__MAIN_TEXT__

Page 1

SammenhĂŚngskraft Strategi & Handlingsplan 2016-2018 Rev.Q1-2017


Indhold 1.

INDLEDNING............................................................................................................................................................................. 3

2.

FORMÅL FOR SAMMENHÆNGSKRAFTSTRATEGIEN .............................................................................................. 3 2.1 Relation mellem de 2 overordnede politikker i Ringkøbing-Skjern og sammenhængskraft ............... 4 2.2 Snitflader over til marketing og bosætning............................................................................................................... 5 2.3 Sammenhængskraft (det mentale billede) ................................................................................................................ 5

3.

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER FOR SAMMENHÆNGSKRAFTSTRATEGIEN.............................................. 7 3.1 Effektmål .................................................................................................................................................................................. 7 3.2

Resultatmål ...................................................................................................................................................................... 7

3.3 Procesmål ................................................................................................................................................................................ 7 3.4 Strategikort ............................................................................................................................................................................. 8 4.

HANDLINGSPLAN FOR SAMMENHÆNGSKRAFT 2016-2018 .............................................................................. 9 4.1 Indsatsområder..................................................................................................................................................................... 9 4.2

Handlingsplan og tidsplan for sammenhængskraft Q1-Q2 2017 ........................................................... 12

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 2 af 12


1. INDLEDNING Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er et udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-2018 at styrke kommunens vækstindsats igennem 2 overordnede politikker med titlerne ”Vækst og udviklingspolitik” og ”Politik for det gode liv”. Et væsentligt element i politikkerne er at styrke sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs af kommunen gennem arbejde med sammenhængskraft. Som middel hertil blev der etableret et Sekretariat for Marketing, Bosætning og Sammenhængskraft. Viden & Strategi præsenterer her den samlede strategi og handlingsplan.

2. FORMÅL FOR SAMMENHÆNGSKRAFTSTRATEGIEN Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige fortæller: ”Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Vi dyrker de lokale helte – dem, som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her. Vi skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som muligt for at tiltrække turister og nye borgere”.

Det handler om sammenhængskraft

I notatet, der ligger bag etablering af sekretariatet, står følgende: – læs figur 1. Strategi for samlingskraft er udviklet i foråret 2016, og handlingsplan for sammenhængskraft er udfærdiget i efteråret 2016. Sideløbende med udvikling af strategi og handlingsplan er der igennem 2016 igangsat og understøttet projekter, som har fokuseret på øget sammenhængskraft. Efter den endelige godkendelse af handlingsplanen begynder arbejdet med de tre sidste punkter i boksen for alvor. Det vil sige:

Figur 1 – Opgaver for arbejdet med sammenhængskraft

1)

Arbejdet med at mobilisere aktører i kommunen

2)

Udvikle og koordinere konkrete programmer

3)

Facilitering af netværk.

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 3 af 12


2.1 Relation mellem de 2 overordnede politikker i Ringkøbing-Skjern og sammenhængskraft Betydningen af de 2 overordnede politikkers ordlyd uddybes i det følgende.

Politikken ”Vækst og udviklingspolitik” kan oversættes til sammenhængskraft med ordene ”sammen kan vi mere”. Når nye netværk skabes, samt når vi bakker op om hinanden og bruger hinandens forskellige kompetencer, opstår synergieffekter, således at 2+2 = 5. Regnestykket illustrerer fint, at indgåelse i nye samarbejder giver mere end summen af det, vi enkeltvis kan præstere. Politikken ”Det gode liv” er en del af et paradigmeskifte, hvor medborgerinvolvering kendetegner den offentlige sektor 3.0. Med perspektiv på ”det

Figur 2 – Illustration af oversættelse af politikkerne til sammenhængskraftforståelse

gode liv” ændres velfærdsforståelsen til at være et samspil mellem det offentlige og lokalsamfundet, hvori borgerne selv definerer det gode liv. Gennem løsninger i tæt samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og kommunens medarbejdere opstår muligheden for sammenhængskraft i form af ”sammen har vi det bedre”.

