Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. birþelio 21 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. birþelio 21 d. Ketvirtadienis

Komisariatà paliko du þinomi pareigûnai

Nr. 71 (2 436)

Kaina 1,20 Lt

Þvëreliø fermoje buvo vagiamos audinës Jovita ÞEBRAUSKAITË

Praëjus daugiau nei trejiems metams nuo audiniø vagystës viename Këdainiø rajono kaime, Policijos komisariatui vël tenka domëtis ðiø þvëreliø dingimo istorija, tik ðákart – kitame kaime árengtoje fermoje. Gali bûti bûti,, kad ðákart ikiteisminis tyrimas bus sëkmingesnis nei ankstesnis. Atokioje Pernaravos seniûnijos Juodþiø kaimo vietoje árengta ðvelniakailiø þvëreliø ferma veikia jau keleri metai. Ji priklauso Kaune áregistruotai ir þvërininkyste uþsiimanèiai bendrovei „Farmers LT“. /Nukelta á 4 psl./

Su Policijos komisariatà paliekanèiais K. Kleiva (sëdi kairëje) ir G. Tijûnaièiu atminimui nusifotografavo komisariato padaliniø vadovai. /Policijos komisariato nuotrauka/

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Praëjusá pirmadiená rajono Policijos komisariato darbuotojai iðkilmingai atsisveikino su komisariato virðininko pavaduotoju Gintautu TTijûnaièiu ijûnaièiu ir V ieðosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrëju Vieðosios Kæstuèiu Kleiva. V ieno jø etatas buvo panaikintas, o kitas iðëjo á pensijà. Kolegø dëmesio tà dienà Vieno sulaukë ir dar du pareigûnai pareigûnai,, taèiau dël kitokiø prieþasèiø. /Nukelta á 4 psl./

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Këdainiø rajone yra kelios þvëreliø fermos, kuriose auginamos audinës, vertinamos dël ðvelnaus, blizganèio kailiuko.

Gudþiûnietë nepripaþásta skolos Antradiená á policijà kreipësi jauna mergina, kuriai neþinant á jos sàskaità pervesta pinigø ið kitos sàskaitos.

ið tiesø nëra jai skolinga. Mergina teigia patikrinusi savo banko sàskaità, kurià tvarko elektroninës bankininkystës principu, ir ásitikinusi, kad ið minëtos Gudþiûnø seniûnijos gyven- bendrovës sàskaitos á jos sàskaità toja tvirtina, kad prieð kelias die- ið tiesø buvo pervesta pinigø, kunas gavo bendrovës „SmScredit“ rie vëliau pervesti kitam þmogui. praneðimà apie 764 Lt skolà, nors „Rinkos aikðtës“ inf.

Didþiausias rajono laikraðtis Ypaè patraukli prenumeratos kaina!

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà. Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt


2

2012 m. birþelio 21 d.

Rinks pilieèiø paraðus dël Konstitucijos pataisos Praëjusià savaitæ V yriausioji Vyriausioji rinkimø komisija patenkino darbieèiø praðymà pradëti rinkti þmoniø paraðus, kad bûtø pakeista ðalies Konstitucija. Rinks pilieèiø paraðus Ketvirtadiená Darbo partija ketina pradëti rinkti pilieèiø paraðus, remianèius Konstitucijos papildymo projektà, numatantá, kad pagal partiná sàraðà iðrinktas Seimo narys netektø savo mandato tuo atveju, jeigu jis iðstotø arba bûtø paðalintas ið já delegavusios partijos. Iki ðiø metø spalio 21 d. ketinama surinkti 300 tûkstanèiø Lietuvos pilieèiø paraðø. Apie tokià iniciatyvà spaudos konferencijoje Seime praneðë iniciatyvinës grupës vadovas Darbo partijos frakcijos narys K. Daukðys, Seimo Pirmininko pavaduotoja V. Baltraitienë ir Darbo partijos pirmininko pavaduotojas A. Paulauskas. „Atëjo laikas átvirtinti Seimo nariø atsakomybæ þmonëms uþ rinkimø metu duotus paþadus. Esame ásitikinæ, kad politinë „prostitucija“, kuri pastaraisiais metais tapo neatsiejama Lietuvos politinio gyvenimo dalis, pagaliau

Politikai V. Baltraitienë, K. Daukðys ir A. Paulauskas spaudos konfenencijoje. /„Eltos“ nuotr./

turi bûti paþabota, o Seimo nariai turi prisiimti visiðkà atsakomybæ uþ savo þodþius ir veiksmus visai ketveriø metø kadencijai“, – sako K. Daukðys.

Bûtina Konstitucijos pataisa Anot politiko, ðia pataisa siekiama uþkirsti kelià politinëms iðdavystëms bei paþaboti galimà korupcijà ir politinæ degradacijà Seime. „Rinkimuose þmonës balsuoja uþ partijas ir jø programas bei uþ paþadus, tad vëliau, jeigu kaþkas iðduoda ðias vertybes ir nusprendþia pabëgti, yra ribojamos ne tik partijø galimybës ágyvendin-

ti savo programà, bet ir rinkëjø teisës. Taip yra apgaudinëjami pilieèiai ir iðduodami bendraþygiai. Maþa to, dël netikëtø frakcijø praradimø stringa ir viso Seimo darbas, o kai kurie projektai priimami gerokai vëliau nei reikia“, – teigia K. Daukðys. Seimo nario A. Paulausko ásitikinimu, ðis ástatymo projektas yra bûtinas, siekiant pagerinti viso Seimo darbo kokybæ. „Seimo narys turi atstovauti savo partijos programai ir ideologijai, jis privalo laikytis rinkëjams duotø paþadø, todël mûsø iniciatyva yra vienareikðmiai geras

sprendimas, áneðantis kokybiniø pokyèiø á viso Seimo darbà“, – sako A. Paulauskas.

Politinei migracijai – NE Anot Seimo vicepirmininkës V. Baltraitienës, partijos siûlomos ástatymo pataisos numato, kad perbëgæs ið já delegavusios partijos Seimo narys netektø teisës dirbti Seimo nario darbo, o jo vietà uþimtø kitas tos partijos kandidatas. Politikës teigimu, ðis ástatymas bûtø ir savotiðka prevencinë priemonë prieð galimà korupcijà, taip pat ilgainiui padëtø ir Seimo

ávaizdþiui. „Susitikimuose su visuomene þmonës manæs daþnai klausia, kodël Seimas nepaþaboja politinës migracijos. Ðis klausimas yra ypaè aktualus ðio parlamento kadencijos metu. Þmonëms kelia pasipiktinimà, kad politiniai perbëgëliai nëra iðmetami ið Seimo. Deja, to neleidþia Lietuvos Konstitucija. Politinës iðdavystës yra pavojingos ir þalingos visai valstybei. Po ðiø pataisø priëmimo bus paþabota politinë „prostitucija“, á aukðtesná lygá pakils politinë kultûra“, – sako V. Baltraitienë.

Gavo paraðø rinkimo lapus Treèiadiená Seimo Darbo partijos frakcijos nariai K. Daukðys, V. Bukauskas, D. Mikutienë ir J. Kondrotas ið Vyriausiosios rinkimø komisijos gavo iniciatyvos „Stop politinei prostitucijai“ paraðø rinkimo lapus. Per keturis mënesius darbieèiai ketina surinkti 300 tûkst. pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, paraðø ir teikti Seimui Konstitucijos papildymo projektà, numatantá, kad pagal partiná sàraðà iðrinktas Seimo narys netektø savo mandato tuo atveju, jeigu jis perbëgtø ið já delegavusios partijos á kità. „Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Këdainiuose treèiàkart varþësi þmonës su negalia Auðra MALINAUSKIENË

„Dþiaugiuosi, kad tradiciðkai susirinkote Këdainiuose. Komandoms linkiu sëkmës varþybose ir laukiame jûsø kitais metais, nes kitàmet tuo paèiu laiku ðalia mûsø stadiono duris atvers moderni sporto arena“, – sakë N. Naujokienë.

Birþelio 18–19 dienomis Këdaini Këdainiøø miesto stadione vyko Lietuvos neágaliøjø futbolo turnyras „Seni Cup 2012“. TTreèius reèius metus ið eilës mûsø mieste surengtose varþybose savo jëgas iðbandë deðimt komandø – devynios ið Lietuvos ir sveèiai ið Latvijos.

Atstovaus Lietuvai

Po varþybø – ekskursija Ðákart futbolo aikðtelëje varþësi sportininkai, turintys stiprià protinæ ir fizinæ negalià. Á Këdainius atvyko Aukðtelkës, Kalvarijos, Suvalkijos, Aknystos, Linkuvos, Ventos, Zarasø, Dûseikiø, Macikø socialiniø globos namø atstovai bei sveèiø teisëmis dalyvavæ kaimynai latviai. Kiekvienoje komandoje buvo po septynis þai-

Oficialiame varþybø atidaryme futbolininkus pasveikino rajono savivaldybës mero pavaduotoja N. Naujokienë (centre). /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

dëjus ir tris lydinèiuosius asmenis. Varþyboms teisëjavo këdainietis vyr. teisëjas Rytis Ðleþys. Pasibaigus turnyrui sveèiai

dalyvavo ekskursijoje po Skinderiðkiø dendrologiná parkà.

Pasveikino dalyvius Turnyro dalyvius pasveikino rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë bei Kultûros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Gediminas Misius.

