__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Budget 2020

// Budgetoverslag 2021 - 2023

1


INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold Forord ......................................................................................................................................... 4 Indledning ................................................................................................................................... 5 Budgettet kort fortalt .................................................................................................................... 6 Forvaltning af budgettet. ............................................................................................................. 11 Resultatopgørelse 2020 - 2023 ..................................................................................................... 14 Investeringsoversigt 2020 – 2023 ................................................................................................. 17 Økonomiudvalget........................................................................................................................ 21 Landdistriktspolitik. ............................................................................................................ 22 Erhvervs- og Vækstudvalget ........................................................................................................ 25 Politikker – Mål, effekter og indsatser: ...................................................................................... 26 Profilerings- og bosætningspolitik......................................................................................... 26 Fødevarepolitik .................................................................................................................. 27 Erhvervspolitik................................................................................................................... 28 Turismepolitik.................................................................................................................... 31 Videnpolitik ....................................................................................................................... 34 Energipolitik ...................................................................................................................... 36 Handelspolitik .................................................................................................................... 39 Social- og Sundhedsudvalget ....................................................................................................... 42 Sundhed og Omsorg ............................................................................................................... 42 Ældreområdet ........................................................................................................................ 42 Ældrepolitik:...................................................................................................................... 45 Sundhedsområdet .................................................................................................................. 46 Sundhedspolitik - Mål, effekter og indsatser: ......................................................................... 47 Handicap og Psykiatri.............................................................................................................. 49 Politikker – Mål, effekter og indsatser: .................................................................................. 51 Service og Digitalisering .......................................................................................................... 54 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 56 Beskæftigelsesområdet ........................................................................................................... 56 Beskæftigelsespolitik – Mål, effekter og indsatser: ................................................................. 57 Integrationsområdet ............................................................................................................... 58 Integrationspolitikken – Mål, effekter og indsatser: ................................................................ 59 Teknik- og Miljøudvalget .............................................................................................................. 60 Bypolitik - Mål, effekter og indsatser: ................................................................................... 62 Mobilitetspolitik.................................................................................................................. 62 Mobilitetspolitik - Mål, effekter og indsatser: ......................................................................... 64 Natur- og ressourcepolitik ................................................................................................... 65 Natur- og ressourcepolitik - Mål, effekter og indsatser: ........................................................... 66 Børne- og Familieudvalget ........................................................................................................... 68 Børn og Familie ...................................................................................................................... 68

2


INDHOLDSFORTEGNELSE

Dagtilbud og Undervisning ....................................................................................................... 70 Børne- og Familiepolitik - Mål, effekter og indsatser: .............................................................. 73 Kultur- og Fritidsudvalget ............................................................................................................ 76 Fritidslivspolitik.................................................................................................................. 77 Hovedoversigt ............................................................................................................................ 80 Pris- og lønfremskrivning ............................................................................................................. 81 Tværgående artsoversigt 2020 - 2023 ........................................................................................... 82 Den kirkelige ligning ................................................................................................................... 83 Takster 2020 .............................................................................................................................. 84 Dagtilbudsområdet og skolefritidsordninger. .......................................................................... 84 Ældreområdet.................................................................................................................... 85 Teknik og forsyningsområdet ............................................................................................... 86 Bevillingsoversigt ........................................................................................................................ 89 Økonomiudvalget …………………………………………………………………………………………………………………. 90 Erhvervs- og Vækstudvalget ..………………………………………………………………………………………………………… 105 Social- og Sundhedsudvalget .……………………………………………………………………………………………… 108 Beskæftigelsesudvalget ………………………………………………………………………………………………………. 127 Teknik- og Miljøudvalget………………………………………………………………………………………………………. 134 Børne- og Familieudvalget …………………………………………………………………………………………………… 141 Kultur- og Fritidsudvalget ...................................................................................... 152 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. (konto 7) …………………………………………………………………. 156 Balanceforskydninger (konto 8) …………………………………………………………………………………………… 159

3


FORORD

Forord Et enigt byråd står sammen om budgettet for 2020 – 2023. Bred budgetaftale trodser vanskelige vilkår, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i Danmark, der har mistet det største tilskud pr. borger fra staten fra 2019 til 2020. Det har skabt en urimelig situation, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune med et serviceniveau, der generelt ligger væsentligt under landsgennemsnittet, tvinges ud i besparelser. Besparelserne er nødvendige på trods af, at der i aftalen mellem KL og Regeringen er lagt op til, at kommunernes udgifter til service fuldt ud skulle være dækket ind. Til trods for den vanskelige økonomiske situation er der udarbejdet et budget, der begrænser besparelserne på de kommunale kerneydelser i videst mulig omfang. De væsentligste beslutninger for at opnå dette er:  Reduktion af vækstpuljerne med 10 mio. kr. pr. år.  Årlige effektiviseringer på 0,5% på alle driftsområder.  Tilpasning af udgifterne til arbejdsmarkedsområdet som følge af den gunstige udvikling i beskæftigelsen de senere år.  Reduktioner af administrationen – særligt stabene på Rådhuset. Ringkøbing-Skjern Kommunes driftsbudget udgør cirka 3,6 mia. kr. i 2020. Heraf kan bl.a. fremhæves følgende:  Handicap- og Psykiatriområdet samt Børne- og Familieområdet er tilført henholdsvis 15 mio. kr. og 5 mio. kr., så områderne kan håndtere det stigende behov for hjælp og støtte. Partierne anerkender samtidig, at der til trods for de tilførte midler stadig påhviler områdernes udvalg en stor opgave med at sikre økonomisk balance de kommende år.  Byrådet er enig om at nedsætte et udvalg med en bred repræsentation af politikere, fagfolk mm., der skal udarbejde et grundlag for, at Byrådet kan vedtage en skolestruktur, som er langtidsholdbar, og som sikrer en god balance mellem hensynet til geografisk dækning, økonomi samt faglighed og trivsel.  I forhold til strukturen for Social- og Sundhedsudvalgets område er der enighed om at afvente arbejdet med en boliganalyse, der forventes færdiggjort i 2020.  Der er enighed om, at lokaletilskuddet på fritidsområdet øges fra 68% til 75%. På anlægssiden er der realiseret et anlægsbudget på gennemsnitlig 110 mio. kr. om året, hvor anlægsbudgettet for 2020 er budgetlagt til 125,9 mio. kr. Af de største anlægsposter kan fremhæves:  29 mio. kr. til vejprojekter i Søndervig samt ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej.  10 mio. kr. til nye lokaler til Ungdomsskolen i Skjern.  17,3 mio. kr. til flytning af dagtilbuddet Solstrålen i Videbæk til nye faciliteter. Budgettet sikrer, at kommunen trods nødvendige besparelser og prioriteringer stadig har handlefrihed til at kunne understøtte vækst og udvikling hos kommunens virksomheder og i lokalsamfundene. Hensigten med ”Budgetbogen” er at give læseren et overblik over sammensætningen af den kommunale økonomi for 2020.

Hans Østergaard, borgmester

4


INDLEDNING

Indledning Budget 2020 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år. Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i likviditeten. De efterfølgende kapitler giver et indblik i fagudvalgenes samlede økonomiske ramme og i de mål og indsatser, der er fastsat for aktiviteterne det kommende år. Efter de udvalgsopdelte kapitler følger oversigter over:  Hovedoversigt vedrørende budgetperioden 2020 – 2023.  Pris- og lønfremskrivning.  Tværgående artsoversigt.  Den kirkelige ligning.  Takster.  Bevillingsoversigter. Visionen konkretiseres gennem plan- og udviklingsstrategien og politikkerne. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m. I plan- og udviklingsstrategien er der focus på 2 temaer.  Vækst- og udvikling.  Det gode liv. Direktionens strategiplan: Direktionens strategiplan er udarbejdet med baggrund i Byrådets vision og plan- og udviklingsstrategien. Der sættes i særlig grad focus på:  Ny velfærd.  Råderum.  Udvikling.

5


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Budgettet kort fortalt Byrådet har formået at skabe et budget, der i 2020 delvist lever op til de økonomi- og vækstmål, der blev fastsat. Kassebeholdningen ultimo opfylder ikke fuldt ud byrådets mål om 150 mio. kr. og resultatet af ordinær virksomhed kan ikke dække udgifterne til afdrag på lån og anlægsudgifter. Der er stor usikkerhed om kommunens indtægtsgrundlag i form af skatteindtægter og de statslige tilskud for årene 2021 – 2023 herunder finansieringstilskuddet.

Overordnede budgetmålsætninger: Udgangspunktet for budgetlægningen har været de overordnede politiske målsætninger:  Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. – det vil sige fortsat fokus på robust økonomi.  Årligt anlægsbudget: 110 mio. kr.  At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes  At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter

Budgettets sammensætning: De budgetterede udgifter og indtægter i 2020 til og med 2023 er vist i resultatopgørelsen: Resultatopgørelse i hele tusinde, løbende priser Det skattefinansierede område 2020 2021 2022 2023 Skatter, tilskud og udligning 3.643.504 3.736.271 3.824.506 3.891.478 Driftsudgifter -3.576.614 -3.622.691 -3.701.638 -3.784.612 Renter -5.935 -5.097 -4.448 -3.800 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 60.955 108.483 118.420 103.066 Anlægsbudget -125.900 -102.997 -105.353 -105.750 Salg af ejendomme 1.596 0 0 0 Jordforsyningen -2.805 -1.151 1.228 -1.532 Resultat af skattefinansieret område -66.154 4.335 14.295 -4.216 Låneoptagelse 34.888 21.132 21.132 21.132 Afdrag på lån -52.623 -54.930 -56.769 -58.640 Indskud i støttet byggeri -14.000 -17.000 -7.200 -5.200 Statsafgift af udlodning fra HMN Naturgas 2019 -10.447 Statsafgift af udlodning fra RS Forsyning 2019 -8.800 Rammebeløb til evt. senere udmøntning -439 -439 Yderligere forventet udlodning fra HMN 10.000 10.000 10.000 Øvrige balanceforskydninger -282 -280 -278 -276 Ændring af likvide aktiver i alt -107.857 -37.182 -18.820 -47.200 Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med indtægter på ca. 3,6 mia. kr. I indtægterne fra tilskud- og udligningssystemet indgår der i 2020 en indtægt på 52,4 mio. kr. i finansieringstilskud. Denne indtægt er ligeledes medregnet i overslagsårene.

Ultimo kassebeholdning: Likviditetsoversigt ultimo året i hele tusinde Det skattefinansierede område 2020 2021 2022 2023 Forventet likviditet primo 275.349 174.042 136.610 117.790 Likviditetsændring fra resultatopgørelsen -107.857 -36.907 -18.820 -47.200 Forventet likviditet ultimo 167.492 136.610 117.790 70.590 Som det fremgår af likviditetsoversigten, så lever kassebeholdning i perioden 2021 – 2023 ikke op til målsætningen om en ultimo kassebeholdning på 150 mio. kr. Det skal anføres at i 2020 er en andel af

6


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

kassebeholdningen på 25 mio. kr. placeret på generelle reserver og indgår dermed i den serviceramme som Ringkøbing-Skjern Kommune bliver målt på ved regnskabsafslutningen for 2020. Budget 2020 er på indtægtssiden udarbejdet på baggrund af statsgarantien udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er tale om statsgaranti for såvel udskrivningsgrundlag, befolkningstal og tilskud/udligning for 2020.

Forudsætninger i budgettet: Der er indarbejdet følgende forudsætninger i budgetperioden: Beløb i hele tusinde Udskrivningsgrundlag Grundværdier, landbrugsjord Grundværdier, øvrige grunde Dækningsafgiftspligtige grundværdier af offentlige ejendomme Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi vedr. offentlige ejendomme

2020 9.378.100 4.049.039 8.885.431

2021 9.691.087 4.109.775 9.018.712

2022 9.905.639 4.171.421 9.153.993

2023 10.132.961 4.233.993 9.291.303

57.829

57.829

57.829

57.829

161.924

161.924

161.924

161.924

Befolkningstal Antal borgere anvendt ved budgetlægningen

2020

2021

2022

2023

56.861

56.762

56.663

56.571

Skatteprocenter m.v. Skatteprocent Grundskyldspromille for landbrugsjord Grundskyldspromille for øvrige grunde Kirkeskatteprocent Dækningsafgiften af offentlige ejendommes grundværdier Dækningsafgiften for forskelsværdien vedr. offentlige ejendomme

2020 25,0 7,20 31,00 1,05

2021 25,0 7,20 31,00 1,05

2022 25,0 7,20 31,00 1,05

2023 25,0 7,20 31,00 1,05

15,00

15,00

15,00

15,00

8,75

8,75

8,75

8,75

Befolkningsudviklingen Nedenfor er vist den faktiske udvikling i befolkningstallet fra 2010 til 2019 samt den forventede udvikling i henhold til befolkningsprognosen, der er udarbejdet medio 2019. Den tidligere og nuværende udvikling medfører, at Ringkøbing-Skjern Kommune er berettiget til at modtage tilskud efter kriteriet for faldende indbyggertal. Samtidig er vist udviklingen i antal 0-5 årige, 6-16 årige samt 65+ årige.

Befolkningsudvikling 2010 til 2019 samt prognose 2020 - 2024 59.000

16000

58.500

14000

58.000

12000 10000

57.500

8000

57.000

6000

56.500

4000

56.000

2000

55.500

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Befolkning - total

0-5 årige

6-16 årige

65+ årige

7


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Forsørgerbyrden stiger, da antallet uden for den erhvervsaktive alder stiger mere end i den erhvervsaktive alder. Nedenstående diagram viser, at antallet af 0-16 årige og personer over 65 år er stigende i forhold til antallet af 17-64 årige.

Antal 0-16 og 65+ årige pr. 100 17-64 årige 74 72 70 68 66 64 62 60 2013 2014 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune

2016 Smln.gruppen

2017 Regionen

2018

2019 Hele landet

Kilde: Vive nøgletal.

Hvor kommer indtægterne fra? Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indtægter inkl. låneoptagelse er budgetteret til 3.678,4 mio. kr. i 2020. Den procentvise fordeling af indtægterne er vist nedenfor.

Bruttoindtægt 2020 procent fordelt Låneoptagelse 0,9% Tilskud og udligning 21,6%

Beskæftigelsestilskud 2,4%

Skatter 75,1%

Den største indtægtskilde er skatterne med ca. 2.760,7 mio. kr. Heraf består 85 procent af indkomstskatter. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 794,7 mio. kr. og beskæftigelsestilskuddet udgør 88,2 mio. kr.

Hvad anvendes pengene til? Der er i 2020 afsat 3.576,6 mio. kr. til de løbende nettodriftsudgifter for det skattefinansierede område samt 52,6 mio. kr. til afdrag på lån og 5,9 mio. kr. til nettorenteudgifter. Nettoudgifterne fordeler sig således:

8


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Netttoudgifter 2020 - procentvis fordeling Afdrag på lån 1,4% Undervisning inkl. SFO 15,9% Dagtilbud 6,3%

Politisk og adm. organisation 11,0%

Renter nettoudgifter 0,2%

Erhvervs- og Vækstområdet 0,8% Ældreområdet 13,7%

Foranstaltninger for børn 5,7% Sundhedsområdet 7,0%

Kultur og Fritid 2,4% Teknik og Miljø 3,5%

Foranstaltninger for voksne 8,2% Beskæftigelse og forsørgelse 23,9%

Note: Der er tale om nettodriftsudgifter, hvor der er modregnet for bl.a. indtægter fra refusioner og forældrebetalinger.

De enkelte områder vil blive nærmere beskrevet under de forskellige fagudvalg. De største udgiftsområder er Beskæftigelse og forsørgelse, skoleområdet og ældreområdet.

Anlægsbudgettet: Nedenfor er vist hvordan rådighedsbeløbene på anlægsbudgettet for 2019 fordeler sig på de enkelte fagudvalg. Der vil være en nærmere beskrivelse under de enkelte fagudvalg.

Anlægsbudget 2020 i mio. kr. Børne- og Familieudvalget 24,3

Kultur- og Fritidsudvalget 6,7

Teknik- og Miljøudvalget 49,3

Økonomiudvalget 41,9

Social- og Sundhedsudvalget 3,8

De største anlægsprojekter i 2020  Vejprojekter omkring Søndervig med 10 mio. kr.  Ungdomsskolen – nye lokaler i Skjern med 10 mio. kr.  Udbedring klimaskærm kommunale bygninger med 7,5 mio. kr.  Pulje til stianlæg med 7,1 mio. kr.  Etablering af ventilation på Kirkeskolen med 6 mio. kr.  Kystsikring Vesterhavet med 6 mio. kr.  IT-strategi på undervisningsområdet med 5,6 mio. kr.

9


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Aktivitetstal: Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over en række nøgletal, der viser udviklingen i årene 2016 – 2018. Oversigt over sygefravær, personaleomsætning og antal medarbejdere Område

Sygefravær i procent

Dagplejen

2016 5,1

2017 4,7

2018 5,6

5,3

5,3

5,7

8,60

9,86

2,8

3,6

4,0

10,03

4,5

3,9

3,7

4,1

4,4

4,7

Hjemmevejledere og pæd. personale, døgninst. Administration og IT Lærere m.fl. i folkeskole og spec.underv. Pæd.pers., daginst. m.m. Pædagogmedhj. og pæd. assistenter Social- og sundhedspersonale Akademikere Syge- og sundhedspersonale basis Socialrådgivere og socialformidlere Teknisk Service I alt RKSK

Personaleomsætning i procent 2016 2017 2018 15,63 10,77 9,00

Antal ansatte 2016 153

2017 146

2018 145

15,97

258

278

276

10,39

11,17

363

347

353

11,87

10,58

13,01

694

704

676

4,7

13,70

13,37

14,87

364

373

362

4,5

4,3

19,23

22,32

24,68

361

332

332

6,4 2,7

5,8 1,4

6,0 2,9

20,53 17,09

21,53 13,39

19,96 12,85

920 120

920 121

970 131

4,9

3,6

4,1

13,44

13,25

12,26

346

356

366

6,6

5,5

5,8

4,7

4,2

4,6

12,35 13,17 16,05

15,81 13,33 14,45

12,12 12,50 15,04

128 122 4.711

130 116 4.730

139 114 4.731

Kilde: Personalepolitisk Redegørelse RKSK – der er kun fokuseret på de største personalegrupper.

10


FORVALTNING

AF BUDGETTET

Forvaltning af budgettet. Kravene til den kommunale økonomistyring blev skærpet med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Skærpelsen er videreført i efterfølgende aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Såfremt regnskaberne for 2020 medfører større udgifter til serviceområderne for kommunerne under ét, end aftalt i økonomiaftalen, vil det medføre sanktioner i form af et reduceret bloktilskud i 2020, svarende til overskridelsen, dog max. 3 mia. kr. for kommunerne under ét. Sanktionen vil i givet fald blive fordelt med 60% individuelt til de kommuner, der har overskridelser og 40% kollektivt. Fokus på budgetoverholdelse har derfor højeste prioritet. Bestemmelser i den kommunale styrelseslov understøtter kommunernes arbejde med en hensigtsmæssig økonomisk styring. Dette notat ”Forvaltning af budgettet” er rammen for såvel det politiske som det administrative niveau, vedrørende arbejdet med økonomistyring og budgetoverholdelse. Notatet omfatter:  

Bevillingsreglerne Løbende økonomistyring Økonomirapportering

Bevillingsreglerne Den kommunale styrelseslov angiver rammen for den kommunale økonomistyring gennem de såkaldte bevillingsregler. Bevillingsreglerne er yderligere uddybet af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystemet. Budgettet er rammen for den kommunale virksomhed i 2020, herunder såvel indhold som omfang af aktiviteter, samt tilknyttet økonomi til gennemførelse af aktiviteterne. Der er følgende typer af bevillinger:    

Driftsbevillinger (driftsbudgettet + finansieringsposter) Rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer (anlægsbudgettet + lånoptagelse) Anlægsbevillinger (gives i årets løb ved igangsættelse af anlægsarbejder) Tillægsbevillinger til drift og anlæg

Driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer svarer til de i budgettet indarbejdede drifts- og anlægsbudgetter. Driftsbevillinger frigives ved budgettets vedtagelse. Derimod kan et anlægsarbejde først igangsættes, når der foreligger en anlægsbevilling, finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb. Der kan gives tillægsbevillinger til såvel drift som anlæg. Kravet er, at enhver tillægsbevilling er konkret finansieret. I henhold til den kommunale styrelseslov er Byrådet bevillingsmyndighed. Det er derfor alene Byrådet der kan give anlægsbevillinger og tillægsbevillinger i årets løb. Byrådet kan ikke bemyndige hverken Økonomiudvalget (ØU) eller fagudvalgene til at give anlægsbevillinger og tillægsbevillinger. Der er følgende krav til sager der indebærer anlægsbevillinger eller tillægsbevillinger:     

Bevillingssager skal altid optages som punkt på dagsordenen. Sagen skal angive hvilket udvalg og hvilke områder/aktiviteter bevillingen gives til. Bevillingens beløb. Eventuelle forbehold/betingelser. Hvordan bevillingen konkret finansieres.

En bevillingssag (anlægsbevilliger/tillægsbevillinger) fremsendes via ØU til Byrådet af det udvalg (fagudvalg eller ØU) som bevillingen ønskes givet til. Driftsbevillinger i budgettet gives som nettobevillinger (nettodriftsbudget) til det enkelte udvalg. Det betyder, at det enkelte udvalg tilrettelægger og gennemfører driftsaktiviteterne indenfor udvalgets opgaveportefølje, finansieret af udvalgets nettodriftsbudget. Administrativt er det enkelte udvalgs nettobevilling fordelt mellem fag-/stabsområder og videre til aftaleenheder (institutions-niveauet m.v.).

11


FORVALTNING

AF BUDGETTET

I henhold til styrelseslovens §40 bemyndiger Byrådet ØU til at foretage budgetomplaceringer mellem udvalgene, uden forelæggelse for Byrådet. I givet fald kan ØU først gennemføre budgetomplaceringer efter forudgående forhandlinger med de relevante udvalg. Bemyndigelsen gælder såvel drifts- som anlægsposter. Anlægssager, der ikke tidligere er givet bevilling til, skal dog forelægges Byrådet.

Løbende økonomistyring Det enkelte udvalg har ansvaret for, at udvalgets nettobudget til driften (nettobevillingen) overholdes. Det enkelte udvalg kan selvstændigt foretage budgetomplaceringer indenfor udvalgets driftsområder, herunder også mellem fagområder. Det enkelte udvalg kan ikke igangsætte nye ikke budgetlagte aktiviteter, førend Byrådets godkendelse med konkret bevilling og finansiering foreligger, jf. bevillingsreglerne ovenfor. Administrativt har det enkelte fag-/stabsområde, og herunder de enkelte aftaleenheder (institutionsniveauet m.v.) ansvaret for, at driftsaktiviteterne tilrettelægges og gennemføres indenfor det givne nettodriftsbudget. Med henblik på understøttelse af arbejdet med en effektiv budgetstyring, gennemføres der månedlige budgetopfølgninger med vurdering af forventet regnskab, hvor der er fokus på såvel mængder som kroner. Første månedlige budgetopfølgning foretages senest med udgangen af januar. På en række områder – i særlig grad de specialiserede områder, hvor hele eller dele af budgettet er disponeret – vil det være hensigtsmæssigt, at der allerede foretages første budgetopfølgning inden budgetårets start. De givne økonomiske rammer, herunder 0-vækst de kommende år, medfører et krav om, at der konstant arbejdes hen mod skabelsen af råderum i driftsbudgetterne. Formålet hermed er dels, at skabe muligheder for at imødegå kommende budgetudfordringer, dels at skabe muligheder for prioriteringsrum til vækst og udvikling, herunder nye/udvidede aktiviteter. Med henblik herpå, er det vigtigt, at der på alle niveauer i organisationen, løbende arbejdes med rationaliseringer og effektiviseringer vedrørende driftsaktiviteterne. Det er et krav, at der straks iværksættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser. Der kan ikke forventes tillægsbevillinger til løsning af budgetudfordringer vedrørende driftsaktiviteterne.

Økonomirapportering Økonomirapporteringen til politisk niveau omfatter følgende: 

Månedlig rapportering til det enkelte fagudvalg på baggrund af månedlige budgetopfølgninger vedrørende driften. Forventet regnskab indgår i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen.

Månedlig rapportering til ØU vedrørende den samlede drift, hvor forventet regnskab vises i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen omfattende drift, anlæg og finansieringsposter.

3 gange årligt (31/3, 30/6 og 31/10) rapporteres til Byrådet via ØU. Denne rapportering omfatter drift, anlæg og finansieringsposter. Økonomiske oversigter suppleres med beskrivelse af budgetudviklingen.

Såfremt der opstår budgetudfordringer i årets løb, gennemføres følgende procesforløb: 

Den relevante fagchef har på det administrative niveau ansvar for straks at tage nødvendige initiativer og handlinger, med henblik på løsning af budgetudfordringerne. Fagchefen kan trække på økonomikonsulenterne/økonomichefen/direktøren i dette arbejde.

Ved den månedlige rapportering til fagudvalget, beskriver fagchefen hvilke initiativer og handlinger der er sat i værk, og/eller beskriver forslag til initiativer og handlinger, såfremt beslutninger herom skal træffes politisk.

Fagudvalget træffer de nødvendige beslutninger, herunder hvorvidt disse beslutninger kræver godkendelse af Byrådet i tilfælde af væsentlige ændringer i serviceniveauet. I givet fald videresender fagudvalget sagen til Byrådet via ØU med udvalgets indstillinger.

12


FORVALTNING

AF BUDGETTET

Sager fra fagudvalgene omkring løsning af budgetudfordringer der skal videre til godkendelse i Byrådet som følge af væsentlige ændringer i serviceniveauet, fremsendes via ØU, der fremsætter egne indstillinger.

Byrådet træffer beslutninger på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene og ØU vedrørende løsning af budgetudfordringer, der indebærer væsentlige ændringer i serviceniveauet.

Såfremt et fagudvalg ikke ser sig i stand til at finde løsninger på budgetudfordringer, skal udvalget videresende sagen til ØU. ØU har her flere muligheder: o o o

ØU kan tilbagesende sagen til udvalget til fornyede overvejelser. ØU kan forhandle med andre udvalg med henblik på løsning af budgetudfordringerne, herunder eksempelvis via budgetomplaceringer mellem forskellige udvalg. ØU kan videresende sagen til Byrådet med anbefalinger/indstillinger til løsning af budgetudfordringerne.

Ethvert byrådsmedlem kan forlange sager omkring løsning af budgetudfordringer behandlet på et byrådsmøde.

13


RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse 2020 - 2023 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Vedtaget budget af Byrådet den 5. november 2019

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020

Budget 2020 A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Kommunal indkomstskat Grundskyld Selskabsskat Øvrige skatter Tilskud og udligning Finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud Overgangstilskud aldersbest. udgiftsbehov Overgangstilskud uddannelsesstatistikken Indtægter i alt

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2021 2022 2023

2.343.890 304.601 109.103 3.066 715.408 52.440 88.188 13.320 13.488 3.643.504

2.422.127 309.170 109.103 2.284 752.959 52.440 88.188

2.475.821 313.808 109.103 2.284 782.862 52.440 88.188

2.532.643 318.515 109.103 2.284 788.305 52.440 88.188

3.736.271

3.824.506

3.891.478

Driftsudgifter: Økonomiudvalget: Erhvervs- og Vækstudvalget: Social- og sundhedsudvalget: Beskæftigelsesudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Familieudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Ældreboliger (SSU) lejeindtægt Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private Pris- og lønregulering (kun overslagsår)

-398.611 -28.929 -1.110.076 -826.103 -126.389 -1.013.848 -87.991 19.590 -3.860 -397

-387.881 -29.854 -1.101.836 -830.254 -125.688 -995.061 -88.089 19.984 -3.860 -397 -79.755

-385.567 -31.354 -1.102.070 -840.609 -124.617 -985.190 -86.178 20.383 -3.860 -397 -162.179

-384.208 -31.354 -1.103.042 -850.672 -122.546 -976.592 -86.049 20.791 -3.860 -397 -246.683

Driftsudgifter i alt (løbende priser)

-3.576.614

-3.622.691

-3.701.638

-3.784.612

Renter (løbende priser) ekskl. Ældreboliger Renter (løbende priser) ældreboliger

-3.988 -1.947

-3.211 -1.886

-2.626 -1.822

-2.040 -1.760

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

60.955

108.483

118.420

103.066

-2.526.681 -2.541.734 -15.053

-2.489.148

-2.477.688

-2.466.794

Serviceudgifter i alt (2020-priser) Beregnet serviceramme i 2020 Difference i forhold til servicerammen i 2020 (- = mindre forbrug, + = merforbrug)

14


RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 2020-2023 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Vedtaget budget af Byrådet den 5. november 2019 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020

Budget 2020 Anlægsudgifter: Økonomiudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Uspecificeret anlægspulje Anlæg i alt (løbende priser)

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2021 2022 2023

-41.881 0 -3.779 -49.252 -24.320 -6.668 0 -125.900

-35.011 0 -2.310 -51.467 -10.796 -3.413 0 -102.997

-23.705 0 -1.762 -32.367 -28.000 -3.413 -16.106 -105.353

-20.403 0 -4.789 -31.367 -9.700 -3.413 -36.078 -105.750

0 0

0 0

0 0

0 0

-125.900

-102.997

-105.353

-105.750

5.780 -8.585 -2.805

5.949 -7.100 -1.151

7.028 -5.800 1.228

4.268 -5.800 -1.532

Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)

1.596

0

0

0

A. Resultat af skattefinansieret område

-66.154

4.335

14.295

-4.216

3.347 -29.245

3.347 0 149 3.496

3.347 0 227 3.574

17.791

-642

Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) Anlægsudgifter i alt (2019-priser) Jordforsyning: Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Jordforsyning i alt (løbende priser)

B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter Nettoanlægsudgifter Pris- og lønregulering (kun overslagsår) B. Resultat af forsyningsvirksomheder

-25.898

3.347 -9.663 -138 -6.454

C. Resultat i alt (A + B)

-92.052

-2.119

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

15


RESULTATOPGØRELSE

Vedtaget budget af Byrådet den 5. november 2019 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020 Budget 2020

Tilgang af likvide aktiver: Låneramme Hvide Sande Havn Låneramme i øvrigt Lån til energioptimering af bygninger Tilgang af likvide aktiver i alt

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2021 2022 2023

8.000 16.319 10.569 34.888

8.000 3.132 10.000 21.132

8.000 3.132 10.000 21.132

8.000 3.132 10.000 21.132

-92.052 -34.936 -17.687

-2.119 -36.798 -18.132

17.791 -38.181 -18.588

-642 -39.581 -19.059

Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) Afdrag på lån ekskl. ældreboliger Afdrag på lån vedr. ældreboliger Grundkapitalindskud: Indskud i støttet byggeri Udlodning m.v.: Statsafg. af udlodn. fra HMN Naturgas 2019 Statsafg. af udlodn. fra RS Forsyning 2019 Yderligere forventet udlodning fra HMN Rammebeløb til evt. senere udmøntning Øvrige balanceforskydninger Anvendelse af likvide aktiver i alt

-14.000

-17.000

-7.200

-5.200

-10.447 -8.800 10.000 -439 -282 -168.643

0 0 10.000 -439 -280 -64.768

0 0 10.000 0 -278 -36.456

0 0 0 0 -276 -64.758

Ændring af likvide aktiver

-133.755

-43.636

-15.324

-43.626

LIKVIDITETSUDVIKLING 2020 – 2023 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo Likviditetsændring Forventet likviditet ultimo Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/1 2019 Budgetteret likviditetsændring, skattefinans. Manglende lånoptagelse 2018 Budget til aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning i 2019 nulstilles Grundkap.indskud 12 boliger i Videbæk overført fra 2019 til 2021 Statsafg. udlodning fra HMN Naturgas 2018 Statsafg. udlodning fra RS Forsyning 2018 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2018 Midtvejsreg.af beskæftigelsestilskud 2019 Midlertidig kasseudlæg Mosegårdsvej Skjern Yderligere kapitalindsk til Ringkøbing K 2019 Restrefusion for 2018 Forventet likviditet primo Likviditetsændring fra resultatopgørelsen Forventet likviditet ultimo

Budget 2020 28.885 -25.898 2.987

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2021 2022 2023 2.987 -6.454 -3.467

-3.467 3.496 29

29 3.574 3.603

136.610 -18.820 117.790

117.790 -47.200 70.590

216.629 35.536 36.707 5.216 2.600 -7.462 -18.000 -7.001 -1.526 6.300 -3.650 10.000 275.349 -107.857 167.492

6.300 173.792 -37.182 136.610

16


INVESTERINGSOVERSIGT

Investeringsoversigt 2020 – 2023 Hele 1.000 kr. - 2020-priser Strukturtekst

2020

2021

2022

2023

00.22.05 Ubestemte formål Budgetramme til jordforsyning, Køb af grunde Budgetramme til jordforsyning, Salg af grunde

8.585 -5.780

7.100 -5.949

5.800 -7.028

5.800 -4.268

00.25.10 Fælles formål – faste ejendomme Forbedring af brandsikkerhed komm. bygninger Mindre anlægsprojekter, RKSK Ejendomme Off. toiletter – genopretning af niveau Opdatering overvågning kommunale bygninger Renovering kloaksystemer komm. bygninger Udbedring af klimaskærm komm. bygninger Udskiftning elevatorer kommunale bygninger Vedligeholdelsespulje kommunale bygninger

1.000 5.396 600 1.500 1.500 7.500 2.000 3.052

1.000 5.500 600 500 1.500 7.500 2.000 3.052

5.500 600 250 1.500 7.500 2.000 3.052

5.500 600

5.473 -3.283

5.473 -3.283

5.473 -3.283

0 438 121

554 438 121

554 438 121

554 438 121

56

56

16.106

36.078

36.162

38.583

58.013

21

1.223

Økonomiudvalget

00.25.13 Andre faste ejendomme Landsbyfornyelsespulje 2017, udgifter Landsbyfornyelsespulje 2017, statstilskud Landsbyfornyelsespulje 2019, udgifter Landsbyfornyelsespulje 2019, statstilskud Salg af kommunale ejendomme 00.25.15 Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalget Pulje byfornyelsesprojekter Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter VE-midler, fælles omkostninger

2.000 -1.400 3.473 -1.883 -1.596

02.32.34 Lufthavne Anlægstilskud Stauning Lufthavn

1.322

03.22.01 Folkeskoler Etablering ventilation på Kirkeskolen

6.000

06.45.50 Administrationsbygninger Administrationsbygninger i Skjern Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning

3.900 5.306

10.000

06.52.76 Generelle reserver Uspecificeret anlægspulje I alt Økonomiudvalget

43.090

1.500 7.500 2.000

Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp Indkøb af mobile enheder 2021

17


INVESTERINGSOVERSIGT

Strukturtekst 05.30.27 Pleje og omsorg Cykler til hjemmeplejen Køb af hjemmeplejebiler 2021 Køb af hjemmeplejebiler 2023 Pulje til mindre anlægsprojekter

2020

2021

2022

2023

539

539

4.250 539

221 1.750 328

05.30.28 Hjemmesygepleje Afdækning af samling af akutfunktion Oprettelse af akutteam

500 520

Handicap og Psykiatri 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud Afdækning af projekt om hjemtagelse af aflastningspladser

300

05.38.39 Personlig støtte og pasning Køkken til cafeen i Smedegade

400

05.38.51 Botilbudslignende tilbud Nødkaldeanlæg Brohuset Udvidelse af café på Fredensgade

210 1.300

I alt Social- og Sundhedsudvalget

3.779

2.310

1.762

4.789

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Gearingspulje Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing

575 442 531

575 442 531

575 442 531

575 442 531

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring Naturområder

1.079 1.579

1.079 1.579

1.079 1.579

1.079 1.579

00.38.54 Sandflugt Kystsikring – Vesterhavet

6.000

6.000

6.000

6.000

163 548

163 548

Teknik- og Miljøudvalget

01.38.61 Ordninger for dagrenovation Udsortering af organisk affald – helårsbeboelse Udsortering af organisk affald – sommerhuse 01.38.65 Genbrugsstationer Renovering af Hvide Sande Genbrugsplads 02.28.22 Vejanlæg Imødekommenhedspulje Pulje til fornyelse af belysningsanlæg

26.193 9.663

3.052

163 548

163 548

18


INVESTERINGSOVERSIGT

Strukturtekst Pulje til belægningsarbejder Pulje til vedligehold af bygværker Forlægning af Sønderupvej Nr. Vium Modulvogntog Vejprojekter omkring Søndervig Krydset Klostervej – Søndervig Landevej Forundersøgelse Amagervej, Skjern Trafiksanering Holstebrovej i Skjern Projektering udvidelse erhv. område i Troldhede Pulje til byforskønnelsesprojekter Pulje til diverse småprojekter Pulje til stianlæg Trafiksikkerhedsprojekter 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer Samarbejdsprojekter med RS Forsyning Vennervej mellem Velling og Lem Renovering af veje i Hvide Sande Harmonisering af offentlige veje Pulje til forbedring af fremkommelighed 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Pulje til havneprojekter Stauning Havn – kajanlæg og broer I alt Teknik- og Miljøudvalget

2020

2021

2022

2023

1.061 1.096 3.662 500 10.000

1.061 1.096

1.061 1.096

1.061 1.096

1.644 540 5.000 2.544

1.644 540 5.000 2.544

1.000 1.500 1.500 1.500 2.000

1.000

1.000

3.000 2.000 2.000

3.000 1.000 2.000

1.000 565

1.565

1.565

1.565

78.497

61.130

32.367

31.367

1.500 5.620

1.500

1.500

1.500

8.296 1.000

8.200 1.000

8.200

500 2.000 100 1.644 540 7.123 2.544

1.500 1.500 1.000 2.000

500 15.000 4.000

100 1.644 540 5.000 2.544

Børne- og Familieudvalget Dagtilbud/Undervisning 03.22.01 Folkeskoler Anlægspulje under Børne- og Familieudvalget IT-strategi 2017-2020 IT-strategi 2021-2024 Renovering af toiletter på skoler Skolerne i Skjern 03.22.08 Kommunale specialskoler Pladsproblemer på Skjernåskolen projektbeskrivelse 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen – nye lokaler i Skjern 05.25.14 Daginstitutioner Bygningsmæssig kapacitet i Dagtilbud Solstrålen, Videbæk I alt Børne- og Familieudvalget

1.000 1.000

500

10.000

4.700 17.300 24.320

10.796

28.000

9.700

19


INVESTERINGSOVERSIGT

Strukturtekst

2020

2021

2022

2023

3.413

3.413

3.413

6.668

3.413

3.413

3.413

Anlæg i alt: Samlede udgifter Samlede indtægter Nettoudgift

167.127 -10.773 156.354

123.711 -9.900 113.811

115.104 -10.979 104.125

115.501 -8.219 107.282

Øvrige områder, netto Forsyningsvirksomhed Jordforsyning, netto Salg af kommunale ejendomme

125.900 29.245 2.805 -1.596

102.997 9.663 1.151 0

105.353 0 -1.228 0

105.750 0 1.532 0

Kultur- og Fritidsudvalget 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Ringkøbing Vandrehjem – indfrielse af lån

2.490

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlægstilskud til idrætshaller

3.413

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Tilskud indgangsparti m.v. Mejeriet i Tarm I alt Kultur- og Fritidsudvalget

765

20


ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager hovedsageligt områderne, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, den centrale administration, landdistrikter samt fællespuljer og barselspuljer – herunder tjenestemandspension samt RKSK ejendomme.

Budgettets fordeling på hovedområder: Budgettet for 2020 på 398,6 mio. kr. kan fordeles på følgende overordnede områder:

Center for RKSK - ejendomme Faste ejendomme Kommunikation Lufthavne 0,5% 15,0% 0,3% 1,3% Politisk Tjenestemandspensi organisation 3,0% oner 6,3% Fællespuljer og barselspuljer 3,8% Erhvervsudvikling , turisme og landdistrikter 0,2%

Administrativ organisation 69,5%

Byråd og administration: Administrativ organisation: Den største udgiftspost er administrativ organisation, der udgør ca. 277 mio. kr. Budgettet er forøget med 1,1 mio. kr. fra 2020 som følge af to rådgivere mere til specialteam i Handicap og Psykiatri. Derudover er der indarbejdet besparelser på det administrative område med ca. 5,7 mio. kr., der er stigende i overslagsårene. Politisk organisation: Budgettet udgør ca. 12,0 mio. kr. i 2020 og anvendes til følgende formål: Partitilskud 0,3 mio. Honorarer og andre udgifter vedr. byrådsmedlemmer 8,9 mio. Kommissioner, råd og nævn 1,6 mio. Valg m.v. 1,3 mio.

kr. kr. kr. kr.

Lønpuljer, tjenestemandspension mv.: Lønpuljer m.v. udgør en udgift på 40,6 mio. kr. i 2020, men beløbet er hovedsageligt sammensat af følgende budgetposter: Barselsudligningspulje 13,8 mio. kr. Tjenestemandspension 25,2 mio. kr.

21


ØKONOMIUDVALGET

Anlæg: Der er afsat 121,0 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Økonomiudvalget i budgetperioden. Budgettet er fordelt på følgende projekter: Projekt (beløb i hele tusinde) 2020 2021 2022 2023 Bygningsforbedringsudvalget – netto 554 554 554 Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning 5.306 0 0 0 Mindre anlægsprojekter, RKSK ejendomme – vedligeholdelse af adm. bygninger og overført beløb fra Børne- og Familieudvalget 5.396 5.500 5.500 5.500 Landsbyfornyelsespuljen – netto 2.190 2.190 2.190 2.190 Pulje byfornyelsesprojekter 438 438 438 438 Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. netto 121 121 121 121 VE-midler, fælles omkostning 56 56 0 0 Vedligeholdelsespulje kommunale bygninger – prioriteret indsats mod dårlige vedligeholdte tage 3.052 3.052 3.052 Forbedring af brandsikkerheden på kommunale ejd. 1.000 1.000 Udbedring klimaskærm kommunale bygninger 7.500 7.500 7.500 7.500 Offentlige toiletter – genopretning niveau 600 600 600 600 Opdatering overvågning kommunale bygninger 1.500 500 250 Renovering af kloaksystemer kommunale bygninger 1.500 1.500 1.500 1.500 Udskiftning af utidssvarende og slidte elevatorer 2.000 2.000 2.000 2.000 Etablering af ventilation på Kirkeskolen 6.000 Administrationsbygning i Skjern – netto 3.900 10.000 Anlægstilskud til Stauning Lufthavn 1.322

Landdistriktspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til landdistriktspolitikken, finansieres af særskilt afsat budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

Drift landdistriktsråd m.v. ”Landdistriktspulje” Øvrige aktiviteter, yder- og landdistriktsområde Medlemskab Landdistrikternes Fællesråd I alt

2020 70 585 12 20 687

2021 70 585 12 20 687

2022 70 585 12 20 687

2023 70 585 12 20 687

Visionen for landdistriktspolitikken er Det er attraktivt at arbejde, bo og leve i kommunens landsbyer og landdistrikter. Målsætning 1: Vi vil fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter. Mål (effekter) Indsatser 1.) Det samlede befolkningstal i kommunens landsbyer og landdistrikter fastholdes på minimum samme niveau som det foregående år. 2.) Borgernes tilfredshed med livet i kommunens landsbyer og landdistrikter fastholdes på minimum samme høje niveau som hidtil og på niveau med kommunens centerbyer. 3.) Borgernes tilfredshed med deres velfærd (indkomst, tryghed og sundhed) i kommunens landsbyer og landdistrikter fasthol-des på minimum samme høje niveau som

● Branding og markedsføring. Kommunens landsbyer og landdistrikter brandes og markedsføres gennem udvikling af Flyt mod Vest hjemmesiden, markedsføring af byggegrunde samt markedsføring af landdistrikterne som brand bl.a. gennem projektet om lokale videoambassadører. ● Indsats 2: Bosætning. Vi vil understøtte profilering- og bosætningssekretariatets fokus på tiltrækning og fastholdelse af borgere f.eks. gennem arbejdet med tiltag i forhold til at byde tilflyttere velkommen. Herudover vil vi fokusere på, at der er et tilstrækkeligt udbud af lejeboliger i landdistrikterne. ● Indsats 3: Integrationsprojekt. Vi vil arbejde på at forbedre integrationen af udenlandske borgere bl.a. sammen med FrivilligVest gennem arbejdet med bydelsmødre.

22


ØKONOMIUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

hidtil og på niveau med kommunens centerbyer. Målsætning 2: Vi vil understøtte samarbejder i og mellem sogne om aktiviteter, faciliteter og services. 1.) Borgerne oplever, at der er ● Indsats 1: Tilbud om kompetenceløft til frivillige. værdifulde samarbejder på tværs af Kommunens frivillige tilbydes løbende kurser og temamøder med det formål eget sogn/landsby og omkringlig- at styrke de enkelte frivilliggrupper og foreninger samt gøre det nemmere at gende sogne/landsbyer dele viden og blive inspireret af hinanden. Det vil eksempelvis ske gennem temadagen om Fundraisingens ABC samt projekt Mestring af Projekter (MAP). ● Indsats 2: Samarbejds- og samskabelsesprojekter. Aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde støttes og prioriteres. Det være sig gennem f.eks. landdistrikspuljen, klyngeprojekter og samskabelsesprojekter, som f.eks. ”Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer i Landsbyerne” Derudover fortsætter vi med at undersøtte etablering af kommunens landsbyklynger Friskvind, Bedst mod West samt den eksisterende klynge VestRum. Målsætning 3: Vi vil understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter. 1.) Antallet af arbejdspladser i kom- ● Indsats 1: Udviklingsprojekter inden for kommunens styrkepositioner: munens landsbyer og landdistrikter Energi: GRO 2.0 og energitjeks i virksomheder fortsætter med henblik på at er minimum på samme niveau som gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og opnå energibesparelser. det foregående år. Derudover færdiggøres borgerbudgetteringsprojektet ”Energi i Landsbyen” i efteråret 2019. Turisme: Indlandsturismen udvikles gennem bl.a. øget markedsføring af lystfiskerturisme i Skjern Å (River Fisher-projektet), arbejdet for etablering af Skjern Å Nationalpark samt bedre vilkår for cykelturisme i landdistrikter. Projekterne har sigte på at tiltrække flere turister til kommunens landdistrikter og dermed give mulighed for flere arbejdspladser og øget omsætning i lokale butikker. Fødevarer: Lokale fødevarer synliggøres gennem Fødevareparken Skjern Enge. Derudover afholdes der 1 tema-aften, hvor fødevarekonsulenter samt Fødevarerådet inviteres til at drøfte muligheder for øget samarbejde mellem fødevareområdet og landdistrikterne. Erhverv: Vejledning og arbejdet med LAG-projekter i kommunen fortsætter med det formål at understøtte muligheden for opstart af ny virksomhed. ● Indsats 2: Omdannelseslandsbyer. Kommunen og landdistriktsrådet vil udarbejde planer sammen med lokale borgere for op til 2 landsbyer, hvor der arbejdes med en større omdannelse af byerne med henblik på bl.a. at skabe mulighed for attraktive private boliggrunde og mulighed for at forskønne landsbyerne. 2.) Borgernes tilfredshed med det ● Indsats 3: Lokale Udviklingsplaner. sted de bor i kommunens landsbyer Vi vil udarbejde lokale udviklingsplaner (LUP’er) for 1-2 landsbyer med henblik og landdistrikter fastholdes på mini- på at få erfaringer med, hvor LUP’erne kan skabe værdi for udvikling af mum samme høje niveau som hidtil landsbyer. og på niveau med kommunens cen- ● Indsats 4: Landsbyfornyelse. terbyer. Vi vil arbejde med landsbyfornyelse gennem nedrivning, bygningsfornyelse, områdefornyelse samt kondemnering og genhusning. ● Indsats 5: Tiltrækning af videregående uddannelser og fjernstudiemuligheder i den kommende 2-års periode skal der gøres en indsats for at tiltrække og fastholde videregående uddannelsestilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune og nabokommunerne samt sikre bedre muligheder for fjernstudieordninger i kommunen. Målsætning 4: Vi vil arbejde for bosætning i landdistrikterne. 1.) Flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre mobil- og bredbåndsdækning

2.) Fastholde høj tilfredshed med tilgængeligheden til naturen.

bedre fysisk og digital infrastruktur for at fremtidssikre erhverv og ● Indsats 1: Ansøgninger til den nationale bredbåndspulje. Ansøgninger til den nationale bredbåndspulje støttes af den kommunale bredbåndspulje med henblik på at mindske antallet af ejendomme uden god bredbåndsdækning. Vi støtter med 1.000 kr. pr. hustand, der via et projekt i eget lokalområde søger den nationale bredbåndspulje. ● Indsats 2: Naturadgang. Adgangen til naturen styrkes i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og turismemæssige kvaliteter. Det vil bl.a. ske gennem udnyttelse af anbefalinger fra cykelturismestrategiplanen samt stiprojekt:

23


ØKONOMIUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

3.) Borgerne skal opleve en velfungerende infrastruktur og en god sammenhæng mellem forskellige transportformer.

