Page 1

2012 m. geguþës 26 d.

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

Kraðto ðviesuoliai

Senajame miesto parke vyks moksleiviø dainø ir ðokiø ðventë

„Auðros“ vidurinës mokyklos jauniø ðokiø kolektyvas „Dagilis“ mûsø rajonui atstovaus respublikinëje moksleiviø dainø ir ðokiø ðventëje Vilniuje.

Auðra MALINAUSKIENË

Birþelio 2 dienà senajame miesto parke vyks rajono moksleiviø dainø ir ðokiø ðventë „Jaunystës vaivorykðtë miestui“, skirta Këdainiø 640-osioms metinëms. Kas pora metø vykstanèiame renginyje dalyvaus ddvideðimt videðimt devyniø rajono kultûros ir ðvietimo ástaigø atstovai atstovai.. Ið viso scenoje pasirody pasirodyss ðeðiasdeðimt vaikø ir jaunimo kolektyvø, kuriuose – 992 dalyviai dalyviai.. Jaunuosius këdainieèius dainø ir ðokiø ðventei ruoðia 43 vadov ai vadovai ai,, Këdainiø kraðtui nusipelnæ þmonës. Paruoðë po kelis kolektyvus Po tris kolektyvus ðventei ruoðia Jolita Gvergþdienë ir Violeta Jankauskienë, po keturis – Rûta Pluèiuvienë ir Genë Regina Dzikienë, penkis – Danutë Pilibienë. Rajoninëje dainø ir ðokiø ðventëje dalyvaus septyni „Auðros“ vidurinës mokyklos kolektyvai, kuriuose – 113 nariø. „Ryto“

vidurinei mokyklai atstovaus ðeði meno kolektyvai (131 dalyvis). Pasirodymui ruoðiasi 76 „Atþalyno“ gimnazijos mokiniai, sudarantys penkis kolektyvus. Á ðventæ Këdainiuose atvyks ir penki meno kolektyvai, kuriuose – 68 dalyviai, ið Josvainiø gimnazijos.

Prilygsta þaidynëms „Lietuvos dainø ðventë yra

nacionalinis visuotinio pobûdþio kultûros reiðkinys, savo dvasia prilygstantis senosioms Graikijos olimpinëms þaidynëms. Dainø ðventë iðaukðtina þmogaus kûrybinæ saviraiðkà, meno kûrëjø galias, tautinës kultûros gyvybingumà, Tëvynës meilæ ir solidarumà. Mëgëjø meno kolektyvø kûrybinis aktyvumas, vietinës, regioninës dainø ðventës yra Lietuvos dainø

ðventës tradicijø tæstinumo pagrindas“, – ásitikinæs rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyriaus vedëjas Kæstutis Stadalnykas. Paðnekovo duomenimis, mûsø ðalyje dainø ðventes pradëta rengti treèiajame XX amþiaus deðimtmetyje. /Nukelta á 3 psl./

Këdainiø kraðto ðviesuoliai – 2012 Rubrikoje „Kraðto ðviesuoliai“ supaþindiname su iðkiliais Këdainiø kraðto þmonëmis, dabartinës kultûros sergëtojais, gerø idëjø, pilietinës iniciatyvos skleidëjais, þymiais mûsø kraðto þmonëmis, visuomenëje ir bendruomenëse gerbiamais ðviesuoliais. Tikime, kad visuose rajono kampeliuose dar yra þmoniø, kuriø gyvenimas ir darbai verti ðviesuolio vardo.

Skambinkite, raðykite ir papasakokite mums apie Këdainiø kraðto ðviesuolius. Norime, kad apie tokius þmones þinotø, vertintø ir ið jø dvasinës stiprybës semtøsi tiek jaunuomenë, tiek vyresnieji laikraðèio skaitytojai. Lauksime Jûsø laiðkø ir skambuèiø El. paðtu raredakcija@ra.w3.lt Teirautis redakcijos tel.

56 511


2

2012 m. geguþës 26 d.

popietei

Artëja Ðëtos jubiliejus Auðra MALINAUSKIENË

Birþelio 2–3 dienomis, ðeðtadiená ir sekmadiená, Ðëtoje bus ðvenèiamas jubiliejinis, 650-asis 650-asis,, miestelio gimtadienis, á kurá kvieèiami visi Ðëtos kraðto þmonës. Ðventëje netrûks ávairiø pramogø ir þinomø sveèiø, taèiau vienas ið svarbiausiø renginiø akcentø bus naujos Ðëtos vëliavos pristatymas visuomenei ir jos paðventinimas paðventinimas.. Ðvæs dvi dienas Ðëtos seniûnas Petras Pupkus pasakojo, kad ðventei pradëta ruoðtis dar praëjusiø metø gruodþio mënesá. „Iki ðiol miestelio gimtadiená ðvæsdavome tris dienas, taèiau patirtis parodë, kad tai per ilgas laiko tarpas, nes ne tik iðsisemia organizatoriø idëjos, bet ir þmonës pavargsta nuo renginiø. Todël ðiemet pirmà kartà ðventë vyks dvi dienas. Tiesa, mes ðvenèiame tik jubiliejinius miestelio gimtadienius“, – kalbëjo P. Pupkus.

