Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. balandþio 24 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. balandþio 24 d. Antradienis

Nr. 47 (2412)

Akcijoje „Darom“ prakaità liejo ir këdainieèiai

Kaina 1,20 Lt

Moterø kriziø centrui apstu veiklos Jovita ÞEBRAUSKAITË

Vien per praëjusià savaitæ Policijos komisariate pradëti trys nauji ikiteisminia niaii tyrimai dël smurto ðeimose. Visais atvejais nuo savo sutuoktiniø nukentëjo moterys. Ðis faktas rodo, kokios aktualios veiklos ëmësi ðiemet atsikûræs rajono Moterø kriziø centras, bandantis padëti artimøjø smurtà patyrusioms moterims. /Nukelta á 3 psl./

Bandë papirkti policijos patrulius Pastarosiomis dienomis net du vairuotojai vairuotojai,, paþeidæ Keliø eismo taisykles, pabandë papirkti policijos pareigûnus ir susilaukë dar didesniø nemalonumø. Tvarkyti drëgnus pernykðèius lapus miesto parke nebuvo lengva.

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Tradicinë aplinkos tvarkymo akcija „Darom“, vykstanti ávairiose pasaulio ðalyse, praëjusá ðeðtadiená subûrë ir nemaþà këdainieèiø pulkà. Daugiausia þmoniø dirbo senajame Këdainiø parke ir Atgimimo àþuolyne.

Penktadienio popiete Policijos komisariato patruliai Dotnuvoje sustabdë automobilá „Renault Espace“, kurá vairavo 49-eriø metø këdainietis, ir paaiðkëjo, kad vairuotojas neblaivus – jam nustatytas 2,09 promilës girtumas.

/Nukelta á 2 psl./

Agurkø ðventë bus! Këdainiuose vyksta nemaþai ávairiø renginiø, vienas garsesniø garsesniø,, þinoma, yra Agurkø ðventë. Porà metø Agurkø ðventë, kaip atskira, savarankiðka ðventë, nebuvo rengiama, – buvo dalis Miesto gimtadienio ðventës, ðvenèiamos rugpjûty rugpjûty..

– s a d i e v s a j Nau nis o k s s a m a t s paþá

Ðiais metais 15-oji Agurkø

ðventë vyks liepos 14 dienà Këdainiø miesto parke. Bus rengiama tautodailininkø mugë, veiks monetø „agurkitø“ kalykla. Vienuolika Këdainiø kraðto seniûnijø agurkø augintojø ásiruoð kiemelius, bus surengtas agurkininkø sambûris „Këdainietiðkø agurkø ypatumai“. Kiemeliuose lalës ðmaikðtûs, muzikiniai, vaidybiniai, atspindintys tos seniûnijos tradici-

/Nukelta á 3 psl./

jas prisistatymai. Iðradingai ir originaliai bus pristatomas kulinarinis paveldas: patiekalai ið agurkø, kaip sudëtinë patiekalo dalis naudojamos ávairios vasaros gërybës, raugintø agurkø degustacija. Sieksime ir sunkiausio Këdainiø kraðto agurko rekordo. Këdainieèiai ir jø sveèiai bus pakviesti á koncertà „Su agurkais, apie agurkus ir agurkams“, kuriame koncertuos mëgëjø meno kolektyvai bei profesionalûs atlikëjai. „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes!!! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt


2

2012 m. balandþio 24 d.

Akcijoje „Darom“ prakaità liejo ir këdainieèiai

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA

Gyventojus priims Tarybos nariai Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narys, Kaimo reikalø ir aplinkosaugos komiteto narys Vygantas Vanagas balandþio 26 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valandos gyventojus priims Këdainiø rajono savivaldybës administraciniame pastate, 215 kab. (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai), telefonas (8 347) 60 930. Informacija teikiama telefonu (8 347) 69 555.

Këdainiø rajono savivaldybë teikia nemokamà teisinæ pagalbà

Këdainiø miesto parkà ðeðtadiená tvarkë ir rajono savivaldybës atsakingieji darbuotojai.

/Atkelta ið 1 psl./

Parkas atsikratë senø lapø Á parkà susirinkæ þmonës sëmë pernai talkininkø á krûveles sugrëbtus ir taip per þiemà iðbuvusius medþiø lapus. Darbas buvo ne ið lengvøjø, nes lapai buvo drëgni, juos gausiai sulaistë visai neseniai praëjæ lietûs. Tampyti ir kilnoti drëgnø lapø pilnus maiðus reikëjo jëgos, tad talkininkai dirbo net sukaitæ. „Þmoniø ðiemet susirinko nelabai gausiai, bet tie, kurie atëjo, dirbo labai nuoðirdþiai“, – „Rinkos aikðtei“ sakë Këdainiø miesto seniûnas Alvydas Kleiva. Jo akimis þiûrint, parkà tvarkë apie 80–90 þmoniø.

Talkininkavo ir anksèiau Parke sutikta Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë tvirtino, kad kasmet dalyvauja akcijoje „Darom“. „Bet mano tradicija tvarkyti aplinkà yra senesnë. Talkose dalyvaudavau ir tuomet, kai „Darom“ rajone

Seimo pirmininko pavaduotoja V. Baltraitienë (antra ið kairës) aplinkos tvarkymo talkose dalyvauja kasmet. /Nuotr. autorës/

dar nevyko“, – sakë V. Baltraitienë. Ji dþiaugësi, kad këdainieèiai akcijoje dalyvauja ir ðeimomis, ir pavieniui, tarp talkininkø – nemaþai jaunimo. „Labai dþiaugiuosi, kad yra þmoniø, kurie suvokia, kad reikia

Jaunimo organizacijos „Kvadratu“ narës irgi ásitraukë á populiarëjanèià akcijà „Darom“.

apsitvarkyti ne vien apie savo namus, bet ir sutvarkyti vieðàsias erdves“, – teigë V. Baltraitienë.

Ið àþuolyno iðneðë ðakas Organizuotai á talkà atëjo ir visuomeninës jaunimo organizacijos „Kvadratu“ nariai. Jie sakë dalyvaujantys ne tik „Darom“, bet ir kitose akcijose bei renginiuose, nes rûpinasi jaunimo uþimtumu, pilietiðkumu. Ávairaus amþiaus þmonës dirbo ir Atgimimo àþuolyne, kur uþduotys irgi buvo nelengvos. Kadangi á àþuolyno gilumà neámanoma ávaþiuoti jokia technika, talkininkai á pakraðèius neðiojo þiemà nugenëtas ðakas. Seniûnijos duomenimis, àþuolyne darbavosi apie 40 þmoniø.