Øget adgang til det åbne land 2.0., hvor frivillige kortlægger eksisterende stier til en folder eller kommunens web-app. ● Indsats 3: Mobilitetsprojekter i landdistrikterne. Mobilitetsprojekter i landdistrikterne fortsætter for at udvikle og styrke nye muligheder for at komme fra A til B i kommunen f.eks. gennem udviklingsprojektet Elektrisk VestRum, hvor landsbyklyngen VestRum deler el- og benzinbiler, bus og elcykler. Vi vil derudover understøtte undersøgelser af etablering af el-shuttle-bus mellem Ringkøbing – Søndervig – Hvide Sande.

Som et grundlæggende element for at opnå ovenstående gælder, at: Kommunen, borgere og lokale erhvervsfolk kan gøre meget på egen hånd, men landdistriktsudvikling kræver også, at vi arbejder i et regionalt, nationalt samt internationalt perspektiv på at sikre attraktive landsbyer og landdistrikter. Opfølgning på målene vil ske ved årlig måling via registerdata.

24


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Erhvervs- og Vækstudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget varetager hovedsageligt områder, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende vækst, erhvervsudvikling, turisme samt bosætning.

Budgettets fordeling på hovedområder: Budgettet for 2020 på 29 mio. kr. kan fordeles på følgende overordnede områder:

Landbrug og Fødevarer 4,1%

Turisme 18,9%

Profilering, bosætning og sponsorater 10,7% Uddannelse/viden 14,1%

Energi 6,5%

Erhverv og handel 45,8%

Budgetoversigt 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Turisme 4.681 4.681 4.681 4.681 Profilering og Bosætning/Sponsorater 1.935 1.935 1.935 1.935 Erhverv 5.741 5.841 5.841 5.841 Viden 2.768 2.268 2.268 2.268 Energi 1.271 1.271 1.271 1.271 Landbrug og Fødevarer 800 800 800 800 Handel 1.032 1.032 1.032 1.032 Byfora for centerbyer 1.000 1.000 1.000 1.000 NaturKRAFT 3.584 3.584 3.584 3.584 Vækstpuljer samlet*) 6.117 7.442 8.942 8.942 I alt 28.929 29.854 31.354 31.354 *) Det samlede tal for vækstpuljerne er ikke identisk med vækstpuljernes størrelse, da bevillinger til konkrete projekter, hvor budgettet er flyttet uden for vækstpuljen ikke er med. Vækstpuljernes aktuelle størrelse ses i den efterfølgende tabel.

25


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Vækstpuljer 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Vækstpuljer* i alt 9.190 9.190 9.190 9.190 De fire styrkepositioner: Landbrug og fødevarer 400 400 400 400 Turisme 1.050 1.050 1.050 1.050 Energi 600 600 600 600 Produktionserhverv 1.050 1.050 1.050 1.050 Øvrige vækstpuljer: Uddannelse 1.300 1.300 1.300 1.300 Erhvervsvækstforum 2.000 2.000 2.000 2.000 Markedsføring og Bosætning 1.150 1.150 1.150 1.150 Den åbne vækstpulje 1.640 1.640 1.640 1.640 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter. Nogle af vækstpuljemidlerne er bevilget til projekter og tiltag inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets område, mens andre midler er bevilget til projekter og tiltag inden for andre udvalgsområder.

Politikker – Mål, effekter og indsatser: Byrådet har vedtaget 7 politikker på området, og der er udarbejdet handlingsplaner indeholdende initiativer med henblik på opnåelse af politikkernes målsætninger. Nedenfor vises sammenhængen mellem mål, indsatser og budget.

Profilerings- og bosætningspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til profilerings- og bosætningspolitikken, finansieres af midler fra vækstpuljen samt videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb kr.). 2020 2021 2022 Profilering/markedsføring (sponsorater) 1.935 1.935 1.935 Vækstpulje profilering og bosætning*) 1.150 1.150 1.150 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

afsatte i 1.000 2023 1.935 1.150

Visionen for profilerings- og bosætningspolitikken er: Vi vil i samarbejde med borgere og virksomheder gøre Ringkøbing-Skjern Kommune, Naturens Rige, kendt som et godt sted at leve. Målsætning 1: Vi vil markedsføre kommunen som et område med muligheder for:  at få et liv præget af tryghed, fællesskab, natur og grøn energi 

at få meget bolig for pengene i både byer, landsbyer og på landet

at få job i virksomheder med udvikling og internationalt udsyn

Mål (effekter)

Indsatser

 Større positivt kendskab til kommunen blandt borgere, der bor uden for kommunen i Danmark  Større intern stolthed over at være borger i Naturens Rige

1. Markedsføring af Naturens Rige = Ringkøbing-Skjern Kommune 2. Løbende forbedring og udvikling af flytmodvest.dk 3. Lokale videoambassadører skal være med til at fortælle de positive historier 4. Store events skal sætte kommunen på landkortet 5. Sponsoraftaler – udnyttelse af aftaler med Skjern Håndbold, RIF og Ringkøbing Håndbold 6. Byggegrunde til drømmehuset - flere skal købe kommunale byggegrunde. 7. Fælles aktivitetskalender for hele Ringkøbing-Skjern 8. Klub for unge vestjyder - for unge, der bliver boende i kommunen og unge tilflyttere

Målsætning 2: Vi vil gøre borgere og virksomheder til aktive og stolte ambassadører for vores kommune

26


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

 Flere borgere og virksomheder er med til aktivt at "sælge" kommunen

1. Lokale videoambassadører skal være med til at fortælle de positive historier 2. Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft – gennem kampagnen ”Danmarks største arbejdsplads” 3. Klub Eksilvestjyder - for unge, der bliver boende i kommunen og unge tilflyttere

Målsætning 3: Vi vil tiltrække nye borgere Mål (effekter)

Indsatser

 Flere tilflyttere  Flere tilflyttere end fraflyttere  Flere udenlandske arbejdstagere bosætter sig i kommunen  Flere potentielle nye borgere

1. Bosætningskampagne målrettet udvalgte segmenter – Vi vil prioritere vores målgrupper og arbejde mere målrettet med dem i vores markedsføring 2. Klub Eksilvestjyder- for unge, der bliver boende i kommunen og unge tilflyttere 3. Udenlandske tilflyttere - Vi vil fortsætte arbejdet med at få flere tilflyttere til Naturens Rige

Målsætning 4: Vi have flere til at blive boende i kommunen Mål (effekter)

Indsatser

 Flere tilflyttere bliver boende efter det første år.  Flere borgere forventer at blive boende i kommunen, også i fremtiden.

1. Stolte borgere og ”Klub Vestjyder” 2. Flere tilflyttere blive boende 3. Bosætning – Udenlandsk arbejdskraft – fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 4. Bedste-bank – netværk mellem tilflyttere med børn og ældre borgere

Fødevarepolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til fødevarepolitikken, finansieres af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

Fødevaresatsning Landbrug og fødevarer (vækstpuljen) *) *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

2020 800 400

2021 800 400

2022 800 400

2023 800 400

Visionen for fødevarepolitikken er følgende: Et stærkt vestjysk fødevareerhverv, der gør sig gældende nationalt og internationalt til gavn for vores område. Målsætning 1: Fødevarefortællingen: Vores aktiviteter og resultater skal kommunikere fødevarefortællingen Mål (effekter) Indsatser A. Øge kendskabet til og kommunikationen om fødevarer – produceret i Ringkøbing-Skjern Kommune B. Styrke virksomhedernes forretningsudvikling gennem samarbejde med partnere inden for oplevelsesøkonomien.

● ProvenanceDK-projektet – Kortlægning af vores områdes terroir ● Madmødet 2020. ● Gastro 2025 ● ”Bedre Spiseoplevelser” ● Digitalt fødevareunivers - til formidling af områdets fødevarer på rsfoedevarer.dk

27


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Målsætning 2: Produktion og afsætning: Vi vil medvirke til at forbedre virksomhedernes forretningsudvikling Mål (effekter)

Indsatser

A. Øget afsætning / indtjening i fødevarevirksomhederne B. Gennem samarbejde med uddannelsesinstitutionerne vil vi sikre de studerende muligheder for at beskæftige sig med fødevareområdet

● ● ● ●

Fødevarepark Skjern Enge skal videreudvikles udbygget samarbejde med erhvervsrådets iværksætterindsats Vejledning til virksomheder Vi medvirker til at organisere virksomhederne i netværk

Målsætning 3: Innovation og viden: Fremtidens fødevarer og forretningsmodeller kræver innovation og viden Mål (effekter)

Indsatser

A. Øget afsætning/indtjening i fødevarevirksomhederne B. Stigende antal iværksættere og nye fødevarevirksomheder til kommunen

● Innovationsnetværk med virksomheder og vidensinstitutioner ● Sammen med virksomhederne og uddannelsesstederne medvirke til, at de unge får øje på fødevareerhvervets muligheder ● Maddannelse til børn og unge

Målsætning 4: Bæredygtighed: Vi skal arbejde med madkultur og fødevarer inden for en bæredygtig ramme Mål (effekter) Indsatser A. Nye nicheprodukter fra madiværksættere og -producenter skal afspejle erhvervets tilgang til Bæredygtighed B. Gennem projektet ProvenanceDK opprioriteres oprindelsessteder/terroir, lokale og sæsonbestemte fødevarer i produktion og afsætning

● Videreudvikle lokale projekter, der har til formål at udnytte alle ressourcer i produktionen ● Bedre videreudvikling af stedbundne ressourcer

Erhvervspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til erhvervspolitikken, finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

2020 Tilskud Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd 3.122 Erhvervshus 2.067 Andre erhvervsaktiviteter 515 Produktionserhverv (vækstpuljen) *) 1.050 Erhvervsvækstforum (vækstpuljen) **) 2.000 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter **) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter

2021 3.122 2.067 615 1.050 2.000

2022 3.122 2.067 615 1.050 2.000

2023 3.122 2.067 615 1.050 2.000

Visionen for erhvervspolitikken er – Ringkøbing-Skjern Kommune vil samarbejde med det lokale erhvervsliv om at fremme en erhvervsudvikling, som sikrer et økonomisk bæredygtigt grundlag for det gode liv. Målsætninger vedrørende erhvervspolitikken er Målsætning 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft

28


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

1) Øget fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til kommunen

 Indsats 1: Udenlandsk arbejdskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune Repræsentanter fra kommunens produktionsvirksomheder, fagforbund, uddannelsesinstitutioner samt kommunale embedsmænd deltager i en arbejdsgruppe, hvis formål er at arbejde med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.  Indsats 2: International skole Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Vestas, Ringkøbing-Skjern Kommune og Stadil-Vedersø Friskole, der vil afsøge mulighederne for etablering af et internationalt skoletilbud for børn på grundskoleniveau.  Indsats 3: Career Campus 2.0 Career Campus er et tilbud i Ringkøbing til kommunens virksomheder, der har behov for midlertidig indkvartering af videnmedarbejdere eller studerende, der kan opstå i forbindelse med en studie- eller jobudstationering. Selve idéen med Career Campus ønsker kommunen nu at kopiere til andre byer i kommunen. Her tænker kommunen i første omgang på en undersøgelse af, om der i Videbæk kan være behov og driftsøkonomi i et Career Campus.  Indsats 1: International Talenttiltrækning. Projektet går ud på at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til virksomhederne i Region Midtjylland. Det drejer sig både om faglært og højtuddannet arbejdskraft.  Indsats 2: KUBE står for Koordineret Uddannelses- Beskæftigelses- og Erhvervsindsats. Samarbejdet tilbyder erhvervslivet et enstrenget erhvervsfremmesystem med én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet. Nuværende initiativ slutter d. 30/6/2019  Indsats 3: Branding projekt ”Danmarks største arbejdsplads” Projektet skal resultere i et øget kendskab til Ringkøbing-Skjern Kommune som et klimavenligt erhvervsliv samt øge kendskab til karrieremulighederne ved kommunens virksomheder. Projektet arbejder med tiltrækning af arbejdskraft og virksomheder. Der er kampagner på de sociale medier med karriereguiden på Flyt mod Vest.  Indsats 4: Tiltrækning af videregående fuldtidsuddannelser til Innovest I den kommende 2-års periode skal der gøres en ekstraordinær indsats for at tiltrække flere videregående uddannelsesmuligheder i Ringkøbing-Skjern kommune. Det er mest oplagt at udbygge det gode samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest, som har flere interessante uddannelser i porteføljen. Der er desuden en vedvarende indsats i at få tiltrukket flere studerende til uddannelsen som markedsføringssøkonom.  Indsats 5: Tiltrækning af videregående deltidsuddannelser til Innovest Sammen med Innovest vil vi undersøge om, vi kan udbyde flere deltidsuddannelser med sammenhæng til kommunens styrkeposition på erhvervsområdet. Vi vil desuden bygge videre på AMU kurserne i den grundlæggende lederuddannelse, som hvert år udbydes af Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern  Indsats 6: UniVest Univest har til formål at gøre det muligt for flere borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune at blive boende i kommunen under uddannelse.

2) Færre virksomheder oplever, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft

Målsætning 2: Danmarks grønneste erhvervsliv Mål (effekter) 1) Stigende andel af erhvervslivets energiforbrug består af bæredygtig energi

Indsatser  Indsats 1: Grønt entreprenørskab og iværksætteri. Erhvervsrådet vil grundet den store interesse for den grønne dagsorden og FN’s Klimamål udvikle og udbyde et forløb med specielt fokus på ”grønne” iværksættere. hvis formål er at arbejde med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.  Indsats 2: GRO 2.0 – Grøn Ressource Optimering GRO 2. 0 er et lokalt kommunalt forankret projekt, hvis primære formål er at sætte fokus på, hvordan virksomheder i kommunen kan optimeres til at opnå lavere omkostninger på forbruget af energi og råvarer. Dette sker igennem: Fokus på at introducere, aktivere eller videreudvikle nye områder for virksomhederne som cirkulær økonomi, brug af restprodukter, cradle to cradle, energiledelse, procesoptimering, bioøkonomi og affaldshåndtering med videre.

29


ERHVERVS-

2) Stigende kendskab til kommunen som en grøn erhvervskommune

Målsætning 3: Sikre adgang til markederne Mål (effekter) 1) Forbedret vejstruktur-VVMredegørelse om rute A15 og opgradering af ruten indarbejdes i Transportudvalgets trafikplan 2) Forbedret digital infrastruktur Bidrage til at indhente den manglende bredbåndsdækning i forhold til andre dele af Danmark og få 5G udrullet. 3) Hurtigere og hyppigere togafgange

Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation Mål (effekter) 1) Antal iværksættere skal på niveau med det regionale gennemsnit

2) Stigende innovation i virksomheder

OG

VÆKSTUDVALGET

 Indsats 3: GRO-Midt ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” Indsatsen er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune. Alle regionens 19 kommuner er involveret i projektet. Formålet med projektet er at reducere energi- og materialeforbrug i virksomheder.  Indsats 1: Udarbejdelse af en fireårig strategi for tiltrækning af virksomheder Det handler om at skabe et øget kendskab til RingkøbingSkjern Kommune som et klimavenligt erhvervsliv samt et godt sted at drive virksomhed Der vil være en høj grad af inddragelse af virksomhederne i udarbejdelsen og gennemførelsen af indsatsen.  Indsats 2: Med WW24 vil vi skabe verdens mest innovative, omtalte og værdiskabende begivenhed for eldrevne køretøjer. Målet er at skabe en bevægelse, der på tværs af grænser, generationer og fagligheder, ansporer individer, organisationer og samfund til at tage aktiv del i udviklingen af en fossilfri transportsektor. WW24 skal være med til at fremstille Naturens Rige som et bæredygtigt, innovativt og handlekraftigt område.  Indsats 3: Cirkulær økonomi På tværs de kommunale fagområder og Erhvervsrådet er der etableret en arbejdsgruppe, der arbejder med cirkulær økonomi og bæredygtighed. Indledningsvis undersøger gruppen begreberne og mulighederne inden for cirkulær økonomi samt planlægger den yderligere forankring i kommunen og den værdiskabelse, det giver for 7 borgere og virksomheder. Indsatsen koordineres og udvikles med kommunens energisekretariatet.

Indsatser  Samarbejde og interessenetværk om områdets erhvervsinteresser om 2+1 vej til Herning og lokal erhvervs- og innovationsfremme til gavn for virksomheder i vores område  Indsatsen handler om i videst muligt omfang at bidrage med input til Energistyrelsens udarbejdelse af en eller flere tilskudsmodeller, så de kan bruges af kommunerne til at sikre bedre bredbåndsdækning.

 Hurtigere hastighed, forbindelser på tværs af kommunen til skoler og de store attraktioner, som f.eks. Naturkraft og samtidig hyppigere togafgange skal sikres via national interessevaretagelse gennem løbende monitorering og påvirkning af beslutningsprocessen i Folketingets Trafikudvalg i samarbejde med Business Region MidtVest.

Indsatser  Styrke iværksætterkulturen Der er ytret behov fra deltagere i det første projekt Iværksætteri 1.0 om en større aktivering af iværksætteren med en netværksbaseret metode med tilbud om workshops og aktiviteter  Analyse af kommunens iværksættere. Undersøgelsen dækker en afklaring af hvilke initiativer og rammer, der kendetegner andre kommuner og lande, der har høje iværksætterrater. Dette sammenlignes med Ringkøbing-Skjern Kommunes forhold og status på iværksætteri.  Udmøntning af ny samarbejdsaftale med Erhvervshus Midtjylland  Netværk for produktionsvirksomheder  Industri 4.0: Der etableres et forsknings- og udviklingslab for Digital Twin i Ringkøbing-Skjern. Det overordnede formål med projektet er at implementere et Industri 4.0.-setup i Ringkøbing-Skjern Kommune og hermed understøtte, at produktionsindustrien i kommunen kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres på nye måder med den fysiske produktion

30


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

 Ny Viden: Projektet skal arbejde med at tiltrække akademisk arbejdskraft. Ny Viden er et projekt med fokus på kobling af nationale og internationale studerende fra uddannelsesinstitutioner til lokale virksomheder.  CDEU –samarbejde: Der er imellem Central Denmark EU, Region Midtjyllands kontor i Bruxelles og Erhvervsrådet etableret en rådgivning og sceening af kommunens virksomheder, der kan og ønsker at søge om eumedfinansiering til udviklingsprojekter. Målet er, at der er virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune, som kommer til at modtage EU-tilskud til deres forretningsudvikling  DAMRC – samarbejde Erhvervsrådet samarbejder med DAMRC og henviser til og tager på fælles virksomhedsbesøg, hvor det kan være relevant for vores produktionsvirksomheder.

Målsætning 5: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder Mål (effekter) Indsatser 1) Samme antal eller stigende antal virksomheder

2) Top 3 i den årlige måling af DIErhvervsklima

 Branding projekt Danmarks Største Arbejdsplads Projektet handler om at øge kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune som et klimavenligt erhvervsliv med karrieremuligheder i kommunens virksomheder og en attraktiv kommune at drive virksomhed i.  Strategi for tiltrækning af virksomheder Projektet handler om at udarbejde en fireårig strategi for tiltrækning af virksomheder. En overordnet indsats er at få synliggjort og brandet alle de områder, hvor kommunen er på forkant i forhold til den grønne dagsorden.  Branding projekt Løbende dialog med virksomhederne, udarbejdelse og implementering af handlingsplaner for forbedring på svage KPI’er, som f.eks. image, rekruttering af arbejdskraft og den fysiske infrastruktur  Forbedret omdømme DI’s årlige undersøgelse og en lokal kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse af virksomhedernes oplevelse af kommunens omdømme skal gennemføres og danne grundlag for en fokuseret handlingsplan for forbedring af kommunens omdømme.  Koordineret virksomhedskontakt Virksomhedskontakten skal hæve virksomhedernes oplevelse af kvalitet i den servicering Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder på myndigheds, arbejdskraft og jordforsyningsområdet.  Ny Viden Projektet skal arbejde med at tiltrække akademisk arbejdskraft. Ny Viden er et projekt med fokus på kobling af nationale og internationale studerende fra uddannelsesinstitutioner til lokale virksomheder.

Opfølgning på om målene opnås vil ske ved løbende at arbejde med at kvalificere, igangsætte og nedlukke udviklingsprojekter for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de midler som bruges.

Turismepolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til turismepolitikken, finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

Tilskud Destination Vesterhavet Øvrige aktiviteter, turisme Turisme (vækstpuljen) *) *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

2020 4.185 496 1.050

2021 4.185 496 1.050

2022 4.185 496 1.050

2023 4.185 496 1.050

Visionen for turismepolitikken er Vi er den foretrukne helårs kystferiedestination i Nordeuropa Ud over de forskellige mål under hver målsætning, opererer kommunen også med et overordnet vækstmål. Her er vores konkrete mål: Den samlede turismeskabte omsætning stiger årligt med 5,8 % frem mod 2023

31


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Målsætning 1: Udvikling af overnatningskapaciteten Mål (effekter) Indsatser 1) Det samlede antal overnatninger foretaget i destinationen stiger årligt med 2,2 % frem mod 2023

● Flere overnatningsmuligheder for turister ● Overnatningsmuligheder for turister i autocamper ● Gæsternes gennemsnitlige tilfredshed med overnatningssteder fastholdes eller øges frem mod 2023

Målsætning 2: Oplevelsesudvikling Mål (effekter)

Indsatser

1) Oplevelsesudvikling

● Oplevelsesudvikling og oplevelseskommunikation: Indsatsen bygger videre på erfaringerne fra Vestkystens Turismevækstklynge, et samarbejde mellem Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Med indsatsen har vi fokus på at understøtte udviklingen af nye samt styrkelse af eksisterende oplevelser og attraktioner i kommunen ● Laks- og lystfiskerturisme ● Cykelturisme ● Profilstrande: I Udviklingsplan for Vestkysten gives der en række konkrete anbefalinger til bl.a. udvikling af særlige profilstrande på Vestkysten. I indsatsen skal der udpeges 1-2 profilstrande i Ringkøbing-Skjern Kommune. På profilstrande etableres service- og oplevelsesfaciliteter inden for et afgrænset område ● Waterz og vandsportsudvikling ● Nationalpark Skjern Å ● Synliggørelse af vandre- og cykeloplevelser ● Gastroturisme

Mål (effekter)

Indsatser

2) Gæsternes gennemsnitlige tilfredshed med natur og udendørsaktiviteter fastholdes eller øges frem mod 2023. 3) Gæsternes gennemsnitlige tilfredshed med spisesteder og – muligheder fastholdes eller øges frem mod 2023. 4) Gæsternes gennemsnitlige tilfredshed med spisesteder og – muligheder fastholdes eller øges frem mod 2023. 5) Gæsternes gennemsnitlige tilfredshed med service og værtsskab fastholdes eller øges frem mod 2023.

● Under disse mål har vi endnu ingen indsatser. Kommende indsatser formuleres på baggrund af resultater fra gæstetilfredshedsmålinger, som foretages i løbet af 2019

Målsætning 3: Grøn, vedvarende og bæredygtig Mål (effekter)

Indsatser

1) Ringkøbing-Skjern Kommune opnår status som værende en grøn destination og modtager certifikat på dette

● Grønne og bæredygtige certifikater

Mål (effekter)

Indsatser

2) Mindst 50 % af de besøgende turister opfatter Ringkøbing-Skjern Kommune som en bæredygtig destination.

● Grønne og bæredygtige ferieboliger

32


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Målsætning 4: Kompetenceudvikling og rekruttering Mål (effekter)

Indsatser

1) Der udvikles og gennemføres kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb målrettet turismesektoren

Turisme akademi: Vi vil samle uddannelser, kurser, oplæg og kompetenceforløb som passer til turisme- og handelssektoren under én hat. Turisme akademiet har til formål at give turisme aktørerne et godt vidensgrundlag at udvikle sig på og bidrage til, at de har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til rådighed Vi vil afslutte og forankre Eramus+ projekt. Projektet blev startet for 2 år siden med partnere fra England og Portugal og skulle være med til at styrke turismevirksomhedernes digitale kompetencer og videndeling. Projektet er nu i sin afsluttede fase, hvor der fokuseres på at forankre det hos erhvervet og sikre videndelingen på tværs af landene.

2) Gæstetilfredsheden med service og værtsskab ligger på mindst 9 ud af 10 (hvor 10 er bedst).

Under dette mål har vi endnu ingen indsatser. Kommende indsatser formuleres på baggrund af resultater fra gæstetilfredshedsmålinger, som foretages i løbet af 2019.

Målsætning 5: Udsyn og samarbejde Mål (effekter) Indsatser 1) Gennem deltagelse i netværk, samarbejder og projekter, sætter vi et synligt aftryk på såvel national som international politik og agenda.

 Dannelse af ny destination: Med dannelsen af den nye fælles destination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, opnår vi endnu bedre muligheder for at vores turismeselskab kan understøtte vækst hos turismevirksomheder i området gennem et større strategisk fokus, større specialiseringsgrad, og større volumen. Destinationen skal arbejde for at komme med i nationale og internationale netværk for at få indflydelse og gøre det muligt at opnå f.eks. projektfinansiering og øgede bevillinger til kyst- og naturturismen.  Samarbejde med Central Denmark EU Office.  NECSTouR: Gennem Partnerskab for Vestkystturisme er Ringkøbing-Skjern Kommune engageret i og medlem af bestyrelsen i det internationale turismenetværk NECSTouR. Formålet med indsatsen er, at Partnerskab for Vestkystturisme og Ringkøbing-Skjern Kommune kan være først til at tilegne sig ny viden om den europæiske turismepolitiske dagsorden, og af den vej at skaffe adgang til f.eks. finansiering og projekt partnerskaber.  Cold Coast Collective (CoCoCo): Ringkøbing-Skjern Kommune er engageret i og medlem af det skandinaviske turismenetværk CoCoCo. Formålet med indsatsen er, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan viden dele og erfaringsudveksle med andre skandinaviske turistdestinationer med koldt vand - også kaldet koldvands destinationer  Mere offentlig støtte til kystferiedestinationer: Via deltagelse i forskellige nationale og internationale netværk, vil vi arbejde for at opnå mere offentlig fokus på og støtte til Vestkystturisme

Målsætning 6: Basis faciliteter Mål (effekter) Indsatser 1) Gæsternes gennemsnitlige tilfredshed med veje og infrastruktur, affaldshåndtering samt offentlige toiletter fastholdes eller øges frem mod 2023.

 Udviklingsplaner og trafikafvikling Realiseringen af denne indsats sker gennem to projektansøgninger til Realdania med henblik på udarbejdelse af udviklingsplaner for henholdsvis Søndervig og Hvide Sande. Udviklingsplanerne skal dannes et basisgrundlag for en videre udvikling af de to byer og kan eventuelt også bruges til at ansøge om projektmidler til realisering af nogle af planerne gennem bl.a. Realdania. En del af Udviklingsplanen for Søndervig inkluderer trafikplan og realisering af denne i forbindelse med Lalandia Søndervig, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, når Lalandia Søndervig åbner. I udarbejdelsen af udviklingsplanerne arbejder vi ud fra et princip, der hedder, at hvad der er godt for turisterne er også godt for lokalbefolkningen.  Kortlægning af utilfredshedspunkter hos turister.  Bedre tilgængelighed for/til vandsportsaktiviteter

33


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Målsætning 7: Branding og markedsføring Mål (effekter) Indsatser 1) Markedsførings- og profileringskampagner i både indog udland skaber synlighed og tiltrækker flere turister hele året.

 Branding af destinationen  Udvikling af fælles brand for Vestkysten  Markedsføring i udlandet  Markedsføring i Danmark  Udvikling af ny digital strategi for destinationen  Udvikling af content-platform: Med indsatsen vil vi i samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme udarbejde en ny og bedre content-platform, der skal indeholde billeder og film til brug for markedsføring af området, turisterhvervet, pressen, reklamefirmaer mv.  Markedsføring gennem film og tv-optagelser: Vi vil markedsføre og brande destinationen og Ringkøbing-Skjern Kommune gennem film- og tv-projekter. Denne indsats skal ses i sammenhæng med kommunens New Nordic Noir indsats.

Videnpolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til videnpolitikken (Videnudvalget), finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2020 2021 2022 2023 Tilskud AU-HIH 368 368 368 368 Videnstrategi 2.400 1.900 1.900 1.900 Uddannelse (vækstpuljen) *) 1.300 1.300 1.300 1.300 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter. Visionen for videnpolitikken er – Vi arbejder for, at Ringkøbing-Skjern har en kompetent arbejdsstyrke, som er i stand til at bidrage til kommunens og virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling. Målsætninger 1: Vi arbejder for at højne borgernes kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring Mål (effekter) Indsatser 1)Der igangsættes indsatser som knytter læring i fritiden med behov i arbejdsmarkedet.

 Danskundervisning for udenlandsk arbejdskraft  Folkeoplysning knyttet til styrkepositionerne. Forskningens Døgn, Folkeuniversitets foredrag på Innovest og foredrag på bibliotekerne samt folkeoplysningsforbundene bliver udbygget med et særligt fokus på de fire kommunale styrkepositioner: energi, turisme, produktionsindustri og fødevarer. Formålet er at få udbredt styrkepositionerne i den folkelige bevidsthed og opmærksomhed. Målet er at øge borgernes viden om kommunens fire styrkepositioner.

Målsætninger 2: Vi understøtter målrettede uddannelsestilbud, som får flere i job og uddannelse Mål (effekter) Indsatser 1) Antallet af virksomheder, som oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, falder.

 Indsats 1: Vestkystens akademi for turisme og handel. I sammenhæng med Turisme og handelspolitikken vil vi samle uddannelser, oplæg mm. som passer til turisme sektoren under én hat. Akademiet har til formål at give turisme og handels aktørerne et godt vidensgrundlag at udvikle sig på og bidrage til, at de har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

2) Andelen af unge uden uddannelse eller job falder til 4 %

 : Kommunal Ungeindsats. Kommunal Ungeindsats (KUI) er en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal halvere andelen af unge uden uddannelse eller job.  Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU er en ny uddannelse, som etableres med start august 2019. FGU erstatter en række eksisterende tilbud for unge under 25 år (produktionsskole, KUURS, VUC, EGU), og er målrettet unge som ikke er klar til at begynde en ordinær ungdomsuddannelse.

34


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

3) - Andelen af ledige, der kommer i job efter at have været på uddannelse, skal stige.

 Flaskehalsprojekt under RAR Vest. I samarbejde med andre kommuner iværksættes opkvalificering og udvikling af uddannelsesforløb for ledige målrettet de brancher, der mangler arbejdskraft.  Virksomhedstilpassede kursusforløb  Sammenhæng med Beskæftigelsespolitikken sætter Beskæftigelse og fagforeninger særlig fokus på at få udbredt og gjort brug af puljen til uddannelsesløftet. Uddannelsesløftet er en mulighed for dagpengemodtagere over 30 år, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse som voksen. Formålet med uddannelsesløftet er at give ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere med en forældet uddannelse, et tilbud om at blive faglært  Voksenlærlinge. Beskæftigelse iværksætter løbende tiltag for at informere virksomhederne om muligheden for voksenlærlinge  Realkompetencevurderinger. Realkompetencevurdering er en vurdering af en persons reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse

4) - Antallet af ufaglærte falder.

Målsætninger 3 Vi fremmer attraktive uddannelsesmiljøer og tiltag, der øger tilgangen til ungdomsuddannelserne 1) - Andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, stiger fra 84,3%

2) Andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, stiger fra 24,7% til 30% i 2023.

 Kommunal Ungeindsats. Se indsatsbeskrivelse under målsætning 2  Forberedende Grunduddannelse (FGU). Se indsatsbeskrivelse under målsætning 2  Indsats 3: Øget samarbejde mellem ungdomsuddannelser og erhvervslivet.  Udvikling af praksisfaglige valgfag til folkeskolen. Indsatsen knytter an til regeringens aftale om Ny praksisfaglighed i udskolingen. Som led heri udvikler en lokal arbejdsgruppe en række nye valgfag til eleverne i udskolingen. Arbejdsgruppen tilrettelægger udarbejdelsen af fire fagmoduler til hhv. fagene Madkundskab og Håndværk/Design. Modulerne udarbejdet af faglærere fra folkeskoler og erhvervsskoler.  Naturvidenskabelige dialogfora. Indsatsen har som mål, at flere unge skal interessere sig for naturfag og vælge de naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser. Det skal ske ved at etablere naturvidenskabelige dialogfora med deltagelse af undervisere fra såvel grundskolens overbygning som ungdomsuddannelserne inden for matematik og fysik/kemi.

Målsætninger 4 Vi udvikler eftertragtede muligheder for uddannelser i takt med tiden. 1) Antallet af personer, der i løbet af det seneste år har været på efter- og videreuddannelse, stiger 2) - Antallet af virksomheder, som kan få dækket deres behov for efter- videreuddannelse lokalt, stiger.

 KUBE 3.0. KUBE projektet fortsætter arbejdet med at hjælpe virksomheder i gang med strategisk uddannelsesplanlægning  Vestkystens akademi for turisme og handel. Se indsatsbeskrivelse under målsætning 2  Tiltrækning af videregående uddannelser. I den kommende 2-års periode skal der gøres en indsats for at tiltrække flere videregående uddannelsesmuligheder i Ringkøbing-Skjern kommune  Tiltrækning af deltidsuddannelser. Sammen med uddannelsesinstitutionerne vil vi undersøge, om vi kan udbyde flere deltidsuddannelser med sammenhæng til kommunens 4 styrkepositioner. Vi vil desuden bygge videre på AMU kurserne i den grundlæggende lederuddannelse, som hvert år udbydes af Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, og har god tilslutning.  Summer School på energiområdet. Vi ønsker at udvikle en ”Summer school” på energi området, knyttet til projektet WW24. Summer school’en skal tiltrække studerende og førende forskere indenfor energi til kommunen og øge opmærksomheden om grøn energi.  UniVest. UniVest har til formål at gøre det muligt for flere borgere i RingkøbingSkjern Kommune at blive boende i kommunen under uddannelse. Det skal ske ved at indrette et studiemiljø for fjernstuderende ved Innovest i Skjern, så man kan tage sin uddannelse som fjernstudie men samtidig få fordelene ved et fysisk studiemiljø  Digitale uddannelser

35


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Målsætninger 5: Vi arbejder for at tilføre ny viden til virksomheder og borgere 1) Virksomhederne samarbejder i stigende grad med videregående uddannelsesinstitutioner

2) Der igangsættes løbende nye forskningsprojekter indenfor kommunens fire styrkepositioner.

 Ny Viden. Ny Viden er et 3-årigt projekt, som har fokus på at understøtte virksomhedens muligheder for fremtidig rekruttering. Projektet består i at skabe tætte relationer mellem virksomheder og studerende ved at indgå i forskellige samarbejder, herunder praktik, hovedopgaver og andre studierelaterede projekter  EU projekt om virksomhedsnær efter- videreuddannelse. Indsatsen består i første omgang i at ansøge om midler til udvikling af nye modeller for virksomhedsnær efter- videreuddannelse. Ansøgningen skal indsendes til EU’s Erasmus+ program og udarbejdes i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, en lokal virksomhed, Erhvervsakademi MidtVest, Innovest og Business Region MidtVest  Industri 4.0: Forsknings- og udviklingslab for Digital Twin i RingkøbingSkjern". Det overordnede formål med projektet er at implementere et Industri 4.0.-setup i Ringkøbing-Skjern Kommune og hermed understøtte, at produktionsindustrien i kommunen kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres på nye måder med den fysiske produktion.  Udbygge samarbejdet med videninstitutioner indenfor kommunens særlige interesseområder

Energipolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til energipolitikken (Energirådet), finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2020 2021 2022 2023 Energisatsning 2020 1.271 1.271 1.271 1.271 Energi (vækstpuljen) *) 600 600 600 600 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter. Vision Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040. Målsætning 1: Energien bruges effektivt. Mål (effekter)

Indsatser

1) Varmeforbruget reduceres med 20 % i perioden 2007-2040

 I COBEN færdiggøres arbejdet med de 1000 energitjek til private husejere i 2019.  Der skal fortsat arbejdes med energireduktioner i alle typer bygninger, f.eks. boliger, feriehuse og industri.  Kommunens Ejendomscenter bruger årligt ca. 10 mio. kr. på energirenovering i egne bygninger. Resultaterne måles, f.eks. i forhold til at nå ned på 90kWh/m2  COBEN gennemføres med fokus på energitjek til oliefyrsejere i 2019.

2) Alle oliefyr til boligopvarmning er konverteret til vedvarende energi i år 2030 . 3) Uændret klassisk elforbrug (elforbrug eksklusiv nye forbrug til transport og opvarmning mv.) 4) Industrien skal blive mere energieffektiv. F.eks. i form af højere energi- og ressourceeffektivitet målt per produceret enhed.

 Det klassiske elforbrug søges fastholdt via kampagner og tiltag med lokale ildsjæle.

 GRO 2.0 – Grøn Ressource Optimering Projektets primære formål er at sætte fokus på, hvordan virksomheder kan opnå lavere omkostninger på forbruget af energi og råvarer. Dette sker gennem: Fokus på at introducere, aktivere eller videreudvikle nye områder for virksomhederne som cirkulær økonomi, brug af restprodukter, cradle to cradle, energiledelse, procesoptimering, bioøkonomi, affaldshåndtering med videre  ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”

36


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Målsætning 2: Elektrificering, - ren el til opvarmning og til industri. Mål (effekter)

Indsatser

1) Varmesektoren elektrificeres og vi bruger områdets egen strøm

 Der afholdes dialog- og inspirationsmøder med de 12 lokale fjernvarmeværker, og der aftales så vidt muligt mål for elektrificering af varmesektoren  Der indledes dialog- og inspirationsmøder med relevante lokale industrivirksomheder. Det kan f.eks. ske via projekterne ”GRO 2.0” og ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”. De to projekter bidrager til konverteringen via fokus på elkedler og varmepumper

2) Halvdelen af industriens gaskedler er konverteret til elkedler eller varmepumper.

Målsætning 3: Grøn transport. Mål (effekter)

Indsatser

1) Ringkøbing-Skjern Kommune vil være førende i Europa inden for viden og demonstration af Grøn Transport, med fokus på decentrale by- og landstrukturer.

 Vi indsamler viden om grøn transport, designer nye grønne transportmodeller, samt afprøver og demonstrerer disse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Lokale ildsjæle og virksomheder inddrages i arbejdet. F.eks. via OPI, Offentlig Privat Innovation.  Der arbejdes videre med WestWind24, Elektrisk VestRum og lignende, samt testområder for selvkørende biler  Det undersøges, om der er basis for at skabe og facilitere et iværksættermiljø omkring en lokal samlefabrik for elbiler og eventuelt gøre brug af twin teknologi. F.eks. små en-to personers designede elbiler til borgernes og turisternes transport.  Der lægges en plan for omlægning af kommunens egne køretøjer til grøn transport.  Der arbejdes for, at kommunens investeringer i grønne køretøjer og ladetankinstallationer kan indgå i projekter, der kan skabe yderlige udvikling til gavn for borgere og virksomheder.

2) Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt af grønne køretøjer, efterhånden som leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle Kommunens køretøjer anvender vedvarende energi i 2025. 3) Transport i Ringkøbing-Skjern Kommune skal være fossilfri i 2040.

 Vi fremmer grøn transport, f.eks. i form af ”grønne lade-tank-anlæg” til gavn for lokale borgere, virksomheder, pendlere og turister.  Vi vil undersøge behov og muligheder for at udarbejde en plan for etablering af fleksibel ladeinfrastruktur i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi vil fremme ladestationer ved boligforeninger, boliger og virksomheder.  Lokale ildsjæle og virksomheder inddrages i arbejdet med grøn transport.  Borgere og virksomheder inspireres til at undersøge, anvende og investere i bæredygtig grøn transport  Vi vil undersøge mulighederne for produktion af brint, samt brint til transport  Vi vil fremme udarbejdelse af transportplaner for virksomheder. Eventuelt starte i kommunen selv.  Vi vil fremme grøn offentlig mobilitet og transport. F.eks. busser og tog på el eller brint.

Målsætning 4: Lagring og smart energiforbrug Mål (effekter)

Indsatser

1) Vi vil undersøge, fremme og anvende de mest effektive integrations- og energilagringsmetoder.

 Via Energirådet og Energisekretariatets netværk indsamles nyeste viden inden for lagring og smart energiforbrug. I samarbejde med virksomheder vil vi designe og demonstrere effektive integrations- og energilagringsmetoder. Vi vil arbejde med lagring og smart energiforbrug, så vi sikrer størst mulig effektivitet og værdiskabelse med baggrund i den lokalt producerede vedvarende energi. Vi vil bestræbe os på at blive testområde og teste mindst to nye lagringsteknologier, gerne inden 2022.  For at skabe bedre balance mellem produktion og forbrug, og derved sikre højere energieffektivitet, vil vi i samarbejde med universiteter og virksomheder undersøge og etablere et visuelt digitalt kort. Kortet skal vise de forskellige sektorers energistrømme og fluktuationer. Det digitale energikort bruges til scenarie-modulering og udvikling, og skal danne basis for kloge investeringer på tværs af sektorer, så der skabes balance mellem produktion og forbrug.

2) Vi vil sammentænke energi på tværs af sektorer og skabe balance mellem produktion og forbrug

37


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

3) Fjernvarmen anvender vedvarende energi: 85% i 2025; 95% i 2030 og 100% i 2035. (Disse del- og slutmål ventes skærpet i dialog med forsyningsvirksomhederne.)

Herigennem vil vi designe fremtidens el- og energisystem til 100 % vedvarende energi i balance, gerne inden 2022.  Der afholdes dialog- og inspirationsmøder med de 12 lokale fjernvarmeværker, hvor det gode samarbejde fortsættes. Vi videndeler og lægger i fællesskab pres på national lovgivning eller national støtte til fjernvarmeværker når det er relevant. Sammen med forsyningsvirksomhederne lægger vi planer for omstilling til fossilfri energi.

Målsætning 5: Effektiv biomasseanvendelse. Mål (effekter)

Indsatser

1) Vi vil undersøge, fremme og anvende biomasse til gødning, energi, materialer, foder, fødevarer og farma. energilagringsmetoder.

 Vi vil i samarbejde med vidensinstitutioner, landbrugog fødevarevirksomheder undersøge og fremme forædling af biomasse, så vi som område får størst mulig værdi ud af den lokale biomasse.  Vi vil arbejde for, at vi som område hurtigst muligt bliver selvforsynende med gas. Det vil sig, at der lokalt skal produceres lige så meget biogas som den samlede gasanvendelse i kommunen  Sammen med f.eks. Aarhus Universitet i Foulum, andre vidensinstitutioner, samt virksomheder inden for landbrug og fødevarer, vil vi undersøge og skabe grundlag for etablering af en proteinfabrik. F.eks. kan græs og anden biomasse omdannes til proteinpiller til dyr eller måske proteinfødevareprodukter til mennesker.

2) Vi vil skabe grundlag for proteinproduktion i storskala til dyr og mennesker

Målsætning 6: Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium. Mål (effekter)

Indsatser

1) Vi vil undersøge, fremme og anvende biomasse til gødning, energi, materialer, foder, fødevarer og farma. energilagringsmetoder.

 Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium skal ses i sammenhæng med de første fem målsætninger. Vi vil arbejde med både et visuelt digitalt energilaboratorium som beskrevet under målsætning 4.2.1 og et fysisk energilaboratorium. Som landets største kommune har vi både udfordringer og muligheder, som kan danne grundlag for undersøgelse og demonstration af projekter, der kan skabe ny værdi. Derfor omfatter energilaboratorium hele den geografisk kommune, borgerne, virksomheder og de mange data vi genererer.  Vi vil via Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium skabe læring og kompetenceudvikling, for at tiltrække arbejdskraft. Forankret i Videnpolitikken arbejdes der på at oprette en Summer School med fokus på energi. Lige nu arbejder Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune på detailindholdet.  Vi vil indgå i samarbejder f.eks. inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi  Vi vil udvikle Grøn Turisme, så der ses en årlig stigning i turister, som motiverer valget af Ringkøbing-Skjern som destination med klima og vedvarende energi.  Vi vil understøtte skabelsen af nye arbejdspladser inden for energiområdet hvert år. Det kan ske ved at inspirere borgere og virksomheder til iværksætteri og til at udnytte nye muligheder inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.  Vi vil fortsat fremme produktion af vedvarende energi, så vi når helt i mål med Energi2020, og så vi også i fremtiden har tilstrækkelige mængder vedvarende energi lokalt, så også varmesektoren og transportsektoren kan omstilles og blive fossilfri.  Vi vil undersøge og fremme forskellige samarbejdsformer og ejerskaber, f.eks. OPI, andels-eje og deleøkonomi.

2) Vi vil understøtte og fremme en fornyelse af de eksisterende erhverv og fremme udvikling af helt nye bæredygtige og værdiskabende erhverv

Tværgående aktiviteter: Mål (effekter)

Indsatser

1) Bæredygtighed og Cirkulær Økonomi.

 Frem adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle.  Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation.  Hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandring og dens indvirkninger.  Frem bæredygtigt forbrug og produktion.  Styrk de globale partnerskab for handling, og øg midlerne til at nå målene.

38


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Tværgående aktiviteter 2: Mål (effekter)

Indsatser

1) Flere grønne virksomheder

 Hele den grønne omstilling fylder stadig mere globalt. Det gælder også nationalt i politik, i medier, og hos borgere og virksomheder. Som område er Ringkøbing-Skjern mere end 150 % selvforsynende med grøn strøm. Derfor er en tilflyttervirksomhed, på lige fod med lokale virksomheder, at betegne som en elmæssig grøn virksomhed. Herigennem vil vi tiltrække nye virksomheder og fremme lokalt iværksætteri. Cirkulær økonomi, grøn transport og energilagring, samt produktion af brint, metanol og protein kan være andre erhvervsudviklingsmuligheder. Det vil vi i Energirådet og Energisekretariatet have fokus på at fremme. Vi vil afholde grøn-iværksætter-workshop, som skal inspirere til at starte egen virksomhed på baggrund af de mange muligheder, der ligger i den grønne omstilling  I dialog med virksomheder vil vi fremme udarbejdelse og implementering af grønne forretningsmodeller i virksomheder. F.eks. via projektet ”Energieffektivisering og CO2- besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”.  Politisk og hos borgere er der stigende fokus på fødevarers og landbrugets påvirkning af det globale klima. Vi vil i dialog arbejde for at gøre landbruget endnu mere grønt. F.eks. i forhold til energi og CO2 med videre.

Tværgående aktiviteter 3: Mål (effekter)

Indsatser

1) Kommunikation, formidling og branding

 Vi vil det næste 1½ år fokusere på, at fortælle omverden om de gode resultater som Ringkøbing-Skjern Kommune allerede har opnået i Energi2020. Vi er blandt de absolut førende i den grønne omstilling og det skal vi vedblivende brande os på.

Tværgående aktiviteter 4: Mål (effekter)

Indsatser

1) Grøn energiturisme.

 Der arbejdes på at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune til ”Grøn Turistdestination”. Det skal ske koordineret mellem indsatser i Turismepolitikken og Energipolitikken.  I et samarbejde mellem Vestas, Hotel Fjordgården og Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune afholdes der energiture for gæster og erhvervsfaglige delegationer.  C. Vi vil fremme lade-muligheder i feriehuse og for turister.

