Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. birþelio 23 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. birþelio 23 d. Ðeðtadienis

Nr. 72 (2 437)

Startavo seniûnijø þaidynës

Kaina 1,20 Lt

Protesto akcijoje – ir këdainieèiai Praëjusá ketvirtadiená V ilniuje vykusioje Vilniuje Nacionalinio pareigûnø profesiniø sàjungø susivienijimo surengtoje protesto akcijoje dalyvavo ir devyniolika Këdainiø rajono policijos komisariato darbuotojø. Vienas ið akcijos dalyviø – Policijos komisariato Kriminalinës policijos skyriaus vyresnysis tyrëjas Egidijus Muraðkinas – „Rinkos aikðtei“ sakë, kad këdainieèiai kartu su kolegomis ið visos Lietuvos dalyvavo eitynëse nuo Seimo iki Vyriausybës rûmø, kur ávyko mitingas. /Nukelta á 2 psl./

Á iðkilmingà Këdainiø rajono savivaldybës seniûnijø þaidyniø „Sportas visiems 2012“ atidarymà dalyviø pasveikinti atvyko rajono savivaldybës mero pavaduotoja N. Naujokienë (ketvirta ið kairës).

Auðra MALINAUSKIENË

Treèiadiená jau septintà kartà startavo rajono savivaldybës seniûnijø þaidynës „Sportas visiems 2012“, kuriose seniûnijø komandos susikovë stalo teniso, ðachmatø, parko tinklinio, ddvipûdës vipûdës këlimo ir smiginio (strëlyèiø mëtymo) varþybose. Tàdien Këdainiø sporto mokyklos sportinëje bazëje V ilainiuose vykusiose þaidynëse Vilainiuose savo jëgas iðbandë daugiau kaip pusantro ðimto sportininkø. /Nukelta á 2 psl./

Svarsèiø kilnojimas reikalavo gero pasiruoðimo.

Jau treèius metus ið eilës á spartakiadà susirenka visø seniûnijø sportininkai.

Skanaukite duonà pigiau!

Parama – lietuviø tapatumo sklaidai Respublikiniam lietuviø tautinio tapatumo tvirtinimo ir sklaidos konkursui laikraðtis „Rinkos aikðtë“ pateikë projektà „Lietuvos vidury“, kuriam Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas skyrë 18 tûkst. Lt. Konkursu „Lietuviø tautinio tapatumo tvirtinimas ir sklaida“ siekiama lietuviø tautinio tapatumo, lietuvybës tvirtinimo ir sklaidos, ásisavinant istoriná, kultûriná ir architektûriná palikimà, sudarant galimybæ uþsienyje gyvenantiems lietuviams ásitraukti á ðalies kultûriná gyvenimà. Konkurse taip pat dalyvavo Këdainiø kraðto televizija – projektui „Këdainiø kraðto etninis paveldas“ skirta 12 tûkst., o laikraðèio „Këdainiø mugë“ projektui „Lietuvos centre – tautiðkumo versmës“ atseikëta 11 tûkst. Lt. Laikraðtis „Këdainiø garsas“ konkurse nedalyvavo. „Rinkos aikðtës“ inf.

Teismas pataria galvoti apie pasekmes Jovita ÞEBRAUSKAITË

Pasvalio rajono apylinkës teismo nutartá apskundæs Këdainiø rajono policijos komisariatas pasiekë to, ko siekë, – nutartis panaikinta, ir Keliø eismo taisykliø paþeidëjas, kuriam teismas buvo maloningas, dar negalës vairuoti automobilio, nors viltis sësti prie vairo buvo jau nuðvitusi nuðvitusi..

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes! Su ðiuo kuponu visiems pirkëjams taikoma 10 proc. nuolaida duonos, pyrago ir konditerijos gaminiams firminëje „Këdainiø duonos“ parduotuvëje, J. Basanavièiaus g. 49 (prekybos centre „Norfa“).

Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt

Pasvalio rajone gyvenantis 44-eriø metø E. V. bëdos prisidirbo praëjusiø metø kovo mënesá, kai neblaivus vairavo automobilá. Vaþiuodamas keliu Ðëta–Okainiai– Truskava jis nesuvaldë automobilio, ðis nulëkë nuo kelio ir apvirto, o vairuotojas apie ávyká nepraneðæs policijai pabëgo, bet buvo surastas. /Nukelta á 2 psl./


2

2012 m. birþelio 23 d.

/Atkelta ið 1 psl./

Teismas pataria galvoti apie pasekmes

Vertina sportines varþybas

/Atkelta ið 1 psl./

Turi suvokti, kas laukia

Seniûnijø þaidyniø „Sportas visiems 2012“ dalyviø pasveikinti atvyko rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë. „Kadangi nuo vaikystës buvau gana sportiðka, labai vertinu visas sportines varþybas. Dþiaugiuosi, kai þmogus gyvena sveikai, toleruoja bendruomeniðkumà ir sportiná azartà. Manau, kad sportinës þaidynës, kai ið visø seniûnijø suvaþiavæ ávairaus amþiaus gyventojai iðbando savo jëgas ávairiausiose sporto ðakose, yra labai vertingos, nes tai – puikus pavyzdys mûsø jaunimui“, – kalbëjo N. Naujokienë. Rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyriaus vyr. specialisto Gedimino Misiaus duomenimis, pastaruosius trejetà metø á þaidynes susirenka visos vienuolika rajono seniûnijø.

Këdainiø policijos pareigûnø pradëtà administracinio teisës paþeidimo bylà iðnagrinëjæs Pasvalio rajono apylinkës teismas praëjusiø metø balandá nubaudë vyriðká 2 tûkst. litø bauda ir dvejiems metams atëmë teisæ vairuoti.

Teisæ vairuoti praradæs pasvalietis teismui guodësi, kad neturëdamas ðios teisës negali tinkamai pasirûpinti savo maþameèiais vaikais, gerinti gyvenimo sàlygø. Taèiau Panevëþio apygardos teismas atrëmë: „Asmuo, prieð darydamas teisës paþeidimà, privalo suvokti ir ávertinti tokio paþeidimo pasekmes. Todël padaræs já, privalo prisiimti ir neigiamas tokio elgesio pasekmes.“ Prie viso to dar priduriama: „Ástatymas aukðèiau iðkelia visuomenës interesà (…), visuomenës saugumà, o ne asmens, ávykdþiusio teisës paþeidimà, asmeniná interesà iðvengti neigiamø pasekmiø, nepatogumø“.

Startavo seniûnijø þaidynës

Dalyvauja kasmet Ðëtos seniûnas Petras Pupkus sakë, kad seniûnijos sportininkai dalyvavo visose septyniose þaidynëse. „Ðiandien, pirmàjà spartakiados dienà, mûsø seniûnijos atstovai varþësi visose rungtyse. Þinoma, tradiciðkai didþiàjà komandos dalá sudaro vyrai“, – sakë P. Pupkus. Penkiolika sportininkø atlydëjæs Pernaravos seniûnas Artûras Gustas savo jëgas iðbandë tinklinio ir smiginio rungtyse. „Seniûnijø þaidyniø idëjà vertinu gerai, tik galbût laikas yra netinkamas – savaitës vidurys ir vasara. Juk kaimo þmonëms dabar pats darbymetis. Galbût ðias varþybas reikëtø rengti vëlyvà pavasará“, – svarstë A. Gustas.

Terminà galima sutrumpinti

Þaidynëse Dotnuvos seniûnijos garbæ gynë buvæs seniûnas A. Alekna (kairëje).

