

Uþ iðtartà ðvelnø þodá, nuoðirdþià uþuojatà, pagalbà dëkojame velionio broliams Artûrui ir Virmantui su ðeimomis, giminëms, kaimynams, draugams ir kiekvienam Kalnaberþës gyventojui, taip pat Paberþës klebonui Skaidriui Kandratavièiui, Surviliðkio seniûnei Vandai Petrauskienei, Seimo narei Virginijai Baltraitienei ir Darbo partijos Këdainiø rajono skyriaus tarybai bei visiems, kurie buvo kartu begalinio sielvarto valandà palydint á amþinojo poilsio vietà mylimà vyrà, tëvelá, senelá Alvydà Lembertà. Þmona, dukros ir anûkas


2013 m. rugpjûèio 3 d.

3

Naktimis „dirbæs“ recidyvistas pagaliau iðsimiegos Jovita ÞEBRAUSKAITË

Këda inieèio automobilis, Këdainieèio neseniai apvogtas Mindaugo gatvës 17-ojo namo kieme, papildë ðiemet rajone apvogtø automobiliø skaièiø ir jø vvirtinëje irtinëje buvo, ko gero, jau 62-as.

Mindaugo gatvës, kaip ir kitø Këdainiø miesto gatviø, daugiabuèiø namø kiemuose apstu nakèiai paliekamø automobiliø, todël vagys kur bepasisuktø, visur randa kà apvogti.

Ir apvogtas, ir apgadintas Nuo këdainieèio V. P. automobilio „BMW 3301CI“ vagys nuëmë priekines groteles, taip pat pagrobë du rûko þibintus. Negana to, po vagystës automobilis liko stovëti apgadintu variklio dangèiu ir priekine apdaila. Savininkui padarytas 1 tûkst. 760 litø nuostolis. Per pirmàjá ðiø metø pusmetá rajone apvogta 60 automobiliø, ir ðis skaièius septyniais atvejais virðija praëjusiø metø pirmojo pusmeèio statistikà, taèiau ðiemet policijos pareigûnams geriau sekësi ðias vagystes iðtirti. Dalis baudþiamøjø bylø jau ne tik baigtos tirti, bet ir iðnagrinëtos teisme.

Á visus ásilauþë naktimis Tiriant ðiemet kovà Këdainiuose ir Vilainiuose ávykdytas vagystes ið automobiliø paaiðkëjo, kad penkios vagystës gula ant vieno ir to paties þmogaus sàþinës. Jau septynis kartus teistas, devynias klases tebaigæs, niekur nedirbantis ir ðeðeri metai esan-

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

tis gyvenamosios vietos neturinèiø asmenø apskaitoje E. L. kovo 5–14 dienomis, tiksliau – naktimis ásilauþë á automobilius, stovinèius Mindaugo gatvës 12-ojo, Liepø alëjos 11-ojo ir 17-ojo, J. Basanavièiaus gatvës 56-ojo ir Vilainiø kaimo Melioratoriø gatvës 12-ojo namø kiemuose. Tai jis darë per patá þmoniø ámygá, 1–4 valandomis nakties, ir jam labiausiai rûpëjo automobiliø magnetolos.

Prasukdavo durø spyneles „Pioneer“, JVC, „Sony“ ir kitokios magnetolos E. L. rankose atsidurdavo palyginus nesunkiai. Peiliuku, þirklëmis ar kitokiu árankiu prasukæs automobi-

liø dureliø spyneles, prityræs vagis ásibraudavo vidun, ir netrukus magnetolø vietoje likdavo tik tuðèios ertmës. E. L. nesikuklindavo pastverti ir kitus daiktus, kuriuos rasdavo automobiliø salonuose. Pavyzdþiui, ið vienos këdainietës „Audi 80“, be magnetolos, jis pasiëmë ir akinius nuo saulës, 15 litø kainuojantá skëtá ir net kruopas, kurias vëliau iðmetë, o ið vilainieèio pasato – rankinæ bei kampiná ðlifuoklá „Skill“.

Pirkëjø sàþinë tylëjo Nors bevogdamas E. L. niekam neákliuvo, taèiau nesëkmë iðtiko parduodant vogtus daiktus. Tiesa, Mindaugo gatvës 12-

Kol vieni dirbo, maudësi ar miegojo, kiti vogë Pastaruoju metu policijoje uþregistruota nemaþai vagysèiø, kurios ávykdytos þmonëms bûnant kaþkuo uþsiëmus ar miegant. Daugeliu atvej atvejøø taip pavogti mobiliojo ryðio telefonai telefonai,, bet buvo pagrobta ir stambesniø daiktø.

Apvagia visur, kur bebûtum Treèiadiená, apie 12 valandà, Josvainiø miestelio gyventoja A. È. pastebëjo, kad ið miestelyje esanèiø fermø pavogtas mobiliojo ryðio telefonas, kainuojantis 1 tûkst. 420 litø. Tà dienà policija gavo ir kë-

dainieèio V. A. pareiðkimà, kuriame praneðama, kad pirmadienio pavakare iðëjæs ið J. Basanavièiaus gatvëje esanèios picerijos savo rankinëje pasigedo 1 tûkst. 325 litø vertës mobiliojo ryðio telefono. Antradienio popiete Ðëtos seniûnijos Piliakalnio kaime esanèioje maudyniø vietoje ið nepilnameèio ðëtiðkio drabuþiø irgi dingo telefonas. O savaitgalá 205 litø vertës telefonà Rytø gatvëje esanèiame ðiltnamyje prarado këdainietë E. M. – jis dingo ið kuprinës.

Sveèiai iðëjo apsidovanojæ Du mobiliojo ryðio telefonai

Maðinoje rado narkotikø Treèiadienio naktá Këdainiuose sustabdytame automobilyje rasta medþiagos, kuri greièiausiai yra narkotinë.

