Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. geguþës 24 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. geguþës 24 d. Ketvirtadienis

Nr. 59 (2 424)

Prokuratûra jau tapo padaliniu

Kaina 1,20 Lt

Abiturientø ðventei ruoðiasi ir policija Penktadiená, geguþës 25-àjà, Këdainiø policija aktyviau patruliuos rajono teritorijoje. Pareigûnai sieks uþtikrinti vieðàjà tvarkà ir eismo saugumà. Tai susijæ su paskutinio skambuèio ðvente bendrojo lavinimo mokyklose. /Nukelta á 3 psl./

Pareigûnai ieðko ðeðiolikmetës Policija toliau tebeieðko ið Këdainiø vaikø globos namø „Saulutë“ pabëgusios nepilnametës ir praðo visuomenës pagalbos. Ðeðiolikmetë Justina Kisieliûtë ið „Saulutës“ iðëjo balandþio 29-osios vakare ir iki ðiol negráþo. /Nukelta á 3 psl./

Minëjo migracijos tarnybø sukaktá Jovita ÞEBRAUSKAITË

Pirmadiená buvo paminëtas Lietuvos migracijos tarnybø 20-metis, ir rajono Policijos komisariato Migracijos poskyrio darbuotojas ta proga pasveikino kolegos kolegos..

Jau treèia savaitë Këdainiø rajono apylinkës prokuratûra dirba bûdama nebe savarankiðka institucija, o priklausydama Kauno apygardos prokuratûrai prokuratûrai.. Pastarosios padaliniu ji tapo nuo geguþës 4-osios, pasibaigus pirmajam Lietuvos prokuratûrø struktûros pertvarkos etapui etapui.. /Nukelta á 3 psl./

Sukakties proga dviem ðio poskyrio darbuotojoms uþ nepriekaiðtingà tarnybà buvo pareikðtos padëkos. /Nukelta á 3 psl./

Ðiuo metu vyksta antrasis prokuratûrø struktûros pertvarkos etapas.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

„Sodra“ pradëjo skelbti atidëtø skolø sumas „Sodra“ kasdien atnaujina ir pateikia duomenis apie jai skolingus draudëjus, o nuo ðiol kasdien skelbiamos ir atidëtos mokëtinø skolø sumos.

Duomenys apie ámoniø skolà „Sodros“ biudþetui yra aktualûs verslo ámonëms renkantis partnerius ar uþsakymø vykdytojus. „Sodrai“ skolingø ámoniø sàraðas kasdien atnaujinamas ir skelbia-

mas ZIP formato byla adresu http:/ /www.sodra.lt/lt/paslaugos/informacijos_rinkmenos/draudeju_duomenys . Uþklausà apie konkretø draudëjà galima pateikti adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. „Rinkos aikðtës“ inf.

Didþiausias rajono laikraðtis Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt

Nemokami asmeniniai skelbimai priimami telefonu

60 763

Ypaè patraukli prenumeratos kaina! Prenumeruoti galima Lietuvos paðto, „Lietuvos ryto“ ir „Rinkos aikðtës“ platinimo tarnybose. Prenumerata priimama nuo bet kurios mënesio dienos.


2

2012 m. geguþës 24 d.

Garbës vakaras – gabiausiems gimnazistams Irma BAJORÛNË

Akademijos gimnazija turi graþià tradicijà baigiantis mokslo metams pagerbti gabiausius, labiausiai pasiþymëjusius mokinius. Á jiems ir jø tëveliams skirtà Garbës vakarà pirmadienio pavakare pakviesti 84 gimnazijos moksleiviai moksleiviai,, pelnæ prizines vietas rajono bei respublikos konkursuose, olimpiadose, varþybose, taip pat puikiai ir labai gerai besimokantys. Pasak gimnazijos direktoriaus Liudo Taugino, kriterijai, pagal kuriuos vaikai átraukiami á gabiausiøjø sàraðà, yra labai konkretûs ir visiems þinomi. Þinodami ðio vakaro svarbà mokiniai stengësi patekti tarp geriausiøjø. „Pagarba vienø kitiems, ver-

tinimas ir ávertinimas – kito kelio skatinti daryti gerus darbus nëra, tik pagerbiant juos daranèius“, – sakë L. Tauginas. Akademijos gimnazija – sportiðka ðvietimo ástaiga, tad neatsitiktinai tarp pagerbtøjø buvo daug sportininkø.

Akademijos gimnazijos direktorius L. Tauginas geriausiems moksleiviams dovanojo raðiklius su gimnazijos simbolika.

„Dëmesys reikalingas ir mokytojams, ir mokiniams, ir jø tëvams“, – neabejoja gimnazijos direktorius.

Ávertino mokytojos svarbà

Garbës vakaras skirtas geriausiems gimnazijos mokiniams, jø tëveliams ir mokytojams. /Nuotr. autorës/

Gimnazijos bendruomenæ sveikinusi rajono mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë pastebëjo, kad mokytojo vaidmuo atskleidþiant ir iðryðkinant vaiko gabumus yra itin svarbus. „Jei niekas nepastebës gabumø, net ryðkiausias talentas gali

Rajono mero pavaduotojos N. Naujokienës dovana atiteko Akademijos gimnazijos ðeðtokei V. Sakalauskaitei.

likti neatskleistas. Kai ðalia yra þmoniø, matanèiø stipriàsias vaiko puses, sudaranèiø sàlygas jas ugdyti, galima tikëtis puikiø rezultatø. Negabiø vaikø nëra, kiekvienà galima iðmokyti kà nors daryti labai gerai“, – sakë vicemerë N. Naujokienë, pabrëþdama mokytojo, mokinio ir tëvø bendradarbiavimo svarbà.

Pasiekimai – ávairiapusiai Pedagogai pastebi, kad gabûs ir darbðtûs vaikai daþniausiai pasiþymi ne vienoje srityje, ypaè jaunesnëse klasëse. Todël pakvietus atsiimti jiems skirtø gimnazijos direktoriaus padëkos raðtø ir suve-

nyriniø raðikliø prie daugelio pavardþiø buvo vardijama po keletà pasiekimø, kuriais vaikai ðiais mokslo metais garsino savo gimnazijos vardà.

Dovana – ðventë Gabiausiems akademiðkiams, jø tëveliams koncertavo sportiniø ðokiø ðokëjai Darius Ivanovas ir Agnë Valiukevièiûtë, Këdainiø muzikos mokyklos styginiø instrumentø grupë, „Dainø dainelës“ konkurso laureatë Dþeneta Berankytë. Graþià ðventæ Akademijos gimnazijai padëjo surengti UAB „Dotnuvos projektai“.

Po baþnyèios skliautais – poezijos posmai

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA

Irma BAJORÛNË

Kreipkitës á Tarybos narius Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narys, Verslo ir ûkio komiteto pirmininko pavaVIÈIUS geguþës 24 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valanVALENTINAVIÈIUS duotojas Donatas VALENTINA dos gyventojus priims Këdainiø rajono savivaldybës administraciniame pastate 215 kab. (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai), telefonas (8 347) 60 930. Informacija teikiama telefonu (8 347) 69 555. Gyventojai gali kreiptis á Tarybos narius ir iðsakyti bendruomenës bei asmenines problemas. Uþs. Nr. 1 773

Septintus metus ið eilës Paberþëje malda ir eilëmis meldësi poetai arptautinio poetai.. TTarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyviai po ðv ðv.. Miðiø baþnyèioje skaitë savo eiles. Ðákart eilëmis dalintis susirinkta per Ðeðtines, tad Paberþës klebonas, poetas Skaidrius Kandratavièius pajuokavo: „Poetas lyg ir „ðeðtas“ þmoniø poþiûriu, tad ði diena mums tinka. Harmonija tarp skaièiø, minèiø ir yra poezijos pavasaris.“ Savo eilëmis dalijosi sveèiai ið kitø Lietuvos vietø, Këdainiø kraðto poetai, ið Vokietijos atvykusi Jutta Noak. Rajono mero Rimanto Diliûno padëkos uþ dalyvavimà poezijos festivalyje Paberþëje áteiktos Daliai Jankauskaitei, Auðrai Kaziliûnaitei, kitiems sveèiams. Padëkota mûsø kraðto poetams Genovaitei Sereikienei, Reginai Gal-

Kronika

Skubiai PARDUODA 2-ø kambariø butà Akademijoje, Vainotiðkiø kaime (medinës grindys, virtuvës baldai, vonioje ðildomos grindys, atliktas remontas). Kaina – 75 000 Lt. Uþ jautrius eilëraðèius kunigas S. Kandratavièius dëkojo poetei G. Þukauskaitei.

Mero padëka uþ novatoriðkumà kûryboje skirta Ramutei Dragenytei, uþ tradicijø puoselëjimà kûryboje jubiliejaus proga pasveikinta Genovaitë Þukauskaitë.

ðøjø pirkimø konkurse pasiûliusi atlikti darbus uþ 11,5 tûkst. litø.

árengimo, aplinkos sutvarkymo pirmojo etapo rangos darbø sutartá su UAB „CCM Baltic“. Projekte numatyti darbai kainuos 2,9 mln. litø. Didþioji dalis lëðø Akademijos miestelio vieðosios infrastruktûros projektui ágyvendinti skirta ið Europos Sàjungos struktûriniø fondø.

