Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. geguþës 17 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. geguþës 17 d. Ketvirtadienis

Nr. 56 (2 421)

Ið parodos „AgroBalt 2012“ – keturi aukso medaliai

Kaina 1,20 Lt

Ðëtoje vaikà apkandþiojo ðuo Pirmadienio vakare vienoje Ðëtos miestelio sodyboje ðuo apkandþiojo maþà vaikà. Suþalotasis iðveþtas gydyti á Kauno klinikas. Dvejø metø berniukas, gyvenantis toje paèioje sodyboje, nukentëjo kieme priëjæs prie pririðto ðuns, priklausanèio jo motinos tetai. Prie bûdos pririðtas miðrûnas suþalojo vaiko galvà ties smilkiniais, taip pat krûtinæ. /Nukelta á 3 psl./

Versija: degtine bûtø valæs stiklus Jovita ÞEBRAUSKAITË

/Nuotr. ið ámoniø archyvø/

Irma BAJORÛNË

Këdainiø konservø fabriko gaminius parodoje „AgroBalt 2012“ pristatë (ið kairës) vadybininkë I. Èësnienë, marketingo vadovë E. Eimontaitë–Jermolajevienë, pardavimø vadybininkai E. Stakaitis ir R. Lipnevièius.

Ið parodos „AgroBalt 2012“, savaitgalá vykusios Kaune, „Þalgirio“ arenoje, á Këdainiø rajonà parveþti keturi aukso medaliai medaliai.. Këdainiø konservø fabriko gaminamas brukniø ir pomidorø padaþas, Krekenavos agrofirmos karðtai rûkyta „Bajorø“ deðra su sûriu, uþdarosios akcinës bendrovës „Dotnuvos projektai“ pristatytas ratinis traktorius Case IIH H Farmall 55C ir ûkininko Manto Vaitelio limuzinø veislës bulius. TTai ai medaliais ávertinti mûsø rajono atstovø pristatyti pavyzdþiai skirtingose parodos eksponatø kategorijose. /Nukelta á 2 psl./

BUAB „Paobelio statyba“ kreditoriams Geguþës 28 d. 9 val. Panevëþio apygardos teisme (Elektros g. 9, Panevëþys) þodinio proceso tvarka bus nagrinëjama dël BUAB „Paobelës statyba“ pabaigos.

Administratorius

Jau ásiteisëjus Këdainiø rajono apylinkës teismo baudþiamajam ásakymui ásakymui,, 63-ejø metø këdainietis turës valstybei sumokëti 20-ties minimaliø gyvenimo lygiø dydþio baudà. Taèiau vyriðkiui bûti teismo nubaustam – nieko nauja. Per pastaruosius nepilnus penkerius metus jis nuteistas jau ketvirtà kartà ir vis pagal tà patá Baudþiamojo kodekso straipsná. /Nukelta á 3 psl./

Slaugytojai paminëjo profesinæ ðventæ Auðra MALINAUSKIENË

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt

AKCIJA! Gresia kojø venø ligos? Jeigu vargina kojø sunkumas, ðlaunø ar blauzdø odoje ir poodyje matote iðryðkëjusias venutes ar melsvus minkðtus odos iðkilimus, galima átarti sergant venø ligomis. Tuomet svarbu laiku uþkirsti kelià ligos progresavimui. Esant kojø venø iðsiplëtimui sertifikuoti kompresinës terapijos specialistai nemokamai konsultuoja ir parenka tik jums tinkanèias aukðèiausios kokybës vokiðkas kompresines „Venotrain“ kojines. Taikomos ávairios nuolaidos. Kojiniø su nuolaida kiekis ribotas. Norintiems iðsitirti kraujagysliø bûklæ – kompiuterinis „VenoScan“ – kraujagysliø uþsipildymo laiko matavimas. Pacientas gauna pirminæ informatyvià informacijà apie kojø pavirðiniø venø bûklæ raðtu. Tyrimo kaina akcijos metu – tik 35 Lt. Konsultacija vyks geguþës 24 d. nuo 10 val. „Kaðtonø“ vaistinëje, J. Basanavièiaus g. 10, Këdainiuose. Bûtina registracija telefonu (8 347) 67 244.

Antradiená á Këdainiø ligoninës salæ rinkosi ðios gydymo ástaigos ir Këdainiø pirminio sveikatos prieþiûros centro (PSPC) slaugytojos. Iki ðiol pacientø ðvelniai seselëmis vadinamos darbuotojos minëjo TTarptautinæ arptautinæ slaugytojø dienà. Reikia atiduoti save „Profesinæ ðventæ pasitikome gera nuotaika. Kiekvienà darbà reikia atlikti sàþiningai, su meile ir atiduoti visà save. Mus dþiugina pacientø padëka, geras þodis ir ðypsena, o ðirdá skauda dël dideliø darbo krûviø ir maþo atlyginimo“, – sakë slaugos specialistø organizacijos Kauno skyriaus Këdainiø PSPC pirminës grupës pirmininkë Sandra Rimkuvienë. /Nukelta á 2 psl./

Slaugytojas D. Adomënienæ (kairëje) ir S. Rimkuvienæ dþiugina pacientø padëka ir geras þodis.


2

2012 m. geguþës 17 d.

Ið parodos „AgroBalt 2012“ – keturi aukso medaliai /Atkelta ið 1 psl./

Padaþui – jau antras medalis Këdainiø konservø fabriko generalinis direktorius Vygantas Vanagas pripaþino, kad fabriko produkcija parodoje sulaukë didelio susidomëjimo. Lankytojai ragavo, pirko, ypaè domëjosi naujais gaminiais. Parodos konkursui pristatytas brukniø ir pomidorø padaþas – dar naujas gaminys. Metø pradþioje já puikiai ávertino Rusijos sostinëje Maskvoje vykusios maisto pramonës parodos komisija: ten jam taip pat skirtas aukso medalis.

Graþiausias stendas ir gardþiausia deðra Krekenavos agrofirmos stendà parodos organizatoriai pripaþino graþiausiu ir novatoriðkiausiu. „Mûsø tikslas parodoje – pabendrauti su vartotojais, iðgirsti jø atsiliepimus, surengti naujø produktø degustacijas. Norime, kad

valgytojai þinotø, kaip vyksta gamybos procesas, todël parodos lankytojams pasiûlëme apsilankyti mûsø interneto svetainëje, pereiti virtualø turà“, – apie dalyvavimà tradicinëje parodoje kalbëjo Krekenavos agrofirmos rinkodaros vadovas Gytis Svilainis. Mësos produktø gamintojai liko patenkinti parodoje surengta naujo gaminio –„Italiðkø“ kiaulienos deðreliø su kietuoju sûriu ir saulëje dþiovintais pomidorais – degustacija. Kol kas ðiø deðreliø dar nëra parduotuvëse, o tarp lankytojø jos buvo labai populiarios ir puikiai ávertintos. Deðra, kuriai parodos organizatoriai skyrë medalá, jau apdovanota „Lietuvos metø gaminio 2011“ aukso medaliu ir Maskvoje vykusios parodos „Prodexpo“ medaliu.

Pristatë traktoriø maþiems ûkiams UAB „Dotnuvos projektai“ generalinis direktorius Rimantas

pertraukos, o parodos medalis – pirmas toks trofëjus ámonës istorijoje. „Ðiemet nutarëme vël prisistatyti „AgroBalt“ parodoje, nes joje dalyvavo nemaþai Þemës ûkio ministerijos pakviestø uþsienio ðaliø, taip pat Europos Sàjungos atstovø delegacijø, – aiðkino R. Dapkus. – Paroda svarbi kaip ðalies þemës ûkio poliAB Krekenavos agrofirma stendas parodoje pripaþintas tikos renginys. graþiausiu ir novatoriðkiausiu. Nutarëme, Dapkus sakë, jog ámonë á „Agro- kad tokiame kontekste turime paBalt“ parodà gráþo po labai ilgos sirodyti kaip þemës ûkio techni-

Slaugytojai paminëjo profesinæ ðventæ /Atkelta ið 1 psl./ Praëjusá penktadiená këdainietës slaugytojos dalyvavo respublikiniame profesinës dienos renginyje Vilniuje, ið kur dvi darbuotojos gráþo su apdovanojimais. Nusipelniusios slaugytojos vardas atiteko Këdainiø ligoninës priëmimo skyriaus slaugytojai Ritai Lendzbergienei. Uþ gerà darbà buvo apdovanota ir Këdainiø PSPC pediatrijos skyriaus skiepø kabinete dirbanti Vaida Pranckevièienë.

Darbuojasi puikios moterys Këdainiø ligoninës vyr. slaugytoja Danutë Adomënienë sakë, kad jø kolektyve darbuojasi ðaunios moterys. „Mûsø kolektyvas – ðaunus, o mûsø darbas ið tiesø yra sudëtingas, krûviai dideli. Labiausiai mus dþiugina tos akimirkos, kai pasveikæs ligonis, iðeidamas namo, pasako mums aèiû uþ darbà, rûpestá ir nuoðirdumà. O skaudina tie atvejai, kai þmogui negalime padëti“, – kalbëjo D. Adomënienë.

Linkëjo gerovës Këdainiø PSPC direktorës A. Rimkevièienës teigimu, visos slaugytojos yra aukðtos kvalifika-

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Á profesinæ ðventæ Këdainiø ligoninës salëje susirinko slaugytojos.

cijos specialistës. „Jos jautrios, rûpestingos ir nuoðirdþios. Slaugytojos darbas mums yra labai svarbus. Jos yra gydytojø akys, ðirdys ir rankos, nes pirmos pamato pacientà, daugiausiai bendrauja su juo ir jo artimaisiais. Daþnai nuo slaugytojø darbo priklauso, ar sëkmingai veikia vaistai, ar sveiksta pacientas. Pusæ ligonio gydymo sëkmës lemia sesuèiø darbas“, – sakë A. Rimkevièienë. Gydymo ástaigos vadovë slaugytojoms linkëjo sveikatos, pasitikëjimo savimi ir ðeiminës laimës,

gerovës ir santarvës.

Dovanojo koncertà Á ðventæ susirinkusioms slaugytojoms koncertavo Muzikos mokyklos mokiniai. Be to, medicinos darbuotojos iðklausë Kauno kolegijos Jonuðo Radvilos fakulteto lektoriø: dr. Vilmos Staskevièienës ir Edukologijos katedros docentës Ninos Kuitienës praneðimus aktualiomis temomis: apie dalykiná bendravimà slaugytojo darbe ir profesiná nuovargá bei relaksacijos bûdus.