Tværgående aktiviteter 5: Mål (effekter)

Indsatser

1) E: Kommunens bidrag

 F.eks. vil Kommunen gå foran ved at omlægge sin bilflåde fra fossile til grønne køretøjer. Der opsættes ladestandere til elbiler ved rådhuset som gæster kan benytte.  Kommunens Ejendomscenter arbejder med energirenovering af egne bygninger.  Kommunen søger at understøtte de muligheder som ligger i de relativt nye dagsordner ”Bæredygtighed” og ”Cirkulær Økonomi”.  Vi vil undersøge hvordan der kan skabes læring og uddannelse inden for grøn omstilling  Kommunen fortsætter sit arbejde via Energiråd og Energisekretariat frem mod opfyldelse af målet om fossilfrihed i 2040

Handelspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til handelspolitikken (Ringkøbing Fjord Handelsråd), finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

39


ERHVERVS-

OG

Handel – Tilskud til Ringkøbing Fjord Handelsråd

VÆKSTUDVALGET

2020 1.032

2021 1.032

2022 1.032

2023 1.032

Vision Visionen er- Et godt sted at handle: Vi vil understøtte handelslivets muligheder for at tilbyde unikke handelsoplevelser med udgangspunkt i kundernes behov Målsætning 1: Let tilgængelighed Vi vil sammen med handelslivet i kommunen medvirke til, at der er let og naturlig adgang til butikker og bymidter ad varierende ruter samt gode muligheder for parkering tæt ved detailhandelen. Målsætning 2: Oplevelsesrige bymidter Vi skal sammen med handelslivet i kommunen udvikle et aktivt og levende bymiljø, der tilgodeser borgere og turisters mulighed for at handle, når de har lyst og behov for dette. Herunder skal vi sikre turisters og øvrige handlendes mulighed for at kombinere deres handel med andre oplevelser - f.eks. café- og restaurationsbesøg, legepladser og adgang til øvrige kultur- og fritidsfaciliteter. Målsætning 3: Øget digitalisering og e-handel Vi understøtter digitalisering og udvikling af e-handel i detailhandel. Målsætning 4: Kompetenceudvikling og nemmere rekruttering Vi understøtter kompetenceudvikling for detailhandel sammen med samarbejdspartnere som uddannelsesinstitutioner og andre erhvervsgrupper. Vi vil medvirke til, at vores butikker har adgang til kvalificeret arbejdskraft igennem en målrettet indsats inden for uddannelse og gode rammer for familie- og fritidslivet for alle aldersgrupper. Målsætning 5: Tiltrækning af handelsvirksomheder Vi skal sammen med handelslivet tiltrække handelsvirksomheder til byerne, der vil bidrage til, at det fælles handelsliv i kommunen består og vækster

Mål for politikken Mål (effekter)

Indsatser

1) Stigende indtjening

 Handelsudviklingsstrategi for byen: Informationsaftener for handelsforeningens medlemmer om handelsudviklingsstrategier f.eks. indlæg fra Dansk Erhverv, HKHandel eller DI-Handel- forskere fra Aalborg Universitet..  Handelsudviklingsstrategier: Med udgangspunkt i tidligere analyser, involvering fra Land By og Kultur og i tæt samarbejde med byerenes handelsforeninger, bychefer og udviklingsfora udvikles en dedikeret handelsudviklingsstrategi pr. handelsby i Ringkøbing-Skjern Kommune  Samarbejde imellem Ringkøbing-Fjord Turisme og Handelsrådet om fælles udviklingsstrategier for handel og turisme i Ringkøbing-Skjern Kommune  Samarbejde imellem Hvide Sande, Søndervig og Ringkøbing om fremtidens handelsudviklingsstrategi  Tværgående samarbejdsstrategier for byerne  Undersøge behovet i byerne for mulige løsninger for elektroniske skilte med Panvisninger  I samarbejde med Ringkøbing-Fjord Turisme anskaffer Ringkøbing-Fjord Handelsråd et værktøj til mapping af forbrugernes vej igennem byen til brug for løbende udvikling af handelen  Udvikling af strategi for bedst udnyttelse eller ændringer af anvendelse af de tomme butikker i byerne  Etablering af nye netværk og opbakning til eksisterende netværk, der har til formål at gøre handelsområdet attraktivt for alle, der har deres liv eller gang i byerne.

Mål (effekter)

Indsatser

2) Stigende omsætning

 Handelsudviklingsstrategi for byen: Informationsaftener for handelsforeningens medlemmer om Handelsudviklingsstrategier f.eks. indlæg fra Dansk Erhverv, HKHandel eller DI-Handel- forskere fra Aalborg Universitet.

40


ERHVERVS-

Mål (effekter)

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser  Handelsudviklingsstrategier: Med udgangspunkt i tidligere analyser, LBK og i tæt samarbejde med Udviklingsforum, bychefer og byerenes handelsforeninger udvikles en dedikeret handelsudviklingsstrategi pr. handelsby i Ringkøbing-Skjern Kommune  Tværgående samarbejdsstrategier imellem turisme, erhverv og handel i forbindelse med f.eks. etablering af Naturkraft, Søndervig Feriepark og Nationalpark Skjern Å  Undersøge behovet i byerne for mulige løsninger for elektroniske skilte med Panvisninger  I samarbejde med Ringkøbing-Fjord Turisme anskaffer Ringkøbing-Fjord Handelsråd et værktøj til mapping af forbrugernes vej igennem byen til brug for løbende udvikling af handelen.  Strategi for bedst udnyttelse eller ændringer af anvendelse af de tomme butikker i byerne

3) Stigende antal butikker

4) Stigende e-handel

5) Stigende antal arbejdspladser

6) Stigning i antallet af elever til handelsuddannelser

7) 90 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse

 Etablering af nye netværk og opbakning til eksisterende netværk, der har til formål at gøre handelsområdet attraktivt for alle, der har deres liv eller gang i byerne.  Strategi for tiltrækning af virksomheder – Der udarbejdes en strategi i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Markedsføring af Ringkøbing-Skjern Kommune som et attraktivt sted at etablere handelsvirksomhed. Der udarbejdes salgsmateriale, der argumenterer for hvilken markedsmæssig fordel, der er ved at etablere sig i Ringkøbing-Skjern Kommunes handelsbyer.  E-handelsprojekt 2019-2022: Projektet vil forbedre viden om digitaliseringsmuligheder for handelsbranchen med udgangspunkt i konkrete udfordringer for de deltagende handelsvirksomhederne.  Digitaliseringskampagne: I samarbejde med Erhvervshus Midtjylland bliver der udbudt kompetenceudvikling for detailhandelen .E-Workshops: I et formidlet samarbejde med Erhvervshus Midtjylland udbydes eworkshops af Google online Service  Strategi for tiltrækning af virksomheder – Der udarbejdes en strategi i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd  Markedsføring af Ringkøbing-Skjern Kommune som et attraktivt sted at etablere handelsvirksomhed  Handelselev 2020 - 2023: Samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelser om praktikforløb og matchmaking af handelselever og fremtidens handel – og detailkarriere  Udvikling af en kommunikationsstrategi for rekruttering af flere til EUD/EUX-Business  Handelsakademi: Service, salg, (e-)handel, kvalitet, butiksdesign og indretning, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, personaleudvikling, ledelse, økonomi, lokal kulturhistorie og lokal og regional turisme  Forundersøgelse: Uddannelsesinstitutionerne og brancheforeninger (HK og DIHandel og Dansk Erhverv) af baggrundsviden om:Detailhandelens behov for arbejdskraft? Krav til fremtidens detailhandel? Hvilke kompetenceforløb et eftervidereuddannelsesforløb skal indeholde? Hvordan ser fremtidens EUDBusiness assistent ud?

41


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for opgaverne under Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri samt et mindre område under Service og Digitalisering (Boligstøtte).

Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg varetager opgaver der relaterer sig til ældrepolitikken samt sundhedspolitikken

Ældreområdet Budgettet under ældreområdet ældrecentrene og hjælpemidler.

dækker

især

over

budgetmidler

til

hjemmeplejen,

sygeplejen,

Budgettets fordeling på hovedområder:

2020 Friplejehjem 5%

Åkanden 0% Fælles 12% Hjælpemidler 6% Myndighed 4%

Hjemmepleje og Akutfunktion 30%

Elever 3% Faglig Drift og Udvikling 2% Aktivitetcentre 2%

Ældrecentre og integrerede ordgninger 36%

Budgetforudsætninger – Drift (1.000 kr.)

Budgetår

Ældrepolitikken Sundhed og Omsorg Fælles

2020

2021

2022

2023

448.849

452.577

455.820

459.118

60.252

61.423

62.110

64.262

60.128

61.299

64.138 124

124

124

61.986 124

45.295

45.216

45.244

45.270

Hjælpemiddeldepot

3.342

3.342

3.342

3.342

Omsorgstandpleje

1.287

1.182

1.182

1.182

Ældreboliger

3.574

3.571

3.568

3.564

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

4.529

4.558

4.589

4.619

Leje af aflastningsboliger

2.301

2.301

2.301

2.301

27.516

27.516

27.516

27.516

2.746

2.746

2.746

2.746

26.240

29.351

30.938

30.938

7.897

7.497

7.497

7.497

Øvrige sociale formål Myndighed

Hjælpemidler m.v. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende Faglig drift og Udvikling Faglig drift og udvikling

42


SOCIAL-

(1.000 kr.)

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Budgetår

Elever

2020

2021

2022

2023

14.065

17.576

19.163

19.163

Længerevarende uddannelse

378

378

378

378

Fælles sundhedsindsats

157

157

157

157

83

83

83

83

3.660

3.660

3.660

3.660

Grupper til pårørende med demens Støtte til frivilligt soc. arbejde (§18) Aktivitetscentrene

10.347

10.349

10.349

10.349

Aktivitet Nord

5.246

5.247

5.247

5.247

Aktivitet Syd

5.101

5.102

5.102

5.102

174.569

174.321

174.066

173.807

Ældrecentre og Integrerede ordninger Hvide Sande Omsorgspleje

10.145

10.120

10.095

10.069

Hus 28

4.710

4.710

4.710

4.710

Holmbohjemmet, Kloster

5.710

5.691

5.671

5.651

Tim Omsorgspleje

6.753

6.731

6.711

6.691

14.000

13.946

13.891

13.833

Rosenlunden, Lem

9.576

9.557

9.537

9.517

Centerparken, Videbæk

8.386

8.356

8.326

8.296

Vorgod Ældrecenter

7.112

7.102

7.093

7.083

Enghaven Ældrecenter, Skjern

11.372

11.346

11.317

11.288

Egvad Plejehjem, Tarm Åstedparken Ældrecenter, Borris Hemmet Plejehjem

19.366 6.431 7.642

19.330 6.423 7.642

19.291 6.415 7.642

19.253 6.407 7.642

Fjordparken Ældrecenter, Ringkøbing

Plejehjemmet Bakkely

15.183

15.184

15.184

15.184

Hjemmepleje og Akutfunktion

145.054

148.598

148.598

148.598

Akutteam

1.180

4.720

4.720

4.720

Holmsland Hjemmepleje

10.188

10.188

10.188

10.188

Ringkøbing-Lem Hjemmepleje

28.113

28.114

28.114

28.114

Tim Hjemmepleje

13.604

13.604

13.604

13.604

Skjern Hjemmepleje

37.323

37.324

37.324

37.324

Videbæk Hjemmepleje

24.206

24.206

24.206

24.206

Tarm-Hemmet Hjemmepleje

29.631

29.631

29.631

29.631

810

810

810

810

Friplejehjem

25.197

25.197

25.197

25.197

Plejehjemmet Klokkebjerg

20.748

20.748

20.748

20.748

Friplejehjemmet Stauning

4.449

4.449

4.449

4.449

99

99

99

99

Nødkaldsfunktion

Åkanden

Nye tiltag og budgetændringer for 2020 I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Sundhed og Omsorg, der relaterer sig til ældrepolitikken: Budgetændringer: (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Fasttilknyttede læger på ældrecentre Friplejehjem – Ny takststruktur

306 1.000

400 1.000

500 1.000

600 1.000

Ny dimensionering for elever

1.800

4.300

4.300

4.300

Oprettelse af akutfunktion

1.205

4.820

4.820

4.820

-339

-356

-389

-389

Nødkald - afledt drift retur til kassen - ældrebolig andel Demografiberegning på hjemmeplejen – udegrupper

25

38

59

59

578

493

563

3.517

Demografiberegning på hjemmesygeplejen

674

663

693

1.462

-2.253 -450

-3.483 -450

-3.471 -450

-3.471 -450

Nødkald - afledt drift retur til kassen - brutto

Besparelser fremkommet primært ved hjælp af: Reduktion i aflastningspladser og effektiviseringsrammen Justering af budgetterne: central kursusbudget, medlemsbetaling på åbne tilbud, økologiske varer i madproduktion

43


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Ændringer, som følge af ændrede opgaveportefølje - DUT DUT-sager: (1.000 kr.)

2020

Værdighedspuljen Ny dimensionering på elever fra regionen Egenbetaling på kommunale akutpladser Synlighed og åbenhed om resultater Bekæmpelse af ensomhed

11.952 1.512 334 176 1.136

2021 11.952 2.522 334 176 1.136

2022 11.952 4.109 334 176 1.136

2023 11.952 4.109 334 176 1.136

Anlægsprojekter 2020 Oprettelse af akutteam Afdækning af samling af akutfunktion Køb af hjemmeplejebiler Mobile enheder i plejen

2021

2022

2023

520 500 1.750 -1.223

4.250 1.223

Aktivitetstal Antal plejeboliger kommunale selvejende friplejeboliger Kommunale ældreboliger Plejeboliger lønsum alm. plejeboligplads lønsum alm. aflastningsplads lønsum skærmet plads lønsum akut og kompleks plads lønsum plejekrævende ægtefælle Friplejeboliger – takst pr. døgn Friplejehjemmet Klokkebjerg Lønsum alm. Plejeboligplads Lønsum alm. aflastningsplads Indirekte omkostninger Takst A Takst B Takst C Røde Kors Hjemmet Stauning Lønsum alm. Plejeboligplads Lønsum alm. aflastningsplads Indirekte omkostninger Takst A Takst B Takst C Ledige plejeboligdage (klarmeldingsdato til indflytningsdato) Heraf udgør aflåste boliger Omsorgstandpleje antal borgere egenbetaling Mellemkommunale betalinger betalinger til kommuner, antal betalinger fra kommuner, antal Visiterede timer pr. uge budget (kommunale og frit valg lev.) besparelse antal borgere visiterede timer frit-valg leverandør visiterede timer kommunal leverandør visiteret tid pr. borger gennemsnit Hjemmesygepleje antal borgere

2019

2020

294 147 78 580

294 147 78 547

307.998 307.998 390.131 417.732 151.539

316.560 316.560 400.976 435.178 155.732

Pris pr. aktivitet

393.306 466.105

393.306 466.105

(2018) 2.909 1.825

(2019) 2.698 1.422

262 530

253 540

4.912

210.313 -309.790 6.148 0 1.354 75 6.045 4,5

6,295 0

1.014

44


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Madservice pris pr. fuldkost pris pr. portion hjemmeboende Åkanden leverede fulddøgnsportioner Elever - dimensionering Hjælperelever Assistentelever Aktivitetsområdet antal daghjemspladser antal daghjemsbrugere antal brugere på de åbne tilbud antal frivillige antal besøg pr. uge Pris for medlemskort Hjælpemidler, gennemsnitlig udgift pr. borger Genbrugshjælpemidler Inkontinens- og stomi hjælpemidler Diabetesartikler – type 1+2 (budget 2020 delt med antal modtagere 2019)

2019

2020

3.685 53 (2018) 90.632

3.759 54

22 30

31 60

Pris pr. aktivitet

134.000

64 156 1.517 286 1.120 305

400

4.914 4.143 2.514

2.624 2.932 1.591

Ældrepolitik: Målsætning 1: Et værdigt og trygt ældreliv At sikre et værdigt og trygt ældreliv med respekt for den enkeltes situation, ressourcer, selvbestemmelse og mulighed for at bidrage. Det sker i samarbejde mellem borgeren, pårørende og medarbejderne for at opnå de bedste betingelser for god livskvalitet uanset alder og helbred. Mål Mål 1 Samarbejdet mellem borgeren, pårørende og medarbejderne skal styrkes via dialog og forventningsafstemning med henblik på afklaring af behov for støtte og borgerens mulighed for at bidrage. Mål 2 Der er øget fokus på, at der dagligt arbejdes med udgangspunkt i borgerens ressourcer og egen indsats, så borgeren oplever mulighed for at mestre eget liv i længere tid. Mål 3 Begrebet tryghed er centralt i samarbejdet mellem borgeren, pårørende og medarbejderne, og der tages udgangspunkt i, hvad der er tryghed for den enkelte borger.

Målsætning 2: Et sundt og aktivt ældreliv Med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for eget liv, at sikre mulighed for et sundt og aktivt ældreliv gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber, gode måltider, aktiviteter, bevægelse og boformer. Mål Mål 1 Der er øget fokus på at ældre borgere kan indgå i meningsfulde fællesskaber, aktiviteter og bevægelse. Mål 2 Maden og måltidet vægtes højt og skal have opmærksomhed både i dagligdagen og ved særlige lejligheder. Mål 3 De boformer, som tilbydes eller understøttes af kommunen, skal bidrage til muligheden for at borgerne kan få et sundt og aktivt ældreliv.

45


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Sundhedsområdet Budgettet, der vedrører sundhedspolitikken, dækker især over budgettet træningsområdet, misbrugsområdet samt medfinansiering af sygehusene.

til

Sundhedscentret,

Budgettets fordeling på hovedområder:

2020 Sundhedscenter Vest 1% Misbrugsafdeling 4% Træning 11% Sundhedsfremme og forebyggelse 2% Hospice 1%

Medfinansiering 81%

Budgetforudsætninger – Drift (1.000 kr.)

Budgetår

2020

2021

2022

2023

Sundhedspolitikken

265.029

264.174

264.174

264.174

Sundhed og Omsorg

216.566

215.566

215.566

215.566

214.114

213.114

213.114

213.114

2.452

2.452

2.452

2.452

48.463

48.608

48.608

48.608

5.010

5.135

5.135

5.135

Træning

28.795

28.815

28.815

28.815

Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern

11.696

11.696

11.696

11.696

2.962

2.962

2.962

2.962

Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsen Andre sundhedsudgifter (hospice) Sundhedscenter Vest Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedscenter Vest

Nye tiltag og budgetændringer for 2020: I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Sundhed og Omsorg, der relaterer sig til sundhedspolitikken: Budgettilførsel: (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Øget antal genoptræningsplaner §140 Forebyggelse af indlæggelser Besparelser fremkommet ved hjælp af: Lungeundersøgelse, åbne tilbud, tilbud til overvægtige, GLAD, døgnophold.

1.000 0 -679

1.000 -1.000 -780

1.000 -1.000 -780

1.000 -1.000 -780

Ændringer, som følge af ændrede opgaveportefølje - DUT: DUT-sager: (1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

Ingen

46


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetstal: Antal genoptræningsplaner § 140 § 86 § 83a Sundhedsfremme og forebyggelse KOL, hjerte/diabetes Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning Klar-parat-start Antal på holdtræning Hjerteborgere Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning BMI Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning Rygestop Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning Vederlagsfri fysioterapi antal personer, alm. fysioterapi antal personer, ridefysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusene) antal indlæggelser antal ambulante besøg antal sygesikringsydelser antal forløb (somatisk)* antal forløb (psykiatri)* antal sygesikringsydelser Hospice ophold pris pr. døgn budget til antal døgn Misbrugsafdelingen antal behandlede, alkohol antal behandlede voksne, stofmisbrug antal behandlede unge, stofmisbrug antal i substitutions behandling antal behandlede, kontaktperson antal behandlede, Housing First Botilbud – antal personer i løbet af året §107 Midlertidige ophold §108 Længerevarende ophold – SCV §108 Længerevarende ophold – S&O §110 Forsorgshjem

2019

Forventet 2020

161 141 69

165 107 65

30

21

125 84 84

124 85 87

115 100 51

87 92 91

272 165 157 (2018 til nov) 767 75 (2018 til okt)

189 120 106 (2019 til aug) 760 65

Pris pr. aktivitet

121.273 8.882 491.724 2.077 1.153 døgn

2.112 1.161 døgn

227 188 0 51 0 43 5 1 2 68

* Grundet modernisering af Landspatientsregistret, findes der ikke data for 2019

Sundhedspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målene i Sundhedspolitikken kræver indsatser på tværs af fagområderne. Det er vigtig at pointere, at der skal arbejdes med sundhed, de steder hvor borgerne er i deres hverdag og daglige liv. Hvilket betyder, at indsatserne må møde borgerne der. Det kan være i skole, på arbejdspladsen, i fritidslivet, lokalområdet mm. I udarbejdelsen af Sundhedspolitikken har der været et stort ønske om, at nedbringe ulighed i sundhed. Dette kræver blandt andet, at der blandt indsatserne også skal være strukturelle tiltag, samt tiltag hvor

47


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

der arbejdes med sundhed gennem fællesskaber, for at nå de borgere, som ikke selv opsøger sundhedsindsatser. Målsætning 1 Fællesskab Målsætning 2 Sundhed i hverdagen Mål (effekt)

Fællesskab Vi vil nedbringe andelen af borgere, der ikke føler sig som en del af et fælleskab inden 2022 for at styrke borgernes trivsel og mentale sundhed. Inden 2022 skal andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som føler sig isoleret eller savner nogen at snakke eller være sammen med minimum være på niveau med regionsgennemsnittet.

Indsats

Dokumentation

"Danmarks bedste fritidskommune" I samarbejde med Foreningssamvirket og andre relevante samarbejdspartnere sættes der fokus på, hvordan muligheden for et aktivt fritidsliv forbedres, herunder med fokus på inklusion i fællesskaberne også for de borgere som ikke i forvejen har et aktivt fritidsliv.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

Ta' mig med ud bedstefar Gennem konkrete naturoplevelser på tværs af generationer inspireres til hvordan den bynære natur kan og må bruges. Målet er at flere får gode oplevelser i naturen i fællesskab Sociale fællesskaber skal styrke borgernes trivsel og mentale sundhed Flere forskellige ideer er i spil. Der undersøges blandt andet muligheden for at etablere tilbud til unge hvor der er fokus på at de unge i fællesskab præsterer en længere cykeltur (ide fra indsats i Herning Kommune). Sundhed i hverdagen Vi vil nedbringe andelen af borgere med et usundt kostmønster i alle sociogeografiske områder i Ringkøbing-Skjern Kommune inden 2022 for at borgerne får flere sunde leveår. Inden 2022 skal andelen af borgere Ringkøbing-Skjern Kommune med et usundt kostmønster minimum være nede på niveau med regionsgennemsnittet

Fokus på mad og måltider i skoler og daginstitutioner Dialogmøder med skoler/daginstitutioner, herunder både ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser om hvordan der kan arbejdes med bedre rammer for sund mad og måltider, herunder også at identificere hvor det er svært og fortælle de gode historier og eksempler på tiltag.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

Vi vil nedbringe andelen af daglige rygere i alle sociogeografiske områder i RingkøbingSkjern Kommune inden 2022 for at borgerne får flere sunde leveår. Inden 2022 skal andelen af daglige rygere i alle sociogeografiske områder i RingkøbingSkjern Kommune være lavere end regionsgennemsnittet.

Fokus på rygestop blandt de ældre borgere Medarbejdere i Sundhed & Omsorg, herunder også visitatorer uddannes i VBAmetoden og ældre borgere, som er i kontakt med Sundhed & Omsorg tilbydes hjælp til rygestop.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

Vi vil forebygge rygestart for at borgerne får flere sunde leveår. Vi vil nedbringe andelen af unge, som starter med at ryge. Inden 2022 skal andelen af en årgang, som starter med at ryge inden de fylder 20 år, minimum være nede på niveau med regionsgennemsnittet.

Forebygge rygestart blandt børn og unge Der ønskes at arbejde med rammer og rollemodeller omkring de unge således at færre begynder at ryge.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

Vi vil nedbringe andelen af fysisk inaktive borgere i alle sociogeografiske områder i Ringkøbing-Skjern Kommune inden 2022 for

Ta' mig med ud bedstefar Gennem konkrete naturoplevelser på tværs af generationer inspireres til

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

48


SOCIAL-

Mål (effekt)

Fællesskab at borgerne får flere sunde leveår. Inden 2022 skal andelen af fysisk inaktive i alle sociogeografiske områder i RingkøbingSkjern Kommune være lavere end regionsgennemsnittet.

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Indsats

Dokumentation

hvordan den bynære natur kan og må bruges. Målet er at flere får gode oplevelser i naturen i fællesskab "Danmarks bedste fritidskommune" I samarbejde med Foreningssamvirket og andre relevante samarbejdspartnere sættes der fokus på, hvordan muligheden for et aktivt fritidsliv forbedres, herunder med fokus på inklusion i fællesskaberne også for de borgere som ikke i forvejen har et aktivt fritidsliv. Reducere fysisk inaktivitet Sikre at alle medarbejdere arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang ud fra ICF/tidevandsmodellen. 85 % af alle borgere tilknyttet Sundhed & Omsorg har/får et indsatsmål rettet mod fysisk aktivitet. Derudover arbejdes der med medarbejdernes bevidsthed om fysisk aktivitet, blandt andet ved at øge sundhedsagenternes rolle og medarbejdernes fysiske aktivitet i hverdagen. Gode rammer i hverdagen skal fremme et fysisk aktivt liv Overføre og udvikle Brohusets koncept med onsdags gåture til de andre bosteder under Handicap og Psykiatri. Konceptet er at frivillige på faste aftalte tidspunkter arrangerer gåture for beboerne på bostedet. Derudover også fokus på at medarbejderne kontinuerligt støtter op om gåturene uanset vejret - og også introducerer til andre relevante tilbud, for eksempel søndagsaktiviteterne.

Sammenhæng til budget:

Det er sundhedscentret, der er tovholder; men i samarbejde med de øvrige fagområder

Handicap og Psykiatri Fagområdet Handicap og Psykiatri består af Specialteam (Myndighed), Vendepunktet (Forvisitation) samt 5 centre, der tilbyder botilbud, dagtilbud og bostøtte inden for det specialiserede område for over 18 årige. De visiterede borgere er primært personer med udviklingshæmning, borger med erhvervet hjerneskade, sindslidelse, ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.

Budgettets fordeling på hovedområder Budgettet for Handicap og Psykiatri består af tre elementer. Budgetramme A rummer driftsudgifterne for centrene og specialteam. Budgetramme B rummer boligdelen for almene boliger (huslejeindtægter) og endelig er der anlægsudgifterne. De tre budgetelementer fremgår af nedenstående figur. De enkelte budgetdele specificeres efterfølgende.

49


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

FORDELING AF BUDGET I PROCENT - RAMME A Vendepunktet 1,1

Center Vest 15,8

Specialteam 35,4

Center for socialpsyk., ADHD og Autisme 11,0

Handicap og Psykiatri (1.000 kr.) Centrene

Skelbæk Centret 10,5

Center Bakkehuset 18,2 Å-Center Syd 8,0

2020 195.938

2021 194.678

2022 194.377

2023 194.377

Center Vest Skelbæk Centret

47.944

47.456

47.456

47.456

31.998

31.924

31.924

31.924

Center Bakkehuset

55.120

55.270

54.969

54.969

Å-Center Syd

24.200

24.242

24.242

24.242

Center for socialpsyk., ADHD og Autisme

33.242 3.434

32.352 3.434

32.352 3.434

32.352 3.434

Vendepunktet Specialteam

107.435

93.752

93.143

92.224

Køb af pladser

155.024

145.024

145.332

145.332

Salg af pladser

-58.926

-58.880

-58.880

-58.880

Kontaktperson/ledsageordn.SEL§97og98

10.379 1.891

10.379 1.891

10.379 1.891

10.379 1.891

Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion Øvrige driftskonti

1.053

1.053

1.053

1.053

10.438

10.438

10.438

10.438

Ydelsespakker/kommende brugere

-1.486

-1.578

-1.578

-1.578

74

-3.563

-4.480

-5.399

-11.012 303.373

-11.012 288.430

-11.012 287.520

-11.012 286.601

Hjælpeordninger SEL § 95 og § 96

Uudmønt. Effektiviseringsbidrag Statsref. særlig dyre enkeltsager Total, Budgetramme A Plejeboliger, VOK Total, budgetramme B Handicap og Psykiatri, anlæg

-6.692

-6.831

-6.972

-7.117

-6.692

-6.831

-6.972

-7.117

2.210

Budgetramme A – Centrene og Specialteam Budgetramme A består af 5 centre, som alle er aftaleenheder med selvstændigt budgetansvar under fagchefen. Dertil kommer Specialteam og Vendepunktet.

50


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

De samlede nettoudgifter på budgetramme A udgør i 2020 303 mio. kr. Budgetrammen falder hen over budgetperioden til 287 mio. kr. i 2023. Isoleret set for centrene udgør budgettet 196 mio. kr. i 2020, faldende til 194 mio.kr. i 2023. Centrene er underlagt et ydelsespakkekoncept på hhv. botilbud, bostøtte og dagtilbud. Konceptet indebærer, at en del af centrenes budget er variabel og således afspejler det aktuelle behov. Budgettet varierer i henhold til den enkelte borgers plejebehov, hvorfor centrenes budgetter reguleres løbende igennem året i henhold til de faktiske visiteringer. Tanken er med andre ord, at midlerne følger borgeren. Budgettet til specialteam udgør ca. 107 mio. kr. i 2020 faldende til 92 mio.kr. i 2023. Faldet skyldes delvis placering af uudmøntet effektiviseringsbidrag i årene 2021 til 2023 på specialteams ramme. På årets budgetkonference var der forståelse for de budgetmæssige udfordringer Handicap og Psykiatri går i møde de kommende år, idet området er præget af stigende udgifter. Derfor bevilgede byrådet 15 mio. kr. i 2020 til regulering af specialteams budgetramme og 5 mio. kr. i årene 2021-2023. Samtidig blev budgetterne på centrene tilrettet med 4,1 mio kr. i 2020, på baggrund af samtidig vedtagne besparelser. Udviklingstendenser Udfordringen for Handicap og Psykiatri er præget af en tilgang i brugergruppen, der overstiger afgangen. Det er en tendens, der ikke kun er gældende for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune, men for hele landet. Nye initiativer skal løbende medvirke til at imødegå denne udvikling. Der er igangsat en boliganalyse, der skal sikre at fagområdet på sigt har de boliger, der er behov for til fremtidens målgrupper. Derudover vil der blive arbejdet med nyt ydelsespakkekoncept, der giver en mere gennemsigtig styring af områdets midler. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet nye serviceniveaubeskrivelser, som vil blive fremlagt til politisk godkendelse. Budgetramme B – Boligdelen ved almenboliger Budgettet til almenboliger omfatter kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under Handicap og Psykiatri. Budgetbeløbet på 6,7 mio. kr., udgør en andel af huslejeindtægten til dækning af renter og afdrag på boliglånet. Anlæg Der er i den kommende budgetperiode afsat 2,2 mio. kr. i 2020 til anlægsprojekter. 1,3 mio. kr. er øremærket udvidelse af café på Fredensgade i Skjern, 0,2 mio kr. til nødkaldeanlæg på Brohuset, 0,4 mio kr. til køkken i caféen på Smedegade og 0,3 mio kr. til afdækning af projekt om hjemtagelse af aflastningspladser. Anlægsprojekter (1.000 kr.) Udvidelse af cafè på Fredensgade, Skjern

2020

Nødkaldsanlæg Brohuset Køkken til cafeen i Smedegade Afdækning af projekt om hjemtagelse af aflastningspladser

1.300 210 400 300

Foruden ovenstående har Handicap og Psykiatri iværksat flere anlægsprojekter i budgetåret 2019. Såfremt disse projekter ikke bliver færdiggjorte i 2019, søges de overført til budget 2020.

Politikker – Mål, effekter og indsatser: Der er i Ringkøbing Skjern kommune i 2019 vedtaget en ny Handicappolitik med følgende temaer: -

Overgange

-

Fællesskaber

-

Beskæftigelse

51


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

”Handicappolitikken” omhandler den mere generelle handicappolitik for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. ”Handicappolitikken” vil ikke blive gennemgået yderligere, da politikken er tværgående og dermed gældende for hele kommunen. Der henvises til www.rksk.dk for mere information herom.

Aktivitetstal I tabellen neden for fremgår udvalgte aktivitetstal for Handicap og Psykiatri. Aktivitetstallet ”ydelsespakker” viser noget om det gennemsnitlige antal ansigt-til-ansigt timer der tildeles borgerne efter ydelsespakkekonceptet. Aktivitetstallene ”Køb”, ”Salg” og ”Egne” viser noget om de gennemsnitlige udgifter Handicap og Psykiatri har til henholdsvis køb af pladser i andre kommuner, salg af pladser til andre kommuner og udgifter til egne pladser i egen kommune.

Ydelsespakker, gns. pakkestørrelse i timer Bostøtte Botilbud Dagtilbud Brugere i egne tilbud Antal brugere i bostøtte Antal brugere i botilbud Antal brugere i dagtilbud

2018 (Pr. oktober)

2019 (Pr. oktober)

2020 (Budget)

ATA Timer/bruger 1,9 22,2 5,5

ATA Timer/bruger 2,0 22,9 4,8

2,3 22,5 4,8

519 238 273

520 229 291

457 229 283

Salg af botilbud til andre kommuner/regioner Antal helårspersoner Gennemsnitsindtægter i tkr./plads Køb botilbud i andre kommuner/regioner Antal helårspersoner Gennemsnitsudgifter i tkr./plads

69,5 663

63,7 687

-

162,8 721

148,6 784

-

Egne botilbud Antal helårspersoner Gennemsnitsudgifter i tkr./plads

168,0 506

175,9 557

-

I nedenstående diagrammer, fremgår udviklingen i botilbud og bostøtte i perioden 2015-2019. Diagrammerne viser, at bostøtten er steget med 14,66% over en 5-årig periode. For pakke 0-3, som er de lave pakker, er stigningen på 7,8%, hvorimod pakke 4-5, som er de høje pakker, samlet set er steget med hele 74%. Fra 2018 – 2019 er bostøtten steget med 1,97%. Her er stigningen fordelt med et fald på 1,15%, på pakke 0-3 og en stigning på 17,07% på pakke 4-7.

52


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Bostøtte 2015-2019 300 250 200 150 100 50 0

Pakke 0

Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakke 5

Pakke 6

Pakke 7

2015

14

70

226

87

36

18

5

1

2016

15

63

236

101

42

15

5

1

2017

11

63

255

102

51

20

6

1

2018

10

45

260

118

54

22

5

1

2019

6

57

238

127

64

27

3

2

2015

2016

2017

2018

2019

På botilbudsområdet, har der over den 5-årige periode, været et lille netto fald på 1 person. Desuden ses det, at der er sket et fald, på pakkerne 2-5 med 11,38 % i perioden 2015-2019, hvorimod pakke 6-8 er steget med 11,20% i samme periode. En tendens der synes at fortsætte.

Botilbud 2015-2019 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakke 5

Pakke 6

Pakke 7

Pakke 8

2015

5

18

46

54

42

58

16

2016

5

16

40

53

46

62

15

2017

4

15

37

53

47

59

16

2018

4

13

32

63

51

55

15

2019

4

9

29

67

55

59

15

2015

2016

2017

2018

2019

53


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Ud over de almindelige pakketildelinger, er der borger som ikke kan passes ind i en pakke. Til disse personer gives der tillægsydelser, i form af mere ATA-tid (ansigt-til-ansigt).

Tillægsydelser & individuelle takster 1.800 1.543 1.528 1.494 1.453,04 1.446

1.600 1.400 1.195 1.171 1.106 1.0781.115

1.200 1.000 800 600 400

375 379 372 340 333

200 Tillægsydelse ATA-tid (Pakke 7)

Individuel ATA-tid (Pakke 8) 2015

2016

2017

2018

I alt 2019

Service og Digitalisering Budgettet under området dækker over budgetmidler til begravelseshjælp, befordring, personlige tillæg, boligstøtte og udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån. Budgettet er DUT-reguleret på personlig tillæg med 455.000 kr. i 2020, 419.000 kr. i 2021 og 387.000 kr. i 2022. Boligstøtteområdet er negativ DUT-reguleret med 107.000 kr. i 2020, 101.000 kr. 2021, 1.230.000 kr. i 2022 og 1.134.000 kr. i 2023.

Budgettets fordeling på hovedområder Øvrige sociale formål 0,4% Boligsikring; 29,5%

Andre sundhedsudgif ter 5,2%

Personlige tillæg 14,3%

Boligydelse 50,5%

54


SOCIAL-

OG

SUNDHEDSUDVALGET

Budgetforudsætninger – Drift Budgetår – beløb i hele tusinde I alt

2020

2021

2022

2023

46.311

46.113

44.952

44.661

Andre sundhedsudgifter

2.417

2.417

2.417

2.417

Personlige tillæg m.v.

6.634

6.397

6.365

5.978

Boligydelse til pensionister

23.377

23.416

23.421

23.517

Boligsikring

13.683

13.683

12.549

12.549

200

200

200

200

Øvrige social formål

55


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager opgaverne i forhold til flygtningsområdet, sygedagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, førtidspension samt de forsikrede ledige.

Beskæftigelsesområdet Budgettets fordeling på hovedområder

BUDGET 2020 (EKSKL. FLYGTNINGEOMRÅDET) Driftsudgifter til ADriftsudgifter 8,2% dagpengemodtagere Seniorjob 0,7% 0,9% Ledighedsydelse 3,5% Ressourceforløb/Job afklaring 7,7%

Førtidspension 34,8%

Løntilskud til personer i fleksjob 14,1% Revalidering 3,2% A-dagpenge 10,1%

Sygedagpenge 8,5% Kontanthjælp 8,2%

Budgetforudsætninger fordelt på hovedområder – drift (1.000 kr.)

Budget 2020

Førtidspension

273.380

Sygedagpenge

66.925

Kontanthjælp

64.516

A-dagpenge

79.403

Revalidering

25.076

Løntilskud til personer i fleksjob

110.987

Ressourceforløb/jobafklaringsforløb

60.485

Ledighedsydelse

27.822

Driftsudgifter

64.021

Driftsudgifter til A-dagpengemodtagere

6.862

Seniorjob

5.798

Total beskæftigelse ekskl. Flygtningeområdet

785.275

56


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Generelt Det samlede budget for Beskæftigelsesudvalget er for 2020 blevet beskåret med 22 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der fortsat er en lav ledighed samt en forventning om faldende udgifter på integration, revalidering og seniorjob Fælles for disse forventninger er imidlertid, at det alt sammen er afhængig af landets generelle økonomi og af det kommende års flygtningetilstrømning.

Beskæftigelsespolitik – Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Borgere for offentlig forsørgelse i RKSK (Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget ydelsen i kortere eller længere tid inden for de valgte måneder) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Sygedagpenge (KMD tal uge 44) Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Revalidering Fleksjob Førtidspension I alt

Antal personer

Antal personer

Oktober 2018

Oktober 2019

669 338 323 221 536 328 224 214 143 1.237 2.350 6.583

605 315 303 164 546 321 241 218 112 1.344 2.321 6.490

Gnsn. varighed af afsluttede forløb (uger) Status 3kvt20172kvt2018

Gnsn. Varighed afsluttede forløb (uger) Status 3kvt20182kvt2019

20 81 124 33

18 98 145 27

Status uge 52 2018 Gennemsnitlig varighed (uger)

Status uge 40 2019 Gennemsnitlig varighed (uger)

19 uger 48 uger

21 uger 49 uger

Målsætning 2: Varigheden på offentlig forsørgelse skal falde.

A-dagpenge Kontanthjælp Ressourceforløb Ledighedsydelse

Sygedagpenge Jobafklaring

Målsætning 3: Tidlig fastholdelsesindsats over for borgerer som pga. sygdom er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

57


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Andel på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af befolkning skal falde (16-66 år

Status dec. 2018

Status juli 2019

2,6%

2,4%

Status okt. 2018 Andel af pers. der er startet i fleksjob på 10 timer eller derunder, og som min. har været i fleksjob i 1 år, der øger deres effektive timetal

Status okt. 2019 Andel af pers. der er startet i fleksjob på 10 timer eller derunder, og som min. har været i fleksjob i 1 år, der øger deres effektive timetal

21%

20%

Målsætning 4: Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. Progression blandt borgere i små fleksjob

Progression blandt borgere i små fleksjob

Målsætning 5: Beskæftigelse skal bidrage til, at virksomhederne har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til rådighed. Antal virksomheder

Samarbejdsgrad i alt Andel af virksomhedskontakter i kom munen i pct. (Ministermået) Oktober 2017

Samarbejdsgrad i alt Andel af virksomhedskontakter i kom munen i pct. (Ministermået) Oktober 2019

2.135

29,8%

35%

Integrationsområdet Antallet af flygtninge beror på en aftale mellem kommunerne i Region Midtjylland. Kvoten for RingkøbingSkjern Kommune ligger i 2020 foreløbigt på 8 flygtninge. Der modtages derud over en del familiesammenføringer. Budgettets fordeling på hovedområder:

BUDGET 2020 - FLYGTNINGEOMRÅDET Beboelse 8,8%

Integrationsprog ram/-forløb 29,0% Kontanthjælp til flygtninge 62,2%

58


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Budgetforudsætninger – Flygtningeområdet (1.000 kr.)

Budget 2020

Beboelse - nettoudgift

2.140

Integrationsprogram/-forløb

7.081

Kontanthjælp til flygtninge

15.180

Total flygtningeområdet

24.401

Integrationspolitikken – Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. Antal personer med ordinære løntimer Oktober 2018 24 personer

Antal personer med ordinære løntimer August 2019 30 personer

59


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for dele af opgaverne under Land, By og Kultur. Land, By og Kultur varetager opgaver der relaterer sig til Bypolitikken, Mobilitetspolitikken samt Natur- og ressourcepolitikken. Budgettet under Land, By og Kultur dækker over drifts- og anlægsudgifter under Kultur, Natur og Fritid, Brand og Redning, Trafik og Vej, Land- og Vand samt det brugerfinansierede område Genbrug.

Budgettets fordeling på hovedområder for det skattefinansierede område: Det samlede driftsbudget for det skattefinansierede område udgør i 2020 126 mio. kr. netto og er fordelt på følgende overordnede områder:

2020 Land og Vand 7%

Kultur, Natur og Fritid 5%

Brand og Redning 11%

Trafik og Vej 77%

Budgetforudsætninger skattefinansieret område - drift: Område (1.000 kr.) Kultur, Natur og Fritid (inkl. havne) Brand og Redning Trafik og Vej Land og Vand Genbrug (Skattefinansieret) Land, By og Kultur i alt

2020 6.587 13.429 97.461 8.868 44 126.345

2021 5.730 13.429 97.617 8.868 44 125.644

2022 5.639 13.429 96.637 8.868 44 124.573

2023 5.448 13.429 94.757 8.868 44 122.502

Den største udgiftspost i Land, By og Kultur i 2020 er Trafik og Vej med 97 mio. kr. netto. Området omfatter drift og vedligeholdelse af veje, herunder vintervedligeholdelse og asfaltering samt kollektiv trafik.

Brugerfinansieret område: Det brugerfinansierede område omfatter området Genbrug der består af Genbrugspladser samt indsamling af dagrenovation. Der er i 2020 budgetteret med en forventet nettoindtægt på 3,347 mio. kr. årligt.

60


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Budgetforudsætninger brugerfinansieret område - drift: Område (1.000 kr.) Genbrug

2020 -3.347

2021 -3.347

2022 -3.347

2023 -3.347

Nye tiltag og budgetændringer for 2020 På det skattefinansierede område er der i 2020 afsat anlægsmidler til vejprojekter omkring Søndervig samt forhøjelse af anlægspuljen til etablering af cykelstier. Der er i den forbindelse afsat budget til afledte driftsudgifter med i alt 70.000 kr. i 2020 stigende til 430.000 kr. i 2023. Budgettet for 2020 er reduceret med i alt 2,141 mio. kr. stigende til en samlet årlig besparelse i 2023 med 6,365 mio. kr. Budgetlægningen for 2020 er godkendt med følgende driftsmæssige budgetændringer for Teknik- og Miljøudvalgets område: Område (1.000 kr.) Nye tiltag – afledt drift: Vejprojekter omkring Søndervig Forlængelse og forhøjelse af stipuljen Nye tiltag i alt Spareforslag: Fritidsområdet – driftsbesparelser Affaldshåndtering på strandene Affaldshåndtering på land og i byerne Driftsoptimering og registreringer Græsslåning langs kommunevej, oversigtsarealer og arealer til skel Harmonisering af veje Vejplanlægningskontoen Spareforslag – effektiviseringer 0,5% årligt 20202023 Spareforslag i alt I alt

2020

2021

2022

2023

0 70 70

150 140 290

150 210 360

150 280 430

0 -200 -800 -300 -100

-200 -200 -800 -300 -200

-200 -200 -800 -300 -200

-200 -200 -800 -300 -200

0 -100 -641

0 -100 -1.283

-500 -100 -1.924

-2.000 -100 -2.565

-2.141 -2.071

-3.083 -2.793

-4.224 -3.864

-6.365 -5.935

Der er ingen budgetmæssige ændringer på det brugerfinansierede område.

Anlæg. På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde er der afsat i alt 203 mio. kr. i rådighedsbeløb for hele budgetperioden 2020-2023. Af de 203 mio. kr. udgør anlægsbudgettet for det skattefinansierede område 164 mio. kr. og det brugerfinansierede område 39 mio. kr. Budgettet er fordelt på følgende områder: Projekt (1.000 kr.) Miljø- og natur Trafik og veje Havne Kultur, natur og fritid Affaldshåndtering (brugerfinansieret) I alt

2020 8.658 37.318 1.565 1.711 29.245 78.497

2021 8.658 39.533 1.565 1.711 9.663 61.130

2022 8.658 20.433 1.565 1.711 0 32.367

2023 8.658 19.433 1.565 1.711 0 31.367

Aktivitetstal for 2020: Trafik og Veje - Vedligeholdelse af vejnet (belægning), km

2019

Forventet 2020

Pris pr. aktivitet 2019

Pris pr. aktivitet 2020

1.540

1.540

14.506

12.468

61


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Affald og Genbrug - Tilmeldte husstande *) 32.868 35.425 - Tilmeldte virksomheder 642 690 *) korrigeret til antal husstande der er medtaget i takstberegningen for 2020

1.067 3.880

1.015 3.610

Bypolitik: Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område ikke afsat noget drifts- eller anlægsbudget, der kan henføres til politikken. Politikken berører både Økonomi- og Erhvervsudvalgets område og Teknik- og Miljøudvalgets område. En del af politikken vil være forankret i Planlægningsafdelingen og vil have udgangspunkt her. Nogle projekter kan medfinansieres af drifts- og anlægspuljer inden for Teknik- og Miljøudvalget.

Bypolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Med udgangspunkt i byernes individuelle karakteristika styrker vi relationer og samarbejdet i og imellem alle kommunens byer Mål (effekter) Indsats De fem byfora har påtaget sig en aktiv rolle i udviklingen i de større byer. De oplever sig selv og opfattes som en betydende aktør som tænker i helheder til gavn for hele kommunen. Byernes og landsbyernes individuelle styrker tydeliggøres for at synliggøre synergimulighederne mellem bysamfundene

 Der afholdes tematiserede dialogmøder med de fem byfora.

