Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. liepos 30 d.

18-ieji leidimo metai

2013 m. liepos 30 d. Antradienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 84 (2 597)

Kaina 1, 20 Lt

Miestelio jubiliejuje – apdovanojimai ið Seimo pirmininko rankø

2013 m. rugpjûèio 3 d. Po ðv. Miðiø Pernaravos baþnyèioje atminimo knygoje pasiraðë visi sveèiai, tarp kuriø – ir Seimo pirmininkas V. Gedvilas.

Lina FIODOROVA

„4 Roses“, DAR (Vudis, Grûdas, Kristina, Indrë), Gintarë Karaliûnaitë, „Pop Ladies“, „Pikaso“, „Studentës“, Rytis Cicinas ir „Rokada“, ÞAS

Savaitgalá Pernaravos miestelis minëjo 665-àjá gimtadiená. Minëjo ne bet kaip – iðkëlë savo vëliavà, pagerbë herbà, apdovanojo labiausiai nusipelniusius kraðto gyventojus. Apdovanojimus jiems teikë pats LR Seimo pirmininkas V ydas Ged vilas. Vydas Gedvilas. /Nukelta á 16 psl./

Ukrainos ir Rusijos scenos þvaigþdë ANI LORAK

DIENOS PIETÛS – 10 Lt! Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. – atveþimas nemokamas! Tel. 8 630 08 600.

Ðventiniai patiekalai – á Jûsø pobûvio vietà! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Yra galimybë pasiimti patiems. Suderinsime kainà pagal Jûsø finansines galimybes. Tel. 8 630 01 106, www.svenciucentras.lt.

Skelbiame prenumeratos AKCIJÀ! Draugaukime ir 2014-aisiais! Sumokëjæ 131,89

Lt arba 120,89 Lt (pensininkams ir neágaliesiems) uþ vienuolikos mënesiø „Rinkos aikðtës“ prenumeratà, populiariausià Këdainiø rajono laikraðtá skaitysite visus dvylika 2014 metø mënesiø.

Pasiûlymas galioja iki rugpjûèio 31 dienos.


2

2013 m. liepos 30 d.

Jau atnaujinta Geguèiø gatvë Lina FIODOROVA

Europos Sàjungos finansuotas projektas „Këdainiø miesto Geguèiø gatvës rekonstrukcija“ jau beveik baigtas – sutvarkyta vienos intensyviausiø miesto gatviø atkarpa. Aktyviai vaþinëjama atkarpa Gatvæ, besidriekianèià tarp prekybos centro, didþiausios rajone „Ryto“ pagrindinës mokyklos, daugiabuèiø ir gyvenamøjø namø kvartalo bei vaikø darþelio „Varpelis“, nuspræsta suremontuoti atlikus galimybiø studijà ir ávertinus prastus eismo saugumo rodiklius bei augantá eismo intensyvumà ðioje kelio atkarpoje. Èia yra ir autobusø stotelë, tad visà dienà kursuoja vieðasis transportas. Be to, Geguèiø gatvës rekonstrukcija – Këdainiø rajono savivaldybës vietinës reikðmës transporto infrastruktûros plëtojimo dalis. Paraðius projektà „Këdainiø

Sudedami paskutiniai rekonstrukcijos „ðtrichai“.

Rekonstruota Geguèiø gatvës atkarpa – 0,819 km.

miesto Geguèiø gatvës rekonstrukcija“ gautas finansavimas, prie kurio ið dalies prisidëti ápareigota buvo ir savivaldybë.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Ið 2007–2013 metø Europos Sàjungos struktûriniø fondø programos projektui „Këdainiø miesto Geguèiø gatvës rekonstrukcija“ ágyvendinti skirta 1 133 079,78 Lt.

Investuota á gerovës kûrimà Per daugiau nei metus modernizuota 0,819 kilometro ilgio kelio atkarpa. Projekto ágyvendi-

nimo metu rekonstruota vaþiuojamosios dalies danga, ðaligatviai, sutvarkyti lietaus kanalizacijos tinklai, ádiegti kelio þenklai ir þenklinimas.

Darbus uþ beveik 2 milijonus litø atliko rangovai UAB „Ukmergës keliai“. Pasak rajono savivaldybës Strateginio skyriaus vedëjos Kristinos Kemeðienës, projektas ágyvendinamas sklandþiai, rangovai laikosi numatyto grafiko ir darbus atlieka kokybiðkai. Anot K. Kemeðienës, rangovai ásipareigojæ visiðkai uþbaigti darbus iki þiemos. Numatyta, kad ágyvendintas projektas „Këdainiø miesto Ge-

guèiø gatvës rekonstrukcija“ tiesioginës finansinës naudos nesuteiks, taèiau jo ágyvendinimas yra investicija á ekonominæ socialinæ naudà – rekonstravus gatvæ sumaþës eismo ávykiø kaðtai, vaþiuojant tvarkingu keliu sumaþës gyventojø automobiliø ir vieðojo transporto eksploatacijos iðlaidos, sumaþës aplinkos ir oro tarða. Uþs. Nr. 3 830

Trynukus auginanti ðeima verta iðskirtinio dëmesio Irma BAJORÛNË

/Nuotr. ið ðeimos albumo/

Trigubas dþiaugsmas, trigubi rûpesèiai rûpesèiai,, trigubos iðlaidos. Tokiu ritmu ddvejus vejus su puse metø gyvena këdainieèiø Ðakaliø ðeima, 20 10 metø 2010 gruodá susilaukusi trynukø. Dabar jau dvejø metø ir septyniø mënesiø amþiaus Vakarës, Alantos, Kajaus ir jø sesutës septynmetës Godos mama Vanda Ðakalienë nepratusi vaikðèioti po valdiðkas ástaigas su praðymais, bet sudëtinga situacija praëjusià savaitæ jà atvedë pas savivaldybës mero pavaduotojà Nijolæ Naujokienæ.

Vandos ir Romo Ðakaliø ðeimoje auga keturi vaikai: septynmetë Goda ir dvejø su puse metø Vakarë, Alanta, Kajus.

Vasaros pradþioje ji dirbo ðiltnamiuose, taèiau dabar darbai ten baigiasi.

Dël vaikø negali rasti darbo

Pajamø stinga

Ðeimà iðlaiko parduotuvëje dirbantis tëtis Romas. Vanda, iki trynukø gimimo dirbusi UAB „Rivona“, po vaikø auginimo atostogø á ankstesná darbà gráþti negalëjo, nes ten dirbama pamainomis ir daugiavaikë mama negalëtø laiku á darþelá nuvesti ir ið jo paimti vaikø. „Labai noriu dirbti, bet galiu imtis tik tokio darbo, kuris prasidëtø ne anksèiau kaip 8 valandà ir pasibaigtø ne vëliau kaip 16.30 val., – vicemerei kalbëjo V. Ðakalienë. – Tokiu laiku man darbo niekas nesiûlo. Jauèiuosi niekam nereikalinga.“ Darbdaviai nusigræþia nuo moters suþinojæ, kad ji turi keturis maþus vaikus.