Apie pusæ trijø nakties Policijos komisariato Patruliø bûrio patruliai Ðëtos gatvëje sustabdë automobilá „Mercedes Benz“, kurá vairavo 1987 metais gimusi panevëþie-

Átariamas sukèiavimu Vienos bendrovës direktorius átariamas apgaule ágijæs keliolikos tûkstanèiø litø vertës medienos.

ir kai kas daugiau yra dingæ ir ið Truskavos seniûnijos Taujënø kaimo gyventojo V. Ð. namø, kuriuose sveèiavosi ðeimininko draugas su savo drauge. Vaiðindamas sveèius V. Ð. apgirto ir uþmigo, o rytà jau neberado nei sveèiø, nei telefonø, nei dviejø benzininiø pjûklø, taip pat 130-ties litø. Taujëniðkiui ið viso padaryta 3 tûkst. 650 litø þala. Miegantis buvo apvogtas ir këdainietis A. L. Kol dienos metu neuþrakinæs buto durø jis miegojo, ið jo namø dingo neðiojamasis kompiuteris. Pastarasis rastas pas 1979 metais gimusá H. S., kuris ir átariamas vagyste. të R. P., o salone sëdëjo irgi Panevëþyje gyvenantys M. P., gimæs 1986 metais, ir uþ já trejais metais jaunesnis A. K. Apþiûrëjæ automobilá patruliai rado átartinos medþiagos – greièiausiai narkotikø. Abu vyriðkiai uþdaryti á Këdainiø areðtinæ, o moteris nesulaikyta.

tui toliau tirti baudþiamàjà bylà, kurioje vienos bendrovës direktorius S. M., gimæs 1980 metais, Pirmadiená Kauno apygar- átariamas galimai sukèiavæs ir apdos prokuratûros Kauno apylin- gaule ásigijæs beveik 15,5 tûkst. likës prokuratûros Penktasis sky- tø vertës medienos. rius perdavë Policijos komisaria„Rinkos aikðtës“ inf.

ojo namo kieme kovo 5-osios naktá pavogtai automobilio magnetolai, akiniams ir skëèiui jis pirkëjà rado dar tà patá rytà. Rasos gatvëje kaþkokiam vyriðkiui sàþinë leido ásigyti akivaizdþiai vogtus daiktus. Aiðku, jam tai kainavo pigiai – 50 litø, nors reali ásigytø daiktø vertë buvo 165 litai. Baudþiamosios bylos duomenimis, Vilainiuose pavogtus 220 litø vertës daiktus E. L. irgi be kliûèiø pardavë prie degalinës „Statoil“ uþ 100 litø. Pavyko paèiam parduoti ir J. Basanavièiaus gatvëje vogtà magnetolà.

Rytà visi norëjo gerti Taèiau kitais atvejais pasitelkus pagalbà ávyko kai kas nenu-

matyta. Kovo 11-àjà viename ið Geguèiø gatvës butø buvo geriama, ir vienas ið kompanijos, H. S., liko nakvoti. Ið vakaro bute lankësi ir E. L., kuris atëjo ir rytà. Visi norëjo gerti, bet alkoholiui pinigø neturëjo, tada E. L. pasakë turintis automobiliø magnetolø, kurias bûtø galima parduoti. H. S. paskambino paþástamam ir pasiûlë pirkti. Ðis iðsirinko pagamintà „Sony“ firmos ir sumokëjo 60 litø. H. S. bandë parduoti ir dar vienà magnetolà, taèiau nesëkmingai – já sulaikë policijos pareigûnai.

Valdo polinkis nusikalsti H. S. iðsigynë þinojæs, kad daiktai, kuriuos pardavinëjo, yra vogti, todël baudþiamojoje byloje jis tebuvo liudytojas. O E. L. buvo nuteistas laisvës atëmimu pustreèiø metø laikotarpiui. Ðioje subendrintoje bausmëje, kuri paskirta atlikti pataisos namuose, – ir bausmë uþ vagystæ ið buto, ið kurio vienà vasario naktá jis pavogë kompiuterá. Baudþiamàjà bylà nagrinëjæs Këdainiø rajono apylinkës teismas atkreipë dëmesá, kad kaltinamasis ið ankstesniø septyniø teistumø iðvadø nepadarë, gyvenimo bûdo nekeièia, o naujus nusikaltimus padarë praëjus vos mënesiui po to, kai gráþo ið pataisos namø, esant neiðnykusiam teistumui, o tai jau galima vadinti recidyvizmu.

3


4

4

2013 m. rugpjûèio 3 d.

Nuomonë

Klausimø kyla – atsakymø nëra Giedrûna GIRDENYTË

Prokuroras praðë teismo skirti drastiðkas bausmes ir baudas Darbo partijos lyderiams. Nors pats pripaþino, kad në vienas ið jø neturëjo jokios naudos ið tø veikø, kuriomis buvo apkaltinti apkaltinti.. Nepasisavino në cento. Kaip pavadinti tokià prokuratûros nuostatà? Kas tai? Aklas fanatizmas? Tas pats, kuris viduramþiais skatino inkvizitorius baþnyèiai (arba valdþiai) neátikusius þmones deginti ant lauþø? Prieð tai pavadinus juos eretikais. Arba apkaltinus raganavimu. Tas pats, kuris ir ðiais laikais ákvepia islamo fundamentalistus ðiurpinantiems teroro aktams? Nepanaðu. Mûsø nûdieniø prokuratûros veikëjø aklais fanatikais nepavadinsi. Kartais atrodo, kad jø teisinis stuburas lankstesnis net uþ svyruoklio gluosnio ðakas. Dvilinkai ar net trilinkai sulinksta prieð tikrai didelius nusikaltimus. Pavyzdþiui, prieð tokià nusikalstamà veiklà, kuri pradangina ðimtus milijonø litø ið vargano mûsø valstybës biudþeto. Tokios mintys ateina po neseniai priimto Generalinës prokuratûros sprendimo nutraukti VEKS pinigø iððvaistymo ikiteisminá tyrimà. Po VEKS (Vilnius – Europos kultûros sostinë ) programos priedanga neþinia kur dingo 253 mln. litø. Tai patvirtina Valstybës kontrolës iðvados. Taèiau prokuratûrai tos iðvados ne prieþastis atlikti ikiteisminá tyrimà. O daugiau kaip ketvirtis milijardo litø – ne ta suma, dël kurios verta ieðkoti kaltøjø. Tuo labiau – pareikalauti jiems uþtarnautos bausmës.