Uþdarosios akcinës bendrovës TZMO Lietuva direktorë Rûta Pataðiûtë sakë, kad TZMO SA atstovybë jau ðeðtus metus Lietuvoje organizuoja tarptautiná futbolo turnyrà neágaliesiems „Seni Cup“. „Mûsø ðalyje kai kurios komandos ðiose varþybose dalyvauja jau ðeðtus metus ið eilës. Ðiemet liepos 5–7 dienomis mûsø ðalies garbæ Torûnëje, Lenkijoje, gins pernai „Seni Cup“ turnyro nugalëtojai – Aukðtelkës socialinës globos namø komanda. Ðiø metø Lietuvos etapo nugalëtoja – Zarasø socialinës globos namø komanda, á Torûnæ vyks kitàmet. Antràjà vietà iðkovojo Macikø, o treèiajà –

Aukðtelkës atstovai“, – kalbëjo R. Pataðiûtë.

Vyksta visoje Europoje TZMO SA kartu su Ilgalaikës slaugos ir pagalbos draugija organizuoja tarptautinæ neágaliøjø futbolo lygà „Seni Cup“. Nuo 2000 metø Europoje vyksta „Seni Cup“ futbolo varþybos. Kaimyninëje Lenkijoje pradëti rengti futbolo turnyrai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Èekijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje, Latvijoje ir kt. „Seni Cup“ atstovø teigimu, ðios varþybos þmonëms su psichine negalia padeda integruotis á visuomenæ, nes jie ne tik drauge sportuoja, bet ir jauèiasi lygûs, draugauja bei puikiai leidþia laikà.

Skubiai PARDUODA nestandartines stambias bulves. Tel. 8 616 54 163.

Mini krautuvu BOBCAT ruoðia pagrindus, planiruoja þemes. Tel. 8 685 04 735.

ATITAISYMAS

Rungtynës prasidëjo iðkilminga futbolo komandø eisena.

Ðeðtadienio (birþelio 16 d.) laikraðèio straipsnyje „Pradinukø vasara prasidëjo nuo stovyklos“ ásivëlë klaida. Ðio straipsnio autorius yra Raimonda Prascienienë. Atsipraðome.


2012 m. birþelio 21 d.

3

Prezidentë susitiko su þurnalistais

Á susitikimà su prezidente D. Grybauskaite (sëdi ketvirta ið deðinës) vyko ir mûsø rajono laikraðèio „Rinkos aikðtës“ vyr. redaktorë V. Surgautienë (antroje eilëje penkta ið kairës).

Penktadienio rytà ið visø ðalies regionø þurnalistai skubëjo á V ilniø, á prezidentûrà, kur ávyko prezidentës Vilniø, Dalios Grybauskaitës susitikimas su ðalies regioninës þiniasklaidos atstovais. Këdainiø þiniasklaidai ðiame susitikime atstovavo laikraðèio „Rinkos aikðtë“ vyr italija Surgautienë, Këdainiø kraðto vyr.. redaktorë V Vitalija televizijos direktorë Estela Gusiniauskienë ir laikraðèio „Këdainiø mugë“ redaktorius Artûras Navickas.

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA

Savaitgalá nuvilnys Joninës Birþelio 22–23 dienomis per Këdainiø rajonà nusiris Joniniø renginiø, organizuojamø rajono savivaldybës kultûros ástaigø, banga. Pristatys knygà

Vieðës sodyboje Birþelio 23 d. 18 val. Surviliðkio miestelyje bus surengta teatralizuota vieðnagë Jonø ir Janinø sodybose. Birþelio 23 d. 19 val. prie Sirutiðkio bendruomenës centro

taip pat vyks Joniniø ðventë. Birþelio 23 d. 20 val. Joniniø ðventei „Paparèio þiedui praþydus“ ruoðiasi Langakiø kaimas. Birþelio 23 d. 18 val. Aþytënø kaimo lankoje laukiami visi, kas nori pasilinksminti, nes èia vyks Joninës.

Birþelio 23 d. 20 val. miesto Rotuðës kiemelyje vyks Joniniø vakaras, kuris 21.30 val. persikels prie Nevëþio ties Senosios Rinkos aikðte. Ðventinëje programoje – „Vilainiø“ (Këdainiai) ir Zypliø dvaro (Ðakiø r.) liaudiðkos muzikos kapelø koncertas. Kapelø vadovai A. Mikalauskas ir R. Poderis pristatys knygà „Mûsø kelias“. Atëjusieji á ðventæ kartu su folkloro ansambliais „Linago“ (Kaunas) ir „Jorija“ (Këdainiai) dalyvaus Joniniø apeigose „Bëk, upela, vingiuodama, neðk vainikà linguodama“.

Irma BAJORÛNË

Sudëtingoje finansinëje situacijoje esanti savivaldybës uþdaroji akcinë bendrovë „Këdbusas“ turi kelis mënesius árodyti árodyti,, ar gali savarankiðkai uþtikrinti kokybiðkà keleiviø veþimà ir neturëti nuostoliø.

Domisi kitø savivaldybiø patirtimi

Uþs. Nr. 2 222

„Rinkos aikðtës“ inf.

Bendrovë „Këdbusas“ ieðkos iðeities

Bendrovës kolektyvas tai turës padaryti be ilgameèio savo vadovo – Këdainiø autobusø parko, vëliau UAB „Këdbusas“ direktoriaus Liudviko Bliûdþiaus. Jis nuo birþelio 28 dienos iðeis á pensijà. Keleiviø veþimu Këdainiø mieste ir rajone uþsiimanèiai bendrovei laikinai vadovaus Saulius Radavièius – technikos ir eksploatavimo skyriaus virðininkas. „Savarankiðkai „Këdbusui“ iðsikapstyti be dideliø paskolø ir investicijø bus sudëtinga“, – mano rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas.

Ðvæs penktadiená Birþelio 22 d. 19 val. Joniniø ðventë ir ðokiø vakaras vyks prie Pelëdnagiø seniûnijos. Èia visus iðjudins judrûs, pramoginiai þaidimai visai ðeimai ir koncertuos Mama Rock‘n‘Roll. Birþelio 22 d. 20 val. Joniniø ðventë „Suraskime paparèio þiedà“ vyks ir Tiskûnø skyriuje. Birþelio 22 d. 19 val. Miegënø bendruomenës salëje organizuojama Joniniø ðventë „Ðvento Jono vakarëly…“. Birþelio 22 d. 19 val. Joninës bus ðvenèiamos ir Josvainiø gojelyje prie Ðuðvës.

Su þiniasklaidos atstovais prezidentë kalbëjosi apie aktualius, visiems Lietuvos þmonëms rûpimus dalykus. Buvo aptarta situacija Euro-

pos Sàjungoje bei ekonominës ir finansinës mûsø ðalies problemos, ypaè daug dëmesio skirta kovai su korupcija, teismø darbui, socialinëms problemoms, bankø situacijai. Prezidentë su þurnalistais kalbëjosi ir apie tai, kad dabar artëja rimtas politinis sezonas – rinkimai á Seimà. Þurnalistai þadëjo savo publikacijomis siekti, kad ðá kartà politikai eitø á rinkimus ne vien dalindami paþadus, bet pateiktø rinkëjams savo programas ir konkreèius paaiðkinimus, kaip rengiasi ávykdyti tuos paþadus, ir ið kur tam gaus lëðø. Ne tik politikams, bet ir rinkëjams ðie Seimo rinkimai taip pat bus rimtas pilietiðkumo egzaminas. Nuo þiniasklaidos daug priklauso, kaip Lietuvos þmonës iðlaikys ðá egzaminà, ateidami á rinkimus ir balsuodami. Prezidentë iðklausë regioninës þiniasklaidos atstovø pastabas ir atsakë á gausius jø klausimus.

Savivaldybës funkcija – uþtikrinti, kad rajono centrà galëtø pasiekti ir atokiausiø kaimø gyventojai, kad paslauga bûtø teikiama kokybiðkai. Rajono savivaldybës vadovai nuo pavasario gilinosi, kaip dirba kitø savivaldybiø veþëjai. Domëtasi Prienø, Vilkaviðkio, Alytaus, kitø rajonø patirtimi. Visose ðiose savivaldybëse autobusø parkai privatizuoti, ke-

leivius veþa Kauno bendrovë „Kautra“. „Visur yra pakankamai skaidrumo, grieþta kontrolë ir gera paslaugø kokybë, – sakë meras. – Ir tai pasiekiama su tokiomis pat iðlaidomis, kokias turi mûsø savivaldybë.“ Savivaldybës ápareigotos veþëjams kompensuoti uþ keleiviø veþimà nuostolingais marðrutais, taip pat uþ lengvatiniø keleiviø (moksleiviø, neágaliøjø, vyresniø kaip 70 metø þmoniø ir kt.) veþimà. Mûsø rajone ið viso tokios paslaugos biudþetui kasmet kainuoja apie tris milijonus litø. Privati kompanija turi galimybæ dirbti lanksèiau, maþiau paklausiais marðrutais vaþiuoti maþesniais autobusais, kitomis priemonëmis maþinti sànaudas iðlaikant rajono gyventojams bûtinus autobusø marðrutus. Savivaldybei sumaþëtø nuostolingø marðrutø kompensavimas.

Kol kas nestatys Laikinai sustabdytas ir naujo autobusø garaþo, kurá planuota statyti greta autobusø stoties, projektas. UAB „Këdbusas“ neturi statybai reikalingø lëðø, bankai taip pat neskubëtø teikti paskolos net su savivaldybës garantija, nes projekto atsipirkimo laikas bûtø per ilgas. Sprendimà dël tolesnio keleiviø veþimo organizavimo rajone savivaldybës vadovai planuoja priimti po keliø mënesiø.


4

2012 m. birþelio 21 d.

Policininko profesija reikalauja atsparumo

/Atkelta ið 1 psl./

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Vicemerë apgailestauja

Policininko profesija uþdeda atsakomybës naðtà, reikalauja atsparumo blogiui blogiui,, þmogø paþenklina savita þyme. Taip apie savo buvusá darbà sako Gintautas TIJÛNA TIJÛNAIITIS TIS,, 22-ejus metus iðdirbæs policijoje.

