Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. balandþio 27 d.

18-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2013 m. balandþio 27 d. Ðeðtadienis

Kartu atgaivinkime senamiestá!

Nr. 47 (2 560)

Kaina 1, 20 Lt

Tiriama, dël ko kilo didþiulis gaisras Auðra MALINAUSKIENË

Treèiadiená penkias valandas bendromis pajëgomis Këdainiø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos, Pramonës ir „Lifosos“ ugniagesiai gelbëtojai gesino metalo lauþo aikðtelëje ásiplieskusá gaisrà. /Nukelta á 2 psl./

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Këdainiø senamiestyje dirbantys verslininkai kartu su „Rinkos aikðtës“ redakcija pradeda ágyvendinti projektà, kuriuo siekia atgaivinti senamiestá, kad jaukiose senose gatvelëse bûtø gyva ir dienà, ir vakare. Nuo šiol kiekvienà savaitæ ðeðtadienio numeriuose mûsø laikraðèio skaitytojai ras iðskirtini iðskirtiniøø verslo ámoniø pasiûlym pasiûlymøø. Su nuolaidø kuponais Jûs galësite pigiau nusipirkti nusipirkti,, papietauti papietauti,, gauti reikalingas paslaugas. Senamiesèio verslininkai tikisi tikisi,, kad Didþiosios ir Senosios Rinkos aikðtës, Didþioji vilø, kitos gatvelës bus pilnos besiðypsanèiø, bendrauDidþioji,, Senoji Senoji,, Rad Radvilø, janèiø, poilsiaujanèiø þmoniø. Á V ilniø, Kaunà ar kitø Europos ðaliø miestus nuvaþiavæ këdainieVilniø, èiai gërisi judriais, gyvybingais senamiesèiais. Ateikite á Këdainiø senamiestá, atneðkite á jo gatves ir aikðtes gerà nuotaikà! Plaèiau apie tai – 11 psl.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Metalo apdirbimo ámonëje liepsnojo supresuoti automobiliai.

Dëmesio! Atidaryta nauja airiðkø dëvëtø ir naujø BALKONØ IR TERASØ STIKLINIMAS drabuþiø parduotuvë Aukðèiausia kokybë uþ prieinamà kainà! Platus vyriðkø, moteriðkø, vaikiðkø ir kûdikiø drabuþiø, aksesuarø, rankiniø, dirþø pasirinkimas. Mus rasite adresu: Respublikos g. 14–1. Dirba I–V nuo 10 iki 19 val., VI – nuo 10 iki 14 val., VII – poilsio diena.

Geguþës 3 d. 19 val.

MAMOS DIENOS PROGA – ÐVE NTË ÐVENTË sveèiø namuose-restorane „Novus Rex“ (Didþioji g. 52). Profesionalûs muzikantai atliks ávairiø stiliø muzikà: dþiazà, popmuzikà, rokenrolà ir t.t. Atlikëjai – saksofono ir gitaros duo. Taip pat kiekvienà penktadiená kvieèiame á gyvo garso muzikos vakarus. Rezervacija tel. 55 555. Kvieèiame prisijungti prie mûsø draugø www.facebook.com

Gaminame balkonø ir terasø stiklinimo konstrukcijas ið aliuminio profilio: - stumdomàsias rëmines; - stumdomàsias grûdinto stiklo berëmes; - rëmines varstomais langais. Profesionaliai sumontuojame. SUTEIKIAME 5 METØ GARANTIJÀ. Iðkalame balkono patalpà plastikinëmis dailylentëmis. Keièiame ðiferá profiliuota skarda. Kiekvienam klientui pritaikome individualias nuolaidas!

Skambinkite, klauskite, raðykite – specialisto vizitas ir konsultacija Jums NEMOKAMA! Kovo 11-osios g. 67, Kaunas, tel./faks. (8 37) 75 01 39, Mob. 8 676 36 250, info@intornas.lt, www.balkonai.lt

DIENOS PIETÛS – 10 Lt Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. – atveþimas nemokamas! Tel. 8 630 08 600.

Ðventiniai patiekalai á Jûsø pobûvio vietà! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Yra galimybë pasiimti patiems. Suderinsime kainà pagal Jûsø finansines galimybes. Tel. 8 630 01 106, www.svenciucentras.lt.

Baigiamieji vandentvarkos projekto darbai Irma BAJORÛNË

Ðià vasarà keli ðimtai Josvainiø ir V ainotiðkiø Vainotiðkiø gyventojø jau galës naudotis naujais vandentiekio ir nuotekø tinklais. TTokià okià galimybæ miesteliø þmonëms atveria Europos Sàjungos ið dalies finansuojamas projektas. /Nukelta á 2 psl./


2

2013 m. balandþio 27 d.

Pagerbti Ðviesiosios gimnazijos pedagogai Baigiamieji vandentvarkos

projekto darbai /Atkelta ið 1 psl./

Naujos trasos

Ðviesiosios gimnazijos pedagogus sveikino rajono meras R. Diliûnas. Buvusiø gimnazijos auklëtiniø koncerto klausësi (ið kairës) Ðvietimo skyriaus vedëjas J. Lukoðevièius, vicemerë N. Naujokienë ir Ðviesiosios gimnazijos direktorë V. Liutkienë. /Nuotr. autorës/

Auðra MALINAUSKIENË

Ketvirtadienio popietæ á miesto rotuðæ rinkosi Ðviesiosios gimnazijos pedagogai pedagogai.. Juos á nedidelæ padëkos ðventæ pakvietë rajono savivaldybës vadovai vadovai,, kurie mokytojus ir administracijà sveikino kasmetiniuose þurnalo „V eidas“ reitinguos „Veidas“ reitinguosee tarp Lietuvos mokyklø uþëmus ddvyliktà vyliktà vietà. Rajono meras Rimantas Diliûnas prisipaþino, kad nelabai tiki reitingø lentelëmis. „Ðirdyje netikiu reitingais, nes þinau, kad jûs esate pirmi tarp rajonø gimnazijø, todël kartu su vicemere Nijole Naujokiene, gerbdami visà mûsø rajono ðvietimo bendruomenæ, ypatingà dëmesá, meilæ ir pagarbà ðiandien norime iðreikðti Ðviesiosios gimnazijos kolek-

tyvui. Dëkoju jums ne tik uþ vietà reitingø lentelëje, bet ir uþ tai, kad po pamokø savo laisvalaiká skiriate ugdydami konkursø ir olimpiadø laureatus. Linkiu jums stiprios sveikatos, iðtvermës, kantrybës, gerø ugdymo rezultatø ir graþiø pergaliø“, – kalbëjo R. Diliûnas. Ðviesiosios gimnazijos direktorei Violetai Liutkienei rajono vadovas R. Diliûnas áteikë savivaldybës padëkà. „Dëkoju savivaldybës vadovams ir Ðvietimo skyriaus atstovams uþ parodytà dëmesá, kuris mums yra labai malonus, taèiau turime ir kità ðios uþimtos vietos pusæ, nes aukðti rezultatai labai ápareigoja ir uþkrauna didþiulæ moralinæ naðtà visam kolektyvui“, – pabrëþë V. Liutkienë. Gimnazijos vadovë susirinkusiems iðsakë ir kolektyvo svajonæ, kad rajone atsirastø universi-

tetinë gimnazija, kurioje mokytøsi gabûs ir talentingi vaikai. Padëkos renginá vedë ir jame koncertavo buvæ Ðviesiosios gimnazijos mokiniai A. Ðvilpauskas ir V.Valantiejus, èia dirbanti mokytoja S.Aukðtiejûtë-Morkûnienë ir Josvainiø gimnazijos mokinys M. Giedra. Vicemërë N. Naujokienë pasidþiaugë Ðviesiàja ir kitomis mûsø rajono gimnazijomis, kurios þurnalo „Veidas“ reitinguose taip pat þymiai pagerino savo pozicijas. Reitingavimas parodë, kad Këdainiø kraðto gimnazijos ðoktelëjo aukðtyn. Ðviesiosios gimnazijos rezultatai tarp rajono mokyklø yra unikalûs. Jais didþiuojamës ir dëkojame pedagogams“, – sakë N. Naujokienë. Reitingai rodo, kad þymiai savo pozicijas pagerino Krakiø M. Katkaus gimnazija, pakilusi ið 92 á 59 vietà, Josvainiø – ið 427 á 257, Akademijos – ið 402 á 362 ir „Atþalyno“ – ið 187 á 183. Vienintelë Ðëtos gimnazija pagal rezultatus smuktelëjo þemyn.

Pasak uþdarosios akcinës bendrovës „Këdainiø vandenys“ direktoriaus Kæstuèio Vaitkevièiaus, pagrindiniai projekto „Vandentiekio ir nuotekø tinklø plëtra Këdainiø rajone (Josvainiuose, Vainotiðkiuose)“ darbai jau atlikti. Vandentiekio ir nuotekø tinklai nutiesti tose gatvëse, kuriose jø iki ðiol nebuvo. Abiejose gyvenvietëse nutiesta 4,573 km naujø vandentiekio tinklø, 5,861 km buities nuotekø tinklø, pastatytos keturios nuotekø siurblinës. Prisijungti prie centralizuotø tinklø sudaryta galimybë 460 Josvainiø ir Vainotiðkiø gyvenvieèiø gyventojø. „Tinklai nutiesti, bet kol projektas nebaigtas ir nepriimtas specialistø, paslaugos gyventojams dar neteikiamos“, – aiðkino UAB „Këdainiø vandenys“ direktorius K. Vaitkevièius.

