Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. geguþës 10 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. geguþës 10 d. Ketvirtadienis

Nr. 53 (2 418)

Moteriai atsisakius kavos, vyras pagrasino kardu

Kaina 1,20 Lt

Kaune – paroda „AgroBalt 2012“ Geguþës 10 10––12 dienomis Kaune, „Þalgirio“ arenoje, vyks tradicinë þemës ûkio ir maisto pramonës paroda „AgroBalt 2012“ 2012“.. Dalyvauti parodoje planuoja beveik 500 bendroviø ið Lietuvos ir kitø ðaliø. Këdainiø rajonui atstovaus AB Krekenavos agrofirma, Këdainiø konservø fabrikas, UAB „Dotnuvos projektai“, „Këdainiø gëlës“ ir kt.

Rasti daiktai – praðo atsiliepti Balandþio 28-àjà Këdainiuose, TTulpiø ulpiø gatvëje, rasti daiktai daiktai..

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

AUÐRA MALINAUSKIENË

Ðiame name supykæs vyriðkis grasino moteriai kardu.

Kartais pasiûlymas iðgerti puodelá kavos gali baigtis itin netikëtai – grasinimu nuþudyti nuþudyti.. Per keturias dienas tas pats ákauðæs vyriðkis – Josvainiø seniûnijos V ainikø kaimo gyventojas, iðgàsdino ne tik miestieèiø porà – kavos nepanorusià moterá ir jos Vainikø sugyventiná, bet ir iðkoneveikë policijos pareigûnà. /Nukelta á 2 psl./

Didþiausias rajono laikraðtis

– s a d i e v s a j u Na onis k s s a m a t s á paþ

Ypaè patraukli prenumeratos kaina! 1 mën.

3 mën.

11,50 Lt

34,50 Lt

6 mën.

69,00 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

10,50 Lt

31,50 Lt

63,00 Lt

Prenumeruoti galima Lietuvos paðto, „Lietuvos ryto“ ir „Rinkos aikðtës“ platinimo tarnybose. Prenumerata priimama nuo bet kurios mënesio dienos.

Mobiliojo ryðio telefonas, piniginë, raktai, striukë, dþinsai, batai yra rajono Policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyryje (A. Mickevièiaus g. 22). Praðo atsiliepti jø savininkà.

Vieni vogë bëgius, kiti – medø Per pastaràsias dienas nuo ilgapirðèiø nukentëjo ne vienas rajono gyventojas. Senolis neberado tvorelës, moteris pasigedo krepðio su daiktais, o geleþinkelininkai – greitbëgiø. Prieð keletà dienø 84-eriø metø Dotnuvos seniûnijos Ðalèmiriø kaimo gyventojas pastebëjo, kad nuo kapo, esanèio tos paèios seniûnijos Gëlainiø kapinëse, pavogta granitinë tvorelë. Padaryta þala siekia 2 000 Lt. Antradiená 17.30 val. 75-eriø këdainietë pamatë, jog ið Smilgos g. 8-ojo namo laiptinës pavogtas krepðys, kuriame buvo akiniai, medaus, striukë, skrybëlë. Moteriai padarytas 788 litø nuostolis. Geguþës 8 dienà apie 9 val. pastebëta, kad Këdainiuose, Miðkininkø gatvëje, nuo geleþinkelio pavogti greitbëgiai ir 27 vienetai ávairiø tvirtinimo detaliø. Þala – 1 197 Lt. Policijos pareigûnai sulaikë átariamuosius – 50-metá ir 17-metá këdainieèius, kurie uþdaryti á areðtinæ. Pavogti daiktai rasti ir gràþinti akcinës bendrovës „Lietuvos geleþinkeliai“ atstovams. „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes!!! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt


2

2012 m. geguþës 10 d.

Këdainiø VSB veikla – pavyzdys kolegoms ið Estijos Irma BAJORÛNË

Ðalies Sveikatos apsaugos ministerija Këdainiø rajono visuomenës sveikatos biurà (VSB) laiko vienu ið paþangiausiø ir aktyviausiø, o jo veiklà rodo kaip pavyzdá sveèiams ið uþsienio.

Premjero poste gyventojai nori matyti V. Uspaskichà

nazijoje. Jie apþiûrëjo, kaip árengtas mokyklos sveikatos kabinetas, suþinojo, kokias funkcijas atlieka mokyklos visuomenës sveikatos prieþiûros specialistë. J. Tomaseva pripaþino, kad Estijoje dirbanèios medicinos seserys atlieka kitokias funkcijas nei Lietuvos specialistai.

Rizika pasiteisino Rajono meras R. Diliûnas pripaþino, kad savivaldybës Tarybai nebuvo lengva 2006 metais steigti biurà, nes dar nebuvo reikiamos teisinës bazës, kitø savivaldybiø patirties. Taèiau, anot mero, rizika pasiteisino ir dabar rajono gyventojai gauna daug informacijos apie sveikatos gerinimà, vyksta mokymai, renginiai ir t.t. Rajono savivaldybës meras R. Diliûnas (deðinëje) turi kà aptarti su Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenës sveikatos departamento direktoriumi A. Ðèeponavièiumi. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Antradiená Këdainiø VSB lankësi Estijos socialiniø reikalø ministerijos, Sveikatos biuro ir Nacionalinio sveikatos vystymo instituto atstovai, lydimi Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos atsakingø darbuotojø. Sveèiai susitiko su rajono savivaldybës meru Rimantu Diliûnu, lankësi Josvainiø gimnazijoje, susipaþino su Këdainiø VSB veikla.

tys pasinaudoti Lietuvos pavyzdþiu. „Mûsø ministerijoje rengiamas naujas visuomenës sveikatos ástatymas. Norime susipaþinti, kaip veikia sistema Lietuvoje, kokiø rezultatø visuomenës sveikatos srityje pasiekëte“, – sakë Jelena Tomaseva, Estijos sveikatos apsaugos tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotoja.

Mokyklose – informacija, o Tokios struktûros, kaip visuo- ne gydymas

Estai rengiasi reformai

menës sveikatos biurai, Estijoje nëra, ten rengiama ðios sistemos reforma. Susipaþinæ, kaip veikia sistema ir savivaldybiø biurai Lietuvoje, kokius renginius organizuoja ir projektus ágyvendina Lietuvos visuomenës sveikatos biurai, Estijos atsakingi pareigûnai sakë galësian-

Vieðnia patikino, kad delegacijos nariai labai teigiamai ávertino visuomenës sveikatos biurø tinklà, jo vaidmená visuomenës sveikatai, taip pat juos sudomino mokyklø visuomenës sveikatos specialistø darbas. Sveèiai lankësi Josvainiø gim-

Moteriai atsisakius kavos, vyras pagrasino kardu /Atkelta ið 1 psl./

Susilauþë kojà Rajono Policijos komisariato duomenimis, geguþës 8-osios naktá – apie pusæ pirmos, 24-eriø metø këdainietë atëjo á jau minëtam 52-ø vyrui, kurio oficiali deklaruota gyvenamoji vieta – Vainikø kaimas, priklausantá butà J. Basanavièiaus gatvëje, Këdainiuose. Kaimynas supyko, kad moteris atsisakë gerti su juo kavos ir ið

Kronika KONKURSÀ LAIMËJO „KEDMELA“ Gudþiûnø seniûnijos Vieðnautos sausinimo sistemos nuvedamojo tinklo ir jo statiniø remonto darbus atliks uþdaroji akcinë

kambario pasiëmæs kardà krûmams kirsti ëmë juo mojuoti ir grasinti, jog jà sukapos. Po keliø minuèiø pas siautëjantá vyriðká uþsuko ir 31-eriø metø këdainietës sugyventinis. Tuomet átûþæs kaimynas puolë ir ant jo, o ðis iðsigandæs iððoko pro pirmo aukðto virtuvës langà ir susilauþë kairæ kojà. Policijos pareigûnai sulaikë átariamàjá, kuriam nustatytas 4,44 promilës girtumas. Jis uþdarytas á areðtinæ. bendrovë „Kedmela“. Ði bendrovë laimëjo vieðøjø pirkimø konkursà, pasiûliusi darbus atlikti uþ 106,1 tûkst. litø.

PARAMA MELIORACIJAI Þemës ûkio ministerija parengë naujà kompensacinæ paramos priemonæ prastai melioraci-

Tinkamas pavyzdys „Këdainiø visuomenës sveikatos biuras yra vienas ið pirmøjø Lietuvoje, turi didþiausià patirtá, todël kolegoms ið Estijos pasiûlëme susipaþinti su jo veikla, – sakë Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenës sveikatos departamento direktorius Audrius Ðèeponavièius.

Pasidalijo patirtimi Këdainiø rajono visuomenës sveikatos biuro direktorë Danguolë Aviþiuvienë pasakojo sveèiams apie glaudø bendradarbiavimà su socialiniais darbuotojais, pedagogais, kitomis ástaigomis, rajono þiniasklaida. „Estijos nacionalinis sveikatos planas yra geras, bet kol kas ten nëra institucijø, tiesiogiai dirbanèiø su þmonëmis“, – pastebëjo D. Aviþiuvienë.

Grasino ir pareigûnui Beje, geguþës 4-àjà tas pats ákauðæs vyriðkis grasino ir policijos pareigûnams. Apie 17.30 val. jis paskambino á rajono Policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyrá ir pradëjo reikðti nepasitenkinimà savo apylinkës inspektoriaus darbu. Pokalbio metu vyras, kuriam vëliau buvo nustatytas 0,69 promilës girtumas, grasino pareigûnui. Tàkart jis taip pat buvo uþdarytas á areðtinæ, ið kurios po poros dienø iðëjæs smurtavo prieð kaimynus. Treèiadiená Këdainiø rajono prokuratûroje buvo sprendþiamas tolesnis ðio vyriðkio likimas. jos grioviø techninei bûklei, nepakankamai jø prieþiûrai pagerinti. Melioracijos grioviams tvarkyti 2012–2013 metais numatoma skirti daugiau kaip 20 mln. litø. Didþiausia paramos suma vienam pareiðkëjui – 50 tûkst. Lt, paramos intensyvumas – 100 proc.

