Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. geguþës 5 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. geguþës 5 d. Ðeðtadienis

Nr. 51 (2 416)

Po pertvarkos – dvigubas krûvis

Kaina 1,20 Lt

Oro tarða virðijo normà Oro tarða kietosiomis dalelëmis Këdainiuose ketvirtadienio vakarà daugiau kaip ddvigubai vigubai virðijo normà. Tarðos matavimo stotelës, esanèios Rasos gatvëje, duomenimis, ketvirtadiená 22 valandà ore buvo 133 mikrogramai kubiniame metre kietøjø daleliø. /Nukelta á 2 psl./

„Gelbëjo“ anûkæ – neteko pinigø Nors Policijos komisariato pareigûnai per rajono þiniasklaidà ragina bûti budriems ir neuþkibti ant sukèiø kabliuko kabliuko,, taèiau, regis, këdainieèiai ir toliau nepasimoko ið svetimø klaidø ir negailëdami santaupø „gelbsti“ artimuosius. Policijos komisariato administracija (ið deðinës): virðininkas D. Dobilas, Organizacinio poskyrio virðininkë V. Èetrauskienë ir virðininko pavaduotojas G. Tijûnaitis, rajono þiniasklaidai pristatë pirmojo ðiø metø ketvirèio veiklos rezultatus ir naujoves, tarp kuriø – ir nauja pagalbos skambuèiø priëmimo tvarka. /Nuotr. autorës/

Auðra MALINAUSKIENË

Nuo geguþës 2 dienos këdainieèiams skambinant trumpaisiais pagalbos telefono numeriais atsiliepia jau nebe mûsø rajono Policijos komisariato pareigûnai ro darbuotojai pareigûnai,, bet Kaune esanèio Bendrojo pagalbos cent centro darbuotojai.. „Bendrasis pagalbos centras mums perduoda visus uþregistruotus skambuèius, todël mûsø pareigûnai privalo reaguoti á kiekvienà praneðimà ir já iðkart vykdyti ai labai apsunkina mûsø darbà“, – sakë Këdainiø rajono policijos komisariato virðininkas Dainius Dobilas. vykdyti.. TTai

Geguþës 8 d. (antradiená) 10 val. Këdainiø „Atþalyno“ gimnazijoje vyks diskusija „Këdainiai–Briuselis: 8 metai Europos Sàjungoje“ Kà Këdainiams ir Lietuvai atneðë 8 metai narystës Europos Sàjungoje? Kokià átakà daro narystë ES? Kokie iððûkiai bei perspektyvos mûsø laukia? Apie tai neformaliai ir ádomiai kartu su atëjusiais dalyviais diskutuos: ASEL IS · þurnalistas Rytas ST STASEL ASELIS IS; · politologas, VU Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto profesorius, habil. dr. Vytautas RADÞVILAS RADÞVILAS; · laikraðèio „Rinkos aikðtë“ þurnalistë. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Norinèius dalyvauti praðome ið anksto registruotis el. paðtu ieva@gravitas.lt arba telefonu 8 685 65 549.

/Nukelta á 2 psl./

Geguþës 3 d. 12 val. 72-ejø metø këdainietei paskambinusi moteris prisistatë jos anûke ir pasakë, kad nugriuvo nuo laiptø, bet ðiuo metu negali kalbëti. Uþ keliø minuèiø këdainietei paskambino vyriðkis, prisistatæs policijos pareigûnu, ir paaiðkino, kad jos anûkë griûdama suþalojo mergaitæ, o kad jos tëvai nesikreiptø á policijà, reikia pinigø. Po keliø minuèiø á namus atëjo jaunuolis, kuriam moteris atidavë 1 000 litø. Tik vëliau paskambinusi anûkei këdainietë suþinojo, kad yra apgauta. „Rinkos aikðtës“ inf.

Naujiena! Nuo ðiol redakcijoje laikraðèio „Rinkos aikðtë“ leidimo dienà priimami skubûs skelbimai. Kaina – nuo 5 Lt. Adresas: Josvainiø g. 41, 101 kab. Skubiø skelbimø skyrelá galite rasti Skubiai parduoda pomidorø ‘Bruklyn’ ir agurkø daigus. Tel. 8 614 23 815.

