Page 1

LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune

R E F E R AT

[Møde 2• april/maj 2018]

Læs bl.a. om:

Orientering fra Landdistriktsrådets formand Ansøgninger til landdistriktspuljen: Udviklende Landsbyklyngesamarbejde i VestRum Fælles Multisite for Fjelstervang, Rimmerhus og Vorgod-Østerby Revidering af kriterierne for tildeling af midler fra landdistriktspuljen

Forlængelse af ansøgningsfristen til projekt: Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer Orientering fra landdistriktskoordinatoren

u a St

g n ni


2 Nyhedsbrev 2/4 2018 - udarbejdet af Landdistriktsrådet, Ringkøbing-Skjern Kommune. Nyhedsbrevet er blandt andet udarbejdet på baggrund af mødet i Landdistriktsrådet den 09.04.2018 i Stauning. Ikke alle emner fra mødet er medtaget i nyhedsbrevet, men det fulde referat kan findes på kommunens hjemmeside under Landdistriktsrådet. Layout: Margrete Sørensen Forsidefoto: havneguide.dk

STAUNING I Stauning - ved Ringkøbing Fjord mellem Ringkøbing og Skjern - bor der ca. 750. I Stauning er der en Lokal Brugsen, dagpleje, børnehave med vuggestueafdeling og en integreret fritidsordning, som er bygget sammen med skolen. Skolen har til og med 6. klassetrin. I Stauning er det muligt at dyrke håndbold, fodbold, gymnastik, petanque og volleyball. Der er også gode muligheder for kano- og kajaksejlads i den lavvandede Ringkøbing Fjord.

Stauning Havn er en hyggelig fjordhavn, hvor både lystfiskere, ornitologer og lystsejlere holder til. Her er også restaurant med lokale råvarer på spisekortet. Landsbyens nabo er den prisvindende Stauning Whisky, og landsbyen arrangerer årligt Ringkøbing Fjord Jazzfestival. Lokalområdet huser også Dit Folkekøkken, Stauning Lufthavn, flyveklub, veteranflyklub og flymuseum. Læs mere på: www.stauning-dejbjerg.dk


3

Indhold •

Orientering fra Landdistriktsrådets formand

Ansøgning til landdistriktspuljen: Udviklende Landsbyklyngesamarbejde i

VestRum

Ansøgning til landdistriktspuljen: Fælles Multisite for Fjelstervang,

Rimmerhus og Vorgod-Østerby

Revidering af kriterierne for tildeling af midler fra landdistriktspuljen

Forlængelse af ansøgningsfristen til projekt: Nyt Liv på Tomme

Kommunale Arealer

Orientering og drøftelse af egne projekter – herunder arbejdsgrupper

Orientering fra landdistriktskoordinatoren

Gensidig orientering og videndeling

Mødetidspunkt og mødested for landdistriktsrådsmøderne 2018

Punkter til næste møde

Værd at vide •

Områdemøder for borger- og sogneforeninger

Landdistrikternes Fællesråd og Danmark på Vippen

Landsbypedelordningen

Kommunale puljer

LAG-projekter – Næste ansøgningsfrist

Hvem er din lokale kontaktperson i Landdistriktsrådet?