Vienintelës stabilios ðeimos pajamos – daugiau kaip 1 000 litø tëèio atlyginimas. Iki birþelio Vanda gaudavo nedarbo iðmokà, po to jos mokëjimas baigësi. Nuo to laiko ðeima gavo teisæ á socialinæ paðalpà, taèiau ji mokama uþ praëjusá mënesá. Socialiniai pinigai Ðakaliø ðeimos biudþetà papildys tik rugpjûèio pabaigoje. Maþyliams, taip pat ir jø tëvams kasdien reikia valgyti, kiekvienà mënesá bûtina sumokëti komunalinius mokesèius, energetikai uþ 150 litø skolà grasina iðjungti elektros tiekimà... Ðakaliø ðeima gyvena savivaldybës socialiniame bute, kurio nuomos mokestis – vos keliasdeðimt litø per mënesá. Uþ darþelá

lankanèius vaikus jie moka 50 procentø mokesèio. Nuo liepos ðeimai priklauso socialinë paðalpa – kiek daugiau kaip 1 000 litø. Vyresnioji dukra Goda nuo rugsëjo lankys prieðmokyklinæ grupæ, ji gaus paramà mokinio reikmenims ásigyti. Ðeima gauna maisto produktus ið Europos Sàjungos paramos programos.

Vietos darþelyje iðliks Labiausiai Vandai nerimà kelia skola vaikø darþeliui „Þilvitis“. Nors daugiavaikë ðeima, kurios keturi vaikai lanko ðià ikimokyklinæ ástaigà, moka tik pusæ iðlaikymo ástaigoje mokesèio, kiekvienà mënesá priskaièiuojama beveik 400 litø. Pastaraisiais mënesiais sumaþëjus pajamoms V. Ðakalienë nebegalëjo sumokëti viso mokesèio ir ið darþelio administracijos gavo áspëjimà, kad vaikai gali bûti iðbraukti ið darþelinukø sàraðø.

atsiþvelgti. Ðeima turi jausti nuolatiná mûsø bendruomenës dëmesá ir paramà, – akcentavo mero pavaduotoja. – Ðiuo metu daugiavaikë ðeima ið savivaldybës gauna viskà, kas jai priklauso pagal ástatymus, bet ieðkosime ir daugiau galimybiø.“ Vicemerë apgailestavo, kad tvarkingai gausiai ðeimai valstybës skiriama socialinë parama nesuteikia normalaus iðgyvenimo galimybës. Tiesiai ið vicemerës kabineto V. Ðakalienë iðskubëjo á Darbo birþà, kur vyko darbuotojø atranka á maisto pramonës ámonæ. Patikinusi, kad nebijo jokio darbà ir jà riboja tik darbo laikas, „pririðtas“ prie vaikø darþelio darIðskirtinei ðeimai reikia bo laiko, trynukø mama tikisi, kad iðskirtinio dëmesio ðeimos finansinë padëtis pasitai„Trynukai – iðskirtinis atvejis sys. Tai suteiks saugumo jausmà ir mûsø savivaldybëje, turime á tai vaikams, ir tëvams.

„Vaikai nori bendrauti, nori lankyti darþelá, bûtø labai skaudu, jei netektume ten vietos“, – braukdama aðaras vicemerei guodësi V. Ðakalienë. Vicemerë N. Naujokienë daugiavaikæ mamà patikino, kad vieta darþelyje trynukams tikrai bus. Savivaldybës teisininkus ji ápareigojo iðsiaiðkinti, ar ástatymai leidþia savivaldybei tokià iðskirtinæ ðeimà visai atleisti nuo mokesèio uþ darþelá. Suprasdama, kad ðeimai svarbiausia – stabilios pajamos – ji kreipësi á Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriø, praðydama padëti V. Ðakalienei rasti darbà.

Skaudþià netekties ir liûdesio valandà dël Alvydo Lemberto mirties nuoðirdþiai uþjauèiame ðeimà ir artimuosius. Darbo partijos (leiboristø) Këdainiø rajono skyriaus taryba

Netektis tokia skaudi ir nepaguodþiama. Mes norime tarti tylø ir ðvelnø uþuojautos þodá Daliai Lembertienei, dukroms ir visiems artimiesiems dël vyro ir tëvelio mirties. Kaimynës S. Grinevièienë, V. Peèiulienë, A. Kacevièienë, E. Purienë, G. Jociuvienë

Skaudþià netekties ir liûdesio valandà dël brolio mirties nuoðirdþiai uþjauèiame Stasá Maèiulá. Kaimynai G. Labutienë, L. ir V. Juodeniai, J. Baltruðaitis


2013 m. liepos 30 d.

Jaunuolá á nuodëmæ ástûmë kaimynø vaikas Jovita ÞEBRAUSKAITË

Këdainiø rajono apylinkës teismas yra á pataisos namus pasiuntæs Krakiø seniûnijos gyventojà II.. P P.,., kuris nesibodëjo svetimà turtà vogti kartu su maþameèiu. Nors vagystæ sugalvojo pats vaikas, taèiau suaugusiojo atsakomybë nuo to në kiek nemaþëja. Praðë cigareèiø ir pagalbos Vagystë, uþ kurià I. P. prarado laisvæ, ávyko pernai gruodþio 1-osios vakare. Visiðkai sutemus, apie 19 valandà, jaunuolis kartu su maþameèiu kaimynø vaiku nuëjo á këdainietës V. L. sodybà, kurioje þiemà niekas negyvena, iðtraukë ûkinio pastato durø spynos laikiklá ir pagrobë metalinius þemës dirbimo padargus – plûgà ir plûgà-ravëtuvà. Vagystës iniciatorius buvo ne minëtas jaunuolis, o maþametis jo kaimynas. Tai ðis tà dienà atëjo á I. P. namus papraðyti ne tik cigareèiø,

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Plûgà neðte nusineðti ne taip lengva, o ðtai nusiveþti karuèiu – kas kita.

bet ir pagalbos vagiant, o vëliau – ir parduodant vogtus daiktus.

Nesitikëjo ir parduoti Berniûkðtis þinojo minëtame ûkiniame pastate esant metaliniø daiktø, taèiau ðie buvo sunkoki vaiko jëgoms, be to, vaikas nega-

lëjo tikëtis, kad ið jo tie daiktai bus nupirkti. Taigi reikëjo suaugusiojo pagalbos, ir I. P. sutiko padëti. Sutartu laiku á sutartà vietà maþametis atëjo ið savo namø tempdamas karutá, á kurá abu „operacijos“ dalyviai ir sukrovë vogtus daiktus, o paskui juos nu-

Á Daukðiø miðkelá nukrito lëktuvas Sekmadiená Këdainiø miesto Daukðiø kaimo ribose nukrito vienvietis lëktuvas. Susiþalojæs jo pilotas iðveþtas gydyti á Kauno klinikas. Nelaimë atsitiko apie pusæ devyniø vakaro. Orlaiviui LYUBN nukritus á aerodromo teritorijoje esantá miðkelá, kaunieèiui pilotui S. P., gimusiam 1971 me-

tais, lûþo abi kojos, buvo sumuðtas visas kûnas. „Rinkos aikðtës“ þiniomis, nesëkmës iðtiktas kaunietis yra prityræs pilotas, Lietuvos aviakonstruktoriø federacijos narys, o jo pilotuojamas ultralengvasis lëktuvas, pagamintas Èekijoje, laikomas gana patikimu. Kodël atsitiko nelaimë, paaiðkës atlikus tyrimà. Ávyká tiria ir

policija, ir Civilinës aviacijos administracija. Policijos turimais pirminiais duomenimis, pilotas buvo blaivus. Ávykio vietoje teko padirbëti ne tik medikams bei policijai, bet ir Këdainiø ugniagesiams gelbëtojams. Jie turëjo iðlaisvinti sulamdyto lëktuvo uþspaustà pilotà ir surinkti iðsiliejusius aviacinius degalus.

