Page 1

brabants dagblad


voorwoord doelgroep trends value fit conceptstatement concept conceptdragers personeel organisatie producten diensten fysieke omgeving advies


voorwoord

del verouderd. Door het internet is het massapubliek niet meer bereid voor content te betalen, waardoor adverteerders het nut niet meer zien om te investeren in print. Door het verdwijnen van deadlines is nieuws maken compleet veranderd. Het beroep van de journalist verandert. Objectiviteit is minder belangrijk, de lezers zijn benieuwd naar de mening en het gezicht van de journalist (Peters & Boersma, 2013).

Het Brabants Dagblad, een prominente naam onder de regionale dagbladen. Maar voor hoe lang nog? Niet alleen door de komst van de nieuwe media, de financiĂŤle crisis en de vele bezuinigingen staat de (regionale) journalistiek flink onder druk (Roerdink, 2013). De huidige doelgroep van het Brabants Dagblad vergrijst en dit terwijl de abonnementhouders nog steeds de grootste inkomstenbron Velen onderkennen het journalistieke zijn van het dagblad (Wegener , 2007). probleem, maar de oplossing wordt niet teruggekoppeld. En dat is gek, Wat zijn de problemen in de journa- zeker omdat er in Nederland veel inlistiek? Ten eerste is het businessmo- teressante initiatieven ontstaan zo-

als Blendle en De Correspondent. Deze initiatieven leggen de fundering voor het veranderende journalistieke landschap en zijn daardoor dĂŠ inspiratie voor uitgeverijen en redacties.

Dagblad dat zich richt op een nieuw businessmodel, de toekomst van de journalistiek en een nieuwe doelgroep. In dit conceptbook wordt de conclusie het van de afstudeerscriptie #StudentenInTilburg, de toeDe afstudeerscriptie #StudentenIn- komst van de journalistiek middels Tilburg, de toekomst van de jour- een lifestyle concept voor het Branalistiek, richt zich op het Brabants bants Dagblad gepresenteerd. Dagblad, waarvan de redactie met dezelfde problemen al de rest van Dit conceptbook is de beeldenhet domein journalistiek worstelt. de verrijking van de scriptie. MidDe huidige situatie is geanalyseerd en dels letterlijke en figuurlijke beelden een mogelijke toekomst is aan de hand wordt de sfeer, toon en brand van het van trends geschetst. De conclusie van lifestyleconcept overgebracht. de scriptie bestaat uit het lifestyleconcept ontwikkelt voor het Brabants


#Student InTilburg

met het opleidingsniveau (HBO of Universiteit), maar het blijkt dat het voortkomt uit het verschil in motivatie en interesses. Deze twee verschillende levensstijlen zijn aangegeven door middel van twee IJK-personen. Dit zijn twee fictieve personen die De huidige doelgroep van het Bra- de doelgroep vertegenwoordigen bants Dagblad is de Babyboomer met een gemiddelde leeftijd van 50 t/m IJkpersoon Bregje de Belever 64 jaar (Wegener , 2007). Gezien de leeftijd van deze doelgroep zullen zij Het nieuwsgebruik van Bregje – passienog maar een beperkt aantal jaar de ve gebruiker krant lezen. Het Brabants Dagblad is op zoek naar een nieuwe doelgroep Bregje is erg sociaal en imet name gedie het stokje van de Babyboomer kan ïnteresseerd in haar omgeving. Ze kijkt overnemen. In de afstudeerscriptie is een aantal keer per dag op Facebook en er gekeken of de student in Tilburg het nieuws dat ze binnenkrijgt krijg ze een nieuwe potentiële doelgroep is. door posts die haar vrienden delen. Ze is alleen geïnteresseerd in nieuws dat Om de huidige manier van informa- met haar te maken heeft, zoals lokaal tieoverdracht van de studenten en hun nieuws of nieuws uit Thailand, ombehoeften in relatie tot de Quality of dat ze daar geweest is. De rest van het Life in kaart te brengen, is er kwalita- (wereld)nieuws krijgt ze via haar nettief onderzoek gedaan in de vorm van werk toch wel binnen. Bregje maakt groeps- en individuele diepte-inter- gebruik van de apps Nu.nl en NOS en views. In dit onderzoek is er gemeten dit komt omdat ze deze apps gezien wat de behoeften van de studenten van heeft bij haar vrienden. De pushbeTilburg zijn op het gebied van medi- richten die ze via de apps binnenkrijgt agebruik en hoe dat mediagebruik leest ze snel. Ze leest haar nieuws alkan bijdragen aan de Quality of Life. leen digitaal en houdt ervan als ze een grote entertainende waarde hebben. Vanuit de interviews bleek dat er dui- Ze maakt ook veelvuldig gebruik van delijk twee typen studenten te onder- de app WTF.nl waarin nieuws humoscheiden zijn. De verwachting was dat ristisch wordt gebracht. Bregje vindt dit onderscheid te maken zou hebben dat nieuws is bedoeld om de tijd door