Prasidës bëgimu Ðëtos 650-asis gimtadienis prasidës birþelio 2 dienà 12 val. bëgimo varþybomis, kurias organizuoja þinomas maratonininkas, ðëtiðkis Aurimas Skinulis. Planuojama, kad ávairiø distancijø bëgimuose dalyvaus net keli ðimtai bëgikø ið visos Lietuvos. „Maþieji ðventës dalyviai varþysis þaidimuose, pieð. Be to, jiems bus siûloma ir kitokiø ádomiø atrakcijø. Tàdien Ðëtos gimnazijoje bus atidaryta kraðtietës Liucijos Navalinskienës tapybos darbø paroda, o këdainieèio Stasio Padalevièiaus fotografijø ekspozicija papuoð Ðëtos kultûros centrà“, – pasakojo P. Pupkus.

Dovanojo fejerverkus Birþelio 2 dienà miestelio

Visus këdainieèius Ðëtos seniûnas P. Pupkus kvieèia á jubiliejiná miestelio gimtadiená. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

centre stovës scena, kurioje vyks koncertas vaikams. Èia pasirodys Ðëtos ir Pagiriø jaunieji atlikëjai. Vëliau koncertuos Sirutiðkio liaudiðkos muzikos kapela, humoro grupë „Bobø radijas“, dainininkë Asta Pilypaitë. O po vakarinio koncerto dangø nuðvies fejerverkai, kuriuos dovanoja Ðëtos seniûnijos ûkininkai. Iki 2 val. nakties sveèiai galës ðokti diskotekoje, kurià ves profesionalus ðokiø vakarø vedëjas.

Atvyks arkivyskupas Birþelio 3 dienà 10 val. á Ðëtos miestelá suvaþiuos beveik dvideðimt baikeriø ið Këdainiø klubo „Laisvi vanagai“ ir kitø rajonø. Ratuoti sveèiai pavëþins norinèiuosius ir vaþinës po miestelá kviesdami bendruomenæ á ðventæ. Ðëtos baþnyèioje 12 val. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevièius aukos ðv. Miðias, suteiks vaikams Sutvirtinimo sakramentà ir paðventins naujàjà Ðëtos vëliavà. Nuo 11 val. baþnyèios ðventoriuje, o vëliau per ðv. Miðias gros puèiamøjø orkestras ið Babtø. „Prieð deðimt metø pirmieji Këdainiø rajone pasidarëme herbà, o dabar visuomenei pristatysime ir naujàjà miestelio vëliavà“,

– pabrëþë P. Pupkus.

Laukiami koncerte „Po to rinksimës á Ðëtos kultûros centrà, kur rengiamas minëjimas. Svarbiausius Ðëtos miestelio ávykius apþvelgs istorikë A. Peèiulytë. Bus apdovanoti garsûs vietos þmonës, áteiktos ávairios nominacijos. Pasibaigus oficialiai daliai vyks koncertas, kuriame pasirodys Truskavos kultûros centro liaudiðkos muzikos ansamblis „Vermena“, Josvainiø jaunimo kolektyvas „Auðtaras“, Ðëtos gimnazijos auklëtinis Arnas Jasiûnas, Pagiriø ðokiø kolektyvas ir kt.“, – pasakojo P. Pupkus. Be to, abi ðventës dienas veiks tautodailininkø mugë.

Dëkoja rëmëjams Ðëtos seniûnas P. Pupkus dëkoja visiems ðventës rëmëjams: rajono savivaldybei, Ðëtos ûkininkams, vietos bendruomenei, gimnazijai ir kultûros centrui, bibliotekai bei jø vadovams, taip pat rajono tarybos nariams Viktorui Fiodorovui, Donatui Valentinavièiui, rajono Vartotojø kooperatyvui, bendrovei „Këdainiø duona“ ir kavinei „Auðrûta“, kuri pasirûpins uþkandþiais ir gërimais.

