Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. balandþio 21 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. balandþio 21 d. Ðeðtadienis

Nr. 46 (2 411)

Kaina 1,20 Lt

Rajono vadovai Mokykloms – cukraus kvieèia tvarkytis gamintojø dovanos

Meras R. Diliûnas (kairëje), tarybos sekretorë A. Paðkevièiûtë ir miesto seniûnas A. Kleiva apþiûrëjo Këdainiuose labiausiai apleistas vietas.

Iðdalinæ dovanas mokykloms, D. Cibulskis (antras ið deðinës) ir S. Mozeris pakvietë mokyklø bendruomenes ateityje apsilankyti jø ámonëje, susipaþinti su jos darbu.

Balandþio 21 dienà Lietuvoje skelbiama aplinkos tvarkymo akcija Jovita ÞEBRAUSKAITË „Darom Global 2012“. Rajono savivaldybës vadovai kvieèia Ðeðios Këdainiø miesto mokyklos nuo ðiol naudosis akcinës bendrovës „Nordic Sugar Këdainiai“ ástaigas, organizacijas, bendruomenes bendruomenes,, mokyklas, namø padovanotais neðiojamaisiais kompiuteriais ir multimedijos projektoriais. Dovanos buvo áteiktos bendrijas, visus rajono ir miesto gyventojus dalyvauti aplinkos penktadiená rajono savivaldybës rûmuose. tvarkymo talkoje. /Nukelta á 2 psl./ /Nukelta á 2 psl./

Vyksta tautodailininkø mugë Iki balandþio 22 dienos, sekmadienio, pavakario – 18 val. këdainieèiai dar yra laukiami tautodailininkø mugëje J. Basanavièiaus g., ðalia prekybos centro „Iki Giraitë“. Meno dirbiniais, sveikuoliðkais maisto produktais, drabuþiais, papuoðalais ir kt. èia prekiauja daugiau kaip 30 menininkø ir ávairiø ðalies rajonø. Mugæ organizuoja Ðiauliuose ásikûræs

labdaros ir paramos fondas „Naðliø fondas“, vadovaujamas Algio Raginskio. Ið rëmëjø surinktos lëðos ir kita labdara atitenka naðliams, auginantiems nepilnameèius vaikus. „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes!!! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt Balandþio 21 d. 15 val. Këdainiø kultûros centre á teatralizuotà koncertà kvieèia „Þvaigþdþiø duetø“ nugalëtojai aktorius Marius Jampolskis ir Irûna. Sveèiai – grupë STUDENTËS ir Paulius. Bilieto kaina – 20, 25 Lt.

Gali atsirasti suteptø pinigø Po to, kai treèiadienio naktá Kaune buvo pavogtas bankomatas, jo savininkas – bankas „Swedbank“ – visus perspëja, kad vagys gali bandyti atsiskaityti vogtaisiais litais ar mëginti juos iðkeisti iðkeisti.. Pavogtame bankomate buvo árengta apsaugos technologija, kuri leidþia plëðimo atveju specialiais mëlynais daþais aplieti banknotus, taigi po minëtos vagystës apyvartoje gali pasirodyti suteptø litø. Tokiø pinigø naudoti nevalia, o gavus suteptà banknotà bûtina praneðti policijai. „Rinkos aikðtës“ inf.


2

2012 m. balandþio 21 d.

Mokykloms – cukraus gamintojø dovanos

Dþiugu buvo ir dovanas gavusiems, ir jas dovanojusiems, ir tarpininkavusiems. Ið deðinës – vicemerë N. Naujokienë, meras R. Diliûnas, „Atþalyno“ gimnazijos direktorius G. Petrulis, „Nordic Sugar Këdainiai“ vadovai D. Cibulskis ir S. Mozeris, gimnazistë K. Peleckytë. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

/Atkelta ið 1 psl./

Ryðys dar labiau stiprëja Këdainiø ðviesiosios ir „Atþalyno“ gimnazijø, „Ryto“ ir „Auðros“ viduriniø, M. Daukðos ir J. Paukðtelio pagrindiniø mokyklø atstovams dovanas áteikë bendrovës vadovas Dainius Cibulskis ir „Nordic Sugar Agrocentro Lietuva“ þemës ûkio direktorius Saulius Mozeris. Rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë „Rinkos aikðtei“ sakë, kad „Nordic Sugar Këdainiai“ – socialiai atsakinga ámonë, kuri nuolat remia

savivaldybës kultûros renginius, taèiau remti ðvietimà – nauja, papildoma bendrovës kryptis, kuri dar labiau sustiprina cukraus gamintojø ryðá su rajono bendruomene.

