Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. geguþës 18 d.

18-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2013 m. geguþës 18 d. Ðeðtadienis

AB „Lifosa“ ðvenèia

50 metø jubiliejø!

Nr. 55 (2 568)

Kaina 1, 20 Lt

Perspëjimø nepaisæs vyriðkis þuvo po traukiniu

Gamykla uþauginusi tris kartas visus visus visus ðeðtadienio vakarà kvieèia ðvæsti kartu.

Geguþës 25 d.

CHEMIKO ÐVENTË Këdainiø miesto parke

artu aus k e, i þ m irbam usæ a Jau p ame ir d kartu! n gyve ðvæskime r i d ta

Nuo 19 valandos sveèiø laukia: Vaikø alëja (pieðiniai vaikams, su vaikais ir ant vaikø), Jaunimo aikðtë (grafièio pamokos), Senjorø kiemelis (muzika ir ðokiai), Floristikos skersgatvis (ið gëliø „pastatysime“ chemijos gamyklà), „Lifosos meðkeriotojø“ uþeiga (vaiðinsimës ypatinga þuviene). 21 val. – miuziklas „TADAS BLINDA“ 22.20–22.30 val. – lazeriø ir fejerverkø ðou. 22.30 val. – Manto Jankavièiaus programa „QUEEN SHOW“. Linksmybiø gerbëjai dar nepamirðo energijos ir áspûdþiø kupinos 2011 metø vasaros pasitikimo ðventës, kurioje dalyvavo SEL. Tø paèiø organizatoriø rengiama ðventë pradës vasarà Këdainiuose ir ðiemet. Plaèiau apie koncertuosianèius atlikëjus –

8 psl.

Birþelio 1 dienà, ðeðtadiená, 19 val. Këdainiø miesto parke –

VASAROS PASITIKIMO ÐVENTË SVEÈIAI – skandalingieji ÞAS, unikalaus balso savininkë GJAN su grupe, geidþiamiausia „X Faktoriaus“ þvaigþdë MARTYNAS KAVALIAUSKAS, legendinë Këdainiø roko grupë RAMYBËS SKVERAS, DJ Daniukëlis & Justin Skake. Bilieto kaina – 20 Lt, moksleiviams ir studentams – 15 Lt, pensininkams – 10 Lt. Bilietai parduodami visose TIKETOS kasose (Këdainiuose – J. Basanavièiaus g. 93, MAXIMA). Skubëkite pirkti, nes bilietai brangs, o ðventës dienà kainuos 35 litus, nuolaidos nebus taikomos. Daugiau informacijos www.kedainietis.lt, facebook.com/ KedainiuoseVasarosPasitikimoSvente2013

Á nelaimës vietà ne tik atvaþiavo policijos pareigûnai ir laidojimo paslaugas teikianèios firmos darbuotojai, bet ir susirinko daug praeiviø, aplinkiniø namø gyventojø.

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Treèiadienio popiete Këdainiuose, Ðëtos gatvëje esanèioje geleþinkelio pervaþoje, þuvo þmogus. 1961 metais gimusá A. K. B. partrenkë ir mirtinai suþalojo krovininis traukinys. Eismas pervaþoje tuo metu buvo uþdarytas, buvo ásijungæ draudþiamieji ðviesos ir garso signalai signalai.. /Nukelta á 2 psl./

BALKONØ IR TERASØ STIKLINIMAS Gaminame balkonø ir terasø stiklinimo konstrukcijas ið aliuminio profilio: - stumdomàsias rëmines; - stumdomàsias grûdinto stiklo berëmes; - rëmines varstomais langais. Profesionaliai sumontuojame. SUTEIKIAME 5 METØ GARANTIJÀ. Iðkalame balkono patalpà plastikinëmis dailylentëmis. Keièiame ðiferá profiliuota skarda. Kiekvienam klientui pritaikome individualias nuolaidas!

Skambinkite, klauskite, raðykite! Specialisto vizitas ir konsultacija Jums – NEMOKAMA! Kovo 11-osios g. 67, Kaunas, tel./faks. (8 37) 75 01 39, Mob. 8 676 36 250, info@intornas.lt, www.balkonai.lt

DIENOS PIETÛS – 10 Lt! Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. – atveþimas nemokamas! Tel. 8 630 08 600.

Ðventiniai patiekalai – á Jûsø pobûvio vietà! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Yra galimybë pasiimti patiems. Suderinsime kainà pagal Jûsø finansines galimybes. Tel. 8 630 01 106, www.svenciucentras.lt.

Girtas tëvas sumuðë dukrà Ketvirtadiená á Këdainiø ligoninæ buvo pristatyta maþametë mergaitë, savo namuose nukentëjusi nuo neblaivaus tëvo. 2001 metais gimusiai ir Pelëdnagiø seniûnijos Beinaièiø kaime gyvenanèiai mergaitei buvo sumuðta galva, todël ligonë iðveþta á Kauno klinikas. Nustatyta, kad dukteriai á galvà su ðirma trenkë neblaivus jos tëvas – 1960 metais gimæs R. J. Policija ëmësi ieðkoti vyriðkio. „Rinkos aikðtës“ inf.


2

2013 m. geguþës 18 d.

Kronika PASKIRSTYTOS LËÐOS Geguþës viduryje rajono savivaldybës administracijos direktoriaus ásakymu patvirtinta Vaikø vasaros poilsio ir uþimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programø 2013 metø sàmata. Ðvietimo skyriui buvo pateiktos 37 vaikø vasaros poilsio ir uþimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programø paraiðkos, ið kuriø 29 buvo atrinktos finansuoti. Ið viso joms skirta 50 tûkst. litø. Daugiausia – po 4 tûkst. Lt – atiteko sporto klubui „Stoikas“ ir Sporto mokyklai, maþesnës sumos (3–3,5 tûkst. Lt) skirtos labdaros ir paramos fondui „Tavo svajonë“, Labûnavos pagrindinei mokyklai ir VðÁ „Laiptai á viltá“. Dar 24 programoms iðdalyta nuo 2, 2 tûkst. iki 800 Lt.

KURS ATVIRÀ JAUNIMO CENTRÀ? Këdainiuose gali bûti ákurtas jaunimo dienos centras. Mieste, kuriame yra trys vaikø dienos centrai, nëra në vieno, skirto jaunimui nuo 14 metø, o jaunimo organizacijø veikla apsiriboja renginiø organizavimu. Atviras jaunimo centras itin reikalingas norint atitraukti jaunimà nuo socialiniø rizikø, þalingø áproèiø vystymosi, nusikalstamumo ir uþimti juos turininga veikla. Savivaldybës meras Rimantas Diliûnas, savivaldybës Jaunimo reikalø tarybos nariai, Ðvietimo skyriaus vedëjas Julius Lukoðevièius ir jaunimo reikalø koordinatorë Audronë Stadalnykienë analizavo Atviro jaunimo centro kûrimo reikalingumà. Ðiuo metu savivaldybë turi realias galimybes gauti finansavimà tokio centro ákûrimui – artëja Europos ekonominës erdvës finansavimo mechanizmo programos „Rizikos grupës vaikai ir jaunimas“ paraiðkø pateikimo etapas. Ðvietimo skyriaus vedëjas J.Lukoðevièius pritarë Atviro jaunimo centro ákûrimo idëjai ir pasiûlë toká centrà ákurdinti ðiuo metu mieste uþdaromø ðvietimo ástaigø ar, esant galimybei, Jonuðo Radvilos fakulteto patalpose. Jaunimo reikalø taryba ásipareigojo ávertinti ðias galimybes ir po mënesio pateikti iðvadas.

AUÐROS KAIME – TRYS VAGYSTËS Ketvirtadienio rytà net trys Dotnuvos seniûnijos Auðros kaimo gyventojai pamatë esantys apvogti. Jø nuostoliai skaièiuojami tûkstanèiais litø. Visos vagystës ávykdytos vienodai – numuðus pakabinamas durø spynas ir ásibrovus á ûkinius pastatus. Ið J. K. ûkinio pastato pagrobtas benzininis kultivatorius, A. S. pasigedo motorinio pjûklo ir tepalø indo, o K. G. neberado daug ávairiø árankiø. Daiktø savininkams padarytas nuo 1,3 tûkst. iki 13 tûkst. 140 litø nuostolis.