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 4 af 12


2.2 Snitflader over til marketing og bosætning Sammenhængskraft er et vigtigt element for implementering af relationel marketing, hvilket er den mest anerkendte tilgang til place branding. En målrettet sammenhængsstrategi sigter mod et fokus på langvarige, tillidsfulde relationer til borgere og virksomheder, bl.a. via udvikling og koordinering af konkrete programmer samt sigter på facilitering af netværk på tværs af kommunen. Sekretariatet for marketing, bosætning og sammenhængskraft skal understøtte initiativer, der skal bidrage til, at vi bliver mange flere aktive ambassadører for vores område. Forventningen er, at erhvervsdrivende og borgere, der oplever, at de bliver lyttet til og inviteret til dialog, i højere grad føler sig forstået og retfærdigt behandlet og derigennem ”lokal forankret” i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen vil derfor understøtte sammenhængskraften i lokalsamfundet samt støtte arrangementer, der skaber og vedligeholder fællesskaber. Sammenhængskraft bidrager til øget bosætning og nye virksomheder, når borgere og virksomheder via dialog og samarbejde bliver ”bevidst tilfredse” med egne og kommunens beslutninger. Der skabes grobund for fremtidige ambassadører, der har kompetence og vilje til at bidrage til øget bosætning og nye virksomheder, - og dermed nye medarbejdere og arbejdspladser.

2.3 Sammenhængskraft (det mentale billede) Sammenhængskraft er et begreb, som bruges til at beskrive fællesskabsfølelsen (eller manglen på samme) mellem mennesker, fx i

?

organisationer eller samfund. Begrebet bruges ofte i den politiske debat med fx henvisning til, at samfundets sammenhængskraft er truet grundet dårlig integration eller lign.

?

Hvis sammenhængskraften i et samfund er god, indebærer det, at afstanden mellem grupperne i samfundet ikke er stor, hverken socialt eller

Social kapital

kulturelt, samt at der er mange kontaktflader mellem de forskellige grupperinger i samfundet. Tanken bag begrebet er, at individerne ved at indgå i et steds kultur og sociale relationer får adgang til nogle ressourcer, som udspringer af medmenneskelighed og får individerne til at føle sig som gensidigt forbundne.

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 5 af 12


Overordnet kan man sige, at sammenhængskraften i samfund betinges af tre faktorer: 1) Sociale netværk (omgangskreds, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.) 2) Tillid (til medmennesker, til myndigheder samt tryghed) og 3) Normer (kultur, hjælpsomhed, hensyntagen til de svageste medborgere m.v.). Man kan sige, at disse tre faktorer danner en symbiose – en sum, som samlet set udtrykker sammenhængskraft. Professoren Robert D. Putnam - Harvard University arbejder med begrebet social kapital, hvilket rummer en stor del af begrebet sammenhængskraft, men ikke det hele. Sammenhængskraften i et samfund har også forbindelser til andre faktorer – f.eks. kriminalitet, tryghed, helbred og sygelighed, økonomisk tilstand, integration, stedlig stolthed med mere. Social kapital er også et begreb, som i dag findes i moderne virksomhedsledelse, hvor social kapitals faktorer er fokuseret omkring virksomheders formål, vilkår og rammer, sat i forhold til virksomhedens kerneopgave. I virksomhedernes forståelse og omtale af social kapital er der derfor større konsensus omkring de tre faktorer: 1) Tillid (mellem kolleger, ledelse, arbejdsmarked) 2) Retfærdighed (i virksomheden, branchen, arbejdsmarkedet) 3) Samarbejde (team, virksomhed, formelt / uformelt). Der findes meget viden og litteratur på netop denne forståelse af social kapital. For at rammesætte og præcisere arbejdet med sammenhængskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune defineres følgende som vil være styrende for resten af arbejdet i denne strategi og handlingsplan.

RKSK - DEFINITION 1:

SAMMENHÆNGSKRAFT FORSTÅS SOM EN SUM AF TILLID, RETFÆRDIGHEDSFØLELSE OG SAMARBEJDSEVNE RKSK - DEFINITION 2:

SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGES VED AT ØGE BORGERNES TILLIDSNIVEAU, RETFÆRDIGHEDSFØLELSE OG SAMARBEJDSEVNE Danmark regnes for at være et samfund med en høj sammenhængskraft, opbygget gennem århundreder. Der er i forskerkredse enighed om, at sammenhængskraft tager lang tid at opbygge, men kun få år at miste. Det er umiddelbart muligt at konstatere, hvorvidt et samfund har en høj eller lav sammenhængskraft, når man ser på de ovenstående faktorer. Dette er udgangspunktet, hvorfra der vil blive arbejdet på at øge/fastholde et højt niveau af sammenhængskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 6 af 12


3. STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER FOR SAMMENHÆNGSKRAFTSTRATEGIEN Mens visionen Naturens Rige, direktionens strategiplan og profilerings- og bosætningspolitikken giver de overordnede guidelines i forhold til, hvordan der skal arbejdes med sammenhængskraftsstrategien, er det samtidig væsentligt at have et mere handlingsanvisende billede af retningen for arbejdet med udmøntning af sammenhængskraftsstrategien.

