__MAIN_TEXT__

Page 1

Din Kommune 5 fyrtårnsprojekter skal skabe vækst

Skolerne laver naturkanon Gå på opdagelse i Naturens Rige  ia og Charlotte P forfølger deres drømme i Innovest

Vikingerne i Bork er blevet moderne


Indhold Lokalvalg er vigtigere end Donald Trump. Martine Brumsbjerg fra Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd brænder for det lokale //

4

8

8 Jeg føler mig levende i naturens kræfter. Gitte Bille flyttede fra Holbæk til Velling og kom tæt på familien og den vestjyske natur // 14 Ambassadører byder velkommen til kommunen. Frivillige giver en håndsrækning ind i lokalsamfundet til nye borgere // 18 Kulinarisk rugekasse. Foodzone hjælper nye ideer på madfronten videre // 20 Laks lokker lystfiskere. Laksens Hus skal få de helt rigtige lystfiskerturister på krogen // 24 Videbæks dna skal tiltrække nye borgere. 4 Videbæk samarbejder med kommunen om at markedsføre byen // 28 Alexander skal få alle med på den grønne vogn. Grøn omstilling er noget vi skaber sammen............. // 32 Europæisk kulturhovedstad – det er lige her! Få fem bud på lokale kulturoplevelser ................. // 36 Skolerne laver naturkanon. Udeundervisning og et kendskab til den lokale natur giver eleverne en fælles identitet //

Vikingerne i Bork er blevet moderne. Interessen for vikingetiden bare vokser og vokser i kølvandet på populære tv-serier som Game of Thrones og Vikings //

38

Pia og Charlotte forfølger deres drømme i Innovest. En plads ved iværksætterbordene gør springet ud i livet som selvstændig nemmere // Hvad smager Vestjylland af? Vores særlige klima og kulturhistorie kan smages i kødet og osten // Vi skal skabe kommunen i fællesskab. Mød Ringkøbing-Skjern Kommunes nye kommunaldirektør //

50

54 Hygge trækker turister til Vestjylland. Turisterne vil have en bid af Vesterhavet og hyggen // 58 Feriegæst gennem fire årtier. Han friede i Lyngvig Fyr............. //

58

62

42

64

Flytmodvest.dk skal tiltrække nye borgere. Se Naturens Rige med tilflytternes øjne............ //

70

42

46

Simon vendte hjem for at udleve sine drømme. Højt til loftet og sammenhold trak Simon hjem....... //

Hvad er Klub Eksilvestjyder? Særlige arrangementer i studiebyerne bevarer forbindelsen til unge fraflyttere //

14

68

Gå på opdagelse i Naturens Rige. Borger- og sogneforeninger anbefaler deres bedste lokale steder //

70

5 fyrtårnsprojekter skal skabe vækst. Søndervig Feriepark, NaturKRAFT, Hvide Sande Havn, Ringkøbing K og Nationalpark Skjern Enge – fem projekter der bærer kommunen ind i fremtiden //

76

76

Din Kommune Gratis magasin udgivet onsdag 29. marts 2017 til alle husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune. Oplag: cirka 30.000 stk. Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, www.rksk.dk, Facebook.com/RingkoebingSkjernKommune. Koncept: Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Tekst: Lene Jæger Klausen og Ringkøbing-Skjern Kommune. Foto: Mikkel Jezequel. Annoncesalg, grafisk produktion, tryk og distribution: Dagbladet Ringkøbing-Skjern, St. Blichersvej 5, 6950 Ringkøbing, tlf. 99 75 73 99.

2


Kære læser Vi vil vækst og det gode liv i Naturens Rige. Som borgmester har jeg talt om vores vision, Naturens Rige, rigtig mange gange. Men hvad skal det egentlig betyde – sådan helt konkret? I magasinet, du holder i hænderne, har vi samlet en stribe historier, der giver vores vision et ansigt. Du kan læse om, hvad der får mennesker i forskellige stadier af livet til at flytte til kommunen, du kan læse om fem fyrtårnsprojekter, der skal være med til at skabe grundlaget for at vi stadig har en livskraftig kommune om ti, tyve og tredive år. I magasinet finder du også borger- sogne-

foreningernes tip til helt specielle oplevelser, du kan få på deres hjemegn – og jeg kan kun opfordre til at du går på opdagelse i Naturens Rige. Du kan læse om, hvad vi gør for at højne oplevelsen for vores mange feriegæster, om skolernes nye naturkanon og om hvordan iværksættere kan få en hestesko ind i livet som selvstændig erhvervsdrivende på Innovest. Tilsammen tegner historierne et billede af, hvem vi er som område og hvor, vi bevæger os hen. Et billede, vi godt kan være stolte af, og som jeg håber, du får lyst til at give videre.

Rigtig god læselyst Iver Enevoldsen, borgmester.

3


Lokalvalg er vigtigere end Donald Trump

De vigtigste ting foregår lokalt, mener Martine Brumsbjerg, som bruger sin energi på at skabe forandringer for Ringkøbing-Skjern Kommunes unge.

Jeg tror, mange unge glemmer, hvor meget det betyder, at man stemmer, når der er valg. Det er jo hele forudsætningen for, at vi kan have en demokratisk kommune. Hvis vi ikke stemmer, kan systemet ikke fungere.

4


I 2016 var der valg til præsidentpo-

Vi kan ændre tingene, hvis vi vil

god, så det er en af dem, vi har arbej-

sten i USA – i 2017 er der valg til borg-

17-årige Martine Brumsbjerg har al-

det videre med i ungdomsrådet, og

mesterposten i Ringkøbing-Skjern

lerede lagt sin politiske karriere bag

nu er der blevet truffet en beslutning

Kommune. Det sidste lyder måske

sig og meldt sig ud af det politiske

om, at det skal tilbydes fremover, og

lidt småt i forhold til det første, men

parti, hun troede hun tilhørte. I stedet

der er blevet afsat penge, fortæller

Martine Brumsbjerg er ikke i tvivl

bruger i dag hun sin energi i Ringkø-

Martine Brumsbjerg.

om, hvilket valg, der er det vigtigste

bing-Skjern Ungdomsråd, hvor hun

Ideen er blevet en mærkesag for

for hende:

arbejder tværpolitisk.

hende.

- Det har langt større betydning for

- Jeg er ikke interesseret i, hvor en

- Det er så vigtigt, at man har det godt

mig og min hverdag, hvem der sidder

god idé kommer fra, hvis den er god

i hverdagen der, hvor man er, og her

i byrådet her i kommunen, end hvem

og kan gøre livet bedre for unge her

i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor

der er præsident i USA.

i kommunen, så vil jeg gerne være

mange er nødt til at rejse til andre

Hun peger blandt andet på beslut-

med til at føre den ud i livet.

byer for at få en uddannelse, er det

ninger om, hvordan man vil hånd-

Sådan en god idé er i øjeblikket på

vigtigt, at vi passer godt på de unge,

tere mobning i folkeskolen, maden i

vej. Det begyndte med nogle piger,

som bliver i kommunen, og viser

hjemmeplejen og kulturelle arrange-

som gik på efterskole i kommunen og

dem, at vi vil dem det godt.

menter i kommunen. Alt sammen no-

syntes, at der var behov for at unge

Ungdomsrådet har hverken økonomi

get som har indflydelse på hverdagen

i kommunen kunne tilbydes gratis

eller magt til at gennemføre et tiltag

for de mennesker, som bor i Ringkø-

psykologhjælp.

som dette, men de har lokalpolitiker-

bing-Skjern Kommune.

- Det synes jeg, at de havde ret i. Pi-

nes opmærksomhed og kan få sat

- Mange af de overordnede beslut-

gerne var her kun i den periode, hvor

ting på dagsordenen, så byrådspoli-

ninger bliver truffet på Christians-

de var på efterskolen, men ideen er

tikerne kan tage stilling til, om det er

borg, men det er her i kommunen, vi finder ud af, hvordan tingene skal fungere i praksis, og det er det, der betyder noget for, hvordan vi har det og for hele stemningen i kommunen.

IIIIIIIIIIIIIIIII Lokalpolitik kræver opbakning Selvom Martine Brumsbjerg ikke er engageret i partipolitik, så støtter hun op om demokratiet og ærgrer sig over, at hun ikke er fyldt 18 år til kommunalvalget den 21. november: - Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker at passe på vores demokratiske system her i Danmark, og den selvbestemmelse og indflydelse vi har lokalt. Jeg synes, at alle bør bruge den ret og stemme, siger Martine Brumsbjerg, som godt ved, at der er mange unge, som ikke er gode til at komme af sted: - Jeg tror, mange unge glemmer, hvor meget det betyder, at man stemmer, når der er valg. Det er jo hele forudsætningen for, at vi kan have en demokratisk kommune. Hvis vi ikke stemmer, kan systemet ikke fungere. Martine ser det også som en mulighed for at anerkende den indsats, som politikerne yder: - Når man stemmer til lokalvalget, så viser man også taknemlighed over for de mennesker, som bruger deres tid og energi på kommunen, og jeg ved, at det betyder meget for dem.

5


Når vi arbejder sammen i Ungdomsrådet, er vi med til at bakke hinanden op og give hinanden energi til at fortsætte med at påvirke politikerne og kommunen til at lytte til vores ideer og forslag”

IIIIIIIIIIIIIIIII

noget, de vil arbejde med.

Hun tror, at det er en af grundene til,

- Vi har blandt andet været med til

at det kan være svært at engagere

at give politikerne konkrete ideer til,

unge mennesker i lokalpolitik.

hvordan psykologordningen kunne

- Når Liberal Alliance eller Enheds-

fungere i praksis, og det oplever jeg,

listen kommer med en opdatering

Sammen kan vi gøre en forskel

at der er blevet lyttet meget til.

på Facebook, bliver de nogle gange

Lige nu er der ni medlemmer i Ung-

delt og når langt omkring. Det sam-

domsrådet, og der er plads til 15, så-

Løsninger er vigtigere end spillet

me gælder med international politik,

dan som vedtægterne er i dag, men

Når der er mere opmærksomhed

men det er svært at få et opslag om

Martine Brumsbjerg så gerne, at de

omkring national og international

lokalpolitik delt. Lokalpolitik skriver

blev endnu flere.

politik end lokal politik, så hænger

de lokale medier måske om, men

- Når vi arbejder sammen i Ungdoms-

det ifølge Martine Brumsbjerg må-

dem er der ikke mange unge, der

rådet, er vi med til at bakke hinanden

ske sammen med, at det ikke er så

læser. Så det er svært for de unge at

op og give hinanden energi til at fort-

kompliceret at have en holdning til de

finde ud af, hvad der sker lokalt.

sætte med at påvirke politikerne og

store politiske linjer, mens det kan

Hun tror, at ungdomsrådets upoli-

kommunen til at lytte til vores ideer

være anderledes indviklet, når det

tiske baggrund også har betydning,

og forslag. Det lyder måske kedeligt,

skal omsættes til konkrete tiltag i en

når hun møder lokalpolitikerne gen-

når jeg fortæller om det, men det er

kommune.

nem sit virke i Ringkøbing-Skjern

virkelig spændende, og jeg er helt høj

- Det er nemt at følge med i inter-

Ungdomsråd:

og fyldt med energi, når jeg kommer

national politik. Det bliver omtalt

- Vores argumenter og synspunkter

fra vores møder.

i mange medier og mange ting bli-

bliver ikke afvist med det samme på

Og hun kan mærke, at dialogen med

ver forenklede, når det kommer op

grund af en modstridende partipoli-

politikerne gør en forskel.

på det plan. Der kommer fokus på

tisk holdning. Det, synes jeg, er for-

- Nu har vi været i gang i nogle år, og

det politiske spil, som der også fin-

delen ved, at vi ikke har en bestemt

jeg oplever, at vi bliver lyttet mere til og

des inden for politiske partier, siger

politisk holdning.

spurgt oftere om vores holdning, inden

Martine Brumsbjerg.

6

Ved redaktionens afslutning, lå det ikke fast, hvilken dato tilbuddet om gratis psykologhjælp træder i kraft. Kig på kommunens hjemmeside rksk.dk for de nyeste oplysninger og følg ungdomsrådet: facebook.com/RingkoebingSkjernUngdomsraad.

politikerne træffer deres beslutning.


WHISKY MED OMTANKE E T KREDSLØ B AF LOK ALE R ÅVARER Vi går op i at skabe en særegen og egnspræget whisky, med velduftende lyng fra den Vestjyske hede, solmodnet korn fra de nærliggende marker og vand af lokal oprindelse. Egnen forsyner os med gode råvarer, og restproduktet fra vores produktion afleveres tilbage som foder, til lokalområdets dyr. Mærk stemningen, oplev produktionen og smag de gyldne dråber. Hør historien om 9 kammeraters rejse fra hobby til international anerkendelse.

RU N D V I S N I NG / FÜHRUNG / G U I D ED TO U R M ED S M AG S PR Ø V ER / M I T KO S T P RO B EN / W I T H TA S T I N G — D KK 150 U D E N S M AG S PR Ø V ER / O H N E KO S T P RO B EN / N O TA S T I N G — D K K 50

TIRSDAG KL. 14 1. maj - 31. okt.

DANSK DEUTSCH ENGLISH

MONTAG 14 Uhr 1. Mai - 31. Okt.

TORSDAG KL. 14 Hele året

MITTWOCH 14 Uhr Ganzes Jahr

LØRDAG KL. 14 Hele året FREITAG 14 Uhr Ganzes Jahr

THURSDAY 12 PM May 1 to 30th. Sept.

STAUNING WHISKY | STAUNINGVE J 38 | 6900 SKJERN | TLF. +45 88 44 21 22 | W W W.STAUNINGWHISK Y.DK

7


Skolerne laver

naturkanon Udsigten fra Lyngvig Fyr. Fuglelivet omkring Stadil Fjord. Eller klitterne, stranden og havet. Naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune er nÌsten ikke til at komme uden om, og den byder pü mange forskellige oplevelser, som folkeskolerne vil bruge i deres undervisning.

8


Alle fortjener en plads i solen – uanset om du har skrüt eller fladt tag

velux.dk

velux.dk

9


Naturens Rige – kommunens vision –

en forståelse for og en nærhed til den

skal leve gennem folkeskolerne, hvis

natur, de er omgivet af.

det står til skoleleder på Tarm Skole

- Man taler meget om ”det gode liv”,

Else Thorup. Det er en idé, hun deler

og jeg synes, dette er en måde at bi-

med kommunens øvrige skoleledere,

drage til ”det gode barneliv” på. Når

og sammen har de taget initiativ til,

vi i dag lægger en del af undervis-

at der nu skal laves et interaktivt kort

ningen udenfor, kan vi høre, hvordan

over kommunen og en naturkanon

børnene bliver glade og stolte over

for folkeskolens elever.

det sted, de vokser op. Det vil vi ger-

- Det giver eleverne en spændende

ne være med til at give dem mere af.

og anderledes undervisning, når vi

Else Thorup forestiller sig, at en na-

tager dem ud af klasselokalerne og

turkanon kan skabe en større følelse

i stedet arbejder i naturen, og det gi-

af fællesskab på tværs af kommunen

ver os også gode muligheder for at

og en fælles referenceramme for

opfylde vores læringsmål og leve op

børnene.

til den nye skolereform, siger Else

- Vi er Danmarks største kommune

Thorup, som er en af initiativtagerne

målt på areal. Ved at eleverne kom-

bag projektet.

mer ud i alle dele af kommunen gen-

Naturkanonen vil indeholde ti karak-

nem deres skoletid, har børnene i

teristiske steder, som alle kommu-

kommunen nogle fælles oplevelser,

nens skoleelever skal opleve i løbet

som de deler, når de møder hinanden

af deres skolegang

på kryds og tværs gennem livet. Fæl-

Ideen er, at vi dels giver børnene et

lesskab er et vigtigt ord i denne sam-

tilhørsforhold og et fællesskab i for-

menhæng. Vi vil gerne give børnene

hold til den natur, de vokser op midt i

en stolthed af det område, de bor i.

og dels bringer hele kommunens vi-

De oplevelser, vi giver børnene, skal

sion, Naturens Rige, ind i skolelivet.

blive en del af deres selvforståelse og deres almene dannelse. Skolelederne har også opbakning fra

”Det giver eleverne en spændende og anderledes undervisning, når vi tager dem ud af klasselokalerne og i stedet arbejder i naturen.”

lærerne, som er med til at skabe og udbrede de nye tanker. - Vi bruger allerede naturen i dag. På Tarm Skole har vi lige fået bevilget penge til cykler, så vi nemmere kan komme ud i den natur, vi har lige omkring os. For at komme til de steder, der ligger længere væk, er det vort ønske, at der skal anskaffes en bus, som alle

Det gode barneliv skal i centrum

skolerne deler mellem sig.

Else Thorup har gode faglige argu-

10

menter for at indføre en naturkanon

Interaktivt kort samler gode steder

i kommunen – den bliver et redskab

Indtil videre ligger det ikke fast, hvil-

til at leve op til folkeskolereformen,

ke steder, der skal med på kortet.

den kan bringe mere bevægelse ind

- Vi havde et borgermøde for at finde

i undervisningen, den vil bidrage til

ud af, om der var opbakning til pro-

at nå en lang række forskellige læ-

jektet fra både politikere og andre in-

ringsmål og den vil give en mere

teresserede, og det var der heldigvis.

spændende skoledag for børnene.

Der var også rigtig mange gode for-

Under alt dette ligger der også et øn-

slag til, hvilke steder der er egnede til

ske om at give børnene i kommunen

at komme med på læringskortet, så


vi har allerede nu omkring hundrede

på nogle af destinationerne er brug

ideer. Der er sikkert flere endnu.

for redskaber eller en naturvejleder,

Alle de gode ideer bliver samlet på et

som kan hjælpe lærerne.

interaktivt kort over kommunen.

Lige nu arbejder kommunens spe-

- Kortet skal vise, hvor man kan finde

cialister med at oprette kortet, men

de forskellige naturoplevelser.

på sigt skal lærerne selv oprette nye

Hvert sted bliver beskrevet, så man

steder og tilføje bedømmelser.

ved, hvad man kan forvente, og der vil

Kortet bliver tilgængeligt for alle i

også blive en lille guide i forhold til

kommunen, så det bliver også muligt

fagligt indhold. Det kan være, at der

at bruge det som inspiration til en

11


IIIIIIIIIIIIIIIII

familieudflugt. Også friskoler, efter-

det kan også være landmænd, som har

skoler og ungdomsuddannelser vil

en interesse i og bidrage til projektet.

blive tænkt ind.