3

Pasitikëjo ir buvo apgautas

tempë pas V. K., kuris superka metalo lauþà. Supirkëjas nesidomëjo, ið kur tie plûgai, o parduodantieji jam, be abejo, nieko neaiðkino ir neatviravo.

Vyriðkis, manæs, kad jo pasitikëjimu nebus piktnaudþiaujama, smarkiai suklydo ir buvo priverstas kreiptis á policijà.

Supirkëjas sakë neþinojæs

Këdainiø miesto seniûnijos Lipliûnø kaimo gyventojas R. Þ., gimæs 1951 metais, policijai praneðë, kad birþelio 15-àjà savo asmens dokumentus ir elektroninës bankininkystës kodus davë 1981 metais gimusiam to paties kaimo gyventojui I. Ð., kurá átaria tuo pasinaudojus ir paëmus SMS kredità.

Vyrai sutarë, kad bus sumokëta penkiolika litø, ir vogti plûgai, kurie, baudþiamosios bylos duomenimis, verti po 150 litø kiekvienas, ið karuèio buvo iðkrauti á supirkëjo mikroautobusà „Ford Transit“. Nors teismo posëdyje liudytojo vaidmenyje buvæs V. K. tikino neþinojæs, kad jam pasiûlyti daiktai buvo vogti, taèiau byloje minimas faktas, jog vaiko artimieji atsitiktinai suþinojo apie „operacijà“ ir nuskubëjo á V. K. kiemà, kur bandë aiðkintis ir bartis, bet tuo metu á fordà plûgus krovæs I. P. liepë iðeiti ið èia. Geriau jau bûtø to nedaræs... Maþametis, aiðku, nebuvo patrauktas baudþiamojon atsakomybën, o du kartus iki tol jau teistam I. P. buvo aðtuoniems mënesiams atimta laisvë.

Pavogë variklius ir kabelá

Net 3 tûkst. litø þala padaryta vyriðkiui vyriðkiui,, á kurio sandëlá ásibrovë vagys. Surviliðkio seniûnijos Pakruostës kaimo gyventojas R. L. policijai praneðë, kad ið jo sandëlio, esanèio tame paèiame kaime, dingo du elektros varikliai ir elektros kabelis. Apvogtas ir Surviliðkio miestelio gyventojas – ið jo ûkinio pastato dingo du akumuliatoriai, kuriø bendra vertë – 800 litø.

Sugyventinis – prieð sugyventinæ, patëvis – prieð posûná Savaitgalá policijoje uþregistruoti du konfliktai ðeimose, kuriose buvo griebtasi smurto. Ðeðtadienio popiete Dotnuvos seniûnijos Berþø kaime neblaivus V. R., gimæs 1979 metais, sumuðë 1962 metais gimusià sugyventinæ, plûdo jà necenzûriniais þodþiais, be to, metaliniu vamzdþiu iðdauþë jos automobilio dureliø

stiklus, apgadino stogà ir variklio dangtá. To dar buvo negana. Vyriðkis ir vëliau pasiutimà liejo ant sugyventinës automobilio – padegë já, tiesa, pats ir uþgesino. Moteriai padaryta 2 tûkst. litø þala. Sekmadienio vakare Këdainiuose konfliktas ávyko tarp dviejø vyriðkiø: 1969 metais gimæs këdainietis R. N. galva trenkë á nosá savo posûniui, gimusiam 1993 metais.

Dvi vienmetës ðëtiðkës patikëjo sukèiais Miesteliuose – vagystës Keistas sutapimas ávyko Ðëtos miestelyje: ddvi vi tais paèiais metais gimusios moterys tokiu pat bûdu buvo apgautos sukèiø, tik ðiuos ávykius skiria trijø dienø tarpas. Ðëtiðkei V. N., gimusiai 1969 metais, á laidiná telefonà paskambinæs sukèius elgësi pagal labai paplitusá scenarijø. Jis prisistatë policijos pareigûnu, praneðë apie neva nesàþiningø þmoniø pavie-

ðintus ðëtiðkës elektroninës bankininkystës duomenis ir pasiûlë uþblokuoti priëjimà prie sàskaitos. Kai moteris sutiko tai padaryti, sukèius suvaidino sujungæs tolesniam pokalbiui su tariamu banko darbuotoju, o tada moters jau buvo papraðyta padiktuoti slaptuosius duomenis. Neáþvelgusi klastos V. N. padiktavo elektroninës bankininkystës slaptaþodá, prisijungimo kodus ir savo asmens tapatybës kortelës numerá, o vëliau nuvyku-

si á bankà suþinojo, kad jos vardu paimtas 1,5 tûkst. litø greitasis kreditas ir kad pinigai pervesti á kità sàskaità. Po trijø dienø panaðiai atsitiko ir tais paèiais metais gimusiai J. V. Ji irgi patikëjo telefonu paskambinusio sukèiaus pasakojimu ir atskleidë savo slaptuosius elektroninës bankininkystës duomenis. Ðios moters nuostolis maþesnis – ið jos sàskaitos á kità sàskaità buvo pervesta 600 litø suma.

Komentaro kaina – beveik 4,7 tûkst. litø Internete paraðæs áþeidþiantá komentarà, vienos bendrovës abar turi iðlaidø ir darbuotojas ddabar dar jø turës ateityje. V iso labo Viso septyniø trum pø, bet stipriø trumpø, þodeliø sakinys jam kainavo daugiau nei puspenkto tûkstanèio litø. Pernai lapkrièio 7-àjà interneto svetainës www.skundai.lt skiltyje „Nuomonë apie darbdavá“ A. J., pasivadinæs slapyvardþiu

Pastarosiomis dienomis Dotnuvoje ir Akademijoje ávykdytos vagystës, kuriø metu pagrobti reèiau vagiami daiktai daiktai..

Viena Dotnuvos miestelio gyventoja savo sodyboje pasigedo kompostavimui skirto konteinerio. Nors jis buvo laikomas ne atvirai, o malkinëje, kaþkieno bloga akis pastebëjo ir ten. Vagies padaryta þala siekia beveik 200 litø.

Greta Dotnuvos esanèiame Akademijos miestelyje apvogtas Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybai priklausantis garaþas. Ið jo dingo generatorius, gesintuvas ir palapinës inventorius. Dël ðios vagystës pateikiant pareiðkimà policijai tiksli þala dar nebuvo apskaièiuota. Akademiðkë, ið kurios garaþo pavogtas akumuliatoriaus ákroviklis, patirtos þalos dydá ávertino 995 litais, o akademiðkis, kurio garaþas irgi buvo apvogtas, – 510 litø.

Mokinys apvogë savo mokyklà

Policijos pareigûnai iðaiðkino „XXXX“, paraðë neðvankø, U. P. teismui beliko nutartimi patvir- vagystæ, birþelio viduryje ávykdytà tinti jø susitarimà, kuriuo A. J. Këdainiø jaunimo mokykloje. áþeidþiantá komentarà. Perskaièiusi apie save tokià nuomonæ, U. P. kreipësi á Këdainiø rajono apylinkës teismà ir papraðë patraukti A. J. baudþiamojon atsakomybën, taèiau teisiamojo posëdþio metu ir ji, ir jà áþeidæs vyriðkis papraðë baudþiamàjà bylà nutraukti. Oficialiame praðyme nukentëjusioji ir kaltæ pripaþástantis kaltinamasis teigë susitaikæ ir susitaræ dël þalos atlyginimo, tad

ásipareigojo atlyginti U. P. 690 litø turtinës ir 4 tûkst. litø neturtinës þalos. Visà turtinæ þalà ir ketvirtadalá neturtinës þalos vyriðkis sumokëjo pasiraðant susitaikymo protokolà, o likusià 3 tûkst. litø sumà turës sumokëti iki kitø metø birþelio 10-osios. Taigi septyniø þodeliø sakinukas dar ilgokai neleis apie save pamirðti. „Rinkos aikðtës“ inf.

