Page 1

STUDIERETNINGSOPGAVEN I 2.G 2011-12 Ringsted Gymnasium Hvad er en studieretningsopgave? 

Studieretningsopgaven er en individuel opgave, der tager udgangspunkt i 2-3 studieretningsfag. Opgaven er tænkt som en fordybelsesopgave i de fag, der er centrale for studieretningen.

Studieretningsopgaven er en intern opgave, der forbereder til studieretningsprojektet i 3.g sammen med dansk- og/eller historieopgaven, som du skrev i efteråret 2011.

To studieretningsfag skal indgå i opgaven, det ene på A-niveau. Det tredje studieretningsfag kan inddrages.

Studieretningsopgaven forberedes fagligt i studieretningsfagene. Den faglige forberedelse kan bestå i arbejde med et fælles emne, og inden for dette emne finder hver elev sit underemne.

I de natur- og samfundsvidenskabelige fag kan opgaven med fordel tage udgangspunkt i empiriske data. I de eksperimentelle fag indgår i almindelighed et simpelt eksperiment; i samfundsfag kan indgå en spørgeskemaundersøgelse. I de humanistiske fag indgår oftest redegørelse, analyse og fortolkning af tekster/materiale.

Fra emne til problemformulering 

Udgangspunktet for din studieretningsopgave er et emne, som du afgrænser sammen med lærerne i studieretningsfagene i løbet af vejledningsperioden, hvor hele klassen forbereder opgaven. Emnet skal kunne behandles af mindst to studieretningsfag.

Selve opgaven tager udgangspunkt i en problemformulering, som lærerne i studieretningsfagene formulerer. Dette svarer helt til, at det er lærere/vejledere, der udarbejder problemformuleringen i studieretningsprojektet i 3.g.

Til udarbejdelse af studieretningsopgaven er der afsat 3 dages undervisningstid. Du får opgaveformuleringen udleveret tirsdag den 7. februar 2012 klokken 13.30, og den færdige opgave afleveres fredag den 10. februar 2012 senest klokken 13.30. Der afsættes 20 elevtimer til opgaven.

RÅD, VINK OG VEJLEDNING ANGÅENDE STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVER: I det følgende beskrives nogle krav og forventninger til større skriftlige opgaver i gymnasiet. Danskog/eller historieopgaven var den første større opgave, hvor du fik træning i kravene til faglig opgaveskrivning. Studieretningsopgaven er den næste. Opgaven skrives i tilknytning til dine studieretningsfag, og disse to opgaver skal udvide dine faglige kompetencer og give sikker viden om de krav, der stilles til (tvær)faglig opgaveskrivning i gymnasiet. De to opgaver i 2.g lægger begge op til studieretningsprojektet i 3.g; en eksamensopgave med udpegede censorer.


A. UDFORMNINGEN AF OPGAVEN Opgaven skal udformes sådan, at den kan læses af andre end dig selv og de lærere, du har arbejdet sammen med. Der lægges ved bedømmelsen vægt på, at opgaven er klar og overskuelig, både i opstilling og i sproglig formulering. De følgende punkter er derfor - selvom nogle af dem kun angår den ydre form - vigtige: 1.

Forsiden - indeholder navn, skole, klasse, fag og emne samt opgaveformuleringen (siden tæller ikke med i opgørelsen af sidetal, men den skal benævnes side 1 alligevel).

2.

Indholdsfortegnelsen - skal svare til overskrifterne i selve teksten, og den placeres som side 2. Der skal angives sidetal for, hvor hvert afsnit begynder inde i teksten (ført ud som kolonne yderst til højre på siden). Brug gerne den facilitet i Word, som automatisk genererer indholdsfortegnelse.

3.

Indledningen - præsenterer dit emne, problemformuleringen og de afgrænsninger, som du har besluttet er nødvendige for at løse opgaven. Du kan desuden beskrive, hvordan du vil gribe opgaven an, og du kan nævne det vigtigste materiale.