Këdainiø rajono savivaldybë informuoja, kad visi Këdainiø rajono savivaldybës gyventojai turi teisæ pasinaudoti nemokama pirmine teisine pagalba, kuri finansuojama ið valstybës biudþeto. Ði paslauga apima teisinës informacijos, teisiniø konsultacijø ir teisinio pobûdþio dokumentø, skirtø valstybës ir savivaldybiø institucijoms, iðskyrus procesinius dokumentus, rengimà, patarimus dël ginèo iðsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dël taikaus ginèo iðsprendimo bei taikos sutarties parengimà. Pirminë teisinë pagalba neapima mokesèiø administratoriui teikiamø deklaracijø pildymo ir atstovavimo teismuose. Asmenys, norintys gauti pirminæ teisinæ pagalbà, neprivalo deklaruoti savo pajamø ir turto. Pirminës teisinës pagalbos trukmë yra ne ilgesnë kaip viena valanda, tuo paèiu klausimu asmuo gali kreiptis tik vienà kartà. Gyventojai gali pasinaudoti ir antrine teisine pagalba, kurià apima dokumentø rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, áskaitant vykdymo procesà, atstovavimas iðankstinio ginèo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokià tvarkà nustato ástatymai ar teismo sprendimas. Be to, ði teisinë pagalba apima bylinëjimosi iðlaidø bylose, iðnagrinëtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinëjimu

administracinio proceso tvarka susijusiø iðlaidø ir su baudþiamojoje byloje pareikðto civilinio ieðkinio nagrinëjimu susijusiø iðlaidø atlyginimà. Antrinæ teisinæ pagalbà turi teisæ gauti Lietuvos Respublikos pilieèiai, kitø Europos Sàjungos valstybiø nariø pilieèiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sàjungos valstybëse narëse teisëtai gyvenantys fiziniai asmenys. Antrinæ teisinæ pagalbà ðie asmenys gauna, kai jø turtas ir metinës pajamos nevirðija Lietuvos Respublikos Vyriausybës nustatytø turto ir pajamø lygiø teisinei pagalbai gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybës garantuojamos teisinës pagalbos ástatymà. Minëtame ástatyme taip pat detalizuoti asmenys, kuriems antrinë teisinë pagalba teikiama, neatsiþvelgiant á jø turtà ir pajamas. Detalesnë informacija interneto puslapyje www.teisinepagalba.lt. Këdainiø rajono savivaldybëje pirminæ teisinæ pagalbà teikia Teisës ir personalo skyriaus vyr. specialistas Marius Stasiukonis. Savivaldybë kvieèia pasinaudoti teikiama paslauga visus gyventojus, kuriems reikalinga teisinë pagalba, ir kreiptis á rajono savivaldybës administracijos Teisës ir personalo skyriø, J. Basanavièiaus g. 36, 212 kab., tel. 69 596. Uþs. Nr. 1380

KËD AINIØ K ALBØ MOK YKLA skelbia KËDAINIØ KALBØ MOKYKLA

SEPTINTØ KLASIØ MOKINIØ priëmimà á formaløjá ðvietimà papildanèià ketveriø metø kalbø mokymo programà. Þiniø patikrinimas vyks geguþës 23 d. 16 val. Tëvø praðymai priimami iki geguþës 22 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17.30 val., penktadieniais – iki 16 val. (112 kab.)

SKELBIMAS APIE BÛSIMAS VARÞYTYNES Varþytyniø vieta: Varþytyniø data ir laikas: Antstolis: Antstolio adresas: Antstolio telefonai: Antstolio el. paðtas Parduodamas turtas

Turto savininkas: Pradinë pardavimo kaina: Varþytyniø dalyvio ámoka: Praneðimas asmenims, turintiems teises á parduodamà turtà: Parduodamo turto nuosavybës apribojimai: Iðsamiau:

ANTSTOLIO NIKOLAJAUS ALENINO KONTORA Kosmonautø g. 15 (6 kab.), LT-55141 Jonava 2012 m. geguþës 29 d. 12 val. Nikolajus Aleninas Kosmonautø g. 15, LT-55141 Jonava (8 349) 78 066, +370 679 91 005 N.Aleninas@antstoliai.lt Butas adresu J. Basanavièiaus g. 42-14, Këdainiai (naudojimo paskirtis: gyvenamoji (butø); kambariø skaièius: 2; aukðtas: 3; rûsys: yra; bendras plotas: 42,81 kv. m; gyvenamasis plotas: 30,52 kv. m; unikalus numeris: 5396-0001-1018:0014) Daiva Krivinskaitë 30 240 Lt 3 024 Lt Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises á parduodamà turtà, iki varþytyniø turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanèius dokumentus Apribota disponavimo teisë (vykdoma hipotekos teisëjo nutartis ákeistà nekilnojamàjá daiktà parduoti ið varþytyniø).

vykdymoprocesas.lt


2012 m. balandþio 24 d.

3

parkelyje Moterø kriziø centrui apstu veiklos Geguèiø sumuðtas jaunuolis riðkis“, – pastebi minëtojo centro pirmininkës pavaduotoja Rita Stakniûnienë.

/Atkelta ið 1 psl./

Porø konfliktuose – smurtas Pastarieji trys atvejai, dël kuriø policijoje pradëtos baudþiamosios bylos, panaðûs ir tuo, kad á smurtà peraugæ konfliktai kilo tarp brandaus amþiaus sutuoktiniø. Këdainiuose, Respublikos gatvëje, gyvenantis vyriðkis, balandþio 17-osios popiete ðeimos bute necenzûriniais þodþiais iðplûdæs þmonà ir trenkæs jai á veidà, yra jau sulaukæs 52-ejø metø. Metais uþ já vyresnis – Krakiø seniûnijos Aþytënø kaimo gyventojas, kuriam baudþiamoji byla iðkelta praëjusá treèiadiená. Bûdamas girtas aþytëniðkis vienà vëlø vakarà namuose sumuðë þmonà, smaugë jà ir dauþë daiktus. Tokio pat amþiaus girtas vyriðkis, gyvenantis Chemikø gatvëje, praëjusá sekmadiená áþeidinëjo, tampë ir iðvarinëjo ið namø savo þmonà, trenkë jai kumðèiu á nugarà.

Daþniausiai kenèia moterys „Mûsø visuomenëje smurtas artimoje aplinkoje gana paplitæs,

Praðo pervesti pajamø mokesèio

Komisariato Prevencijos poskyrio virðininkë D. Mykolaitienë (kairëje) ir „Ryto“ vidurinës mokyklos psichologë Jûratë Þuravliovienë dalinosi /Nuotr. Þ. Mackevièienës/ patirtimi.

ir nuo jo daþniausiai nukenèia moterys“, – sako rajono Moterø kriziø centro pirmininkë Jûratë Valionienë. Ji pateikia ið tiesø sukreèianèius skaièius: pagal Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ástaty-

Vilnø keitimas á siûlus (siûlai sukti) Keisime plautas aviø vilnas á siûlus. Vilnø kedenti nebûtina (1 kg vilnos pakeitimo kaina – 22 Lt). Gamintojø kainomis parduodami vilnoniai siûlai (1 kg kaina – 60 Lt), vilnonës vaikiðkos, viengulës bei dvigulës antklodës (kaina – 90, 150 ir 170 Lt), ávairiø matmenø paklotai (kaina – nuo 130 iki 180 Lt), vilnonës pagalvës (kaina – 50–60 Lt), veltiniai (kaina – 120 Lt).