„Vedavas“ kovoja dël taurës ir ruoðiasi varþyboms namuose Irma BAJORÛNË

Lietuvos taurës varþybø pirmajame etape Anykðèiuose Këdainiø klubas „V edavas“ liko ketvirtas. „Vedavas“

Klubo vadovas Petras Nomeika aiðkina, kad áprastos prizinës vietos iðlaikyti nepavyko dël to, kad stipriausi klubo sportininkai taurës etapo dienomis buvo trau-

U. Danauskaitë sëkmingai atstovauja „Vedavui“ moterø grupëje. /Nuotr. autorës/

muoti arba dalyvavo kitose varþybose. Nojus Gasiûnas, Arminas Jasikonis ir Vytautas Buèas ðià vasarà dalyvauja ávairiose ðalyse vykstanèiose Europos èempionato varþybose. Tarp lyderiø daþniausiai bûnantis Nerijus Rukðtela ir këdainietis Karolis Peleckis ðiuo metu gydosi traumas. Taurës varþybose „Vedavui“ daugiausia taðkø pelnë Ugnë Danauskaitë, Vytautas Buèas, Joviltas Cibas ir Argaudas Èepas. Klubas „Vedavas“ ruoðiasi varþyboms Këdainiø trasoje. Tarptautinës motokroso varþybos Lietuvos þemës ûkio ministerijos taurei laimëti ávyks birþelio 17 dienà. Pirmieji startai – nuo 12 valandos.

Geguþës 29 d., antradiená, 15 val. Lietuvos þemdirbystës instituto Paveikslø salëje (Instituto al. 1, Akademija, Këdainiø r.) Þemës ûkio ministerija organizuoja informaciná seminarà „Mokslo þiniø ir inovacinës praktikos sklaidos spartinimas, aktyviau panaudojant turimus eksperimentinius, mokymo, bandymø ûkius pagal Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programà“. Seminare kalbës þemës ûkio ministras Kazys Starkevièius, Þemës ûkio mokslo tarybos pirmininkas prof. Henrikas Þilinskas ir kiti mokslo, mokymo bei konsultavimo institucijø atstovai. Á renginá kvieèiami Þemës ûkio mokslo tarybos nariai, Þemës ûkio ministerijos, eksperimentiniø, mokomøjø bandymø ûkiø atstovai. Seminaras yra nemokamas. Trukmë: ~2,5 val.


2012 m. geguþës 26 d.

popietei

Senajame miesto parke vyks moksleiviø dainø ir ðokiø ðventë /Atkelta ið 1 psl./ 1924 metais vykusioje pirmojoje Lietuvos dainø ðventëje Kaune dalyvavo penki mûsø rajono chorai (ið viso 194 dalyviai): Këdainiø gimnazijos, Dotnuvos, Krakiø, Surviliðkio ir Ðëtos baþnytiniai chorai. 1928-øjø ir 1930 metø respublikinëse dainø ðventëse pasirodë jau po septynis mûsø kraðto chorus.

Vilniuje atstovaus rajonui Liepos 6–8 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleiviø dainø ðventë, kurioje dalyvaus keturi mûsø rajono mokyklø kolektyvai: „Ryto“ vidurinës mokyklos jaunuèiø (vadovë Þydrë Vancevièienë) ir jauniø (vad. Vitutë Dudonienë) chorai, „Ryto“ vidurinës mokyklos ir „Atþalyno“ gimnazijos jungtinis liaudiðkø ðokiø kolektyvas (vad. Danutë Pilibienë ir Rûta Pluèiuvienë) bei „Auðros“ vidurinës mokyklos jauniø liaudiðkø ðokiø kolektyvas „Dagilis“ (vad. Danutë Pilibienë). Rajono dainø ir ðokiø ðventëje „Jaunystës vaivorykðtë miestui“ pasirodys net penki liaudies ðokiø kolektyvai, kuriuos ðiam renginiui ruoðia „Auðros“ viduri-

nës mokyklos choreografijos mokytoja D. Pilibienë, besidarbuojanti ir „Atþalyno“ gimnazijoje, ir Truskavos kultûros centre. Jau daugelá metø padedanti organizuoti rajono moksleiviø dainø ir ðokiø ðventes, pedagogë prisipaþino, kad dirbti su tautiniø ðokiø kolektyvais jai labai patinka.

