Page 1

2012 m. birþelio 30 d.

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

Kraðto ðviesuoliai

Per gyvenimà – kartu su muzika Justina ÐVEIKYTË

Jeigu ðiltà vasaros dienà uþsukæ á Angirius iðgirsite armonikos garsus, o jiems ákandin – bûgno gausmà, þinokite, kad muzika sklinda ið Laimos ir Romaldo IV ANAUSKØ namø. IVANAUSKØ Be muzikos garsø, ið ðitø namø sklinda tiek meilës ir ðilumos, kad uþtenka visai Josvainiø seniûnijai seniûnijai.. Penkiolika metø kartu gyvenantys sutuoktiniai negaili vienas kitam graþiø þodþiø. O ir angiriðkiai apie juos blogo þodþio negalëtø pasakyti pasakyti.. „Jeigu nori bûti sveikas þmogus, reikia nuolat dirbti dirbti,, judëti ada nëra laiko judëti.. TTada dejuoti . dejuoti. Dar turiu jëgø dirbti dirbti,, o kai jau nebepajëgsiu, ketinu iðmokti þvejoti“, – juokiasi R. Ivanauskas. Vos tik ásikûræ, sutuoktiniai ásitraukë á aktyvià kultûrinæ veiklà: ið pradþiø tapo Kunioniø kapelos, vëliau – Josvainiø „Josvos“ ansamblio nariais. /Nukelta á 3 psl./

R. ir L. Ivanauskai dþiaugiasi, kad Angiriø kaimo þmonës juos myli ir kad priëmë kaip savus.

Þmonës èia jauèiasi gerai Irma BAJORÛNË

Þydintys gëlynai gëlynai,, jaukios pavësinës greta patogaus tako, geru oru vaikðtinëjantys gyventojai pasitinka sveèius, uþsukanèius á Ðlapaberþëje ásikûrusius Këdainiø socialinës globos namus. „Kai èia atsikraustëme, kone deðimt metø nenaudotoje, nepriþiûrëtoje teritorijoje buvo priþëlæ krûmø, kadaise buvæ profesinio rengimo centro gëlynai uþþëlæ, o takai nuo vieno pastato kito link duobëti ir nepatogûs“, – prisimena ástaigos direktorë Audronë Kasperavièienë. Dabar èia gyvena 150 globotiniø, dirba beveik 60 jais besirûpinanèiø ir dar apie 20 administraciná darbà dirbanèiø þmoniø.

/Nukelta á 2 psl./

Gyventojai kasdien á valgyklà þengia graþiu taku.


2

2012 m. birþelio 30 d.

popietei

Þmonës èia jauèiasi gerai /Atkelta ið 1 psl./

Ruoðiasi ðventei Ðá savaitgalá Ðlapaberþëje gyvenantys psichinæ negalià turintys þmonës ir jiems padedantys darbuotojai ðvæs savo namø gimtadiená. Globos namai Ðlapaberþëje ásikûrë prieð penkerius metus. Ðios ðventës tradicijos senos, tik anksèiau ðventë kitaip vadinosi. Tuomeèiam Këdainiø pensionatui dirbant Apytalaukyje kiekvienà vasarà vykdavo giminiø ðventës. Darbuotojai sukviesdavo globotiniø giminaièius, kaimynus, atvykdavo daug sveèiø, visi linksminosi. Tik tie globotiniai, kuriø niekas nelanko, jausdavosi nuskriausti. O pastaraisiais metais nelankomø, artimøjø neturinèiø ar jø pamirðtø þmoniø kasmet vis daugiau. Todël tradicinë ðventë ðiek tiek pakeista – tapo ástaigos gimtadieniu, kurá ðvæs visi Këdainiø socialinës globos namø gyventojai ir darbuotojai. Po dvejø metø ástaiga planuoja ðvæsti 70 metø jubiliejø, mat pirmas archyvuose rastas dokumentas – 1944 metø raðtas.

