Page 1

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

Kraðto ðviesuoliai

2012 m. geguþës 19 d.

Ið tarptautinio konkurso – su laurais

Konkursui pasibaigus (ið kairës) R. Guþauskaitë, P. Neliupðis, T. Krasauskas, G. Manzurovas, L. Labeckienë ir V. Agafonova.

/Nuotr. P. Labeckio/

Auðra MALINAUSKIENË

Këdainiø muzikos mokyklos mokiniai ið tarptautinio akordeonistø konkurso parveþë apdovanojimus. Akordeono skyriaus auklëtiniai: devyneriø metø Povilas Neliupðis (mokytoja Rasa Guþauskaitë), vienuolikmeèiai TTimonas imonas Krasauskas ir Germanas Manzurovas bei trylikametë V iktorija Agafonova (mokytoja Lilija Labeckienë), Bosnijos ir Hercegovinos Sarajevo mieste vykusiame IIIII tarptautiniame Viktorija akordeonistø konkurse savo amþiaus kategorijose laimëjo pirmàsias vietas.

/Nukelta á 3 psl./

Këdainiø kraðto ðviesuoliai – 2012 Rubrikoje „Kraðto ðviesuoliai“ supaþindiname su iðkiliais Këdainiø kraðto þmonëmis, dabartinës kultûros sergëtojais, gerø idëjø, pilietinës iniciatyvos skleidëjais, þymiais mûsø kraðto þmonëmis, visuomenëje ir bendruomenëse gerbiamais ðviesuoliais. Tikime, kad visuose rajono kampeliuose dar yra þmoniø, kuriø gyvenimas ir darbai verti ðviesuolio vardo.

Skambinkite, raðykite ir papasakokite mums apie Këdainiø kraðto ðviesuolius. Norime, kad apie tokius þmones þinotø, vertintø ir ið jø dvasinës stiprybës semtøsi tiek jaunuomenë, tiek vyresnieji laikraðèio skaitytojai. Lauksime Jûsø laiðkø ir skambuèiø El. paðtu raredakcija@ra.w3.lt Teirautis redakcijos tel.

56 511


2

2012 m. geguþës 19 d.

popietei

Savaitgalio þinia

Á Paberþæ kvieèia Poezijos pavasaris Auðra MALINAUSKIENË

Geguþës 20 dienà, sekmadiená, 12 val. Paberþëje vyks TTarptautinio arptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2012“ renginys.

Jau septintoji tradicinë festivalio „Poezijos pavasaris“ stotelë – Poezijos Ðeðtinës – vyks Paber-

þës sakraliniame ansamblyje, kurio ðeimininkas yra ðios parapijos klebonas, poetas ir Lietuvos raðy-

tojø sàjungos narys Skaidrius Kandratavièius. Dvasininkas vadovaus Dangun Þengimo ðv. Miðioms, po kuriø ves renginá. Paberþëje Lietuvos raðytojø sàjungos delegacija pristatys naujàjá almanachà „Poezijos pavasaris 2012“ ir kompaktinæ plokðtelæ „Poezija ir balsas“. Renginyje dalyvaus literatûros kritikë R. Dragenytë, aktorë D. Jankauskaitë, raðytojos B. Jonuðkaitë, I. J. Janonë, J. Noak, A. Kaziliûnaitë, I. Butkutë, V. Rudþianskas, V. Gedgaudas ir kiti. Prizus dalyviams ruoðia Këdainiø Rotary klubas ir Gudþiûnø seniûnija, po ávertinimà áteiks rajono savivaldybë. Rëmëjai – Lietuvos raðytojø sàjunga, VÁ Raðytojø klubas, labdaros ir paramos fondas „Viltis– Vikonda“, Këdainiø Rotary klubas, Këdainiø rajono savivaldybë, Gudþiûnø seniûnija. Áëjimas nemokamas.

Skaitytojo balsas

Bûkime savo gatvës, savo miesto ðeimininkai Po balandþio mënesio talkos su ðûkiu „Darom!“ dþiaugëmës, kad apvalëm, apðvarinom savo miestà, parkà, paupius. Labai norëtøsi norëtøsi,, kad ta ðvara ir tvarka ilgiau pasilaikytø. Kad jaunimas, moksleiviai moksleiviai,, taip gausiai ir darniai dalyvavæ talkoje, ilgiau pasidþiaugtø savo pastangø rezultatais.