Gatvës rekonstrukcijà tæs kità savaitæ Irma BAJORÛNË

Sunkiai beávaþiuojama rekonstruojama Respublikos gatvë vis dar nesulaukia po þiemos gráþtanèiø remontininkø. Pavasará jie buvo pasirodæ, ðiek tiek aptvarkë dar rudená paklotus ðaligatvius, o gatvës vaþiuo-

jamosios dalies dar neasfaltuoja. Rajono savivaldybës administracijos direktoriaus pavaduotojas Arûnas Kacevièius patvirtino, kad savivaldybës vadovai ne kartà ragino gatvës rekonstrukcijos darbus atliekanèios Utenos bendrovës „Statva“ vadovus greièiau tvarkyti gatvæ, kurios vaþiuojamoji dalis tapusi tikru duobiø rinkiniu.

A. Kacevièiaus teigimu, antradiená telefonu bendrovës „Statva“ vadovas patvirtino, kad baigia derybas su asfalto darbus atliksianèiais subrangovais ir paþadëjo, kad vaþiuojamosios dalies dangos rekonstrukcijos darbai prasidës kità savaitæ. O kol kas vaþiavimas automobiliu ðia svarbia miesto arterija labiau primena slalomà.

kos importuotojai.“ „Dotnuvos projektø“ pristatytas traktorius Case, kuriam skirtas parodos medalis, – nedidelio galingumo, paprastos komplektacijos naujas gaminys, skirtas nedideliems ûkiams ir sëkmingai konkuruojantis su populiariausia tokios paskirties technika.

Buliø parodoje pardavë Jaunasis ûkininkas ið Pernaravos Mantas Vaitelis medaliu apdovanoto limuzinø veislës buliaus nebeparsiveþë namo – já veislei nupirko kitas Lietuvos ûkininkas. M. Vaitelis parodai pristatë du apie 600 kilogramø sverianèius gerai ámitusius 15 mënesiø amþiaus bulius. Abu jie sëkmingai parduoti. Ramiais graþiais gyvûnais parodoje domëjosi ir þemës ûkio specialistai, ir kiti lankytojai. „Parodos medalá laikysiu namuose garbingoje vietoje“, – patikino jaunasis ûkininkas.

Kreipkitës á Tarybos narius Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narys, Kaimo reikalø ir aplinkosaugos komiteto INA geguþës 17 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valandos gyventojus narys Paulius KAL KALINA priims Josvainiø seniûnijos administraciniame pastate (Këdainiø g. 9, Josvainiai), telefonas (8 347) 73 223. Rajono savivaldybës tarybos narys, Ðvietimo ir kultûros komiteto narys Antanas MIKALAUSKAS geguþës 17 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valandos gyventojus priims Vilainiø seniûnijos administraciniame pastate (Parko g. 6, Vilainiai), telefonas (8 347) 68 310. Rajono savivaldybës tarybos narë, Ðvietimo ir kultûros komiteto pirmininkë Nijolë NAUJOKI ENË geguþës 17 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valandos gyventojus priims KraNAUJOKIENË kiø seniûnijos administraciniame pastate (Vilniaus g.18, Krakës), telefonas (8 347) 38 124. Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narys, Verslo ir ûkio komiteto pirmininkas Juozas BANI OT A geguþës 17 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valandos gyventojus priims KëdaiBANIOT OTA niø rajono savivaldybës administraciniame pastate 215 kab. (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai), telefonas (8 347) 60 930. Informacija teikiama telefonu (8 347) 69 555. Gyventojai gali kreiptis á Tarybos narius ir iðsakyti bendruomenës bei asmenines problemas.

Dël lëðø vietos bendruomeniø tarybø priimtiems sprendimams ágyvendinti paskirstymo ir vietos bendruomeniø savivaldos 2012 metø programos Këdainiø rajono savivaldybëje ágyvendinimo 2012 m. geguþës 11 d. iðleistas Këdainiø rajono savivaldybës administracijos direktoriaus ásakymas Nr. AD-1-655 „Dël lëðø vietos bendruomeniø tarybø priimtiems sprendimams ágyvendinti paskirstymo ir vietos bendruomeniø savivaldos 2012 metø programos Këdainiø rajono savivaldybëje ágyvendinimo“. Ásakymo esmë: paskirstomos Vietos bendruomeniø savivaldos 2012 metø programos lëðos rajono seniûnijoms vietos bendruomeniø tarybø priimtiems sprendimams ágyvendinti. Këdainiø rajono savivaldybës administracijos direktoriaus Romualdo Gailiûno geguþës 11 d. pasiraðytà ásakymà Nr. AD-1-655 galima rasti savivaldybës interneto svetainëje www.kedainiai.lt, skyrelyje „Teisinë informacija“. Uþs. Nr. 1 723

UAB Krekenava perka þemës ûkio paskirties þemes Panevëþio r. Krekenavos sen., Pasvalio r. Puðaloto sen., Këdainiø r. Surviliðkio sen. Atsiskaito ið karto. Tel. 8 686 85 435.

Dëkojame Nuoðirdþiai dëkojame giminëms, kaimynams, Krakiø Mikalojaus Katkaus gimnazijai, Këdainiø PRC Lanèiûnavos skyriaus mokiniams ir visiems, kurie buvo ðalia laidojant brangø sûnø Arûnà Kulvietá. Mama, brolis, sesuo, þmona su vaikais


2012 m. geguþës 17 d.

Versija: degtine bûtø valæs stiklus /Atkelta ið 1 psl./

Teisë jau ketvirtà kartà Baudþiamojo kodekso 201ojo straipsnio formuluotæ këdainietis A. Þ. tikriausiai seniai moka mintinai: neteisëtas namø gamybos stipriø alkoholiniø gërimø ir aparatø jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas turint tikslà realizuoti ar realizavimas. Pirmà kartà uþ toká nusikaltimà vyriðkis buvo teisiamas 2007øjø metø gruodá, antrà – 2009-øjø geguþæ, treèià – tø paèiø metø spalá, o ketvirta baudþiamoji byla iðkelta ðiemet sausá ir teismo iðnagrinëta balandá. Tai – dar ne viskas. Vyriðkis buvo baustas ir administracine tvarka, be kita ko – ir uþ akcizais apmokestinamø prekiø realizavimà.

Skyrë baudas, ribojo laisvæ Pirmà kartà, 2007-aisiais, A. Þ.

Kaune vykæs konkursas buvo pirmasis respublikinio konkurso „Geriausias 2012 m. ðalies vieðosios policijos prevencijos padalinio pareigûnas (apylinkës inspektorius)“ etapas. Ðiame etape nugalëjæs Këdainiø rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio tyrëjas V. Masiliûnas, priþiûrintis Truskavos seniûnijos teritorijà, apskrièiai atstovaus respublikinia-

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Garaþø masyvai – tokia vieta, kur lengva niekieno nepastebëtam atsiveþti ir laikyti neteisëtus daiktus, taèiau policija ilgainiui suþinojo, kad viename ið garaþø Ðilelio gatvëje laikoma naminë degtinë.

buvo teismo nubaustas 2,6 tûkst. litø bauda, antràkart bauda buvo didesnë, 3 tûkst. 250 litø, o treèios baudþiamosios bylos nagri-

nëjimas baigësi teismo nuosprendþiu devyniems mënesiams apriboti laisvæ. Ðiemet baudþiamuoju ásaky-

me konkurse, kuris geguþës 31– birþelio 1 dienomis vyks Klaipëdoje. Pirmajame etape policijos pareigûnams teko atlikti þiniø patikrinimo testà ir varþytis ðaudymo bei taktikos rungtyse. Organizatoriai ásitikinæ, kad tokie konkursai skatina policijos pareigûnus gerinti profesiná pasirengimà, gilinti teorines ir praktines þinias, taikyti jas darbe ir siekti geresniø darbo rezultatø.

/Kauno apskrities VPK nuotr./

Skubiai PARDUODA pomidorø ‘Bruklin’, ‘Colibris’ ir agurkø ‘Pasalimo’ daigus. Tel. 8 614 23 815. PAMESTA Mariaus Chmieliausko vairuotojo, þvejo ir traktorininko paþymëjimai bei asmens tapatybës kortelë. Atsilygins. Tel.: 8 604 37 348, 8 673 52 497.

gyvena berniuko motinos teta. Gali bûti, kad kiemsargis ðuo dar nespëjo priprasti prie naujø gyventojø, todël ir puolë vaikà, kai ðis þaisdamas nusekë paskui nuriedëjusá kamuolá. „Rinkos aikðtës“ inf.

UAB „EUROTILTAS“ nuolat

dideliais kiekiais superka ávairiø rûðiø ðiaudus. Sudaro ilgalaikes sutartis. Kreiptis tel. 8 611 56 275, el. paðtas info@eurotiltas.lt

Konfiskuotosios naminës degtinës buvo 25 litrai. Toká kieká A. Þ. laikë Ðilelio gatvës garaþø masyve nuomojamame garaþe, á kurá ðiemet sausio 13-osios rytà uþsuko policijos pareigûnai. Nors vyriðkis neðoko pareigûnams á akis ir nesigynë, kad degtinë – ne jo, taèiau, kaip ir reikëjo tikëtis, teigë jà pirkæs ið nepaþástamo þmogaus, nelegalià prekæ pasiûliusio mobiliojo ryðio telefonu. A. Þ. ir policijai, ir teismui tvirtino namine degtine ketinæs valyti automobilio langus, taip pat ruoðæsis jà naudoti vaistams, kompresams. Beje, tiriant ávyká buvo nustatyta, kad vyriðkio turëta degtinë gana stipri: alkoholio koncentracija joje – 46,8 proc.

Puolusi á vienas kito glëbá, pora pametë protà timøjø ir „Saulutës“ darbuotojø Jovita ÞEBRAUSKAITË

Nepadeda niekieno þodþiai

V. Masiliûnui, Kaune vykusiame konkurse iðkovojusiam geriausio apskrityje apylinkës inspektoriaus vardà, buvo áteiktas diplomas.

kokiomis aplinkybëmis maþametis atsidûrë prie ðuns. Ðëtos seniûnas Petras Pupkus „Rinkos aikðtei“ sakë, kad tvarkingi berniuko tëvai tik prieð keletà mënesiø persikëlë gyventi á mirusio senelio sodybà, kurioje

mu skirta 20-ties minimaliø gyvenimo lygiø dydþio bauda sudaro irgi 2,6 tûkst. litø sumà, kurià nurodyta sumokëti per keturis më-

Jau treèia savaitë á vaikø globos namus „Saulutë“ negráþta balandþio 29-osios vakare dingusi 16-metë globotinë. Nei policijos pareigûnams, nei artimiesiems kol kas nepavyksta uþèiuopti ir kartu su ja kaþkur apsigyvenusio jaunuolio pëdsakø pëdsakø..