Balandþio 27 d. (penktadiená) 8 val. – Labûnavoje, 8.15 val. – Nociûnuose, 8–9 val. – Këdainiuose (ûkininkø turguje Gedimino g.), 9.30 val. – Josvainiuose, 9.50 val. – Skaistgiriuose, 10.10 val. – Paaluonyje, 10.20 val. – Jakðiuose, 10.30 val. – Pelutavoje, 10.40 val. – Pernaravoje, 11 val. – Pajieslyje, 11.15 val. – Angiriuose,

11.30 val. – Sviliuose, 12 val. – Dotnuvoje, 12.20 val. – Krakëse, 12.40 val. – Mantviliðkyje, 12.50 val. – Gudþiûnuose, 13.10 val. – Vikaièiuose, 13.20 val. – Devynduoniuose, 13.30 val. – Miegënuose, 13.45 val. – Surviliðkyje, 14 val. – Ðlapaberþëje, 14.15 val. – Kalnaberþëje, 14.45 val. – Lanèiûnavoje, 15 val. – Truskavoje.

Pakruojo rajono Lygumø vilnø verpykla, tel. 8 698 71 270. www.verpykla.lt

mà Policijos komisariatas per tris ðiø metø mënesius pradëjo net 26 ikiteisminius tyrimus, dar trimis atvejais atsisakyta tokius tyrimus pradëti. „Policijos duomenimis, pirmàjá metø ketvirtá pradëtuose ikiteisminiuose tyrimuose didþiausià nukentëjusiøjø dalá sudaro moterys. Jø – 22, maþameèiø vaikø – du, o vienas nukentëjusysis – vy-

Jiedvi ir centro projektø koordinatorë Þydrë Mackevièienë neseniai susitiko su komisariato Prevencijos poskyrio virðininke Danute Mykolaitiene, Këdainiø „Ryto“ vidurinës mokyklos psichologe Jûrate Þuravlioviene ir ðios mokyklos socialine pedagoge Viktorija Gapðiene. Jos tarësi, kaip bendradarbiauti, kad bûtø ámanoma kuo sëkmingiau padëti smurtà patirianèioms moterims, dalinosi jau sukaupta patirtimi. Beje, Moterø kriziø centras, kuriam vienu kabinetu naudotis yra leidæ Policijos komisariato vadovai, tikisi ir platesnës visuomenës paramos. „Bûtume labai dëkingos, jeigu mûsø veiklà gyventojai paremtø pervesdami dalá pajamø mokesèio“, – sako J. Valionienë. Norintieji pasinaudoti ðia valstybës sudaryta galimybe pildydami paraiðkà turëtø nurodyti Moterø kriziø centro identifikavimo kodà 302502378.

Bandë papirkti policijos patrulius /Atkelta ið 1 psl./ Supratæs, kad ákliuvo ir neiðvengs administracinës atsakomybës uþ toká grubø Keliø eismo taisykliø paþeidimà, vyriðkis nusprendë duoti pareigûnams kyðá. Nepaisydamas perspëjimø jis policijos tarnybiniame automobilyje padëjo 150 litø ir buvo nuveþtas á komisariato areðtinæ. Ðeðtadienio pavakare panaðiai atsitiko kelyje Aristava– Këdainiai–Cinkiðkis, pagrindinëje Josvainiø miestelio gatvëje. Formindami eismo ávyká policijos patruliai nustatë, kad ðá ávy-

ká sukëlæs 61-eriø metø Josvainiø seniûnijos Macgaliø kaimo gyventojas vairavo mopedà neblaivus, be to, neturëjo teisës jo vairuoti, nepateikë mopedo registracijos liudijimo, techninës apþiûros talono ir draudimo dokumento. Nusprendæs, kad ið keblios padëties gali iðgelbëti pinigai, vyriðkis pareigûnams davë 70 litø kyðá. Abu minëti vairuotojai neiðvengs ne tik administracinës atsakomybës, kurios kratësi, bet ir susilaukë baudþiamøjø bylø uþ pareigûnø papirkimà.

Praëjusio penktadienio vakare Këdainiø miesto Geguèiø parkelyje 20-meèiam këdainieèiui buvo sulauþytas þandikaulis. Jaunuolis artëjant vidurnakèiui nukentëjo nuo kito jaunuolio, kurá paþásta ið matymo. Dël þandikaulio lûþio suþalotasis iðveþtas gydytis á Kauno klinikas, o átariamasis ieðkomas. Këdainiuose sumuðtø þmoniø, kurie kreipësi á policijà, pastaruoju metu pasitaikë ne vienas. Net du ávykiai buvo uþregistruoti Ðëtos gatvëje. Prie 97-ojo namo 17-metá sumuðë ið matymo paþástamas 23-ejø metø këdainietis, kuris vëliau buvo uþdarytas á areðtinæ, o prie autobusø stotelës 49-eriø metø këdainietá uþpuolë du jaunuoliai, kurie reikalavo pinigø, o negavæ sumuðë ir suspardë vyriðká.

Vagys eina per sodus ir sodybas Su pavasariu atgijæ vagys ir toliau kasdien nusitaiko á svetimà turtà. Ima viskà, kà pajëgia Praëjusá ðeðtadiená Policijos komisariate buvo uþregistruotos dvi vagystës. Viena jø – Ðëtos miestelyje, kita – Justinavoje. Ðëtoje buvo apvogtas 46-eriø metø këdainieèio savivartis MAN ir traktorius. Nuo jø abiejø pagrobta po du akumuliatorius, be to, nuo traktoriaus priekabos nuimta metalinë atrama su uþpakaliniais þibintais. Savininkui padarytas 1 tûkst. 560 litø nuostolis. Kitas, 43-ejø metø amþiaus, këdainietis tà dienà rado apvogtà savo sodo namelá Justinavoje. Iðstûmæ mediná lango rëmà, vagys álindo vidun ir ið ten iðneðë mikrobangø krosnelæ, dëklà malkoms dëti, giluminá vandens siurblá ir televizoriø. Nuostolis – 545 litai.

Nuostoliai – tûkstanèiais Kur kas didesnis, net 2 tûkst. litø, nuostolis buvo padarytas 43ejø metø josvainieèiui, ið kurio sandëliuko pavogti keturi universalûs ratai su lengvo lydinio ratlankiais ir padangomis. Á ûkiniame pastate esantá sandëliukà vagys pateko nukirpæ pakabinamos spynos àselæ. Tomis dienomis Josvainiuose buvo apvogtas ir 59-eriø metø këdainietës ûkinis pastatas, nuo kurio irgi numuðta spyna. Pagrobæ þoliapjovæ, vagys padarë 1,5 tûkst. litø nuostolá. O Pelëdnagiø seniûnijos Labûnavos kaime vagys susigundë pintais lauko baldais 36-eriø metø labûnavietës sodyboje. Savininkei padaryta 550 litø þala. „Rinkos aikðtës“ inf.


4

2012 m. balandþio 24 d.