Atliks papildomus darbus K. Vaitkevièius patvirtino, kad ágyvendinant projektà buvo sutaupyta lëðø, kurios liko to paties projekto sàskaitoje. Netrukus planuojama pradëti papildomus darbus. Josvainiuose vandentiekio tinklai papildomai bus nutiesti dar vienoje gatvëje, o

Vainotiðkiuose – árengtos dar kelios atðakos prisijungti gyventojams. Rangovai – vieðøjø pirkimø konkursà laimëjusi bendrovë „Kortas“ – dar turi atlikti aplinkos tvarkymo darbus Josvainiuose. Kol kas ðio miestelio gatvës, kuriose tiestos naujos trasos, dar nëra sutvarkytos.

Gyventojai laukia ðvaraus vandens Ðiuo metu Këdainiø rajone vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo paslaugos prieinamos 67,5 proc. gyventojø. Teisës aktai numato, kad vieðai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekø tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 metø turëtø siekti 95 proc. visø Lietuvos gyventojø. Iki ðiol Josvainiø ir Vainotiðkiø gyventojai, kuriø gatvëse nutiestos naujos trasos, buitiniams poreikiams ir maistui naudoja ðuliniø vandená, nuotekas iðleidþia á aplinkà. Iðplëstas vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo tinklas aprûpins gyventojus kokybiðku vandeniu, o nuotekos bus tvarkomos pagal reikalavimus. Bendra projekto „Vandentiekio ir nuotekø tinklø plëtra Këdainiø rajone (Josvainiuose, Vainotiðkiuose)“ vertë – 3 mln. 700 tûkst. litø. Ið 2007–2013 metø Europos Sàjungos struktûriniø fondø skirta 3 mln. 139 tûkst. litø parama.

Tiriama, dël ko kilo didþiulis gaisras /Atkelta ið 1 psl./ Balandþio 24 dienà Këdainiuose, Metalistø gatvëje 2 esanèioje metalo apdirbimo ámonës teritorijoje, atvira liepsna degë keturiø ðimtø kvadratiniø metrø plote buvæ metalo lauþui supresuoti

Kronika MAMYÈIØ TURGELIS Balandþio 27 d., ðeðtadiená, „Maþyliø akademijoje“ (S. Jaugelio–Telegos 32-106) nuo 10 iki 14 val. veiks „Mamyèiø turgelis“. Vaikus auginanèios mamos

Skubiai PARDUODA àþuolines, uosines, spygliuoèiø atraiþas. Gali supjauti. Veþa á rajonà. Tel. 8 630 88 294.

Veþa savivarèiu iki 3 tonø (6–7 kub. m) þvyrà, smëlá, juodþemá, kalkiná skiediná ir kitus ávairius krovinius. Tel. 8 631 48 339. PARDUODA geros bûklës „New Holland TM165 4WD“. 2001 m., rida – 6 500 km, galia 165 AG. Hidraulika priekyje ir gale. Kaina – 72 000 Lt. Tel. 8 633 44 044.

automobiliø këbulai. Gaisro metu apdegë elektrinio bokðtinio krano kabina, apsilydë kabeliai. „Gesinome ilgai, nes automobiliø metalo lauþo krûva buvo didþiulë. Be to, degimo procesà galëjo palaikyti automobiliø daþai, degalø ir tepalø likuèiai. Ðiuo

metu dar negalime atsakyti, dël ko kilo ðis gaisras. Prieþastis aiðkinamës. Greièiausiai – tai techninë prieþastis“, – sakë Këdainiø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos Valstybinës prieðgaisrinës prieþiûros poskyrio virðininkas Raimondas Naruðevièius.

èia gali pirkti ir parduoti, vaikiðkus daiktelius, drabuþëlius, avalynæ bei þaislus. Dalyvio mokestis parduodantiems – 5 litai, perkantiems – áëjimas nemokamas.

sensø mûðio nugalëtoja Vanda Darjina. Jeigu norite suþinoti savo ar artimøjø ateitá, gyvenimo permainas, verslo sëkmæ, jauèiatës blogai, nerandate ligos, galite kreiptis á V. Darjinà. Bûtina iðankstinë registracija tel. 8 603 30 626.

ATVYKSTA EKSTRASENSË Geguþës 2 dienà (ketvirtadiená) á Këdainius atvyksta Lietuvos ekstra-

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Josvainiø gatvës, kuriose nutiesti nauji tinklai, dar nesutvarkytos.

Reikalingas (-a)

grûdø sandëlio laboratorijos vedëjas (-a).

Uþs. Nr. 2 433

Dëkojame

„TRAIDENIS“

Darbas Këdainiuose. Gyvenimo apraðymà iki geguþës 17 d. siøsti el. paðtu info@scandagra.lt Telefonas pasiteirauti 8 616 27 189. – nuo 3 800 Lt – nuo 1 500 Lt

PARDUODA traktoriø „Case Maxxum MXM190 4WD“. 2005 m., 5 600 motovalandø, 190 AG. Hidraulika priekyje ir gale. Geros bûklës, paruoðtas dirbti, ið Vokietijos. Kaina – 111 000 Lt. Tel. 8 643 07 927.

Nuoðirdþiai dëkojame Paberþës kunigui S. Kandratavièiui, giesmininkams, Gudþiûnø seniûnui R. Valiauskui, kaimynams, giminëms ir visiems, kurie uþjautë, buvo ðalia ir padëjo palydëti á amþinojo poilsio vietà mylimà vyrà, tëvà, brolá ir senelá Èeslovà Dirsæ. Þmona, dukra, sûnus, brolis, sesuo su ðeimomis ir anûkai

Dël Vytauto JUREVIÈIAUS mirties nuoðirdþiai uþjauèiame þmonà, vaikus, anûkus ir kitus artimuosius. Këdainiø rajono paraplegikø asociacija


2013 m. balandþio 27 d.

„Darbieèiai“ susijungë su leiboristais Balandþio 24 d. Këdainiuose vykusiame Darbo partijos ir Leiboristø partijos suvaþiavime buvo priimtas sprendimas dël ðiø dviejø partijø susijungimo. Tam vienbalsiai pritarë tiek „darbieèiai“, tiek leiboristai. Nauja partija vadinsis Darbo partija (leiboristai), ji turës Darbo partijos logotipà. Suvaþiavime buvo iðrinktas naujas partijos pirmininkas, juo tapo 31-eriø Vytautas Gapðys. Nauja partija prisiims visas atsakomybes ir pareigas, kurios galës iðkilti po susijungimo. Pagal susijungimo sàlygas, Darbo partijos ir Leiboristø partijos nariai automatiðkai tapo Darbo partijos (leiboristø) nariais. Nauja partija vienys 17 380 nariø. „Po 23 nepriklausomybës metø Lietuvos visuomenë pribrendo gryninti savo politiná poþiûrá ir á tai privalo reaguoti politikai, norintys iðlikti politinëje Lietuvos padangëje. Lietuvoje egzistuoja 40 politiniø organizacijø. Dauguma ið jø bûtent egzistuoja, vegetuoja, o ne dirba ir ne atstovauja visuomenei. Tokios partijos turi suvokti savo padëtá ir reorganizuotis tam, kad galëtø atkreipti visuomenës dëmesá á save. Kitaip tariant – sukurti savo nuolatiná elektoratà. Laikui bëgant pribrendo bûtini pokyèiai ir naujoviø poreikis, nes iðlikti gali tik tas, kas priima naujoves. Darbo partija inicijavo jaunimo organizacijos susikûrimà, ir bûtent mûsø jaunimas sukûrë didþiausià ir patraukliausià jaunimo organizacijà Lietuvoje – Jaunimo organizacijà „Darbas“. Per labai trumpà laikà bûtent ið ðios organizacijos daugiausia jaunimo patraukë á didþiàjà politikà ir tapo savivaldybiø tarybø ir Seimo nariais. Todël natûralu, kad bûtent ðis modernus ir verþlus jaunimas 2008 m. sukûrë savo politinæ organizacijà – Leiboristø partijà. Tad mes privalëjom kurti su jais bendrà Seimo rinkimø sàraðà 2008 m., kad nekiltø tarpusavio konkurencija. Ne paslaptis, kad ðiuos ávykius paskatino Darbo partijos byla, nes jaunimas nenorëjo tapatintis su ja, nors paskui ir jiems tapo aiðku, kad tai, kas vyksta, yra tiesiog susidorojimas. Todël jie atsistojo ðalia mûsø, gindami savo teisæ dalyvauti politiniame gyvenime. Tad kalbos, kad Darbo partijos byla paskatino leiboristø susikûrimà, yra tiesa, tik tikslai buvo kiti, negu ðiandien kalba ðaliðki politologai, o bûtent – atsiriboti nuo Darbo partijos bylos, o ne gelbëti jà. Nuo ðios dienos mes tampame dar stipresni ir atsparesni, nes kartu su mumis dabar bus ir jaunimas“, – kalbëjo Darbo partijos pirmininkas V. Uspaskich. Atmesdamas spekuliacijas, jog ðis susijungimas vyksta dël to, kad Darbo partija pabëgtø nuo atsakomybës, V. Uspaskich kategoriðkai paneigë tokius bandymus dezinformuoti visuomenæ. „Jeigu norëtume pabëgti nuo