Prokurorai þaidþia futbolà Valstybës kontrolës iðvadas Generalinë prokuratûra kaip futbolo kamuolá nuspyrë atgal – á tos paèios Valstybinës kontrolës vartus. Atseit, nepasitvirtino Valstybës kontrolës iðvados. Bet kas galëtø paneigti, jog buvo vilkinamas laikas, kad sukaktø senatis daugeliui ástatymø straipsniø. Ir prokurorai galëtø nusiplauti rankas. Þurnalistas Julius Girdvainis pastebëjo: „Panaðiai kaip ir Valdovø rûmø aferà, prokurorai tokiu pat principu marino Nacionalinio operos ir baleto teatro, nacionalinës programos „Vilnius – Europos kultûros sostinë 2009“, Gedimino prospekto rekonstrukcijos pinigø iððvaistymo nusikaltimus. Visos ðios bylos jau pasmerktos supûti stalèiuose“ („Respublika“, 2013 m. liepos 18 d.). Praëjusios kadencijos Seimo Audito komiteto pirmininkë, o dabar – jo narë darbietë Loreta Grauþinienë toká Generalinës

prokuratûros elgesá ávertina taip: „Pati teisësauga tarsi áteisina nebaudþiamumà“. Iðtratinai milijonus litø, ðaudydamas fejerverkus á orà, tris ar keturis kartus brangiau mokëdamas uþ Valdovø rûmø statybos darbus bei jiems skirtas medþiagas, rekonstruodamas Gedimino prospektà, atnaujindamas Nacionalinio operos ir baleto teatro scenà, suplodamas ðimtus tûkstanèiø litø uþ surûdijusio vamzdþio, panaðaus á kanalizaciná, pakabinimà Neries krantinëje. Iðtratinai ar iðvogei? Skirtumo lyg ir nëra. Nes bet kuriuo atveju iðlipsi sausas ið vandens. Nes prokuratûra neáþvelgs nusikalstamos veikos. O jeigu kokia nors Valstybës kontrolë ir áþvelgs, prokurorai tas jos áþvalgas vikriai nukreips á ðiukðliadëþæ po generalinio prokuroro Dariaus Valio stalu. Ðtai atlikëjo Þilvino Þvagulio ar buvusio „bavaro“ Juozo Liesio „nusikaltimai“ kur kas labiau traukia mûsø prokurorø dëmesá ir rûstybæ. Kaip jie iðdráso koncertuoti partijos renginiuose?! Ir dar nenuplëðæ tokios astronominës kainos, kokià mûsiðkiai pramogø vadybininkai sumokëjo islandø dainininkei Bjork uþ koncertà. Þinoma, gerklës jø – Þ. Þvagulio ir J. Liesio. Ir jø reikalas, kur ir kaip tas gerkles panaudoti. Dainuoti ar ðvilpti. Bet jeigu dainuoja „darbieèiams“ – tada atleiskite. Tada tai jau ne jø, bet prokurorø reikalas!

Gëda – prieð Europà ar prieð Lietuvà? „Pavogsi viðtà – sësi á kalëjimà ir bûsi kalinys, pavogsi milijonà – gausi paaukðtinimà ir bûsi milijonierius.“ Tai – tik anekdotas. Taèiau prokuratûra, atrodo, savo veikla visai rimtai ëmësi iliustruoti ðità negudrø anekdotà. Valstybës kontrolë kreipësi á Generalinæ prokuratûrà ir rekomendavo tuojau pradëti ikiteisminá tyrimà dël aukðèiau ávardintø valstybës lëðø iððvaistymo ar iðvogimo faktø. Ir iðsiaiðkinti, kas, kiek ir ko iðtratino. Arba pavogë. Rezultatas – Generalinës prokuratûros spyris. Tai paèiai Valstybës kontrolei. Kad nelástø, kur nereikia. Kur iððvaistomi arba iðvagiami ðimtai milijonø litø. Darbo partijai ir jos lyderiams apkaltinti nereikëjo prokurorams nei kreipimosi, nei rekomendacijø. Jø nereikëjo ir tam, kad uþ sudainuotas dainas prokurorai pasigvieðtø traukti atsakomybën atlikëjus Þ. Þvagulá ir J. Liesá. Iðdrásusius padainuoti per „darbieèiø“ renginá. Tokiomis sàlygomis, kurios tenkino abi susitarianèias puses. Bet netenkino priekabiø ieðkanèiø

prokurorø. Nors, ðvelniai kalbant, ir labai keistas toks prokurorø elgesys, taèiau já galima paaiðkinti. Visi matëme per visø televizijø visus kanalus iðtransliuotà ir spaudoje plaèiai skelbtà ðalies prezidentës komentarà po „darbieèiø“ teismo. Esà teisiamø ir nubaustø asmenø, suprantama, pirmiausia „darbieèiø“, buvimas valdþios institucijose daro gëdà Lietuvai. Prieð visà Europà. Mano nuomone, tuo bûdu prezidentë dar kartà pademonstravo savo nepalankumà vienai partijai, kurio ji negalëtø rodyti, jeigu bûtø visiems vienodai objektyvi ir teisinga, kaip to reikalauja Lietuvos Konstitucija. O prokurorams ir teisëjams, manau, tai þenklas, kad galima atleisti vadþias savivalei ir ignoruoti net Valstybës kontrolës iðvadas. Taèiau ar nedaro Lietuvai gëdos prieð visà Europà tokia Generalinë prokuratûra, kuri nusispjauna á dingusius ðimtus milijonø litø valstybës pinigø ir á Valstybës kontrolæ su visomis jos iðvadomis ir rekomendacijomis? Pagaliau, ar prezidentei ne svarbesnë turëtø bûti gëda prieð Lietuvà ir jos þmones dël tokios prokuratûros?

Á 253 mln. litø spjaunam, o 49 mln. litø – nerandam Kaip bebûtø keista, bet prezidentë, kuri taip uoliai kiðasi á ðalies vidaus politikos virtuvæ, mano nuomone, niekaip nereagavo á Generalinës prokuratûros Organizuotø nusikaltimø ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro Gintaro Plioplio informacijà apie nutrauktà ikiteisminá tyrimà dël po VEKS priedanga bei kitomis priedangomis iðtaðkytø ar iðvogtø ðimtø milijonø valstybës biudþeto pinigø. Ketvirtis milijardo mûsø prezidentei gal ir nedideli pinigai. Juk ji ápratusi pinigus seikëti prezidentine alga ir ES iðmokomis. Bet, pavyzdþiui, Lietuvos kultûros darbuotojams tai yra milþiniðka suma. Juk tam, kad jø vargani atlyginimai bûtø bent kiek padidinti, valstybei, anot kultûros ministro Ðarûno Biruèio, reikia papildomai 49 mln. litø. O tø 49 milijonø valstybë neturi. Ir neturi, ið kur jø paimti. Geriausiu kultûrininkams atveju, jø bus ieðkoma formuojant 2014 metø biudþetà. O „ieðkoti“ ne visada reiðkia „rasti“. Mano manymu, tie 49 milijonai sudaro tik apie penktadalá tos sumos, dël kurios iðtaðkymo ar iðvogimo susirûpinusi Valstybës kontrolë. Tik apie penktadalá tos sumos, á kurià ið aukðto medþio nusispjovë Generalinë prokuratûra.