Kraðtieèio dovanos – atsisveikinimas su gimtine Auðra MALINAUSKIENË

Aktyviai dalyvauja

Prieð keletà dienø kaunietis Petras Raila á Ðëtos seniûnijà uþsuko su dovanomis – ddviem viem ðv ðv.. Mergelës Marijos bareljefais ir þvakidëmis bei nauju kryþiumi inklui kryþiumi,, skirtu Pagiriuose stovinèiam pam paminklui inklui..

Seniûnijoje sveèià pasitiko Ðëtos seniûnas Petras Pupkus ir rajono meras Rimantas Diliûnas. „Su P. Raila susipaþinome 1989 metais. Tuomet jis á tuometinio sovietinio ûkio vadovus kreipësi su praðymu, kad Pagiriuose reikia statyti paminklà. 1990 metø liepos mënesá miestelio centre jo iniciatyva buvo atidengtas paminklas savanoriams, partizanams, politiniams kaliniams ir tremtiniams. Nuo to laiko P. Raila aktyviai dalyvauja Pagiriø kultûriniame ir religiniame gyvenime“, – sakë R. Diliûnas.

Iðleido ir knygà Vienas P. Railos sukurtas ðv. Mergelës Marijos bareljefas atiteko Ðëtos koplyèiai.

P. Raila gimë ir augo Ðilënø kaime, tuometinës Ukmergës apskrityje. 79 metø menininkas sakë, kad ðios jo dovanos yra atsisveikinimas su gimtine, nes jëgos pamaþu senka, o savo kraðtui norisi palikti iðliekamàjà vertæ turinèiø kûriniø, kad þmonës já prisimintø. „Mano mama kilusi ið Ðëtos,

Marguèiai – ið samarieèiø rankø Dainius ÐEPETYS

Këdainiø samarieèiai miesto vaikams surengë Atvelykio ðventæ ðventæ..

Atvelykio dienà miesto vaikai buvo pakviesti á samarieèiø bûstinæ, esanèià Sodø gatvëje. Ten jø laukë ne tik Velykø bobutë, bet ir ávairios linksmybës. Susirinkusieji þaidë ávairius þaidimus, dainavo, dalijosi marguèiais. Këdainiø samarieèiø skyrius ðiuo metu vienija 28 narius, ið ku-

Vaikams smagu bûti kartu.

o tëtis – ið Pagiriø, todël man ðis kraðtas yra brangus ðirdþiai. Po vienà ðv. Mergelës Marijos bareljefà ir medinæ þvakidæ atiteko Pagiriø ir Ðëtos koplyèioms. Taip pat pats padariau ir pritaisiau nuo Pa-

giriuose stovinèio paminklo ilgapirðèiø nugvelbtà Lietuvos herbà – Vytá“, – pasakojo P. Raila. Beje, 2008 metais paðnekovas iðleido eiliuotà biografinæ knygà „Prie berþeliø keturiø“.

Vaikai þadëjo uþaugæ bûti policininkais Keturiasdeðimt Ðëtos gimnazijos ketvirtø klasiø moksleiviø neseniai lankësi Policijos komisariate. Juos èia atlydëjo mokytojos.

„Jeigu nori bûti laimingas – laimæ neðk kitiems, nes ta laimë stebuklingai gráþta mums patiems. Tai posmas, daþnai kartojamas Këdainiø samarieèiø, kuriø tikslas – pamatyti nuskriaustà vaikà, suvargusá senjorà, nepasiturintá kaimynà, vargo prispaustà daþno þmogaus ðirdá ir dalytis su juo duona, þodþiu bei gerumu, kurio niekada nebûna per daug“, – sako Këdainiø samarieèiø skyriaus pirmininkë Severija Adomaitienë.

Kvietë á sveèius

Kraðtietis P. Raila (kairëje) turëjo apie kà pasiðnekëti su rajono vadovu R. Diliûnu. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Apie tai praneðusi Organizacinio poskyrio specialistë Auðra Pupkutë sakë, kad su vaikais bendravo ir su nelengva pareigûnø darbo kasdienybe juos supaþindino Prevencijos poskyrio specialistë Kristina Kolevatova. Vaikams buvo aprodytos ko-

misariato patalpos, Operatyvaus valdymo poskyryje esanèios laikino sulaikymo kameros, patalpos, skirtos pasikalbëti su sulaikytaisiais, taip pat pareigûnø tarnybiniai automobiliai, specialiosios priemonës – ginklai, neperðaunamos liemenës, antrankiai. Moksleiviai aplankë policijos muziejø ir Këdainiø policijos centrà, smalsiai klausinëjo, domëjosi policijos darbu ir þadëjo uþaugæ tapti policijos pareigûnais. „Rinkos aikðtës“ inf.

Velykø bobutë negailëjo dovanø ir gerø palinkëjimø.

riø 12 yra jaunuoliø. Pagrindinis jø veiklos tikslas – teikti efektyvià pagalbà tiems, kuriems labiausia jos reikia. Rûpindamiesi vyresniø þmoniø poreikiais, aktyvindami jø gyvenimà, ávairindami senjorø kasdienybæ, samarieèiai ásteigë pagyvenusiø þmoniø dienos centrà, kuriame jie mielai susitinka, bendrau-

/Nuotr. autoriaus/

ja, dalijasi iðgyvenimais, uþsiima rankdarbiais, dainuoja, rûpinasi uþ save silpnesniais, neágaliaisiais.

Dirba uoliai Jaunimas uoliai dirba su socialinës rizikos ðeimø vaikais, dalyvauja projekte „Mano maþasis draugas“, lanko neágalius ir vieniðus senelius jø namuose, senyvo amþiaus þmones globos namuose. Jauniesiems samarieèiams skirtos patalpos tapo maþu dienos centru vaikams, kuriame jie valgo, þaidþia, pieðia, lipdo, bendrauja, ðvenèia gimtadienius bei kitas ðventes, kultûringai leidþia laisvalaiká. Këdainiø samarieèiai nuolat darbuojasi labdaros paramos punkte – dalija drabuþius ir avalynæ nepasiturintiems mûsø rajono þmonëms. Ðiame punkte veikia ir arbatinë, kurioje kiekvienà dienà savanoriai pamaitina 20–30 þmoniø. Samarieèiai rûpinasi savo aplinkos þmoniø sveikata ir tinkama gyvensena, propaguoja fizinio aktyvumo svarbà, sveikà gyvenimo bûdà bei jo reikðmæ.

Vaikams buvo ádomu ne tik paliesti pareigûnø darbe naudojamas priemones, bet ir pasimatuoti neperðaunamas liemenes. /Policijos komisariato nuotr./


2012 m. balandþio 24 d.