Darbo partijos lyderio V. Uspaskicho populiarumas iðaugo.

Lietuvos gyventojai premjero poste labiausiai norëtø matyti Darbo partijos pirmininkà Viktorà Uspaskichà. Ðis politikas per mënesá paaugino savo gerbëjø gretas ir pralenkë nuolatinæ potencialiø premjerø reitingo lyderæ Seimo pirmininkæ IIrenà renà Degutienæ. Tokie duomenys paaiðkëjo DELFI uþsakymu bendrovei „Spinter tyrimai“ balandþio mënesá atlikus vieðosios nuomonës

apklausà. Remiantis visuomenës nuomonës apklausa, Darbo partijos lyderá V. Uspaskichà ministro pirmininko poste norëtø regëti 16,6 proc. apklaustø gyventojø. Per mënesá jo populiarumas iðaugo 0,4 proc. Nuolatinæ ðio reitingo lyderæ I. Degutienæ jis aplenkë dël to, kad Seimo pirmininkës populiarumas per tà patá laikotarpá sumenko 2,2 proc. „Delfi“, „Sprinter tyrimai“, „Rinkos aikðtës“ inf.

Pareigûnai vykdo akcijà Visà ðá mënesá rajono policijos pareigûnai vykdys prevencinæ priemonæ „Geguþë – mënuo be smurto prieð vaikus“. Jos metu organizuojami reidai, ypatingà dëmesá skiriant socialinës rizikos ðeimoms, siekiant nustatyti smurto, vaikø neprieþiûros atvejus. Rajono mokymo ástaigose taip pat vyks smurto prieð vai-

Dëkojame

kus prevencijos renginiai ir susitikimai. Geguþës 29-àjà Policijos centro vaikai su lydinèiais pareigûnais ketina dalyvauti socialinëje akcijoje „Plauk garlaiviu Trakuose“. Policijos pareigûnai praðo ir gyventojø aktyvumo. Jei þinote apie smurto prieð vaikus atvejus, jø neprieþiûrà, praneðkite anoniminiu pasitikëjimo telefonu 53 342. „Rinkos aikðtës“ inf.

Per Motinos dienà lemtis iðsivedë á Amþinybæ brangiausià þmogø – Mamà. Uþ nuoðirdþià uþuojautà netekus mylimo þmogaus ir pagalbà dëkojame kunigui Tomui Treèiokui, „Gedulo namø“ darbuotojams, giesmininkëms, Këdainiø ligoninës administracijai, kolegoms gydytojams, Neurologijos skyriaus kolektyvui, giminaièiams, kaimynams, draugams. Aèiû Jums visiems. A. V. Vrubliauskas su þmona

Nuoðirdþiai dëkoju Këdainiø rajono vartotojø kooperatyvo direktoriui, valdybai ir visam darbuotojø kolektyvui, vartotojø kooperacijos veteranams, Pavasario g. 39-ojo namo bendrijos valdybai ir visiems gyventojams, gydytojai L. Kanapeckienei, giminëms, draugams ir visiems, padëjusiems bei uþjautusiems netekus mylimo sûnaus Þydrûno. Pagarbiai – Elena Petkevièienë

Nuoðirdþiai dëkojame V. Aksenavièienei ir jos ámonës darbuotojams, Èekiðkës baþnyèios klebonui, giesmininkams, giminëms, kaimynams ir visiems, kurie buvo ðalia palydint á amþino poilsio vietà brangià þmonà, mamà ir moèiutæ Stasæ Jaruðaitienæ. Vyras, dukros ir sûnûs su ðeimomis


2012 m. geguþës 10 d.

3

Po sëkmingo audito – noras dirbti dar geriau pektø“, – kalbëjo gimnazijos direktorius R. Zigmantavièius.

Auðra MALINAUSKIENË

Josvainiø gimnazijoje atlikto iðorës audito rezultatai atskleidë, kad ðios ugdymo ástaigos uþdaviniai ágyvendinam ágyvendinamii sëkmingai sëkmingai.. Èia gerëja ugdymo proceso ir pasiekimø kokybë bei gimnazijos kultûra. Be to, visoms gimnazijos veiklos sritims tolygiai paskirstomas dëmesys ir investicijos.

Iðskyrë metø ðûkius

Atliko pagal planà Josvainiø gimnazijos direktoriaus Ramûno Zigmantavièiaus teigimu, dar 2007 metais Ðvietimo ir mokslo ministerija patvirtino Bendrojo lavinimo mokyklø veiklos kokybës iðorës audito tvarkos apraðà, pagal kurá iðorës auditas yra privalomas kiekvienai ðvietimo ástaigai, o antrà kartà toje paèioje ðvietimo ástaigoje jis vykdomas praëjus septyneriems metams. „Mokykla ið anksto informuojama apie iðorës vertinimo trukmæ ir komandos sudëtá. Veiklos vertinimà planuoja mokyklos steigëjas, mûsø atveju – Këdainiø rajono savivaldybës administracija, o vertinamø mokyklø sàraðo projektà vieneriems metams sudaro Nacionalinë mokyklø vertinimo agentûra (NMVA). Ðá sàraðà tvirtina ðvietimo ir mokslo ministras“, – aiðkino R. Zigmantavièius.

Domëjosi ávairiomis sritimis Josvainiø gimnazijos iðorës veiklos vertinimà atliko ðeðiø vertintojø komanda, kuri parengë

Gimnazijos vadovo R. Zigmantavièiaus teigimu, auditoriai iðskyrë mokyklos tradicijas ir ritualus, turinèius savitø bruoþø. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

NMVA nustatytos formos ataskaità. „Visi vertintojai stebëjo, fiksavo, analizavo ir vertino mûsø gimnazijos kasdienæ veiklà, daugiausia dëmesio skirdami ugdymo procesui stebëti, t. y. pamokai, nes visa ðvietimo vertë ir kuriama klasëje per 45 minutes. Jie domëjosi daugeliu dalykø – mokymo kokybe; mokiniø motyvacija mokytis; rûpesèiu ugdytiniais; ar visi átraukti á gimnazijos gyvenimà; ar mokiniai saugûs; ar tinkamai tobulinasi personalas; kà galvoja apie mokyklà vaikai, jø tëvai, kitos interesø grupës; ar efektyvi yra lyderystë ir vadyba gimnazijoje visais lygmenimis“, – vardijo R. Zigmantavièius. Dvi savaites iki iðorës vertinimo pradþios NMVA atliko Josvainiø gimnazijos mokiniø ir tëvø nuomonës apie gimnazijos veiklà statistiná tyrimà.

Këdainiø rajono savivaldybë teikia nemokamà teisinæ pagalbà Këdainiø rajono savivaldybë informuoja, kad visi Këdainiø rajono savivaldybës gyventojai turi teisæ pasinaudoti nemokama pirmine teisine pagalba, kuri finansuojama ið valstybës biudþeto. Ði paslauga apima teisinës informacijos, teisiniø konsultacijø ir teisinio pobûdþio dokumentø, skirtø valstybës ir savivaldybiø institucijoms, iðskyrus procesinius dokumentus, rengimà, patarimus dël ginèo iðsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dël taikaus ginèo iðsprendimo bei taikos sutarties parengimà. Pirminë teisinë pagalba neapima mokesèiø administratoriui teikiamø deklaracijø pildymo ir atstovavimo teismuose. Asmenys, norintys gauti pirminæ teisinæ pagalbà, neprivalo deklaruoti savo pajamø ir turto. Pirminës teisinës pagalbos trukmë yra ne ilgesnë kaip viena valanda, tuo paèiu klausimu asmuo gali kreiptis tik vienà kartà. Gyventojai gali pasinaudoti ir antrine teisine pagalba, kurià apima dokumentø rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, áskaitant vykdymo procesà, atstovavimas iðankstinio ginèo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokià tvarkà nustato ástatymai ar teismo sprendimas. Be to, ði teisinë pagalba apima bylinëjimosi iðlaidø bylose, iðnagrinëtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinëjimu

administracinio proceso tvarka susijusiø iðlaidø ir su baudþiamojoje byloje pareikðto civilinio ieðkinio nagrinëjimu susijusiø iðlaidø atlyginimà. Antrinæ teisinæ pagalbà turi teisæ gauti Lietuvos Respublikos pilieèiai, kitø Europos Sàjungos valstybiø nariø pilieèiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sàjungos valstybëse narëse teisëtai gyvenantys fiziniai asmenys. Antrinæ teisinæ pagalbà ðie asmenys gauna, kai jø turtas ir metinës pajamos nevirðija Lietuvos Respublikos Vyriausybës nustatytø turto ir pajamø lygiø teisinei pagalbai gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybës garantuojamos teisinës pagalbos ástatymà. Minëtame ástatyme taip pat detalizuoti asmenys, kuriems antrinë teisinë pagalba teikiama, neatsiþvelgiant á jø turtà ir pajamas. Detalesnë informacija interneto puslapyje www.teisinepagalba.lt. Këdainiø rajono savivaldybëje pirminæ teisinæ pagalbà teikia Teisës ir personalo skyriaus vyr. specialistas Marius Stasiukonis. Savivaldybë kvieèia pasinaudoti teikiama paslauga visus gyventojus, kuriems reikalinga teisinë pagalba, ir kreiptis á rajono savivaldybës administracijos Teisës ir personalo skyriø, J. Basanavièiaus g. 36, 212 kab., tel. 69 596.

