Page 1

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

Kraðto ðviesuoliai

2012 m. geguþës 12 d.

Japonës ir lietuvio duetas uþburs perkusijos skambesiu

M. Ðinkûnas – trijø respublikiniø ir tarptautinio konkurso laureatas.

Auðra MALINAUSKIENË

Iki ðiol tik keletà kartø Këdainiuose pas gimines vieðëjæs vilnietis Marius ÐINKÛNAS su þmona ir kartu kolege Satoko AOKI ðákart atvyksta koncertuoti koncertuoti.. Geguþës 18 dienà, penktadiená, 17 val. Daugiakultûriame centre vyks unikalaus lietuvio ir japonës muzikinio projekto „Mallet duo“ pristatymas. Koncerte skambës netradiciniais instrumentais – marimba ir vibrafonu, atliekama klasikinë, flamenko, latino ir dþiazo muzika. /Nukelta á 3 psl./

Këdainiø kraðto ðviesuoliai – 2012 Rubrikoje „Kraðto ðviesuoliai“ supaþindiname su iðkiliais Këdainiø kraðto þmonëmis, dabartinës kultûros sergëtojais, gerø idëjø, pilietinës iniciatyvos skleidëjais, þymiais mûsø kraðto þmonëmis, visuomenëje ir bendruomenëse gerbiamais ðviesuoliais. Tikime, kad visuose rajono kampeliuose dar yra þmoniø, kuriø gyvenimas ir darbai verti ðviesuolio vardo.

Skambinkite, raðykite ir papasakokite mums apie Këdainiø kraðto ðviesuolius. Norime, kad apie tokius þmones þinotø, vertintø ir ið jø dvasinës stiprybës semtøsi tiek jaunuomenë, tiek vyresnieji laikraðèio skaitytojai. Lauksime Jûsø laiðkø ir skambuèiø El. paðtu raredakcija@ra.w3.lt Teirautis redakcijos tel.

56 511


2

2012 m. geguþës 12 d.

Intriga

popietei

Kokia arbatos reikðmë ir ðypsenos galia?

Irma BAJORÛNË

Këdainiø profesinio rengimo centro devyni moksleiviai moksleiviai,, Lanèiûnavoje besirengiantys tapti logistais ekspeditoriais ar tarptautiniø veþimø vairuotojais ekspeditoriais praktikà atliko Turkijoje. TTen en jie turëjo galimybæ padirbëti ir maþose ðeimos ámonëse, ir stambioms tarptautinëms kompanijoms priklausanèiuose padaliniuose. Rasa, Gitana ir Paulius, pasakojæ savo áspûdþius ir ðalies, kurion daugelis lietuvaièiø vaþiuoja ne dirbti, o poilsiauti, labiausiai stebëjosi turkø arbatos gërimo tradicijomis ir ðypsenos galia.

Turkijoje praktikà atlikusios Këdainiø PRC moksleivës ásitikino, kad ðypsena – pats stipriausias ginklas. /Nuotr. V. Bakutytës/

klausia, kokio saldumo kavos jis pageidauja. „Jei lietuviai ið Turkijos parsiveþtà kavà uþpliko áprastu bûdu, ji neskani, ten parduodamà labai smulkiai maltà kavà reikia ruoðti tik turkiðkai“, – áspëja moksleivius á Turkijà atlikti praktikos ne kartà lydëjusi Këdainiø PRC mokytoja Vilija Bakutytë.

Arbata geriama visur „Jie geria arbatà visur ir visada, – stebëjosi Paulius. – Kiekvienoje ástaigoje, kabinete, darbo vietoje – visur nuolat ájungti specialûs arbatos aparatai, ið kuriø bet kuriuo metu galima ásipilti puodelá stiprios arbatos. Vietiniai daþniausiai jà geria labai saldþià.“ Jaunuoliai pasakojo, kad didelëje ámonëje darbus sustabdydavo garsi sirena, kvieèianti darbuotojus padaryti arbatos pertraukà. Vietoj lietuviams áprastø parûkymo pertraukëliø ten daromos arbatos pertraukëlës. Net klientai, kuriems á namus

Ekskursijos po graþiausias ir istorines vietas – praktikos dalis.