REKONSTRUOS AKADEMIJOS KULTÛROS CENTRÀ

Këdainiø Geguèiø gatvës rekonstrukcijos projekto techninio vykdymo prieþiûrà atliks uþdaroji akcinë bendrovë „Patvanka“, vie-

Rajono savivaldybë pasiraðë Akademijos kultûros centro kapitalinio remonto, sporto, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio komplekso

PAMESTA medþioklës bendro naudojimo ginklo leidimas. Atsilygins. Tel. 8 658 33 018.

/Nuotr. autorës/

vanauskienei, Vitoliui Laumakiui. Këdainiø Rotary klubas ir Gudþiûnø seniûnija pagerbë jaunà poetà Dovydà Paslauskà ir pradedanèià kûrëjà Elvyrà Kisielienæ.

VYKDYS GATVËS TECHNINÆ PRIEÞIÛRÀ

PARDUODA 3 kub. m cisternà su vaþiuokle. Tel. 8 657 41 835.

UAB Krekenava perka þemës ûkio paskirties þemes Panevëþio r. Krekenavos sen., Pasvalio r. Puðaloto sen., Këdainiø r. Surviliðkio sen. Atsiskaito ið karto. Tel. 8 686 85 435. Mirus buvusiam „Nevëþio“ futbolininkui Vytautui Kiurui nuoðirdþiai uþjauèiame velionio ðeimà ir artimuosius. „Nevëþio“ futbolo komandos veteranai


2012 m. geguþës 24 d.

3

Sukandæs vaiko rankà, ðuo sulauþë kaulà

Girtas tëvas suþalojo sûnø

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Antradiená TTruskavos ruskavos seniûnijos Anèiðkio kaime girtas tëvas iðkeikë, sumuðë ir suþalojo 16-metá sûnø.

Prieð keletà dienø Policijos komisariate pradëtas ikiteisminis tyrimas dël vaiko suþalojimo Këdainiø miesto seniûnijos Lipliûnø kaime. Èia ðeðeriø metø berniukà uþpuolë palaidas kaimynø ðuo. Bandë pasislëpti po krûmu Bëda atsitiko balandþio viduryje prie daugiabuèio namo, kuriame gyvena ir ðeðiametá globojanti ðeima, ir ðuns savininkai. Po keliø dienø á „Rinkos aikðtës“ redakcijà paskambinusi, bet savo pavardës nepanorusi pasakyti moteris pasakojo, kad berniukas su keliais kitais vaikais þaidë lauke ir, iðsigandæs nemaþo ûgio palaido kaimynø ðuns, pasislëpë po krûmu, taèiau ðuo tiesiu taikymu nërë prie jo ir stvërë uþ rankos. Moteris sakë, kad smulkaus sudëjimo vaiko rankytæ ðuns nasrai tiesiog sutrupino, todël berniukà teko gabenti á Kauno klinikas ir ten operuoti, gydyti.

Nepaisë kaimynø pastabø Lipliûnietë gal bûtø ir ne-

Vieno ið daugiabuèiø namø, stovinèiø Lipliûnø kaime, teritorija ðá pavasará tapo ðuns sukeltos kaimynø nesantaikos vieta.

Tos dienos popiete smarkiai girtas 45-eriø metø vyriðkis savo namuose uþsipuolë sûnø, keikdamasis já sumuðë ir sulauþë jam plaðtakà, sutrenkë nosá. Vyriðkis, kuriam nustatytas sunkus girtumo laipsnis, uþdarytas á areðtinæ.

Vienas „Audi“ trenkësi á kità

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Praëjusio pirmadienio pavakare Këdainiuose buvo suþalota Moteris spëjo, kad savo verRedakcijos þiniomis, ðuns saskambinusi redakcijai, jeigu jos vairuotoja, sustojusi praleisti nebûtø papiktinæs tolesnis ðuns slà turinti ir tuos du ðunis auginan- vininkai pasisiûlë vaiko globëjai þmogaus.. ðeimininkø elgesys. Moteris tvir- ti ðeima, nepaisydama aplinkiniø kompensuoti iðlaidas, susijusias su pësèiøjø perëja einanèio þmogaus tino, kad berniukà suþalojæs ðuo ir toliau kelia grësmæ aplinkiniams, nes vël paleidþiamas lakstyti be antsnukio. Be to, lipliûnietë sakë, kad agresyviojo ðuns savininkai turi ir kità, maþo ûgio, ðunelá, kuris irgi bûna palaidas ir ne vienam þmogui yra ásisegæs á kojas, taèiau pastabos ðeimininkams jokiø rezultatø neduoda.

þmoniø saugumo, nori pabrëþti, jø manymu, ðiek tiek aukðtesnæ savo padëtá kaime.

Globëja nesiryþo vieðinti Ir tà dienà, kai vyko pokalbis, ir vëliau nebuvo galimybës susitikti su suþaloto berniuko globëja – jai teko bûti ðalia vaiko, kurio rankos kaulas ið tiesø buvo sulauþytas ir klinikose operuotas.

Prokuratûra jau tapo padaliniu /Atkelta ið 1 psl./

Rudená taps skyriumi

Uþbaigtas pirmas pertvarkos etapas

Ástaigai ir toliau laikinai vadovauja Arvydas Bernotavièius, kuriam atlikti vyriausiojo prokuroro funkcijas buvo pavesta dar prasidedant pertvarkai. A. Bernotavièius „Rinkos aikðtei“ sakë, kad ðiuo metu septyni Këdainiø prokurorai dirba kaip ir dirbæ, jø etatø nesumaþinta ir neketinama maþinti net ir antrajame pertvarkos etape. Antrasis, paskutinis, etapas turëtø baigtis rugsëjo 11-àjà. Tada Këdainiø rajono apylinkës prokuratûra turëtø tapti Kauno apygardos prokuratûros Kauno apylinkës prokuratûros penktojo skyriaus dalimi. Ðá skyriø numatoma sudaryti sujungus Këdainiø ir Jonavos rajonø apylinkiø prokuratûras, o skyriui turëtø vadovauti Këdai-

Prokuratûrø struktûra pradëta pertvarkyti ðiemet sausá, ir per keturis mënesius uþbaigtas jos pirmasis etapas. Anksèiau buvusi savarankiðka, ði teisësaugos ástaiga dabar vadinama Kauno apygardos prokuratûros Këdainiø rajono apylinkës prokuratûra. Kaip ir planuota, apygardø prokuratûros dabar organizuoja ne tik nuþudymø, iðþaginimø ir kitø labai sunkiø nusikaltimø ikiteisminius tyrimus, bet ir korupcijos, netinkamo gydymo, ekonominiø bei finansiniø nusikaltimø, darbø saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimø paþeidimø, kitø sudëtingesniø nusikaltimø tyrimà.

niuose darbo vietà turësiantis pareigûnas.

Teismas liko savarankiðkas Nuo geguþës 1-osios ðis bei tas pasikeitë ir teismø darbe. Nuo tos dienos Këdainiø rajono apylinkës teismas priklauso Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai, taèiau savarankiðkumo neprarado. Dabar Këdainiø rajono apylinkës teismo sprendimai civilinëse ir baudþiamosiose bylose skundþiami nebe Panevëþio, o Kauno apygardos teismui. Pastarasis dabar apima Kauno ir Druskininkø miestø, taip pat Alytaus, Jonavos, Jurbarko, Kaiðiadoriø, Këdainiø, Kauno, Lazdijø, Marijampolës, Prienø, Ðakiø, Varënos ir Vilkaviðkio rajonø apylinkiø teismø veiklos teritorijas.

Abiturientø ðventei ruoðiasi ir policija /Atkelta ið 1 psl./ Policijos komisariato Organizacinio poskyrio virðininkë Vida Èetrauskienë tvirtina, kad per kelerius pastaruosius metus pasitaikë atvejø, kai ðios ðventës metu abiturientai arba kartu su jais besilinksminantys jaunuoliai vieðosiose vietose gërë alkoholá, vairavo automobilius neblaivûs ar neturëdami tam teisës. „Siekiant uþtikrinti vieðàjà tvarkà, iðvengti nelaimingø ir

skaudþiø ávykiø, ðventës metu visoje ðalyje bus sustiprintas patruliavimas“, – praneða V. Èetrauskienë. Pareigûnë teigia, kad daugiausia dëmesio pareigûnai skirs teritorijoms prie bendrojo lavinimo mokyklø, jaunimo lankomoms ir pasilinksminimo vietoms, kuriose gali bûti vartojami alkoholiniai gërimai, svaiginamasi narkotikais ar kitomis psichikà veikianèiomis medþiagomis. Pareigûnai kontroliuos asme-

nis, automobiliais atvykstanèius á mokyklas ir iðvykstanèius ið jø, tikrins vairuotojø blaivumà ar apsvaigimà. „Praðome visø moksleiviø bûti supratingiems, nepaþeidinëti bendrø elgesio taisykliø, elgtis oriai ir tvarkingai, atsiþvelgti á aplinkiniø nuomonæ ir pastabas. Tegul ðventë bûna graþi ir jums, ir aplinkiniams“, – savo ir kolegø vardu praðo V. Èetrauskienë. „Rinkos aikðtës“ inf.

kelionëmis á Kaunà, vaiko gydymu ir reabilitacija. Kas buvo sutarta ir kaip toliau klostësi abiejø ðeimø santykiai, „Rinkos aikðtei“ neþinoma, nes suþaloto berniuko globëja nesiryþo ávykio vieðinti. Sprendþiant ið to, kad praëjus mënesiui policijoje pradëtas ikiteisminis tyrimas, galima daryti iðvadà, kad tolesnë ávykiø eiga nëra sklandi.