 Under arbejdet med planstrategiens tema om Byroller skabes der i samarbejde med Byfora overblik over hvad vi er stolte af og der udpeges fyrtårne  Byernes styrker fremhæves som en del af kommunens generelle markedsføringsindsats (V&S)  Der udarbejdes strategiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande (V&S)  Der udarbejdes lokale udviklingsplaner for udvalgte landsbyer – omdannelseslandsbyer (V&S)

Målsætning 2: Vi skaber attraktive, levende, grønne og funktionelle byer for borgerne, virksomheder og gæster Mål (effekter) Indsats Livet i byerne understøttes ved at forbinde aktiviteter i og omkring bymidterne

Antallet af tomme butikker i byerne reduceres Oplevelsesmulighederne (eller kendskabet til dem) i de enkelte byer øges, så attraktiviteten for borgerne bliver større også uden for butikkernes åbningstid

 Lokalplanarbejdet bruges til løbende at sikre fokus på forbindelser mellem områder  Udarbejdelse af helhedsplaner for byerne  I samarbejde med handelsforeningerne laves kulturelle events af høj kvalitet i forbindelse med byernes eksisterende arrangementer  Ringkøbing Stationsbygning gentænkes med nye funktioner samtidig med at ventesalen bevares i nye rammer  I samarbejde med Ringkøbing Udviklingsforum etableres der sammenhæng i et oplevelsesbånd der understøtter tankerne i helhedsplan for Ringkøbing  Der etableres bibliotekshaver eller andre udendørs faciliteter i tilknytning til byernes biblioteker  Der laves en plan for benyttelse af havneområderne i Bork, Ringkøbing og Stauning som arena for kulturelle events  Revision af planlægning for detailhandel  Understøttelse af butiksejere i udfordrede områder (V&S)  Aktiviteterne under mål 1 markedsføres på kommunens forskellige platforme (V&S)  Se i øvrigt mål 1 (punkterne d-g)

Mobilitetspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til mobilitetspolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Trafik og Vej samt Havne. Driftsbudgettet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2020 2021 2022 2023 Vejdrift, i alt 69.009 69.212 68.230 66.348 Vejplanlægning 661 611 561 511

62


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Område (beløb i hele tusinde) Færdselstællinger Færdselstavler og kantpæle Afvandingsforanstaltninger Vejafvandingsbidrag (Forsyningen) Broer, tunneller og autoværn Brolægning Grusveje Vejbelysning - drift og vedligehold Beplantning Renholdelse/fejning af veje m.v. Matrikulære udskillelser Trafiksikkerhedskampagne/information Større reparations- og fornyelsesarbejde Signalanlæg, torontoanlæg m.v. Drift af Ringkøbing K. Asfaltreparationer Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Vintertjeneste - vejrafhængige Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbej. Driftsoptimering og registreringer Græsslåning Vejudstyr Leje af p-plads Hvide Sande Vej og Park, drift Kollektiv trafik Trafik og Vej, i alt Havne Trafik og Vej samt Havne, i alt

2020 269 1.589 6.158 3.123 922 4.036 1.866 9.374 3.499 3.348 610 104 1.663 415 18.140 3.294 6.464 712 327 1.973 311 181 -1.037 29.489 97.461 -2.094 95.367

2021 269 1.589 6.108 3.123 872 4.056 1.866 9.374 3.449 3.498 610 104 1.663 415 586 18.037 3.294 6.314 712 327 1.873 311 181 -1.034 29.439 97.617 -2.144 95.473

2022 269 1.589 5.961 3.123 772 4.013 1.866 9.374 3.399 3.432 610 104 1.663 415 586 17.661 3.294 6.164 712 327 1.873 311 181 -1.032 29.439 96.637 -2.194 94.443

2023 269 1.589 5.621 3.123 772 3.846 1.866 9.374 3.349 3.233 610 104 1.663 415 586 16.735 3.294 6.014 712 327 1.873 311 181 -1.030 29.439 94.757 -2.244 92.513

2021 548 5.000 1.644 1.096 2.544 1.061 540 500

2022 548 5.000 1.644 1.096 2.544 1.061 540

2023 548 5.000 1.644 1.096 2.544 1.061 540

1.000

1.000

3.000 2.000 2.000 1.565

3.000 1.000 2.000 1.565

På anlægsdelen er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) Belysningsanlæg/Reinvesteringer Pulje til stianlæg Pulje til byforskønnelsesprojekter Bygværker Trafiksikkerhedsprojekter Belægninger - prioriteres løbende Pulje til diverse småprojekter Modulvogntog Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium Vejprojekter omkring Søndervig Ombygning af krydset Klostervej/Søndervig Landevej Forlængelse af Amagervej, Skjern Trafiksanering Holstebrovej i Skjern Udvidelse af erhvervsområde, Troldhede Samarbejdsprojekt med Forsyningen Optimering af Vennervej mellem Velling og Lem Renovering af veje i Hvide Sande Harmonisering af offentlige veje Pulje til genopretning af fortov og ramper Havneprojekter Stauning Havn – kajanlæg og broer

2020 548 7.123 1.644 1.096 2.544 1.061 540 500 3.662 10.000 500 2.000 100 1.500 1.500 1.000 2.000 1.000 565

15.000 4.000

100 1.000 1.500 1.500 1.500 2.000 1.565

63


TEKNIK-

Projekter (beløb i hele tusinde) Anlæg i alt

OG

MILJØUDVALGET

2020 38.883

2021 41.098

2022 21.998

2023 20.998

Mobilitetspolitik - Mål, effekter og indsatser: Sammenhæng til budget: Budgettet i forhold til de opstillede målsætninger og mål udgør drifts- og an-lægsbudgettet til Trafik, Vej og Havne samt driftsbudgettet til Kollektiv Trafik, hvor Midttrafik varetager en stor del af opgaven. Målsætning 1: Vi vedligeholder og udbygger den trafikale infrastruktur i kommunen så vejnettet lever op til behovet for både persontransport og erhvervstransport. Mål (effekter) Fremkommeligheden for erhvervslivet på kommunens veje styrkes

Driftsmidlerne til kommunevejene udnyttes optimalt

Antallet af uheld i trafikken mindskes og trygheden øges

Indsats  De mest belastede kommuneveje kortlægges i forhold til indikatorparametre som erhvervskørsel, slid belastning af vejkanter  Etablering af sideudvidelser og vigepladser på prioriterede strækninger  Planlægning og gennemførelse af vejomlægninger for at tilgodese erhvervstransporter  Fortsat lobby-arbejde for udvidelse af rute 15 (V&S)  Med udgangspunkt i harmonisering og nedklassificering af mindre veje omprioriteres driftsmidler til færre centrale veje (under forudsætning af at de uforbrugte midler ikke indgår i besparelserne)  Ukrudtsbekæmpelsesstrategien gennemgås med henblik på at reducere omkostninger, så midlerne kan overføres til genopbygning af vejkapital.  Harmonisering af vinterklasser  Vurdering af behov for vinterbekæmpe på cykelstier  Gennemførelse af projekter om harmonisering og nedklassificering af veje og stier  Revision af trafiksikkerhedsstrategi samt sikre at der handles på fokusområder som sikre skoleveje og kampagner  Deltagelse i projekt om skadesregistrering i samarbejde med skadestuer og politi  Udarbejdelse af handlingsplan for problemsteder

Målsætning 2: Vi investerer i udvikling og vedligeholdelse af trafikale tilbud til cyklister, gående og personer med handicap. Mål (effekter) Tilgængeligheden for alle i kommunens store byer skal forbedres Benyttelsen af kommunens eksisterende stiruter forøges

Indsats  Kortlægning af behov i dialog med tilgængelighedsudvalget eller handicaprådet  Overordnet registrering af tilstanden på de væsentligste af vores 500 km fortove samt en prioritering af driftsindsatsen på dem  De eksisterende stier kortlægges med henblik på at skabe og synliggøre et sammenhængende stinet  Der identificeres/etableres i samarbejde med interessenter en række unikke stiforløb, som skiltes i naturen og eksponeres på kort og hjemmeside  Understøttelse af lokalsamfundets arbejde med rekreative stier (V&S)

Målsætning 3: Den kollektive trafik skal løbende tilpasses behovet, og bidrage til at ”forkorte” afstandene i kommunen. Mål (effekter) Anvendelsen af den kollektive trafik optimeres

Indsats  Introduktion af flexbusser  Revurdere muligheden for af udnytte flextaxa eksempelvs ved en visitationspraksis  Deltagelse i tværgående projekter om udvikling af ”min rejseplan” og registrering af brugere af flexbusser  Understøtte politisk arbejde for at øge hastigheden på de vestjyske tognet (V&S)  Understøtte politisk arbejde for at etablere trinbræt på nøglelokationer (V&S)  Vurdering af muligheder for at etablere shuttlebus-ordning mellem Ringkøbing og Søndervig (V&S)

64


TEKNIK-

Mål (effekter) Vi vil understøtte samkørselsordninger

alternative

OG

MILJØUDVALGET

Indsats  Videreførelse af projekter med el-delebil (V&S)

Natur- og ressourcepolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til natur- og ressourcepolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Land og Vand, Kultur, Natur og Fritid samt Affald- Genbrug der hører under Trafik, Vej. Driftsbudgettet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2020 2021 2022 2023 Kultur, Natur og Fritid, i alt Naturfredning Momhøje Naturcenter Ud på tur kalender Nationalpark Skjern Å Diverse grunde og jordstykker (indtægter) Diverse grunde og jordstykker Legepladser Skove og Naturområder Parker og grønne områder Flagning, juleudsm., kunstværker m.v. Naturbeskyttelse Strandrensning

Land og Vand, i alt Tilsyn - vandløbsvæsen Fællesudg./indtægter - vedl. Vandløb Bekæmpelse af bjørneklo Restaureringsarbejder Pumpe- og landvindingslag Olieforurening langs Vesterhavet Miljøtilsyn - virksomheder Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. Rottebekæmpelse og øvrige skadedyr Genbrug (Skattefiansieret område) Indsamling af batterier og akkumulatorer I alt

8.681 1.251 79 128 565 -492 868 356 -9 3.458 999 203 1.275

7.874 1.209 79 128

7.833 1.168 79 128

7.692 1.027 79 128

-492 668 356 -9 3.458 999 203 1.275

-492 668 356 -9 3.458 999 203 1.275

-492 668 356 -9 3.458 999 203 1.275

8.868 35 4.989 50 2.232 0 12 -872 2.372 50 44 44 17.593

8.868 35 4.989 50 2.232 0 12 -872 2.372 50 44 44 16.786

8.868 35 4.989 50 2.232 0 12 -872 2.372 50 44 44 16.745

8.868 35 4.989 50 2.232 0 12 -872 2.372 50 44 44 16.604

Herudover er der på det brugerfinansierede område afsat følgende driftsbudget for perioden: Område (beløb i hele tusinde) 2020 2021 2022 Ordninger for dagrenovation 2.159 2.159 2.159 Genbrugsstationer -5.506 -5.506 -5.506 Genbrug i alt -3.347 -3.347 -3.347

2023 2.159 -5.506 -3.347

På anlægsdelen er der på det skattefinansierede område afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) 2020 2021 2022 Naturområder 1.579 1.579 1.579 Kystsikring - Vesterhavet 6.000 6.000 6.000 Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr. 1.079 1.079 1.079 Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan 442 442 442 Imødekommenhed 163 163 163 Gearingspulje 575 575 575 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing 531 531 531 Anlæg i alt 10.369 10.369 10.369

2023 1.579 6.000 1.079 442 163 575 531 10.369

65


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

På anlægsdelen for det brugerfinansierede område er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) 2020 2021 2022 Udsortering organisk affald – helårsbeboelse 26.193 Udsortering organisk affald – sommerhuse 9.663 Renovering af Hvide Sande Genbrugsplads 3.052 Anlæg i alt 29.245 9.663 0

2023

0

Natur- og ressourcepolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Naturen og den biologiske mangfoldighed skal være med til at danne rammen for borgernes livskvalitet og oplevelser samt for kommunens udvikling. Mål (effekter) Indsats Vi vil synliggøre det rekreative potentiale og naturværdierne i kommunens naturområder.

Vi vil sikre en prioriteret indsats på udvalgte naturområder i kommunen.

 Sikre et konstruktivt samarbejde med skoleområdet og naturvejlederne for derigennem at skabe et større kendskab til den biologiske mangfoldighed  Sikre en gennemgang af kommunens §3-natur over en 10-årig periode  Kortlægge de uberørte naturområder i kommunen og udarbejde en plan til fortsat opretholdelse af områdernes naturværdier  Synliggøre og formidle ved hjælp af skiltning, adgangsforhold, transport og udarbejdelse af foldere og elektronisk oplysning  Udarbejde et kommunens bidrag til ”Grønt Danmarkskort”  Etablering af Nationalpark Skjern Å  Kortlægning og eksponering af naturstierne med henblik på at skabe øget tilgængelighed til naturen og sammenhæng med kommunens øvrige stinet  Udarbejdelse af plejeplaner og optimering af plejen af fredede arealer med henblik på at skabe en systematik i udførelsen af plejeindsatsen  Inspirere til og gennemføre indsatser i Natura2000 områder i samarbejde med lodsejere  Opstille konkrete mål for arter og naturværdier, der er særlige for kommunen og identificere indsatser for dem  Forøge den biologiske, rekreative og sundhedsmæssig værdi af kommunen skove ved etablering af mere bynær skov  Udbygge de rekreative faciliteter i de bynære skove  Udarbejde handlingsplaner for alle kommunens skovarealer

Målsætning 2: Vi vil være en kommune, hvor affald anvendes som en ressource for produktion og energi Mål (effekter) Indsats Der vedtages en ny ressourceplan for RKSK for perioden 2021-2026 I 2022 skal genanvendelsesprocenten på plast, glas, metal, papir, pap, organisk affald og træ i husholdningsaffaldet være min. 50%

Erhvervslivets genanvendelse skal højnes

 Nedsættelse af en styregruppe til at koordinere processen samt opsætte mål ud fra input fra borgerne  Implementering af affaldsstrategien i samarbejde med borgere  Udrulning af ny affaldsordning med husstandsindsamling af madaffald i by, land og sommerhusområder.  Gennemførelse af oplysningskampagner.  Implementer metode til at beregne genanvendelsesprocenter baseret på sikre måleparametre  Gennemførelse af pilotprojekter på udvalgte institutioner med henblik på øget sortering  Deltagelse i netværksgruppe under Erhvervsrådet for virksomheder med fokus på energi- og ressourceoptimering.  Udvælgelse og dialog om udvalgte fokus-genanvendelsesfraktioner på netværksmøder.  Deltagelse i kommunens interne cirkulære økonomi gruppe  Revision af paradigme for genanvendelse ved kommunale nedrivningsprojekter  Udarbejdelse af retningslinjer for affaldshåndtering ved kommunale byggeprojekter  Sikre et fokus på dialogen om genanvendelse i forbindelse med virksomhedstilsyn  Følge op på nedrivningssager så vi sikrer korrekt bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald  Begrænse biloplag og lignende ved løbende opfølgning

66


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Målsætning 3: Vi forvalter naturressourcerne og kulturlandskabet, så vi sikrer forsyningssikkerheden for fremtidige generationer Mål (effekter) Indsats Vi sikrer, at kommunens borgere kan få ubehandlet drikkevand Kommuneplanen revideres med hensyntagen til kulturlandskabet

 Udarbejde indsatsplaner for indvindingsområderne inklusiv de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)  Monitorere og følge op på vandkvaliteten i vandværkers boringer  Resultaterne fra Landskabskarakteranalysen indarbejdes i kommuneplanen  Udarbejdelse af kort og retningslinjer for kommuneplantemaerne: skovrejsning, landskab og større sammenhængende landskaber

Målsætning 4: Vi forbereder os til fremtidens klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning Mål (effekter) Indsats Vi vil minimere risikoen for oversvømmelse af byområder i kommunen

Fællesaftalen om kystsikring sikrer at Vestkystens tilbagetrækning standses og at kystlinjen i stedet fremrykkes til tidligere niveau

 Gennemførelse af projekter med henblik på at tilbageholde vand i oplandet, hvor det er relevant  Samtænke naturgenopretning og tilbageholdelse af vand i oplandet  Etablere klimaprojekter i byerne i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning  Klimaforandringsproblematikken indtænkes i lokalplaner, blandt andet ved planlægning for LAR-løsninger  Sikre at kommunens økonomiske bidrag til gennemførelse af Kystdirektoratets kystsikring adresseres i budgetforhandlingerne  Understøtte Kystdirektoratets arbejde med miljøvurderinger

67


BØRNE-

OG

FAMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget har ansvaret for opgaverne under Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning.

Børn og Familie Børn og Familie varetager opgaver, der relaterer sig til Børne- og familiepolitikken og budgettet dækker over budgetmidler til udsatte børn og unge, sundhedspleje, tandpleje, PPR og Børn- og ungelæge

Budgettets fordeling på hovedområder:

Netttoudgifter 2020 - procentvis fordeling Døgninstitutioner 15,2%

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 2,7%

Sundhedsplejen 5,4%

PPR 7,6%

Sikrede døgninstitutioner 2,4%

Tandplejen 12,1%

Plejefamilier 21,0% Familiecentret 8,5%

Børn og Ungelæge 0,3%

Forebyggende foranstaltninger 13,4%

Opholdssteder 11,2% Kvindekrisecentret 0,2%

Budgetforudsætninger – Drift Hele 1.000 kr.

Budgetår

2020

Børn og Familie PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

16.148

Den kommunale tandpleje

25.882

Sundhedsplejen Børn og Ungelægen

11.573 600

Familiecentret RKSK

18.140

Opholdssteder mv. for børn

23.907

Forebyggende foranstaltninger

28.542

Plejefamilier

44.993

Døgninstitutioner for børn og unge

32.317

Sikrede døgninstitutioner

5.205

68


BØRNE-

OG

FAMILIEUDVALGET

Hele 1.000 kr.

Budgetår

2020

Kvindekrisecentre

386

Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

5.712

Nye tiltag og budgetændringer for 2020 Anbringelsesbudgettet blev forhøjet med 5 mio. kr. i 2020 til finansiering af forventet merudgift. Der blev godkendt følgende besparelser:   

Nedlæggelse af udviklingspulje gældende fra 1. januar 2020 med en samlet besparelse på 2,14 mio. kr. Nedlæggelse af stillingen som Børn og Ungelæge pr. 1. juli 2020 med en samlet besparelse på 1,1 mio. kr. pr. år Reduktion af 1 konsulentstilling i Børn og Familie pr. 1. juli 2020 med en samlet besparelse på 0,55 mio. kr. pr. år

I forlængelse af de besluttede besparelser indføres der fra 2020 effektiviseringskrav på de decentrale områder. Effektiviseringskravene lyder på 0,5% af budgettet i 2020 stigende til 2,0% i 2023. For Børn og Familie’s vedkommende er det på Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR og Familiecentret.

Anlæg Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2020 og overslagsårene.

Aktivitetstal Anbragte børn og unge

Budgetteret antal 2019

Budgetteret antal 2020

Gennemsnitspris 2020

Budget 2020

103 6 15 10 5

92 6 22 10 5

463.000 155.000 960.000 204.000 100.000

42.567 971 21.200 2.037 500

16

16

1.475.000

23.600

9

8

1.100.000

8.717

Hele 1.000 kr.

Plejefamilie Netværksplejefamilie Opholdssteder Kost og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner for unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Døgninstitutioner for unge med sociale adfærdsproblemer

69


BØRNE-

OG

FAMILIEUDVALGET

Dagtilbud og Undervisning Dagtilbud og Undervisning varetager opgaver, der relaterer sig til Børne- og familiepolitikken og budgettet dækker over budgetmidler til drift af kommunale, selvejende og private skoler og dagtilbud.

Budgettets fordeling på hovedområder:

Budgetforudsætninger – Drift Hele 1.000 kr.

Budgetår

Dagtilbud og Undervisning Folkeskoler – decentral Folkeskoler – central SFO Befordring Specialundervisning Fri- og efterskoleelever UU, STU, EGU og Ungdomsskole Dagtilbud – decentral - netto Dagtilbud – central Særlige dagtilbud Dagplejen Tilskud til private institutioner/passere og tilskud til pasning egne børn

2020 806.364 302.789 15.014 29.176 19.618 87.394 74.074 51.828 111.306 22460 4.098 42.906 45.701

70


BØRNE-

OG

FAMILIEUDVALGET

Nye tiltag og budgetændringer for 2020 Der blev ikke indarbejdet nye aktiviteter i driftsbudgettet for 2020. Der blev godkendt følgende besparelser:

Nedsættelse af normering i skolefritidsordninger med 0,12 time pr. barn gældende fra 1. januar 2021 Forhøjelse af forældrebetalingsprocenten fra 51% til 55% for børn i skolefritidsordninger og SFOklubber gældende fra 1. januar 2020 Reduktion af central uddannelsespulje med 0,5 mio. kr. gældende fra 1. januar 2020 Reduktion af Ungdomsskolens budgetramme med 0,4 mio. kr. gældende fra 1. januar 2020 Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings budgetramme med 0,25 mio. kr. gældende fra 1. januar 2020 Reduktion af 3 konsulentstillinger i Dagtilbud og Undervisning gældende fra 1. juli 2020 med en samlet besparelse på 1,8 mio. kr. pr. år Ledelsestiden til aftaleenheder under Dagtilbud og Undervisning genberegnes gældende pr. 1. august 2020 med en samlet besparelse på 1 mio. kr. pr. år Budgettildelingen til rengøring til aftaleenheder under Dagtilbud og Undervisning harmoniseres gældende pr. 1. januar 2021 med en samlet besparelse på 4,5 mio. kr. pr. år Skolestruktur - §17 stk. 4 udvalg gældende pr. 1. august 2021 med en samlet besparelse på 4 mio. kr. pr. år

       

Herudover er der stadig afsat 1,5 mio. kr. til styrkelse af 0 - 3 års området. Udmøntningen af det afsatte beløb skal godkendes af Byrådet efter indstilling fra Børne- og Familieudvalget. Der er ikke afsat nogen form for budgetbuffer på området i form af rådighedspulje eller lignende.

Anlæg Der er afsat følgende på anlægsbudgettet for 2020 og overslagsårene.

Investeringsoversigt Hele 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Anlægspulje under BFU IT-strategi, 2017-2020 IT-strategi, 2021 - 2024 Renovering af toiletter på skoler Skolerne i Skjern Pladsproblemer på Skjernåskolen Ungdomsskolen – nye lokaler Bygningsmæssig kapacitet Solstrålen, Videbæk I alt

1.500 5.620

1.500

1.500

1.500

8.296 1.000

8.200 1.000

8.200

24.320

10.796

17.300 28.000

9.700

Budgetteret antal 2019

Budgetteret antal 2020

Gennemsnit pris 2020

Budget 2020

1.000 1.000 500 10.000 4.700

Aktivitetstal Dagtilbud Dagpleje Børn

-

Dagplejere

Tilskud til privat pasning

Hele 1.000 kr. 523

485

146

133

Brutto 111.592 kr. Netto 83.695 kr. -

245

216

63.889 kr.

54.122

13.800

40.592

71


BØRNE-

Dagtilbud - inklusiv selvejende Vuggestuebørn

-

Børnehavebørn

-

Skolebørn

Private institutioner – i alt Vuggestuebørn

OG

FAMILIEUDVALGET

Budgetteret antal 2019

Budgetteret antal 2020

Gennemsnit pris 2020

235

230

1.510

1.534

45

40

Brutto 138.723 kr. Netto 108.204 kr. Brutto 76.490 kr. Netto 57.368 kr. Brutto 28.117 kr. Netto 19.682 kr.

Budget 2020

30.519 23.805 117.718 88.289 1.153 807

584 86

100

89.698 kr.

9.176

-

Børnehavebørn

350

370

56.374 kr.

21.326

-

Skolebørn

-

Skolebørn o/59 børn

134 40

134 50

7.768 kr. 7.110 kr.

1.040 358

27

27

95.000 kr.

2.564

14

20

102.550 kr.

-2.051

5.079

4.914

60.127 kr.

295.465

106

103

54.592 kr.

5.623

86

70

77.000 kr.

5.390

41

50

77.000 kr.

-3.846

1.546

1.455

Brutto 27.096 kr. Netto 12.193 kr. Brutto 14.676 kr. Netto 6.605 kr.

39.425

Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Undervisning Elevtal i folkeskoler pr. 5. september 0. – 9. klassetrin (excl. grunde og bygninger)

10. klassetrin Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Skolefritidsordninger

SFO-klubber

Mellemkommunale betalinger til SFO v/folkeskoler Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Elever i friskoler pr. 5 september Børn indskrevet i SFO ved friskoler pr. 5. september Elever i efterskoler pr. 5. september Specialområdet Skjernåskolen Skjernåskolens SFO Rindum Kjærgaard Centerklasserne Dagskolen, Opsund Undervisning i regionale tilbud Mellemkommunale betalinger

255

210

17.741 3.082 1.387

11

11

22.750 kr.

250

18

18

22.750 kr.

-404

1.285

1.246

37.726 kr.

47.007

316 735

300 694

7.483 kr. 35.766 kr.

2.245 24.822

115 70 78 146 20 6

100 60 67 160 20 6

299.630 kr. 87.516 kr. 284.134 kr. 143.050 kr. 192.950 kr. 434.000 kr.

29.963 5.251 19.037 22.888 3.859 2.604

72


BØRNE-

-

OG

FAMILIEUDVALGET

Budgetteret antal 2019

Budgetteret antal 2020

Gennemsnit pris 2020

Budget 2020

11

4

280.000 kr.

1.120

15

30

286.100 kr.

8.583

29

22

255.000 kr.

5.608

3

3

46.666 kr.

140

2

2

86.500 kr.

-173

28

26,5

178.000 kr.

4.724

48

48

215.000 kr.

10.320

23

14

278.786 kr.

3.903

Betalinger til kommuner visiterede

-

Betalinger til kommuner anbragte

-

Betalinger fra kommuner

Mellemkommunale betalinger til SFO ved specialskoler Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU) STU-huset, Tarm -

Betaling til/fra andre kommuner

Specialbørnehaven

Børne- og Familiepolitik - Mål, effekter og indsatser: Børne- og familiepolitikken dækker både Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning. Målsætning 1 – Fælles børne- og ungesyn: I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdes ud fra et fælles anerkendende og ressourceorienteret syn på børn og unge i et samarbejde med forældrene, som bygger på tillid og respekt. Mål (effekter) Dagplejen, dagtilbud, skoler og i Børn og Familie skal der arbejdes ud fra et fælles syn på børn og læring, for at skabe den røde tråd. Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Det forventes derfor, at forældrene involveres og støtter målene og arbejdet.

Indsats Der iværksættes tiltag med henblik på udvikling af personalets relationskompetencer.

Målsætning 2 – Faglighed: Børn og unge skal lære og udvikle sig bedst muligt inden for de givne rammer. Mål (effekter) Alle børn i dagtilbud skal møde passende udfordringer og have mulighed for at lære og udvikle sig så meget, de kan.

Børne- og Familieudvalget forventer, at skolerne i Ringkøbing-Skjern kommune når målene med folkeskolereformen, herunder at

Indsats  For at støtte udviklingen af kvalitet og faglighed skal der arbejdes systematisk med videndeling og med fælles tilgange til udvikling af læringsmiljøerne med udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden.  Som støtte for den fælles kvalitetsudvikling udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport med mål for de enkelte dagtilbud.  Der skal arbejdes med synlige læringsmål, aktiviteter og evaluering i forhold til det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske personale. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal udvikles, således at formulering af mål og evaluering af praksis i højere grad end i dag bliver fundamentet for videndeling.  Den faglige ledelse i dagtilbuddene skal styrkes ved at formulere klare mål for ledelsen og ved at opprioritere efter- og videreuddannelse for lederne.  Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test  Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år  Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år  Elevernes trivsel skal øges

73


BØRNE-

OG

FAMILIEUDVALGET

Målsætning 3 – Overgange og helhed: Der skal sikres gode overgange og helhed i indsatsen. Mål (effekter) Alle børn, der starter i et nyt dagtilbud eller skole eller har brug for hjælp fra Børn og Familie, skal forbinde overgangen eller indsatsen med tryghed, forudsigelighed og anerkendelse. Vigtige informationer om barnet må ikke tabes i forbindelse med overgangen.

Indsats  Børn og Familie har pligt til at samarbejde med andre professionelle, foruden børn, unge og deres forældre, så alle parter oplever helhed og sammenhæng i både tilbud og indsatser.

Målsætning 4 – Aktive medborgere: Forældre og andre nære voksne er en afgørende ressource ikke kun i forhold til det enkelte barn, men også som støtte for de professionelle der, hvor børnene færdes. Mål (effekter) Det er vigtigt, at forældrene tager et medansvar, hvor barnet indgår i et fællesskab.

Borgerne tager medansvar og yder en indsats for fællesskabet, fordi det giver den enkelte indhold i tilværelsen og styrker fællesskabet i kommunen.

Indsats  Forældrene skal tages alvorligt og mødes med anerkendelse. De professionelle skal kunne rumme, at forældrene er forskellige.  Der arbejdes målrettet med forældresamarbejde, hvor forældrene mødes åbent som ligeværdige samarbejdspartnere i samarbejdet omkring det enkelte barn.  Det gode samarbejde med forældrene skal styrkes.  Børn og Familie skal hjælpe og støtte børn og unge i deres nærmiljø og inddrage de ressourcer, der er til stede i familien, det private netværk og det professionelle netværk.  Børn og Familie udarbejder en strategi for samarbejdet med de nære voksne.  Børne- og Familieudvalget ønsker at styrke det aktive medborgerskab ved aktivt at engagere og påskønne frivillig indsats som supplement til den indsats, der ydes af de ansatte.  Interessen for at deltage i forældrebestyrelser og skolebestyrelser skal styrkes. Der skal gøres en indsats for at få flere forældre til at stille op til valg til bestyrelsen.  Alle skoler forventes at åbne sig over for lokalsamfundet og indlede samarbejde med erhvervs- og foreningslivet og andre relevante samarbejdspartnere.  Alle dagtilbud og skoler skal beskrive hvilke aktiviteter, forældrene og andre kan deltage i som frivillige.  Dagtilbud og Undervisning har ansvar for at formalisere den frivillige indsats, således at frivillige får mere information og lettere kommer i kontakt med dagtilbud og skoler.

Målsætning 5 – Fællesskaber og trivsel: Alle børn og unge skal inddrages i fællesskabet med grundlæggende respekt for deres ressourcer og særegenhed. Børne- og Familieudvalget ønsker, at alle, der har med børns og unges liv at gøre, tager et medansvar for at udvikle og styrke de fællesskaber, som har så stor betydning for trivsel og udvikling. Mål (effekter) Alle børn skal være en del af et fællesskab, og det pædagogiske arbejde med inkluderende fælleskaber er en fælles opgave for alle ansatte og ledelsens ansvar.

Indsats  Alle dagtilbud og skoler skal have en handleplan for arbejdet med børnenes trivsel. Dagtilbud og Undervisning udarbejder fælles standarder for indsatsen  Forældrene inddrages i arbejdet med inkluderende fælleskaber, hvor fællesskabers betydning for barnet drøftes med forældrene, og hvor forældrenes opbakning ses som betydningsfuld i forhold til børnenes muligheder for at deltage i fællesskaber.  Alle børn har behov for tilhørsforhold, succeser, anerkendelse og venskaber, og pædagogikken afspejler den konkrete børnegruppe, således at alle børn får muligheder for at være en del af både voksenstyrede- og ikke voksenstyrede fælleskaber i det enkelte dagtilbud.  Det er vigtigt at beherske dansk, hvis man skal være en del af fællesskabet. Dagtilbud, skoler og børne- og familieafdelingen skal derfor have særlig fokus på børn med dansk som 2. sprog og deres forældre.

74


BØRNE-

OG

FAMILIEUDVALGET

Målsætning 6 – Sundhed og forebyggelse: Børn og unge skal have hjælp på det rigtige tidspunkt. Mål (effekter) Børne- og Familieudvalget ønsker, at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal styrkes over alt, hvor det giver mening. Ringkøbing-Skjern Kommune skal arbejde systematisk med forebyggelse og prioritere de indsatser, hvor man kan forvente de bedste resultater for alle børn.

Indsats  Dagtilbud og skoler spiller en vigtig rolle i den forebyggende indsats. Dagtilbuddene og skolerne har pligt til at være opmærksom på børn, som befinder sig i udsatte positioner, og såfremt der er kendskab til mistrivsel, skal der rettes henvendelse til Børn og Familie.  Børn med dansk som 2. sprog tilbydes en særlig indsats, som bygger på anerkendelse af børnenes kulturelle baggrund, med henblik på at udvikle deres kendskab til dansk. Dagtilbud skal bidrage til, at børn med dansk som 2. sprog, kan starte i skolen med de nødvendige forudsætninger.  Børn med dansk som 2. sprog tilbydes en særlige indsats med henblik på at udvikle deres kendskab til dansk. Indsatsen skal medvirke til mindske forskellene fagligt og socialt mellem børn af indvandrere og etnisk danske børn.  Der skal være særlig opmærksomhed på at udvikle samarbejde med flygtninge og indvandrere, som ikke behersker det danske sprog.  Anbragte unge er i en særlig risiko for at opnå dårlige skolekundskaber. Som følge heraf skal der ydes en fokuseret indsats på dette område.  Tilbud tilrettelægges, så der ydes en generel og individuel forebyggende og sundhedsfremmende indsats i form af eksempelvis forældreuddannelse til kommende forældre, specifikke sundhedsrettede indsatser knyttet til tandsundheden hos børn og unge, og den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Sundhedsplejen, samt indsatser målrettet udsatte børn, unge og deres familier.  Adgangen til hjælp skal synliggøres endnu mere. Det er vigtigt, at adgangen til alle ydelser er mest mulig tydelig for både borgere og professionelle.  Der skal etableres en særlig målrettet indsats mod de 0-6 årige. Ved tidlig indsats forstår vi, at der gribes ind så tidligt som muligt, når barnet lever under risikofyldte opvækstvilkår, eller barnet allerede er begyndt at vise symptomer på ugunstig udvikling.

Målsætning 7 – Innovation: Alle i børne- og familieområdet har fokus på innovation som vejen til vækst og fremskridt. Mål (effekter) Målet er, at børn og unge tilegner sig viden og arbejder med innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre.

Indsats  Aktiviteterne i dagtilbud skal bygge på barnets naturlige trang til at opleve, udforske, eksperimentere og udtrykke sig. Dagtilbud skal derfor arbejde bevidst med at udvikle rum, hvor børnene gennem leg og læring kan udtrykke sig kreativt.  Børne- og Familieudvalget ønsker, at skolerne uddanner alle unge til kreativitet, innovation og iværksætteri.

Målsætning 8 – Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne: Naturen er en kilde til oplevelse og læring. Mål (effekter) Visionen om en kommune, hvor  der er fællesskaber,  man arbejder sammen på tværs for at finde de bedste løsninger,  innovation er i højsædet, og  naturen er en kilde til oplevelser og læring skal komme til udtryk i hverdagen i arbejdet med børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Børne- og Familieudvalget lægger stor vægt på, at børn og unge opnår forståelse for og glæde ved naturen og naturens betydning for livsvilkår og kultur i Vestjylland

Indsats  Det pædagogiske læreplanstema: natur og naturfænomener under-støtter og dokumenterer det pædagogiske arbejde i 0-6 års området som en del af Naturens Rige og understøtter den kommunale vision om, at ”VI VIL benytte og beskytte naturen som vores skatkammer”.  I Ringkøbing-Skjern Kommune er der rige muligheder for at inddrage naturen og naturfænomener i skolernes undervisning og på den måde skabe anderledes læringsrum, som bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel.

75


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for dele af opgaverne under Land, By og Kultur og opgaverne relaterer sig til Fritidslivspolitikken.

Budgettets fordeling på hovedområder: Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2020 er på 88 mio. kr. netto og er fordelt på følgende overordnede områder:

2020 Kulturområdet 44%

Fritidsområdet 56%

Område (beløb i hele tusinde) Kulturområdet Fritidsområdet Kultur- og Fritid i alt

2020 38.685 49.306 87.991

2021 38.783 49.306 88.089

2022 37.766 48.412 86.178

2023 37.637 48.412 86.049

Anlæg. Der er i budgetperioden afsat i alt 16,9 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget: Projekt (beløb i hele tusinde) 2020 2021 2022 2023 Kultur- og Fritid, anlæg i alt 6.668 3.413 3.413 3.413

Nye tiltag og budgetændringer for 2020 Budgetlægningen for 2020 blev godkendt bl.a. med en forhøjelse af lokaletilskud til foreninger med henblik på at forhøje lokaletilskudsprocenten fra 68 til 75%. I forbindelse med lovændring omkring kommunalt ejerskab af Dansk BiblioteksCenter er området blevet DUT-reguleret med 416.000 kr. årligt Budgettet for 2020 er reduceret med i alt 2,141 mio. kr. stigende til en samlet årlig besparelse i 2023 med 6,365 mio. kr. I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Kultur- og Fritid:

76


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Område (beløb i hele tusinde) Dansk BiblioteksCenter Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum Lokaletilskud øges fra 68% til 75% I alt Besparelser: Nedlæggelse af boldbaner Ekstrabevilling til børn og unges fritidsaktiviteter Fjernelse af frivillighedspuljen Reduktion af budgetposter – ungdomsklubber og tennisbaner Hvide Sande Bibliotek gøres til 100% selvbetjent Reduktion af tilskud til Hvide Sande Masterclass Teatret OM – fjernelse af tilskud til UR-NAT festival Reduktion af tilskud til Ringkøbing-Skjern Museum Reduktion af tilskud til Musikskolen Foreningers brug af friskoler – kommunalt tilskud Spareforslag – effektiviseringskrav 0,5% 2020-2023 Besparelser i alt Kultur- og Fritid i alt

2020 416 250 1.750 2.416

2021 416 250 1.750 2.416

2022 416

2023 416

1.750 2.166

1.750 2.166

-200 -300 -100

-100 -200 -300 -100

-100 -200 -300 -100

-100 -200 -300 -100

-50 -200 -75 -75 -253 -128 -1.381 1.035

-200 -50 -200 -75 -75 -253 -257 -1.810 606

-200 -50 -200 -75 -75 -253 -385 -1.938 228

-200 -50 -200 -75 -75 -253 -514 -2.067 99

Aktivitetstal for 2019: Fritid: Lokaletilskud – antal foreninger Aftenskoler

2019

Forventet 2020

Pris pr. aktivitet

180 10

178 10

103.000 203.000

Fritidslivspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til Fritidslivsspolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Kultur- og Fritid. Herudover vil der være indsatser, der vil blive finansieret af drifts- og anlægsmidler på Naturområdet. Disse midler er afsat under Teknik- og Miljøområdet Driftsbudgettet på Kultur og- Fritidsområdet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2020 Kulturområdet i alt 38.685 Fællesudgifter- og indtægter, museer 6.524 Biografer 101 Teatre 1.383 Fællesudg./indt., andre kulturelle opg, 4.171 Ringkøbing-Skjern Musikskole 7.062 Ringkøbing-Skjern Bibliotek 19.444 Fritidsområdet i alt 49.306 Stadions og idrætsanlæg 4.202 Klubhuse og omklædningsrum 1.281 Idræts- og svømmehaller, friluftsbade 5.707 Kulturcentre og aktivitetshuse 257 Ringkøbing Svømmehal 1.376 Hvide Sande Hallen 1.458 Holmsland Hallen 342 Vesterhavs-Hallen 107 Videbæk Idræts- og Fritidscenter 3.514 Troldhede Kultur- og Idrætscenter 436 Tarm Idrætscenter 2.410 Lem Hallen 266

2021 38.783 6.524 101 1.383 4.598 7.027 19.150 49.306 4.102 1.281 5.707 257 1.376 1.458 342 107 3.514 436 2.410 266

2022 37.766 6.274 101 1.383 3.959 6.992 19.057 48.412 4.102 1.281 5.707 257 1.376 1.458 342 107 3.514 436 2.410 266

2023 37.637 6.274 101 1.383 3.959 6.957 18.963 48.412 4.102 1.281 5.707 257 1.376 1.458 342 107 3.514 436 2.410 266

77


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Fonden Lem Svømmebad Skjern Kulturcenter Tim Hallen Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac. Fælles, folkeoplysn./fritidsaktiviteter IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. Lokaletilskud Fritidsaktiv. Uden for folkeoplysningsloven Kultur- og Fritid, i alt På anlægsdelen er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) Anlægstilskud idrætshaller Ringkøbing Vandrehjem – indfrielse af lån Anlægstilskud indgangsparti Mejeriet, Tarm Anlæg i alt

221 163 230 560 62 516 2.031 2.808 18.290 966 87.991

221 163 230 560 62 516 2.031 3.968 18.290 966 88.089

221 163 230 560 62 516 2.031 3.968 18.290

221 163 230 560 62 516 2.031 3.968 18.290

86.178

86.049

2020 3.413 2.490 765 6.668

2021 3.413

2022 3.413

2023 3.413

3.413

3.413

3.413

Fritidslivspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Vi sikre et aktivt kultur- og fritidsliv for alle aldersgrupper, hvor der skabes muligheder for at den enkelte kan udfordres og dyrke sine interesser både alene og i fællesskaber Mål (effekter) Vi vil styrke forudsætningerne for den aktive families deltagelse i fritdslivet

Vi vil styrke samarbejdet mellem professionelle og frivillig aktører på tværs af faciliteter

Vi vil styrke talentudviklingen indenfor kultur- og fritidsområdet

Vi vil understøtte arbejdet med at finde nye og enkle løsninger på fritidsområdets udfordringer

Indsats  Der skal etableres flere faciliteter til f.eks. overnatning, mødesteder i naturen, bålsteder, platforme for familieaktiviteter.  I samarbejde med foreningerne arbejdes der på at få samlede tilbud til familierne, f.eks. gennem familiekontingenter  Der laves familierettede tilbud om aktiviteter i naturen sammen med deltagerne i ’Det forpligtende samarbejde’  Der arbejdes med temaet ’Aktiviteter på skærmfri dag’  Der laves kulturelle familieevents, hvor der er fokus på børns aktive deltagelse som medskabere  Professionelle kokke laver (bål)mad med ’amatør-kokke’  Der arbejdes videre med projektet ’Liv i balance’  Rethink ageing-projektet udvikles  Borgere skal aktivt deltage i de kommende film og tv-serier, som skuespillere, som hjælpere og som ambassadører.  Professionelle filmfolk uddanner børn og unge i at bruge filmmediet, f.eks. gennem en videreudvikling af POV  Der etableres relationer i samspillet mellem professionelle musikere og fritids-musikere i regi af det kommende regionale spillested Generator.  Learn Handball konceptet gennemføres og indtænkes i andre sportsgrene  POV-projektet udvikles til flere skoler  Filmfestival for børn og unges egne film udvikles  Kulturskolen etableres  Det regionale spillested Generator går i tæt samarbejde med Kulturskolen  Der etableres et samarbejde med Dansk Talent Akademi (DTA) om nye former for decentral talentudvikling  Unglederuddannelsen udbygges  Der laves en årlig mesterskabs-fejring, hvor også årets talenter fejres indenfor både kultur, fritid og natur.  I samarbejde med foreningerne sættes der fokus på lederrekruttering  Der etableres en ny tilskudsstruktur  Der skal udvikles en model for synlighed og koordinering af aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet.  Sammen med foreninger og haller findes løsning til maksimal udnyttelse af idrætsfaciliteter

78


KULTUR-

Mål (effekter)

OG

FRITIDSUDVALGET

Indsats  Der etableres i samarbejde med Frivillig Vest et frivilligt korps af værter og hjælpere til arrangementer – RKSK rethinkers.  Kultursamarbejdet – hvordan kan medlemmer afhjælpes.  Der arbejdes på en model til at hjælpe foreningerne med at holde fokus på kerneopgaven i stedet for bureaukratiet.

Målsætning 2: Vi skaber rammerne for et kultur- og fritidsliv, som med respekt for det eksisterende, tør eksperimentere og tænke stort. Mål (effekter) Indsats Vi vil styrke udviklingen af det kreative område, og understøtte lokale kreative miljøer, hvor forskellige aldersgrupper kan mødes og inspirere hinanden Vi vil involvere unge i videreudvikling af satsninger og projekter inden for kultur-, naturog fritidsområdet Vi vil arbejde med en fortsat udvikling af filmog TVserieområdet

Vi vil, med afsæt i lokale styrker og udfordringer, søge inspiration, viden og løsninger gennem deltagelse i nationale og europæiske samarbejder og netværk

 Der etableres kreative værkstedsmuligheder i eksisterende faciliteter med inspiration fra Godsbanen i Aarhus.  Etablering af KulturCrew  Kulturskolen etableres og tilbud udvikles sammen med brugerne  Der etableres et POV-tilbud for voksne  Det kreative og skabende indtænkes i bibliotekernes strategi  Der etableres Kulturpas for børn og unge  Ungdomshus i Ringkøbing Stationsbygning  Ungdomsrådet involveres i udviklingen af satsninger og projekter  Streetpark i Skjern videreudvikles  Der udarbejdes en filmstrategi, som er omdrejningspunkt for det videre arbejde på filmområdet  Der laves en årlig filmfestival for børn og unge egne produktioner  Der skabes lokalt ejerskab, borgere, erhvervsliv, kulturaktører – til filmsatsningen  Filmområdet bliver en del af indholdet i den kommende kulturskole  RKSK er aktiv deltager i arbejdet i Europæisk Kulturregion  Samarbejde med IDAN, SDU og andre nationale aktører om udvikling af fritidsområdet  Udvikling af projektmodel for samarbejde mellem Genvej til Europa, kulturinstitution og kommune ift. samarbejde med internationale partnere og ansøgning til EU's kulturpuljer  RKSK er aktiv deltager i BUM (Netværk for Børn og ungekultur i Midtjylland)  RKSK er aktiv deltager i Den vestdanske Filmpulje  Bibliotekerne er aktiv deltager i den nationale læsestrategi

Målsætning 3: Vi benytter naturen som ramme for nye kultur- og fritidsaktiviteter. Mål (effekter) Indsats Vi vil understøtte, at naturen bliver den naturlige ramme for kultur- og fritidsaktiviteter med et særligt fokus på, at styrke den mentale og fysiske sundhed Vi vil, at naturen, gennem viden om dens muligheder og betingelser, bliver en naturlig del af børns liv

Vi vil fremme adgangen tilgængeligheden til naturen

og

 Der etableres i samarbejde med f.eks. foreninger og haller udendørs faciliteter til at styrke hverdags-bevægelse  I samarbejde med grønne organisationer, ’det forpligtende samarbejde’ m.fl. laves tilbagevendende aktiviteter og events i naturen.  Der skal arbejdes med tilgængelighed som tema på alle planer, ift. til f.eks. synlighed af faciliteter, handicaptilgængelig og mestring.  Vi støtter og videreudvikler Naturens dag  Der arbejdes sammen med grønne organisationer om kendskab til naturen, f.eks. gennem etablering af guidekorps  Der laves målrettede tilbud til skolebørn med udgangspunkt i RKSKs naturkanon  Der laves familieture på tværs af generationer  Kortlægning og synliggørelse af rekreative muligheder i naturen  Der kortlægges og udbygges rekreative muligheder og tilgængelighed for handicappede  Der etableres længere sammenhængende stiforløb i partnerskab med lodsejere, grønne organisationer og andre.  Der etableres løsning til skolebørns transport til naturområderne.

79


HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt Hovedoversigt til budget Hele 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Budget 2020 Udgifter

Budgetoverslag 2021

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2022 Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2023 Udgifter

Indtægter

00. Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger

87.677

Heraf refusion 01. Forsyningsvirksomheder mv.