Tikisi tæsti projektus Bendras savivaldybës ir ðios ámonës projektas ðvietimo ástaigoms remti bei skatinti gimë pernai savivaldybëje apsilankius „Nordic Sugar Këdainiai“ generaliniam direktoriui Jesperui Thomassenui. „Tada pakvietëme sveèià dalyvauti savivaldybës projektuose,

ir jis paþadëjo, pradëjo domëtis informaciniø technologijø diegimu rajono mokyklose“, – sako vicemerë. Ji taip pat pabrëþia, kad daugelis mûsø rajone veikianèiø verslo ámoniø pagal galimybes prisideda prie rajono bendruomenës gyvenimo gerinimo, ávairiø projektø vykdymo, ir cukraus gamintojai – vieni ið jø. J. Thomassenas yra savivaldybës vadovams iðsakæs viltá, kad bendrovës veikla bus sëkminga ir kitàmet, ir kad bus galimybë tæsti panaðius projektus.

Ðiais metais Këdainiai mini 640-àjá gimtadiená, tad visi kvieèiami ásitraukti á miesto ir rajono tvarkymo, ðventinio puoðimo darbus ne tik ðá ðeðtadiená. Tegul atvykæ sveèiai groþisi mûsø kraðtu, o tvarkingoje ir graþioje aplinkoje ir patiems gyventi bus smagiau. Juk tvarkymasis – tai ne tik bûdas graþinti savo rajonà ir ðalá, bet ir suburti bei vienyti jos þmones.

Praðome neðiukðlinti Norisi ne tik pakviesti tvarkytis, bet ir... neðiukðlinti, negriauti, nelauþyti, negadinti SAVO turto. Nes viskas, kas yra aplink mus – tiek materialinës vertybës, tiek dvasinës, yra sukurta visø MÛSØ protu, energija, pinigais. Ir asmeniná, ir visuomeniná turtà reikia gerbti ir tausoti, nes jis visas yra sukurtas þmoniø pastangomis ir lëðomis.

Vieni stato, kiti griauna Ðtai tik 2008 m. buvo pastatytas pësèiøjø tiltas „Vaivorykðtë“, jungiantis Këdainiø centrà su kairiajame Nevëþio krante esanèia miesto dalimi. 75 metrø ilgio ir 3,2 metrø ploèio tiltas su 800 metrø

Balandþio 27 d. 9 val. Këdainiø rajono savivaldybës tarybos posëdþiø salëje (J. Basanavièiaus g. 36) vyks rajono savivaldybës 10-asis Tarybos posëdis DARBOTV ARKË: DARBOTVARKË:

1. Dël Këdainiø rajono savivaldybës administracijos direktoriaus pavaduotojo Gintaro Rugieniaus atleidimo ið pareigø 2. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. TS4 ‚,Dël Këdainiø rajono savivaldybës mokyklø tinklo pertvarkos 2012–2015 metø bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir dël mokyklø reorganizavimo sàlygø 3. Dël Këdainiø kalbø mokyklos nuostatø patvirtinimo 4. Dël atlyginimo dydþio nustatymo uþ teikiamas programas Këdainiø kalbø mokykloje 5. Dël pritarimo projekto „Këdainiø kraðto muziejaus ekspozicijos atnaujinimas“ teikimui 6. Dël pritarimo Këdainiø rajono savivaldybës vieðosios ástaigos Gudþiûnø ambulatorijos vadovo 2011 m. ataskaitai 7. Dël atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesèio 8. Dël VðÁ Kauno regiono atliekø tvarkymo centro paskolos 9. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2011 m. gruodþio 9 d. sprendimo Nr. TS467 „Dël nekilnojamojo daikto pirkimo“ pakeitimo 10. Dël Keliø prieþiûros ir plëtros programos lëðø paskirstymo vietinës reikðmës keliams bei gatvëms tiesti, taisyti (remontuoti), priþiûrëti ir saugaus eismo sàlygoms uþtikrinti 2012 metais 11. Dël Këdainiø rajono savivaldybës tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. TS1 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës 2012 metø biudþeto tvirtinimo“ pakeitimo ir Këdainiø rajono savivaldybës 2012 m. melioracijos darbø programos valstybinëms funkcijoms atlikti objektø sàraðo tvirtinimo 12. Dël leidimo Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Këdainiø miesto seniûnijai nuomotis lengvàjá tarnybiná automobilá 13. Dël Këdainiø rajono savivaldybës 2011–2013 metø strateginio veiklos plano 2011 m. ataskaitos 14. Dël turto perdavimo ðvietimo ástaigoms 15. Dël turto perdavimo eksploatuoti UAB „Këdainiø vandenys“ 16. Dël D. Rudzinsko gatvës aðiniø linijø ir koordinaèiø tikslinimo Akademijos miestelyje, Dotnuvos seniûnijoje 17. Dël gatvës pavadinimo suteikimo Akademijos miestelyje, Dotnuvos seniûnijoje 18. Dël Jûros gatvës aðiniø linijø ir koordinaèiø tikslinimo Bokðtø kaime, Dotnuvos seniûnijoje 19. Dël gatvës pavadinimo suteikimo Gëlainiø kaime, Dotnuvos seniûnijoje 20. Dël gatviø pavadinimø suteikimo Vainotiðkiø kaime, Dotnuvos seniûnijoje 21. Dël gatvës pavadinimo suteikimo Januðavos kaime, Këdainiø miesto seniûnijoje 22. Dël naujo þemës sklypo motokroso trasai árengti Këdainiuose, J. Basanavièiaus g., detaliojo plano tvirtinimo 23. Dël miðkø ûkio þemës sklypo Pelëdnagiø sen., Zabieliðkio k., kadastrinis Nr. 5350/ 0020:298, padalinimo á du sklypus ir sklypo gamybiniø atliekø saugojimo aikðtelei statyti suformavimo detaliojo plano tvirtinimo Tarybos posëdþiui parengti sprendimø projektai skelbiami savivaldybës svetainëje www.kedainiai.lt Juos galite surasti ir susipaþinti skyriuje E.demokratija-Tarybos sprendimø projektai arba Tarybos posëdþiai.