Deja, pavasaris dar nesibaigë, o ávairiose vietose pradeda akis badyti nauji mûsø miestelënø netvarkingumo pëdsakai. Vos þengsi þingsná toliau nuo miesto centro, á nuoðalesnes gatveles – tuojau tai vienur, tai kitur pamatysi patvoriuose sparèiai þelianèias piktþoles. Savo kieme vejà nuðienauja, o kas uþ tvoros – daþnam visai nerûpi. Kadaise a. a. Antanas Petkevièius, buvæs Krakiø kolûkio pirmininkas, pavasará liepdavo visiems maþiau pasiturintiems kolûkieèiams iðdalinti daþø, kad jie nusidaþytø savo trobas. Ðiais rinkos ekonomikos laikais niekas daþø dovanai nedalins. Bet kai kuriø namø savininkams pravartu bûtø priminti ar net pareikalauti, kad jie aptvarkytø savo namus ir kiemus. Atvaþiavusi á Babënus stebiuosi: toks palyginti senas miesto rajonas, bet kaip lëtai jame tvarkomos gatvës. Komunaliniø komunikacijø trasø iðvedþiojimas vargu ar gali bûti pasiteisinimas. O gal tø gatviø gyventojams tai nelabai rûpi? Jeigu jie patys bûtø aktyvesni, gal reikalai greièiau judëtø? Talka – geras dalykas. Bet dar geriau bûtø, kad akcija „Darom!“ tæstøsi nuo pavasario iki vëlyvo rudens. Tada mûsø miestas bûtø dar ðvaresnis ir graþesnis. Aniceta STAÐAITYTË

Dëmesio! Dëvëtø rûbø parduotuvë J. Basanavièiaus g. 89C, uþ prekyvietës, RVK sandëliø patalpose. Darbo laikas: II–V nuo 9 iki 17 val., VI – nuo 10 iki 15 val.

GA UT A NA UJA VASARINIØ RÛBØ SIUNT A GAUT UTA NAUJA SIUNTA


2012 m. geguþës 19 d.

popietei

3

Ið tarptautinio konkurso – su laurais gu, kad mûsø auklëtiniø pasiekimais pasidþiaugiama ir rajono bendrojo lavinimo mokyklose. Ðtai „Auðros“ vidurinës mokyklos treèiokas Povilas Neliupðis buvo pagerbtas mokyklos organizuotoje Garbës dienoje“, – kalbëjo R. Guþauskaitë. Ðios mokytojos auklëtiniai Julija Mackevièiûtë, Adomas ir Matas Poderiai yra laimëjæ ne vienà respublikiná ir tarptautiná konkursus. Mokytojai dþiaugsmo teikia tai, kad buvæ auklëtiniai nepamirðta jos ir uþsuka aplankyti. „Vadinasi, Muzikos mokykloje nebuvo taip jau blogai“, – ðypsosi R. Guþauskaitë.

/Atkelta ið 1 psl./

Atliko du kûrinius „Konkursas buvo emociðkai sunkus ir varginantis. Jis tæsësi keturias dienas, todël visus kankino laukimas ir átampa, nes kasdien savo amþiaus grupëje pasirodydavo vis kitas mûsø auklëtinis“, – pasakojo L. Labeckienë. Konkurse jaunieji muzikantai turëjo atlikti po porà skirtingø kûriniø. Trys L. Labeckienës auklëtiniai konkursinëje programoje atliko ir po vienà jos akordeonui sukurtà kûriná.

Susirenka stipriausi „Á Bosnijoje ir Hercegovinoje vykstantá konkursà susirenka stipriausi jaunieji muzikantai, todël labai dþiaugiamës, kad mûsiðkiai buvo ávertinti aukðèiausiai. Ðiemet itin esame patenkinti rezultatais, nes pernai mûsø vaikai uþëmë antràsias vietas, iðskyrus T. Krasauskà, iðkovojusá Grand Prix“, – sakë R. Guþauskaitë. Këdainiø muzikos mokyklos auklëtiniams autoritetinga vertinimo komisija, sudaryta ið vienuolikos pasaulio valstybiø: Australijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Ispanijos, Juodkalnijos, Kroatijos, Lietuvos, Prancûzijos, Rusijos, Suomijos ir Serbijos þymiausiø pedagogø ir atlikëjø, skyrë aukðèiausius balus.

Perdavë pereinamàjá prizà Ið viso konkurse dalyvavo 249 atlikëjai ið devyniø valstybiø. Èia varþësi ne tik mokiniai ið Këdainiø, bet ir Kauno, Maþeikiø, Palangos, Alytaus, Prienø, Akmenës ir kt. rajonø. Mûsø muzikos mokyklos mokinys T. Krasauskas, pernai vykusio II konkurso Grand Prix laimëtojas, Australijos akordeono mokytojø asociacijos ásteigtà pereinamàjá prizà ðiemet perdavë Grand Prix laimëtojui ið Serbijos. Ðiuo metu Muzikos mokyklos jaunieji akordeonistai su mokytojomis ruoðiasi á Italijos miestà Pineto, kur vyks tarptautinis konkursas.

Svajojo apie smuikelá L. Labeckienë augo Jonavoje, kur baigë vidurinæ ir muzikos mokyklas. Vaikystëje ji troðko grieþti smuikeliu, taèiau tuomet nebuvo tokios klasës, tad mergaitë grojo akordeonu. „Kai koncertuoti atvykdavo simfoniniai orkestrai, moterø muzikanèiø praðydavau leisti palaikyti smuikelá savo rankose. Labai dþiaugdavausi, kai jos man suteikdavo tokià galimybæ“, – prisiminë L. Labeckienë, kuri vëliau jau bûdama suaugusi lankë privaèias smuiko pamokas.