te komen en ze heeft behoefte aan een overzichtelijke app, waarin ze op de hoogte wordt gehouden van alles wat er in haar omgeving speelt. Deze app onderscheidt zich door een creatieve en overzichtelijke vormgeving. IJkpersoon Ruud de Ondernemer Het nieuwsgebruik van Ruud – actieve gebruiker Ruud is erg geïnteresseerd in het nieuws. Hij heeft een abonnement op de Correspondent en leest krantenartikelen op Blendl. Hij vindt het jammer dat het nieuws digitaal is, maar beseft ook dat het een stuk handiger is. Ruud houdt van vrijheid en is onafhankelijk en dit komt ook terug in zijn nieuwsgebruik. Hij zoekt zelf zijn favoriete artikelen op en volgt alleen journalisten, van wie hij precies weet wat hun achtergrond is. Ruud is creatief, ondernemend en denkt oplossingsgericht. Dit is voor hem ook de reden om het nieuws te lezen, zodat hij zichzelf ‘intellectueel kan voeden’. Als Ruud een abonnement op een krant zou hebben, zou dit de Volkskrant zijn. Ruud is vooral internationaal georiënteerd en leest graag achtergrondverhalen. Nieuws is voor hem een ritueel waar hij de ochtend mee begint. Als Ruud iets volgt, wil hij dit ook graag goed volgen. Hij leest liever een kwa-

liteitsstuk dan tientallen korte stukjes. Het mediagebruik van de ondervraagde studenten draagt op de volgende manier bij aan hun Quality of Life: 1 Studenten zijn geïnteresseerd in het lokale nieuws dat hen aangaat, zoals het nieuws uit het centrum van Tilburg. Voorbeelden die worden genoemd zijn: informatie over nieuwe tentjes in Tilburg, tips waar zij goedkoop en lekker kunnen eten, een festival en feestjesagenda. Deze factoren dragen allemaal bij aan een verbinding met de stad waarin zij studeren. Uit het onderzoek van Lynn Trum, student journalistiek, blijkt dat een groot deel van de studenten Tilburg verlaat, omdat zij geen verbinding met de stad voelen (Trum, 2014). 2 Vormgeving en merkbeleving zijn erg belangrijk voor de student in Tilburg. Zij kiezen bewust voor bepaalde media, omdat zij deze vinden passen bij hun identiteit. Hierbij speelt design een grote rol. Ontwerper Jacek Utko laat zien dat design een (online) krant kan redden (Utko, 2009). Fotografie, plaatsing en fond maken een groot verschil. Uit de interviews blijkt dat de student graag wordt geïnspireerd en getriggerd en verkiest daardoor media met een interessante merkbeleving zoals de Volkskrant, NRC next of De Correspondent boven een krant als Het Brabants Dagblad.


instant gratification

Snel, sneller, het snelst. De samenleving bevindt zich op een snelweg zonder maximumsnelheid, waarin retailers de behoeften van de consument zo snel mogelijk willen vervullen (Whitehouse, 2014). Door het internet zijn nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten op de voet te volgen. Op het moment dat de Amerikaanse President Obama op maandag 24 maart voet op Nederlandse bodem, zette liet de NOS via haar liveblog geen moment aan de verbeelding over (NOS, 2014). 24/7/365 Reëel en virtueel gaan in elkaar over en dit zorgt ervoor dat producten en diensten 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar beschikbaar zijn voor de consument (Second Sight, 2014). De trend komt voort uit Instant Gratification. Doordat de omgeving bevangen is door media, is het erg verleidelijk om continu de informatie toestroom te blijven ‘verversen’ en steeds meer informatie binnen te krijgen. “Facilitate Our Lives: Destress Invite + The Rise of Apps Culture + A Continuous, Continuous, Continuous 24/7/365 Life Habitus” – Science Of The Time (Sience of the Time, -). De krant van de toekomst die meegaat in de westerse mentaliteitsverandering. Dit wil zeggen dat een krant naast het fysieke product of het digitale product ook middels bereikbaarheid 24/7 365 voor de consument beschikbaar is. Het updaten van nieuws gebeurt van moment tot moment met liveblogs, videologs. Dit wil de consument het liefst via beeldmateriaal, want een beeld zegt meer dan duizend woorden, volgens Claudia Lieshout, Philips Design: “The Future is a Photograph” (Second Sight, 2014).