Konkursas Atsiøskite jums rûpimà su Lietuvos naryste ES susijusá klausimà ir laimëkite pasirinktà knygà: iðkilaus Londono universiteto profesoriaus Normano Davieso „Europa. Istorija“ (knygà sudaro beveik 1400 puslapiø!) arba daugiau kaip 2 400 nuotraukø ir planø iliustruotà kelioniø vadovà „Europa“. Klausimus uþduokite iki geguþës 7 d. pirmadienio 10 val. el. paðtu ieva@gravitas.lt arba telefonu 8 685 65 549. Laimëtojà – ádomiausio klausimo autoriø – paskelbsime geguþës 8 d. „Rinkos aikðtës“ laikraðtyje. Renginiø ciklà inicijavo Uþsienio reikalø ministerija, Europos Komisijos atstovybë Lietuvoje ir Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje. Projektà finansuoja Europos Sàjunga, ágyvendinant Valdymo partnerystës susitarimà.

Svogûnø sëjinukø iðpardavimas! 1 kg kaina – 3,99 Lt Parduotuvë „Centras bazë“, Radvilø g. 23

4

psl.


2

2012 m. geguþës 5 d.

Prie „Via Balticos“ kyla nauja ámonë Savieèiuose (Pelëdnagiø seniûnija), ðalia magistralës „V ia Baltica“, „Via pradëtas statyti „Väderstad“ þemës ûkio technikos prekybos ir prieþiûros centras. TTreèiadiená reèiadiená toje vietoje iðkilmingai ákasta simbolinë kapsulë, þyminti statybø pradþià pradþià.. Daugiau kaip tûkstanèio kvadratiniø metrø agrocentrà sudarys dviejø aukðtø administracinis pastatas, remonto dirbtuvës ir sandëliavimo patalpos, lauke bus eksponuojama technika. Statybos darbai

patikëti bendrovei „Lakaja“. Statybø pradþios ceremonijoje dalyvavo Ðvedijos ambasadorë Lietuvoje Cecilia RuthströmRuin, þemës ûkio ministras Kazys Starkevièius, Këdainiø rajono

meras Rimantas Diliûnas, ið Ðvedijos atvyko „Väderstad“ generalinë direktorë Christina Stark. Apie 10 proc. „Väderstad“ technikos yra ásigijæ Këdainiø rajono ûkininkai. Meras R. Diliûnas pastebëjo, kad þemës ûkio technikos bendrovës investuoja mûsø rajone dël patogios geografinës padëties ir todël, kad èia dirba vieni ið stipriausiø Lietuvos ûkininkø. „Rinkos aikðtës“ inf.

Po to, kai raðëme

Mokymai – pagal poreiká, kompensacijos – pagal skaièiø Po publikacijos apie kasos aparatø naudojimà dengtose turgavietëse, prekiaujanèiose ne maisto prekëmis, „Rinkos aikðtë“ gavo Kauno apskrities valstybinës mokesèiø inspekcijos Mokestiniø prievoliø departamento direktorës Juditos Stankienës paaiðkinimus apie galimybæ smulkiesiems verslininkams mokytis dirbti su kasos aparatais ir apskaitos dokumentais bei kompensavimo galimybæ. Rengiami seminarai

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Savieèiø kaimo laukuose iki metø pabaigos turi iðkilti nauja þemës ûkio technikos prekybos ir prieþiûros ámonë.

Po pertvarkos – dvigubas krûvis /Atkelta ið 1 psl./

Krûvis iðaugo dvigubai Policijos komisariato virðininkas sako, kad per tris pirmàsias ðio mënesio dienas kraðte budinèiø pareigûnø krûvis iðaugo dvigubai. „Mûsø budëtojai jau atpaþindavo piktybinius „etatinius“ skambintojus, kurie nuolat ir ávairiais klausimais pareigûnams neduodavo ramybës. Jie iðklausydavo besikreipiantá ir pagal situacijos sudëtingumà atitinkamai spræsdavo, kà daryti – iðkart vykti á galimo ávykio vietà, iðsiaiðkinti,

ar nëra pavojaus gyvybei, sveikatai ar turtui, praneðimà perduoti apylinkës inspektoriui ir pan. O dabar Bendrasis pagalbos centras mums perduoda visus uþregistruotus skambuèius, todël mûsø pareigûnai privalo reaguoti á kiekvienà praneðimà ir já iðkart vykdyti. Tai labai apsunkina mûsø darbà, nes kartais policininkai bûna apkraunami nereikalingu darbu“, – kalbëjo D. Dobilas.

Praðo ásidëmëti numerius Rajono Policijos komisariatas informuoja, kad nuo ðiø metø geguþës 2 dienos paskambinus trum-

paisiais pagalbos telefono numeriais 01, 02, 011, 022, 102 ir 112 atsiliepia Kaune esanèio Bendrojo pagalbos centro darbuotojai. Gyventojø praneðimai ið ðio centro bus perduodami á Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriø, ið jo – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Këdainiø rajono policijos komisariatui. Tiesiogiai paskambinti Këdainiø rajono policijos komisariato budëtojui galite numeriais 68 724, 54 213 (skambuèiai mokami).