„Audi 80“ vairuojanti 51-eriø metø këdainietë stabtelëjo prie pësèiøjø perëjos, ir tuo metu á jos automobilá atsitrenkë toks pat „Audi“, vairuojamas 20-meèio këdainieèio. Nuo smûgio moteris buvo suþalota. Pirminiais duomenimis, saugaus greièio ir atstumo nesilaikæs jaunuolis buvo blaivus. „Rinkos aikðtës“ inf.

Pareigûnai ieðko ðeðiolikmetës /Atkelta ið 1 psl./ Mergaitë yra apie 160 centimetrø ûgio, mëlynø akiø, ðviesiø ilgø plaukø, ant deðinio skruosto prie nosies turi apgamà. Ji gali bûti pastebëta vaikðtanti su 19-meèiu jaunuoliu. Visø, þinanèiø, kur gali bûti dingusioji, praðoma paskambinti Policijos komisariato tyrëjai Sandrai Bukauskaitei telefonais: (8 347) 54 213, 8 655 66 882 arba anoniminiu pasitikëjimo telefonu (8 347) 53 342.

Policija toliau tebeieðko ið Këdainiø vaikø globos namø „Saulutë“ pabëgusios J. Kisieliûtës.

Sukèiai padarë moteriai þalos Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarnybos darbuotojais prisistatæ sukèiai sukèiai,, apgavo 51-eriø metø këdainietæ. Ðiomis dienomis moteris policijai praneðë, kad praëjusá ðeðtadiená jai paskambinæs vyriðkis ëmë aiðkinti, kad á jos banko sàskaità kaþkas pervedë ir vël nuëmë 4 tûkst. litø.

Moteriai buvo pasakyta, kad tai gali bûti nusikaltimas, ir papraðyta padiktuoti slaptuosius internetinës bankininkystës bei prisijungimo prie sàskaitos duomenis. Tai padariusi këdainietë pirmadienio rytà banke suþinojo, kad nuo jos sàskaitos nuimta beveik 6,9 tûkst. litø, taip pat jos vardu ið bendrovës „Moment Credit“ paimti du kreditai po 1 tûkst. litø.

Minëjo migracijos tarnybø sukaktá /Atkelta ið 1 psl./ Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato virðininko Algirdo Kaminsko ásakymu, uþ nepriekaiðtingà, pavyzdingà tarnybiniø pareigø atlikimà padëkø susilaukë poskyrio virðininkë Vida Dapkienë ir specialistë Valë

Eglinskienë. Rajono Policijos komisariato virðininkas Dainius Dobilas ir joms, ir jø bendradarbëms (Migracijos poskyryje dirba vien moterys) linkëjo sëkmës darbuose, sveikatos ir visø norø iðsipildymo. „Rinkos aikðtës“ inf.


4

2012 m. geguþës 24 d.

Jaunatviðki „Dadu“ ledai keliauja po pasaulá Ledø rinkos lyderë UAB „V ikeda „Vikeda ikeda““ VðÁ Lietuvos verslo paramos agentûroje pasiraðë Projekto finansavimo ir administravimo 87,295 Lt vertës sutartá ES Struktûriniø fondø paramai gauti pagal priemonæ „Naujos galimybës“. Ágyvendindama eksporto skatinimo projektà pagal ðià priemonæ bendrovë bandys uþkariauti naujas rinkas ir sustiprins pozicijas esamose.

vimà tarptautinëse parodose ir efektyvias rinkodaros priemones. Projektas skirtas pasirengti ledø eksporto plëtrai á uþsienio ðalis: Rusijà, Olandijà, JAV, JAE, Prancûzijà ir Italijà. Pasak J. Ramanausko, ámonë tikisi dar iðplësti pardavimus Vokietijoje, áþengti á Lenkijà ir „draugauti su broliais latviais ir seserimis ið Estijos“. Kadangi ledø verslas sezoninis, eksportas padeda iðlaikyti balansà tarp þiemos ir vasaros pardavimø.

Neapsiriboja Lietuvos rinka

Parduotuvës idëja pasitvirtino

UAB „Vikeda“ sukûrë þinomiausià ledø grupës prekiná þenklà Lietuvoje – „Dadu“. Ámonë jau penkiolika metø gamina ávairiø skoniø ledus: plombyrà, pieniðkus, grietininius, ðerbetinius ir ðaldytø vaisiø sulèiø ledus porcijomis bei ðeimyninëse pakuotëse. „Ðiandien jau esame ásitvirtinæ Anglijoje ir Vokietijoje. Ten turime savo klientus: emigrantus ið Lietuvos, kurie jauèia nostalgijà Tëvynei, arba tuos, kurie tiesiog atranda „Dadu“ ledus ir tampa iðtikimais klientais“, – sako UAB „Vikeda“ generalinis direktorius Justas Ramanauskas. Ámonë numato aktyvià eksporto skatinimo politikà – dalyva-

Balandþio 26 dienà UAB „Vikeda“ Kaune atidarë savo pirmàjà firminæ „Dadu“ ledø parduotuvæ. Joje galima rasti visà „Vikedos“ fabrike gaminamø ledø asortimentà. „Firminës parduotuvës idëja pasitvirtino. Þinoma, sunku pasakyti kaip seksis ateityje, bet ðiandien pirkëjø netrûksta. Jau kità savaitæ, penktadiená, atidarysime tris naujas parduotuves Klaipëdoje“, – dþiaugiasi J. Ramanauskas. Pasak direktoriaus, ðûkis „Dadu – ypatingi, kaip ir tu!“ tapo UAB „Vikeda“ kokybiðkø ir stilingø valgomøjø ledø gamybos ámonës vizitine kortele. Bendrovës „Baltijos tyrimai“

UAB „Vikeda“ generalinis direktorius J. Ramanauskas: „Esame jauni ir ambicingi, o tai labai svarbu kuriant jaunatviðkà atmosferà darbe ir gaminant naujus produktus.“ /Nuotr. A. Malinauskienës/

duomenimis, „Dadu“ yra þinomiausias ledø grupës prekinis þenklas Lietuvoje, já þino net 51 proc. vartotojø.

Seka uþsienio bendroviø pavyzdþiu UAB „Vikeda“ prognozuoja, kad ágyvendinus projektà ámonës eksportas 2015 m. iðaugs 87,17 proc. palyginti su 2010 m. „Savo vizijoje norime sekti uþsienio bendroviø pavyzdþiu ir kurti vadinamà „happy factory“. Esame jauni ir ambicingi, o tai labai svarbu kuriant jaunatviðkà atmosferà darbe ir gaminant naujus produktus“, – aiðkina ámonës direktorius. UAB „Vikeda“ neatsilieka nuo ðiuolaikiniø vartotojø norø gyventi ekologiðkai. Natûralumas – svarbiausia naujausiø „Dadu“ ðokoladiniø ledø vafliniame indelyje ypatybë. Naujieji ðokoladiniai „Ðokoladinis Nr.1“ ledai pagaminti tik ið aukðèiausios kokybës nenugriebto pieno, tiekiamo ið Lietuvos ûkiø, o sviestas ir kruopðèiai atrinkti kakavos milteliai ledams suteikia subtilø ðokolado skoná bei kvapà, primenantá garsiausiø Belgijos ðokolado meistrø, kurie talkino kuriant ledus, darbus. „Rinkos aikðtës“ inf.

Startuoja kaimø bendruomeniø projektai Irma BAJORÛNË

Ðià savaitæ Këdainiø rajono vietos veiklos grupëje pasiraðyta deðimt triðaliø sutarèiø, kurios duoda pradþià kaimø bendruomeniø organizacijø projektams ágyvendinti ágyvendinti.. Triðales sutartis pasiraðë Këdainiø rajono VVG, bendruomeniø organizacijos ir Nacionalinë mokëjimo agentûra. Pirmiesiems deðimèiai projektø ágyvendinti ið Europos Sàjungos paramos LEADER programos lëðø skirta 1 mln. 670 tûkst. litø.

Partnerë – savivaldybë Ið LEADER programos projektams ágyvendinti skiriama 90 procentø reikalingø lëðø. Likusià dalá ásipareigojo skirti rajono savivaldybë. Toms bendruomenëms, kurios rekonstruos savivaldybei priklausanèius pastatus, savivaldybës parama áskaitoma pastato verte. Tvarkysianèios savus pastatus ar vieðàsias erdves gaus finansinæ paramà. Pasiraðant projektø finansavimo sutartis dalyvavæs rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas dëkojo bendruomeniø vadovams

uþ dràsà ir atliktà didþiulá darbà. „Suprantu, kad pirmiesiems nëra lengva, bet tikiu, kad pradëjæ didelius darbus jûs ir toliau þengsite priekin, dalyvausite kitose programose, á savo kaimus atneðite daug naujoviø ir naudos“, – bendruomeniø vadovus sveikino meras R. Diliûnas. Rajono savivaldybë yra visø bendruomeniø, ágyvendinanèiø projektus, partnerë.