Këdainiø muzikos mokyklos kolektyvas Italijoje.

Randa ir rëmëjø Beje, antrus metus ið eilës këdainieèiai á uþ dviejø tûkstanèiø kilometrø esanèià ðalá vyksta savo lëðomis, nors kai kuriø mokiniø tëvai randa rëmëjø, padengianèiø dalá vaikø kelionës iðlaidø. Jaunosios muzikantës V. Agafonovos moèiutë Anastazija Udavitèenko sako, kad be gerø þmoniø pagalbos jos anûkë nebûtø galëjusi vykti á tarptautinius konkursus, surengtus Italijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. „Labai dëkoju labdaros ir paramos fondui „Viltis–Vikonda“ bei jos vadovei Elenai Skarupskienei, kurios dëka Viktorija gavo finansinæ paramà ne vienai kelionei. Taip pat uþ anûkei skirtas lë-

ðas noriu padëkoti ir akcinës bendrovës „Lifosa“ profsàjungos vadovui Antanui Lazdauskui“, – sakë A. Udavitèenko.

Dirba trys mokytojai Maþiausio Muzikos mokyklos akordeono skyriaus vedëja R. Guþauskaitë ir mokytoja L. Labeckienë tvirtino nemëgstanèios daug ir atvirai kalbëti apie save, todël mieliau pasakoja apie auklëtiniø pasiekimus. „Meno þmonës nenori kalbëti apie savo gyvenimà, todël mums geriau kalbëti apie darbà“, – ðypsosi R. Guþauskaitë.

Puikiai sutaria tarpusavyje Akordeono skyriuje dirba tik trys pedagogai – Lilija ir Petras Labeckiai bei R. Guþauskaitë. „Mes puikiai sutariame tar-

pusavyje. Kai mokiausi ðioje muzikos mokykloje P. Labeckis buvo mano akordeono mokytojas, o dabar Petras ir Lilija yra mano kolegos. Galiu tik pasididþiuoti, kad esu ðios mokyklos auklëtinë. Èia sugráþau dirbti ir iki ðiol tikrai nesigailiu“, – pasakojo pedagogë R. Guþauskaitë. Baigusi vidurinæ mokyklà ji mokësi Vilniuje ir norëjo likti sostinëje, taèiau taip susiklostë likimas, kad gráþo á gimtuosius Këdainius, kur gavo darbà Muzikos mokykloje.

Susidomi daugiau vaikø R. Guþauskaitë sako pamenanti, kaip ji vaikystëje stojo á Muzikos mokyklà. Tuomet á akordeono ir fortepijono klasæ buvo didþiausi konkursai. „Dabar akordeonas yra primirðtas, taèiau populiariø televiziniø projektø dëka vyksta ðio muzikos instrumento renesansas, todël padaugëjo vaikø, norinèiø iðmokti groti akordeonu“, – pastebëjo mokytoja.

Uþsikreèia grojimo liga Pedagogës ásitikinimu, mokiniø norà daug dirbti labai skatina ávairûs konkursai. ,,Vaikai juose tarsi uþsikreèia grojimo liga, nes vos tik gráþtame namo, jie vël klausinëja, kada vaþiuosime á konkursà. Be to, sma-

L. Labeckienë su savo mokiniais (ið kairës) Germanu, Timonu ir Viktorija.

Mokytoja R. Guþauskaitë su auklëtiniu P. Neliupðiu.

Pasuko muziko keliu Baigdama vidurinæ mokyklà, paðnekovë svarstë apie dvejas, stomatologijos ir muzikos, studijas, taèiau tëvø paskatinta pasirinko muzikës kelià. Paðnekovë nesigaili tapusi pedagoge, dþiaugiasi esamais ir buvusiais auklëtiniais, tarp kuriø yra ne tik ðalyje, bet ir uþsienyje þinomi vokalistai, chorvedþiai, muzikantai. Apie trisdeðimt jos mokiniø tapo akordeonistais. „Mano auklëtiniai – Diana Medëkðaitë, Reda Venskutë, Rûta Kutraitë, Vesta Babenskaitë, Laimonas Salijus. Laimonas – labai ðiltas ir nuoðirdus þmogus. Jis man paskambina kiekvienà savaitæ, o sugráþæs á Këdainius visada aplanko“, – atviravo L. Labeckienë.

Atgaivà teikia dailë Po darbo R. Guþauskaitë ir L. Labeckienë kelerius metus lankë Dailës mokykloje veikianèià suaugusiøjø dailës studijà, kur mokësi tapybos, keramikos, tekstilës. Todël po darbo ðiuose uþsiëmimuose ágyti ágûdþiai suteikia joms atgaivà. Dabar R. Guþauskaitë kuria originalius papuoðalus, o L. Labeckienë tapo paveikslus, kuria keramikos darbus. Kadangi ji labai myli gëles, daro paveiksliukus ir ið sausø gëliø.

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Kraðto ðviesuoliai“ remia

Sestadienio 2012-05-19  
Sestadienio 2012-05-19  

skaitykite

Advertisement