Pradëtos dvi bylos dël nelegaliø prekiø Liepos mënesá Policijos komisariato pareigûnai organizavo ðeðias prevencines priemones dël nelegalios prekiø apyvartos ir aptiko du paþeidëjus. Liepos 2-àjà Surviliðkio seniûnijos Kalnaberþës kaimo gyventojos S. G., gimusios 1951 metais, namuose pareigûnai rado ðimtà pakeliø cigareèiø su Baltarusijos banderolëmis. O liepos 26-àjà Këdainiuose, Geguèiø gatvëje, esanèiame turgelyje deðimt pakeliø tokiø pat rûkalø su savimi turëjo A. M. Pareigûnams jis paaiðkino rûkalus ásigijæs ið turgelyje prekiaujanèio R. T.

Abiem atvejais suraðyti administracinio teisës paþeidimo protokolai, pradëtos administracinës bylos. Policijos pareigûnai tikrino ne tik minëtà turgelá, bet ir visas Këdainiuose esanèias turgavietes bei prekyvietes, stebëjo ávairias problemines vietas ir asmenis, apie kuriuos yra gavæ anoniminës informacijos. Policijos komisariatas dëkoja uþ praneðimus ir primena, kad apie vietas, kuriose prekiaujama nelegaliomis prekëmis, ir apie tuo uþsiimanèius þmones galima praneðti anoniminiu komisariato pasitikëjimo telefonu 53 342.

Viðtø ir papuoðalø vagys nieko nepeðë Kauno apygardos teismas pastaruoju metu atmetë du apeliacinius skundus, kuriais buvo skundþiami Këdainiø rajono apylinkës teismo nuosprendþiai baudþiamosiose bylose.

Praðë atidëti ar sutrumpinti Nuteistasis T. M. buvo ásitikinæs, kad uþ pernai ávykdytà 4,6 tûkst. litø vertës papuoðalø vagystæ ið kito vyriðkio rankinës, laikytos uþ parduotuvës prekystalio, yra nubaustas per grieþtai. Teismas, bausmæ uþ ðià vagystæ subendrinæs su anksèiau skirta ir dar neatlikta bausme, skyrë laisvës atëmimà dvejiems metams ir septyniems mënesiams. Taèiau T. M. neviliojo perspektyva patekti á pataisos namus, ir jis pabandë Kauno apygardos teismo praðyti atidëti bausmës vykdymà ar bent sutrumpinti nelaisvës terminà.

ræs atlyginti þalà kas mënesá mokant po 200 litø. Nuteistasis teigë þalos atlyginimo procedûrà jau pradëjæs, dalá þalos jau atlyginæs, o netekæs laisvës negalësiàs to daryti, taèiau apeliaciná skundà nagrinëjæ teisëjai pasigedo árodymø, kad bûtø atlyginta bent dalis nuostoliø. Pro teisëjø akis nepraslydo ir faktas, kad T. M. nusikalto neiðnykus teistumui, dar nepasibaigus laikotarpiui, kuriam buvo atidëta ankstesnë bausmë.

Derëjosi dël 80-ties litø

„Recidyvistui uþ tyèinio nusikaltimo padarymà teismas paprastai skiria laisvës atëmimo bausmæ“, – T. M. nemaloni tiesa paraðyta jam nepalankioje Kauno apygardos teismo nutartyje. Atmestas ir 60-ties parø areðto bausme nuteisto V. N. apeliacinis skundas, kuriuo vyriðkis praðë sumaþinti civiliná ieðkiná, priteistà jo apvogtam këdainieèiui, gyvenanèiam Ðëtos gatvëje. Pavasará këdainieèio sodyboje iðdauþæs ûkinio pastato stiklà, Teigë dalá þalos atlyginæs sulauþæs medines pertvaras, pavoVienas pagrindiniø nuteis- gæs ðeðias viðtas ir suþalojæs gaidá, tojo argumentø – su K. D., ið ku- nuteistasis buvo ásitikinæs, kad pario buvo pavogæs nemaþai sidab- darë 80-èia litø maþesnæ þalà nei riniø moteriðkø bei vyriðkø gran- ið jo priteista, taèiau apygardos teidinëliø, pakabukø, auskarø ir pa- sëjai nusprendë, kad jis neteisus. auksuotø grandinëliø, yra suta„Rinkos aikðtës“ inf.

Tel.: 51 311, 8 600 42 044


2013 m. rugpjûèio 3 d.

Karðtoji linija

Drumzlës ið èiaupo Akademijos Þemaièiø gatvës gyventoja Janina Grincevièienë „Rinkos aikðtei“ pasiguodë, kad po vandentiekio remonto ið èiaupo bëga labai uþterðtas vanduo. „Visà valandà leidau vandená, kad jis nuskaidrëtø, bet jis labai rudas, apie vartojimà maistui në minties negali bûti“, – sakë J. Grincevièienë. Akademijos daugiabuèiuose gyventojai butuose turi vandens ðildytuvus (boilerius), kuriuos rudas vanduo terðia, nuo rûdþiø kenèia santechnika. „Ar nëra galimybës likvidavus avarijà tinkluose ar atlikus remonto darbus iðleisti neðvarø vandená ið sistemos kitu bûdu, ne per gyventojø èiaupus ir skaitiklius? Kodël mes turime mokëti uþ drumstà vandená tiek pat, kiek uþ ðvarø?“ – teiraujasi vandens vartotoja. UAB „Këdainiø vandenys“

direktoriaus pavaduotojas Robertas LUKOÐEVIÈIUS paaiðkino, kad atliekant remonto darbus ir po jø vël paleidus vandená, rûdys pakyla ir nuo magistraliniø, ir nuo namo sistemos vamzdþiø sieneliø. Specialisto teigimu, daugelis sistemø yra uþdaros ir nëra techniniø galimybiø iðleisti neðvarø vandená. R. Lukoðevi-