- Vi vil gerne have, at de steder, der bliver udpeget, er relevante ud fra mange

Naturkanonen skal være bredt

forskellige perspektiver. Det kan være

funderet

deres æstetiske værdi, men det kan

Selvom Else Thorup og de andre sko-

ligeså vel være, fordi de siger noget

leledere lige nu er de bærende kræf-

om vores kulturhistorie, dyrelivet, er-

ter bag projektet, er det ikke planen,

hvervslivet eller noget helt andet.

at de selv vil pege på de steder, som

Præcis hvilke kriterier, der skal ligge

skal med i Ringkøbing-Skjern Kom-

til grund for den endelige udvælgelse,

munes naturkanon. I stedet skal der

skal komiteen være med til at beslutte.

udpeges en komité af forskellige mennesker, som har en interesse i projektet, naturen og kommunen. Der skal være repræsentanter fra folkeskolen, erhvervslivet, kommunen, foreninger mm. - Det handler ikke om, at undervisningen skal tage udgangspunkt i kommercielle interesser, men om at skabe forståelse for, at vores natur også er en ressource i forhold til at skabe det gode liv. Laksen i Skjern Å er et godt eksempel på, hvordan natur og erhvervsliv kan have indflydelse på hinanden, men

12

Hvad skal med i RingkøbingSkjerns Naturkanon? Else Thorup finder det afgørende at den komite, der skal udpege de områder, der skal med i kommunens naturkanon skal have frihed til deres arbejde – derfor vil hun ikke afsløre sine egne favoritsteder i kommunen: - Dog vil jeg gå så vidt som til at sige, at en naturkanon for Naturens Rige ikke kan komme uden om at indeholde en eller flere destinationer fra Skjern Enge. Området er unikt, inviterer til store naturoplevelser, byder på fine sanseindtryk og masser af faglig læring, der kan relatere til stort set alle fag. Engområdet indeholder fine stisystemer, shelters og bålpladser mm. Der er mulighed for at trække på ”grej” og naturvejledere fra Ringkøbing-Skjern Museum. Mange interesser er knyttet til området, og mange kan bidrage med inputs, der gør læringsoplevelsen til noget særligt. Set fra min synsvinkel kan her planlægges forløb, der kan fremme både trivsel og læring hos eleverne. Forløb, som gør indtryk. Forløb, som giver anledning til at fortælle og udbrede nogle af de mange gode historier, vi har i og om Naturens Rige.


Ideen er, at vi dels giver børnene et tilhørsforhold og et fællesskab i forhold til den natur, de vokser op midt i, og dels bringer hele kommunens vision, Naturens Rige, ind i skolelivet.”

Du er kun få klik fra godt lokalt håndværk og god service

RSTI.DK Alarminstallationer - FD Alarmer

Punkt1 og Lysmesteren

Ringkøbing-Skjern Installation

RIGTIG. BILLIG.

RIGTIG. BILLIG.

Punkt1 kæden er frivillig med selvstændige indehavere, som driver butikkerne i et stramt styret koncept. Hos Punkt1 og Lysmesteren hjælper vi dig med at træffe det rigtige valg.

Ringkøbing-Skjern Installationsforretning er en af områdets større virksomheder indenfor elinstallationer. Vi løser alle former for el-opgaver for såvel private som erhvervslivet. Vi lever op til alle miljø-, sikkerheds- og kvalitetskrav og er medlem af Tekniqs garantiordning, der giver dig ekstra tryghed som kunde.

Certificeret alarminstallation F&P godkendt alarminstallatør

Rigtig. Billig.

Autoriseret totalleverandør til erhverv og private

Tlf. 4020 6859

Tlf. 9735 1388

Tlf. 9735 0200

FD-Alarmers styrke er, at firmaet med sin størrelse har kompetencer og bemanding til at løse lidt af hvert, og dermed også kan håndtere akutte opgaver for både private og virksomheder.

13


Jeg føler mig levende i

naturens kræfter Gitte Bille flyttede fra Holbæk til Velling for at komme tættere på sine børnebørn. I dag er hun kommet tæt på både børn, børnebørn, naturen og ikke mindst menneskene i byen Velling, hvor hun har slået sig ned.

Gitte Bille ankom til Ringkø-

med, og så var beslutningen nem

vi altså også her, og det gør stjer-

bing-Skjern Kommune med sit flyt-

at træffe. Nu bor jeg tre minutters

nehimlen utrolig smuk.

telæs i 2015 midt i stormen Gorm.

gang fra den ene og fem minutters

Alligevel er det den menneskelige

- Det synes jeg, var en meget pas-

gang fra den anden, og om lidt

natur, der har imponeret hende

sende velkomst hertil, siger psy-

skal jeg ned i børnehaven og hen-

mest.

kolog Gitte Bille, som sidder i sit

te to af mine børnebørn, som skal

- Jeg har oplevet så meget varme

rækkehus med panoramaudsigt

blive her og sove til på søndag. Jeg

og interesse her. Jeg er meget im-

over Ringkøbing Fjord. Det blæser

glæder mig rigtig meget til at være

poneret over sammenholdet og

mere i Vestjylland, end det gør i

sammen med dem så længe.

fællesskabet. Det er så oprigtigt

Holbæk, og det er blevet en af de

14

og naturligt. Da jeg første gang var

ting, som hun er kommet til at hol-

Oprigtig venlighed

i vores lokale købmandsbutik, var

de af.

Naturen har betaget og imponeret

jeg imponeret over, hvor mange

- Jeg føler mig levende, når jeg

Gitte Bille. Fra sit rækkehus kan

mennesker, der arbejdede i en bu-

mærker naturens kræfter på den

hun betragte livet udover fjorden.

tik, der var så lille. Jeg vil ikke en-

måde. Her er jeg midt i vejret.

Som de kortnæbede gæs, der ly-

gang kalde den et supermarked.

Når meteorologerne siger, at der

der som en flok tanter til te-sel-

Men det var frivillige, som hjælp til

kommer en kuling fra vest, så er

skab eller viben som varsler for-

for at butikken kan bevares. Og da

jeg midt i den og kan blive rusket

årets komme.

den tidligere bestyrer stoppede og

igennem. Det gør mig glad, siger

- Jeg kan se Lyngvig Fyr og udover

en ny skulle begynde, tror jeg, at

hun, men det var ikke vejret, som

Holmsland. Jeg har hele himmel-

der kom omkring 70 mennesker til

fik hende til at flytte.

hvælvet, og om natten kan jeg se

receptionen. Så er der en, der stil-

- Min ene datter var flyttet hertil

stjernerne. Det er meget impo-

ler sig op på en ølkasse og holder

og havde fået børn, som jeg me-

nerende. Jeg læste for nylig om

en tale, og vi synger ”Hvem kan

get gerne ville være tæt på, mens

”ægte mørke”. Det er åbenbart en

sejle foruden vind”.

de vokser op. Så talte jeg med min

betegnelse for fuldstændig natte-

I dag er Gitte Bille selv i bestyrel-

anden datter, som boede i Ros-

mørke, som ikke findes så mange

sen for foreningen af frivillige, der

kilde på det tidspunkt, og hun og

steder mere, fordi vi har så meget

bakker op om købmandsbutikken,

min svigersøn ville gerne flytte

kunstigt lys. Men ægte mørke har

hun er frivillig i et økologisk køk-


IIIIIIIIIIIIIIIII Gitte eller Birgitte? Gitte Bille hedder egentligt Birgitte, men bliver kaldt Gitte af de fleste – inklusiv hende selv.

15


kenhave-projekt og i bestyrelsen for

spurgte, om jeg var tilfreds med at bo

for. Og dertil kommer de overkom-

Alternativets lokale afdeling.

her, eller om der var noget, der skulle

melige huspriser.

- Velling er verdens navle, og her

forbedres. Hvor mange steder ople-

- Min yngste datter og svigersøn kun-

slutter man op om det, der sker. Jeg

ver man mon, at en udlejer viser den

ne her få et hus på 200 kvadratmeter.

tror, at gymnastikforeningen har om-

form for interesse?

De kunne end ikke have købt en dår-

kring to tredjedele af indbyggerne i

lig etværelseslejlighed i Roskilde el-

Velling som medlemmer. Det er da

Karriere og kvadratmeter

ler København for de penge, de købte

imponerende.

Gitte Bille er privatpraktiserende

hus for her. Vi er alle rigtig glade for

psykolog og har i dag sin egen klinik i

at være her.

Ringkøbing. Da hun flyttede, var hun

”Vestjyder kan have ry for at være lukkede og indesluttede, men det er noget sludder”

16

spændt på, om hun kunne få klienter

Sommerhus holder fast i de gamle

nok til at kunne leve af det, men hun

relationer

vidste også, at hun ikke ville vente

Gitte Bille er blevet en del af Vestjyl-

med at tage springet.

land og Vestjylland er blevet en del

- Hvis jeg ventede, til jeg skulle på

af Gitte Bille, men hun havde også et

pension, ville mine børnebørn være

godt liv med skønne mennesker om-

blevet store i mellemtiden, og jeg vil-

kring sig i Holbæk. Hun har opdaget,

Vestjyder kan have ry for at være luk-

le så gerne følge deres udvikling og

at der er længere fra Holbæk til Ring-

kede og indesluttede, men det er ”no-

være en del af deres barndom, så jeg

købing, end der er fra Ringkøbing til

get sludder” ifølge Gitte Bille:

vidste, at det var nu, jeg skulle flytte.

Holbæk. Men den udfordring har hun

- Jeg møder en oprigtig venlighed og

Hun satte en annonce i avisen og en lo-

fundet en god løsning på:

interesse, som er helt enestående.

kal journalist skrev en artikel om hen-

- Jeg har købt et sommerhus helt ud

Det var blandt andet også årsagen

de, og det var alt, hvad der skulle til.

til Vesterhavet, og det har givet mig

til, at hun fik det rækkehus, hun bor i.

- Allerede efter et par uger havde jeg

et godt kort på hånden. Så kommer

For hun havde fortalt ejendomsmæg-

20 klienter, og i dag har jeg venteliste

de og er her flere dage. Jeg tænder

leren, at hun ikke ville bo til leje, men

og skal huske mig selv på, at jeg ger-

for varmen, og vi spiser middag sam-

han insisterede på, at hun lige skulle

ne vil have en god balance mellem

men, mens de er her. Det fungerer

se huset, for det var det helt rigtige for

mit arbejdsliv og resten af livet.

rigtig godt, og nogle har allerede

hende, og det måtte hun give ham ret i.

Hendes børn og svigerbørn har også

været her en del gange. Og så er jeg

- Og for nylig ringede min udlejer og

fået gode stillinger, som de er glade

også selv glad for at være i huset.


www.visitringkoebing.dk Besøg vores helt nye hjemmeside, der holder dig opdateret om hvad der sker i Ringkøbing… · Aktivitetskalender · Events · Nyheder · Billedgallerier · Shopping · Køb af Ringkøbing Handelsforenings gavekort

…Vi ses i Ringkøbing

RINGKØBING HANDELSFORENING facebook.com/Kobstadenringkjobing

17


Korpset af frivillige velkomstambassadører i Skjern er fra højre, Gunnar Jensen, Gerda Nielsen, Mette Madsen, tilflytterguide Mette Christensen og yderst til højre Frede Haukrogh.

Ambassadører byder velkommen til kommunen Et korps af frivillige byder velkommen til nye borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, så de får en god begyndelse på livet i Vestjylland. - Jeg synes, det er spændende at

god mulighed for at møde nye menne-

møde nye mennesker, og når jeg så

sker gennem Skjern Håndbold.

samtidig kan være behjælpelig, er det

- Af og til bliver vi inviteret indenfor

en ekstra gevinst, siger Gunnar Jen-

i privaten, fortæller Gunnar Jensen.

sen, som er en af Ringkøbing-Skjern

En af de gange var hos et ægtepar,

Kommunes mange velkomstambas-

hvor kvinden var meget interesse-

sadører. Han byder tilflyttere vel-

ret i selv at udføre frivilligt arbejde

kommen og gør sit til, at de bliver en

og derfor takkede inderligt for vel-

del af det lokale fællesskab.

komstambassadørenes besøg.

Velkomstambassadørerne er fordelt

- Når det sker, er det alle anstrengel-

i grupper over hele kommunen, så

serne værd, siger Gunnar Jensen.

uanset om man flytter til Tim eller

De nye borgere får velkomstambas-

Tarm, kan man se frem til at få et

sadørens kontaktoplysninger, så de

besøg.

kan ringe, hvis der senere opstår spørgsmål. Et par gange om året er

18

Rart at gør en forskel

der desuden arrangementer for nye

- Vi har forskellige materialer med om

tilflyttere, hvor de både har mulig-

kommunen og de forskellige fritidstil-

hed for at hilse på hinanden og vel-

bud. Her i Skjern er der eksempelvis

komstambassadørerne.

IIIIIIIIIIIIIIIII Vil du byde velkommen? Har du lidt tid i overskud og kender du dit område godt, kan du også blive en af Ringkøbing-Skjern Kommunes velkomstambassadører. Kontakt Dorthe Frydendal på mail dorthe.frydendahl@rksk.dk. Vidste du … Ringkøbing-Skjern Kommune har også en hjemmeside, som byder nye borgere velkommen? www.flytmodvest.dk


Tlf. 97 32 38 11 . ge www.thorninger.dk Personlig og kvalificeret rĂĽdgivning til erhvervsliv og private klienter

Kontakt os for et uforpligtende møde Ringkøbing

Hvide Sande

BYGGE- OG ENTREPRENĂ˜RFIRMA Totalleverandør for LANDBRUG ¡ INDUSTRI ¡ PRIVATE

Holstebrovej 79 • Hee • 6950 Ringkøbing Tlf. 97 33 53 60 www.hee-entreprise.dk • info@hee-entreprise.dk

Alt inden for:

Skjern Bank er din lokale bank, og her er den personlige kontakt vigtig. Du kan ringe direkte til din rüdgiver, og vi garanterer et hurtigt svar. Vi kan mødes, nür det passer dig og tilbyder personlig rüdgivning fra 8 til 20 efter aftale. Du bestemmer, om det skal vÌre hos os eller hos dig. Det er bank, nür du har tid.

• • • • • • • • • • •

nybyg tbyg tæguv Vu g ø Køkk Bavæs Vhav/usu Cap tagabj rvg m.m.

rg   upg bu Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S

v/Ole Mortensen Birkmosevej 9 6950 Ringkøbing

97 32 12 74 www.gkbgbyggssk.k

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Banktorvet 3 . 6900 Skjern . Tlf. 9682 1333

19


Kulinarisk

rugekasse

Smager fermenteret kløver og kül fra den vestjyske muld godt? Hvor meget salt skal du bruge til 50 liter suppe? Kan kødet fra de lokale kronhjorte bruges til en egnsudgave af carpaccio?

20


Er du en dedikeret madnørd, kan du

- Køkkenet er mobilt, så vi også kan

sikkert stille mange flere og mere

bruge det til større events i kommu-

kvalificerede spørgsmål, men det

nen. Det er professionelle forhold,

mest interessante er, at der nu er

som både er fødevaregodkendt og

kommet en unik mulighed for at eks-

har en stor kapacitet, siger Kis Thy,

perimentere sig frem til svarene.

fra Center for Fødevareudvikling.

Som en af de mange aktiviteter i Fø-

Hun er den ene af to medarbejde-

devarepark Skjern Enge og Foodzo-

re, som arbejder med udviklingen

ne, er der opstillet et mobilt test-

af Foodzone i Fødevarepark Skjern

køkken, hvor kokke, iværksættere

Enge. Sammen med sin kollega, Sø-

og andre madnørder kan komme og

ren Holm, arrangerer hun de events

teste forskellige ideer.

og oplevelser, som skal være med til

21


IIIIIIIIIIIIIIIII Vil du smage? Det nye køkken bliver ikke kun til glæde for erhvervslivet og professionelle. To gange om året vil Center for Fødevareudvikling invitere alle borgere på smagsprøver og fortællinger om råvarerne i området. Følg med på www.rserhverv.dk/Foedevarer og www.facebook.com/Foodzone Velbekomme!

22

at styrke udviklingen, kendskabet og

andet teste forbruget af råvarer og

at tage køkkenet ud af drift, kan be-

forretningspotentialet for vestjyske

tid til tilberedning. Resultatet er, at

nytte køkkenfaciliteterne i Foodzone

fødevarer.

virksomheden nu sætter suppen i

til produktudvikling test m.m.

produktion fortæller Søren Holm.

- Derudover forventer vi, at Foodzo-

Den første succes

Foodzone er også stedet, hvor man

ne

Selvom testkøkkenet er relativt nyt,

kan arbejde med prissætning, em-

netværksarrangementer

så har det allerede vist sit værd:

ballage, portionsstørrelser m.m.

mad-iværksættere, kokke og etable-

- Vi har haft en virksomhed herude,

Restauranter og andre virksomhe-

rede fødevarevirksomheder fortæl-

som havde brug for at afprøve om det

der, som mere eller mindre har sam-

ler Kis Thy.

ville være rentabelt at sætte en sup-

me faciliteter i deres egne køkkener,

pe i produktion. Her kunne de blandt

men som ofte ikke har mulighed for

bliver

omdrejningspunkt for

for bl.a.


RAH Fiberbredbånd fortsætter udrulningen i Ringkøbing-Skjern Kommune Samfundet bliver mere og mere digitaliseret. Derfor er det nødvendigt med hurtigt og stabilt internet via fiberbredbåndet. Det kan du bestille gennem dit lokale fiberselskab; RAH Fiberbredbånd A/S. For nylig ophævede byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune aftalen om at etablere fiberbredbånd til borgere, virksomheder og sommerhuse. Men det får ingen betydning for dig, hvis du allerede har bestilt. I RAH Fiberbredbånd fortsætter vi nemlig efter de udrulningsplaner, der rækker ind i 2018 og ikke er betinget af kommunal støtte.