„Casio“ pavogë nepilnametis këdainietis, gimæs 1996 metais ir besimokantis toje paèioje mokykloje. Prietaisas, kurio vertë – 5 Paaiðkëjo, kad ið ðios mokyklos stalystës klasës projektoriø tûkst. 311 litø, yra rastas.

Ràstai paruoðti vagystei Penktadienio vakare vienos bendrovës direktorius Mantviliðkyje sutrukdë vagiui pavogti medienos. Pamatæs ant medienos sandëlio þmogø ir priartëjæs prie jo, vy-

riðkis pamatë tà þmogø jau iðvaþiuojantá automobiliu, bandë stabdyti, bet ðis nestojo. Apþiûrëjus sandëlá paaiðkëjo, kad iðveþimui paruoðti 36 berþo ir drebulës ràstai „Rinkos aikðtës“ inf.


4

2013 m. liepos 30 d.

ES pareigûnams – gerosios praktikos pavyzdþiai ið Këdainiø kraðto

/Nuotr. autorës/

Këdainiø konservø fabriko generalinis direktorius V. Vanagas (deðinëje) pristatë fabrikà Europos Sàjungos ðaliø Kaimo plëtros institucijø vadovams.

Irma BAJORÛNË

Këdainiø konservø fabrikas pelnytai tapo pvyzdine ámone, kurià Lietuvos valstybinës institucijos rodo uþsienio ðaliø partneriams. Penktadiená fabrike lankësi gausus bûrys sveèiø – Europos Sàjungos valstybiø Kaimo plëtros institucijø direktoriai. Beveik trisdeðimt sveèiø apþiûrëjo fabrike vykstantá gamybos procesà. Fabriko generalinis direktorius Vygantas Vanagas jiems pasakojo apie gamybà, beveik dviejø ðimtø pavadinimø produkcijos asortimentà, eksporto kryptis, parodë gaminiø pavyzdþius, jiems skirtus apdovanojimus. Këdainiø konservø fabrikas buvo paskutinis vizito taðkas. Prieð tai atsakingi Europos Sàjungos ðaliø pareigûnai lankësi Lietuvos agrariniø ir miðkø mokslø centro Sodininkystës ir darþininkystës institute Babtuose, Ilonos ir Virgilijaus Kuprevièiø ûkyje Akmeniø kaime.

Po teorijos – praktiniai pavyzdþiai Sveèius lydëjusi LR Þemës ûkio ministerijos Kaimo plëtros departamento direktoriaus pavaduotoja Vilma Daugalienë pasakojo, kad ES valstybiø Kaimo plëtros direktoriai konferencijoje „Inovaci-

jos ir bendradarbiavimo galimybës ágyvendinant Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 m. programà ir perspektyvos naujajame programiniame laikotarpyje“ aptarë svarbiausius iððûkius ir pagrindines priemones, skatinanèias inovacijas þemës ûkyje ir kaimo plëtroje. Po teorinio aptarimo dalyviai susipaþino su gerosios praktikos pavyzdþiais lankydamiesi mokslo institucijoje, ûkyje ir perdirbimo ámonëje. Renginys Lietuvoje surengtas mûsø ðaliai pirmininkaujant ES tarybai. Tokie susitikimai kas pusmetá rengiami kiekvienoje pirmininkaujanèioje valstybëje. Susitikimà organizavæ ministerijos specialistai Këdainiø rajono ûká ir ámonæ pasirinko dël to, kad mûsø kraðte nuo seno vyrauja stiprûs ûkiai, o vaþiuodami rajono keliais sveèiai galëjo ásitikinti, kad laukai èia dirbami ne prasèiau negu Danijoje ar Vokietijoje. Aplankyti trys objektai sveèiams parodë nuoseklià grandinæ: mokslo, þemës ûkio ir perdirbimo ámoniø bendradarbiavimà.

Sveèiai iðsiveþë gerus áspûdþius Vokietijos valstybinës institucijos vadovas Ralfas Wolkenhaueris „Rinkos aikðtei“ sakë esàs maloniai nustebintas – jis nesitikëjo, kad Lietuvoje veikia to-

Kad maþylio laukimas neprailgtø... Bûsimos mamos ir tëveliai kvieèiami dalyvauti Këdainiø rajono Motinystës mokyklos parengtoje programoje „Sveikos gyvenimo pradþios skatinimas“. Ávadinis programos uþsiëmimas vyks rugpjûèio 7 d. 16 val. Këdainiø ðeimos centro asociacijos patalpose adresu Senojoje g. 4-1. Paskaitos tema: „Nëðtumo eiga. Gimdymas“. Lektorë – gydytoja akuðerë-ginekologë Eglë Jaðinskienë. Daugiau informacijos tel. 8 674 12 369, el. paðtu motinyste@yahoo.com arba internete www.sveikiked.w3.lt. Programà finansuoja rajono savivaldybë, todël praktiniai ir teoriniai uþsiëmimai bûsimiesiems tëveliams yra nemokami.

Projekto partneriai:

kios modernios ámonës ir ûkiai, gaminama visoje Europoje vertinama produkcija. Vokietija yra viena ið didþiausiø ES ðaliø donoriø – jos ekonomikos indëlis á bendrà sàjungos biudþetà yra bene didþiausias. R. Wolkenhaueris patvirtino galësiantis pasakyti Vokietijos þmonëms, kad Lietuvoje parama naudojama tikslingai ir padeda Lietuvos pramonei bei þemës ûkiui sparèiai augti, tiekti produkcijà net ir Vokietijos rinkai. „Bûtinai paieðkosiu Këdainiø konservø fabriko produkcijos Vokietijos parduotuvëse“, – ðypsojosi R. Wolkenhaueris. Jo kolega ið Nyderlandø Jannas Gerritas Deelenas sakë, kad Lietuva jam paliko labai aktyvios ðalies áspûdá, o lietuviai energingai imasi verslo ir nori greièiau susilyginti su senosiomis Europos Sàjungos ðalimis. Kalbëdamas apie Këdainiø konservø fabrikà jis pastebëjo, kad èia skiriamas dëmesys ne tik gamybai: sudarytos geros sàlygos darbuotojams, ámonë veikia kaip gerai suderintas mechanizmas. Sveèià ið Nyderlandø nustebino asortimentas: Këdainiuose gaminama apie du ðimtai rûðiø produkcijos, o panaðiuose fabrikuose Nyderlanduose – vos kelios produktø rûðys. „Ásitikinome, kad fabrikas, ûkis, institutas, kuriuos mes aplankëme, tinkamai panaudoja Europos Sàjungos pinigus, parama nenuëjo veltui“, – patvirtino J. G. Deelenas.

ES padëjo pastatyti fabrikà Këdainiø konservø fabrikà padëjo pastatyti ES parama: ji siekë apie 25 procentø visø investicijø. Likusios lëðos – savininkø investicija. Pasak fabriko generalinio direktoriaus V. Vanago, statybos metu ágyvendinti keturi paramos projektai, vëliau – dar pora, skirtø naujai árangai ásigyti. Ðiuo metu rengiamas dar vienas projektas – bus statomas naujas raugintø darþoviø cechas. UAB „Þemetra“ atlieka þemës sklypo, esanèio Këdainiø r., Krakiø sen., Rëguliø k., skl. Nr. 147-1, kuris ribojasi su Mindaugo Sadausko (iðvykæs) sklypu, kadastrinius matavimus. Minëto sklypo savininkà arba suinteresuotus asmenis praðome kreiptis adresu: Knypavos Rinkos a. 3, Këdainiai, tel. 8 672 50 110. Pastabas pateikti per 30 dienø nuo skelbimo datos, neatvykus darbai bus tæsiami.