Ðëtoje vaikà apkandþiojo ðuo /Atkelta ið 1 psl./ Po pirmosios pagalbos, kurià suteikë Këdainiø medikai, berniukas iðveþtas á Kaunà ir paguldytas á klinikø Vaikø chirurgijos skyriø. Vaiko gyvybei pavojaus nëra. Policijos komisariatas tiria,

nesius nuo ásakymo ásiteisëjimo, ðiuo atveju – iki rugsëjo 4-osios. Ðioká toká nuostolá vyriðkis patyrë ir praradæs konfiskuotà naminæ degtinæ – jà teismas nurodë sunaikinti baudþiamajam ásakymui ásiteisëjus.

Esà ketinæs naudoti kita kam

Këdainietis policijos inspektorius – geriausias apskrityje Geriausias policijos apylinkës inspektorius Kauno apskrityje yra këdainietis V italius Vitalius Masiliûnas. TTai ai paaiðkëjo praëjusá antradiená Kaune ávykus tradiciniam konkursui konkursui..

3

Tai, kas nuo praëjusio rudens sujungë 19-metá këdainietá ir 16metæ Këdainiø vaikø globos namø „Saulutë“ globotinæ, jiedu vadina meile ir dël jos pasiryþæ paaukoti ir mokymosi sëkmæ, ir su tuo susijusià ateitá, ir ryðá su artimaisiais. Vienos mokyklos abiturientas ir deðimtokë á tarpusavio santykius nërë galvotrûkèiais, nepaisydami niekieno patarimø, bandymø padëti susivokti ir maldavimø stengtis mokytis. Pora slapta nuo jaunuolio ar-

kaþkur iðsinuomojo butà, slepia savo naujàjá adresà, nelanko mokyklos, su niekuo nepalaiko ryðio net telefonu, o gyvena ið jaunuolio imamø kreditø.

Paauglë jau ápratusi bëgti Policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistë Vilma Vyðniauskienë „Rinkos aikðtei“ sakë, kad minëtoji paauglë jau laikoma valkatauti ir ið namø bëgti linkusiu asmeniu, nes pastarasis pabëgimas – jau ketvirtas. Ið pradþiø mergaitë bëgo ið savo tëvo namø, o neseniai apgyvendinta „Saulutëje“ tokiø áproèiø irgi nepakeitë. Policijos pareigûnams paauglë teisinosi, kad jai vaikø globos namuose esà draudþiama susitikinëti su draugu, todël ji ið ten ir bëganti. Taèiau „Saulutës“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Sagatienë teigia, kad globotiniai visada turi galimybæ susitikinëti su draugais, bet yra nustatyta draugø lankymosi vaikø globos namuose tvarka, kurios bûtina laikytis.

Sulaikë uþsienyje vogtus „Audi“ ir priekabà Nyderlanduose dingæs automobilis atsidûrë Këdainiuose, V okietijoVokietijoje vogta priekaba – taip pat. TTai ai paaiðkëjo ðiomis dienomis, bet skirtingomis aplinkybëmis. Kai 44-eriø metø Ukmergës rajono gyventojas kreipësi á „Regitros“ Këdainiø grupæ ir papraðë jos specialistø áregistruoti automobilá „Audi 80“, buvo atlikta jau áprasta procedûra – duomenø bazëje paieðkota áraðø apie ðá automobilá. Netrukus paaiðkëjo, kad minë-

tasis „Audi“ nuo 2006-øjø metø ieðkomas Nyderlanduose. Per kieno rankas jis keliavo tuos ðeðerius metus, praëjusius nuo vagystës, turëtø iðaiðkëti ikiteisminio tyrimo metu. Vokietijoje vogtà priekabà su vokiðkais tranzitiniais registracijos numeriais policijos pareigûnai Pramonës gatvëje, ámonës „Aurol Logistics“ teritorijoje, rado jau turëdami tam tikros informacijos. Átariama, kad minëtos priekabos këbulo numeris gali bûti suklastotas. „Rinkos aikðtës“ inf.


4

2012 m. geguþës 17 d.

UAB „Këdainiø vandenys“ darbai vyksta sklandþiai

Antstolë Ramunë Mikliuðienë skelbia areðtuoto turto varþytynes, kurios vyks birþelio 20 d. adresu: Didþioji g. 36, Këdainiai. Pirmosios varþytynës:

Irma BAJORÛNË

Uþdaroji akcinë bendrovë „Këdainiø vandenys“ valdo gyvybines miesto ir miesteliø arterijas – vandens tiekimo ir nuotekø ðalinimo tinklus. Atsukæ vandens èiaupà retai pagalvojame, kiek pastangø, þiniø ir darbo reikia ádëti ádëti,, kad jis pasiektø mûsø namus. Kuo gyvena vandens tiekimo ámonë, kokios naujienos laukia esamø ir bûsimø vandens vartotojø, pasakoja UAB „Këdainiø vandenys“ direktorius Kæstutis VAITKEVIÈIUS.

UAB „Këdainiø vandenys“ direktoriui K. Vaitkevièiui rûpi vandens kokybë, tinklø patikimumas, ámonës ekonominë veikla. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Skaièiuoja naujà kainà

Reikalauja ávairiø duomenø ka taupyti: dëti pigesnes medþiagas,

Vandens kaina Këdainiuose nesikeitë nuo 2008 metø. Per tà laikà pabrango elektra, kuras, ðiemet smarkiai iðaugo gamtos iðtekliø mokestis. Naujos kainos skaièiavimai dar tik pradëti, todël bendrovës direktorius K. Vaitkevièius kol kas negali pasakyti, kiek vanduo brangs ir kada bus patvirtinta nauja kaina. Vis dëlto vandens brangimas neturëtø bûti labai skausmingas vartotojams. Vienas gyventojas per mënesá sunaudoja apie du kubinius metrus ðalto vandens. Jei ir litu vanduo pabrangs, prie iðlaidø prisidës viso labo du litai per mënesá. Net ir nedideles pajamas gaunantiems gyventojams du litai nëra labai skausminga suma.

Neseniai „Këdainiø vandenø“ ekonomistai paruoðë iðsamià praëjusiø metø veiklos ataskaità kainø komisijai. O ji praðo labai daug duomenø. Nepakanka pagrindiniø skaièiø: reikia suskaièiuoti, kiek kokiø siurbliø bendrovë turi, kokio galingumo maiðytuvai veikia, kiek elektros energijos sunaudojama ir t.t. „Kur dingo paprastumas? – klausia direktorius. – Paskaièiuotume, po kiek procentø kainos sudaro elektros energija, darbo uþmokestis, kitos bûtinos iðlaidos. Pakilo elektros kaina – proporcingai didinkime vandens kainà. Pabrango kuras – vël paskaièiuokime, kiek tai atsiliepia vandens kainai.“

Iðaugo mokestis uþ gamtos iðteklius

„Këdainiø vandenys“ dalyvauja rajono savivaldybës vykdomuose tinklø plëtros konkursuose. Ðiemet ámonë jau laimëjo tris nedidelius konkursus. Miegënø kaime bus pleèiamas buitiniø nuotekø tinklas. Ðiam projektui skirta 100 tûkst. litø. Tinklo plëtra Këdainiø V. Svirskio gatvëje numatyta uþ 39,6 tûkst. Lt. Taip pat teks pakloti vandentiekio linijà á Josvainiø kapines. Be to, Këdainiø vandens tiekëjai tikisi, kad jiems teks statyti valymo árengimus Surviliðkyje, plësti tinklus T. Bruþaitës gatvëje ir Babënø kvartale. Tokie projektai – galimybë papildomai uþsidirbti, iðlaikyti darbo vietas specialistams. „Kai patys dirbame, þinome, kà eksploatuojame“, – savos statybos brigados privalumus aiðkina direktorius.

Nuo sausio 1 dienos smarkiai padidëjo bendrovës mokamas mokestis uþ gamtos iðteklius. Uþ ið þemës iðgautà vandená bendrovë iki praëjusiø metø mokëjo po 6 centus uþ kubiná metrà, dabar moka po 20 centø. Centas prie cento ir susidaro didþiulës sumos. Pernai per metus UAB „Këdainiø vandenys“ uþ gamtos iðteklius á valstybës biudþetà sumokëjo 131 tûkst. litø, ðiemet vien pirmàjá ketvirtá teko atseikëti daugiau kaip 90 tûkst. litø. Per metus ámonës iðlaidos dël ðio mokesèio iðaugs apie 250 tûkst. litø.

Ilgai skaièiuoja Padidintas mokestis turi bûti áskaièiuotas á vandens kainà. Taèiau kol Valstybinë kainø ir energetikos komisija patikrins skaièiavimus ir leis ámonei padidinti tarifus, praeis beveik metai. „Ðiuos metus padidintà mokestá uþ gamtos iðteklius mokësime ið ámonës pinigø, o ið kur juos imti? – retoriðkai klausia K. Vaitkevièius. – Valstybë reikalauja, kad savivaldybiø ir valstybës ámonës dirbtø pelningai, bet kaip galima dirbti pelningai, esant tokiai politikai!?“

Pleèia tinklus

Kontroliuoja rangovus „Këdainiø vandenys“ nelieka nuoðalyje ir kitiems rangovams Këdainiø rajone klojant vandentiekio ar nuotekø tinklus. Ámonës specialistai nuolat stebi atliekamus darbus ir, kaip juokauja direktorius, muðasi dël kokybës. „Didelius darbø projektus laimi ámonës, pasiûliusios maþiausià kainà. Ne paslaptis, kad joms ten-

praleisti koká darbø etapà ir pan. Eksploatuojant nekokybiðkai paklotus tinklus kyla problemø dël per plyðius suneðamo smëlio ir pan.