Er du interesseret i at få din bolig tilsluttet fremtidens internet, er du velkommen til at kontakte os på tlf.:

7020 5012 Vi glæder os til at se dig! RAH Fiberbredbånd A/S

Men vi ruller naturligvis ikke fibernettet ud hvor som helst. Fremover sker udrulingen på kommercielle vilkår. Af samme grund er der fornuft i, at du og dine naboer tilkendegiver jeres interesse nu. For jo flere I er, desto større er chancen for, at vi kommer til jeres område.

RAH Fiberbredbånd A/S | Tietgensvej 4 | 8600 Silkeborg Tlf. 7020 5012 | www.rah-fiber.dk | fibernet@rah-fiber.dk

23


Laks lokker

lystfiskere Lister du tidligt ud af dynens varme til den morgenfriske luft langs Skjern Å den 16. april, kan det være, at du kan hilse på en af de nye turister, som erhvervslivet og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at tiltrække: Laksefiskeren.

Den 16. april er det premiere. Pre-

- Du skal være dygtig, ihærdig og tål-

mieren er den dag, hvor sæsonen for

modig for at fange en laks her. Inden

laksefiskeriet begynder, og den bliver

du fanger en laks i Skjern Å, har du

ventet af laksefiskere med samme

brugt rigtig mange timer væk fra fa-

utålmodighed, som når børn venter

milien, sneget dig ud mange morge-

på julegaver.

ner, hvor du har stået og frosset og

Det kræver sin mand at fange en laks

tænkt ”hvad laver jeg her?” kun for at

i Skjern Å. For den utrænede lyder

tage hjem igen uden fangst. På grund

det måske ikke som noget særligt at

af åens udformning og laksens natur

smide en snøre i vandet langs bred-

skal du være god til at læse vandet

den af den å, som bugter sig gennem

og laksen for overhovedet at finde de

Ringkøbing-Skjern Kommunes ka-

rette steder at fiske langs åen. Du

rakteristiske landskab, men for en

skal være teknisk dygtig.

kender er en stor skinnende laks fra

Det er Kenny Frost, der selv er dedi-

Skjern Å en drøm og et trofæ. Den

keret lystfisker og den nye leder af

fangst er ikke for nybegyndere.

Laksens Hus, som fortæller.

Privat vuggestue og børnehave i naturen. Tryghed-respektengagement-omsorg Åbningstider: Mandag-Torsdag 6:30-16:45 Tlf.: 9735 3504 Fredag: 6:30-15:45 www.naturhuset-skovlykke.dk 24


IIIIIIIIIIIIIIIII Laksens Hus er et samarbejde mellem Danmarks Center for Vildlaks, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord turisme og Herning Kommune som skal være med til at tiltrække lystfiskerturister til Skjern Å fra hele verden. Projektet er blandt andet finansieret af midler fra Ringkøbing-Skjern Kommunes vækstpulje.

Vi klarer alt inden for cykler og legetøj!

Østergade 21 · 6900 Skjern · Tlf. 97 35 01 50 25


ter en kold morgen ved åen, kigge i

- Den oplevelse, vi kan give lystfiskerne her, er en de entusiastiske lystfiskere gerne vil rejse efter. Ikke bare fra resten af Danmark men også fra Tyskland, Holland, Belgien og sågar Norge og Sverige, som selv er begunstiget med brusende elve

De turister, som vil komme her for at fiske laks, er typisk mænd i alderen 40+, som har økonomi til at bruge mange penge, mens de er her, og mange vil være tilbøjelige til at komme tilbage flere gange, hvis de får en god oplevelse.

og store blanke laks. For i Skjern Å

le historier med andre lystfiskere – både de lokale og turisterne, siger Kenny Frost og fortsætter: - Laksens historie her i Skjern Å er interessant. Det er ikke mere end 35 år siden, den var tæt på at uddø, fordi man havde rettet åen ud, og det hindrede laksen i at nå de naturlige gydepladser. I dag har vi igen en sund bestand af stærke, blanke laks, som vi kan være stolte af. Fisken er stadig

findes den ultimative udfordring for

Skjern Å og til dels også andre for-

fredet, og vi må kun fiske en vis kvote

laksefiskeren.

mer for fisk og lystfiskeri.

inden for sæsonen, så dens overlevel-

Kenny Frost ved, hvad han taler om,

- Vi er en del af Danmarks Center for

se ikke bliver truet igen.

for han har selv rejst i hele verden

Vildlaks, og vores opgave er at hjæl-

Derfor er det heller ikke Kenny Frosts

som lystfisker. For flere år siden gjor-

pe turister med viden om alt fra lak-

ambition at tiltrække flest mulige

de han sin interesse til sit levebrød.

sens natur og bestandens størrelse

lystfiskere. Han vil hellere tiltrække

til overnatning og spisesteder. Vi ind-

en lille eksklusiv gruppe af de rigtige.

Laksens Hus skal være et

samler og formidler viden om laksen

- Vi har også mange lokale lystfiske-

samlingspunkt

og bestanden, vi sælger fiskekort,

re, og der skal være plads til os alle.

Laksens Hus er en blanding af et

kastekurser og fiskeundervisning,

Ingen har lyst til at stå som sild i en

mødested for lystfiskere og et infor-

og vi vil være et samlingspunkt, hvor

tønde langs åen. Vi skal have fat i en

mations- og videncenter om laksen i

man kan få varmen i slyngelstuen ef-

særlig entusiastisk gruppe. Det er

ELTEKNIK ELTEKNIK A S A//S

Farverivej 2 6900 Skjern Skjern@proelteknik.dk j @p

Tlf. +45 99 75 25 55 www.proelteknik.dk p

• Reperation af alle bilmærker • Dækskifte • Reperation af diverse buler

Salg og reparation

Højmosevej 2 . 6971 Spjald Salg tlf. 20 41 97 44 Værksted tlf. 97 34 32 44 www.jtnauto.dk

Jørgen Tang Nielsen Indehaver

VVS-install. Tommy Hansen VVS-install. Hansen Farverivej 2 ·Tommy 6900 Skjern Farverivej 2 · 6900 Skjern Tlf. 9735 0038 · Fax 97 35 38 33 Tlf. 0038 · Fax 97 35 38 33 Mail:9735 info@vvscentret-skjern.dk Mail: info@vvscentret-skjern.dk www.vvscentret-skjern.dk www.vvscentret-skjern.dk

26

magasiner om lystfiskeri og udveks-


også dem, som vil være gladest for at

ge mange penge, mens de er her, og

aborre, skaller og andre fisk, som er

komme her, for vi kommer ikke til at

mange vil være tilbøjelige til at kom-

lidt nemmere. Jeg drømmer om, at

kunne tilbyde fangstgaranti, ligesom

me tilbage flere gange, hvis de får en

lokalbefolkningen og de lokale for-

man næsten kan andre steder i ver-

god oplevelse.

eninger langs åen alle vil tage med-

den. Laksen i Skjern Å er en udfor-

ejerskab i projektet, så vi i fællesskab

dring for de dygtigste og mest ihær-

Alle kan være med

kan skabe lokaløkonomisk vækst i de

dige lystfiskere.

Inspirationen og potentialet for Lak-

små samfund langs åen på en bæ-

sens Hus kommer dels fra Kenny

redygtig måde for såvel natur som

Eksklusiv erhvervsmulighed

Frosts egen baggrund, hvor han

mennesker.

Når det er interessant at oprette Lak-

blandt andet har opbygget en fiske-

sens Hus i Skjern, er det ikke kun for

logde med kurser og guides i Norge,

at glæde de lystfiskere, som hvert for-

og dels fra den svenske by Mörrum

år kan mærke laksefeberen brænde

der i indbyggertal ligger midt i mel-

op til premieren, som den første dag,

lem Hvide Sande og Tarm

hvor man må fiske laks kaldes. Det er

- I Mörrum er man stolt af, at der kom-

også for at skabe mere forretning til

mer turister til byen for at fiske. Når

de handlende i kommunen.

man køber brød hos bageren, bliver

- Der er blevet lavet en rapport, som

man spurgt, om man har fanget no-

viser, at netop denne type af turister

get, gaderne er opkaldt efter laks, og

bruger rigtig mange penge, mens de

der er dekoreret med billeder af laks

er her. De kan lide at bo godt, spise

forskellige steder. Selv når man ikke

godt og drikke godt. De bruger gerne

står i åen med snøren ude, føler man,

penge på at hyre en guide og på nyt

at man er på fisketur, fortæller Kenny

grej i fiskebutikkerne. Faktisk bruger

Frost, som er ved at arrangere en stu-

de syv gange så mange penge pr. dag

dietur til byen for forretningsdrivende

de fisker, som vores lokale lystfiske-

i Ringkøbing-Skjern Kommune.

re gør. Derfor skal der ikke være så

Det er ikke kun de dedikerede fiske-

mange, før det er en attraktiv forret-

re, som går efter den store laks, der

ning, og det vil kunne mærkes lokalt.

skal have glæde af de kompetencer,

Allerede nu er der kommet en ny fi-

som Laksens Hus kommer til at til-

skelodge, et bed-and-breakfast og

byde.

seks nye fiskeguider til kommunen

- Vi holder high end-kurser for de

på baggrund af Laksens Hus.

erfarne lystfiskere, men jeg vil også

- De turister, som vil komme her for

gerne udvikle kurser for nybegynde-

at fiske laks, er typisk mænd i alde-

re og folkeskoler. De skal ikke fange

ren 40+, som har økonomi til at bru-

laks, men de kan lære at fiske efter

HAVE & ANLÆG g Ring o dt o g t e få tlf. å p tilbud 2 99 40 18 4

oc d

Vi køre r også e fter de små opgav er

IIIIIIIIIIIIIIIII En trofælaks Størrelsen gør en forskel for en lystfisker. Derfor betyder det noget, at laksen i Skjern Å er en stamme med store individer. Kenny Frosts eget trofæ fra åen er en laks på mere end 10 kilo, som han fangede premieremorgenen den 1. april 2008: - Det var helt tidligt om morgenen og knap nok blevet lyst, og så kom den der. Stor og flot. Det var så forløsende efter at have ventet hele vinteren, og den morgen var der mange at dele glæden med, så den historie blev fortalt igen og igen hele dagen. Jeg kan stadig mærke det, når jeg snakker om den. Det var virkelig en god oplevelse.

Vi tager os tiden til dig

Få mere livskvalitet og overskud til hver­ dagen. Lad os hjælpe dig med at finde brillen til netop dine behov

Storegade 19 . 6880 Tarm . Tlf. 97 37 25 50 . www.specialoptik.com

Storegade 19 | 6880 Tarm | Tlf. 97 37 25 50 | www.specialoptik.com

27


Videbæks dna skal tiltrække nye borgere

Foto: Videbæk Bogtrykkeri

28


Når børnefamilier spørger sig selv, hvor de skal bygge, og hvor de skal bo, skal svaret i fremtiden lidt oftere være Videbæk.

Videbæk er et godt sted at bo. Det

er formand for selvsamme forening,

er der bred enighed om i Videbæk,

ligesom han også har engageret sig

hvor de fremhæver byens butikker,

i et af de udvalg, som er med til at

foreningslivet, det kulturelle islæt og

finde ud af, hvordan de kan få flere

institutionerne. Derfor er byen gået

borgere til at flytte til byen.

sammen med kommunen om at køre

Jan Holm Rasmussen er selv tilflyt-

byen i stilling overfor potentielle til-

ter og har oplevet, hvordan det er at

flyttere. Og det skal blandt andet ske

skulle falde til i byen.

ved, at finde frem til, hvad der er det

- Det var en god oplevelse. Folk hil-

grundlæggende i fortællingen om Vi-

ste på os lige fra begyndelsen, og det

debæk.

betød meget, at vi følte os velkomne

- Vi har alt det, man skal bruge for

med det samme.

at have et godt liv, men det er der ikke nok mennesker, der har fået øje

Stilstand er afvikling

på, så derfor har vi sat bosætning

– men Videbæk vil udvikling

på dagsordenen i borgerforeningen,

Det er i dag 11 år siden Jan Holm

fortæller Jan Holm Rasmussen, der

Rasmussen og hans hustru valgte

Vi har fokus på jagt, fiskeri, outdoor og dyreartikler

Børnegården Katholt www.jk-jagt.dk

Amagervej 140-142, 6900 Skjern www.boernegaardenkatholt.dk

29


IIIIIIIIIIIIIIIII Hvad er Videbæks DNA? Profileringen af byen skal ske med udgangspunkt i det, der er særligt for Videbæk. Derfor har der blandt andet været antropologer på besøg for at se på byen med nye øjne. De skulle være med til at afdække hvad der er Videbæks særlige styrker og hvor det uopdyrkede potentiale er. Borgernes egne ideer og holdninger er på samme måde en vigtig ingrediens i markedsføringen. Videbæk-projektet er det førs­te af sin art, og erfaringerne bliver taget med videre til andre områder af kommunen, når der skal arbejdes med at tiltrække tilflyttere. Foto: Videbæk Bogtrykkeri

deles gode. Samtidig lever byen, så

Vi har alt det, man skal bruge for at have et godt liv, men det er der ikke nok mennes­ker, der har fået øje på, så derfor har vi sat bosætning på dagsordenen i borgerforeningen,”

man har et dejligt og givende fritidsliv her, siger han. Men skal Videbæk fortsat være attraktiv at bo i, må man selv skubbe på udviklingen, er analysen i Videbæk: - Stilstand er afvikling, så hvis vi også vil noget med vores by i fremtiden, er vi nødt til at udvikle os, siger Jan Holm Rasmussen. Lokalt initiativ og antropologer

30

at flytte til Videbæk. På det tidspunkt

For at finde ud af, hvordan byen skul-

var Jan Holm Rasmussen ansat i det

le udvikle sig, afholdt de et borger-

daværende Ringkøbing Amt, hvor

møde, hvor de prøvede at finde ud af,

han arbejdede som IT-chef i sund-

hvad byen manglede – og det førte til,

hedsvæsnet og havde medarbejdere

at der blev nedsat forskellige grup-

på forskellige sygehuse, og Videbæk

per, som også skulle skabe overblik

lå centralt i forhold til de forskellige

over alt det, byen allerede kunne

hospitaler, han havde sine medarbej-

byde på.

dere på. Og beliggenheden er også

- Vi fik blandt andet lavet en over-

relevant at fremhæve i dag:

sigt over de tilbud, vi har til børn og

- Vi ligger inden for en rimelig pend-

unge, over stier og torve rundt i byen

lerafstand til Herning, Holstebro,

samt over mulighederne for at flytte

Ringkøbing, Skjern og Brande, så

til byen – og de var nok ikke så gode,

mulighederne for gode jobs er sær-

som vi troede. Der var eksempelvis


ikke ret mange byggegrunde til salg,

helt sikkert påvirke billedet hos de

bevilliget

så de nye udstykninger er en af de

unge fraflyttere og deres partnere,

som skal være med til at markedsfø-

ting, vi er glade for.

men det kommer ikke til at ske over

re Videbæk, og alle de ting vi laver. Vi

night, siger han.

har blandt andet brug for en, som kan

en

projektmedarbejder,

Trækker på samme hammel

hjælpe os med at få Videbæk på de

Kommunens profilerings- og mar-

sociale medier, fortæller Jan Holm

ketingsekretariat er koblet på det lokale initiativ, og en antropologisk undersøgelse har vist, at yngre mennesker med rødder i Videbæk har svært ved at overbevise deres part-

”Stilstand er afvikling, så hvis vi også vil noget med vores by i fremtiden, er vi nødt til at udvikle os.”

nere fra andre dele af landet om, at

Rasmussen, for selvom de fremmødte til borgerforeningerne er en meget blandet gruppe af både børnefamilier og bedsteforældre, så har de fleste af de frivillige gråt hår og bruger ikke de sociale medier lige så naturligt

Videbæk skal være udgangspunktet

som mange yngre mennesker.

for deres fælles familieliv.

Videbæk skal på Facebook

- Men det er blandt andet dem, vi ger-

- Det skal der laves om på, og derfor

Når der bliver afholdt borgermøder

ne vil tiltrække, så det vil vi gerne have

arbejder vi på, at der kommer flere

i Videbæk, kommer der ofte 100-150

hjælp til, siger Jan Holm Rasmussen

aktiviteter, som kan sætte Videbæk

mennesker, og i foreningen er de

og peger på de mange muligheder

på landkortet. Det vil vi gøre ved at

50-60 frivillige, som arbejder med at

for børnefamilierne med naturen lige

samarbejde endnu mere om de ting,

fastholde Videbæk som en levende og

udenfor døren, en god skole, gode in-

der sker, på tværs af eksempelvis

attraktiv by, og nu skal det sammen-

stitutioner, en idræts- og svømmehal

idrætscentret, kunstpavillon, han-

hold og engagement være med til at

og et nybygget madpakkehus, som

dels- og foreningslivet.

tiltrække endnu flere borgere til byen.

i øvrigt også er opført på initiativ af

- Med en vedvarende indsats kan vi

- Ringkøbing-Skjern Kommune har

borgerforeningen.

- Vi yder økonomisk rådgivning for bl.a. • Autoforhandlere • Dambrugere • Entreprenører • Detailforretninger • Gartnerier • Hjemmeservice • Håndværkere • Restauranter • Caféer • Vognmænd m.fl.

Herningvej 3-5 6950 Ringkøbing Tlf. 96 80 12 00 www.vjl.dk

31


Alexander skal få alle med på den grønne vogn Fire millioner kroner fra EU skal bruges på at involvere dig og alle andre borgere i RingkøbingSkjern Kommunes grønne omstilling.

Det har hele tiden været en kendt sag,

Energibesparelser skal fungere i

at den omstilling, der er nødvendig for

hverdagen

at gøre Ringkøbing-Skjern Kommu-

- Det handler om, at vi i fællesskab

ne uafhængig af fossile brændstoffer

finder frem til nogle løsninger, som

ikke kan gennemføres af politikerne

ikke alene hjælper os med at nå må-

alene – alle skal være med, hvis må-

let, men som også giver værdi for

let om at være selvforsynende med

flest mulige her i kommunen, siger

vedvarende energi i 2020 skal nås. Et

projektleder Alexander Knudsen, der

mål, som hele Danmark først vil nå i

er ansat fra årsskiftet i Energisekre-

2050. Derfor har Ringkøbing-Skjern

tariatet til at løse netop den opgave.