Patvirtinti mokesèiai Kalbø mokyklai Rajono TTaryba aryba patvirtino mënesinio atlyginimo dydá uþ Kalbø mokyklos teikiamas programas. Jau dvideðimt metø vykdomas uþsienio kalbø mokymas dabar vadinamas formaløjá ðvietimà

Kronika „GATVËS ÐOKIAI“ Geguþës 10-oji – Pasaulinë judëjimo sveikatos labui diena. Paminëkime jà aktyviai! Rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuro specialistai geguþës 11 dienà 15 val. kvieèia visus këdainieèius á „Gatvës ðokius“ su Laurynu Mykolaièiu (grupës

papildanèiu ugdymu. Ðios paslaugos mokiniø tëveliams kainuoja 65 litus per mënesá. Pastaraisiais metais mokesèio dydis nesikeitë. Neformaliojo vaikø ðvietimo programos skirtos prieðmokyklinukams, o nuo rugsëjo – ir pirmokams. „Vaikystës“, „Varpelio“ ir

„Þilvièio“ ástaigø prieðmokyklinukai ðiemet jau mokësi anglø kalbos, jie (taip pat ir kiti pirmokai) galës tæsti mokymàsi Kalbø mokykloje ir bûdami pirmokai. Toks mokymas vaikø tëveliams kainuos 35 litus per mënesá.

FUNKY ðokëjas ir pritariantis vokalistas). Renginys vyks Didþiosios Rinkos aikðtëje. Iðankstinës registracijos nëra.

komanda, treèiadiená 4:0 – Nacionalinë futbolo akademija. Sekmadiená, geguþës 6 dienà, „Nevëþis“ Vilniuje susitiks su „Polonija“. „Këdainiai“ po ketveriø suþaistø rungtyniø (po vienà pergalæ ir lygiàsias, du pralaimëjimai) lentelëje – septinti. Artimiausios rungtynës – ðeðtadiená, geguþës 5 dienà, Kaune su Nacionalinës futbolo akademijos komanda.

FUTBOLO AIKÐTËSE Per savaitæ pasiekusi dvi pergales Këdainiø „Nevëþio“ futbolo komanda Lietuvos futbolo federacijos I lygos turnyro lentelëje pakilo á pirmàjà vietà. Ðeðtadiená rezultatu 1:0 nugalëta Palangos

„Rinkos aikðtës“ inf.

J. Stankienë informavo, kad sausio pabaigoje Këdainiuose buvo organizuotas seminaras smulkiesiems verslininkams, kuriame apþvelgtos jiems aktualios naujovës, taip pat kalbëta ir apie kasos aparatus. Kaune apskrities smulkiesiems verslininkams geguþës 14 dienà organizuojamas seminaras „Individuali veikla, ásigijus verslo liudijimà“, kuriame Valstybinës mokesèiø inspekcijos specialistë apþvelgs ir kasos aparatø naudojimo tvarkos pasikeitimus, ásigaliojusius nuo ðiø metø geguþës 1 dienos. „Valstybinë mokesèiø inspekcija pasirengusi operatyviai reaguoti á smulkiøjø verslininkø poreikius ir sulaukusi informacijos, jog tokie seminarai yra reikalingi ir aktualûs, juos organizuoti“, – tvirtina Mokestiniø prievoliø departamento direktorë J. Stankienë.

Informacija – internete Informacija apie organizuojamus seminarus skelbiama VMI interneto svetainëje skyrelyje „Naujienos – Seminarai“. Pasak J. Stankienës, mokesèiø inspekcija yra parengusi iðsamià informacijà apie kasos apara-

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Mokytis dirbti su kasos aparatu smulkiesiems verslininkams padeda árangos pardavëjai ir Mokesèiø inspekcijos specialistai.

tø naudojimà – jà paprasta surasti VMI interneto svetainës skyrelyje „Kasos aparatai smulkiesiems verslininkams“. Iðkilus klausimams smulkieji verslininkai gali kreiptis trumpuoju Mokesèiø informacijos centro telefonu 1882 arba atvykti á Kauno AVMI Këdainiø poskyrá ir iðsiaiðkinti jiems rûpimus klausimus. Kiekvienam registruojanèiam kasos aparatà áteikiama atmintinë, kurioje iðsamiai iðdëstyta visa reikalinga ir aktuali informacija. Kaip dirbti ásirengus kasos aparatà prekeivius apmoko ir juos árengianèios ámonës.