4.

Kapitlerne - tematiserer din opgave. Opgaven bør være klart opdelt i kapitler, der omhandler opgavens delemner. Hvert kapitel skal have en overskrift. Kapitlerne må gerne være inddelt i underafsnit. Overvej derfor, hvordan det er logisk at opdele det, der er hovedanalysen/-undersøgelsen.

5.

Konklusionen - er en meget vigtig del af opgaven. Her opsamler du resultaterne af dine undersøgelser. Du giver svaret på de spørgsmål eller punkter, som problemformuleringen opstiller. Husk du ikke må foretage nye undersøgelser i konklusionen – kun kort nævne, hvad du evt. kunne gøre i en videre undersøgelse. Konklusionen opsamler alene resultaterne fra det, du allerede har undersøgt/analyseret. - I den ideelle af alle verdener kan læseren læse indledningen og problemformuleringen, hvor spørgsmål og problemer opstilles, og gå til konklusionen, hvor disse spørgsmål besvares uden at læse andet – og faktisk forstå opgaven.

6.

Litteraturhenvisninger - er henvisninger til litteraturfortegnelsens liste over benyttet materiale og skal overalt i teksten vise, hvor du har de pågældende oplysninger fra. Det gælder ikke blot helt konkrete ting som talmateriale, grafiske fremstillinger, illustrationer og citater, men også gengivelser af tekst, du omskriver til dit eget sprog. Her må du skønne, for helt selvstændige referater, der kombinerer oplysninger fra flere kilder, kræver ikke kildeangivelse. Men hovedtanken er, at læseren skal kunne kontrollere, hvor en given oplysning stammer fra, og hvordan den er anvendt. - Noter er derimod uddybende forklaringer, som du ikke ønsker at placere i selve teksten. Brug dem i meget begrænset omfang.


7.

Litteraturfortegnelsen - skal dække alle anvendte materialer. Du skal udarbejde en liste, hvor du ordner materialet alfabetisk efter forfatterens efternavn. For alt materiale skal du give nøjagtig oplysning om forfatternavn, titel, forlag, trykkested og udgivelsesår. Har du kun benyttet dele af en bog, angives hvilke kapitler, afsnit eller sider. Tilsvarende for avisog tidsskriftsartikler: Avisens navn, årgang, nr., artiklens forfatternavn og evt. titel. Ved brug af materiale fra internet opgives fuldstændig internetadresse og en kort angivelse af, hvad siden drejer sig om. Kortere websider eller tekster vedlægges udprintet. Angiv dato for søgningen, da sider kan blive nedlagt. Bruger du andet materiale, fx film, skal dette også angives i litteraturfortegnelsen. - Litteraturfortegnelsen anbringes på en side for sig selv bagest i opgaven. På nettet findes en glimrende hjælp til at lave en litteraturliste helt rigtigt: http://www.skrivopgave.dk/litteraturliste

B. UDFØRELSEN Selve færdiggørelsen af opgaven er vigtig for overskueligheden og klarheden. 1. Vælg en sideopsætning med bred venstremargin og luft mellem de enkelte afsnit. 2. Sørg for klare overskrifter og anvend dem konsekvent. Benyt fx de indbyggede faciliteter i Word til overskrifter. Ud fra disse overskrifter kan Word generere indholdsfortegnelsen. 3. Indsæt sidehoved, hvor du skriver: Navn, klasse, skole [Ringsted Gymnasium], Studieretningsopgave i [fag] og sidetal. 4. Når du refererer fra bøger, så brug dine egne ord! Og når du citerer, så citér korrekt, dvs. brug citationstegn ("...") og skriv ordret af! 5. Vær konsekvent i dine henvisninger. Efter et citat, en illustration, en statistik, et refereret stykke tekst fra en bog eller andet materiale laver du en fodnote, og her skriver du din henvisning til teksten/materialet. Brug det indbyggede system med fodnoter i Word. Ved henvisning i fodnote: Skriv forfatterens efternavn, årstal samt sidetal (fx Andersen, 2010: 45-47). Ved internetadresser anføres netadressen også i fodnoten. 6. Sørg for at have tid til at læse hele opgaven igennem til sidst, og ret eventuelle fejl. 7. Husk at påføre dato og underskrift efter afslutningen på din opgavetekst. 8. Den færdige besvarelse udprintes i 2 eksemplar, som underskrives og afleveres på skolens kontor.