5

Ûkyje – pats bulviasodis Dainius ÐEPETYS

Ûkininko Sauliaus Dambrausko laukas ðalia kelio, vedanèio Ðiauliø link, ties „Akimirkos“ kavine, traukia visø pravaþiuojanèiøjø dëmesá – labai keista antroje balandþio pusëje matyti akinamai baltà, lyg sniego sluoksniu padengtà didþiulá þemës plotà. Investicijos atspindys Vienas stambiausiø ne tik mûsø rajono, bet ir visos ðalies bulviø augintojø S. Dambrauskas bulves sodinti pradëjo balandþio 5àjà. Pasak jo, stebëtis neverta, nes pernai sodinimà pradëjo dar savaite anksèiau. Ûkininkas pasodino apie 105 ha bulviø, ið jø 12 ha – ankstyvøjø. „Ankstyvàsias bulves sodinome daigintas, o pasodinæ ið karto uþdengëme agroplëvele. Naktys dar ðaltos, tad saugome nuo paðalimo. Kad bulvës ásikabintø dirvoje ir pradëtø augti, reikia maþdaug septyniø laipsniø ðilumos“, – sako S. Dambrauskas. Paklaustas, kokio ekonominio efekto ûkininkas tikisi daug investavæs á ankstyvà bulviø pasodinimà, S. Dambrauskas teigë: „Agroplëvelë, darbas vienam ha bulviø kainavo maþdaug 6 tûkst. litø, dël to kilogramas planuojamo derliaus man pabrango apie 25

Ûkininkas S. Dambrauskas teigia, kad dabar – pats darbymetis.

centus, taèiau á ateitá þvelgiu optimistiðkai ir tikiuosi, jog investicija atsipirks.“

gu paprastø maistiniø bulviø.

Bulvës – Joninëms

Paprastai S. Dambrauskas sodina patikimas ir patikrintas, kaip pats sako, „prie dirvos prijaukintø“ veisliø bulves: ‘Laura’, ‘Faxe’, ‘Solistas’. Taèiau ðámet bandys auginti ir naujas veisles – ‘Balerina’, ‘Bela Rosa’. „Vis bandau kaþkà nauja, negali apsiriboti pasiektais rezultatais. Bûtina ieðkoti naujoviø ir jas taikyti ûkyje“, – teigia iððûkius mëgstantis ûkininkas. Pernykðèiai metai jam buvo gana neblogi – uþaugintas gana geras derlius: maistiniø bulviø uþaugo apie 50 t/ha, skirtø traðkuèiams – apie 35 t/ha.

Kartu su bulvëmis Daukðiø kaimo ûkininkas sodina ir svogûnus – apie 20 ha. Svogûnus sëja ið sëklos ir sëjinukø, ankstyvuosius taip pat dengia plëvele. „Bulves þadu kasti birþelio viduryje, o pirmojo svogûnø derliaus tikiuosi sulaukti apie rugpjûèio vidurá“, – viliasi S. Dambrauskas. Jis augina paprastas maistines bulves ir specialias traðkuèiams. Pastarosios, ûkininko teigimu, reikalauja daugiau darbo ir dëmesio, jø prieþiûra kitokia ne-

Bando ir naujas veisles

Miesto centre, prekybos centro „Norfa“ patalpose (J. Basanavièiaus g. 49, ðalia laþybø punkto, tel. 8 670 41 823) ásikûrusioje naujoje parduotuvëje

„PAPILDØ P ASA ULIS “ PASA ASAULIS ULIS“ rasite per 80 rûðiø eteriniø, augaliniø (kedro rieðutø, moliûgø sëklø, juodøjø indiðkø kmynø, agurklës, dygiminø ir t.t.), kosmetiniø (varnalëðø, simondsijø, erðkëtuogiø, dilgëliø, margainio, ðaltalankio ir t.t.) aliejø, rusiðkø maisto papildø, kosmetikos, ajurvediniø maisto papildø, spirulinos produktø, lietuviðkø bièiø medaus produktø, Himalajø druskos þvakidþiø, vokiðkos arbatos ir kt. Maloniai kvieèiame apsilankyti. Darbo laikas: I–V nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 9 iki 14 val. Laukiame adresu: S. Dariaus ir S. Girëno g. 50A, prekybos centro „Maxima“ patalpose, prie geleþinkelio stoties, tel. 8 607 97 114.

Dëmesio! Vairavimo mokykla Këdainiø centre!

B kategorijos kursai MOKOME VAIRUOTI su mechanine bei automatine pavarø dëþe, neágaliuosius – su rankinio valdymo automobiliu. TOBULINAME ÁGÛDÞIUS jau turintiems vairuotojo paþymëjimus bei padedame pasiruoðti valstybiniam vairavimo egzaminui.

Studentams ir moksleiviams taikomos nuolaidos. UAB „Ravida“, Didþioji g. 41, tel.: 59 540, 8 686 86 109.

Bulvës – lyg sniego pataluos.

SialexRing Sialex þiedas apsaugo vandens vamzdynus nuo rûdþiø, vario oksidacijos ir kalkiø. Apsaugo ir tausoja Jûsø prietaisus (skalbimo maðinas, indaploves, kavos aparatus ir t.t.) Þiedo dëka kalkiø likutis tampa lengvai paðalinamas nuo plyteliø, stiklo, metalo ir dar daugelio kitø pavirðiø. Suteikiama 5 metø garantija. Þiedà galësite iðbandyti 4 savaites nemokamai. Phoenis Ring Manufaktur UG, Vokietija Lietuvoje skambinti tel.: +370 612 48 929, +370 632 41 889 info@sialexring.de www.phoenixringmanufaktur.de

Mes negalime uþpildyti Jûsø netekties, bet norime pasidalinti Jûsø skausmu... Vidos Aksenavièienës ámonë teikia visas laidojimo paslaugas visà parà. Prekiauja karstais, ákapëmis, gëlëmis, vainikais.

Vaþiuoja ðarvoti á kaimo vietoves, turi reikalingà nuomos atributikà. Tel.: 8 687 85 748, 8 610 49 083. Radvilø g. 12, prie Ðv. Juozapo baþnyèios


6

2012 m. balandþio 24 d.

Taupyti nelengva, bet ámanoma? Japonø patarlë byloja: „Pinigai auga ant uþsispyrimo medþio“. Ðis pasakymas ar bent pirmoji jo dalis apie pinigø kiekio gausëjimà, ðiandien aktualus kone kiekvienam. Sudëtinga pastarøjø keleriø metø ekonominë situacija iðtuðtino daugelio kiðenes, tad þmonës áprato skaièiuoti kiekvienà lità. TTaupyti aupyti tapo madinga. Kas padeda sutaupyti? Pastaruoju metu tik ir girdime – viskas brangsta. Auga maisto produktø, ávairiø paslaugø, kitø prekiø kainos. Anot finansø specialistø, taupymas ðiandien tapo kone privalomu procesu didþiajai daugumai lietuviø. Taupyti nëra lengva, taèiau piniginei neiðtuðtëti padeda keli elementarûs dalykai: • taupyti paprasèiau, jei gerai þinai, kam taupai; • labai veiksminga susidaryti galimø iðlaidø biudþetà, kitaip tariant, suplanuoti, kam ir maþdaug kokia pinigø suma bus skiriama kiekvienà mënesá. Tikslas – nevirðyti nustatytos sumos. Nereikëtø pamirðti ir vienkartiniø iðlaidø, pavyzdþiui, dovanø, ávertinti ir numatyti galimas nepla-

nuotas iðlaidas; • santaupø sumà geriausia atidëti ið karto, gavus pajamø, o ne laukti mënesio pabaigos; • svarbu iðsiugdyti áprotá ieðkoti maþesniø kainø, keliskart pagalvoti prieð iðleidþiant pinigus, didesnius pirkinius planuoti ið anksto.