Rajono paraplegikø asociacijos nariams! Rugpjûèio 9 d. vyks tarprajoninë paraplegikø spartakiada këdainieèio Lietuvos paraplegikø asociacijos ákûrëjo Stanislovo Kutkevièiaus taurei laimëti. Ðá prizà ásteigë Këdainiø rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyrius. Varþybos vyks Këdainiø rajono Akademijos mietelio Akademijos gimnazijos stadione. Asociacijos nariai, norintys dalyvauti spartakiadoje, praðomi uþsiregistruoti iki rugpjûèio 5 d. pas asociacijos pirmininkæ Almà Margevièienæ, tel. 8 656 60 779. Informuojame, kad parengtos þemës sklypø kadastro duomenø bylos, Lalø k. skl. proj. Nr. 403 ir Taujënø k. proj. skl. Nr. 277-2 Truskavos sen. Këdainiø r. Kvieèiame Lalø k. gretimo sklypo kad. Nr. 5373/0003:192 Igno Algimanto Nekroðiaus ir Taujënø k. gretimo sklypo kad. Nr. 5353/ 0004:293 Glikerijos Polzunovos turto ápëdinius susipaþinti su parengta dokumentacija dël bendros þemës sklypø ribos suderinimo adresu: Rimo Skirmanto ámonë. Ám. kodas 135127072 (p. buveinë) Neries krantinë 16-448, Kaunas.

Skubiai Parduoda treniruoklá AB TRONIC, tarybinius metalinius rublius. Tel. 8 698 78 033. RASTA Dianos Ieðmantienës asmens tapatybës kortelë. Tel. 8 606 98 611.

PARDUODA 7 savaièiø parðelius. Tel. 8 608 36 138.

Kombainu JOHN DEERE kuliame javus. Tel. 8 674 47 479.

UAB „Vikrema“ siûlo darbà

SERVISO AUTOÐALTKALVIUI. Privalumai – ilgesnë nei 1 metø autoðaltkalvio darbo patirtis. Ágûdþiai dirbant su kompiuterine diagnostika. Gyvenimo apraðymà siøsti el. paðtu info@vikrema.lt Atrinktus kandidatus informuosime telefonu. Tel. pasiteirauti: 53 350, 52 879.

Prekës sodui ir darþui pigiau! Paðarai ir lesalai. Mus rasite adresu: Topoliø g. 1, Këdainiuose (ðalia Këdainiø medelyno parduotuvës), tel. 8 616 00 474.

UAB Këdainiø konservø fabrikas ieðko eksporto vadybininko asistento (-ës). DARBO APRAÐYMAS: - Gebëjimas sisteminti informacija, rengti pristatymus, ataskaitas. - Asistavimas eksporto vadybininkui, pavestø uþduoèiø atlikimas. - Pasiûlymø klientams ruoðimas, atnaujinimas ir apdorojimas. - Transporto paieðka, dokumentø rengimas. - Uþsakymø priëmimas, ruoðimas ir iðleidimas. - Darbas su muitine. REIKALAVIMAI: - Geri derybiniai ágûdþiai, komunikabilumas, organizuotumas, atsakingumas, savarankiðkumas. - Geri darbo kompiuteriu ágûdþiai (MS Office). - Bûtinas anglø ir rusø kalbø mokëjimas. - B kategorijos vairuotojo paþymëjimas. CV siøsti adresu info@kkf.lt iki rugpjûèio 16 d.


2013 m. liepos 30 d.

Miestelio turgus – daugiau negu prekyvietë

Gyvenimo atspindys Penktadienio rytà turgelyje buvo gyva. Pirkëjø eilutë stovëjo prie Krakiø þemës ûkio bendrovës autobusëlio, prekiaujanèio kiauliena ir jos gaminiais, Þemdirbystës instituto eksperimentinio ûkio autobusëlio su jautiena ir pieno produktais. Praeivius kalbino darþovëmis prekiaujantis ûkininkas, moterys rinkosi prekes „skuduryne“. Turgelio savininkë Dalia Kulikauskienë, ðalia kurios parduotuvës ir ásikûrusi prekyvietë, tvirtino, kad gyventojams reikalinga

Prekybininkams – uþdarbis

Dotnuvos seniûnas Vytautas Grigas pripaþino nesàs patenkintas turgeliu ir tvarka jame. „Ten maþa vietos ir, kai pardavëjai, pirkëjai savo automobilius sustato, iki ambulatorijos þmonëms sunku privaþiuoti“, – pastebëjo seniûnas. Jis pripaþásta, kad tokia vieta, kurioje galima ir prekiø bei produktø ásigyti, ir parduoti, ir bendrauti, reikalinga Akademijos þmonëms, taèiau jai reikëtø suteikti graþesná vaizdà. Seniûnas sakë svarstàs galimybæ greta esanèiame valstybiniame þemës plote árengti prekybai tinkamà vietà.

Pomidorø, agurkø, kopûstø, èesnakø, burokëliø pirkëjams siûlæs smulkus ûkininkas Antanas Dovydauskas sakë, kad darþoviø kainos Akademijoje tokios pat, kaip ir Këdainiuose. Prekyba kaskart nevienodai sekasi – kartais A. Dovydauskas beveik visas darþoves namo veþasi, kartais sëkmingai parduoda viskà. „Kur daugiau ið tolimo kaimo prekiautume, jei ne èia“, – kalbëjo apie septyniolika kilometrø iki Akademijos vaþiuojantis ûkininkas. „Akademiðkiams pasisekë, kad turi tokià vietà, kurioje visko

Trûksta estetikos

– Priima grûdus ir rapsus nemokamai saugoti neribotam terminui su galimybe pasirinkti supirkëjà; – teikia dþiovinimo ir valymo paslaugas uþ patrauklià kainà; – teikia grûdø perveþimo paslaugà. Këdainiø r., Vilainiø sen., Tiskûnø k., Þalesio g. 23, tel.: 8 686 76 044, 8 616 97 074. www.tiskunuagro.lt

Arûno Miliaus IÁ „ENRIKË“ Kompiuteriai ir jø komponentai, daþai spausdintuvams, kompiuteriniø vaizdo þaidimø „Xbox“ bei „Playstation“ áranga. Mobilieji telefonai ir jø priedai, detalës. GPS navigacinës sistemos (prekyba ir taisymas). Parduoda naujus skystøjø kristalø bei LED televizorius, taip pat montuoja ir parduoda skaitmeninës palydovinës bei antþeminës televizijos árangà. Parduoda automobiliø garso aparatûrà. Galite uþsisakyti ir internetu. Prekiø asortimentà rasite adresu www.enrike.lt Dirba: I–V – nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 10 iki 14 val. Þemaitës g. 17A, tel.: 8 603 32 518, 8 687 57 811.

www.enrike.lt

Vartojimo kreditai nuo 300 iki 20 000 Lt. nuo 18 iki 72 metø. Didþioji g. 58, tel. 60 545.

