Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. balandþio 28 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. balandþio 28 d. Ðeðtadienis

Rajono gimnazijos – tarp lyderiø

Ðviesiosios gimnazijos direktorë V. Liutkienë: „Visa gimnazijos bendruomenë didþiuojasi aukðta vieta reitinge.“ /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Irma BAJORÛNË

Këdainiø ðviesioji gimnazija Lietuvos mokyklø reitinge pakilo á 20-àjà vietà. Aukðèiau jos – tik didþiøjø ðalies miestø prestiþinës gimnazijos ir vidurinës mokyklos. TTarp arp Lietuvos kaimo mokyklø mûsø rajono Krakiø Mikalojaus Katkaus gimnazija uþima ðeðtàjà vietà. Ðalies mokyklø reitingà skelbia þurnalas „V eidas“. „Veidas“. Didþiuojasi aukðtu reitingu dþiuojasi aukðta vieta reitinge. Gimnazijos direktorë Violeta Liutkienë patvirtino, kad visa bendruomenë dþiaugiasi ir di-

Ðviesiosios gimnazijos absolventai pernai geriausiai laikë lietuviø kalbos valstybiná egzaminà: visø abiturientø vertinimo vidur-

kis – 69,4. Pagal pirmàjá pageidavimà á aukðtàsias mokyklas ástojo 47 absolventai, á uþsienio universitetus – 11. /Nukelta á 2 psl./

Nr. 49 (2 414)

Kaina 1,20 Lt

Vaikø dþiaugsmui atidaryta pirmoji ledø DADU parduotuvë

/Nuotr. J. Paðtuko/

Vaikø apgultimi atidaryta naujoji firminë DADU ledø parduotuvë Kaune.

Populiariausiø Lietuvoje ledø DADU gamintoja UAB „V ikeda“ „Vikeda“ ketvirtadiená Kaune, Ðilainiuose, Ðarkuvos g. 26A, atidarë pirmàjà firminæ parduotuvæ. Dar keletà valandø iki atidarymo prie ðventiðkai papuoðtos parduotuvës rikiavosi bûriai vaikø, laukianèiø ne tik ledø ar kitø ðventiniø staigmenø, bet ir sveèiø – Kauno „Þalgirio“ krepðininkø Pauliaus Jankûno ir Mindaugo Kuzmicko.

/Nukelta á 2 psl./

Geguþës 4 d. ávyks ðv. Florijono – ugniagesiø globëjo – dienos minëjimas. 10.30 val. – Miðios Ðv. Juozapo baþnyèioje. 12 val. – ðventinis minëjimas Daugiakultûriame centre (Senosios Rinkos aikðtë 12). Maloniai kvieèiame dalyvauti buvusius ir esamus darbuotojus bei jø ðeimø narius.

UAB „AUKSO LAIKO“ TURAS JÛSØ MIESTE

Nebus tiekiamas karðtas vanduo

Brangiai nupirksime Jûsø auksà:

Këdainiø ðilumos tinklø rajonas ruoðiasi 2012– 2013 m. ðildymo sezonui ir atliks termofikacinio vandens tinklø remonto bei hidraulinio bandymo darbus.

AUKSO lauþà ir dirbinius, stomatologiná auksà. DANTØ KARÛNËLES perkame neiðardytas. Perkame AUKSINIUS ir SIBADRINIUS laikrodþius. Superkame SIDABRÀ (juvelyrika, stalo árankiai, indai, monetos, techninis sidabras). Perkame carinës Rusijos, lietuviðkas, kitø pasaulio ðaliø AUKSINES ir SIDABRINES MONETAS.

Balandþio 30–geguþës 1 d. nuo 10 iki 18 val. laukiame Jûsø vieðbutyje „Grëjaus namas“ (Didþioji g. 36, 2 a.). ATSISKAITO GRYNAISIAIS IÐ KARTO! SU SAVIMI TURËKITE ASMENYBÆ PATVIRTINANTÁ DOKUMENTÀ.

Nuo geguþës 2 d. 7 val. iki geguþës 8 d. 22 val. karðto vandens tiekimas laikinai sustabdomas Këdainiø miesto abonentams, iðskyrus Liepø al. kvartalo ir Ðëtos g. abonentus. Praneðame, kad esant galimybei karðto vandens tiekimas gali bûti atnaujintas prieð nurodytà terminà. Kad bûtø iðvengta karðto vandens nutekëjimø butuose, praðome gyventojø

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes!!! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt

karðto vandens èiaupus butuose patikimai uþsukti, o jei minëtu laiku bute bûtø atliekami karðto vandens tiekimo sistemos remonto profilaktiniai darbai, praneðti apie tai pastato karðto vandens sistemà eksploatuojanèiai organizacijai arba asmeniui, atsakingam uþ to namo ðilumos ûká (bendrijos pirmininkui, santechnikui). Uþs. Nr. 1 321

Kitas laikraðèio numeris iðeis geguþës 3 d.