Jei tai susijæ su sveikata... Esant sudëtingai ekonominei situacijai kiekvienam svarbu apsipirkti kuo pigiau, todël ne vienas pirkëjas, prieð ásigydamas norimà prekæ, nevengia aplankyti keletà prekybos vietø ir palyginti kainas. Kaip teigia „Camelia“ vaistininkë Danutë Petrulionienë, vaistininke dirbanti jau daugiau nei 30 metø, kainas vis dar lygina nemaþai pirkëjø. „Paþástu daugelá á vaistinæ uþ-

sukanèiø þmoniø, su kai kuriais pasiðnekame ne tik apie ligas bei ávairius negalavimus, bet ir apie asmeninius dþiaugsmus ir vargus, ávairiomis kitomis temomis. Matau, kad dabar pirkëjams labai aktualios yra kainos, tad jie dþiaugiasi pas mus jas radæ itin maþas. Kiekvienà mënesá vyksta teminës akcijos, kuriø metu vitaminø ir maisto papildø galima ásigyti treèdaliu ar net perpus pigiau.“ Anot vaistininkës, pirkëjai itin vertina ir vaistinëje teikiamas nemokamas paslaugas: „Mums svarbu, kad pirkëjas, uþsukæs á vaistinæ, galëtø ne tik ásigyti reikalingø preparatø, bet ir pasikonsultuotø ar atliktø tyrimus gerai sveikatos bûklei palaikyti. Nuolat bendradarbiaujame su gydytojais specialistais, organizuojame regëjimo, akispûdþio, kraujospûdþio, cholesterolio, kaulø tankio, odos bûklës ir kt. matavimus. Praëjusios vasaros pabaigoje atnaujinta „Maþø kainø kortelë“ suteikia iðskirtiniø nuolaidø ne tik prekëms vaistinëse, bet ir ávai-

D. Petrulionienë tvirtina, kad jai svarbiausia – pirkëjas. „Dþiaugiuosi, kai galiu padëti, patarti, iðklausyti. O geriausias atlygis man – nuoðirdþios patenkintø þmoniø ðypsenos“, – pasakoja moteris.

Lietuviø taupymo ypatumai

rioms sveikatinimo paslaugoms: patikroms medicininëse ástaigose, poilsio ir groþio procedûroms, kelionëms.“ Kiekvienà mënesá pirkëjams paruoðiama ávairiø dovanëliø – skirtingomis temomis parengiamos atmintinës, kaip saugoti savo sveikatà. „Þmonës laimingi, nes lankydamiesi pas mus sutaupo dvigubai: pinigø ir laiko – pasitikrinæ profilaktiðkai, neretai iðvengia ligø ar jø komplikacijø“, – pasakoja vaistininkë.

Kaip rodo ávairûs tyrimai, nûdienos situacija daugelá lietuviø verèia taupyti – bûstui ar ávairiems daiktams ásigyti, kartais net maistui. Praëjusiais metais vienos finansø institucijos inicijuoto tyrimo rezultatai rodo, kad bent ðiek tiek santaupø turi daugiau nei pusë Lietuvos gyventojø. Labiausiai lietuviai linkæ taupyti didesniems pirkiniams, pavyzdþiui, bûstui, automobiliui, namø árangai, taip pat juodai dienai ir ávairiems nenumatytiems atvejams. Ðeimos, kuriø pagrindinis maitintojas yra pensininkas arba bedarbis, daþniausiai taupo nebûtiniausiø iðlaidø – poilsio, kultûros, kaviniø ir pan. – sàskaita. SKC ryðiø su visuomene inf.

UAB „Bûsto segmentai“ ðilèiausi A klasës langai, U=0,6W/m2K Ritininës uþuolaidos – nuo 35 Lt/vnt. Ávairios paskirties durys (lauko, vidaus, stumdomosios) Skardos lankstiniai Garaþo ir kiemo vartai, stogeliai. Laukiame Jûsø adresu: J. Basanavièiaus g. 69-1, tel.: 60 029, 8 699 25 175. Dirba I–V nuo 9 iki 17 val.

UAB „Langø era“ siûlo plastikinius langus ið A klasës profilio VEKA. Virtuvinis langas – 599 Lt, kambario – 799 Lt, balkono durys su vitrina – 949 Lt. Uþsakius langà – 33 proc. nuolaida ritininëms uþuolaidoms uþuolaidoms.. Pasiûlymas galioja balandþio mën. Tel. 8 609 77 355. El. paðtas info@languera.lt

Uþsiima langø, durø ir fasadø gamyba ir montavimu. Platus vidaus ir lauko palangiø pasirinkimas. Siûlo gaminius ir paslaugas pagal kiekvieno kliento finansines galimybes. Galimas atsiskaitymas lizingu. Þibuoklø g. 6, Këdainiai, tel. +370 347 41 526, mob. +370 685 00 815. langai@helanas.lt


2012 m. balandþio 24 d.

Parke èiulbës paukðèiai

Inkilai kraunami á priekabà ir bus gabenami á parkà. Ið kairës: J. Stungurys, A. Maliðauskas, V. Povilaitis, D. Kazlauskas, R. Vitkauskas.

Buvæs ilgametis Lietuvos þemdirbystës instituto Mokslinës informacijos ir patentotyros skyriaus vedëjas Antanas Maliðauskas ir iðëjæs á uþtarnautà poilsá ilsëtis neturi kada. Nelengva iðvardinti jo nuveiktus ir tebedirbamus darbus gamtosaugos, medþioklës, literatûros, daugiabuèio buities ir kituose baruose. Prieð aðtuoniolika metø Antanas kartu su aktyvesniais namo gyventojais organizavo pirmàjà rajone daugiabuèio namo savininkø bendrijà ir jai sëkmingai vadovauja iki ðiol. Padedant gyventojø susirinkime iðrinktiems namo valdybos nariams – E. Grajauskienei, V. Bilevièiui, K. Leistrumui, Z. Banevièienei, R. Vitkauskui ir V. Vitkauskienei – parengë ir áregistravo Akademijos gyvenvietës Parko gatvës 8-ojo daugiabuèio namo gyventojø bendrabûvio ástatus. Antano Maliðausko rûpesèiu buvo perdengtas namo stogas, prie

namo paklotas naujas ðaligatvis, ne kartà asfaltuotos duobës privaþiavime prie namo, rûsiuose árengta nauja elektros instaliacija, pakeistas namo vandentiekio vamzdynas, modernizuotas ðilumos punktas, gyventojø patogumui rûsyje árengta pirtis, susirinkimø salë ir daug kitø darbø padaryta ir tebedaroma. Ir visa tai Antanas daro be atlyginimo, retkarèiais netgi eikvodamas savo paties lëðas – transportui, medþiagoms, smulkiam remontui. A. Maliðausko interesai neapsiriboja namu ir kiemu. Daugelá metø jis vadovauja pavyzdingam Akademijos medþiotojø bûreliui. Antano pastangomis Dotnuvos miðke pastatytas medþiotojø namelis, trys darþinëlës ðienui, svirnas miðko þvërims skirtiems kitiems paðarams sandëliuoti, prie medþiotojø namelio iðkastas ðulinys ir tvenkinys. Antano dëka bûreliui priskirtuose medþioklës plotuose gyve-

