Page 1

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

Kraðto ðviesuoliai

2012 m. birþelio 23 d.

Berþø kaimas senas amþiumi, bet jaunas þmonëmis

Berþø kaimo bendruomenës pirmininkas ir seniûnaitis J. Bytautas: „Viskà darome dël vaikø, nes mums svarbiausia, kad jie neitø klystkeliais.“

/Nuotr. autorës/

Auðra MALINAUSKIENË

Jau antrus metus per Jonines Berþø kaimo bendruomenës asociacijos pirmininkas ir seniûnaitis Jonas BYT AUT AS su þmona Janina BYTAUT AUTAS vardines ðvenèia V ainotiðkiuose. Èia vykstanèiose ðienpjoviø varþytuvëse jie savo jëgas iðbando kartu su ðio kaimo atstovais. IIrr tik vakare Vainotiðkiuose. namo sugráþæ vyras ir þmona sulaukia gausaus sveikintojø bûrio. „Kai sveèiai suvaþiuoja, vienas kità uþmirðtame – vos spëjame apie juos suktis“, – ðypsosi trijø suaugusiø sûnø tëva tëvass J. Bytautas.

/Nukelta á 3 psl./

Këdainiø kraðto ðviesuoliai – 2012 Rubrikoje „Kraðto ðviesuoliai“ supaþindiname su iðkiliais Këdainiø kraðto þmonëmis, dabartinës kultûros sergëtojais, gerø idëjø, pilietinës iniciatyvos skleidëjais, þymiais mûsø kraðto þmonëmis, visuomenëje ir bendruomenëse gerbiamais ðviesuoliais. Tikime, kad visuose rajono kampeliuose dar yra þmoniø, kuriø gyvenimas ir darbai verti ðviesuolio vardo.

Skambinkite, raðykite ir papasakokite mums apie Këdainiø kraðto ðviesuolius. Norime, kad apie tokius þmones þinotø, vertintø ir ið jø dvasinës stiprybës semtøsi tiek jaunuomenë, tiek vyresnieji laikraðèio skaitytojai. Lauksime Jûsø laiðkø ir skambuèiø el. paðtu raredakcija@ra.w3.lt Teirautis redakcijos tel.

56 511


Perspektyvios specialybës popieteistudentams atveria geidþiamiausiø ámoniø duris

2

2012 m. birþelio 23 d.

Þurnalo „V eidas“ ðiais metais surengta apklausa parodë, kad „Veidas“ Lietuvoje darbdaviai labiausiai pasitiki Kauno technologijos universiteto (KTU) absolventais, jø þiniø kokybe. Patiems universiteto absolventams ir studentams dël to abejoniø nekyla – anot jø, ðioje aukðtojoje mokykloje studentams sudaromos kuo palankiausios sàlygos atskleisti savo talentus ir pradëti ágyvendinti svajones. Prognozëse – technologiniø specialybiø poreikis Ávairiø agentûrø ir leidiniø artimiausiems penkeriems metams parengtos prognozës, besiremianèios darbo rinkos eksper-

tø, pirmaujanèiø ámoniø, ministerijø duomenimis, ávardija didþia dalimi technologines specialybes, kurias ágijusiems bus lengviau ásidarbinti tiek Lietuvoje, tiek uþsienyje, jiems bus siûlomi geresni atlyginimai. Tarp tokiø savos srities

profesionalø minimi ávairiø srièiø informaciniø technologijø specialistai, biotechnologai, biochemikai, nanotechnologijø specialistai, ávairiø srièiø inþinieriai, branduolinës energetikos, atsinaujinanèiø elektros ðaltiniø specialistai. Kaip teigë KTU studijø prorektorius prof. Pranas Þiliukas, su modernëjanèiu pasauliu koja kojon þengia ir KTU, greitai reaguojantis á darbo rinkos pokyèius. Prieð dvejus metus universitete pradëtos vykdyti atsinaujinanèiosios energetikos, inþinerinio dizaino, robotikos, multimedijos technologijø stu-

dijø programos, nuo ðio rudens bus siûlomos transporto elektronikos, elektroninio mokymosi technologijø programos. Pasak prof. P. Þiliuko, atnaujinamos ne tik technologiniø, bet ir kitø fakultetø programos, pavyzdþiui, bus siûlomos ir Europos studijø, vieðosios politikos programos. Kai kurios programos unikalios, jø nëra kituose Kauno universitetuose. Tai miestø ir regionø vystymo, ergonomikos, minëtosios Europos studijø, transporto elektronikos, elektroninio mokymosi technologijø programos. Universitetas priima á 61 pirmosios pakopos (bakalauro) studijø programà 6 studijø srityse – biomedicinos, fiziniø, humanitariniø, socialiniø, technologijos mokslø ir menø.