Prieð turnyrus jaudinasi Vilainiø seniûno Antano Bruþo teigimu, þaidynëse kasmet dalyvaujantys seniûnijos sportininkai geriausiai pasirodydavo futbolo varþybose, kuriose iðkovodavo pirmàsias vietas. Krakiø seniûnas Jonas Dalbokas savo jëgas iðbandë ðaðkiø, o Gudþiûnø seniûnas Regimantas Valiauskas – ðachmatø varþybose. Uþupës kaimo bendruomenës „Liaudë“ pirmininkë Augenija Graþvyda Vaitkevièienë Surviliðkio seniûnijos garbæ gynë þaisdama ðachmatais. „Nors esu ðachmatininkë, taèiau jau seniai dalyvavau ðachmatø turnyruose, todël po ilgos pertraukos prieð ðias varþybas gerokai jaudinuosi“, – ðypsojosi A. Vaitkevièienë.

Didþiausios aistros virë krepðinio aikðtelëje.

/Nuotr. autorës/

Duoti ðansà pasitaisyti

Prie ðachmatø lentos palinko Gudþiûnø seniûnas R. Valiauskas.

Pirmieji rezultatai Po kiekvienos rungties medaliais buvo apdovanoti nugalëtojai ir prizininkai, o komandiniø varþybø nugalëtojams áteiktos taurës ir diplomai. Pirmàjà þaidyniø dienà krepðinio, stalo teniso ir parko tinklinio varþybose pirmàsias vietas iðkovojo Këdainiø miesto seniûnijos atstovai. Ðachmatais geriausiai þaidë Pernaravos seniûnijos ðachmatininkai, o smiginio (strëlyèiø mëtymo) ir dvipûdës këlimo rungtyse nepralenkiami buvo Surviliðkio seniûnijos sportininkai. Visø rungèiø rajono komandos nugalëtojos rudená dalyvaus Jonavoje vyksianèioje ðalies rajonø seniûnijø finalinëse varþybose.

Protesto akcijoje – ir këdainieèiai /Atkelta ið 1 psl./ Tuo pat metu buvo surengtas ir minëtojo susivienijimo atstovø piketas prie Prokuratûros. E. Muraðkinas sako, kad protestuojant buvo jau nebe pirmà kartà bandoma atkreipti dëmesá á skaudþiausias problemas. Buvo kalbama ne tik apie maþus atlyginimus, menkas socialines garantijas, pareigûnø persekiojimà, ilgesnæ nei 40-ties valandø

darbo savaitæ, bet ir apie teisësaugos sistemai reikalingas reformas, kurios ið esmës pakeistø ðià sistemà. Pareigûnas pabrëþë, kad ir visuomenë nepatenkinta policija, ir pareigûnai nepatenkinti savo darbu, daugybë jø palieka komisariatus, o naujø þmoniø toks darbas nevilioja. „Valstybë turi pagaliau spræsti ðià problemà, kad policija Lietuvoje bûtø tokia, kokios nori vi-

Praëjus metams, pusei teisës vairuoti atëmimo laikotarpio, pasvalietis nusprendë pasinaudoti galimybe anksèiau laiko atgauti prarastàjà teisæ ir kreipësi á tà patá teismà. Galimybæ sutrumpinti specialiosios teisës atëmimo terminà numato Administraciniø teisës paþeidimø kodekso 329 straipsnis, nustatantis sutrumpinimo pagrindus bei tvarkà, ir teismas nusprendë, kad vyriðkis atitinka ástatymo pateiktas sàlygas, todël minëtàjá terminà sutrumpino deðimèia mënesiø. Taèiau vyriðkiui palanki Pasvalio rajono apylinkës teismo nutartis Këdainiø rajono policijos komisariato pareigûnams pasirodë nepakankamai motyvuota, ir jie kreipësi á aukðtesnës instancijos teismà.

suomenë“, – ásitikinæs ir E.Muraðkinas, ir jo kolegos. Paklaustas, ar akcijos dalyviai tikisi buvæ pastebëti ir iðgirsti, pareigûnas atsakë teigiamai, be to, priminë, kad tokios akcijos yra tæstinës, tad nesulaukæs permainø Nacionalinis pareigûnø profesiniø sàjungø susivienijimas vël kvies visus susirinkti ir garsiai iðsakyti savo nuomonæ. „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðià savaitæ komisariato apeliaciná skundà iðnagrinëjæs Panevëþio apygardos teismas já patenkino ir priëmë pasvalieèiui nepalankø nutarimà – panaikino Pasvalio rajono apylinkës teismo nutartá, tad vairuoti automobilio nubaustasis dar negalës. Paklaustas, ar yra patenkintas tokiu nutarimu, Policijos komisariato Keliø policijos poskyrio virðininkas Giedrius Èiþinauskas „Rinkos aikðtei“ atsakë teigiamai, taèiau pabrëþë, kad policija nesuinteresuota kenkti uþ Keliø eismo taisykliø paþeidimus nubaustiems vairuotojams: „Þmogui reikia duoti ðansà pasitaisyti, ir jeigu teismas konstatuoja, kad jis pasitaisë, mes nebûname prieð nuobaudos suðvelninimà.“

Suabejojo, ar pasimokë G. Èiþinauskas sako, kad kiekvienà atvejá reikia vertinti individualiai ir atsiþvelgiant á nubaustà þmogø charakterizuojanèià medþiagà: ar jis iki tol buvo paþeidinëjæs teisæ, kokie tie paþeidimai, ar nubaustasis padarë iðvadas. Ðákart policijos pareigûnai suabejojo, ar pasvalietis pasimokë ið ankstesniø savo klaidø. Tuo suabejojo ir Panevëþio apygardos teismas, atkreipæs dëmesá, kad vyriðkis iki tol buvo du kartus paþeidæs Keliø eismo taisykles. „Sistemingas tos paèios kategorijos paþeidimø darymas rodo, kad E. V. nedaro reikiamø iðvadø ið ankstesniø baustumø. Prieðingai, jo daromi paþeidimai turi tendencijà sunkëti“, – raðoma nutarime.

Skundþiasi nepatogumais Tas pat pabrëþta ir kitose nutartyse, kuriomis atmetami keturiø teisæ vairuoti praradusiø ir Këdainiø rajono apylinkës teismo sprendimais nepatenkintø þmoniø apeliaciniai skundai. Uþ vairavimà neblaiviam 1 tûkst. litø bauda ir teisës vairuoti atëmimu vieneriems metams nubaustas V. A. tvirtina, kad vairuotojo paþymëjimas jam leistø sëkmingiau ásitraukti á darbo rinkà, ir net pateikë teismui vienos bendrovës raðtà apie ketinimà priimti já dirbti vairuotoju. Neblaivus vairavæs ir tokià pat nuobaudà gavæs P. È., praðydamas sutrumpinti teisës vairuoti atëmimo terminà, teigë dirbantis Raseiniø rajone staklininko padëjëju, darbas – trimis pamainomis, kartais tenka dirbti ir naktá, todël nevairuojant sudëtinga nuvykti á darbà ir gráþti ið jo.