Perspëjimø nepaisæs vyriðkis þuvo po traukiniu stabdyti didelá sàstatà su kroviniu buvo neámanoma. Traukinys trenkësi á paèiame pervaþos viduryje buvusá þmogø ir pasiglemþë já po savimi, o kai sustojo, vyriðkio kûnas gulëjo po septynioliktu vagonu. Nustatyti þuvusiojo asmenybæ atsitiktinumo dëka buvo paprasta – tarp automobiliø, laukianèiø, kada pravaþiuos traukinys ir bus atidaryti pervaþos uþtvarai, buvo ir automobilis, kurá vairavo vyriðkio giminaitë. Ji ir nurodë policijai pagrindinius þuvusiojo duomenis.

Darbuotojai buvo ásidëmëjæ

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Nesëkmingai bandþiusi sustabdyti neatsargø vyriðká, pervaþininkë R. Pabrinkienë patyrë didþiulá stresà, kai jos akivaizdoje ávyko nelaimë.

/Atkelta ið 1 psl./

Maðinistas stabdë sàstatà Nelaimë ávyko 15 val. 15 min., kai nuo Këdainiø geleþinke-

lio stoties pusës Jonavos link judëjo krovininis traukinys. Jo maðinistas pastebëjo pavojingai einantá þmogø, signalizavo jam ir stabdë traukiná, taèiau staigiai su-

Tuo metu pervaþoje dirbusi bendrovës „Kauno geleþinkeliø infrastruktûra“ filialo pervaþininkë Regina Pabrinkienë „Rinkos aikðtei“ sakë, kad ji ir jos kolegos buvo ásidëmëjæ ðlubuojantá, lazdele pasiramsèiuojantá ir neretai iðgërusá vyriðká. Jis gyveno viename ið Ðëtos gatvës daugiabuèiø namø, labai daþnai eidavo per pervaþà ir ne

Máslë ugniagesiams gelbëtojams ir narams Dviejø vienodø iðkvietimø treèiadienio pavakare sulaukë Këdainiø ugniagesiai gelbëtojai gelbëtojai.. Jiems buvo praneðta apie Nevëþyje skæstantá þmogø, o tebesant prie upës gautas dar vienas praneðimas, kad toje vietoje vël skæsta þmogus, nors nieko panaðaus niekas nematë.

Þodþio iðtarti negalëjo „Pirmame ávykyje mums daug kas taip ir liko neaiðku: nei kaip vyriðkis atsidûrë vandenyje, nei kas jis toks, nei kodël su juo nebuvo ámanoma susikalbëti“, – sako Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos virðininkas Virginijus Stogevièius. Jau prie kranto esantá ir ið vandens þvejø traukiamà vyriðká ugniagesiai gelbëtojai rado atkarpoje tarp „Vaivorykðtës“ tilto ir Skongalio uþtvankos. Sunku pasakyti, ar skæstantysis buvo iðsigandæs, ar suþvarbæs, ar gurkðtelëjæs upës vandens, ar nuo kaþko apsvaigæs, taèiau þodþio iðtarti ir aplinkybiø paaiðkinti visai negalëjo. Nors aplinkui buvo ne tik þvejø, bet ir ðiaip besiilsinèiø

Skubiai

þmoniø, në vienas neprisipaþino prie upës buvæs kartu su minëtu vyriðkiu.

Jokio skenduolio nerado Kadangi Bendrojo pagalbos

RASTA Juozo Butkaus asmens tapatybës kortelë. Tel. 8 620 39 641.

Ðiurkðèiai atsakë á riksmus „Maèiau, kad jis nuo ðaligatvio lipa laiptais þemyn, pervaþos link, ir pradëjau ðaukti, kad neitø. Jis akimirkai stabtelëjo, bet ir vël pradëjo eiti. Ðaukiau jam, rëkiau, o jis mane pasiuntë, kaip sakoma, „ant trijø raidþiø“ ir ëjo toliau“, – ávykio smarkiai sukrësta pasakoja pervaþininkë. Jos akivaizdoje, prieð pat akis, viskas ir ávyko. R. Pabrinkienë prisipaþásta, kad su tokia nelaime darbe ji susidûrë pirmà kartà. Galbût tai bûtø buvæs ir antras kartas, taèiau prieð kelerius metus, kai toje pervaþoje þuvo pagyvenusi moteris, R. Pabrinkienë dël rimtø asmeniniø prieþasèiø buvo su kolege susikeitusi budëjimais.

Nuotykiai kelyje buvo graudûs Treèiadienio vakare susiþalojo trys nepilnameèiai nepilnameèiai,, automobiliu kelis kartus vertæsi kelyje Panevëþys–Aristava–Sitkûnai Panevëþys–Aristava–Sitkûnai.. Pirminiais duomenimis, visi jie buvo neblaivûs.

Tikrino prie abiejø tiltø „Kaþkas lyg ir matë, kad prie uþtvankos tà dienà ilgai laikà leido keturiese, kad paskui vienas plaukë, kitas pabandë já parplukdyti á krantà, kaþkam pasirodë, kad abu skæsta. Ávykio aplinkybës taip liko neaiðkios“, – sako V. Stogevièius. Bet didþiausi neaiðkumai prasidëjo gavus antràjá Bendrojo pagalbos centro praneðimà apie tai, kad prie pësèiøjø tilto skæsta þmogus. Kadangi Këdainiuose yra du pësèiøjø tiltai, prireikë tikslintis, taèiau Alytuje veikianèio centro dispeèerë to neþinojo. Ugniagesiø gelbëtojø klausinëjami þvejai tikino nieko panaðaus prie „Vaivorykðtës“ tilto nepastebëjæ, todël nuspræsta patikrinti ir atkarpà ties Didþiosios Rinkos aikðte.

kartà tai darë neatsargiai, në neapsiþvalgæs. Ðis kartas irgi buvo toks – polietileno maiðeliais neðinas ir namø link ëjæs vyriðkis nepanoro stovëti ir laukti, kol pravaþiuos traukinys, o gal tikëjosi, kad bus uþ já greitesnis.

centro telefonu gavus þinià apie paskendusá þmogø á ávykio vietà iðsiunèiami ir narai, ið Kauno atvykæ specialistai þvalgë upæ, taèiau jokio skenduolio nerado. Ðiemet rajone iki penktadienio ryto nuskendusiø þmoniø dar nebuvo pasitaikæ. Tiesa, balandá Labûnavoje vienas neiðmintingai pasielgæs þmogus buvo ákritæs á vandená nuo Barupës upelio uþtvankos, bet kartu iðgërinëjæ draugai já iðtraukë. V. Stogevièius pastebi, kad suðilus orams panaðûs atsitikimai kartojasi. „Saulë, alus ir gilus vanduo – mirtinas derinys“, – gyventojus perspëja rajono ugniagesiø gelbëtojø vadovas.

Tai atsitiko apie pusæ deðimtos vakaro Vilainiø seniûnijos teritorijoje, kai nepilnametis, 1996 metais gimæs, ir vairuotojo paþymëjimo neturintis Lanèiûnavos kaimo gyventojas nesuvaldë automobilio „Peugeot 406“. Jaunuolis lenkë kità automobilá, jo vairuojamas „Peugeot“ atsitrenkë á saugos salelæ ir kelis kartus vertësi. Ávykio metu nukentëjo pats vairavusysis ir du nepilnameèiai keleiviai, kuriø vienas gimæs 1996, o kitas – 1998 metais. Vyresnis keleivis ir jo bendraamþis vairuotojas iðveþti á Kaunà, bet, policijos duomenimis, pavojaus jø gyvybei nëra. Kitas keleivis gydosi ambulatoriðkai. Tikslesnës þinios bus vëliau, taèiau, pirminiais duomenimis, visas nepilnameèiø ekipaþas buvo neblaivus. „Rinks aikðtës“ inf.

KËDAINIØ KALBØ MOKYKLA KVIEÈIA

1–7 klasiø mokinius mokytis kalbø nuo rugsëjo 1 d. Praðymai priimami geguþës mënesá darbo dienomis 9–17.30 val. Vieneriø metø programos kaina – 35 Lt/mën. Ketveriø metø programos kaina – 65 Lt/mën. Daugiau informacijos: Pirmûnø 13A, tel. 8 655 77 307. www.kalbumokykla.lt, www.facebook.com/Këdainiukalbumokykla

Tel.: 55 790, 8 698 22 308.

Mirus mylimam broliui nuoðirdþiai uþjauèiame Janinà Aukðtikalnienæ. Smilgos g. 6-ojo namo pirmos laiptinës kaimynës


2013 m. geguþës 18 d.