Kompensacijas skaièiuos vëliau Komentuodama galimà kompensavimo uþ ásigytus kasos aparatus tvarkà VMI atsakinga specialistë aiðkina, jog kol kas neaiðkus asmenø, kuriems privalu naudoti kasos aparatus, skaièius. Kai bus þinoma, kiek tokiø asmenø yra, tada ir bus apsispræsta dël kasos aparatø ásigijimo iðlaidø kompensavimo sàlygø.

Oro tarða virðijo normà /Atkelta ið 1 psl./ Per naktá tarða sumaþëjo iki 18 µg/m³ – tokia koncentracija buvo penktadiená 5 valandà ryto. Kitomis dienomis kietøjø daleliø ore buvo daug maþiau, jø koncentracija nesiekë nustatytø normø. Pagal ðiuo metu galiojanèius

teisës aktus, kietøjø daleliø paros ribinë vertë (50 µg/m³) neturi bûti virðyta daugiau kaip 35 dienas per kalendorinius metus. Informacijà apie oro tarðos lygá (oro tarðos indeksà) gyventojai gali suþinoti Aplinkos apsaugos agentûros interneto puslapyje adresu http://stoteles.gamta.lt. „Rinkos aikðtës“ inf.

Dëkojame Nuoðirdþiai dëkojame Vidai Aksenavièienei ir jos ámonës darbuotojams, Krakiø baþnyèios klebonams, Angiriø kaimo giedotojams, kaimynams uþ parodytà jautrumà, dëmesingumà, rûpestá, supratimà laidojant Romualdà Sabulá. Tepadeda Jums Dievas. Artimieji


2012 m. geguþës 5 d.

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA

Mielosios Mamos! Jûs iðmokëte mus þengti pirmàjá þingsná, rûpestingai globodamos mûsø trapiuosius sparnus. Jûs pirmos mums parodëte saulës spindulá, ðilta ðypsena suðildëte mûsø gyvenimà. Jûs iðmokëte mus dirbti ir mylëti, o skausmà ir vargà dalintis perpus. Jûs pirmos nuðluostëte mums aðarà, kai suklupome nuþengæ toli, ir parodëte tiesiausià gyvenimo kelià. Bûkit laimingos! Su Motinos diena Jus sveikina Genovaitë NOREIKIENË ir Kæstutis VIRBICKAS

„Sodros“ sistemos vël veikia „Sodra“ informuoja, kad ketvirtadiená vartotojai jau galëjo naudotis elektroninëmis duomenø sistemomis. Duomenø teikimo organizacijoms paslauga atnaujinta vëliau. Dalis „Sodros“ elektroniniø sistemø veikë jau treèiadiená ryte, buvo gràþinamos permokos ir iðmokëtos iðmokos, kuriø mokëjimas neávykdytas pirmadiená. Ketvirtadiená dar nebuvo teikiami duomenys organizacijoms, pvz. kredito ástaigoms.

Sutriko serveris „Sodros“ elektroniniø sistemø darbas sutriko po serverinëje ávykusios avarijos. Elektroniniø sistemø darbas ið dalies atnaujintas treèiadiená. Avarijos prieþastys tiriamos. „Sodros“ Këdainiø skyriaus vadovas Jonas Ðvedas patvirtino, kad rajono gyventojai ir draudë-

3

J. Ðvedas: „Pirmadiená ir treèiadiená visi apsilankiusieji negavo reikalingø paslaugø, jiems teko ateiti kità kartà.“

jai, kaip ir skyriaus darbuotojai, treèiadiená dar negalëjo prisijungti prie sistemos ir pateikti ar gauti duomenis.

Teks kreiptis dar kartà „Tà dienà dirbome su archyvu, kitais senesniais dokumentais“, – „Rinkos aikðtei“ sakë J. Ðvedas. Jo teigimu, áprastai kasdien Këdainiø skyriuje apsilanko apie 100 interesantø. Pirmadiená ir tre-

èiadiená visi apsilankiusieji negavo reikalingø paslaugø, jiems teko ateiti kità kartà.