Didþioji g. 58, tel./faks.: 60 545, 8 655 58 512, 8 652 75 518, 8 699 15 500. Lygios ir raiþytos ÐARVUOTOSIOS DUR YS DURYS Su spyna CISA ELBOR – tik 850 Lt, ELBOR + SPRO – tik 950 Lt, ASSA + MOTTURA – tik 1 070 Lt, ASSA + CISA – tik 1 140 Lt. Lauko ir laiptinës durys.

Langø, durø, fasadø gamyba ir montavimas. Galimas atsiskaitymas lizingu. Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas langai@helanas.lt

Keliø, gatviø tiesimas ir remontas. Asfaltuoja aikðteles, kiemus, privaþiavimus prie pastatø. Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas keliai@helanas.lt Adresas: Þibuokliø g. 6, Këdainiai. Kokybiðki, sertifikuoti, laiko patikrinti, uþ prieinamà kainà plastikiniai langai, garaþo vartai, ðarvuotosios ir vidaus durys, þaliuzës, „roletai“ (ritininës uþuolaidos).

Akademijos turgelis – nelabai estetiðka, bet kraðto gyventojams reikalinga vieta. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

1500

2140

Toks kasdien veikiantis turgelis, kuriame galima nusipirkti mësos, darþoviø, þuvies, duonos, kitø prekiø, taip pat dëvëtø drabuþiø (jie uþima didþiausià prekybos plotà) – bene vienintelis Këdainiø rajono miesteliuose. Kitose gyvenvietëse paprastai prekiaujama tik dëvëtais drabuþiais.

„Kiekvienà dienà ateiname á turgelá produktø nusipirkti, su þmonëmis susitikti, pabendrauti, – patvirtino netoli turgelio gyvenanti Danutë Andriulaitienë. – Mësà, þuvá, duonà èia perkam, labai patogu þmonëms, kuriems sudëtinga nuvaþiuoti iki miesto. Esame viskuo aprûpinti.“ Jai pritarë Vita Ðabanevièienë, á turgelá uþsukanti, kai prireikia produktø ar kitø prekiø. „Raðykite, kad viskas èia OK“, – ðypsojosi þurnalistams pagyvenusi pirkëja.

Adresas D, tel. 8 655 29 955 Adresas:: J J.. Basanavièiaus g. 47 47D

1450

Pirkti okiø Pirkti,, parduoti parduoti,, bendrauti bendrauti.. TTokiø tikslø vedini kasdien (iðskyrus sekmadienius) á Akademijoje, greta ûkiniø prekiø parduotuvës, esantá turgelá renkasi þmonës.

vieta, kurioje jie galëtø ne tik reikalingø prekiø nusipirkti, bet ir susitikti, pabendrauti. Savininkës teigimu, turgelis turi bene penkiolikos metø tradicijà. „Tai yra tikro gyvenimo vaizdas ir nemanau, kad já reikëtø nuo ko nors slëpti“, – tvirtino D. Kulikauskienë. Verslininkei D. Kulikauskienei priklausanèioje teritorijoje prekiaujantys dëvëtø drabuþiø pardavëjai uþ vietà moka po 20 litø per dienà. Prekiaujantys uþ linijos, þenklinanèios nuosavybës ribà, niekam nemoka mokesèio.

ÐALD YTUV AMS NUOLAID A ÐALDYTUV YTUVAMS NUOLAIDA IKI 15 procentø.

1450

Irma BAJORÛNË

Pirkëjai patenkinti

BUITINIØ PREKIØ PARDUOTUVËJE „Raginta“

1450

Ûkininkas A. Dovydauskas Akademijos turgelio pirkëjams siûlë savo iðaugintø darþoviø.

gali nusipirkti, – patvirtino eksperimentinio ûkio jautienos ir pieno produktø pardavëja Lida Komskienë. – Ir kainos èia nedidelës, ir produktai geri. Akademijoje geriausiai prekyba sekasi, net geriau negu Këdainiuose, kur ketvirtadieniais nuo 10 valandos prekiaujame greta prekyvietës J. Basanavièiaus gatvëje.“ Nenaujas prekes akademiðkiams siûlanèios panevëþietës Sigita ir Jûra patvirtino, kad 20 litø mokestis uþ vietà nëra didelis. Kartà per savaitæ á ðá miestelá atvaþiuojanèios pardavëjos sakë, kad Akademijoje neblogai sekasi prekyba, ypaè vasarà. Kai èia pat galima nusipirkti ne tik dëvëtø drabuþiø, bet ir kitø prekiø, maisto produktø, á turgelá ateina daugiau þmoniø, o tai gerai visiems pardavëjams.

5

2350

Didþioji g. 46, tel.: 57 305, 8 656 76 909. Darbo laikas: I–V – nuo 9 iki 17 val.

1500

800


6

2013 m. liepos 30 d.

„Dotnuvos projektai“ pradëjo javapjûtæ

R. Brazauskas (kairëje) ir S. Sagatys aptaria Lauko dienos eigà.

Dainius ÐEPETYS

Skelbdami javapjûtës pradþià bendrovës „Dotnuvos projektai“ darbuotojai supranta, jog ilgai dþiaugtis savo ámonës pasiekimais jie negali is aðtrëjanti konkurencija negali.. V Vis þemës ûkyje ir didëjantys poreikiai verèia ûkininkus siekti kuo geresniø gamybos rezultatø. Þinodami apie tai, ðià savaitë surengtoje Lauko dienoje „Dotnuvos projektø“ agrotechnikos specialistai dràsiai „dëjo paraðus“ po jø pristatyta unikalia „Case IH“ technikos gama, kuri gali patenkinti visø þemdirbiø lûkesèius. Be jokios abejonës, kiekvienam, pagalvojusiam apie javapjûtæ, pirmiausia iðkyla javø nuëmimo kombaino vaizdas. Galbût todël bûtent ðià technikà pagrástai galime vadinti visos Lauko dienos aðimi. Á renginá gausiai susirinkusiems ûkininkams, þemës ûkio bendroviø bei kitø þemdirbiðkø organizacijø atstovams, be kitos technikos, tàdien buvo pristatyti du – „Case IH AF 9230“ ir „Case IH AF 7130“ – javø nuëmimo kombainai. Apþiûrëjæ juos visi susirinkusieji dar kartà ásitikino, jog 30 metø rotoriniø kombainø gamybos patirtis „Case IH“ gamintojams leido iðtobulinti technologijas, iðvystanèias didþiausià naðumà nepakenkiant derliaus kokybei.

Ûkininkas Vytautas Praleika palankiai vertino „Case IH“ technikà.