Ásitikino ðypsenos galia

tekdavo pristatyti skubias siuntas, atsidëkodami bûtinai pakviesdavo iðgerti arbatos. Lietuvaièiai buvo áspëti, kad atsisakyti nevalia.

Dar viena graþi detalë – ðypsena. „Jei ðypsosies, visada turësi draugø ir tave visi supras, padës“, – ásitikino Rasa. Merginos teigimu, jei nebuvo galima susikalbëti angliðkai, padëdavo ðypsena ir tradiciniai man-

Kaip ruoðiama turkiðka kava Turkai, þinoma, geria ir kavà. Tik jà virti reikia ne áprastai lietu-

viðkai. Malta kava beriama á specialø virimo indelá (kiekvienam puodeliui – atskiras indelis) ir uþpilama ðaltu vandeniu. Tada kaièiama ant viryklës ir pilama á puodelá tik tuomet, kai tris kartus uþverda – pakyla puta. Kavinëse sveèio bûtinai pa-

dagumo þodeliai „aèiû“, „praðau“, „labas“. Gráþusi á Lietuvà Rasa sako pasigendanti ðypsenø, bet pati stengiasi iðlaikyti Turkijoje gautas pamokas ir kuo daþniau ðypsotis.

Gavo dorovës pamokas Këdainiø PRC moksleivius stebino tradicijos studentø bendrabutyje. Puikiai árengtas privatus bendrabutis tvarkomas kaip vieðbutis – kiekvienà rytà ateina tvarkytojos. Vaikinai ir merginos gyvena atskirai ir vieni pas kitus kambariuose negali net pasisveèiuoti. Bendrauti galima tik poilsio kambariuose ar bendrabuèio kavinëje.

Skaitytojo balsas

Savaitgalio þinia

Këdainieèiai laukiami ðeimø Gal vagys ras sàþinæ? ðventëje Ið moèiutës gavæs dovanø dekoratyvià gandrø porelës skulptûrà V idmantas buvo Vidmantas laimingas – berniukui patinka gandrai gandrai,, jais nori groþëtis kuo daþniau. Nesvarbu, kad jie – ne gyvi gyvi,, vis vien graþûs.

Auðra MALINAUSKIENË

Geguþës 12–13 dienomis nuo 12 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumðiðkëse, Kaiðiadoriø rajone, vyks tradicinis festivalis „Èia visa Lietuva“, skirtas TTarptautinei arptautinei ðeimos dienai dienai.. Festivalio programa pritaikyta visai ðeimai, todël vyks parodos, koncertai, bus þaidþiami liaudies ir modernûs þaidimai, veiks atrakcionai, amatininkø mugë bei ûkininkø turgus. Èia ásikurs ir bagaþiniø turgus, kur bus galima pasikeisti daiktais, bei knygø turgus. Be to, á Liaudies buities muziejø atriedës ádomi senovinë technika. Visø dëmesá trauks parodomosios kinologø programos, þirgø konkûras, stipriausiø Lietuvos vyrø pasirodymai Lietuvos galiûnø èempionato I etape ir „Lietuvos mëgëjø galiûnø taurëje 2012“, policijos, ugniagesiø ir vieðojo sau-

Sodybà Jaugiliø kaime dar labiau papuoðë sodo ðviestuvai. Dienà jie ásikraudavo saulës energijos, o vakare ir naktá jaukiai apðviesdavo kiemà.

Deja, visas tas groþis dingo. Vienà rytà Vidmantas neberado nei gandrø, nei ðviestuvø. Gaila, apmaudu, pikta. Svetimo gero pasigvieðusiems niekadëjams nerûpëjo net tai, kad sodybos puoðmenas anûkui dovanojo moèiutë. „Gal perskaitæ laikraðtyje, kaip kremtasi puoðmenø netekæs Vidmantas ir jo moèiutë, vagys persigalvos ir gràþins pavogtus daiktus?“ – viliasi Vidmanto moèiutë.