Ðalina lietaus vandenis Kiekvienà mënesá vandens tiekimo ir nuotekø ðalinimo ámonë gauna ið miesto seniûnijos beveik 30 tûkst. litø uþ lietaus nuotekø ðalinimà, lietaus kanalizacijos prieþiûrà. Ámonë nuolat atlieka nuotekø kontrolæ – tiria, kiek uþterðtas lietaus vanduo ið gatviø patenka á Nevëþá. Taèiau „Këdainiø vandenø“ laboratorija naudoja metodà, naftos produktus iðtiriantá su nedidele paklaida. Tokiam tyrimui parodþius, kad naftos produktø nuotekose nëra, aplinkosaugininkai laiko, kad jø yra tiek, kokia galima tyrimo paklaida. Lietaus kanalizacijos tinklus priþiûrinti ámonë turëtø mokëti mokestá uþ aplinkos tarðà. „Tokiu atveju mums pigiau samdyti kità laboratorijà ir nemokëti uþ tarðà“, – skaièiuoja direktorius. Pasak K. Vaitkevièiaus, daugiausia á Nevëþá nuplaunama smëlio, dulkiø, druskos (ypaè pavasará). Naftos produktø pasitaiko retai, tik po gatviø remonto darbø.

Gyventojai savivaliauja Direktorius K. Vaitkevièius pastebi, kad gyventojai ið savo sodybø teritorijø surinktà vandená ðalina ne á lietaus kanalizacijà, o pasirenka lengvesná variantà – nuveda jas á buitiniø nuotekø tinklà. Tokius faktus patvirtina lietus. Gausiau palijus á vandens valymo árengimus patenka tris keturis kartus daugiau nuotekø negu áprastai. Miesto nuotekø valymo árengimø naðumas – 8,2 tûkst. kubiniø metrø per parà. Realiai per parà vidutiniðkai ateina 5–6 tûkstanèiai kub. m. O po smarkiø liûèiø nuotekø kiekis iðauga iki 20 tûkst. kubiniø metrø. Gyventojø savavaliðkai á buitiniø nuotekø tinklus nuvestas lietaus vanduo didina eksploatacijos kaðtus, nes tenka sutvarkyti nuotekas, kuriø realiai nereikëtø nei perpumpuoti, nei valyti.

1. 0,3000 ha þemës sklypas, paskirtis – þemës ûkio, naðumo balas – 37.5, esantis Ruseiniø k., Këdainiø r., priklausantis Raimondui Maþeikai. Pradinë kaina – 640 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 10 val. 2. 1,0000 ha þemës sklypas, paskirtis – þemës ûkio, naðumo balas – 52.0, esantis Josvainiø k., Këdainiø r., priklausantis Raimondui Maþeikai. Pradinë kaina – 2 480 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 10.15 val. 3. 1,8964 ha þemës sklypas, paskirtis – þemës ûkio, naðumo balas – 40.0, esantis Josvainiø k., Këdainiø r., priklausantis Raimondui Maþeikai. Pradinë kaina – 4 080 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 10.30 val. 4. 17,1000 ha þemës sklypas, ið jo 10,5300 ha pievø ir natûraliø ganyklø plotas, paskirtis – þemës ûkio, naðumo balas – 43.0, esantis Paðiliø k., Këdainiø r., priklausantis Gediminui Þukauskui. Pradinë kaina –68 500 Lt. Parduodamo turto apribojimas – hipoteka, areðtas. Varþytyniø pradþia – 10.45 val. 5. 5,2300 ha þemës sklypas, (ið jo miðko þemës plotas 5,0600 ha) paskirtis – miðko ûkio, naðumo balas – 19.9, esantis Pasrauèiø k., Bukoniø sen., Jonavos r., priklausantys Gediminui Þukauskui. Pradinë kaina – 24 000 Lt. Parduodamo turto apribojimas – hipoteka, areðtas. Varþytyniø pradþia – 11 val. 6. Trijø kambariø butas, 69,18 kv. m, bendro ploto, pirmas aukðtas, esantis Skroblø g. 12-1, Josvainiuose, Këdainiø r., priklausantis Rièardui Kazlauskui. Pradinë kaina – 14 400 Lt. Parduodamo turto apribojimas – hipoteka, areðtas Varþytyniø pradþia – 11.15 val. 7. Automobilis BMW 320, pirmos registracijos data 1991 m., degalai – benzinas, spalva – mëlyna, priklausantis Andrej Zagornyj. Pradinë kaina – 960 Lt. Parduodamo turto apribojimas – hipoteka, areðtas. Varþytyniø pradþia – 11.30 val.

Antrosios varþytynës: 1. 0,0520 ha þemës sklypas, paskirtis – þemës ûkio (sodø), esantis SB „Metalistas“, Daumantø k., Këdainiø r., priklausantis Loretai Kavaliauskienei. Pradinë kaina – 1 500 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 11.45 val. 2. Javø kombainas „Class Dominator 114“, variklio galia 210 kW, 1986 m., priklausantis Zigmui Sipavièiui. Pradinë kaina – 21 000 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 13 val. 3. Traktorius su krautuvu, markë T-18A, 1985 m. gamybos, priklausantis Zigmui Sipavièiui. Pradinë kaina – 6 000 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 13.15 val. 4. Ratinis traktorius MTZ-1025, 2002 m. gamybos, variklio markë D-245, priklausantis Zigmui Sipavièiui. Pradinë kaina – 18 000 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 13.30 val. 5. ½ dalis þemës sklypo, paskirtis – gyvenamosios teritorijos, bendras plotas – 0,2500 ha, uþstatyta teritorija 0,0870 ha, naðumo balas – 49.8, ½ dalis pastato – gyvenamojo namo, sienos – ràstai, bendras plotas – 78,76 kv. m su ½ dalimi priklausiniø (ûkiniø pastatø (4 vnt.), viralinës, statiniø (inþineriniø) – rûkyklos, lauko tualeto, ðulinio) esanèiø Jokubaièiø g. 3, Gudþiûnø k., Këdainiø r., priklausantys Donaldai Puskepalienei. Pradinë kaina – 6 932 Lt. Parduodamo turto apribojimas – areðtas. Varþytyniø pradþia – 13.45 val. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises á parduodamà turtà, iki varþytyniø turi pateikti antstolei savo teises patvirtinanèius dokumentus. Varþytyniø dalyviai privalo ámokëti 10 proc. parduodamo turto kainos á antstolës depozitinæ sàskaità Nr. LT04 7182 3000 0060 9258, esanèià AB Ðiauliø banke, banko kodas 71823.

UAB „EUROTILTUI“ darbui su ðiaudø granuliavimo linija reikalingi

OPERATORIAI-MECHANIKAI ir PAGALBINIAI DARBININKAI. Reikalavimas pagalbiniam darbininkui: vairuotojo, traktorininko paþymëjimas. Darbuotojus apmokome. Kreiptis tel. 8 655 60 670, el. paðtas gamyba@eurotiltas.lt


2012 m. geguþës 17 d.

Baigti gimnazijos rekonstrukcijos darbai

Seniûnijø naujienos

fondø Sanglaudos skatinimo veiksmø programos. „Projekto ágyvendinimo laikas – 2009 kovo 31–2012 kovo 30 d., taèiau nedëkingai susiklosèiusius kai kurioms aplinkybëms, renovacijos darbai prasidëjo vëliau, todël vëliau ir buvo baigti“, – sakë L. Tauginas.

Pelëdnagiai

Naudà jau pajuto

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Po renovacijos pagraþëjo Akademijos gimnazijos iðorë.

Auðra MALINAUSKIENË

Ðiuos mokslo metus Akademijos gimnazijos bendruomen bendruomenëë baigia atsinaujinusi . Baigæ renovacijos darbus ugdymo ástaigos atsinaujinusi. patalpas paliko paskutiniai statybininkai statybininkai.. Darbai uþtruko, bet baigti Akademijos gimnazijos di-

rektoriaus Liudo Taugino teigimu, 2009 metais jo vadovaujamoje ástaigoje prasidëjo pagrindinio pa-

Akademijos gimnazijos direktorius L. Tauginas: „Nemaþai teigiamø pokyèiø pajutome jau pirmaisiais renovacijos metais, taèiau visà atliktø darbø naudà pajusime ateinanèià þiemà.“

stato renovacijos darbai: stogo, sienø ir pamatø apðiltinimas, vidaus ðildymo ir ventiliacijos sistemø, karðto vandens tiekimo á sanitarinius mazgus árengimas. Pagrindinio ugdymo ástaigos pastato apðiltinimo ir ðildymo sistemos rekonstrukcijos darbai finansuojami ið 2007–2013 metø Europos Sàjungos struktûriniø

Paðnekovo teigimu, dar liko keletas smulkiø remonto darbø – ventiliacijos filtro pakeitimas ir ðilto vandens tiekimo á klases sistemos prijungimas, kuriuos uþbaigus rekonstrukcija bus priimta. „Pagrindiniai vidaus darbai: pakeisti vidaus vamzdynai ir ðildymo punkto áranga, buvo atlikti dar 2010 metais, o pernai apðiltintas pastato stogas, pamatai, sienø apðiltinimas uþtrûko ilgiausiai. Nemaþai teigiamø pokyèiø pajutome jau pirmaisiais renovacijos metais, nes apðiltinus tik lauko sienas sporto salëje tapo gerokai ðilèiau. Taèiau visà atliktø darbø naudà pajusime ateinanèià þiemà“, – pasakojo L. Tauginas.

Minaretas – dar viena vandalø auka Edvyna KAÈANAUSKAITË

„Nors itin prastas þvyrkelis, vedantis ið Vainikø á Josvainius – nuolatinis galvos skausmas Vainikuose gyvenantiems þmonëms, tikëjomës, kad prieð Motinos dienà jis bus pagreideriuotas. Pirmàjà geguþës savaitæ lanko-

Laukia radijo mëgëjø Kiekvienà vasarà Lietuvos radijo mëgëjai renkasi á sàskrydþius graþiose Lietuvos vietose. Tai vienintelë proga gyvai pabendrauti su keliais ðimtais eterio kolegø ið visos Lietuvos ir uþsienio. Ðákart Lietuvos radijo mëgëjø draugija rengia sàskrydá LYHAMFEST 2012 ir kvieèia visus Lietuvos ir uþsienio radijo mëgëjus liepos 27–29 dienomis á Surviliðkyje vyksiantá trumpabangininkø suvaþiavimà. Ðiuo metu radijo mëgëjø draugijos atstovai su Surviliðkio seniûne Vanda Petrauskiene derina pasiruoðimà bûsimam renginiui. Sàskrydþio ðeimininkai – Këdainiø radijo mëgëjai.

Gudþiûnai

Ruoðiasi tvarkyti kelius Seniûnijoje buvo aptartas pasiruoðimas keliø tvarkymo darbams. Pirmiausia ketinama uþtaisyti asfalto duobes, po to imtis þvyrkelio þvyravimo ir greideriavimo. Ðiuose darbuose daug iniciatyvos rodo seniûnijos ûkininkai.