-39.334

86.164

-160 69.487

-39.728

86.117

-160

-72.834

69.487

-40.127

85.970

-40.535

-72.834

69.487

-72.834

-160

-72.834

69.487

-160

02. Vejvæsen

105.244

-8.197

105.346

-8.197

104.313

-8.197

102.380

-8.197

03. Undervisning og kultur

739.186

-44.858

725.858

-44.858

712.386

-44.858

705.235

-44.858

Heraf refusion 04. Sundhedsområdet 05. Social- og sundhedsvæsen

-2.126

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

-2.126

-2.126

-3.006

297.897

-3.006

297.269

-3.006

296.732

-3.006

2.555.519

-488.713

2.547.780

-488.278

2.560.465

-488.278

2.570.239

-488.278

Heraf refusion 06. Administration

-2.126

300.065

-276.093 412.567 4.269.245

Heraf refusion

-275.704

-275.704

-275.704

-14.036

377.347

-13.389

375.526

-12.151

373.951

-11.704

-670.978

4.209.879

-670.290

4.205.563

-669.451

4.203.994

-669.412

-278.379

-277.990

-277.990

-277.990

B. Anlægsvirksomhed 00. Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger

50.031

-10.773

46.268

-9.900

43.662

-10.979

40.360

01. Forsyningsvirksomheder mv.

29.245

02. Vejvæsen

40.368

41.261

22.161

21.161

03. Undervisning og kultur

29.798

14.209

14.113

13.113

-8.219

9.663

04. Sundhedsområdet 05. Social- og sundhedsvæsen

8.479

2.310

19.062

4.789

06. Administration

9.206

10.000

16.106

36.078

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

167.127

-10.773

Pris- og lønstigninger

123.711

-9.900

115.104

-10.979

115.501

-8.219

92.093

-12.200

186.021

-23.991

282.825

-36.369

C. 07 Renter I ALT

2.807

3.128

3.371

1.726

4.021

427

4.557

-757

79.543

-74.822

79.543

-71.824

79.104

-81.626

89.104

-83.628

79.543

-74.822

79.543

-71.824

79.104

-81.626

89.104

-83.628

D. 08 Balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydninger i alt E. 08 Afdrag på lån I ALT (Debetsiden på 08.55) A + B + C + D + E + P&L

52.623 4.571.345

54.930 -753.445

4.563.527

56.769 -762.488

4.646.582

58.640 -785.620

4.754.621

-798.385

F. 08 Finansiering Forbrug af likvide aktiver Optagelse af lån Tilskud og udligning Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

-158.755

-43.636

-15.324

-34.888

-21.132

-21.132

-43.626 -21.132

6.368

-869.965

6.445

-900.032

6.564

-930.054

6.686

-935.619

635

-2.761.295

645

-2.843.329

589

-2.901.605

597

-2.963.142

7.003

-3.824.903

7.090

-3.808.129

7.153

-3.868.115

7.283

-3.963.519

4.578.348

-4.578.348

4.570.617

-4.570.617

4.653.735

-4.653.735

4.761.904

-4.761.904

80


PRIS-

OG LØNFREMSKRIVNING

Pris- og lønfremskrivning Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Art 1

Lønninger

2019–2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2,78

2,80

2,80

2,80

2.2 Fødevarer *

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Brændsel og drivmidler *

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6 Køb af jord og bygninger

3,40

0,92

0,92

0,92

2.7 Anskaffelser

1,74

0,92

0,92

0,92

2.9 Øvrige varekøb *

0,00

0,00

0,00

0,00

4.0 Tjenesteydelser u/moms *

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5 Entreprenør og håndværk

1,72

1,72

1,72

1,72

4.6 Betalinger til staten

1,54

1,53

1,53

1,53

4.7 Betalinger til kommuner

2,55

2,52

2,52

2,52

4.8 Betalinger til regioner

2,43

2,40

2,40

2,40

4.9 Øvrige tjenesteydelser

2,20

2,20

2,20

2,20

5.1 Tjenestemandspensioner

2,85

2,80

2,80

2,80

5.2 Overførsler til personer

1,35

1,35

1,35

1,35

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

2,16

2,16

2,16

2,16

6

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1 Egne huslejeindtægter

2,55

2,52

2,52

2,52

7.2 Salg af produkter og ydelser

2,55

2,52

2,52

2,52

7.6 Betalinger fra staten

2,55

2,52

2,52

2,52

7.7 Betalinger fra kommuner

2,55

2,52

2,52

2,52

7.8 Betalinger fra regioner

2,55

2,52

2,52

2,52

7.9 Øvrige indtægter

2,55

2,52

2,52

2,52

8

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

Finansudgifter

Finansindtægter

8.6 Statstilskud

*) Arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 er alle nulfremskrevet, og det har de været siden beslutningen i Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2011.

81


TVÆRGÅENDE

ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt 2020 - 2023 Beløb i 1.000 kr. i 2020 priser

Budget 2020

1

2

5

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Lønninger....................................

*

1.746.361

1.743.484

1.745.372

1.746.085

Varekøb.......................................

*

127.204

124.602

123.170

123.170

2.2

Fødevarer

15.901

15.901

15.901

15.901

2.3

Brændsel og drivmidler

28.938

28.978

28.959

28.959

2.6

Køb af jord og bygninger

8.585

7.100

5.800

5.800

2.7

Anskaffelser

6.621

6.752

6.744

6.744

67.159

65.871

65.766

65.766

2.9 Øvrige varekøb 4

Budgetoverslag 2021

1.589.280

1.494.818

1.483.634

1.481.836

4.0 Tjenesteydelser uden moms

Tjenesteydelser m.v. ..................

155.898

99.125

86.751

76.597

4.5 Entreprenør og håndværkerydelser

256.276

218.145

209.743

208.019

4.6 Betalinger til staten

468.763

483.655

493.201

503.451

4.7 Betalinger til kommuner

214.695

203.819

204.127

204.127

4.8 Betalinger til regioner

276.939

275.939

275.939

275.939

4.9 Øvrige tjenesteydelser

216.709

214.135

213.873

213.703

973.527

970.686

968.491

968.404

16.963

16.963

16.963

16.963

5.2 Overførsler til personer

806.828

804.725

804.288

803.901

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

149.736

148.998

147.240

147.540

Tilskud og overførsler..................

*

*

5.1 Tjenestemandspensioner m. v.

6

Finansudgifter..............................

*

-16.779

101.298

131.723

115.958

7

Indtægter.....................................

*

-383.868

-382.142

-382.382

-379.583

7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter 8

Finansindtægter........................... 8

Finansindtægter

8.6 Statstilskud

*

-34.489

-34.883

-35.282

-35.690

-149.815

-149.815

-149.815

-149.815

-2.087

-1.763

-1.042

-670

-92.778

-92.409

-91.892

-91.817

-1.820

-1.820

-1.820

-1.820

-102.879

-101.452

-102.531

-99.771

-4.035.725

-4.132.639

-4.232.038

-4.302.326

-2.846.310

-2.912.849

-2.982.092

-3.046.675

-1.189.415

-1.219.790

-1.249.946

-1.255.651

79.893

162.030

246.456

0

0

0

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6

Balance

0

82


DEN

KIRKELIGE LIGNING

Den kirkelige ligning Alle beløb i hele 1.000 kroner

Budget 2020 Udgifter Indtægter

Kirkelige skatter og afgifter Forskudsbeløb af kirkeskat (kirkeskatteprocent 1,05 %)

86.038

Udligningstilskud

3.066

Landskirkeskat

12.149

Kirkekasser: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

71.707 42.727 28.980

Provstiudvalgskasser: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

1.973 850 1.123

Stiftsbidrag: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

410 234 176

Reserveligning: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

910 440 470

Resultat 2020, overskud Balance

09.52.53 Finansiel status: Kirkens tilgodehavende pr. 31.12.2018 iflg. Regnskab 2018 Budgetteret underskud 2019

1.955 86.104

86.104

193 1

Kirkens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.2019 Budgetteret overskud 2020

194 1.955

Kirkens tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.2020

2.149

83


TAKSTER

Takster 2020 Dagtilbudsområdet og skolefritidsordninger.

Takst pr. md. Dagpleje (25%) 48 timer ........................................................................................... 30 timer ...........................................................................................

2.712 kr. 1.763 kr.

Vuggestue (22%) 50 timer ........................................................................................... 30 timer ...........................................................................................

2.993 kr. 2.095 kr.

Børnehave (25%) 50 timer ........................................................................................... 30 timer ...........................................................................................

1.840 kr. 1.196 kr.

Kommunal frokostordning Enhedstakst for vuggestue- og børnehavebørn i de institutioner, der har kommunal frokostordning ....................................................................

528 kr.

Skolebørn i dagtilbud (30%) Hover-Torsted og Ølstrup Fuldtidsplads ..................................................................................... Morgenplads .....................................................................................

893 kr. 286 kr.

Skolefritidsordninger (55%) Fuldtidsplads ..................................................................................... Morgenplads .....................................................................................

1.514 kr. 484 kr.

SFO-klubber (55%) ........................................................................

774 kr.

Ovenstående takster er gældende fra 1. januar 2020. Forældrebetalingen bliver opkrævet over 11 rater. Juli måned er betalingsfri.

84


TAKSTER

Ældreområdet

Takster 2020 Madservice kr. pr. portion: Normal hovedret Lille hovedret Diæt og superkost til småtspisende Ydelser i plejehjem og plejeboliger Fuld kost = døgnkost Fuld kost pr. måned

54,00 kr. 50,00 kr. 54,00 kr.

123,57 kr. 3.759,00 kr.

Øvrige ydelser - kr. pr. måned Vask Servicepakke A Servicepakke A til ægtepar i samme lejlighed Servicepakke B

355,00 220,00 330,00 22,00

kr. kr. kr. kr.

Øvrige ydelser til aflastningsbeboere Vask og leje af linned pr. dag Vask og leje af linned pr. måned Servicepakke A pr. dag Servicepakke B pr. dag

14,00 426,00 7,00 1,00

kr. kr. kr. kr.

Aktivitetsområdet: Brugerbetaling kr. pr. gang Brugerbetaling kr. pr. ½ år Brugerbetaling kr. pr. år Egenbetaling, transport til daghjem kr. pr. tur

25,00 240,00 400,00 55,00

kr. kr. kr. kr.

85


TAKSTER

Teknik og forsyningsområdet Takst/gebyr 2020 (i kr. inkl. moms) Affald, dagrenovation Bringeordning sommerhuse 80 l sæk eller 80 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 80 l sæk eller 80 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 80 l sæk eller 80 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 140 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 140 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 140 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 160 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 160 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 160 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse 200 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 240 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 240 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 240 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 300 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 300 l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 360 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 360 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 360 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 400 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 400 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 600 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 600 l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 800 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 800 l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø Beskyttelsesposer til 400, 600 og 800 l container, 26 tømninger/år Beskyttelsesposer til 400, 600 og 800 l container, 52 tømninger/år Ekstra 80 l sække pr. stk. Ekstra tømning container/sæk Nedgravet container - ugentlig tømning Nedgravet container – 26 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem o.l. Nedgravet container – 12 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem o.l. Nedgravet container – ekstra tømning Behandlingsafgift pr. ton - Der betales et gebyr á conto. En gang årligt pr. 31. december opgøres det faktiske forbrug Genanvendelige materialer Nedgravet container – 52 tømninger pr. år Nedgravet container – 26 tømninger pr. år Nedgravet container – 12 tømninger pr. år Nedgravet container – behovstømning Nedgravet container – ekstra tømning Genbrugsgebyr Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer m.m. Helårsboliger og sommerhuse Adgang til genbrugspladsen årskort, erhverv Øvrige virksomheder Håndværker 0-1 ansatte

769,00 696,00 1.025,00 1.400,00 1.117,00 1.608,00 2.199,00 1.182,00 1.740,00 2.359,00 1.328,00 1.474,00 2.141,00 2.917,00 1.688,00 3.377,00 1.947,00 2.803,00 3.815,00 2.103,00 4.200,00 3.008,00 6.024,00 3.896,00 7.785,00 101,00 201,00 30,00 214,00 16.740,00 12.348,00 8.583,00 520,00 793,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

15.210,00 7.605,00 3.510,00 439,00 585,00

kr. kr. kr. kr. kr.

978,00 kr. 2.012,00 kr. 2.237,00 kr.

86


TAKSTER

Håndværker 2-5 ansatte Håndværker 6-10 ansatte Håndværker over 10 ansatte Adgang til genbrugspladsen månedskort, erhverv

10.312,00 kr. 22.375,00 kr. 55.037,00 kr.

Øvrige virksomheder Håndværker 0-1 ansatte Håndværker 2-5 ansatte Håndværker 6-10 ansatte Håndværker over 10 ansatte

503,00 559,00 2.578,00 5.594,00 13.759,00

kr. kr. kr. kr. kr.

30,00 150,00 60,00 769,00

kr. kr. kr. kr.

1.261,00 342,00 2,60 59,00

kr. kr. kr. kr.

Havne gældende fra 01.04.2020 til 31.03.2021 Fælles for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn Slæbestedsgebyr pr. bomløft Gæstepris pr. dag med overnatning Gæstepris pr. dag uden overnatning Vinterliggeplads – for både der er på land om vinteren Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land/i vand – pr. påbegyndt måned Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse Elafgift Miljøafgift Bådplads efter 1. august afregnes med 50% af m2-taksten (gælder ikke skydepramme og svelleplads i Stauning) Både der står på land hele året afregnes med 50% af m2taksten og fuld fast gebyr Opsigelse før 31.12. Opsigelse fra 1.1. til 31.3. Opsigelse fra 1.4. til 31.5. - 50% af den opkrævede takst Opsigelse efter 31.5. - fuld lejetakst, dvs. ingen tilbagebetaling Leje af bådplads i lystbådsafsnittene i Bork og Ringkøbing og Stauning Havne samt Jollehavnen i Ringkøbing Arealpris pr. m2 inkl. kran Arealpris pr. m2 ekskl. kran Jollehavnen i Ringkøbing – Arealpris pr. m2 inkl. Kran Fast afgift - administrationsgebyr for alle i lystbådeafsnittene og jollehavnen i Ringkøbing inkl. bådplads modtaget efter 1. august, båd på land om sommeren/hele året og de nye bådejere.

0,00 kr. 495,00 kr.

241,00 kr. 197,00 kr. 120,00 kr.

495,00 kr.

Både over 50 m2 betaler ikke for de m2, der ligger ud over 50 m2 Fast afgift bl.a. erhvervsbåde Særlige takster Fiskerbåde i fiskeriafsnittene i Bork, Ringkøbing og Stauning Fiskerbåde i fiskeriafsnittene Bork, Ringkøbing og Stauning Havne inkl. 2 kranløft Smakkejoller i Jollehavnen i Ringkøbing Havn. Sommeropbevaring af bådvogne på land på Bork og Ringkøbing Havn, hvis man ikke har haft en vinterplads på havnen til sin båd

6.754,00 kr. 1.846,00 kr. 2.423,00 kr. 1.094,00 kr. 683,00 kr.

Supplerende kranbetjening pr. gang pr. påbegyndt halve time

587,00 kr.

Leje af mastekran pr. påbegyndt halve time Leje af bådstativer i Bork Havn og Ringkøbing Havn Leje af bådplads i Lille Havn og Ydre Havn i Stauning Havn

50,00 kr. 667,00 kr.

Skydepramme

473,00 kr.

87


TAKSTER

Småbåde, svelleplads på land Både maks. 5 m Både over 5 m Leje af arealer til hytter Ringkøbing, hytter op til 20 m2 Ringkøbing, hytter over 20 m2 Bork, hytter og redskabsrum Stauning (momsfrit) Stauning inkl. kloak (momsfrit) Leje af p-plads for autocampere på Stauning og Ringkøbing Havne Autocampere

Byggesagsgebyr Timepris vedr. byggesager Diverse gebyrer Ejendomsoplysningsskema (lovpligtig) Matrikeloplysning (oplysning kan søges gratis på nettet) Vurderingsattest (oplysning kan søges gratis på nettet) BBR-papirudskrift (gratis på nettet) Opkrævning for private foreninger pr. ejendom

404,00 kr. 1.339,00 kr. 1.812,00 kr. 1.583,00 2.416,00 779,00 6.826,00 7.734,00

kr. kr. kr. kr. kr.

150,00 kr.

578,00 kr. 0,00 kr.

40,00 kr.

88


BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget

side

90

Erhvervs- og Vækstudvalget

side

105

Social- og Sundhedsudvalget

side

108

Beskæftigelsesudvalget

side

127

Teknik- og Miljøudvalget

side

134

Børne- og Familieudvalget

side

141

Kultur- og Fritidsudvalget

side

152

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. (konto7)

side

156

Balanceforskydninger (konto 8)

side

159

89


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I

Økonomiudvalget Byfornyelse 002515 Udgifter til byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri 002518 Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Tilskud til andelsboliger Stauning Lufthavn 023234 Tilskud til Stauning Lufthavn Center For Kommunikation 3.16 032216 Obj.finans.reg.tilbud-C.For Komm.3.16 Politisk organisation Fælles formål, politisk organisation (6. 064240 Partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 Omkostningssteder Borgermøder Gaver.repræs.Kommunalbestyrelsesm. Vielser Kommissioner, råd og nævn 064242 Ældrerådet Handicaprådet Hegnssyn Huslejenævn Beboerklagenævn Ungdomsråd Nytænkn./oppriorit. frivillighedsindsats Natiionalparkudvalget Valg 064243 Kommunalvalg Administrativ organisation Arbejdsmiljøproblemer APV, Adm bygninger 064550 Fællesudgifter og -indtægter administra. 064551 Omkostningssteder Personalebesparelse Indtægter, adm.bidrag for ældreboliger

90

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

446.826 1300001000 Byfornyelse XG-0000013001-00001 2205001000 Driftssikring af boligbyggeri XG-0000022001-00001 XG-0000022001-00004 XG-0000022001-00007 1210305000 Lufthavne XG-0000012103-00001 2205001010 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen XG-0000022004-00001 Hovedfunktion 06.42 2205051005 Fælles formål XG-0000022007-00002 2205051010 Kommunalbestyrelsesmedlemmer XG-0000022008-00001 XG-0000022008-00002 XG-0000022008-00003 2205051015 Kommissioner, råd og nævn XG-0000022009-00002 XG-0000022009-00003 XG-0000022009-00005 XG-0000022009-00006 XG-0000022009-00007 XG-0000022009-00009 XG-0000022009-00014 XG-0000022009-00020 2205051020 Valg m.v. XG-0000022010-00003 Hovedfunktion 06.45 1715051070 Administrationsbygninger 2202001000 Sekretariat og forvaltninger XG-0000022013-00001 XG-0000022013-00004

Indtægter

-23.546

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

411.096

Indtægter

-23.546

408.782

Indtægter

-23.546

776 776 776 553 553 370 88 95 2.025 2.025 2.025 5.253

5.253

5.253

5.253

5.253

5.253 12.004 259 259 259 8.923 8.923 8.790 26 107 0 1.565 1.565 362 52 5 72 22 52 500 500 1.257 1.257 1.257 355.780 796 796 4.862 4.862 1.474 1 0

5.253 11.704 259 259 259 8.923 8.923 8.790 26 107 0 1.265 1.265 362 52 5 72 22 52 500 200 1.257 1.257 1.257 320.601

5.253 11.504 259 259 259 8.923 8.923 8.790 26 107 0 1.065 1.065 362 52 5 72 22 52 500 0 1.257 1.257 1.257 319.492

5.253 11.504 259 259 259 8.923 8.923 8.790 26 107 0 1.065 1.065 362 52 5 72 22 52 500 0 1.257 1.257 1.257 318.383

-15

-15 -15

-15

-11.648

-9.363 -9.363

-1.225

4.841 4.841 1.453 1 0

776 776 776 553 553 370 88 95 2.025 2.025 2.025 5.253

407.423

776 776 776 553 553 370 88 95 2.025 2.025 2.025 5.253

-15

-15 -15

-15

-11.648

-9.363 -9.363

-1.225

4.841 4.841 1.453 1 0

Indtægter

-23.546

776 776 776 553 553 370 88 95 2.025 2.025 2.025 5.253

-15

-15 -15

-15

-11.648

-9.363 -9.363

-1.225

4.841 4.841 1.453 1 0

-15

-15 -15

-15

-11.648

-9.363 -9.363

-1.225


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Indtægter, adm.bidrag for jordforsyning Indtægter, intern lev. af skødeskrivning Indtægter, adm.udg.overf.forsyningsv. Indtægter, gebyrer byggesagsbehanding Revision Lægeerklæringer, Voksenhandicap Lægeerklæringer, Børn og Familie Lægeerklæringer, Borgerservice Elevpulje Tolkebistand Salærer, stempel og dokumentomkostninger Kontingent kommunale sammenslutninger Udgifter vedr. gebyrer og afgifter Øvrige indtægter, Fællesudg./-indtægter Overførte adm.omkostninger Arkiv Regionen Konsulentbistand Gevinstrealisering ved udbud, Administra Koord. på det specialiserede socialområ. Betaling for opkrævn. nedsivningsafgift Carlog Leje af kursuslokaler, Innovest Musskema.dk Administrationsbidrag til Udbetaling DK 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling DK Indtægter moms, administration 064551 Gebyr for opkr. hos grundejerf m.v. Administration-Land, By og Kultur (kt.6) 064551 Kommuneplan Trafik og Vej Byg og Miljø Land og Vand Kultur/Natur/Fritid Planlægning Ejendomscenteret Grp. 001 Myndighedsud., Adm. Land, By og Grp. 002 Øvr. adm., Adm. Land, By og Kul Sekretariatet 064554 Naturbeskyttelse (06.45.54) 064555 Miljøbeskyttelse (06.45.55) 064556 Byggesagsbehandling (06.45.56) Beskæftigelse - i alt

91

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000022013-00005 XG-0000022013-00006 XG-0000022013-00007 XG-0000022013-00010 XG-0000022013-00013 XG-0000022013-00014 XG-0000022013-00015 XG-0000022013-00016 XG-0000022013-00019 XG-0000022013-00021 XG-0000022013-00024 XG-0000022013-00025 XG-0000022013-00026 XG-0000022013-00027 XG-0000022013-00031 XG-0000022013-00033 XG-0000022013-00034 XG-0000022013-00041 XG-0000022013-00043 XG-0000022013-00053 XG-0000022013-00054 XG-0000022013-00058 XG-0000022013-00067 1715001020 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark XG-0000017046-00001 2202001005 Sekretariat og forvaltninger XG-0000022014-00003 1200001000 Sekretariat og forvaltninger XG-0000012146-00001 XG-0000012146-00010 XG-0000012146-00011 XG-0000012146-00012 XG-0000012146-00013 XG-0000012146-00014 XG-0000012146-00015 XG-0000012146-00017 XG-0000012146-00018 XG-0000012146-00035 Naturbeskyttelse XG-0000012146-00019 Miljøbeskyttelse XG-0000012146-00020 Byggesagsbehandling XG-0000012146-00021

Udgifter 0 0 0 0 763 22 26 43 1.752 750 600 2.074 622 0 -7.205 8 1.063 437 240 361 250 1.123 458 14.166 14.166 14.166

Indtægter -313 -100 -1.100 -2.242

-2.000 -2.383

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

0 0 0 0 763 22 26 43 1.752 750 600 2.074 622 0 -7.205 8 1.063 437 240 361 250 1.123 458 12.959 12.959 12.959

-310 -310 -310 50.229 36.738 601 55 90 104 35 104 35 15.045 20.644 25 3.104 3.104 4.522 4.522 5.865 5.865 51.742

Indtægter -313 -100 -1.100 -2.242

-2.000 -2.383

0 0 0 0 763 22 26 43 1.752 750 600 2.074 622 0 -7.205 8 1.063 437 240 361 250 1.123 458 12.913 12.913 12.913

-310 -310 -310 49.021 35.530 601 55 90 104 35 104 35 13.837 20.644 25 3.104 3.104 4.522 4.522 5.865 5.865 50.061

Indtægter -313 -100 -1.100 -2.242

-2.000 -2.383

0 0 0 0 763 22 26 43 1.752 750 600 2.074 622 0 -7.205 8 1.063 437 240 361 250 1.123 458 12.913 12.913 12.913

-310 -310 -310 48.773 35.282 601 55 90 104 35 104 35 13.589 20.644 25 3.104 3.104 4.522 4.522 5.865 5.865 49.805

Indtægter -313 -100 -1.100 -2.242

-2.000 -2.383

-310 -310 -310 48.526 35.035 601 55 90 104 35 104 35 13.342 20.644 25 3.104 3.104 4.522 4.522 5.865 5.865 49.550


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Beskæftigelse, Fælles, konto 06 064551 Omkostningssteder Gevinstrealisering ved udbud, Beskæft. Beskæftigelse, Administrationsenhed kt 6 064551 Omkostningssteder Adm.enhed. kto. 6, Myndighedsudøvelse Adm.enhed. kto. 6, Øvrig administration Social og Integration 064551 Omkostningssteder Rådg.enh., kto. 6, Myndighedsudøvelse Borgerservice og Ydelse 064551 Omkostningssteder Borgerservice og Ydelse, kto.6, Myndigh. Borgerservice og Ydelse, kto.6, HOS-arb. Jobklar 064553 Omkostningssteder Virksomhedsservice, kto. 6 Kontanthjælp, særlig indsats 064553 Sygedagp.opf./Job på særlige vilkår 064553 Sundhed og Omsorg, administration 064557 Omkostningssteder Længerevarende, Sundhed/Omsorg adm. Administration Myndighed Synlighed og åbenhed om resultater Bekæmpelse af ensomhed Specialteam (6.57) 064557 Personale og Digitalisering - i alt Personale og Digitalisering, adm. 064551 IT 064552 IT- og digitaliseringsudgifter 064552 Telefoni og datalinjer DPR/CPR-udgifter KMD-udgifter og andre applikationer Basis PC applikation Service på IT-udstyr og systemer

92

Bevillingsoversigt Drift

1400001000 Sekretariat og forvaltninger XG-0000014001-00003 1400001005 Sekretariat og forvaltninger XG-0000014089-00001 XG-0000014089-00002 1400001050 Sekretariat og forvaltninger XG-0000014090-00001 1400001055 Sekretariat og forvaltninger XG-0000014091-00001 XG-0000014091-00003 1400001060 Jobcentre XG-0000014110-00004 1400001065 Jobcentre 1400001070 Jobcentre 1500001000 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG-0000015118-00002 XG-0000015118-00004 XG-0000015118-00005 XG-0000015118-00008 XG-0000015118-00009 1630501000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 2215001000 Sekretariat og forvaltninger 1715001000 Fælles IT og telefoni 1715001005 Fælles IT og telefoni XG-0000017045-00001 XG-0000017045-00005 XG-0000017045-00006 XG-0000017045-00007 XG-0000017045-00008

Udgifter 395 395 537 -142 3.976 3.976 -594 401 4.169 5.837 5.837 153 5.684 16.411 16.411 162 8.434 7.815 4.440 4.440 4.423 17 6.558 6.558 14.125 14.125 14.661 14.661 13.636 111 30 568 176 140 13.041 13.041 111.515 20.150 20.150 9.178 9.178 36.499 36.499 1.460 100 20.000 3.800 240

Indtægter

0 0 0 0 0 0 0 0

-606

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter -1.286 -1.286 -1.144 -142 3.976 3.976 -594 401 4.169 5.837 5.837 153 5.684 16.411 16.411 162 8.434 7.815 4.440 4.440 4.423 17 6.558 6.558 14.125 14.125 14.329 14.329 13.304 111 30 568 176 140 12.797 12.797 111.463 19.305 19.305 8.767 8.767 37.706 37.706 1.460 100 20.500 3.800 240

Udgifter -1.542 -1.542 -1.400 -142 3.976 3.976 -594 401 4.169 5.837 5.837 153 5.684 16.411 16.411 162 8.434 7.815 4.440 4.440 4.423 17 6.558 6.558 14.125 14.125 14.260 14.260 13.235 111 30 568 176 140 12.739 12.739 111.368 19.211 19.211 8.720 8.720 37.752 37.752 1.460 100 20.500 3.800 240

Udgifter -1.797 -1.797 -1.655 -142 3.976 3.976 -594 401 4.169 5.837 5.837 153 5.684 16.411 16.411 162 8.434 7.815 4.440 4.440 4.423 17 6.558 6.558 14.125 14.125 14.191 14.191 13.166 111 30 568 176 140 12.680 12.680 111.225 19.116 19.116 8.672 8.672 37.752 37.752 1.460 100 20.500 3.800 240

Indtægter

0 0 0 0 0 0 0 0

-606

Indtægter

0 0 0 0 0 0 0 0

-606

Indtægter

0 0 0 0 0 0 0 0

-606


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I ESDH- og dagsordensystem Hjemmeside KORT- og GIS-løsninger Øvrige små IT-systemer Køb af udstyr Doc2mail Drift af VDI-løsning Intranet Salg af licenser Intern afregning KMD produkter Diverse systemer (eksterne) MDM GDPR (EU-databeskyttelsesforordning) Digital infrastruktur IT- og Digitaliseringsstrategi Digitale agenter Sæt Robotterne i arbejde Designmanual Dynamic template Sociale medier Datacenter og central sikkerhed Kopi og print - IKR SAPA Serviceplatform Kantinen, fælles 064551 Omkostningssteder Kantinen, fælles Kantinen, Fælles - moms 064551 Kantinen, Fælles-moms brødordning Arbejdsmiljø, leder- og medarbejderudv. 064551 MED-organisationen Uddan., ledelse, personalemæs. initiativ Arbejdsmiljø Beredskabsaftale AKUT-midler til lokal forsøgsordning Løn- og barselspuljer 065270 Barselsudligningspulje Tillidsmandspulje Forebygg.foranstaltn.arbejdsskader Lokal løndannelse (Ny Løn) 2010 Rekrutteringspulje OK18 Rammebesparelse på Frivilligområdet Ledelsesakademi 065270 Uniq - Diploma

93

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000017045-00009 XG-0000017045-00010 XG-0000017045-00011 XG-0000017045-00015 XG-0000017045-00016 XG-0000017045-00023 XG-0000017045-00035 XG-0000017045-00042 XG-0000017045-00046 XG-0000017045-00048 XG-0000017045-00050 XG-0000017045-00052 XG-0000017045-00055 XG-0000017045-00057 XG-0000017045-00058 XG-0000017045-00059 XG-0000017045-00060 XG-0000017045-00061 XG-0000017045-00064 XG-0000017045-00065 XG-0000017045-00067 XG-0000017045-00068 XG-0000017045-00069 1715100500 Sekretariat og forvaltninger XG-0000017022-00001 1715101000 Sekretariat og forvaltninger XG-0000017020-00002 2215001005 Sekretariat og forvaltninger XG-0000022016-00001 XG-0000022016-00002 XG-0000022016-00003 XG-0000022016-00004 XG-0000022016-00006 2215001010 Løn- og barselspuljer XG-0000022017-00005 XG-0000022017-00006 XG-0000022017-00019 XG-0000022017-00027 XG-0000022017-00059 XG-0000022017-00060 2215001015 Løn- og barselspuljer XG-0000022018-00002

Udgifter 1.302 700 1.450 840 500 200 300 500 -2.000 -800 665 350 450 330 50 150 500 150 100 3.370 792 750 250 4.279 4.279 4.279 0 0 0 0 1.058 1.058 298 466 102 104 88 14.378 14.378 13.833 486 164 390 5 -500 827 827 285

Indtægter

-350 -350 -350 -242 -242 -242

-14 -14

-14

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 1.302 700 1.450 840 500 200 300 500 -2.000 -800 665 350 450 330 50 150 577 150 100 3.500 792 1.200 300 4.279 4.279 4.279 0 0 0 0 1.058 1.058 298 466 102 104 88 14.375 14.375 13.833 486 164 390 2 -500 827 827 285

Udgifter 1.302 700 1.450 840 500 200 300 500 -2.000 -800 665 350 450 330 50 150 623 150 100 3.500 792 1.200 300 4.279 4.279 4.279 0 0 0 0 1.058 1.058 298 466 102 104 88 14.375 14.375 13.833 486 164 390 2 -500 827 827 285

Udgifter 1.302 700 1.450 840 500 200 300 500 -2.000 -800 665 350 450 330 50 150 623 150 100 3.500 792 1.200 300 4.279 4.279 4.279 0 0 0 0 1.058 1.058 298 466 102 104 88 14.375 14.375 13.833 486 164 390 2 -500 827 827 285

Indtægter

-350 -350 -350 -242 -242 -242

-14 -14

-14

Indtægter

-350 -350 -350 -242 -242 -242

-14 -14

-14

Indtægter

-350 -350 -350 -242 -242 -242

-14 -14

-14


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Uniq - Master Uniq - Talent Coaching Konferencer Konsulentbist,materiale.Ledelsesakad. Velfærdspulje 065270 Sundhedsordninger Tjenestemandspensioner 065272 Kommunale tjenestemænd Kommunale politikere Tidligere amtsansatte "Den lukkede gruppe" (lærere) Børn og familie - i alt Administration Børn og familie konto 06 064558 Sagsbehandlere, Børn og familie 064558 Omkostningssteder DUBU - digitalisering børn og unge Styrkelse af plejefamilieområdet Sekretariat, Børn og familie 064558 Admin., Dagtilbud/Undervisning kto. 6 064551 Direktionen, adm. 064551 Viden og Strategi - i alt Fælles (Viden og Strategi) 064551 Rammebesparelse Viden og Strategi Økonomi (Viden og Strategi) 064551 Sekretariat (Viden og Strategi) 064551 Analyse og Effekt (Vid. Og Str.) 064551 Omkostningssteder FLIS Licenser Borgerpanel Virksomhedspanel Øvrige analyser Ekstern Udvikling 064551 Diverse indt./udg. efter forskellige lov 064860

94

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000022018-00003 XG-0000022018-00004 XG-0000022018-00005 XG-0000022018-00007 XG-0000022018-00008 2215001020 Løn- og barselspuljer XG-0000022019-00001 2215001025 Tjenestemandspension XG-0000022020-00001 XG-0000022020-00002 XG-0000022020-00003 XG-0000022020-00004 1805001000 Det specialiserede børneområde 1805002000 Det specialiserede børneområde XG-0000018036-00002 XG-0000018036-00003 1805003000 Det specialiserede børneområde 1905001005 Sekretariat og forvaltninger 2200001000 Sekretariat og forvaltninger 2205151000 Sekretariat og forvaltninger XG-0000022024-00012 2205001025 Sekretariat og forvaltninger 2205051025 Sekretariat og forvaltninger 2205101000 Sekretariat og forvaltninger XG-0000022012-00004 XG-0000022012-00005 XG-0000022012-00006 XG-0000022012-00007 XG-0000022012-00008 2205121000 Sekretariat og forvaltninger 1300001145 Div. indt. og udg. efter forskellige love

Udgifter 92 78 53 160 159 145 145 145 25.001 25.001 18.868 2.368 2.581 1.184 25.864 216 216 21.461 21.461 20.596 615 250 4.187 4.187 8.940 8.940 4.787 4.787 33.692 0 0 0 12.518 12.518 9.759 9.759 5.187 5.187 4.672 158 103 81 52 121 6.228 6.228 0 0

Indtægter

0

-20 -20

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 92 78 53 160 159 145 145 145 25.001 25.001 18.868 2.368 2.581 1.184 25.287 216 216 20.884 20.884 20.019 615 250 4.187 4.187 8.507 8.507 4.787 4.787 31.705 -572 -572 -572 11.909 11.909 9.409 9.409 5.187 5.187 4.672 158 103 81 52 121 5.772 5.772 0 0

Udgifter 92 78 53 160 159 145 145 145 25.001 25.001 18.868 2.368 2.581 1.184 25.160 216 216 20.757 20.757 19.892 615 250 4.187 4.187 8.463 8.463 4.787 4.787 31.539 -738 -738 -738 11.909 11.909 9.409 9.409 5.187 5.187 4.672 158 103 81 52 121 5.772 5.772 0 0

Udgifter 92 78 53 160 159 145 145 145 25.001 25.001 18.868 2.368 2.581 1.184 25.034 216 216 20.631 20.631 19.766 615 250 4.187 4.187 8.419 8.419 4.787 4.787 31.373 -904 -904 -904 11.909 11.909 9.409 9.409 5.187 5.187 4.672 158 103 81 52 121 5.772 5.772 0 0

Indtægter

0

-20 -20

Indtægter

0

-20 -20

Indtægter

0

-20 -20


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Indt.div.indt.udg. efter forsk. love Udvikling af yder- og landdistriktsomr. 064868 Udgifter Landdistriktsrådet (centralt) Øvr.akt., yder- og landdistriktsomr. Landdistriktspuljen Medlemskont. Landdistrikternes Fællesråd Westwind24 i Ringkøbing-Skjern Kommune 064551 Projektchef Studerende/praktikanter Administration Grafisk identitet Website Reklamebureau/filmproduktion Events SoMe Eksterne personer og virksomheder Mødeomkostninger Rejseomkostninger Kurser/konferencer/festivaler Indholds- og rammeudvikling Diverse boards (Advisoryboard-raceboard) Analyser Juridisk bistand Revisor Offensiv kommunal virksomhedskonsulent 064551 Forsikringsadministration 064551 Arbejdsskadeforsikringer Ansvarsforsikringer Bygnings- og løsøreforsikringer Motorkøretøjsforsikringer Etablering af ABA-anlæg på kommu. skoler Generelle reserver 065276 Generelle reserver RKSK Ejendomme 0025 002510 Fællesudg. og -indt.,kommunale ejendomme Omkostningssteder Huslejetab, kommunale ejendomme Offentlige toiletter Omkostningssteder Tarmvej 159, Sdr Bork - busstop

95

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000013035-00001 1300001170 Udvikling af yder- og landdistriktsområder XG-0000013040-00002 XG-0000013040-00005 XG-0000013040-00035 XG-0000013040-00055 2202001025 Sekretariat og forvaltninger XG-0000022037-00004 XG-0000022037-00006 XG-0000022037-00007 XG-0000022037-00009 XG-0000022037-00010 XG-0000022037-00011 XG-0000022037-00012 XG-0000022037-00013 XG-0000022037-00015 XG-0000022037-00016 XG-0000022037-00017 XG-0000022037-00018 XG-0000022037-00019 XG-0000022037-00020 XG-0000022037-00021 XG-0000022037-00023 XG-0000022037-00024 2202001030 Sekretariat og forvaltninger 2205051030 Sekretariat og forvaltninger XG-0000022011-00002 XG-0000022011-00006 XG-0000022011-00007 XG-0000022011-00008 XG-0000022011-00014 2202001020 Generelle reserver XG-0000022034-00001 Faste ejendomme Fælles formål 1205000995 XG-0000012137-00002 1205001000 XD-0000131000-00015

Udgifter 0 687

Indtægter -20

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

0 687

Indtægter -20

0 687

Indtægter -20

0 687

687

687

687

687

70 12 585 20 1.026 1.026 771 8 15 26 26 26 10 15 20 15 26 15 26 10 5 10 2 615 615 -5.843 -5.843 -3.119 26 -1.354 -396 -1.000 25.000 25.000 25.000 70.435 16.394 10.087 577 153 424 1.642 18 10

70 12 585 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.843 -5.843 -3.119 26 -1.354 -396 -1.000 0 0 0 70.184 16.388 10.087 577 153 424 1.642 18 10

70 12 585 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.843 -5.843 -3.119 26 -1.354 -396 -1.000 0 0 0 69.179 16.382 10.087 577 153 424 1.642 18 10

70 12 585 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.843 -5.843 -3.119 26 -1.354 -396 -1.000 0 0 0 68.929 16.376 10.087 577 153 424 1.642 18 10

-1.349 -1.349 -1.349

-11.883 -10.721

-1.349 -1.349 -1.349

-11.883 -10.721

-1.349 -1.349 -1.349

-11.883 -10.721

Indtægter -20

-1.349 -1.349 -1.349

-11.883 -10.721


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Off. Toilet - Baunbækvej, Tarm Off. Toilet - Nygade, Tarm Off. Toilet - Skaven Off. Toilet - Fredensgade, Skjern Off. Toilet - Skaven Strand Off. Toilet - Torvet, Videbæk Off. Toilet - Rtb. Spjald Off. Toilet - Bag Hotel, Torvegade, Ring Off. Toilet - Søndervigvej, Søndervig Off. Toilet - Café Viktoria, Ringkøbing Off. Toilet - v. havnen, Ringkøbing Off. Toilet - Sorte Bakker, Ringkøbing Off. Toilet - Skuldbølvej, Hemmet Off. Toilet - Alrum Toilet- og rengøringsartikler Møllehytten, Egeris Off. Toilet - Midtbyen, Skjern Langtidsparkering Ringk. - toiletvogn Offentlige toiletter Nørregade 2A, Hvide Sande Dækmolevej 2, Hvide Sande Parallelvej 70A, Hvide Sande Toldbodgade 20, Hvide Sande Mettes Bjerg 2, Årgab/Hvide Sande Badevej 17, Søndervig (Turistkon./grill) Badevej 47, Søndervig Søndervig Landevej 25, Søndervig Revlingevej 1, Vedersø Klit Torvet 12, Ringkøbing Torvegade 2D, Ringkøbing Baunbækvej 2, Tarm Skavenvej 23B, Skaven Nygade 1, Tarm Søndereng 1, Tarm Bryggen 9, Bork Kirkehøjvej 44, Bork (ved havnekontoret) Bryggen 1B, Bork (surfcenter) Skuldbølvej 9, Skuldbøl Fredensgade, Skjern - nr. 11 Alrum, Stadil Strandvejen 13B, Stauning Bredgade 29, Videbæk (kiosk) Gytjevej 15C, Hvide Sande Engtoften 19, Vorgod Skovbrynet 30, Skaven Nr. Viumvej 68, Egeris Strandvejen 18, Stauning Fiskerstræde 59, Ringkøbing Havn

96

Bevillingsoversigt Drift

XD-0000131001-00002 XD-0000131001-00003 XD-0000131001-00004 XD-0000131001-00005 XD-0000131001-00006 XD-0000131001-00007 XD-0000131001-00008 XD-0000131001-00009 XD-0000131001-00010 XD-0000131001-00011 XD-0000131001-00012 XD-0000131001-00013 XD-0000131001-00014 XD-0000131001-00015 XD-0000131001-00016 XD-0000131001-00017 XD-0000131001-00018 XD-0000131001-00019 XG-0000012004-00001 XG-0000012004-00002 XG-0000012004-00003 XG-0000012004-00004 XG-0000012004-00005 XG-0000012004-00006 XG-0000012004-00007 XG-0000012004-00008 XG-0000012004-00009 XG-0000012004-00010 XG-0000012004-00011 XG-0000012004-00013 XG-0000012004-00015 XG-0000012004-00016 XG-0000012004-00017 XG-0000012004-00018 XG-0000012004-00019 XG-0000012004-00020 XG-0000012004-00021 XG-0000012004-00022 XG-0000012004-00023 XG-0000012004-00024 XG-0000012004-00025 XG-0000012004-00026 XG-0000012004-00027 XG-0000012004-00029 XG-0000012004-00030 XG-0000012004-00031 XG-0000012004-00032 XG-0000012004-00033

Udgifter

Indtægter 47 47 47 10 20 15 10 74 42 79 84 68 20 32 27 5 32 50 90 98 51 41 31 31 46 41 31 67 31 14 38 14 4 4 31 9 51 4 9 4 14 4 9 9 9 4 4 4

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 47 47 47 10 20 15 10 74 42 79 84 68 20 32 27 5 32 50 90 98 51 41 31 31 46 41 31 67 31 14 38 14 4 4 31 9 51 4 9 4 14 4 9 9 9 4 4 4

Udgifter 47 47 47 10 20 15 10 74 42 79 84 68 20 32 27 5 32 50 90 98 51 41 31 31 46 41 31 67 31 14 38 14 4 4 31 9 51 4 9 4 14 4 9 9 9 4 4 4

Udgifter 47 47 47 10 20 15 10 74 42 79 84 68 20 32 27 5 32 50 90 98 51 41 31 31 46 41 31 67 31 14 38 14 4 4 31 9 51 4 9 4 14 4 9 9 9 4 4 4

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Vellingvej 58A, Ringkøbing(Sorte Bakker) Bredgade 5, Hvide Sande Toiletbygning Skjern Midtby Toldbodgade 24, Hvide Sande Vesterled, Ringkøbing Pulje vedligeh.bygn., fællesudg. & -ind. Pulje vedligehold kommunale bygn. fælles Pulje energioptimering Pulje til energioptimering i kommunale b Akkumuleret besparelse 002511 Søndergade 108, Hvide Sande Søndergade 108, Hvide Sande Søndergade 15, Hvide Sande Søndergade 15, Hvide Sande Nørregade 27, Hvide Sande Nørregade 27, Hvide Sande Dakotavej 2, Hvide Sande Dakotavej 2, Hvide Sande Parallelvej 138, Hvide Sande Parallelvej 138, Hvide Sande Enghavevej 49, Ringkøbing Enghavevej 49, Ringkøbing Vesterhavsvej 72, Vedersø Vesterhavsvej 72, Vedersø Grønnegade/Søndergade, Ringkøbing Grønnegade 27-33/Søndergade 6-8, Ringkøb Hovervej 14A-H, Hee Omkostningssteder Hovervej 14A-H, Hee Adelvej 47-53, Højmark Adelvej 47-53, Højmark Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup Westergårdsvej 6, Videbæk Westergårdsvej 6, Videbæk Bredgade 1, Videbæk Bredgade 1, Videbæk Klostervej 85, Kloster Klostervej 85, Kloster Lærkevej 23 A-D, Tarm Lærkevej 23A-D, Tarm Kirkegade 8, Tarm Kirkevej 8, Tarm Bindesbølvej 2-8, Ådum Bindesbølvej 2-8, Ådum

97

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012004-00034 XG-0000012004-00035 XG-0000012004-00036 XG-0000012004-00037 XG-0000012004-00038 1205001001 XG-0000012005-00001 1205001002 XG-0000012006-00001 XG-0000012006-00003 Beboelse 1205001004 XG-0000012008-00001 1205001005 XG-0000012009-00001 1205001006 XG-0000012010-00001 1205001007 XG-0000012011-00001 1205001008 XG-0000012012-00001 1205001009 XG-0000012013-00001 1205001010 XG-0000012014-00001 1205001011 XG-0000012015-00001 1205001012 XG-0000012016-00001 1205001013 XG-0000012017-00001 1205001015 XG-0000012019-00001 1205001016 XG-0000012020-00001 1205001018 XG-0000012022-00001 1205001019 XG-0000012023-00001 1205001020 XG-0000012024-00001 1205001022 XG-0000012026-00001 1205001023 XG-0000012027-00001 1205001024 XG-0000012028-00001

Udgifter 19 -1 41 -1 50 8.319 8.319 -451 49 -500 2.127 90 90 5 5 10 10 5 5 14 14 18 18 5 5 147 147 145 38 107 102 102 63 63 223 223 10 10 27 27 6 6 31 31 21 21 132 132

Indtægter

-4.025 -167 -167

0 0 0 0 0 0 -63 -63

-408 -408 -391 -391 -213 -213 -226 -226 -441 -441 -2 -2 -81 -81 -40 -40 0 0 -25 -25 -142 -142

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 19 -1 41 -1 50 8.319 8.319 -451 49 -500 2.127 90 90 5 5 10 10 5 5 14 14 18 18 5 5 147 147 145 38 107 102 102 63 63 223 223 10 10 27 27 6 6 31 31 21 21 132 132

Udgifter 19 -1 41 -1 50 8.319 8.319 -451 49 -500 2.127 90 90 5 5 10 10 5 5 14 14 18 18 5 5 147 147 145 38 107 102 102 63 63 223 223 10 10 27 27 6 6 31 31 21 21 132 132

Udgifter 19 -1 41 -1 50 8.319 8.319 -451 49 -500 2.127 90 90 5 5 10 10 5 5 14 14 18 18 5 5 147 147 145 38 107 102 102 63 63 223 223 10 10 27 27 6 6 31 31 21 21 132 132

Indtægter

-4.025 -167 -167

0 0 0 0 0 0 -63 -63

-408 -408 -391 -391 -213 -213 -226 -226 -441 -441 -2 -2 -81 -81 -40 -40 0 0 -25 -25 -142 -142

Indtægter

-4.025 -167 -167

0 0 0 0 0 0 -63 -63

-408 -408 -391 -391 -213 -213 -226 -226 -441 -441 -2 -2 -81 -81 -40 -40 0 0 -25 -25 -142 -142

Indtægter

-4.025 -167 -167

0 0 0 0 0 0 -63 -63

-408 -408 -391 -391 -213 -213 -226 -226 -441 -441 -2 -2 -81 -81 -40 -40 0 0 -25 -25 -142 -142


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Nørregade 23-25, Hvide Sande Nørregade 23-25, Hvide Sande Egevej 5, Tarm Egevej 5, Tarm Blomstervænget 49-55, Ringkøbing Blomstervænget 49-55, Ringkøbing Hoverdalvej 2, Hover Hoverdalvej 2, Hover Numitvej 8, Hvide Sande Numitvej 8, Hvide Sande Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Rindum Plejehjem (nedlagt) Godthaabsvej 8, Ringkøbing 002513 Østergade 2-4, Hvide Sande Østergade 2-4, Hvide Sande Birkmosevej 30, Ringkøbing Birkmosevej 30, Ringkøbing (Bilsynshalle Adelvej 39A, Højmark Tombolahuset på Torvet, Ringkøbing Tombolahus på Torvet, Ringkøbing Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation Engvang 1, Spjald Posthus Engvang 1, Spjald Posthus Jernbanegade , Troldhede Station Jernbanegade, Troldhede Station Nygade 15, Videbæk Nygade 15, Videbæk Gl. Kongevej 33, Videbæk Gl. Kongevej 33, Videbæk Fabriksvej 5, Videbæk Fabriksvej 5, Videbæk Bredgade 108B, Skjern Byskolen Omkostningssteder Bredgade 108B, Skjern Byskolen Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård Vardevej 86, Skjern Vardevej 86, Skjern Bryggen 9, Bork Havn Bryggen 9, Bork Havn Skjernåvej 4, Lønborg Skjernåvej 4, Lønborg Bredgade 8, Hoven Bredgade 8, Hoven Vardevej 9 A-D, Tarm Vardevej 9, Tarm - opgang rengøres