èius gyventojams pataria neskubëti leisti vandens iðkart, kai tik jis paleidþiamas po remonto darbø. „Palaukite pusvalandá ar ilgiau, kol drumzlës nusës ant vamzdþiø sieneliø, tuomet vanduo greièiau nuskaidrës, – sakë R. Lukoðevièius. – Kai daug vartotojø atsuka èiaupus, padidëja vandens tekëjimas ir rûdys dar labiau iðjudinamos.“ Be to, gyventojams siûloma ásirengti bent paprasèiausià vandens filtrà, sugaudantá terðalø daleles. Jis apsaugotø nuo rûdþiø buto santechnikos árangà.

5

Verta pasiskiepyti Prasidëjo grybø ir uogø sezonas, todël daug laiko praleidþiama gamtoje.

skiepijama antroji dozë, o po metø – treèioji dozë. Apsauga nuo erkinio encefalito ágyjama praëjus dviem saPaprastai rudená stebimas vaitëms po antrosios vakcinos erkiø platinamø ligø – erkinio en- dozës. Kas 3–5 metai reikalingas cefalito ir Laimo, skaièiaus padiimuniteto sustiprinimas, áskiepidëjimas. jant vienà vakcinos dozæ. Vienintelë patikima apsauPageidaujantieji skiepytis ga nuo erkinio encefalito – skienuo erkinio encefalito turi kreippai. Áprastinë vakcinacijos sche- tis á ðeimos gydytojà, vaikai iki 18 ma: pirmoji dozë, po pirmosios metø – á vaikø ligø gydytojà. „Rinkos aikðtës“ inf. vakcinos praëjus 1–3 mënesiams

Skubiai PAMESTI automobilio „Toyota“ rakteliai prie PC „Maxima“ (prie autobusø stoties). Radusiam atsilygins. Tel. 8 676 04 796.

Restauruoja vonias Ilgametë patirtis (paslauga teikiama nuo 1995 m.). Vonias dengia specialios paskirties, ypatingo atsparumo ekologiðka danga be tirpikliø. Aukðta kokybë. Paþangi liejimo technologija. Darbas atliekamas be dulkiø. Platus spalvø pasirinkimas. Ilgas tarnavimo laikas. Suteikiama 5 metø garantija.

Tel.: 8 673 56 679, 8 617 13 178. UAB Këdainiø konservø fabrikas

perka agurkus (tinkamus konservuoti), krienø lapus. Dirbame: darbo dienomis 8–16.30 val., ðeðtadieniais 8–14 val. Ðingaliø k., Këdainiø r. Telefonai pasiteirauti: 77 292, 8 678 05 087.

Rugpjûèio 16 d. – vieðas prekiø aukcionas Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Gudþiûnø seniûnija vieðo aukciono bûdu parduoda Këdainiø rajono savivaldybei nuosavybës teise priklausantá savivaldybës administracijos Gudþiûnø seniûnijos balanse apskaitomà ilgalaiká turtà: 1998 m. laidos traktoriø „Belorus 82“, valstybinis numeris 9382LM. Pradinë pardavimo kaina – 18 000 Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt. Traktoriø galima apþiûrëti Gudþiûnø seniûnijoje, adresu: Dotnuvëlës g. 1, Gudþiûnai, Këdainiø r. Aukcionas vyks rugpjûèio 16 d., pradþia – 9 val. Dokumentø dalyvauti aukcione registracijos pradþia – rugpjûèio 5 d., pabaiga – rugpjûèio 12 d., darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. adresu: Gudþiûnai, Dotnuvëlës g. 1, Gudþiûnø sen., Këdainiø r. Uþ prekæ atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasiraðymo. Informacija tel. (8 347) 45 433.

Vairuotojø dëmesiui! Organizuojame profesinës kvalifikacijos kursus 95 kodui gauti (kroviniams veþti). Kreiptis: UAB Saugaus eismo centras, J. Basanavièiaus g. 87A, tel. 8 657 00 911.

Mokymas su egzaminø automobiliais

Adresas: J. Basanavièiaus g. 87A, tel.: 55 360, 8 676 18 766

5


6

6

2013 m. rugpjûèio 3 d.

Gudþiûnø miestelis paminëjo 360-àjá jubiliejø Auðra MALINAUSKIENË

Paskutiná liepos mënesio ðeðtadiená Gudþiûnai paminëjo graþø 360 metø miestelio jubiliejø. TTaa proga visa pagrindinë miestelio TTujø ujø gatvë buvo iðpuoðta spalvotomis vëliavëlëmis. Ðventiniame vakare kartu su gausiai susirinkusiais gudþiûnieèiais, jø artimaisiais ir aplinkiniø kaimø gyventojais dalyvavo ir sveèiai: Seimo narë V irginija BaltraitieVirginija në, rajono savivaldybës administracijos direktorius Romualdas Gailiûnas bei Kultûros ir sporto skyriaus vedëjas Kæstutis Stadalnykas, Gudþiûnø bendruomenës pirmininkas V aclovas Stukonis, Vaclovas Gudþiûnø seniûno pavaduotojas V idmantas Cechanavièius, Miegënø Vidmantas ir V ikaièiø bendruomeniø atstovai Vikaièiø atstovai.. Ðventiniame vakare dalyvavo (ið deðinës) Seimo narë V. Baltraitienë, M. Cironka, rajono savivaldybës atstovai R. Gailiûnas ir K. Stadalnykas, seniûno pavaduotojas V. Cechanavièius.

Miestelio ðventë prasidëjo Gudþiûnø himno giedojimu. Já atliko miestelio moterys ir renginio vedëjai – mama ir sûnus Auðrelë Sereikienë su sûnumi Pauliumi (pora kairëje). Pasirodymui pasiruoðæ jaunieji Gudþiûnø dainininkai (ið kairës)Indrë ir jos brolis Rytis, taip pat seserys ir dukterëèios Kristina, Beatrièë, Jurgita ir Dominyka.