Pastebëjo stipriuosius aspektus Pagal Bendrojo lavinimo mokyklø veiklos kokybës iðorës audito tvarkos apraðà vertintojø komanda turi iðskirti ne maþiau kaip deðimt mokyklos stipriosios veiklos srièiø ir ne daugiau kaip penkias tobulintinas veiklos sritis. „Mûsø gimnazijoje iðskirta vienuolika stipriøjø gimnazijos veiklos aspektø ir tik keturi tobulintini, tai yra labai aukðtas ávertinimas. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad 83 proc. mokiniø didþiuojasi, jog mokosi mûsø gimnazijoje. Net 98 proc. jø tëvø teigia, kad yra patenkinti, jog jø vaikas mokosi Josvainiø gimnazijoje. O stiprus bendruomenës nariø tapatumo jausmas bei tinkamø sàlygø to jausmo puoselëjimui sudarymas yra gera prielaida sëkmingai gimnazijos veiklai ir yra vienas ið stipriøjø gimnazijos veiklos as-

Paðnekovo teigimu, auditoriai iðskyrë mokyklos tradicijas ir ritualus, turinèius savitø bruoþø. Kaip ryðkiausios pasikartojanèios gimnazijos gyvenimo formos, kurianèios gimnazijos unikalumà, iðskirtos mokslo metø ðûkiø, simboliø numatymas ir jø turinio áprasminimas tø mokslo metø veikloje. Ðûkiø ir simboliø poveikis sustiprinamas prasmingais ir átaigiai paaiðkinamais tekstais. Vertintojai konstatavo, kad neformaliojo ðvietimo organizavimas ir realizavimas yra vienas ið stipriøjø gimnazijos veiklos aspektø. Gimnazijoje veikia penki sporto bûreliai – futbolo, kvadrato, krepðinio, þolës riedulio, estafeèiø, yra keturi ðokiø, du muzikos kolektyvai, mokomoji moksleiviø bendrovë „MinMax“, mokiniø radijo stotis „Balansas“, pradiniø klasiø mokiniø ðachmatø, jaunuèiø choro ir kiti uþsiëmimai.

Ágyvendinami sëkmingai „Vertinimo metu buvo pabrëþta, kad gimnazijoje priimti aiðkûs susitarimai dël pagalbos mokiniams teikimo, gana kryptingai ágyvendinamos gimnazijoje parengtos tvarkos. Vertintojai konstatavo, kad rûpinimosi mokiniais politika yra paveiki, daranti átakà mokiniø asmenybës ir socialinei raidai“, – sakë R. Zigmantavièius. Auditoriai pastebëjo, kad gimnazijos uþdaviniai gana sëkmingai ágyvendinami. Ypaè gerai ávertintas kryptingas ir veiksmingas gimnazijos veiklos ásivertinimas. Beveik visi gimnazijoje vyks-

tantys kaitos procesai ir veiklos prasideda nuo gimnazijos ásivertinimo rezultatø ir iðvadø. Kiekvienas mokytojas, metodinë grupë ásivertina savo veiklà ir kompetencijas per gimnazijos tikslø ir uþdaviniø prizmæ.

Valdymas – stiprioji pusë Vertintojø komanda konstatavo, kad Josvainiø gimnazijos strategija rengiama ir visa veikla planuojama vadovaujantis savianalizës, bendradarbiavimo, demokratiðkumo ir atsakomybës principais siekiant lûkesèiø, priemoniø ir rezultatø dermës. Todël gerai ávertintas gimnazijos strateginis valdymas – tai viena ið stipriausiø veiklos srièiø, sudaranti sàlygas bendruomenei dirbti sutelktai ir kryptingai. „Kaip vienà ið stipriøjø gimnazijos veiklos aspektø vertintojø komanda iðskyrë á mokiniø gebëjimø ugdymà, á konkretø, pamatuojamà veiklos rezultatà orientuotus pamokos uþdavinius, sudarytas galimybes kiekvienam mokiniui ásivertinti, pamatuoti savo mokymosi sëkmæ – taip didinant mokiniø atsakomybæ uþ iðmokimà, skatinant mokinius geriau suvokti mokymosi prasmingumà, ágyti pasitikëjimà savo jëgomis bei siekti geresniø rezultatø. Audito metu paaiðkëjo, kad mûsø áþvalgos, padarytos vidaus ásivertinimo metu, sutapo su iðorës vertintojø iðvadomis. Tokios tendencijos sustiprino pasitikëjimà ásivertinimu ir jo nauda, mokytojai jautë pasitenkinimà, kad iðmano gimnazijos situacijà, þino jos stipriàsias ir tobulintinas veiklos sritis“, – pasidþiaugë R. Zigmantavièius.

Prasideda konsultacijos dël ikimokyklinio ugdymo ástaigø ar grupiø steigimo Nuo geguþës 8 dienos bus teikiamos konsultacijos dël ikimokyklinio ugdymo ástaigø ar grupiø steigimo. Konsultantø komanda, kurià sudaro teisininkas, ekonomistas, finansininkas ir ugdymo turinio specialistas, visà geguþës mënesá vaþinës po Lietuvà ir aplankys vienuolika savivaldybiø. Konsultacijos – nemokamos Á nemokamas konsultacijas kvieèiami tiek jau veikianèiø ikimokyklinio ugdymo ástaigø vadovai, specialistai, tiek asmenys, norintys steigti naujas ástaigas ar grupes, savivaldybiø, seniûnijø atstovai, visi, kurie domisi naujø vaikø darþeliø ar grupiø steigimu. Konsultantai dalyviams pateiks konkreèios savivaldybës ikimokyklinio ugdymo analizæ, patars, kaip ásteigti naujà vaikø

darþelá ar grupæ jau veikianèioje ástaigoje, kokiø problemø iðkyla ugdant vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, kokia turi bûti grupë patiems maþiausiesiems, kokie dokumentai reikalingi ir kt. Á konsultacijas galima uþsiregistruoti telefonu (8 5) 264 9445 arba el. paðtu info@ikimokyklinis.lt arba uþpildant registracijos formà (https://docs.google.com/ spreadsheet/viewform?formkey=dHA2YUVsZkQ0V0 NLWHVQeEFOSng4QUE6MQ).

Partneriai – visos savivaldybës Konsultacijos rengiamos vykdant ES struktûriniø fondø remiamà projektà „Ikimokyklinio ir prieðmokyklinio ugdymo plëtra“. Ðis Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ðvietimo aprûpinimo centro administruojamas projektas truks iki 2015 metø sausio. Jo tikslas – didinti ikimokyklinio ir prieðmokyklinio ugdymo prieinamumà ir

ávairovæ, ypaè kaimo gyvenamosiose vietovëse, maþinant socialinæ atskirtá ir skirtumus tarp savivaldybiø. Taip pat siekiama uþtikrinti lanksèias ir kokybiðkas ikimokyklinio ir prieðmokyklinio ugdymo paslaugas, reikiamà ðvietimo pagalbà, atsiþvelgiant á individualius vaikø ugdymosi poreikius. Projekto partneriai yra visos ðalies savivaldybës.

Kvieèia ir këdainieèius Këdainieèiai kvieèiami atvykti á Raseinius. Renginys vyks geguþës 15 d. 11–15 val. Raseiniø ðvietimo centre, T. Daugirdo g. 7. Galima vykti ir á Panevëþá (geguþës 29 d. 11–15 val. Panevëþio pedagogø ðvietimo centre, Topoliø al. 12), Kaunà (vieta ir laikas dar derinami). Registruojantis reikia paraðyti, á kurá centrà rengiamasi atvaþiuoti. Daugiau informacijos skelbiama www.ikimokyklinis.lt. Uþs. Nr. 1 629


4

2012 m. geguþës 10 d.

Skubiai PARDUODA namà Sirutiðkyje (yra ûkiniai pastatai). Tel. 8 658 40 033.

Këdainiø „Ryto“ vidurinë mokykla SKELBIA MOKINIØ PRIËMIMÀ á 1–10 klases. Praðymai priimami geguþës 2–31 dienomis mokyklos raðtinëje. Telefonas pasiteirauti 51 579.

Geguþës 10 d. 10 val. vaikø globos namai „Saulutë“ (Vydûno g. 6) SKELBIA AUKCIONÀ parduoti mikroautobusà „Fiat Ducato Combi“ (1993 m., rida – 186 737 km, kaina – 2 100 Lt). Parduodamo turto apþiûros vieta – vaikø globos namai „Saulutë“.

Nemokami asmeniniai skelbimai priimami tel. 60 763.

PRANEÐIMAS apie pasiûlymà pasinaudoti pirmumo teise ásigyti naujai iðleidþiamø UAB „Këdainiø vandenys“ paprastøjø akcijø UAB „Këdainiø vandenys“ pagal LR ástatymus ásteigta ir veikianti uþdaroji akcinë bendrovë, juridinio asmens kodas 161186428, registruotas buveinës adresas Dotnuvos g. 5, Këdainiai LT-57177 indeksas (toliau bendrovë) informuoja, kad iðleidþia 1000962 paprastøjø bendrovës akcijø, vienos akcijos nominali vertë yra 10 litø. Bendrovës akcininkai, pasinaudodami pirmumo teise, gali visi bendrai ásigyti 1000962 (vienas milijonas devyni ðimtai ðeðiasdeðimt du) paprastøjø bendrovës akcijø, sudarydami akcijø pasiraðymo sutartá, proporcingai jø turimø bendrovës akcijø nominalinei vertei. Naujai iðleidþiamø akcijø pasiraðymo laikotarpis 14 (keturiolika) kalendoriniø dienø skaièiuojant nuo praneðimo apie pasiûlymà ásigyti bendrovës akcijø vieðo paskelbimo. Naujai iðleidþiamø akcijø pasiraðymo sutartis bendrovës akcininkai gali sudaryti UAB „Këdainiø vandenys“ buveinëje Dotnuvos g. 5, Këdainiai, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.