Pirmiausia atsakingas pats Tokio pat dydþio bauda nubaustas ir metams bei trims mënesiams praradæs teisæ vairuoti A. Z. apeliaciniame skunde dëstë, kad vienas iðlaiko ðeimà ir maþametæ dukterá, turi mokëti uþ mokslà, be to, yra bedarbis, o teisës vairuoti neturëjimas trukdo darbo paieðkai. Ið minëtø skundø ðiek tiek skiriasi ðiemet vasará Këdainiuose ne pagal taisykles sukusio, dël ko buvo apgadinti kitø þmoniø automobiliai, ir ið ávykio vietos pasiðalinusio Z. W. situacija. Z. W. nubaustas ðvieþiai ir Panevëþio apygardos teismo praðë suðvelninti bausmæ ir ið viso neatimti teisës vairuoti. Argumentai – vyriðkis dirba baldø surinkëju, todël kasdien turi vykti pas klientus, negalëdamas to daryti negalës prisidëti prie ðeimos iðlaikymo ir, be abejo, nepajëgs sumokëti teismo skirtos baudos. O bauda – 3,5 tûkst. litø dydþio su teisës vairuoti atëmimu ketveriems metams. Apygardos teismas to nepakeitë manydamas, kad kiekvienas þmogus uþ save ir savo ðeimà pirmiausia atsakingas pats.


2012 m. birþelio 23 d.

Prasidëjo Smilgos upelio iðvalymo ir tvarkymo darbai

Atlikus visus numatytus darbus, bus sutvarkytas Smilgos upelis ir jo pakranèiø teritorija.

Projekto „Smilgos upelio ir jo krantø gamtosauginis tvarkymas bei iðvalymas nuo kenksmingø medþiagø“ techninis projektas buvo parengtas 2010 metais. Projekto tikslas – pagerinti Smilgos upelio ir jo krantø ekologinæ ir cheminæ bûklæ. Tikslui pasiekti numatoma sumaþinti vandens ir grunto uþterðtumà, uþtikrinti kraðtovaizdþio ekologinæ pusiausvyrà. Nuosëdø mechaninës ir cheminës sudëties tyrimø rezultatai rodo, kad upelis uþterðtas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais. Atsiþvelgiant á 2006 m. galimybiø studijos rengimo metu atliktø tyrimø rezultatus, upelio vandenyje bendrojo azoto koncentracijos virðijo didþiausià leistinà koncentracijà 1,4 karto, o bendrojo fosforo – 1,2 karto. Smilgos upelio vandens uþterðtumo/ paþeidimo laipsnis yra vidutinis. Atlikus visus numatytus darbus, bus sutvarkytas Smilgos upelis ir jo pakranèiø teritorija (1,4 ha (veidrodinis pavirðius), 2 ha (tvarkomø pakranèiø plotas), iðvalytas upelio ilgis – 1 976 m, paðalinta 5 157 kub. m dumblo, renatûralizuota vaga (nuo þioèiø iki J. Basanavièiaus gatvës) priartinant jà prie natûralios formos. Projektas, kurio vertë 653 906,46 Lt, finansuojamas ið Europos regioninës plëtros fondo pa-

gal 2007–2013 metø Europos Sàjungos struktûrinës paramos Lietuvai Sanglaudos skatinimo veiksmø programos VP3 prioriteto VP3-1 „Vietinë ir urbanistinë plëtra, kultûros paveldo ir gamtos iðsaugojimas bei pritaikymas turizmo plëtrai“ ágyvendinimo priemonæ VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkiniø bûklës gerinimas“ ir Këdainiø rajono savivaldybës biudþeto. 2011 m. spalio 21 d. buvo pasiraðyta upelio tvarkymo ir valymo darbø sutartis su UAB „Kedmela“ (Këdainiai), o 2011 m. spalio 21 d. buvo pasiraðyta upelio tvarkymo ir valymo tvarkymo ir valymo darbø techninës prieþiûros sutartis su UAB „Statpro Group“ (Kaunas). Lapkrièio mënesá buvo pradëti darbai: árengti darbams reikalingi privaþiavimo keliukai, iðgenëti ir iðkirsti kai kurie medþiai, taèiau stambesniø darbø nebuvo galima vykdyti dël þiemos sàlygø. Ðiuo metu darbininkai jau pluða: ðalinamas buvæs betoninis slenkstis ir daroma akmenø ketera, kuri reikalinga vandens lygiui reguliuoti. Valyti vagos kol kas negalima, nes iki liepos pirmos dienos yra þuvø nerðto laikotarpis. Projekto pabaiga planuojama 2013 m. sausio mënesá. Parengë Rûta ÐVEDIENË, Këdainiø rajono savivaldybës vyr. specialistë

Sodo ir darþo technika, garantinë ir pogarantinë prieþiûra, serviso paslaugos. 3 metø garantija specialiu lipduku paþymëtiems STIGA, SOLO ir ALPINA produktams. Smulkus sodo inventorius, sëklos, tràðos. Mûsø adresas: Josvainiø g. 41, tel.: (8 347) 56 176, 8 678 40 699.

3

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA Birþelio 29 d. 9 val. Këdainiø rajono savivaldybës tarybos posëdþiø salëje (J. Basanavièiaus g. 36) vyks rajono savivaldybës 12-asis Tarybos posëdis DARBOTVARKË: 1. Dël Këdainiø rajono savivaldybës Josvainiø gimnazijos nuostatø patvirtinimo 2. Dël Këdainiø rajono savivaldybës Gudþiûnø Pauliaus Rabikausko pagrindinës mokyklos nuostatø patvirtinimo 3. Dël Këdainiø rajono Lanèiûnavos vaikø darþelio, Këdainiø r. Lanèiûnavos pagrindinës mokyklos, Këdainiø r. Tiskûnø Juozo Urbðio pagrindinës mokyklos ir Këdainiø Juozo Paukðtelio pagrindinës mokyklos reorganizavimo sàlygø patvirtinimo 4. Dël piniginiø prizø skyrimo gabiems ir talentingiems abiturientams 5. Dël Këdainiø mokyklos-darþelio „Puriena“ kopijavimo paslaugos kainos nustatymo 6. Dël pritarimo teikti projektà „Këdainiø rajono Truskavos pagrindinës mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumaþinant energijos suvartojimo sànaudas“ gauti paramà pagal klimato kaitos specialiàjà programà 7. Dël pritarimo teikti projektà „Këdainiø rajono Krakiø Mikalojaus Katkaus gimnazijos Meironiðkiø pradinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumaþinant energijos suvartojimo sànaudas“ gauti paramà pagal klimato kaitos specialiàjà programà 8. Dël Këdainiø rajono savivaldybës 2013–2015 metø strateginio veiklos plano metmenø tvirtinimo 9. Dël 2012 m. vasario 10 d. Këdainiø rajono savivaldybës tarybos sprendimo Nr. TS-26 „Dël pritarimo projekto ,,Apleistø (beðeimininkiø) pastatø likvidavimas ir jø teritorijø sutvarkymas Këdainiø rajone“ teikimui“ pakeitimo 10. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës 2012 metø biudþeto tvirtinimo“ pakeitimo 11. Dël 2011 m. Këdainiø rajono savivaldybës biudþeto vykdymo ir savivaldybës konsoliduotøjø finansiniø ataskaitø rinkiniø tvirtinimo 12. Dël neapmokestinamø þemës sklypø dydþiø nustatymo 13. Dël 2013 metø nekilnojamojo turto mokesèio tarifo nustatymo 14. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2011 m. gruodþio 9 d. sprendimo Nr. TS-425 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës didþiausio leistino valstybës tarnautojø pareigybiø ir darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis ir gaunanèiø uþmokestá ið savivaldybës biudþeto, skaièiaus tvirtinimo“ pakeitimo 15. Dël 2012 metø valstybinës þemës nuomos mokesèio tarifø ir lengvatø nustatymo 16. Dël þemës mokesèio tarifø nustatymo 2013 metams 17. Dël paskolos ëmimo 18. Dël Këdainiø kraðto garbës pilieèio vardo suteikimo 19. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2011 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës kultûros centrø akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 20. Dël Këdainiø rajono savivaldybës kultûros projektø vertinimo komisijos sudarymo 21. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2011 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-392 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës kûno kultûros ir sporto veiklos projektø finansavimo ið rajono savivaldybës biudþeto lëðø taisykliø, vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatø patvirtinimo“ pakeitimo 22. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2011 m. rugsëjo 30 d. sprendimo Nr. TS-324 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës sporto tarybos sudëties tvirtinimo“ pakeitimo 23. Dël atleidimo nuo vietinës rinkliavos 24. Dël Këdainiø rajono savivaldybës slaugos ir socialiniø paslaugø bendro teikimo ir bendradarbiavimo tarp sveikatos prieþiûros ir socialiniø paslaugø ástaigø sutarèiø sudarymo tvarkos apraðo patvirtinimo 25. Dël Këdainiø rajono savivaldybës gyventojø telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos apraðo patvirtinimo 26. Dël paramos ið Këdainiø rajono savivaldybës smulkiojo verslo rëmimo fondo