Gyventojus priims Tarybos nariai

Rajono vadovai kvieèia tvarkytis /Atkelta ið 1 psl./

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA

pësèiøjø taku buvo statomas pusantrø metø. Jo projektui, statyboms buvo skirta per 2 mln. litø ið savivaldybës biudþeto. Gaila, bet dabar jis jau atrodo apgailëtinai: apraðinëtas, aplauþytas, nuspardytas. Kaþkam prireikë turëklø, kai kam – ðviestuvø ar kitø detaliø. Pagal pernai pradëtà vykdyti projektà, kuriam skirta 653 906,46 Lt (ES lëðos – 588 515,81 Lt, savivaldybës biudþeto – 65 390,65 Lt), bus sutvarkytas ir iðvalytas Smilgos upelis, renatûralizuota jo vaga (nuo þioèiø iki J. Basanavièiaus gatvës) priartinant jà prie natûralios formos. Visa tai dabar ir daroma pagal projektà, bet... viena pusë Smilgos upelio tvarkoma, kita – terðiama. Ir paèiø gyventojø. Juk ne kaþkas svetimas verèia statybos atliekas á pakrantæ, meta padangas ir butelius. Savi këdainieèiai. Tai tik keletas vietø, kurias vienà balandþio dienà aplankë rajono meras Rimantas Diliûnas, tarybos sekretorë Aldona Paðkevièiûtë ir miesto seniûnas Alvydas Kleiva. O tokiø vietø, deja, ir rajone, ir mieste daug.

Dëkoja besirûpinantiems Rajono savivaldybës meras

R. Diliûnas ir miesto seniûnas A. Kleiva dëkoja tiems þmonëms, kurie graþiai tvarkosi aplinkà, sodina medeliø, gëliø, puoðia savo kiemus, o kartu ir miestà bei rajonà. Taip pat dëkoja rajono Policijos komisariatui, nes policijos pareigûnai niekada neuþmerkia akiø matydami, kaip niokojamas miesto groþis. Ávairiø reidø, popietinio darbo mieste metu pareigûnai aptinka ne vienà miesto terðëjà ir stengiasi ne ið karto bausti, bet áspëti, paaiðkinti, kas, rodos, ir taip kiekvienam turëtø bûti aiðku: nesàþininga terðti aplinkos, kurioje patys gyvename, kurià kiti puoselëja, priþiûri ir stengiasi, kad visiems miesto gyventojams bûtø jauku. Taigi jei matote, kad kaþkas terðia miestà, ðiukðlina, kitaip niokoja turtà, skambinkite policijai telefonu 112. Policija ne tik pabara, bet ir baudþia, nes, deja, kai kurie þmonës elgiasi tinkamai tik tada, kai bijo. O ið tikro juk ne baudø baimë turëtø mus skatinti gerbti savo ir kitø darbà, tausoti aplinkà, kurioje patys ir gyvenam. Rûta ÐVEDIENË, rajono savivaldybës vyr. specialistë

Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narys, Kaimo reikalø ir aplinkosaugos komiteto anagas balandþio 26 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valandos gyventonarys Vygantas V Vanagas jus priims Këdainiø rajono savivaldybës administraciniame pastate, 215 kab. (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai), telefonas (8 347) 60 930. Informacija teikiama telefonu (8 347) 69 555. Uþs. Nr. 1 344

Bagaþinëje rado draudþiamo alkoholio Policijos pareigûnai pareigûnai,, treèiadiená Këdainiuose sustabdæ patikrinti fordà, jo bagaþinëje rado nusikalstamo turinio kroviná. Pavakare J. Basanavièiaus gatvës 122-ojo namo kieme sustabdytame automobilyje „Ford Escort“ patruliai pamatë net 40 plastikiniø buteliø. Pusantro litro talpos buteliai buvo pripildyti skaidraus skysèio, turinèio specifiná alkoholio kvapà. Fordà vairavæs 61-eriø metø këdainietis buvo uþdarytas á areðtinæ, jam gresia baudþiamoji atsakomybë. „Rinkos aikðtës“ inf.