„Litagros“ parduotuvëse – profesionali agronomo pagalba net ir sodininkui mëgëjui Sodu ar darþu derëtø rûpintis lyg savo sveikata. Su profesionalo pagalba priþiûrimas bet kokio dydþio ûkis duoda kokybiðkesná ir gausesná derliø. V is dëlto didþiausia problema, su kuria susiduria Vis sodininkai sodininkai,, – reikiamø þiniø trûkumas. Bûtent dël ðios prieþasties bendrovë „Litagra“ itin rûpinasi savo darbuotojø kvalifikacija, kad kiekvienas turintis klausimø firminëse parduotuvëse gautø konsultacijà ir tinkamos produkcijos. Á parduotuvæ – ne tik pirkti, bet ir pasitarti

Darbo partijos (leiboristø) pirmininku iðrinktas V. Gapðys.

atsakomybës, tai galima bûtø padaryti kur kas lengviau. Tereikëjo visiems iðeiti ið Darbo partijos ir Teisingumo ministerija privalëtø jà uþdaryti, nes pagal Politiniø partijø ástatymà, partija, neturinti 1 000 nariø, negali egzistuoti. O uþdrausti iðstoti ið partijos negali nei prokuroras, nei teismas, nei Dievas. Tad tie 17 000 nariø laisva valia gali sukurti politinæ organizacijà ir toliau dalyvauti politinëje veikloje, visiðkai iðvengdami atsakomybës. Dar daugiau, jeigu bûtø toks noras, Darbo partija taip bûtø padariusi susijungiant su Naujàja sàjunga, taèiau mes to nedarëme, nes nesiruoðëme þaisti primesto oponentø þaidimo. Esame laisva politinë organizacija ir gyvenam savo gyvenimà, todël susijungimus ar reorganizacijas vykdom tada, kai to reikia mums, o ne mûsø oponentams. Tad dabar labai atsakingai noriu pareikðti, ir ypatingai kreiptis á politinius spekuliantus, mes jungiamës tam, kad nebëgtume nuo atsakomybës ir susijungimo metu perimam visas atsakomybes ir pretenzijas, keliamas Darbo partijai“, – aiðkino V. Uspaskich. Steigiamasis Darbo partijos (leiboristø) suvaþiavimas patvirtino naujos partijos statutà, struktûrà, programà bei iðrinko pirmininkà. Juo absoliuèia balsø dauguma buvo iðrinktas V. Gapðys. „Aèiû uþ pasitikëjimo avansà. Mûsø laukia dar ne vienas iððûkis, su kuriuo reikës susidoroti, noriu, kad su tais iððûkiais susidorotume kartu. Darbo partijos veikloje dalyvauju 10 metø, teko stebëti Leiboristø partijos susikûrimà. Dþiugu, kad suvienijæ jëgas mes galime pasiekti dar didesnio þmoniø palaikymo. Turiu naujos partijos valdymo vizijà ir artimiausiu metu jà iðdëstysiu plaèiau. Visas savo jëgas skirsiu tam, kad Lietuva klestëtø, bûtø turtinga, teisinë, demokratinë, civilizuota, þmogaus teises ir nekaltumo prezumpcijà gerbianti valstybë“, – sakë V. Gapðys. Ðiuo metu V. Gapðys yra iðrinktas á Seimà 2012–2016 m. kadencijai, eina Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas.

3

„Siekiame, kad mûsø parduotuvëse dirbtø tik agronominá iðsilavinimà turintys þmonës. Kad konsultacija bûtø kokybiðka, specialistas turi turëti ne tik bendrøjø þiniø, bet ir jas tobulinti, gebëti numatyti, kokia produkcija geriausiai tiks konkreèiai ûkio problemai spræsti“, – sako „Litagros“ maþmeninio tinklo vadovë Diana Daðkeviè. Jos teigimu, nepriklausomai nuo darþo ar sodo dydþio, augalus puola ávairios ligos ir parazitai, o kaip su tuo kovoti, þino tikrai ne kiekvienas. „Neretai didelë dalis derliaus þûsta arba bûna prastos kokybës, todël patarimo á agronomus rekomenduojama kreiptis

nuo pat sëjos pradþios“, – sako „Litagros“ parduotuviø atstovë. Specialistë atkreipia dëmesá, kad þmonës jau þino, kur gali kreiptis pagalbos: „Kiekvienas á mûsø parduotuves ateina su savomis problemomis, mes iðklausome ir kartu bandome surasti tinkamiausià sprendimà. Daþnai juokaujame, kad mûsø konsultantus galima bûtø vadinti augalø gydytojais ar vaistininkais.“

Naujovës „Litagros“ lentynose Atsinaujinusiose „Litagros“ parduotuvëse pasirodë ir naujø pasiûlymø. Tiems, kurie nenori naudoti cheminiø augalø apsaugos produktø, rekomenduojama ekologiðka linija. Taip pat lentynose nuo ðiol galima rasti hibridiniø sëklø, pasiþyminèiø didesniu der-

lingumu ir atsparumu ligoms bei kenkëjams. Verta paminëti, kad ámonë pradëjo gaminti „Litagros“ firminæ produkcijà. Ðie produktai patikrinti profesionaliø agronomø ir pritaikyti smulkiems ûkininkams, sodininkams bei darþininkams. Maþmeninio tinklo vadovë D. Daðkeviè ypaè akcentuoja universalias, bechlores, mikroelementø papildytas kompleksines tràðas „Litagra Hydrocomplex“. Jos puikiai tinka darþovëms, uogakrûmiams, vaiskrûmiams, vaismedþiams ir vejoms træðti, o sudëtyje esanèios veikliosios medþiagos padeda iðauginti gausesná ir kokybiðkesná derliø. Kitas produktas, á kurá verta atkreipti dëmesá, – azoto ásisavinimà ir transformavimà skatinanèios tràðos „Litagra Eurofertil“. Taip pat be chloridø gaminamos tràðos stiprina ðaknis, intensyvina bakterijø, padedanèiø augalams geriau ásisavinti mineralines maisto medþiagas, veiklà. Preparatas skirtas pavasará darþovëms, vaismedþiams ir vaiskrûmiams, auginamiems neutraliose ir rûgðèiose dirvose, træðti.

PR

„Pildyk“ vartotojai galës rinktis ið 100 mobiliøjø telefonø „Pildyk“ vartotojai pirmieji tarp iðankstinio mokëjimo paslaugø vartotojø galës telefonà rinktis ið visø operatoriaus parduodamø modeliø. Jie galës ásigyti bet kurá savo svajoniø telefonà, o rinktis tikrai yra ið ko – „T ele2“ „Tele2“ dabar siûlo beveik 100 skirtingø telefonø. Didesnë pasirinkimo laisvë

„Pildyk“ vartotojai galës be jokiø apribojimø rinktis naujausius ir paþangiausius iðmaniuosius telefonus. Visø „Tele2“ jiems parduodamø telefonø pradinë kaina bus 1 Lt, uþ juos atsiskaityti bus galima dalimis per 2 metus. „Pildyk“ klientai turës daugiausia pasirinkimo tarp iðankstinio mokëjimo paslaugø vartotojø ir galës ásigyti bet kurá „Tele2“ parduodamà telefonà“, – sakë „Pildyk“ prekës þenklo vadovë Dominyka Jonuðienë. Pasak jos, „Pildyk“ naujiena yra palanki vartotojams, kadangi telefono aparatà bus galima lanksèiau priderinti pagal asmeninius poreikius – pasiimti mëgstamo gamintojo telefonà, iðsirinkti norimà pigesná ar prieðingai – paþangiausià iðmanøjá. Tai leis daugiau nei milijonà vartotojø turinèiame „Pildyk“ tinkle bendrauti dar patogiau. Iki ðiol iðankstinio mokëjimo „Rinkos aikðtës“ inf. paslaugø vartotojai naujà telefo-