3

Darbo partijos byla jaunøjø teisininkø ir politologø akimis Ðià apþvalgà paraðyti mus paskatino ilgai stebëtas Darbo partijos bylos nagrinëjimas teisme bei Viktoro Uspaskich parodymai, po kuriø teisëja paklausë, ar jis sutinka atsakyti á proceso dalyviø klausimus. V. Uspaskich atsakë: „Taip, bet tik á tuos klausimus, kurie yra tiesiogiai susijæ su manimi, tai yra, jei yra liudytojø, kurie liudija, kad að galimai daviau koká nors nurodymà paþeidinëti ástatymus ar liepiau netinkamai tvarkyti buhalterijà, jei yra nors vienas mano ranka sukurtas dokumentas ðitoje byloje, jei yra kokios nors operatyvinës medþiagos, susijusios su manimi, kurioje girdëti ar matyti, kad að kalbu ir liepiu paþeidinëti ástatymus, jei yra liudytojø, kurie teigtø, kad að gavau koká nors neoficialø atlygá ar kam nors daviau tokiø pinigø, jei yra dokumentø, kurie buvo surasti mano name, kabinete, kompiuteryje ir yra átraukti á ðità bylà, að pasiruoðæs atsakyti á visus klausimus.“ Keista, taèiau, nepaisant begaliniø kalbø apie V. Uspaskich kaltæ, në vienas proceso dalyvis – nei teisëjai, nei prokuroras – neuþdavë në vieno klausimo! Dar keisèiau yra tai, kad þiniasklaida praneðë, jog V. Uspaskich atsisakë atsakyti á klausimus. Tai yra visiðkas melas. Toks posûkis mums atrodo labai keistas. Mes visi laukëme V. Uspaskich parodymø ðioje byloje, bet nei prokuroras, nei teisëjai neuþdavë në vieno klausimo. O kur dar toks nepadorus visuomenës dezinformavimas. Ar tai reiðkia, jog tai, kà V. Uspaskich kalbëjo duodamas parodymus, yra visiðka tiesa? Nors mes nesame V. Uspaskich ðalininkai, bet norime ateityje bûti geri, sàþiningi ir objektyvûs teisininkai ir politologai, o kai kurie mûsø ðios bylos pagrindu net raðo savo diplominius darbus, taèiau mums tampa nebeaiðku, koks yra mûsø Lietuvos teismas ir kaip vadinasi tokia valstybë? Bûtent toks elgesys mus iðprovokavo apklausti ðitos bylos prokurorus, advokatus, civilinio ieðkinio ieðkovus, teisiamuosius ir iðdëstyti tai þiniasklaidoje, kad visuomenë matytø ir kità ðitos bylos pusæ. Juk nemaþai studentø, bûsimø teisininkø ir politologø stebi ðá procesà ir taip pat turi savo nuomonæ. Sàþiningai pasakius, atsakymai tiesiog ðiurpino.

Teisës praktika ir teorija – kaip diena ir naktis Ið universitetuose dëstomø paskaitø mes þinome, kad teisinëje, demokratinëje valstybëje taikyti grieþtesnæ kardomàjà priemonæ rekomenduojama tuo atveju, jei ðvelnesnë priemonë galëtø sutrukdyti tyrimui arba jei kaltinamasis yra pavojingas visuomenei. Taip pat jei yra neginèijamø árodymø, árodanèiø átariamojo kaltæ. Maþa to – drausti rinkimø metu susitikinëti su rinkëjais demokratinëje valstybëje yra visiðkas absurdas. Tad arba mes kaþko nesupratome ið paskaitø universitetuose, arba realybëje yra visiðkai kitaip. Nemanykite, kad tai yra nai-

Studentø, jaunøjø teisininkø ir politologø grupë „Uþ demokratinæ, teisinæ valstybæ“.

vus jaunø þmoniø retorinis klausimas. Tai klausimas þmoniø, kurie greitai uþsivilks teisininko mantijà arba dirbs politologijos, þurnalistikos, socialinëje sferoje, galbût dëstytojaus. Tad tikrai nenorime pradëti savo profesinës karjeros melu, todël pabandysime parodyti ðá procesà nuo pradþios. Ðiame straipsnyje panaudosime informacijà, kurià girdëjome ir matëme teismo salëje. Norime, kad á tai atkreiptø dëmesá ir mûsø ðalies prezidentë Dalia Grybauskaitë, nes ne kartà esame girdëjæ jà kalbant apie tai, kad Lietuvos teismai turi bûti sàþiningi, objektyvûs ir neðaliðki. Taip pat girdëjome, kad mûsø prezidentë ruoðiasi vadovauti ir visai Europos Sàjungai, tad neabejojame, jog ji nori, kad ir Europa jà matytø kaip demokratiðkà ir þmogaus teises puoselëjanèià vadovæ.

„Atsitiktinë“ byla Pasidomëjome, ið kur atsirado ði byla. Ar kas nors padavë ieðkiná prieð Darbo partijà, ar kas nors jà apskundë? NE. Pasirodo, tiesiog prokurorams lyg ir „atsitiktinai“ á rankas pateko dokumentai, susijæ su vadinamàja juodàja Darbo partijos buhalterija. Ne, mes nejuokaujame, ið bylos suklijuotos medþiagos matyti, kad bûtent taip ir ávyko – atsitiktinai. Ar tai skamba átikëtinai? Nelabai. O svarbiausia – uþ tà atsitiktinumà, dar nepasibaigus teismui (kà ten teismui, byla net nebuvo atiduota á teismà), tie pareigûnai, á kuriø rankas pateko „atsitiktiniai“ dokumentai, buvo apdovanoti ordinais uþ sukurtà Darbo partijos bylà. Ar jûs girdëjote, kad kokioje nors pasaulio valstybëje ordinais apdovanotø uþ atsitiktinumà? Arba sinoptikus uþ gerà orà? Mes irgi negirdëjome. Bet Lietuvoje taip atsitiko. Ar jûs girdëjote, kad kurioje nors pasaulio teisinëje, demokratinëje valstybëje þmogus, kuris anksèiau buvo baustas uþ dokumentø klastojimà, vël klastotø dokumentus ir sugebëtø átikinti prokurorà, kad jis vël nesuvokë klastojæs dokumentø, o prokuroras,

uþuot iðkëlæs jam bylà ir siûlæs grieþtesnæ bausmæ, já atleistø nuo atsakomybës ir dar leistø liudyti prieð kitus? Mes irgi negirdëjome, bet Lietuvoje, pasirodo, tai ámanoma. Suþinojus tokià informacijà mûsø smalsumas dar labiau padidëjo, mes paklausëme prokuroro, „ar galima þmogø, vienà kartà baustà uþ dokumentø klastojimà ir vël suklastojusá dokumentus, atleisti nuo atsakomybës?“ Prokuroras atsakë, kad mes „per daug uþduodame klausimø“. Paklausëme, „kuo kaltinamas V. Uspaskich?“ Atsakymas: „Apgaulingos buhalterijos organizavimu ir sukèiavimu, turtinës prievolës vengimu, iðvengiant sumokëti mokesèius“. Paklausëme: „Ar turite neginèijamø árodymø?“ Atsakymas: „Klausykitës mano baigiamosios kalbos.“ Klausëmës – neiðgirdome. Taigi kaip mus mokë universitetuose, turi bûti aiðkûs, nedviprasmiðki, neginèijami árodymai: liudytojø parodymai, kokie nors dokumentai, operatyvinë medþiaga, kratos metu surasti dokumentai, árodantys daromus nusikaltimus, arba þmogus, pagautas nusikaltimo vietoje. Nieko panaðaus byloje nëra, nieko panaðaus prokuroras teismui nepateikë. Tad kaip tas velnias V. Uspaskich organizavo tà nusikalstamà grupæ ir koordinavo jos veiklà? Gal telepatijos bûdu? Nes reikia atlikti kokius nors veiksmus – turbût sukviesti þmones, duoti tam tikrus nurodymus... nieko panaðaus byloje nëra. Prokuroras tik kalba apie tai, bet teismui jokiø árodymø nepateikë. Tad nejaugi ir teismas taip pat tik skaitys nuosprendá, o kaltæ árodanèiø dokumentø nerodys?