Josvainiai Kvieèia á labdaros koncertà

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

me kapus, Motinos dienà skubëjome á baþnyèià Josvainiuose, bet vaþiuoti reikëjo labai prastu, po þiemos iðdauþytu þvyrkeliu. Lauþomos maðinos, gaiðtamas laikas, bet nuolatiniai mûsø priminimai ir praðymai, kad galëtume normaliai pasiekti se-

Surviliðkis

Dotnuva

Minareto daþai nusilupæ ir suskilinëjæ, sienos pripaiðytos, o aplink já mëtosi ðiukðlës.

Vargas dël þvyrkelio kaime

Nuo balandþio 23 dienos prasidëjæs pasëliø deklaravimas kol kas seniûnijoje vyksta sklandþiai. Ûkininkai laikosi nustatyto atvykimo grafiko, todël eilëje laukti tenka neilgai. Geguþës 15 dienai jau buvo patvirtintos 127 paraiðkos.

Geguþës 11–13 dienomis Paberþëje surengtas Lietuvos laisvës kovos áamþintojø sàjûdþio sàskrydis, kuriame vyko Justino Lingio ir Algio Kuzmicko vaizdo filmø perþiûros, skirtos vietos bendruomenei ir sàskrydþio dalyviams. Taip pat buvo skaitomi praneðimai, vyko diskusijos. O paskutiniàjà sàskrydþio dienà sveèiai dalyvavo ekskursijoje po Paberþæ, Bakainius, Surviliðká ir jo apylinkes.

prasti remonto darbai: sutvarkyti stogelio atlenktà skardà, uþtinkuoti ir nudaþyti paþeistas vietas ir duris. Tvarkytini ir laiptai á minaretà“, – pastebëjo rajono savivaldybës Architektûros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistë Margarita Rukðienë. Unikalus architektûros statinys, statytas XIX a. II p. tuometinio dvaro parke ant stataus Dotnuvëlës ðlaito, pritraukia ne tik miestieèiø, bet ir svetimðaliø. Tad já planuojama pritaikyti turizmo reikmëms ir skirti Këdainiø panoramos apþvalgai.

Karðtoji linija

Deklaruoja pasëlius

Ávyko sàskrydis

Këdainiø minaretas – architektûrinio paveldo objektas, kurio amþius siekia daugiau nei 120 metø. TTaèiau aèiau paþvelgus á ðá statiná kyla átarimas, kad arba juo visiðkai nesirûpinama, arba vandalizmas Këdainiuose yra kaip reikiant ásiðaknijæs. Minareto daþai nusilupæ ir suskilinëjæ, sienos pripaiðytos, o aplink já mëtosi ðiukðlës. „Ðiuo istoriniu objektu, kaip ir visais kitais, yra rûpinamasi kiek tik leidþia biudþetas, taèiau miesto vandalai visas pastangas paverèia niekais“, – teigë Këdainiø miesto seniûnas Alvydas Kleiva. Minaretas restauruotas 2005–2007 m., darbams iðleista 203,4 tûkst.Lt, ið jø 60 tûkst.Lt – savivaldybës biudþeto lëðos, likusios – KPD lëðos. Taèiau ir po restauravimo jis ne kartà buvo nuniokotas, durys apraðinëtos, o po to ir visiðkai iðplëðtos, daugelyje vietø iðdauþytas tinkas ir plytos minbaro pagrinde, nuplëðta marmurinë lenta su tekstu turkø kalba. Neapsikentus daugkartiniø plëðimø, duris teko uþvirinti aklinai. „Kur tik ámanoma pasiekti, ten ir niokota. Nors pastato bûklë patenkinama, taèiau bûtini pa-

5

niûnijos centrà, nepadeda…“ – skundþiasi Kunioniø gyventoja I.V. (pavardë redakcijai þinoma). Josvainiø seniûnas Algimantas Sirvidas paaiðkino, kad kelias ið Vainikø á Josvainius ðiais metais greideriuotas jau tris kartus. Kol nebuvo aiðku, kas laimës vieðøjø pirkimø konkursà ir teiks keliø greideriavimo paslaugà, seniûnas papraðë Vainikuose veikianèios bendrovës „Laufriza“ pagalbos.

Balandá jos traktorius lygino kelià du kartus. „Ðio kelio dalis nuo Josvainiø iki upelio yra labai ðaltiniuota ir po greideriavimo greit pasidaro nelygi, ypaè po lietaus“, – sakë seniûnas. Pagal patvirtintas normas þvyrkeliai ðiltuoju metø laiku turi bûti greideriuojami tris kartus. Josvainiø–Vainikø kelias tvarkomas ne maþiau kaip ðeðis kartus.

Geguþës 20 d. 14 val. Josvainiø kultûros centre vyks labdaros koncertas „Gera bûti geram“, kuriame pasirodys Këdainiø „Ledinis“ choras, dainininkë Irena Aðakaitë, gitaristas Henrikas Milaðauskas, linksmos liaudiðkos muzikos kapela „Daumantø muzikantai“, pusbroliai Aliukai ir sesutë Silvija, TV3 laidos „Lietuvos talentai“ dalyvë solistë Andþela Mickutë. Kvietimo kaina – nuo 10 litø. Visi surinkti pinigai bus skirti Josvainiø moterø klubo „Auðra“ vykdomai paramos programai. Jos metu bus padedama vargstantiems Josvainiø seniûnijos þmonëms.


6

2012 m. geguþës 17 d.

Këdainieèiai ðoko hiphopo ritmu Edvyna KAÈANAUSKAITË

Geguþës 1111 dienà Rotuðës kiemelyje këdainieèiai pirmàkart rinkosi á „Gatviø ðokius“. Pajudëti tarp jaunimo sparèiai populiarëjanèio hiphopo stiliaus ðokio ritmu kvietë Këdainiø visuomenës sveikatos biuras ir Lietuvos sveikuoliø asociacijos narys kaunietis Laurynas Mykolaitis. Pagrindinis ðio projekto tikslas – iðjudinti Këdainiø jaunimà, parodyti, kaip tikslingai ir ádomiai galima praleisti laisvalaiká kartu, didelëje grupëje dalinantis bendromis idëjomis ir tikslais.

Ðokis suartina „Ðiuolaikinis jaunimas yra ap-

gai jaunuolius, suartina. Siekiant bendro tikslo – sinchrono ir panaðiø dalykø, tenka iðtiesti pagalbos rankà ne vienam grupës nariui, todël iðmokstama suprantingumo ir draugiðkumo“, – pastebëjimais dalijosi L. Mykolaitis.

Atëjusiems negailëjo pagyrimø Iðmokti naujo ðokio susirinko jaunuoliai, kuriø amþius vyravo nuo 8 iki 15 metø, nors amþiaus grupë buvo neribojama ir ateiti galëjo bet kas. Taèiau susirinko tik gausus mergaièiø bûrys. Ðokëjoms nestigo L. Mykolaièio pagyrimø.

Këdainiuose – pirmà kartà

Hiphopo ðokiø þingsneliø mokë ðokëjas L. Mykolaitis.

tingæs ir mieliau renkasi kompiuterá ar televizoriø. Ðiuo renginiu siekiame vaikams ir paaugliams

/Nuotr. autorës/

parodyti, kad pasilinksminti galima ne tik sëdint prie televizoriaus. Bandome árodyti, kad jaunuoliams

þalingi áproèiai nereikalingi, geriau nuveikti kà nors naudinga savo organizmui. Ðokis þmones, o ypatin-

„Gatviø ðokiai“ pirmà kartà suorganizuoti Palangoje ir ten jau vyksta treèius metus ið eilës. Këdainiuose – tai pirmas kartas, kai kvieèiama iðmokti populiaraus ðokio þingsneliø, taèiau, pasak ðokëjo L. Mykolaièio, jis mielai èia dar apsilankysiàs ir pasidalinsiàs savo sugebëjimais bei talentu.

Apie enzimus ir jø vartojimà uþdegimams gydyti Enzimai reguliuoja beveik visus organizmo fiziologinius procesus ir yra svarbûs imuninës sistemos veiklai veiklai.. Jei tokiø fermentø susidaro nepakankamai arba jie neaktyvûs, gali smarkiai sutrikti sveikata, atsirasti lëtiniø ligø. Prasidëjus uþdegimui padidëja enzimø poreikis, daþnai virðijantis organizmo galimybes. Tokiais atvejais sisteminio poveikio enzimø preparatai tiesiog nepakeièiami. Jie neslopina uþdegimo, o pagreitina jo natûralià eigà, t. y. padeda organizmui susitvarkyti paèiam. Greita uþdegimo eiga neleidþia iðplisti infekcijai á gretimus organus ir audinius, greièiau paðalinami paþeisti suiræ audiniai ir atsinaujina paþeistos làstelës, aktyvinama imuninë sistema, t. y. pagreitinama uþdegimo natûrali eiga ir galutinai likviduojamas uþdegimas. Docentas, dr. Juozas Vasiliauskas: „Neuþmirðkime, kad

Kà reiðkia sisteminë enzimø terapija?

organizmo „fermentø bankas“ gali iðsekti dël ilgalaikio streso, lëtiniø susirgimø, nesveikos mitybos, kitø blogø áproèiø bei neigiamo aplinkos poveikio.“

Daugiau kaip prieð 50 metø austrø profesorius Maksas Wolfas sugebëjo iðgryninti enzimus ið natûraliø produktø, tokiø kaip ananasas, papaja, verðeliø kasa, ir sutalpinti á vienà tabletæ bei padengti skrandþio sultims atspariu sluoksniu, kad þmogus, iðgëræs tabletæ, galëtø gauti natûraliø enzimø, t. y. papildytø savo enzimø atsargas. Dël unikalaus poveikio ir vartojimo saugumo metaboliniø fermentø gydytojai skiria visokio amþiaus pacientams (vaikams bei suaugusiems) patiems ávairiausiems uþdegiminiams susirgimams gydyti. Per kiekvienà uþdegimà padidëja ðiø fermentø poreikis, kuris daþnai virðija paèio organizmo galimybes. Toks gydymas áprastai vadinamas enzimø terapija. Sisteminiø enzimø gydomasis poveikis sergant ávairiomis ligomis:

sergant virðutiniø ir apatiniø kvëpavimo takø uþdegimu maþina gleivinës paburkimà ir uþdegimà, sustiprina antibiotikø veiksmingumà, o svarbiausia sustiprina apsaugines organizmo reakcijas; sergant prostatitu sisteminiø enzimø preparatai sumaþina átempimo pojûtá pilvo apaèioje, giliai tarpvietëje, deginimo jausmà ðlaplëje, paðalina kirkðnies skausmus ir neleidþia ligai plisti á sëklides, teigiamai veikia seksualinæ funkcijà, gerokai skystina prostatos sekretà; kraujagysliø ligoms gydyti: tromboflebitui, arterijø ir limfagysliø uþdegimams; sergant cistitais ir cistopielitais enzimai, padidindami antibiotikø koncentracijà kraujo serume bei ðlapime ir pailgindami antibiotiko ekspozicijà ðlapimo takuose,