3.1 Effektmål 1) Vi øger bosætning og profilering af området. 2) Øget sammenhængskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune. 3) Der er skabt en øget kompetence og vilje blandt borgerne og erhvervsdrivende til at agere som ambassadører for området.

3.2 Resultatmål 1) Mobilisering af aktører i kommunen 2) Udvikling og koordinering af konkrete programmer 3) Facilitering af netværk på tværs af kommunen

3.3 Procesmål Nedenstående proces ses også i strategikortet på næste side. 1) Vi skal øge tilliden mellem borgere, virksomheder og kommunen. 2) Vi skal øge forståelse for ”hvorfor” og derigennem øge muligheden for at øge retfærdighedsfølelsen 3) Vi skal øge samarbejdsevnen mellem borgere, virksomheder og kommunen som organisation og myndighed. 4) Vi fortæller de gode historier, der allerede findes, og sikrer, at de nye historier får liv, så der skaber forståelse og fælles stolthed. 5) Gennem samskabelse, netværksledelse og borgerdialog øger vi sammenhængskraften mellem kommune som organisation/myndighed og lokalsamfundet.

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 7 af 12


3.4 Strategikort Vision

Effekt

Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her. Vi deler de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som muligt for at tiltrække turister og nye borgere. Sammenhængskraft forstået som tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Vi øger sammenhængskraften i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi øger bosætning og profilering af området

Øge tillid, retfærdighed og samarbejdsevne – via ”kerneopgave”

Vi er aktive ambassadører for området! Der skabes en øget kompetence og vilje blandt borgere og virksomheder til at agere som ambassadører for området

Processer

Vi skal øge tilliden mellem borgere, virksomheder og kommunen Vi skal øge forståelse for ”hvorfor” og derigennem øge muligheden for at øge retfærdighedsfølelsen Vi skal øge samarbejdsevnen mellem borgere, virksomheder og kommunen som organisation og myndighed

Inputs

Gennem samskabelse, netværksledelse og borgerdialog øger vi sammenhængskraften mellem kommune som organisation/myndighed og lokalsamfundet Vi fortæller de gode historier, der allerede findes. Og sikrer at de nye historier får liv, så der skaber forståelse og fælles stolthed.

Vi vil koordinere sammenhængskraftsevents og kommunikationsindsatser i lokalsamfundet

Vi vil udvikle hinandens kompetencer til at agere som ambassadører for området!

Vi vil facilitere netværk på tværs af kommunen

Vi vil udvikle borgere og erhvervsdrivende, så de bliver bevidst tilfredse

Vi vil udvikle konkrete programmer, som kan mobilisere aktører i RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 8 af 12


Figur – De vigtigste strategiske målsætninger illustreret i et strategikort

4. HANDLINGSPLAN FOR SAMMENHÆNGSKRAFT 2016-2018 Handlingsplanen er udmøntningen af sammenhængskraftsstrategien, som dækker årene 2016-2018. Der følges op på handlingsplanen halvårligt, og den revideres i efteråret 2017. Handlingsplanen skal dog ses som dynamisk i den forstand, at der kan etableres nye tiltag hen ad vejen. Ligeledes kan eksisterende tiltag ændre fokus, såfremt det gavner målet eller processen. For at opnå så bred en forankring som muligt, vil der i høj grad søges partnerskaber med de indsatser, som er udarbejdet under de øvrige politikker. Derved vil der være mange specifikke indsatser i sammenhængskraftshandlingsplanen, som også vil være indlejret i andre handlingsplaner. Indsatserne kan herved også indgå som parallelindsatser til indsatser i fx erhvervspolitikken, turismepolitikken, integrationspolitikken, videnpolitikken, fritidspolitikken, osv. Sekretariatet vil naturligvis også etablere og drive selvstændige indsatser, som opfylder procesmålene. Listen over potentielt sammenhængskraftsskabende projekter bliver hurtigt meget lang og uoverkommelig. Denne handlingsplan arbejder derfor med følgende 4 prioriteringskriterier: Levedygtighed, Forankring, Nedbrydning af (væsentlige) konfliktlinjer, Væksteffekt og synergi. De prioriterede projekter i denne handlingsplan er vurderet efter disse kriterier.