Duomenø apie nusikaltimà prokurorai neturi Dar mums dalyvaujant Seimo laikinojoje komisijoje prokuroro Sauliaus Versecko buvo klausiama: „Ar byloje turite kokiø nors dokumentø, kuriuos kratos metu suradote V. Uspaskich kabinete, name ar jo kompiuteryje?“ Atsakymas – NE. Klausimas: „Ar taikytos prieð V. Uspaskich operatyvinës veiklos priemonës?“ Taip. Klau-

Studentai klausia: „Uþ kà teisiamas V. Uspaskich?“

simas: „Ar byloje yra surinktos operatyvinës medþiagos, liudijanèios V. Uspaskich darant nusikaltimus?“ NE. Tad uþ kà jis yra teisiamas? Ar kas nors gali pasakyti aiðkiai ir be iðvedþiojimø – kokia yra V. Uspaskich kaltë? Supratæ, kad prokuroras neturi prieð V. Uspaskich apèiuopiamø árodymø, paklausëme: „Kodël reikëjo V. Uspaskich dëti antrankius, kiðti á kamerà, taikyti kardomàjà priemonæ – namø areðtà, drausti rinkimø metu susitikinëti su rinkëjais, vëliau taikyti didþiausià Lietuvos istorijoje piniginá uþstatà – 1 500 000 Lt?“ Atsakymas prieðtarauja pats sau ir logikai, ir dar su melagingu aspektu: „Jam nebuvo draudþiama susitikinëti su rinkëjais, jam buvo taikoma kardomoji priemonë – namø areðtas, jis turëjo jos laikytis nustatytomis sàlygomis.“ Ar supratote kà nors ið ðito atsakymo? Ir mes ne. Juk pagal prokuroro atsakymà iðeina, kad V. Uspaskich nebuvo draudþiama susitikinëti su rinkëjais, jam tik buvo draudþiama iðeiti ið namø. O apie V. Uspaskich pavojø visuomenei iðvis neiðgirdome jokio atsakymo. O juk dar yra teismo sprendimas: „V. Uspaskich veikla, susijusi su politika, ribojama teisëtai.“ Europos Sàjungos ðalyje draudþiama uþsiimti politika! Kas tai? Kas nors gali tai paaiðkinti? Á kokià diktatûrà mes keliaujame?

Neteisëtai surinkti árodymai Dar ádomiau – ið V. Uspaskich parodymø iðgirdome, kad krata Darbo partijos bûstinëje buvo atlikta neteisëtai. Prokuroras suskubo tai paneigti pasakydamas, kad „niekas nekëlë pretenzijø“, bet nutylëdamas, kad Darbo partijos vadovo pavaduotoja ir partijos advokatas 6 valandas stovëjo uþ durø ir nebuvo leidþiami á patalpas, kur vyko kratos, apie tai kaip pretenzijà advokatas ir pavaduotoja áraðë ir kratos protokole. Tad vël melas, ir melas teismo kolegijai, nes pretenzija buvo, ið kurios aiðkëjo, kad 6 valandas krata vyko be vadovybës ir advokato. Tad kà pareigûnai darë 6 valan-

das patalpose? Ko nors ieðkojo ar kà nors klastojo? Ar gali tokios kratos metu neva surasti dokumentai bûti laikomi árodymais? Universitetuose mums dësto, kad teisinëje, demokratinëje valstybëje ne pagal taisykles atliktos kratos metu surinkti duomenys negali bûti laikomi árodymais. Juolab kad kaltinamøjø advokatai praðë atlikti kompiuteriniø laikmenø, kurios buvo paimtos neteisëtos kratos metu, ekspertizæ, paraðø ekspertizæ, dokumentø tikrumo ekspertizæ, taèiau visus ðiuos praðymus teismas atmetë. Tad taip ir nesupratome, kà teismas nori suþinoti ðitoje byloje? Ar tikrai ieðkoma tiesos? O gal patarsite mums, kaip tokio proceso pagrindu raðyti diplominá darbà? Ir kaip já pavadinti – „Taip turi bûti renkami bylos duomenys?“ Ar universitetai priims toká diplominá darbà? Ar mes turime daryti taip, kaip daro þurnalistai, kurie rengë reportaþus apie ðità bylà ið teismo salës? Viena matë, o kita pristatinëjo visuomenei? Ne, mes dar nesugebëjome taip supûti, kad viena matytumëm, o kita sakytumëm. Tad prokuroro paklausëme, kuo jis remiasi, kaltindamas V. Uspaskich. Atsakymas paradoksalus: þmogaus, kuris jau iki Darbo partijos bylos buvo baustas uþ dokumentø klastojimà ir atëjæs dirbti á Darbo partijà vël suklastojo dokumentus, taèiau buvo atleistas nuo atsakomybës, liudijimais prieð V. Uspaskich. Paprastai kalbant, infiltruotas agentas sufabrikuoti bylà tam, kad bûtø suþlugdytas politinis konkurentas. Bûtø keista, jei mes, universitetø studentai, tai matome, o teismas – ne. Ðtai tokia mûsø, jaunø bûsimø teisininkø, politologø, þurnalistø ir dëstytojø straipsniø ciklo apie Darbo partijos bylà pradþia. Ðià medþiagà bûtinai panaudosime savo diplominiuose darbuose, tik kaip pavyzdá, kaip negalima daryti. Ðio reportaþo tæsiná skaitykite kituose spaudos numeriuose. Su pagarba studentø grupë „Uþ demokratinæ, teisinæ valstybæ!“


4

2013 m. geguþës 18 d.

Norint sulaukti derliaus, laikas apsaugoti vyðnias nuo kokomikozës Kasmet dalá vyðniø derliaus pasiglemþia kokomikozë. Vyðniø, treðniø, abrikosø ir slyvø vaismedþiø lapus liepos pradþio je ji nudaþo geltonai pradþioje geltonai.. Ant pageltusiø lapø randama gausiai iðplitusiø rusvø 1–2 mm skersmens dëmeliø. Kiek vëliau paþeisti lapai nukrinta, o vaisiai sudþiûsta. Norint nuo to apsisaugoti apsisaugoti,, medþiais derëtø rûpintis dar pavasará. „Kad vyðnias apsaugotume nuo kokomikozës, derëtø naudoti augalø apsaugos produktus. Tam geriausiai tinka sisteminio veikimo fungicidas „Topas“. Vyðnios jautriausios pavasará – kai þydi ir skleidþiasi lapai, tad pirmàkart purkðti bûtina dar joms prieð praþystant – þiedpumpuriø bals-

vëjimo tarpsniu“, – pasakoja bendrovës „Syngenta“ produktø ekspertas Juozas Semaðka. Individualiuose soduose auganèius vyðniø medþius derëtø purkðti 2 kartus 10–14 dienø intervalu. Specialistas tvirtina, kad norint pasiekti gerà rezultatà vien nupurkðti vaismedþiø nepakanka: „Pirminio uþkrato ðaltinis yra nuo praeitø metø likæ lapai. Bûtent juose ligos sukëlëjas sëkmingai perþiemoja, o orams atðilus vël uþkreèia jaunus lapus. Siekiant sumaþinti pirminio uþkrato kieká rekomenduojama dar rudená sunaikinti nukritusius lapus. Individualiuose soduose derëtø juos sugrëbti ir sukompostuoti arba sudeginti.“ „Litagros“ parduotuvëse augalø apsaugos produkto „Topas“ galima ásigyti ávairaus dðydþio pakuotëmis. Ðá fungicidà apsaugai

nuo kokomikozës naudoja tiek smulkûs sodininkai, tiek vaismedþius auginantys ûkininkai. „Ðiuo metu tai vienintelis specializuotas produktas, padedantis áveikti kokomikozæ, parduodamas ir maþais kiekiais. Savaime aiðku, kad, naudojant priemonæ „Topas“ 1 ar 2 kartus, 100 procentø apsaugos garantuoti neámanoma, bet purðkiant ja vaismedþius galima iðsaugoti derliø ir uogø kokybæ“, – pasakoja produktà platinanèiø „Litagros“ parduotuviø atstovë Diana Daðkeviè. Geguþës pradþioje nusistovëjæ sausi orai dienà ir vësokos naktys – nepalankios sàlygos kokomikozei vystytis, taèiau apie jos paplitimà ðiemet spræsti dar kiek ankstoka. Jei ims daugiau lyti ir ásivyraus 15–20 0C ðiluma, bus itin palankios sàlygos ðiai ligai plisti. Laurynas ALEKNAVIÈIUS

Ar Bronius vël taps NBA èempionu? Geriausiu pasaulyje krepðininku tituluojamas Lebronas Jamesas ðiemet bandys antrà kartà ið eilës NBA èempionø tauræ parveþti á Majamá. Ar „Heat“ komandai pavyks tai padaryti?