PATIKIMAS VAISTAS UÞDEGIMAMS GYDYTI Galima ásigyti „Kaðtonø“ vaistinëje, J. Basanavièiaus g. 10 Nereceptinis vaistinis preparatas Phlogenzym – skrandþio sultims atsparios tabletës. Sudëtis: Bromelaino 90 mg, tripsino 48 mg, rutozido 100 mg. Indikacijos: uþdegiminës šlapimo ir lyties organø, nosies, ausø, gerklës ligos, kvëpavimo takø, kasos, kepenø ir þarnyno ligos. Reumatinës ligos (osteoartritas, sausgysliø makšèiø uþdegimas). Venø, arterijø, limfagysliø uþdegimai, trofinës opos. Uþdegimas, patinimas, skausmas dël traumos ar operacijos. Odos paþeidimai. Dozavimas: 6 tab. per parà (pvz., po 2 tab. 3 kartus). Nesukramtytas tabletes praryti 0,5–1 val. prieš valgá, u•sigeriant stikline vandens. Kontraindikacijos: Padidëjæs jautrumas preparato sudedamosioms medþiagoms, kai yra ágimtø ar ágytø kraujo krešumo sutrikimø. Atsargumas: ligonius operuojant atsiþvelgti i tai, kad gali sumaþëti kraujo krešumas. Sàveika su kitais vaistais: jei vartojama su antibiotikais, padidëja pastarøjø koncentracija veikimo vietoje. Nepageidaujamas poveikis poveikis: pilnumo pojûtis skrandyje, viduriø pûtimas. Retai pasitaiko alerginiø odos reakcijø, kurios, nustojus vaistà vartoti, pranyksta. Pakuot Pakuotë: N40, N200, N800. Gamintojas Gamintojas. „MUCOS Pharma GmbH Co“, Vokietija.

puikiai tinka gydymui papildyti ir sustiprinti; po krûties operacijø enzimai sumaþina pooperaciná krûties patinimà ir greitina þaizdos gijimà; sergant limfine edema maþina skausmingumà, tinimus ir sukietëjimus, panaikina audiniø átempimà ir pagerina bendrà ligonio bûklæ; sergant onkologinëmis ligomis sisteminiai enzimai sumaþina radioterapijos ir chemoterapijos nepageidaujamà poveiká, pagerina gyvenimo kokybæ; esant reumatoidiniam artritui ir artrozei, reumatinës kilmës nugaros skausmams, sisteminiai enzimai teigiamai veikia uþdegiminio proceso eigà, pagerina sànariø judrumà, sumaþina rytiná sustingimà ir skausmingumà, neturi ðalutinio poveikio;

patyrus traumà, po chirurginiø operacijø sisteminiai enzimai padeda greièiau uþgyti þaizdoms, edema gerokai maþesnë. Enzimai skaldo audiniø irimo produktus ir dalyvauja juos ðalinant, skatina edemø, hematomø rezorbcijà.

Kaip ilgai vartoti sisteminius enzimus? Jei nenurodoma kitaip (esant 70 kg svoriui) reikëtø gerti 6 tabletes per parà (pvz., po 3 tabletes 2 kartus). Ypatingais atvejais (esant sunkiai ligos eigai, vartojant smûginei terapijai paþeidimø metu) galima trumpalaikiam gydymui per parà skirti iki 12 tableèiø. Nesukramtytas tabletes rekomenduojama praryti 0,5–1 valandà prieð valgá arba per keletà kartø, uþsigeriant stikline vandens.

Gydymà reikëtø tæsti tol, kol iðnyks ligos simptomai. Neuþmirðkime, kad organizmo „fermentø bankas“ gali iðsekti dël ilgalaikio streso, lëtiniø susirgimø, nesveikos mitybos, kitø blogø áproèiø bei neigiamo aplinkos poveikio. Ir su amþiumi jø gamyba nuolat maþëja. Manoma, kad fermentø trûkumas yra viena ið senëjimo prieþasèiø. Svarbu visada pasitarti su savo gydytoju dël tinkamiausios enzimø terapijos parinkimo ir paskirtà enzimø produktà tinkamai vartoti (atsiþvelgiant á tinkamà dozæ, vartojimo trukmæ ir vartojimo bûdà). Linkiu, kad Jûsø „fermentø bankas“ niekad neiðsektø. Bûkite sveiki, þvalûs, aktyvûs ir energingi!

www.mucos.lt Uþs. Nr. 1 625


2012 m. geguþës 17 d.

Futbolininkas ið Brazilijos laukia leidimo þaisti Irma BAJORÛNË

Lietuvos futbolo federacijos I lygos turnyre Këdainiø „Nevëþio“ komanda ðeðtadiená suþaidë lygiosiomis 1:1 su „Ðilutës“ vienuolike. Pritrûko taiklumo Pirmojo këlinio pabaigoje uþ neleistinà varþovo sulaikymà Giedrius Klevinskas gavo raudonà kortelæ ir buvo paðalintas ið aikðtës. Varþovai realizavo uþ tai skirtà baudos smûgá. Antràjá këliná þaisdami deðimtyje këdainieèiai apgulë aikðtës ðeimininkø vartus ir „Nevëþio“ kapitonas Nerijus Kestenis nukreipë kamuolá á „Ðilutës“ vartus, iðlygino rezultatà. Këdainieèiai turëjo progø persverti já savo naudai, bet pritrûko smûgiø taiklumo. Kitos „Nevëþio“ rungtynës – ðeðtadiená, geguþës 19 dienà, 15 valandà Këdainiø stadione su Kurðënø „Venta“.

Potencialus lyderis – ant suolelio „Nevëþio“ treneris Saulius Vertelis nerimauja, kad komanda

„Nevëþio“ futbolininkai dar laukia savo lyderio.

vis dar neranda savo þaidimo, nepavyksta surasti lyderio, per kurá bûtø kuriamos atakos, vyktø þaidimas. Jau kelias savaites su „Nevëþio“ futbolininkais treniruojasi Ricardo Silva Faria ið Brazilijos. Pasak klubo direktoriaus Sauliaus Skibiniausko, tai gana aukðto lygio þaidëjas, tikimasi, kad jis taps komandos lyderiu. Taèiau kol kas Ricardo negavo ið Brazilijos futbolo federacijos dokumento, leidþianèio þaisti kitos ðalies komandoje.

/Nuotr. ið redakcijos archyvo/

Kol ðio raðto nëra, þaidëjas priverstas tik treniruotis ir stebëti savo komandos draugø þaidimà per rungtynes. Klubo direktorius viliasi, kad ðià savaitæ laukiamas raðtas bus atsiøstas ir Ricardo pasirodys rungtynëse su „Venta“.

Pirmøjø rungtyniø rezultatai Ðeðtadiená Kauno kolegijos Jonuðo Radvilos fakulteto aikðtyne ir Sporto mokyklos baseine vyko berniukø krepðinio 3x3 ir mergaièiø plaukimo varþybos.

Krepðinio aikðtelëse stipriausi buvo Kauno „Vyturio“ katalikiðkos mokyklos krepðininkai, finale jiems nusileido Kauno rajono Akademijos Ugnës Karvelis gimnazijos atstovai. Baseine nepralenkiamos buvo „Auðros“ vidurinës mokyklos plaukikës.

Tarp aðtuoniø komandø – treti Susumavus dviejø rungèiø re-

Baigësi TTrakuose rakuose ddvi vi dienas trukæs tarptautinis vaikø, mokiniø mokiniø,, pedagogø ir visuomenës sveikatos prieþiûros specialistø konkurso „Sveikuoliø sveikuoliai“ IIIII etapas. Ðiuo konkursu buvo siekiama propaguoti sveikà gyvensenà mûsø respublikos ugdymo ástaigø bendruomenëse, skatinti vaikus saugoti ir stiprinti savo ir kitø sveikatà. Treèiajame etape varþësi 308 dalyviai, sudaræ 44 komandas, ið didþiøjø ðalies miestø ir daugelio rajonø, tarp kuriø – ir Këdainiø atstovai. Mûsø kraðto garbæ savo amþiaus grupëse gynë antrame Kauno apskrities etape prizines vietas laimëjusios komandos ið mokyklos-darþelio „Obelëlë“, M. Daukðos pagrindinës mokyklos ir „At-

þalyno“ gimnazijos. Konkursas prasidëjo namø darbais – kûrybingais komandø prisistatymais. Vëliau ir vaikai, ir juos lydintis pedagogai bei visuomenës sveikatos specialistai dalyvavo sveikatos þiniø patikrinime, komandø kapitonø ir judriøjø estafeèiø rungtyse. Tarp 5–8 klasiø treèiàjà vietà uþëmë Këdainiø M. Daukðos pagrindinës mokyklos sveikuoliø komanda. Konkurso nugalëtojai buvo apdovanoti taurëmis, padëkos raðtais, organizatoriø ir rëmëjø dovanomis. Apdovanotos buvo ir tarp prizininkø nepatekusios komandos. Jiems áteikti dovanø èekiai ir padëkos raðtai. Giedrë ÞEMAITIENË, visuomenës sveikatos stiprinimo specialistë

Ðeðtadiená „Këdainiø“ komandà rezultatu 2:7 sutriuðkino „Lietava“ ið Jonavos. Kitos „Këdainiø“ rungtynës – ðeðtadiená su „Trakais“.

zultatus, paaiðkëjo, jog sportiðkiausios Lietuvos klasës 9–10 klasiø kategorijoje titulà dalinasi Kauno „Vyturio“ katalikiðkos mokyklos ir Kauno rajono Akademijos Ugnës Karvelis gimnazijos, surinkusiø po lygiai taðkø, mokiniai. Nuo jø neþymiai atsilieka Këdainiø „Auðros“ mokykla. Rungtynëse varþosi 8 komandos ið ávairiausiø Lietuvos miestø: Alytaus, Kauno, Ðiauliø, Ukmergës, Panevëþio, Vilniaus, Elektrënø ir Këdainiø.