Kommune søgt om at komme med i

Når Alexander Knudsen taler om vær-

et EU-projekt, som skal finde nye må-

di, så tænker han ikke bare økono-

der at få borgerne med til at skabe de

misk, men også praktisk og generelt.

energiløsninger, der skal få kommu-

- Hvis løsningerne skal overleve så

nen ind over den grønne målstreg.

skal de give mening for de menne-

SKROT

JERN OG METAL KØBES OG AFHENTES BRUGSJERN SÆLGES Skal din bil skrottes, så kan vi udstede skrotningsattest og udbetale skrotningspræmie kontant!

SKJERN PRODUKTFORRETNING ApS RINGKØBINGVEJ 17 · TLF. 9735 0905

ISO 14001 certificeret

32

Ret & Råd Skjern v/ Advokatfirmaet Henrik Thorstholm Østergade 5, 1. sal, 6900 Skjern E-mail: skjern@ret-raad.dk Telefon: 97 35 08 88


Det handler om, at vi i fællesskab finder frem til nogle løsninger, som ikke alene hjælper os med at nå målet i forhold til den grønne omstilling, men som også giver værdi for flest mulige her i kommunen”

Telefontid: Telefontid: Mandag-fredag Mandag-fredag kl. 8-17 Telefontid: Telefontid:kl. 8-17 Mandag-fredag Mandag-fredag kl. 8-17 kl. 8-17 Prisgaranti Prisgaranti Prisgaranti Prisgaranti 7 års 7 års garanti garanti på nye på nye tandproteser. tandproteser. tandprotese 6 Prisaftale års 6 års garanti garanti på nye på nye tandproteser. Prisaftale med med kommunen. kommunen. Prisaftale med kommunen. Prisaftale med kommunen. Medlem Medlem af LKT af LKT Medlem af LKT Medlem af LKT

Klinisk Tandtekniker Lene Søllingvraa

El-installation

Klinisk Tandtekniker Bredgade Bredgade22 22 6900 6900Skjern Skjern Tlf. Tlf. 97 9735 3544 4499 99

ader Vi efterl ingen der! løse en

• Lene Søllingvraa • www.gebishuset.dk

Torvegade Torvegade 15 15 6870 6870 Ølgod Ølgod Tlf.Tlf. 7575 2424 33 33 99 99

Nygade Nygade 39 39 69506950 Ringkøbing Ringkøbin Tlf. 97 32 05 34

Elktromekanisk

Energi Up-date

Entreprise Industri & Automation Sikring Data/Tele

Storegade 20, Borris, 6900 Skjern Tlf.: 97366122 - www.o-j.dk

33


sker, som skal leve med dem i hverdagen, og så dur det ikke, hvis de er baseret på et økonomisk tilskud, som falder bort på længere sigt, eller på at man skal skrue urealistisk langt ned for radiatoren om vinteren. Internationalt samarbejde EU-projektet hedder ”Delivering Community Benefits and Civic Energy”, men har også fået det kortere og mere mundrette navn COBEN. Ringkøbing-Skjern Kommune er en blandt flere deltagere i projektet, og Alexander Knudsen kommer derfor til at udveksle erfaringer med kommuner fra Belgien, Norge, Holland, Tyskland og Skotland undervejs. - Ideen er, at vi her i Ringkøbing-Skjern Kommune skal finde ud af at engagere vores borgere i at bidrage med stort eller småt i forhold til den grønne omstilling. Den viden vi får i den forbindelse, vil vi dele med de andre deltagere og på sigt med hele EU. Den udfordring vi står med her i Ringkøbing-Skjern Kommune er på ingen måde unik, fortæller Alexander Knudsen, som i første omgang vil tage en dialog med de mange sogneråd, som findes i landsbyerne. - Vi vil gerne tale med alle landsbyer fra Vedersø i nord til Lyne i syd, og her er den organisering, der findes i sogneforeninger en god indgangsvinkel, som vi vil gribe fat

IIIIIIIIIIIIIIIII Kom med i den grønne omstilling! Når det gælder om at reducere den energi, der bruges i Ringkøbing Skjern Kommune, så er der både store og små ting, du selv kan gøre: • Begynd med at lære dit eget energiforbrug at kende – hvor mange penge bruger du om året på varme, el og brændstof til transport? Når du kender dit forbrug. bliver det nemmere at se, om du kan spare. • Udskift dine elpærer med LED-pærer – de bruger væsentligt mindre strøm og fås i dag i rigtig god kvalitet. • Spar på den transport, hvor du bruger brændstof – tag cyklen, kør til og fra arbejde sammen med kolleger eller brug offentlig transport. Selvom du ikke kan lade bilen stå hver dag, så nytter de dage, hvor du bruger andre transportformer rigtig meget. • Skal du have nye hårde hvidevarer, så husk at købe nogle med et lavt energiforbrug. • Har du mod på et lidt større projekt, så få din bolig godt isoleret – og udskift gerne det gamle oliefyr med en vedvarende energikilde.

i, men indsatsen er på ingen måde begrænset til dem. Er der nogen, som har en god idé, så vil jeg meget gerne høre om det, uanset om det er en enkelt borger, en grundejerforening eller noget helt tredje. Det vigtige er, at finde

COBEN-projektet løber over de næste tre år.

attraktive løsninger, som bringer os nærmere målet, fast-

Læs mere på www.energi2020.dk

slår Alexander Knudsen.

34


Vestjyllands største udvalg M VI TÅLER SA

MENLIGNIN

Velkommen i vores 1200 m2 store butik, som helt sikkert er et besøg værd!

G PÅ

UDVALG

PRIS

G R ÅDGIVNINRSK.

O E E N D 20 0 F VI HAR MERR PÅ L AGER HVIDEVAReEgaranterer vi, at vi ALTIDv - på den måd t, der dækker dine beho de finder netop er sk og øn

Å D AT VI OGS PRIS - VI VE RRERE MED PRISEN K AN KONKUt i butikken, hvor du - men oplev de så får masser af råd og og med i købet vejledning

A N N ES E S OG U D D VI OPDATER VI FÅR NYE HVER GANGR IND AD DØREN HVIDEVARE garanteret en

• Isenkram • Køkkener • Garderober

at du er Det be tyder, st ration hver gang du on m gr undig de . Vi ved de t os. - Spør g os handler hos . ra st er ikke ek - og de t kost

MICHAEL Hvidevarer

JOACHIM Hvidevarer

Mandag-torsdag......... 9.00 -17.30 Fredag..................... 9.00-18.00 Lørdag..................... 9.00-12.00 1. søndag i måneden.. 10.00-15.00

OLE Hvidevarer

ALLAN Køkkenkonsulent

BENTE Køkkenkonsulent

MADS Køkkenkonsulent

SING

G

C E N T E R

• Badeværelser • Hvidevarer • Støvsugere • Belysning

MONA LOUISE Isenkram/belysning Isenkram/belysning

JOHN Montør

HVIDEVARER

Tlf. 97 38 11 11 · Hovedgaden 50 · 6971 Spjald 35


Aarhus 2017 – Fem oplevelser lige her!

Når opmærksomheden fra Europa trækkes til Danmark i anledningen af Europæisk Kulturhovedstad 2017, er Ringkøbing-Skjern en del af oplevelsen. Du kan finde arrangementer over hele kommunen, her er et lille udpluk:

Signs - Nathan Coley

1 2

Et lysende skilt med teksten ”The same for everyone” er stillet op i 10 kommuner i Region Midtjylland. I Ringkøbing-Skjern Kommune står

As I Collapse - Recoil Perfomance

det på Nordhavnskajen på Hvide San-

Group

de Havn. Skiltet består af små funk-

En danseforestilling koreograferet af

lende krystallys, som man kender fra

den lokale kunstner, Tina Tarpgaard,

forlystelsesparker. Tivoli-lysene le-

der er opvokset i Opsund. I et tilsyne-

der tankerne hen på teater og cirkus

ladende uigennemtrængeligt mørke

og skaber en spænding mellem den

opstår forestillingen, når millioner af

på én gang lidt lumre og prangende

mikroskopiske alger oplyser scenen,

æstetik og de poetiske, dybsindige og

som et strålende svar på dansernes

stærke udsagn.

berøring. Algerne til forestillingen er samlet i Søndervig ved Vesterhavet.

Nu - 31. december 2017 3. april. www.teatretom.dk

Børneåbningen af Aarhus 2017 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Fotograf: Razan Fakhouri

36

IIIIIIIIIIIIIIIII Kulturen skaber vækst Projekterne i Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017 handler ikke kun om at skabe kulturarrangementer og gode oplevelser her og nu. Det handler også om at bruge kulturen som løftestang til at skabe vækst både nu og i fremtiden. - Vi har investeret omkring en million kroner i at være med i projektet, og det har allerede givet os et afkast på mere end fem millioner, så det er en rigtig god investering for os, siger Rebecca Molders, der er kulturkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udover kulturarrangementer og udstillinger er der i forbindelse med kulturåret blevet arbejdet med at finde frem til Ringkøbing-Skjern Kommunes ”stedbundende potentiale” – altså hvilke unikke oplevelser, vi kan tilbyde både borgere og turister i kommunen. - Det har blandt andet ført til projektet Gentænk Sommerhuset, hvor vi blandt andet har arbejdet med Ringkøbing-Skjerns unikke fødevarer. Det styrker vores position som feriedestination og vores lokale fødevarevirksomheder - og så bliver det også brugt helt konkret i forestillingen Lighthouses, som kan opleves ved Lyngvig Fyr i løbet af foråret.


3

5

Lighthouses - Teatergastronomisk oplevelse med vind i håret En unik teateroplevelse, som kombinerer teater og rundvisning i fyret,

Æreløse rakkere og udstødte

fyrmesterboligen og omgivelserne

natmandsfolk i Danmark

4

med en smagsoplevelse enten i form af et kagebord ved eftermiddagsforestillingerne eller en to retters menu

En udstilling på Bundsbæk Mølle om hvordan de udstødte, rakkerne og natmændene, levede i udkanten af

Dunkeltårn - Astrid Gjessing

samfundet. De udførte vigtige opga-

og Sisse Lunøe

ver for samfundet, men fik kun utak

9. – 17. april.

Dunkeltårn er en konstruktion af træ

for det. Det resulterede i mange tra-

www.exploring.dk

ved sydmolen i Hvide Sande. Det er et

giske skæbner, men også i en helt

værk i lyd og lys, som du kan stille dig

særlig minoritetskultur, som du kan

under og lytte til lyden af. Fra toppen

opleve i denne banebrydende og kon-

af tårnet skinner et stærkt lys. Med

fronterende udstilling.

ved aftenforestillingerne.

IIIIIIIIIIIIIIIII Find flere oplevelser på www.aarhus2017.dk Her kan du også downloade en app, hvor du kan lave dit eget personlige program for kulturåret.

mellemrum slukkes lyset, og lyden begynder. Lyden baserer sig på opta-

1. april – 20. oktober.

gelser af den menneskelige stemme

www.levendehistorie.dk

og er udformet som variationer over SOS-signalet. 30. april – 30. august.

Salg og servicee af el scootere GR RATIS fremvisning på din adresse a Prisser fra 9.9 995,-

Larsen Mobility M Mo

Birkmosevej 7 | 6950 Ringkøbing | Tlf: 97 333 00 95 | www.larsenautoindretning.dk l t i d t i dk 37


Vikingerne i Bork er blevet moderne

Populære tv-serier som Game of Thrones og Vikings har skruet op for interessen for vikingetiden. Det mærker man tydeligt i Bork Vikingehavn, hvor det strømmer til med gæster, der vil smage, røre og opleve den lyslevende historie om de stolte vikinger.

IIIIIIIIIIIIIIIII Bork Vikingehavn er en del af Ringkøbing-Skjern Museum. Se mere på www.levendehistorie.dk

38


Mange af dem, som kommer og bor her, er vikinger hele året. Nogle af dem er ase-troende, mens andre generelt er fascineret af ånden og levemåden. De er vikinger, fordi det er sådan de opfatter sig selv” Louise Schelde Jensen

Louise Schelde Jensen kalder dem

perioden, så mener hun også, at mo-

sjældent frivillige, selv om det også

derne mennesker kan lære noget af

er det, de er – men de er meget mere

vikingetiden.

end det:

- Dengang var der et helt andet fokus

- Mange af dem, som kommer og

på håndværk og håndens gerning,

Når foråret kommer, vågner fordums

bor her, er vikinger hele året. Nogle

end vi har i dag. Og jeg tror, at man-

tids kæmper, vikingerne, og drager til

af dem er ase-troende, mens andre

ge oplever, at det er meningsfuldt

Bork Vikingehavn, hvor de sommeren

generelt er fascineret af ånden og

at kunne et håndværk. Det giver en

igennem lever som vikingerne gjorde

levemåden. De er vikinger, fordi det

tilfredsstillelse at skabe noget med

det for mere end tusind år siden. Her

er sådan de opfatter sig selv, siger

sine hænder, fortæller Louise Schel-

bliver ældgamle traditioner for hånd-

Louise Schelde Jensen, som ligeså

de Jensen.

værk og hårdt arbejde vakt til live.

godt kunne have sagt ”vi”. For ud-

I Bork Vikingehavn bliver der lavet

- Vi kan tydeligt mærke, at vikingerne

over at være museumsinspektør for

mad, farvet garn, vævet, bygget huse,

er blevet moderne. Populære tv-se-

Bork Vikingehavn er hun også én af

hamret i smedjen, fremstillet smyk-

rier som Game of Thrones og Vikings

de mange vikinger i Danmark, som

ker, snittet og meget andet på ægte

har øget interessen for kulturhistori-

om sommeren flytter ud under åben

vikingemanér.

en. Her på Bork Vikingehavn kan man

himmel.

netop opleve, hvordan livet blev levet

Louise Schelde Jensen brænder

Gode håndværkere og

i dagligdagen, og hvornår de mange

for at formidle den viden vi har om

forretningsfolk

opgaver med at lave mad, sy tøj, gå på

vikingerne. I løbet af 2017 skal hun

Vikingerne er berømte og berygte-

jagt, passe dyrene har taget dagens

blandt andet være vært på en række

de for deres krigeriske togter, men i

primære fokus.

tv-programmer om netop perioden.

dagligdagen var det ikke togter, der

Museumsinspektør og daglig leder

Udover at være fagligt fascineret af

havde størst fokus.

39


- Det meste af tiden er gået med madlavning, markarbejde, håndværk og handel. Togter og angreb er bl.a. beskrevet af munke, hvis klostre blev angrebet. Det har selvfølgelig været voldsomt - både for dem som blev angrebet, men bestemt også for de vikinger, som deltog. Dagligdagen hjemme på gården var der til gengæld ikke mange, der beskrev, og den kender vi primært ud fra de fund, som arkæologerne gør, siger Louise Schelde Jensen. Det er dog ikke usandsynligt, at vikingerne i netop Ringkøbing-Skjern Kommunes område har været blandt dem, der har draget ud i verden for både at handle og erobre. - Området er et af de vestligste i Danmark og ud fra de fund, vi har gjort i området, ved vi, at de har haft kontakt med store dele af verden. Med en god vind, er der ikke mere end et par dages sejlads herfra til England, hvor vi ved, at der ofte gik togter til, fortæller Louise Schelde Jensen. Plyndringer og handel med fjerne

40


IIIIIIIIIIIIIIIII Spor af vikingerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Der er mange steder, du kan se spor af vikingerne. Louise Schelde Jensen er hurtig til at nævne tre steder, hun synes, er et besøg værd: 1. Besøg Lønborg Kirke og stil dig med ryggen til kirken, og kig ud over Skjern Enge. Ved området ved kirken er der blandet andet fundet en lille nøgle fra vikingetiden. Det store å-delta har haft talrige vadesteder, og har formentlig været brugt til transport med mindre både.

egne blev muligt i vikingetiden, fordi

Sidste år steg antallet af besøgende

man fandt ud af at sætte sejl på ski-

til over 56.000, og det tal kan meget

bene, så vinden kunne bruges til at

vel blive endnu højere i år.

give skibene en meget længere ræk-

- Vi har planlagt flere arrangementer

kevidde. Denne nye teknologi om-

i løbet af foråret, hvor man i Påsken

kring skibsbyggeri er således med-

kan opleve ”Vikingerne vågner”, Kri-

virkende til, at vi her i Norden har 250

gerdage i Kristi Himmelfartsferien

år med vikingetid.

og Kogetræf i Pinsen, og det forven-

- Den udlængsel og eventyrånd, som

ter jeg vil forlænge sæsonen, siger

ligger bag den teknologiske udvik-

Louise Schelde Jensen.

ling, er fascinerende.

Derudover er der daglige rundvisnin-

2. T  ag til Hanning Kirke og kig på sydsiden af koret. Her er indmuret en runesten, hvor der som afslutning på runeindskriften ses en hammer afbilledet. Runestenen er ristet til en kvinde, og da guden Thor dengang blev anset for hjemmets beskytter, var det nærliggende, at kvinden Gyde skulle æres med Thors symbol, hammeren. At bruge runesten som byggemateriale i kirkerne er ikke usædvanligt. De store sten blev formentlig brugt, da der var mangel på byggemateriale i forbindelse med de mange kirkebyggerier. 3. Gamle hulveje langs med hovedvej 11 - på stykket mellem Tarm og Lyne er det på vestsiden af vejen muligt at se gamle fine hjulspor. Disse har forbindelse med den vestlige hærvej, også kaldet Studevejen - en transportvej for datidens kvæghandlere.

ger på både dansk og tysk i hele sæHistorierne tiltrækker flere turister

sonen, og til årets højdepunkt vikin-

Det er langt fra kun museumsinspek-

gemarkedet er det muligt at opleve

tøren, som fascineres af vikinge­tiden.

350 markedsvikinger på havnen.

41


Pia og Charlotte forfølger deres

drømme i Innovest Pia Børsting og Charlotte Bæk har hver deres virksomhed. De begyndte begge ved et iværksætterbord i Innovest, og det har gjort den svære begyndelse lidt nemmere.