Praðo praneðti „Atsipraðome uþ nepatogumus ir dëkojame uþ supratimà. Pastebëjus elektroniniø sistemø veiklos sutrikimus, praðome praneðti“, – sakoma „Sodros“ praneðime. „Sodros“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Balandþio 27 d. Këdainiø rajono savivaldybës taryba priëmë ðiuos norminius teisës aktus: Sprendimo pavadinimas – dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës mokyklø tinklo pertvarkos 2012–2015 metø bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir dël mokyklø reorganizavimo sàlygø Sprendimo Nr Nr.. – TS-145 Sprendimo esmë – Këdainiø r. Lanèiûnavos pagrindinës mokyklos ir Tiskûnø Juozo Urbðio pagrindiniø mokyklø reorganizavimas bus vykdomas prijungimo bûdu prie Këdainiø Juozo Paukðtelio pagrindinës mokyklos, ásteigiant joje Lanèiûnavos ir Tiskûnø Juozo Urbðio skyrius. Reorganizavimo tikslas – maþëjant mokiniø skaièiui, racionaliau ir efektyviau naudoti turimus iðteklius, tenkinant mokiniø poreikius, uþtikrinant gerà ugdymo(si) kokybæ. TS-146 – dël Këdainiø kalbø mokyklos nuostatø patvirtinimo Esmë – vadovaujantis naujos redakcijos Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymu, atnaujinti Këdainiø kalbø mokyklos nuostatai, nes pakito kai kurios sàvokos, susijusios su neformaliuoju švietimu. TS-147 – dël atlyginimo dydþio nustatymo uþ teikiamas programas Këdainiø kalbø mokykloje. Esmë – patvirtintas atlyginimo dydis uþ Këdainiø kalbø mokyklos teikiamas neformaliojo vaikø ðvietimo, formaløjá ðvietimà papildanèio ugdymo ir neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo kalbø mokymo programas. TS-153 – dël Keliø prieþiûros ir plëtros programos lëðø paskirstymo vietinës reikðmës keliams bei gatvëms tiesti, taisyti (remontuoti), priþiûrëti ir saugaus eismo sàlygoms uþtikrinti 2012 metais Esmë – paskirstytos lëðos seniûnijoms vietinës reikðmës keliams ir gatvëms tiesti, taisyti (remontuoti), priþiûrëti ir saugaus eismo sàlygoms uþtikrinti 2012 metais. Parvirtintas objektø sàraðas, parengtas, vadovaujantis Këdainiø rajono savivaldybës strateginiu veiklos planu ir seniûnijø seniûnø paraiðkomis. TS-154 – dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2012 m. vasario 10 d.

sprendimo Nr. TS-1 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës 2012 metø biudþeto tvirtinimo“ pakeitimo ir Këdainiø rajono savivaldybës 2012 m. melioracijos darbø programos valstybinëms funkcijoms atlikti objektø sàraðo tvirtinimo Esmë – pakeista Këdainiø rajono savivaldybës 2012 metø melioracijos darbø programa valstybinëms funkcijoms atlikti, patvirtintas Këdainiø rajono savivaldybës 2012 metø melioracijos darbø valstybinëms funkcijoms atlikti objektø sàraðas. TS-159 – dël D. Rudzinsko gatvës aðiniø linijø ir koordinaèiø tikslinimo Akademijos miestelyje, Dotnuvos seniûnijoje Esmë – patikslintos D. Rudzinsko gatvës Akademijos miestelyje, Dotnuvos seniûnijoje, aðinës linijos ir koordinatës pagal gyvenamosios vietovës gatviø iðdëstymo planà. TS-160 – dël gatvës pavadinimo suteikimo Akademijos miestelyje, Dotnuvos seniûnijoje Esmë – suteiktas Akademijos miestelyje, Dotnuvos seniûnijoje, Juozapynës gatvës pavadinimas. TS-161 – dël Jûros gatvës aðiniø linijø ir koordinaèiø tikslinimo Bokðtø kaime, Dotnuvos seniûnijoje Esmë – patikslintos Jûros gatvës Bokðtø kaime, Dotnuvos seniûnijoje, aðinës linijos ir koordinatës pagal gyvenamosios vietovës gatviø iðdëstymo planà. TS-162 – dël gatvës pavadinimo suteikimo Gëlainiø kaime, Dotnuvos seniûnijoje Esmë – suteiktas Gëlainiø kaime, Dotnuvos seniûnijoje, D. Rudzinsko gatvës pavadinimas. TS-163 – dël gatviø pavadinimø suteikimo Vainotiðkiø kaime, Dotnuvos seniûnijoje Esmë – suteikti Vainotiðkiø kaime, Dotnuvos seniûnijoje, gatvëms ðie pavadinimai: Gulbiø, Ðaltinëlio, Pavasario, Saulës, Vakarø ir Rudens gatvës. TS-164 – dël gatvës pavadinimo suteikimo Januðavos kaime, Këdainiø miesto seniûnijoje Esmë – suteiktas Januðavos kaime, Këdainiø miesto seniûnijoje, Senojo Kelio gatvës pavadinimas.