Nugalëtojø laukia prizai

Tarp jaunøjø sportininkø – krepðininkë J. Ðtreimikytë-Virbickienë.

Tarptautiniame konkurse këdainieèiai – treti

„Këdainiai“ pralaimëjo

Iðaiðkins sportiðkiausià mokyklà „Auðros“ vidurinës mokyklos sportininkai po pirmojo projekto „Ateities èempionai“ varþybø savaitgalio ásiverþë á lyderiø trejetà.

7

Projektas vyks dar du savaitgalius, átraukdamas ir 5–6 bei 7–8 klasiø moksleivius, kurie varþysis lengvosios atletikos bei dviraèiø sporto rungtyse. Susumavus visø trijø savaitgaliø rezultatus, paaiðkës sportiðkiausia Lietuvos 2012øjø metø mokykla. Trys geriausiai rungtynëse pasirodþiusios mokyklos pasidalins 10 tûkstanèiø litø priziná fondà, ásteigtà projekto organizatoriø. Projektà, kurio pagrindinis tikslas – paskatinti vaikus sportuoti, remia UAB „Vesiga“, jo ambasadorëmis tapo ir su sportuojanèiais vaikais bendrauja bëgikë Eglë Balèiûnaitë, dviratininkë Simona Krupeckaitë, krepðininkë Jurgita Ðtreimikytë-Virbickienë. „Rinkos aikðtës“ inf.

Treèiàjà vietà respublikiniame etape „Sveikuoliø sveikuoliai“ iðkovojo M. Daukðos pagrindinës mokyklos mokiniai.

Startavo vasaros mëgëjø lyga Irma BAJORÛNË

Ðá savaitgalá miesto stadiono atsarginëse aikðtëse startavo Vasaros mëgëjø futbolo lygos pirmenybës. Jose dalyvauja dvylika komandø ið Këdainiø miesto bei miesteliø ir sveèiai ið Ariogalos. Komandos burtais suskirstytos á du pogrupius. Pirmiausia kovos vyksta pogrupiuose, vëliau pirmàsias keturias vietas uþëmusios komandos tæs susitikimus finaliniame etape. Pirmenybës tæsis apie tris më-

Trumpai

nesius. Jas rengia Specialiosios olimpiados klubas ir rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyrius. „Ketvirtus metus rengiamos pirmenybës skirtos populiarinti futbolà, paskatinti daugiau þmoniø sportuoti ir labai dþiaugiamës, kad kaimuose, miesteliuose buriasi futbolo mëgëjø komandos, þmonës treniruojasi, atvaþiuoja á varþybas“, – kalbëjo Kultûros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Arnas Argustas. Pirmaisiais metais Vasaros mëgëjø lygoje þaidë aðtuonios komandos, dabar – trylika. Tikimasi, kad kitàmet dalyvaujanèiøjø sàraðas gali bûti dar didesnis. sportininkai. Gausus bûrys bëgikø vienà valandà suko ratus stadiono takelyje.

VËL TAPO ÈEMPIONU

ÐËTOS LENGVAATLEÈIAI – NUGALËTOJAI

Këdainiø sporto mokyklos stajeris Aivaras Vareika sëkmingai startavo Marijampolëje vykusiame vienos valandos bëgimo Lietuvos èempionate. Aivaras per 60 minuèiø áveikë 17 km ir 7 m, artimiausià savo amþiaus grupës varþovà aplenkæs net 418 metrø. Bendroje áskaitoje su vyrais këdainietis uþëmë penktàjà vietà ir tapo èempionu tarp jaunimo. Pernai per tà patá laikà A. Vareika áveikë 16 km ir 885 m. Ið viso èempionate dalyvavo 97

Ðiauliuose surengtose Lietuvos kaimo vietoviø mokyklø lengvosios atletikos varþybose Këdaoiniø rajono garbæ gynë Krakiø Mikalojaus Katkaus gimnazijos merginos ir Ðëtos gimnazijos vaikinai. Krakiø M. Katkaus gimnazijos merginos bendroje áskaitoje uþëmë penktàjà vietà. Èempionais tarp vaikinø tapo Ðëtos gimnazijos ðuolininkai Adrijus Glebauskas ir Donatas Jarackas. Komandø áskaitoje Ðëtos gimnazijos vaikinai iðkovojo pirmàjà vietà.


8

2012 m. geguþës 17 d.

Paberþëje – þingeidus jaunimas Këdainiø PRC Këdainiø skyriaus maisto pramonës darbuotojo ir siuvimo verslo paslaugø teikëjo specialybiø I kurso mokiniai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienà paminëjo iðvyka á Paberþæ. Sudomino baþnyèios istorija Ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo baþnyèioje visus sudomino jos istorija, V. Svirskio droþinëti meno kûriniai. Mokiniai suþinojo, kad Paberþæ garsino keturios skirtingø laikmeèiø asmenybës. Tai S. Ðilingas – baþnyèios

Këdainiø profesinio rengimo centro mokiniai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienà paminëjo iðvyka á Paberþæ.

fundatorius, dvaro, kuriame dabar ásikûræs 1863 metø sukilimo

muziejus, savininkas. 13 metø Paberþëje gyveno ir buvo labai aktyvus kunigas A. Mackevièius, unikalius kryþius droþinëjo ir juos dovanojo aplinkiniams dievdirbys V. Svirskis. Ketvirtoji asmenybë – Tëvas Stanislovas, surinkæs baþnytiniø rûbø kolekcijà, sukaupæs daugybæ varpeliø, variniø puodø ir kitokiø rakandø, visokeriopai iðpuoselëjæs Paberþës baþnytëlæ, jos ðventoriø ir visà aplinkà.

Dalyvavo edukacinëje pamokoje Susipaþinæ su þymiausiais Paberþës ansamblio objektais visi suguþëjo á 1863 metø sukilimo muziejø, kuriame vyko edukacinë pamoka. Rekonstruotame ir moderniai árengtame muziejuje mokiniai apþiûrëjo spaudos leidinius, kuriuose lietuviðki þodþiai paraðyti rusiðkais raðmenimis, vadinamàja graþdanka. Ðioje pamokoje teko ir savo þinias patikrinti – reikëjo spræsti kryþiaþodþius. Vëliau visi þiûrëjo G. Ilgûno filmà „Atmintis“. Iðvyka buvo labai naudinga, nes mokiniai susipaþino su nuostabiu savo kraðto kampeliu, kuris svarbus Lietuvos istorijai ir kultûrai, pagilino ir átvirtino þinias apie 1863 metø sukilimà ir lietuviðkos spaudos draudimo laikotarpá. Tokiø þiniø kartais pritrûkdavo mokantis lietuviø literatûros, todël ðià iðvykà ir suorganizavo lietuviø kalbos ir literatûros mokytoja Birutë Konstanblackaitë. Inesa AMULYTË, Këdainiø PRC Këdainiø skyriaus MPD8 grupës mokinë


2012 m. geguþës 17 d.

15

Sveikina Brangioji mama, tegul iðauðæs gimtadienio rytas sustabdo akimirkai gyvenimo tëkmæ, priverèia susimàstyti apie prabëgusius metus, dabartá ir te nuðvinta paèiomis graþiausiomis ateities spalvomis. Su 55-uoju jubiliejiniu gimtadieniu Birutæ Þukienæ sveikina vyras Antanas, sûnûs Aurimas ir Deivydas su ðeima

RENGINIAI DIDÞIOJI GATVË Geguþës 19 d. nuo 12 val. – Gatvës muzikos diena. Visa informacija www.gmd.lt Geguþës 20 d. – Partizanø pagerbimo, kariuomenës ir visuomenës vienybës diena 12 val. – Miðiø auka uþ Lietuvos partizanus ir laisvës gynëjus Ðv. Jurgio baþnyèioje. Po Miðiø – gëliø padëjimas prie paminklinio akmens rezistentams Skongalio gatvëje. 13.30 val. – Lietuvos ðauliø sàjungos Kauno AVDÐ 2-osios rinktinës Këdainiø Povilo Lukðio 5-osios ðauliø kuopos 20-meèio minëjimo renginys, Këdainiø kraðto partizanø pagerbimas Kultûros centre. JANINOS MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, el. paðtas galerija@jmm-muziejus.lt, www.jmm-muziejus.com) Paroda „Netradicinis mini menas ið Azijos ir Europos“. Nuostabûs ávairiø technikø ir skirtingø pluoðtø kûriniai ið dviejø þemynø (veiks iki birþelio 15 d.) Geguþës 18 d. nuo 10 val iki 17 val. – Tarptaurinë muziejø diena. Tik ðià dienà bus galima aplankyti parodà „Mini menas ið Azijos ir Europos“, Janinos MonkutësMarks tapybos ekspozicijà bei pamatyti muziejaus saugyklas nemokamai (pageidaujantiems ekskursijos po muziejø ir saugyklas, praðome registruostis tel.: 57 398 arba 8 631 25 140). Taip pat kvieèiame dalyvauti parodëlëje „Muziejus ir pasaulis“, kurià atidarysime geguþës 18 d. 16 val. Dalyvavimo sàlygos: atneðkite vienà savo darbà á muziejø iki geguþës 17 d. Dalyviø amþius 6–18 m. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (dirba antradieniais–ðeðtadieniais nuo 10 iki 17 val.) Rasos Èerneckienës (oda), Jurgitos Grigarienës (keramika) ir Monikos Dovidaitës (fotografija) darbø paroda „Meilei, jaunystei, draugystei...“ (veiks iki geguþës 24 d.). Geguþës 18 d. 17 val. – unikalaus lietuvio ir japonës muzikinio projekto „Mallet duo“ pristatymas. Koncerte skambës netradiciniais instrumentais – marimba ir vibrafonu – atliekama klasikinë, flamenko, latino ir dþiazo muzika. Bilieto kaina – 15 Lt, mokiniams, studentams, senjorams – 10 Lt.

Kryþiaþodþio, spausdinto geguþës 10 d. laikraðtyje, konkurso laimëtoja – Danutë Stankienë.