2

2012 m. balandþio 28 d.

Rajono gimnazijos – tarp lyderiø /Atkelta ið 1 psl./ Ypaè dþiugina tai, kad aukðèiau Ðviesiosios – tik didþiøjø miestø mokyklos, tarp jø – kelios universitetinës, bendradarbiaujanèios su aukðtosiomis mokyklomis, turinèios geresnes mokymo sàlygas. „Ðiemet ávedus naujus kriterijus reitingas labiau atspindi realius mokymosi rezultatus, nes anksèiau daugiau svorio turëjo ástojimo pagal pirmàjá pageidavimà kriterijus, o jis daugiau atspindi vaikø svajones, – pastebëjo V. Liutkienë. – Smagu, kad mokslas mûsø gimnazijoje laikomas vertybe, tai verèia pasitempti visus moksleivius.“ Direktorës nuomone, aukðta vieta reitinge – tai mokiniø, pedagogø ir gimnazistø ðeimø nuopelnas.

Stengiasi dirbti visi Iki praëjusiø mokslo metø Ðviesioji gimnazija turëjo galimybæ atrinkti gabiausius rajono mokinius. Ðiømeèiai gimnazijos pirmokai priimti pagal bendrà tvarkà, tarp jø buvo ir prasèiau besimokiusiø kitose mokyklose. „Kai klasëje sëdi skirtingø gebëjimø vaikai, mokytojui tenka orientuotis á vidutiná lygá, sunkiau pastebëti gabesnius, – sakë Ðviesiosios gimnazijos direktorë. – Taèiau ir tarp dabartiniø pirmokø nëra prastai besimokanèiø, nes atëjusiems su prastesniais paþymiais tenka pasitempti, kai ðalia visi nori ir stengiasi dirbti.“

Ðoktelëjo á pirmàjá ðimtukà Krakiø M. Katkaus gimnazija

Vicemerë N. Naujokienë ir Krakiø M. Katkaus gimnazijos direktorius A. Magyla dþiaugësi, kad sutelktai dirbant ir kaimo mokykloje galima pasiekti labai gerø rezultatø.

ðiø metø reitinge uþëmë 92 vietà. Gimnazijos direktorius Alanas Magyla didþiuojasi, kad ðiemet gimnazija ðoktelëjo á pirmàjá ðimtukà ið 266 vietos. Tarp ðalies kaimo mokyklø Krakiø gimnazija – ðeðta. „Geriausios miestø mokyklos turi galimybæ rinktis geriausius ið geriausiø mokiniø, o mûsø gimnazijoje mokosi Krakiø miestelio ir aplinkiniø kaimø vaikai, priimame visus ir galime didþiuotis pasiektais rezultatais“, – sakë A. Magyla. Rajono savivaldybës mero pavaduotoja N. Naujokienë sveikino puikiai ávertintø mokyklø bendruomenes. Ji pastebëjo, kad Këdainiø kraðtas turi kuo didþiuotis ir norëtøsi, kad geras mokyklas puikiai baigæ gabiausieji jaunuoliai po studijø gráþtø dirbti á

gimtàjá kraðtà.

Vertino pagal kriterijus Þurnalo „Veidas“ devintà kartà skelbiamas mokyklø reitingas ðiemet papildytas naujais kriterijais. Vertintas keturiø daugiausia pasirenkamø brandos egzaminø visø laikiusiøjø vidurkis, taip pat paskaièiuota, kiek procentø egzaminà laikiusiøjø abiturientø gavo ávertinimus nuo 90 iki 100. Vietai reitinge átakos turi, kiek absolventø ástojo á aukðtàsias mokyklas pagal pirmàjá pageidavimà. Ðiemet maþiau balø negu ankstesniais metais skirta uþ ástojusius studijuoti á uþsienio universitetus. Ið viso reitinge paminëta 460 Lietuvos mokyklø.

Vaikø dþiaugsmui atidaryta pirmoji ledø DADU parduotuvë Mielai bendravo su vaikais „Þalgirio“ þaidëjas M. Kuzmickas prisipaþino, kad porcija ledø – pats geriausias bûdas save palepinti ir atgauti jëgas po alinanèios treniruotës. Abu krepðininkai itin daug dëmesio skyrë susirinkusiems vaikams, su visais noriai fotografavosi ir net negalëjo suskaièiuoti, kiek autografø maþiesiems gerbëjams iðdalino.