„Labai gaila, kad ið darbo priversti iðeiti profesionalûs, atsakingi pareigûnai. Tikiuosi, kad savo patirtá ir profesionalumà Gintautas puikiai panaudos kitose pareigose“, – ðiuos rajono savivaldybës mero pavaduotojos Nijolës Naujokienës þodþius, skirtus G. Tijûnaièiui, cituoja apie abiejø pareigûnø iðlydëtuves praneðusi komisariato Organizacinio poskyrio specialistë Auðra Pupkutë. N. Naujokienë G. Tijûnaièiui áteikë mero Rimanto Diliûno pasiraðytà padëkà, o Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvinës veiklos valdybos virðininkas Aloyzas Stundþia – pirmojo laipsnio policijos pasiþymëjimo þenklà „Uþ nepriekaiðtingà tarnybà“.

Etatai naikinami visur – Iðeinate ið darbo, nes Jûsø etatas panaikintas. Paprastai taip atsikratoma nepageidaujamø darbuotojø. Ar taip yra ir Jûsø atveju? – Ne. Komisariatø virðininkø pavaduotojø etatai Lietuvoje palaipsniui naikinami jau keleri metai, kai pradëtas centralizuoti policijos valdymas. Maþesniuose komisariatuose tokiø etatø nebeliko jau anksèiau, o kad mano etatas bus panaikintas, þinojau gerokai ið anksto. – Ar buvo pasiûlytos kitos pareigos? – Buvo, kaip ir numato ástatymai, bet ne Këdainiuose, o Kaune.

Nuoðirdþiai ir su humoru

Ima varginti monotonija – Kodël nepriëmëte pasiûlymo? Nepanorote ilgiau bûti ðioje struktûroje? – Mano darbo policijoje staþas toks, kad jau prieð ketverius metus galëjau pasinaudoti socialine garantija – valstybine pensija, bet iki ðiol nebuvo postûmio. Jeigu nebûtø susidariusi palanki situacija, vargu ar ryþèiausi tokiam þingsniui, nes nëra labai paprasta tiesiog imti ir iðeiti. Bet kai suþinojau, kad bus panaikintas etatas, ëmiau galvoti: o kodël gi neiðëjus? Be to, ið prigimties mëgstu pokyèius, man reikia, kad viskas greièiau vyktø ir keistøsi, todël 22ejus metus iðbuvus vienoje darbovietëje ima varginti monotonija. Tiesà pasakius, darbe man jau ágriso negatyvas. Kasdien susiduri tik su neigiama informacija: kaþkas kaþkam kaþkà bloga padarë. Norisi pagaliau pajusti normalø þmoniø gyvenimà.

Atsakingas tik uþ save – Tai kaip jauèiatës pirmà pensininko dienà? – Labai gerai. Pirma diena, kai esu uþ niekà neatsakingas, tik pats uþ save. – Bet artimiausia ateitis tikriausiai jau suplanuota? – Þinoma, eisiu dirbti kito darbo. Esu numatæs keletà variantø.

Komisariatà paliko du þinomi pareigûnai

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Buvæs Policijos komisariato virðininko pavaduotojas G. Tijûnaitis: „Vadovauti kitiems þmonëms nëra paprasta, nes privalai nuolat mokytis – stebëti situacijà, jà analizuoti, priiminëti tinkamus sprendimus.“

– Komisariate buvote antras pagal reikðmingumà asmuo. Buvote þinomas, matomas, turëjote tam tikrà svorá, kai kas Jûsø galbût ir privengë. Kaip dabar bûsite be viso to? – Svoris? Nei jo jauèiu, nei jis man turi reikðmës. Gal todël, kad nesu grynas këdainietis, todël beveik kiekvienà savaitgalá bûnu iðvykæs ten, kur manæs niekas nepaþásta ir neþino, kas esu. Apskritai galvoju, kad tikras þmogaus svoris ne visada susijæs su pareigomis.

Kas natûralu, nenustebins – Kaip manote, ar dabar, po permainø, iðliks visi draugai? – Manau, kad dalis atkris. Bet tai nebus netikëta ir manæs nenustebins. Juk matau ir þinau, kaip atsitinka su kitais, vadinasi, bus natûralu, jei atsitiks ir su manimi. – O kaip galvojate, ar komisariate yra þmoniø, kuriuos Jûsø iðëjimas nudþiugino? – Be abejo, yra. Tikrai nebuvau idealus vadovas, kurá visi mylëtø. Manau, kad tie darbuotojai, kuriø poþiûris á darbà ir apskritai á policijos veiklà sutapo su manuoju, manæs nelaikë blogu vadovu, bet jeigu poþiûris skiriasi, skiriasi

ir santykis. Tarp kitko, vadovauti kitiems þmonëms nëra paprasta, nes privalai nuolat mokytis – stebëti situacijà, jà analizuoti, priiminëti ne visiems tinkamus sprendimus, laviruoti ir t. t.

Paþenklina kiekviena profesija – Ar policininko profesija uþdeda kaþkokià þymæ? Ar iðeinate ja paþenklintas? – Kiekviena profesija uþdeda, policininko – irgi. Pirmiausia, nesu patiklus. Pastebiu, kad klausydamasis þmoniø imu tarsi ið ðalies analizuoti, kodël jie taip ðneka, kà jie nutyli, kà ið tiesø turi omenyje. Dar viena atsiradusi ypatybë – smulkmeniðkumas. Net privaèiame pokalbyje, þiûrëk, imi ir paklausi detaliø, á kurias kitas visai nekreiptø dëmesio. – O ar neatsiranda nejautrumas, abejingumas þmonëms? – Policininkas per dienø dienas dirba negatyvioje aplinkoje. Tai – ne kûryba, ne kitoks malonus procesas, todël ilgà laikà iðlaikyti ðiltà dëmesá þmogui ne visada ámanoma. Policininko profesija savita, reikalaujanti atsparumo blogiui.

Su savo pavaduotoju labai ðiltais þodþiais atsisveikino komisariato virðininkas Dainius Dobilas. Nestigo ir gëliø, ir atminimo dovanø, kurios buvo paruoðtos ne tik nuoðirdþiai, bet ir ðmaikðèiai. „Humoro niekada nestokojusiam G. Tijûnaièiui áteikta asmens byla, kurioje, pasak Kriminalinës policijos skyriaus virðininkës Dianos Mikalauskaitës, sudëta viskas, kas jau galbût pamirðta, ir net tai, ko jis apie save neþinojo“, – teigia A. Pupkutë. Sëkmës G. Tijûnaièiui linkëjo ir Këdainiø rajono apylinkës prokuratûros vyriausiojo prokuroro pareigas laikinai einantis Arvydas Bernotavièius. O pats iðlydimasis atsisveikindamas praðë visø bûtinai iðsaugoti savyje þmoniðkumà.

Vicemerë N. Naujokienë apgailestauja, kad ið darbo iðeina profesionalûs policijos pareigûnai.

Dovanos ir apdovanojimai Ðiltais þodþiais bei atminimo dovanomis palydëtas ir K. Kleiva, uþ nuoðirdø darbà vertintas ir komisariato vadovø, ir bendradarbiø, ir jo priþiûrëtos Surviliðkio seniûnijos gyventojø. Tyrëjui, populiariai vadintam apylinkës inspektoriumi, be kita ko, áteikta Kauno apskrities VPK virðininko Algirdo Kaminsko dovana. Darbe liekantiems K. Kleivos kolegoms, be iðsiskyrimo graudulio, buvo ir ðis tas daugiau: Prevencijos poskyrio tyrëjams Egidijui Kazakauskui ir Vitaliui Masiliûnui, ðaudymo ið tarnybinio ginklo varþybose Kaune uþëmusiems antràjà vietà, buvo áteikti diplomai ir medaliai. V. Masiliûnas pelnë ir Kauno apskrities VPK virðininko padëkà uþ nepriekaiðtingai bei pavyzdingai atliekamas tarnybines pareigas, taip pat uþ puikius rezultatus geriausio ðalies vieðosios policijos patrulio ir geriausio ðalies vieðosios policijos prevencijos padalinio (apylinkës inspektoriaus) konkurso ðaudymo rungtyje.

Þvëreliø fermoje buvo vagiamos audinës /Atkelta ið 1 psl./ Ðios bendrovës atstovai ðiomis dienomis kreipësi á Këdainiø policijà praðydami iðaiðkinti nemalonaus ávykio aplinkybes. „Farmers LT“ vadovus pasiekë þinia, kad ið Juodþiuose esanèios fermos buvo pavogti 67 audiniø jaunikliai ir kad tai galëjo bûti daroma nuo praëjusiø metø lapkrièio. Bendrovëje apskaièiuota, kad jai padarytas 19 tûkst. 405 litø nuostolis. Átariama, kad dël to kaltas vienas ið fermos darbuotojø – Pernaravos seniûnijos Jakðiø kaime gyvenantis 36-eriø metø vyriðkis. Jis sulaikytas ir uþdarytas á areðtinæ.

Tyrimas kol kas sustabdytas Neþinia, kaip policijai seksis tirti ðià vagystës bylà, taèiau ankstesnis su audinëmis susijæs nusikaltimas kol kas neiðaiðkintas, iki-

teisminis tyrimas sustabdytas. Palyginus su ávykiu Juodþiuose, ankstesnë vagystë, 2008-øjø spalio pabaigoje ávykdyta Krakiø seniûnijos Norkûnø kaime esanèiame bendrovës „Ðiaurinë lapë“ audiniø veislyne, buvo bemaþ ðeðis kartus stambesnë. Norkûnuose po vienos nakties pasigesta apie 700 veisliniø patinëliø, vëliau paaiðkëjo, kad vagystës metu dalis þvëreliø paspruko ir iðsilakstë po kaimà, tad juos sugaudþius patikslinta, jog dingo 420 þvëreliø, o nuostoliai siekia daugiau kaip 100 tûkst. litø. Po kiek laiko dalis uþmuðtø ir á maiðus sukiðtø audiniø atsitiktinai buvo rasta atokesnëse Dotnuvos seniûnijos Auðros, Akademijos, Vainotiðkiø kaimø vietose. Kas tie piktadariai, iðvogæ ir iðþudæ þvërelius, iki ðiol lieka neaiðku.