Begge

kvinder

begyndte

deres

iværksætterdrømme i Innovest kort efter åbningen, begge har formået at opbygge stabile virksomheder, der fortsat vokser, og begge er enige om, at iværksætterskrivebordet gav dem en god begyndelse. - Det var hele grundlaget for, at jeg kom i gang, fortæller Pia Børsting, som har virksomheden Din arbejdsmiljøpartner. - Jeg havde brug for et sted, hvor min virksomhed kunne være synlig, og hvor jeg kunne netværke og have kunder på besøg. Det er min opfattelse, at man skal ud og have kontakt med andre, hvis man vil have en virksomhed bygget op. Charlotte Bæk, der driver en bogholderivirksomhed, har også oplevet at skrivebordene har gjort det nemmere at komme i gang. - Det er nemmere for andre virksomheder at finde en, end hvis man sidder hjemme. Man signalerer også noget andet, siger Charlotte Bæk. At hun valgte netop iværksætterbordene i Innovest hænger sammen med, at løsningen er økonomisk overkommelig og fleksibel.

42


IIIIIIIIIIIIIIIII Vil du have et iværksætterbord i Innovest? Kontakt iværksætterkonsulent Michele Lykke på telefon 99 75 26 10 og hør mere om mulighederne.

Fra venstre: Iværksætter Charlotte Bæk, konsulent Michele Lykke, iværksætter Pia Børsting Mod og sparring Pia Børsting havde mange års erfaring som arbejdsmiljøkonsulent bag sig, inden hun valgte at blive sin egen chef. Alligevel kunne hun mærke usikkerheden – kunne hun få kunder og skabe en bæredygtig virksomhed? - Jeg blev mere modig af at være her. Jeg fik sparring på mine ideer, og jeg fik også en mentor, som kan hjælpe med forretningsudvikling, fortæller hun. Hun har også deltaget i de månedlige iværksættermøder og fået sparring fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds egne konsulenter. - Da jeg begyndte, var jeg spændt på, om jeg kunne få det til at lykkes, men kunderne har taget rigtig godt i mod min virksomhed . I dag kan jeg godt se, at mange af mine bekymringer var unødvendige, men jeg turde mere, fordi jeg placerede mig i en professionel sammenhæng. Jeg tror, at tingene var lykkedes under alle omstændigheder, men jeg er ikke i tvivl om, at det er lykkedes hurtigere, fordi jeg valgte at starte ud her. Pia Børsting har nu så travlt i sin virksomhed, at hun har valgt at flytte ind i egne lokaler i Innovest, hvor hun

43


Jeg havde brug for et sted, hvor min virksomhed kunne være synlig, og hvor jeg kunne netværke og have kunder på besøg.” Charlotte Bæk

og hun har derfor også valgt at flytte virksomheden ind i egne lokaler. - Jeg synes, vi er gode til at netværke og hjælpe hinanden her. Selvom jeg er flyttet over på den anden side af gangen i et lukket kontor, så mødes vi stadig i te-køkkenet til en kop kaffe og en kort status på, hvordan det går. Hun kan sagtens genkende den usikkerhed, som Pia Børsting også mærkede, da hun begyndte: -

Jeg har arbejdet med regnskab

ikke generer andre, når hun taler i

hele mit voksenliv, så fagligt vidste

telefon, og kan have kunder på besøg.

jeg, at jeg kunne løfte opgaverne,

- I dag er min virksomhed bæredyg-

men jeg var spændt på, om der var

tig, men det vigtigste for mig er, at jeg

kunder nok, og om de ville vælge at

arbejder med det, jeg brænder for.

arbejde sammen med mig. Jeg er

Jeg ville ønske, at jeg havde gjort det

sikker på, at det har gjort meget for

for flere år siden.

min virksomhed, at jeg har haft den her i Innovest. Det har givet et større

44

Netværk og vidensdeling

netværk, og det har også været nem-

Charlotte Bæks virksomhed har også

mere at få kunder.

fået fodfæste. I dag er der tre medar-

Selvom virksomheden nu er vokset

bejdere inklusiv Charlotte Bæk selv,

og blevet økonomisk stabil, så bruger


hun stadig den viden og de kompetencer, der er blandt konsulenterne fra Ringkøbing-Skjerns Erhvervsråd og de andre virksomheder i bygningen. - Det hele er gået så hurtigt, så lige nu har jeg fokus på selve driften, og det får jeg også sparring på fra de andre. Jeg deltager også stadig i de arrangementer, der er i huset, så jeg fortsat kan udvikle min forretning. Drømmer du om din egen virksomhed? Så er det bare at gå i gang – det er i hvert fald erfaringerne fra de to kvinder: - Jeg synes faktisk, at det sværeste var at træffe beslutningen. Jeg aftalte med min familie, at jeg ville give det et år, og hvis det ikke havde en god udvikling der, ville jeg lukke det igen. I dag ville jeg ønske, at jeg havde gjort det lidt før, siger Charlotte

IIIIIIIIIIIIIIIII Iværksætterborde booster væksten En god idé, en fornuftig forretningsplan og en vedholdende eksekvering af strategien er opskriften på at lykkes som iværksætter, og det er her, en plads ved et af iværksætterbordene i Innovest kan gøre en stor forskel. - Når man flytter ind her, oplever mange, at de begynder at tage deres virksomhed mere alvorligt. Her kan man løbende få sparring på ideer og strategier – både fra os i Erhvervsrådet og fra andre selvstændige og iværksættere, som har deres virksomheder her, siger Michele Lykke, der er iværksætterkonsulent i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Hun fremhæver netværksmulighederne og adskillelsen af arbejde og fritid, som to af de afgørende fordele for mange iværksættere. - Mange har behov for at flytte sig fysisk væk fra overspringshandlinger som oprydning og tøjvask for i stedet at bruge tiden og energien på at eksekvere deres forretningsidé. Eksekvering er helt afgørende for at få sin virksomhed til at lykkes, og det er ofte nemmere, hvis man ikke sidder og putter sig derhjemme. Det koster 1.450 kr./md. at leje et af iværksætterbordene på fuld tid. Den pris er inkl. varme, el, print og kaffe. Der er også mulighed for at benytte bordene på deltid til en lavere pris.

Bæk, der var 43 år, da hun startede virksomheden.

45


Hvad smager Vestjylland af? Kultur, historie og smagsoplevelser. Det er de tre elementer, som smelter sammen under overskriften Smagen af Vestjylland, som skal være med til at sætte vores lokale råvarer på det kulinariske danmarkskort – og verdenskort.

46


47


Vi skal være stolte af vores råvarer, for det er virkeligt noget helt unikt”

IIIIIIIIIIIIIIIII En del af Aarhus 2017 Projektet er en del af Aarhus2017, hvor det overordnede tema er gentænk, Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder med kulturturismeprojekt Gentænk Sommerhuset. Projektet arbejder med at tiltrække en ny generation af gæster til sommerhusene – de såkaldte ”Foodies”, der sætter pris på madoplevelser og fødevarer af høj kvalitet, ligesom de også lægger vægt på kvalitet i andre sammenhænge. At satse på lokale fødevarer vil derfor give en afsmittende effekt på hele turisterhvervet i kommunen. - Vi skal have fokus på de turister, der søger unikke oplevelser med de stedbundende ressourcer, der er knyttet til vores område. Lige præcis dette projekt om smagsoplevelser kan desuden også være med til at styrke turismen uden for højsæsonen, hvor det er muligt at tiltrække par uden børn, som gerne vil have kulinariske oplevelser.

48

- De fødevarer, vi har her i Ringkø-

under trange kår, havde bønderne

bing-Skjern Kommune er af impo-

her mulighed for at handle med kvæg

nerende høj kvalitet, men det har vi

og gøre sig økonomisk uafhængige

glemt at fortælle, og så er det blevet

af godsejerne. Det gav en helt an-

overset. Både af de turister der kom-

den mulighed for frihed. Allerede i

mer i vores sommerhuse men også

1600-tallet eksporterede vi kvæg til

lokalt. Vi skal være stolte af vores

Tyskland og Holland og senere også

råvarer, for det er virkeligt noget helt

til England. Det var i bogstavelig for-

unikt, fortæller Rebecca Molders,

stand muligt at gå fra at være fattig

der er kulturkonsulent i Ringkø-

jord-dreng til godsejer, fortæller Re-

bing-Skjern Kommune.

becca Molders, som peger på, at herregården Nørre Vosborg en gang blev

Lokal historie – internationalt

solgt til en tidligere jord-dreng.

potentiale

Hertil kommer, at kødet smager an-

Kvæget på engene er et godt eksem-

derledes end kødet fra de dyr, der

pel på, hvordan de lokale forhold

har græsset kløver i andre landsdele

smelter sammen til en helhedsop-

længere inde i landet.

levelse, som ikke kan findes andre

- Vi har et moderne produkt af høj

steder.

kvalitet, som er med til at fortælle

- Når vi i Ringkøbing har 16-17 gamle

en del af vores kulturhistorie – det

købmandsgårde, er det et resultat af,

autentiske Vestjylland – som vores

at studedrift og studehandel tidligt

gæster gerne vil høre om. Det hand-

fik en vigtig rolle her på egnen. Mens

ler ikke bare om, at køerne er frit-

de sociale vilkår i resten af Danmark

gående, det handler også om, at de

stadig var præget af stavnsbåndet, og

urter og græsser de spiser her er

fæstebønderne mange steder levede

anderledes og den salt, vi har i luften,


”Det handler ikke bare om, at køerne er fritgående, det handler også om, at de urter og græsser de spiser her er anderledes og den salt, vi har i luften, giver kødet en anderledes smag og struktur. ”

giver kødet en anderledes smag og

- De vildtlevende krondyr, vi har her

skellige råvarer og produkter, som

struktur. Kødet bliver præget af både

i kommunen, stammer fra de kron-

kendetegner Smagen af Vestjylland.

landskabet, jordbunden, naturen og

dyr, som kom hertil efter den sidste

- Vi har fået lavet nogle grafiske kort,

klimaet

istid. Vestjylland er det eneste sted i

som hver for sig fortæller historien

Danmark, hvor de ikke er blevet ud-

om en af fødevarerne, så det er nemt

Kort til historierne

ryddet, så det er også ret unikt, siger

for både vores lokale restauratører

Det er ikke kun kvæget, der har en

Rebecca Molders. I samarbejde med

og fødevareproducenter at være med

særlig historie og smag – det har de

Regional Madkultur Vestjylland, kok-

til at fortælle historierne videre til de

friske fisk, ostene der er lagret i sal

ke og andre fødevareeksperter er der

mange turister, som kommer her.

holdig luft og krondyrene også.

indtil nu blevet sat fokus på seks for-

Fiskeriets Hus Hvide Sande

Museum og akvarium

RUNEKLAN LIVE 2017 TURNÉ

LØRDAG 7. OKTOBER 2017 KL. 20.00 i ROFI-Centret

Billetpris: Kr. 295 ex. gebyr

Åbent alle dage om Søg mere viden ndingsslusen a fv a g o t e ri e sk fi i Hvide Sande

KOKKENS BUFFET kl. 18.00: Kr. 225 ex. gebyr

Yderligere info på: www.rofi.dk www.ticketmaster.dk

GREEN SPORTS ARENA

Centret

Kirkevej 26 . 6950 Ringk bing . Telefon 9732 2455 eller rofi@ro .dk

Nørregade 2B · 6960 Hvide Sande · Telefon 97 31 26 10 49


Vi skal skabe kommunen i

fællesskab Han er kommunens højest placerede administrative leder med det overordnede ansvar for kommunens ca. 4.300 ansatte. Men hvem er han egentlig, og hvilken rolle spiller han i forhold til kommunens borgere? Mød kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen, der er ny på posten.

50

- Jeg er ikke bange for at træffe be-

Direktør for en blandet landhandel

sen formentligt have krævet, at vi fo-

slutninger, og jeg har ingen proble-

Borgmesteren er den øverste leder i

kuserede vores aktiviteter. Som kom-

mer med uenighed, men i hverdagen

kommunen, og han har sit primære

mune har vi ansvar for så forskellige

ser jeg mig selv som teamleder, hvor

fokus på det politiske arbejde. Kom-

områder som byggetilladelser, ud-

jeg sammen med andre finder frem til

munaldirektørens opgave er den dag-

satte børn, ældrepleje og snerydning.

de rigtige beslutninger, svarer Jens

lige ledelse af den store organisation,

Det giver en organisation med man-

Peter Hegelund Jensen, da han bliver

som en kommune også er.

ge forskellige interesser: Det, der er

bedt om at karakterisere sig selv som

- Hvis en kommune havde været en

vigtigt for pædagogerne i børneha-

leder.

privat virksomhed, så ville bestyrel-

verne, er ikke nødvendigvis vigtigt for


IIIIIIIIIIIIIIIII Bag om Jens Peter Hegelund Jensen Alder: 46 år. Uddannelse: Cand. scient. adm. – en universitetsgrad i statskundskab og offentlig administration. Har praktisk erfaring med topchefstillinger i andre kommuner og en boligorganisation. Familie: Gift, far til 3 børn i alderen 9-18 år og hundeejer. Interesser: Jeg er meget interesseret i fodbold. Min store passion er en engelsk klub, Nottingham Forest. De seneste 30 år har klubben været i modgang, men jeg holder fortsat ved. I det hele taget går jeg meget op i sport og følger med stor interesse Skjerns håndboldherrer og Ringkøbings håndboldkvinder. Jeg var så heldig at være til stede, da Skjerns håndboldherrer vandt pokalfinalen – det var en stor oplevelse. Motion: Jeg løber ca. tre gange om ugen, og jeg har en ambition om at løbe et maraton en gang om året samt 3-4 halvmaraton. Livret: Jeg kan rigtig godt lide brunch - helst når man har god tid og er i godt selskab. Bedste ferie: Jeg har været heldig at være på mange gode ferier med min familie. En af dem, der står stærkest i min erindring, er for et par år siden, hvor vi var 3 uger i Florida med hele familien. Det var dejligt lang tid, vi havde sammen og mange gode oplevelser. Vi kan godt lide, at vores ferier er meget afslappede, hvor vi bare er sammen og laver ingenting. Bedste film: Det må være ”American Beauty” som jeg synes var djævelsk godt skruet sammen. Dårligste vane: Jeg får tit at vide af min datter, at jeg kigger lidt for meget på min mobiltelefon i stedet for at være nærværende med min familie. Jeg vil gerne blive bedre til at lade den ligge og koncentrere mig om de mennesker, jeg er sammen med. Største bedrift: Menneskeligt synes jeg, at det har været at opdrage mine børn. Jeg er stolt af alle tre og synes, de hver især er blevet nogle dejlige unge mennesker. Fagligt var det en stor og spændende udfordring at være med til at gennemføre kommunalreformen – danmarkshistoriens største fusion - for 10 år siden i Silkeborg Kommune. Og så har jeg løbet New York Marathon – det var også en stor oplevelse, selvom det er på et helt andet plan end de to andre bedrifter. Hvorfor bor du ikke selv i kommunen: Det skyldes i første omgang hensynet til min familie. Jeg har i Ringkøbing-Skjern Kommune fået mulighed for at forfølge mine personlige karrieredrømme, men for mine børn er deres nuværende netværk i skole og gymnasium vigtigt, og min kone har et job i Viborg, som betyder meget for hende. Det hele skal hænge sammen, men nu må vi se, hvad fremtiden bringer.

51


medarbejderne i Borgerservice eller

bing-Skjern Kommune er allerede

der fremadrettet kan rekruttere de

ingeniørerne på det tekniske områ-

en meget veldrevet kommune, så jeg

nødvendige medarbejdere – og selv-

de. Derfor mener jeg, at kommunens

tror ikke, at der er mange borgere,

følgelig for, at borgerne generelt set

øverste ledelse skal fokusere mere

som indtil nu har bemærket, at der

er tilfredse med at bo og leve i kom-

på den overordnede retning, end på

er kommet en ny kommunaldirektør,

munen.

den detaljerede organisering af hver-

men på sigt vil jeg gerne sætte spor.

Derfor forventer Jens Peter Hege-

dagen, for der skal være plads til de forskellige ønsker og behov.

”Vi er det land i verden, hvor kommunerne har mest selvbestemmelse.”

lund Jensen også, at hans indflyEvolution fremfor revolution

delse mere bliver en ”evolution end

De spor, som Jens Peter Hegelund

en revolution”, men det ændrer ikke

Jensen gerne vil sætte, må gerne gå

ved, at han gerne ser, at man i Ring-

i retning af et endnu tættere samar-

købing-Skjern Kommune i fremtiden

bejde med erhvervsliv og borgere i

kommer til at inddrage borgerne

kommunen, men i første omgang er

endnu mere i kommunens arbejde og

det den daglige ledelse, som optager

beslutninger.

ham mest. - Jeg er optaget af drift. Det kan lyde

Engagement og fællesskab

lidt kedeligt, men det er fundamentet

- Mit drømmesamfund er et, hvor

Jens Peter Hegelund Jensen bræn-

for, at vi kan sikre vækst og udvikling.

borgerne er engagerede og føler et

der for det kommunale selvstyre.

Det er bl.a. vigtigt, at vi har en god

fællesskab med de mennesker, som

- Vi er det land i verden, hvor kom-

ældrepleje, at børnene i skolen læ-

de bor sammen med i kommunen.

munerne har mest selvbestemmelse.

rer noget, at man kan køre på vores

Jeg vil gerne, at man i Spjald føler

Det er både et privilegium og et an-

veje og så videre. Det er faktisk helt

stolthed ved at høre om succeser fra

svar, som vi skal leve op til. Ringkø-

afgørende for, at vores virksomhe-

Rækker Mølle og omvendt, fordi man

Den rigtige pris og rådgivning er vigtig i forhold til valg af bank Vestjysk Bank tilbyder begge dele, og heldigvis kvitterer vores kunder med at give os topplaceringer.* ”Vores rådgiver i banken ser os som Helle og Daniel. Han ved, hvad der er vigtigt for os i livet, og hvordan vi vil bruge vores penge. Han satte de økonomiske rammer, og så havde vi plads til den kreative proces med at skabe vores hjem.” – Helle Ørgaard og Daniel Sørensen

”Vores rådgiver troede på vores projekt og på os. Vi var ikke bare et nummer i rækken, som skulle passe ned i en kasse. Vi lagde nogle lån om, og så lykkedes det at strikke et fornuftigt budget sammen.” – Jette Thomsen og Steen Rasmussen

Har du også brug for en proaktiv bank? Kontakt os og lad os hjælpe dig.