Pradedamas rengti Këdainiø rajono gyvenamøjø vietoviø ribø nustatymo specialusis planas Këdainiø rajono gyvenamøjø vietoviø ribø nustatymo specialusis planas yra ið dalies finansuojamas Europos socialinio fondo pagal „Administraciniø gebëjimø stiprinimas ir vieðojo administ ravimo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonæ „T eritorijø planavimas“ ((paraiðkos paraiðkos kodas „Teritorijø Nr Nr.. VP1-4.2-VRM-04-R-22-023). Planavimo tikslas – uþtikrinti sistemingà Këdainiø rajono savivaldybës gyvenamøjø vietoviø darnø vystymàsi bei racionalø teritorijø, lëðø ir kitø iðtekliø panaudojimà, atsiþvelgiant á ðiø teritorijø plëtros poreikius. Taip pat nustatyti, pakeisti arba patikslinti Këdainiø rajono savivaldybës gyvenamøjø vietoviø (kaimø, gyvenvieèiø) bei seniûnijø ribas, plotà, pavadinimus. Planavimo terminas – 2013 05 02–2015 01 02. Strateginis pasekmiø aplinkai vertinimo reikalingumas bus nustatomas, remiantis Planø ir programø

Informacija apie bendràja tvarka rengiamà detaløjá planà Praneðame apie bendràja tvarka rengiamà þemës sklypo, esanèio Këdainiø mieste, deðiniajame Nevëþio upës krante, teritorijoje nuo Josvainiø g. 45A iki „V aivorykðtës“ tilto, detaløjá „Vaivorykðtës“ planà.

Rekordø kupinas sezonas

Planavimo tikslas: 1) Suformuoti naujà rekreaciniø teritorijø þemës sklypà, kuriame bûtø numatyta vieta dviraèiø takui árengti; 2) Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reþimà dviraèiø tako ir poilsio statiniø statybos projektams rengti; 3) Nurodyti teritorijà statiniø statybai ir kitai rekreacinei veiklai, sudarant sàlygas investicijoms plëtoti; 4) Suformuoti juostas komunikacijø koridoriams ir poilsio infrastruktûros plëtrai. Planavimo terminas – 2013 05 02–2014 05 02;

Majamio „Heat“ ðiemet tapo absoliuèiu Ðiaurës Amerikos Nacionalinës krepðinio asociacijos (NBA) reguliaraus sezono nugalëtoju. Sezono metu klubas iðkovojo 27 pergales ið eilës, o tai yra antra ilgiausia pergaliø serija per visà lygos istorijà. Komandos „Heat“ lyderis 28 metø Lebronas Jamesas, Lietuvos krepðinio gerbëjø draugiðkai vadinamas Broniumi, ðiemet ketvirtà kartà tapo naudingiausiu reguliaraus sezono þaidëju. Keturis ir daugiau kartø toká apdovanojimà yra gavæ tik legendiniai krepðininkai: Kareemas Abdul-Jabbaras, Michaelas Jordanas, Billas Russellas ir Wiltas Chamberlainas. Sausá Lebronas perþengë 20 tûkst. per karjerà pelnytø taðkø ribà ir tapo jauniausiu tiek taðkø pelniusiu krepðininku NBA istorijoje.

Vël bus lyginamas su M. Jordanu Krepðinio ekspertai spëlioja, kur yra L. Jameso galimybiø ribos. Per naudingiausio þaidëjo prizo áteikimo ceremonijos spaudos konferencijà pats krepðininkas iðtarë: „Neþinau savo ribø“. Daugelis laþybø kontorø prognozuoja, kad „Heat“ taps èempionais. Taip pat dauguma spëja, kad finale Majamio komanda susigrums su San Antonio „Spurs“. Neabejotina viena: jei geriausias savo kartos þaidëjas L. Jamesas taps èempionu, jis vël bus lyginimas su Michaelu Jordanu. Pastarasis èempionu jau yra tapæs 6 kartus. Taèiau Lebrono pasiekimai nebus taip vertinami, jeigu jo komanda „Heat“ antrà kartà ið eilës neiðkovos NBA èempionø titulo.

Tiesioginës transliacijos Kaip seksis L. Jamesui NBA finalinëse varþybose, krepðinio mëgëjai galës stebëti tiesiogiai. Tokià galimybæ turi televizijø „Skaitmeninë GALA“ ir „Interaktyvioji GALA“ klientai. NBA Vakarø konferencijos finalai bus transliuojami nuo geguþës 22 dienos, o Rytø konferencijos finalai – nuo geguþës 23 dienos. Daugelis svarbiausiø NBA varþybø vyksta naktá. Taèiau sirgaliai, kurie yra „Interaktyviosios GALA“ klientai, gali jas ásiraðyti ir perþiûrëti jiems patogiu laiku. Norintieji stebëti tiesioginæ varþybø transliacijà, bet ásijungæ televizoriø varþyboms jau prasidëjus, jas galës atsukti nuo pradþiø, o tada pasukti jas á prieká ar sustabdyti vaizdà per paèias ádomiausias akimirkas. Uþs. Nr. 2 749

strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo tvarkos apraðe (Valstybës þinios, 2004-08-21, Nr. 130-4650) nustatytø procedûrø tvarka. Planavimo organizatorius – Këdainiø raj. sav. administracijos direktorius, J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paðtas administracija@kedainiai.lt, www.kedainiai.lt. Plano rengëjas – UAB „Archimetras“, Ûmëdþiø 4-2, Kaunas, tel. 8 618 07 879, el. paðtas archimetras@gmail.com, www.archimetras.lt Pasiûlymus ir pastabas galima teikti raðtu per visà specialiojo plano rengimo laikotarpá iki vieðo susirinkimo ir jo metu, planavimo organizatoriui aukðèiau paminëtu adresu. Apie vieðos ekspozicijos ir vieðo susirinkimo vietà ir laikà bus paskelbta papildomai. Dël specialiojo plano sprendiniø bus organizuojama gyventojø apklausa, apie jos vietà ir laikà bus praneðta atskirai.

Strateginis pasekmiø aplinkai vertinimo reikalingumas bus nustatomas, remiantis Planø ir programø strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo tvarkos apraðe (Valstybës þinios, 2004-08-21, Nr. 130-4650) nustatyta tvarka. Planavimo organizatorius – Këdainiø raj. sav. administracijos direktorius, J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paðtas administracija@kedainiai.lt, www.kedainiai.lt. Plano rengëjas – UAB „Archimetras“, Ûmëdþiø 4-2, Kaunas, tel. 8 618 07 879, el. paðtas archimetras@gmail.com, www.archimetras.lt Pasiûlymus ir pastabas galima teikti raðtu per visà detaliojo plano rengimo laikotarpá iki vieðo susirinkimo ir jo metu, planavimo organizatoriui aukðèiau paminëtu adresu. Apie vieðos ekspozicijos ir vieðo susirinkimo vietà ir laikà bus paskelbta papildomai. Uþs. Nr. 2 745

L. Jamesas sieks antrojo NBA èempionø titulo su Majamio komanda „Heat“.

„Traidenis“

Ádomûs faktai apie L. Jamesà Jis tapo pirmuoju afroamerikieèiu, kurio nuotrauka iðspausdinta moterø madø þurnalo „Vogue“ virðelyje. Jis á krepðá daþniausiai meta deðine ranka, bet valgo ir raðo kaire. Dar prieð patekdamas á NBA, jis pasiraðë 90 mln. JAV doleriø reklamos sutartá su NIKE. Jo motina Gloria bûsimà krepðinio talentà pagimdë bûdama 16 metø.

– nuo 3 500 Lt

tel. 8 618 05 200

Televizija GALA Kanalà „NBA TV“ rodo televizija GALA. Televizijos „Interaktyvioji GALA“, kuri namus pasiekia internetu, vartotojai „NBA TV HD“ kanalà gali matyti ir raiðkiuoju (HD) formatu. „Interaktyvioji GALA“ laisvalaiká praturtina karaoke, videonuomos filmais, þiûrovai gali narðyti internete televizoriaus ekrane, skaityti naujienø portalø þinutes, áraðyti ir norimu laiku perþiûrëti laidas. Televizijos „Skaitmeninë GALA“ signalas transliuojamas oru, todël pasiekia ir atokiausius ðalies kampelius. Ðiai televizijai þiûrëti reikia tik priedëlio, kanalø atkodavimo kortelës ir antenos. Skaitmeninis signalas uþtikrina puikø vaizdà ir garsà, leidþia þiûrëti daug kanalø bei suteikia papildomø galimybiø.