UAB „EUROTILTAS“ nuolat

/Nuotr. autorës/

Festivalyje „Èia visa Lietuva“ ávairios pramogos lauks ir maþø, ir dideliø.

gumo tarnybos edukacinë programa. Muzikos mëgëjams festivalyje „Èia visa Lietuva“ trijose scenose nuo ryto iki vakaro koncertuos populiariosios bei liaudies muzikos grupës, kolektyvai ir atlikëjai – G. Paðkevièius, O. Vyðniauskas, R. Ðilanskas, A. Orlauskas-Zakarauskas, R. Bingelis,

„Nemunas“, „Thundertale“, „Ventukai“ ir kt. Renginio metu vaikams bus sukurta speciali erdvë, kur ðeðtadiená ir sekmadiená vyks „Àþuolyno“ meðkuèiø cirko atristø pasirodymai, koncertuos „Linksmasis DO“, „Saulës vaikai“ ir kt., taip pat vyks ledø valgymo, pieðiniø ir ketureiliø konkursai.

dideliais kiekiais superka ávairiø rûðiø ðiaudus. Sudaro ilgalaikes sutartis. Kreiptis tel. 8 611 56 275, el. paðtas info@eurotiltas.lt

A. Þ.


2012 m. geguþës 12 d.

popietei

Japonës ir lietuvio duetas uþburs perkusijos skambesiu /Atkelta ið 1 psl./

Gavo magistro diplomà 29-eriø metø M. Ðinkûnas ðypsodamasis sako, kad savo gyvenimà su muzika susiejæs todël, jog daugiau nieko kito ir nenorëjo daryti. Muzikantas Vokietijoje, Prancûzijoje, Rusijoje ir Estijoje studijavo muðamuosius instrumentus, o Jungtinëse Amerikos Valstijose ir Japonijoje – atlikimo menà vibrafonu. Pastarojoje ðalyje jis gyveno ir koncertavo ilgà laikà. Prieð keletà dienø M. Ðinkûnas baigë magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Tokiø duetø – nedaug Unikaliame dueto projekte „Mallet duo“ Marius groja vibrafonu, Satoko – marimba. Paðnekovo teigimu, pasaulyje marimbos ir vibrafono duetø yra vos keletas. Taip yra todël, kad ðie instrumentai, prieðingai nei kiti muðamieji, reikalauja iðskirtiniø techniniø ágûdþiø. Atsiþvelgiant á jø savitas tembrines ir technines galimybes, marimba ir vibrafonu galima atlikti visø stiliø ir þanrø kûrinius. „Mûsø muzikinis projektas gimë tada, kai uþtektinai sukûrëme koncertinës programos, todël tai nëra pirmas mûsø bendras darbas. Kartu turime sudëliojæ keletà ávairiø programø, tinkanèiø atlikti ávairiose erdvëse, pavyzdþiui, baþnyèiose, vaikø darþeliuose, koncertø salëse ir pan.“, – aiðkino M. Ðinkûnas.

Sulaukë iðskirtinio dëmesio Projekto „Mallet duo“ ákvëpëjas – garsiø Amerikos muzikantø ir kompozitoriø Chicko Corea ir Gary Burtono (fortepijono ir vibrafono) duetas. Tuo tarpu japonës ir lietuvio projekte susitinka vienas seniausiø melodiniø muðamøjø grupës atstovø – marimba, kurios gimtinë Malaizija, ir jauniausias perkusijos ðeimos atstovas – vibrafonas, atstovaujantis Ðiaurës Amerikai. „Mallet duo“ („mallet“ angliðkai – „medinis plaktukas“) jau pristatytas Vokietijos, Japonijos ir Lietuvos koncertø salëse sulaukë iðskirtinio dþiazo, klasikinës ir eksperimentinës muzikos gerbëjø dëmesio. Këdainiuose vyksianèiame atlikëjø koncerte skambës K. Jarrett, C. Corea, A. C. Jobim, B. Goodman, S. Swallow, S. Aokibei japonø kompozitoriø kûriniai.