Skelbimai priimami telefonu 60 763.


2012 m. balandþio 21 d.

3

Parengtas rajono plëtros strateginis planas Auðra MALINAUSKIENË

Ketvirtadiená vieðbuèio-restorano „Grëjaus namas“ konferencijø salëje vyko informacinis projekto „Këdainiø rajono savivaldybës strateginio plëtros plano iki 2020 metø parengimas“ renginys, kuriame buvo diskutuojama apie tai tai,, kaip mûsø rajonas vystysis per artimiausius aðtuonerius metus.

Mero pavaduotoja N. Naujokienë pristatë rajono plëtros planà, kuris kasmet bus koreguojamas.

Skaitë praneðimus Susitikime dalyvavo rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë, savivaldybës specialistai, seniûnai, kitø rajono ástaigø vadovai ir atstovai. Susirinkusiems praneðimus skaitë savivaldybës Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vyr. specialistë Auðra Ðèiukienë, Ûkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento direktorius Mindaugas Danys, taip pat þurnalistas, ávaizdþio, komunikacijos ir verslo, rinkodaros konsultantas Giedrius Drukteinis.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Galës koreguoti Vicemerë N. Naujokienë pasidþiaugë, kad savivaldybei pavyko parengti strateginá plëtros planà, kuriame numatytos jo gairës, priemonës, tikslai ir vizija. „Strateginis planas mus ágalina veikti kryptingai. Be to, galime ávertinti tai, kà jau turime – puikià geografinæ padëtá, gyvà kraðto istorijà. Ðie dalykai pade-

da pasirinkti plëtros kryptá, kuria mums reikia dirbti iðsaugant mûsø kultûros paveldo vertybes, kartu atsiþvelgiant á tai, kad nuo seno Këdainiø rajonas buvo ir þemës ûkio kraðtas, turëjæs tvirtus ekonominius pagrindus bei stiprià pramonæ. Plëtros plane buvo atkreiptas dëmesys ir á inovacijas, technologijas, kurios ávairiais bûdais bûtø pritrauktos á mûsø miestà“, – kal-

Stogas – svarbiausia namo dalis

Ilgai laukta ir pagaliau 2012 metais startavusi asbestiniø stogø keitimo programa sulaukë didelio þmoniø susidomëjimo. „Stogas – viena ið paèiø svarbiausiø namo daliø, kuri ne tik apsaugo visà namo konstrukcijà, bet ir puoðia, todël nenuostabu, kad paskelbus apie Europos Sàjungos (ES) finansuojamà asbestiniø stogø keitimà no-

rinèiø tai padaryti atsirado daug. Sukruto ne tik kaimo þmonës, bet ir prekybininkai – per kelis mënesius atsidarë daug naujø ámoniø, neretai siûlanèiø kokybës stokojanèius produktus, todël renkantis stogo dangà labai svarbu kuo daugiau suþinoti apie ámonæ ir jos teikiamus produktus“, – pataria 21 metus Baltijos ðalyse dirbanèios vienos ið didþiausiø plieniniø stogø gamintojos „Toode“ atstovas Këdainiuose pardavimø vadybininkas Karolis Varnas. Vienos populiariausiø stogø dangø Lietuvoje yra plieninë èerpiø imitacija. Plieninë stogo danga puikiai atrodo, yra lengva bei greitai dengiama, be to, kainuoja maþiau. Plieninës èerpiø imitacijos dengiamo kvadratinio metro kaina maþesnë nei beasbestinio ðiferio bei gero-

kai maþesnë uþ moliniø èerpiø. Taip pat didelis plieniniø stogø privalumas yra spalvø ávairovë – galima rinktis net ið 25 spalvø. Prieð renkantis stogo gamintojà svarbu þinoti, ar ámonë gali pateikti atitikties deklaracijas ir árodymus, kad stogo danga tikrai bus kokybiðka ir jos nereikës keisti po keleriø metø. Daþnai naujos ámonës negali suteikti garantijos, nes po keleriø metø tos ámonës jau gali ir nebûti. Stogo dangà pravartu pirkti tiesiai ið gamintojo, nes gaunama geresnë kaina bei profesionali konsultacija – tai padeda iðvengti klaidø dengiant stogà. Vienas pavyzdþiø – abrazyviniø instrumentø naudojimas pjaustant plieninæ dangà. Tai daryti grieþtai draudþiama, nes karðtos kibirkðtys gali

bëjo vicemerë N. Naujokienë. Pasak jos, ðis renginys nemaþai visuomenës daliai leis susipaþinti su parengtu planu ir, atsiþvelgiant á specialistø bei gyventojø pasiûlymus, planas kasmet bus koreguojamas, nes jame numatyti tik esminiai dalykai.