skyrimo 27. Dël pritarimo projekto „Vandentiekio ávedimas Kalnaberþës bendruomenës centrui“ rengimui 28. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2011 m. geguþës 13 d. sprendimo Nr. TS173 „Dël pritarimo projektø rengimui“ pakeitimo 29. Dël nekilnojamojo daikto pirkimo 30. Dël leidimo Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Truskavos seniûnijai ásigyti lengvàjá tarnybiná automobilá 31. Dël valstybës biudþeto lëðø skyrimo Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biurui 32. Dël vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø surinkimà ir tvarkymà 33. Dël nekilnojamojo turto perdavimo Këdainiø rajono savivaldybës administracijai 34. Dël nekilnojamojo turto perdavimo Këdainiø kalbø mokyklai 35. Dël turto perdavimo UAB „Këdainiø vandenys“ 36. Dël privatizuojamø objektø sàraðo pakeitimo 37. Dël leidimo Gitanai Abramavièienei privatizuoti savivaldybës gyvenamàsias patalpas 38. Dël Këdainiø muzikos mokyklos patalpø nuomos kainos nustatymo 39. Dël leidimo nuomoti turtà 40. Dël leidimo Këdainiø miesto seniûnijai nuomoti patalpà 41. Dël turto perdavimo Vikaièiø bendruomenës centrui 42. Dël valstybës turto nuraðymo 43. Dël automobilio nuraðymo 44. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2011 m. geguþës 13 d. sprendimo Nr.TS145 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 45. Dël Këdainiø rajono savivaldybës mero pavaduotojos Nijolës Naujokienës komandiruotës

46. Dël Këdainiø rajono savivaldybës mero pavaduotojos Nijolës Naujokienës kasmetiniø atostogø 47. Dël siûlymo neprivatizuoti þemës sklypo Akademijos miestelyje, Dotnuvos seniûnijoje 48. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2006 m. rugsëjo 22 d. sprendimo Nr. TS446 „Dël neprivatizuojamø þemës sklypø Dotnuvos sen., Këdainiø rajono sav.“ pakeitimo 49. Dël gatvës pavadinimo suteikimo Nociûnø kaime, Pelëdnagiø seniûnijoje 50. Dël gatviø pavadinimø suteikimo Paobelio kaime, Pelëdnagiø seniûnijoje 51. Dël gatvës pavadinimo suteikimo Paðiliø kaime, Pelëdnagiø seniûnijoje 52. Dël gatviø pavadinimø suteikimo Pesliðkiø kaime, Pernaravos seniûnijoje 53. Dël gatvës pavadinimo suteikimo Daukainiø kaime, Vilainiø seniûnijoje 54. Dël gatvës pavadinimo suteikimo Koliupës kaime, Vilainiø seniûnijoje 55. Dël þemës sklypo Vilainiø sen., Ledø vs., kadastrinis Nr. 5396/0005:471, detaliojo plano tvirtinimo 56. Dël mokyklinio autobuso perëmimo Këdainiø rajono savivaldybës nuosavybën ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikëjimo teise Komitetø posëdþiai vyks rajono savivaldybës Tarybos posëdþiø salëje: 2012 06 26 8 val. – Sveikatos ir socialinës apsaugos; 14 val. – Ðvietimo ir kultûros. 2012 06 27 9 val. – Kaimo reikalø ir aplinkosaugos, Verslo ir ûkio; 13.30 val. – Ekonomikos ir biudþeto. Tarybos posëdþiui parengti sprendimø projektai skelbiami savivaldybës svetainëje www.kedainiai.lt. Juos galite surasti ir susipaþinti skyriuje E.demokratija-Tarybos sprendimø projektai arba Tarybos posëdþiai.

Kreipkitës á Tarybos narius Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narë, Ðvietimo ir kultûros komiteto pirVIÈI ENË birþelio 28 dienà (ketvirtadiená) mininkës pavaduotoja Rita KARNILA KARNILAVIÈI VIÈIENË nuo 10 iki 12 valandos gyventojus priims Pelëdnagiø seniûnijos administraciniame pastate (V. Koncevièiaus g. 3, Pelëdnagiai), telefonas (8 347) 67 601. Informacija teikiama telefonu (8 347) 69 555. Gyventojai gali kreiptis á Tarybos narius ir iðsakyti bendruomenës bei asmenines problemas.

Uþs. Nr. 2 255


4

2012 m. birþelio 23 d.

Ûkininkø ðventëje – derliaus laukimas Irma BAJORÛNË

Ðeðtoji ûkininkø ðventë, surengta Këdainiø kraðto ûkininkø sàjungos vadovo V irmanto Ivanausko Virmanto sodyboje Pavermenyje, sukvietë þemæ dirbanèius ir juos gerbianèius þmones ið visø rajono kampeliø. Pirmà kartà kartu su ðia ðvente surengtos rajono artojø varþybos. Kraðto ûkininkø sàjunga sustiprëjo Këdainiø kraðto ûkininkø sàjungos vadovas V. Ivanauskas sakë, kad metø pradþia nebuvo lengva þemdirbiams, kuriø triûsas labai priklauso nuo gamtos kaprizø. Pirmosios metø pusës darbai, lemiantys turtingà derliø, visuose ûkiuose atlikti ir dabar tvarkingi rajono ûkininkø laukai augina javus, rapsus, runkelius, bulves, kitas kultûras. „Ûkininkø sàjunga ðiemetæ ðventæ sutinka sustiprëjusi, iðaugusi. Mûsø organizacija nemaþai nuveikë: raðëme raðtus ministerijai, Vyriausybei palaikydami ðalies Ûkininkø sàjungos reikalavimus, supaþindinome ûkininkus su pasëliø deklaravimo ir kitomis naujovëmis, – apie organizacijos veiklà pasakojo V. Ivanauskas. – Kità savaitæ keliø ðaliø þemdirbiai organizuoja piketà Briuselyje, prie Europos Sàjungos struktûrø, reikalaudami tiesioginiø iðmokø suvienodinimo, þemës ûkio finansavimo aiðkumo. Planuojame siøsti á ðá piketà ir mûsø rajono atstovà.“ Gyvulininkystës ûkius valdanèius þemdirbius labiausiai neramina perdirbëjø sumaþintos pieno supirkimo kainos. Pasak V. Ivanausko, nuo þiemos sezono jos sumaþëjo beveik 30 procentø.