98

Bevillingsoversigt Drift

1205001025 XG-0000012029-00001 1205001026 XG-0000012030-00001 1205001029 XG-0000012033-00001 1205001030 XG-0000012034-00001 1205001032 XG-0000012036-00001 1206151000 XG-0000012151-00017 XG-0000012151-00019 Andre faste ejendomme 1205001033 XG-0000012037-00001 1205001037 XG-0000012041-00001 1205001039 1205001041 XG-0000012045-00001 1205001048 XG-0000012047-00001 1205001049 XG-0000012048-00001 1205001050 XG-0000012049-00001 1205001051 XG-0000012050-00001 1205001052 XG-0000012051-00001 1205001053 XG-0000012052-00001 1205001055 XG-0000012054-00001 1205001058 XG-0000012057-00001 1205001059 XG-0000012058-00001 1205001060 XG-0000012059-00001 1205001061 XG-0000012060-00001 1205001062 XG-0000012061-00001 1205001063 XD-0000131000-00021

Udgifter 146 146 41 41 295 295 120 120 9 9 462 131 331 4.180 54 54 27 27 58 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 7 7 1.139 245 894 97 97 12 12 11 11 33 33 23 23 64 12

Indtægter -319 -319 -82 -82 -564 -564 -59 -59 -85 -85 -717 -717 -6.696 -296 -296 -89 -89

-175 -175

0 0 -1.597 -1.597 -42 -42 -48 -48 -22 -22

-220

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 146 146 41 41 295 295 120 120 9 9 462 131 331 4.174 54 54 27 27 58 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 7 7 1.139 245 894 97 97 12 12 11 11 33 33 23 23 64 12

Udgifter 146 146 41 41 295 295 120 120 9 9 462 131 331 4.168 54 54 27 27 58 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 7 7 1.139 245 894 97 97 12 12 11 11 33 33 23 23 64 12

Udgifter 146 146 41 41 295 295 120 120 9 9 462 131 331 4.162 54 54 27 27 58 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 7 7 1.139 245 894 97 97 12 12 11 11 33 33 23 23 64 12

Indtægter -319 -319 -82 -82 -564 -564 -59 -59 -85 -85 -717 -717 -6.696 -296 -296 -89 -89

-175 -175

0 0 -1.597 -1.597 -42 -42 -48 -48 -22 -22

-220

Indtægter -319 -319 -82 -82 -564 -564 -59 -59 -85 -85 -717 -717 -6.696 -296 -296 -89 -89

-175 -175

0 0 -1.597 -1.597 -42 -42 -48 -48 -22 -22

-220

Indtægter -319 -319 -82 -82 -564 -564 -59 -59 -85 -85 -717 -717 -6.696 -296 -296 -89 -89

-175 -175

0 0 -1.597 -1.597 -42 -42 -48 -48 -22 -22

-220


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Vardevej 9 A-D, Tarm Nygade 1, Tarm Nygade 1, Tarm Tøstrupvej 1 A-D, Ådum Tøstrupvej 1 A-D, Ådum Surfcenter Hv. Sande Nord Omkostningssteder Surfcenter Hvide Sande Nord Udl. af jord til solvarmeanlæg Udleje til solvarme - indtægter Food Center, Fabriksvej 14, 6920 Videbæk Food Center, Fabriksvej 14, Videbæk Torvet 22, Ringkøbing Omkostningssteder Torvet 22, Ringkøbing Tidligere Tarm Sygehus Tidl. Tarm Sygehus Læge- og Sundhedscenter Læge- og Sundhedscenter RKSK Ejendomme fællesudg. og -indt. RKSK Ejendomme fællesudg. og -indt. Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Reberbanen, Ringkøbing Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Skolegade 32, Lem Kirkegade 36, Lem 0032 003231 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Omklædningsbygning Alkjær Stadion Klubhus Sdr. Vium Ringkøbing Svømmehal Langagervej, Skjern 003235 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Skjern Ridecenter 0038 003850 Ejendomsadm., Land, By og Kultur Momhøje Naturcenter 0222 022205 Ejendomsadm., Land, By og Kultur Nørregade 84, Hvide Sande Fabriksvej 26, Videbæk Enghavevej 45, Ringkøbing Industriparken 3, Tarm 0235

99

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012062-00001 1205001064 XG-0000012063-00001 1205001067 XG-0000012066-00001 1205001068 XG-0000012130-00001 1205001070 XG-0000012131-00001 1205001071 XG-0000012138-00001 1205001074 XG-0000012164-00001 1205001087 XG-0000012145-00001 1205001088 XG-0000012148-00001 1206001000 XG-0000012156-00001 1206161000 XG-0000012152-00045 1206191000 XG-0000012155-00030 XG-0000012155-00036 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1206131000 XG-0000012149-00006 XG-0000012149-00007 XG-0000012149-00008 XG-0000012149-00022 Andre fritidsfaciliteter 1206131000 XG-0000012149-00009 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 1206201000 XG-0000012157-00002 Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser 1206201000 XG-0000012157-00008 XG-0000012157-00009 XG-0000012157-00010 XG-0000012157-00011 Havne

Udgifter 52 93 93 25 25 46 12 34

43 43 45 18 27 1.884 1.884 65 65 37 37 147 147 133 44 89 352 141 141 97 5 15 24 211 211 211 84 84 84 84 1.186 1.186 1.186 97 115 699 275 488

Indtægter -220 -144 -144 -6 -6

-111 -111 -63 -63 -338 -338 -2.471 -2.471 -793 -793

-281 -281

-149 -149 -149

-149

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 52 93 93 25 25 46 12 34

Udgifter 52 93 93 25 25 46 12 34

Udgifter 52 93 93 25 25 46 12 34

43 43 45 18 27 1.884 1.884 65 65 37 37 143 143 131 44 87 352 141 141 97 5 15 24 211 211 211 84 84 84 84 1.183 1.183 1.183 97 115 698 273 487

Indtægter -220 -144 -144 -6 -6

-111 -111 -63 -63 -338 -338 -2.471 -2.471 -793 -793

-281 -281

-149 -149 -149

-149

43 43 45 18 27 1.884 1.884 65 65 37 37 139 139 129 44 85 352 141 141 97 5 15 24 211 211 211 84 84 84 84 1.181 1.181 1.181 97 115 697 272 486

Indtægter -220 -144 -144 -6 -6

-111 -111 -63 -63 -338 -338 -2.471 -2.471 -793 -793

-281 -281

-149 -149 -149

-149

43 43 45 18 27 1.884 1.884 65 65 37 37 135 135 127 44 83 352 141 141 97 5 15 24 211 211 211 84 84 84 84 1.179 1.179 1.179 97 115 696 271 485

Indtægter -220 -144 -144 -6 -6

-111 -111 -63 -63 -338 -338 -2.471 -2.471 -793 -793

-281 -281

-149 -149 -149

-149


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I 023541 Ejendomsadm., Land, By og Kultur Bork Havn Ringkøbing Havn Stauning Havn 0322 032201 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster Skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole 032205 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Ungdomsgården, Ringkøbing, SFO-klub SFO Spiren, Alkjærskolen, Ringkøbing SFO Amagerskolen, Skjern SFO Borris Skole SFO Faster Skole SFO Svalereden, Fjelstervang Skole SFO Hee Skole SFO Regnbuen, Holmsland Skole SFO Hyttefadet, Hvide Sande SFO Højmark Skole SFO Kirkeskolen, Skjern SFO Lem Skole SFO-gruppen Krummeluren, Ringkøb. Skole SFO Rækker Mølle Skole SFO Tusindfryd, Spjald Skole Stauning Skoles SFO

100

Bevillingsoversigt Drift

Lystbådehavne m.v. 1206201000 XG-0000012157-00004 XG-0000012157-00005 XG-0000012157-00006 Folkeskolen m.m. Folkeskoler 1206191000 XG-0000012155-00042 XG-0000012155-00044 XG-0000012155-00046 XG-0000012155-00048 XG-0000012155-00050 XG-0000012155-00052 XG-0000012155-00054 XG-0000012155-00056 XG-0000012155-00059 XG-0000012155-00062 XG-0000012155-00064 XG-0000012155-00066 XG-0000012155-00069 XG-0000012155-00073 XG-0000012155-00075 XG-0000012155-00079 XG-0000012155-00081 XG-0000012155-00084 XG-0000012155-00087 XG-0000012155-00090 XG-0000012155-00093 XG-0000012155-00096 Skolefritidsordninger 1206191000 XG-0000012155-00039 XG-0000012155-00043 XG-0000012155-00045 XG-0000012155-00049 XG-0000012155-00051 XG-0000012155-00053 XG-0000012155-00055 XG-0000012155-00057 XG-0000012155-00061 XG-0000012155-00063 XG-0000012155-00065 XG-0000012155-00067 XG-0000012155-00070 XG-0000012155-00074 XG-0000012155-00076 XG-0000012155-00080

Udgifter 488 488 151 252 85 18.647 16.045 16.045 1.195 1.220 382 437 348 393 336 509 1.458 323 933 545 1.741 358 988 442 1.728 805 770 389 376 369 968 968 150 27 55 6 2 8 58 11 29 6 142 14 46 3 14 74

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 487 487 151 251 85 18.508 15.922 15.922 1.185 1.210 381 433 346 390 334 505 1.446 321 927 541 1.727 354 979 438 1.715 799 764 386 374 367 957 957 149 26 54 6 2 8 58 11 28 6 141 13 44 3 14 74

Udgifter 486 486 151 250 85 18.369 15.799 15.799 1.175 1.200 380 429 344 387 332 501 1.434 319 921 537 1.713 350 970 434 1.702 793 758 383 372 365 946 946 148 25 53 6 2 8 58 11 27 6 140 12 42 3 14 74

Udgifter 485 485 151 249 85 18.230 15.676 15.676 1.165 1.190 379 425 342 384 330 497 1.422 317 915 533 1.699 346 961 430 1.689 787 752 380 370 363 935 935 147 24 52 6 2 8 58 11 26 6 139 11 40 3 14 74

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget SFO-gruppen, Tarm Skole SFO-gruppen, Tím Skole SFO-gruppen Bæktoften, Videbæk Skole SFO-gruppen Kernehuset, Vorgod Skole Ådum Idrætsbørnehave SFO-gruppen, Nr. Vium (Nr.Vium/Troldhe.) SFO-gruppen, Troldhede(Nr.Vium/Troldhe.) SFO Skjernåskolen 032208 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Skjernåskolen Rindum Kjærgård 0330 033046 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning STU-Huset, Tarm 0332 033250 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Ringkøbing-Skjern Bibliotek Tarm Bibliotek Skjern Bibliotek Videbæk Bibliotek Ringkøbing Bibliotek Hvide Sande Bibliotek 0335 033560 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Museum, Herningvej 8, Ringkøbing Museum, Kongevejen 1, Ringkøbing 033563 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Ringkøbing-Skjern Musikskole 0338 033876 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Ungdomsskolen, Ringkøbing Streetpark Ringkøbing-Skjern 0462 046282 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3 Sundhedscenter Vest, Nørredige 26 046285 Ejendomsadm., Børn og Familie Børnetandpleje

101

Bevillingsoversigt Drift

U/I XG-0000012155-00082 XG-0000012155-00085 XG-0000012155-00088 XG-0000012155-00091 XG-0000012155-00095 XG-0000012155-00097 XG-0000012155-00098 XG-0000012155-00101 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 1206191000 XG-0000012155-00100 XG-0000012155-00103 Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1206191000 XG-0000012155-00108 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1206131000 XG-0000012149-00001 XG-0000012149-00010 XG-0000012149-00011 XG-0000012149-00012 XG-0000012149-00013 XG-0000012149-00023 Kulturel virksomhed Museer 1206131000 XG-0000012149-00020 XG-0000012149-00021 Musikarrangementer 1206131000 XG-0000012149-00002 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Ungdomsskolevirksomhed 1206191000 XG-0000012155-00109 XG-0000012155-00122 Sundhedsudgifter m.v. Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1206151000 XG-0000012180-00001 XG-0000012180-00002 Kommunal tandpleje 1206181000 XG-0000012154-00001

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

13 56 23 7 39 42 38 105

Udgifter 13 56 21 7 38 42 38 105

Udgifter 13 56 19 7 37 42 38 105

Udgifter 13 56 17 7 36 42 38 105

1.634

1.629

1.624

1.619

1.634 1.296 338 108

1.629 1.294 335 106

1.624 1.292 332 104

1.619 1.290 329 102

108

106

104

102

108 108 841 841 841 1 191 184 152 244 69 716 162 162 69 93 554 554 554 833 833 833 587 246 2.284 1.693 1.693 1.049 644 591 591 591

106 106 839 839 839 1 191 184 152 244 67 714 162 162 69 93 552 552 552 827 827 827 581 246 2.281 1.692 1.692 1.048 644 589 589 589

104 104 837 837 837 1 191 184 152 244 65 712 162 162 69 93 550 550 550 821 821 821 575 246 2.278 1.691 1.691 1.047 644 587 587 587

102 102 835 835 835 1 191 184 152 244 63 710 162 162 69 93 548 548 548 815 815 815 569 246 2.275 1.690 1.690 1.046 644 585 585 585

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget 0525 052513 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Hover-Torsted Børnehus 052514 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Blomstergården, Vorgod Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Klatretræet, Tarm Børnehuset, Borris Fjelstervang Børnehave Rindum Børnehus Stauning Børnehus Hee Børnehus Højmark Børnehus Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Fredensgade Børnehave Daginst. Vasegården, Ringkøbing Alkjærhaven, Ringkøbing No Børnehus Fresiahaven, Tim Børnehaven Bækkehøj, Skjern Kloster Børnehus Spjald Børnehave 0528 052821 Ejendomsadm., Børn og Familie Familiecentret Ringkøbing-Skjern 052825 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Specialbørnehaven, Skjernåskolen 0530 053026 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Holmsland-Tim Hjemmepleje Ringkøbing-Lem Hjemmepleje Skjern Hjemmepleje Åkanden, Tarm 053027 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg

102

Bevillingsoversigt Drift

U/I Dagtilbud til børn og unge Tværgående institutioner 1206191000 XG-0000012155-00118 Daginstitutioner 1206191000 XG-0000012155-00009 XG-0000012155-00011 XG-0000012155-00012 XG-0000012155-00013 XG-0000012155-00014 XG-0000012155-00015 XG-0000012155-00018 XG-0000012155-00019 XG-0000012155-00020 XG-0000012155-00021 XG-0000012155-00022 XG-0000012155-00023 XG-0000012155-00025 XG-0000012155-00026 XG-0000012155-00027 XG-0000012155-00028 XG-0000012155-00029 XG-0000012155-00031 XG-0000012155-00033 XG-0000012155-00034 XG-0000012155-00035 XG-0000012155-00037 XG-0000012155-00115 XG-0000012155-00116 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1206181000 XG-0000012154-00002 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1206191000 XG-0000012155-00040 Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp 1206151000 XG-0000012151-00032 XG-0000012151-00033 XG-0000012151-00035 XG-0000012151-00039 Pleje og omsorg mv. af primært ældre 1206151000

Udgifter 3.857 103 103 103 3.754 3.754 238 102 160 135 151 200 176 120 112 180 114 107 105 87 179 92 163 205 342 112 124 221 108 221

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 3.839 100 100 100 3.739 3.739 237 102 159 134 151 199 175 120 111 179 114 106 105 87 179 92 162 204 340 112 123 220 108 220

Udgifter 3.821 97 97 97 3.724 3.724 236 102 158 133 151 198 174 120 110 178 114 105 105 87 179 92 161 203 338 112 122 219 108 219

Udgifter 3.803 94 94 94 3.709 3.709 235 102 157 132 151 197 173 120 109 177 114 104 105 87 179 92 160 202 336 112 121 218 108 218

Indtægter

Indtægter

394

392

390

388

316

314

312

310

316 316 78 78 78 7.114 1.658 1.658 86 387 569 616 4.482 4.482

314 314 78 78 78 7.087 1.658 1.658 86 387 569 616 4.458 4.458

312 312 78 78 78 7.060 1.658 1.658 86 387 569 616 4.434 4.434

310 310 78 78 78 7.033 1.658 1.658 86 387 569 616 4.410 4.410

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget Fjordglimt, Service Holmbohjemmet, Service Tim Plejehjem, Service Rosenlunden, Service Centerparken, Service Vorgod Ældrecenter, Service Enghaven Ældrecenter, Service Egvad Plejehjem, Service Åstedparken, Service Fjordparken Ældrecenter, Ringkøbing 053029 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Seniorgården Service Aktivitetscentret Hvide Sande Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøb. 053031 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Hjælpemiddeldepotet, Jægervej 0538 053839 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Enghavevej Smedegade 7, Ringkøbing Støttecenter, Herningvej 31, Ringkøbing Støttecenter, Søndergade 69, Videbæk Herningvej 54, Ringkøbing 053844 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Sundhedscenter Vest, Nørregade 13, Alkoh 053845 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Sundhedscenter Vest, Nørregade 13, Stof 053850 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Ternevej 4, Videbæk Ternevej 4, huslejeindtægt Ternevej 4, bebo. bet. for el og varme 053851 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Socialpsykiatrisk Center Brohuset, Hvidkløvervej 8, Ringkøbing Holmelunden, Holmelunden 4, Ringkøbing Satellitten Holmegårdsvej 4 Grønbjerghjemmet, Algade 63, Grønbjerg Center Bakkehuset, Ternevej 2, Videbæk Langagerparken 8, Skjern

103

Bevillingsoversigt Drift

U/I XG-0000012151-00013 XG-0000012151-00014 XG-0000012151-00016 XG-0000012151-00018 XG-0000012151-00020 XG-0000012151-00021 XG-0000012151-00023 XG-0000012151-00024 XG-0000012151-00025 XG-0000012151-00030 Forebyggende indsats samt aflastning 1206151000 XG-0000012151-00011 XG-0000012151-00028 XG-0000012151-00029 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindr. 1206151000 XG-0000012177-00001 Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 1206161000 XG-0000012152-00007 XG-0000012152-00009 XG-0000012152-00027 XG-0000012152-00028 XG-0000012152-00031 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1206151000 XG-0000012180-00003 Behandling af stofmisbrugere 1206151000 XG-0000012180-00004 Botilbud til længerevarende ophold 1206161000 XG-0000012152-00017 XG-0000012152-00041 XG-0000012152-00042 Botilbudslignende tilbud 1206161000 XG-0000012152-00006 XG-0000012152-00008 XG-0000012152-00011 XG-0000012152-00012 XG-0000012152-00016 XG-0000012152-00018 XG-0000012152-00019

Udgifter 511 369 375 591 465 407 615 582 264 303 621 621 201 160 260 353 353 353 4.883

Indtægter

-972

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 508 367 375 588 462 404 611 578 262 303 620 620 201 159 260 351 351 351 4.862

Udgifter 505 365 375 585 459 401 607 574 260 303 619 619 201 158 260 349 349 349 4.841

Udgifter 502 363 375 582 456 398 603 570 258 303 618 618 201 157 260 347 347 347 4.820

Indtægter

-972

Indtægter

-972

Indtægter

-972

428

-205

427

-205

426

-205

425

-205

428 30 168 70 70 90

-205

427 30 167 70 70 90

-205

426 30 166 70 70 90

-205

425 30 165 70 70 90

-205

-205

-205

-205

62

62

62

62

62 62 59 59 59 195 195 195

62 62 59 59 59 195 195 195

62 62 59 59 59 195 195 195

62 62 59 59 59 195 195 195

-279 -279 -158 -121

2.746 2.746 372 37 376 66 240 864 219

-279 -279 -158 -121

2.731 2.731 368 37 375 66 239 858 219

-279 -279 -158 -121

2.716 2.716 364 37 374 66 238 852 219

-205

-279 -279 -158 -121

2.701 2.701 360 37 373 66 237 846 219


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Økonomiudvalget U/I Engdraget 22, Tarm Rosengården, Vardevej 45, Skjern Fredensgade 30 Holmegaardsbakken 18, Service Holmegaardsbakken 22, Service 053852 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Rosengården, Vardevej 45, huslejeindtægt Fredensgade, Pavilloner Fredensgade, Pavilloner, huslejeindtægt. Svinget 4, Pavilloner 053858 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Skjern Industri-Service, Svinget 5, Skje Me-Tri, Industrivej 3, Skjern Priorgården Vendepunktet 053859 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Naturværkst. Hatkjærhus, Herningvej 119 Værkst. MSM, Byskellet 20, Ringkøbing Skovbrynet, Tømrervej 2, Skjern Drosselvej 9 0568 056890 Ejendomsadm., Beskæftigelse KompetenceCenter Skjern KompetenceCenter Ringkøbing Tinghusvej 1, Skjern 0645 064550 Finderupsvej 9, Skjern (Politiet) Finderupsvej 9, Skjern (Politiet) Ejendomsadm., Administrationsbygninger Rådhuset, ved Fjorden 6, Ringkøbing Rødkløvervej 4, Ringkøbing Nygade 56, Skjern Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9 Servicecenter Skjern, Finderupsvej 9 Finderupsvej 7, Skjern Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing

104

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012152-00020 XG-0000012152-00026 XG-0000012152-00032 XG-0000012152-00046 XG-0000012152-00047 Botilbud til midlertidigt ophold 1206161000 XG-0000012152-00036 XG-0000012152-00038 XG-0000012152-00039 XG-0000012152-00043 Beskyttet beskæftigelse 1206161000 XG-0000012152-00022 XG-0000012152-00025 XG-0000012152-00040 XG-0000012152-00044 Aktivitets- og samværstilbud 1206161000 XG-0000012152-00013 XG-0000012152-00014 XG-0000012152-00024 XG-0000012152-00035 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1206141000 XG-0000012150-00003 XG-0000012150-00004 XG-0000012150-00005 Administrativ organisation Administrationsbygninger 1205001086 XG-0000012142-00001 1206171000 XG-0000012153-00003 XG-0000012153-00004 XG-0000012153-00006 XG-0000012153-00008 XG-0000012153-00010 XG-0000012153-00011 XG-0000012153-00012

Udgifter

Indtægter

80 218 197 22 55 88 88

-488 -488 -360

33 55 736 736 88 371 175 102 569 569 89 318 101 61 2.086

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 79 216 197 22 55 88 88

Udgifter 78 214 197 22 55 88 88

Udgifter 77 212 197 22 55 88 88

Indtægter

-488 -488 -360

33 -52 -76

55 734 734 88 370 175 101 566 566 89 315 101 61 2.086

Indtægter

-488 -488 -360

33 -52 -76

55 732 732 88 369 175 100 563 563 89 312 101 61 2.086

55 730 730 88 368 175 99 560 560 89 309 101 61 2.086

2.086

2.086

2.086

2.086 820 866 400 10.168 10.168

2.086 820 866 400 10.149 10.149

2.086 820 866 400 9.375 9.375

2.086 820 866 400 9.356 9.356

10.168 2.625 1.082 1.007 1.108 1.912 240 2.194

10.149 2.620 1.080 1.006 1.105 1.907 238 2.193

-41 -41 -41 -41

9.375 2.615 1.078 1.005 1.102 1.147 236 2.192

-488 -488 -360

33 -52 -76

2.086

-41 -41 -41 -41

Indtægter

-41 -41 -41 -41

9.356 2.610 1.076 1.004 1.099 1.142 234 2.191

-52 -76

-41 -41 -41 -41


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Erhvervs- og Vækstudvalget U/I

Erhvervs- og Vækstudvalget Turisme Tilskud till Destination Vesterhavet Tilskud til Ringkøbing Fjord Handelsråd Mindre turismeaktiviteter Profilering/markedsføring, sponsorater Tilskud sekr. leder/proj. RF Handelsråd Erhvervsservice og iværksætteri Tilskud Ringkøbing Fjord Erhvervscenter Erhvervshus Region Midt, EU-kontor Reg. Lab medlemskab (fra 2018) DAMCR Mindre erhvervsfremmeaktiviteter Energisatsning 2020 Konsulentbistand til energihandlingsplan Energi 2020, projekter GRO 2.0 2. Virksomheder Videnstrategi PhD Innovest, Videnudvalg Projektaktiviteter Tilskud AU-HIH Aktiv Kystturisme - erhvervs PhD Ringk.og Skjern-købstaden og den unge by Effekt. af naturgenopretn. i Skjern Enge Fødevaresatsning Iværksæt.små fødevarevirk., projekansæt. KRAFT-oplevelsesfyrtårn Organisation & administration Byfora for centerbyer Byforum for Tarm Byforum for Skjern Byforum for Videbæk Byforum for Ringkøbing Byforum for Hvide Sande Borgerdrevet transportsystem Formidling - internt og eksternt Revision Interne lønomkostninger Uforudsete omkostninger Finansiering:Trafikstyrelsen Energieffektivitet og CO2-besparelser 200: Projektarbejde, standardsats 210: Projektarbejde, faktisk løn 220: Konsulentbistand

105

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

31.261 1300001150 XG-0000013036-00001 XG-0000013036-00003 XG-0000013036-00004 XG-0000013036-00005 XG-0000013036-00015 1300001160 XG-0000013038-00001 XG-0000013038-00009 XG-0000013038-00010 XG-0000013038-00015 XG-0000013038-00016 XG-0000013038-00017 1300001164 XG-0000013046-00002 XG-0000013046-00028 XG-0000013046-00065 XG-0000013046-00102 1300001169 XG-0000013051-00005 XG-0000013051-00006 XG-0000013051-00008 XG-0000013051-00015 XG-0000013051-00019 XG-0000013051-00020 XG-0000013051-00022 1300001172 XG-0000013054-00001 1300001174 XG-0000013057-00001 1300001260 XG-0000013133-00002 XG-0000013133-00003 XG-0000013133-00004 XG-0000013133-00005 XG-0000013133-00006 1300001270 XG-0000013136-00011 XG-0000013136-00012 XG-0000013136-00014 XG-0000013136-00017 XG-0000013136-00018 1300001275 XG-0000013137-00001 XG-0000013137-00004 XG-0000013137-00020

7.648 4.185 777 496 1.935 255 5.741 3.122 2.067 206 37 100 209 1.271 653 618 50 -50 2.768 1.086 700 200 368 45 202 167 800 800 3.584 3.584 1.000 200 200 200 200 200 0 10 15 25 18 -68 0 820 2.804 3.586

Indtægter

-2.332

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

31.539

Indtægter

-1.685

-447

31.354

7.648 4.185 777 496 1.935 255 5.841 3.122 2.067 206 37 100 309 1.271 653 618

7.648 4.185 777 496 1.935 255 5.841 3.122 2.067 206 37 100 309 1.271 653 618

7.648 4.185 777 496 1.935 255 5.841 3.122 2.067 206 37 100 309 1.271 653 618

2.268 833 700 200 368

2.268 862 700 200 368

2.268 1.000 700 200 368

167 800 800 3.584 3.584 1.000 200 200 200 200 200

138 800 800 3.584 3.584 1.000 200 200 200 200 200

800 800 3.584 3.584 1.000 200 200 200 200 200

0

0 0

31.801

Indtægter

0 820 2.803 3.586

0

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Erhvervs- og Vækstudvalget U/I 230: Revision 250: Øvrige udgifter, 18% af kto. 1-5 260: Maskiner/udstyr 502: EU-medfinansiering 521: Kontante regionale tilskud 533: Kommunal egenfinansiering 534: Privat egenfinansiering Destinationsudvikling RKSK/Varde Direkte lønomkostninger Ekstern konsulentbistand Anlæg og anskaffelser(inkl. køb aktiver) Revision Evaluering 18% overhead af direkte lønomkostn. Kontant offentlig finansiering Anden offentlig finansiering Finans.: Decent. erhvervsfremmemidler Landbrug og fødevarer (Vækstpulje) Landbrug og fødevarer - budget Udvikl.platform fødevarer/Madmøde 2020 Turisme (generel. omr.) (Vækstpulje) Turisme (generel. omr.) - budget Stiftelse Partnerskab f. Vestkystturisme Cykelturisme-forank./drift Vestkystruten Laksens Hus (lystfiskerturisme) Vestkystens Turisme Akademi Energi (generel. omr.) (Vækstpulje) Energi (generel. omr.) - budget Produktionserhverv (Vækstpulje) Produktionserhverv - budget Grøn ressourceopt. lok. virks. (GRO 2.0) Samarb. Primetime - udvidelse af rute 15 KUBE 3.0 Sammenhængskraft (Vækstpulje) Sammenhængskraft - budget Danmark Dejligst i Naturens Rige Markedsføring og bosætning (Vækstpulje) Markedsføring og bosætning - budget Gearingspulje markedsf./bosætn. initiat. Drift af FlytmodVest Velkomstarrangementer Eksilvestjydearrangementer Folkemøde 2017 og efterfølgende år Byggegrunde Ringkøbing-projektet FMV - kampagne Tyskland Etabl. nyt Erhvervsvækstforum (Vækstpu.) Gearingspulje vækstfremmende tiltag

106

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000013137-00024 XG-0000013137-00026 XG-0000013137-00027 XG-0000013137-00041 XG-0000013137-00054 XG-0000013137-00063 XG-0000013137-00066 1300001295 XG-0000013142-00001 XG-0000013142-00002 XG-0000013142-00003 XG-0000013142-00004 XG-0000013142-00005 XG-0000013142-00006 XG-0000013142-00007 XG-0000013142-00008 XG-0000013142-00009 1315101101 XG-0000013112-00001 XG-0000013112-00013 1315101102 XG-0000013113-00001 XG-0000013113-00002 XG-0000013113-00010 XG-0000013113-00021 XG-0000013113-00024 1315101103 XG-0000013114-00001 1315101104 XG-0000013115-00001 XG-0000013115-00005 XG-0000013115-00006 XG-0000013115-00007 1315101201 XG-0000013116-00001 XG-0000013116-00019 1315101301 XG-0000013117-00001 XG-0000013117-00003 XG-0000013117-00006 XG-0000013117-00009 XG-0000013117-00010 XG-0000013117-00014 XG-0000013117-00017 XG-0000013117-00048 XG-0000013117-00053 1315101401 XG-0000013118-00002

Udgifter 36 1.304 3.450 -4.500 -2.250 -1.192 -4.058 2.832 1.000 1.252 400

Indtægter

0 0 0 0 -2.332

180

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 36 1.305 3.450 -4.500 -2.250 -1.192 -4.058 2.185 750 1.095 205

Udgifter

Udgifter

0 0 0 0 -1.685

135 -755 -160 -1.417

400 115 285 275 -465 45 25 175 495 600 600 1.278 -413 700 456 535 0 -100 100 922 -228 -655 500 80 400 350 150 125 200 2.000 1.280

Indtægter

Indtægter

747 220 323 25 75 75 29

-432 -160 -1.093

Indtægter

-447

-75 -372

400 400

400 400

400 400

-1.200 -1.450 65

500 435 65

800 735 65

175 10 600 600 1.278 487 335 456

600 600 1.050 1.050

600 600 1.050 1.050

0 0

0 0

1.150

1.150

1.150

1.150

2.000 1.950

2.000 1.950

0 0 0 922 -228 1.150

2.000 1.555


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Erhvervs- og Vækstudvalget U/I Møder, hjemmeside mv. Erhvervsvækstforum Primo Youth Entrepreneurship E-handelsprojekt 2019-2022 Uddannelse (generel. omr.) (Vækstpulje) Uddannelse/videreudd. (Videnudvalget) Ansættelse projektmedarbejder i Innovest Ansøgningspulje - budget (Vækstpulje) Ansøgningspulje - budget (Vækstpulje) Erhverv (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Business Region Herning - Holstebro Fødevarepark Skjern Enge Øvr. områder (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygning

107

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000013118-00003 XG-0000013118-00005 XG-0000013118-00017 1315101501 XG-0000013119-00002 XG-0000013119-00004 1315102001 XG-0000013128-00001 1315102201 XG-0000013121-00002 XG-0000013121-00003 1315102901 XG-0000013127-00002

Udgifter 50 275 395 1.300 800 500 -2.628 -2.628 970 570 400 500 500

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 50

Udgifter 50

Udgifter 50

Indtægter

Indtægter

395 1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

172 172 970 570 400 500 500

172 172 970 570 400 500 500

172 172 970 570 400 500 500

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I

Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg 0025 002519 Fælles udgifter og indtægter, Ældrebolig Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Lejetab 0462 046281 Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæsen Stationær somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Andre sundhedsudgifter Praksisområdet - sygebesøg/samtaleterapi 046282 Sundhedscenter Vest Omkostningssteder Gruppering 200, Sundhedscenter Vest Kræftrehabilitering Træning Omkostningssteder Fysioterapibehandling-frit valgordning Ambulant specialiseret genoptræning Træning - indtægter Almen genoptræning, Personbefordring Specialiseret genoptr., Personbefordring Gruppering 200, Træning Træning (ejerf. 4) Almen genoptræn. Personbefordr. (ejf. 4) Spec. genoptræn. Personbefordr. (ejf. 4) 046284 Vederlagsfri behandling, fysioterapeut 046285 Omsorgstandpleje Omkostningssteder Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere 046288 Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Omkostningssteder Hjælp tandbehandl. for socialt udsatte 046290 Andre sundhedsudgifter

108

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

1.274.259 Faste ejendomme Ældreboliger 1510101000 XG-0000015032-00001 XG-0000015032-00002 Sundhedsudgifter m.v. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1500051000 XG-0000015001-00002 XG-0000015001-00004 XG-0000015001-00005 XG-0000015001-00006 1500101000 XG-0000015002-00004 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1505001000 XG-0000015013-00007 1505001012 1505051000 XG-0000015017-00002 XG-0000015017-00003 XG-0000015017-00005 XG-0000015017-00007 XG-0000015017-00008 XG-0000015017-00010 1505051001 XG-0000015157-00002 XG-0000015157-00003 Fysioterapi 1505051005 Kommunal tandpleje 1510051000 XG-0000015031-00001 XG-0000015031-00002 Sundhedsfremme og forebyggelse 1505001001 1505001002 XG-0000015161-00001 Andre sundhedsudgifter 1500101000

830.150 3.718 3.718 3.718 397 3.321 257.104

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-179.185 1.265.973 -65.170 0

-2.801

837.051 3.718 3.718 3.718 397 3.321 256.144

Indtægter

-179.533 1.266.207 -65.170 0

-2.801

839.356 3.718 3.718 3.718 397 3.321 256.144

Indtægter

-179.932 1.267.179 -65.170 0

-2.801

841.538 3.718 3.718 3.718 397 3.321 256.144

214.131

213.131

213.131

213.131

214.114 198.601 1.488 2.453 11.572 17 17 24.656 2.962 1.832 1.130 1.045 19.963 17.904 178 1.716 -500 25 33 607 686 426 260 10.863 10.863 1.371 1.371 1.211

213.114 197.601 1.488 2.453 11.572 17 17 24.801 2.962 1.832 1.130 1.170 19.983 17.924 178 1.716 -500 25 33 607 686 426 260 10.863 10.863 1.266 1.266 1.106

213.114 197.601 1.488 2.453 11.572 17 17 24.801 2.962 1.832 1.130 1.170 19.983 17.924 178 1.716 -500 25 33 607 686 426 260 10.863 10.863 1.266 1.266 1.106

213.114 197.601 1.488 2.453 11.572 17 17 24.801 2.962 1.832 1.130 1.170 19.983 17.924 178 1.716 -500 25 33 607 686 426 260 10.863 10.863 1.266 1.266 1.106

-2.717

-2.717

-2.717

-84 -84 -84

160 3.648 438 3.210 3.190 20 2.435 2.435

-2.717

-2.717

-2.717

-84 -84 -84

160 3.648 438 3.210 3.190 20 2.435 2.435

-2.717

-2.717

-2.717

-84 -84 -84

160 3.648 438 3.210 3.190 20 2.435 2.435

Indtægter

-180.340 -65.170 0

-2.801

-2.717

-2.717

-2.717

-84 -84 -84

160 3.648 438 3.210 3.190 20 2.435 2.435


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Kommunale udgifter til hospice-ophold 0530 053026 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg Omkostningssteder Administration Effektiviseringer/strukturændringer Pulje Digitalisering MED-temadag Gevinstrealisering ved udbud, Sundhed/Om IT-pulje Forebyg. konkurser på hjemmeplejeomr. Værdig død Bekæmpelse af ensomhed Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig. Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig. Praktisk bistand og pleje "UDE" Omkostningssteder Aflastning af borgere i eget hjem SEL§84 Klippekort, Hjemmeplejen Madservice, fælles Ledelse Omkostningssteder Resultatløn til decentrale ledere Tilskud til personlig og praktisk hjælp Private leverandører af hjemmehjælp Elever Omkostningssteder SOUS Mentor Længerevarende uddannelse Fælles sundhedsindsats Holmsland-Tim Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Grupp. 200, Holmsland-Tim Hjemmepl., Ude Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Ringk-Lem Hj.pl. Ude Videbæk Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Videbæk Hj.pl., Ude Skjern Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Skjern Hjemmepl, Ude Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Tarm-Hemmet, Ude

109

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015002-00001 Tilbud til ældre Personlig og praktisk hj. og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør

1500151000 XG-0000015003-00001 XG-0000015003-00004 XG-0000015003-00005 XG-0000015003-00006 XG-0000015003-00009 XG-0000015003-00017 XG-0000015003-00025 XG-0000015003-00034 XG-0000015003-00036 XG-0000015003-00039 1500151001 XG-0000015173-00001 1500151005 XG-0000015004-00004 XG-0000015004-00006 1500151015 1500151025 XG-0000015133-00001 1510151000 XG-0000015034-00003 1515001005 XG-0000015120-00002 1515001010 1515001015 1536001000 XG-0000015171-00002 1540101000 XG-0000015146-00001 1545201000 XG-0000015141-00002 1550051000 XG-0000015147-00001 1560051000 XG-0000015125-00003

Udgifter 2.435 511.484 182.685 5.133 -12 369 120 32 254 25 -1 2.491 226 629 1.000 23.397 23.397 13.120 11.718 354 1.048 172 12.275 12.155 120 1.428 1.428 14.065 13.865 200 378 157 14.037 13.806 231 18.785 18.551 234 15.706 15.497 209 26.926 26.722 204 20.080 19.886 194

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

-61.169

Udgifter 2.435 519.345

-61.169

Udgifter 2.435 521.650

-61.169

Udgifter 2.435 523.832

-33.039

189.135

-33.039

193.705

-33.039

196.659

Indtægter

-16.144 -16.144

5.133 -12 369 120 32 254 25 -1 2.491 226 629 1.000 23.397 23.397 15.951 14.549 354 1.048 172 12.350 12.230 120 1.457 1.457 17.576 17.376 200 378 157 14.039 13.808 231 18.786 18.552 234 15.706 15.497 209 26.927 26.723 204 20.080 19.886 194

Indtægter

-16.144 -16.144

5.133 -12 369 120 32 254 25 -1 2.491 226 629 1.000 23.397 23.397 18.903 17.501 354 1.048 172 12.350 12.230 120 1.488 1.488 19.163 18.963 200 378 157 14.039 13.808 231 18.786 18.552 234 15.706 15.497 209 26.927 26.723 204 20.080 19.886 194

Indtægter

-16.144 -16.144

5.133 -12 369 120 32 254 25 -1 2.491 226 629 1.000 23.397 23.397 21.827 20.425 354 1.048 172 12.350 12.230 120 1.518 1.518 19.163 18.963 200 378 157 14.039 13.808 231 18.786 18.552 234 15.706 15.497 209 26.927 26.723 204 20.080 19.886 194

Indtægter -61.169 -33.039

-16.144 -16.144


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Plejeboliger Lyne, Servicearealer Åkanden, Madservice Omkostningssteder Åkanden, Betaling fra egne plejecentre Åkanden, Betaling for madservice Åkanden, Bet. fra øvrige institutioner Åkanden, Betaling fra RKSK Kantiner Gruppering 200, Åkanden, Madservice Åkanden - moms Åkanden, Take away - moms Åkanden, Innovest Kantiner - moms 053027 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg Servicearealer Spitze og Co. - besparel. velfærdstekno. Værdighedspuljen Effektiviseringsramme Praktisk bistand og pleje "INDE" Omkostningssteder Reduktion i normering ved tomme pladser Lukning af ældrecentre Borgere på ældrecentre med særlige behov Normering, konvertering pleje til ældre Nedlukning af ældrecentre Faste læger på ældrecentrene Omsorgsperson til udadreagerende borgere Nødkald Klippekort, Ældrecentre Rammebesparelse (boliganalysen) Egenbetaling på kommunale akutpladser Faglig drift og udvikling Fjordglimt, Inde Fjordglimt, Serviceareal Omkostningssteder Fjordglimt, Serviceareal Gruppering 200, Fjordglimt, Service Holmbohjemmet, Inde Holmbohjemmet, Serviceareal Omkostningssteder Holmbohjemmet, Serviceareal Gruppering 200, Holmbohjemmet, Service Fjordglimt, Madservice Omkostningssteder Fjordglimt, Madservice Holmbohjemmet, Madservice Omkostningssteder Holmbohjemmet, Madservice

110

Bevillingsoversigt Drift

1560051010 1590001000 XG-0000015113-00001 XG-0000015113-00002 XG-0000015113-00003 XG-0000015113-00004 XG-0000015113-00008 1590001005 XG-0000015114-00003 XG-0000015114-00004 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 1500151000 XG-0000015003-00024 XG-0000015003-00033 XG-0000015003-00037 XG-0000015003-00038 1500151010 XG-0000015117-00002 XG-0000015117-00004 XG-0000015117-00006 XG-0000015117-00011 XG-0000015117-00012 XG-0000015117-00013 XG-0000015117-00014 XG-0000015117-00015 XG-0000015117-00016 XG-0000015117-00017 XG-0000015117-00018 1515001000 1530001000 1530001005 XG-0000015054-00001 XG-0000015054-00003 1530051000 1530051005 XG-0000015055-00001 XG-0000015055-00003 1530151000 XG-0000015056-00001 1530151005 XG-0000015057-00001

Udgifter 32 16.994 16.294

Indtægter -14.598

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 32 16.994 16.294

Udgifter 32 16.994 16.294

Udgifter 32 16.994 16.294

-5.156 -7.481 -1.930 -31 700

9.824 407 -474 11.531 -1.640 4.601 -457 -106 -13.795 808 4.339 9.673 309 488 5 3.337

700

-25.835

334

248.601 8.082 407 -474 11.430 -3.281 3.862 -1.291 -106 -13.795 808 4.339 9.673 403 488 6 3.337

-341 -341

125 6.321 423 326

-104 -104

97 1.721 1.721 1.053 1.053

-1.579 -1.579 -902 -902

-25.835

334

245.561 6.442 407 -474 11.430 -4.921 2.462 -1.291 -106 -13.795 808 4.339 9.673 503 488 6 3.337 -1.500

-341

-104 -104

97 1.721 1.721 1.053 1.053

-1.579 -1.579 -902 -902

-25.835

334

-2.297 -7 -2.290 244.020 4.801 407 -474 11.430 -6.562 2.562 -1.291 -106 -13.795 808 4.339 9.673 603 488 6 3.337 -1.500

-341

-104

1.053 1.053

-1.579 -1.579 -902 -902

334

-341 -341

125 6.321 423 326

-104 97 1.721 1.721

-25.835

334 7.497 11.166 506 381

-341 125 6.321 423 326

-14.598

700

334 7.497 11.166 506 381

Indtægter

-5.156 -7.481 -1.930 -31

-2.297 -7 -2.290

-341 125 6.321 423 326

-14.598

700

334 7.497 11.166 506 381

Indtægter

-5.156 -7.481 -1.930 -31

-2.297 -7 -2.290

334 7.897 11.166 506 381

-14.598 -5.156 -7.481 -1.930 -31

-2.297 -7 -2.290 251.478

Indtægter

-104 -104

97 1.721 1.721 1.053 1.053

-1.579 -1.579 -902 -902


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Tim Plejehjem, Inde Tim Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Tim Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Tim Plejehjem, Service Tim, Madservice Omkostningssteder Tim, Madservice Fjordparken Ældrecenter, Inde Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Fjordparken ÆC, Service Rosenlunden, Inde Rosenlunden, Serviceareal Omkostningssteder Rosenlunden, Serviceareal Gruppering 200, Rosenlunden,Serviceareal Nødkaldsfunktion Fjordparken Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Fjordparken Ældrecenter, Madservice Rosenlunden, Madservice Omkostningssteder Rosenlunden, Madservice Centerparken, Inde Centerparken, Serviceareal Omkostningssteder Centerparken, Serviceareal Gruppering 200, Centerparken, Serviceare Vorgod Ældrecenter, Inde Vorgod Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Vorgod Ældrecenter, Serviceareal Centerparken, Madservice Omkostningssteder Centerparken, Madservice Vorgod Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Vorgod Ældrecenter, Madservice Enghaven Ældrecenter, Inde Enghaven Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Enghaven Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Enghaven ÆC, Service Enghaven Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Enghaven Ældrecenter, Madservice

111

Bevillingsoversigt Drift

1535001000 1535001010 XG-0000015061-00001 XG-0000015061-00003 1535101005 XG-0000015063-00001 1540041000 1540041005 XG-0000015151-00001 XG-0000015151-00004 1540051000 1540051005 XG-0000015069-00001 XG-0000015069-00003 1540055000 1540151004 XG-0000015153-00001 1540151010 XG-0000015072-00001 1545001000 1545001005 XG-0000015077-00001 XG-0000015077-00003 1545051000 1545051005 XG-0000015078-00001 1545251000 XG-0000015082-00001 1545251005 XG-0000015083-00001 1550001000 1550001005 XG-0000015089-00001 XG-0000015089-00006 1550101000 XG-0000015090-00001

Udgifter 7.373 328 258

Indtægter -86

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 7.373 328 258

Udgifter 7.373 328 258

Udgifter 7.373 328 258

-86 70 1.132 1.132

-964

-255

-252

1.759 1.759

-2.120 -2.120 -1.607

-183

1.759 1.759

1.642 1.642 1.287 1.287

-332 -332 -1.512 -1.512 -1.173

-174

1.642 1.642 1.287 1.287

-2.093 -2.093

1.759 1.759

-183

-332 -332 -1.512 -1.512 -1.173

-174

-2.093 -2.093

-2.120 -2.120 -1.607

-183

1.642 1.642 1.287 1.287

-332 -332 -1.512 -1.512 -1.173

1.759 1.759

-174

-2.093 -2.093

-2.120 -2.120 -1.607

-183 -183

110 7.337 491 491 1.642 1.642 1.287 1.287

-332 -332 -1.512 -1.512 -1.173 -1.173

12.304 701 551

-174 150 2.193 2.193

-252

-1.607 9.426 655 545

-1.173 12.304 701 551

-255

-252 87 810 2.197 2.197

-183 110 7.337 491 491

-174 150 2.193 2.193

-252

-964

-255 411 9.647 831 744

-1.607 9.426 655 545

-1.173 12.304 701 551

-174 150 2.193 2.193

-2.120 -1.607

-183 110 7.337 491 491

-1.173 12.303 701 551

-2.120

-255

-86

-964 15.310 1.174 763

-252 87 810 2.197 2.197

-1.607 9.426 655 545

-183 110 7.337 491 491

-252

-964

Indtægter

-86 70 1.132 1.132

-255 411 9.647 831 744

-252 87 810 2.197 2.197

-1.607 9.426 655 545

-255

-86

-964 15.310 1.174 763

-255 411 9.647 831 744

-252 87 810 2.197 2.197

-964

Indtægter

-86 70 1.132 1.132

-964 15.310 1.174 763

-255 411 9.647 831 744

-86 -86

70 1.132 1.132

-964 15.309 1.174 763

Indtægter

-174 -174

150 2.193 2.193

-2.093 -2.093


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Egvad Plejehjem, Inde Egvad Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Egvad Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Egvad Plejehjem, Service Åstedparken Ældrecenter, Inde Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Åstedp. ÆC, Serviceareal Egvad Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Egvad Plejehjem, Madservice Åstedparken Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Åstedparken Ældrecenter, Madservice Hemmet Plejehjem, Inde Omkostningssteder Gruppering 200, Hemmet Plejehjem, Inde Hemmet Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Hemmet Plejehjem, Serviceareal Hemmet Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Hemmet Plejehjem, Madservice Plejehjemmet Bakkely, Inde Omkostningssteder Gruppering 200, Plhj. Bakkely, Inde Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal Omkostningssteder Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal Plejehjemmet Bakkely, Madservice Omkostningssteder Plejehjemmet Bakkely, Madservice Ringkøbing Plejehjem, Inde Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal Ringkøbing Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Ringkøbing Plejehjem, Madservice Spjald Pleje- og Aktivitetscenter, Inde Spjald Pleje-Aktivitetscenter, Service Omkostningssteder Spjald Plejecenter, Serviceareal Spjald Pleje-Aktivitetscenter Madservice Omkostningssteder Spjald Plejecenter, Madservice