Jaunimas renkasi namus Socialinës globos namuose gyvena labai skirtingi þmonës. Visi jie turi vidutinæ ar sunkià proto ir psichinæ negalià. Yra apie 30 nesuvokianèiø aplinkos ir gulinèiø lovose þmoniø, yra ir þvaliø, norinèiø bendrauti, draugauti, dainuoti, keliauti. Kasmet apsigyvena vis daugiau jaunø þmoniø. Direktorë pasakojo, kad 28 metø sulaukæ jauni þmonës, iki tol gyvenæ Kaune, Vilijampolëje esanèiuose vaikø ir jaunimo globos namuose (ten jie gyvena nuo maþumës iki 28 metø), praðosi á Ðlapaberþæ, nes þino, kad èia geros gyvenimo sàlygos. Buriasi sava kartu Vilijampolëje gyvenusiø jaunø þmoniø bendruomenë. Keturiø aukðtø pastatas paskirstytas pagal gyventojø sveikatos bûklæ. Pirmajame aukðte – sunkiausi ligoniai, daug ið jø gulinèiø. O aukðèiausiai ákurdintas

Këdainiø globos namø direktorë A. Kasperavièienë kuria naujus planus.

darbuotojø vadinamas siautëjantis jaunimëlis. Fiziðkai daugelis ið jø sveiki, noriai bendraujantys, aktyviai dalyvaujantys renginiuose, uþsiëmimuose.

Nori apsigyventi Laisvø vietø globos namuose nëra. Atvirkðèiai – norinèiø èia gyventi yra daugiau negu vietø. Nenuostabu – prieð penkerius metus ákurtuose namuose sudarytos puikios sàlygos: gyventojai gyvena vienvieèiuose arba dvivieèiuose kambariuose, visa áranga, baldai ákurtuvëms nupirkti nauji. Eilë norinèiø apsigyventi ðalies globos ástaigose sudaroma Socialiniø reikalø ir darbo ministerijoje. Pirmiausia atsiþvelgiama á neágaliøjø arba jø giminiø norus. Ðiuo metu galimybës apsigyventi Ðlapaberþëje laukia 18 þmoniø. Paskutiniajam esanèiam eilëje laisvos vietos teks laukti apie dvejus metus.

Planuose – naujos paslaugos Socialinës globos namø vadovë A. Kasperavièienë kasdien kuria naujus planus. Jau pradedamas ágyvendinti laikinosios globos vietø steigimo planas.

Këdainiuose, o ir kitose vietovëse nemaþai proto negalià turinèiø þmoniø gyvena ðeimose. Juos slaugantys artimieji visà gyvenimà neturi atostogø, negali iðvaþiuoti, neturi sàlygø patys gydytis. Planuojama Ðlapaberþëje árengti keletà vietø tokiems ligoniams. Jie èia galëtø pagyventi laikinai, kol artimieji negalës jais pasirûpinti. Ðlapaberþës globos namø direktorë A. Kasperavièienë – socialiniø ástaigø vadovø asociacijos vadovë. Asociacijos vardu buvo pateikti siûlymai sureguliuoti teisinæ bazæ ir pirmieji reikalingi dokumentai jau patvirtinti. Buvusio profesinio rengimo centro teritorijoje greta socialinës globos namø administracijos ir gyvenamojo korpusø yra dar du nenaudojami pastatai. Pasak A. Kasperavièienës, ministerijos, kuriai priklauso ástaiga, planuose nieko apie juos nekalbama, bet vadovë puoselëja mintá, kad kada nors ir jie bus pritaikyti panaðiai paskirèiai. „Èia galëtø gyventi lengvesnæ negalià turintys þmonës, kuriems reikia maþiau pagalbos, – svarsto specialistë. – Tokiø paslaugø paklausa tikrai bûtø, tik reikia rekonstruoti pastatus.“

UAB Këdainiø konservø fabrikas perka agurkus, krapus (be ðaknø), jaunas dilgëles (iki 20 cm ilgio) arba dilgëliø lapelius. Dirbame darbo dienomis nuo 8 iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 8 iki 16 val., ðeðtadieniais – nuo 8 iki 14 val. Adresas: Ðingaliø k., Këdainiø r. Telefonai pasiteirauti: 77 292, 8 678 05 087.

AB KREKENAVOS AGROFIRMA Këdainiuose

siûlo darbà ávairaus profilio darbuotojams (mësos iðpjaustymo, deðrø, gaminiø ir kt. skyriuose) Mes siûlome: · laiku mokamà tiesiogiai nuo darbo rezultatø priklausantá atlyginimà; · apmokymà darbo vietoje. Gyvenimo apraðymà galite uþpildyti adresu: Mantviloniø k., Këdainiø r. (apsaugos skyriuje), darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., arba atsiøsti el. paðtu neringa.d@krekenavos.lt Telefonas pasiteirauti ar uþsiregistruoti pokalbio dël darbo (8 347) 77 236.

Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas langai@helanas.lt

Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas keliai@helanas.lt Neágalieji padedami socialiniø darbuotojø mezga, dainuoja, ðoka, vaidina.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Þibuokliø g. 6, Këdainiai.


2012 m. birþelio 30 d.

popietei

3

Per gyvenimà – kartu su muzika Be muzikos, rajone, o tautodailës mëgëjams – ir ðalyje þinoma moteris laisvalaikiu neria vàðeliu, mezga ir daug laiko praleidþia pieðdama vaðku ant kiauðiniø, akmenø, þvakiø ir atviruèiø. „Jeigu kas papraðo, mielai pasidaliju pieðimo vaðku patirtimi, papasakoju ðio meno subtilybes, – pasakoja liaudies meistrë. – Savo darbø namuose turiu labai maþai, nes didþiàjà dalá iðdalinu, padovanoju.“ Nors ir labai uþsiëmæ, sutuoktiniai atranda laiko ir draugams bei giminëms – geltonas medinis namelis tiesiog ûþia nuo kalbø, juoko ir Laimutës vaiðiø, kai èia susirenka plati giminë – trys dukros ir vienas sûnus ið pirmøjø Laimos ir Romo santuokø, trys þentai, marti bei septyni anûkai. „Palaikome ðiltus, glaudþius ryðius. Daþnai susirenkame pas mus prie bendro stalo ðvæsti gimtadienius, vardadienius, didþiàsias ðventes“, – pasakoja L. Ivanauskienë. Neretai jie patys sëda á automobilá ir dumia á Eþerëlá – ten iki ðiol gyvena nemaþai giminiø. Pora labai dþiaugiasi, kad nei vaikai, nei anûkai kol kas neiðvyko gyventi á uþsiená: „Gaila, kad ðitiek þmoniø emigruoja, praranda savo ðaknis, iðsiþada tëvynës. Mudu neásivaizduojame, kaip galima iðvykti ið Lietuvos. Gaila emigravusiø þmoniø ateities.“

/Atkelta ið 1 psl./ Në vienas kultûros renginys ar meno parodëlë, kaip ir dar pusë kaimo darbø, neapsieina be Laimutës ir Romuko – taip juos draugiðkai vadina vietos gyventojai. Taigi ðákart „Rinkos aikðtës“ skaitytojø dëmesiui – ðalia mûsø gyvenantys ir kuriantys angiriðkiai.

Laimingi jau 15 metø 68-eriø R. Ivanauskas gimë Pilsupiø kaime, po to gyveno Juodkaimiuose. Dar bûdamas maþas, jis su ðeima iðvyko gyventi á Eþerëlá, kur sutiko ten gimusià ir augusià Laimà. Prieð penkiolika metø, kai Romas tapo naðlys, o Laima iðsiskyrë su pirmuoju savo vyru, juodu supirðo Laimos sesuo, Romo kaimynë Eþerëlyje. „Romaldas – labai geras þmogus, darbðtus, tvarkingas. Per ðitiek metø nëra kitam þmogui pikto þodþio pasakæs“, – graþiø þodþiø savo vyrui negaili Laima. Tuo tarpu Romui labiausiai patinka Laimos charakteris: „Laimutë – nuostabus, rûpestingas þmogus. Pajutusi, kad mano ðirdelë negerai dirba, mane priþiûrëjo, galiausiai kartu nuvaþiavome á ligoninæ. Vëliau man buvo atlikta operacija.“

Gëris gimdo gërá

Naujuose namuose – jauku, ðilta ir gera Galiausiai pervargæ nuo greito gyvenimo tempo Eþerëlyje, 2008-aisiais Ivanauskai persikëlë á Angirius ir apsigyveno vyriðkio giminaitës kaimynystëje. „Kiekvienam þmogui ateina laikas, kai norisi ramybës, – sako Romas. – Kai iðsikraustëme, Eþerëlio gyventojai nusiminë, apdovanojo mus uþ gerus darbus. Angiriuose atradome ramybæ ir labai gerà bendruomenæ. Be to, kaimas nepaprastai ramus.“ „Þmonës ir gyvenimas Angiriuose mums labai patinka, – vieningai tvirtina sutuoktiniai. – Kaimo gyventojai labai mieli, bendraujantys, nuoðirdûs ir draugiðki. Jie niekada nelieka abejingi kaimyno bëdai, tuoj atskuba á pagalbà. Jeigu kas atsitinka, ir mes tuoj skubame padëti. Ar reikia kà nors suremontuoti, ar suvirinti, ar pavëþëti – niekad neatsisakome padëti savo þmonëms“, – pasakoja R. Ivanauskas.