dþiausias tarp mobiliojo ryðio operatoriø. Interneto parduotuvëje www.tele2.lt balandþio viduryje buvo apie 100 skirtingø telefonø. Ðiuo metu „Tele2“ daugiausia siûlo „Nokia“ ir „Samsung“ telefonø, tarp kuriø ir „Samsung Galaxy S III“. Taip pat parduodami „BlackBerry“, „LG“, „HTC“, „Motorola“, „Huawei“, „Sony“ ir „Sony Ericsson“ mobilieji telefonai. „Pildyk“ vartotojai galës ásigyti ir „Google“ Salonuose netrutelefonà „Nexus 4“. kus taip pat pasirodys „Nokia Lumia 920“, nà galëjo nusipirkti tiktai dviem „Samsung Galaxy S4“ ir labai bûdais – mokëdami visà kainà ar lauktas „Google“ telefonas „Nexus 4“, kurá „Tele2“ ir „Pildyk“ pasinaudojæ akcijø pasiûlymais. „Pildyk“ yra populiariausia vartotojai galës ásigyti uþ maþiauiðankstinio mokëjimo paslauga sià kainà lyginant su kitais mobiLietuvoje. Ryðiø reguliavimo tar- liojo ryðio operatoriais. nybos (RRT) duomenimis, „PilDidindamas iðmaniøjø telefodyk“ paslaugomis naudojasi dau- nø pasirinkimà, „Pildyk“ kartu pigiau nei milijonas iðankstinio mo- gina ir mobiløjá internetà. 1 Mb varkëjimo mobiliojo ryðio paslaugø totojams dabar kainuoja nuo pusës vartotojø ðalyje. cento – 1 GB duomenø narðymui Tarpusavyje jie kalba pigiau, „Pildyk“ vartotojai gauna uþ 5 Lt. o pasinaudodami papildomomis Daugiau apie „Pildyk“ pla„Pildyk“ paslaugomis, net ir uþ 0 nus bei specialias akcijas galima ct/min. suþinoti interneto svetainëje www.pildyk.lt, o suþinoti apie teDaugiau telefonø uþ gerà lefonus ir uþ gerà kainà nusipirkti „Tele2“ kainà patinkantá galima bet kuriame „Tele2“ siûlomas mobiliojo „Tele2“ salone ar interneto parryðio telefonø pasirinkimas yra di- duotuvëje www.tele2.lt.


4

2013 m. balandþio 27 d.

V. Landsbergis metë pirðtinæ ir..? Giedrûna GIRDENYTË

Ðiomis dienomis Tëvynës sàjunga-Lietuvos krikðèionys demokratai tai,, þmoniø po senovei vadinami konservatoriais, iðgyvena labai svarbø ir atsakingà savo istorijos momentà – partijos pirmininko rinkimus. Kandidatai á ðá postà seniai iðsirikiavo prie starto linijos. Visi veidai paþástami paþástami.. Ðtai Andrius Kubilius. Po 2008-aisiais laimëtø rinkimø á valdþià atëjæ jo vadovaujami konservatoriai su koalicijos partneriais, reikia manyti, ilgam ástrigo tautos atmintyje. Naktinëmis mokesèiø reformomis. Smaugianèia dirþø verþimo politika. Kuri beveik visiðkai uþsmaugë ðalies ekonomikà. Ir iðvarë ið Lietuvos daug daugiau gyventojø, nei kadaise sovietai iðveþë á Sibirà. Ðis kandidatas lyg ir turi nemaþai vadovui reikalingø savybiø. Jis ið paþiûros atrodo dràsus, ryþtingas, ambicingas. Atrodo, kad siekdamas uþsibrëþto tikslo pereitø ugná ir vandená. Jeigu prie viso ðito Dievas dar bûtø pridëjæs jam ir proto bei sugebëjimo analizuoti situacijà ir prognozuoti savo sprendimø pasekmes – jis bûtø tiesiog neákainojamas. Deja, bûtent ðitø dalykø Dievas jam paðykðtëjo. Taip pat ir sugebëjimo uþ sausø skaièiø matyti gyvus þmones. Sugebëjimo kalbëtis ir tartis su jais. Sugebëjimo suprasti, kad jis, kaip asmuo, anaiptol ne visaþinis. Anaiptol ne neklystantis. Ir kiekviena jo klaida virsta þala valstybei ir prakeiksmu jos þmonëms. Todël per pastaruosius kelerius metus bûtent jo, A. Kubiliaus, asmeniniø ypatybiø ir vadovavimo stiliaus dëka gerokai smuko ne tik ðalies ekonomika, bet ir partijos bei jo paties reitingai. Taip smuko, kad net labiau uþ viskà nemëgstantis pralaimëti europarlamentaras Vytautas Landsbergis iðdráso mesti jam pirðtinæ. Ir ið Briuselio nykumos gráþti á Lietuvos politikos scenà. Iðkeldamas savo kandidatûrà á konservatoriø pirmininko postà. Matyt, tikëdamasis laimëti, nors, atsiþvelgiant á bendrà situacijà partijoje, daugiausia ðansø laimëti turi vis dëlto tas pats A. Kubilius. Kuris, nors ir pridarë eibiø valstybei ir jos þmonëms, kaþkaip sugebëjo per Seimo rinkimus patupdyti savo partijà ant gana aukðtos laktos.

Juokiasi puodas, kad katilas juodas Ásidëmëtina, kad V. Landsbergis nesigilina á savo varþovo A. Kubiliaus klaidas, vairuojant, o teisingiau – nuvairuojant ðalies ekonomikà ir nuskurdinant þmones. Nekritikuoja dël to, kad atidavë ðvietimà á liberalø rankas, kurie já pavertë preke ant prekystalio. Kaip ir sveikatos apsaugà. Nekritikuoja dël suþlugdytos kultûros. Ne. Ne tai rûpi konservatoriø Garbës pirmininkui, kuris kësinasi tapti realiu partijos vadovu. Pirmiau-

sia jis kritikuoja asmenines A. Kubiliaus ypatybes. V. Landsbergis peikia já uþ autokratiðkà vadovavimo partijai ir valstybei stiliø. Uþ nesikalbëjimà nei su partijos kolegomis, nei su þmonëmis apskritai. Uþ neatsiþvelgimà á jokià kità nuomonæ, iðskyrus savo paties. Uþ pasipûtimà. Uþ trykðte trykðtanèià ið jo arogancijà. Uþ tai, kad ðios A. Kubiliaus ydos skaldo partijà. Jos viduje kyla nepasitenkinimas ir prieðprieða. Formuojasi „kubilistø“ ir „antikubilistø“ grupuotës. Ir profesorius V. Landsbergis gráþta á aktyvià partinæ veiklà ir politikà – kaip gelbëtojas. Kaip alternatyva A. Kubiliaus diktatûrai partijoje. Kol kas tik partijoje... Na, ir kas galëtø paprieðtarauti profesoriui? Juk bûtent ðie A. Kubiliaus asmeniniai bûdo bruoþai ir bûtent toks jo vadovavimo stilius badyte badë akis Lietuvos þmonëms iðtisus ketverius metus. Bet ðuva pakastas visai kitur. Bent kiek giliau pasikapstæ praeityje, nesunkiai atrasime – kur. Pamatysime, kad profesorius ðiandien kritikuoja A. Kubiliø bûtent uþ tai, kuo jis pats pasiþymëjo vakar. Kà ten pasiþymëjo – pagarsëjo! Bûtent profesoriaus pasipûtimas ir arogancija buvo apibûdinami bendriniu tapusiu þodþiu „landsberginis“. Landsberginis pasipûtimas. Landsberginë arogancija. Landsberginis susireikðminimas... Ar ne ðios jo ypatybës kadaise sëjo nepasitenkinimà tarp konservatoriø ir skaldë jø gretas? Kol galø gale privedë prie to, kad profesoriui teko atsistatydinti. Sau paliekant tik skambø, bet absoliuèiai neápareigojantá partijos Garbës pirmininko vardà. Politologas Vladimiras Lauèius RTV aktualijø laidoje (2013.04.23) atskleidë dar vienà abiejø kandidatø bendrà bruoþà: „Tai, kas turëtø bûti komanda, virsta pataikautojø bûreliu, þiûrinèiu á burnà A. Kubiliui. Anksèiau tas pat buvo su V. Landsbergiu. Tada tas pataikavimas buvo pasiekæs negraþiø „aukðtumø“. Vienu þodþiu – juokiasi puodas, kad katilas juodas...

Pats nelaimëjo, bet varþovui padëjo Treèias oficialus kandidatas á konservatoriø pirmininko postà – Seimo narys Valentinas Stundys. Politologai aukðtai nevertino jo galimybiø laimëti partijos pirmininko rinkimuose. Konservatoriø partieèiai dar neuþmirðo, kad V. Stundys – „ateivis“ . Atëjæs á Tëvynës sàjungà kartu su krikðèionimis demokratais. Be abejonës,

ásiliejæ á konservatoriø gretas buvæ Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos nariai balsuos uþ V. Stundá. Bet jø partijoje – maþuma. Taigi V. Stundys neturëjo daug ðansø laimëti rinkimø. Taèiau jis gali padëti rinkimus laimëti savo varþovui A. Kubiliui. Politologo Lauro Bielinio nuomone, V. Landsbergio ir V. Stundþio deklaruojamos vertybës yra tos paèios. Todël kandidatuodamas jis neiðvengiamai atima tam tikrà balsø dalá nuo V. Landsbergio. O kartu padës laimëti kitam savo varþovui. Bûtent tam, su kuriuo jo nuomonë neretai susikerta – A. Kubiliui. Taèiau V. Stundys, atrodo, rimtai þiûrëjo á savo kandidatavimà partijos pirmininko rinkimuose. Gana intensyviai vaþinëjo po Lietuvà, neaplenkdamas ir Këdainiø. Jeigu ir nelaimëjo pirmininko këdës, tai bent pasigarsino rajonuose, tapo labiau þinomas Lietuvos þmonëms. Tai atneð papildomø balø jo populiarumui ir galbût pravers ateityje.