Balandþio 27 d. Këdainiø rajono savivaldybës taryba patvirtino ðiuos teritorijø planavimo dokumentus: TS-165 – dël naujo þemës sklypo motokroso trasai árengti Këdainiuose, J. Basanavièiaus g., detaliojo plano tvirtinimo. Esmë – patvirtintas naujo þemës sklypo motokroso trasai árengti Këdainiuose, J. Basanavièiaus g., detalusis planas. TS-166 – dël miðkø ûkio þemës sklypo Pelëdnagiø sen., Zabieliðkio k., kadast-

rinis Nr. 5350/0020:298, padalinimo á du sklypus ir sklypo fosfogipso atliekø sàvartai – saugojimo aikðtelei statyti suformavimo detaliojo plano tvirtinimo. Esmë – patvirtintas miðkø ûkio þemës sklypo Pelëdnagiø sen., Zabieliðkio k., padalinimo á du sklypus ir sklypo fosfogipso atliekø sàvartai – saugojimo aikðtelei statyti suformavimo detalusis planas.

Susipaþinti su ðiais ir kitais Këdainiø rajono savivaldybës tarybos priimtais sprendimais galite savivaldybës interneto svetainëje www.kedainiai.lt (Teisinë informacija). Uþs. Nr. 1 564


4

2012 m. geguþës 5 d.

Nuomonë

MMA padidinimo peripetijos Giedrûna GIRDENYTË

Na, ir sutapimas! V os tik mûsø Vos laikraðèio „Nuomoniø“ skyrelyje buvo papeikta V yriausybë dël Vyriausybë to, kad jau ir pati uþmirðo, kada paskutiná kartà susapnavo didinanti minimalius atlyginimus atlyginimus,, ji ëmë ir atsibudo. O atsibudusi tuojau pat susirûpino vytis, kà buvo pramiegojusi pramiegojusi.. Bûtent tuos paèius minimalius atlyginimus (MMA). IIrr kaip nesusirûpinsi nesusirûpinsi,, kai rinkimai rinkimai,, galima sakyti sakyti,, jau kaba ant nosies. Nepadidinsi – nuo konservatoriø ir liberalø nusigræð net paèios iðtikimiausios megztosios beretës. Ir ðtai premjeras A. Kubilius pagaliau pasidavë – didinsim! Tiktai klausimas – kiek didinti?

Gyventojø selekcija pagal E. Masiulá Liberalsàjûdietis susisiekimo ministras Eligijus Masiulis dar kadencijos pradþioje paskelbë þinià. Lietuvai ir pasauliui. Kad maþiau kaip uþ 5 000 litø mënesinæ algà gali dirbti tik debilai. (Informacija pamàstymui: pagal Maþàjá tarptautiniø þodþiø þodynà – debilus, lot. debilis – silpnaprotis). Kuo Lietuvos þmones laiko valdanèioji koalicija? Iki ðiol galëjome tik spëlioti. Remdamiesi p. Masiulio paskelbtu verdiktu. Taèiau dabar premjeras su finansø ministre ir visu savo ministrø kabinetu jau tiksliai nustatë, ko tie þmonës verti. Ir paskelbë savo nuosprendá. 50 litø. Bûtent tokia pinigø suma Vyriausybë buvo uþsimojusi nuo liepos pirmosios padidinti minimalià mënesinæ algà. Tauta galëtø linksmintis ir dþiaugtis. Jeigu Vyriausybei pavyktø ágyvendinti savo këslus, nuo liepos pirmosios á gyventojø kiðenæ papildomai kas mënesá ákristø apie

30 litø. Atskaièius mokesèius, maþdaug tiek liktø ið A. Kubiliaus ir I. Ðimonytës atseikëtø 50 litø. Tokia laimë nuðvistø beveik treèdaliui darbuotojø. Kadangi naujausiais duomenimis tiek darbuotojø ðalyje dirba uþ minimalø atlyginimà.

Ðarvuota Vyriausybë Taèiau tauta kaþkodël neskubëjo dþiaugtis ir ploti katuèiø. Nes ne tokio MMA padidinimo ji laukë ir tikëjosi. Ir kaip nelauks, jeigu jau ne tik profsàjungos, bet ir patys darbdaviai pasisakë uþ MMA didinimà ðimtu litø – iki 900 litø. Bet konservatoriø ir liberalø Vyriausybei jie – ne autoritetas. Tuo labiau – opozicija su savo argumentais. Todël jø þodis A. Kubiliui ir jo komandai – paskutinis. „Matau galimybæ MMA nuo liepos pirmosios didinti tik iki 850 litø, ir ne daugiau!“ – paskelbë premjeras per balandþio 24 d. Socialinës apsaugos ir darbo ministerijoje ávykusá Triðalës – Vyriausybës, darbdaviø ir profsàjungø – tarybos posëdá. Visi protestai buvo atmetami. Na, ir kas, kad MMA padidinus 50 litø, minimalus atlyginimas tepadidëtø tik 6 procentais. Tuo metu, kai infliacija nuo 2008 m., kai paskutiná kartà buvo padidintas MMA, pasiekë beveik 21 proc. Visi argumentai ir árodinëjimai – kaip þirniai á sienà. Vyriausybës ðarvai atrodë nepramuðami.