2012 m. birþelio 21 d.

Investicija á aplinkà ir rentabilumà

Kvieèia á ðventæ

Akcinëje bendrovëje „Nordic Sugar Këdainiai“ sëkmingai ágyvendinami du stambûs investiciniai projektai projektai..

Birþelio 22 dienà, penktadiená, 19 val. prie Pelëdnagiø seniûnijos pastato rengiama Vasaros – Joniniø – ðventë, kurios programoje: judrûs ir pramoginiai þaidimai vaikams, Mamos Rock’n’Roll koncertas. Renginyje bus pagerbti Jonai ir Janinos. Ðokiø vakaro muzikantai – Romas ir Giedrius.

Statoma saugykla

Stigo pajëgumø Kitame ámonës teritorijos kraðte statomi vandens valymo árengimai, skirti valyti vandená, kuriuo plaunami cukriniai runkeliai. Ðios investicijos tikslas – sumaþinti runkeliø perdirbimo sezono metu sklindanèius kvapus ir vandens tarðà.

Vyks konkursas Pelëdnagiø seniûnijos administracija informuoja, kad konkursas „Graþiausiai tvarkoma aplinka“ seniûnijoje vyks liepos 2–5 dienomis.

Priimami dokumentai /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Cukraus fabrike statomi nauji valymo árengimai sumaþins á aplinkà sklindanèius kvapus ir gamins dujas.

Iki ðiol ámonë ðiek tiek apvalytà vandená iðleisdavo á miesto vandens valymo árenginius. UAB „Këdainiø vandenys“ árengimams buvo sudëtinga iðvalyti smarkiai uþterðtà vandená, o cukraus gamintojai turëjo mokëti papildomus mokesèius uþ tarðos virðijimà.

Valys ir gamins dujas „Naujø valymo árengimø pa-

jëgumø pakaks iðvalyti visà sezono metu naudojamà vandená“, – patikino ámonës aplinkos vadovas Valdas Skinderis. Neðvarus vanduo, kuriuo plaunami runkeliai, pirmiausia pateks á nusistovëjimo talpà, po to – á 20 metrø aukðèio reaktoriø. Jame vyks anaerobinis procesas, kurio metu terðalai bus mikrobiologiðkai skaidomi á anglies dvideginá ir me-

tano dujas. Biocheminës reakcijos metu pagamintos dujos bus naudojamos gamybos procese. Taip iðvalytas vanduo keliaus á telkinius, ið kuriø pumpuojamas á „Këdainiø vandenø“ valymo árenginius. Á naujus vandens valymo árengimus kompanija „Nordzucker“, valdanti Këdainiø cukraus fabrikà, investuoja daugiau kaip 9 milijonus litø.

Biblioteka ruoðiasi sugráþti á namus Auðra MALINAUSKIENË

Këdainiø M. Daukðos vieðosios bibliotekos darbuotojai gyvena laukimu, kada pagaliau galës sugráþti á renovuotas senàsias patalpas Didþiosios Rinkos aikðtëje. Ðio mënesio pradþioje ið V ilainiø èia jau persikëlë Vilainiø bibliotekos administracijos darbuotojai darbuotojai.. Miesto centre, virð centrinio paðto esanèiose patalpose, laikinai prisiglaudusios Skaitytojø aptarnavimo skyriaus bibliotekininkës irgi ruoðiasi kelionei á namus – jau kelias savaites ant knygø klijuoja lipdes. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Keisis koncepcija M. Daukðos vieðosios bibliotekos direktorës Birutës Ruzgienës teigimu, sugráþus á naujas patalpas keisis ir bibliotekos koncepcija. Tai bus „Gyvenimas tarp knygø“. „Visà pirmàjá renovuotà aukðtà „atiduosime“ vaikams ir periodikos skaityklai, antrajame veiks suaugusiøjø skaitykla, o treèiajame aukðte, buvusioje palëpëje, árengta daugiafunkcë erdvë, kurioje vyks konferencijos, mokymai, susitikimai ir kt. Esame pateikæ paraiðkà konkursui „Gyventojø skaitmeninio raðtingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“. Jei pavyks já laimëti – gausime árangà moderniai kompiuteriø klasei. Beje, pas mus lengvai

Seniûnijø naujienos Pelëdnagiai

Irma BAJORÛNË

Á aukðtá kyla bûsimo produkcijos betario cukraus sandëlio – siloso – sienos. Ið Vengrijos perkeliamà metaliná sandëliavimo bokðtà sparèiai montuoja Lenkijos kompanijos „Pol-Inowex“ specialistai. Saugykla, kurioje galës bûti laikoma iki 40 tûkstanèiø tonø cukraus, bus didþiausias tokio tipo statinys Lietuvos maisto pramonës ámonëse. Á naujà saugyklà investuojama beveik 20 milijonø litø.

5

neiðduotas, vartai sureaguos – ims kaukti, blokuos duris. Be to, visose patalpose lankytojø ir fondø saugumui uþtikrinti jau árengtos vaizdo kameros. „Cirkuliacijos procesø automatizavimo sistema turës ne tik modernius magnetinius vartus, bet ir du skaitytojø savitarnos stalus, fondo patikros árenginá, penkias bibliotekininkiø darbo vietas. Tikimës, kad ádiegta sistema ne tik apsaugos mûsø fondus, bet ir gerokai sumaþins bibliotekininkiø darbo laikà, reikalingà techniniam darbui atlikti, ir jos galës daugiau laiko skirti knygai, skaitytojui, kûrybiniam darbui: ávairiø programø, projektø ruoðimui bei ágyvendinimui“, – kalbëjo bibliotekos vadovë.

B. Ruzgienë: „Norëtume, kad biblioteka taptø erdve, kurioje þmonës prasmingai pabûtø, daþniau uþsuktø ir norëtø uþtrukti ilgesná laikà.“

Tikisi sulaukti daugiau skaitytojø

galës patekti ir þmonës su negalia – jiems pritaikytas áëjimas ir keltuvas“, – pasakojo B. Ruzgienë.

tikisi B. Ruzgienë.

Laukia perdavimo

Ðiuo metu bibliotekos skaitytojø aptarnavimo skyriuose pradëta diegti Lietuvos integralios bibliotekø informacijos sistemos (LIBIS) cirkuliacijos procesø automatizavimo sistema. Ant kiekvienos knygos klijuojama speciali lipdë, kuri kompiuteryje prisegama prie jos áraðo elektroniniame bibliotekos kataloge. M. Daukðos vieðojoje bibliotekoje bus pastatyti magnetiniai vartai, kurie atpaþins pro juos neðamà knygà ir parodys, ar ji iðduota skaitytojui, ar ne. Jeigu leidinys

Direktorë prisipaþino su jauduliu laukianti sugráþimo. „Su nerimu laukiame kaip naujà bibliotekà – ne tik jos sienas, bet ir naujà koncepcijà – priims skaitytojai, kuriø apsilankymø pernai sulaukëme maþiau. Norëtume sulaukti daugiau ávairaus amþiaus këdainieèiø. Svajojame, kad biblioteka taptø erdve, kurioje þmonës prasmingai norëtø pabûti, uþtrukti ilgesná laikà skaitydami knygas ir spaudà, þaisdami stalo þaidimus, naudodamiesi internetu, bendraudami tarpusavyje, dalyvaudami mokymuose bei renginiuose ir t. t.“, – sakë B. Ruzgienë.

Iki liepos 13 dienos á atnaujintas patalpas ið nuomojamø paðto patalpø turëtø sugráþti knygos ir skaitytojus aptarnaujanèios bibliotekos darbuotojos. „Dar neþinome, kada statybininkai mums perduos renovuotus pastatus, taèiau viliamës, kad visiðkai ásikursime iki Këdainiø jubiliejinio 640-ojo gimtadienio, kuris bus ðvenèiamas rugpjûèio 9–11 dienomis. Tuomet atvëræ duris lauksime sugráþtant skaitytojø“, –

Klijuojamos lipdës

Seniûnijoje priimami dokumentai kompensacijoms uþ skaitmeninës televizijos priëmimo árangos ásigijimà gauti. Teisæ á kompensacijà turi maþas pajamas gaunantys kartu ar vieni gyvenantys asmenys. Pajamos vienam asmeniui per mënesá neturi virðyti valstybës remiamø pajamø dydþio – 525 litø. Kompensacijos dydis skaitmeninës televizijos priëmimo árangai ásigyti siekia iki 100 litø. Kompensacija bus iðmokama per ðeðis mënesius nuo sprendimo jà skirti priëmimo dienos. Paskutinë praðymø priëmimo diena – lapkrièio 20-oji.

Patvirtintos paraiðkos Pasibaigus pagrindiniam pasëliø deklaravimo laikui seniûnijoje buvo patvirtinta 231 paraiðka 9 649 hektarams.