Parduotuvëje – didelis ledø pasirinkimas

Firminës DADU parduotuvës atidarymo metu krepðinio klubo „Þalgiris“ kapitonas ir Lietuvos rinktinës kandidatas P. Jankûnas daug dëmesio skyrë susirinkusiems vaikams.

/Atkelta ið 1 psl./ „Sportininkø pavyzdþiu siekëme ákvëpti vaikus aktyviai leisti laisvalaiká, daugiau sportuoti gamtoje ir rinktis sveikus uþkandþius, tokius, kokie ir yra DADU ledai, gaminami tik ið natûralaus pieno ir grietinëlës.

Kaip ir visuose pieno produktuose, leduose yra daug kalcio – vieno ið svarbiausiø þmogaus organizmo mineralø, bûtinø kaulams stiprinti“, – kalbëjo UAB „Vikeda“ generalinis direktorius Justas Ramanauskas.

J. Ramanauskas paþymëjo, kad firminëje parduotuvëje galima rasti visà „Vikedos“ fabrike gaminamø ledø asortimentà – kiekvienas gali paragauti visø rûðiø ledø ir iðsirinkti savo mëgstamiausià. „Tokios parduotuvëlës kelia ir mielø sentimentø – primena laikus, kai mësà pirkdavome ið savo mësininko, o pienà – ið savo pienininko“, – sako „Vikedos“ generalinis direktorius. Jei pirmoji „dadu“ firminë parduotuvë Kaune pateisins lûkesèius, jø tinklà planuojama plësti. „Rinkos aikðtës“ inf.

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA

Këdainiø rajono savivaldybë vieðo aukciono bûdu parduoda: 1. Negyvenamàsias patalpas (plotas 64,97 kv. m) Didþiosios Rinkos a. 6-1, Këdainiø m., pradinë pardavimo kaina – 70,0 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 7,0 tûkst. Lt, registracijos mokestis – 300 Lt. 2. Ûkiná pastatà (plotas 89,47 kv. m) su 0,024 ha þemës sklypu M. Daukðos g. 46B, Këdainiø m., pradinë pardavimo kaina – 3,5 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 150 Lt, registracijos mokestis – 300 Lt. 3. Buv. mokyklos pastatà (plotas 89,84 kv. m), mokyklos pastato pamatus (uþstatytas plotas 267,0 kv. m) su 0,1260 ha þemës sklypu Vilniaus g. 11A, Këdainiø m., pradinë pardavimo kaina – 40,885 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 2,0 tûkst. Lt, registracijos mokestis – 500 Lt. 4. Buv. infekcinës ligoninës pastatà (plotas 897,14 kv. m) su 0,1758 ha þemës sklypu Budrio g. 5, Këdainiø m., pradinë pardavimo kaina – 100,0 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 5,0 tûkst. Lt, registracijos mokestis – 500 Lt. 5. 2 buv. mokyklos pastatus (plotas 436,52 kv. m ir 256,15 kv. m), ûkio pastatà (uþstatytas plotas 66 kv. m), katilinæ (uþstatytas plotas – 16 kv. m), kiemo statinius su 0,8360 ha þemës sklypu Þaliojoje g. 10, Ðlapaberþës k., Dotnuvos sen., Këdainiø r. sav., pradinë pardavimo kaina – 15,0 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 500 Lt., registracijos mokestis – 300 Lt. 6. Buv. mokyklos pastatà (plotas 261,01 kv. m) su kiemo statiniais ir 0,1553 ha þemës sklypu Januðavos g. 3, Këdainiø m., pradinë pardavimo kaina – 104,0 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 3,8 tûkst. Lt, registracijos mokestis – 500 Lt. 7. 8/100 dalá neárengtos palëpës (plotas 10,04 kv. m) Didþiojoje g. 29, Këdainiø m., pradinë pardavimo kaina – 1,0 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 100 Lt, registracijos mokestis – 100 Lt. 8. Negyvenamàsias patalpas (plotas 89,64 kv. m) S. Dariaus ir S. Girëno g. 52, Këdainiø m., pradinë pardavimo kaina – 3,1 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 310 Lt, registracijos mokestis – 100 Lt. 9. Butà (plotas 76,2 kv. m) Kalno g. 5, Slikiø k., Pelëdnagiø sen., Këdainiø r. sav., pradinë pardavimo kaina – 1,9 tûkst. Lt, pra-

dinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 190 Lt, registracijos mokestis – 100 Lt. 10. 32/100 gyvenamojo namo (plotas 54,92 kv. m) su 32/100 kiemo statiniø ir 0,0398 ha þemës sklypu Pajieslio k., Krakiø sen., Këdainiø r. sav., pradinë pardavimo kaina – 1,5 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 120 Lt, registracijos mokestis – 100 Lt. 11. Buv. darþelio-mokyklos pastatà (plotas 363,93 kv. m) su priklausiniais ir 0,317 ha þemës sklypu Mikalojaus Katkaus g. 54, Aþytënø k., Krakiø sen., Këdainiø r. sav., pradinë pardavimo kaina – 24,378 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 2,0 tûkst. Lt, registracijos mokestis – 500 Lt. 12. Buv. kultûros namø pastatà (plotas 801,99 kv. m) su kiemo statiniais ir 0,8921 ha þemës sklypu Jurgio Lebedþio g. 11, Devynduoniø k., Gudþiûnø sen., Këdainiø r. sav., pradinë pardavimo kaina – 29,445 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 2,2 tûkst. Lt, registracijos mokestis – 500 Lt. 13. Buv. darþelio pastatà (plotas 360,92 kv. m) su priklausiniais ir 0,2666 ha þemës sklypu Ðilainiø g. 5, Beinaièiø k., Pelëdnagiø sen., Këdainiø r. sav., pradinë pardavimo kaina – 36,378 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 3,3 tûkst. Lt, registracijos mokestis – 500 Lt. 14. Fiziðkai paþeistà gyvenamàjá namà (plotas 240,34 kv. m) su priklausiniais ir 0,6113 ha þemës sklypu Ðlapaberþës k., Dotnuvos sen., Këdainiø r. sav., pradinë pardavimo kaina – 7,001 tûkst. Lt, pradinis ánaðas turi bûti ne maþesnis kaip 1 Lt, registracijos mokestis – 100 Lt. Aukcionai vyks 2012 05 10, pradþia – 9 val. 204 kab., J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiø m. Banko sàskaita Nr. LT39 7044 0600 0619 6823, AB SEB bankas. Objektø apþiûra 2012 05 07–08 9–16 val., dokumentø dalyvauti aukcione registracijos pradþia – 2012 05 07, pabaiga – 2012 05 08 darbo dienomis 9–16 val. 417 kab., J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiø m. Uþ privatizavimo objektus atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo. Informacija tel. (8 347) 69 518. Uþs. Nr. 1 390

Këdainiø „Ryto“ vidurinë mokykla skelbia mokiniø priëmimà á 1–10 klases. Praðymai priimami geguþës 2–31 dienomis mokyklos raðtinëje. Telefonas pasiteirauti 51 579.

Këdainiø „Auðros“ vidurinë mokykla skelbia mokiniø priëmimà á 1, 5 klases. Praðymai priimami mokyklos raðtinëje nuo geguþës 2 d. Telefonas pasiteirauti 60 383. Geguþës 8 d. 17.30 val. kvieèiame bûsimuosius penktokus ir jø tëvelius, o geguþës 9 d. 17.30 val. – pirmokus ir jø tëvelius á atvirø durø popietæ.

Këdainiø rajono Miegënø pagrindinei mokyklai – 70, Miegënø kaimui – 640 metø! Brangûs kraðtieèiai, buvusieji mokyklos mokytojai, mokiniai, darbuotojai! Geguþës 19 d. (ðeðtadiená) maloniai kvieèiame visus atvykti á mokyklos jubiliejaus ðventæ „Prisiliesk mintimi – kas ðirdies atminty“, kuri vyks 14 val. Miegënø pagrindinëje mokykloje, 19 val. – Miegënø bendruomenës salëje vyks koncertas, skirtas Miegënø kaimo 640-èio jubiliejui paminëti. Organizatoriai

Valstybinë mokesèiø inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos kreipsis á teismà dël butø, kurie neturi savininkø (ar kuriø savininkai neþinomi), pripaþinimo beðeimininkiais ir jø perdavimo valstybës nuosavybën: buto su bendrojo naudojimo patalpa ir ûkiniais bei kitais kiemo statiniais, esanèio J. Lebedþio g. 9A-1, Devynduoniø k., Gudþiûnø s., Këdainiø r., buto unikalus numeris 5391-2001-5014:0002, bei buto, esanèio Rytø g. 21-3, Josvainiø k., Josvainiø s., Këdainiø r., unikalus numeris 5397-0027-0015:0003. Asmenis, turinèius turtiniø teisiø á ðiuos butus, praðome iki geguþës 31 d. kreiptis á Valstybinæ mokesèiø inspekcijà prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos adresu: A. Juozapavièiaus pr. 57, Kaunas, III aukðtas, 319 kab., ir pateikti dokumentus, liudijanèius nuosavybës ar kitas turtines teises á ðiame skelbime iðvardytus butus. Informacija teikiama tel. (8 37) 40 53 01.