Treèdalis Lietuvos – apvaginëjama Minimali mënesinë alga visoje Europoje tik Bulgarijoje ir Rumunijoje yra maþesnë nei Lietuvoje. Nors tos dvi ðalys bent nepretenduoja á Balkanø tigrus (kaip Lietuva – á Baltijos tigro titulà). Ir ðiø dviejø ðaliø premjerai bent neskalambija, kaip mûsiðkis, po visà Europà apie itin didelá ir spartø ðalies ekonomikos augimà. Habilituotas socialiniø mokslø daktaras, profesorius Algis Ðilei-

ka paskaièiavo, kad, atsiþvelgiant á auganèià infliacijà, MMA dar 2011 metais turëjo bûti 1 200 litø. Vadinasi, jeigu premjeras A. Kubilius su finansø ministre I. Ðimonyte bûtø sàþiningi, turëtø prisipaþinti, kad vien tik praëjusiais metais ið beveik treèdalio Lietuvos dirbanèiøjø pavogë ið kiekvieno po 400 litø. Kas mënesá. Kitaip sakant, patys skursdami, uþ minimalià algà dirbantys þmonës turëjo finansuoti konservatoriø ir liberalø valdomà valstybæ savo pragyvenimo sàskaita.

Ið tuðèios piniginës – á pilnà O kur dingsta ið „minimalistø“ pavogti pinigai? Atsakymo toli ieðkoti nereikia. Já galima rasti retkarèiais á þiniasklaidà praslystanèiose þinutëse. Pavyzdþiui, tokiose, kaip ði: þemës ûkio ministras nutarë ministerijos valdininkams skirti 70–90 proc. atlyginimo priedus prie algø, kurie bus mokami visus metus. Galvojate, kad tik vienoje Þemës ûkio ministerijoje prasiverþë toks dosnumo (arba godumo) fontanas? Negi kitos blogesnës? „Graþus vaizdelis“ ir kitose. Nekalbant jau apie valdininkø ir seimûnø brangiai kainuojanèius vojaþus po atogràþines komandiruotes abiejuose Þemës pusrutuliuose. Svarstant smëlio audrø sukeltas problemas Afrikos, Azijos ir Pietø Amerikos dykumose.

Viliotinis riestainiu Bet gráþkime prie savo piniginiø. Nors ir labai spardosi Vyriausybë, taèiau artëjantys rinkimai ir jà verèia bent ðiek tiek skaitytis ne tik su ekonomistø, opozicijos atstovø, bet ir su visuomenës nuomone. Ir daryti ðiokiø tokiø „nuolaidø“. Todël premjero tonas pradëjo ðvelnëti. Prisimenant visus premjero ir já vienbalsiai palaikanèios Vyriausybës ankstesnius þingsnius yra visiðkai aiðku, kad tas tono ðvelnëjimas anaiptol nëra savanoriðkas. Premjeras ir jo vadovaujama visa konservatoriø–liberalø valdanèioji svita tiesiog nebeturi kitos iðeities. Artëjanèiø rinkimø akivaizdoje. Per trejus su puse savo kadencijos metø jie, atleiskite uþ iðsireiðkimà, tiek „prisiðiukðlino“, kad þmoniø kantrybës taurë jau perpildyta. Todël valdanèiajai svitai verkiant reikia riestainio. Kurá galëtø pametëti þmonëms. Bent savo kadencijos pabaigoje. Toks riestainis galëtø bûti sutikimas MMA padidinti ðimtu litø – iki 900 litø. Kaip to reikalauja opozicija ir profsàjungos. Neprieðtaraujant darbdaviams. Todël paskutinæ balandþio mënesio savaitæ Vyriausybë vël svarstë minimalios algos padidinimà. Ir jau nebe taip atþagariai þiûrëjo á ðimto litø banknotà. Gaila, þinoma, toká pinigà iðleisti ið rankø. Bet ko nepadarysi vardan rinkimø ir paðlijusiø reitingø atkûrimo!