Darbdaviø dëmesio centre – baigusieji gretutines studijas KTU Karjeros centro duomenimis, ðiuo metu gamybos ir specializuotos prekybos ámonës ypaè pradëjo domëtis vadybininkais, kurie yra ágijæ kelias specialybes. Kaip pavyzdá bûtø galima paminëti vadybininkus, turinèius informaciniø technologiniø ar mechanikos þiniø. Tokie specialistai turi didesná þiniø bagaþà ir yra universalesni. Dël ðiø prieþasèiø universitete vis labiau populiarëja gretutinës studijos, á jas ástojæ studentai ágyja keliø specialybiø þiniø ir gauna integruotà kvalifikaciná laipsná. „Atgijus baldø pramonei darbdaviai nuolat þvalgosi baldø pramonës specialistø. Taip pat iðlikæs nuolatinis IT, elektros ir chemijos specialistø poreikis“, – minëjo prof. P. Þiliukas.

Pirmumas inovatyvaus verslo plëtotei Padëti vystyti iðskirtinius, inovatyvius verslus studentams – visada buvo vienas ið KTU prioritetø. Naujø galimybiø atsirado vasará Kauno technologijos ir Aalto (Suomija) universitetams pasiraðius memorandumà, kurio pagrindu universitete duris atvërë Jaunojo verslo vystymo skyrius „StartupSpace“. Idëjø ir ambicijø turintys jauni þmonës èia dalijasi þiniomis ir ákvëpimu, brandina sumanymus ir kuria aukðtos kokybës naujomis technologijomis bei inovacijomis grástus produktus.

Skubiai

Pavyzdþiui, ið Lazdijø á KTU studijuoti atvykæs Linas Sidaras su bendrakursiu Mariumi Gailiumi sukûrë garsà áraðanèià lavinimo priemonæ, kuri gali bûti naudojama per logopedinius uþsiëmimus ar áprastus þaidimus, ji padeda nuosekliai ir sistemingai ugdyti kalbinius vaiko gebëjimus. Naujausiø ir inovatyviausiø KTU studentø darbø konkurse „Technorama 2012“ uþ ðá darbà vaikinai laimëjo 1-àjà vietà. „Labai vertinu tai, kad universitete yra dëstytojø, pas kuriuos galima uþsiimti praktine veikla, iðmokti praktiniø dalykø – lituoti, taisyti, kurti. Paskaitose apie tai suþinai, o uþsiimdamas praktine veikla – iðbandai“, – sakë teorines þinias praktikoje sëkmingai pritaikantis L. Sidaras.

Darbà galima susirasti ir studijuojant Didþiausioje Baltijos ðalyse darbdaviø ir studentø kontaktø mugëje „KTU Karjeros dienos“, kuri kasmet vyksta KTU Studentø miestelyje, studentai susitinka su ámoniø atstovais, èia gali pasiaiðkinti rûpimus klausimus, iðsirinkti vietà praktikai ar net darbui. Toks bendradarbiavimas su verslo ir gamybinëmis ámonëmis naujojoje universiteto strategijoje yra vienas ið pagrindiniø prioritetø. KTU absolventas, „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius Misiûnas sako, kad studijuojant ðiame universitete didþiausià áspûdá paliko mokymosi procesas, þiniø kiekis, kompleksiðkumas. „Renkantis universitetà abejoniø man nekilo. KTU vienareikðmiðkai yra inþinerijos studijø lyderis, todël ir tapo mano pirmuoju pasirinkimu“, – studijø pradþià prisiminë D. Misiûnas. „Lietuvos energijos“ atstovai taip pat kasmet dalyvauja „KTU Karjeros dienose“, nemaþai KTU studentø ðioje ámonëje atlieka praktikà, daug baigusiøjø KTU èia dirba.