– nuo 1

800 Lt

(

)


2013 m. geguþës 18 d.

Viktorinoje demonstravo þinias Auðra MALINAUSKIENË

Aèiû uþ iðvalytas gatves Akademijos gyventojai patenkinti, kad seniûnijos rûpesèiu tvarkingai iðvalyti Þemaièiø ir Dvaro gatviø kelkraðèiai. Deðimtmeèius jie buvo nejudinami, kai sausa, kilo dulkës, kai ðlapia – per purvà tekdavo bristi. Neseniai seniûnijos atsiøsti vieðøjø darbø darbininkai iðvalë susikaupusius purvus, gatvës tapo ðvarios, iðplatëjo. Dëkojame Dotnuvos seniûnui Vytautui Grigui ir specialistui Antanui Raèiulaièiui uþ atkreiptà dëmesá á tas gatves, uþ tai, kad jø kontroliuojami vieðøjø darbø darbininkai aktyviai triûsë.

Pamaþu ásibëgëja „Ryto“ pagrindinës mokyklos Tëvø klubo veikla. Pirmàjá ðiø metø pusmetá klubo valdyba, rengusi susitikimus ir paskaitas tik klubo nariams, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienà mokyklos mokinius ir jø tëvelius pakvietë á viktorinà „Ar esi gudresnis uþ penktokà?“. Pirmà kartà surengtame protø mûðyje dalyvavo 5–8 klasiø mokiniai su vienu ið savo tëveliø. Visi viktorinos dalyviai traukë burtus ir pagal spalvas buvo suskirstyti á miðrias grupes. Linksmoje kovoje savo jëgas iðbandë deðimt vaikø ir suaugusiøjø komandø, kuriø nariai turëjo atsakyti á ávairiausius klausimus. Triuðkinamu rezultatu varþo-

5

Janina GRINCEVIÈIENË, Akademija

Protø mûðyje pergalæ ðventë „Piktøjø paukðèiø“ komanda.

vus nugalëjo komanda „Piktieji penktokës ir vienas septintokas bei paukðèiai“, kurià sudarë trys viena mama ir trys tëèiai.

Ið mugës gráþo su apdovanojimais

„Atþalynieèiai“ apdovanoti bronziniu diplomu uþ gebëjimà reklamuoti savo firmà, jos prekes ir paslaugas.

Ðiais metais savo 15-os metø jubiliejø mininti „Atþalyno“ gimnazijos verslo praktinio mokymo firma „Auksinis ryðys“ dalyvavo 17-oje tarptautinëje verslo praktinio mokymo firmø mugëje Utenoje.

Á mugæ atvyko sveèiø ið Suomijos, Rusijos, Rumunijos, Italijos ir verslo praktinio mokymo firmos ið Lietuvos. Ruoðdamiesi mugei parengëme garso ir vaizdo reklamas, prekiø katalogà, netradiciná prisistatymà, prekiø lankstinukus bei ávairià firmos atributikà. „Atþalynieèiai“ apdovanoti bronziniu diplomu uþ gebëjimà reklamuoti savo firmà, jos prekes ir paslaugas. Nuoðirdþiai dëkojame savo rëmëjams: UAB „Aisuva“, „Vaga“, „Biuroo“ ir p. Angelës Skorupskienës ámonei. Këdainiø „Atþalyno“ gimnazijos III klasës gimnazistai, Sandra RIMKEVIÈIÛTË, VPMF „Auksinis ryðys“ prezidentë, Deimantas SABALIAUSKAS, viceprezidentas

Plotas – 314 kv. m

Vaikø ðirdelëse pasëjo gerumà Dþiugu, kai mokyklos duris praveria buvæ mokiniai ieni jø, mokiniai.. V Vieni tapæ tëveliais ir mamytëmis, á mûsø mokyklà atveda savo vaikus. Kiti Kiti,, pasirinkæ mokytojo kelià, atskuba pasisemti patirties arba realizuoti savo idëjø. Jau antrus metus „Auðros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinëje mokykloje praktikà atlieka buvusi mokyklos mokinë Ieva Vyðniauskaitë. Jos dëka mokyklos 2B klasës mokiniai ásitraukë vykdomà projektà „Dek, ugnele, manyje, neðk gerumà tavyje“. Ðio projekto tikslas – atkreipti visuomenës dëmesá ir formuoti jos teigiamà poþiûrá á vaikus, serganèius onkologinëmis ligomis, bei jø ðeimos narius. Pirmasis ðio projekto etapas vyko Ðiauliø universiteto bibliotekoje bibliotekø savaitës Antrokëliai labai noriai, susikaupæ ir metu. Universiteto bendruome- atsakingai gamino gëlytes. nës nariai ir sveèiai gamino gë-

les, uþ kurias buvo renkamos aukos. Pagaminta gëlytë tai – gerumo simbolis, dovanojamas visiems aukojusiems. Surinktos lëðos bus perduotos „Mamø unijai“. Tikimasi, kad tai padës, nors ir maþoms, Santariðkiø universitetinës ligoninës onkologinëmis ligomis serganèiø vaikø svajonëms iðpildyti. Antrokëliai labai noriai, susikaupæ ir atsakingai gamino gëlytes. Dirbo susëdæ grupelëmis. Darbo nenutraukë net suskambëjæs skambutis. Didþiuojuosi savo mokinukais. Jø ðirdelëse pasëta dar viena gerumo sëkla. Danguolë TUMËNIENË, „Auðros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinës mokyklos pradiniø klasiø mokytoja metodininkë

Tel. 8 616 99 888

UAB „Þemetra“ atlieka þemës sklypo, esanèio Këdainiø r., Dotnuvos sen., Auðros k., skl. Nr. 189, kuris ribojasi su Edmundo Pupelio (nerastas) sklypu kad. Nr. 5315/0004:9, kadastrinius matavimus. 2013-05-27 nuo 13.15 iki 13.45 val. vyks sklypo ribø paþenklinimas vietoje (tel. 8 657 58 790). Taip pat matuojamas sklypas, esantis Këdainiø r., Këdainiø m. sen., Keleriðkiø k., skl. Nr. 119-2, kuris ribojasi su Benedikto Staðkevièiaus (nerastas) nuomojamu sklypu kad. Nr. 5327/0018:564. 2013-05-27 nuo 12.40 iki 13.20 val. vyks sklypo ribø þenklinimas (tel. 8 657 80 043). Praðome atvykti ðiø sklypø savininkus. Neatvykus darbai bus tæsiami, pastabas pateikti per 30 dienø nuo matavimø datos.

DARBØ SA UGOS K URSAI SAUGOS KURSAI Geguþës 20 d. 9 val. Ðvietimo pagalbos centre (Josvainiø g. 40) prasidës darbuotojø saugos ir sveikatos (DSS) kursai: · DSS tarnybø specialistams (400 Lt), · ámoniø vadovams, vykdantiems DSS tarnybos funkcijas (400 Lt), · darbdaviams, jiems atstovaujantiems ir ágaliotiems asmenims (250 Lt), · gaisrinës saugos kursai ámoniø vadovams ir/ar jø ágaliotiems asmenims 120 Lt) Mokymus vykdo UAB „Darbosaugos konsultacijos“ (lic. Nr. 3764). Registracija ir informacija tel.: 69 503, 8 600 20 480.


6

2013 m. geguþës 18 d.

Suteikim mokiniui sparnus ir padëkime pakilti virð kasdienybës suminësi, bet kiekvienas ið tø 22 savotiðkai unikalus ir iðklausytas su deramu susidomëjimu. O kai aðtuntos klasës mokiniai pristatinëjo „Virtualø mokyklos planà“, sëdintieji salëje net sulaikæ kvapà stebëjo vaizdus ekrane. Vertinimo komisija buvo maloniai nustebinta deramai atliktais ir pristatytais darbais. Mokiniai ávertino konferencijos svarbà ir nuoðirdþiai klausësi draugø, gebëjo apginti savo poþiûrá, jautë atsakomybæ uþ tai, kà jie tà dienà darë, laikësi kalbos normø ir kalbanèiojo ið tribûnos etiketo reikalavimø.