DATOER OG RAMMER FOR STUDIERETNINGSOPGAVEN DATOER OG RAMMER FOR STUDIERETNINGSPROJEKTET Mandag den 26. september kl. 11.45-12.15: Selve opgaveskrivningen foregår2011 tirsdag d. 7. februar kl. 13.30 til fredag d. 10. februar kl. 13.30. Onsdag til Kort fælles introduktion til SRP for alle 3.g´ere ved rektor Lene Eilertsen. fredag er der ingen anden undervisning. Undervisningen i studieretningsfagene vil i ugerne op til lægge op til opgaveskrivningen, således at du er velforberedt, når du får opgaven udleveret. Dine studieretningslærere fastsætter deadlines for valg af emne m.v. Tirsdag rammer: den 27. eller onsdag den 28. september: Opgavens Teamet præsenterer SRP i samarbejde med studieretningslærerne. Rammerne for SRP repeteres, og du Studieretningsopgaven har der et omfang på 5-8 pkt. og 1½ linjeafstand). på En A-niveau normalside udgør 2400 får overblik over de fag, kan indgå i ditsider SRP. (12 Lærerne i studieretningsfag giver desuden enheder inkl. mellemrum. Noter og bilag er ikke medregnet. her en kort orientering med eksempler på, hvorledes deres fag kan indgå i SRP. Resumé på den engelsk Onsdag 5. oktober 2011 klokken 15.00 (senest): Opgavebesvarelsen indeholde et spørgeskema kort resumé på (også kaldet et abstract) 10-15 linjer. ReForeløbigt valg afskal emne og fag via påengelsk Lectio. Spørgeskemaet er åbnet på i perioden 28. sepsuméet er en mini-udgave af besvarelsen,skal og det skal i koncentreret sammenhængende tember til 5. oktober. Spørgeskemaet besvares. Bemærk: Detmen kræver, at du på forhåndform har præsenaccept terefraopgavebesvarelsens vigtigste elementer. dine faglærere, før spørgeskemaet kan udfyldes. Bedømmelse Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 8.00-15.00: Besvarelsen af lærerne studieretningsfagene. får en intern prøvekarakter, der indgår i Dagen er bedømmes afsat til, at du gør dine iovervejelser over fag ogDu område færdige, og til at du modtager vejledgrundlaget for dine næste standpunktskarakter i de deltagende fag. ning i denne forbindelse. Du skal derfor i dag endeligt beslutte dig til emne og fag. En tidsplan for den individuelle vejledning lægges i Lectio senest tirsdag den 11. oktober 2011. Du skal huske at medbringe Aflevering: den seddel, du har modtaget med dit foreløbige valg af emne/fag. Seddelen skal underskrives i dag af Dendine færdige opgave afleveres påaccepterer skolens kontor to eksemplarer underskrevet og hæftet. Bemærk at to vejledere, der derved dine iendelige valg. Seddelen afleveres efter underskrift til dine vejlærere kan have bestemt, at du også skal aflevere elektronisk med henblik på tjek af snyd/plagiat. lederne.

God fornøjelse Ringsted Gymnasium Ahorn Allé 1B DK-4100 Ringsted Telefon 5768 1140 Fax 5768 1120 www.ringsted-gym.dk

Vejledning til SRO 2011-2012  

Vejledning til SRO 2011-2012