Kaimas pamilo iðkart O kaipgi naujakurius priëmë Angiriai? „Nesitikëjome, kad þmonës mus priims taip ðiltai. Nors mûsø dar nepaþinojo, gat-

„Smagu jaustis reikalingiems“, – sako sutuoktiniai, spëjantys viskà: ir muzikuoti, ir ûkio dirbus nudirbti, ir su giminëmis susitikti.

vëje ëmë sveikintis visi – ir vaikai, ir suaugæ. Sutuoktiniai netruko pritapti – vos tik ásikûræ, pradëjo aktyviai dalyvauti kultûrinëje veikloje: Laima kasmet buria kaimo moteris melstis ir savo namuose organizuoja vadinamàsias mojavas, po jø – bendrà vakarienæ, á kurià buvo pakviestas klebonas, yra uþsukæ ir piligrimø. Vos tik atvykæ, Laima ir Romaldas prisijungë prie Kunioniø kapelos. Vëliau ðeima tapo Josvainiø „Josvos“ ansamblio nariais. Romas muða bûgnà, o gerà balsà turinti Laima dainuoja. Ðiuo metu sutuoktiniai su „Josvos“ ansambliu aktyviai repe-

tuoja Antano Maþeikos organizuojamai Angiriø miestelio ðventei. „Kai nëra koncertø, repetuojama kartà per savaitæ, o prieð pasirodymus – du kartus per savaitæ“, – pasakoja jau dvejus metus ansambliui priklausantis Romas. Be to, kiekvienà sekmadiená Ivanauskus galima sutikti ir Josvainiø baþnyèioje – èia jiedu gieda chore. „Kai papraðo mûsø kaimo gyventojai, giedame roþanèiø, giesmes laidotuvëse, metinëse“, – teigia Laima. „Smagu, kad kaimo þmonës mus myli, kad priëmë kaip savus. Smagu, kad tarp þmoniø yra toks bendravimas.

Smagu jaustis reikalingiems“, – sako apdovanojimà uþ prasmingus ir gerus darbus bei atsidavimà Josvainiø kraðtui ið Virginijos Baltraitienës gavusi Laima.

Gyvena linksma gaida Prieð keletà metø L. Ivanauskienë pradëjo mokytis groti bajanu, armonika ir akordeonu. „Repetuoju tada, kai Romukas þiûri televizoriø ar bûna kur iðëjæs. Nenoriu kvarðinti jam galvos, – juokiasi moteris. – Muzikuoti man labai patinka.“

Vyras ir þmona nuolat juda, dirba, bëga. O ið kur tiek sveikatos? „Jeigu nori bûti sveikas þmogus, reikia nuolat dirbti, judëti. Tada nëra laiko dejuoti. Dar turiu jëgø dirbti, o kai jau nebepajëgsiu, ketinu iðmokti þvejoti“, – juokiasi R. Ivanauskas. Sutuoktiniø namuose darbø netrûksta. Atsikrausèius reikëjo ir namo stogà sutvarkyti, ir smulkesnius darbus nudirbti. Laima puoselëja gëles, darþelá, braðkes, augina viðtas, triuðius, meilës uþtenka ir trims ðunims bei katei. Pasak L. Ivanauskienës, seniau þmonës buvo darbðtesni ir labiau stengdavosi dël savæs: „Pamenu, bûdavo, vaþiuoji, o visur þydi runkeliai. Dabar vis maþiau ir maþiau þmoniø turi darþus, darþoves augina tik dël savæs.“ Sutuoktiniai pastebi, kad þmonës tampa vis maþiau tikintys: „Seniau baþnyèios bûdavo pilnos. Dabar tik per ðventes susirenka þmonës, o eiliná sekmadiená vos vienas kitas þmogus pasirodo. Juk svarbiausia – dvasinës vertybës, svarbiausia, kad bûtum geras kitiems – tada geras darbas pas patá tave sugráð gëriu.“

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Kraðto ðviesuoliai“ remia

Sestadienio 2012-06-30  

skaitykite

Sestadienio 2012-06-30  

skaitykite

Advertisement