Tautiniø ðokiø kolektyvo „Dagilis“ ðokëjos penktokës Kamilë Turauskaitë ir Skirmantë Mataþinskaitë pasakojo liaudies ðokius pradëjusios ðokti todël, kad buvo labai ádomu, be to, jas þavëjo maloni ir gera mokytoja. Mergaitës patikino, kad ið bendraamþiø nesulaukia paðaipø dël to, jog ðoka tautinius ðokius. O dabar jos gyvena rajono ir respublikinës dainø ðventës laukimu. „Ðoku ir tautiniø ðokiø kolektyve, ir ðiuolaikiniø. Ir vienus, ir kitus lengva iðmokti, tereikia noro ir pastangø“, – sakë Kamilë. „Lietuviø liaudies ðokius ðoku todël, kad reikia iðlaikyti mûsø tautos tradicijas ir jas perduoti ið kartos á kartà“, – ásitikinusi Skirmantë.

Stiprina tautiðkumà

Iðlaiko tradicijø tæstinumà

Rajono savivaldybës mero pavaduotojà Nijolæ Naujokienæ dþiugina tie metai, kai rajone vyksta moksleiviø dainø ir ðokiø ðventë. „Manau, kad dalyvavimas tokiuose renginiuose stiprina tautiðkumà, savimonæ, taip pat juose galima pamatyti visuomeniðkumo apraiðkø. Juk reikia atlikti daug visuomeniðkos, savanoriðkos veiklos, kad bûtø pastebëtas jaunimas, su kuriuo kartu dirbant sukuriamas graþus renginys miestui“, – mano N. Naujokienë. Paðnekovë dþiaugiasi, jog ði dainø ir ðokiø ðventë skirta artëjanèiam miesto gimtadieniui. „Vertinu mokytojø darbà ir indëlá á dainø ir ðokiø ðventæ, nes tai parodo, kuo ðiandien gyvena mûsø mokyklos, kuriose iðlaikomas tautiðkumas, o vaikas gali pajusti tautos paproèius, iðmokti dainø ir ðokiø. Manau, kad tokios ðventës sustiprina darbà mokyklose“, – sakë N. Naujokienë.

Vienas ið ilgameèiø rajono dainø ir ðokiø ðventës organizatoriø, kuris apie trisdeðimt metø prisideda organizuojant minëtà renginá, yra ir „Auðros“ vidurinës mokyklos muzikos mokytojas Vytautas Greièius. Pedagogas artëjanèiai ðventei ruoðia porà mokiniø chorø. „Ðventëje dainuos jaunuèiø ir jauniø chorai. Ið viso ten pasirodys 168 jaunuèiø – pradiniø klasiø, chorø dainininkø ið daugumos Këdainiø rajono mokyklø. Dþiugu, kad „Ryto“ vidurinëje mokyklose yra chorinio dainavimo tradicijos tæstinumas, kai pradinukai, pereidami ið vienos kategorijos á kità, dainuoja tol, kol baigia mokyklà“, – sakë V. Greièius.

Senajame miesto parke dainuos „Auðros“ vidurinës mokyklos choras, vadovaujamas V. Greièiaus (pirmoje eilëje pirmas ið kairës). /Nuotr. autorës/

Birþelio 2 dienà miesto parke vyks devintoji rajono moksleiviø dainø ir ðokiø ðventë.

Repetuoja kasdien D. Pilibienës vadovaujamas jauniø ðokiø kolektyvas „Dagilis“ repetuoja kasdien. „Dagilio“ pagrindà sudaro penktø–ðeðtø klasiø mokiniai. Jie labai geri ir protingi. Dþiugu, kad vaikai noriai ðoka ir yra pareigingi, o dël uþklasinës veiklos nenukenèia jø mokslo rezultatai, nes kai kuriø mano ðokëjø mokslo rezultatai buvo ávertinti mokyklos vadovø. Be to, esame laimingi, kad mûsø ðokiø kolektyvas buvo atrinktas á rajoninæ ir respublikinæ dainø ðventes. Tai reiðkia, kad labai sunkus mûsø darbas buvo pastebëtas ir ávertintas“, – sakë D. Pilibienë.

Vaikams reikia árodinëti

Dainø ir ðokiø ðventei penkis liaudies ðokiø kolektyvus ruoðia „Auðros“ vidurinës mokyklos choreografijos mokytoja D. Pilibienë.

bei tradicijoms, nes kitaip iðnyksime kaip tauta. „Juk liaudies ðokis yra ðerdis, ið kurios vëliau iðauga daugelis kitø graþiø dalykø. Todël turime gerbti savo tautos kultûriná paveldà ir tuo pat metu atiduoti duoklæ ðiuolaikiniams menams. Puikus to pavyzdys yra keletas mano maþøjø ðokëjø, kurie pas mane ðoka liaudies ðokius, o pas mokytojà J. Gvergþdienæ lanko ðiuolaikiniø ðokiø uþsiëmimus“, – mano D. Pilibienë. Paðnekovë yra dëkinga „Auðros“ vidurinës mokyklos administracijai, kuri palaiko ir materialiai padeda jos vadovaujamam ðokiø kolektyvui.