2012 m. balandþio 28 d.

3

Investicijø á kelius nauda – akivaizdi Irma BAJORÛNË

Padedant Europos Sàjungai (ES) rekonstruotos gatvës, asfaltuoti þvyrkeliai – jau kasdienybë Lietuvoje. Apie tai tai,, kiek transporto infrastruktûros projektø ágyvendinta ir kokià naudà jie davë Këdainiø kraðto gyventojams gyventojams,, kalbëta ketvirtadiená rajono savivaldybëje surengtame seminare. Z. Dubickienë: „Vienas litas, investuotas á transporto infrastruktûrà, atneða 3,5 litø gràþos.“

Didþiosios Rinkos aikðtëje këdainieèiai galëjo susipaþinti su transporto infrastruktûros atnaujinimo projektais.

„Sunku nepastebëti gerëjanèiø keliø, saugesniø eismo sàlygø“, – sakë Susisiekimo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedëja Zita Dubickienë. Jos teigimu, vienas litas, investuotas á transporto infrastruktûrà, atneða 3,5 litø gràþos. Be to, esama ir materialiai nepaskaièiuojamos naudos.

Rajono savivaldybës projektai Këdainiø rajono savivaldybë 2007–2013 metø laikotarpiu pateikë keturias transporto infrastruktûros projektø paraiðkas, dar vienà – Geguèiø gatvës rekonstrukcijos – teikia ðiomis dienomis. Mûsø savivaldybë ið kitø Kauno regiono savivaldybiø iðsiskiria maþiausiu skirtumu tarp planuojamø panaudoti lëðø, pateiktø paraiðkø ir jau panaudotø pinigø. Kraðto gyventojai naudojasi trijø sëkmingai ágyvendintø projektø rezultatais, dar vienas ðiuo metu ágyvendinamas, netrukus turi prasidëti Geguèiø gatvës rekonstrukcijos darbai.

Siûlo spræsti problemas ES paramos naudojimo prista-

Ágyvendinti transporto infrastruktûros projektai: - Këdainiø miesto Respublikos, Budrio, Kæstuèio, Ðëtos gatviø rekonstrukcija. - Asfaltuota 16,11 km þvyrkeliø ðiuose keliuose: Mairiðkiai–Þibartonys Gudþiûnai, Josvainiai–Pilsupiai–Krakës, Surviliðkis–Devynduoniai–Pociûnëliai. - Árengtas 2,10 km ilgio pësèiøjø ir dviraèiø takas Labûnavoje. - Vilnius–Kaunas–Klaipëda magistralës ruoþe ties Vincentava sustiprinta kelio danga, Vincentavos sankry•oje rekonstruotas viadukas. - Ágyvendinant projektà „Rail Baltica“ modernizuojamas geleþinkelis Kaunas– Ðiauliai, ruoþe Þeimiai–Lukðiai tiesiamas antrasis geleþinkelio kelias. tymo seminare dalyvavusi rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë pastebëjo, kad su Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijø direkcija, kurios koordinuoja ðios srities projektus, bendradarbiaujama sklandþiai. N. Naujokienës teigimu, rekonstruojant per Këdainiø miestà einanèià geleþinkelio magistralæ nenumatyta árengti triukðmà sulaikanèiø sieneliø. Eismo intensyvumas geleþinkeliu didëja, triukðmo lygis – taip pat, aplinkiniø gatviø gyventojai reiðkia nepasitenkinimà. „Manau, kad per daug paramos lëðø skiriama projektø administravimui, darbuotojø moky-

Susisiekimo ministerijos specialistø surengta informacijos sklaidos akcija sudomino jaunuosius këdainieèius.

mams, vieðinimui, – pastebëjo vicemerë. – Geriau bûtø, jei daugiau pinigø bûtø skiriama realiems gatviø, keliø rekonstrukcijos darbams.“ Atsakydama á vicemerës pastabà dël triukðmà sulaikanèiø sieneliø árengimo Susisiekimo ministerijos atstovë Z. Dubickienë rekomendavo palaukti, kol bus ágyvendinami 2014–2020 metø finansavimo laikotarpio projektai, nes ðiuo laikotarpiu tokiems darbams lëðø nenumatyta.