* Undersøgelse foretaget af Finanswatch i samarbejde med analysefirmaet Wilke, offentliggjort april 2016. Mybankers bankundersøgelse, offentliggjort juni 2016. Finanssektorens Uddannelsescenters kundebenchmark, offentliggjort 13. oktober 2016.

52


oplever, at det er noget, der foregår i ”min kommune”. Ikke, at det skal erstatte det stærke lokale engagement, men jeg vil så gerne, at det supplerer, så alle føler sig knyttet til hinanden i kommunen. Til november er der kommunalvalg, og Jens Peter Hegelund Jensen håber, at mange vil bevæge sig til stemmeurnerne: - I Ringkøbing-Skjern Kommune er borgmesteren den eneste politiker, som er ansat på fuldtid i kommunen. For alle politikere gælder, at de bruger rigtig meget af deres fritid på det politiske arbejde, og jeg håber, at mange vil stemme og dermed anerkende den tid og energi, som lokalpolitikerne bruger på at udvikle kommunen til gavn for borgere og virksomheder, slutter Jens Peter Hegelund Jensen.

www.pwc.dk

Velkommen

Spjald Madbutik

mere end 30 års (32 år) erfaring Vi er specialister i mad ud af huset til alle former for arrangementer. Vi står også gerne for hele arrangementet til fast kuvert pris, enten hos jer eller i lejede lokaler/telt

www.spjaldmadbutik.dk Uanset din virksomheds størrelse og udfordringer er det vigtigt for os, at du altid føler dig velkommen hos PwC i Ringkøbing-Skjern. Her er vi 35 revisorer og medarbejdere, der samarbejder lokalt med flere end 1.000 kunder om alt fra de rigtige tal til de rette talenter. Om eksempelvis forretningsudvikling, skat og generationsskifte. Du er altid mere end velkommen i vores hus.

Spjald Madbutik & Madstedet Spjald Se mere på www.spjaldmadbutik.dk

0105-17

Hovedgaden 65 . 6971 Spjald Tlf. 97 38 17 55 . 97 38 20 55

Kontakt os på www.pwc.dk/ringkobing-skjern

Succes skaber vi sammen ...

Revision. Skat. Rådgivning.

53


Simon vendte hjem for at udleve sine

drømme

54


På trods af sine kun 30 år har Simon allerede tre uddannelser og mange oplevelser bag sig. Da den eventyrlystne mand skulle udleve sine drømme, valgte han Ringkøbing som base, fordi byen har alt det, der er vigtigt for ham.

Simon Jørgensen er uddannet på

men Simon ønskede ikke at etable-

lig – heden, naturen omkring fjorden

handelsskolen. Han er også uddan-

re sig med et fortravlet liv og skyhøj

og Vesterhavet. Men her er også men-

net i en bank. Og så er han uddannet

husleje i en forstad til byen. I stedet

talt højt til loftet. Jeg synes, vi er gode

folkeskolelærer. Han har arbejdet

valgte han at leje et hus centralt i

til at rumme hinandens forskellighe-

med omsorgsvigtede børn, han har

Ringkøbing, hvor han ikke blev lige så

der og stadig vælge fællesskabet til.

haft en webshop, han har været sæl-

hårdt spændt for økonomisk og kom

Simon Jørgensen har spillet fodbold,

ger for Carlsberg og produktions-

tæt på de ting, som virkelig betyder

siden han var barn. Nu er han selv

medarbejder for Velfac. Og så har

noget for ham.

blevet træner i barndomsklubben

han ligesom så mange andre unge

- Jeg har haft det sjovt i Aarhus, men

Hover og møder et stort engagement

været flyttet ud af kommunen til en

i al den tid jeg har boet der, har jeg

over hele linjen:

af de store uddannelsesbyer. Men da

ikke følt mig rigtig hjemme. I tre et

Simon Jørgensen blev klar til at slå

halvt år har jeg boet det samme sted

sig ned og skabe sin fremtid, valgte

med den samme overbo, som så lige

han at komme hjem til Ringkøbing.

overras­ket ud, hver gang jeg hilste på

- Der er fire store grunde til, at jeg

ham. Men sådan gør vi jo herovre. Vi

helst vil skabe mit liv her: sammen-

hilser på hinanden, vi taler med eks-

holdet og nærværet, et fravalg af det

pedienten i supermarkedet. Det kan

hektiske liv som følger med at bo i de

jeg godt lide, siger Simon Jørgensen.

store byer, min familie, og at her er højt til loftet både fysisk og mentalt,

Plads og højt til himlen

siger Simon Jørgensen.

Selvom man kan læse om, at unge

Da han afsluttede sin uddannelse

mænd uden for de større byer har

som lærer i Aarhus og skulle finde ud

svært ved at finde en kæreste, er det

af, hvor han skulle slå sig ned, hav-

alligevel lykkedes for Simon Jørgen-

de han samtidig en ny forretningsidé

sen, og sammen går de jævnligt ture

boblende i hovedet. Som ung, single

langs stranden.

og mand var der gode grunde til at

- Den natur, vi har her, bliver der talt

blive i Aarhus’ natteliv med flere mu-

meget om, men den er altså også ret

ligheder for at møde den eneste ene,

enestående. Både at den er så forskel-

IIIIIIIIIIIIIIIII Simons yndlingsoplevelser Er der en oplevelse, som Simon Jørgensen mener, at alle burde unde sig selv – turister som lokale – så er det en cykeltur rundt om Ringkøbing Fjord. - Her synes jeg, man oplever, hvor meget forskelligt vi har at byde på. Både i naturen og i de mange små landsbyer. Selv dialekten ændrer sig fra sted til sted. Jeg har rejst mange steder i verden, men vi kan være utrolig stolte over diversiteten i kommunen, for det er ret unikt.

55


- Jeg sidder søndag aften og mailer

for flere år siden, tænkte jeg ofte på,

købing-Skjern Kommune, men han

frem og tilbage med klubbens kam

at det var ærgerligt, at der var så

forventer, at der kommer flere med-

fordeler. Det er på en måde utroligt,

mange gårdbutikker, små naturper-

arbejdere til i løbet af de kommen-

at han gider det – men vi vestjyder er

ler og andre attraktioner, som var

de år. Discover Denmark har i dag 6

nok gode til at skabe rammerne selv.

svære at finde, hvis man ikke kendte

medarbejdere og 125 kunder.

Vi ved godt, at der ikke kommer no-

til dem på forhånd, så det er egentligt

Han tror, at det er en fordel for virksom-

gen og gør det for os.

den idé, som vi nu har udviklet.

heden, at den ikke tager sit udspring i Aarhus, Odense eller København.

Digital virksomhed

- I Vestjylland er vi vant til, at vi skal

Og skabe rammer er netop det, Simon Jørgensen bruger rigtig meget af sin tid på. Sammen med tre andre har han etableret virksomheden

Jeg synes, vi er gode til at rumme hinandens forskelligheder og stadig vælge fællesskabet til.

Discover Denmark, som har adresse

gøre noget for at tiltrække os opmærksomhed. Det er en skrøne, at vi halter efter de store byer, når det kommer til digitaliseringen og innovation. Når du har din butik på en plø-

på Simons adresse i Ringkøbing.

jemark, så bliver du nødt til at tænke

Ideen er at give turister et overblik

- Opbakningen lokalt har været

anderledes, for kunderne kommer

online over de mange muligheder for

enorm. Allerede inden websitet var

ikke bare lige forbi. De virksomheder,

gode oplevelser, som findes overalt i

færdigt, havde vi 40 betalende virk-

jeg taler med, er klar over, at de er

landet. Indtil nu har fokus mest været

somheder som kunder. Det var helt

nødt til at være til stede digitalt, hvis

på oplevelserne i Ringkøbing-Skjern

fantastisk, fortæller han.

de vil findes. De tilbyder også et eks-

Kommune.

Han er den eneste af virksomhe-

tremt højt niveau, når det kommer til

- Mens jeg kørte rundt for Carlsberg

dens ejere, som har kontor i Ring-

service i den virkelige verden.

Boligselskabet Lejerbo Regionskontoret i Holstebro Thorsvej 96 - 7500 Holstebro Telefon 38121414 Telefax 38121416 E-mail: holstebro@lejerbo.dk

www.lejerbo.dk 56


impulser i en by som Aarhus, men vi har også mange tilbud her. Jeg er blevet positivt overrasket, efter jeg er flyttet hjem. Han fremhæver blandt andet cafeerne, biografen, Generator, Rock i Ringkøbing og skaterparken i Skjern. - Men vi er måske ikke så gode til at gøre opmærksom på alt det, vi kan. Det er blandt andet det, jeg håber, at vores virksomhed kan være med til at ændre. For Simon Jørgensen har det været en fordel, at han har trådt sine barnesko i kommunen og derfor kendte mange mennesker, da han valgte at Med i klubben

et kærkomment gensyn med mange

flytte tilbage.

Mens Simon Jørgensen boede i Aar-

venner fra barndommen, da han tog

Med positive tilkendegivelser og op-

hus, var han medlem af Klub Eksil-

med klubben til håndboldkamp.

mærksomhed fra flere aktører i res­

vestjyder, hvor kommunen holder

- Jeg vil ikke sige, at det var derfor,

ten af Danmark er der god sandsyn-

kontakten til yngre fraflyttere, og for

jeg besluttede at flytte hjem, men jeg

lighed for, at han bliver en af dem, der

Simon var det både en påmindelse

blev helt sikkert mindet om mange af

er med til at skabe væksten i kommu-

om, at vestjyder holder sammen og

de ting, jeg savnede. Der er mange

nen fremover.

Danskundervisning for voksne udlændinge

Erhvervsrettet danskundervisning

Danskundervisning på lokale virksomheder

Moderne og effektiv danskundervisning

Voldgade 6, Skjern +45 96482828 skjern@laerdansk.dk www.laerdansk.dk/skjern 57


Hygge

trĂŚkker turister til Vestjylland

58


En blÌsende gütur langs Vesterhavet og derefter en kop varm kakao foran brÌndeovnen i sommerhuset. Det er Ên af opskrifterne pü dansk hygge, som turisterne gerne kommer til Ringkøbing-Skjern Kommune for at opleve.

Rasmus Sømod er turismeudviklings-

ting, vi vil have med i vores kampag-

naturen, Vesterhavet, den danske

konsulent i Ringkøbing-Skjern Kom-

ner, fortĂŚller han.

hygge og sĂĽ er Stauning Whisky ogsĂĽ

mune, og han er med til at sikre at til-

Nür han i samarbejde med Ringkøbing

blevet et af de store trĂŚkplastre, som

buddene til turisterne ogsĂĽ fremover

Fjord Turisme arbejder med mar-

fĂĽr mennesker fra isĂŚr Tyskland men

trĂŚkker mange gĂŚster til omrĂĽdet til

kedsføringen af Ringkøbing-Skjern

ogsĂĽ Holland og resten af Danmark

glĂŚde og gavn for hele kommunen.

Kommune overfor turisterne under

til at lÌgge deres ferie i Ringkø-

- Dansk hygge er noget af det, der er

brandet �MÌrk Vesterhavet�, sü vur-

bing-Skjern.

stor international opmĂŚrksomhed

derer han mulighederne ud fra to

Nür de først er her, er der behov for at

omkring i øjeblikket, og det er ogsü en

forskellige parametre: �Grunde til at

give dem gode oplevelser, sĂĽ de ogsĂĽ

af grundene til, at turisterne kommer

tage af sted� og �grunde til at blive�.

har lyst til at blive i lĂŚngere tid og

til os. Derfor vil det ogsĂĽ vĂŚre en af de

Grunde til at tage af sted er i høj grad

komme igen nĂŚste ĂĽr.

www.g.u

DIN LOKALE BANK

Velkommen i en solid bank

MĂĽ vi vĂŚre en del af dit liv? Viborg

Personlig og kompetent betjening kombineret med indlevelsesevne og imødekommenhed er en selvfølge i samarbejdet med vores kunder.

lstebro ildbjerg Ringkøbing

Garant rinGkøbinG Gulv & Gd Skaadsmosevej 8 · 6950 Ringkøbing Gulv 97 32 54 44 · Gardiner 97 32 17 77

Vores rĂĽdgivere har gennemgĂĽet specialistkurser inden for pensions-, investeringsog formueoptimering, og du vil opleve, at vi er tilgĂŚngelige.

Garant Skjern Gulv & Gd Nykærvej 16 · 6900 Skjern Gulve 97 35 17 77 · Gardiner 97 35 47 77

Ring eller kig ind og fü solid rüdgivning - vi glÌder os til at møde dig!

Herning

Hvid Sande Tarm

Du finder os overalt i Ringkøbing-Skjern Kommune - ogsü lidt ud over grÌnserne...

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk

59


IIIIIIIIIIIIIIIII Giv en turist en god oplevelse Det handler om at få turisterne til at føle sig velkomne og give dem gode oplevelser. Du kender det fra dine egne ferierejser. Det er rart, hvis lokalbefolkningen er imødekommende. Og ofte er det gode som dårlige oplevelser med de lokale, du fortæller om, når du kommer hjem, derfor: • Anbefal dit yndlingsspisested. • Fortæl om din personlige yndlingsattraktion. • Anbefal en god naturoplevelse. • Spørg ind til deres oplevelser på egnen

blive i længere tid og komme igen til næste år. - Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune er en kilde til både indtægter og arbejdspladser. Derfor er det

”Turismen i Ringkøbing-­ Skjern Kommune er en kilde til både indtægter og arbejdspladser.”

væsentligt at se på, hvad vi kan gøre for at tiltrække flere turister og at få de turister, som kommer til at blive i

eller anden side af kommunegræn-

længere tid – for jo længere de er her,

sen. Hvis vi ser på turismen i Varde og

jo flere penge bruger de hos os.

Ringkøbing Skjern Kommune samlet, så er vi faktisk Danmarks tredjestør-

Kigger med turistens briller

ste turistdestination målt på antal

Nogle af de ting, som mange turi-

overnatninger, og det skal vi bruge. Vi

ster er interesserede i at opleve,

skal ikke være så bange for at henvi-

når de lejer et sommerhus i Ringkø-

se vores gæster til Tirpitz i Blåvand,

bing-Skjern Kommune, ligger uden-

ligesom vores kolleger i Varde heller

for kommunegrænsen eksempelvis

ikke er bange for at henvise deres

det nye Tirpitz Museum i Blåvand el-

gæster til NaturKRAFT, når det står

- De fleste af vores turister kom-

ler kunsten på Nymindegab Museum.

færdigt, siger Rasmus Sømod.

mer fra Tyskland, og de lejer sig ind

- For turisterne betyder det ikke så

Lige nu samarbejder han og andre

i vores sommerhuse. Herfra tager

meget, hvornår de krydser en kom-

turismeaktører, herunder Ringkø-

de eksempelvis til Bork Havn, på cy-

munegrænse, og det skal vi huske,

bing Fjord Turisme og ProVarde, med

kelture langs fjorden, eller tager en

når vi arbejder med turismen. Det er

Varde Kommune om et fælles turis-

tur med trækfærgen i Skjern. Det er

bedre for os, at turisterne bliver i om-

mevækstprojekt, der skal tiltrække

alt sammen med til at give dem gode

rådet, uanset om det så er på den ene

og fastholde turisterne.

Se mere om turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune på Ringkøbing Fjord Turismes hjemmeside: www.hvidesande.dk

60

oplevelser, som giver dem lyst til at


IIIIIIIIIIIIIIIII Turismen i tal Ringkøbing Skjern Kommune er Danmarks fjerdestørste turistdestination, næstefter de største byer i Danmark: København, Aarhus, Odense og Aalborg. Det er især Vesterhavet, der tiltrækker turisterne, som primært kommer fra Tyskland og lejer sig ind i sommerhuse. De seneste opgjorte tal over turisternes bidrag til Ring-købing-Skjern Kommune er fra 2014, og de viser at: • Turisterne brugte 2,54 mia. i Ringkøbing-Skjern Kommune. • Turismen skaber 2.900 arbejdspladser i kommunen. • Der var 3,45 mio betalende overnatninger i kommunen – hertil kommer de private som ikke betaler for at overnatte, fordi de selv har et sommerhus, kan låne et eller kan bo hos venner og familie.

- Når vi arbejder sammen, kan vi tilbyde turisterne endnu flere gode ferieoplevelser, som dels vil få dem til at blive i området i længere tid og dels gøre det mere attraktivt at komme tilbage, så både Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune i sidste ende får flere turister.

FRIVILLIGVEST

www.frivilligvest.dk Facebook.com/frivilligvest Skjern: 8230 6770 • Tarm: 9737 3191 • Ringkøbing: 9732 0015 Sponsorer:

61


Hvad er

Klub Eksilvestjyder? Flytter du en dag fra Ringkøbing-Skjern Kommune, kan du blive medlem af den uformelle Klub Eksilvestjyder, som med mellemrum inviterer til arrangementer, hvor du mødes med andre fraflyttere og bliver mindet om alt det gode, Ringkøbing-Skjern har at byde på.

Uddannelse og jobtilbud kan få folk til at

Arrangementer giver ambassadører

flytte fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Medlemmerne af klubben inviteres

- Vi ved fra en omfattende analyse af

til arrangementer i studiebyerne, når

til- og fraflyttere, at mere end fire ud

for eksempel elitesportsklubberne

af ti af dem, som flytter til Ringkø-

spiller en udebanekamp. Medlem-

bing-Skjern Kommune, har boet her

merne får desuden information om

før, og vi vil gerne have endnu flere

forskellige events og jobmuligheder

til at komme hjem. Derfor arbejder vi

i kommunen.

målrettet på at fastholde fraflytternes

For

tilknytning til området gennem Klub

handler det også om at få værdifuld

Eksilvestjyder, siger Dorthe Fryden-

omtale overfor alle dem, som ikke al-

dahl, der er bosætningskoordinator i

lerede kender kommunen.

Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vores eksilvestjyder er nogle af de

Når Simon Jørgensen og andre flytter

bedste ambassadører at sende ud i

tilbage til Ringkøbing-Skjern Kommu-

verden. Ved at give dem nogle gode

ne er det nemlig med til at skabe ar-

oplevelser og viden om de mange

bejdspladser, vækst og liv i kommunen.

store tiltag i kommunen som for ek-

- Hvis der forsat skal være købere til

sempel Naturkraft, Søndervig Ferie-

vores huse om ti år, hvis virksomhe-

park og lignende, opnår vi samtidig,

derne forsat skal sikres den nødven-

at de omtaler deres hjemstavnskom-

dige og kvalificerede arbejdskraft, og

mune positivt i forskellige netværk

hvis vores institutioner som børne-

på studiet, jobbet, foreninger etc.

haver, skoler og lignende stadig skal

Sådan en reklame er vanvittigt me-

have børn at uddanne og inspirere, er

get værd. Kendskabet til kommunen

det tvingende nødvendigt, at vi bliver

øges, og får måske mennesker uden

ved med at arbejde for at få flere nye

tilknytning til området til at overveje

borgere i Ringkøbing-Skjern Kom-

kommunen som et sted at bo i frem-

mune, fortæller Dorthe Frydenlund

tiden, siger hun.

om kommunens tanker bag klubben.

62

Ringkøbing-Skjern

Kommune

IIIIIIIIIIIIIIIII Er der nogen, du savner? Er din søn, datter eller bedste ven flyttet til en anden by, så fortæl dem om muligheden for at blive med medlem af klubben, hvis de ikke allerede er det. Søg på ”eksilvestjyder” på kommunens hjemmeside www.rksk.dk, så kommer du til tilmeldingsformularen.


§

GRATIS RETSHJÆLP ÆLP - Advokatbistand

På kontorerne i 3F-afdelingerne i Midt og Vestjylland tilbydes gratis retshjælp til alle • Det er ganske gratis • Ingen sager er for små • Besvarelse af generelle spørgsmål • Rådgivning i konkrete situationer

Vest, toregade 23, Le

,

Hver uge: Torsdag · 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, 7400 Herning, tidsbestilling tlf. 70 300 868

63


Feriegæst gennem fire årtier Mindst en gang om året tager Oliver Strey og hans familie fra Tyskland til Danmark for at holde ferie langs vestkysten i Ringkøbing-Skjern Kommune. De kommer for at mærke den danske hygge og nyde den smukke natur.

64


O l i v er

På h

av n e

niH

v ide

so Strey

m

ig i s y v år

rn klitte

Oliver Strey og

S an d

e, 20 11

e

hans far, Klegod

1974

Oliver Strey og hans familie er nogle

Nu kommer han her med sin hustru,

deholde: Vesterhavet, naturen og tid

af de tyske turister, som kommer til-

Jenny, og sine døtre, Mila og Carla,

til at slappe af og nyde hinanden.

bage år efter år.

på otte og tre år. Ofte rejser de også

- Som gæster oplever vi dansker-

Første gang Oliver var på ferie i Dan-

sammen med Jennys bror eller Oli-

ne som rolige og afslappede. Vi kan

mark var han syv år gammel. Nu er

vers familie og venner. For vestkysten

mærke det, så snart vi kører over

han 47 år.

byder på alt det, en god ferie skal in-

grænsen. De er venlige og imødekom

65


mende, siger Oliver Strey, som sĂĽgar

gang, han sammen med familien skal

friede til Jenny i toppen af Lyngvig Fyr

til Danmark. Det bliver i PĂĽsken 2017.

i 2007. De har gennem ürene lejet sommerhuse langs vestkysten hele vejen fra Søndervig til Nymindegab, og de har endnu ikke vÌret det samme sted to gange. - Uanset hvor pü kysten vi har vÌret, har vi nydt det pragtfulde klitlandskab pü Holmsland Klit. I midten ligger Hvide Sande, hvor man altid kan opdage noget nyt. Vi elsker generelt den brede strand samt den friske, sunde luft ved kysten. - Børnene elsker at lege pü stranden eller flyve med drager. Da jeg var yngre, dyrkede jeg ogsü windsurfing pü Ringkøbing Fjord. Ogsü Put & Ta-

ig Pu S ø n d er v

ke-søerne er gode til at afslapning og

e, 2015 t and Tak

til komme vĂŚk fra hverdagen, siger 

Oliver Strey, som glĂŚder sig til nĂŚste

           â—? â—? â—? â—? â—? â—?

Autoelektro - Diesel Bil- og büdvarmer Elektriske maskiner El- og luftvÌrktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk 66

SønderbyvÌnget 2, Ringkøbing

Besøg omrüdets største genbrugsvarehus pü 947 m2 Med et stort vareudbud i bl.a. møbler, tøj, porcelÌn, lamper, ure, bøger og dvd’er. Alt sammen i en god kvalitet og til meget fornuftige priser. - Vi afhenter gratis genbrugsting og møbler i god stand. - Tømmer efter nÌrmere aftale dødsboer gratis.

Ring blot pü 97 33 85 00 Husk: Vi støtter lokalt Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30 - 17.30 . Lørdag kl. 9.30 - 13.00.

LĂŚs mere pĂĽ www.danmission.dk/ringkoebing


Fr

yngvig i er i i L

07 Fyr 20

Frieri i Lyngvig

Fyr 2007

Gør din elhandel til et lokalt valg... At skifte elleverandør skal være en god oplevelse. RAH Elhandel har rødder og base i Vestjylland og vi mener det, når vi siger: ”RAH Elhandel - Nemt og enkelt”

rah-elhandel.dk

67


Flytmodvest.dk skal lokke nye borgere til

På hjemmesiden Flytmodvest.dk fortæller en børnefamilie om et trygt og aktivt liv med langt mere frie rammer for børnene end i København, hvor familien stammer fra. Og en selvstændig, der er flyttet hertil for at komme tættere på sine børnebørn, beretter om en let start for hendes nye praksis i Ringkøbing.

68


Tilflytternes fortællinger er sammen

ge muligheder her hos os, fortæller

med en række andre personlige hi-

Thomas Andersen, der står i spidsen

storier, blandt andet håndboldprofi-

for indsatsen med at brande kommu-

len Kasper Søndergaards, blevet til

nen og øge bosætningen her.

videoer, der emmer af muligheder, tryghed, tillid og storslået natur. Flytmodvest.dk er et vigtigt redskab, når kommunen laver kampagner for at tiltrække nye borgere. Næsten alle landets kommuner arbejder med at øge bosætningen, og derfor er det vigtigt at skille sig ud. - Vi har valgt at lade tilflytterne selv fortælle, hvorfor de valgte at slå sig ned her - og ikke mindst, hvorfor de er blevet. Deres gode historier giver

IIIIIIIIIIIIIIIII Tip en ven Selvom siden er målrettet tilflyttere, er alle velkomne til at kigge med på Flytmodvest.dk – måske kommer du i tanke om nogen, du burde tippe om det gode liv i Ringkøbing-Skjern Kommune.

potentielle tilflyttere et autentisk indtryk af det gode liv og de jobmæssi-

69


Gå på opdagelse i Naturens Rige

På siderne her deler borger- og sogneforeninger fra hele kommunen deres allerbedste spots for en særlig naturoplevelse, et kodak-moment eller en særlig begivenhed, som man absolut ikke må gå glip af, hvis man er på deres kanter

Slagter Kirkeby Kvalitet, lækkerier og god smag Slagter Kirkeby er en specialbutik, bygget til at tilfredsstille kunders behov. Hvor passion og nøjagtighed går hånd i hånd med stolte slagtertraditioner. Vi kan tilbyde krogmodnet oksekød, lokale specialiteter og pølser, lammekød, hjemmelavede pålægsvarer og masser af grillspecialiteter, som kan tilfredsstille enhver sjæl. Velkommen i butikken

Slagter Kirkeby · Søndergade 2 · 6900 Skjern Tlf. 97 35 00 78 · www.slagterkirkeby.dk 70


Solnedgang i Velling ”Nu går solen sin vej, for at skinne på andre, der har brug for dens lys”. Bag kirken i Velling er der er en dejlig plet, hvor man i ro og fred kan nyde solnedgangen over Ringkøbing Fjord. Her er borde og bænke, toilet og vand. Uanset hvilken årstid man kommer på, er fjorden smuk. Har man lyst til mere, kan man vandre ad forskellige ruter. Alternativt kan man nyde sin kaffe i Forundringens Have ved Vestjyllands Højskole eller på shelterpladsen Camp Åvang. Velkommen til Velling. Se mere på: www.velling.eu/landsbyen-velling/pa-tur-i-naturen

Kanotur på Hover Å Tag en kanotur på Hover Å og oplev historien og naturen smelte sammen. Det er en stor oplevelse for børn og voksne at sejle på den relativt smalle å med de mange slyngninger. På turen kan du opleve Lyngsmosefæstningen fra jernalderen, som ligger cirka 2,5 timers sejlads fra Tovstrup Sø i Hover. Det er muligt at fortsætte videre mod Hee, Stadil Fjord og ud i Ringkøbing Fjord. Smukkere bliver det ikke. Du kan sejle i kano i perioden fra 15. juni til 31 oktober. Se mere på: www.hover-torsted.dk/index.php/hvor-finder-du/kanoer

stor

del af din kommune - og vi er også tæt på naturen... rsbolig arbejder på, at få opført en række i kommunen og tæt på naturen. Energi-niveauet er på et absolut minimum. Boligerne får desuden en hvor livet kan leves på spændende vis, uanset om man enlig eller er er ung,

foldet ind

folde

Udover visionerne fornuftige boliger til en fornuftig pris. Nærhed over for lejerne 1. prioritet. g

en del af naturens rige i fremtiden... www.rsbolig.dk ■

Ringkøbing-Skjern Boligforening . Kongevejen 46 . 6950 Ringkøbing ■ Tlf.: 9732 1711 Åbningstider: Mandag-onsdag 10-15, torsdag 10-17 og fredag 9-12. Lokalkontor i Tarm: Engholmvej 71 . 6880 Tarm . Tlf.: 9737 2314 ■ Åbningstider: Torsdag15-16.30 ■

71


Alle er velkomne i Fjelstervang Udeforsamlingshus Medbring en madkurv og nyd den indenfor ved pejsen eller udenfor på terrasserne. Tag på opdagelse rundt på stierne hvor der er hængekøjer, bålplads, kærestebænk og fuglekiggetårn – eller følg trappen op til boldbanerne. Der er toiletter ved p-pladsen. Brug stedet som udgangspunkt for besøg i Jyllands Park Zoo eller for løbe-, cykel-, mountainbiketure til Haunstrup Brunkulslejr og Momhøje Naturcenter. Adresse: Haunstrupvej 3a, Fjelstervang, 6933 Kibæk. Se mere på: Facebook - Fjelstervangs Udeforsamlingshus.

Videbæk Anlæg Dejligt sted med ro og læ tæt på byen. I madpakkehuset kan du nyde medbragt mad eller grille en pølse, mens børnene leger på legepladsen. Er du heldig, kan du se isfuglen suse hen over vandoverfladen eller vandstæren knikse på stenene i bækken. Svanerne vil sikkert glide forbi henover vandet. Du kan også gå indenfor og opleve kunsten i fantastiske rammer i Vestjyllands Kunstpavillon. Eller tag kunstguiden og gå en tur på kunstruten. Adresse: Henning Larsens Vej 3, 6920 Videbæk Se mere på: www.vestjyllandskunstpavillon.dk

Markedsdage i Tarm 11 onsdage i juni, juli og august og tre onsdage i oktober strømmer kræmmere fra nær og fjern til Vestjyllands største kræmmermarked og omdanner vores lille by til et leben af mennesker og dansk hygge. Markedet ligger i smukke omgivelser ned til Tarm Bybæk og et besøg på markedet kan krydres med en gåtur på stien langs vandet. Går du mod øst kommer du til Forsøgshaven, Hattemagerhuset, Idrætscenter og Plantagen. Går du mod vest ender du i de naturskønne Skjern Enge. Er du på cykel, kan turen fortsætte helt ud til trækfærgen over Skjern Å. Adresse: Langs Bybækken mellem Storegade og Engvej i Tarm Se mere på: www.tarm-handel.dk · Facebook – Onsdags Marked i Tarm

Kom og vær med til Ølstrup Triathlon Lørdag d. 17. juni er der for anden gang Ølstrup Mini- og Motions Triathlon. Ølstrup er en by med et rigtig godt sammenhold. Derfor er det også frivillige som i samarbejde med den lokale brugs og sportsklubben ØGU står for at arrangere et Mini- og Motions Triathlon med stor opbakning fra mange sponsorer. Se mere på: Facebook – Ølstrup Triathlon

72


Madpakkehus i Foersum Kik forbi Lynggårdsvej 5 i Foersum. Her finder I et dejligt madpakkehus, hvor I kan nydes jeres medbragte kaffe og mad. Huset er opført med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og rejst af borgere i Foersum. Huset er til fri afbenyttelse, husk blot at tage jeres affald med hjem igen. God fornøjelse. Se mere på: www.foersumborgerforening.dk

Ejstrup Søerne – en god familietur uanset årstiden Det tidligere brunkulsleje ved Ejstrup er et dejligt naturområde, hvor det kuperede terræn og den flotte vegetation tager sig godt ud. Der er god læ i skoven og opmærkede ruter til at gå og løbe på samt en fantastisk mountainbikerute. Tag madpakken med, der er et overdækket madpakkehus, vand, og toiletbygning. Ved madpakkehuset finder du store orienteringstavler om området. Øns­ker du at overnatte, er der tre shelters til rådighed. Fiskekort til den store sø kan købes på visse tider af året. Se mere på: www.faster-astrup.dk – Klik på ”Lokalområdet” og vælg ”Turistinformation”

Nørresø i Vedersø En fantastisk gå- eller cykeltur rundt om søen på ca. 6 km. Start ved Kaj Munks Præstegaard, Vesterhavsvej 7. Madkurven kan nydes ved bord-bænke sættene ved Præstegården med udsigt over søen. Slut af med at gå på opdagelse på stierne i den gamle præstegårdshave. Se mere på: www.fredninger.dk/fredning/noerresoe

Jens Bjerg Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord Tag kikkerten med til området ved Vest Stadil Fjord på Skelmosevej. Her er udsigtstårn og informationstavler om fuglelivet og en pragtfuld udsigt. Området forbinder stiforbindelserne langs med kanalerne, hvor der er mulighed for længere gå- eller cykelture i området. Se mere på: www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider

Velkommen til Skjern Ådal og Kong Hans’ Bro Skjern Bådehavn. Sæt bil eller cykel. Gå op på diget. Lad lyset fra ådalen gå i sjælen. Det kan være bidende koldt. Og lunt og lækkert en sommerdag for grill og madpakke. Der er plads til alle - og til ensomhed. Nok at undersøge for ungerne. Eng, køer, fugleliv, vand, soppested, skovlund og hundeskov. Stedet emmer af historie. Nu har vi Kong Hans’ bro, lavet af 200-årigt egetømmer. Den lige så gamle Dommergård passer på stedet. Vent på sol - og smør dig en madpakke - og så af sted ud i frihed og natur. Se mere på: www.skjernudviklingsforum.dk

73


e g u s d e h d n Su uge 17, 2017 l i r p a . 0 3 . 4 2 Vi bliver mere sunde, når vi har det sjovt sammen Én aktivitet er nok til at deltage i Sundhedsugen 2017 – og konkurrencerne om præmier til fælles oplevelser Alle i Ringkøbing-Skjern Kommune kan deltage i uge 17, når der er Sundhedsuge for 10. gang. I bestemmer selv hvilke aktiviteter I vil kaste jer ud i – og én er nok. I finder masser af gode ideer til aktiviteter på www.sundhedsuge.dk, hvor I også kan se, hvad andre gjorde sidste år.

KONKURRENCER Hvis I vil deltage i konkurrencerne, skal I tage billeder af jeres aktiviteter og sende til: sundhedsuge@rksk.dk senest fredag d. 28. april. Aktiviteter som laves i samarbejde med andre, vurderes højere ved udvælgelsen af vinderne end aktiviteter, som kun omfatter en enkelt gruppe.

Præmier:

Vi styrker fællesskabet, når vi har det sjovt sammen

74

sundhedsuge.dk

En guidet udflugt et (næsten) valgfrit sted i kommunen med madpakke fra Åkanden. Op til 50 personer. En tur i biografen kun for jer. I får en hel sal for jer selv og kan selv være med til at vælge film. 40 - 50 personer. Andre præmier er på vej og bliver offentliggjort på www.sundhedsuge.dk


SPARRING • INSPIRATION • VIDEN

FÅ FODEN UNDER EGET

SKRIVEBORD VED ERHVERVSRÅDET Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd udlejer skriveborde til iværksættere og andre virksomheder i Innovest. Priserne starter ved 750 kr. om måneden for et netværksbord og du får en central placering i et dynamisk hus med mange fordele.