Planà rengë atsakingai Pagal sutartá kartu su Këdainiø rajono savivaldybës administpaþeisti apsauginá sluoksná, todël tose vietose vëliau gali atsirasti rûdþiø. Viso to iðvengsite, jei kreipsitës á specialistus. „Toode“, kaip gamintojas, orientuojasi á individualiø namø stogo dangø gamybà ir stengiasi patenkinti visus kliento lûkesèius. „Toode“ plieninës èerpiø imitacijos stogo danga pagaminama tokiais lakðtø ilgiais, kokiø reikia konkreèiam stogui – tai uþtikrina stogo dangos patikimumà ir maþà atliekø kieká, kartu ir maþina kainà. Plieninës stogo dangos dengiamo ploto kvadratinio metro kaina yra maþesnë, nei beasbestinio ðiferio, nes beasbestinis ðiferis skaièiuojamas lapais, o lapus uþdengus vienà ant kito galutinë dengiamo kvadratinio metro kaina labai iðauga. To neþinantis klientas gali lengvai apsigauti. Plieninës stogø dangos yra vienos populiariausiø dangø Lie-

racija mûsø kraðto plëtros planà iki 2020 metø rengë Smulkaus ir vidutinio verslo departamento direktorius M. Danys. Rengiant planà jam teko bendrauti su rajono Tarybos nariais, savivaldybës specialistais, verslo ir bendruomeniø atstovais, vietos gyventojais ir mokiniais. „Plano rengimo metu vadovavomës nustatyta metodika, taikoma visose Lietuvos savivaldybëse, atsiþvelgdami á nacionalinius ir Europos Sàjungos planavimo dokumentus. Plano ágyvendinimas yra iðskaidytas á tris dalis-prioritetus: þmogiðkøjø iðtekliø plëtra pasirengiant besikeièianèiai ekonomikai, konkurencinga vietos ekonomika bei darnaus þmogaus bei aplinkos vystymàsi uþtikrinanti infrastruktûra“, – sakë M. Danys. Sveèio teigimu, labai svarbu, kad strateginis planas yra kintantis dokumentas, nes yra sukurtas mechanizmas, leidþiantis sekti plano vykdymo eigà ir já pagal poreikius koreguoti. tuvoje, nes jos yra ilgaamþës, lengvai ir greitai dengiamos. Ilgametæ patirtá turinti plieniniø stogø gamintoja „Toode“ pagal matmenis gali pagaminti ne tik stogo dangà, bet ir visas apskardinimo dalis: kraigus, vëjalentes, karnizus, taip pat lietaus sistemà bei pasiûlyti kokybiðkà ir nebrangià difuzinæ plëvelæ. Viskà gausite vienoje vietoje. Suteikiama net iki 35 metø garantija. Pasak K. Varno, „Toode“ stogo danga yra puikus pasirinkimas, nes net ir po penkeriø metø Jums prireikus, pavyzdþiui, kopëèiø jos bus pritaikytos pagal stogo dangos spalvà ir su reikiamomis tvirtinimo detalëmis. „Atsakysime á visus klausimus dël stogo dangos keitimo, padësime ir patarsime“, – tvirtino „Toode“ atstovas K. Varnas. Daugiau informacijos www.toode.lt. Uþs. Nr. 1 343

Dëmesio! Balandþio 29 dienà Këdainiø sporto mokyklos salëje vyks MMKL Centro provincijos finalo ketverto varþybos. 11 val. – varþybos dël III vietos, 12.30 val. – finalas. Dalyvauja: „Aurida“, Viduklës „Vidukelë“, Ariogalos „Dairena“ ir Kauno raj. Akademijos komandos. Kvieèiame þiûrovus! „Ekipa“

UAB „Þemetra“ atlieka þemës sklypo Këdainiø r., Pelëdnagiø sen., Pëdþiø k., skl. Nr. 578-3, kadastrinius matavimus. Ðis sklypas ribojasi su Marijonos Milkevièienës (mirusi) sklypu, kurio Kad. Nr. 5350/0023:183, ir Audronës Arbaèauskaitës (nerasta paieðkos sistemoje) sklypu, kurio Kad. Nr. 5350/0023:223. Suinteresuotus asmenis praðome kreiptis adresu: Knypavos rinkos a. 3, Këdainiai, tel. 8 657 80 043.