Savivaldybë palaiko glaudø ryðá Rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas pastebëjo, kad ûkininkai neturi daug iðeiginiø dienø, bet á tradicinæ ðventæ susirenka daug þemdirbiø, atlikusiø svarbiausius darbus. „Tokios ðventës duoda stiprybës, supratimà, kad vienam kà nors pasiekti sudëtinga, tik esant bûryje, organizacijoje galima jaustis stipriems“, – sakë meras. Rajono savivaldybë glaudþiai bendrauja su Këdainiø kraðto ûkininkø sàjunga, daugeliu ûkininkø. „Sunkiai ásivaizduoju savivaldybës gyvenimà be ûkininkø. Jø nesavanaudiðka pagalba seniûnijoms neákainojama. Jei ne jie, þiemà daug kaimo keliø liktø neávaþiuojami“, – sakë meras. Kaimo bendruomenës, ðvietimo ástaigos vertina ûkininkø paramà, jø indëlá á visuomeniná gyvenimà. Rajono savivaldybë taip pat atsiliepia á þemdirbiø poreikius:

Ûkininkas S. Pavolis ið Ðlapaberþës kasmet stengiasi atvykti á kraðto ûkininkø ðventæ.

ásteigtas smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondas, kuris teikia lengvatines paskolas ûkiams.

Linkëjo vienybës Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë ûkininkø ðventës dalyvius pasveikina kiekvienais metais. Tai ji sako daranti ne pareigos vedama. Politikë paþásta ir bendrauja su daugeliu kraðto þemdirbiø, jai visuomet ádomu iðgirsti jø nuomonæ ávairiais klausimais. „Esu dëkinga ûkininkams uþ jø atliekamà darbà, indëlá á kraðto ekonomikà, kuriamà vertæ, – sakë V. Baltraitienë. – Dþiaugiuosi, kad mûsø ûkininkai yra vieni ið stipriausiø Lietuvoje ir tokiø turime daug, sunku iðskirti vienà ar du.“ Gerai þinanti þemdirbiø rûpesèius politikë pripaþino, jog dabartiniame Seime, Vyriausybëje iðgirstamas ne visø ûkininkø balsas, o tik kai kuriø grupiø. V. Baltraitienë pastebëjo, kad dabartinë Lietuvos ûkininkø sàjungos vadovybë taip pat ne visada atstovauja visiems ðalies þemdirbiams, á ðonà nustumiami smulkesnieji ûkininkai. „Ðiandien Lietuvos ûkininkø sàjunga yra susiskaldþiusi, jos vadovybë nesugeba rasti dialogo su visø rajonø ûkininkø sàjungomis, tai árodo dalies rajonø organizacijø atsiribojimas nuo vadovybës“, – sakë V. Baltraitienë, linkëdama Këdainiø rajono þemdirbiams vienybës.

Iðaiðkinti geriausi artojai Këdainiø rajono artojø varþytuvëse jëgas iðbandë penki artojai. Marius Macionis, Aurimas Pavolis ir Èeslovas Stanionis arë apverèiamaisiais plûgais, Jonas Naruðevièius – tradiciniu. Këdainiø profesinio rengimo centro moksleivis Egidijus Saliðas varþybose dalyvavo be konkurencijos, jis arë patobulintu, varþybose dalyvauti pritaikytu plûgu. Pasak Këdainiø PRC direktoriaus Stasio Danylos, þemæ arti mokosi bûsimieji technikos verslo dar-

buotojai, þemës ûkio prieþiûros specialistai. Mokydamiesi jie ágyja ir traktorininko paþymëjimus. „Këdainiø rajonas yra þemdirbiðkas, bet tokiø varþybø, þemdirbiðkø ðvenèiø nëra daug, – pastebëjo S. Danyla. – Artojø varþybø ir ûkininkø ðventës sugretinimas labai sveikintinas.“ Pasak direktoriaus, moksleiviams patinka dirbti þemës ûkio technika, vaþiuoti traktoriais, arti. Taèiau nedaug jaunuoliø nori mokytis þemdirbiðkø profesijø, nes jos neturi prestiþo, þemdirbio darbas vaisiø atneða negreitai. Rajono savivaldybës Melioracijos ir þemës ûkio skyriaus vyr. specialistas Henrikas Ðtelmokas pripaþino, kad nëra paprasta ákalbinti þemdirbius dalyvauti artojø varþybose. Specialistas, rudená vaþiuodamas pro suartus laukus, atkreipia dëmesá, kieno laukai graþiausiai suarti ir tokius artojus kalbina dalyvauti varþybose. Anot H. Ðtelmoko, arimas „iðeina ið mados“, nors mokslininkai rekomenduoja suarti laukus bent kartà per penkerius metus. Dalis þemdirbiø nuëmæ derliø dirvas skuta, naudoja kitus dirbimo bûdus. Varþybas stebëjæs Krakiø þemës ûkio bendrovës vadovas Nikolajus Danilèenko pripaþino, kad jo vadovaujamame ûkyje yra gerø artojø, bet jie nepanoro dalyvauti varþybose. Anot stipraus ûkio vadovo, svarbiausia gerai sureguliuoti plûgà, kad vagos lygiai gultø, suartas laukas dþiugintø ûkininko aká ir augintø gerà derliø. Liepos mënesá Dotnuvoje vyksianèiose Lietuvos artojø varþybose dalyvaus PRC moksleivis E. Saliðas ir geriausiai ið visø konkurentø apverèiamuoju plûgu aræs A. Pavolis.

Vertina tradiciná arimà Ûkininkø ðventëje ádomø uþsiëmimà galëjo rasti kiekvienas. Skirmantas Pavolis ið Ðlapaberþës apþiûrinëjo arimo varþybø dalyviø laukelius, bendravo su ko-

Apverèiamuoju plûgu lygiausiai vagas suguldë A. Pavolis.

Rajono savivaldybës meras R. Diliûnas (kairëje) ir Këdainiø kraðto ûkininkø sàjungos vadovas V. Ivanauskas pakvietë þemdirbius atsipûsti po átemptø darbø.

legomis. Varþybose jis palaikë giminaitá A. Pavolá. Ûkininkas S. Pavolis prisipaþino pats kasmet ariàs savo ûkio laukus. „Manau, kad mûsø dirvos nëra palankios skutimui, jas reikia kasmet arti“, – tradicinei þemdirbystei iðtikimas ûkininkas. Savo 80 hektarø ûká, kuriame auginami javai, runkeliai, rapsai, ûkininkas apdirba pats vienas. Ðiuo metu jo laukai atrodo graþiai ir þada gerà derliø, bet neþinia, ar já visà pavyks nuimti. Pernai prieð pat derliaus nuëmimà kruða „nukûlë“ 20 hektarø ðlapaberþieèio rapsø laukà. Niekas negali prognozuoti, kiek derliaus ðiemet pateks á sandëlius.

Seimo pirmininko pavaduotoja V. Baltraitienë ir Seimo narys J. Kondrotas sveikina duonos augintojus.

Rajono artojø varþybas kartu su kolegomis ið Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos rengë rajono savivaldybës Þemës ûkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas H. Ðtelmokas (kairëje) ir Këdainiø profesinio rengimo centro direktorius S. Danyla.

Ðventë suvienija Vieni ûkininkø ðventës dalyviai atidþiai stebëjo besivarþanèius artojus, kiti dalyvavo sportinëse varþybose, treti skanavo kolegos Petro Vaitelio ant lauþo virtà avienos sriubà ar kitus gardumynus. Norintieji galëjo ir ið paukðèio skrydþio paþvelgti á savo ar kaimynø laukus: virð Truskavos kraðto skraidë Panevëþio apskrities oreiviø lëktuvai. Skambëjo muzika, ûkininkai dalinosi dþiaugsmais, o rûpesèius tà dienà galëjo pamirðti.