2012 m. geguþës 10 d.

Statys atliekø kompostavimo linijà

Seniûnijø naujienos Ðëta

Irma BAJORÛNË

Baigia darbus

Kauno regiono atliekø tvarkymo centras (RA TC), kurio steigëja (RATC), kartu su kitomis apskrities savivaldybëmis yra ir Këdainiø rajono savivaldybë, planuoja Zabieliðkio sàvartyne pastatyti komunaliniø atliekø mechaninio biologinio apdorojimo árenginá, skirtà rûðiuoti miðrias komunalines atliekas, atskirti antrines þaliavas ir apdoroti biologiðkai skaidþias atliekas.

Ðiuo metu seniûnijoje á pabaigà eina asfaltuotø keliø duobiø tvarkymo darbai Ðëtos ir Pagiriø miesteliuose bei Sungailiø ir Kapliø kaimuose. Kelius, kuriø remontas buvo finansuotas ið keliø fondo, tvarkë uþdarosios akcinës bendrovës „Ukmergës versmë“ darbininkai.

Tvarko aplinkà Seniûnijoje tvarkoma aplinka – ðienaujama þolë miestelio ir kapiniø teritorijose, ruoðiama dirva gëlynams, kur netrukus bus sodinami augalai.

Ðiuolaikiðkai kompostuos Kauno RATC direktorius Kæstutis Balèiûnas paaiðkino, kad tai bus atliekø rûðiavimo linija, kurioje ið bendrøjø atliekø bus atskiriamos perdirbti tinkamos antrinës þaliavos (plastikas, popierius, stiklas ir pan.) bei atskiriamos pûvanèios atliekos. Jos bus kompostuojamos uþdaroje erdvëje, kad neskleistø kvapø. Árenginyje bus sumontuotas dviejø pakopø oro valymo árenginys – ðlapio valymo sistema ir biofiltras, kuriame amoniakas bus iðvalomas iki 90 proc., kietosios dalelës – 100 proc., kvapai – 80–99,9 proc. Vëliau toks kompostas bus panaudojamas to paties sàvartyno sluoksniams perdengti ar kitoms teritorijoms rekultivuoti. Pradëjus eksploatuoti toká árenginá á sàvartà turëtø patekti maþiau atliekø – tik perdirbti ne-

5

Pelëdnagiai Vyko konkursas Kol kas Zabieliðkio sàvartyne veikianèioje atliekø rûðiavimo linijoje atskiriamos tik perdirbti tinkamos þaliavos, o biologinës atliekos keliauja á sàvartà. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

tinkamos ir nepûvanèios atliekos.

Biologiniø atliekø neskiria Pagal projektà, kurá remia Europos Sàjungos struktûriniai fondai, Zabieliðkyje turi bûti pastatyta atliekø rûðiavimo linija ir kompostavimo pastatas. Ðiuo metu Zabieliðkyje veikia panaðus atliekø rûðiavimo árenginys, kurá ásigijo ir eksploatuoja veiklà ðiame sàvartyne vykdanti uþdaroji akcinë bendrovë „Skongalis“. Taèiau ðioje linijoje tik atskiriamos perdirbti tinkamos atliekos, o pûvanèios atliekos, kuriø namuose, ypaè daugiabuèiuose,

susidaro gana daug, patenka á bendrà sàvartà ir pûva, skleisdamos nekokius kvapus. Pasak K. Balèiûno, tokiø atliekø namuose iðrûðiuoti ir joms statyti atskirus konteinerius praktiðkai neámanoma.

ES skiria milijoninæ paramà Zabieliðkio sàvartyne iðkilsianèios ámonës pajëgumas – iki 20 tûkstanèiø tonø per metus. Kauno RATC kartu steigia dvi tokias ámones. Antroji Kaune bus vienuolika kartø didesnë uþ Zabieliðkio: iki 220 tûkst. tonø per metus pajëgumo.

Kol kas Lietuvoje analogiðkø ámoniø nëra. Kauno ámonëje perdirbtos atliekos iki 2015 ar 2020 metø pateks á Lapiø sàvartynà, vëliau bus veþamos á regioniná Zabieliðkio sàvartynà. Preliminari Kauno RATC ágyvendinamo projekto vertë – 133,6 mln. litø. Ið ðios sumos 102 milijonai litø – Europos Sàjungos parama, likusià sumà turi pridëti RATC. Tikslios projekto sumos paaiðkës po vieðøjø pirkimø procedûrø. Projektas turi bûti ágyvendintas iki 2015 metø rugsëjo.

Gimnazijà aplankë buvæs tremtinys bà ir tik kelias þydinèias obelis. Juos priglaudë geraðirdþiai kaimynai. Taèiau gyvenimas buvo sunkus, stigo lëðø bûtiniausiems dalykams.

Akademijos gimnazijà aplankë buvæs tremtinys Zigmas Laurinavièius. Papasakojæs apie tremtá sveèias pristatë savo knygà „Dievulio ðiaudas“, kurioje jis apraðë viso gyvenimo patirtá. Buvo matyti matyti,, kad jam teko patirti daug skaudþiø iðgyvenimø ir neteisybës. Tremtis vaikystëje já uþgrûdino, padëjo atskirti blogá nuo gërio.

Iðtrëmë dar kartà

Patyrë skaudþius iðgyvenimus

Akademijos gimnazijoje su mokiniais susitiko buvæs tremtinys Z. Laurinavièius (deðinëje).

Z. Laurinavièius gimë okupacijos laikais daugiavaikëje þemdirbiø ðeimoje. Kai jam tebuvo vos penkeri, vienà vëlyvà vakarà á jø namus ásiverþë kareiviai. Ðeimos nariø akivaizdoje jie suëmë Zigmo tëvà ir daugeliui metø iðtrëmë á Sibirà. Tai buvo labai didelë netektis. Motina su vaikais liko vieni. Kadangi tëvas buvo laikomas politiniu kaliniu, teismo nutarimu motina su vaikais taip pat buvo iðtremti. Laurinavièiø ðeimai tai

buvo dar vienas skaudus iðgyvenimas. Ðeimà Sibire priglaudë senyvo amþiaus þmonës, kuriems iki ðiol jauèia pagarbà ir dëkingumà. Sibire tremtiniai buvo grieþtai kontroliuojami. Kiekvienà rytà Z. Laurinavièius su kitais savo ðeimos nariais privalëdavo keliauti á prisistatymo punktà. Kareiviai kaskart tikrindavo ir þymëdavo, ar visi tremtiniai yra, ar niekas nepabëgo.

Ðeimyna gráþo á Lietuvà Lietuvoje likæ ðeimos artimieji nusiuntë á Maskvà praðymà, kad leistø ið Sibiro sugráþti Laurinavièiams. Po pusmeèio, kai ásigalëjo aukðtø Maskvos valdininkø sprendimas, ðeimyna gráþo á Lietuvà. Buvo labai gera pagaliau sugráþti á Tëvynæ, taèiau gimtinëje paliktø namø vaizdas nesuþavëjo. Gráþæ iðvydo sugriautà savo sody-

Laikmetis buvo permainingas. Z. Laurinavièius, sulaukæs vienuolikos metø, antrà kartà su tëvais buvo iðtremtas á Kaliningrado sritá. Kaip ir pirmàjá kartà, jam teko patirti daug sunkiø iðgyvenimø. Skriaudos yra paèios skaudþiausios, kai jos patiriamos vaikystëje, jaunystëje, tik brandi asmenybë jas gali iðtverti. Sandra ÐNIRAITË, Akademijos gimnazijos IIG klasës mokinë

Balandþio pabaigoje Pelëdnagiø mokykloje-darþelyje „Dobiliukas“ vyko mokiniø meninio skaitymo konkursas, kurio tikslas – skatinti mokinius plaèiau domëtis literatûra, ugdyti kûrybiðkumà ir meninio þodþio suvokimà. Konkurse dalyvavo geriausi 1–4 klasiø skaitovai, kuriø pasirodymus vertino kompetentinga komisija. Visi dalyviai buvo apdovanoti padëkos raðtais ir diplomais. Geriausiai pasirodæ ketvirtos klasës mokiniai – Lolita Èinikaitë, Eimantas Beiðis, Matas Ruðas ir pirmokë Rikantë Kasèiukaitë bei treèiokë Karina Þukaitë atstovavo mokyklai meninio skaitymo konkurse „Pavasaris praþydo þodþiais...“, vykusiame geguþës 7 dienà Këdainiø kultûros centre.

Suþydës roþës Seniûnijoje be kitø darbø jau ruoðiamasi ir gëliø sodinimui. Perkasama þemë, iðpurenama, iðrenkami akmenukai, ðaknys. Ðiuo metu yra árengtas ir naujas gëlynas, kuriame turëtø suþydëti roþës.