Studentiðka veikla – sëkminga karjera „Mûsø universitetas – tai vieta, kur gali atrasti save mokslo, tyrimø srityse, gausybëje laisvalaikio veiklø – nuo ávairiausiø sporto komandø iki meno kolektyvø, nuo studentø atstovybës iki mokslo draugijø“, – vardijo KTU studentø atstovybës prezidentas Justinas Staugaitis. Jis ásitikinæs, kad á darbo rinkà sëkmingiausiai ásilieja ne tik iðsilavinæs, bet ir visuomeniðkai aktyvus þmogus.

Pigus, skubus ir malonus aptarnavimas – Jums

REIKALINGA plataus profilio kirpëja ir kosmetikë, galinti atlikti kuo daugiau kosmetiniø procedûrø (yra atskiros patalpos). Tel. 8 639 75 328.

AKCIJA!

Pasitikrink regëjimà nemokamai!

Nemokamas iðsamus akiø tyrimas (turint gydytojo siuntimà). Iðsamus akiø tyrimas (be siuntimo) – tik 30 Lt. Nuolaidos akiniø rëmeliams ir korekciniams læðiams.

Registracija tel. 50 080, adresas: Didþioji g. 58.

(8 347) 61 111 (8 347) 52 225 8 641 61 605 8 615 52 225 Vaþiuok ir gauk 10 proc. nuolaidà, á uþmiestá (pirmyn ir atgal daugiau kaip 10 km) – 50 proc. nuolaida


2012 m. birþelio 23 d.

popietei

Berþø kaimas senas amþiumi, bet jaunas þmonëmis /Atkelta ið 1 psl./

Reikia viskà suspëti – Esate smulkus ûkininkas. Ar galite pragyventi ið ûkio? – Gyventi reikia, o kito darbo nëra, todël ir ûkininkauju. Ávairiomis darþovëmis, vaisiais, uogomis, prieskoniniais augalais, vaistaþolëmis prekiauju Këdainiø ir Radviliðkio turguose. Darþoves auginu dar nuo sovietmeèio, nors anuomet agronomu, laukininkystës brigadininku, skyriaus valdytoju dirbau Lietuvos þemdirbystës instituto eksperimentinio ûkio Berþø skyriuje. Gyvenime man teko darbuotis ir fermos vedëju. – Vadovaujate Berþø kaimo bendruomenei, susikûrusiai 2008 metais. Prieð pusantrø metø buvote iðrinktas ir ðio kaimo seniûnaièiu. Kaip viskà suspëjate? – Matyt, mano toks charakteris, kad reikia visur lakstyti ir dar viskà suspëti (ðypsosi). O kalbant rimtai, uþ seniûnaièio ir bendruomenës pirmininko pareigas atlygio negaunu, nors darbo yra daug. Juokaudamas sakau, kad dalis þmoniø yra savotiðkos Motinos Teresës, kurios dirba veltui. Vienas tokiø pavyzdþiø – Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë. Ar matëte, kiek þmoniø pas jà priëmimo dienomis sëdi priimamajame? Ir në vienas ið jø nebuvo atstumtas, neiðklausytas. Ji dalyvauja ir daugelyje Këdainiø rajono renginiø. Esu savo kaimo patriotas. Èia gyveno mano tëvai ir seneliai. Istoriniai ðaltiniai teigia, kad Berþuose mûsø ðeimos pavardë minima dar XVII amþiaus pradþioje. Nors pats gimiau gretimame Vincgalio kaime, atitarnavæs sovietø armijoje gráþau á Berþus. – Negi Jums niekada nekilo minèiø gyvenimà kurti kitoje vietoje? – Kai sukûriau ðeimà, Berþuose apsigyvenome dvylikabuèiame name, kur augo dvideðimt trys vaikai. Darþe viskas buvo „bendra“, todël nelikdavo nei uogø, nei vaisiø, nei darþoviø (ðypsosi). Su þmona Janina nusprendëme ieðkoti darbo kitur, taèiau vienà kartà per ðv. Kalëdas uoðvis mums pasakë, kad ið vienkiemiø á kaimà yra traukiami mediniai namai. Tuomet iðkart po ðvenèiø nulëkiau pas savo vadovà ir papraðiau leidimo statyti namà. Nuo 1984 metø su ðeima gyvename Kranto gatvëje, ant upelio kranto. Èia jauèiuosi puikiai: grynas oras, viskas sava, kaimynai ir kaimo gyventojai yra puikûs þmonës.

Tæsia sportines tradicijas – Kuo ðiandien gyvena Berþø kaimo bendruomenë?