Hvor og hvornår mødes Landdistriktsrådet

Læs mere


4

Orientering fra Landdistriktsrådets formand [Sagsfremstilling] 1. Formanden orienterede om forløbet vedrørende udarbejdelse af ny landdistriktspolitik. Nuværende landdistriktspolitik er gældende indtil foråret 2019. Formanden og næstformanden repræsenterer Landdistriktsrådet i forbindelse med afholdelse af strategimøder hos kommunen. De har desuden fokus på også at inddrage landdistrikterne i kommunens øvrige politikker, hvor det er relevant. 2. Dialog med FrivilligVest vedr. snitflader mellem Landdistriktsrådet og FrivilligVest. FrivilligVest deltager desuden med et kort indlæg på de kommende områdemøder i maj og juni med borger-og sogneforeningerne. Der ønskes et medlem til styregruppen hos FrivilligVest, der skal deltage i arbejdet med projekt: Mestring af Projekter. 3. Der er indkommet en forespørgsel vedrørende det kommende nationalparkråd og Landdistriktsrådets holdning til at støtte én interessent. 4. Projekt COBEN/Landsbyenergi har pr. 5. april henvendt sig til Landdistriktsrådet for at høre, om rådet vil bakke op om et borgerbudgetteringsforløb med fokus på ENERGI – og lokal værdiskabelse. I projekt COBEN / Landsbyenergi er der fokus på samskabelse mellem kommunen og borgerforeningerne. I den sammenhæng har COBEN planer om at igangsætte et borgerbudgetteringsforløb med lokale energiklubber. Borgerbudgettering er ”En metode, hvor man som borger er med til at bestemme over en del af det offentlige budget. På engelsk hedder det ’participatory budgeting’, og andre kalder det ’direkte demokrati’. Princippet er, at en mindre del af de offentlige midler stilles til rådighed for en gruppe borgere, og det er så op til dem at finde ud af, hvad de skal bruges til for bedst at hjælpe lokalområdet”. Se mere her: http://coi.dk/nyheder/2016/borgerbudgettering/ Det påtænkes, at hver energiklub får stillet 50.000 kr. til rådighed, hvoraf COBEN finansierer 30.000 kr. Den resterende andel på 20.000 kr. ønskes finansieret via landdistriktsmidlerne. Det vil sige, at der samlet set afsættes max. 120.000 kr. fra landdistriktsområdet til borgerbudgetteringen. [Indstilling] Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. [Beslutning] 1. Tages til efterretning 2. Pernille Priess Pedersen (tidligere formand for Landdistriktsrådet) foreslås til opgaven. Landdistriktskoordinatoren kontakter Pernille og informerer dernæst rådet vedr. svar. [Opfølgning – Dennis Barbesgaard har meldt sig til styregruppen] 3. Landdistriktsrådet bakker op om arbejdet med en nationalpark, men støtter ikke specifikke grupper. 4. Projektet uddybes og sendes dernæst til kommentering hos Landdistriktsrådet med sidste frist for kommentering ultimo april. [Opfølgning frist for kommentering er flyttet til medio maj]


5


6

Ansøgning til landdistriktspuljen:

Udviklende Landsbyklyngesamarbejde i VestRum [Sagsfremstilling] Landdistriktsrådet har i perioden 18. januar 2018 - 20. marts 2018 modtaget en ansøgning til landdistriktspuljen fra VestRum: Til arbejdet med ”Udviklende Landsbyklyngesamarbejde mellem de syv sogne: No, Hee, Tim, Torsted, Stadil, Vedersø, Hover” søger VestRum 35.000 kr. ekskl. moms. Landdistriktspuljen er på 500.000 kr., og der resterer 332.100 kr. [Indstilling] Administrationen indstiller, at Landdistriktsrådet drøfter den indkomne ansøgning til landdistriktspuljen og træffer beslutning om tilsagn eller afslag. [Beslutning] Ansøgningen blev behandlet, og det blev besluttet at bevilge det ansøgte beløb på 35.000 kr. ekskl. moms.


7

Ansøgning til landdistriktspuljen:

Fælles multisite for Fjelstervang, Rimmerhus og Vorgod-Østerby [Sagsfremstilling] Landdistriktsrådet har i perioden 18. januar 2018 - 20 marts 2018 modtaget følgende ansøgning til landdistriktspuljen fra Fjelstervang borgerforening: ”Fælles Multisite for #Fjelstervang, #Rimmerhus og #Vorgod-Østerby” Arbejdsgruppen bag ansøgningen søger: 31.800,00 kr. ekskl. moms. Landdistriktspuljen er på 500.000 kr., og der resterer 332.100 kr. [Indstilling] Administrationen indstiller, at Landdistriktsrådet drøfter den indkomne ansøgning til landdistriktspuljen og træffer beslutning om tilsagn eller afslag. [Beslutning] Ansøgningen blev behandlet, og det blev besluttet at bevilge det ansøgte beløb på 31.800 kr. ekskl. moms. Erfaringerne fra dette projekt videreformidles, således at andre borgerforeninger kan blive inspireret af dette arbejde. Siden projektet blev indsendt har yderligere to deltagere fra hhv. Rimmerhus og Vorgod Østerby meldt sig ind i PR-gruppen.