UAB „Vikeda“ reikalingas prekybos vadybininkas Darbo apraðymas: • bendradarbiavimas su esamais klientais, naujø paieðka; • pardavimo planø strategija, ágyvendinimas ir plëtojimas; • pardavimo ataskaitø, sutarèiø rengimas, klientø konsultavimas; • uþsakymø ávykdymo kontrolë bei analizë; • vykdyti kitas funkcijas, reikalingas efektyviam pardavimo procesui uþtikrinti; • iðkylanèiø problemø sprendimas, bendravimas su kitø skyriø darbuotojais. Reikalavimai: • aukðtasis arba aukðtesnysis iðsilavinimas; • ne maþesnë nei 3 metø pardavimo patirtis prekiø sektoriuje; • ne maþesnë nei 1 metø bendradarbiavimo su klientais patirtis; • kompiuterinis raðtingumas (Ms Office, Axapta, Cognus); •orientacija á rezultatà, ambicingumas, atsakingas poþiûris á darbà; • puikûs derybø, komunikavimo, analitiniai ágûdþiai; • vairuotojo paþymëjimas; CV siøsti el. paðtu info@vikeda.lt, tel. (8 347) 55 256. Pokalbio kviesime tik atrinktus kandidatus.

Këdainiø „Ryto“ vidurinë mokykla skelbia mokiniø priëmimà á 1–10 klases. Praðymai priimami geguþës 2–31 dienomis mokyklos raðtinëje. Telefonas pasiteirauti 51 579. Këdainiø jaunimo mokyklos Neformaliojo ðvietimo ir Vairavimo mokymo skyriai skelbia rajono mokyklø, ikimokykliniø ástaigø vaikø, Profesinio rengimo ir Suaugusiøjø mokymo centrø mokiniø bei Këdainiø J. Radvilos fakulteto studentø priëmimà: 1. á dizaino, ðiuolaikinio ðokio, muzikinës scenos veiksmo studijas, kirpëjø, jaunøjø medicinos slaugytojø mokymo grupes. Mënesio ugdymo paslaugos kaina – 10 Lt. 2. Á informatikos grupes. Mënesio ugdymo paslaugos kaina – 20 Lt. 3. Á jaunøjø ðauliø mokymo centrà. Mënesio ugdymo paslaugos kaina – 5 Lt. 4. Á vairavimo mokymo B kategorijai ágyti grupes. Kursø kaina – 1 200 Lt, áskaitant degalø iðlaidas. Praðymai priimami mokyklos raðtinëje. Adresas: Skongalio g. 23A, Këdainiai, tel.: 54 559, 55 449. Detalesnë informacija interneto svetainëje www.jaunimas.kedainiai.lm.lt

Kvieèia mokytis Këdainiø muzikos mokykloje Stojanèiøjø amþius neribojamas, taèiau esant konkursui – pirmenybë teikiama jaunesniems vaikams. Ikimokyklinio amþiaus vaikai priimami á ankstyvojo meninio ugdymo grupes. Vaikai bus priimami á fortepijono, smuiko, bosinës gitaros, violonèelës, kontraboso, akordeono, kankliø, birbynës, skrabalø, lumzdelio, fleitos, saksofono, klarneto, trimito, trombono, baritono, tenoro, tûbos ir muðamøjø klases. Stojantieji á antrà ir vyresnes klases laiko stojamuosius pagrindinio instrumento ir solfedþio egzaminus. Praðymai priimami mokyklos raðtinëje (2 aukðte). Prie praðymo bûtina pridëti sveikatos paþymà bei gimimo liudijimo kopijà. Konsultacijos teikiamos nuo geguþës 10 iki 25 d. (imtinai). Stojamieji egzaminai vyks birþelio 4 d. 10 val. Tel. pasiteirauti 60 409. www.kedmuzika.lt

Skubûs skelbimai Parduoda 2-ø kambariø butà Respublikos g. 26 (9 a., nekampinis, plastikiniai langai, bendrija). Kaina – 59 000 Lt. Tel. 8 687 88 076. Parduoda sodà Paðiliuose, „Ðerkðnelës“ bendrijoje (3 sklypai vietoje, yra 18, 5 a þemës). Kaina – 20 000 Lt. Tel. 8 687 88 076.

Nemokami asmeniniai skelbimai priimami telefonu 60 763.

Parduoda apmûrytà mediná namà Bukonyse, Jonavos r. (76 kv. m, kanalizacija, lauko virtuvë, ûkinis pastatas, 15 a namø valda). Galima pirkti ir þemës ar miðko. Kaina – 70 000 Lt. Tel. 8 651 17 980.

Šeštadienio 2012-05-05  

skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you