Nori ekologiðkø autobusø UAB „Këdbusas“ direktorius Liudvikas Bliûdþius apgailestavo, kad kol kas tik penkiø didþiøjø ðalies miestø savivaldybës galëjo teikti paraiðkas ekologiðkoms transporto priemonëms ásigyti. „Pagal transporto srautus Këdainiai yra iðkart po didþiøjø miestø, norëtume ir mes atnaujinti autobusø parkà naujomis ekologiðkomis priemonëmis“, – sakë L. Bliûdþius. Ministerijos atstovës Z. Dubickienës teigimu, ekologiðkoms transporto priemonëms ðiuo laikotarpiu skirta nedidelë suma – 75 milijonai litø. Tikimasi, kad naujuoju ES paramos laikotarpiu daugiau lëðø bus skiriama ekologiðkiems projektams, lëðø naujoms transporto priemonëms galës tikëtis ir Këdainiø veþëjai.

Parengtas Këdainiø r. sav. parengtas panaudos teise valdomo þemës sklypo Josvainiø sen., Juodkaimiø k. (kadastrinis Nr. 5323/0004:488) naudojimo bûdo pakeitimo detalusis planas. Organizatorius – Këdainiø rajono savivaldybës administracijos direktorius (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai, tel. (8 347) 69 530). Plano rengëjas – UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 38, Panevëþys, mob. tel. 8 687 28 601. Susipaþinti su planu galima nuo geguþës 2 d. Këdainiø rajono savivaldybës administracijos (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai) Architektûros ir urbanistikos skyriuje (6 aukðtas) bei Josvainiø seniûnijoje (Këdainiø g. 9, Josvainiai, Këdainiø r.) stende. Siûlymus ir pretenzijas, nurodant pareiðkëjo duomenis, galima siøsti minëtos rengëjo firmos adresu, teikti el. paðtu panprojektas@takas.lt, telefonais (8 45) 581 875 arba mob. 8 687 28 601, iki projekto vieðojo aptarimo (imtinai), kuris vyks geguþës 30 d. 11 val. Josvainiø seniûnijoje (Këdainiø g. 9, Josvainiai).

Iðnuomoja pobûviø salæ senamiestyje (yra poilsio kambariai, virtuvë, stalo reikmenys, gali paruoðti maistà). Tel.: 8 645 81 330, 8 603 28 103.


4

2012 m. balandþio 28 d.

Nuomonë

Kas tai? Politinis miraþas! Giedrûna GIRDENYTË

Tuos skaitytojus, kurie nusiteiks perskaityti ðá raðiná, papraðysiu prieð tai pasitelkti vaizduotæ. Jos prireiks. Kodël? Netrukus pamatysite. Pasitelkëme? Puiku. Taigi kvieèiu mielus skaitytojus á sostinæ, á Seimo rûmus. Tiesiog á Seimo plenariniø posëdþiø salæ. O èia – sujudimas. Salë ûþia dûzgia tartum bièiø avilys. Kol triukðmo nenutildo Seimo pirmininkë Irena Degutienë. Papraðiusi tylos ir dëmesio, pirmininkë informuoja: „Ðiandien pasistengsime uþmirðti visus kitus reikalus bei problemas ir susikoncentruosime ties paèia svarbiausia Lietuvos þmonëms problema – skurdo ir socialinës atskirties ðalyje maþinimu. Ðuoliais kylanèios degalø kainos gali sukelti naujà krizës bangà. Tad kvieèiu kolegas laikinai uþmirðti nesibaigianèius ginèus dël FNTT vadovo posto ir visus kitus valstybæ kreèianèius skandalus. Áskaitant koncertais pagraþintà skandalà Garliavoje. Kvieèiu susikaupti ir rimtai ásigilinti á situacijà ðalyje. Á tai, kas ið tikrøjø svarbu visiems Lietuvos þmonëms.“ Atitrûkæ nuo eiliniø skandalø seimûnai susigësta savo uþmarðumo ir staiga prisimena savo rinkëjus ir jø bëdas. Prisimena, pavyzdþiui, kad dël nenumaldomai kylanèiø degalø kainø nerimauja visa Europa. Daugumos Europos Sàjungos valstybiø vyriausybës karðtligiðkai svarsto, kaip paþaboti auganèias benzino ir dyzelino kainas. Net mûsø artimiausia kaimynë Latvija skaièiuoja, kiek degalø pabrangimas privers paðokti kitø plataus vartojimo prekiø kainas. Ir jau svarsto galimybæ sumaþinti akcizà benzinui.