8

Revidering af kriterierne for tildeling af midler fra landdistriktspuljen [Sagsfremstilling] Landdistriktsrådet har modtaget en henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Museum vedr. muligheden for at søge landdistriktsmidler til et projekt på Provstgaards Hus. Henvendelsen er drøftet med formandskabet for Landdistriktsrådet, som finder, at der er et behov for at drøfte de vedtagne kriterier for landdistriktspuljen med resten af Landdistriktsrådet. Prioriterede/vægtede kriterier for at søge: • Projektet skal ligge i Ringkøbing-Skjern Kommune, og der skal være offentlig adgang. • Projektet er tværgående mellem minimum 2-3 sogne. • Beløbet, der ansøges om, må ikke være under 25.000 kr. Desuden vil Landdistriktsrådet have fokus på, at det enkelte projekt fokuserer på 3 eller flere af disse punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

At det understøtter Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktspolitik. At det involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer. At det på sit felt repræsenterer kvalitet. At der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. At der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted. At det skaber grobund for, at de enkelte landdistrikter er attraktive steder at bo.

7. At det er nyskabende. 8. At det er igangsættende og involverende. 9. At det har et udviklingspotentiale. Kilde: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer/landdistriktspuljen [Indstilling] Administrationen og formændene for Landdistriktsrådet indstiller, at kriterierne for landdistriktspuljen drøftes med henblik på beslutte, om der er belæg for en revidering af kriterierne. [Beslutning] Administrationen og formændene for Landdistriktsrådet skal undersøge, om vi kan fortolke kriteriet vedr. tildeling af midler til 2-3 sogne mere lempeligt, således at et sogn kan søge midlerne alene. [Opfølgning]: Administrationen og formændene for LDR har besluttet at bruge følgende tolkning fremadrettet: Fremover vil kriteriet ”Projektet er tværgående mellem minimum 2-3 sogne” tolkes mere lempeligt, således at et sogn alene kan søge midler fra puljen, men projekter, der går på tværs af sogne, vil blive foretrukket. [Indstilling] Det indstilles, at rådet drøfter resultaterne.


9

Forlængelse af ansøgningsfristen til projekt: Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer [Sagsfremstilling] Fristen for ansøgning om deltagelse i projekt: Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer er forlænget til den 30. maj 2018. Der har været henvendelser vedr. projektet, men ingen foreninger har endnu sendt en ansøgning. Arealanvendelsen i et eventuelt projekt skal godkendes i kommunens Plan-afdeling inden projektet kan behandles af Landdistriktsrådet, og det anbefales, at ansøger så tidligt som muligt sender en ansøgning med information om, hvilke arealer de påtænker at lade indgå i projektet, og hvad de gerne vil bruge grunden til, således at en endelig ansøgning kan ligge færdig senest den 30 maj 2018. Landdistriktsrådet vil dernæst behandle indkomne ansøgninger på mødet den 11. juni 2018.

[Indstilling] Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. [Beslutning] Orienteringen tages til efterretning.

Orientering og drøftelse af egne projekter – herunder arbejdsgrupper Sagsfremstilling Pilotprojektet Pleje- og vedligeholdelsesmateriel afsluttes medio maj 2018. Herefter evalueres projektet med de 4 landsbyer (Ådum, Ølstrup, Lyne og Bølling), der har deltaget med henblik på at finde ud af, om projektet anbefales videreført. Landdistriktsrådet drøfter dernæst anbefalingen på mødet den 11. juni 2018.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen tages til efterretning.


10

Orientering fra landdistriktskoordinatoren [Sagsfremstilling] Til orientering:

1. Klyngerådene i landsbyklyngerne Bedst mod

West (Lyne, Hemmet, Bork og Sdr. Vium) og Friskvind (Velling, Stauning, Lem, Dejbjerg og Højmark) er gået i gang, og der er koblet en proceskonsulent fra DGI på hver klynge. Friskvind arbejder på et kick-off arrangement med spisning d. 25. april i Velling. VestRum arbejder også videre i deres område.