/Nuotr. autorës/

Technika sudomino ir maþuosius ûkininkø ðventës dalyvius.


2012 m. birþelio 23 d.

5

Dotnuvoje – poezijos, muzikos ir dailës ðventë

Dotnuvos bendruomenës pirmininkë N. Mykolaitienë (deðinëje) dëkojo atvykusiems á renginá. /Nuotr. ið N. Mykolaitienës ir J. Tvaravièiaus asmeniniø archyvø/

Dotnuvos parapijos klebonas G. Geresionis (kairëje) visiems dalyviams ir þiûrovams áteikë padëkas.

Auðra MALINAUSKIENË

Ðiemet sukanka 640 metø, kai pirmà kartà istoriniuose ðaltiniuose paminëtas Dotnuvos vardas. Ðiais metais taip pat minimas ir Dotnuvos miestelio ákûrimo 440-ies metø jubiliejus bei vietos bendruomenës deðimtmetis. Nors pagrindinë ðventë planuojama rugpjûèio 4 dienà, jubiliejiniai renginiai prasidëjo gerokai anksèiau – birþelio mënesá. Prieð keletà dienø ta proga Dotnuvos vienuolyno kiemelyje surengta poezijos, muzikos ir dailës ðventë „Gráþtu Dotnuvon mintimis…“. Renginys sulaukë dëmesio Tàdien Dotnuvos vienuolyno vidiniame kiemelyje buvo skaitomos eilës, skambëjo muzikos kûriniai. Èia surengtoje parodoje þiûrovai galëjo iðvysti Këdainiø dailës mokyklos darbuotojø kûrinius. Paveikslai artëjanèiam miestelio jubiliejui skirto plenero me-

tu buvo sukurti smëlio pagrindu iðgauta technika. Kai kuriuose ið ðiø darbø buvo uþfiksuoti Dotnuvos vaizdai. „Á poezijos, muzikos ir dailës ðventæ „Gráþtu Dotnuvon mintimis…“ susirinko èia gyvenæ, gyvenantys ar ðiam kraðtui prijauèiantys þmonës, kurie savo kûrybà – eiles, muzikà ir tapybà, skyrë

Ðventëje su kolegëmis „Temelos“ vadove D. Barauskiene (centre) ir „Diemedþio“ choro nare V. Labogiene dainà uþtraukë poetas K. Daniûnas.

Dotnuvai. Dþiugu, kad puikiai pavykæs renginys sulaukë didþiulio dëmesio. Ið ðventës þiûrovø ir dalyviø girdëjau daug graþiø atsiliepimø“, – kalbëjo viena ið renginio sumanytojø, Dotnuvos bendruomenës pirmininkë, rajono Tarybos narë Nijolë Mykolaitienë. Paðnekovë pasakojo, kad ið ramuniø ir lauko þolynø ðios ðventës uþraðà nupynë miestelio jaunimas, vadovaujamas dotnuvietës Dailës mokyklos mokytojos Elegijos Venclovienës.

Atvyko bûrys poetø Pirmà kartà surengtoje meno ðventëje dalyvavo þinomi Dotnuvos, Akademijos ir Këdainiø literatai: ðio renginio sumanytoja ir organizatorë poetë Elvyra Kisielienë, Këdainiø poetø klubo „Varsna“ ákûrëja ir pirmininkë Genë Sereikienë, þurnalistë ir literatë Zita Zokaitytë, dvi poezijos knygas iðleidæs Kazimieras Daniûnas, matematikos mokytoja Genovaitë Tamulevièienë. Renginyje taip pat dalyvavo Klaipëdos universiteto profesorë Angelija Aviþiûtë-Buèienë, fizikos mokytoja metodininkë Irena Duchovska, ðviesaus atminimo

Meno ðventës dalyviai: poetë G. Sereikienë ir V. Kisielius (centre), padovanojæs paminkliná akmená, skirtà Dotnuvos 640-ies metø jubiliejui.

Dailës plenero metu sukurti darbai.

agronomo, publicisto, knygø vai-

Dotnuvai skirtame dailës plenere dalyvavusios menininkës.

kams autoriaus, poeto, buvusio LÞI direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams, Akademijoje gyvenusio ir dirbusio Aniceto Onaièio kûrybà skaitë buvusi jo kolegë, mokslø daktarë Aldona Kaselytë. Ðventëje, kurià vedë Danguolë Vanagaitë, skambëjo Arûno Lisenkos atliekama muzika bei akløjø ir silpnaregiø sàjungos folkloro ansamblio „Temela“ dainos. Taip pat savanoriðkai dalyvavo ir Dotnuvos senjorø kolektyvo vadovas Antanas Babenskas, daina pasveikinæs sveèius ir dalyvius. Pasibaigus renginiui Dotnuvos parapijos klebonas Graþvydas Geresionis ir Dotnuvos bendruomenës pirmininkë N. Mykolaitienë visiems: dalyviams ir þiûrovams, áteikë padëkas.


6

2012 m. birþelio 23 d.

Uþbaigë turizmo sezonà Akademijos gimnazijos moksleiviai turizmo sezonà uþbaigë ðalies mokiniø turizmo technikos varþybose „Paþinkime Lietuvà – 2012“, kurios vyko Panevëþio rajone, Krekenavoje.

Buvusios Këdainiø elektros aparatûros gamyklos darbuotojø klubo „Kontaktas“ praneðimas Birþelio 23 dienà (ðeðtadiená) 10 val. Ðv. Juozapo baþnyèioje bus aukojamos ðv. Miðios uþ buvusios elektros aparatûros gamyklos mirusius darbuotojus, pagerbiant jø atminimà. Birþelio 24 dienà (sekmadiená) 15 val. klubo „Kontaktas“ nariai su ðeimomis kvieèiami á tradicinæ, jau ketvirtus metus rengiamà, vakaronæ, kuri ávyks Jono ir Antaninos Viðèiø kaimo turizmo sodyboje Këboniø kaime (apie 1 km uþ Bartkûniðkio gyvenvietës). Ðventinëje programoje: klubo valdybos nariø organizuojami konkursai, þaidimai, atrakcionai, varþytuvës, ansamblieèiø ið Lenkijos programa, Janinø ir Jonø sveikinimai, vakaro lauþas, paparèio þiedo ieðkojimas ir fejerverkas. Á ðventæ bus galima atvykti autobusu, kuris nuo 14 iki 15 val. kursuos kas 20 min. nuo centrinio paðto, uþsuks á Geguèiø g., sustos prieðais prekybos centrà IKI. Pageidaujanèius talkinti organizatoriams praðome atvykti pirmuoju reisu. Tel. pasiteirauti: 8 685 52 293, 8 687 87 102.

Vaikø amþiaus grupëje antràjà vietà iðkovojo P. Podþeckas, S. Liubinaitë, O. Liubinaitë ir E. Liniauskaitë. Jauniø sportinio turizmo grupëje gimnazistai taip pat uþëmë antràjà vietà – medaliais pasipuoðë T. Jankavièius, J. Raèiulaitis, T. Raðtikis ir G. Tamilinaitë. Akademiðkiai prizininkais tapo ir turistinio patiekalo konkurse. Kaip ir priklauso virëjams, vaikai buvo apdovanoti turistiniu puodu.