globalisation/ glocalisation

De ontwikkeling en verspreiding van technologie maakt het mogelijk dat de wereld langzaam maar zeker verandert in een groot dorp (Kjaer, 2013). De toenemende wereldwijde connectiviteit en integratie tussen nationale staten, bedrijven en individuen, maakt de verschillende maatschappijen afhankelijk van elkaar. Connected Social software en een virtueel netwerk maken het mogelijk dat vriendschappen van over de gehele wereld, ongeacht cultuur of levensovertuigingen, gevormd worden. De connecties tussen verschillende individuen zijn eindeloos en op wereldwijde schaal (FactSpy.net, 2011). Door de toenemende en steeds beter wordende infra- en informatiestructuur wordt de wereld steeds kleiner en ontstaat er een netwerkmaatschappij. Globaal niveau wordt lokaal niveau. De community bevindt zich niet alleen in de eigen omgeving, maar is verspreid over de hele wereld (Boland, et al., TrendRede2014, 2014). De connectie tussen individuen onderling en bedrijf met haar consumenten wordt middels de ontwikkeling van de technologie enorm verkleind. Sociale media maken het mogelijk dat de link direct is. De link tussen het Brabants Dagblad en haar lezer zou zodoende ook direct moeten zijn. Via de techniek kan de krant de dialoog met haar lezer aangaan en kan er een community van gelijkgestemden gecreëerd worden.

sustainability

In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht. De aarde kan het gewicht van de mens op dit moment niet dragen, er wordt roofbouw gepleegd op de natuurlijke rijkdommen van de aarde, die zich niet snel genoeg kunnen herstellen (Consumentenbond, n.d.). De gevolgen van deze roofbouw worden pijnlijk zichtbaar. Als gevolg van de klimaatverandering, ontstaan door de uitstoot van broeikasgassen, is de natuur uit balans. Global Sustainers Steeds meer consumenten staan op voor het behoud van de aarde. Influentials komen met diensten, die zowel duurzame producten als een duurzame lifestyle vertegenwoordigen (Kjaer, 2013). De oprukkende bewustwording heeft te maken met het terugnemende belang van winst en toenemend belang van het hergebruiken van het materiaal dat al geproduceerd is (Science of the Time, n.d.). Het oppervlakkige verhaal van eco-keurmerken lijkt niet voldoende meer te zijn, vaak omdat de consument de weg kwijt raakt in de groene doolhof (Trommelen, 2013) ‘Wie gelooft echt dat in 2025 nog steeds twee keer per dag duizenden vrachtauto’s, brommers en fietsen door alle straten van Nederland jakkeren om bij drie miljoen brievenbussen pakken papier, dode bomen, naar binnen te schuiven?’ aldus Jeroen Smit, hoogleraar journalistiek RUG, 14 mei 2013 (Smit, 2013). Papier valt te recyclen maar de logistiek die er bij de krant aan te pas komt is ouderwets. Duurzaamheid betreft een fundamentele verandering van het systeem, eentje die onvermijdelijk is en dus niet genegeerd kan worden.


t r e n d s globalisation/glocalisation instant gratification s u s t a i n a b i l i t y

d o m e i n nieuwe journalist b r a n d m u l t i p l a t f o r m r e a l - t i m e