Paskirstytos lëðos Praëjusá penktadiená seniûnijoje vykusiame Vietos bendruomenës tarybos posëdyje buvo paskirstytos lëðos ávairiai veiklai vykdyti. Nutarta po 1000 litø skirti elektros ir vandentiekio ávedimui á bendruomenës centro namelá Medekðiø kaime, Nociûnuose árengti tinklinio aikðtelæ, Pelëdnagiø bendruomenës centro buitiniø patalpø remontui pabaigti, Savieèiø iðkabai pagaminti ir ðio kaimo uþraðui ant didelio akmens iðkalti bei kaimo ðventei surengti. Po 3000 Lt skirta Beinaièiø ir Labûnavos kaimø informaciniø lentø pagaminimui. Taip pat nuspræsta 1000 Lt skirti seniûnijos bendruomeniø sporto ðventei ir 1500 Lt – suorganizuoti paþintinæ kelionæ susipaþinti su sëkmingai ágyvendintais bendruomeniø projektais.


6

2012 m. geguþës 10 d.

Baigësi „Laumetrio“ taurës tinklinio turnyras Rajono tinklininkai þiemos sezonà baigë pirmà kartà vykdomu UAB „Laumetris“ taurës tinklinio turnyru, kuriame teisæ dalyvauti turëjo ðeðios pajëgiausios 2012 metø rajono tinklinio pirmenybiø komand os. komandos. Dalyvavo tik këdainieèiai Skirtingai negu rajono tinklinio pirmenybëse, ðiame turnyre komandoms galëjo atstovauti tik këdainieèiai, gyvenantys ar dirbantys mûsø rajone. Tai ðiek tiek pakoregavo komandø sudëtá, nes viena ið komandø neatitiko ðio reglamento ir paskutiniu momentu atsisakë dalyvauti turnyre.

Tarp tinklininkø – atkakli kova Ðeðias valandas tarp „Bangos“ (komandos vadovas A. Þiaukas), „Pliaþiniø“ (komandos vadovas P. Þilvitis), „Aþytënø“ (komandos vadovas Ð. Ðiuðë), „Josvainiø“ (komandos vadovas M. Valantënas), „Laumetrio“ (komandos vadovas J. Putna) tinklininkø virë atkakli vyriðka kova. Po susitikimø pogrupiuose dël treèiosios vietos kovojo „Aþytënø“ ir „Pliaþiniø“ komandø ðe-

„Laumetrio“ taurës tinklinio turnyro taurë atiteko „Laumetrio“ tinklinio komandai.

ðetukai. Pergale ir treèia vieta dþiaugësi „Aþytënø“ komanda. Dël pirmosios vietos ir „Laumetrio“ taurës varþësi „Laumetrio“ ir „Josvainiø“ tinklininkai. Finalinë kova vyko iki trijø laimëtø setø. Pirmàjá setà rezultatu 26:24, antràjá – 25:20, treèiàjá – 25:20 laimëjo „Laumetrio“ tinklininkai. Jie ir tapo ðio turnyro nugalëtojais.

Apdovanotos komandos ir þaidëjai UAB „Laumetris“ taurëmis buvo apdovanotos ir „Josvainiø“ bei „Aþytënø“ tinklinio komandos prizininkës. Perspektyviausio þaidëjo prizas áteiktas „Josvainiø“ komandos þaidëjui Albertui Maskoliûnui. Labiausiai patyrusio þaidëjo prizas atiteko „Laumetrio“ komandos þaidëjui Vytautui Trumpaièiui.

Elegancijos prizà pelnë Rûta Budrytë ið „Bangos“. Geriausio þaidëjo prizu apdovanotas „Laumetrio“ komandos þaidëjas Aistis Putna. Visos komandos, dalyvavusios pirmajame UAB „Laumetris“ taurës tinklinio turnyre, buvo pagerbtos solidþiais bendrovës ásteigtais prizais.

Dëkoja uþ paramà Rajono savivaldybës administracijos Kultûros ir sporto sky-

rius uþ graþià iniciatyvà plëtojant tinklinio sporto ðakà rajone ir tinklinio taurës turnyro organizavimà nuoðirdþiai dëkoja UAB „Laumetris“ administracijai ir jos vadovui Jonui Putnai, uþ pagalbà vykdant tinklinio varþybas Këdainiø rajone – M. Daukðos pagrindinës mokyklos direktoriui Linui Butkui, Këdainiø tinklinio klubui, visiems tinklinio teisëjams. Rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyriaus inf.

Vieneriose rungtynëse – Këdainiuose varþësi ðaðkininkai trys èempionai Lietuvos atvirajame dziudo veteranø èempionate, kuris vyko Këdainiø sporto mokykloje, net trys mûsø rajono sportininkai iðkovojo èempionø titulus. Nugalëtojais tapo Arimantas

Pocevièius (svorio kategorija iki 74 kg), Virgilijus Bolisas (sv. kat. iki 81 kg) ir Donatas Luèiunas (sv. kat. per 100 kg). Pirmenybëse dalyvavo apie ðimtas imtynininkø ið Lietuvos ir Latvijos. „Rinkos aikðtës“ inf.

Këdainiø bendruomenës socialiniame centre varþësi ðaðkiø sporto mëgëjai mëgëjai.. Lietuvos kurèiøjø draugijos Kauno teritorinës valdybos Këdainiø pirminës organizacijos nariø ðaðkiø varþybas surengë ðios organizacijos rajono skyrius ir jo vadovë V eronika Gilienë bei Veronika Kultûros ir sporto skyrius.

Ðaðkininkai ið Këdainiø, Kauno, Prienø, Jonavos ir Ðakiø rajonø varþësi asmeninëse moterø ir vyrø grupëse. Varþybos vyko vieno rato sistema, tai yra kiekvienas dalyvis turëjo susitikti su visais savo grupës ðaðkininkais. Po pusantros valandos átemtos kovos paaiðkëjo nugalëtojai ir prizininkai.

Paaiðkëjo nugalëtojai Pirmà vietà moterø grupëje iðkovojo këdainietë Aldona Rumba-

Këdainiø sportininkai – ðalies veteranø èempionai (ið kairës) D. Luèiunas, V. Bolisas, A. Pocevièius.

Varþybø dalyviai po apdovanojimø.

Bendruomenës socialiniame centre susirinko ðaðkiø sporto mëgëjai.

vièienë, antrà – Kauno rajono atstovë Silvija Balaiðienë, treèià – Kristina Petkauskienë ið Ðakiø rajono. Vyrø grupëje nugalëtoju tapo taip pat mûsø rajono ðaðkininkas Alfredas Bandzevièius, antrà

vietà iðkovojo Jonas Miliðauskas ið Kauno rajono, treèià – Regimantas Jakaitis ið Ðakiø rajono.

Áteikë apdovanojimus Nugalëtojai ir prizininkai buvo apdovanoti rajono savivaldybës administracijos Kultûros ir sporto skyriaus atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais, visi dalyviai ir komandø vadovai – Këdainiø kurèiøjø pirminës organizacijos nariø pagamintais suvenyrais. Varþyboms pasibaigus dalyviai buvo pakviesti prie gardaus ir ðventiðko stalo. Su gera nuotaika visi iðvyko á namus ir nutarë kitais metais susitikti jau ir prie ðachmatø lentø. „Rinkos aikðtës“ inf.


2012 m. geguþës 10 d.

Këdainiø ligoninëje atlikta ðeðtoji peties sànario operacija

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Pirmadiená VðÁ Këdainiø ligoninës traumatologiniame skyriuje atlikta jau ðeðtoji sànario funkcijas atkurianti operacija.

VðÁ Këdainiø ligoninës traumatologiniame skyriuje atliekamos sudëtingos artroskopinës rekonstrukcinës peties sànario operacijos. Sànario funkcijas atkuria ortopedas-traumatologas Alfredas Hofmanas. Operacijos iki ðiol nebuvo atliekamos Këdainiø ligoninëje peties sànario operacijos iki ðiol nebuvo atliekamos. Galimybæ operuotis Këdainiuose turëjo tie ligoniai, kuriems buvo diagnozuojamos kelio ir klubo sànario patologijos. Tokias operacijas atlieka Traumatologinio skyriaus vedëjas, daugiau kaip trisdeðimties metø darbo patirtá turintis gydytojas R. Èinèiukas. Dabar peties sànario susirgimus (iðvalyti sànará, susiûti suplyðusias sausgysles, paðalinti sàau-

gas) galima paðalinti ir Këdainiø ligoninëje.

Pirmieji rimtos ligos þenklai „Dël savo anatominiø ypatybiø peties sànarys yra labai mobilus, todël jo funkcijos priklauso nuo pagrindiniø peties raumenø ir sausgysliø bûklës. Aktyviai gyvenant, dirbant sunkø fiziná darbà gali prasidëti degeneraciniai procesai. Tuomet þmones ima varginti nuolatiniai ar retkarèiais uþklumpantys peèiø juostos skausmai. Bûtent dël tokiø problemø vis daugëja besikreipianèiøjø“, – teigia gydytojas A. Hofmanas. Maudþiantys skausmai ne tik maþina darbingumà ir gadina nuotaikà, bet tai gali bûti ir pirmieji rimtos ligos þenklai.

Skausmai – dël daugelio prieþasèiø Peties sànario skausmus lemia

aplink sànará esanèiø struktûrø paþeidimas – raiðèiø, sausgysliø ir raumenø uþdegimas, didelis fizinis krûvis. Skausmu pasireiðkia ir sànario uþdegimas – artritas. Reumatinëmis ligomis sergantys þmonës taip pat skundþiasi peties skausmu. Petá skaudëti ima ir po traumø, taèiau tik medikai gali nustatyti, ar nëra kaulø lûþio, ar neplyðæ raiðèiai, sausgyslës. Á medikus reikëtø kreiptis, jei jauèiate skausmà ir judesiø apribojimà. Nustaèius prieþastá bus paskirtas tinkamas gydymas. Vienais atvejais gali pakakti tinkamø vaistø, kartais padeda fizioterapinës uþdegimo slopinamosios procedûros, masaþai, o sudëtingais atvejais jau gali padëti tik chirurgas. Tuomet reikia ryþtis operacijai.