Klubo valdyba

R. PROSCEVIÈIÛTË, Akademijos gimnazijos kûno kultûros mokytoja

DARBØ SAUGOS KURSAI Birþelio 25 d. 9 val. Këdainiø ðvietimo pagalbos tarnyboje (Josvainiø g. 40) prasidës darbuotojø saugos ir sveikatos (DSS) kursai pagal naujàjà mokymo ir atestavimo tvarkà: · darbdaviams, jiems atstovaujantiems ir ágaliotiems asmenims, · DSS tarnybø specialistams (tik su aukðtuoju iðsilavinimu), · ámoniø vadovams, vykdantiems DSS tarnybos funkcijas,

Tuo pat metu vyks ir gaisrinës saugos kursai ámoniø vadovams ir/ar jø ágaliotiems asmenims. Akademijos gimnazistai Lietuvos mokiniø turizmo technikos varþybose tapo prizininkais.

Kitoks mokytojas – kitokia mokykla Këdainiø profesinio rengimo centre (PRC) surengta metodinës veiklos konferencija „Kitoks mokytojas – kitokia pamoka – kitokia mokykla“, kurioje apþvelgti esminiai mokytojo vaidmens, ðiuolaikinës pamokos struktûros bei PRC materialinës mokymo bazës pokyè iai pokyèiai iai.. Konferencijoje mokytojai dalijosi geràja darbo patirtimi, kaip diegiamos mokymo inovacijos praktinëje mokytojø veikloje, kaip mokymosi procesà paversti ádomiu ir patraukliu, kad kiekvienas mokinys patirtø mokymosi sëkmæ.

Pasikeitë mokytojo vaidmuo Áþanginiame praneðime metodininkë V. Kiuberienë kalbëjo apie tai, kad sparèiai keièiantis technologijø pasauliui atëjo metas keisti ir mokymosi taisykles. Pasikeitë mokytojo vaidmuo: mokytojas dabar yra mokymosi organizatorius, patarëjas, tarsi pamokos vadybininkas. Norëdami sëkmingai dirbti PRC mokytojai ðiais mokslo metais ágijo naujø bei patobulino jau turimas þinias apie ðiuolaikinës pamokos planavimà, organizavimà ir kitus sëkmingos

pamokos dëmenis, gilino kompetencijas apie individualizuotà ir diferencijuotà mokymà, ávairiø metodø taikymà skirtingiems mokiniø ágûdþiams lavinti, mokymosi noro palaikymo ir þadinimo metodus.

Pasidalijo patirtimi Metodiniø grupiø pirmininkai apþvelgë, kaip pasikeitë mokytojø pamokos, kokie nauji inovatyvûs metodai leido pamokà padaryti ádomesnæ, vaizdingesnæ ir patrauklesnæ. Statybininkø metodinës grupës pirmininkë V. Radavièienë pasidalijo patirtimi, kaip profesinio mokymo pamokose naudoja vizualinæ (paèiø mokytojø filmuotà) mokymo medþiagà. Maisto pramonës ir gamybos metodinës grupës pirmininkë Z. Trumpickienë pristatë kartu su bendrojo lavinimo dalykø mokytojais vykdytus projektinius darbus. Apie organizuotas profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo dalykø integruotas pamokas kalbëjo tiksliøjø ir gamtos mokslø metodinës grupës pirmininkë I. Vilkelienë, istorijos mokytoja L. Ðilagalytë ir kt.

Pristatë materialinës bazës pokyèius PRC direktoriaus pavaduo-

tojas ugdymui S. Navajauskas pristatë filmuotà medþiagà apie centro materialinës bazës pokyèius. Per pastaruosius trejetà metø rekonstruotos apdailininkø (statybininkø), elektros mechanikø, suvirintojø dirbtuvës, naujai rengiamos siuvëjø, kirpëjø, barmenø-padavëjø specialybiø mokymo dirbtuvës Këdainiø skyriuje, Lanèiûnavos skyriuje árengtos automobiliø elektromechanikø mokymo dirbtuvës, sukomplektuota praktinio mokymo áranga motociklininkø mokymui.

Áteikë padëkos raðtus Konferencijos pabaigoje PRC direktorius S. Danyla akcentavo, kad centro mokytojø bendruomenë yra pajëgi ðiuolaikiðkai, bendraudama ir bendradarbiaudama tarpusavyje mokymà padaryti ádomø ir patrauklø kiekvienam mokiniui. Mokytojams ir profesijos mokytojams buvo áteikti padëkos raðtai bei atminimo dovanëlës. Këdainiø PRC uþ paramà organizuojant konferencijà dëkoja AB Krekenavos agrofirma ir ûkininkui Vidmantui Girdzijauskui. Virginija KIUBERIENË, Këdainiø profesinio rengimo centro metodininkë

Mokymus vykdo UAB „Darbosaugos konsultacijos“ (lic. Nr. 3764).

Registravimas ir informacija telefonais: 69 503, 8 600 20 480.

Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526 El. paðtas langai@helanas.lt

Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526 El. paðtas keliai@helanas.lt Þibuokliø g. 6, Këdainiai

Tel.: (8 347) 53 811, 8 686 59 036. Adresas: Liaudies g. 29, Këdainiai.


2012 m. birþelio 23 d.

7

Þygiavo Muziejaus keliu ,

Këdainiø senamiestyje ekskursijà vedusi Kraðto muziejaus muziejininkë R. Adomaitienë (kairëje) jauniesiems lankytojams pristatë miesto istorijà. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Auðra MALINAUSKIENË

Dvi dienas Këdainiø kraðto muziejuje lankësi vaikø globos namø „Saulutë“ ir Specialiosios mokyklos auklëtiniai auklëtiniai,, socialinës rizikos ðeimos ir neágalieji asmenys ið Këdainiø bendruomenës socialinio centro. Jie dalyvavo ekskursijose ir edukaciniuose uþsiëmimuose. Minint jubiliejinius metus Këdainiø kraðto muziejaus, ðiais metais paþyminèio savo gyvavimo 90-metá, direktoriaus Rimanto Þirgulio teigimu, Lietuvos Respublikos Seimas ðiuos metus paskelbë Muziejø metais, nes sukanka 200 metø nuo 1812-aisiais ákurto pirmojo vieðo Lietuvoje muziejaus – D. Poðkos Baubliø.

„Ðiuo metu visoje ðalyje vyksta Lietuvos muziejø metø programos nacionalinis projektas „Lietuvos muziejø kelias“ – kultûrinio turizmo muziejiniø renginiø ciklas Þemaitijoje, Aukðtaitijoje, Dzûkijoje, Sûduvoje ir Maþojoje Lietuvoje“, apimantis daugumà ðalies muziejø. Ta proga ðiemet numatyta visa eilë ávairiausiø renginiø, kuriø dauguma vyksta didþiuosiuose Lietuvos miestuose“, – sakë R. Þirgulis.

Turintiems maþiau galimybiø Ðis renginiø ciklas, simboliðkai prasidëjæs D. Poðkos Baubliuose, keliauja per ðalá ir birþelio 19–20 dienomis pasiekë Këdainiø kraðto muziejø. „Ðákart á sveèius nusprendëme pasikviesti tuos këdainieèius – vaikø globos namø auklëtinius, asmenis ið socialinës rizikos ðeimø ir neágaliuosius, kurie turi maþiau galimybiø dalyvauti ávairiuose mu-

ziejaus renginiuose ir lankytis edukaciniuose uþsiëmimuose. Nusprendëme bûti atviri visiems ir pirmiausia paþeidþiamiems bei socialinës rizikos grupiø þmonëms“, – kalbëjo R. Þirgulis.