2. Status på COBEN/Landsbyenergi:

Der er etableret energiklubber i fem områder – i Faster-Astrup, Bork-Hemmet, Hover-Torsted, Dejbjerg og Hoven. Opgaven for energiklubberne består således nu i at sætte lokal fokus på vedvarende energi og energibesparelser eksempelvis via lokale arrangementer, events, møder mv., hvor projektets leverandører fra Scanenergi og Energitjenesten bistår energiklubberne med solid og uvildig energirådgivning, oplæg samt koordination. Foruden de fem energiklubber er der også fokus på en undersøgelsesindsats i Stauning – der er således endnu ikke etableret en formel energiklub. Herudover er anden bølge af E-boks breve (ud af minimum tre) vedr. muligheden for et gratis energitjek udsendt til boligejere. De gratis energitjek er i første omgang målrettet boligejere i landsbyerne og landdistrikterne. Der er pt. gennemført knap 200 ud af de i alt 1.000 gratis energitjeks, der er til rådighed i projektet.

3. Faunastriber:

Et projekt for øget biodiversitet i RingkøbingSkjern Kommune. I projektet kan man bl.a. så faunastriber med blomster ved indfaldsvejene til landsbyer eller på uudnyttede arealer. Skovog Landskabsingeniør, Jakob Poo Albæk fra RKSK kan kontaktes på mail (jakob.albak@rksk.dk), hvis man ønsker at deltage i projektet i år. Der er frist d. 16. april. Projektet kører også næste år.

4. Omdannelseslandsby

Fra vejkantsby til landskabsby. Kommunen undersøger mulighederne for at udpege en eller flere landsbyer til omdannelsesbyer. Der er planlagt møde med Planafdelingen, Ekstern Udvikling og Erhvervsstyrelsen.

5. Tilflytterboliger

Muligheden for at etablere lejeboliger i landsbyerne. Kommunen har modtaget en model fra Danmark på Vippen. Modellen vil blive vurderet af Team Jura.

6. Åbent Landsbykontor ændres til Mobilt borgmesterkontor, hvor borgme-

steren, kommunaldirektøren og et antal administrative medarbejdere tager på turné i kommunen. Første stop bliver d. 7. maj i Hoven Hallen og dernæst åbner kontoret d. 6. juni i Hee.

7. Projekt: Øget Adgang til det Åbne Land

Herunder kortlægning af eksisterende stier er kommet i gang. En borgergruppe i Fjelstervang og Landudviklerne har haft de første møder. Der er stadig mulighed for andre landsbyer at få hjælp til at lave ruter i og omkring deres område. Landdistriktskoordinatoren kan kontaktes for yderligere information.

8. ”Danmark Dejligst i Naturens Rige”

den 18. august 2018 er navnet og datoen for et nyt initiativ. - En foreningsdrevet familiefestival, der skal være med til at sætte vores område på landkortet og vise, at foreninger, virksomheder og institutioner kan samles på tværs af byer og skabe oplevelser for alle i landets geografisk største kommune.

Opskriften bygger på det eksisterende ”Danmark Dejligst”-koncept, som er ejes af Rasmus Nøhr, og nu har seks år på bagen. Der er derfor masser af erfaringer at trække på, men vi ønsker sam-


11 tidig at udbygge det til at blive vores helt egen folkefest. En familiefestival skabt af frivillige, der bygger på principper som: - at det skal være gratis at deltage - at vi har så mange dejlige steder i Naturens Rige, der fortjener at blive vist frem - at det er en dag for børn og voksne - et sted, hvor foreningerne hjælper hinanden med at skabe en oplevelsesrig dag Overskud fra salg af mad og drikkevarer går direkte til de foreninger, der er med til at arrangere festivalen og hjælper med en lang række praktiske opgaver, som at sætte scene op, stå i salgsboder, parkeringsvagter, hjælpere backstage, markedsføring, planlægning osv. Man kan læse mere om vores tanker bag ”Danmark Dejligst i Naturens Rige” på kommunens hjemmeside.

9. Byggegrund til salg:

Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne have flere tilflyttere og meget gerne også flere, der har lyst til at købe en grund og bygge deres drømmehus i kommunen. Kommunen starter derfor nu en ny platform med præsentation af kommunale byggegrunde www.grundsalg.rksk.dk - og et samarbejde med boligsiden Boliga.dk, der skal være med til at sætte gang i salget af de ledige grunde i landsbyer og byer. I øjeblikket er der ca. 175 kommunale grunde til salg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen vil meget gerne i kontakt med repræsentanter for borgerforeningerne, som vil påtage sig hvervet at ajourføre skiltet ved salg af grund. Her kan marketingskoordinatoren kontaktes for mere information.