Irena Degutienë – ðeðëlyje Iðkëlusi savo kandidatûrà europarlamentarë Laima Andrikienë greitai pasitraukë ið rinkimø kovos lauko. Galima spëti, kad ne tik todël, jog pamatë neturinti ðansø laimëti. Atrodo, kad jos tikslas toks ir buvo – ne partijos pirmininko këdë, bet noras priminti apie save. Kad jos, „ámûrytos“ Briuselyje ir retai pasirodanèios vieðoje mûsø padangëje, partieèiai neuþmirðtø. Ir nenuraðytø anksèiau laiko. Juk kadencija Briuselyje pasibaigs ir teks gráþti á Lietuvà. Bûtø geriau, kad – neuþmirðtai ir nenuraðytai. Daug kam, neásigilinusiam á konservatoriø partinio gyvenimo plonybes, kilo klausimas: kodël nekandidatavo Irena Degutienë? Juk per praëjusius ketverius metus ji buvo gana ryðkus akcentas ðalies politiniame gyvenime. Ir pelnë nemaþai populiarumo balø. Pirmiausia – kaip mokanti kalbëti ir susikalbëti su ávairiø, daþnai labai skirtingø, paþiûrø þmonëmis. Kaip sugebanti diskutuoti, neáþeidinëdama oponentø. Kas apskritai nebûdinga konservatoriams. Pagarsëjusiems pomëgiu áþeidinëti ir „kandþioti“ visus, kuriø nuomonë nesutampa su jø – „vienintele teisinga“. Pasak politologo L. Bielinio, visuomenës, netgi partinës, atmintis trumpa. I. Degutienë dabar neuþima ryðkaus posto, yra beveik nepastebima, tarsi atsidûrë kitø, ryðkesniø ir rëksmingesniø politiniø lyderiø ðeðëlyje, todël ðansø laimëti turëjo nedaug. Ir tai teisingai numatë. Be to, rinkimø á partijos pirmininko postà kampanijos metu jai tikrai bûtø priminta istorija su ðeimos indëliu „Snoro“ banke. Galbût ji jautësi dël to paþeidþiama. Ir nebenorëjo, kad vël á vieðumà bûtø traukiami tie dalykai, kuriuos visuomenë pradëjo uþmirðti. Todël buvo linkusi likti ðeðëlyje. Toliau nuo bendrapartieèiø kovos dël lyderystës.

Kauno technologijos universitetas Panevëþio institutas kvieèia studijuoti Vadybos magistrantûroje Nuo 2013 rugsëjo 1 d. studijos bus vykdomos Këdainiø mieste: · Priimami ávairiø mokslo srièiø universitetines bakalauro studijas baigæ asmenys. · Priëmimas vyks bendràja tvarka. · Studijø trukmë: 2 metai (paskutiná pusmetá paskaitø nëra, raðomas magistrinis darbas). · Paskaitos vyks lanksèiu grafiku, pagal studentø pageidavimà (intensyviomis sesijomis arba savaitgaliais, po darbo). · Suteikiamas studento statusas. · Galimybë pretenduoti á stipendijas ir socialinæ paramà. Norinèius studijuoti kvieèiame á konsultacijà 2013 m. geguþës 3 d. 16 val. Vieta: Këdainiø Jonuðo Radvilos fakultetas (J. Basanavièiaus g. 4, Këdainiai). Konsultacijos metu bus pateikiama iðsami studijø organizavimo ir priëmimo á studijas informacija. Kontaktai Panevëþyje: doc. dr. Lina Kazokienë, tel. (8 45) 59 62 57 arba el. paðtu lina.kazokiene@ktu.lt

Arûno Miliaus IÁ „ENRIKË“ Kompiuteriai ir jø komponentai (neðiojamieji kompiuteriai – nuo 1 100 Lt), daþai spausdintuvams, kompiuteriniø vaizdo þaidimø „Xbox“ bei „Playstation“ áranga. Mobilieji telefonai ir jø priedai, detalës. GPS navigacinës sistemos. Prekyba, taisymas, nuoma (GPS). Parduoda naujus skystøjø kristalø bei LED televizorius, taip pat montuoja ir parduoda skaitmeninës palydovinës bei antþeminës televizijos árangà (kaina – nuo 95 Lt). Parduoda automobilio garso aparatûrà. Dirbame: I–V – nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 10 iki 14 val. Þemaitës g. 17A, tel.: 8 603 32 518, 8 687 57 811.

Verslo ir buhalterinës apskaitos paslaugos – tvarko smulkiø ir vidutiniø ámoniø, ûkininkø ir individualios veiklos buhalterinæ apskaità, – ruoðia ámoniø áregistravimo dokumentus. UAB „Finarta“, Josvainiø g. 24 (áëjimas ið kiemo pusës). Tel.: 55 971, 8 611 52 850; finarta@gmail.com

Maloniai Jûsø laukiame firminëje

Alaus krautuvëlëje Èia rasite didelá alaus, giros, sulèiø ir kitø gaiviøjø gërimø pasirinkimà. Mus rasite adresu: Radvilø g. 23. Dirbame kasdien nuo 11 iki 19 val.

Chemikalø purkðtuvø techninë patikra Atliekame chemikalø purkðtuvø techninæ patikrà (privaloma pagal LR þemës ûkio ministro 2001 m. birþelio 19 d. ásakymà Nr. 199). Atvaþiuojame á vietà. Prekiaujame purkðtuvø atsarginëmis dalimis, taisome purkðtuvus, patariame purkðtuvø taisymo, reguliavimo klausimais. Vainiûnø agroservisas, Vainiûnai, Radviliðkio rajonas. Tel.: 8 685 27 770, 8 422 65 068, elektroninis paðtas vagras@takas.lt adresas internete www.vainiunuagro.lt

Statyba ir apdaila Statyba, apdaila, renovacija – viskas vienoje vietoje! Stato ávairios paskirties karkasinius pastatus, dengia stogus, atlieka mansardø, grindø bei atitvarø ðiltinimo darbus, taip pat kokybiðkai montuoja gipso kartono plokðtes, klijuoja plyteles ir ávairaus pluoðto tapetus, deda visø tipø grindø dangas, kala dailylentes, atlieka kitus statybos ir bendrastatybinius darbus. Susidomëjote? Skambinkite ir teiraukitës! Tel. 8 633 18 717.

ST ATYBA IR RENOV ACIJA STA RENOVACIJA ESAME PATYRUSIØ MEISTRØ BRIGADA, KURIOS SPECIALIZACIJA – ÁVAIRIOS PASKIRTIES KARKASINIØ NAMØ STATYBA. Kokybiðkai atliekame visø tipø pamatø montavimo darbus, dengiame stogus ávairia danga, ðiltiname fasadus putø polistireno bei mineralinës vatos plokðtëmis, kalame fasadus dailylentëmis, atliekame kitus statybos bei bendrastatybinius darbus. MEDIENÀ PJAUNAME IR KALIBRUOJAME nuosavomis moderniomis staklëmis, naudojame tik savo stelaþus, todël atliekamø darbø kokybæ ir greitá garantuojame!

Tel. 8 690 58 084.

Atidaryta nauja moderni veterinarijos klinika

Jonavos veterinarijos centras Naujai ásigyta áranga atliekame tyrimus (kraujo morfologinius ir biocheminius, ðlapimo, mikroskopinius ir kt.), gydome bei atliekame chirurgines operacijas. Profesionaliai ir iðsamiai konsultuojame ávairiø susirgimø, auginimo, mitybos klausimais. Þenkliname bei ruoðiame dokumentus vykstant á uþsiená. Prekiaujame paðarais, vitaminø papildais ir kt.

Mus rasite: Sodø g. 19, Jonava, tel. 8 600 34 409, www.vetpet.lt.

Skelbia mokiniø priëmimà Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymas nustato, kad á mokyklà pirmumo teise privalo bûti priimamas mokinys, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje teritorijoje. Tëvø ar vaiko pageidavimu vaikas gali bûti priimtas á kità mokyklà tuo atveju, jeigu joje yra laisvø vietø. Këdainiø ,,Ryto“ pagrindinëje mokykloje dar yra laisvø vietø, todël skelbiame mokiniø priëmimà á 1–10 klases. Praðymai priimami nuo geguþës 2 iki 31 d. mokyklos raðtinëje. Telefonas pasiteirauti (8 347) 51 579.


2013 m. balandþio 27 d.

Kapai – skenduoliai

Potvynio metu dalis Kauno g. kapiniø buvo apsemta.