4

2012 m. balandþio 21 d.

Kaip G. Steponavièius gerbia mokytojus? Ta pati aukðèiau paminëta èius kitø mokytojø. Diskriminuo- naujo savo reformos ágyvendinikaimo mokyklos mokytoja Genoja dël jø amþiaus ir staþo. Puose- mo þingsnio. vaitë prisipaþino turëjusi vilties, Premjeras Andrius Kubilius ir lëdamas këslus apriboti vyresnio Pro vienà ausá áëjo, pro kad ávyks pirmalaikiai Seimo rinamþiaus mokytojø veiksnumà moðvietimo ir mokslo ministras kità iðëjo kimai ir G. Steponavièius nespës kykloje. Taip, taip, jo diriguojamoGintaras Steponavièius penkiems ágyvendinti visø savo këslø. Dabar je ministerijoje brandinami bûtent geriausiems 201 20111 metø mokytoDidþiosios Britanijos, Prantokie reformos planai. Kad vyres- cûzijos ir kitø ðaliø premjerai kal- ði viltis þlugo. Ir bûsimus 2012– jams áteikë Metø mokytojo nio amþiaus, didelá darbo staþà ir ba apie tø ðaliø pastangas pritrauk- 2013 mokslo metus dar sustyguos diplomus, laureatø þenklelius ir patyrimà turintys mokytojai nega- ti vyresnio amþiaus þmones á akty- dabartiniai Ðvietimo ministerijos premijas. lëtø dirbti savarankiðkai. Kad jie vø darbà ir sudaryti jiems sàlygas vadovai pagal liberalø ministro komandà. Informacija pamàstymui: taptø tik jaunesniø kolegø padë- pratæsti savo profesinæ veiklà. JAV Vidurio Vakarø jëjais. Konsultantais? O Metø mokytojo premija skiriama valstijas siaubia tornadai. gal pastumdëliais? uþ reikðmingiausius pedagogikos Ministras viena ranka áteikinëja diplomus ir Sugriovë daugybæ namø. Esà reikia uþleisti viesrities darbus, indëlá á ðvietimo reþenklelius penkiems geriausiems, o kita – Nusineðë, kaip praneðatà jauniems mokytojams. formos ágyvendinimà, þmogiðkøma, ðeðiø þmoniø gyvybes. diskriminuoja ðimtus ir tûkstanèius kitø mokytojø. G. Steponavièiaus ministejø ir pilietiniø vertybiø ugdymà. O tenykðtës meteorologirijoje jau kurpiama nauja Graþus gestas. Demonstruojos þinybos informuoja, kad orø mokytojø kvalifikacijos koncepcijantis, kaip konservatoriø ir libeÞemaitijos regiono ðvietimiepagerëjimo dar nenusimato. Bet ja. Pagal jà prieðpensinio ir pensiralø valdþia gerbia ir myli mokyèiø PS susivienijimo pirmininkas nepalyginamai baisesnis tornadas nio amþiaus dirbantys mokytojai tojus. Ðtai, þiûrëkite! Kaip mes gautø emerito vardà. Suteikus ðá Eugenijus Jesinas prieð kurá laikà siauèia Lietuvoje. Jo vardas – G. nusileidþiame ið savo valdþios vardà, jiems bûtø atimtas savaran- dienraðèiui „Respublika“ pateikë Steponavièiaus ðvietimo reforma. olimpo. Spaudþiame rankà mokykiðko darbo krûvis. Jie tik konsul- ádomiø faktø. Kurie liudija, kad ki- Paskutinis ðio tornado ðuoras þatojui. Asmeniðkai prisegame þen- tuotø savo jaunesnius kolegas ir tose ðalyse mokytojai yra gerbiada akmens ant akmens nepalikti mi ne þodþiais, bet darbais. Ðtai klelá. Áteikiame diplomà. padëtø jiems. ið daugumos kaimo mokyklø. Ir Galbût kaþkam net aðarà iðKaip mokytojams emeritams kaimyninëje Lenkijoje uþ ilgalaiká visos ðvietimo sistemos. Kai nei spaudë toks vaizdas. bûtø atlyginama uþ jø konsultaci- darbà mokytojams skiriama pre- ið ðio, nei ið to kaimo mokyklose Ar po tokio reginio kam nors næ veiklà? G. Steponavièius to dar mija: uþ 20 metø darbo staþà – 75 ávedamas 15–20 privalomas vaidar apsivers lieþuvis pasakyti, kad nekonkretizavo. Taèiau tikisi ðios proc. mënesinio atlygio; uþ 25 mekø skaièius klasëje. Ir ávedamas valdanèiajai koalicijai nerûpi mo- diskriminacinës naujovës dëka su- tø – 100 proc.; uþ 30 metø – 150 naujas normatyvas: 11 klasëse tukytojø problemos? Kad ji nesirû- taupyti daug pinigø. Vadinasi, jø proc.; uþ 35 metø – 200 procentø rëti ne maþiau kaip dvi