Projektà plëtos

Buvo juntamas ir jaudulys, ir apèiuopiamas noras kuo greièiau atsistoti prieð draugø auditorijà ir parodyti save tik ið gerosios pusës.

Neginèytina tiesa, kad projektinis darbas mokiná skatina giliau domëtis, daugiau mokytis irir,, parengus darbà, laisviau kalbëti ir reikðti savo mintis. Projekto rengimas ir jo pristatymas ugdo mokinio kompetencijas ir savarankiðkumà. Balandþiui tarsi signalizuojant mokslo metø pabaigà, Surviliðkio V. Svirskio pagrindinëje mokykloje vyko „Mokomøjø dalykø projektø pristatymo“ konferencija.

Rinkosi dalykus Kiekvienas V–X klasës mokinys, skatinamas pedagogo, rinkosi já dominanèio dalyko projektà. Jeigu to nepavyko padaryti paèiam – rinkosi ið tø, kuriuos siûlë mokytojas. Vaikai jungësi á grupes, nes kai kuriuos projektus rengë kolektyviai, kai kuriuos individualiai. Bet visi plëtë þinias apie tiriamus objektus ar reiðkinius, ásitraukë á kûrybinæ veiklà, þymiai daugiau bendravo vieni su kitais, patyrë jaudulá, kai reikëjo pristatyti projektà visai mokyklos bendruomenei. O tai, sutikime, mokiniui duoda daug daugiau, negu tradicinë pamoka. Projektams vertinti ir recenzuoti buvo sudaryta mokytojø dar-

Á konferencijà susirinko visa mokyklos bendruomenë.

bo grupë, kuri susipaþino su parengtais darbais, pateikë savo pastabas.

Jautësi pakili nuotaika Rytà, atëjusi dirbti á projektø vertinimo komisijà, pajutau mokykloje neeilinæ atmosferà. Vaikai pasipuoðæ, kiekvienas lyg „mokslininkas“ po paþastimi neðiojasi savo parengtà darbà, paskutines tiesas derina tie, kurie atliko kolektyviná projektà. Buvo juntamas ir jaudulys, ir apèiuopiamas noras kuo greièiau atsistoti prieð draugø auditorijà ir parodyti save tik ið gerosios pusës. Konferencijà pradëjusi direktorës pavaduotoja ugdymui Vilma Lukðienë visiems linkëjo didþiausios sëkmës, graþaus kalbëjimo ir dëmesingo klausymo.

Pristatë praneðimus Buvo parengti 22 praneðimai, apimantys ávairius mokomuosius dalykus, taip pat ir kûrybiniø projektø: puikûs maketai, triptikai, stalo serviravimo praktinis darbas. Analizuojant Maironio asmenybæ, pristatyti mokiniø kûrybiniai bandymai, savas poþiûris á poeto kûrybà, analizuotos mûsø kraðto tarmës, iðnagrinëti mokyklos sportiniø pasiekimø keliai, netgi projektas, kuris pakeitë dailës galerijos mokykloje vaizdà.Visø ne-

Vertindami savo veiklà rengiant projektus ir jø pristatymà konferencijoje, mokiniai paþërë gausybæ teigiamø ir argumentuotø minèiø. Tai nuteikia tolesniam projektinio darbo plëtojimui, o ði konferencija tai patvirtino. Svarstome galimybæ kitais metais surengti rajoninæ, o gal net respublikinæ konferencijà Surviliðkyje. Pagrindai ir metodinë patirtis leis deramai ðità darbà tæsti. O mûsø mokiniams, skaièiusiems praneðimus konferencijoje, norime padëkoti: jûs buvote ðaunûs, mes jumis didþiuojamës ir suprantame, kad deramai pasiruoðæ jûs galite nuveikti tikrai graþiø ir prasmingø darbø savo mokykloje ir uþ jos ribø. Sëkmës visiems.

Dalyvavo konferencijoje Paakintos mokyklinës konferencijos sëkmës pradiniø klasiø mokytojos, kurioms ðá kartà buvo patikëtas vertinimo komisijos vaidmuo, dalyvavo rajoninëje konferencijoje „Ðeimos ir mokyklos bendradarbiavimas vardan vaikø gerovës“ Akademijos gimnazijoje. Tai buvo itin prasmingas renginys, o mes jame perdavëme mûsø mokyklos patirtá, dirbant su tëveliø bendruomene. Galima sakyti, kad prabëgæs balandis Surviliðkio mokyklos bendruomenei ðvystelëjo konferencijø gausà ir naujà patirtá. Ir tikimës, kad kartu suglaudæ sparnus visi nors ðiek tiek pakilsime virð kasdienybës. Stasë ÐILEIKIENË, Surviliðkio V. Svirskio pagrindinës mokyklos mokytoja metodininkë

Padëka Dëkoju Këdainiø rajono savivaldybës merui Rimantui Diliûnui, þmonai Rûtai, sûnui Rolandui, marèiai Jûratei, anûkams Paulinai ir Deividui, krikðto dukrai Rasai, þmonos sesei Danutei, svainiui Broniui, bièiuliams ir draugams, pasveikinusiems mane garbingo jubiliejaus proga. Valdemaras ÐULSKIS

Balandþio mënesio komunaliniai mokesèiai Savivaldybës gyvenamøjø patalpø nuomos mokestis skaièiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2011 m. rugpjûèio 17 d. nutarimu Nr. 906 patvirtintu Valstybës ir savivaldybiø gyvenamøjø patalpø nuomos mokesèio apskaièiavimo tvarkos apraðu. Gyvenamøjø patalpø nuomos administravimo iðlaidos mieste – 0,10 Lt, kitose gyvenamosiose vietovëse – 0,05 Lt uþ 1 kv. m naudingojo ploto per mënesá. Bendrojo naudojimo objektø nuolatinës techninës prieþiûros (eksploatavimo) iðlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sàskaitas. Bendrosios nuosavybës administravimo iðlaidos – 0,23 Lt /kv. m b. n. pl. Ðalto vandens tiekimas ir kanalizavimas: 1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabuèio namo bute, – 8,64 Lt/m3 (su PVM), ið jø: vandens tiekimas – 3,30 Lt/m3 (su PVM), nuotekø tvarkymas – 5,34 Lt/m3 (su PVM). Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mënesio mokestis) – 4,88 Lt (su PVM) butui per mënesá. 2. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabuèio namo ávade, – 7,80 Lt/m3 (su PVM), ið jø: vandens tiekimas – 2,99 Lt/m3 (su PVM), nuotekø tvarkymas – 4,82 Lt/m3 (su PVM). Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mënesio mokestis) – 18,62 Lt (su PVM) namui per mënesá. 3. Individualiø namø gyventojams – 7,85 Lt/m3 (su PVM), ið jø: vandens tiekimas – 3 Lt/m3 (su PVM), nuotekø tvarkymas – 4,85 Lt/m3 (su PVM). Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mënesio mokestis) – 3,45 Lt (su PVM) apskaitos prietaisui per mënesá. Nuotekø surinkimas mobiliosiomis transporto priemonëmis – 24,70 Lt/m3 (su PVM). Kai yra visi patogumai, bet nëra vandens skaitikliø, ðalto vandens sunaudojimas nustatomas ið vandens vienam gyventojui sunaudojimo normos (7 kub. m per mënesá) atskaièiavus karðto vandens sunaudojimà (92 litrai gyventojui per parà, kai bute yra vonia, ir 75 litrai, kai vonios nëra). Kai nëra vandens skaitiklio ir centralizuoto karðto vandens tiekimo, vienas gyventojas uþ ðaltà vandená moka priklausomai nuo bute esanèiø patogumø. Gamtinës dujos gyventojams, suvartojantiems iki 500 m3 per kalendorinius metus, – 2,71 Lt (su PVM) uþ 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 1,95 Lt (su PVM) per mën. Suvartojantiems nuo 500 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 2,09 Lt (su PVM) uþ 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 13,81 Lt (su PVM) per mën. Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 2,08 Lt (su PVM) uþ 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 13,81 Lt (su PVM) per mën. Uþ ðilumos energijà ir karðtà vandená, gaunamà ið Panevëþio ðilumos tinklams priklausanèiø katiliniø, atsiskaitoma pagal gautas sàskaitas: (ðilumos energijos vienos kWh kaina – 24,09 ct (su PVM); (karðto vandens kaina, kai karðtas vanduo tiekiamas ið individualiø ðilumokaièiø – 20,86 Lt/m3 (su PVM); (atsiskaitomøjø karðto vandens apskaitos prietaisø prieþiûros mokestis – 3,33 Lt (su PVM) butui per mënesá). Elektros energija: Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu: 1.1 gyventojams – 0,501 Lt (su PVM) uþ 1 kWh; 1.2. gyventojams, naudojantiems elektros virykles, – 0,487 Lt (su PVM) uþ 1 kWh; 1.3. gyventojams, sunaudojantiems per metus 12000 kWh ir daugiau, – 0,467 Lt (su PVM) uþ 1 kWh. Atsiskaitantiems dviejø laiko zonø tarifais: 2.1. dieninis – 0,541 Lt (su PVM) uþ 1 kWh, 2.2. naktinis, ðeðtadienio ir sekmadienio – 0,41 Lt (su PVM) uþ 1 kWh; 2.3. dieninis tarifas gyventojams, naudojantiems elektrines virykles, – 0,525 Lt (su PVM) uþ 1 kWh; 2.4. naktinis, ðeðtadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, naudojantiems elektros virykles, – 0,40 Lt (su PVM) uþ 1 kWh; 2.5. dieninis tarifas gyventojams, sunaudojantiems per metus 12 000 kWh ir daugiau, – 0,503 Lt (su PVM) uþ 1 kWh; 2.6. naktinis, ðeðtadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, sunaudojantiems per metus 12 000 kWh ir daugiau – 0,388 Lt (su PVM) uþ 1 kWh. Lifto mokestis 1 gyventojui nustatomas lifto eksploatavimo iðlaidas dalinant ið gyventojø, besinaudojanèiø liftu, skaièiaus. Iðkilus neaiðkumams teirautis: dël ðalto vandens – 55 868; dël ðiluminës energijos tiekimo ir karðto vandens – 52 430;dël gamtiniø dujø – bendruoju informacijos telefonu 1894 arba internete www.dujos.lt, dël elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802 arba internete www.lesto.lt, dël kitø mokesèiø kreiptis á UAB „Këdainiø butai“ buhalterijà – 61 635.