Linkëjo sugráþti Seimo narë V. Baltraitienë á ðventæ atvyko puikiai nusiteikusi. Vieðnia pasidþiaugë, kad pastaruoju metu visame mûsø rajone ir, þinoma, Gudþiûnuose graþëja gyvenvietës, vis daugiau dëmesio skiriama sodybø aplinkø puoselëjimui. „Nustebau iðvydusi, kad Gudþiûnai labai graþiai papuoðti. Ið ðventinës atmosferos ir dalyviø gausos matyti, jog gudþiûnieèiai nori paminëti miestelio jubiliejø. Nors mokykla reorganizuojama, nes maþëja þmoniø, taèiau ðis vakaras rodo – dalyviø daug, vadinasi, ðvenèiø reikia, nes gyventojai nori susiburti ir drauge paþymëti Gudþiûnø 360 metø gimtadiená. Tikiuosi, ateityje miestelis minës dar ne vienà graþø jubiliejø. Linkiu, kad liautøsi þmoniø iðvykimas ið gyvenvieèiø ir jie pra-

dëtø sugráþti. O kad þmonëms bûtø patogu gyventi, turëtø pasirûpinti rajono valdþia, seniûnija ir patys gyventojai. Linkiu, kad Gudþiûnuose gyvuotø tvirta bendruomenë, kuri bûtø kaip vienas kumðtis, o gyventojai vieni kitiems padëtø ir laimëje, ir nelaimëje“, – kalbëjo V. Baltraitienë.

Sugalvojo moterys Gudþiûnø seniûno pavaduotojas V. Cechanavièius pasakojo, jog daugybæ spalvingø vëliavëliø, kuriomis buvo papuoðtas miestelis, pasiuvo bendruomenës moterys.„Ði idëja – mûsø moterø, kurios surado audiniø, kirpo, siuvo, o seniûnijos pastangomis vëliavëlës buvo pakabintos gatvëje“, – sakë V. Cechanavièius.

Susibûrë ðventei Á miestelio jubiliejø suplaukë daugybë þmoniø, kuriems

koncertavo Gudþiûnø vaikø ir jaunimo ansamblis, aplinkiniø kaimø mëgëjø kolektyvai ir folkloro grupë „Sadûnai“ ið Zarasø rajono Sadûnø kaimo. Gimtojo miestelio ðventëje siurprizà pateikë jaunieji gudþiûnieèiai, kuriø amþius – nuo deðimties iki septyniolikos metø. Smagiai nusiteikæs ðeðiø nariø: penkiø mergaièiø ir vieno berniuko, kolektyvas savo gimtinei skyrë tris dainas: lietuviø liaudies dainà „Avinëlis“, grupës „Studija“ atliekamà dainà „Spindulys“ ir „Hiperbolës“ – „Lauþai“. „Ðiandien mûsø kaimui skambës mûsø dainos. Didþiuojamës, kad esame gudþiûnieèiai. Kol nebuvo uþdaryta, mokëmës Gudþiûnø pagrindinëje mokykloje, èia visi kartu augome ir draugavome. Sekmadieniais visi giedame mûsø baþnyèios chore, todël norime kaþkà ið ðirdies padovanoti savo Gudþiûnams“, – kalbëjo Indrë. „Esame savamoksliai. Prieð

ketverius metus paèios iðmokome groti gitaromis. Viskas ávyko spontaniðkai, nusprendëme pasirodyti ðventëje ir ëmëme repetuoti. . Ðiam koncertui ruoðëmës savaitæ“, – sakë Kristina.

Jubiliejaus proga Gudþiûnai pasipuoðë spalvingomis vëliavëlëmis.

Laukia darbai Gudþiûnø bendruomenës centro valdybos pirmininko V. Stukonio duomenimis, miestelyje gyvena apie penkis ðimtus gyventojø, ið kuriø apie aðtuoniasdeðimt priklauso vietos bendruomenei. „Ið visø mûsø nariø apie dvideðimt yra labai aktyvûs visose veiklose, kiti, esant reikalui, prisideda, treti – tik dalyvauja. Mûsø bendruomenës nariai tvarko poilsio zonà, kur esame ásirengæ pliaþà, persirengimo kabinas ir kt. Darbuojamës ir prie bendruomenës centro pastato, prie kurio dabar vyksta statybos, todël turime prisidëti kuo galime. Taip pat uþsiimame ir kultûrine veikla. Ateityje bendruomenës namuose norime ásteigti moterø klubà, o jaunimo poreikiams árengti treniruokliø ir susirinkimø salæ bei kt.“, – pasakojo V. Stukonis.

Tel.: 8 640 56 777, 8 603 68 562. Aukðèiausiomis kainomis superka visø markiø automobilius (vaþiuojanèius, nevaþiuojanèius, dauþtus ir kt.). Pasiima savo transportu, dirba ir savaitgaliais. Iðraðo sàskaitas, atsiskaito vietoje. Iðraðo automobiliø utilizavimo paþymas.

Tel. 8 687 37 333.

Arûno Miliaus IÁ „ENRIKË“ Kompiuteriai ir jø komponentai, daþai spausdintuvams, kompiuteriniø vaizdo þaidimø „Xbox“ bei „Playstation“ áranga. Mobilieji telefonai ir jø priedai, detalës. GPS navigacinës sistemos (prekyba ir taisymas). Parduoda naujus skystøjø kristalø bei LED televizorius, taip pat montuoja ir parduoda skaitmeninës palydovinës bei antþeminës televizijos árangà. Parduoda automobiliø garso aparatûrà. Galite uþsisakyti ir internetu. Prekiø asortimentà rasite adresu www.enrike.lt Dirba: I–V – nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 10 iki 14 val. Þemaitës g. 17A, tel.: 8 603 32 518, 8 687 57 811.

Nuotaikingà koncertà stebëjo ávairaus amþiaus þiûrovai.

/Nuotr. autorës/

www.enrike.lt


2013 m. rugpjûèio 3 d.

11

Mieli këdainieèiai ir miesto sveèiai!