112

Bevillingsoversigt Drift

1555001000 1555001005 XG-0000015092-00001 XG-0000015092-00003 1555051000 1555051005 XG-0000015093-00001 XG-0000015093-00003 1555201000 XG-0000015095-00001 1555201005 XG-0000015096-00001 1560001000 XG-0000015121-00002 1560001005 XG-0000015101-00001 1560101000 XG-0000015102-00001 1565001000 XG-0000015149-00001 1565001005 XG-0000015103-00001 1565001010 XG-0000015104-00001 1570001000 1570001005 XG-0000015105-00002 1570001010 XG-0000015106-00001 1575001000 1575001005 XG-0000015108-00002 1575001010 XG-0000015109-00001

Udgifter 20.226 850 633

Indtægter -255

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 20.227 850 633

Udgifter 20.227 850 633

Udgifter 20.227 850 633

-255 217 6.284 412 343

-82

1.045 1.045

-2.255 -2.255 -812

1.219 1.219

-97 -97 -947

1.045 1.045

1.815 1.815

-528 -528 -1.714

1.219 1.219

2.938 2.938

-301 -301 -2.977

1.815 1.815

2.293 2.293

-197 -197 -2.327 -2.327

1.045 1.045

-97 -97 -947

-528 -528 -1.714

2.938 2.938

-301 -301 -2.977

1.219 1.219

2.293 2.293

-197 -197 -2.327 -2.327

-2.255 -2.255 -812

-97 -97 -947

1.815 1.815

-528 -528 -1.714

1.045 1.045

2.938 2.938

-301 -301 -2.977

1.219 1.219

2.293 2.293

-197 -197 -2.327 -2.327

-2.255 -2.255 -812

-97 -97 -947 -947

13.870 13.386 484 1.741 1.741 1.815 1.815

-528 -528 -1.714 -1.714

23.650 2.793 2.793 2.938 2.938

-2.977 16.066 2.178 2.178

-82

-812 7.036 6.977 59 431 431

-1.714 23.650 2.793 2.793

-255

-82 69 2.894 2.894

-947 13.870 13.386 484 1.741 1.741

-2.977 16.066 2.178 2.178

-82

Indtægter

-255 217 6.284 412 343

-812 7.036 6.977 59 431 431

-1.714 23.650 2.793 2.793

-2.977 16.065 2.178 2.178

-2.255 -812

-947 13.870 13.386 484 1.741 1.741

-1.714 23.651 2.793 2.793

-2.255

-255

-82 69 2.894 2.894

-812 7.036 6.977 59 431 431

-947 13.869 13.385 484 1.741 1.741

-82

Indtægter

-255 217 6.284 412 343

-82 69 2.894 2.894

-812 7.036 6.977 59 431 431

-255 -255

217 6.284 412 343

-82 69 2.894 2.894

Indtægter

-301 -301 -2.977 -2.977

16.066 2.178 2.178 2.293 2.293

-197 -197 -2.327 -2.327


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Friplejehjemmet Klokkebjerg Klokkebjerg, Personlig og praktisk hjælp Friplejehjemmet Stauning Fripleje Stauning, Person/praktisk hjælp 053028 Hjemmesygepleje Omkostningssteder Klinisk vejledning sygeplejestuderende Tjenestevogn, Hjemmesygepleje Sårkoncept - KvaliCare Den ældre medicinske patient Akutteam Holmsland-Tim Hjemmepleje, Hjemmesygepl. Ringkøbing-Lem Hjemmesygepleje Videbæk Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Skjern Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Friplejehjemmet Klokkebjerg Klokkebjerg, Hjemmesygepleje 053029 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg Aflastning af pårørende Forebyggende hjemmebesøg Leje af aflastningsboliger Grupper, pårørende til personer m demens Aktivcentret Hvide Sande, Servicearealer Omkostningssteder Aktivitetscentret Hv. Sande, Serviceare. Fjordparkens Aktivitetsc.,Servicearealer Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud Omkostningssteder Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud Omkostningssteder Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud Aktivcentret Hvide Sande, Åbne tilbud Omkostningssteder Aktivcentret Hv. Sande, Åbne tilbud Aktivcentret Hv Sande, Visiterede tilbud Omkostningssteder Aktivcentret Hv.Sande, Visiterede tilbud Fjordparkens Aktivitetsc., Åbne tilbud Omkostningssteder Fjordparkens Aktivitetscenter, Åbne tilb Fjordparkens Aktivitetsc.,Visiterede til Omkostningssteder Fjordparkens Aktivitetsc., Visiter.tilbu

113

Bevillingsoversigt Drift

1580001000 XG-0000015111-00001 1585001000 XG-0000015112-00001 Hjemmesygepleje 1500151020 XG-0000015006-00001 XG-0000015006-00003 XG-0000015006-00006 XG-0000015006-00007 1519151000 1536001005 1540101005 1545201005 1550051005 1560051005 1580001000 XG-0000015111-00004 Forebyggende indsats samt aflastningstilb. målrettet mod primært ældre 1500151000 XG-0000015003-00035 1505001020 1510201000 1515001030 1520001010 XG-0000015164-00001 1520001025 1520051000 XG-0000015042-00001 1520051005 XG-0000015043-00001 1520101000 XG-0000015044-00001 1520101005 XG-0000015045-00001 1520251000 XG-0000015154-00001 1520251005 XG-0000015155-00001

Udgifter 19.182 19.182 4.449 4.449 42.217 4.010 200 366 2.255 451 738 1.180 8.003 6.964 6.530 6.962 7.002 1.566 1.566 15.632 431 431 317 2.301 83 211 211

Budgetoverslag 2021

Indtægter 0 0

-2.153

-50

Udgifter 19.182 19.182 4.449 4.449 46.503 4.756 946 366 2.255 451 738 4.720 8.003 6.964 6.530 6.962 7.002 1.566 1.566 15.634 431 431 317 2.301 83 211 211

-50 170 259 259 1.501 1.501 303 303 632 632 650 650 2.602 2.602

-310 -310 -116 -116 -72 -72 -34 -34 -307 -307 -193 -193

Budgetoverslag 2022

Indtægter 0 0

-2.153

-50

Udgifter 19.182 19.182 4.449 4.449 47.278 5.531 1.721 366 2.255 451 738 4.720 8.003 6.964 6.530 6.962 7.002 1.566 1.566 15.634 431 431 317 2.301 83 211 211

-50 170 259 259 1.501 1.501 303 303 632 632 650 650 2.603 2.603

-310 -310 -116 -116 -72 -72 -34 -34 -307 -307 -193 -193

Budgetoverslag 2023

Indtægter 0 0

-2.153

-50

Udgifter 19.182 19.182 4.449 4.449 48.047 6.300 2.490 366 2.255 451 738 4.720 8.003 6.964 6.530 6.962 7.002 1.566 1.566 15.634 431 431 317 2.301 83 211 211

-50 170 259 259 1.501 1.501 303 303 632 632 650 650 2.603 2.603

-310 -310 -116 -116 -72 -72 -34 -34 -307 -307 -193 -193

Indtægter 0 0

-2.153

-50 -50

170 259 259 1.501 1.501 303 303 632 632 650 650 2.603 2.603

-310 -310 -116 -116 -72 -72 -34 -34 -307 -307 -193 -193


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Seniorgården, Servicearealer Omkostningssteder Seniorgården, Servicearealer Seniorgården Tarm, Åbne tilbud Omkostningssteder Seniorgården Tarm, Åbne tilbud Seniorgården Tarm, Frivillige Gruppering 200, Seniorgården Tarm, Åbne Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud Omkostningssteder Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud Aktivitetscenter Skjern, Åbne tilbud Omkostningssteder Aktivitetscenter Skjern, Åbne tilbud Aktivitetscenter Skjern, Frivillige Aktivitetscenter Skjern, Visitere. tilb. Omkostningssteder Aktivitetscenter Skjern, Visit. tilbud Aktivitetscenter Skjern, visit.spec.tilb 053031 Hjælpemidler m.v. Optiske synshjælpemidler (SEL §112) Arm- og benproteser (SEL §112) Genbrugshjælpemidler (SEL §112) Telefon og tilkaldeanlæg (SEL §112) Øvrige hjælpemidler (SEL §112) IT-hjælpemidler (SEL §112) Forbrugsgoder (SEL §113) Hjælp til boligindretning (SEL §116) Bet.andre off.myndigheder, Hjælpemidler Bleer (SEL §112) Kateter (SEL §112) Stomi (SEL §112) Brystproteser (SEL §112) Bandager (SEL §112) Armkompressionsstrømper (SEL §112) Kompressionsstrømper (SEL §112) Korsetter (SEL §112) Parykker (SEL §112) Ortopædiske sko (SEL §112) Indlæg til ortopædiske sko (SEL §112) Ortopædisk fodtøj - egenbeta. (SEL §112) Andre ortopædiske hjælpemidl. (SEL §112) Diabetesartikler - type 1 (SEL §112) Diabetesartikler - type 2 (SEL §112) GPS trackere

114

Bevillingsoversigt Drift

1525001000 XG-0000015049-00001 1525051000 XG-0000015050-00001 XG-0000015050-00002 XG-0000015050-00003 1525051005 XG-0000015051-00001 1525101000 XG-0000015052-00001 XG-0000015052-00004 1525101005 XG-0000015053-00001 1525101010 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 1510301000 XG-0000015035-00006 XG-0000015035-00007 XG-0000015035-00014 XG-0000015035-00015 XG-0000015035-00016 XG-0000015035-00018 XG-0000015035-00019 XG-0000015035-00020 XG-0000015035-00022 XG-0000015035-00026 XG-0000015035-00027 XG-0000015035-00028 XG-0000015035-00051 XG-0000015035-00052 XG-0000015035-00053 XG-0000015035-00054 XG-0000015035-00055 XG-0000015035-00056 XG-0000015035-00057 XG-0000015035-00058 XG-0000015035-00059 XG-0000015035-00061 XG-0000015035-00065 XG-0000015035-00066 XG-0000015035-00069

Udgifter 291 291 392 336

Indtægter -13 -13 -355

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 291 291

Udgifter 291 291

Udgifter 291 291

392 336

-355 14 42 1.384 1.384 773 749

-136 -136 -420

-147

773 749

392 336

-136 -136 -420

-147

773 749

-13 -355

392 336

-136 -136 -420

-147

773 749

-13 -355

-136 -136 -420 -420

24 2.034 2.034

-147 1.299

Indtægter -13

-355 14 42 1.384 1.384

-420 24 2.034 2.034

-147 1.299

Indtægter -13

-355 14 42 1.384 1.384

-420 24 2.034 2.034

-147 1.299

-13 -355 -355

14 42 1.384 1.384

-420 24 2.033 2.033

Indtægter -13

-147 -147

1.299

16.726

-142

16.726

-142

16.726

-142

16.726

-142

13.384 210 300 3.303 256 139 5 38 1.310 140 1.190 1.232 2.289 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125 325

-142

13.384 210 300 3.303 256 139 5 38 1.310 140 1.190 1.232 2.289 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125 325

-142

13.384 210 300 3.303 256 139 5 38 1.310 140 1.190 1.232 2.289 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125 325

-142

13.384 210 300 3.303 256 139 5 38 1.310 140 1.190 1.232 2.289 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125 325

-142

-142

-142

-142

-142


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Hjælpemiddeldepot Omkostningssteder Indkøb af basishjælpemidler Hjælpemiddeldepot - løn, registrantfør. 053036 Terminalpleje (SEL §119) Hjælp sygeartik. pasn.døende (SEL § 122) 0538 053838 Holmsland-Tim Hjemmepleje, Ude Holmsland-Tim Hjemmepleje, Ude u. 67 år Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude u. 67 år Videbæk Hjemmepleje, Ude Videbæk Hjemmepleje, Ude u. 67 år Skjern Hjemmepleje, Ude Skjern Hjemmepleje, Ude u. 67 år Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude u. 67 år 053839 Udslusning og bostøtte §85, SCV Tilskud til personlig og praktisk hjælp Tilskud til hjælp - modtageren ansætter 053841 Hjælpemidler m.v. Afdragspligtig, Køb af bil (SEL §114) Særlig indretning, Køb af bil (SEL §114) Diverse, Køb af bil (SEL §114) TB støtte til køb af bil (SEL §114) Optiske synshjælpemidler (SEL §112) Arm- og benproteser (SEL §112) Genbrugshjælpemidler (SEL §112) Øvrige hjælpemidler (SEL §112) IT-hjælpemidler (SEL §112) Forbrugsgoder (SEL §113) Hjælp til boligindretning (SEL §116) Bleer (SEL §112) Kateter (SEL §112) Stomi (SEL §112) Brystproteser (SEL §112) Bandager (SEL §112) Armkompressionsstrømper (SEL §112) Kompressionsstrømper (SEL §112) Korsetter (SEL §112)

115

Bevillingsoversigt Drift

1515001020 XG-0000015040-00001 XG-0000015040-00004 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af dødende i eget hjem

Udgifter 3.342 534 300 2.508

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 3.342 534 300 2.508

Udgifter 3.342 534 300 2.508

Udgifter 3.342 534 300 2.508

Indtægter

Indtægter

2.746

2.746

2.746

2.746

1510351005 1510351010 Tilbud til voksne med særlige behov

2.726 20 54.060

2.726 20 54.060

2.726 20 54.060

2.726 20 54.060

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg

12.037

12.037

12.037

12.037

1.751 1.751 2.364 2.364 1.970 1.970 3.435 3.435 2.517 2.517

1.751 1.751 2.364 2.364 1.970 1.970 3.435 3.435 2.517 2.517

1.751 1.751 2.364 2.364 1.970 1.970 3.435 3.435 2.517 2.517

1.751 1.751 2.364 2.364 1.970 1.970 3.435 3.435 2.517 2.517

3.635

3.635

3.635

3.635

534 3.101 3.101

534 3.101 3.101

534 3.101 3.101

534 3.101 3.101

1536001000 XG-0000015171-00005 1540101000 XG-0000015146-00005 1545201000 XG-0000015141-00005 1550051000 XG-0000015147-00005 1560051000 XG-0000015125-00005 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 1505101050 1510151000 XG-0000015034-00001 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordr. til personer med handicap

1510301000 XG-0000015035-00002 XG-0000015035-00004 XG-0000015035-00005 XG-0000015035-00023 XG-0000015175-00006 XG-0000015175-00007 XG-0000015175-00014 XG-0000015175-00016 XG-0000015175-00018 XG-0000015175-00019 XG-0000015175-00020 XG-0000015175-00026 XG-0000015175-00027 XG-0000015175-00028 XG-0000015175-00051 XG-0000015175-00052 XG-0000015175-00053 XG-0000015175-00054 XG-0000015175-00055

-1.200

-1.200

-1.200

Indtægter

-1.200

15.414

-1.140

15.414

-1.140

15.414

-1.140

15.414

-1.140

15.414 2.814 1.742 90

-1.140

15.414 2.814 1.742 90

-1.140

15.414 2.814 1.742 90

-1.140

15.414 2.814 1.742 90

-1.140

-1.140 210 1.201 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90 50

-1.140 210 1.201 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90 50

-1.140 210 1.201 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90 50

-1.140 210 1.201 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90 50


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Parykker (SEL §112) Ortopædiske sko (SEL §112) Indlæg til ortopædiske sko (SEL §112) Ortopædisk fodtøj - egenbeta. (SEL §112) Andre ortopædiske hjælpemidl. (SEL §112) Diabetesartikler - type 1 (SEL §112) Diabetesartikler - type 2 (SEL §112) 053842 Særlige sociale problemer §110, SCV Personer særlige sociale problemer §110 053844 Alkoholbehandling, Ambulant behandling Omkostningssteder Alkoholbehandling, Ambulant behandling Overførte adm.omkostninger Alkoholbehandling, Ambul. (ef4) Alkoholbeh., Dagbehandling (ejerf. 4) 053845 Stofmisbrugere (SEL § 101 og SUL § 142) Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år Overførte adm.omkostninger Stofmisbrugere (ejerf. 4) Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år (ejerf.4) Stoffribehandling (SEL) Omkostningssteder Stoffribehandling (SEL) Substitutionsbehandling (SUL) Dagbehandling 053850 Længerevarende ophold §108, S&O Længerevarende ophold §108, S&O 053851 Holmehusene hus 28 Holmehusene hus 28, Serviceareal Virkelyst, Serviceareal 053852 Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) 053853 Støtte/kontakt stof/alkoholmisb. §99 SCV 0572 057299 Diverse sociale formål Diverse sociale formål

116

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015175-00056 XG-0000015175-00057 XG-0000015175-00058 XG-0000015175-00059 XG-0000015175-00061 XG-0000015175-00065 XG-0000015175-00066 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1505101000 XG-0000015018-00001 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1505101005 XG-0000015020-00001 XG-0000015020-00004 1505101006 XG-0000015122-00001 Behandling af stofmisbrugere 1505101010 XG-0000015021-00002 XG-0000015021-00006 1505101015 XG-0000015022-00002 1505101020 XG-0000015023-00001 XG-0000015023-00002 XG-0000015023-00003 Botilbud til længerevarende ophold 1500151045 XG-0000015009-00001 Botilbudslignende tilbud 1540301000 1540301005 1575051000 Botilbud til midlertidigt ophold 1505101030 XG-0000015025-00001 Kontaktperson- og ledsageordninger 1505101040 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1500201000 XG-0000015011-00001

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

65 500 115 -42 30 1.641 125

Udgifter 65 500 115 -42 30 1.641 125

Udgifter 65 500 115 -42 30 1.641 125

Udgifter 65 500 115 -42 30 1.641 125

1.961

1.961

1.961

1.961

1.961 1.961

1.961 1.961

1.961 1.961

1.961 1.961

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

3.636

52

3.636

52

3.636

52

3.636

52

2.544 2.544

52

2.544 2.544

52

2.544 2.544

52

2.544 2.544

52

-82 134 1.092 1.092 4.250 478 478

-112 127

-82 134 1.092 1.092 4.250 478 478

127 550 550 3.222 2.580

-239

-112 127

-82 134 1.092 1.092 4.250 478 478

127 550 550 3.222 2.580

-239

-239

-112 127

-82 134 1.092 1.092 4.250 478 478

127 550 550 3.222 2.580

-239

-239

-112 127 127

550 550 3.222 2.580

-239

-239 -239

577 65 2.975 2.975 2.975 8.777 4.592 118 4.067 587 587 587 788 788

577 65 2.975 2.975 2.975 8.777 4.592 118 4.067 587 587 587 788 788

577 65 2.975 2.975 2.975 8.777 4.592 118 4.067 587 587 587 788 788

577 65 2.975 2.975 2.975 8.777 4.592 118 4.067 587 587 587 788 788

3.784

3.784

3.784

3.784

3.784

3.784

3.784

3.784

124 -26

124 -26

124 -26

124 -26


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Tilskud til center for døve Muskelsvindfond, konsulentbistand Støtte til frivilligt soc. arbejde (§18) Redegørelse, møder og administration Tilskud til selvhjælpsgrupper Diverse tilskud Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern G-Faktor Værestedet Vardevej, Skjern Værestedet Sømandshjemmet, Hvide Sande Café Røde Kors, Ringkøbing Handicap og Psykiatri 0025 002519 Huslejetab 0322 032217 Specialundervisning (3.17) Køb.pladser.kommuner (3.17) Køb,spec.underv.voksne (3.17) Objektiv finansiering Nyborgskole 0522 052207 Indtægter fra den centrale refusionsord. Refusion vedr. funktion 5.30.27 Refusion vedr. funktion 5.38.42 Refusion vedr. funktion 5.38.50 Refusion vedr. funktion 5.38.52 0530 053027 Friplejeboliger (ejerkode 4) SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. (5.32) Køb pl. friplejebolig kun handkm. SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. (5.32) Salg pl. friplejebol. kun handkm. SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. 0538 053838 Center Vest, hjemmehjælp udviklingshæm. Brohuset, køkken Omkostningssteder Hus 4 Hus 10

117

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015011-00005 XG-0000015011-00007 1515001035 XG-0000015041-00001 XG-0000015041-00005 XG-0000015041-00006 XG-0000015041-00010 XG-0000015041-00011 XG-0000015041-00012 XG-0000015041-00013 XG-0000015041-00014 Faste ejendomme Ældreboliger 1630251160 Folkeskolen m.m. Specialpædagogisk bistand til voksne 1630001000 XG-0000016060-00001 1630251000 XG-0000016089-00001 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale ref. ordning 1630452000 XG-0000016235-00001 XG-0000016235-00002 XG-0000016235-00003 XG-0000016235-00004 Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1630001013 XG-0000016175-00001 XG-0000016175-00002 1630251013 XG-0000016176-00001 XG-0000016176-00002 1630251014 XG-0000016177-00002 Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør

1600001000 1600001012 XG-0000016204-00002 XG-0000016204-00003

Udgifter 44 106 3.660 100 299 928 762 322 540 77 632 392.896 539 539 539 288 288 254 254 34 34

Indtægter

-89.523 0

3.755

-11.012 -11.012 -11.012 -4.606 -237 -5.847 -322 -1.646

3.755

-1.646

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 44 106 3.660 100 299 928 762 322 540 77 632 377.907 539 539 539 288 288 254 254 34 34

Udgifter 44 106 3.660 100 299 928 762 322 540 77 632 376.997 539 539 539 288 288 254 254 34 34

Udgifter 44 106 3.660 100 299 928 762 322 540 77 632 376.078 539 539 539 288 288 254 254 34 34

Indtægter

-89.477 0

3.755

-11.012 -11.012 -11.012 -4.606 -237 -5.847 -322 -1.646

3.755

-1.646

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232

386.207

-1.646 -1.646 -75.811

4.492

-3.568

730 997 34 467 496

Budgetoverslag 2021

-969 -471 -498

-89.477 0

371.218 4.492

-3.568

-969 -471 -498

Indtægter

-89.477 0

3.755

-11.012 -11.012 -11.012 -4.606 -237 -5.847 -322 -1.646

3.755

-11.012 -11.012 -11.012 -4.606 -237 -5.847 -322 -1.646

3.755

-1.646

3.755

-1.646

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232 -1.646 -1.646 -75.765

730 997 34 467 496

Indtægter

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232

370.308

-1.646 -1.646 -75.765

369.389

-1.646 -1.646 -75.765

4.492

-3.568

4.492

-3.568

730 997 34 467 496

-969 -471 -498

730 997 34 467 496

-969 -471 -498


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Grønbjerghjemmet, køkken Omkostningssteder Grønbjerghjemmet, køkken Enghavevej, køkken Omkostningssteder Kost hus 1 Kost hus 2 Center Bakkehuset, Køkken Omkostningssteder Center Bakkehuset, Køkken, beboerbet. ÅCS Praktisk hjælp §83 i Skjern (5.32) Å-C.Syd, Adm.2, hj.hj. udv.Tarm (5.32) Bet.t.kommuner: Hjem.hj. Bet. km. (5.32) Betaling fra komm., Hjemmehjælp (5.32) C.Vest hj.hj.salg af pl. 053839 Smedegade, Café Omkostningssteder Smedegade, Café, indtægt (533.) Satellit Holmelunden, hjemmevejl. Fredensgade, bostøtte Omkostningssteder Fredensgade, bostøtte, indtægter Gruppering 200, Fredensgade, bostøtte Center Vest, hjemmevejledning Omkostningssteder C.V. hjemmevejledning, indtægt Gruppering 200, C.V. hjemmevejledning Å-C.S.,0,hj.vej.§85 ÅCS Bostøtte Skjern §85 Omkostningssteder Gruppering 200, ÅCS Bostøtte Skjern §85 ÅCS, Cafe Langagerparken Omkostningssteder ÅCS, Cafe Langagerparken, indtægt ÅCS Bostøtte Tarm §85 Omkostningssteder Gruppering 200, ÅCS Bostøtte Tarm ÅCS, Cafe Engdraget Omkostningssteder ÅCS, Cafe Engdraget, indtægt ÅCS, Cafe Engdraget, fritid, indtægt ÅCS Me-Tri toldmoms Støttecentre, bostøtte Omkostningssteder Støttecenter, Café Gruppering 200, Støttecentre

118

Bevillingsoversigt Drift

1600051005 XG-0000016203-00001 1610001030 XG-0000016205-00001 XG-0000016205-00002 1615351000 XG-0000016236-00001 1620051000 1620101000 1630001005 1630051000 XG-0000016074-00001 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 1600001025 XG-0000016006-00001 1605001023 1610001019 XG-0000016164-00001 XG-0000016164-00004 1610001020 XG-0000016021-00001 XG-0000016021-00002 1620001008 1620051020 XG-0000016034-00002 1620051021 XG-0000016184-00001 1620101035 XG-0000016041-00002 1620101036 XG-0000016185-00001 XG-0000016185-00011 1620201005 1625001005 XG-0000016118-00006 XG-0000016118-00008

Udgifter 666 666 338 21 141 176 1.566 1.566

Indtægter -628 -628 -330 -150 -180 -1.566

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 666 666

Udgifter 666 666

Udgifter 666 666

338 21 141 176 1.566 1.566

-1.566 214 -110 91

Indtægter -628 -628 -330 -150 -180 -1.566

338 21 141 176 1.566 1.566

-1.566 214 -110 91

-75 -75

Indtægter -628 -628 -330 -150 -180 -1.566

338 21 141 176 1.566 1.566

-1.566 214 -110 91

-75 -75

Indtægter -628 -628 -330 -150 -180 -1.566 -1.566

214 -110 91 -75 -75

-75 -75

37.386

-2.048

36.168

-2.048

36.168

-2.048

36.168

-2.048

1.939 1.939

-442

1.939 1.939

-442

1.939 1.939

-442

1.939 1.939

-442

-442 815 6.122 5.923

-74

-442 742 5.610 5.411

-74 199 7.421 6.968

-7

-74 199 6.933 6.480

-7 453 -64 1.616 1.402 214 438 400 38 1.050 973 77 453 400 48 5 914 7.453 7.081 37 335

-50 -50

-70 -70

-25 -25

-74

-442 742 5.610 5.411

-7

-74 199 6.933 6.480

-7 453 -234 1.616 1.402 214 438 400 38 1.050 973 77 453 400 48 5 914 7.420 7.048 37 335

-50 -50

-70 -70

-25 -25

-74

-442 742 5.610 5.411

-7

-74 199 6.933 6.480

-7 453 -234 1.616 1.402 214 438 400 38 1.050 973 77 453 400 48 5 914 7.420 7.048 37 335

-50 -50

-70 -70

-25 -25

-74

-7 -7

453 -234 1.616 1.402 214 438 400 38 1.050 973 77 453 400 48 5 914 7.420 7.048 37 335

-50 -50

-70 -70

-25 -25


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget §85 Bostøtte hos km/region §85 Bostøtte hos private (ejerkode 4) §85 Bostøtte pers.nedsat.funktion (5.33) Bet.fra komm.Hjem.vejl. (5.33) Salg C.V.hjemmevejl. (5.33) Salg C.Ø.hjemmevejl. UDVK (5.32) Pers.prakt.hjælp 95,3.Bet.km (5.32) Hjælpeordn. SEL §95,3 betkm. (5.32) Hjælpeordn.SEL§96.Bet.km (5.32) Køb hjælpeordn.SEL§95-96.Bet.km Tilsk.knt.hj.e.bo§85 (5.33) Specialteam hj.vejl.Bet.km. Specialteam hjvj.bet.km Ydelsespakker/kommende brugere Ydelsespakker, bo-støtte 053840 Vendepunktet (5.40) Lands.spec.råd.Ins.blinde/svagts. (5.40) Samr.voks.udv.hæm.lovovertræ.obj. (5.40) Lands.døvekons.ordn.Cent.f.døve 053850 Center Bakkehuset, Ternevej 4 §108 Botilbud hos km/region §108 botilbud pers.nedsat.funktion §108 botilbud pers.sindslidelse (5.50) Salg længerevar. botilbud (5.50) Salg Bakkehuset, Ternevej 4 (5.50) Kofoedsminde sikr.afd.,obj.finan. (5.50) Kofoedsminde 053851 Center Vest, Brohuset Omkostningssteder Center Vest, Brohuset, indtægt C.V. Brohuset, beboerbet., vask/reng. Gruppering 200, C.V. Brohuset C.V. Brohuset, beboerbet., miljø fæl.rum Holmehusene HUS 18, Servicearealer Holmehusene HUS 22, Servicearealer Holmehusene HUS 24 Omkostningssteder Holmehusene HUS 24 Holmehusene HUS 24, Servicearealer Holmehusene HUS 28 Omkostningssteder Holmehusene HUS 28 Holmehusene HUS 28, Servicearealer Omkostningssteder Holmehusene HUS 28, Servicearealer

119

Bevillingsoversigt Drift

U/I 1630001015 1630001020 XG-0000016064-00001 1630051015 XG-0000016077-00001 XG-0000016077-00003 1630101000 XG-0000016124-00001 1630101020 1630101025 1630251032 1630251035 XG-0000016144-00002 1630301010 XG-0000016146-00004 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1626001000 1630251070 1630251075 1630251080 Botilbud til længerevarende ophold 1615551000 1630001025 XG-0000016065-00001 XG-0000016066-00001 1630051022 XG-0000016179-00001 1630251085 XG-0000016095-00001 Botilbudslignende tilbud 1600001010 XG-0000016002-00004 XG-0000016002-00013 XG-0000016002-00014 XG-0000016002-00016 1600201001 1600201005 1600201010 XG-0000016227-00001 1600201015 1600201030 XG-0000016229-00001 1600201035 XG-0000016230-00001

Udgifter 3.008 589 589

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 3.008 589 589

Udgifter 3.008 589 589

Udgifter 3.008 589 589

-1.380 -923 -457 2.088 2.088 7.100 1.191 375 320 320 -5.442 -5.442 3.859 3.434 262 28 135 41.944 4.090 36.960 29.676 7.284

-2.074 0

-1.380 -923 -457 2.088 2.088 7.100 1.191 375 320 320 -5.384 -5.384 3.859 3.434 262 28 135 41.944 4.090 36.960 29.676 7.284

-2.074 -2.074 894 894 193.089 12.777 12.180

-51.077 -324

894 894 183.247 12.777 12.180

2.088 2.088 7.100 1.191 375 320 320 -5.384 -5.384 3.859 3.434 262 28 135 41.944 4.090 36.960 29.676 7.284

-51.031 -324

597

894 894 182.337 12.777 12.180

2.088 2.088 7.100 1.191 375 320 320 -5.384 -5.384 3.859 3.434 262 28 135 41.944 4.090 36.960 29.676 7.284

-51.031 -324

597

894 894 181.418 12.777 12.180

-51.031 -324 -283 -28

597 -13

15 30 4.103 3.920 183 235 0 4.592 -4.592 0 118 -118

-2.074 0

-2.074 -2.074

-283 -28

-13 15 30 4.103 3.920 183 235 0 4.731 -4.731 0 118 -118

-2.074 0

Indtægter

-1.380 -923 -457

-2.074 -2.074

-283 -28

-13 15 30 4.103 3.920 183 235 0 4.592 -4.592 0 118 -118

-2.074 0

Indtægter

-1.380 -923 -457

-2.074 -2.074

-283 -28 597

Indtægter

-13 15 30 4.103 3.920 183 235 0 4.592 -4.592 0 118 -118


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Holmehusene HUS 30 (5.32) Holmelunden, Prakt.pers./led. løn Omkostningssteder Gruppering 200(5.32) Holm.,Pra.pers./le. (5.32) Holmelunden, Team 1 løn (5.32) Holmelunden, Team 2 løn (5.32) Holmelunden, Team 3 løn (5.32) Holmelunden, Team 5 løn (5.32) Holmelunden, Team 6 løn Holmelunden, Holmelunden 4 Omkostningssteder (5.32) Skelbæk C.Holmelunden, indt. (5.32) Holmelunden, beb.bet.vask .indt. (5.32) Holmelunden, beb.bet.divers.indt. Køkkenbudget Holmelunden Team 1 - serviceydelser kost Team 2 - serviceydelser kost Team 3 - serviceydelser kost Team 5 - serviceydelser kost Team 6 - serviceydelser kost Beboeres betaling for service Satellitten Omkostningssteder Beboerbetaling Gruppering 200, Satellitten Køkkenbudget Satellitten Omkostningssteder Beboernes betaling for serviceydelser Center Vest, Grønbjerghjemmet Omkostningssteder C.V., Grønbjerghjemmet, indtægt C.V., Grønbjerghj.,beboerbet.vask/reng. Gruppering 200, C.V., Grønbjerghjemmet C.V., Grønbjerghj.,beb.bet.miljø fæl.rum Center Vest, Enghavevej Omkostningssteder C.V., Enghavevej, Beboerbet. vask/reng. Gruppering 200, C.V., Enghavevej C.V., Enghavevej, Beb.bet. miljø fæl.rum Fredensgade, botilbud Omkostningssteder Fredensgade, indtægter Fredensgade, vask/rengøring Fredensgade, miljø Gruppering 200, Fredensgade Fredensgade, beboerbetaling Fredensgade, Køkken Omkostningssteder

120

Bevillingsoversigt Drift

1600201040 1605001000 XG-0000016172-00001 1605001005 1605001010 1605001011 1605001013 1605001014 1605001020 XG-0000016009-00001 XG-0000016010-00004 XG-0000016010-00006 1605001021 XG-0000016215-00001 XG-0000016215-00002 XG-0000016215-00003 XG-0000016215-00005 XG-0000016215-00006 XG-0000016215-00007 1605001055 XG-0000016198-00002 XG-0000016198-00003 1605001056 XG-0000016233-00001 1610001010 XG-0000016018-00001 XG-0000016018-00002 XG-0000016018-00010 XG-0000016018-00012 1610001015 XG-0000016020-00002 XG-0000016020-00009 XG-0000016020-00010 1610001018 XG-0000016163-00001 XG-0000016163-00004 XG-0000016163-00005 XG-0000016163-00006 XG-0000016166-00004 1610001022

Udgifter 4.816 2.149 1.131 1.018 2.931 3.443 1.609 3.514 2.739 1.219 1.219

1.195 209 320 135 260 271 4.989 4.728

Indtægter

-417 -291 -8 -118 -1.320

-1.320 -27

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 4.816 2.149 963 1.186 2.931 3.443 1.609 3.514 2.739 1.219 1.219

Udgifter 4.816 2.149 963 1.186 2.931 3.443 1.609 3.514 2.739 1.219 1.219

Udgifter 4.816 2.149 963 1.186 2.931 3.443 1.609 3.514 2.739 1.219 1.219

1.195 209 320 135 260 271 4.989 4.728

-27 261 304 304 14.276 13.741

-365 -365 -322

2.680 2.556

14.276 13.741

-1.320 -27

-365 -365 -322

2.680 2.556

3.405 2.900

14.276 13.741

-1.320 -27

-34 -194

-365 -365 -322

4.989 4.728

2.680 2.556

14.276 13.741

-291 -8 -118 -1.320

-1.320 -27

-365 -365 -322 -166 -113

2.680 2.556

-43 -57 -23

124 -34 -194

3.405 2.900

-130

610 610

-417

-27 261 304 304

-23

3.405 2.900

Indtægter

535 -43 -57

41 21 443 -64 -718

1.195 209 320 135 260 271

-166 -113

-130

610 610

-291 -8 -118 -1.320

124

41 21 443 -64 -718

-417

-27 261 304 304

-23

-130 41 21 443

4.989 4.728

Indtægter

535 -43 -57

124 -34 -194

1.195 209 320 135 260 271

-166 -113

-23

610 610

-291 -8 -118 -1.320

535 -43 -57

124 3.749 3.244

-417

-27 261 304 304

-166 -113 535

Indtægter

-34 -194 -130

41 21 443 -64 -718

610 610

-64 -718


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Beboerbetaling, kost Personalebetalt mad Center Bakkehuset, Administration Omkostningssteder C. Bakkehuset, Adm. grp. 200 C. Bakkehuset, Paletten Center Bakkehuset, Unika C. Bakkehuset, Trio 1-2-3 C. Bakkehuset, nattevagt Center Bakkehuset, Team 4 (5.32) Center Bakkehuset, øvrig drift Omkostningssteder (5.32) C.B.Ternevej 2.øvrig drift indt. (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. alle ÅCS administration Afdrag på lån til Industrivej 3 ÅCS Langagerparken 8 administration ÅCS Langagerparken 1-7 Omkostningssteder ÅCS Langagerparken 1, kost ÅCS Langagerparken 1, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 2, kost ÅCS Langagerparken 2, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 3, kost ÅCS Langagerparken 3, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 4, kost ÅCS Langagerparken 4, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 5, kost ÅCS Langagerparken 5, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 6, kost ÅCS Langagerparken 6, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 7, kost ÅCS Langagerparken 7, miljø og rengøring Gruppering 200, ÅCS Langagerparken 1-7 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 1 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 2 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 3 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 4 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 5 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 6 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 7 ÅCS Engdraget 22, administration ÅCS Engdraget 24-40 Omkostningssteder ÅCS Engdraget 24, kost ÅCS Engdraget 24, miljø og rengøring ÅCS Engdraget 26, kost ÅCS Engdraget 26, miljø og rengøring

121

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016216-00001 XG-0000016216-00002 1615001000 XG-0000016173-00001 1615051000 1615051005 1615101000 1615201010 1615251000 1615301000 XG-0000016023-00007 XG-0000016024-00007 1620001000 XG-0000016025-00009 1620051005 1620051010 XG-0000016032-00002 XG-0000016032-00003 XG-0000016032-00004 XG-0000016032-00005 XG-0000016032-00006 XG-0000016032-00007 XG-0000016032-00008 XG-0000016032-00009 XG-0000016032-00010 XG-0000016032-00011 XG-0000016032-00012 XG-0000016032-00013 XG-0000016032-00014 XG-0000016032-00015 XG-0000016032-00016 XG-0000016141-00001 XG-0000016141-00002 XG-0000016141-00003 XG-0000016141-00004 XG-0000016141-00005 XG-0000016141-00006 XG-0000016141-00007 1620101010 1620101020 XG-0000016038-00002 XG-0000016038-00003 XG-0000016038-00004 XG-0000016038-00005

Udgifter

5.408 4.009 1.399 12.298 10.364 5.497 5.453 6.398 2.363 2.363 0 -139 -139 297 9.465 8.529 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 306

Indtægter -614 -104

-732 -371 -361

-784

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter -614 -104

5.408 4.009 1.399 12.298 10.364 5.497 5.453 6.398 2.363 2.363 0 0 297 9.465 8.529 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 306

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 143 3.802 3.431 25 15 23 17

-89

-732 -371 -361

-784

Indtægter -614 -104

5.408 4.009 1.399 12.298 10.364 5.497 5.453 6.398 2.062 2.062 0 0 297 9.465 8.529 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 306

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 143 3.802 3.431 25 15 23 17

-89

-732 -371 -361

-784

Indtægter -614 -104

5.408 4.009 1.399 12.298 10.364 5.497 5.453 6.398 2.062 2.062 0 0 297 9.465 8.529 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 306

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 143 3.802 3.431 25 15 23 17

-89

-732 -371 -361

-784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 143 3.802 3.431 25 15 23 17

-89


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Gruppering 200, ÅCS Engdraget 22 Å-C S Beboerbet. Engdraget 24 Å-C S Beboerbet. Engdraget 26 Rosengården, længerevarende botilbud Omkostningssteder Rosengården §105, miljø Rosengården §105, vask/rengøring Rosengården §105, beboerbetaling §105 Botilbud hos km/region Omkostningssteder §105 botilbud pers.nedsat funktion (5.32) Salg plad.Pl/oms.plejeb. (5.32) ABL.bol..salg.Brohu. (5.32) ABL.bol..salg.Grønb. (5.32) ABL.bol..salg.Engha. (5.32) ABL.bol..salg.Langa. (5.32) ABL.bol..salg.Engdr. (5.32) ABL.bol..salg.Holme. (5.32) ABL.bol..salg.Bakkehuset døgn (5.32) Hjælp.Bol-salg.Roseng.alm.+midl. (5.32) ABL.bol.salg.Fredensgade Køb pl. SUO kun handlekom. (5.32) Køb af pladser kun handlekom. (5.32) Salg af pladser kun handlekom. Overførte administrationsomkostninger (5.32) Overførte adm.omkostn. (5.32) Omstillingsrammen Ydelsespakker/kommende brugere Omkostningssteder Kommende brugere Ydelsespakker, bo-tilbud Uudmønt. effektiviseringsbidrag Omkostningssteder Tiltag jf. budgetkonference 2019 053852 Pavillon Fredensgade, bo-tilbud §107 Omkostningssteder Gruppering 200, Pavillon Fredensgade ÅCS 3 på spring, Svinget Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, ÅCS 3 på spring, Svinget Rosengården, midlertidig botilbud Omkostningssteder Rosengården §107, vask/rengøring Rosengården §107, miljø Rosengården §107, beboerbetaling (5.52) Køb plejefam.Bet.km. (5.52) Køb pl. midl botil. plejefam.

122

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016038-00006 XG-0000016142-00001 XG-0000016142-00002 1625051005 XG-0000016189-00001 XG-0000016189-00002 XG-0000016189-00003 1630001010 XG-0000016062-00002 1630051005 XG-0000016075-00001 XG-0000016075-00002 XG-0000016075-00003 XG-0000016075-00004 XG-0000016075-00005 XG-0000016075-00007 XG-0000016075-00008 XG-0000016075-00011 XG-0000016075-00014 1630251006 XG-0000016156-00001 XG-0000016156-00002 1630251199 XG-0000016130-00001 1630301000 1630301010 XG-0000016136-00002 XG-0000016146-00003 1630401000 XG-0000016101-00009 Botilbud til midlertidigt ophold 1610001021 XG-0000016196-00002 1620051025 XG-0000016201-00002 1625051010 XG-0000016190-00001 XG-0000016190-00002 XG-0000016190-00004 1630001030 XG-0000016122-00001

Udgifter 291

4.567 4.533 18 16

Indtægter -46 -43 -35

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 291

Udgifter 291

Udgifter 291

4.567 4.533 18 16

-35 51.745 45.745 6.000

590 590

-45.066 -2.415 -2.725 -428 -1.595 -1.551 -6.515 -25.779 -3.211 -847 -627

-1.235

-89

4.567 4.533 18 16

-35

590 590

-627

-46 -43 -35

-45.020 -2.415 -2.725 -428 -1.595 -1.551 -6.515 -25.779 -3.211 -801 -627

-1.235

-89

4.567 4.533 18 16

-35

590 590

-46 -43 -35

-35

-45.020 -2.415 -2.725 -428 -1.595 -1.551 -6.515 -25.779 -3.211 -801 -627

590 590

-1.235

-89

-45.020 -2.415 -2.725 -428 -1.595 -1.551 -6.515 -25.779 -3.211 -801 -627 -627

5.722 5.722 897 762 1 4.622 -3.861 -5.399 -2.683 -2.716 47.769 791 752 39 454 433 21 4.708 4.622 63 23

-89 414 414

Indtægter

46.053 46.053

-627 5.722 5.722 897 762 1 4.622 -3.861 -4.480 -1.764 -2.716 47.769 791 752 39 454 433 21 4.708 4.622 63 23

-89 414 414

Indtægter

46.053 46.053

-627 5.722 5.722 897 762 1 4.622 -3.861 -3.563 -847 -2.716 47.769 791 752 39 454 433 21 4.708 4.622 63 23

-89 414 414

-46 -43 -35

45.745 45.745

5.722 5.722 897 762 1 4.622 -3.861 74 74 51.769 791 752 39 454 433 21 4.708 4.622 63 23

Indtægter

-1.235

-89

-89 414 414


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I §107 Botilbud hos km/region §107 botilbud pers.nedsat.funktion (5.52) Øvr.botilb.køb -han+bet. §107 botilbud pers.sindslidelse §107 Botilbud hos private (ejerkode 4) §107 botilbud pers.nedsat.funktion §107 botilbud pers.sindslidelse (5.52) Salg,Midl.botilbud (VOK) (5.52) Salg.Satellit Holmel. Hjælp kontanthjælpsmodt. egenbet. Omkostningssteder (5.52) Grønnegade 17, tom bolig husleje Overførte administrationsomkostninger (5.52) Overførte adm.omkostn. 053853 (5.53) Ledsag. andre km.SEL§97.Bet.km. (5.53) Ledsageord.i RK-SK SEL§97.Bet.km. (5.53) Kont.pers.døvblin.SEL§98.Bet.km. 053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 053858 ÅCS Me-Tri toldmoms (5.59) Å-C S.Adm.3.ME-TRI.Toldmoms.indt. ÅCS Me-Tri administraion ÅCS Me-Tri brugerløn Priorgården, dagtilbud Omkostningssteder Priorgården, dagtilbud, arbejdsvederlag Priorgården, dagtilbud (toldmoms) Priorgården, dagtilbud (toldmoms) §103 beskyttet beskæftig. hos km/region (5.58) Salg,Beskyt.beskæftigelse (5.58) Salg Å-C S.Skjern Industri-Servic Salg brugerbefordring (5.58) Salg brugerbefordring (5.58) Overførte administrationsomkostninger (5.58) Overførte adm.omkostn. 053859 Naturværkstedet Hatkjærhus Omkostningssteder Gruppering 200, Naturværkstedet, Ringkø. Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms Omkostningssteder Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms (5.59) MSM, Byskellet 20, Toldmoms (5.59) MSM, Toldmoms, indtægter (5.59) MSM, Byskellet 20, Ringkøbing Omkostningssteder

123

Bevillingsoversigt Drift

1630001040 XG-0000016067-00001 XG-0000016067-00002 XG-0000016068-00002 1630001045 XG-0000016069-00001 XG-0000016070-00001 1630051025 XG-0000016079-00001 1630251095 XG-0000016167-00001 1630251199 XG-0000016130-00005 Kontaktperson- og ledsageordninger 1630151000 1630151003 1630151005 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 1630251086 Beskyttet beskæftigelse 1620201005 XG-0000016048-00001 1620201010 1620201015 1625001015 XG-0000016187-00002 1625001020 XG-0000016188-00001 1630001050 1630051035 XG-0000016081-00001 1630051037 XG-0000016160-00001 1630251199 XG-0000016130-00006 Aktivitets- og samværstilbud 1605001027 XG-0000016119-00002 1605001029 XG-0000016183-00001 1605001030 XG-0000016013-00001 1605001035

Udgifter 22.055 7.459 8.436 6.160 22.497 13.338 9.159

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 18.055 3.459 8.436 6.160 22.497 13.338 9.159

Udgifter 18.055 3.459 8.436 6.160 22.497 13.338 9.159

Udgifter 18.055 3.459 8.436 6.160 22.497 13.338 9.159

-1.146 -1.146 379 179 200 471 471 1.891 94 1.648 149 389 389 7.885 -450 -450 5.006 819 879 826 53

-3.461 -3.106 -3.106

-1.146 -1.146 379 179 200 471 471 1.891 94 1.648 149 389 389 7.958 -450 -450 5.079 819 879 826 53

-10 -10 1.526

0 6.711 6.363

-3.461 -3.106 -3.106

1.526

-12.348 0

-18 -18 -237 -237

379 179 200 471 471 1.891 94 1.648 149 389 389 7.958 -450 -450 5.079 819 879 826 53

0 6.710 6.362

-3.461 -3.106 -3.106

1.526

-12.348 0

-18 -18 -237 -237

379 179 200 471 471 1.891 94 1.648 149 389 389 7.958 -450 -450 5.079 819 879 826 53