Padeda pamirðti skausmà Artroskopinës peties sànario patologijø operacijos padeda pacientams pamirðti skausmà, negalavimus ir traumø metu patirtus raiðèiø ir sausgysliø paþeidimus bei su peties problemomis susijusias bûkles. Ligoninës specialistai, taikydami naujausius operacinio darbo metodus, gràþina ligoniams visavertá gyvenimà. Këdainiø ligoninëje yra galimybë atlikti ir maþai invazines artroskopines operacijas, neatveriant peties sànario, kai operacijos eiga stebima monitoriaus ekrane. Padarius vos kelis maþus pjûvius, atliekamas itin sudëtingas darbas. Ligoniui tokios operacijos yra maþiau skausmingos, po jø greièiau gyjama. Jau po dviejø parø galima vykti á namus. „Turime gana gerai árengtas operacines, o mûsø gydytojai yra aktyvûs, besidomintys ir besistengiantys padëti ligoniams“, – sako ligoninës direktorius Stasys Skauminas. Po operacijø pacientams yra galimybë gauti reabilitaciná gydymà VðÁ Këdainiø ligoninës Fizinës medicinos ir reabilitacijos skyriuje. „Rinkos aikðtës“ inf.

7

Geguþë – moters sveikatos iðsaugojimo mënuo Lietuvoje jau ne pirmus metus vykdomos gimdos kaklelio ir krûties vëþio ankstyvosios diagnostikos programos. TTai ai daugelio moterø galimybë nemokamai iðsitirti iðsitirti,, nes lëðø apdraustøjø privalomuoju sveikatos draudimu prevenciniams sveikatos tyrimams skiriama iš PSDF biud•eto. Rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuras visoms rajono moterims nori priminti, jog geguþë – moters sveikatos iðsaugojimo mënuo. Ðia proga visà mënesá vyksta akcijos „Nedelsk“ renginiai, kuriø metu dalinami informaciniai lankstinukai ir bukletai apie prevencines programas, organizuojamas nuotraukø konkursas moksleiviams „Kai mano mama ðypsosi“, o moterys raginamos nenumoti ranka á savo sveikatà ir pasinaudoti nemokamais prevenciniø programø tyrimais. Norinèioms pasitikrinti pirmiausia reikia kreiptis á ðeimos gydytojà, kuris, ávertinæs pacientës sveikatos bûklæ, nuodugniau supaþindins su prevencinëmis programomis ir paskirs reikiamus tyrimus.

Gimdos kaklelio vëþio prevencinë programa Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vëþys diagnozuojamas per 500 moterø, kas antra ið jø mirðta. Gimdos kaklelio piktybiniø navikø prevenciniø priemoniø finansavimo programa vykdoma nuo 2004 metø. Programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metø amþiaus. Pagal jà kartà per trejus metus atliekamas citologinio tepinëlio tyrimas. Kol normalios gimdos kaklelio làstelës dël ávairiausiø veiksniø virsta vëþinëmis, praeina ne vienas mënuo ir net ne vieni metai, nes pakitimø pradþios moterys daþnai nejauèia, todël tik ankstyvas pakitimø nustatymas ágalina iðvengti ligos, pasveikti. Pa-

gal citologinio tepinëlio rezultatus gali bûti nemokamai atliekama biopsija, leidþianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozæ. Këdainiø rajono savivaldybës asmens sveikatos prieþiûros ástaigose (ASPÁ) 2009–2011 m. didþiausia informuotø moterø dalis uþfiksuota 2009 m. (99,2 proc.), 2010 m. ðis skaièius sumaþëjo 22,2 proc. (77,0 proc.), o 2011 m. padidëjo iki 88,5 proc. Mirtys nuo gimdos kaklelio vëþio 2010 m. sudarë 2,3 proc. visø mirèiø.

Krûties vëþio prevencinë programa Krûties vëþys – daþniausiai diagnozuojama moterims onkologinë liga. Ðià ligà yra galimybë aptikti dalyvaujant krûties piktybiniø navikø prevencinëje programoje, kuri yra vykdoma nuo 2005 metø. Programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metø amþiaus. Pagal programà kartà per dvejus metus atliekamas mamografinis tyrimas, leidþiantis tiksliai diagnozuoti vëþá ar ikivëþinius pakitimus. Gavus ðeimos gydytojo siuntimà, atlikti mamografiná tyrimà galima ið anksto uþsiregistruoti mamografijos árenginá turinèioje sveikatos prieþiûros ástaigoje, atliksianèioje tyrimà. 2009 m. apie ðià programà informuota 20,4 proc., o 2011 m. – 34,3 proc. moterø. Visø mirèiø struktûroje mirtys nuo krûties vëþio 2010 m. sudarë 11,5 proc. Eglë TUZIKAITË, visuomenës sveikatos stebësenos specialistë

Geguþës 17 d. (ketvirtadiená) nuo 11 val. „Kaðtonø“ vaistinëje (J. Basanavièiaus g. 10)

dël karpø ir nuospaudø gydymo konsultuos pëdø prieþiûros specialistë Asta Martinkuvienë. Registracija tel. 67 244 arba „Kaðtonø“ vaistinëje.

Geguþës mënesá „Kaðtonø“ vaistinëje „NatAspin“ ásigykite net 25 proc. pigiau, o specialiosios paskirties maisto produktà „Versan“ (sànariams) – net su 30 proc. nuolaida.


8

2012 m. geguþës 10 d.

Vietoj kompiuterio – ðachmatai Nors savo gyvenimo jau nebeásivaizduojame be kompiuteriø, Josvainiø gimnazijos mokytojos savo mokinius skatina kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, susitikti su draugais, kartu þaisti stalo þaidimus. V ienas ið Vienas intelektualiausiø stalo þaidimø – ðachmatai ðachmatai..

Balandþio mënesá Këdainiø mieste

Suguþëjo á ðventæ Tad balandþio pabaigoje septyniø rajono mokyklø pradinukai treèià kartà suguþëjo á jau tradicine tampusià ðventæ „Renkame ðachmatø karaliø“. Ðventës organizatorius labai dþiugina, kad mokytojos mielai atsiliepia á kvietimà dalyvauti. Mokyklos-darþelio „Vaikystë“ mokytoja Virginija Þemaitienë labai dþiaugësi, kad mokiniai á tradicinæ ðventæ buvo pakviesti jau treèià kartà. „Mûsø mokinukai konkursui ruoðiasi visus metus. Didelis susidomëjimas ðachmatais atsirado po to, kai 2010 metais mûsø mokyklos mokiniai

Amþinybën áðëjæ...

Septyniø rajono mokyklø pradinukai treèià kartà suguþëjo á jau tradicine tapusià ðventæ „Renkame ðachmatø karaliø“.

parsiveþë keturias karûnas.“ Mokyklos-darþelio „Puriena“ ðachmatininkai ðioje ðventëje dalyvavo pirmà kartà. „Visà mënesá pas mus vyko ðachmatø turnyrai. Juose mokiniai ne tik kovojo dël kelialapiø á ðventæ, bet ir mokësi dar neþinomø ðio þaidimo subtilybiø. Mokiniams renginys labai patiko. Dþiaugiamës laimëta

Jaunieji ðachmatininkai su apdovanojimais.

karûna“, – ðventës áspûdþiais dalijosi „Purienos“ mokytoja Renata Zigmantavièienë. Tiek sveèius, tiek josvainieèius suþavëjo mokytojos Auðros Giedrienës vadovaujamo kolektyvo „Auðtarëlis“ pasirodymas.

Áteikë diplomus ir karûnas Ðventës kulminacija tapo diplomø ir karûnø áteikimas. Josvainiø gimnazijos direktorius Ramûnas Zigmantavièius „karûnavo“ mokyklos-darþelio „Vaikystë“ pirmokæ Viltæ Dorochinaitæ, antrokæ Andrità Mackelytæ, treèiokus Emilæ Maleðevièiûtæ ir Nedà Petrokà; mokyklos-darþelio „Puriena“ antrokà Eimantà Rozenbergà; Josvainiø gimnazijos pirmokà Arnà Kerzà, ketvirtokus Vaivà Paðkevièiûtæ ir Justà Adomaitá. Bena DONAUSKIENË, Rûta ÐLIKIENË, Josvainiø gimnazijos mokytojos

Zofija BARANAUSKIENË 1913-01-16 2012-04-17 Ona BIÈKIENË 1917-06-01 2012-04-26 Juzefa BLINSTRUMOVIÈ 1942-01-19 2012-04-19 Stanislovas BRAZAITIS 1939-07-18 2012-04-23 Alfonsas BURDA 1942-09-05 2012-04-28 Petras DOBROVOLSKIS 1948-07-18 2012-04-28 Viktorija GLEBAUSKIENË 1922-06-08 2012-04-01 Dainius GRECHOVAS 1990-09-30 2012-04-05 Elena GUTAUSKIENË 1925-10-04 2012-04-03 Alvidas JAKUTAVIÈIUS 1946-01-15 2012-04-22 Zita JEROÐENKOVA 1949-02-26 2012-04-15 Zofija KOBILINSKAITË 1932-11-01 2012-04-10 Arûnas KULVIETIS 1968-08-27 2012-04-16 Alvydas NEICELIS 1971-07-18 2012-03-08 Vladimir ORLOV 1928-01-02 2012-04-08 Antanas PEÈIULAITIS 1947-04-01 2012-04-16 Rièardas RIMÐA 1965-03-31 2012-04-25 Edmundas SAVICKAS 1954-12-03 2012-04-11 Zinaida SUTKIENË 1932-09-15 2012-04-23 Rimvydas Henrikas ÐARÛNAS 1936-01-12 2012-04-12 Romualdas URBONAVIÈIUS 1928-02-06 2012-04-01 Þydrûnas VARANAVIÈIUS 1970-03-14 2012-04-29 Jonas VENCKUS 1935-09-05 2012-04-06 Bronislava VIÐNIAUSKIENË 1912-07-02 2012-04-09 Petras ÞIUÞNEVIÈIUS 1933-10-11 2012-03-31