Josvainiuose – ponios rinkimai Kas antrus metus Josvainiø kultûros centras organizuoja Josvainiø seniûnijos ponios rinkimus. Ðiemet planuojama, kad konkursas vyks rugsëjo mënesá. Renginio sumanytojas ir reþisierius Arnas Ðvilpauskas dþiaugiasi, kad rinkimai sulaukia vis didesnio populiarumo, o renginys tampa vis kokybiðkesnis, profesionalesnis ir spalvingesnis. Josvainiø kultûros centro renginiø reþisierius A. Ðvilpauskas þada, kad treèiasis konkursas „Josvainiø seniûnijos ponia 2012“ bus dar áspûdingesnis. Josvainiø seniûnijoje gyvenanèios moterys, norinèios dalyvauti rinkimuose, jau dabar gali gauti informacijà apie dalyvavimo konkurse sàlygas telefonu 8 658 67 551, el. paðtu josvainiukultura@gmail.com arba Josvainiø kultûros centre. „Rinkos aikðtës“ inf. Samarieèiø bendrija (Josvainiø g. 41, 3 a.)

geguþës 19 d. 11 val. kvieèia pasimokyti karoliukø vërimo meno.

KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Geguþës 17 d. 17 val. –„Ryto“ vidurinës mokyklos Meno ðventë. Mokiniø kûrybiniø darbø paroda. Koncertas „Skrisk, svajone...“ Geguþës 18 d. – kûrybinis projektas jaunimui „Menø malûnas“. 15 val. – teatro mylëtojø sambûris. 17 val. – avangardinës mados apsiaustas. Geguþës 19 d. 15 val. – kûrybinis projektas jaunimui „Menø malûnas“. Këdainiø rajono jaunimo ðiuolaikiniø ðokiø festivalis. Geguþës 26 d. – kûrybinis projektas jaunimui „Menø malûnas“ Rotuðës kiemelyje. 21 val. – vizualinio meno vakaras. Geguþës 27 d. 14 val. – meditacija pagal Sahadþa jogà. Geguþës 30 d. 17 val. – Këdainiø kraðto dailininko A. Railos tapybos darbø parodos atidarymas. KËDAINIØ BENDRUOMENËS SOCIALINIS CENTRAS (P. Lukðio g. 16) Geguþës 17 d. 11 val. – Këdainiø akløjø ir silpnaregiø renginys „Neregys visuomenëje“. JOSVAINIØ KULTÛROS CENTRAS Geguþës 20 d. 14 val. – labdaros koncertas „Gera bûti geram“. Koncertuos dainininkë Irena Aðakaitë ir gitaristas Henrikas Milaðauskas, Këdainiø „Ledinis“ choras, Daumantø muzikantai, pusbroliai Aliukai ir sesutë Silvija, Lietuvos talentø dalyvë solistë Andþela Mickutë. Kvietimo á renginá kaina – nuo 10 Lt (kvietimus galima ásigyti Josvainiø kultûros centre). Visa surinkta pinigø suma bus skirta moterø klubo „Auðra“ vykdomai paramos programai Josvainiø seniûnijos þmonëms, kuriems reikalinga pagalba. AKADEMIJOS KULTÛROS CENTRAS Geguþës 18 d. 18 val. – padëkos vakaras. Geguþës 30 d. 12 val. – paskutinio skambuèio ðventë. 1863 m. SUKILIMO MUZIEJUS Geguþës 19 d. 20 val. – Muziejø naktis. Liubos Nazarenko (vokalas, gitara) koncertas, Irenos Þukauskytës juvelyriniø dirbiniø paroda-pardavimas, Nijolës Miðkinytës poezijos knygos „Vëjo skraistë“ pristatymas, meditacinë-kûrybinë valandëlë. Geguþës 27 d. 12 val. – Sekminës Paberþëje. CENTRINIS MIESTO STADIONAS Geguþës 17 d. nuo 9 iki 17 val. – Europos futbolo savaitës SO (special olimpic) finalinis renginys.

Kalendorius Ðiandien – PASAULIO INFORMACINËS VISUOMENËS DIENA. TARPTAUTINË DIENA PRIEÐ HOMOFOBIJÀ. Rytoj – TARPTAUTINË MUZIEJØ DIENA.

Dienà: +12+15 oC Naktá: +7+11 oC vëjas: 1–6 m/s.

SAULË Teka 5.10 val., leidþiasi 21.21 val., dienos ilgumas 16.11 val. MËNULIS Delèia.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Paskalis, Virkantas, Gailë, Bazilë. Penktadiená: Erikas, Erdvilas, Rytë, Julita, Venancijus.


16

2012 m. geguþës 17 d.

Muziejuje – vaðkinë karalienë Gvatemaloje – seniausias majø kalendorius JAV mokslininkai Gvatemaloje aptiko seniausià majø kalendoriø. Ekspertø duomenimis, astronominio kalendoriaus amþius yra 1 200 metø. Taigi jis yra 400 metø senesnis uþ seniausià iki ðiol þinomà majø kalendoriø. Áraðai rasti ant vieno iðkasto pastato sienø Ksultune Ðiaurës Gvatemaloje. Daugelis áraðø plëðikautojø buvo apgadinti, taèiau keletas yra

suprantami. Pavyzdþiui, rasti mënulio faziø apskaièiavimai. Kiti áraðai yra máslingesni, taèiau, atrodo, turintys kaþkà bendro su Marsu, Merkurijumi ir galbût Venera. Áraðai yra tik keliø milimetrø dydþio, raudonos ir juodos spalvø. Tokie hieroglifai iki ðiol nebuvo regëti. Anot archeologo Viljamo Saturno ið Bostono universiteto, tai gali bûti kelios skirtingos majø ka-

lendoriaus sistemos: ceremoninis kalendorius su 260 dienomis, Saulës kalendorius su 365 dienomis ir netgi kalendorius pagal Venerà ir Marsà su 584 ir 780 dienomis. Apie majø kalendoriø ðiuo metu audringai diskutuojama, nes jis ðiø metø gruodá pranaðauja pasaulio þlugimà. Mokslininkai tai vertina kitaip – kalendorius esà baigiasi, taèiau majai laikà tiesiog vël bûtø pradëjæ skaièiuoti ið naujo.

NASA ruoðia astronautus misijai á asteroidà Londono „Madam Tiuso“ vaðkiniø figûrø muziejuje deimantinio karaliavimo jubiliejaus proga atidengta Didþiosios Britanijos karalienës Elþbietos II skulptûra. Tai 23-ioji ðio muziejaus sukurta karalienës statula.

Kilimas – ið tulpiø þiedlapiø

Pirmasis oficialus Europos erdvës agentûros (European Space Agency) astronautas Timas Pykas yra ruoðiamas misijai á asteroidà. Skelbiama, kad tai bus misija, panaði á tà, kokià þmonës matë Holivudo filme „Armagedonas“. Astronautø komandos, kuri ruoðiama kelionei á asteroidà, misijos

tikslas bus iðtirti asteroido pavirðiø, ieðkoti mineralø ir ágyti þiniø, kuriø gali prireikti norint já sunaikinti, jei paaiðkëtø, kad objektas kelia grësmæ Þemei. Jungtiniø Valstijø kosmoso agentûros NASA planas yra dar ðio deðimtmeèio pabaigoje iðsiøsti þmogø toliau negu jis yra kada nors buvæs – uþ 3 mln. myliø.

Toks uþmojis pranoksta ðiandienines þmogaus pastangø ribas – Mënulá, nuo Þemës atitolusá per 239 tûkst. myliø. Pagrindinis misijos á asteroidà tikslas bus mokslinis – ágyti þiniø apie pavojingà aplinkà. Ðiuo metu NASA stebi daugiau nei keturis ðimtus objektø, kurie turi rizikos atsitrenkti á Þemæ.

Dalai Lama Templtono premijà skirs labdarai

Lenkijos mieste Bydgoðèiuje patiesti tulpiø þiedlapiø „kilimai“. Jiems panaudota 20 tûkst. tonø nuskabytø þiedlapiø.

Mada kuriama ir... ðunims

Bankoke (Tailandas) vyko ðunø mados ðou.

Hamburgo uostas mini metines

Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama uþ Templtono apdovanojimà gautas lëðas skirs labdaros organizacijoms. Dalai Lamai Londone buvo skirta Templtono premija uþ jo iðskirtiná indëlá siekiant „uþtikrinti gyvenimo dvasinæ svarbà“. Daugiau nei 1 mln. 450 tûkst.

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @ra.w3.lt raredakcija@ El. paðtas raredakcija Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas rinkosaikste@ra.w3.lt

tos galios moksliniø tyrimø apþvalgø skatinimà bei jø nukreipimà á pasaulio problemas. Tai 40-osios Templtono apdovanojimo metinës. Ðis fondas buvo ákurtas 1972 metais, jis premijas skiria asmenims uþ dvasiniø tyrinëjimø, kurie vykdomi per áþvalgumà, keliones ar praktinius darbus, prasmæ.

Japonijoje – Tutanchamono laikø paroda Paroda „Tutanchamonas ir faraonø aukso amþius“ Japonijoje liks dar vienus metus, nepaisant Egipto pageidavimø sulaukti uþ jà didesnio atlygio. Auksinio sarkofago kelionë aplink pasaulá tæsiasi jau deðimtmetá. Japonijoje jis uþsiliks dar 12 mënesiø. Parodà sudaro 122 Egipto istoriniai objektai, kruopðèiai atrinkti ið Tahriro muziejaus Kaire. Pusðimtis jø priklauso faraono Tutanchamono kolekcijai. Paroda buvo pratæsta Japonijos vyriausybës praðymu, ðitaip siekiant suteikti japonams daugiau galimybiø pasigroþëti nepaprasta karaliðkàja kolekcija. Per pastaràjá pusmetá jà aplankë daugiau nei pusë milijono japonø. Dar tiek pat lankytojø tikimasi sulaukti iki metø pabaigos. Nuo sudarymo 2002 metais paroda apkeliavo Brazilijà, Ðveicarijà, Vokietijà, Prancûzijà, Jungtines Valstijas ir Australijà.

Hamburgas Vokietijoje mini 823-iàsias savo uosto metines.

Asmeniniai skelbimai –

JAV doleriø atiteks organizacijai „Save the Children“ Indijoje, o 201 tûkst. 436 JAV doleriai – institutui „Minds and Life Institute“. Dalis lëðø taip pat bus skirta fondui, kuris atsakingas uþ Tibeto vienuoliø ðvietimà mokslo srityje. 76-eriø dvasiniam lyderiui apdovanojimas skirtas uþ rimtø atjau-

„Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 521 Tiraþas 5 947 egz.

Ketvirtadienio 2012-05-17  

skaitykite

Ketvirtadienio 2012-05-17  

skaitykite

Advertisement