Naudojasi mokymais Paraiðkos finansuoti projektus buvo rengiamos daugiau kaip pusmetá. Per tà laikà kaimo bendruomeniø aktyvistai lankë ávairius mokymus: mokësi teisingai vykdyti vieðuosius pirkimus, ágijo kompiuterinio raðtingumo pagrindus, tobulino anglø kalbà. „Kolegos ið kitø rajonø net stebisi, kaip aktyviai mûsø þmonës lanko seminarus, kursus, – pastebëjo Këdainiø VVG pirmininkë Auðra Vaidotienë. – Kitur nesusirenka reikiamo dydþio grupës, o mûsø þmonës taip aktyviai nori mokytis, kad tenka formuoti didesnes grupes negu numatyta.“

Tvarkys pastatus ir erdves Patalpas bendruomenës ren-

Projekto finansavimo sutartá pasiraðo Këdainiø rajono VVG pirmininkë A. Vaidotienë (kairëje) ir Vainotiðkiø kaimo bendruomenës vadovë E. Purauskienë. /Nuotr. autorës/

giniams ar paslaugoms teikti rekonstruos Berþø, Vainotiðkiø, Mantviliðkio (Dotnuvos seniûnija), Kalnaberþës, Sirutiðkio (Surviliðkio sen.), Paaluonio, Pelutavos (Pernaravos sen.), Alksnënø (Gudþiûnø sen.) bendruomeniø centrai. Pelëdnagiø bendruomenës centras gerins bendravimo sàlygas. Aristavos (Vilainiø sen.) þmonës nutarë árengti universalià sporto aikðtelæ. „Pirmiausia iðsiaiðkinome, ko bendruomenës þmonës pageidauja – atlikome apklausà, – apie projektà, kuriam finansuoti ið LEADRER programos skirta 250 tûkstanèiø litø, sakë Aristavos bendruomenës centro projekto vadovas Laimonas Lukoèius. – Nutarëme prioritetà skirti jaunimo reikmëms, nes jaunuoliai neturi tinka-

mos vietos bendrauti, sportuoti.“ Graþioje kaimo vietoje bus árengtas aikðtynas krepðininkams, futbolininkams, tenisininkams. Ágyvendinant Europos Sàjungos remiamus projektus bûtina preciziðkai tvarkyti dokumentus, prekes ir paslaugas pirkti grieþtai pagal vieðøjø pirkimø taisykles ir pan. L. Lukoèius ásitikinæs, kad Aristavos bendruomenei formalumø laikymasis nebus neáveikiama uþduotis, nes bendruomenës organizacijoje yra ne vienas iðsilavinæs, su panaðiais projektais bei reikalavimais susidûræs þmogus. „Visi formalumai áveikiami, juolab kad geranoriðkai padeda ir pataria Vietos veiklos grupës moterys, savivaldybës specialistai, buvo daug mokymø, seminarø, kuriuose gavome reikalingø þiniø“,

– svarstë L. Lukoèius.

Pradës ágyvendinti Pasiraðæ sutartis bendruomeniø vadovai diskutavo apie tai, kad daugelyje kaimø verta teikti kai kurias socialines paslaugas: bendruomenës patalpose pastatyti skalbyklæ, ásigyti traktoriukà kaimo plotams priþiûrëti ir pan. Tokiø projektø partneriais turëtø tapti seniûnijos, kitos ástaigos. Sutartis pasiraðiusios bendruomenës artimiausiu metu gaus avansinius mokëjimus, pradës vieðøjø pirkimø procedûras. Nacionalinëje mokëjimo agentûroje vertinama dar penkiolika Këdainiø rajono bendruomeniø paraiðkø. Jø finansavimo sutartis planuojama pasiraðyti birþelio mënesá. Uþs. Nr. 1828


2012 m. geguþës 24 d.

„Obelëlë“ minëjo penkiasdeðimtmetá

Ruoðiama maudymvietë

Vilainiø mokykla-darþelis „Obelëlë“ atðventë 50-ies metø jubiliejø. TTaa proga ugdymo ástaigoje visà praëjusià savaitæ vyko renginiai renginiai,, vieðëjo sveèiai sveèiai,, o jubiliejinius renginius vainikavo graþi ðventë.

Sukakties proga „Obelëlës“ bendruomenës atvyko pasveikinti rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas, Ðvietimo skyriaus vedëjas Julius Lukoðevièius, vyr. specialistë Rasa Petrëtienë, Vilainiø seniûnas Antanas Bruþas, rajono Tarybos nariai, kiti sveèiai. Jie apþiûrëjo ne tik ðalyje, bet ir uþsienyje þinomø buvusiø ðios ástaigos auklëtiniø – Rasos Þukauskaitës, Rasos Aðkinytës-De-

Mokyklos-darþelio „Obelëlë“ direktorë V. Bliûdþienë (deðinëje) su buvusia auklëtine, o dabar darbuotoja L. Lukoðevièiene.

gësienës, Audronës Bastytës, Vyèio Ðèiuko, Agnës Valiukevièiûtës, Donatos Navajauskaitës, Þiedûnës Aleknaitës, nuopelnams skirtà parodà. Vëliau stebëjo vaikø koncertà, dalyvavo ekskursijoje po ugdymo ástaigà.

Apdovanojo padëkomis Sveèiai pasveikino mokyto-

Mokyklos-darþelio „Obelëlë“ bendruomenæ pasveikinti atvyko (ið kairës) A. Bruþas, J. Lukoðevièius, R. Petrëtienë, R. Ðvedienë ir meras R. Diliûnas.

„Obelëlës“ auklëtinës ruoðiasi koncertui.

jas, auklëtojas ir vaikus. „Pirmiausia sveikinu labai graþaus jubiliejaus proga. Kaip obeliai, tai bûtø labai solidi sukaktis, taèiau kaip jaunai „Obelëlei“, po kurios skliautais skamba vaikø balsai, darbuojasi jaunatviðkas ir atsinaujinantis kolektyvas, toks amþius galbût ir nëra labai didelis. Ðià ástaigà lanko treèia karta. O jeigu èia netrûksta tëvø, norinèiø á „Obelëlæ“ leisti savo vaikus, reiðkia, kad ástaigos darbuotojai dirba gerai ir kokybiðkai, nes tai – vienas ið stipresniø mûsø rajono darþeliø, turintis gerà bazæ, tvirtà kolektyvà ir gilias tradicijas“, – kalbëjo R. Diliûnas. Rajono vadovas, áteikæs padëkas dvideðimèiai darbuotojø: mokytojø, auklëtojø, slaugytojø ir pagalbiniø darbininkø, ugdymo ástaigos bendruomenæ pradþiugino þinia, kad netolimoje ateityje numatoma „Obelëlës“ pastatø renovacija.

/Nuotr. autorës/

Lankë vieni kitus Vilainiø mokyklos-darþelio „Obelëlë“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutë Navajauskienë pasakojo, kad ástaiga jubiliejø pradëjo ðvæsti dar geguþës 12 dienà. „Pirmiausia Ðv. Jurgio baþnyèioje buvo aukojamos ðv. Miðios uþ mûsø ástaigos esamus, buvusius ir Amþinybën iðëjusius darbuotojus, auklëtinius ir jø tëvus bei Vilainiø kaimo bendruomenæ. Po to vyko atvirø durø dienos, kuriø metu kiekvienos grupës ir klasës vaikai bei jø tëveliai su dovanomis ëjo vieni pas kitus á sveèius. Jie aplankë ir darbuotojus. Juk dauguma vaikø nëra buvæ kitose grupëse ir klasëse“, – pasakojo D. Navajauskienë. Pavaduotoja sveèius supaþindino su mokyklos-darþelio „Obelëlë“ veikla, vaikø laimëjimais ir kt. Ðiuo metu ástaigà lanko 200 vaikø, dirba 46 darbuotojai.

Emigravæ kraðtieèiai atsiuntë dovanø Irma BAJORÛNË

Berþø bendruomenës þmonës ðiomis dienomis gyvena maloniais rûpesèiais – kaip teisingai pasidalinti labdarai gautas dovanas. Jungtinëse Amerikos Valstijose, Bostone, gyvenantys Berþø gyventojø Kuèinskø ðeimos nariai nutarë padëti gimtojo kaimo þmonëms. Prieð porà deðimtmeèiø Amerikon iðvaþiavusi moteris su seniau JAV gyvenanèiais giminaièiais per kelis mënesius surinko daug daiktø, kurie labai pravers sunkiau gyvenantiems Berþø kaimo þmonëms. Berþø kaimo paminëjimo 640 metø jubiliejaus proga, kaimà pa-

siekusios labdaros siuntos pagrindiniai organizatoriai – Kuèinskø ðeimos nariai, vienuolë sesuo Elenytë Ivanauskaitë, Jurgis Antanas Stankevièius. Á Berþø bendruomenës centrà atgabentas beveik 8 tonas sveriantis konteineris. Daugiau kaip tona jame – ávairûs daþai, skirti ir lauko, ir vidaus darbams. Berþø bendruomenës pirmininkas Jonas Bytautas dalá daþø per Dotnuvos seniûnà Vytautà Grigà perdavë kitø seniûnijos kaimø þmonëms. Be to, konteineryje yra nemaþai naujø ar ðiek tiek dëvëtø drabuþiø, avalynës, indø, pagalbinës árangos seniems ir neágaliems þmonëms, baldø, kilimø ir kt. Kai kurie konteineryje buvæ daiktai adresuoti konkretiems

þmonëms. Konteineriui atkeliavus á Berþus bendruomenës pirminin-

kas sukvietë savo ir aplinkiniø kaimø þmones pasitarti, kaip teisingiau visa tai padalinti.