Dotnuva Varþysis ðienpjoviai Birþelio 23 d., ðeðtadiená, 16 val. prie tvenkinio ðalia Akademijos gimnazijos, tæsiant prieð 5 metus Vainotiðkiø kaime (Dotnuvos sen.) gimusià tradicijà, vyks Ðienpjoviø ir Rasø ðventë, á kurià kvieèiami visi Këdainiø kraðto þmonës. Renginyje dël auksinio dalgio rungsis ðienpjoviai ið visø Dotnuvos seniûnijos bendruomeniø. Koncertuos „Armonikos“ ansamblio vadovas Stasys Liupkevièius ir Vainotiðkiø kaimo kapela „Papartis“ bei kt. saviveiklininkai, vyks ðventinis þirgø pasirodymas. Atvykusieji dalyvaus Joniniø apeigose ir þaidimuose. Prekybininkai pasirûpins, kad bûtø kuo numalðinti troðkulá ir alká. Ðventës organizatoriai – Vainotiðkiø bendruomenë

Krakës Ruoðiasi minëjimui Birþelio 23 dienà, ðeðtadiená, 12 val. Aþytënø gyvenvietës centre vyks paminklinio akmens, skirto M. Katkaus 160osioms gimimo metinëms paminëti, atidengimas. Ðventës iniciatoriai – Aþytënø kaimo bendruomenë, yra dëkingi Aþytënø þemës ûkio bendrovës vadovui Ðarûnui Ðiuðei, kuris ið bendrovës laukø atveþë didþiulá lauko riedulá, sveriantá septyniolika tonø. Akmuo jau pastatytas. Ðià savaitæ abiejose jo pusëse áraðus su M. Katkaus þodþiais ir kita informacija kala meistras Jonas Zorys ið Nociûnø (Pelëdnagiø sen.). Aþytënø kaimo bendruomenë dëkinga visiems gyventojams, prisidëjusiems prie paminklinio akmens pastatymo ir tvarkymo darbø. Po iškilmingo atidengimo visi renginio dalyviai rinksis á minëjimà M. Katkaus muziejuje. Èia koncertuos Krakiø M. Katkaus gimnazijos mokiniai. Ðventës organizatoriai tikisi, kad renginyje dalyvaus ir M. Katkaus giminës, kurie kasmet á sodybà Aþytënuose susirenka per Jonines.


6

2012 m. birþelio 21 d.

Futbolas – ne tik profesionalams Dainius ÐEPETYS

Vietinis, mëgëjiðkas futbolas savo populiarumu lenkia profesionaliø sportininkø pasirodymus – V asaros mëgëjø Vasaros lygos varþybos sutraukia daugiau þiûrovø nei Lietuvos futbolo federacijos I lygoje mûsø miestui aatstovaujantys tstovaujantys futbolo klubai klubai.. Kasmet – vis gausesnë

Vasaros mëgëjø lygos ákûrëjai (ið kairës) G. Èeèkauskas, A. Argustas ir R. Ðleþys.

sporto klubas „X forma“. Rajono savivaldybë suteikë teisæ nemokamai naudotis futbolo aikðte.

Azartas – valdomas Vis labiau populiarëjanèioje Vasaros mëgëjø lygoje ðiemet rungtyniauja 12 komandø. Tai ne tik miesto sporto entuziastai. Á beveik kiekvienà savaitgalá vykstanèias rungtynes atvyksta Josvainiø, Sirutiðkio ir netgi gana toli esanèiø Aþytënø bei sveèiø teisëmis rungtyniaujantys Ariogalos futbolo mëgëjai. Vienas ið lygos vadovø G. Èeèkauskas sakë, kad per ketverius metus varþybø organizavimo tvarka jau nusistovëjo, todël nesklandumø praktiðkai nebebûna. „Jaunimas, suaugæ vyrai þino, ko nori ir ko ið mûsø gali tikëtis.

Ðiømetinis Vasaros mëgëjø lygos sezonas jau beveik ápusëjo. Baigësi varþybos grupëse, po kuriø paaiðkëjo 8 komandos, kovosianèios dël medaliø, ir keturios, dalyvausianèios paguodos turnyre. Dël lygos èempiono vardo ðá sezonà kovos ne tik pirmàsias vietas grupëse uþëmusios „Brono“ bei „Bags & More“ komandos, bet ir „Legiono“, „Vilainiø“, „Sirutiðkio“, „Aþytënø“, „Liepø alëjos“ bei „Savi“ ekipø futbolininkai. Liepos 1 dienà vyks Vasaros mëgëjø lygos „Þvaigþdþiø diena“. Jos metu kiekvienos komandos atstovas galës dalyvauti kamuolio þongliravimo ir futbolo technikos rungtyse, iðbandyti save baudiniø muðimo rungtyje.

Nepasisotinæ futbolu „Sirutiðkio“ komandos vadovas Aidas Kulbis labai dþiaugiasi, kad yra tokia futbolo lyga, kurioje gali pasireikðti paprasti, populiariausià pasaulyje sporto ðakà mëgstantys þmonës.

Tauræ iðkovojo „Vedavo“ motokrosininkai Auðra MALINAUSKIENË

Sekmadiená Këdainiø motokroso trasoje vyko Lietuvos þemës ûkio ministerijos motokroso taurës varþybos, kuriose savo jëgas iðbandë keturiolika komandø.

Ðá sezonà „Aþytënø“ komanda lygos varþyboms ásigijo naujà aprangà.

Vasaros mëgëjø lyga Rajono V asaros mëgëjø lygoje Vasaros suþaistos antrojo etapo I turo rungtynës. Komandø, kovojusiø dël I–VIII vietø, rezultatai: „Bronas“–„Savi“ kova baigësi lygio-

siomis, „Legionas“–„Liepø alëja“ susitikimo rezultatas 5:1, „Vilainiai“–„Aþytënai“ – 2:1, „Sirutiðkis“–„Bags&More“ – 0:4. Rungtynës dël IX–XII vietø: „Josvainiai“–SM97 – 3:2, FC „Pro“ – „Vienybë“ – 3:0. „Rinkos aikðtës“ inf.

Didþioji g. 58, tel.: 60 545, 8 655 58 512, 8 699 15 500, 8 652 75 518. www.olas.lt

1430

A klasës naujos kartos ðilti 8–9 cm storio plastikiniai 6-iø kamerø langai

2140

1430

Pirmàjà komandinæ vietà ir tauræ iðkovojo rungtyniø ðeimininkai – Këdainiø motokroso klubas „Vedavas“. Mûsø kraðto garbæ gynë Nojus Gasiûnas, Deividas Draginas, Joviltas Cibas, Argaudas Èepas, Vytautas Buèas, Ugnë Danauskaitë, Arûnas Ramanauskas. Moterø grupëje këdainietë U. Danauskaitë iðkovojo 1-àjà vietà. Kiti asmeniniai këdainieèiø rezultatai: pradedanèiøjø grupëje Lukas Nomeika uþëmë 4-àjà vietà, Lynartas Albaitis – 7-àjà, Matas Nomeika – 15-àjà (ið 19 dalyviø). Open klasëje Vytautas Buèas iðkovojo 1-àjà vietà. Antràsias vietas uþëmë J. Cibas (125CC klasëje) ir A. Ramanauskas (VET kla-

„Þvaigþdþiø diena“

Dauguma þaidëjø yra visam gyvenimui „uþsikrëtæ“ futbolu, labai azartiðki, todël anksèiau buvo nelengva juos suvaldyti tiek aikðtëje, tiek ir uþ jos ribø, bet dabar ginèø ar nesutarimø nebekyla“,– kalbëjo lygos varþybose teisëjaujantis G. Èeèkauskas. Beje, atsarginëje miesto stadiono aikðtëje rungtyniaujantys futbolininkai mëgëjai visada sulaukia didelio bei nuoðirdaus sirgaliø palaikymo, kurio gali pavydëti net futbolo meistrai.

1430

Vasaros mëgëjø futbolo lyga – tai projektas, skirtas mûsø rajono þmonëms, mëgstantiems þaisti futbolà. Ðio projekto organizatoriai Rytis Ðleþys, Gintaras Èeèkauskas ir Arnas Argustas. Lyga orientuota á mëgëjiðkà futbolà. Jos tikslas yra ne tik populiarinti futbolà, bet ir bûti efektyvia jaunimo sveikatinimo, prevencijos bei vasaros uþimtumo priemone rajono futbolo bendruomenei bei mûsø miesto sveèiams. Ðiemet lyga jau skaièiuoja ketvirtuosius gyvavimo metus. Pirmajame jos sezone dalyvavo 8 komandos, o èempionais tuomet tapo „Gatvës lygos“ futbolo mëgëjø ekipa. Antrajame sezone jau rungtyniavo 10 komandø, o nugalëtojø vardà iðkovojo „Vilainiø“ komanda. Pernai dël nugalëtojø vardo jau varþësi 13 komandø ir geriausiøjø vardà iðkovojo „Legiono“ futbolininkai. Pagrindiniai lygos rëmëjai yra vieðbutis-restoranas „Grëjaus namas“, kompanija „BAGS & MORE“, fitneso ir kultûrizmo

„Mûsø komandoje nuolat rungtyniauja 6–7 Sirutiðkio gyventojai, taip pat turime ir keletà „legionieriø“. Vieni komandos nariai ûkininkauja, kiti triûsia kitose darbovietëse, ir mus visus vienija futbolas. Ekipoje daugiausia vyresnio amþiaus vyrai, kurie galbût jaunystëje nesuspëjo pasisotinti futbolu, o va jaunimo trûksta“, – kalbëjo Këdainiø kultûros centre dirbantis A. Kulbis. „Aþytënø“ komandos vadovas Ðarûnas Ðiuðë teigë, jog aktyvø gyvenimo bûdà mëgstantiems kaimo þmonëms trûksta pramogø, o ði lyga kaip tik uþpildo ðià spragà. „Futbolas naudingas ne tik þaidëjams, bet ir sirgaliams. Juk rungtyniø metu galima atitrûkti nuo kasdieniø rûpesèiø ir uþmirðti kamuojanèias problemas, ser-

gant uþ mëgstamà komandà iðlieti susikaupusias emocijas“, – teigë „Aþytënø“ sportininkø siela pagrástai laikomas vietos þemës ûkio bendrovës vadovas Ð. Ðiuðë.