nantiems þvërims þiemà nestinga maisto, nes vasarà jis organizuoja talkas ðienui, lapuoèiø medþiø ðluotelëms ruoðti, kaupiami grûdai ir ðakniavaisiai þvëriø þiemos stalui. Antanas nuo jaunystës domëjosi gamta. Turëdamas pomëgá ir sugebëjimà vaizdingai raðyti, jis parengë ir iðleido keturias knygas: „Medþiotojo vadovas“, „Medþioklë Lietuvoje 1918–1940 metais“, „Medþioklë Këdainiø kraðte“, „Medþioklë Lietuvoje 1941– 2007 metais“. Be to, jo paraðytø straipsniø ávairiais gamtosaugos klausimais nuolat randame þurnaluose „Mûsø gamta“, „Medþiotojas ir meðkeriotojas“, laikraðèiuose „Þaliasis pasaulis“, „Rinkos aikðtë“ ir kt., o jo balsà galima iðgirsti radijo laidose „Gamta visø namai“ bei Këdainiø kraðto tele-

vizijoje. Atëjo pavasaris. Antanas jam seniai ruoðësi. Namo rûsyje árengtose dirbtuvëse Antanas pavasariop uþsiëmë inkilø paukðèiams gamyba.Gerai þinodamas sparnuoèiø áproèius ir poreikius, jis sumeistravo ne vienà deðimtá inkilø zylëms, musinukëms, varnënams. Ne vienas Akademijos gyventojas savo sode iðkëlë paukðèiø þinovo ir globëjo Antano dovanotà inkilà. Balandþio pradþioje jis organizavo talkà inkilams parke iðkelti. Jam aktyviai talkininkavo instituto mokslo darbuotojas V. Povilaitis, senjorai R. Vitkauskas, D. Kazlauskas, J. Stungurys ir kiti. Buvo iðkelta dvi deðimtys inkilø, skirtø zylëms, musinukëms, varnënams. Linkime Antanui Maliðauskui stiprios sveikatos, neiðsenkanèios energijos ir sëkmingø darbø – mûsø ir mus supanèios gamtos labui. Vytas MAÐAUSKAS

Leidimai þvejoti – greitai ir patogiai Nuo ðiø metø balandþio mënesio Lietuvoje ásigaliojo nauja leidimø þûklei iðdavimo tvarka ir naujos jø kainos. Mëgëjiðkos þûklës leidimus valstybiniuose neiðnuomotuose vandens telkiniuose keièia meðkeriotojo bilietas. Iðnuomotuose vandens telkiniuose mëgëjø þvejybai bus iðduodami þûklës leidimai leidimai.. Licencinës þvejybos pavadinimà keièia limituota þvejyba, o vietoj licencijø neiðnuomotuose vandens telkiniuose bus galima ásigyti meðkeriotojo kortelæ, iðnuomotuose vandens telkiniuose – þûklës leidimà limituotai þvejybai þvejybai..

Ásigyti galima elektroniniu bûdu Meðkeriotojo bilietus ir meðkeriotojo korteles, suteikianèias teisæ þvejoti neiðnuomotuose vandens telkiniuose, bus galima ásigyti elektroniniu bûdu – naudojantis elektronine aplinkosaugos leidimø informacine sistema (ALIS). Ðios sistemos interneto adresas – http://alis.am.lt. Meðkeriotojo bilietus ir meðkeriotojo korteles ásigyti elektroniniu bûdu gali bet kuris elektronine bankininkyste besinaudojantis asmuo.

Loterijos „Perlas“ terminaluose Jeigu þvejys mëgëjas nesinaudoja elektronine bankininkyste, jis meðkeriotojo bilietà gali ásigyti viename ið 1 800 „Perlo“ loterijos terminalø prekybos centruose. Jie veikia kasdien nuo 7 iki 22 val., o sekmadieniais nuo 9 iki 20 val. Ásigyjant meðkeriotojo bilietà tokiame terminale, reikia þinoti paslaugos kodà – 101081. „Perlo“ terminaluose galima ásigyti ir meðkeriotojo kortelæ þvejybai Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose. Ásigyjant meðkeriotojo kortelæ paslaugos kodas – 101082. Informacijos, susijusios su meðkeriotojo bilietø ir korteliø ásigijimu „Perlo“ terminaluose, reikëtø teirautis tel. (8 5) 275 1751.

Keièiasi ir kainos

V. Povilaitis Akademijos parke tvirtina inkilà zylëms.

Iðsaugokime gamtà Á ðventiðkai papuoðtà salæ, skirtà projektui „Iðsaugokime gamtà“, susirinko ugdytiniai ugdytiniai,, tëveliai tëveliai,, mokytojos.

2–4 klasiø ugdytiniai skaito þodþius, skirtus gamtos iðsaugojimui.

11

Renginio tikslas – prisiminti, kokia graþi mûsø Þemë, Tëvynë Lietuva, kiek joje gyvybës, kaip jà turime saugoti, mylëti, rûpintis, dovanoti jai gerus darbus. Ðventæ pradëjo patys maþiausieji ástaigos mokinukai – pirmokëliai (pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Junèienë). Jie pasakojo apie pavasario mënesius, pavadintus sparnuoèiø vardais, mëgdþiojo pempës, balandþio, gegutës, lakðtingalos balsus, deklamavo eilëraðèius apie gandrà, pempæ, bitutæ, dainavo daineles, þaidë þaidimus. Daug dþiaugsmo tëveliams suteikë ðauniai suvaidintas padavimas „Kaip atsirado saulë“. Antros klasës mokinë Salvija pristatë projektà „Pavasario ke-

lionë“, o ketvirtokë Greta – „Kas tai padarë?“. Abi akcentavo, kad mûsø pareiga saugoti gamtà, kultûringai joje elgtis. Nedas (2 kl.) pristatë projektà „Paukðèiø skrydis“, o 2–4 klasiø ugdytiniai parodë vaidinimà „Kiðkiø trobelë“. Renginio metu vaikai pagilino þinias apie Þemæ, Saulæ, þvaigþdes. Miðkas – þmogaus gimtieji namai. Jame – pats ádomiausias, graþiausias, turtingiausias gyvenimas. Gamtos groþis ne maþiau bûtinas negu oras ir maistas, nes jis teikia dþiaugsmà. Ðventës metu dovanojome savo gerus darbus. Iðsaugokime gamtà, mylëkime tai, kà turime arèiausiai – þmogø, medá, paukðtelá, þvërelá... Dalia BAÈKIENË, Labûnavos pagrindinës mokyklos Nociûnø skyriaus pradinio ugdymo mokytoja metodininkë

Nuo balandþio mënesio keièiasi ne tik leidimø þûklei iðdavimo tvarka, bet ir jø kainos. Jos mûsø ðalyje nebuvo didinamos beveik dvideðimt metø ir dabar yra kelis kartus maþesnës nei kitose ES ðalyse. Dabar leidimø þûklei kainos Lietuvoje bus panaðios kaip Latvijoje ir Estijoje, taèiau dar gerokai maþesnës negu Lenkijoje. Þvejai mëgëjai uþ metiná meðkeriotojo bilietà mokës 50 Lt, mënesiná – 20 Lt, dviejø parø – 5 Lt. Taèiau ðis meðkeriotojo bilietas nesuteiks teisës þvejoti iðnuomotuose valstybiniuose ir privaèiuose vandens telkiniuose. Leidimø þûklei iðnuomotuose telkiniuose kainas galës nustatyti jø naudotojai, taèiau jos neturi bûti didesnës kaip 50 Lt uþ metiná leidimà, 20 Lt – uþ mënesiná, 5 Lt – uþ dviejø parø.