4.1 Indsatsområder Sammenhængskraftsstrategiens indsatsområder beskriver mere detaljeret, hvilke processer/aktiviteter som bør gennemføres for at opnå de ønskede forandringer (effektmål). Disse ønskede forandringer vil så bevirke, at de strategiske målsætninger opfyldes. Handlingsplanen tager derfor udgangspunkt i de procesmål, som er opsat i strategien. 1) Vi skal øge tilliden mellem borgere, virksomheder og kommunen 2) Vi skal øge forståelse for ”hvorfor” og derigennem øge muligheden for at øge retfærdighedsfølelsen 3) Vi skal øge samarbejdsevnen mellem borgere, virksomheder og kommunen som organisation og myndighed 4) Vi fortæller de gode historier, der allerede findes, og sikrer at de nye historier får liv, så der skaber forståelse og fælles stolthed. 5) Gennem samskabelse, netværksledelse og borgerdialog øger vi sammenhængskraften mellem kommune som organisation/myndighed og lokalsamfundet De enkelte procesmål vil så igen dække over en række indsatser/handlinger, som er skræddersyet til netop at opfylde et eller flere af procesmålene. Dette er kernen i handlingsplanen.

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 9 af 12


Denne handlingsplan vil dog afvige fra andre handlingsplaner på et meget centralt punkt. Indsatserne vil ikke være foruddefineret som typisk er formen på de øvrige handlingsplaner. At starte et målrettet arbejde med af øge sammenhængskraften i et samfund er en særdeles svær øvelse som kræver en anderledes tilgang. Denne handlingsplan vil derfor i stedet tage udgangspunkt i tre hoved indsatsområder i forhold til at styrke sammenhængskraften set som tillid, retfærdighedsfølelse og samarbejdsevne (social kapital). Et bærende element, og argument for denne retningsbaserede handlingsplan, er at kunne handle hurtigt når muligheder opstår rundt omkring i kommunen. De 3 indsatsretninger er: 1) At understøtte og medvirke i aktiviteter i marketingssekretariatet, som understøtter sammenhængskraften. Herunder indsatser fra sammenhængskraftsdøgnet. 2) At understøtte sammenhængskraftinitiativer, som er initieret af andre i og uden for organisationen. 3) At understøtte ildsjæle- og frivilligindsatsen – primært som bindeled mellem RKSK og den nye frivillighedsorganisation. Sammenhænge mellem procesmålsætningerne og indsatsretningerne kan ses i nedenstående skema.

Procesmålsætninger

Indsatsretninger At understøtte og medvirke i aktiviteter i 1 marketingssekretariatet, som understøtter sammenhængskraften. At understøtte sammenhængskraftinitiativer, 2 som er initieret af andre i og uden for organisationen.

Vi skal øge tilliden mellem borgere, virksomheder og kommunen

(X)

Vi skal øge Vi skal øge forståelse for samarbejdsevnen mellem ”hvorfor” og derigennem borgere, virksomheder og øge muligheden for at øge kommunen som retfærdighedsfølelsen organisation og myndighed

(X)

Gennem samskabelse, netværksledelse og borgerdialog øger vi sammenhængskraften mellem kommune som organisation/myndighed og lokalsamfundet

Vi fortæller de gode historier, der allerede findes. Og sikrer at de nye historier får liv, så der skaber forståelse og fælles stolthed

(X)

X

(X)

X

X

(X)

At understøtte ildsjæle- og 3 frivilligindsatsen – primært som

bindeled mellem RKSK og den nye frivillighedsorganisation.