Dotnuvos seniûnijai priklauso Ðalèmiriø, Dotnuvos geleþinkelio stoties, Vincgalio, Noreikiø, Ðiaudinës, Ramënø ir Gëlainiø gyvenvietës, kuriose gyvena apie trisdeðimt vyresniø nei aðtuoniasdeðimt metø þmoniø. Turime garbingo amþiaus senoliø: 95 metø Vytautas Krikðèiûnas ir 92-eriø Boleslovas Kaðtaunas. Jubiliejaus proga nuo 40 metø sveikiname visus seniûnijos gyventojus ir nesvarbu, ar þmogus priklauso mûsø bendruomenei. Nors mûsø kaimas senas – jam 640 metø, ir turime nemaþai senoliø, taèiau èia gyvena daug jaunø ðeimø su vaikais. Todël pagal metus mûsø kaimas senas, bet pagal amþiø – jaunas (ðypsosi).

3

reikalingø knygø, todël kiekvienà ketvirtadiená mûsø gyventojai gali pasikeisti knygas. Jaunimui nupirkome teniso stalà, ðaðkes, ðachmatus. Ðeðtadieniais bendruomenës namuose jiems leidþiame rengti diskotekas, kuriø metu budi keli tëvai. Gretimoje patalpoje keletas suaugusiøjø stebi, kad á ðokius neuþsuktø daþnai negeranoriðkai nusiteikæ paðaliniai asmenys. Diskotekose gali linksmintis mûsø kaimo ir ið kitø kaimø atvykæ jaunuoliø draugai. Taip elgiamës, nes esame atsakingi uþ savo vaikus. Tiesa, galiu pasidþiaugti, kad ðiø metø pradþioje á bendruomenæ ástojo du jauni vyrukai, kuriø vienas buvo iðrinktas á valdybà.

Parama palengvino gyvenimà – Kaip gyvena Berþø þmonës?