Këdainiø miesto seniûnijoje Veronika BUTKEVIÈIÛTË

1925-12-17 2012-04-19

Dotnuvos seniûnijoje Jonas BALÞEKAS Rimantas BOBINAS Zigmantas DERINGIS Vaclovas KUTKEVIÈIUS Bronë PIKÐRIENË Antanas PRANAITIS Janina VAIDAITË

1925-02-04 1960-11-27 1938-05-07 1925-03-30 1923-03-06 1925-01-15 1930-02-23

2012-04-14 2012-04-24 2012-04-17 2012-04-15 2012-04-28 2012-03-31 2012-04-09

Gudþiûnø seniûnijoje Elena ÐIMKIENË Janina VAITKEVICIENË

1926-05-17 2012-03-30 1943-02-01 2012-04-20

Josvainiø seniûnijoje Elena GUSTIENË Romualdas SABULIS Juozapas ZIGMANTAS Igors ZIRJANOVS

1929-08-15 1945-08-24 1922-05-05 1937-09-01

2012-04-17 2012-04-24 2012-04-27 2012-04-18

Pernaravos seniûnijoje

Labûnavoje – muzikantø suvaþiavimas

Skyrë nominacijas Nuotaikingai ðià ðventë vedë Këdainiø kultûros centro reþisierë Daiva Urbonienë. Beje, tàdien sulaukta þiûrovø, norinèiø padainuoti ant scenos. Gausiais aplodismentais visi apdovanojo muzikantà ið Vilainiø Aloyzà Ctirkà. Kolektyvams nominacijas uþ balsingumà, trankumà, estetiðkumà ir linksmumà paskyrë Labûna-

1921-08-28 2012-04-06 1937-03-10 2012-04-08 1934-10-08 2012-04-16

Pelëdnagiø seniûnijoje

Këdainiø kultûros centro Labûnavos skyriuje pirmà kartà ávyko rajono liaudiðkos muzikos kapelø ðventë-varþytuvës „Kaimo muzikantø suvaþiavimas – 2012“. Renginyje dalyvavo kapelos ið Surviliðkio, Vilainiø, Sirutiðkio, Pelëdnagiø ir Labûnavos. Kiekvienas kolektyvas atliko po keturis laisvai pasirinktus kûrinius ir parodë, kad mûsø kraðte liaudiðka muzika yra labai mëgstama, atliekama originaliai, linksmai ir gana profesionaliai.

Bronislavas DABKUS Kazimieras KRAPAVICKAS Juzefa VAINAUSKIENË Vanda SAKAVIÈIENË Stanislavas MINGAILA Marijona MONGINIENË Zofija STAÐAITIENË

1936-06-25 1931-03-22 1924-05-24 1937-08-15

2012-04-20 2012-04-29 2012-04-19 2012-04-23

Krakiø seniûnijoje Jekaterina BUTVILO Kristina GAUÈAITË Genovaite LASAUSKIENË Emilija MILKERAITIENË

1943-09-18 1917-01-22 1943-08-07 1920-05-15

2012-04-08 2012-04-19 2012-04-22 2012-04-08

Truskavos seniûnijoje Antanina TALALIENË Pirmàkart surengtoje liaudiðkos muzikos kapelø ðventëje-varþytuvëse koncertavo ir Sirutiðkio muzikantai.

vos vaikø darþelio „Àþuoliukas“, Labûnavos pagrindinës mokyklos bendruomenës, Labûnavos bendruomenës centro taryba, Pelëdnagiø seniûnija, o mylimiausià kapelà apdovanojo verslininkai Kristina ir Povilas Grigaièiai.

Dëkojo uþ graþià ðventæ Këdainiø kultûros centro direktorë Ona Mikalauskienë áteikë prizà ir padëkà Labûnavos skyriaus vadovei Ritai Kuèiauskienei uþ pirmà kartà suorganizuotà to-

kià graþià liaudiðkos muzikos kapelø ðventæ, kuri taps tradicine ir kitais metais sukvies kapelas, dainininkus ir muzikantus ne tik ið mûsø, bet ir ið kaimyniniø rajonø. Renginio organizatoriai – Këdainiø kultûros centro Labûnavos skyrius, dëkoja visiems ðventëje dalyvavusiems dainininkams, muzikantams, jø vadovams ir rëmëjams. Rita KUÈIAUSKIENË, Këdainiø kultûros centro Labûnavos skyriaus vadovë

1918-06-05 2012-04-10

Ðëtos seniûnijoje Juozapas BALNYS Leokadija BLINSTRUBIENË Algirdas GRINEVIÈIUS Vytautas IVANAUSKAS Marytë VISOCKIENË

1939-03-19 1930-12-09 1954-11-25 1958-08-28 1953-09-16

2012-04-28 2012-04-15 2012-04-04 2012-04-13 2012-04-09

Surviliðkio seniûnijoje Petras BERANKIS Genovaitë KERULIENË

1922-11-26 2012-04-22 1925-08-17 2012-04-12

Vilainiø seniûnijoje Emilija BEÈELIENË Vladas BUTKUS Valerija KAÈINSKIENË Elena KRIÛNIENË Regina RABAÈIAUSKIENË Vidutis ZEMECKIS Stanislovas ÞUKAUSKAS

1919-02-22 1958-10-26 1941-11-23 1943-03-15 1930-11-27 1956-12-10 1927-01-01

2012-04-03 2012-04-06 2012-04-07 2012-03-31 2012-04-02 2012-04-15 2012-04-09


2012 m. geguþës 10 d.

15

RENGINIAI JANINOS MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, el. paðtas galerija@jmm-muziejus.lt, www.jmm-muziejus.com) Paroda „Netradicinis mini menas ið Azijos ir Europos“. Nuostabûs ávairiø technikø ir skirtingø pluoðtø kûriniai ið dviejø þemynø (veiks iki birþelio 15 d.) Geguþës 18 d., penktadiená, nuo 10 val iki 17 val. – Tarptautinë muziejø diena. Tik ðià dienà bus galima aplankyti parodà „Mini menas ið Azijos ir Europos “, Janinos Monkutës-Marks tapybos ekspozicijà bei pamatyti muziejaus saugyklas nemokamai (pageidaujantiems ekskursijos po muziejø ir saugyklas, praðome registruostis tel.: 57 398 arba 8 631 25 140). Taip pat kvieèiame dalyvauti parodëlëje „Muziejus ir pasaulis“, kurià atidarysime geguþës 18 d. 16 val. Dalyvavimo sàlygos: atneðkite vienà darbà á muziejø iki geguþës 17 d. Dalyviø amþius 6–18 m. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (dirba antradieniais– ðeðtadieniais nuo 10 iki 17 val.) Rasos Èerneckienës (oda), Jurgitos Grigarienës (keramika) ir Monikos Dovidaitës (fotografija) darbø paroda „Meilei, jaunystei, draugystei...“ (veiks iki geguþës 24 d.). Geguþës 11 d. 17.30 val. – Këdainiø kultûros centro sakralinës muzikos ansamblio „Giesmë“ 20 metø kûrybinës veiklos sukakties koncertas. Dalyvaus buvæ kraðtieèiai vokalistai B. Stanislauskaitë, G. Grigaitytë ir A. Apinis, fleita – V. Jeleniauskienë, fortepijonas – A. Petrauskienë. Geguþës 18 d. 17 val. – unikalaus lietuvio ir japonës muzikinio projekto „Mallet duo“ pristatymas. Koncerte skambës netradiciniais instrumentais marimba ir vibrafonu atliekama klasikinë, flamenko, latino ir dþiazo muzika. Bilieto kaina – 15 Lt, mokiniams, studentams, senjorams – 10 Lt (bilietus jau galima ásigyti Daugiakultûrio centro kasoje). KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Geguþës 13 d. 14–16 val. – meditacija pagal Sahadþa jogà. Geguþës 17 d. 17 val. –„Ryto“ vidurinës mokyklos Meno ðventë. Mokiniø kûrybiniø darbø paroda. Koncertas „Skrisk, svajone...“ Geguþës 18 d. – kûrybinis projektas jaunimui „Menø malûnas“. 15 val. – teatro mylëtojø sambûris. 17 val. – avangardinës mados apsiaustas. Geguþës 19 d. 15 val. – kûrybinis projektas jaunimui „Menø malûnas“. Këdainiø rajono jaunimo ðiuolaikiniø ðokiø festivalis Geguþës 26 d. 21 val. – kûrybinis projektas jaunimui „Menø malûnas“. Rotuðës kiemelyje vyks Vizualinio meno vakaras. Geguþës 27 d. 14 val. – meditacija pagal Sahadþa jogà. Geguþës 30 d. 17 val. – Këdainiø kraðto dailininko Algirdo Railos tapybos darbø parodos atidarymas. JOSVAINIØ KULTÛROS CENTRAS Geguþës 20 d. 14 val. – labdaros koncertas „Gera bûti geram“. Koncertuos dainininkë Irena Aðakaitë ir gitaristas Henrikas Milaðauskas, Këdainiø „Ledinis“ choras, Daumantø muzikantai, pusbroliai Aliukai ir sesutë Silvija, Lietuvos talentø dalyvë solistë Andþela Mickutë. Kvietimo á renginá kaina – nuo 10 Lt (kvietimus galima ásigyti Josvainiø kultûros centre). Visa surinkta pinigø suma bus skirta moterø klubo „Auðra“ vykdomai paramos programai Josvainiø seniûnijos þmonëms, kuriems reikalinga pagalba. AKADEMIJOS KULTÛROS CENTRAS Geguþës 18 d. 18 val. – padëkos vakaras. Geguþës 27 d. 12 val. – Sekminës Paberþëje. Geguþës 30 d. 12 val. – paskutinio skambuèio ðventë.