1490

2310

Tik 335 Lt

Tik 455 Lt

1490

Tik 535 Lt

Prekyba iðsimokëtinai iki 48 mën., taip pat pensininkams iki 70 metø bei II ir III grupiø neágaliesiems. Vartojimo kreditai iki 10 000 Lt. Prekyba vidaus palangëmis. 1 m kaina – nuo 19,50 Lt.

Motokoroso trasoje këdainieèiai skynë pergales.

sëje). 65CC klasëje N. Gasiûnas buvo pirmas, o D. Draginas – ketvirtas. 85CC klasëje A. Èepas ið-

/Nuotr. www.këdainietis.lt/

kovojo 2-àjà, o Ignas Nomeika – deðimtàjà vietas. „Rinkos aikðtës“ inf.

Tel.: 8 616 46 655, 8 640 22 992, 8 640 10 033.


2012 m. birþelio 21 d.

7

Pasiraðæ sutartá, pradës darbus Kokliuðas puola paauglius Per pirmuosius penkis ðiø metø mënesius Kauno apskrityje registruota 12 kokliuðo atvejø, kai per visus 201 20111 m. Kauno apskrityje jø tebuvo keturi keturi.. Dauguma susirgusiøjø – paaugliai ir suaugusieji suaugusieji,, kuriø imunitetas, suformuotas skiepais, jau iðblësæs.

Auðra MALINAUSKIENË

VðÁ Këdainiø ligoninë ágyvendina du projektus, kuriuos finansuoja Ðveicarijos vyriausybë. Pagal vienà ið jø bus apðiltinti ligoninës korpusai ir atnaujinta ðildymo sistema, o pagal kità – ásigyta modernios medicininës árangos Akuðerijos skyriui skyriui..

Svarbu skiepytis prieð mokyklà

Pasiraðë sutartis Këdainiø ligoninë savarankiðkai, kaip vykdytoja, dalyvauja programoje „Energijà tausojanèiø technologijø ávedimas Lietuvos ligoninëse, teikianèiose paslaugas nëðèiajai, gimdyvei ir naujagimiui“. „Ðiø metø vasará Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Ðveicarijos vyriausybe pasiraðë finansavimo sutartá. Prieð keletà dienø su ðia ministerija ir Centrine projektø valdymo agentûra savo ruoþtu pasiraðëme likusias sutartis“, – pasakojo Këdainiø ligoninës direktorius Stasys Skauminas. Paðnekovo teigimu, darbas prie ðio projekto vyksta jau apie trejetà metø. Taèiau ástaigos vadovas tikisi, kad po to, kai birþelio 12 dienà buvo pasiraðytos likusios sutartys reikalai pagaliau pajudës á prieká ir prasidës vieno ið ligoninës pastatø renovacijos darbai.

Truks pusantrø metø Ðiam projektui ágyvendinti skirta apie 1,5 milijono litø. Uþ ðià sumà bus sutvarkytos korpuso, kuriame yra Priëmimo ir Akuðerinis skyriai, lauko sienos, apðiltinti pamatai ir stogas, atlikta ðildymo, ventiliacijos ir kondicionavimo sistemø rekonstrukcija ir 500 metrø lauko ðilumos tinklø renovacija. Ástaigos vadovo duomenimis, visiems darbams – nuo vieðøjø pir-

Gydymo ástaigos vadovas S. Skauminas tikisi, kad ágyvendinus abu projektus vienas ið ligoninës pastatø taps modernesnis ið vidaus ir iðorës.

kimø konkursø iki renovacijos pabaigos, yra skirta pusantrø metø. „Artimiausiomis dienomis, pasibaigus projektavimo darbø konkursui, turëtø paaiðkëti jø laimëtojas. Po poros mënesiø turëtø prasidëti konkursas statybos darbams atlikti, o dar po keliø mënesiø – ðiø metø pabaigoje, bûtø pradëta rekonstrukcija. Tikimës, kad kitø metø rudená jau galësime dþiaugtis sutvarkytu korpusu“, – kalbëjo S. Skauminas.

Tapo partneriais Këdainiø ligoninë ágyvendina ir antràjá projektà „Nëðèiøjø, gimdyviø ir naujagimiø sveikatos prieþiûros gerinimas Lietuvoje“, kuriame mûsø rajono gydymo ástai-

ga yra partneris. Ðios programos vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Kauno klinikos, administruojanèios projektà. Jame dalyvauja 22 Lietuvos gydymo ástaigos, tarp kuriø – ir Këdainiø ligoninë. „Pagal ðià programà mums numatyta skirti modernios árangos – funkciniø lovø, naujagimiø lovyèiø, operaciná stalà, narkozës aparatà, gyvybiniø funkcijø monitoriø naujagimiams, sistemos teigiamam slëgiui kvëpavimo takuose palaikyti, ðildomø naujagimiø reanimacijos stalø, svarstykliø, kardiotopografà ir kt.“, – vardijo S. Skauminas. Vien tik Këdainiø ligoninei skirtos árangos suma – apie vienas milijonas litø.

Daugëjant kokliuðo atvejø, Kauno visuomenës sveikatos specialistai primena, kad kokliuðas – tai skiepais valdoma infekcija, nuo kurios vaikus galima skiepyti nemokamai. Kadangi visi atvejai pavieniai, susijusiø atvejø nenustatyta, tikëtina, kad toks sergamumo didëjimas yra gerëjanèios diagnostikos poþymis, kuris padës geriau nustatyti esamà situacijà. Beveik visais atvejais ligos diagnozë (iðskyrus vienà) yra patvirtinta laboratoriniais tyrimais. Daugiausiai sirgo 12– 17 m. paaugliai, kurie paskutiná kartà nuo kokliuðo buvo skiepyti prieð deðimtá ar daugiau metø. Tokiems paaugliams, gimusiems iki 2002 m., dar nebuvo galimybës prieð pradedant lankyti mokyklà pasiskiepyti vakcina su kokliuðo komponentu. Didëjantis sergamumas patvirtina, kaip svarbu minëta vakcina skiepytis prieð mokyklà.

Sprendþia ðeimos gydytojas Norintiems apsisaugoti nuo kokliuðo paaugliams ir vyresniems asmenims galima rekomenduoti mokamus skiepus vakcina, kurios sudëtyje yra difterijos ir stabligës anatoksinø bei nelàstelinio kokliuðo komponentø. Kaip derinti ðià vakcinà su jau galbût áskiepyta palaikomàja difterijos ir stabligës vakcinos doze, kurios áskiepijimas numatytas 15–16 m. amþiuje, turi nuspræsti ðeimos gydytojas.

Sirgo ir suaugusieji

Kauno apskrityje kokliuðu susirgo ir du suaugusieji. 57 m. amþiaus vyro skiepijimø istorijos iðsiaiðkinti nepavyko. Taèiau jei jis buvo skiepytas pagal tuo metu galiojusá vaikø profilaktiniø skiepijimø kalendoriø, paskutinë vakcinos dozë nuo kokliuðo jam galëjo bûti suleista ne vyresniam, kaip 2 metø amþiaus. 31-eriø vyro imunitetas jau bus iðblësæs, nes vakcina su kokliuðo komponentu paskutiná kartà skiepytas beveik prieð trisdeðimt metø. Tokio amþiaus asmenims, kaip ir paaugliams, galima rekomenduoti vienà mokamà vakcinos dozæ, kurios sudëtyje yra difterijos ir stabligës anatoksinø bei nelàstelinio kokliuðo komponentø. Ir tik trimis atvejais sirgo maþi vaikai, kuriuos dar turëtø saugoti skiepai. Jauniausias – 2 metø vaikas, paskutiná kartà nuo kokliuðo skiepytas vos prieð metus, tai buvo pirmoji stiprinamoji dozë, kuri áskiepyta vëliau, nei tai numato vaikø profilaktiniø skiepijimø kalendorius.

Skiepyti daþnai vëluojama Daþniausiai skiepyti vëluojama dël to, kad paskirtu laiku vaikas serga, o daþnai sergantys vaikai paprastai turi silpnesná imunitetà, dël to ir imunoprofilaktika jiems gali bûti maþiau efektyvi nei sveikiems vaikams. Skiepø kalendoriaus nustatytø terminø nesilaikymas taip pat gali bûti prieþastis, dël ko nesusiformavo pakankamas apsauginis imunitetas. Susirgo ir du penkiameèiai, kurie buvo skiepyti beveik laiku. Ðie kokliuðo atvejai árodo, kad imunoprofilaktika padeda iðvengti sunkiø ðio susirgimo formø, be to, bet koks nesilaikymas vaikø skiepijimø kalendoriuje numatyto laiko dël vienø ar kitø prieþasèiø gali sukelti nesklandumø ateityje. Kristina RUDÞINSKAITË, Kauno visuomenës sveikatos centro Uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolës skyriaus vedëjo pavaduotoja

Këdainiø senamiesèio vaistinëje, ásikûrusioje Budrio g. 5 suaugusiøjø poliklinikoje, gausus kokybiðkø ortopediniø prekiø pasirinkimas. Visa tai, ko gali prireikti kiekvienam, atsitikus nelaimei ar sveikstant po ligos. Èia rasite lazdeliø, paþastiniø ir alkûniniø ramentø, kamuoliukø masaþui, gumø mankðtai, ádëklø á avalynæ, tarpupirðèiø plëstuvø. Gausus átvarø pasirinkimas: juosmeniui, stuburo ir pilvo iðvarþai, kelio sànariui, èiurnai, pëdai, kaklui, alkûnei, rieðui. Siûlome patogià prancûzø avalynæ „Podo Well“ pavargusioms ir skaudanèioms kojoms, kuri ypaè tinka mûvëti esant ávairioms pëdø deformacijoms. Jei jus vargina kojø skausmas, pasiûlysime medicinines kompresines kojines venø ligø gydymui ir profilaktikai. Laukiame apsilankant darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.