klases po pina ðvietimu? atlygis bus lygus ðnipðtui. Arba ne mënesinio atlygio. Be to, ten mo- 20 vaikø! Vienoje mûsø rajono mokyk- kà didesnis. Kam tokios sàlygos kytojams, kaip ir visø biudþetiniø loje dirbanèiai mokytojai Geno- nepatiks – galës iðeiti. Greièiau ið- ástaigø darbuotojams, priklauso Rekviem kaimo mokyklai vaitei (vardas pakeistas) lieþuvis sispræs mokytojø pertekliaus pro- taip vadinamas 13-as atlyginimas. Ávedami normatyvai, puikiai Apie ðiuos ir kitus Europos apsivertë. Ji prisipaþino, kad blema. Kam reikia mokytojø, jeiSàjungos ðaliø teigiamus ðvietimo þinant, kad kaimo mokyklos neanaiptol nesididþiuotø bet kokiu gu nebelieka mokyklø? galës jø ávykdyti. apdovanojimu, jeigu jis bûtø áteikÁdomu, kà apie tokià libera- ir poþiûrio á pedaPuikiai þinant, Kai paskutinis taðkas – tas uþ „indëlá á ðvietimo reformos lø ministro brukamà reformos gogus pavyzdþius kad dël to turës mokykla – sunaikinamas, ágyvendinimà“. Nes ji nieko neku- naujovæ pasakytø ðviesaus atmini- kalbëjo Seimo ria, o tik viskà griauna. O premje- mo þilagalvë profesorë Meilë narys darbietis natûralu, kad ávyksta absoliu- uþsidaryti didþioji dauguma periro A. Kubiliaus ir ministro G. Ste- Lukðienë? Tikriausiai, kaip þmo- Vydas Gedvilas tus sodybø tuðtëjimo metas. ferijos mokyklø. ponavièiaus pademonstruota pa- nës sako, grabe apsiverstø pama- 2011 m. vasarà Kà ten dauguma Seime vykusiame garba mokytojams, anot Genovai- èiusi, kaip giliai G. Steponavièius – beveik visos. forume. tës, tik netikras pinigas. palaidojo jos iðsvajotà tautinës Kartais menas gyva gija ásipiTaèiau tiek Seime, tiek Vymokyklos idëjà! Ið paðaknø naiKvalifikacijos koncepcija riausybëje sëdintiems visø rûðiø li- na á realø gyvenimà. Atrodo, kad kindamas paèias mokyklas... Haidno „Atsisveikinimo simfonipagal G. Steponavièiø Visa laimë, kad valdanèiosios beralams ðie pavyzdþiai ir V. Gedja“ paraðyta bûtent mûsø mokykvilo þodþiai pro vienà ausá áëjo, pro G. Steponavièius viena ran- koalicijos kadencija jau baigiasi. kità iðëjo. Premjerà A. Kubiliø ir loms. Kaip rekviem. Kaip epitafika áteikinëja diplomus ir þenkle- Artëja rinkimai. Ir liberalø dele- visus konservatorius liberalioji mi- ja. Prisimenate – simfonijai bailius penkiems geriausiems, o kita guotas ministras G. Steponavièius nistro G. Steponavièiaus ðvietimo giantis orkestrantai po vienà atsi– diskriminuoja ðimtus ir tûkstan- tikriausiai nebespës þengti ðio politika tenkina? Tenkina. O kam kelia, padeda instrumentà ir uþgesina prie piupitro degusià þvaji nepatinka, gali sau emigruoti. kæ. Þvakës gæsta viena po kitos. Tornadas Lietuvoje Ðtai nutyla paskutinis akordas, iðeina paskutinis orkestrantas, uþIðvaþiuoja... Iki ðiol iðvaþiuogæsta paskutinë þvakë ir viskas padavo jaunimas arba dar stiprûs skæsta tamsoje... pusamþiai darbingo amþiaus þmoÐtai tokioje tamsoje liberalø nës. Tautos stuburas. O pastaruoministras uþsimojo paskandinti ju metu ðalies þiniasklaidoje pasi- mûsø kaimus ir miestelius. Uþgegirsta vis daugiau stulbinanèiø sindamas vienà po kitos já apðviepraneðimø: jau iðvaþiuoja ir pen- èianèias þvakes – mokyklas. Be sininkai... Nieko nuostabaus. La- abejo, finansø ministrë Ingrida Ðibiau stebëtis reiktø, jeigu jie ryþ- monytë iki delnø uþkaitimo ploja tøsi likti Lietuvoje. Pavyzdþiui, G. Steponavièiui: juk kiek pinigø mokytojai veteranai, susidûræ su jis sutaupys ðalies biudþetui! Bet ministro G. Steponavièiaus reið- kaip èia neprisiminti R. Sadauskiama „pagarba“ jø darbui ir nuo- ko-Kvietkevièiaus þodþiø: „PrivaDëmesio! Vairavimo mokykla Këdainiø centre! pelnams. lome prognozuoti ateitá ne tik iki Giedrûna GIRDENYTË