Susiþavëjo retais instrumentais Tiesà sakant, muzikos instrumentai – perkusija ir vibrafonas, daugeliui þmoniø yra maþai þinomi. Tad paðnekovas apie juos papasakojo plaèiau. „Vibrafonas yra priskiriamas perkusiniø instrumentø ðeimai, taèiau jis yra kaip fortepijonas, nes grojant vibrafonu reikia màstyti kaip pianistui, o ne kaip perkusionistui. Tai ir yra didþiausias skirtumas tarp vibrafono ir perkusiniø instrumentø. Ilgà laikà grojau perkusija orkestruose – simfoniniuose, puèiamuosiuose, kameriniuose, koncertavau ir su ansambliais, taèiau greit supratau, kad daugiau nenoriu akompanuoti, noriu groti solo. Tam mano situacijoje labiausiai tiko vibrafonas, kuriuo galiu groti melodijà, harmonijà, o ne vien tik ritmà“, – pasakojo M. Ðinkûnas.

Trumpai apie atlikëjus

Japonijoje – kitoks gyvenimas Lietuvoje atlikëjas ëmë groti kartu su marimbininke S. Aoki ið Japonijos. Suburti duetà M. Ðinkûnui kilo mintis, kai jis ið JAV po studijø griþo á Lietuvà ir èia susitiko Satoko, atvykusià koncertuoti á Vilniø ið Tokijo. „Kai mûsø ðalyje pradëjome groti kartu su Satoko, labai susidraugavome. Tuomet ji mane pakvietë koncertuoti jos gimtinëje. Vëliau Satoko tapo mano þmona, todël keletà pastarøjø metø gyvenau Japonijoje. Gyvenimas ðioje ðalyje labai skiriasi nuo gyvenimo bet kurioje kitoje pasaulio ðalyje, nes ten skiriasi viskas – nuo ðaligatvio bortelio iki siûbuojanèiø dangoraiþiø þemës drebëjimo metu.

3

Këdainiuose koncertuos atlikëja ið Japonijos S. Aoki, kuri yra dvideðimtojo Japonijos perkusininkø asociacijos konkurso prizininkë. /Nuotr. ið asmeninio archyvo/

Japonai – labai taktiðki, iðlaikyti ir punktualûs þmonës, kuriems duoto þodþio laikymasis yra svarbiau uþ viskà“, – pasakojo M. Ðinkûnas. Muzikantas neslepia, kad vos tik pradëjus groti kartu, atsirado muzikinës minties bendrumas. „Nors mes buvome paþástami vos kelias akimirkas, kai pradëjome groti, jauèiausi taip, tarsi su Satoko grojame kartu jau trisdeðimt metø“, – prisipaþino M. Ðinkûnas.

Unikalus koncertas – pirmasis Baltijos ðalyse Paðnekovo teigimu, Këdainiuose vyksiantis koncertas yra unikalus tuo, kad tai – vienas ið pirmøjø vibrafono ir marimbos dueto koncertas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos ðalyse. „Be to, toks duetas yra retas ir visada ypatingas bet kurioje pasaulio scenoje. O mûsø koncerte skambës tie muzikos þanrai ir kompozitoriø

kûriniai, kuriø dëka vibrafonas tampa vis populiaresnis muzikos instrumentas. Beje, ðiame pasirodyme marimba atskleis savo tikràjá, prigimtiná veidà, kuris nebus bandomas „uþdaþyti“ akademinës muzikos spalvomis“, – kalbëjo M. Ðinkûnas.

Satoko Aoki gimë Tokijuje. Nuo trejø metø ji groja pianinu. Baigë Senzoku muzikos universitetà, perkusijos specialybæ, taip pat Osakos meno universitetà. Marimbos atlikimo meno mokësi pas Shoko Araya ir Makiko Sekido, o vibrafono ir kompozicijos – pas Toshihiro Akamatsu. S. Aoki yra dvideðimtojo Japonijos perkusininkø asociacijos konkurso prizininkë. Marius Ðinkûnas, baigæs J. Tallat-Kelpðos konservatorijà, ástojo á Muzikos ir teatro akademijà. Taip pat studijavo perkusijà Lijono (Prancûzija) muzikos ir ðokio akademijoje. Gráþæs á Lietuvà savarankiðkai pradëjo studijuoti vibrafono menà, taèiau netrukus buvo pakviestas studijuoti Mièigano universitete (JAV). Muzikantas yra trijø respublikiniø ir tarptautinio konkurso laureatas.

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Kraðto ðviesuoliai“ remia

Sestadienio popietei 2012-05-12  

skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you