Atnaujinta leidiniø prenumeravimo sistema prenumerata.post.lt leis spaudà uþsiprenumeruoti greièiau ir patogiau.

„Nuo ðiol uþsiprenumeruoti mëgstamà þurnalà ar laikraðtá bus galima vos per kelias minutes“, – teigia Lietuvos paðto Pardavimø tarnybos direktorius A. Venckavièius. Pasak jo, Lietuvos paðto internetinë leidiniø prenumeravimo sistema – viena didþiausiø ðalyje. Lietuvos paðto interneto sve-

Artëjant maudymosi sezonui pradëti pasiruoðimo darbai Pelëdnagiuose, prie Aðarënos uþtvankos esanèioje maudynvietëje: ðienaujamos pakrantës, ið vandens graibstomos ávairios ðiukðlës, purenamas smëlis. Didþiausias darbas laukia remontuojant tiltelá, kurá iðardë ir smarkiai suniokojo kai kurie Pelëdnagiø paaugliai. Medinë tiltelio dalis bus paklota ið naujo. Maudymvietæ tvarko seniûnijos vieðøjø darbø darbininkai.

Tæsia darbus Praëjusià savaitæ Pelëdnagiuose pradëti gëliø sodinimo darbai bus tæsiami. Jeigu netrukdys orai, tikimasi iki savaitgalio pabaigti pradëtus darbus. Gëlës, iðaugintos Pelëdnagiuose gyvenanèiø gëlininkiø, sodinamos uþ seniûnijos lëðas.

Tvarko aplinkà Serbinø kaime po drenaþo remonto darbø vykdomi aplinkos tvarkymo darbai, kuriuos atlieka seniûnijos vieðøjø darbø darbininkai. Kai kuriuos darbus dar turi uþbaigti melioratoriai.

Dalijami maisto produktai Gyventojai, paraðæ praðymus maisto produktams gauti ið Europos Sàjungos intervenciniø atsargø, turëjo juos atsiimti geguþës 22–25 dienomis: treèiadiená – 9– 17 val.; ketvirtadiená – 9–17 val.; penktadiená – 9–12 val. Pietûs nuo 12 iki 13 val. Maisto produktai dalijami Pelëdnagiø bendruomenës centro patalpose.

Truskava Minëjo jubiliejø Savaitgalá Okainiø þemës ûkio bendrovë kukliai paminëjo 20 metø jubiliejø. Smagià ir nuotaikingà ðventæ planuojama surengti liepos 7 dienà. Ta proga apie aðtuoniasdeðimèiai darbuotojø buvo áteiktos atminimo dovanos. Birþelio 30 dienà, per Petrines, vyks Truskavos miestelio ðventë. Tàdien 20-ties metø sukaktis minës ir Truskavos bei „Vermenos“ þemës ûkio bendrovës.

Atsiras stadionas Geguþës 21 dienà miestelyje baigta tvarkyti buvusio vaikø darþelio teritorija, kurioje pagal planà numatyta árengti Truskavos pagrindinës mokyklos stadionà. /Nuotr. ið Berþø bendruomenës archyvo/

Berþø bendruomenës þmonës dalinasi ið JAV atsiøstà gausià labdaros siuntà.

Lietuvos paðtas kvieèia leidinius prenumeruoti internetu Lietuvos paðtas vis aktyviau þengia á elektroninæ erd væ ir erdvæ gyventojus kvieèia prenumeruoti ávairius leidinius internetu.

Seniûnijø naujienos Pelëdnagiai

Auðra MALINAUSKIENË

Apþiûrëjo parodà

5

tainëje prenumerata.post.lt. galima uþsiprenumeruoti tiek nacionalinius, tiek regioninius leidinius, specializuotø leidiniø ar uþsienio ðaliø spaudà ávairiomis kalbomis – anglø, rusø, ir kt. Prenumeratorius pats gali pasirinki, kokiam terminui nori prenumeruoti leidinius. Ið viso internetu uþsiprenumeruoti

galima daugiau kaip 600 leidiniø. Apmokëti uþ leidiniø prenumeratà galima naudojantis banko „Swedbank“ internetine bankininkyste arba banko pavedimu. Artimiausiu metu atsiskaityti uþ leidiniø prenumeratà bus galima ir per kitø bankø internetinæ bankininkystæ. „Rinkos aikðtës“ inf.

Stato spektaklá Truskavos kultûros centro meno kolektyvø vadovas Kæstutis Valionis vël ëmësi reþisûros. Ðákart su nuolatiniø aktoriø mëgëjø komanda jis stato K. Sajos tragikomedijà „Burbulas“. Truskavieèiai á repeticijas renkasi dukart per savaitæ. Priminsime, kad didþiulio pasisekimo sulaukë prieð porà metø K. Valionio pastatytas spektaklis Keturakio „Amerika pirtyje“, su kuriuo truskavieèiai apkeliavo ne tik Këdainiø kraðtà, bet ir nemaþai kitø Lietuvos rajonø bei vieðëjo Didþiojoje Britanijoje.


6

2012 m. geguþës 24 d.

Á Europos èempionatus – ðeði „Stoiko“ kovotojai Irma BAJORÛNË

Panevëþyje vykusiame jaunimo iki 22 metø amþiaus Lietuvos kiokuðin karatë èempionate kelialapá á Europos jaunimo èempionatà iðkovojo Laurynas Kasperavièius. Këdainietis laimëjo dvi kovas, o pusfinalyje pralaimëjo ir liko treèioje vietoje. Ðis pasiekimas garantuoja vietà ðalies jaunimo rinktinëje. Lietuvos jaunimo èempionate dalyvavæs „Stoiko“ sportininkas Tomas Rudelis pirmoje kovoje po pratæsimo turëjo pripaþinti prieðininko pranaðumà. „Stoiko“ klubui ðiemet vyksianèiuose skirtingo amþiaus grupiø Europos èempionatuose atstovaus ðeði sportininkai. Rugpjûèio pabaigoje jaunuèiai Andrius Rudelis, Daumantas Velykis ir Kornelija Gradeckytë kausis su bendraamþiais Lenkijoje. Jauniai Tomas Kanaporis ir Matas Mackevièius birþelio pradþioje dalyvaus þemyno èempionate Belgijoje. Jaunimo èempionato, kuriame kartu su ki-

Keturiolikmeèiø turnyre dalyvavo septynios komandos. Ið keturiolikmeèiø èia stipriausi buvo turnyro ðeimininkai këdainieèiai. Geriausiu turnyro puolëju buvo pripaþintas këdainietis Domas Ðelekas. Turnyrai praëjo ðventiðkai, stebëti varþybø atvaþiavo daug sirgaliø – þaidëjø tëveliø, draugø. „Rinkos aikðtës“ inf.

/Nuotr. ið „Stoiko“ klubo archyvo/

L. Kasperavièius (deðinëje) iðkovojo treèiàjà vietà ir teisæ kovoti Europos èempionate.

tais Lietuvos rinktinës kovotojais dalyvaus këdainietis L. Kaspera-

Këdainiø „Vedavo“ klubo motokrosininkai dalyvauja Lietuvos motokroso èempionate. /Nuotr. ið redakcijos archyvo/

vièius, laikas ir vieta dar nëra þinomi.

Po antrojo Lietuvos motokroso èempionato, vykusio Plungëje, Këdainiø „V edavas“ iðlaikë „Vedavas“ lyderio pozicijà. Plungës trasa këdainieèiams nebuvo labai svetinga. Ðiame etape daugiausia taðkø iðkovojo ðeimininkai, „Þemaitijos“ klubo motociklininkai. „Vedavas“ liko antras, bet komandos nariø uþdirbtø taðkø pakako iðlaikyti pirmàjà vietà bendroje èempionato áskaitoje. Paèioje stipriausioje ir gausiausioje Open klasëje „Vedavo“ motociklininkai Vytautas Buèas ir Nerijus Rukðtela atvaþiavo pirmieji. Antràsias vietas uþëmë Nojus Gasiûnas (65 CC), Arûnas Ramanauskas (tarp veteranø), Nerijus Rukðtela (MX2), Argaudas Èepas (85 CC). Treti finiðo linijà kirto Joviltas Cibas (MX2), Ugnë Dunauskaitë (tarp moterø), Andrejus Vareika (750 CC su priekaba).

Sportuoti skatino olimpietë E. Balèiûnaitë

Berniukai ir mergaitës varþësi trumpo nuotolio bëgimo, ðuolio á tolá ir kamuoliuko metimo rungtyse. Prieð varþybas apðilti vaikams padëjo ir mankðtà vedë viena perspektyviausiø Lietuvos bëgikiø

Trenerio Kastyèio Kundroto iniciatyva Këdainiuose ávyko du krepðinio turnyrai turnyrai,, skirti pirmøjø krepðinio varþybø Lietuvoje 90-meèiui 90-meèiui.. Trylikameèiø berniukø turnyre dalyvavo ðeðios komandos ið Kauno, Panevëþio, Raseiniø, Jonavos ir Këdainiø. Këdainieèiai, treniruojami K. Kundroto, nesunkiai áveikë visus varþovus ir tapo turnyro nugalëtojais. Geriausiu vidurio puolëju buvo pripaþintas këdainietis Paulius Markevièius.