„Kaip miesto seniûnija rengiasi apsaugoti Kauno gatvës kapines nuo potvyniø? Nuëjusi po þiemos aptvarkyti ðiose kapinëse palaidotø savo artimøjø kapø, negalëjau prie jø prieiti. Toje kapiniø dalyje, kuri yra deðinëje nuo daktarës Teklës Bruþaitës kapo, visi kapai buvo apsemti vandens. Vaizdas buvo ðiurpus – paminklai, kryþiai kyðojo ið vandens, lyg skæsdami ir ðaukdamiesi pagalbos... Nejaugi valdininkai nesugeba pakoreguoti þemës reljefo taip, kad po-

tvynio vanduo nesiektø þmoniø kapø? Arba nesugalvoja kitø priemoniø tam tikslui pasiekti? Juk ne akmens amþiuje gyvename. Ádomu, kur þiûri atsakingi asmenys? Manau, tam tikslui galima bûtø panaudoti ir ið ES gaunamas lëðas“, – klausia këdainietë Emilija. Ðià këdainietæ p. Emilijà jaudinanèià problemà pakomentuoti papraðëme Këdainiø miesto seniûnijos seniûnà Alvydà KLEIVÀ: „Labai gerai suprantu þmones, kurie kreipësi á redakcijà. Pats buvau apþiûrëti Kauno gatvës ka-

piniø didþiausio vandens pakilimo metu. Vaizdas ðiurpus. Dalá kapiniø vanduo buvo apsëmæs per gerà pusmetrá. Paþaboti potvynius, kad jie negalëtø uþlieti kapiniø, tikrai reikia. Reikëtø apsaugoti Anapilin iðëjusiø këdainieèiø ramybæ. Klausimas, kaip tai padaryti. Norint pastatyti apsauginá pylimà, reiktø maþø maþiausiai 50 000 kubiniø metrø grunto. Ir dideliø lëðø. Rajono mastu tai bûtø grandiozinis darbas. Bet jo nebus galima në pradëti, kol nebus parengtas projektas. Taèiau tai – jau rajono architektø rûpestis. Numanau, kad kapiniø apgynimo nuo potvyniø problemà labai apsunkins tai, jog darant sankasà neiðvengiamai reikëtø sunaikinti Nevëþio senvagæ. O tai daryti grieþtai draudþia aplinkosaugininkai. Þodþiu, Kauno gatvës kapiniø apsauga nuo potvyniø vandens – lygtis su daugeliu neþinomøjø. Taèiau tikiu, kad anksèiau ar vëliau pavyks jà iðspræsti.“ Savivaldybës administracijos civilinës saugos vyr. specialistas Stasys OKUNEVIÈIUS: „Kauno gatvës kapiniø apsëmimo per pavasario potvynius problemà pristatëme Ekstremaliø situacijø komisijai, kuri jà svarstys ir, reikia manyti, priims koká nors sprendimà.“

Kodël Radviliðkis gali, o Këdainiai – ne? Èystapolio kaimo gyventoja Angelë kreipësi á redakcijà, skøsdamasi Këdainiø keliø tarnybos neveiklumu: „Daug kartø kreipëmës á Keliø tarnybà dël ðios problemos, bet jie su mumis në nekalba. Jokios pagalbos nesulaukëme ir ið seniûnijos. Todël esame priversti ieðkoti pagalbos kitur. Mûsø problema tokia. Iki Krakiø seniûnijoje esanèio Barkûniðkio kaimo pabaigos kelias asfaltuotas. Paskui iki Radviliðkio rajono ribos ir toliau – þvyrkelis. Radviliðkio rajono ribose tas þvyrkelis normaliai priþiûrimas, todël juo vaþiuojant sunkumø nekyla. Sunkiausia – nuo Barkûniðkio kaimo pabaigos privaþiuoti iki Radviliðkio rajono ribos. Ta kelio atkarpa – tikri spàstai vairuotojams.

Molis, klampynë, kurioje skæsta automobilio ratai. Ir tai kartojasi kasmet, kiekvienà rudená ir pavasará. Ðiais metais vaþiuojant tuo keliu áklimpo ne vienas automobilis. Kiekvienà kartà tenka eiti pas aplinkinius ûkininkus ir praðyti pagalbos, kad traktorium iðtemptø ið klampynës. Nejaugi nëra galimybës tinkamai suremontuoti tà nedidelæ kelio atkarpà? Kodël Radviliðkis gali, o Këdainiai – ne?“ Pakomentuoti Èystapolio kaimo gyventojos laiðkà papraðëme Kauno regiono keliø Këdainiø keliø tarnybos virðininkà Vaidà STRAVINSKÀ: „Jau gana seniai yra parengtas projektas Vailainiø gyvenvietës ir nuo jos Radviliðkio rajono

Duokite vaikui laisvës „Anksèiau labai gerai sutariau su savo anyta, bet paaugus sûneliui, jos anûkui, pradëjome pyktis. Að priþiûriu, kad vaikas (jam jau devyneri metai) neleistø laiko niekais, bûtø uþimtas – arba mokytøsi, arba padëtø mamai ir moèiutei namuose, arba pratintøsi skaityti knygas. O anyta pyksta, kad neleidþiu jam lakstyti su kaimynø vaikais. Kuri ið mûsø klystame?“ – raðo Albina ið Krakiø seniûnijos.

Atsakymà radome uþsienio spaudoje. Bostono (JAV) koledþo psichologas ir vienas ið þymiausiø pasaulyje þaidimø evoliucijos specialistas Piteris GRËJUS pabrëþia, kad labai svarbu duoti vaikui galimybæ þaisti savarankiðkai ir paèiam pasirinkti laisvalaikio leidimo bûdà. „Laisvas þaidimas turi didelæ reikðmæ normaliam vaiko vystymuisi. Kai vaikas þaidþia su kitais

ribos link einanèiam keliui asfaltuoti. Taèiau dël krizës jo ágyvendinimà teko atidëti. Dabar jis atsidûrë 2014–2016 metø darbø sàraðuose. Todël kokie nors rimtesni, tuo labiau – kapitaliniai darbai ðiuo metu èia nenumatomi. Suprantu, kad ðá vëluojantá pavasará þmonës dël neiðvaþiuojamo kelio ypatingai vargsta. Tuo labiau kad ant jo nëra normalaus þvyro sluoksnio, todël jis itin greitai darosi klampus. Stengsimës kelià patvarkyti, kad galima bûtø normaliai juo vaþiuoti. Taèiau kol neiðëjo paðalas neámanomi jokie darbai. Taigi, kaip bebûtø sunku laukti, teks palaukti ir pakentëti, kol iðeis paðalas. O kai tik bus galimybë, pasiøsime technikà, tvarkysime, greideriuosime.“ vaikais be suaugusiøjø kiðimosi, jis mokosi savarankiðkai priimti sprendimus, kontroliuoti savo emocijas ir veiksmus, rasti bendrus sprendimus, mokosi susitarti ir draugauti. Þaisdami vaikai mokosi kontroliuoti savo gyvenimà“, – tvirtina ekspertas. Jis nesutinka su stereotipu, kad neorganizuotas vaiko laisvalaikis – tuðèias laiko gaiðinimas. Prieðingai, tvirtina psichologas, laisvas vaikø þaidimas leidþia jiems realizuoti savo privalumus, natûraliai augti ir vystytis.

5

Gandrai renkasi namus Irma BAJORÛNË

Paðiliuose esanèios „Kosmoso“ sodininkø bendrijos þmonës nesutaria, kur geriau gyventi gandrams – medyje ar ant elektros stulpo iðkeltame lizde.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Nuo stulpo, kuriame gandrai perëjo pernai (deðinëje) iki àþuolo, kur jiems árengta nauja buveinë – ne daugiau kaip 50 metrø.

Árengë kitoje vietoje Daug metø gandralizdis buvæs àþuole greta upelio. Gausias ðeimynas augino, graþiai gandrai ir sodininkai sugyveno. Prieð kelis metus nulûþo gandralizdá laikiusi medþio ðaka. Tuomet laukdami gráþtanèiø gandrø sodininkai kreipësi á elektros tinklø bendrovæ LESTO, kad ði ant elektros stulpo iðkeltø ir aplinkosaugininkø, ir energetikø reikalavimus atitinkantá gandralizdá. Energetikai gandralizdá iðkëlë. Jis árengtas ant stulpo, esanèio privaèiame sklype.

Terðë darþà Ten gyvenanti Basèiø ðeima – nuolatiniai gyventojai, ne tik vasaroti atvaþiuojantys sodininkai. Irena Bastienë „Rinkos aikðtei“ sakë, kad lizde gyvenæ, jauniklius auginæ gandrai dþiugino aká, bet ne darþus. Dideli paukðèiai ir terðia nemaþai. Po gandralizdþiu nyko darþai, neaugo pasodinti medeliai. Ðiemet sklypo savininkai jau neleido lizde apsigyventi gandrams.

Árengë naujà bûstà Basèiai dël gandralizdþio tarësi su Aplinkos apsaugos agentûros, LESTO darbuotojais, Pelëdnagiø seniûnija. Kovo mënesá, prieð sugráþtant gandrams, buvo sutarta jiems paruoðti kità vietà. Pelëdnagiø seniûnas Valentinas Tamulis patvirtino pritaræs siûlymui árengti gandralizdá uþ kokiø 50 metrø augan-

èiame àþuole, kuriame anksèiau buvo gandralizdis. Seniûnijos darbuotojai apgenëjo ðakas, padëjo tvirtà pagrindà, paklojo naujam gandralizdþiui pirmàsias ðakas. LESTO atsiuntë á sodybà darbuotojus su bokðteliu iðkelti gandralizdá ið privaèiame sklype esanèio stulpo.