AKCIJA! Pasitikrink regëjimà nemokamai! Nemokamas iðsamus akiø tyrimas (turint gydytojo siuntimà). Iðsamus akiø tyrimas (be siuntimo) – tik 30 Lt. Nuolaidos akiniø rëmeliams ir korekciniams læðiams. Ðiø metø pabaigoje turëtø prasidëti ðio ligoninës korpuso rekonstrukcijos darbai.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Registracija tel. 50 080, adresas: Didþioji g. 58.


8

2012 m. birþelio 21 d.

Këdainiuose lankësi vaikai ið Pagëgiø Birþelio 12-oji Pagëgiø vaikø globos namø globotiniams – áspûdinga diena! V aikø gynimo Vaikø dienà atðventæ Kauno santakoje santakoje,, globotiniai pramogø maratonà pratæsë Këdainiø kraðte.

papasakojo, kà AB „Lifosa“ gamina ir kaip atsiranda baltieji fosfogipso kalnai. Ið beveik 80 metrø aukðèio visi stebëjo ir gërëjosi Këdainiø miesto vaizdu. Groþis neapsakomas!

Atsiliepimai – tik teigiami

Kai kuriems globotiniams Këdainiai asocijavosi su agurkais, bet stebëdami ðá miestà per autobusiuko langus, jie tik aikèiojo ið nuostabos: „Kaip graþu...“

Uþbaigti ir aptarti ekskursijà po Këdainius keliautojai atvyko á restoranà „Grëjaus namas“. Jauki aplinka ir skanus maistas iðsklaidë visà vaikø nuovargá – jie mëgavosi maloniu aptarnavimu ir, þinoma, gardþiais patiekalais. Globotiniø atsiliepimai apie ðià kelionæ – tik teigiami. Vaikai vieni kitiems krykðtaudami pasakojo savo patirtus áspûdþius, nuotykius ir vylësi, jog kada nors èia dar sugráð. Visi ekskursijos dalyviai iðkëlæ galvas dràsiai gali pasakyti: „Dëkojame uþ Jûsø gerumà!“.

Surengë siurprizà Visos dienos iðvykà planavo direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vitalija Ivanauskienë, taèiau ji neatskleidë, kà globotiniai veiks, mat tai buvo savotiðkas siurprizas. Pirmiausia vaikai aplankë Këdainiø kraðto muziejø, kur buvo vykdoma edukacinë veikla „Seni daiktai prabyla“. Uþ tai jie liko dëkingi TV3 ir „SEB banko“ organizuotai „Iðsipildymo akcijai 2011“. Globotiniai ne tik susipaþino ir pamatë kaip senovëje þmonës plaudavo ir lygindavo drabuþius, kokius batus avëdavo, kuo apðviesdavo kambarius, kuo neðdavo vandená, bet ir iðbandë

Ið beveik 80 metrø aukðèio visi stebëjo ir gërëjosi Këdainiø miesto vaizdu.

visa tai praktiðkai. Ið muziejaus visi patraukë á Evangelikø reformatø baþnyèià, kur yra árengtas kuni-

gaikðèiø Radvilø mauzoliejus.

Skanavo ledø Turbût kiekvienam vaikui yra smalsu kaip gaminami skanëstai – ledai. Smalsu buvo ir pagëgiðkiams. Todël jie apsilankë UAB „Vikeda“ – kokybiðkø ir stilingø valgomøjø ledø DADU gamybos ámonëje. Vaikai pasivaikðèiojo po fabrikà, buvo supaþindinti su ledø gamybos procesu bei pavaiðinti DADU ledais.

Apþiûrëjo „Lifosos“ kalnus

Pagëgiðkiai apsilankë UAB „Vikeda“ – kokybiðkø ir stilingø valgomøjø ledø DADU gamybos ámonëje.

Tàdien AB „Lifosa“ organizavo atvirø durø dienà. Turbût nevisi këdainieèiai yra pabuvojæ „Lifosa“ fosfogipso kalnuose, o mums ði laimë nusiðypsojo netikëtai. Savo autobusiuku apvaþiavome visà AB „Lifosos“ teritorijà ir pakilome á vaizdinguosius kalnus. Ámonës darbuotojas su dideliu malonumu globotiniams iðsamiai

Susitiko su buvusiu tremtiniu Gedulo ir V ilties dienai atminti Vilties Labûnavos pagrindinëje mokykloje surengtas susitikimas su kraðtieèiu, buvusiu tremtiniu Petru Ibensku. 1948 metais jis kartu su tëvais ið Ansainiø kaimo buvo iðtremtas á Sibirà. Á Lietuvà sugráþ sugráþoo 1958-aisiais. P. Ibenskas mokiniams papasakojo apie gyvenimà Sibire, apie tai, kad þmogus visada turi turëti viltá ir tikëjimà, nes tik tai gelbsti sunkiausiais momentais. Kraðtietis dailininkas pristatë savo tapytus paveikslus, kuriuose daugiausia vaizduojamos tremties vietos. Ðià paveikslø kolekcijà P. Ibenskas padovanojo mokyklai.

Vitalija IVANAUSKIENË, Pagëgiø vaikø globos namø direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

P. Ibenskas pristato savo paveikslà, kuriame vaizduojama tremties vieta.

Nuoðirdi buvusio tremtinio kalba, prisiminimai labai sudomino mokinius.

Kristina STANIONIENË, Labûnavos pagrindinës mokyklos direktorë

Pirmiausia vaikai aplankë Këdainiø kraðto muziejø, kur buvo vykdoma edukacinë veikla „Seni daiktai prabyla“.

Buvusios Këdainiø elektros aparatûros gamyklos darbuotojø klubo „Kontaktas“ praneðimas Birþelio 23 dienà (ðeðtadiená) 10 val. Ðv. Juozapo baþnyèioje bus aukojamos ðv. Miðios uþ buvusios elektros aparatûros gamyklos mirusius darbuotojus, pagerbiant jø atminimà. Birþelio 24 dienà (sekmadiená) 15 val. klubo „Kontaktas“ nariai su ðeimomis kvieèiami á tradicinæ, jau ketvirtus metus rengiamà, vakaronæ, kuri ávyks Jono ir Antaninos Viðèiø kaimo turizmo sodyboje Këboniø kaime (apie 1 km uþ Bartkûniðkio gyvenvietës). Ðventinëje programoje: klubo valdybos nariø organizuojami konkursai, þaidimai, atrakcionai, varþytuvës, ansamblieèiø ið Lenkijos programa, Janinø ir Jonø sveikinimai, vakaro lauþas, paparèio þiedo ieðkojimas ir fejerverkas. Á ðventæ bus galima atvykti autobusu, kuris nuo 14 iki 15 val. kursuos kas 20 min. nuo centrinio paðto, uþsuks á Geguèiø g., sustos prieðais prekybos centrà IKI. Pageidaujanèius talkinti organizatoriams praðome atvykti pirmuoju reisu. Tel. pasiteirauti: 8 685 52 293, 8 687 87 102. Klubo valdyba


2012 m. birþelio 21 d.

15

RENGINIAI JANINOS MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, el. paðtas galerija@jmm-muziejus.lt, www.jmm-muziejus.com) Nuo birþelio 23 iki rugpjûèio 31 dienos – muziejaus ákûrëjos Janinos MonkutësMarks kûrybos paroda „Dovana tëviðkei“, kurioje pristatomi tekstilës, tapybos ir grafikos darbai. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS Këdainieèio Algio Augustaièio personalinës tapybos darbø parodos atidarymas ir knygos „Kitur yra manyje” sutiktuvës, gros pianistas Aleksandras Isakovas (Vilnius) (veiks iki birþelio 29 d.). Birþelio 30 d. – Aloyzo Stasiulevièiaus tapybos darbø parodos atidarymas (veiks iki rugpjûèio 12 d.). KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Birþelio 25–30 d. 10–16 val. – projektas „Teatrinë vasaros stovykla „Pasiklydusi pasaka“. Birþelio 29 d. 19–21.30 val.– vakarai jaunimui „Ant kalno“ prie Kultûros centro. ROTUÐËS KIEMELIS Birþelio 23 d. – Joniniø vakaras. 20 val. – liaudiðkos muzikos kapelø „Vilainiai“ (Këdainiai) ir „Zypliø dvaro kapela“ (Ðakiø r.) koncertas. Kapelø vadovø Antano Mikalausko ir Remigijaus Poderio knygos „Mûsø kelias“ pristatymas Nevëþio krantinëje, ties Senosios Rinkos aikðte. 21.30 val. – Joniniø apeigos „Bëk, upela, vingiuodama, neðk vainikà linguodama“ su folkloro ansambliais „Linago“(Kaunas) ir „Jorija“ (Këdainiai). GOJELIS JOSVAINIUOSE PRIE ÐUÐVËS Birþelio 22 d. 20 val. – Jonø ir Janinø pagerbimas, spor to varþybos, ðokiai su DJ. Renginá ves Mama Rokenrol. Bus galima paskanauti ðaðlykø ir ðalto alaus, vyks loterija vaikams. ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Birþelio mënuo yra skiriamas Ðvè. Jëzaus Ðirdies garbei. Birþelinës pamaldos (t.y. Ðvè. Jëzaus Ðirdies litanija) bus giedama darbo dienomis 17.45 val., ðeðtadieniais – 15.45 val., sekmadieniais – 11.45 val. Birþelio 24 d. – ðv. Jono Krikðtytojo gimimo iðkilmë. 12 val. ðv. Miðios bus aukojamos uþ Kauno Arkivyskupijà, nes ðv. Jonas Krikðtytojas yra mûsø vyskupijos globëjas. Taip pat melsimës uþ parapijà, ðeimos ir jaunimo centrø darbuotojus, Gyvojo Roþinio kalbëtojus, Ðiluvos Dievo Motinos draugijà, „Carito“ organizacijà ir moteris adoruotojas. Birþelio 29 d. – apaðtalø Petro ir Pauliaus ðventë. Ðv. Miðios bus aukojamos 8 ir 18 val. ÐV. JURGIO (MÛRINË) BAÞNYÈIA Birþelio 29 d. (penktadiená) 15 val. – kvieèiama vykti á Ðiluvos ðventovës ligoniø dienos vakarines pamaldas. Kelionës kaina – 20 Lt. Praðome uþsiraðyti prie „Carito“ staliuko baþnyèioje (tel. 8 652 29 356). Ðiluvoje 17 val. – Roþyno malda (procesijoje nuo Apsireiðkimo koplyèios á bazilikà), 18 val. – Ðv. Miðios (vadovaus kunigai egzorcistai), 19 val. – vidinio iðgydymo pamaldos, adoracija. APYTALAUKIO BAÞNYÈIA Birþelio 24 d. (sekmadiená) 12 val. – ðv. Miðios minint ðv. Jonà Krikðtytojà (Kauno Arkivyskupijos globëjà) ir baþnyèios tituliniai ðv. apaðtalø PETRO ir POVILO atlaidai.