Premjerui meluoti – ne pirmiena O mûsiðkë valdanèioji konservatoriø ir liberalø koalicija – visiðkai rami. Premjeras A. Kubilius su savo iðtikimàja iðpaþinëja – finansø ministre I. Ðimonyte sutartinai „duoda garo“ Lietuvai. Meluodami, kad akcizo sumaþinimas neturësiàs apèiuopiamos átakos gyventojø piniginëms. Na, kà tai þmonëms

reikðtø toks mizeris, kaip 8 centai. Kuriais, anot ðiø valdanèiøjø politikø, atpigsiàs benzinas. Jeigu Kubilius su Ðimonyte sumaþintø akcizà degalams. (O aðtuoni centai litrui ðiai porelei – ne pinigas?) Bet ir èia meluoja susiriesdami! Nes specialistai paskaièiavo, kad sumaþinus degalø akcizà iki ES nurodyto minimumo, benzino litras atpigtø maþdaug 26 centais. Taèiau nëra ko stebëtis. Negi premjerui pirmiena meluoti? Po visà Europà visais varpais skambina apie ekonomikos augimà savo valdomoje Lietuvoje. Nutylëdamas, kad tas „augimas“ pasiektas totalaus ðalies gyventojø nuskurdinimo sàskaita.

Blogiau kaip meðkoms pavasará Meðkos po þiemos miego iðlenda ið savo migiø ne tokios nualintos, kaip Lietuvos þmonës baigiantis ðildymo sezonui. Vëlgi nëra èia ko stebëtis. Kai valdþios nustatyto minimalaus mënesinio atlyginimo neuþtenka sàskaitai uþ buto ðildymà apmokëti. Net minimali ðiluma butuose þmonëms tapo didþiule prabanga. Praryjanèia didþiàjà dalá tø pinigø, kuriuos þmonës anksèiau iðleisdavo maistui, drabuþiams, knygoms, kultûriniams renginiams. Tose ES valstybëse, kur yra nustatytas minimalus mënesinis atlyginimas, já gauna tik du trys procentai dirbanèiøjø. Ir tas minimalus jø atlygis yra kelis kartus didesnis uþ tà, kuris nustatytas mûsø ðalyje. O Lietuvoje minimalø atlyginimà gauna penktadalis gyventojø. Turbût visi dabartiniai valdþios atstovai, pradedant I. Degutiene ir baigiant aukðèiau minëtais A. Kubiliumi ir I. Ðimonyte, jau seniausiai uþmirðo, kada paskutiná kartà Lietuvos þmonëms buvo padidinti minimalûs atlyginimai ir pensijos.

Prieð pasitraukiant á ðeðëlá Ðtai apie kà pats laikas pasukti galvas Seimo nariams ir Vyriausybei. Jeigu jau neuþteko kvapo eiti á pirmalaikius rinkimus, tai bent tegul pateisina savo keliais mënesiais ilgesná ir gerai apmokamà pasisëdëjimà patogiose Seimo ir Vyriausybës rûmø këdëse. Ir bent kà nors gero padaro. Kà nors, uþ kà þmonës ðià kadencijà nors vienu geru þodþiu

galëtø paminëti. Kai ji pasitrauks á istorijos ðeðëlá. Pradëdama ðá raðiná kvieèiau skaitytojus pasitelkti vaizduotæ. Jos mums dar prireiks. Na, kad ir tam, jog ásivaizduotumëme, kaip populiarioji Seimo pirmininkë I. Degutienë neeiliniame posëdyje pakvieèia kolegas seimûnus nedelsiant apsvarstyti ir priimti sprendimus konkreèiais Lietuvos þmoniø iðgyvenimui itin svarbiais klausimais.

Ne gegutë raiboji vargus skaièiuoja Kokiais klausimais? Elementariais. Tiksliau – elementariai deganèiais. Pavyzdþiui, galimybæ sumaþinti akcizà degalams. Taip pat, pasimokius ið kaimynës Lenkijos, sumaþinti akcizus bûtiniausiems maisto produktams. O dar, pavyzdþiui, bûtinumà tuojau pat imtis paèiø ryþtingiausiø priemoniø maþinant nedarbà ðalyje. Nesislepiant uþ eilinës melagystës, kad Vyriausybë nekurianti darbo vietø ir todël negalinti radikaliau pakeisti situacijos darbo rinkoje. Ir dar, pavyzdþiui, pasisëmus patirties ið kaimyniø Latvijos ir Estijos, padidinusiø pensijas, padidinti jas ir Lietuvos pensininkams. Taip pat, pavyzdþiui, pasimokius ið tos paèios mûsø kaimynës Lenkijos, imtis realiø ir veiksmingø priemoniø didinti ðalies verslo konkurencingumà. Galiausiai – nepakilti nuo këdës ir neiðeiti ið Seimo posëdþiø salës, nenumaèius konkreèiø priemoniø emigracijai ið Lietuvos maþinti ir sustabdyti. Paskui...