Pristatydamas kombainà „Case IH AF 9230“ „Dotnuvos projektø“ vadybininkas Andrius Pavilonis sakë, jog ðiame rotoriniame kombaine nëra kratikliø ar kûlimo bûgnø, o visos operacijos atliekamos vieno iðilginio rotoriaus pagalba. „Kombaino konstrukcija gana paprasta, jam reikia tik penktadalio áprastuose kombainuose naudojamø dirþø. Moderni þemës ûkio maðina aprûpinta automatine vairavimo sistema, javø derlingumo ir drëgnumo nustatymo sistemomis, èia sumontuota þemëlapiø sudarymo áranga. Tokie kombainai mûsø ðalies sàlygomis per sezonà prikulia po 4 tûkst. ir daugiau tonø javø“, – kalbëjo A. Pavilonis uþsi-

„Dotnuvos projektø“ pristatomos technikos paradas.

mindamas, kad kombaine sumontuota vikðrinë vaþiuoklë sudaro galimybes jam dirbti net esant didesniam drëgnumui. Minëto kombaino jaunesnysis brolis „Case IH AF 7130“ – labiau skirtas maþesniems ûkiams. Jo pjaunamosios plotis – „tik“ 7,3 m, o tai dviem metrais maþiau nei vyresnëlio. Ir „apautas“ jis ne vikðrais, o tradiciniais ratais, bet vis tiek toks pat naðus, paprastas bei patikimas. Bene ðauniausiai „Case IH“ kombainus apibûdino „Dotnuvos projektø“ vadybininkas Saulius Sagatys. Be epitetø „patikimiausias“, „paprasèiausias“, „naðiausias“, jis paminëjo kombaino ðvelnumà ir papasakojo tokià istorijà: kartà kiðkelis nelaimëlis pakliuvo á javø nuëmimo kombainà – ið bunkerio iðlëkë tik kailis, kità kartà – tik farðas, o ðtai á „Case IH“ kombainà pakliuvæs kiðkis liko gyvas, tik be sëklidþiø, nes, pasak vadybininko, ðie kombainai pasiima tik sëklas. Be kombainø, Lauko dienos dalyviams buvo pristatyta kita ðios firmos technika. Renginio dalyviai galëjo ásitikinti puikiu vikðrinio traktoriaus „Case IH QUADTRACK STX 440“ darbu, kai ðis traukë vartomàjá 11 korpusø plûgà „PW-100“ su tankinimo volais „PACKOMAT“, stebëti traktoriaus „Case IH FARMALL 115U“ veiklà su prie jo prikabintu gilaus ádirbio purentuvu „Kverneland CLG“. Èia taip pat buvo pristatyti kultivatoriai, skutikai, smulkintuvai ir kita þemës dirbimo technika, pademonstruota visa traktoriø „Case IH“ linija. Renginyje pakalbintas Krakiø seniûnijos ûkininkas Vytautas Praleika apie „Case IH“ technikà sakë tik gerus þodþius. „Jau kurá laikà mano ûkyje naðiai dirba „Case IH“ traktorius ir dël jo að neturiu jokiø problemø. Þinoma, smulkiø gedimø pasitaikë, taèiau juos labai greitai likvidavo puiki „Dotnuvos projektø“ þemës ûkio technikos serviso tarnyba. Bûtent dël jos, atnaujindamas ûkio technikos parkà, vël kreipèiausi á „Dotnuvos projektus“, – sakë gan stambaus ûkio savininkas. Apibendrindamas renginá bendrovës „Dotnuvos projektai“ administracijos direktorius Rimvydas Brazauskas sakë, kad tokios Lauko dienos ilgainiui taps centriniu bei tradiciniu ámonës renginiu. „Be technikos pristatymo, èia taip pat planuojame pademonstruoti þoliø sëklø gamybà, galbût kitas ámonës veiklos sritis. Juk ðalia Dotnuvos – ne tik geografinis Lietuvos centras. Èia ir Þemdirbystës institutas, Þemës ûkio konsultavimo tarnyba, èia gimsta naujos þemës dirbimo, augalø auginimo technologijos, idëjos bei mados“, – sakë R. Brazauskas.

Dëvëtø drabuþiø parduotuvëje

„Dëvëti rûbai“ Sodø g. 20 (ðalia parduotuvës „Agurkëlis“)

gauta nauja kokybiðkø drabuþiø siunta ið Ðkotijos.

Iðpardavimas! Visi rûbai – iki 8 Lt. J. Basanavièiaus g. 89C, uþ prekyvietës, RVK sandëliø patalpose. Darbo laikas: II–V nuo 9 iki 17 val., VI – nuo 10 iki 15 val.

LOMBARDO PASLAUGOS. Uþstatui priimami aukso gaminiai.

Tilto g. 2, prekybos centre IKI, tel. 8 607 07 814. Dirba: I–V nuo 9 iki 17 val., VI – nuo 9 iki 14 val.

Ko gero, skaniausia pica Këdainiuose! PICA Á NAMUS kasdien nuo 11 iki 22 val. Uþsakymø telefonas 8 607 77 729. Respublikos g. 12A („Ðora“) www.facebook.com/super pizza kedainiai

Kokybiðki virtuvës BALDAI PIGIAU! Konsultuojame, matuojame, projektuojame, montuojame. Buitinë technika didmenine kaina. Gaminame ir lauko baldus. Didþioji g. 46, darbo laikas I–V nuo 9 iki 17 val. Tel.: 57 305, 8 656 76 909.

DARIAUS BALDØ FABRIKAS Gamina kokybiðkus ir ðiuolaikinius virtuvës, prieðkambario, jaunuolio kambario, miegamojo, vonios, svetainës baldus, spintas su stumdomosiomis durimis pagal individualius pageidavimus. Nemokamai atvyksta á vietà, pamatuoja, suprojektuoja. Vaþiuoja á visus Lietuvos miestus bei kaimo vietoves. Tel. uþsakymams 8 601 26 068.

Gerai projektuojame! Gerai pagaminame! Gerai sumontuojame! Gerai suderiname kainas! Gamintojo salonas: Vokieèiø g. 1 (prie „Statoil“ degalinës), tel. 55 905. Darbo laikas: I–V nuo 10 iki 17 val. www.kokybejums.lt Modernûs kokybiðki baldai uþ patrauklià kainà.

UAB „Rimvina“ greitai ir kokybiðkai pagamins Jûsø pageidaujamus nestandartinius virtuvës, prieðkambario, biuro baldus, spintas su slankiosiomis durimis. Didmeninëmis kainomis galësite ásigyti visà reikiamà buitinæ technikà. Virtuvës komplektas (2,4 m) – nuo 650 Lt. Baldø parduotuvëje „Rimvina“ virtuvës baldams, esantiems ekspozicijoje, taikoma 40 proc. nuolaida. Adresai: S. Dariaus ir S. Girëno g. 25, tel. 8 650 90 376, J. Basanavièiaus g. 89, tel. 8 652 55 884.

BUHAL TERINËS P ASL AUGOS BUHALTERINËS PA SLA I. ÞEMINIENËS ámonë ámonë,, turinti patyrusius specialistus, Tel.: 8 687 47 529, 8 620 57 749. kniagled@gmail.com

TEIKIA KOKYBIÐKAS KVALIFIKUOTAS APSKAITOS PASLAUGAS ÁMONËMS IR ÛKININKAMS. Mûsø klientø sëkmë – ir mûsø sëkmë.


2013 m. liepos 30 d.

11

Meninë vaikø vasaros stovykla „Mes norime kurti“

Devynias dienas stovykloje buvo gera ir linksma.

Liepos 111–19 1–19 d. Këdainiø kultûros centro Nociûnø skyriuje vël ðurmuliavo nemaþas vaikø bûrys. Visi susirinko á jau ketvirtus metus organizuojamà vaikø vasaros meninæ, kûrybinæ stovyklà „Mes norime kurti“, kurià rëmë Këdainiø miesto savivaldybë. Stovyklos vadovë Daiva Makutienë tikëjosi vaikø gausos ir visiðkai nenustebo, kai pirmàjà stovyklos dienà atëjo ne 25 vaikai vaikai,, kaip buvo planuojama, bet 32 ið Nociûnø, Beinaièiø, Savieèiø, Pëdþiø kaimø.