B kategorijos kursai MOKOME VAIRUOTI su mechanine bei automatine pavarø dëþe, neágaliuosius – su rankinio valdymo automobiliu. TOBULINAME ÁGÛDÞIUS jau turintiems vairuotojo paþymëjimus bei padedame pasiruoðti valstybiniam vairavimo egzaminui.

Studentams ir moksleiviams taikomos nuolaidos. UAB „Ravida“, Didþioji g. 41, tel.: 59 540, 8 686 86 109.

biudþetiniø metø pabaigos.“ O kokiai ateièiai kloja pamatus G. Steponavièius, pritariant visai premjero A. Kubiliaus komandai? Per dvideðimt metø nepriklausomoje Lietuvoje jau uþdaryta daugiau kaip pusë mokyklø! Po pastarøjø Ðvietimo ir mokslo ministerijos þingsniø priimant padidintus normatyvus, mokyklø uþdarymo procesas dar labiau paspartës. Juk ið esmës priimtas sprendimas praktiðkai visiðkai iðnaikinti kaimo mokyklas.

Jurgis Razma meluoja Seimo narys Jurgis Razma, kovo 15 dienà dalyvavæs BTV laidoje „Sàmokslo teorija“, tvirtino: „Dël mokyklø uþdarymo èia savivaldybës paèios sprendþia, jei trûksta vaikø. Vyriausybë èia nepriëmë jokiø nutarimø“. Bet J. Razma meluoja. Juodai. Be Vyriausybës pritarimo G. Steponavièius nebûtø galëjæs patvirtinti naujø padidintø normatyvø kaimo mokykloms. O savivaldybës prieð ministerijos vëjà nepapûs. Filosofas akademikas Romualdas Grigas prie dienraðèio „Respublika“ organizuoto apskritojo stalo sakë: „Valdininkai, kurie sprendþia tuos dalykus, nesupranta, kas yra socialiniø santykiø tinklai. Ir ambulatorijos, ir kultûros namai, ir parduotuvës yra sistema. Ir kai paskutinis taðkas – mokykla – sunaikinamas, natûralu, kad ávyksta absoliutus sodybø tuðtëjimo metas.“ Ir ðis G. Steponavièiaus ir já iðkëlusios valdanèiosios koalicijos sukurtas procesas yra nepalyginamai grësmingesnis uþ tà, kurá raðytojas Jonas Avyþius apraðë savo romane „Sodybø tuðtëjimo metas“. Sovietmeèiu iðtuðtëjo vienkiemiø sodybos. Dabar tuðtëja Lietuva. Akademiko R. Grigo nuomone, jeigu dabar liks tokia situacija, kokia yra ðiandien, ji ásivaþiuos ir niekas jokiu bûdu nebesustabdys masinës emigracijos. Ar valdanèioji koalicija supranta, kur stumia ðalá jø statytinio ðvietimo ministro G. Steponavièiaus „reformos“? Juk jos taip pat yra vienas ið galingø stûmokliø, kurie stumia mûsø þmones emigruoti.

Kapliai – ateities Lietuvos kaimas miniatiûroje? Tikriausiai ne vieno skaitytojo akyse tvenkësi aðaros, skaitant Genovaitës Þukauskaitës straipsná „Rinkos aikðtëje“ apie Kapliø bendruomenës susitikimà su Ðvietimo ir mokslo ministerijos atstovais, uþsimojusiais sunaikinti Këdainiø profesinio rengimo centro Kapliø skyriø. Ir lengva ranka atmetusiais visus kaplieèiø argumentus. Kas liks Kapliø gyvenvietëje? Griuvimui pasmerkti pastatai. Ir þmonës. Taip pat pasmerkti. Visiðkai socialinei, kultûrinei ir visokiai kitokiai atskirèiai. Neramu: kad tik Kapliai netaptø miniatiûriniu Lietuvos atvaizdu nebetolimoje ateityje. Jeigu ðvietimà ir toliau vadeliotø tokie „specai“ kaip ministras G. Steponavièius.

Antradienio laikrastis 2012-04-21  
Antradienio laikrastis 2012-04-21  

Skaitykite

Advertisement