– Gyvename kaip ir dauguma Lietuvos kaimo gyventojø – vieni turi darbo ir veiklos, o kiti nieko nenori. Keletas þmoniø dirba Berþø ir „Padëjëjo“ þemës ûkio bendrovëse, kiti darbuojasi ðiltnaKraðtietës D. Kuèinskaitës-Judeikienës paramos dëka kaimà pasiekë daþai, miuose, dar kiti namuose sëdi ir kuriais gyventojai naujai persidaþë gyvenamuosius namus. Ákûrë nuosavà bibliotekà nedirba bei laukia socialiniø paðalpø. Pastarieji nenori ir savo so– Kiek nariø turite bendruo– Dabar intensyviai ruoðia- ta Berþø ir „Padëjëjo“ þemës ûkio dybø teritorijø apsikuopti. menëje? mës mûsø kaimo jubiliejui – 640 bendroviø, savivaldybës ir mûsø Nors metø minëjimui. Mums koncer- b e n d r u o tiesà sakant, tuos Dotnuvos seniûnijø bendruo- menës lëðodabar, artëmeniø atstovai, Akademijos kultû- mis. jant garbinMinëros centro saviveiklininkai, Këdaigam kaimo niø kultûros centro liaudiðkos mu- tø bendrojubiliejui, zikos kapela „Vilainiai“ ir atlikë- viø siøstø gyventojai þmoniø ir jas Vytautas Ðiðkauskas. sukruto ir Esame dëkingi Kuèinskø gi- s k o l i n t o s baigia tvarminei, kurios atstovai prieð ðventæ t e c h n i k o s kyti savo nasukûrë Berþø kaimo herbà ir him- dëka paklomø aplinnà. Pas mus iki ðiol gyvena jauniau- jome aikðkas. sias ðios ðeimos narys Vydas Ku- telës paTiesa, èinskas, labai prisidedantis prie grindus, vëdidþioji daliau jà iðasmûsø gyvenvietës gerovës. lis gyventojø Liepos pradþioje pas mus vyks faltavome jau naujai tradicinë, jau ketvirtus metus ren- ir galiausiai persidaþë giama, Dotnuvos seniûnijos kaimo aptvërëme savo gyvetvora. bendruomeniø spartakiada ,,Sveinamuosius O ðiuo kame kûne – sveika siela“, kurios namus. Uþ negalëtume surengti, jeigu ne nuo- metu kaip tai esame lalatinis ðio sporto renginio rëmëjas tik baigiabai dëkingi – uþdaroji akcinë bendrovë ,,Dot- me ásirengti Prieð prasidedant futbolo aikðtelës árengimo darbams Berþø gyventojai iðrinko /Nuotr. ið asmeninio J. Bytauto archyvo/ mûsø kraðnuvos projektai“. Matyt, ðios ámo- f u t b o l o akmenis. tietei Daliai nës atstovai mato, kad mes daug aikðtæ. VisKuèinskaitei-Judeikienei. Jos dë– Berþuose gyvena apie tris dëmesio skiriame vaikams, todël kà darome dël vaikø, nes mums ka Berþus pasiekë didþiulë aðtuoðimtus þmoniø, ið kuriø 77 priklausvarbiausia, kad jie neitø klystkemielai mums padeda. niø tonø labdaros siunta, kurioje so bendruomenei. Joje visuome– Kokio amþiaus sportininkai liais. Dþiaugiuosi, kad mûsø jauni- niniais pagrindais dirba aktyvûs buvo akrilo daþø, baldø, indø, avarungiasi ðiose varþybose? – Spartakiadoje sportininkai mas yra darbðtus ir supratingas. þmonës. Viena moteris eina ûkve- lynës, patalynës, priemoniø neágavarþosi estafetëse, þaidþia kvadra- Jie mato, kad viskà darome jø la- dës pareigas, kita talkina mûsø pa- liesiems, knygø ir t. t. Viskà iðdalinome gyventotà, traukia virvæ, rungiasi krepði- bui, todël noriai dalyvauja talko- èiø ásteigtoje bibliotekoje, treti jams, todël prieð ðventæ mûsiðkiai prisideda organizuojant ðventes ir se ir visada padeda esant reikalui. nio ir tinklinio aikðtelëse. Varþybose skirtingose am- Kai jaunimas kartu darbuojasi, sporto renginius, didþioji dalis gy- geros kokybës daþais ir graþina saþiaus grupëse dalyvauja nuo de- jiems nekyla noras griauti, lauþyti ventojø yra nuolatiniai talkø da- vo namus. Tiek gërybiø mes gavome pirðimties iki dvideðimt penkeriø me- tai, kà patys sukûrë savo ranko- lyviai. mà kartà. Ðios kraðtietës dovanos – Paminëjote bibliotekà. mis. tø jaunimas. mums labai palengvino gyvenimà. Kaip ji atsirado? – Gal bendruomenëje turite Tiesa, pirmaisiais metais renNorëèiau padëkoti visiems – Mûsø bendruomenës patalgëme tik mûsø kaimo vaikø ir jau- ir daugiau tradiciniø ðvenèiø? padëjëjams ir rëmëjams, be kuriø pos yra dviejø galø gyvenamaja– Þinoma. Kasmet prieð Adnuoliø spartakiadà. Antraisiais pagalbos nenuveiktume daugelio me name, kurá pamaþu susiremetais pasikvietëme Alksnënø ventà vakaronëje pagerbiame gykaimo bendruomenæ, o treèiaisiais ventojus, kuriems tais metais su- montavome. Èia mums labai pa- darbø. Tai – rajono savivaldybë, mûsø sporto renginys jau apëmë kako daugiau kaip aðtuoniasde- dëjo rëmëjai. Name árengëme sa- Dotnuvos seniûnas Vytautas Grivisà seniûnijà. Pernai pas mus at- ðimt metø. Senoliams áteikiame læ susirinkimams, ðventëms ir jau- gas, ûkininkai Algimantas Kiþauskas, Jeronimas Karosas, Vaidas vyko 125 vaikai ið septyniø kaimo atminimo dovanëles, juos pa- nimo poreikiams. Kaupelis, Berþø ir „Padëjëjo“ þeVienà patalpà skyrëme bibvaiðiname. bendruomeniø. Tradiciðkai ðvenèiame ir Uþ- liotekai, kuriai þmonës padovano- mës ûkio bendroviø vadovai AlKad neitø klystkeliais gavënes, taip pat kasmet mûsø jo daug gerø, taèiau jiems nebe- binas Staugas ir Stasys Ðeinauskas. – Ar turite sàlygas sporto ren- þmonës Dotnuvos seniûnijos garbæ gina Këdainiø rajono seniûniginiams? Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà – Taip. Turime dvi aikðteles – jø spartakiadoje. Ðiemet du mû„Kraðto ðviesuoliai“ remia krepðinio ir futbolo. Pirmoji áreng- siðkiai kilnojo svarsèius.

Sestadienio 2012-06-23  

skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you