- 243 jaar moed o p d r a c h l o k w a a r h e i d s k w a l i v e r b o n d c u l t u

t g e v e a a g e t r o u t e i e n h e i r e e

r l w t d l

d o e l g r o i n s p i r a t c o m m u n i d e l e d i g i t a b e l e v i v r i j h e

e i t a n i

p e y n l g d


concept statement De Value-Fit gevormd is ontstaan uit de kernwoorden van het onderzoek. De kernwoorden die zijn gebruikt voor het conceptstatement zijn: waarheidsgetrouw, community, Globalisation/Glocalisation en de Nieuwe Journalist Deze woorden zijn in een brainstorm samen met studenten van International Lifestyle Studies door elkaar gehusseld en hier zijn verschillende zinnen uit gevormd. Deze zinnen hebben als doel om het conceptstatement te vormen. Dit conceptstatement is de paraplu van het concept. De uiteindelijke winnaar is: -

243

jaar

moed

Het Brabants Dagblad bestaat 243 jaar, een hele mooie prestatie maar al die tijd is er weinig veranderd. Dit is positief voor het Brabants Dagblad, het geeft aan dat het brand al die tijd kon overleven. Echter is het journalistieke landschap nu zo

drastisch aan het veranderen dat het dagblad achterloopt. Het zou het gemakkelijkste zijn om op nieuw te beginnen, min 243 jaar, de teller op 0. Een non-branded platform biedt die mogelijkheid. De inhoud blijft hierdoor onafhankelijk, maar paid media worden als trigger ingezet. Het concept dient als toegevoegde waarde voor het Brabants Dagblad én als nieuwe inkomstenbron.

“Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering, de weg naar verbinding vindt plaats door middel van empathie” (Brown, 2012)


0

51º 33’ NB, 5º 5’ OL Nieuwe plekken, nieuwe mensen, nieuw nieuws. 0 is het begin van iets nieuws voor zowel het Brabants Dagblad als Tilburg. 0 is een online platform waarop jonge journalisten, bloggers en innovators van Tilburg hun content, hun lokale nieuws, kwijt kunnen. Met dit nieuws zetten zij de stad Tilburg (51º 33’ NB, 5º 5’ OL) op de kaart en verspreiden zij hun boodschap: 0 is loslaten 0 is vernieuwen 0 is open 0 is creëren 0 is elke dag opnieuw 0 gaat er vanuit dat elke dag een nieuwe is. – 243 jaar moed voeren zij door, waarbij het verleden niet langer garant staat voor het heden en het heden niet voor de toekomst. Het lokale nieuws gaat een nieuw tijdperk in. Als non-branded organisatie van het Brabants Dagblad brengt dit platform enkel lokaal nieuws dat ertoe doet. Deelnemers schrijven wat de studenten in Tilburg willen lezen en zij communiceren dit via hun platform met de inner-cirkel, de community. Deze jonge journalisten en innovators zijn ieder een brand op zich, een vertrouwd gezicht, dat de Tilburgse stu-

dent tegen kan komen in het centrum van Tilburg 0 is Globalisation/Glocalisation – het lokale nieuws staat in verbinding met het globale nieuws, omdat de inner-cirkel zich steeds verder via netwerken zal gaan uitbreiden. Tilburg is een opkomend werelddorp. 0 is waarheidsgetrouw – social media is new media, maar het kaf mag weer van het koren gescheiden worden. Dit platform bied kwaliteitsjournalistiek en verhalen die er voor de student toe doen. 0 is de nieuwe journalist – niet alleen jonge journalisten van de Hogeschool van Journalistiek, maar ook Tilburgers met een visie krijgen de kans om op dit platform naam te maken. Deze jonge mensen laten zien dat er de creatieve scene in Tilburg leeft. Al deze journalisten zijn via het platform te volgen. 0 creëert een community – de verdieping is offline, niet op papier maar via real time contact. De inner-cirkel ontmoetingen vinden plaats op zelfgeorganiseerde evenementen in Tilburg. Online Platform/Offline Verdienmodel Een community is pas echt een community wanneer online en offline met elkaar in balans zijn. 0 is een online product met een offline verdienmodel: offline meeting met community in de vorm van een kleinschalig festival. Deze festivals zullen in samenwerking met initiatieven in Tilburg worden georganiseerd door 0. Hierbij bied 0 een podium voor deze initiatieven. De entreeprijs van het kleinschalige festival bevat direct een maandabonnement op het platform. Na een maand loopt dit abonnement af en zijn er slechts beperkte features van het platform toegankelijk en zal de gebruiker een nieuw maandabonnement of jaarabonnement moeten afsluiten.