2013 m. geguþës 18 d.

11

Mieli këdainieèiai ir miesto sveèiai! Didþioji g. 26, tel. 8 606 05 523. Dirbame: I–V nuo 10 iki 19 val., VI – nuo 9 iki 16 val.

MEGA PASIÛLYMAS! ABONEMENTUI –

40 proc. NUOLAIDA

PERKI 120 LT, GAUNI DOVANØ 80 LT, DEGINIESI UÞ 200 LT!

Këdainiø senamiestyje dirbantys verslininkai kvieèia Jus daþniau aplankyti jaukias gatveles ir aikðtes, leisti laikà istoriniuose pastatuose ásikûrusiose kavinëse, parduotuvëse, ástaigose. Kiekviena ið jø turi savità veidà, kiekviena siûlo skirtingas paslaugas, prekes, bet visos vienodai svetingos ir ðiltos. Senamiesèio verslininkai buriasi á neformalià bendrijà ir visi kartu siûlo Jums su ðiais „Rinkos aikðtës“ kuponais staigmenas, nuolaidas, iðskirtinius pasiûlymus. Iðsikirpkite kuponà, ateikite á senamiestá, naudokitës verslininkø pasiûlymais! Iki susitikimo Këdainiø senamiestyje!

Sveèiø namai ir restoranas

„Novus Rex“ Visiems ðio kupono turëtojams taikysime 15 proc. nuolaidà vieðbuèio paslaugoms ir 15 proc. nuolaidà restorane (nuolaida negalioja dienos pietums). Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 d. Didþioji g. 52, tel. (8 347) 55 555, el. p. info@novusrex.lt

Didþioji g. 39, tel./faks. (8 347) 57 636, tel. 8 686 77 992. El. paðtas savaskampas@ymail.com

BELINGER kolekcijos akiniai su læðiais ar danga – tik 359 litai! * *nuo +/-4.00 D sf. -2,00 D cyl

Didþioji g. 58, tel. (8 347) 50 080 Dirbame: I–V nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 9 iki 14 val. Darbo dienomis konsultuoja akiø ligø gydytojas.

Perkant vienà picà antra pica kainuos tik 1 centà. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 dienos. Didþioji g. 36, tel. (8 347) 51 500

Visiems kepsniams

20 proc. nuolaida! Tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 dienos.

Meno dirbiniø salonas Didþioji g. 40, tel. 8 656 68 667

Sudarius apskaitos sutartá metams – dviejø pasirinktø mënesiø dokumentai bus tvarkomi nemokamai. Nemokamai ruoðiame ámoniø registravimo dokumentus.

„Stikliø namas“ kvieèia këdainieèius ir miesto sveèius ásigyti autoriniø Lietuvos menininkø darbø: juvelyrikos, keramikos, porceliano, ðilko ir odos darbø, paveikslø. Su ðiuo kuponu visà geguþës mënesá taikoma 7 procentø nuolaida visiems paveikslams. Laukiame visø neabejingø menui! (Didþioji g. 6) tel. 8 616 50 470.

Pasivaikðèiojusius po senamiestá kvieèia blyninë

Didþiosios Rinkos aikðtë 6-5, tel. 8 614 44 495

„Nu, blyn“. Iki geguþës 25 dienos, uþsisakantiems maistà popietës valandomis ir pateikusiems ðá kuponà,

TAURË ITALIÐKO VYNO – TIK 50 CENTØ! Laukiame Jûsø!

Didþioji g. 2, tel. +370 620 41 200

Uþsisakiusiems asmeninæ, nëðèiosios, vaiko ar ðeimos fotosesijà sukursime ir padovanosime asmeniná atvirukø ar atvirlaiðkiø rinkiná. Pasiûlymas su ðiuo kuponu galioja iki birþelio 16 dienos

Parduotuvë „Autodalys“ 10 proc. nuolaida visoms STABDÞIØ KALADËLËMS Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 53 297 Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 d.

Mus rasite: Didþiojoje g. 26, Këdainiuose

Siûlome 10 proc. nuolaidà bet kuriam mûsø atliekamam darbui ir galimybæ dalyvauti loterijoje, kurios pagrindinis prizas –

INDIVIDUALUS UÞSAKYMAS.

Kavinë EGLË

Darbo laikas – nuo 11 iki 22 val., savaitgaliais – iki 24 val.

(Didþioji g. 4) kvieèia skaniai papietauti, pasivaiðinti tamsiuoju VILKMERGËS alumi, gira, morsais ir kitais skanumynais.

Su ðiuo kuponu visà geguþës mënesá sàskaitai taikysime 20 procentø nuolaidà. Be kupono nuolaida taikoma per LAIMINGAS VALANDAS. Sekmadienis – Ðeimos diena, vaiðinsime desertais!

Senosios Rinkos a. 5 (áëjimas ið vidinio kiemelio pusës)

Tel./Fax.: (8 347) 30 503, 8 620 61 246, 8 657 45 966, el. p. kedainiu.geodezija@gmail.com.

Topografinës ir geodezinës nuotraukos Sklypø geodeziniai matavimai Pastatø ir statiniø nuþymëjimas

Þemës sklypø formavimo ir pertvarkymo projektai Su ðiuo kuponu visiems darbams taikome 10 procentø nuolaidà!

19 Lt uþ 33 Lt vertës (NUOLAIDA 43 proc.) DVI italiðkas saliamio deðras su trumais SALSICCIA AL TARTUFO (280 g) Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu! Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 56 863 Akcija galioja iki geguþës 31 dienos

15 proc. nuolaida visiems tapetams ir ðviestuvams!

Ðviestuvas: sena kaina – 237 Lt, nauja kaina – 160 Lt. Parduotuvë

„Arbata, kava ir prieskoniai“ (Didþioji g. 24) Visiems prieskoniø miðiniams taikoma

15 % nuolaida


2013 m. geguþës 18 d.


2013 m. geguþës 18 d.


2013 m. geguþës 18 d.


2013 m. geguþës 18 d.


2013 m. geguþës 18 d.


8

2013 m. geguþës 18 d.


2013 m. geguþës 18 d.


2013 m. geguþës 18 d.


2013 m. geguþës 18 d.

šsštadienio laikraštis  

jame skaitykite

Advertisement