X

Herunder er en ikke udtømmende liste over eksempler på projekter som indsatsretningerne kan indeholde. Eksemplerne er givet som en ”støtte til forståelsen af retningerne”. 1) Udvikle indsatser, der øger sammenhængskraften på tværs af geografien, ved fx af arbejde med borgernes fællesidentitet og kultur. Ved større kulturelle og sportslige begivenheder skabes tilskuerevents, der skaber tillid, fællesskabsfølelse og sammenhængskraft, Genetablering af landsbyens fysiske samlingspunkt, tillid implementeres som erhvervsmæssig vækstdriver. For bare at nævne nogle enkelte 2) Mobilisere alle dele af den kommunale organisation i arbejdet med at skabe øget sammenhængskraft i området, skabe grundlag for et aktivt ambassadørkorps med stolte værtsskabsambassadører, arbejde med borgernes eksisterende kommunikations platforme, 3) Frivilligvest understøttes i samarbejdet mellem foreninger, borgere og den offentlige sektor, understøtte samarbejde med Århus som EU-Frivillighedshovedstad 2018, kompetenceudvikling af frivillige og ildsjæle

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 10 af 12


Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhængskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 11 af 12

3

2

1

EU-SAM PAS EU-SAM /fx museet RS-Erhverv/ EU-SAM EU-SAM EU-SAM EU-SAM EU-SAM IUP/EU-SAM EU-SAM / Kom EU-SAM / Kom AU/EU-SAM

- Folkeskibet

- Borgerdialogen

- Find borgernes fællesidentitet og kultur, og få den formidlet bredt

- Tillid implementeres som erhvervsmæssig vækstdriver

- Frysehus 2.0 – Genetablering af landsbyens fysiske samlingspunkt

- Mobilisere alle dele af den kommunale organisation i arbejdet med at skabe øget sammenhængskraft i området

- Internt ambassadørprojekt

- Sundhedsugen

- social kapital på spil

- RKSK app - mere borgernær og forbundet med borgernes kommunikations platforme

- SMS og skilte fortæller de gode historier og annoncerer aktiviteter

- Fastholde sammenhængskraften i lokalsamfund, når udlændinge bringer nye kulturer og værdier i spil

FrivVest/ EU-SAM FrivVest/ EU-SAM

- Samarbejde med Århus som EU-Frivillighedshovedstad 2018

- Kompetenceudvikling af ildsjæle til projektgennemførelse

- Frivilligvest understøttes i samarbejdet mellem foreninger, borgere og den offentlige sektor FrivVest/ EU-SAM

At understøtte ildsjæle- og frivilligindsatsen – primært som bindeled mellem RKSK og den nye frivillighedsorganisation

EU-SAM

EU-SAM

EU-SAM

tovholder /projektejer

- Vi skal skabe grundlag for et aktivt ambassadørkorps med stolte værtsskabsambassadører

At understøtte sammenhængskraftinitiativer, som er initieret af andre i og uden for organisationen.

- Implementering af output fra sammenhængskraftsdøgnet

- Ved større kulturelle og sportslige begivenheder skabes tilskuerevents, der skaber tillid, fællesskabsfølelse og sammenhængskraft

At understøtte og medvirke i aktiviteter i marketingssekretariatet, som understøtter sammenhængskraften.

Eksempler på indsatser under de 3 retninger

X X X

X

(X)

(X)

(X)

X X X

(X)

(X)

X

Vi skal øge tilliden mellem borgere, virksomheder og kommunen

X

(X)

(X)

(X) X

(X)

X

X

X

(X)

X

(X)

(X)

X

(X) X (X)

X

Vi skal øge Vi skal øge forståelse for samarbejdsevnen mellem ”hvorfor” og derigennem borgere, virksomheder og øge muligheden for at øge kommunen som retfærdighedsfølelsen organisation og myndighed

X

X

(X)

X

X X X X X X

X (X) (X)

(X)

(X)

Gennem samskabelse, netværksledelse og borgerdialog øger vi sammenhængskraften mellem kommune som organisation/myndighed og lokalsamfundet

Procesmålsætninger

X

X X

(X)

X

X X

(X)

X

Vi fortæller de gode historier, der allerede findes. Og sikrer at de nye historier får liv, så der skaber forståelse og fælles stolthed


4.2 Handlingsplan og tidsplan for sammenhĂŚngskraft Q1-Q2 2017

Projekt: Strategi og Handlingsplan for sammenhĂŚngskraft 2016-2018 eDoc: sag 16-007302

side 12 af 12

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Strategi & Handlingsplan for Sammenhængskraft  

Strategi og handlingsplanen for Sammenhængskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune gælder for årene 2016-2018

Strategi & Handlingsplan for Sammenhængskraft  

Strategi og handlingsplanen for Sammenhængskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune gælder for årene 2016-2018