Gerbiami Këdainiø gyventojai, Renkame paraðus dël þvyrkelio asfaltavimo nuo Liepø alëjos iki Justinavos sodø bendrijos (pamiðkë). Sodininkai, þvejai, dviratininkai, poilsiautojai ir kt., kurie neabejingi ðiai problemai, pareikðkite savo pritarimà pasiraðydami. Tikimës, kad mûsø visø pastangos átikins miesto vadovus greièiau pradëti asfaltuoti þvyrkelá. Paraðai renkami sodø bendrijos pirmininko stende prie Nëvëþio maudyklos. Telefonai pasiteirauti: 8 600 51 254, 8 687 25 486.

Ðiais metais stovyklos vadovë sulaukë ir savanoriø pagalbininkiø, tai Rûta ir Ieva Andrulytës bei Reda Jonikaitë. Ðioms mergaitëms padedant, stovykloje visas devynias dienas buvo labai smagu, gera, linksma, vyravo tarpusavio susikalbëjimas ir supratimas, rûpestis ðalia esanèiu. Vadovës pagalbininkës suskirstë vaikus á tris komandas ir uþ jas buvo atsakingos. Stovykloje vaikø amþius buvo 5–13 metø, taèiau tai nesudarë jokiø kliûèiø visiems kartu graþiai atlikti stovykloje organizuojamas ávairias menines veiklas, paruoðti koncertinæ programà kaimo bendruomenei. Vieni kitiems graþiai ir draugiðkai padedami ávykdëme projekto „Mes norime kurti“ keliamus tikslus ir uþdavinius. Vaikai grupelëmis tapë kaimo vaizdus, aplikavo kaimà naudodami þurnalo skiauteles, gamino gëlytes ið spalvoto popieriaus, pasigamino graþiø darbeliø ið vilnos peðimo, plëðymo bûdu. Ðià veiklà vedë Këdainiø kultûros centro Pelëdnagiø skyriaus vadovë Þydrë Jasudavièienë. Visø vaikuèiø darbai nuostabûs. Teko iðbandyti ir dar vienà naujà veiklà stovykloje: pasigaminti po nuotraukø rëmelá panaudojant nereikalingas dëlioniø

Vaikai pasigamino graþiø darbeliø ið vilnos.

detales. Ðià pamokëlæ vedë Nociûnø bendruomenës centro pirmininkë Vaida Stanevièienë. Smagu ir gera buvo stovykloje. Liepos 19 d. 18 val. stovyklautojai sukvietë Nociûnø kaimo gyventojus á stovyklos uþdarymo ðventæ. Paruoðta visø veiklø darbeliø paroda, pristatyta graþi koncertinë programa pradþiugino ne tik vaikø tëvelius, bet ir visà kaimo bendruomenæ. Vaikai per kelias dienas iðmoko tris daineles, paruoðë vienà ðoká, o Dominykas Zubrickas pagrojo akordeonu. Tëveliai labai norëjo, kad stovykla dar nesibaigtø, nes vaikams ji labai patiko. „Ðitoks vaikø uþimtumas reikalingas kaimo vaikams vasarà. Kaip gerai bûtø, kad jis tæstøsi ilgiau arba bûtø organizuojamas visus tris vasaros mënesius“, – sakë Kamilës tëtis Jonas Zorys. Stovyklos vadovë, Këdainiø kultûros centro Nociûnø skyriaus vadovë Daiva Makutienë dëkoja ir bibliotekininkei Marytei Jonavièienei, kuri buvo atsakinga uþ ðvarà ir tvarkà stovykloje.

Projektà „Kraðto ðviesa“ remia

„Rinkos aikðtës“ inf.


16

2013 m. liepos 30 d.

Miestelio jubiliejuje – apdovanojimai ið Seimo pirmininko rankø

Paðventinta miestelio vëliava buvo iðkelta ant Pernaravos seniûnijos administracinio pastato. Ðv. Miðiose dalyvavo Seimo pirmininkas V. Gedvilas su þmona (deðinëje), rajono vicemerë N. Naujokienë, Pernaravos seniûnas A. Gustas (centre).

/Atkelta ið 1 psl./

Ðventë ir sportiðkai, ir dvasingai Gimtadienis miestelyje tæsësi dvi dienas. Pirmàjà gyventojai susikovë keliø sporto ðakø rungtyse. Antràjà vyko iðkilminga ceremonija – Pernaravos Nukryþiuotojo Jëzaus baþnyèioje laikytos ðv. Miðios, paðventinta tautiðkai apsirengusio jaunimo áneðta vëliava, kuri vëliau garbingai ið-

kelta greta Pernaravos seniûnijos administracijos kieme plevësuojanèios Lietuvos trispalvës.

Herbe – istorijos ir ðiandienos sintezë Pernaravos seniûnas Artûras Gustas dar prieð ceremonijà susirinkusiems þurnalistams pasakojo, kad ruoðiantis gimtadieniui miestelis parengë projektus dël herbo, vëliavos ir antspaudo sukûrimo. „Herbà mums sukûrë daili-

ninkas Rolandas Rimkûnas, kurá mums paskyrë Lietuvos heraldikos komisija. Jo sukurtame herbe vaizduojami du kardai ir varpa. Miestelis juk ðvenèia jau 665àjá gimtadiená, tad ásivaizduokite, kiek ði teritorija kryþiuoèiø ir kitø prieðø apgulties patyrë, kovojo. Iðlikimo kovas simbolizuoja kardai. O iki ðiol iðlikusià þemdirbiðkà dvasià akcentuoja varpa“, – paaiðkino A. Gustas. Bûtent dël þemdirbiðkos aktualijos – javapjûtës, seniûnas A. Gustas nuogàstavo, kad pernaravieèiai negalës dalyvauti ðventëje, taèiau gyventojø susirinko daug: atëjo ir Atributika buvo paðventinta Pernaravos Nukryþiuotojo Jëzaus baþnyèioje.

vietiniai, ir prieð daugelá metø iðvykæ bei jau seniai kituose miesteliuose gyvenantys buvæ pernaravieèiai, taip pat seneliø þemes lankantys sveèiai.

Gimtadienyje – Seimo pirmininkas Tarp sveèiø bûta ir labai garbingø – èia apsilankë LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas su þmona, Këdainiø rajono savivaldybës vicemerë Nijolë Naujokienë. Gimtadienio ðventëje dalyvavæs Seimo pirmininkas tikino, kad á ðá kraðtà atvykti skatina jauèia-

Projektà „Kraðto ðviesa“ remia

Vëliavos pakëlimà stebëjo ir miestelio gyventojai, ir sveèiai.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas redakcija @rinkosaikste.lt redakcija@ Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

mas þmoniø palaikymas. „Miesteliui ðis gimtadienis – svarbi ðventë. Pernaravoje esu lankæsis ne kartà, tad norëjau atvykti ir per tokià ðventæ. Juk bûdamas vien tik Vilniuje, neþinosi, kuo miesteliø þmonës gyvena, kaip jiems sekasi. Atvaþiavæs èia kaskart jauèiu judëjimà á prieká – aplinka, namai graþëja, o tai labai malonu ir pozityvu“, – sakë V. Gedvilas. Seimo pirmininkas gimtadienio ðventës metu áteikë apdovanojimus nusipelniusiems Pernaravos kraðto gyventojams.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë

Auðra Malinauskienë Irmina Valantonytë Jovita Þebrauskaitë

Tel. 56 51 5111

Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 674 Tiraþas 5 515 egz.


2013 m. liepos 30 d.


2013 m. liepos 30 d.


2013 m. liepos 30 d.


2013 m. liepos 30 d.


2013 m. liepos 30 d.


2013 m. liepos 30 d.


2013 m. liepos 30 d.


2013 m. liepos 30 d.

2013 07 30  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you