Kryþiaþodþio, spausdinto geguþës 3 d. laikraðtyje, konkurso laimëtoja – Nijolë Poðkienë.

Judëkime sveikatos labui

Geguþës 10-oji – Pasaulinë judëjimo sveikatos labui diena. Paminëkime jà aktyviai! Rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuras geguþës 11 dienà 15 val. kvieèia visus këdainieèius á gatvës ðokius su Laurynu Mykolaièiu, kurie vyks Didþiosios Rinkos aikðtëje. Rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuro specialistës prisideda prie fizinio aktyvumo skatinimo ir augimo Këdainiø mieste ir rajone, ðvietimo ástaigose ir bendruomenëse bei rengia mankðtas, inicijuoja bëgimo akcijas, netradicines veiklas ir uþsiëmimus, ðventes, taip pat suteikia teoriniø þiniø, aktyviai skatina ir moko ðiaurietiðko ëjimo pagrindø. „Rinkos aikðtës“ inf.

1863 m. SUKILIMO MUZIEJUS Keramikos darbø parodos (veiks iki birþelio 10 d.). Savo darbus eksponuoja keramikai Eugenijus Jankauskas ir Saulius Gustas. Geguþës 12 d. 10 val. – Lietuvos laisvës kovos áamþintojø sàjûdþio Paberþës sàskrydis. DIDÞIOJI GATVË Geguþës 19 d. nuo 12 val. – Gatvës muzikos diena. Visa informacija www.gmd.lt Geguþës 20 d. – Partizanø pagerbimo, kariuomenës ir visuomenës vienybës diena 12 val. – Miðiø auka uþ Lietuvos partizanus ir laisvës gynëjus Ðv. Jurgio baþnyèioje. Po Miðiø – gëliø padëjimas prie paminklinio akmens rezistentams Skongalio gatvëje. 13.30 val. – Lietuvos ðauliø sàjungos Kauno AVDÐ 2-osios rinktinës Këdainiø Povilo Lukðio 5-osios ðauliø kuopos 20-meèio minëjimo renginys, Këdainiø kraðto par tizanø pagerbimas Kultûros centre.

Vilainiø darþelis „Obelëlë“ ðvenèia 50-meèio jubiliejø Ðiai progai skirti renginiai prasidës geguþës 12 d. 11 val. ðv. Miðiomis Ðv. Jurgio baþnyèioje. Po Miðiø, 13.30 val., buvusius darbuotojus ir auklëtinius kvieèiame á darþelio „Obelëlë“ muzikos salæ prie suneðtinio vaiðiø stalo, kur pristatysime ástaigos veiklà, dalinsimës prisiminimais. Geguþës 14–17 d. – darþelio gimtadienio vaikø ir tëvø dienos. Geguþës 18 d. 10 val. – atvirø durø diena sveèiams.

Kalendorius Rytoj – BUHALTERIØ DIENA.

SAULË Teka 5.23 val., leidþiasi 21.09 val., dienos ilgumas 15.46 val. MËNULIS Pilnatis.

Dienà +9–+14 oC naktá +17–+20 oC vëjas 2–4 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Antoninas, Putinas, Sangailë, Viktorina. Penktadiená: Mamertas, Skirgaudas, Miglë, Pilypas.


16

2012 m. geguþës 10 d.

Ragino nepamirðti karo veteranø Nigeris – blogiausia vieta bûti motina Tarptautinës organizacijos „Save the Children“ praneðime teigiama, kad Vakarø Afrikos ðalis Nigeris yra blogiausia vieta pasaulyje bûti motina. Organizacijos kasmetëje ataskaitoje lyginamos motinø gyvenimo sàlygos 165 ðalyse. Vertinamos tokios aplinkybës kaip sveikata, iðsilavinimas, ekonominë padëtis ir mityba. Atsiimdamas apdovanojimà uþ humanitarinæ veiklà, princas Haris paragino JAV ir Jungtinæ Karalystæ nepamirðti suþeistø Irako ir Afganistano karø veteranø.

Juokas stiprina sveikatà

Geguþës 6-oji – Pasaulinë juoko diena. Jei norite gyventi ilgai ir bûti sveiki, daþniau juokitës ir bûkite linksmi.

Apiplaukë aplink pasaulá

Nigerio gyventojai kenèia nuo maisto krizës. „Maisto krizë Sahelio regione kelia grësmæ milijono vaikø gyvybëms“, – teigiama organizacijos ataskaitoje. Praneðime pasakojama, kaip prasta mityba lemia, jog motinø svoris nukrenta tiek, kad kûdikiai gimsta nusilpæ. Áspëjama, jog, jeigu motina gyvena skurdþiai, yra nuvargusi, neiðsilavinusi ir prastos

sveikatos, ji negali suteikti reikalingo maisto kûdikiui. „Save the Children“ manymu, priemonës, kuriø bûtø imtasi pirmosiomis vaiko gyvenimo dienomis pradedant nuo nëðtumo laikotarpio, padëtø uþkirsti kelià ðiam uþburtam ratui. Organizacijos praneðime teigiama, jog geriausios sàlygos motinoms yra sudarytos Norvegijoje.

Samdys tik sveikai atrodanèius modelius Visø 19 ðaliø „Vogue“ þurnalø redaktoriai pasiþadëjo vedamøjø straipsniø nuotraukoms samdyti tik sveikai atrodanèius ne jaunesnius nei 16 metø amþiaus modelius. JAV „Vogue“ þurnalo redaktorë Ana Vintur ir Paryþiaus „Vogue“ redaktorë Emanuelë Alt taip pat pritarë ðiam susitarimui. Paryþiaus „Vogue“ 2010 metais sukëlë pasipiktinimà iðspausdinæ 10-

metës mergaitës nuotraukas. Redaktoriai informavo, kad ðeðiø punktø susitarimas pasirodys birþelio mënesio „Vogue“ numeriuose. Susitarimo tikslas – skatinti sveiko kûno ávaizdá. Redaktoriai teigia, kad nedirbs su per jaunais modeliais ir jei átars, kad manekenës turi valgymo sutrikimø. „Vogue“ þurnalø vadovai taip pat lieps modeliø agentûroms

Aðtuoniolika kartø – senelis

Papildë Holivudo ðlovës alëjà

jiems nebesiøsti per jaunø modeliø, reikalaus atrankà vykdanèiø darbuotojø tikrinti modeliø asmens tapatybës dokumentus ir ragins modeliams uþtikrinti sveikas darbo sàlygas. Tuo tarpu mados dizaineriai raginami – bet ne ápareigojami – „apsvarstyti, kokias pasekmes turi nerealiai maþi pavyzdiniø drabuþiø dydþiai... kurie skatina ádarbinti pernelyg liesus modelius“.

65-eriø metø amþiaus respublikonø kandidatas á JAV prezidentus Mitas Romnis 18-àjá kartà tapo seneliu – geguþës 4-à dienà jam gimë dar du anûkai. Apie dvyniø gimimà praneðë vyriausiasis politiko sûnus Tegas. Berniukus iðneðiojo surogatinë motina. Biologiniai dvyniø tëvai yra Tegas Romnis ir jo þmona Dþen. Rinkimø programoje M. Romnis pasisako prieð abortus, vienalytæ santuokà ir embriono kamieniniø làsteliø naudojimà medicinoje, nors praëjusio ðimtmeèio devintajame deðimtmetyje jis palaikë teisæ á abortà.

Atsikovojo titulà Saulës energija varomas laivas pirmà kartà apiplaukë pasaulá. 31 metro ilgio katamaranas „MS Turanor PlanetSolar“ prisiðvartavo Monake po daugiau kaip 19 mënesiø trukusios kelionës.

Kava mëgausis ir... katës

Austrijos sostinëje Vienoje atidaryti pirmieji kaèiø kavos namai „Neko“.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @ra.w3.lt raredakcija@ El. paðtas raredakcija Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763

El. paðtas rinkosaikste@ra.w3.lt

Agentûra „Factum“ prie Kultûros fondo á Lietuvos rekordø knygos Raðtijos skyriø áraðë pagerintà rekordà – daugiausia trioletø leidinyje. Rekordininkës titulà vël „atsikovojo“ kaunietë Aldona Mankutë Kursevièienë. Jos knygoje „Lenktynës su vëju“ – 236 labai grieþtos sandaros posmai, vadinami trioletais. Trioletus sudaro aðtuonios eilutës, pirmoji eilutë bûtinai sutampa su ketvirtàja ir septintàja, o antroji – su aðtuntàja. Be to, trioletuose yra tik du rimai. Naujausioje A. Mankutës Kursevièienës knygoje spausdinami trioletai apie Lietuvà, jos þmones, gamtos groþá, gyvûnus, kasdiená gyvenimà. 2009 m. poetë iðleido trioletø knygà „Kasdienybës trapumas“ ir su 55 trioletø posmais buvo pripaþinta Lietuvos rekordininke.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

Amerikieèiø aktorë Skarlet Johanson gavo savo þvaigþdæ Holivudo Ðlovës alëjoje. „Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 0 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 000 Tiraþas 0 000 egz.

Ketvirtadienio 2012-05-10  

skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you