Po dviejø etapø – antri

Sportiðkiausios Lietuvos mokyklos lengvosios atletikos varþybose Këdainiuose susirungë jauniausieji projekto „Ateities èempionai“ dalyviai dalyviai,, penktø–ðeðtø klasiø moksleiviai moksleiviai..

Turnyro ðeimininkai skynë pergales

olimpietë Eglë Balèiûnaitë. „Tokio amþiaus vaikai – patys ðauniausi. Jiems dar ádomus sportas, jie nori tobulëti, varþytis ir nugalëti. Tikiuosi, jog tokie renginiai ákvëps vaikus daugiau dëmesio skirti aktyviam gyvenimui ir maþiau laiko praleisti prie kompiuteriø“, – kalbëjo E. Balèiûnaitë. Sportininkës vaikams pademonstruota mankðta – taisyklingi ir kiekvienam lengvaatleèiui privalomi apðilimo pratimai. Po dviejø savaitgaliø „Ateities èempionø“ projekte pirmau-

ja Kauno rajono Akademijos Ugnës Karvelis gimnazija, nuo jos vos trimis taðkais atsilieka Këdainiø „Auðros“ vidurinë mokykla, treèioji vieta kol kas tenka Këdainiø rajono Akademijos gimnazijos moksleiviams. Rungtynëse varþësi 8 komandos ið Alytaus, Kauno, Ðiauliø, Ukmergës, Panevëþio, Vilniaus, Elektrënø, Këdainiø. Sportiðkiausios mokyklos vardo savininkai paaiðkës geguþës 26 dienà, po dviraèiø lenktyniø. „Rinkos aikðtës“ inf.

Treneris K. Kundrotas patenkintas savo auklëtinio – geriausio turnyro þaidëjo P. Markevièiaus þaidimu. /Nuotr. Kultûros ir sporto skyriaus/


2012 m. geguþës 24 d.

Svarbiausia – nenuleisti rankø Dainius ÐEPETYS

Rajono Cerebrinio paralyþiaus asociacijos Këdainiø skyriaus nariai nariai,, susirinkæ Specialiojoje mokykloje, nutarë suaktyvinti organizacijos veiklà, átraukti á jà kuo daugiau nariø bei iðrinko naujà pirmininkà.

Kalbëdama apie Cerebrinio paralyþiaus asociacijos veiklà Këdainiø skyriaus pirmininkës pavaduotoja Severija Adomaitienë sakë, kad organizacijos tikslas yra organizuoti ir teikti medicininæ, psichologinæ, socialinæ ir kitokià pagalbà þmonëms, sergantiems cerebriniu paralyþiumi. „Asociacija rengia ir vykdo programas bei projektus, organizuoja ávairias ðventes, siekia kuo geresnës asmenø, turinèiø cerebriná paralyþiø, socialinës adaptacijos ir integracijos visuomenëje“, – kalbëjo S. Adomaitienë. Asociacijos nariø susirinkime dalyvavusi gydytoja Jûratë Judickienë ir Specialiosios mokyklos direktorius Juozas Janèius pasisakë uþ specialistø, dirbanèiø su cerebriniu paralyþiumi serganèiais þmonëmis, kvalifikacijos këlimà, siûlë plësti bendradarbiavimà su vyriausybinëmis ir nevyriausybinëmis organizacijomis, siekiant pagerinti tokiø þmoniø gyvenimo sàlygas.

Liga – nepagydoma Susirinkime Cerebrinio paralyþiaus asociacijos Këdainiø sky-

Informuoja Kauno teritorinë ligoniø kasa

Kokià informacijà teikia ligoniø kasos? ÁV alstybinæ ligoniø kasà prie Valstybinæ Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir teritorines ligoniø kasas (TLK) kasmet elektroniniu paðtu ir raðtu kreipiasi vis daugiau gyventojø: 2010 m. gauta 5 712 paklausimø, o 201 20111 m. – 7 794 paklausimai el. paðtu ir raðtu (paðtu ar áteiktø tiesiogiai).

Tikslas – pagerinti gyvenimo sàlygas

/Nuotr. A. Malinauskienës/

Á teritorines ligoniø kasas kasmet elektroniniu paðtu kreipiasi vis daugiau gyventojø.

Didþioji dalis paklausimø – elektroniniu paðtu apie draustumà privalomuoju

S. Ðvobaitë teigia, kad efektyviausia pagalba cerebriniu paralyþiumi sergantiems vaikams – kuo anksèiau pradëta ir intensyvi mankðta, derinama su specialiais masaþo elementais.

riaus nariai iðrinko naujà pirmininkæ. Ja tapo Santa Ðvobaitë. „Nors medicina ir toliau plaèiais þingsniais skuba pirmyn, tebëra daug ligø, kuriø ji nepajëgi iðgydyti. Viena ið tokiø – cerebrinis paralyþius“, – sakë naujai iðrinkta pirmininkë. Ðios ligos atsiradimà lemia keletas veiksniø: tai gimdymo metu patirtos traumos, ûmios ir lëtinës motinos ligos, hipoksija. „Prieþasèiø daug, o rezultatas vienas – centrinës nervø siste-

mos, smegenø paþeidimas, jø nesugebëjimas iki galo iðsivystyti“, – kalbëjo S. Ðvobaitë. Naujoji skyriaus pirmininkë iðreiðkë viltá, kad mûsø kraðto þmonës nenusisuks nuo likimo nuskriaustøjø ir bendromis pastangomis pagerins jø gyvenimo kokybæ. „Kvieèiu visus, susidurianèius su ðia nepagydoma liga ar jos padariniais, vienytis po asociacijos vëliava“, – kvietë S. Ðvobaitë. Daugiau informacijos galima gauti paskambinus tel. 8 638 06 235.

2011 m. el. paðtu gauti 5 793 paklausimai, ið jø á 3 400 paklausimus atsakë TLK specialistai, á 2 393 – VLK specialistai. TLK specialistø el. paðtu daugiausia buvo teiraujamasi apie sveikatos draudimà Europos Sàjungoje (1 675) ir draustumà privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje (748), gydymo iðlaidø kompensavimà (168), medicininæ reabilitacijà (131), dantø protezavimà (99), kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei kt. Á VLK el. paðtu daþniau buvo kreipiamasi dël sveikatos prieþiûros paslaugø teikimo tvarkos (506), draustumo privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje (417), dël informacijos, susijusios su VLK funkcijomis (204), reabilitacija (204), sveikatos draudimu Europos Sàjungoje (161) ir t. t.

Dël ko kreipiamasi raðtu?

Daugiau moterø sulauks pagalbos Auðra MALINAUSKIENË

kus, kritiniø situacijø prevencijai“, – pasakojo J. Valionienë.

Nuo geguþës pradþios Këdainiø rajono moterø kriziø centras pradëjo vykdyti projektà „Socialinë pagalba smurto artimoje aplinkoje aukoms Këdainiø mieste ir rajone“, kurio metu bus teikiamo teikiamoss socialinës, psichologinës, teisinës konsultacijos asmenims asmenims,, nukentëjusiems nuo smurto ðeimoje.

Dirbs kartu su partneriais

Sulauks daugiau paslaugø Moterø kriziø centro vadovës Jûratës Valionienës teigimu, projekto tikslas – teikti pagalbà moterims ir jø ðeimø nariams, atsidûrusiems krizinëse situacijose, ginti jø teises bei daryti átakà visuomenës nuostatoms smurto atþvilgiu. „Dþiaugiamës, kad nuo ðiol smurtà patirianèioms këdainietëms galësime suteikti daugiau ávairiø ir joms labai reikalingø paslaugø. Moteris mokysime kaip atgauti dvasinæ ramybæ bei valdyti socialines situacijas. Be to, siek-

7

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

J. Valionienë dþiaugiasi, kad smurtà patirianèios këdainietës gaus daugiau ávairiø paslaugø.

damos prisidëti prie socialiniø problemø sprendimo Këdainiø kraðte, rengsime bendrus projektus su kitomis mûsø rajono institucijomis ar organizacijomis. Projekte taip pat ásipareigojome burti savitarpio pagalbos grupes, ruoðti paskaitø ciklus, organizuoti diskusijas, seminarus, skirtus smurtui prieð moteris, vyrus ir vai-

Projektas bus vykdomas Këdainiø rajono moterø kriziø centre, ásikûrusiame A. Mickevièiaus g. 23, 35 kab., taip pat Këdainiø miesto seniûnijos ðeimose, kurias lanko Këdainiø bendruomenës socialinio centro darbuotojai, ir keturiose rajono seniûnijose (Pelëdnagiø, Ðëtos, Gudþiûnø ir Josvainiø). Vykdymo laikas – nuo balandþio 1-osios iki gruodþio 31 dienos. Planuojama, kad projekte dalyvaus apie 90 moterø, kuriø amþius svyruoja nuo 17 iki 80 metø, ir apie 25 vaikai iki 17 metø. Moterø kriziø centro partneriai ðiame projekte yra rajono Policijos komisariatas, Këdainiø bendruomenës socialinis centras, rajono savivaldybës Vaiko teisiø apsaugos tarnyba ir Visuomenës sveikatos biuras, laikraðtis „Rinkos aikðtë“, Këdainiø moterø klubo asociacija ir Ðv. Juozapo parapijos organizacija „Caritas“. Projekto vykdymà finansuoja Socialinës apsaugos ir darbo ministerija.