Bet gal jau uþteks skaièiuoti ðalá alinanèias bëdas. Ir kviestis á talkà skaitytojø vaizduotæ. Kadangi net pati lakiausia vaizduotë nepajëgs nupieðti tokio paveikslo. Kaip valdantieji konservatoriai ir liberalai ið televizijos dainø ir ðokiø projektø, ið atogràþiniø komandiruoèiø, ið tarpusavio politiniø rietenø ringo ir ið nemokamø koncertø Garliavoje kûlvirsèia skuba gráþti á Seimo posëdþiø salæ. Kad apsvarstytø skaudþiausias Lietuvos þmoniø problemas. Ir savo sprendimais padëtø valstybei ir þmonëms. Tokiam vaizdui nupieðti vaizduotë, deja, bejëgë.

VARÞYBOS Balandþio 29 dienà Këdainiø sporto mokyklos salëje vyks MMKL Centro provincijos finalo ketverto varþybos. 11 val. – varþybos dël III vietos. Susitinka Akademija–Ariogalos „Dairena“. 12.30 val. – finalas. Susitinka Bokðtø „Aurida“–Viduklës „Vidukelë“.

MINËS MOTINOS DIENÀ Geguþës 3 d. 11 val. Këdainiø rajono neágaliøjø draugija organizuoja Motinos dienos paminëjimà-koncertà. Vyks dailiøjø amatø darbø paroda. Smulkesnë informacija teikiama draugijoje adresu: Radvilø g. 25, tel. 60 118. Balandþio 24 d. laikraðtyje spausdintame straipsnyje „Këdainiuose apdovanoti „Bravo mokiniai 2012“ ásivëlë klaida. Reikia skaityti „Statulëlës ir specialûs prizai atiteko mokytojams Irmai Kalvaitienei ir Tomui Bièiûnui. Atsipraðome.

Su ðiuo kvietimu Himalajø druskos 250 g pakuotë – tik 3,70 Lt, Chia sëklos 500 g – tik 48 Lt, „Rochesterio“ nealkoholinis vynas – po 20 Lt. Miesto centre, prekybos centro „Norfa“ patalpose (J. Basanavièiaus g. 49, ðalia laþybø punkto, tel. 8 670 41 823) ásikûrusioje naujoje parduotuvëje

„PAPILDØ P ASA ULIS “ PASA ASAULIS ULIS“ rasite per 80 rûðiø eteriniø, augaliniø (kedro rieðutø, moliûgø sëklø, juodøjø indiðkø kmynø, agurklës, dygiminø ir t.t.), kosmetiniø (varnalëðø, simondsijø, erðkëtuogiø, dilgëliø, margainio, ðaltalankio ir t.t.) aliejø, rusiðkø maisto papildø, kosmetikos, ajurvediniø maisto papildø, spirulinos produktø, lietuviðkø bièiø medaus produktø, Himalajø druskos þvakidþiø, vokiðkos arbatos ir kt. Maloniai kvieèiame apsilankyti. Darbo laikas: I–V nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 9 iki 14 val. Laukiame adresu: S. Dariaus ir S. Girëno g. 50A, prekybos centro „Maxima“ patalpose, prie geleþinkelio stoties, tel. 8 607 97 114.

Kai net vaizduotë bejëgë

Trumpai

ATITAISYMAS

Kvieèiame apsilankyti parduotuvëlës EKO prekës vaikams ir tëvams naujose 8. Maloniai laukiame Jûsø. patalpose Josvainiø g. 8

Apvaliosios medienos pirkëjø dëmesiui! VÁ Këdainiø miðkø urëdija geguþës 2 d. 10 val. organizuoja apvaliosios medienos pirkëjø mokymà „Apvaliosios medienos pirkimas

elektroninëje pardavimo sistemoje“. Mokymas vyks VÁ Këdainiø miðkø urëdijoje adresu: S. Dariaus ir S. Girëno g. 46, Këdainiai. Informacija teikiama tel.: 60 991, 8 686 16 719.

Dëmesio! Vairavimo mokykla Këdainiø centre!

B kategorijos kursai MOKOME VAIRUOTI su mechanine bei automatine pavarø dëþe, neágaliuosius – su rankinio valdymo automobiliu. TOBULINAME ÁGÛDÞIUS jau turintiems vairuotojo paþymëjimus bei padedame pasiruoðti valstybiniam vairavimo egzaminui.

Profesionalûs vairavimo mokytojaiinstruktoriai iðmokys vairuoti bet koká automobilá. Didelë vairavimo aikðtelë.

Studentams ir moksleiviams taikomos nuolaidos. UAB „Ravida“, Didþioji g. 41, tel.: 59 540, 8 686 86 109.

Sestadienio 2012-04-28  

Skaitykite

Advertisement