Kryþiaþodþio, spausdinto birþelio 14 d. laikraðtyje, konkurso laimëtoja – Rita Janionytë.

1863 m. SUKILIMO MUZIEJUS Birþelio 30 d. – Lietuvos lëlininkø autoriniø darbø parodos „Lëlës“ atidarymas (veiks iki liepos 30 d.).

DARBØ SAUGOS KURSAI Birþelio 25 d. 9 val. Këdainiø ðvietimo pagalbos tarnyboje (Josvainiø g. 40) prasidës darbuotojø saugos ir sveikatos (DSS) kursai pagal naujàjà mokymo ir atestavimo tvarkà: · darbdaviams, juos atstovaujantiems ir ágaliotiems asmenims, · DSS tarnybø specialistams (tik su aukðtuoju iðsilavinimu), · ámoniø vadovams, vykdantiems DSS tarnybos funkcijas, Tuo pat metu vyks ir gaisrinës saugos kursai ámoniø vadovams ir/ar jø ágaliotiems asmenims. Mokymus vykdo UAB „Darbosaugos konsultacijos“ (lic. Nr. 3764).

Registravimas ir informacija telefonais: 69 503, 8 600 20 480.

Kalendorius SAULË Teka 4.41 val., leidþiasi 22 val., dienos ilgumas 17.19 val. MËNULIS Jaunatis.

UAB „Þemetra“ atlieka kadastrinius matavimus þemës sklypui Këdainiø raj., Pelëdnagiø sen., Nociûnø k., Pëdþiø g. 7. Ðis sklypas ribojasi su Kristinos Mordasienës sklypu. Praðome atsiliepti K. Mordasienës paveldëtojus dël þemës sklypo ribø derinimo. Tel. 8 657 58 790.

Rytoj – VASAROS SAULËGRÁÞA

Dienà: +16+19 oC Naktá: +10+12 oC vëjas: 2–4 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Aloyzas, Galminas, Vasarë, Alicija. Penktadiená: Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima, Inocentas.


16

2012 m. birþelio 21 d.

Sukûrë triratá ið kamuoliø

JAV sukûrë galingiausià kompiuterá Bendrovë IBM sukûrë naujà superkompiuterá „Sequoia“ ir JAV atsidûrë pirmoje galingiausiø pasaulio kompiuteriø turëtojø sàraðo vietoje. Tai pirmas kartas, kai JAV uþëmë ðià pozicijà po to, kai prieð dvejus metus pirmaujanèia valstybe tapo Kinija. „Sequoia“ bus naudojamas

simuliacijoms, kurios padës pratæsti senstanèiø branduoliniø ginklø tinkamumo laikà ir leis apsieiti be tikrø poþeminiø branduoliniø bandymø. Ðis kompiuteris yra 1,55 karto greitesnis nei Japonijos superkompiuteris, kuris atsidûrë antroje vietoje. Be to, „Sequoia“ sunaudoja tik 7,9 megavato elektros energijos, o japonø

kompiuteris – 12,6 megavato. Ið 10 galingiausiø pasaulio kompiuteriø JAV ðiuo metu turi tris. Kinija ir Vokietija turi po du superkompiuterius, o Japonija, Prancûzija ir Italija – po vienà. Pirmaujanti superkompiuteriø gamintoja yra IBM – ði kompanija pagamino net 6 ið 10 galingiausiø pasaulio kompiuteriø.

Nustatytas Europos urvø pieðiniø amþius Ðeðiasdeðimtetis vokietis Dyteris Zenftas sukûrë triratá, kurio ratams panaudojo 100 futbolo kamuoliø.

Þvejoja ankstyvà rytà

Seniai buvo manoma, kad Ispanijoje esantys urvø pieðiniai yra seniausi Europoje, bet dabar mokslininkams pavyko tiksliai nustatyti jø amþiø, ir paaiðkëjo, kad jie dar senesni nei manyta iki ðiol. Kantabrijos regiono urve esantys gyvûnø pieðiniai, þmogaus plaðtakø kontûrai ir raudoni taðkai yra maþdaug 4 tûkst. metø senesni nei manyta iki ðiol. Mokslininkai nustatë, kad seniausiu Europos pieðiniu galima laikyti vie-

nà raudonà apskritimà, kuris yra senesnis nei 40 tûkst. 800 metø. Pieðiniø amþius buvo nustatytas iðtyrus jø pavirðiuje susidariusias kalcio karbonato nuosëdas. Kalcio karbonato nuosëdose yra ðiek tiek gamtoje randamo radioaktyvaus urano atomø. Ðiems atomams yrant susidaro cheminis elementas toris. Irimo procesas vyksta labai pastoviu tempu, todël iðtyræ urano ir torio santyká nuosëdose, mokslininkai gali nustaty-

ti, kada jos susidarë. Ðis datavimo bûdas buvo þinomas jau seniai, bet tik dabar buvo iðtobulintas taip, kad uþtenka labai maþo nuosëdø mëginio. Tyrimui buvo naudojamos virð daþø pigmentø susidariusios nuosëdos, todël rezultatai rodo, koks galëtø bûti maþiausias pieðiniø amþius. Taèiau gali bûti, kad pieðiniai dar senesni, nes kol susidarë nuosëdos, turëjo praeiti kaþkiek laiko.

Vokietija gràþino Peru 600 metø mumijà Þvejys bando savo laimæ prie eþero Bavarijoje (Vokietija).

Tokijuje – þaislø paroda

Birþelio 14-àjà prasidëjo keturias dienas truksianti tarptautinë Tokijo þaislø paroda. Joje dalyvauja 144 kompanijos, eksponuojama apie 35 tûkst. þaislø.

Jaguariukai – lyg þaisliukai

Jaguaro jaunikliai þaidþia Berlyno (Vokietija) zoologijos sodo aptvare. Balandþio mënesá gimusius jauniklius mama Kiara globojo pirmas ðeðias savaites.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas raredakcija @ra.w3.lt raredakcija@ Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas rinkosaikste@ra.w3.lt

Vokietija gràþino Peru 600 metø senumo mumijà, kuri 1986 metais buvo iðveþta ið ðalies. Mumifikuotas kûnas buvo rastas Peru Ankaðo departamente netoli Alpamajo kalno ir atiduotas Miuncheno þurnalui, ku-

ris mumijà perdavë Vokietijos valdþiai. Pasak Peru uþsienio reikalø ministerijos, Miuncheno etnologijos muziejaus ekspertai iðsiaiðkino, kad palaikai kilæ ið Peru ir nedelsiant nusprendë juos gràþinti.

Baþnyèioje – aistruoliø zona

Iðvydo labai retà paukðtá

Peru vyriausybë teigiamai vertina Vokietijos valdþios bendradarbiavimo lygá. Mumija buvo oficialiai perduota Peru valdþiai, kai prezidentas Olanta Humala lankësi Vokietijoje.

Kijevo srities Vyðgorodo rajono centre dvasininkas vienoje ið tenykðtës graikø katalikø baþnyèios patalpø árengë aistruoliø zonà. Dabar tikintieji ten þiûri Europos futbolo èempionato rungtynes. Anot Tëvo Taraso, tiems, kurie retai lankosi baþnyèioje, tai proga ateiti á maldos namus. Tiesa, stebint rungtynes baþnyèioje galioja tam tikri apribojimai. Draudimas taikomas alkoholiui ir cigaretëms, taip pat keiksmaþodþiams.

Aliaskoje rastas suduþæs lëktuvas JAV kariuomenës pareigûnai praneðë, kad ledyne Aliaskos valstijoje, netoli Ankoridþo, buvo rasta seno lëktuvo nuolauþø ir galbût þmogaus kaulø liekanø. Lëktuvo nuolauþø buvo rasta per kariuomenës sraigtasparnio mokomàjá skrydá. Ankoridþo oro pajëgø bazës atstovas sakë, kad tai tikriausiai yra senas karinis lëktuvas. Ðiuo metu laukiama iðsamesnio tyrimo ir vietovëje taikomi skrydþiø apribojimai.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

„Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Pietø Korëjoje á Raudonàjà knygà átraukta rojinë musinukë.

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 662 Tiraþas 5 940 egz.

Ketvirtadienio 2012-06-21  

skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you