10. Nyhed:

Abonner på nyhedsbrevet fra Landdistriktsrådet: https://www.rksk.dk/abonner

11. Opfølgning på spørgsmål fra sidste møde, om hvorvidt: ”Man som ejer af et faldefærdigt hus kan få hjælp til at rive et hus ned, og så bare så græs på grunden bagefter, selvom grunden er forurenet?” Team Jura har svaret, at der skal foretages en konkret vurdering for den enkelte ejendom. Det har bl.a. betydning hvor ejendommen ligger (indvindingsopland, tæt på recipient mv.) samt hvilken forurening, der er tale om. Det kan være der bliver stillet krav om, at der skal være belægning i stedet for græs for ikke at blotlægge en forurening. For yderligere information vedr. jordforurening kan der rettes henvendelse til staben Land By og Kultur. [Indstilling] Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. [Beslutning] Landdistriktskoordinatoren orienterede desuden om en invitation fra Lær Dansk og VUC Ringkøbing-Skjern til fyraftensmøde i Borris den 16. april vedr. danskundervisning. Invitationen videresendes til Landdistriktsrådet. Vedr. pkt. 8, så foreslår rådet at det undersøges, om det er muligt at slå Naturens Dag i september sammen med festivalen Danmark Dejligst. Orienteringen tages til efterretning.

Faunastriber, dofnord.dk


12

Gensidig orientering og videndeling Landdistriktsrådets mødekalender for 2018

[Beslutning] Der orienteredes om arbejdet med grøn transport i landsbyklyngen VestRum. Den 18. april samler VestRums styregruppe op på ideen på et fælles møde for hele VestRum. Rådet drøftede mobildækning og adgangen til bredbånd i kommunen. Formanden for Landdistriktsrådet retter henvendelse til kommunens administration for oplysninger om lokale og nationale initiativer på området.

[Sagsfremstilling] Det foreslås, at landdistriktsrådsmøderne afholdes i tidsrummet 18-21.30. Forslag til mødested: D. 11. juni 2018 forslås afholdt i Lyne D. 5. september 2018 foreslås afholdt i Tim D. 7. november 2018 foreslås afholdt i Grønbjerg

Punkter til næste møde

Derudover planlægges et større møde for borgerforeningerne i efteråret. Mødet foreslås afholdt iAstrup.

[Indstilling] Det indstilles, at Landdistriktsrådet drøfter og beslutter punkter til næste Landdistriktsrådsmøde. [Beslutning] 1. Synliggørelse af landdistriktsrådet 2. Økonomisk oversigt over landdistriktsmidlerne 3. Status på arbejdet med mobildækning og bredbånd - både lokalt og nationalt

[Indstilling] Det indstilles, at punktet drøftes, og at der tages beslutning herom.

[Beslutning] Der tages kontakt til Astrup med henblik på at afholde årsmødet for kommunens Borger- og sogneforeninger der den 27. september 2018. De øvrige forslag om mødesteder tages til efterretning.


13

Værd at vide

Områdemøder for borger- og sogneforeninger Hvad: En gang om året inviteres borger- og sogneforeningerne til et områdemøde med andre borger- og sogneforeninger og kontaktpersoner for Landdistriktsrådet. Her er der bl.a. mulighed for at få svar på: - Hvem er mine kontaktpersoner i Landdistriktsrådet? Og hvem er landdistriktskoordinatoren? - Hvordan kan Landdistriktsrådet hjælpe mig og min forening? - Hvad rører sig i de andre foreninger? Erfaringsudveksling - Hvad kan man få hjælp til hos FrivilligVest? Og hvad kunne jeg tænke mig, at FrivilligVest hjælper foreningerne med? Hvor og hvornår er din borger- og sogneforening inviteret til områdemøde med Landdistriktsrådet? Se her:

Område 1 består af: No, Hover, Hee, Torsted, Tim, Stadil, Vedersø, Kloster Områdemøde i Hover Kultur- og Fritidscenter, Hoverdalvej 2b, 6971 Spjald. Den 6. juni kl. 19-21.15 Område 2 består af: Troldhede, Nørre Vium, Fjelstervang, Herborg, Vorgod-Barde, Spjald, Ølstrup, Grøn-bjerg, Rimmerhus Områdemøde i Fjelstervang Udeforsamlingshus, Haunstrupvej 4. Fjelstervang, 6933 Kibæk. Den 23. maj kl. 19-21 Område 3 består af: Stauning, Dejbjerg, Lem, Velling, Højmark, Finderup, Hanning, Bølling, Rækker Mølle Områdemøde i Stauning Sognegård, Kirkebyvej 65, 6900 Skjern. Den 14. juni kl. 18.30-21 Område 4 består af: Bork, Sdr. Vium, Lyne, Hemmet, Lønborg/Vostrup Områdemøde i Sdr. Bork Forsamlingshus, Anerbjergevej 30, 6893 Hemmet. Den 30.maj kl. 19-21 Område 5 består af: Hoven, Ådum, Borris, Faster Områdemøde i Faster Aktivitetshus, Birkevænget 31, 6900 Skjern. Den 3. maj kl. 19-21


14

Værd at vide ....fortsat Hvem er Landdistrikternes Fællesråd og Danmark på Vippen? Landdistrikternes Fællesråd arbejder for en positiv udvikling i landdistrikterne. Dette med fokus på at forbedre de ba-sale rammevilkår indenfor: Fysisk bosætning, erhverv og beskæftigelse, uddannelse, infrastruktur, sundhed og tryg-hed. Landdistrikternes Fællesråds mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikter og yderområder. Læs mere www.landdistrikterne.dk

Danmark på Vippen er en partipolitisk neutral landsforening, der kæmper for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark. Danmark på Vippen består af kommuner, virksomheder og privatpersoner, som alle ønsker et Danmark i bedre balance. Læs mere www.danmarkpaavippen.dk Ringkøbing-Skjern Kommune er medlem af både Landdistrikternes Fællesråd og Danmark på Vippen.


15

Landsbypedelordningen Hvad handler landsbypedelordning om? Hvem kan benytte ordningen? Og har din borger- eller sogneforening brug for hjælp fra landsbypedellerne? • • •

Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og de lokale foreninger med at få løst opgaver, som enten ikke bliver løst i dag, eller som bliver løst af frivillige. Opgaverne til landsbypedellen kan være alt fra vedligeholdelse af bygninger eller udendørs arealer, opførelse af mindre ting eller rydning af arealer med henblik på etablering af noget nyt. Målet med ordningen er at give et løft til serviceniveauet i lokalsamfundene, og at kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet.

Dejbjerg er en af de byer, der har benyttet sig af landsbypedelordningen. Formanden for Dejbjerg Sogneforening fortæller: Landsbypedellerne har gjort et rigtigt fint stykke arbejde med maling af flagstænger og op-rydning af rabatter ved vejene ind til Dejbjerg. Det ser rigtigt godt ud, og det er en stor hjælp for os. Vil du gerne vide mere om ordningen, så læs mere her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/centerbyer-landsbyer-og-landdistrikter/landsbypedel

Kommunale puljer

Vigtigt: Fremover vil kriteriet ”Projektet er tværgående mellem minimum 2-3 sogne” tolkes mere lempeligt, således at et sogn alene kan søge midler fra landdistriktspuljen, men projekter, der går på tværs af sogne, vil blive foretrukket. Læs mere her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer


16

LAG-projekter – Næste ansøgningsfrist Ansøgningsfristen til næste runde er fastsat til 22-08-2018. Link til ansøgningsmateriale o.a. kan ses under fanebladet ”Ansøgning” på denne side. Husk det kan være en tidskrævende proces at ansøge LAG, og det kan være en god ide at tage kontakt til en af koordinatorerne i god tid, inden ansøgningsfristen.

STØTTE TIL MINDRE PROJEKTER I den nuværende programperiode skal projekter have et budget på minimum kr. 100.000 for at kunne opnå støtte. Det betyder, at en gruppe projekter, som under det gamle program blev bevilget støtte med god effekt, falder uden for støttemulighederne. Der er typisk tale om mindre projekter i landsbyerne, hvor man ved frivillig arbejdskraft etablerer små rekreative anlæg, som kan være gavnlige for trivslen i landdistrikterne - og som måske endda kan være med til at fremme bosætning. Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner har afsat et beløb, som bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern kan råde over til denne type projekter. Puljen kræver ikke den samme ansøgningsprocedure som egentlige LAG ansøgninger. Så går jeres forening i tanker om at gennemføre et mindre projekt til gavn for jeres lokalområde, kan det være en god ide at kontakte en af koordinatorerne og høre nærmere om mulig-hederne. Ansøgningsfristen til puljen følger ansøgningsfristen til LAG, og næste mulighed er derfor at indsende ansøgning senest den 22.08.2018.