personeel

het team Het personeel van 0 bestaat uit een team van één startende journalist en één projectmanager. Zij werken samen met Young Journalist in de vorm van stagiaires van de opleiding journalistiek. Daarnaast bestaat het team uit bloggers, invloedrijke innovators uit Tilburg maar ook studenten van andere opleidingen die graag een steentje bij willen dragen. Alle team-

leden zijn woonachtig in Tilburg. De young journalists werken voor 0 middels een schoolopdracht of via een stage bij het Brabants Dagblad. Op deze manier worden de loonkosten zo laag mogelijk gehouden. De twee vaste teamleden (projectmanager en startende journalist) zorgen ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat er ondanks het wisselend personeel toch een strakke organisatie staat.

organisatie

de gebruiker. Freshheads kan concept 0 uitbouwen tot een online platform De jonge journalisten organise- en zo zorgen voor functionaliteit, ren zich als zusterredactie van het een feilloze techniek met een mooi, Brabants Dagblad en zullen in het praktisch ontwerp (Freshheads). begin als non-branded organisation van start gaan. Zij zullen bij het Ananas – het offline verdienmodel Brabants Dagblad een kleine re- Student Gijs Matthee heeft vanuit dactie krijgen, maar werken ook zijn studie Communicatie – Intervolgens het principe van het nieu- national Event, Music & Entertainwe werken waardoor ze veel voor ment Studies het evenementenbehun werk onderweg zijn, flexwer- drijf Ananas Producties opgericht. ken of thuis werk zullen verrichten. Ananas Producties is gespecialiseerd in het organiseren en produceren Samenwerkingspartners van evenementen, waarbij het geheFreshheads – het online platform le traject van conceptontwerp tot en Freshheads helpt opdrachtgevers met met realisatie wordt verwezenlijkt. hun online ambitie. Samen met de Het portfolio van Ananas is indrukopdrachtgever bouwen zij het con- wekkend van het Amsterdam Dance cept zo uit dat het online platform een Event tot Kindergarten en Festival begrip wordt. Freshheads staat voor Mundial. Ananas kan het offline vernieuw internet waarbij zij zich focus- dienmodel, het kleinschalige festival sen op creatie, technologie, vorm en van concept 0 organiseren (Matthee).


product

vaVintage, R.Alta, Reissue, Kingdom kunnen adverteren, met op de stuOnline platform. Op het onli- dent-gerichte acties, op het platform. ne platform is het mogelijk om: 1. Young Journalist + Innova- Lokale nieuws van Tilburg tors te volgen. Zij brengen de stu- 0 is gekoppeld aan het Brabants Dagdenten het dagelijks nieuws uit Til- blad en krijgt dan ook het belangburg en voorzien ze daarnaast van rijkste nieuws van de regio vanuit inspiratie. Zo biedt 0 een online de redactie in Tilburg. De journalist podium voor artiesten, ontwerpers, selecteert samen met de projectleisporters om zo de community/in- der nieuws dat relevant is voor 0 en ner-cirkel steeds verder uit te breiden. zal daarbij zelf aanvullende berich2. Een agenda te bekijken van alle ten schrijven waarbij de samenwerfestivals/evenementen in Tilburg re- king aan wordt gegaan met de young levant voor de doelgroep. Denk hier- journalist/bloggers/innovators. bij aan alle kleine initiatieven waarbij nu de communicatie telkens via Face- Klein festival book gaat: Draaimolen, OCHTEND- 0 is een community en om deze comGLOREN, Fack It The Rave, Sect, munity mogelijk te maken zal er elke Slack maar ook de grotere evenemen- zomer en elke winter een festival in ten zoals Festival Mundial, Kinder- de Hall of Fame plaatsvinden. Daargarten, Aus Berlin en Machinekamer. naast is er de mogelijkheid voor de 3. De leukste plekjes van Til- student om via het platform zichzelf burg, waar de studenten echt eens een te presenteren en samen te komen, bezoekje aan moeten brengen, zoals om zo de community in stand te houBuutvrij, Soups and Shakes, Mugs den. 0 faciliteert dit door gebruik te and Muffins, BijMaud, De Living, maken van de eigen community, en Spoorzone, Waterjump te promo- kan hier vervolgens aan verdienen. ten. Ook winkels die ze eens zouden moeten bekijken zoals SamSam, Vi-