Këdainiø senamiestyje dirbantys verslininkai kvieèia Jus daþniau aplankyti jaukias gatveles ir aikðtes, leisti laikà istoriniuose pastatuose ásikûrusiose kavinëse, parduotuvëse, ástaigose. Kiekviena ið jø turi savità veidà, kiekviena siûlo skirtingas paslaugas, prekes, bet visos vienodai svetingos ir ðiltos. Senamiesèio verslininkai buriasi á neformalià bendrijà ir visi kartu siûlo Jums su ðiais „Rinkos aikðtës“ kuponais staigmenas, nuolaidas, iðskirtinius pasiûlymus. Iðsikirpkite kuponà, ateikite á senamiestá, naudokitës verslininkø pasiûlymais! Iki susitikimo Këdainiø senamiestyje!

Didþioji g. 39, tel./faks. (8 347) 57 636, tel. 8 686 77 992. El. paðtas savaskampas@ymail.com

Visiems pobûviams (ðvenèiantiems krikðtynas, vestuves, gimtadienius…) –

20 proc. nuolaida rugpjûèio ir rugsëjo mënesiais. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu.

Didþiosios Rinkos aikðtë 6-5, tel. 8 678 72 397

Didþioji g. 2, tel. 8 620 41 200

Visiems, uþsisakiusiems vaiko, ðeimos ar asmeninæ fotosesijà, fotodrobë – dovanø! Fotodrobës dydis: 20x30 cm arba 25x27 cm. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu. Senosios Rinkos a. 5 (áëjimas ið vidinio kiemelio pusës)

Tel./Faks.: (8 347) 30 503, 8 620 61 246, 8 657 45 966, el. p. kedainiu.geodezija@gmail.com.

Topografinës ir geodezinës nuotraukos. Sklypø geodeziniai matavimai. Pastatø ir statiniø nuþymëjimas.

Þemës sklypø formavimo ir pertvarkymo projektai. Su ðiuo kuponu visiems darbams taikome 10 proc. nuolaidà!

NEMOKAMAS iðsamus VAIKØ akiø tyrimas (uþsisakant akinius)

Perkant 5 l alaus bokðtà (45 Lt), 1 val. biliardà galësite þaisti nemokamai! Penktadiená ir ðeðtadiená mes dirbame net iki 2 val. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu. Didþioji g. 52, tel. (8 347) 55 555, el. p. info@novusrex.lt

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu!

Didþioji g. 40, tel. 8 656 68 667

10 proc. nuolaida VISOS VAÞIUOKLËS DALIMS. Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 53 297

Pasiraðiusiesiems apskaitos sutartá metams pirmo mënesio kaina – tik 1 Lt! Antrà ir treèià mënesius taikoma 50 proc. nuolaida nuo sutartos kainos.

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki rugpjûèio 8 d. Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 56 863 Nuolaida taikoma su ðiuo kuponu.

15 proc. nuolaida visiems tapetams ir ðviestuvams!

Ðviestuvas: sena kaina – 237 Lt, nauja kaina – 160 Lt.

Perkant vienà pieniðkà ledø kokteilá, antras kainuos tik 1 ct. Nuolaida taikoma su ðiuo kuponu. Didþioji g. 36, tel. (8 347) 51 500

Darbo laikas: I–V nuo 11 iki 22 val., savaitgaliais – iki 24 val.

Sveèiø namai ir restoranas

„Novus Rex“

40 proc.)

Parduotuvë „Autodalys“

„Stikliø namas“

Su ðiuo kuponu taikoma 7 procentø nuolaida visiems paveikslams. Laukiame visø neabejingø menui! Didþioji g. 6, tel. 8 616 50 470.

(NUOLAIDA

Registracija telefonu (8 347) 50 080, Didþioji g. 58, Këdainiai

Meno dirbiniø salonas kvieèia këdainieèius ir miesto sveèius ásigyti autoriniø Lietuvos menininkø darbø: juvelyrikos, keramikos, porceliano, ðilko ir odos darbø, paveikslø.

Prabangus PRANCÛZIÐKAS ÐOKOLADAS! 15 Lt uþ 24 Lt vertës ðokoladà

Senoji g. 16, tel. (8 347) 67 224, el. paðtas viesbutis@hotelsmilga.lt

Didþioji g. 4

Papietavusiøjø LAUKIA STAIGMENA – nuolaidà iðsirinksite patys. Ateikite, skaniai pavalgykite, turime ádomiø pasiûlymø!

Pateikite ðá kuponà mûsø restorane ir

visiems lietuviðkiems patiekalams bei desertams taikysime 10% NUOLAIDÀ! Laukiame Jûsø!!!

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu.

Pasivaikðèiojusius po senamiestá kvieèia blyninë

„Nu, blyn“. Geriantiesiems kavà siûlome LEDUS TIK UÞ VIENÀ CENTÀ! Laukiame Jûsø!

Mus rasite: Didþiojoje g. 26, Këdainiuose

Skubiai pakalsime batus. Bet kokio dydþio pakalai – TIK 10 Lt. Galime pakalti tik per valandà.

11


16

2013 m. rugpjûèio 3 d.

Labûnavoje – triguba ðventë Auðra MALINAUSKIENË

Labûnavoje, Barupës slënyje, ðurmuliavo tradicinë kaimo Pirmojo pëdo ir ðv ðv.. Onos ðventë, á kurià rinkosi vietos gyventojai gyventojai,, atvyko daug garbingø sveèiø. Renginyje buvo pristatyta naujoji gyvenvietës sporto ir laisvalaikio zona, kraðto ûkininkams áteikti pirmieji javø pëdai pëdai,, pagerbtos vardines ðvenèianèios Onos ir apdovanoti graþiausiø sodybø ðeimininkai ðeimininkai..

Á tradicinæ Pirmojo pëdo ir Oniniø ðventæ atvyko gausus bûrys garbingø sveèiø (ið kairës): B. Kondrotienë, Seimo narys J. Kondrotas, Seimo pirmininkas V. Gedvilas su þmona Jolanta, Pelëdnagiø seniûnas V. Tamulis, rajono vicemerë N. Naujokienë.

Vienas ið pirmøjø dviejø pëdø buvo áteiktas ûkininkui R. Ivaðkevièiui.