Lejemålet giver også adgang til en række basale services som kantine- og kaffeordning, mødelokaler, wi-fi, printer. Er du nystartet virksomhed kan du endvidere gøre brug af vores mange tilbud til iværksættere som eksempelvis • Sparring til udarbejdelse af forretningsplan og milepælsplan • Løbende træning i forretningsudvikling • Få sparring på udvikling af din virksomhed fra et panel af rådgivere til BizzBoard • Vejledning i kapitalfremskaffelse • Mentorordning • Netværk med andre iværksættere og etablerede virksomheder

Kontakt Erhvervsrådet for yderligere info. Michele Lykke mil@rserhverv.dk Direkte nr. 99 75 26 10 Mobil 30 42 49 62

RINGKØBINGSKJERN

Ringkøbing-Skjern ERHVERVSRÅD Ånumvej 28 · 6900 Skjern · T 99 75 26 00 · rserhverv.dk 75


5

fyrtårnsprojekter

skal skabe vækst

Ringkøbing-Skjern Kommune har to overordnede politikker – en for Det Gode Liv og en for Vækst og Udvikling. De to politikker smelter sammen til handling i de store anlægs- og fyrtårnsprojekter, som er i gang i kommunen. Hvad har Hvide Sande til fælles med Søndervig Feriepark?

kommunen også op om disse og andre initiativer, som har

Og hvad har Naturbydelen Ringkøbing K til fælles med Na-

samme fokus.

turKRAFT? Svaret er, at de er med til at skabe vækst og

- Når NaturKRAFT står færdigt, vil det betyde, at vi får

udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor bakker

nye arbejdspladser til kommunen, og at vi kan tilbyde nye, spændende aktiviteter til områdets turister og vores egne borgere. Set med kommunens øjne er det en fornøjelse at byde velkommen til projekter af den art, siger Thomas Andersen, der er chef for staben Viden og Strategi i Ringkøbing-Skjern Kommune, og som har ansvaret for en række af kommunens væksttiltag. En undersøgelse blandt turisterne i kommunen har vist, at de kunne tænke sig flere aktiviteter i området, og på grund af turisternes betydning for både handelslivet og antallet af arbejdspladser i kommunen, er der god grund til at lytte til de ønsker. - Tiltag som badelandet i Søndervig Feriepark og NaturKRAFT er en væsentlig del af løsningen. Det er den slags tiltag, vi har ønsket, der skulle komme til kommunen. Byrådet har også afsat midler fra den centrale vækstpulje til at undersøge, om der kan være grundlag for en nationalpark i omkring Skjern Å, fortæller Thomas Andersen. NaturKRAFT, Søndervig Feriepark og den mulige nationalpark er fyrtårnsprojekter, der ligesom Naturbydelen Ringkøbing K og Hvide Sande Havn er med til at skabe synlighed og vækst. - Når man investerer så innovativt, som det er tilfældet med disse projekter, så er det med til at flytte forventningerne til, hvad der kan lykkes i Ringkøbing-Skjern. Naturbydelen Ringkøbing K tilbyder en ny form for boliger i pagt med naturen, og Hvide Sande Havn har trukket en ny type af arbejdspladser til området. De både skaber og udnytter de potentialer, vi allerede har, og det er vi glade for, slutter Thomas Andersen.

76


En oplevelse af

naturens kræfter Når oplevelsescenteret NaturKRAFT står færdigt i 2020, vil det sandsynligvis blive en attraktion, som kommer til at vække opmærksomhed udover landets grænser. Lige nu er der ikke andet end en stor

Den tid vil Peter Sand også bruge på

mark at se, hvis du bevæger dig til den

at sikre, at oplevelsescenteret ikke

nordlige del af Ringkøbing, mellem

kun bliver en arbejdsplads og en tu-

jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå,

ristattraktion, men at det også bliver

hvor oplevelsescenteret skal opføres i

lokal stolthed.

de kommende år. Inden byggeriet kan

- Jeg vil meget gerne inddrage bor-

gå i gang, skal den nye lokalplan ved-

gerne i kommunen i udviklingen af de

tages, og der skal laves detaljerede

konkrete oplevelser, der skal være i

analyser, beregninger og tegninger af

oplevelsescenteret og ikke mindst

iscenesætter. En særlig styrke ved

projektet på alle niveauer.

i forhold til naturprojektet omkring

stedet er, at der bliver rig mulighed

- Visionen for NaturKRAFT er, at gæ-

selve oplevelsescenteret. Naturpro-

for at opleve naturens kræfter både

sterne skal opleve og forstå naturens

jektet skal i fremtiden særligt bruges

inde og ude, så de mange besøgende

kræfter, og deres indflydelse. Den vi-

af kommunens borgere - det være

en dag i højsæsonen vil blive fordelt

den skal formidles gennem leg, san-

sig skolerne, spejderne, til løbeture

udover et relativt stort samlet areal.

seindtryk og fysiske udfordringer. Vi-

eller som et udflugtsmål, hvor man

Et besøg i Naturkraft skal være en

sionen skal nu omsættes til konkrete

nyder en madpakke eller en kop kaf-

af de ting, som turisterne fortæller

beslutninger for byggeriet, og det er

fe, siger Peter Sand, som også vil give

deres venner og familie om, når de

en rigtig spændende proces. Indtil

mulighed for, at centret kan bruges af

kommer hjem efter en ferie i Vest-

videre ved vi, at den ringvold, vi har

forskere og universiteter, der allere-

jylland. Anlæggets storhed, arki-

planlagt, kommer til at holde nogen-

de er dybt involveret i den konkrete

tekturen i kobling til den intelligente

lunde den forventede størrelse, mens

udvikling.

formidling og den vidensbaserede til-

bygningen bliver mere kompakt, men

- Sikkert er det, at det bliver et sam-

gang, vil potentielt få oplevelsescen-

med en forstærket funktionalitet som

let anlæg og dermed en attraktion,

tret til at vække genklang internatio-

oplevelsesmæssig værdi i forhold

som kommer til at give et sug i ma-

nalt. Når NaturKRAFT står færdig vil

til den oprindelige arkitekttegning.

ven, når man besøger det første gang

det komme til at tiltrække turister i

Byggeriet skal både være smukt og

alene på grund af skalaen.

tusindvis fra vores nabolande, som

funktionelt for at leve op til visionen

Oplevelserne, der tager udgangs-

får et endnu bedre ophold og dermed

om et oplevelsesbaseret videnscen-

punkt i naturen og videnskaben, bli-

får lyst til at blive lidt længere i vores

ter om naturens kræfter, siger direk-

ver på den ene side intelligente og

område og bruge lidt flere penge, så

tør Peter Sand.

fascinerende oplevelser og på den

centret i bliver en drivkraft for hele

Han forventer, at det bliver februar

anden side mere analoge oplevelser,

Ringkøbing-Skjern Kommune, siger

2018 inden selve byggeriet går i gang.

hvor man som besøgende selv bliver

Peter Sand.

77


Søndervig Feriepark er klar til de første gæster

I højsæsonen er der flere turister, som ønsker at holde ferie i Ringkøbing-Skjern Kommune, end der er sommerhuse, de kan overnatte i. Når Søndervig Feriepark står færdigt vil der være omkring 500 ekstra sommerhuse til rådighed.

78

De første 43 sommerhuse er klar til

som kommer til at indeholde butik-

- Det bliver naturligvis en stor at-

at tage i mod sommerens gæster i

ker, restauranter og legeland er end-

traktion for de gæster, som vælger

Søndervig Feriepark, og der er man-

nu ikke begyndt. Det samme gælder

at komme til Søndervig Feriepark,

ge flere på vej.

for opførelsen af hovedattraktionen,

og jeg forventer også, at det kommer

- Vi bygger husene i etaper og ryd-

badelandet.

til at påvirke væksten i hele området,

der pænt op efter os, efterhånden

- Lige nu venter vi på, at den nye plan-

når der kommer flere gæster, som

som vi kommer frem, så de første 43

lov træder i kraft den 1. juli, så bygge-

kan besøge butikker og restauranter.

huse kan allerede nu benyttes, og de

riet kan komme i gang.

Det vil også være muligt for sommer-

næste der kommer, vil også hurtigt

Særlig badelandet forventes at blive

husgæster fra andre steder at be-

kunne tages i brug, fortæller Michael

en stor attraktion, der, udover at blive

søge ferieparkens faciliteter, og jeg

Askholm Neumann, som er udvik-

et af Nordens største, også bliver helt

forventer ikke mindst , at det vil blive

lingschef i Søndervig Feriepark.

unikt med inddragelse af særlige ken-

et udflugtsmål for vores egne borge-

Tager du lige nu en tur forbi Sønder-

detegn for Ringkøbing-Skjern Kom-

re – specielt i weekenderne og uden

vig for at se stedet, hvor ferieparken

mune som eksempelvis en model af

for sæsonen, siger Michael Askholm

opføres, kan det være svært at få øje

Lyngvig Fyr og små holme og øer, som

Neumann.

på den storhed, som projektet har,

det kendes fra Holmsland. Badelan-

for opførelsen af centerbygningen,

det forventes klar til sæsonen 2020.


Dit lokale have & park- og New Holland servicecenter BEHO T Vi har I D et br KER DÆK af land edt sortime R E nt D brugsm askine r G N I SN EN LØ I V ER FIN D N E SAMM

V

Have o g pa den pr rk maskiner ofessio t nelle o il den pr g ivate

Polaris ATV og til e ’er i høj kva lit thvert formå et l

N ATIO R A P RE ICE

SERV SALG

79


Boliger

i pagt med naturen Det seneste år er der sket meget i Naturbydelen Ringkøbing K. Den attraktive natur, der er omdrejningspunktet, er færdiganlagt, og salget af de første boliger midt i naturen er i gang. Når de første beboere flytter ind i Naturbydelen Ringkøbing K, får de

IIIIIIIIIIIIIIIII

adgang til skønne områder med søer, bærhaver, frugttræer og stisystemer

Fakta

– lige uden for hoveddøren – og udsigt til Ringkøbing Fjord.

• Naturbydelen Ringkøbing K ligger ud mod Ringkøbing Fjord med kort afstand til skoler, institutioner, indkøb og kultur- og handelslivet i Ringkøbings hyggelige bymidte.

- Vi har vendt byudviklingsprocessen på hovedet i forhold til, hvordan man bygger andre steder. Her har vi anlagt naturen og forberedt den nye bydels særpræg, inden boligerne bliver op-

80

ført. Boligerne opføres derfor midt i

tur, grille med naboen eller lege med

naturen og giver de kommende bebo-

børnene, siger Dorthe Frilund Jensen.

ere adgang til skøn natur fra dag ét.

En flydebro med trækfærge over

Det betyder også, at man ikke kom-

den store sø vil være færdiganlagt i

mer til at bo på en bar mark, mens

slutningen af maj. Der er planer om

bydelen bliver udviklet, fortæller pro-

at udvikle området yderligere med

jektdirektør Dorthe Frilund Jensen.

naturlegepladser, en forhindringsba-

Den første byggegrund er solgt til

ne og lignende. Præcis, hvornår der

byggefirmaet Frifeldt fra Timring, og

kommer flere faciliteter i området, er

i løbet af 2017 forventes byggeriet af

ikke fastlagt, men sikkert er det, at

de første, arkitekttegnede huse at gå

naturbydelen er åben for alle, der har

i gang. Boligerne får beliggenhed i

lyst til at bruge naturen til leg, motion

første række til Ringkøbing Fjord og

eller andre aktiviteter.

farverige engblomster vil vokse ind

- Området er for alle borgere og be-

mellem husene. Når boligerne står

søgende i Ringkøbing-Skjern Kom-

færdige, vil det være en helt ny mu-

mune og ikke kun dem, der kommer

lighed for at bo i topmoderne boliger

til at bo i Naturbydelen. Jeg kan fore-

midt i naturen.

stille mig, at nogle af de torveplad-

- Det vil være et attraktivt tilbud til

ser, vi har anlagt, kan bruges som

dem, der ikke selv har tid eller lyst til at

markedspladser, eller at skolerne

vet i søen. Alle er velkomne her, siger

holde en have, men hellere vil løbe en

kan tage herud for at undersøge li-

Dorthe Frilund Jensen.

• De første boliger bliver opført i løbet af 2017 i et smukt engareal med udsigt til Ringkøbing Fjord. • Naturen er færdiganlagt og rummer søer, skov, enge, bærhaver, frugtlunde og stier. En række faciliteter kommer til, bl.a. en naturlegeplads, en forhindringsbane og en naturbase. • Naturbydelen Ringkøbing K udgør i alt cirka 84 hektar. Halvdelen forbliver natur, mens der i alt kan opføres ca. 1.000 boliger i den øvrige del.


Nationalparken får nyt liv

Deltaet og ådalen omkring Skjern Å har potentiale til at blive en af Danmarks nationalparker på grund af den unikke natur – nu arbejder kommunen på at udarbejde en ansøgning. - Ringkøbing-Skjern Kommune er

parter finder ud af, hvad nationalpar-

Udover de private lodsejere vil Per

Naturens Rige, og det er en naturlig

ken skal indeholde, for at den skaber

Høgh også gerne i dialog med jæge-

forlængelse af den vision at oprette

størst værdi – skal der fx være stille

re, lystfiskere, turismeaktører, spej-

en nationalpark, som sætter fokus

områder, cykelstier, shelters, frit-

dere og andre grønne organisationer,

på den unikke natur, vi har her, siger

gående kvæg eller noget helt andet,

som kan have interesse i, hvordan

fagleder for kultur, natur og fritid,

spørger Per Høgh retorisk.

nationalparken kan bruges.

Per Høgh, som er ansvarlig for udar-

Svarene vil han gerne have, når han

- At oprette en nationalpark er ikke

bejdelsen af ansøgningen, der bliver

mødes med repræsentanter for de for-

alene en mulighed for at give naturen

indsendt i samarbejde med Herning

skellige interesser og til borgermøder,

mere opmærksomhed, det er også en

Kommune.

hvor alle har mulighed for at komme til

mulighed for at tiltrække en ny type af

Nationalparken kommer til at stræk-

orde. Meget af naturen er i dag ejet af

turister og skabe nye muligheder for

ke sig indover begge kommuner efter

Naturstyrelsen, Militæret og kommu-

fødevareproduktion og friluftsliv, siger

de nuværende planer.

nen selv, men der er også private lods-

Per Høgh og peger på, hvordan Thy,

Et enigt byråd bakkede ved seneste

ejere, som muligvis kunne være inte-

Mols Bjerge og Vadehavet har fået po-

budgetforlig op om ideen on Natio-

resserede i at få deres jord med. Vores

sitive effekter af deres nationalparker.

nalpark Skjern Enge, så arbejdet med

udgangspunkt er, at det skal være

Ansøgningen skal indsendes i 2019,

en projektbeskrivelse og ansøgning til

frivilligt for de private at være med, så

og derefter er det Miljøministeriets

miljøministeren er nu gået i gang.

det skal vi finde ud af, om de er interes-

afgørelse.

- I første omgang er det vigtigste,

serede i, inden vi udpeger det endelige

at vi sammen med alle involverede

område, fortsætter han.

81


Hvide Sande Havn driver væksten

Resultaterne af den store indsats, der er blevet gjort i Hvide Sande Havn er åbenbare. Vækst og stigende aktivitetsniveau ses tydeligt. En foreløbig opgørelse viser, at de penge, Hvide Sande Havn har investeret indtil nu, har givet områdets øvrige erhvervsliv så positive forventninger til fremtiden i Hvide Sande, at de til sammen har investeret to til tre gange så meget.

82

Havnen i Hvide Sande er blevet en le-

- Det er et langt udviklingsforløb.

vende, aktiv havn med en lys fremtid,

Den store investering fandt sted i

efter der er blevet investeret massivt

2011-2013, men vi investerer og ud-

i havnens udvikling.

vikler stadig. Lige nu er vi i gang med

- Tidligere var vi udelukkende en fi-

at udvikle vores tilbud til offshore

skerihavn, men i dag har vi tre stærke

vind-industrien, hvor der både er be-

forretningsområder udover fiskeriet,

hov i forbindelse med anlæggelsen

som stadig er en kerneforretning, vi

af nye kystnære vindmølleparker og

er stolte af at have, fortæller havne-

servicering af vindmøllerne på Horns

direktør Steen Davidsen og peger på

Rev, siger Steen Davidsen.

transport og offshore vind-industri-

Men udviklingen er ikke afhængig af

en, som de to nye forretningsområ-

havnens investeringer alene. Samar-

der, der sammen med turismen fort-

bejdet med kommunen og det øvrige

sat er i vækst.

erhvervsliv er vigtigt for at få projek-

Turismen skaber liv på havnen, hvor

tet til at lykkes.

gæsterne blandt andet kommer til de

- Jeg ser et klart behov for, at infra-

hyggelige fiskeauktioner og benytter

strukturen til havnen forbedres, så

sydstranden til at slappe af, svømme,

den transport af gods og bulkvarer,

surfe eller anden vandsport. Fjord-

der er kommet til efter ombygningen

havnene mod øst og de tilhørende

af havnen, ikke bliver begrænset af

arealer danner grundlag for fortsat

mulighederne for at transportere

udvikling med populære ferieboliger

godset videre fra havnen til en ende-

med by- og havnenær beliggenhed.

lig destination. Her kæmper vi hårdt

Der er i øjeblikket vækst inden for

sammen med kommunen og områ-

havnens tre forretningsområder, så

dets øvrige erhvervsliv for at få Rute

Steen Davidsen arbejder på at styrke

15 fra Herning til Hvide Sande opgra-

havnens rolle og kapacitet yderligere:

deret til en 2+1-vej.

IIIIIIIIIIIIIIIII Fakta: • Den store indledende investering i haven foregik i 2011-2013 og løb op i cirka 150 millioner kroner. • Efterfølgende er der investeret cirka 50 millioner kroner yderligere, hvilket har ført havnen hertil, hvor den er i dag. • Havnens omsætning er mere end tredoblet siden 2011. • Hvide Sande Havn har 20 medarbejdere ansat.


LOKALE UGEAVISER

DIT LOKALE DAGBLAD

INSPIRERENDE MAGASINER

Nyhed!

Gå i kiosken efter lokale nyheder…

Download app’en nu

App’en Nyhedskiosken er en genvej til din lokale ugeavis og et skarpt billede af det lokale liv og verden omkring dig. Du får de spændende tillæg om alt fra boligindretning til din næste bil og alle områdets ugeaviser med gode historier og tilbud. Nyhedskiosken er alle Jysk Fynske Mediers udgivelser samlet ét sted. I alt 13 dagblade, 65 ugeaviser og mange spændende magasiner.

Download app’en og vælg dine favoritter GET IT ON

Alle ugeaviserne er gratis. Dagblade og magasiner kan enten købes i abonnement eller stykvis.

Nyhedskiosken 83


Få markedets bedste udlejning og bliv en del af Esmark-familien

     

i

Bjerregård · Sønder Klitvej 195 · 6960 Hvide Sande Tlf. 9731 5040 · bjerregaard@Esmark.dk

Søndervig · Lodbergsvej 18 · 6950 Ringkøbing Tlf. 9731 5540 · sondervig@Esmark.dk

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Din kommune 2017 samlet  

RKSK FORUM

Din kommune 2017 samlet  

RKSK FORUM