Dalis gyventojø, ypaè vyresnio amþiaus, siunèia laiðkus paðtu arba patys atvyksta á ligoniø kasas ir pateikia klausimus raðtiðkai – 2011 m. buvo gauta 2 001 raðtiðkas paklausimas. TLK gavo ir atsakë á 1 516 raðtiðkø paklausimø. Daugiau kaip treèdalyje jø buvo teiraujamasi apie dantø protezavimà (590), gydymo iðlaidø kompensavimà (241), vaistø ir medicinos pagalbos priemoniø ásigijimo iðlaidø kompensavimà (239), draustumà privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje (178), sveikatos draudimà Europos Sàjungoje (128) ir kt. VLK raðtu per metus gavo gerokai maþiau paklausimø – ið viso 485, taèiau jø temos ávairesnës: klausiama apie centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones – akiø læðiukus, vakcinà nuo gripo, vaistus vëþiui, tuberkuliozei gydyti ir kt. (109),

sveikatos draudimu (52), apie vaistø ir medicinos pagalbos priemoniø ásigijimo iðlaidø kompensavimà (48), apie sveikatos prieþiûros paslaugø teikimo tvarkà (47), gydymo iðlaidø kompensavimà (36), apie þalos atlyginimà – 27. Pagal el. paðtu ir raðtu gaunamus laiðkus galima spræsti, kad gydymo ástaigose gyventojai nepakankamai informuojami apie privalomojo sveikatos draudimo lëðomis kompensuojamas paslaugas, apie draudþiamiesiems priklausanèius VLK centralizuotai nupirktus vaistus, medicinos pagalbos priemones, kitas jø teises. Draudþiamiesiems svarbu þinoti, kad visus rûpimus klausimus pirmiausia reikia bandyti iðsiaiðkinti gydymo ástaigoje, visø pirma teirautis ðeimos gydytojo, ieðkoti informacijos gydymo ástaigø skelbimø lentose, interneto svetainëse.

Interneto svetainëse – gausu informacijos Naudingos informacijos gausu ir ligoniø kasø interneto svetainëse. Ne vienerius metus VLK ir TLK svetainëse veikia „Klausimø ir atsakymø“ skyreliai, kuriuose skelbiami atsakymai á daþniausiai uþduodamus klausimus. Internetu galima pasitikrinti ir draustumà privalomuoju sveikatos draudimu, ir suþinoti apie ávairiø paslaugø teikimo tvarkà. Ligoniø kasø specialistai nuolat analizuoja gaunamus klausimus, papildo interneto svetaines gyventojams aktualia informacija. TLK gyventojø aptarnavimo skyriai, kartu su kitomis teikiamomis paslaugomis, informuoja ávairiais privalomojo sveikatos draudimo klausimais. Valstybinës ligoniø kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ryðiø su visuomene skyrius

Ligoninëje gavau geras paslaugas Teko gydytis Këdainiø ligoninës kardiologijos skyriuje. Esu labai patenkintas man suteikta pagalba, prieþiûra, gydymu, visø darbuotojø ðiltu dëmesiu ligoniams. Ypaè nuoðirdþiai dëkoju gydytojai Auðrai Vidikienei, kuri operatyviai ir rûpestingai suteikë pagalbà. Petras Juraitis


8

2012 m. geguþës 24 d.

Muziejø naktyje – gyva muzika Minëjo Pasaulinæ þiniasklaidos dienà Edvyna KAÈANAUSKAITË

Geguþës 20-àjà, per Kristaus dangun þengimo ðventæ – Ðeðtines, Ðv Ðv.. Jurgio baþnyèioje Miðios buvo aukojamos uþ Këdainiø kraðto þurnalistus ir ðaulius. Meninë instaliacija, prie kurios sukûrimo prisidëjo ir maþieji muziejaus lankytojai.

Tàdien buvo minima Pasaulinë þiniasklaidos diena, Partizanø pagerbimo, kariuomenës ir visuomenës vienybës diena bei

Kauno apskrities Vytauto Didþiojo ðauliø 2-osios rinktinës Këdainiø P. Lukðio ðauliø 5-osios kuopos ákûrimo 20-metis. Ðventose Miðiose Dievo palaimos praðyta þurnalistams ir ðauliams, linkëta vienybës, sëkmës darbe bei supratingumo. Antrasis Vatikano susirinkimas paskelbë, kad Baþnyèia kasmet, sekmadiená prieð Sekmines, minës þiniasklaidos dienà, vëliau ði diena paskelbta Pasauline.

/Nuotr. autorës/

Edvyna KAÈANAUSKAITË

Ðeðtadienio vakarà këdainieèiams duris atvërë miesto muziejai ir Daugiakultûris centras. Minint TTarptautinæ arptautinæ Europos muziejø nakties akcijà èia buvo surengtos ávairios atrakcijos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Pastangø nepagailëta Janinos Monkutës-Marks muziejuje-galerijoje, kaip ir kasmet, buvo surengtas gyvo garso koncertas, pritraukiantis kokybiðkos muzikos gerbëjus. Skambant dþiazui ir vadovaujant profesionaliems menininkams, buvo pasirûpinta ádomia ir nekasdieniðka veikla: ant ávairiø specialiai sukonstruotø gyvûnø pavidalø konstrukcijø vaikai galëjo klijuoti laikraðèius ir taip suteikti jiems formà. Taip pat norintieji galëjo iðmokti origamio lankstymo gudrybiø, o áëjimà á J. Monkutës-Marks muziejø buvo galima dekoruoti spalvotomis kreidelëmis. Tuo pat metu muziejuje vyko netradicinës tekstilës paroda „Mini menas ið Azijos ir Europos.“ Renginiais J. Monkutës-Marks muziejuje susidomëjo ir rajono savivaldybës vicemerë Nijolë Naujokienë bei Ðëtos kultûros centro va-

Renginiu þavëjosi ir vicemerë N. Naujokienë.

dovas Vidmantas Valantiejus.

Aidëjo ðûviø garsai Didþiosios Rinkos aikðtëje ir jos prieigose nuo vidurdienio iki sutemø netilo ðûviai, þvangëjo aðmenø garsai. Èia vyko Ukmergës karo istorijos klubo „1-as LDK Didþiojo Etmono pëstininkø regimentas“ pasirodymas – XVIII a. pb. LDK karybos ir ginkluotës pristatymas. Ðis renginys tarsi atsuko istorijos ratà ir vaizdingai priminë mums Lietuvos ir pasaulio istorijos faktus, surinko draugën kraðtieèius, neabejingus istorijai ir norinèius drauge pra-

J. Monkutës-Marks muziejuje-galerijoje skambëjo gyvai atliekama muzika.

smingai leisti laikà. Nuo 22 val. këdainieèiai buvo kvieèiami á Daugiakultûriame centre vykusá teatro „Avilys“ modernaus judesio ir plastikos spektaklá „Suprasti noriu savo nesuprantamà likimà...“ (reþ. Rita Kiðkûnaitë), kuriame þiûrovai galëjo iðvysti karalieniø Barboros Radvilaitës ir Bonos Sforcos – dviejø asmenybiø, dviejø moterø meilæ sûnui ir vyrui Þygimantui Augustui bei skirtingà poþiûrá á valdþià, meilæ ir tiesà. Tarptautinæ muziejø naktá vainikavo Daugiakultûriame centre vykæs koncertas „Naktis sinagogoje su DJ Tsal“ (Këdainiai– Londonas). Skambëjo ritminis dþiazas, soulas, fankas, bitas bei pasaulio tautø melodijos, maloniai nustebinusios atëjusiuosius. *** Tarptautinë muziejø taryba (ICOM) kasmet inicijuoja Tarptautinës muziejø dienos (geguþës 18– 19 d.) renginius. Nuo 2005 m. rengiama Tarptautinë muziejø bendruomenës akcija „Europos muziejø naktis“, á kurià ásitraukia ir Këdainiø muziejai. Akcijos tikslas – parodyti muziejaus eksponatus naktá, kai paprastai muziejai nedirba, bei supaþindinti su muziejais ávairiø bendruomeniø narius. Ðià dienà organizuojami renginiai – nemokami.

Pamaldose dalyvavo Këdainiø kraðto gyventojai.

/Nuotr. autorës/


2012 m. geguþës 24 d.