dienst

Concept nul creëert (ver)binding tussen de student en de stad Tilburg. Het concept kan overzicht bieden en het nieuws brengen dat werkelijk relevant is voor de student. 0 brengt het lokale nieuws naar de Student in Tilburg 0 creëert voor een online én offline community en creëert zo een netwerk: een inner-cirkel. 0 verzorgt een agenda van activiteiten

en festivals in Tilburg, relevant voor de student in Tilburg 0 verzorgt een podium voor de innovators/bloggers/artiesten en ontwerpers van Tilburg 0 geeft bekende merken/winkels van Tilburg de gelegenheid om te adverteren op het platform. De student gericht aanbiedingen bindt de student aan het platform. 0 zet Tilburg opnieuw op de kaart


fysieke omgeving


advies

Op dit moment is het Brabants Dagblad kwetsbaar. Maar kwetsbaarheid wordt vaak verward met zwakte. Deze vergelijking is gevaarlijk. Kwetsbaarheid is emotioneel risico, onzekerheid. Kwetsbaarheid is de meest nauwkeurige meting van moed – kwetsbaar zijn is jezelf laten zien, kwetsbaarheid is eerlijkheid. Sterker nog, kwetsbaarheid is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering. Het creëren van een nieuw concept, iets wat nog niet bestaat, er is niets kwetsbaarder dan dat (Brown, 2012). Als kwetsbaarheid de meest nauwkeurige meting is van moed, dan daag ik het Brabants Dagblad uit om – 243 jaar MOED in de praktijk te brengen. Moed moet.

Wat nu? Gezien de complexiteit van concept 0 en de korte tijdsperiode waarin het ontstaan is, zou ik het Brabants Dagblad adviseren om het concept verder uit te diepen aan de hand van een vervolgonderzoek en vervolgens de doelgroep hierbij te betrekken. Het concept maakt van het lokale nieuws in Tilburg een lifestyle en draagt bij aan de verbinding met de stad enerzijds en met het brand Brabants Dagblad anderzijds. Het is de kans om een nieuw product op de journalistieke markt te zetten, voordat andere partijen het dagblad voor zijn. Er zijn een aantal details in concept 0 waar vervolgonderzoek voor nodig is. Deze details zijn erg belangrijk, omdat deze details het concept kunnen maken of breken. 1. het

de

precieze prijs van maandabonnement

2. samenwerking met andere evenementen/festivals in Tilburg en de originaliteit van het festival gezien het grote aanbod 3. het verdienmodel uitbreiden: onderzoek naar de samenwerking met verschillende ondernemingen in Tilburg die samen zouden willen werken en adverteren op het online platform. De advertenties moeten dan specifiek gericht zijn op wat studenten zoeken. Als ze dan aanbiedingen krijgen via dit platform wordt nieuws verbonden met de trends die studenten willen. Zo blijft het BD ook gestimuleerd om de doelgroep te blijven volgen. 4. een ander idee is om bloggers/ journalisten gericht op onderwerpen te laten schrijven en daar adverteerders bij te zoeken, die de studenten iets te bieden hebben. 5. de manier waarop het concept in de markt gaat worden gezet is relevant bij het creëren van een community

6. details van het online platform: van het inloggen en registreren van de student , de interactie tussen studenten en het gebruik van netwerkplatforms zoals Facebook. 0 zou in de vorm van een widget op Facebook gebruikt kunnen worden 7. is het relevant om het platform een app te geven, of volstaat een platform op internet aangezien dit grote impact heeft op de kosten en haalbaarheid van het project 8. de mogelijkheid om een journalist te volgen en de gevolgen hiervan: blijft de journalist merkgebonden naarmate zijn populariteit stijgt? 9. Currated nieuws: in hoeverre kan de doelgroep bijdragen aan de content van 0 en kan hier ook een verdienmodel aan gehangen worden, zoals punt 11 beschrijft 10. de link met Stadsgezicht Tilburg


RINKE ADEMA TRENDWATCHER/CONCEPTONTWIKKELAAR JUNI ‘14 RINKEADEMA@GMAIL.COM 06 411 89 619

Conceptbook Nul REM Adema  
Conceptbook Nul REM Adema  
Advertisement