Tikrins, ar turi dokumentus Teisæ nemokamai þvejoti dabar turi vaikai iki 16 metø, vyresni nei 62 metø asmenys ir neágalieji. Þûklës ploto naudotojai tokià teisæ gali nustatyti ir kitiems asmenims, pavyzdþiui, vietos gyventojams. Þvejybos vietoje visi meðkeriotojai, tarp jø ir turintieji teisæ nemokamai þvejoti, privalo su savimi turëti asmens dokumentà. Ar þvejys yra ásigijæs elektroniná meðkeriotojo bilietà ar meðkeriotojo kortelæ, aplinkosaugos pareigûnai galës patikrinti elektroniniu skaitytuvu – surinkæ þvejo vardà, pavardæ ir asmens kodà. Todël tokiems asmenims nëra bûtina su savimi neðiotis atspausdintà meðkeriotojo bilietà. Jeigu meðkeriotojo bilietas ásigytas „Perlo“ terminale, tokiu atveju ðá bilietà kartu su asmens tapatybæ patvirtinanèiu dokumentu bûtina turëti þvejybos vietoje. Kauno RAAD Këdainiø rajono agentûra


16

2012 m. balandþio 24 d.

Pilietinës iniciatyvos

Këdainiuose apdovanoti „BRAVO mokiniai 2012“

Saulëtà ðeðtadiená, balandþio 21 d., pramogø centras „V ikonda“ buvo pilnut pilnutëlis. Èia vyko „Vikonda“ jau devintieji devintieji,, kasmetiniai ir tradiciniai jaunimo organizacijos „Darbas“ Këdainiø skyriaus organizuoti „BRA VO mokiniai 2012“. „BRAVO Apdovanojimø ceremonijos pradþià perkirpus simbolinæ juostà ir nuskambëjus fanfaroms iðkilmingai paskelbë rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas.

Áteikë statulëles ir prizus Ðiais metais mokiniai pretendavo á ðias nominacijas: BRAVO Linksmiausi, BRAVO Stilingiausi, BRAVO Balsingiausi, BRAVO Pilietiðkiausi, BRAVO Skandalingiausi, BRAVO Porelë. Taip pat apdovanoti BRAVO Mokytojai ir pirmà kartà buvo renkami BRAVO Studentai. Renginio metu buvo apdovanota per 16 braviðkiausiøjø.

„BRAVO mokiniai 2012“ renginio akimirkos. /Nuotr. V. Kilijono/

„BRAVO mokiniai 2012“ statulëlës ir specialûs prizai atiteko: Stilingiausiems: Rolandai Treèiakauskaitei ir Dovydui Èepui. Pilietiðkiausiems: Justinai Kleivaitei ir Ignui Grinevièiui. Linksmiausiems: Ievai Vizgirdaitei ir Kristijonui Þuperkai. Skandalingiausiems: Laurai Kairytei ir Vytenui Rysevui. Porelei: Monikai ir Mantvydui. Balsingiausiems: Aistei Kanaporytei ir Arnui Jasiûnui. Mokytojams: Irmai Kalvai-

tienei ir Tomui Balèiûnui, Studentams: Linai Jonaitytei ir Deividui Smulskiui.

Sveikino nugalëtojus „Ðiais metais „BRAVO mokiniai“ Këdainiuose vyksta jau devintàjá kartà ir kas kartà pramogø centras „Vikonda“ bûna sausakimðas. Manau, tai rodo, kad Këdainiø jaunimas nëra apatiðkas, kad jiems reikia pramogø ir renginiø, kuriuos jie patys galëtø organizuoti, dalyvauti, juose pasirodyti ir atsiskleisti. Këdainiø jaunimas yra talentingas, todël turime stengtis, kad tiems talentams Këdainiai netaptø ankðti. Sveikinu visus nugalëtojus ir iki susitikimo jau jubiliejiniuose „BRAVO mokiniuose“, – sveikino pagrindinis renginio rëmëjas Viktoras Fiodorovas. Nugalëtojus taip pat sveikino rajono savivaldybës vicemerë Nijolë Naujokienë, Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë, Seimo narys Vytautas Gapðys, rajono savivaldybës tarybos narys V. Fiodorovas, jaunimo organizacijos „Darbas“ pirmininkë Ieva Kaèinskaitë ir rajono savivaldybës tarybos narys Paulius Kalina, Europos Parlamento narys Viktoras Uspaskichas, „BRAVO mokiniai 2012“ projekto vadovës Roberta Naruðevièiûtë ir Roneta Bajorinaitë bei internetinës televizijos „(NE)Rimtas Reikalas“ atstovai Gintarë Sabaliauskaitë ir Aldas Surkevièius.

koncernui „Vikonda“, jaunimo organizacijos „Darbas“ Garbës pirmininkui V. Fiodorovui, Europos Parlamento nariui V. Uspaskichui, portalui „Këdainietis.lt“, rëmëjams: rajono savivaldybës tarybos nariui Pauliui Kalinai, „IÐKABØ CEHUI“, restoranui-vieðbuèiui „Grëjaus namas“, salonui „Gëliø kraitë“, Senamiesèio krautuvëlei,

drabuþiø parduotuvei „E&A“, „Super ðventei“, groþio salonui „Mini“, sporto klubui XFORMA, knygynui „Pegasas“, parduotuvei „Jurasta“ bei informaciniams partneriams: Këdainiø kraðto televizijai, laikraðèiams „Rinkos aikðtë“, „Këdainiø garsas“, jaunimo laidai „(Ne)Rimtas reikalas“. „Këdainietis.lt“, „Rinkos aikðtës“ inf.

Dëkoja rëmëjams Renginio organizatoriai dëkoja: renginio globëjai Seimo pirmininko pavaduotojai V. Baltraitienei, pagrindiniams rëmëjams:

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas raredakcija @ra.w3.lt raredakcija@ Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763

El. paðtas rinkosaikste@ra.w3.lt

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Pilietinës iniciatyvos“ remia

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 442 Tiraþas 5 940 egz.

Antradienio 2012-04-24  

Skaitykite

Antradienio 2012-04-24  

Skaitykite

Advertisement