Pasiûlë dvi programas Ið daugiau negu trisdeðimt Kraðto muziejaus edukaciniø programø lankytojams buvo pasiûlytos dvi – „Daugiakultûris Këdainiø miestas“ ir „Këdainiø miestietiðkoji kultûra“. Pirmojoje dalyvavo globos namø auklëtiniai, o antrojoje – socialinës rizikos ðeimos ir neágalûs asmenys. „Muziejaus kelio dalyviams parinkome iðskirtines programas, susidedanèias ið dviejø daliø – ekskursijos po Këdainiø senamiestá ir edukacinio uþsiëmimo, kurio metu sveèiai gali prisiliesti prie senosios mûsø miesto istorijos“, – sakë Këdainiø kraðto muziejaus muziejininkë Regina Adomaitienë.

UAB „L angø era“ „Langø siûlo aukðtos kokybës plastikinius langus ið A klasës profilio (lango 1 kv. m kaina – nuo 259 Lt), taip pat balkonø ástiklinimà, ðarvuotàsias duris bei roletus ir tinklelius nuo vabzdþiø. Tel. 8 609 77 355, el. paðtas info@languera.lt

Verslo ir buhalterinës apskaitos paslaugos – tvarko smulkiø ir vidutiniø ámoniø, ûkininkø ir individualios veiklos buhalterinæ apskaità, – ruoðia ámoniø áregistravimo dokumentus. UAB „Finarta“, Josvainiø g. 24

(áëjimas ið kiemo pusës). Tel.: 55 971, 8 611 52 850; finarta@gmail.com

UAB „EUROTILTAS“

nuolat dideliais kiekiais superka ávairiø rûðiø ðiaudus. Sudaro ilgalaikes sutartis. Kreiptis tel. 8 611 56 275, el. paðtas info@eurotiltas.lt

J. Basanavièiaus g. 89, tel.: 51 255, 8 600 24 044.


8

2012 m. birþelio 23 d.

Vaidino, pieðë, rungësi

Bûrá angliðkai kalbanèiø mokinukø ketvirtàjà stovyklos dienà buvo galima iðvysti Këdainiø senamiestyje.

Mokyklos-darþelio „Puriena“ kieme ðurmuliavo pradinukai: skandavo savos kûrybos skanduotes, vaidino, pieðë, organizavo savø darbø parodà, ðoko ir dainavo. Padedami muzikos vadovës Dalytës Ivoðkienës bei mokytojos Jovitos Krutkienës 1–4 klasiø mokiniai surengë paskutinæ ðiø mokslo metø pabaigos ir vasaros ðventæ – stovyklos „V asarëlë“ uþdarymà „Vasarëlë“ uþdarymà..

mo varþytuvëse.

Ekskursija – senamiestyje

Dalyvavo ávairioje veikloje

Susirungë varþybose

Visà savaitæ mokykloje net 35 pradinukai galëjo dalyvauti organizuotoje veikloje, skirtoje vaikø vasaros uþimtumui ir nuskalstamumo prevencijai. Projekto veiklà rëmë rajono savivaldybë. Stovyklautojai dar pirmà dienà pasigamino stovyklos atributus: vëliavà, rinko geriausià sukurtà stovyklos skanduotæ, savo jëgas iðbandë kûrybinëje dirbtuvëje, kurioje ðeimininkavo mokytoja Z. Dzidzinavièienë. Ne itin mëgstantiems kruopðèius darbelius buvo galima pasigalynëti „Alias“ þaidi-

Antràjà stovyklos dienà mokinukai apsilankë miesto stadione ir savo jëgas iðbandë futbolo varþybose. Ramiø þaidimø mëgëjus mokytoja Renata Zigmantavièienë kvietë susirungti ðaðkiø turnyre 3x3. Treèioji diena buvo skirta gamtos mylëtojams. Mokytoja Dalia Urbienë iðmokë pradinukus pasigaminti herbariumus, aiðkino jø reikalingumà, o floristikos mëgëjai gamino puokðtes ið laukiniø gëliø, kuriomis puoðë „Purienos“ palanges.

Bûrá angliðkai kalbanèiø mokinukø ketvirtàjà stovyklos dienà galëjote iðvysti Këdainiø senamiestyje. Tai purienukai, vadovaujami mokytojos Renatos Ðimanauskienës, mokësi pristatyti savo miestà uþsienio sveèiams. Genë Sereikienë pakvietë mokinukus apþiûrëti senamiestá puoðianèius architektûros paminklus – Ðv. Juozapo baþnyèià ir varpinæ, o vadovë Jolanta Pakðtienë papasakojo apie vaikø ir jaunimo uþimtumo centro „Laiptai á viltá“ veiklà, jame veikianèià vaikams skirtà krikðèioniðkà veiklà. Ypaè stovyklautojai susidomëjo seniausia baþnyèia Lietuvoje, dar vadinama maþàja katedra, – Ðv. Jurgio baþnyèia. Ten susitiko su klebonu Artûru Stanevièiumi, degë þvakeles prie stebuklingo Ðvenèiausios Mergelës Marijos paveikslo, susikaupë trumpai meditacinei maldelei.

Mokyklosdarþelio vadovës B. Naruðevièienë (deðinëje) ir R. Zavtrikovienë stovyklautojams áteikë „Vasarëlës“ dalyvio diplomus.

Vaikai savo jëgas iðbandë futbolo varþybose.

Stovyklautojai su „Vasarëlës“ dalyvio diplomais.

Áteikë diplomus Stovyklautojø pietumis ir sveikata kasdien rûpinosi slaugytoja Vilma Auðvicienë, kviesdama po iðvykos visus pasistiprinti ir atgauti jëgas. Patirtiems áspûdþiams prisiminti mokyklos-darþelio vadovës Birutë Naruðevièienë ir Ramunë Zavtrikovienë stovyklautojams áteikë „Vasarëlës“ dalyvio diplomus ir kvietë vël pasimatyti pirmàjà rudens dienà. Ramunë ZAVTRIKOVIENË, mokyklos-darþelio „Puriena“ pavaduotoja ugdymui, Gitana DANILEVIÈIENË, logopedë

AB KREKENAVOS AGROFIRMA Këdainiuose

siûlo darbà ávairaus profilio darbuotojams (mësos iðpjaustymo, deðrø, gaminiø ir kt. skyriuose) Mes siûlome: · laiku mokamà tiesiogiai nuo darbo rezultatø priklausantá atlyginimà; · apmokymà darbo vietoje. Gyvenimo apraðymà galite uþpildyti adresu: Mantviloniø k., Këdainiø r. (apsaugos skyriuje), darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., arba atsiøsti el. paðtu neringa.d@krekenavos.lt Telefonas pasiteirauti ar uþsiregistruoti pokalbio dël darbo (8 347) 77 236.

UAB „EUROTILTAS“ darbui su ðiaudø granuliavimo linija reikalingi OPERATORIAI-MECHANIKAI ir PAGALBINIAI DARBININKAI. Reikalavimas pagalbiniam darbininkui: vairuotojo, traktorininko paþymëjimas. Darbuotojus apmokome. Kreiptis tel. 8 655 60 670, el. paðtas gamyba@eurotiltas.lt

UAB Krekenava perka þemës ûkio paskirties þemes Panevëþio r. Krekenavos sen., Pasvalio r. Puðaloto sen., Këdainiø r. Surviliðkio sen. Atsiskaito ið karto. Tel. 8 686 85 435.

Sestadienio 2012-06-23  

skaitykite