17

Værd at vide ....fortsat Hvem er din lokale kontaktperson i Landdistriktsrådet? Kommunen er inddelt i 5 geografiske områder med et antal borger-sogneforeninger i hver. Til hvert område er to ”kontaktpersoner” udpeget – en frivillig og en politiker. Fordelingen af kontaktpersoner er som følger, hvor førstnævnte er frivillig, mens sidstnævnte er udpeget af byrådet:

Tim, Torsted, Hover, Hee, No, Stadil, Vedersø (område 1) • • • •

Formand Torben Hjøllund Mortensen - Tlf.: 2119 6334/mail:thm@hededanmark.dk Irvin Christensen - Tlf.: 2311 5121/mail: irvin@christensen.mail.dk Jens Erik Damgaard - Tlf.: 4097 5752/mail: pol.byrjedam@rksk.dk Svend Boye Thomsen - Tlf.: 4144 1094/mail: pol.byrsbtho@rksk.dk

Grønbjerg, Nørre Vium, Vorgod-Barde, Herborg, Spjald, Rimmerhus, Fjelstervang, Ølstrup, Troldhede (område 2) • •

Personlig stedfortræder for Christian Christensen: Inga Bank Olesen -Tlf: 2371 9545 Mail: ingaoglars@hotmail.dk Helge Albertsen - Tlf.: 4011 2148/mail: pol.byrhealb@rksk.dk

Stauning, Dejbjerg, Højmark, Finderup, Hanning, Bølling, Velling, Række Mølle, Lem (område 3) • •

Dennis Barbesgaard - Tlf.: 2980 6108/mail: dennisbarbes@gmail.com Bjarne Svendsen - Tlf.: 2068 3288/mail: pol.byrbjsve@rksk.dk

Sønder Bork, Nørre Bork, Hemmet, Lønborg/Vostrup, Sønder Vium, Lyne, Foersum (område 4) • •

Klaus Korsholm - Tlf.: 2530 6884/mail: klklyne@gmail.com Jesper Lærke - Tlf.: 2064 2884/mail: pol.byrjelae@rksk.dk

Ådum, Hoven, Borris, Aktiv Faster (område 5) • •

Alan Rasmussen - Tlf.: 9694 4865/mail: alan@kst-nu.dk Irene Lund Pedersen - Tlf.: 2552 1726/2224 3257/mail: pol.byrilped@rksk.dk

Hvor og hvornår mødes Landdistriktsrådet?

Der planlægges afholdelse af ca. 5 møder i Landdistriktsrådet om året - møderne er fastlagt med en frekvens på ca. 10 uger. Det tilstræbes til at komme rundt i alle dele af kommunens landdistrikter. Næste møde er den 11.06.2018 i Lyne.


18

Værd at vide ....fortsat

Du kan komme i dialog med landdistriktsrådet ved at kontakte rådets medlemmer direkte eller via deres facebookgruppe https://www.facebook.com/LanddistriktsraadetRKSK For yderligere information kontakt: Lotte Finnerup, Landdistriktskoordinator og sekretær i Landdistriktsrådet lotte.finnerup@rksk.dk mobil: 25324746 Torben Hjøllund Mortensen, Formand for landdistriktsrådet thm@hededanmark.dk mobil: 21196334


19

Værd at vide ....fortsat Læs mere om emner i relation til landsbyer og landdistrikter i Ringkøbing-Skjern Kommune på:

https://www.rksk.dk/

http://www.flytmodvest.dk/hvor-vil-du-bo/landsbyer

https://www.facebook.com/LanddistriktsraadetRKSK

http://www.lag-lemvig-ringkoebingskjern.dk/

https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer/landdi striktspuljen

https://www.rksk.dk/borger/frivillig/nyheder-til-dig-som-frivillig


20


21

Har din by en historie, som I vil prale med? https://www.rksk.dk/om-kommunen/pralebank

Nyhedsbrev møde 2, 2018  

Landdistriktsråd - møde 2, 2018

Nyhedsbrev møde 2, 2018  

Landdistriktsråd - møde 2, 2018