15

RENGINIAI JAUNIMO CENTRAS „LAIPTAI Á VILTÁ“ (Didþioji g. 21) Geguþës 26 d. 14.30 val. – susitikimas su antiteroristiniø operacijø rinktinës „Aras“ virðila Robertu Grigu, kuris papasakos apie tarnybos ypatumus ir gyvenimo prasmæ. JANINOS MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, el. paðtas galerija@jmm-muziejus.lt, www.jmm-muziejus.com) Paroda „Netradicinis mini menas ið Azijos ir Europos“. Nuostabûs ávairiø technikø ir skirtingø pluoðtø kûriniai ið dviejø þemynø (veiks iki birþelio 15 d.) KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Geguþës 26 d. – kûrybinis projektas jaunimui „Menø malûnas“ Rotuðës kiemelyje. 21 val. – vizualinio meno vakaras. Geguþës 27 d. 14 val. – meditacija pagal Sahadþa jogà. Geguþës 30 d. 17 val. – Këdainiø kraðto dailininko A. Railos tapybos darbø parodos atidarymas. AKADEMIJOS KULTÛROS CENTRAS Geguþës 30 d. 12 val. – paskutinio skambuèio ðventë. 1863 m. SUKILIMO MUZIEJUS Geguþës 27 d. 12 val. – Sekminës Paberþëje. ÐV. JURGIO BAÞNYÈIA Geguþës 27 d. (sekmadiená) 12 val. – Sekminës ir vaikø Pirmosios Komunijos ðventë. Po pamaldø – poezijos valanda „Poetai skaito Maironá“. Dalyvaus poetai Gasparas Aleksa, Zita Gaiþauskaitë, Violeta Ðoblinskaitë Aleksa bei Dalia Teiðerskytë. TRUSKAVOS ÐVENTOSIOS DVASIOS BAÞNYÈIA Geguþës 27 d. (sekmadiená) 12 val. – tituliniai Sekminiø atlaidai. Ðv. Miðiose giedos ir po jø koncertuos Kauno kultûros centro „Tautos namai“ miðrus choras „Gintaras“ (vadovë Jovita Kulakauskienë).

Kryþiaþodþio, spausdinto geguþës 17 d. laikraðtyje, konkurso laimëtoja – Kazimiera Mieþinienë. Geguþës 27 d. 12 val. visus Këdainiø kraðto gyventojus kvieèia á

Sekminiø ðventæ Paberþëje. 12 val. – ðv. Miðios Paberþës baþnyèioje. 13.30 val. – folkloro ansambliø sambûris 1863 m. Sukilimo muziejaus kiemelyje. Dalyvaus: Akademijos kultûros centro folkloro ansamblis „Seklyèia“, Krakiø kultûros centro vaikø folkloro ansamblis „Smilgelë“, Këdainiø kultûros centro Sirutiðkio kaimo vaikø liaudiðka kapela „Siruèiukai“, Këdainiø kultûros centro Surviliðkio skyriaus folkloro ansamblis „Radasta“. Akademijos kultûros centras ir Guþiûnø skyrius, Paberþës parapija, Gudþiûnø seniûnija

Kalendorius SAULË Teka 4.59 val., leidþiasi 21.33 val., dienos ilgumas 16.34 val. MËNULIS Jaunatis. Rytoj – TARPTAUTINË DINGUSIØ VAIKØ DIENA. TARPTAUTINË AFRIKOS DIENA.

Dienà: +15+19 oC Naktá: +9+12 oC vëjas: 4–6 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Joana, Þaneta, Vincentas, Vilmantas, Gina, Gerardas. Penktadiená: Almantas, Magdalena, Danutë, Urbonas, Evelina.


16

2012m. m.geguþës geguþës24 24d.d. 2012

Baltarusijoje – ugnies festivalis Paskelbë átakingiausià pasaulio garsenybæ JAV þurnalas „Forbes“ dinininkæ ir aktoræ Dþenifer Lopes paskelbë átakingiausia pasaulio garsenybe. Ji ið pirmosios reitingø vietos iðstûmë muzikos þvaigþdæ Leidi Gagà, kuri ðá kartà liko penkta. Antràjà vietà uþëmë JAV televizijos laidø vedëja Opra Vinfri. Toliau eina paaugliø numylëtinis Dþastinas Byberis bei atlikë-

ja Rijana. „Forbes“ sudarytame reitingø sàraðe puikuojasi televizijos þvaigþdës, sportininkai, modeliai ir muzikantai. Átakingiausios garsenybës renkamos pagal jø pajamas, jø nuðvietimà þiniasklaidoje ir jø reikðmæ tokiems socialiniams tinklams, kaip „Facebook“ ar „Twitter“. Nors Dþ. Lopes per praëju-

sius 12 mënesiø uþdirbo maþiau nei kai kurios kitos þvaigþdës – 52 mln. doleriø (40,05 mln. eurø), taèiau ji puoðë filmø plakatus JAV, yra populiarios laidos „American Idol“ þiuri narë ir ðiuo metu rengiasi pasauliniam koncertiniam turui su Enrike Iglesijumi. Be to, dainininkë turi savo rûbø kolekcijà bei milijonus gerbëjø socialiniuose tinkluose.

Pirmajai JAV damai paskyrë alyvmedá Dvi dienas vykstanèiame ugnies festivalyje dalyvauja komandos ið Baltarusijos, Lietuvos, Vengrijos, Rusijos ir Ukrainos.

Ceremonija – pagal paproèius

Baltiesiems rûmams nereikës rûpintis alyvuogiø aliejumi: norëdama ávertinti JAV pirmosios damos Miðelës Obamos indëlá á sveikos gyvensenos propagavimà, viena Italijos provincija skyrë jai 1 400 metø senumo alyvmedá.

„Karaliene“ pavadinto alyvmedþio skersmuo yra 14 metrø, jis kiekvienais metais duoda iki 600 kg alyvuogiø derliø. „Nuo ðiol Baltieji rûmai kasmet gaus apie 100 litrø alyvuogiø aliejaus, spausto ið ðio medþio vai-

siø“, – pareiðkë Leèës provincijos Apulijoje atstovai. Pirmoji siunta Vaðingtonà pasieks rudená. JAV prezidento þmona jau seniai agituoja uþ aktyvø gyvenimo bûdà ir sveikesnæ vaikø bei jaunimo mitybà.

Nigerietis nelegaliai dirbo… 20 metø

Pietø Korëjoje, Seule, surengta áþengimo á pilnametystæ ceremonija.

Nigerietis, naudodamasis mirusio þmogaus dokumentais, net 20 metø dirbo Niuarko oro uoste Niujorke, ir ne bet kur, o saugumo sektoriuje. Pareigûnai susidomëjo 55 metø nigerieèiu tik po anoniminio

praneðimo. Vyras jau suimtas. Paaiðkëjo, kad jam jau seniai buvo prieinamos visos oro uosto zonos. Daugiau kaip 20 metø nigerietis dëjosi Dþeriu Tomasu. Ðis nusikaltëlis buvo nuðautas 1992

Á butà ásilauþæs vagis rado lavonà

Japonijoje atidarytas dangø remiantis TV bokðtas

Prasidëjo Kanø festivalis

Vokietijoje á butà ásilauþæs vagis aptiko prieð penkerius metus mirusios pensininkës lavonà. Policijos duomenimis, duris iðspyræs vyras pateko á ðiukðliø kupinà butà, o jame prieðais televizoriø gulëjo mumifikuoti palaikai. Triukðmà iðgirdæ kaimynai iðkvietë policijà. Kai pareigûnai atvyko, vagis jau buvo dingæs. Palaikø skrodimas parodë, kad moteris mirë prieð penkerius metus. Smurto þymiø ant jos kûno nerasta. Moters visà tà laikà niekas nepasigedo. Pinigai uþ nuomà ir komunalinius mokesèius buvo reguliariai nuskaièiuojami nuo jos sàskaitos.

Prancûzijoje prasidëjusio 65-ojo Tarptautinio Kanø kino festivalio atidaryme – þymiausi pasaulio aktoriai bei kitos garsenybës. Festivalis tæsis iki geguþës 27 dienos. Nuotraukoje – prancûzø aktorë Marion Kotilard.

Brangakmená paslëpë savo organizme

Sniegas iðkrito… pavasará

Feldbergo kalnuose Vokietijoje prisnigo 10 centimetrø.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @ra.w3.lt raredakcija@ El. paðtas raredakcija Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas rinkosaikste@ra.w3.lt

Kanados policijai teko uþduotis akylai stebëti spëjamà deimanto vagá: 52 metø vyras átariamas pas juvelyrà 1,7 karato brangakmená pakeitæs klastote, o originalà prarijæs. Vyras uþdarytas á kamerà be tualeto ir gamtinius reikalus yra priverstas atlikti á kibirà, kuris nuolat tikrinamas. Átariamasis deimantà pavogë prieð daugiau nei savaitæ, taèiau iki ðiol jis ið organizmo nepasiðalino, nors vyrui sugirdyta laisvinamøjø vaistø. Policija neabejoja, kad brangakmenis ið tikrøjø yra vyro organizme. Tai patvirtina rentgeno nuotraukos.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

Japonijos sostinëje Tokijuje atidarytas aukðèiausias pasaulyje televizijos bokðtas „Tokyo Sky Tree“. „Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

metais gana neaiðkiomis aplinkybëmis. Bet policija tikina, kad Nigerijos pilietis nusipirko Dþ. Tomaso dokumentus 1989 metais, nelegaliai atvykæs á JAV, ir neturi nieko bendra su jo mirtimi.

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 550 Tiraþas 5 947 egz.

Ketvirtadienio 2012-05-24  

skaitykite

Advertisement