Perduoti ið kartos á kartà

Ávyko devynios ðventës „Sovietmeèiu ir Lietuvai atgavus nepriklausomybæ Këdainiuose vyko rajono dainø ðventës. 1950 metø liepos 2 dienà surengtoje pirmojoje ðventëje dalyvavo chorai ir liaudies instrumentø orkestrai. 1963-iaisiais birþelio 9-àjà vykusioje pirmojoje rajoninëje moksleiviø dainø ðventëje pasirodë 2 560 saviveiklininkø. 1950– 1989 metais Këdainiuose ávyko 24 rajono dainø ir ðokiø ðventës, ið jø – keturios vaikø ir jaunimo. 1991–2012 metais mûsø mieste suorganizuotos devynios rajono dainø ir ðokiø ðventës, ið jø – penkios vaikø ir jaunimo“, – vardijo K. Stadalnykas. Nuo pirmosios rajoninës moksleiviø dainø ir ðokiø ðventës, vykusios prieð 49 metus, iki ðiol surengti aðtuoni tokio didelio masto renginiai mokyklinio amþiaus vaikams. Ðiø metø birþelio 2 dienà organizuojama ðventë bus devintoji.

3

Choreografijos mokytojos teigimu, vaikus nelengva prisikviesti á tautiniø ðokiø kolektyvus, todël jø Këdainiø kraðte yra tik keletas. „Mokinukams labiau patrauklûs yra ðiuolaikiniai ðokiai. Galbût tam átakos turi ir televizijos projektai, kuriuose dominuoja visiðkai kitokie ðokiø stiliai, nei lietuviø liaudies ðokiai. Dabar reikia Tautiniø ðokiø kolektyvo ðokëjos Kamilë nemaþai papluðëti árodinë(kairëje) ir Skirmantë mano, kad tautinius jant vaikams, kad mûsø ðokiai ðokius reikia perduoti ið kartos á kartà. taip pat yra labai graþûs ir

ádomûs. Mokinukams reikia laiko, kad perþengtø barjerà tarp ðiuolaikiniø ir tautiniø ðokiø. Kai mergaitës pamato, supranta ir ávertina, kad kartais nëra beveik jokio skirtumo, tarkim, tarp ðokëjø ðukuosenø, tuomet ima visiðkai kitaip þiûrëti á liaudies ðoká“, – kalbëjo D. Pilibienë. Paðnekovë pastebëjo, kad tik taip pamaþu galima prisijaukinti tautinius ðokius, kuriø iðsaugojimas mûsø rajone yra didelë problema. „Këdainiø kraðte yra daug mokyklø, taèiau liaudies ðokiø vaikai mokomi tik „Ryto“ ir „Auðros“ vidurinëse mokyklose bei „Atþalyno“ ir Josvainiø gimnazijose, taip pat Akademijos ir Truskavos kultûros centruose. Manau, kad rajono dainø ir ðokiø ðventës yra viena ið galimybiø iðsaugoti ir puoselëti tautines tradicijas“, – sakë D. Pilibienë.

Reikia neprarasti tapatybës Mokytoja su vaikais sako kalbanti apie tai, kad nereikia prarasti savo tapatybës, nes tai bûtø neatleistinas dalykas. Prioritetai turi bûti pareigos jausmas, meilë Tëvynei ir jos kultûriniam palikimui

Ðventë yra reikalinga Paðnekovo teigimu, birþelio 2 dienà senojo miesto scenoje dainuos jauniø, merginø ir miðrûs chorai bei vokaliniai ansambliai – dar apie 190 jaunøjø dainininkø. Ðventëje kûrinius atliks ir Këdainiø kultûros centro popchorai „Ðypsena“ bei „Sapnas“ ið Nociûnø. Taip pat pasirodys dauguma mûsø rajono vaikø darþeliø ir Muzikos mokyklos meno kolektyvø. „Tokios ðventës jaunimui yra labai reikalingos. Vaikai gali palyginti savo ir bendraamþiø darbo rezultatus. Taip pat pajusti didelio choro skambesá, patirti nuostabø bendrumo jausmà skambant dainai didþiuliame chore“, – mano V. Greièius.

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Kraðto ðviesuoliai“ remia

Sestadienio popietei 2012-05-26  

skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you