Neleidþia kurtis ant stulpo Sugráþæ gandrai bandë kurtis ant to paties stulpo, kuris buvo jø namais pernai. Sklypo savininkai iðkëlë jiems nutûpti trukdanèius pagaikðèius. „Mes pasipiktinæ, kad þmonës baido gandrus“, – aiðkino redakcijoje apsilankiusi sodininkø bendrijos atstovë.

Linki ramiai gyventi Aplinkos apsaugos agentûros vyr. specialistas Alfonsas Èeida sakë, jog gandrai ið karto neneðë lizdo àþuole paruoðtoje vietoje dël to, kad kol kas vyko tik þvalgytuvës – paukðèiai rinkosi poras ir perëti tinkamas vietas. „Kai ateis laikas, paukðèiai ásikurs ten, kur jiems patogu, palikime ramybëje ir gandrus, ir þmones“, – nekonfliktuoti ragino A. Èeida. Jis patvirtino, kad gandralizdá ið stulpo á kità vietà perkëlæ sodybos savininkai aplinkosauginiø reikalavimø nepaþeidë, tinkamai pasirûpino gandrais. Pelëdnagiø seniûnas V. Tamulis neabejoja, kad paukðèiai pamëgs naujà jiems paruoðtà vietà. Juolab kad tame medyje gandrai jau yra perëjæ.

Reikia pësèiøjø perëjos Këdainietis, Rasos g. gyventojas Vitalijus N. siûlo, kad Rasos gatvëje bûtø árengta pësèiøjø perëja: „Tarp Rasos g. 4-ojo ir J. Basanavièiaus g. 124-ojo daugiabuèiø bûtinai reikalinga pësèiøjø perëja. Prieð Rasos g. 4-àjá namà, kitoje gatvës pusëje, prasideda (arba baigiasi, þiûrint, á kurià pusæ eini) pësèiøjø takas, kuriuo eina daug þmoniø – ir suaugusiøjø, ir skubanèiø á mokyklà vaikø. Eidami á autobusø stotelæ, jie kerta labai judrià Rasos

gatvæ ties 4-uoju daugiabuèiu. Todël pësèiøjø perëja èia tiesiog bûtina ir belieka tik stebëtis, kad ji iki ðiol neárengta.“ Apie ðá Rasos g. gyventojo siûlymà redakcija informavo rajono savivaldybës Saugaus eismo komisijà, kuri paþadëjo artimiausiu metu svarstyti ðá pasiûlymà ir apie rezultatus praneðti mûsø laikraðèio redakcijai. O mes savo ruoþtu informuosime skaitytojus.


6

2013 m. balandþio 27 d.

Metas pasirinkti, kaip kaupsime senatvei Irma BAJORÛNË

trigubinami, jeigu trys.

Lietuvoje dirbantys þmonës turi kiek daugiau negu tris mënesius apsispræsti apsispræsti,, kaip toliau dalyvaus pensijø kaupimo sistemoje. Iki rugsëjo 1-osios kiekvienas, pasiraðæs pensijø kaupimo sutartá, turi pasakyti pasakyti,, kurá ið trijø pasiûlytø variantø renkasi renkasi.. Nuo pasirinkimo priklausys, kokià senatvës pensijos dalá þmogus gaus ið „Sodros“, ir kiek jam galës pridëti privatûs pensijø fondai fondai..

Fondai „augina“ pinigus

Pasitikintiems „Sodra“ Pasitikintys, kad „Sodra“ iðgalës mokëti iðgyventi leidþianèià pensijà, gali stabdyti socialinio draudimo ámokø pervedimà á pensijø fondus ir nuo 2014 metø likti tik „Sodros“ sistemoje. Vëliau bus galima atnaujinti dalyvavimà kaupime. Skaièiuojama, kad ðiuo metu pensijø kaupimo sistemoje dalyvauja daugiau kaip 80 procentø pagal darbo sutartá dirbanèiø þmoniø. Norintys nutraukti pensijos kaupimà turëtø kreiptis á tà bendrovæ, su kuria pasiraðyta kaupimo sutartis. „Sodros“ Këdainiø skyriaus vedëjo pavaduotoja Auksë Geiðienë paaiðkino, kad pasitraukusiøjø ið kaupimo sistemos sukaupti pinigai liktø kaupimo fonde. Sukakæs senatvës pensijos amþiø þmogus galës kreiptis á pensijø kaupimo bendrovæ ir gauti jà visà arba kasmënesinëmis iðmokomis.

Moku pats, prideda valstybë Galima tæsti ir netgi didinti pensijos kaupimà privaèiuose fonduose. Kiekvienas darbuotojas prie bûsimos pensijos gali prisidëti savo lëðomis ir gauti papildomà ámokà ið valstybës biudþeto. Nuo 2014 metø á pensijø fondus þmogus galës mokëti papildomà 1 proc. savo draudþiamøjø pajamø dydþio kaupiamàjà ámokà, o ið valstybës biudþeto galës gauti papildomà skatinamàjà ámokà – 1 proc. vidutinio darbo uþmokesèio ðalyje. Nuo 2016 metø papildomos asmens lëðomis mokamos ámokos dydis bûtø 2 proc. dalyvio draudþiamøjø pajamø, ið valstybës biudþeto mokamos ámokos dydis – 2 proc. vidutinio ðalies darbo uþmokesèio. Nuo 2020 m. „Sodra“ perves 3,5 proc., o dalyvio ir valstybës biudþeto ámokos liks po 2 proc. Pateikus pensijø kaupimo bendrovei sutikimà dël papildomos ámokos mokëjimo vëliau ðio sutikimo atsisakyti negalima. Tokia tvarka bus taikoma visiems naujiems pensijø kaupimo sistemos dalyviams, sutartis pasiraðantiems nuo ðiø metø sausio 1 dienos. Jie kaupime dalyvaus jau naujomis sàlygomis (2+2+2), galimy-

Norint senatvëje neskursti apie bûsimà pensijà reikia galvoti ið /Nuotr. ið redakcijos archyvo/ anksto.

biø stabdyti dalyvavimo jie neturi.

Þinovai skaièiuoja… Ásivaizduokim, kad darbuotojo alga „popieriuje“ yra 2 tûkst. litø. Jeigu jis nusprendþia kaupti pensijø fonde ir primokëti, tai „Sodra“ perveda 2 proc. (40 Lt) á pensijø fondà. Tuo metu nuo atlyginimo papildomai nuskaièiuojami 20 Lt, o valstybë á pensijø fondo sàskaità perveda 22 Lt – 1 proc. nuo vidutinio Lietuvos atlyginimo. Taigi kiekvienà mënesá á pensijø fondà áplaukia 82 Lt. Atlyginimas realiu laiku sumaþës 20-èia Lt, bet pinigai bus investuoti á ateitá.

Aukso viduriukas Paliekama galimybë dalyvauti pensijø kaupime ankstesnëmis sàlygomis. Tai reiðkia, á pensijø fondus pervedamos nustatyto dydþio socialinio draudimo ámokos. „Sodra“ uþ sudariusá sutartá su pensiniu fondu þmogø perves 2 proc. pensijø draudimo ámokà. Pasak A. Geiðienës, ðiuo metu galiojantys teisës aktai uþtikrina, kad nuo 2020 metø á fondus pervedamos iðmokos didës iki 3,5 proc. Ðiuo atveju niekur nereikia kreiptis, ámokø pervedimas á kaupimo bendroviø sàskaitas bus tæsiamas. Kadangi asmuo, dalyvaudamas pensijø kaupime, dalá socialinio draudimo ámokø kaupia privaèiame pensijø fonde, sumaþës dalyvavimo pensijø kaupime laikotarpio socialinio draudimo pensijos papildoma dalis, priklausanti nuo ið „Sodros“ mokamø ámokø dydþio.

Jauniems tëvams – paskatinimas Numatytos papildomos ámokos – 2 proc. vidutinio ðalies darbo uþmokesèio dydþio – vienam ið pensijø kaupime dalyvaujanèiø tëvø, kurie augins vaikà iki trejø metø ir gaus motinystës (tëvystës) paðalpà ið „Sodros“ arba bus draudþiami pensijai gauti valstybës lëðomis. Ðios ámokos bus dvigubinamos, jeigu auginami du vaikai iki trejø metø, ir

Kiekviena pensijø valdymo ámonë turi skirtingà skaièiø pensijø fondø, pagrindiniai yra trys: konservatyvus, vidutinës rizikos ir akcijø. Konservatyvus yra saugiausias pensijø fondas. Pinigai investuojami tik á vyriausybiø vertybinius popierius. Per ilgà laikotarpá realiausia tikëtis, kad visø lëðø prieaugis sudarys nuo 2 iki 3 proc. Atrodo maþai, bet maþiausia tikimybë, kad nukris vertë. Vidutinës rizikos fondas – tai vertybiniai popieriai ir akcijos. Pinigai dirbs ne tik saugiuose, bet ir rizikingesniuose fonduose. Investuojant á akcijas, prieaugis gali nukristi greièiau, bet greièiau ir augs, todël patartina investuoti labai ilgam laikotarpiui. Jauniems þmonëms siûlomas treèias fondas – akcijø. Jis yra nestabiliausias, bet ið jo galima daugiausiai uþdirbti.

AUGOS SLA PA BUHALTERINËS ASL TERINËS P BUHAL I. ÞEMINIENËS ámonë Tel.: 8 687 47 529, 8 620 57 749.