Pristatë projektà Labûnavos bendruomenës pirmininkë Rita Karnilavièienë pabrëþë, kad jau daugelá metø vidurvasará Labûnavoje rengiama Oniniø ðventë, kurià sekmadiená áprastai vainikuoja ðv. Onos atlaidai. Taèiau ðákart ðventë labûnaviðkiams dþiaugsminga ir tuo, kad jie pirmà kartà rinkosi á rekonstruotà poilsio zonà, kurioje nuo ðiol galës ne tik aktyviai leisti laisvalaiká, bet ir ramiai pailsëti. „Labai dþiaugiamës, kad ðiemet mums pavyko ágyvendinti projektà „Saugios aktyvaus poilsio zonos ir sporto aikðtyno sutvarkymas“, finansuojamà Europos Sàjungos struktûriniø fondø pagal kaimo plëtros strategijà. Ðio projekto metu buvo sutvarkyti elektros tinklai, árengti ðviestuvai, nutiesti betoniniai ir dolomitinës skaldos ðaligatviai, visiðkai árengta lauko estrada, uþdengta tentu. Be to, ðio projekto dëka turime maþojo futbolo aikðtynà, kuriame galës þaisti jaunimas. Taip pat sutvarkëme ávaþiavimà á ðià poilsio zonà, Barupës ðlaità, pasodinome medeliø, árengëme drenaþà“, – vardijo R. Karnilavièienë.

Atliko per metus Ðio projekto vertë daugiau kaip 277 tûkstanèiai litø, ið jø deðimt procentø sumos skyrë mûsø rajono savivaldybë. „Darbus, kurie truko vienerius metus, atliko uþdaroji akci-

R. Karnilavièienë pristatë saugios sporto ir laisvalaikio zonos projektà.

Pirmojo pëdo ir ðv. Onos ðventës vedëjai R. Kretavièius ir G. Ivaðkevièiûtë-Dirdë.

në bendrovë „Dujovika“, treniruoklius sumontavo bendrovë „SG“. Þinoma, dar reikëtø atnaujinti paèià estradà, tad ateityje mûsø laukia ir daugiau darbø“, – sakë R. Karnilavièienë.

vo iðkilminga vakarienë, á kurià susirinko giminës, artimieji, paþástami, todël Oninës man – labai svarbi diena. Labûnavoje taip pat yra nemaþai Onø, todël ðiandien jas ir pasveikinsime“, – kalbëjo V. Gedvilas, kuris uþsiminë ir apie galimybæ tvarkyti Labûnavos link vedantá kelià. Deðimèiai nusipelniusiø labûnaviðkiø Seimo pirmininkas áteikë atminimo dovanas ir padëkos raðtus.

Sulaukë sveèiø Ðeðtadienio vakarà pagrindiniu ðventës akcentu tapo ne tik ðio projekto pristatymas, bet ir Onø pagerbimas, graþiausiø sodybø ðeimininkø apdovanojimai. Pasveikinti labûnaviðkiø atvyko Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas su þmona Jolanta, Seimo narys Jonas Kondrotas su þmona Brone, rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë ir kt. Seimo pirmininkas V. Gedvilas pabrëþë, kad jo mama – Ona. „Mano mama Ona gyvena Ðiauliuose. Jà pasveikinome, bu-

Ðventës belaukiant…

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

ELE2) Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T (TELE2) @rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija

Spausdino UAB „Rinkos aikðtë“, UAB TR T TRIIO LLT

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Vardiniø proga O. Varkalienæ pasveikino Pelëdnagiø seniûnas V. Tamulis.

Priartins prie gimtinës Rajono savivaldybës mero pavaduotoja N. Naujokienë sakë, kad vasara – ðvenèiø laikas, todël labai graþu, kad visuose kraðto miesteliuose ir kaimeliuose jø metu atsiranda pagyvëjimas ir gyventojø pagausëjimas. „Kalbame, kad ið mûsø kraðto gyvenvieèiø iðvaþiuoja þmonës. O ðvenèiø metu pamatai, kad sugráþta vaikai, giminës, suplaukiantys á vienà ðeimà. Tokiuose renginiuose – daug graþiø dalykø: þmoniø bendravimas, bendruomeniø kiemeliai, seniûnaitijø sporto varþybos, projektø pristatymai, naujø vëliavø kûrimas ir kt. Tai yra labai vertinga, todël, manau, kad ðios ðventës ateityje dar labiau sutelks þmones, kurie kartu kaþkà gero nuveiks bendruomenei, o ði veikla visus dar labiau priartins prie gimtojo kraðto, namø“, – sakë N. Naujokienë.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

Labûnavos bendruomenës kiemelyje ðeimininkavo (ið kairës) J. Vaitiekûnienë, J. Varkalaitë, V. Jablonskienë, kurios pristatë ðv. Onos – Duonos ponios, simbolá – duonà ir ið jos pagamintus valgius: senovinæ sriubà, tortà ir kt.

Daug dainuodavo 80-metë labûnavietë Onutë Varkalienë pasakojo, kad tiek anksèiau, tiek dabar ji su ðeima ðvenèia savo vardines. „Þinoma, anksèiau tokiø festivaliø nebuvo, todël ðvæsdavome baþnyèioje, paskui – namuose, kur ruoðdamiesi ðventei kepdavome ir virdavome maistà, o dabar visko ið ryto nusiperkame parduotuvëje. Pamenu, kad per Onines kaime daug dainuo-

davome, taèiau dabar tai iðëjo ið mados, bet mes nepamirðtame per ðv. Onos atlaidus nueiti á baþnyèià“, – pasakojo O. Varkalienë.Moteris pasidþiaugë, kad jos gimtinë Labûnava kasmet graþëja. „Seniau mûsø kolûkio pirmininkas þmones veþdavo po Lietuvà paþiûrëti graþiai tvarkomos aplinkos, o sugráþæ namo mes paèios tvarkydavomës, graþindavome savo sodybas“, – prisiminë O. Varkalienë.

Projektà „Kraðto ðviesa“ remia

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë

Auðra Malinauskienë Irmina Valantonytë Jovita Þebrauskaitë

Tel. 56 51 5111

Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 6 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 688 Tiraþas 6 005 egz.


2013 m. rugpjûèio 3 d.

/Nuotr. autorës/


2013 m. rugpj没猫io 3 d.


2013 m. rugpj没猫io 3 d.


2013 m. rugpj没猫io 3 d.


2013 m. rugpj没猫io 3 d.


2013 m. rugpj没猫io 3 d.


2013 m. rugpj没猫io 3 d.


2013 m. rugpj没猫io 3 d.

2013 08 03  
Advertisement