– Tvarko ámoniø ir ûkininkø buhalterinæ apskaità. – Ruoðia ámoniø áregistravimo dokumentus (bûsimiems klientams – nemokamai).

Tel.: 8 640 56 777, 8 603 68 562. Aukðèiausiomis kainomis superka visø markiø automobilius (vaþiuojanèius, nevaþiuojanèius, dauþtus ir kt.). Pasiima savo transportu, dirba ir savaitgaliais. Iðraðo sàskaitas, atsiskaito vietoje. Iðraðo automobiliø utilizavimo paþymas.

Kaupiami asmeninëse sàskaitose Pinigai á pensijø fondus yra pervedami kiekvienam þmogui ir áskaitomi á jo asmeninæ pensijos sàskaità. Kiekvienà dienà galima pasakyti, kiek pinigø yra þmogaus pensijø sàskaitoje. Pensijø fondai turi teisæ imti tam tikrus atskaitymus ið jø lëðø savo veiklai, savo sànaudoms padengti. Ðiuo metu sudëjus visus atskaitymus, tai sudaro maþdaug 3,5 Lt per mënesá nuo vieno þmogaus pensijø sàskaitos. Bendroviø veiklà priþiûri Lietuvos bankas. Lietuvos gyventojas, dirbantis pagal darbo sutartá ir nusprendæs kaupti pensijø fonde, visada turës abi pensijas: valstybës iðmokamà ir pensijø fonde sukauptà.

Laikas apsispræsti Jei iki rugsëjo 1 d. þmogus neiðsakys savo sprendimo, pensijø kaupime liks dalyvauti ankstesnëmis sàlygomis – bus pervedama tik nustatyta „Sodros“ ámoka. Tiklalapyje www.pensijusistema.lt paskelbta apsispræsti padësianti pensijø skaièiuoklë. Ávedæs á jà savo dabartinius duomenis kiekvienas dirbantis þmogus gali pasitikrinti apytikslá bûsimos pensijos dydá, kurá gautø pasirinkæs kiekvienà ið trijø pensijø kaupimo variantø.

Á vaizdajuostes áraðyta filmuota medþiaga laikui bëgant pasensta ir praranda kokybæ. UAB Këdainiø kraðto televizija filmuotà medþiagà ið vaizdajuosèiø perraðo á DVD diskus. Tel.: 52 717, 56 894, adresas: J. Basanavièiaus g. 95.

Liepø alëja 3,

tel.: 55 790, 8 686 76 431.

LAMINUOTOS GRINDYS. Lauko ir vidaus durys. Plastikinës lauko dailylentës. Atveþa á namus. Mus galite rasti J J.. Basanavièiaus g. 91, prekyvietëje, tel.: 8 610 67 872, 8 618 44 113. Langø, durø, fasadø gamyba ir montavimas. Galimas atsiskaitymas lizingu. Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas langai@helanas.lt

Keliø, gatviø tiesimas ir remontas. Asfaltuoja aikðteles, kiemus, privaþiavimus prie pastatø. Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas keliai@helanas.lt Adresas: Þibuokliø g. 6, Këdainiai.

LOMBARDO PASLAUGOS. Uþstatui priimami aukso gaminiai. Tilto g. 2, prekybos centre IKI, tel. 8 607 07 814. Darbo valandos: I–V nuo 9 iki 17 val., VI – nuo 9 iki 14 val.

(

)


2013 m. balandþio 27 d.

11

Mieli këdainieèiai ir miesto sveèiai! Meno dirbiniø salonas

„Stikliø namas“ kvieèia këdainieèius ir miesto sveèius ásigyti autoriniø Lietuvos menininkø darbø: juvelyrikos, keramikos, porceliano, ðilko ir odos darbø, paveikslø. Su ðiuo kuponu visà geguþës mënesá taikoma 7 procentø nuolaida visiems paveikslams. Laukiame visø neabejingø menui! (Didþioji g. 6) tel. 8 616 50 470.

Këdainiø senamiestyje dirbantys verslininkai kvieèia Jus daþniau aplankyti jaukias gatveles ir aikðtes, leisti laikà istoriniuose pastatuose ásikûrusiose kavinëse, parduotuvëse, ástaigose. Kiekviena ið jø turi savità veidà, kiekviena siûlo skirtingas paslaugas, prekes, bet visos vienodai svetingos ir ðiltos. Senamiesèio verslininkai buriasi á neformalià bendrijà ir visi kartu siûlo Jums su ðiais „Rinkos aikðtës“ kuponais staigmenas, nuolaidas, iðskirtinius pasiûlymus. Iðsikirpkite kuponà, ateikite á senamiestá, naudokitës verslininkø pasiûlymais! Iki susitikimo Këdainiø senamiestyje! Parduotuvë

„Arbata, kava ir prieskoniai“ (Didþioji g. 24)

Sudarius apskaitos sutartá metams – dviejø pasirinktø mënesiø dokumentai bus tvarkomi nemokamai. Nemokamai ruoðiame ámoniø registravimo dokumentus.

Pasivaikðèiojusius po senamiestá kvieèia blyninë

Senosios Rinkos a. 5 (áëjimas ið vidinio kiemelio pusës)

Tel./Fax.: (8 347) 30 503, 8 620 61 246, 8 657 45 966, el. p. kedainiu.geodezija@gmail.com.

„Nu, blyn“.

Visiems prieskoniø miðiniams taikoma

15 % nuolaida Didþioji g. 39, tel./faks. (8 347) 57 636, tel. 8 686 77 992. El. paðtas savaskampas@ymail.com

=

+

Didþioji g. 40, tel. 8 656 68 667

Ðià savaitæ, nuo balandþio 27 iki geguþës 4 dienos, uþsisakantiems maistà popietës valandomis ir pateikusiems ðá kuponà,

TAURË ITALIÐKO VYNO – TIK 50 CENTØ! Laukiame Jûsø!

PERKI DU VYNO BUTELIUS IR VIENÀ GAUNI DOVANØ! Moki uþ 2, gauni 3!!! Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu Didþiosios Rinkos aikðtë 6-5, tel. 8 614 44 495

• stalo vanduo, • sriuba, • antrasis patiekalas, • desertas.

DIENOS PIETÛS restorane DVIEM ASMENIMS vietoj 22 Lt tik 15 Lt! Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 dienos. Didþioji g. 36, tel. (8 347) 51 500

kvieèia skaniai papietauti, pasivaiðinti tamsiuoju VILKMERGËS alumi, gira, morsais ir kitais skanumynais. Darbo laikas – nuo 11 iki 22 val., savaitgaliais – iki 24 val. metu visai sàskaitai taikoma 20 procentø nuolaida!

Siûlome 10 proc. nuolaidà bet kokiam batø pakalimui. Visi mûsø klientai turi galimybæ dalyvauti loterijoje ir laimëti batø porà pagal individualø uþsakymà.

Uþsisakiusiems vaiko, ðeimos ar asmeninæ fotosesijà dovanosime fotodrobæ! Drobës dydá pasirenkate Jûs: 20x30 cm arba 25x27 cm. Vienas kuponas galioja vienai fotosesijai. Pasiûlymas galioja iki geguþës 15 dienos.

„Novus Rex“

Tepalams ENI taikome

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 d.

Sodo þemëms – 15 proc. nuolaida Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 d.

Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 56 863

MEGA PASIÛLYMAS! ABONEMENTUI –

40 proc. NUOLAIDA

PERKI 120 LT, GAUNI DOVANØ 80 LT, DEGINIESI UÞ 200 LT!

Didþioji g. 2, tel. +370 620 41 200

Parduotuvë „Autodalys“

Didþioji g. 52, tel. (8 347) 55 555, el.p. info@novusrex.lt

Þemës sklypø formavimo ir pertvarkymo projektai Su ðiuo kuponu visiems darbams taikome 10 procentø nuolaidà!

Didþioji g. 26, tel. 8 606 05 523. Dirbame: I–V nuo 10 iki 19 val., VI – nuo 9 iki 16 val.

Sveèiø namai ir restoranas Visiems ðio kupono turëtojams taikysime 15 proc. nuolaidà vieðbuèio paslaugoms ir 15 proc. nuolaidà restorane (nuolaida negalioja dienos pietums).

Sklypø geodeziniai matavimai Pastatø ir statiniø nuþymëjimas

Kavinë EGLË (Didþioji g. 4)

Kasdien iðmuða LAIMINGA VALANDA, kurios

Perkant 2 bokalus alaus treèias – tik 1 ct.

Topografinës ir geodezinës nuotraukos

10 proc. nuolaidà . Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 53 297 Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu iki geguþës 31 d.

Naujos kartos læðiams su SHV AR danga –

50 procentø nuolaida! Didþioji g. 58, tel. (8 347) 50 080 Dirbame: I–V nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 9 iki 14 val. Darbo dienomis konsultuoja akiø ligø gydytojas.

Pasiûlymas galioja iki geguþës 4 dienos.

Su ðiuo kuponu galite apmokëti 30 proc. pirkiniø vertës (nuolaidos nesumuojamos).


8

2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.


2013 m. balandĂžio 27 d.

šeštadienio laikraštis  

jame skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you