0 6.710 6.362

-3.461 -3.106 -3.106

-10 -10 1.526

-144 -144 -201 -201 105 105 43.501 2.699 2.618 81 10 10

Indtægter

-1.146 -1.146

-10 -10

-144 -144 -201 -201 105 105 43.501 2.699 2.618 81 10 10

Indtægter

-1.146 -1.146

-10 -10

-144 -144 -201 -201 105 105 43.503 2.699 2.618 81 10 10

Indtægter

-12.348 0

-18 -18 -237 -237

-144 -144 -201 -201 105 105 43.501 2.699 2.618 81 10 10 0 6.710 6.362

-12.348 0

-18 -18 -237 -237


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Gruppering 200, (5.59) MSM, Byskellet 20 (5.59) MSM, Byskellet 20, Arbejdsvederl. Fredensgade, bostøtte Fredensgade, Café Drosselvej 9, dagtilbud Omkostningssteder Drosselvej 9, dagtilbud, indtægter Gruppering 200, Drosselvej 9, dagtilbud LAB Drosselvej STU Drosselvej Center Bakkehuset, Daghjem ÅCS Me-Tri administraion Gruppering 200, Me-Tri ÅCS Kantinen Skovbrynet ÅCS Kantinen Skovbrynet, indtægt ÅCS Skovbrynet Omkostningssteder (5.59) Å-C S.Adm.2.Skovbr.indt. Gruppering 200, ÅCS Skovbrynet (5.59) Å-C S. Skovbrynet, Aktiviteter Rosengården Omkostningssteder Rosengården, øvrige indtægter Rosengården, brugerlærer Gruppering 200, Rosengården Rosengården, køkken Rosengården §104 tilbud Omkostningssteder Rosengården §104 tilbud, indtægter §104 Aktivitets- samværstilbud km/region §104 Akt.samvær pers.nedsat.funktion §104 Akt.samvær pers.sindslidelse (5.32) Salg plad.Pl/oms.plejeb. (5.32) Daghjem.salg Bakkehuset (5.32) Dagtilb.salg Rosengården - dagc. (5.59) Salg,Akt./samværstilbud (5.59) Salg Å-C S.ME-TRI.Skovbry (5.59) Salg MSM (5.59) Salg, Hatkjærhus (5.59) Salg, Drosselvej 9 Salg brugerbefordring (5.59) Salg brugerbefordring (5.59) Overførte administrationsomkostninger (5.59) Overførte adm.omkostn. Ydelsespakker/kommende brugere Ydelsespakker, dagtilbud 0557 055772

124

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016014-00003 1605001040 1610001019 XG-0000016164-00005 1610001024 XG-0000016165-00001 XG-0000016165-00002 XG-0000016165-00003 XG-0000016165-00004 1615151000 1620201010 XG-0000016049-00003 1620201020 XG-0000016053-00001 1620201025 XG-0000016054-00001 XG-0000016054-00002 XG-0000016054-00003 1625001000 XG-0000016056-00003 XG-0000016056-00010 XG-0000016056-00016 XG-0000016056-00019 1625051015 XG-0000016210-00001 1630001055 XG-0000016072-00001 XG-0000016073-00001 1630051005 XG-0000016075-00009 XG-0000016075-00013 1630051040 XG-0000016082-00002 XG-0000016082-00003 XG-0000016082-00004 XG-0000016082-00005 1630051045 XG-0000016149-00001 1630251199 XG-0000016130-00007 1630301010 XG-0000016146-00005 Kontante ydelser Sociale formål

Udgifter 348 55 65 65 4.535 4.303

Indtægter

-64 -64 -2.138

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 348 55 65 65 4.535 4.303

Udgifter 348 55 65 65 4.535 4.303

Udgifter 348 55 65 65 4.535 4.303

-1.303 118 59 55 3.981 440 440

4.068 3.771

-21 -814

-65 -65 -52

50 509 356 2.794 2.794

-406 -70 0 -336 -528

4.068 3.771

50 509 356 2.793 2.793

-65 -65 -52

-406 -70 0 -336 -528

-1.054 -1.054

4.068 3.771

50 509 356 2.793 2.793

-21 -814

-65 -65 -52

-406 -70 0 -336 -528

-1.054 -1.054

4.068 3.771

-64 -64 -2.138

-21 -814

-65 -65 -52 -52

282 15 1.250 335 50 509 356 2.793 2.793

-406 -70 0 -336 -528 -528

13.691 13.382 309 -4.303 -4.155 -148 -4.221 -2.290 -1.156 -676 -99 -316 -316

907 907 2.147 2.147 2.107 2.107

Indtægter

-1.303 118 59 55 4.131 440 440

-528 13.691 13.382 309

-4.303 -4.155 -148 -4.221 -2.290 -1.156 -676 -99 -316 -316 907 907 2.147 2.147 2.107 2.107

-64 -64 -2.138

-52 282 15 1.250 335

-528 13.691 13.382 309

-4.303 -4.155 -148 -4.221 -2.290 -1.156 -676 -99 -316 -316 907 907 2.297 2.297 2.107 2.107

-21 -814

Indtægter

-1.303 118 59 55 4.131 440 440

-52 282 15 1.250 335

-528 13.691 13.382 309

-64 -64 -2.138 -1.303

118 59 55 4.131 440 440

-52 282 15 1.250 335

Indtægter

-1.054 -1.054

-4.303 -4.155 -148 -4.221 -2.290 -1.156 -676 -99 -316 -316 907 907 2.147 2.147 2.107 2.107

-1.054 -1.054


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I (5.72)Vok.nedsat funkt.§100 Omkostningssteder (5.72) Merud,vok.neds.funk.SEL100 Bet km (5.72)Ref.50%vok.neds.funk.§100 (5.72) Ref50%merud.vok.ned.fun.SEL100 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) 0462 046290 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse 0548 054867 Personlige tillæg m.v. Supp til pensionister, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg med 75 pct. refusion Høreapparater, helbredstillæg Ref, Personlige tillæg og helbredstillæg 0557 055776 Boligydelser til pensionister Bet andre off.myn, Boligydelser 53 - KMF Tilskud til lejere 53 - KMF Lån ejere en- og tofam.huse 53 - KMF Tilskud til andelshavere m.fl. 53 - KMF Tilskud lejebetal.ældrebolig. 055777 Boligsikring 52 - KMF Særl.beh.,fysisk/psykisk 0 % 52 - KMF Almindelig boligsikring 53 - KMF Tilsk. lejebet. i ÆB (bev.hæm.) 0572 057299 Øvrige formål Tinglysningsafgift, lån ejendomsskatter Ældreboliger, Sundhed og Omsorg 0025 002519 Søibergsvej 4-8, Ældreboliger

125

Bevillingsoversigt Drift

1630201000 XG-0000016085-00001 1630201010 XG-0000016087-00001 Sundhedsudgifter m.v. Andre sundhedsudgifter 1712001000 XG-0000017016-00001 XG-0000017016-00002 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v. 1705001015 XG-0000017009-00005 XG-0000017009-00006 XG-0000017009-00008 XG-0000017009-00009 XG-0000017009-00010 XG-0000017009-00011 XG-0000017009-00012 XG-0000017009-00013 XG-0000017009-00014 XG-0000017009-00019 XG-0000017010-00003 Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - KMF 1710001000 XG-0000017011-00006 XG-0000017011-00010 XG-0000017011-00012 XG-0000017011-00013 XG-0000017011-00018 Boligsikring - KMF 1710001005 XG-0000017013-00018 XG-0000017013-00022 XG-0000017013-00041 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1710001010 XG-0000017015-00001 Faste ejendomme Ældreboliger 1510101010

Udgifter 2.107 248 1.859

51.213 2.417 2.417 2.417 1.706 711 10.690 10.690 10.690 246 101 266 3.479 1.073 1.286 965 643 1.988 643 37.906 24.223 24.223 488 11.206 88 717 11.724 13.683 13.683 52 12.606 1.025

Indtægter -125 -125 -929 -929 -4.902

-4.056 -4.056 -4.056

-4.056 -846 -846 -846 -846

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 2.107 248 1.859

Udgifter 2.107 248 1.859

Udgifter 2.107 248 1.859

51.015 2.417 2.417 2.417 1.706 711 10.453 10.453 10.453 246 66 266 3.277 1.073 1.286 965 643 1.988 643 37.945 24.262 24.262 488 11.245 88 717 11.724 13.683 13.683 52 12.606 1.025

Indtægter -125 -125 -929 -929 -4.902

-4.056 -4.056 -4.056

-4.056 -846 -846 -846 -846

49.854 2.417 2.417 2.417 1.706 711 10.421 10.421 10.421 246 34 266 3.277 1.073 1.286 965 643 1.988 643 36.816 24.267 24.267 488 11.250 88 717 11.724 12.549 12.549 52 11.472 1.025

Indtægter -125 -125 -929 -929 -4.902

-4.056 -4.056 -4.056

-4.056 -846 -846 -846 -846

49.563 2.417 2.417 2.417 1.706 711 10.034 10.034 10.034 246 -353 266 3.277 1.073 1.286 965 643 1.988 643 36.912 24.363 24.363 488 11.346 88 717 11.724 12.549 12.549 52 11.472 1.025

200

200

200

200

200

200

200

200 200

200 200

200 200

200 200

-12.898 -12.898 -12.898 -144

-13.153 -13.153 -13.153 -147

Indtægter -125 -125 -929 -929 -4.902

-4.056 -4.056 -4.056

-4.056 -846 -846 -846 -846

200

-13.411 -13.411 -13.411 -150

-13.674 -13.674 -13.674 -154


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget U/I Søibergsvej 4-8, Ringkøbing,Ældreboliger Fjordglimt, Plejeboliger Fjordglimt, Plejeboliger Holmbohjemmet, Plejeboliger Holmbohjemmet, Plejeboliger Tim Ældreboliger Tim Ældreboliger Tim Plejecenter, Plejeboliger Tim Plejecenter, Plejeboliger Fjordparken Ældrecenter, Plejeboliger Fjordparken Ældrecenter, Plejeboliger Rosenlunden, Plejeboliger Rosenlunden, Plejeboliger Centerparken, Plejeboliger Centerparken, Plejeboliger Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger Egvad Plejehjem, Plejeboliger Egvad Plejehjem, Plejeboliger Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger Handicap og Psykiatri 0025 002519 Skelbæk Centret, Holmelunden (boligdel) (5.30) Holmelunden (boligdel) indtægter Holmelunden, 8 boliger (boligdel) (5.30) Holmel.,8 bolig. (boligdel),indt. Center Vest, Grønbjerghjemmet (boligdel) (5.30) Grønbjerghjemmet(boligdel), indt. Center Bakkehuset (boligdel) (5.30) Bakkehuset (boligdel), indtægter Å-Center Syd, Engdraget 24-26 (boligdel) (5.30) Engdraget 24-26 (boligdel), indt. Rosengården, almene boliger Rosengården, almene boliger, indt. Fredensgade 28, Skjern, boligdel Fredensgade 28, Skjern, (boligdel),indt. Satellitten,Holmegaardsbakken 4(boligd.) Satellitten, Holmegaa. 4 (boligd.), indt

126

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015143-00001 1530201000 XG-0000015058-00001 1530201005 XG-0000015059-00001 1535151010 XG-0000015066-00001 1535151015 XG-0000015067-00001 1540201004 XG-0000015152-00001 1540201015 XG-0000015076-00001 1545301000 XG-0000015086-00001 1545301005 XG-0000015087-00001 1550151000 XG-0000015091-00001 1555251000 XG-0000015098-00001 1555251005 XG-0000015099-00001 Faste ejendomme Ældreboliger 1635001000 XG-0000016112-00001 1635001003 XG-0000016138-00001 1635001005 XG-0000016113-00001 1635001010 XG-0000016114-00001 1635001015 XG-0000016115-00001 1635001020 XG-0000016116-00001 1635001025 XG-0000016168-00001 1635001030 XG-0000016199-00001

Udgifter

Indtægter -144 -1.328 -1.328 -1.081 -1.081 -461 -461 -569 -569 -2.305 -2.305 -802 -802 -1.642 -1.642 -498 -498 -1.558 -1.558 -2.094 -2.094 -416 -416 -6.692 -6.692 -6.692 -1.519 -1.519 -403 -403 -630 -630 -1.622 -1.622 -868 -868 -542 -542 -576 -576 -532 -532

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter -147 -1.353 -1.353 -1.100 -1.100 -470 -470 -582 -582 -2.360 -2.360 -821 -821 -1.672 -1.672 -508 -508 -1.585 -1.585 -2.131 -2.131 -424 -424 -6.831 -6.831 -6.831 -1.547 -1.547 -413 -413 -642 -642 -1.660 -1.660 -884 -884 -551 -551 -589 -589 -545 -545

Indtægter -150 -1.378 -1.378 -1.120 -1.120 -476 -476 -596 -596 -2.415 -2.415 -841 -841 -1.702 -1.702 -517 -517 -1.614 -1.614 -2.170 -2.170 -432 -432 -6.972 -6.972 -6.972 -1.574 -1.574 -423 -423 -653 -653 -1.700 -1.700 -900 -900 -561 -561 -603 -603 -558 -558

Indtægter -154 -1.404 -1.404 -1.140 -1.140 -482 -482 -610 -610 -2.473 -2.473 -861 -861 -1.732 -1.732 -527 -527 -1.643 -1.643 -2.208 -2.208 -440 -440 -7.117 -7.117 -7.117 -1.602 -1.602 -433 -433 -665 -665 -1.740 -1.740 -916 -916 -571 -571 -618 -618 -572 -572


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Beskæftigelsesudvalget U/I

Beskæftigelsesudvalget 0025 002511 Boliger til integration (lejeboliger) Udg ved lejetab/garanti ved fraflytning Leje af Finderupsvej 5, Skjern Statsrefusion, Beboelse Ref, lejetab og garanti flygtninge 0330 033044 Produktionsskoler Produktionsskoler 0546 054660 Introduktionsprogram m.v. Tilbud til ydelsesmodtagere INTL §23a Mentor for selvforsørgende INTL §23d Tolkeudgifter Støtte til frivilligt intergrationsarb. Ydelser uden refusion Grundtilskud intro.program INTL §45,4 Resultattilsk kompetence udd INTL §45,7 Resultattilskud bestået prøve INTL §45,7 Resultattilskud for udl i ord beskæftige To-kulturelt arbejde Danskuddannelse - ejerforholdskode 4 Danskudd. ydelsesmodt. INTL§21 (ejer. 4) Danskudd. selvforsør. INTL §21 (ejer. 4) Udg.danskud.introfor. INTL §24 (ejer. 4) Danskuddannelse øvr. kursister (ejer. 4) Statsrefusion, Introduktionsprogram m.v. Ref af udg. på grupp. 001-011 + 015-016 054661 Introduktionsydelse §33 - Hjælp til forsørgelsessvigt Integrationsyd. udlæn. omf. integr.prog. Integrationsydelse til andre Integrationsydelse Udg. løntilsk. Integrationslovens §23 c Statsrefusion, Introduktionsydelse Ref, hjælp særlige tilfælde, udlændinge Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 80% ref Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 40% ref Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 30% ref Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 20% ref

127

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

1.090.790 Faste ejendomme Beboelse 1405051000 XG-0000014013-00001 XG-0000014120-00001 1420001000 XG-0000014028-00001 Ungdomsuddannelser Produktionsskoler 1410001000 XG-0000014015-00001 Tilbud til udlændinge Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram 1405001000 XG-0000014003-00001 XG-0000014003-00008 XG-0000014003-00014 XG-0000014003-00015 XG-0000014003-00016 XG-0000014003-00019 XG-0000014003-00022 XG-0000014003-00023 XG-0000014003-00024 1405001005 1405051045 XG-0000014178-00010 XG-0000014178-00011 XG-0000014178-00012 XG-0000014178-00013 1420001005 XG-0000014029-00001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammene 1405001500 XG-0000014004-00011 XG-0000014004-00023 XG-0000014004-00024 1405006500 XG-0000014132-00006 1420001010 XG-0000014030-00002 XG-0000014030-00008 XG-0000014030-00009 XG-0000014030-00010 XG-0000014030-00011

2.300 2.300 2.300 1.800 500

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-264.687 1.094.552 -160 -160

1.700 1.700 1.700 1.200 500

-160 -160 1.408 1.408 1.408 1.408 36.283

-14.022

13.358

-6.277

4.266 1.787 256 2.075 34 114

-4.565

-160 -160

13.358

-6.277

4.266 1.787 256 2.075 34 114

-4.565

21.259 2.773 14.174 4.312 1.541 1.541

-7.620

-264.298 -160 -160

-160 -160

13.358

-6.277

13.358

-6.277

4.266 1.787 256 2.075 34 114

-4.565

4.266 1.787 256 2.075 34 114

-4.565

-3.614 -317 -317 -317

-3.614 -317 -317 -317 2.315 6.777 1.117 1.544 3.087 1.029

-1.712 -1.712 22.800

-7.620

21.259 2.773 14.174 4.312 1.541 1.541 -7.620 -1.232 -432 -924 -1.232 -2.670

1.700 1.700 1.700 1.200 500

-14.022

2.315 6.777 1.117 1.544 3.087 1.029

21.259 2.773 14.174 4.312 1.541 1.541 -7.620 -1.232 -432 -924 -1.232 -2.670

-160 -160

-14.022

-1.712 -1.712 22.800

-264.298 1.114.970

Indtægter

291 291 291 291 36.283

-3.614 -317 -317 -317

-1.712 -1.712

Indtægter

-160 -160

-14.022

2.315 6.777 1.117 1.544 3.087 1.029

-7.620

1.700 1.700 1.700 1.200 500

291 291 291 291 36.283

-3.614 -317 -317 -317

22.800

-264.298 1.104.907

-160 -160 -1 -1 -1 -1 36.283

2.315 6.777 1.117 1.544 3.087 1.029

Indtægter

-1.712 -1.712 22.800

-7.620

21.259 2.773 14.174 4.312 1.541 1.541 -7.620 -1.232 -432 -924 -1.232 -2.670

-7.620 -1.232 -432 -924 -1.232 -2.670


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Beskæftigelsesudvalget Ref., integra.yd. for øvrige 20% ref. Ref., udg. løntils. Intgr. §23c 20% ref. 054665 Repatriering Hjælp til repatriering Statsrefusion, Repatriering Ref, hjælp til repatriering med 75% ref 0548 054866 Førtidspension tilk. 1/7 2014 el. senere Førtidspension, 20% komm. medfinans. Førtidspension, 60% komm. medfinans. Førtidspension, 70% komm. medfinans. Førtidspension, 80% komm. medfinans. 054868 Førtidspension med 50% refusion Højeste/mellemste 50% ref. Skattepligt Højeste/mellemste 50% ref. Skattefrit Alm/forhøjet førtidspens. 50% Skattefri Alm/forhøjet førtidspen. 50% Skattepligt Førtidsp. 65% komm.medfin. fra 1/1-2003 Førtidsp. 50% komm.medfin. fra 1/1-2003 Høj./mell.før.pen.65% kom.med før 1/1-03 Alm./forh.før.pen.65% kom.med før 1/1-03 Høj./mell.før.pen.før 1/1-03-skattepligt 0557 055771 Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Sygedagpenge Statsrefusion, Sygedagpenge Afløb ref.sdp.50%(grp.003,005 minus 090) Refusion af sygedagpenge med 80% ref. Refusion af sygedagpenge med 40% ref. Refusion af sygedagpenge med 30% ref. Refusion af sygedagpenge med 20% ref. 055772 Enkeltydelser, Beskæftigelse Samværsret vedr. børn (§83) Sygebehandling m.v. (LAS §82) Enkeltudgifter og flytning (LAS §81, 85) Tilsk.tandpl.øk.vanskel.stil.AKT §82 50% Hjælp til udsætt.truede lejere LAS § 81a Løntilsk. udd.aft. ledige 100% ref. Løntilsk. udd.aft. besk. 100% ref. Statsref, Sociale formål, Beskæftigelse Ref, Sociale formål på grp.nr. 004-017

128

Bevillingsoversigt Drift

U/I XG-0000014030-00015 XG-0000014030-00019 Repatriering 1405002000 XG-0000014005-00001 1420001015 XG-0000014031-00001 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1412005000 XG-0000014134-00001 XG-0000014134-00002 XG-0000014134-00003 XG-0000014134-00004 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1412002000 XG-0000014104-00002 XG-0000014104-00003 XG-0000014104-00005 XG-0000014104-00006 XG-0000014104-00011 XG-0000014104-00012 XG-0000014104-00013 XG-0000014104-00014 XG-0000014104-00015 Kontante ydelser Sygedagpenge 1405002500 XG-0000014006-00004 XG-0000014006-00014 1420001020 XG-0000014032-00001 XG-0000014032-00009 XG-0000014032-00010 XG-0000014032-00011 XG-0000014032-00012 Sociale formål 1405003000 XG-0000014007-00002 XG-0000014007-00004 XG-0000014007-00005 XG-0000014007-00013 XG-0000014007-00014 XG-0000014007-00019 XG-0000014007-00020 1420001025 XG-0000014033-00001

Udgifter

125 125 125

273.380

Indtægter -822 -308 -125

-125 -125 0

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

125 125 125

279.472

Indtægter -822 -308 -125

-125 -125 0

125 125 125

287.596

Indtægter -822 -308 -125

-125 -125 0

125 125 125

293.688

79.220

85.248

93.372

99.464

79.220 30 926 1.543 76.721 194.160 194.160 10.578 2.222 721 1.479 147.345 515 27.085 2.900 1.315 280.369 111.508 111.508

85.248 30 926 1.543 82.749 194.224 194.224 10.578 2.222 721 1.479 147.409 515 27.085 2.900 1.315 282.831 111.939 111.939

93.372 30 926 1.543 90.873 194.224 194.224 10.578 2.222 721 1.479 147.409 515 27.085 2.900 1.315 284.861 111.939 111.939

99.464 30 926 1.543 96.965 194.224 194.224 10.578 2.222 721 1.479 147.409 515 27.085 2.900 1.315 288.923 111.939 111.939

0 0

-68.305 -44.583 -532 -532

111.508

6.261 6.261 58 378 547 1.541 59 1.273 2.405

0 0

-68.391 -44.669 -532 -532

111.939 -44.051 266 -11.569 -15.805 -8.190 -8.753 -5.041

-5.041 -1.360

6.261 6.261 58 378 547 1.541 59 1.273 2.405

0 0

-68.391 -44.669 -532 -532

111.939 -44.137 266 -11.569 -15.805 -8.190 -8.839 -5.041

-5.041 -1.360

6.261 6.261 58 378 547 1.541 59 1.273 2.405

Indtægter -822 -308 -125

-125 -125 0

0 0

-68.391 -44.669 -532 -532

111.939 -44.137 266 -11.569 -15.805 -8.190 -8.839 -5.041

-5.041 -1.360

6.261 6.261 58 378 547 1.541 59 1.273 2.405

-44.137 266 -11.569 -15.805 -8.190 -8.839 -5.041

-5.041 -1.360


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Beskæftigelsesudvalget Ref.udg.løntilsk.udd.aft 100% (090+091) 055773 Kontant- og uddannelseshjælp Kont.hj.pers.efterløn.u/ret fuld soc.pen Bet andre off.myn, Passiv kontanthjælp Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1/1-30/9-16 Kont- og udd.hj. under forrevalidering Kont- og udd.hj. u/ret til social pensio Særl. støtte, 80% komm. medfinansiering Statsrefusion, Kontant- og udd. hjælp Ref,løb.hj. m.v.,004,013,016-020,min097 Refusion af kontanthjælp med 80% ref. Refusion af kontanthjælp med 40% ref. Refusion af kontanthjælp med 30% ref. Refusion af kontanthjælp med 20% ref. Refusion af uddann.hjælp med 80% ref. Refusion af uddann.hjælp med 40% ref. Refusion af uddann.hjælp med 30% ref. Refusion af uddann.hjælp med 20% ref. 055774 Kontanthjælp, visse grupper flygtninge Hjælp flygtninge de første 3 år 100% ref Statsrefusion, Kontanthjælp flygtninge 100% ref. udg. flygt. bety./var. nedsat 055778 Dagpenge til forsikrede ledige Medfin.50%befor.godtg.fors.led.§82jf§109 Dagpenge, 20% kommunal medfinansiering Dagpenge, 60% kommunal medfinansiering Dagpenge, 70% kommunal medfinansiering Dagpenge, 80% kommunal medfinansiering 0558 055880 Revalidering, Social Bistand Revalideringsydelse Statsrefusion, Revalidering Ref. udg. 50% ref.gr.003/013+afløb 50% Ref. revalidideringsydelse med 80% ref. Ref. revalidideringsydelse med 40% ref. Ref. revalidideringsydelse med 30% ref. Ref. revalidideringsydelse med 20% ref. 055881

129

Bevillingsoversigt Drift

U/I XG-0000014033-00003 Kontant- og uddannelseshjælp 1405003500 XG-0000014008-00010 XG-0000014008-00015 XG-0000014008-00039 XG-0000014008-00040 XG-0000014008-00041 XG-0000014008-00043 XG-0000014008-00044 XG-0000014008-00050 1420001030 XG-0000014034-00002 XG-0000014034-00006 XG-0000014034-00007 XG-0000014034-00008 XG-0000014034-00009 XG-0000014034-00010 XG-0000014034-00011 XG-0000014034-00012 XG-0000014034-00013 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge 1405004000 XG-0000014009-00004 1420001035 XG-0000014035-00005 Dagpenge til forsikrede ledige 1402001000 XG-0000014047-00005 XG-0000014047-00012 XG-0000014047-00013 XG-0000014047-00014 XG-0000014047-00015 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering 1405005000 XG-0000014011-00022 1420001045 XG-0000014037-00001 XG-0000014037-00018 XG-0000014037-00019 XG-0000014037-00020 XG-0000014037-00021 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud

Udgifter 83.181 83.181 514 1.449 51.789 27.046 513 174 1.027 669

Indtægter -3.681 -18.665 -223 -223

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

83.181 83.181 514 1.449 51.789 27.046 513 174 1.027 669

-18.442 -207 -591 -1.540 -1.232 -8.819 -539 -1.336 -1.746 -2.432 16

-16

16 16

Indtægter -3.681 -18.665 -223 -223

-18.442 -207 -591 -1.540 -1.232 -8.819 -539 -1.336 -1.746 -2.432 16

-16

16 16 -16 -16

79.403 79.403 1.283 1.893 22.505 23.453 30.269

83.181 83.181 514 1.449 51.789 27.046 513 174 1.027 669

Indtægter -3.681 -18.665 -223 -223

-18.442 -207 -591 -1.540 -1.232 -8.819 -539 -1.336 -1.746 -2.432 16

-16

16 16 -16 -16

81.434 81.434 1.283 1.893 22.505 23.453 32.300

83.181 83.181 514 1.449 51.789 27.046 513 174 1.027 669

Indtægter -3.681 -18.665 -223 -223

-18.442 -207 -591 -1.540 -1.232 -8.819 -539 -1.336 -1.746 -2.432 16

-16

16 16 -16 -16

83.464 83.464 1.283 1.893 22.505 23.453 34.330

-16 -16 87.526 87.526 1.283 1.893 22.505 23.453 38.392

387.828

-163.458

385.436

-162.983

385.436

-162.983

385.436

-162.983

31.907 31.907 31.907

-6.831

31.907 31.907 31.907

-6.831

31.907 31.907 31.907

-6.831

31.907 31.907 31.907

-6.831

-6.831 -1 -47 -205 -725 -5.853 243.812

-132.825

-6.831 -1 -47 -205 -725 -5.853 241.420

-132.350

-6.831 -1 -47 -205 -725 -5.853 241.420

-132.350

-6.831 -1 -47 -205 -725 -5.853 241.420

-132.350


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Beskæftigelsesudvalget U/I Løntilskud personer fleksjob, Jobcenter Løntilskud i stillinger i målgrp. §2, 6 Løntilsk.fleksj./selvst.før 1/1-13 65% Bet andre off.myn, Løntilskud fleksjob Flekslønstilsk. fleksjob 65% ref.LAB §70 Fleksløntilskud pers. i fleksjob m/refu. Tilskud selvst.erhv.drivende m/refusion Fleksbidrag fra staten Telefondamer Pulje til fleksjob (tidligere km) Pulje til skånejob (tidligere km) Særlig puljefleksjob Omkostningssteder Indtægter, særlig puljefleksjob Statsref, Løntilskud til pers i fleksjob Ref,Led.yd./løntilsk.50%ref(3,4,8,9m.fl) Ref, Tilskud/afløb til selvstæn.65% ref Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 40% Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 30% Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 20% Ref. tilsk. selvst. erhvervsdriv. 80% Ref. tilsk. selvst. erhvervsdriv. 20% 055882 Ressourceforløb (ydelse) Bet. andre off. myn., ressourceforløb Ressourceforløbsydelse u/ressourceforløb Ressourceforløbsydelse u/jobafkl. forløb Statsrefusion Ressourceforløb Ref. udg. 50% ref. og afløbsudg. 50% ref Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 40% ref. Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 30% ref. Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 20% ref. Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 40% Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 30% Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 20% 055883 Ledighedsydelse Ledighedsydelse med refusion Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettig. Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse i passive perioder Ledighedsydelse pers. i aktivering 30% Ledighedsydelse pers. i aktivering 50% Staterefusion, Ledighedsydelse Ref. udgifter ledighedsyd. 50% ref. Ref. udgifter ledighedsyd. 30% ref. Refusion af ledighedsydelse med 40% ref. Refusion af ledighedsydelse med 30% ref.

130

Bevillingsoversigt Drift

1410101000 XG-0000014017-00005 XG-0000014017-00008 XG-0000014017-00013 XG-0000014017-00028 XG-0000014017-00036 XG-0000014017-00037 XG-0000014017-00038 1410103000 1415001035 1415001040 1415001045 XG-0000014075-00001 1420001050 XG-0000014038-00002 XG-0000014038-00004 XG-0000014038-00014 XG-0000014038-00015 XG-0000014038-00016 XG-0000014038-00017 XG-0000014038-00020 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1405006000 XG-0000014094-00028 XG-0000014094-00029 XG-0000014094-00030 1420002000 XG-0000014097-00002 XG-0000014097-00005 XG-0000014097-00006 XG-0000014097-00007 XG-0000014097-00009 XG-0000014097-00010 XG-0000014097-00011 Ledighedsydelse 1405007000 XG-0000014137-00001 XG-0000014137-00004 XG-0000014137-00005 XG-0000014137-00006 XG-0000014137-00007 XG-0000014137-00008 1420002015 XG-0000014138-00001 XG-0000014138-00002 XG-0000014138-00007 XG-0000014138-00008

Udgifter 232.871 3.314 91.009 43 73.842 64.561 102

Indtægter -11.417 -1.661

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 230.479 3.314 91.009 43 73.842 62.169 102

Udgifter 230.479 3.314 91.009 43 73.842 62.169 102

Udgifter 230.479 3.314 91.009 43 73.842 62.169 102

-9.756 421 1.866 377 8.277 8.277

76.407 76.407 1.047 36.860 38.500

35.702 35.702 20.200 4.841 -410 8.879 1.571 621

-417 -417 -120.991 -829 -107.227 -311 -278 -12.532 201 -15 -15.922

-15.922 -14 -102 -103 -6.265 -195 -2.054 -7.189 -7.880

-7.880 -311 -3.258 -50 -50

Indtægter -11.417 -1.661

-9.756 421 1.866 377 8.277 8.277

76.407 76.407 1.047 36.860 38.500

35.702 35.702 20.200 4.841 -410 8.879 1.571 621

-417 -417 -120.516 -829 -107.227 -311 -278 -12.057 201 -15 -15.922

-15.922 -14 -102 -103 -6.265 -195 -2.054 -7.189 -7.880

-7.880 -311 -3.258 -50 -50

Indtægter -11.417 -1.661

-9.756 421 1.866 377 8.277 8.277

76.407 76.407 1.047 36.860 38.500

35.702 35.702 20.200 4.841 -410 8.879 1.571 621

-417 -417 -120.516 -829 -107.227 -311 -278 -12.057 201 -15 -15.922

-15.922 -14 -102 -103 -6.265 -195 -2.054 -7.189 -7.880

-7.880 -311 -3.258 -50 -50

Indtægter -11.417 -1.661

-9.756 421 1.866 377 8.277 8.277

76.407 76.407 1.047 36.860 38.500

35.702 35.702 20.200 4.841 -410 8.879 1.571 621

-417 -417 -120.516 -829 -107.227 -311 -278 -12.057 201 -15 -15.922

-15.922 -14 -102 -103 -6.265 -195 -2.054 -7.189 -7.880

-7.880 -311 -3.258 -50 -50


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Beskæftigelsesudvalget U/I Refusion af ledighedsydelse med 20% ref. 0568 056890 Driftsudg. til kommunale besk.indsats Øvrige driftsudg. til A-dagpengemodt. Øvrige driftsudg. til sygedagpengemodtag Driftsudg. for delt.seks uger jobre.udda Ress.forløb.mentorudg. §31b-f, 50% ref. Ress.forløb.godtgør. §83, 50% ref. JAF.mentorudg. §31b-f, 50% ref. Kont./udd.hj.modt.godtg.§83 u.ref.1/1-19 Mentorudg. u/ref., omf.budgetgar. 1/1-19 Driftsudg. komm. besk.indsats-ejerkode 4 Ress.forløb,dri.udg.aktivering 50% ref. JAF, dri.udg. ved aktivering 50% ref. Kont.modt.selvf.dri.aktiv.u/ref.1/1-19 Reval./forreval.dri.aktiv.u/ref.1/1-19 Led.yd.modt.dri.udg.u/ref.1/1-19 Afklaring sygedagpenge Virksomhedsservice, kto. 5 Særlige projekter kommunalt/privat regi Særlige projekter kommunalt/privat regi Udgifter uden refusion Mentor-korps KompetenceCenter Ringkøbing-Skjern Personale, KPC Ringkøbing Køretøjer, KPC Ringkøbing Fællesomkostninger, KPC Ringkøbing Tilbudsviften, KPC Ringkøbing Verde, KPC Ringkøbing Nye tilbud, KPC Ringkøbing Personale, KPC Skjern Køretøjer, KPC Skjern Fællesomkostninger, KPC Skjern Tilbudsviften, KPC Skjern Jobklub, KPC Skjern Nye tilbud, KPC Skjern KompetenceCenter Ringk.-Skjern, Toldmoms Træværksted/Kreativ, KPC Ringkøbing Kantine, KPC Ringkøbing Metalværksted, KPC Skjern Montage/kreativ, KPC Skjern Kantine, KPC Skjern Statsefusion af udg. komm. besk.indsats Ref.udg.50% ref. grp. 093-098 og 100

131

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000014138-00009 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1410551000 XG-0000014066-00002 XG-0000014066-00008 XG-0000014066-00010 XG-0000014066-00026 XG-0000014066-00027 XG-0000014066-00028 XG-0000014066-00030 XG-0000014066-00031 1410551004 XG-0000014181-00093 XG-0000014181-00097 XG-0000014181-00101 XG-0000014181-00104 XG-0000014181-00105 1410552000 1410559300 1415001030 XG-0000014071-00001 1415001031 1415001039 1415001063 XG-0000014185-00001 XG-0000014185-00002 XG-0000014185-00003 XG-0000014185-00004 XG-0000014185-00005 XG-0000014185-00006 XG-0000014185-00007 XG-0000014185-00008 XG-0000014185-00009 XG-0000014185-00010 XG-0000014185-00011 XG-0000014185-00012 1415001064 XG-0000014186-00001 XG-0000014186-00002 XG-0000014186-00003 XG-0000014186-00004 XG-0000014186-00005 1420001085 XG-0000014067-00006

Udgifter 102.284

Indtægter -4.211 -18.742

67.239

-3.218

32.658 16.232 2.157 6.875 2.114 256 1.586 1.877 1.561 13.905 2.431 308 5.433 5.597 136 251 484 1.474 1.474 479 4.439 14.032 5.355 180 400 90 -70 1.185 5.726 84 463 75 25 519 -483 60 -225 -321 -12 15

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

101.893

Indtægter -4.211 -18.742

67.148

-3.218

32.658 16.232 2.157 6.875 2.114 256 1.586 1.877 1.561 13.905 2.431 308 5.433 5.597 136 251 484 1.383 1.383 479 4.439 14.032 5.355 180 400 90 -70 1.185 5.726 84 463 75 25 519 -483 60 -225 -321 -12 15 -3.218 -3.218

101.802

Indtægter -4.211 -18.742

67.057

-3.218

32.658 16.232 2.157 6.875 2.114 256 1.586 1.877 1.561 13.905 2.431 308 5.433 5.597 136 251 484 1.292 1.292 479 4.439 14.032 5.355 180 400 90 -70 1.185 5.726 84 463 75 25 519 -483 60 -225 -321 -12 15 -3.218 -3.218

101.711

Indtægter -4.211 -18.742

66.966

-3.218

32.658 16.232 2.157 6.875 2.114 256 1.586 1.877 1.561 13.905 2.431 308 5.433 5.597 136 251 484 1.201 1.201 479 4.439 14.032 5.355 180 400 90 -70 1.185 5.726 84 463 75 25 519 -483 60 -225 -321 -12 15 -3.218 -3.218

-3.218 -3.218


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Beskæftigelsesudvalget U/I 056891 Beskæftigelse forsikrede ledige Hjælpemedler 50% §§ 66,77,100 Pers. assist handicap §§4-5 Løntilskud fors.ledige - priv. arb.giver Løntilskud fors.ledige - off. arb.giver Statsref. beskæftigelse forsikrede ledig Ref 50% gr 6,7,8 Ref. løntilskud 40% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 30% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 20% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 40% ref. - off. arb.giv. Ref. løntilskud 30% ref. - off. arb.giv. Ref. løntilskud 20% ref. - off. arb.giv. 056894 Løntilskud Løntilsk.kont./udd.hj.modt., selvfors. Løntilsk. under jobafklaringsforløb Løntilsk. vedr. revalidender Statsrefusion løntilskud Ref.lønt.kont./udd.hj.selvfor. 20% ref. Ref. løntilsk. jobafklaringsfor. 20% ref Ref. løntilsk. revalidering 20% ref. 056895 Løntilsk.forsikr.ledige ansat i kommuner Løn kont/udd.hj.modt. m.fl. m/løntilskud 056897 Løn til personer i seniorjob Statsref, Seniorjob til personer o 55 år Tilskud til kommunale seniorjobs 056898 Beskæftigelsesordninger, Jobcenter Udgifter uden refusion Bet andre off.myn, Beskæftigelsesordning Uddannelsesforløb Beskæftigelse Hj.midl. akt.kont.hj./ikke-forsikr. 50% Hj.midl.fleksj./akt.led./løntilsk. 50% Bef.godt.akt.kont.hj.modt §82 50% Bef.godt. ledighedsydelse §82 50% Social afdækning Jobkonsulenter Psykologbistand Statsrefusion, Beskæftigelsesordninger Ref., mentorudg 15-17 år hjælpemidl. 50% Ref.udg.hj.midl./befordr.50% grp.106-109

132

Bevillingsoversigt Drift

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1410321000 XG-0000014044-00006 XG-0000014044-00007 XG-0000014044-00041 XG-0000014044-00042 1420001075 XG-0000014045-00004 XG-0000014045-00009 XG-0000014045-00010 XG-0000014045-00011 XG-0000014045-00013 XG-0000014045-00014 XG-0000014045-00015 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 1405007500 XG-0000014183-00108 XG-0000014183-00110 XG-0000014183-00112 1420002020 XG-0000014184-00007 XG-0000014184-00015 XG-0000014184-00023 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl 1410151000 1410151005 Seniorjob til personer over 55 år 1410251000 1420001065 XG-0000014041-00001 Beskæftigelsesordninger 1410301000 XG-0000014020-00020 XG-0000014020-00021 XG-0000014020-00031 XG-0000014020-00046 XG-0000014020-00047 XG-0000014020-00048 XG-0000014020-00049 1410301005 1410301016 1410941000 1420001070 XG-0000014042-00008 XG-0000014042-00013

Udgifter 11.406

Indtægter -4.544

11.406 112 7.187 3.080 1.027

1.985 1.985 924 302 759

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

11.406

Indtægter -4.544

11.406 112 7.187 3.080 1.027 -4.544 -3.651 -36 -137 -230 -185 -68 -237 -508

1.985 1.985 924 302 759

-508 -308 -42 -158

11.406

Indtægter -4.544

11.406 112 7.187 3.080 1.027 -4.544 -3.651 -36 -137 -230 -185 -68 -237 -508

1.985 1.985 924 302 759

-508 -308 -42 -158

11.406

Indtægter -4.544

11.406 112 7.187 3.080 1.027 -4.544 -3.651 -36 -137 -230 -185 -68 -237 -508

1.985 1.985 924 302 759

-508 -308 -42 -158

-4.544 -3.651 -36 -137 -230 -185 -68 -237 -508

-508 -308 -42 -158

806

0

506

0

506

0

506

0

622 184 11.672 11.672

0

322 184 11.672 11.672

0

322 184 11.672 11.672

0

322 184 11.672 11.672

0

9.176 6.034 259 117 661 1.951 359 2.624 63 654 888 1.600

-5.874 -5.874 -5.874 -4.598

-4.598 -2.101 -2.497

9.176 6.034 259 117 661 1.951 359 2.624 63 654 888 1.600

-5.874 -5.874 -5.874 -4.598

-4.598 -2.101 -2.497

9.176 6.034 259 117 661 1.951 359 2.624 63 654 888 1.600

-5.874 -5.874 -5.874 -4.598

-4.598 -2.101 -2.497

9.176 6.034 259 117 661 1.951 359 2.624 63 654 888 1.600

-5.874 -5.874 -5.874 -4.598

-4.598 -2.101 -2.497


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Beskæftigelsesudvalget U/I 0645 064551 Beskæftigelse, Lægekonsulent, konto 06 Lægeerklæringer beskæftigelse 064553 Anden aktør kt. 06

133

Bevillingsoversigt Drift

Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger 1400001020 1402002000 Jobcentre 1400001025

Udgifter 6.938 6.228 1.345 4.883 710 710

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 6.938 6.228 1.345 4.883 710 710

Udgifter 6.938 6.228 1.345 4.883 710 710

Udgifter 6.938 6.228 1.345 4.883 710 710

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget U/I

Teknik- og Miljøudvalget 0022 002205 Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker 0028 002820 Diverse grunde og jordstykker Aftalt budgetramme Fritidsområder Legepladser Aftalt budgetramme Legepladser Skove og Naturområder Aftalt budgetramme Skove og naturomåder Skovdrift - skovregnskab/indtægter Skovrejsning Ringkøbing - øget DB Parker og grønne områder Aftalt budgetramme Flagning, juleudsm., kunstværker m.v. Aftalt budgetramme Juleudsmykning Kunstværker, springvand - forbrug Imødekommenhedspulje 0038 003850 Naturfredning Aftalt budgetramme Pleje af fredede arealer Privatejede arealer Formidling Kommunale arealer Naturvejlederordning Skjern Å - Arbejdende pumpestationer Surfspot v. Baggesvej Skadevoldende vildt Momhøje Naturcenter Omkostningssteder Huslejeindtægter, Momhøje Naturcenter "Ud på tur kalender" Nationalpark Skjern Å Opstartssekretariat 003854 Naturbeskyttelse

134

Bevillingsoversigt Drift

Jordforsyning Ubestemte formål 1200002000 XG-0000012001-00001 1210001000 XG-0000012067-00001 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1210001000 XD-0000122001-00001 XG-0000012068-00001 1210003000 XD-0000122002-00001 XG-0000012069-00001 1210004000 XD-0000123001-00001 XG-0000012070-00001 XG-0000012070-00002 XG-0000012070-00005 1210005000 XD-0000123002-00001 1210006000 XD-0000125001-00001 XG-0000012072-00002 XG-0000012072-00003 XG-0000012072-00004 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 1100001000 XD-0000123004-00001 XG-0000011001-00001 XG-0000011001-00002 XG-0000011001-00006 XG-0000011001-00009 XG-0000011001-00010 XG-0000011001-00014 XG-0000011001-00020 XG-0000011001-00022 1100001005 XG-0000011002-00001 1100001010 1100001110 XG-0000011018-00002 Sandflugt 1210007000

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

209.208

-86.166

208.507

-86.166

207.436

-86.166

205.365

-86.166

371 371

-554 -554 -492 -492 -62 -62 -1.351 -1.351

371 371

-554 -554 -492 -492 -62 -62 -1.351 -1.351

371 371

-554 -554 -492 -492 -62 -62 -1.351 -1.351

371 371

-554 -554 -492 -492 -62 -62 -1.351 -1.351

371 371 6.714 6.714 559 356 203 356 305 51 1.342 305 1.037

-1.351

371 371 6.514 6.514 359 156 203 356 305 51 1.342 305 1.037

-1.058 -293 3.458 3.458 999 536 76 153 234 2.339 2.136 1.251 102 204 133 175 182 300 46 102 7 192 192

-113 -113

-113

-1.058 -293 3.458 3.458 999 536 76 153 234 1.732 1.529 1.209 102 204 112 175 161 300 46 102 7 192 192

-113 128 565 565 203 203

-1.351

371 371 6.514 6.514 359 156 203 356 305 51 1.342 305 1.037

-113 -113

-113

-1.351

371 371 6.514 6.514 359 156 203 356 305 51 1.342 305 1.037

-1.058 -293 3.458 3.458 999 536 76 153 234 1.691 1.488 1.168 102 204 91 175 141 300 46 102 7 192 192

-113

-113 -113

-113

-1.351

-1.058 -293 3.458 3.458 999 536 76 153 234 1.550 1.347 1.027 102 204 21 175 70 300 46 102 7 192 192

-113

-113 -113

-113 -113

128

128

128

203 203

203 203

203 203


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget U/I Sandflugt 0048 004870 Tilsyn - vandløbsvæsen Vasp-system 004871 Fællesudg./indtægter - vedl. vandløb Kontraktslige Ekstra arbejde Omk.gebyr for opkrævn. landvindingslaug Bekæmpelse af bjørneklo Restaureringsarbejder Omkostningssteder Spåbækken - drift Forvaltningsplan laks og udsætning Projektmedarbejder 0052 005280 Olieforurening langs Vesterhavet Omkostningssteder Friv.hjælp./foren.olieforu.Vesterhavet Strandrensning langs Vesterhavet Omkostningssteder Aftalt budgetramme Friv.hjælp./foren. strandr.Vesterhavet Redningsposter langs Vesterhavet Redningsposter Strandrensning langs Fjordkysten Aftalt budgetramme Strandrensning Blå Flag-strande Aftalt budgetramme Strandrensning, Blå-Flag strande Kontingent, Blå-Flag strande 005285 Indsamling af batterier og akkumulatorer Indsamling af batterier og akkumulatorer 005287 Miljøtilsyn - virksomheder Indtægter, godkendelse/tilsyn Badevandsp. (Miljøc.Vestjylland) Svømmebade (Miljøcenter Vestjylland) Gebyr - jordhåndtering Øvrige kontrolforanstaltninger 005289 Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. GeoEnviron Indsatplaner

135

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012073-00001 Vandløbsvæsen Fælles formål 1100001025 XG-0000011005-00001 Vedligeholdelse af vandløb 1100001030 XG-0000011020-00001 XG-0000011020-00002 XG-0000011020-00005 1100001045 1100001050 XG-0000011007-00009 XG-0000011007-00023 XG-0000011007-00027 Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 1100001075 XG-0000011011-00001 1210008000 XD-0000124001-00001 XG-0000012133-00001 1210008500 XD-0000124001-00004 1210009000 XD-0000124002-00001 1210009500 XD-0000124003-00001 XG-0000012176-00001 XG-0000012176-00002 Bærbare batterier 1200005000 XG-0000012144-00001 Miljøtilsyn - virksomheder 1100001100 XG-0000011014-00001 XG-0000011014-00004 XG-0000011014-00005 XG-0000011014-00008 XG-0000011016-00004 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1100001105 XG-0000011017-00001 XG-0000011017-00003

Udgifter 203 7.417 35 35 35 7.382 5.100 3.055 2.045

Indtægter -111

-111 -111

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 203 7.417 35 35 35 7.382 5.100 3.055 2.045

Udgifter 203 7.417 35 35 35 7.382 5.100 3.055 2.045

Udgifter 203 7.417 35 35 35 7.382 5.100 3.055 2.045

-111 50 2.232 1.053 494 110 575 4.638 1.497 131 131 735 15 712 8 127 127 25 25 479 407 35 37 44 44 44 725 725

-1.807 -210 -119 -119 -91

-91

-1.597 -1.597 -1.432

222 438

Indtægter -111

-111 -111

-111 50 2.232 1.053 494 110 575 4.638 1.497 131 131 735 15 712 8 127 127 25 25 479 407 35 37 44 44 44 725 725

-1.807 -210 -119 -119 -91

-91

-1.597 -1.597 -1.432

222 438 -165

Indtægter -111

-111 -111

-111 50 2.232 1.053 494 110 575 4.638 1.497 131 131 735 15 712 8 127 127 25 25 479 407 35 37 44 44 44 725 725

-1.807 -210 -119 -119 -91

-91

-1.597 -1.597 -1.432

222 438 -165

Indtægter -111

-111 -111

-111 50 2.232 1.053 494 110 575 4.638 1.497 131 131 735 15 712 8 127 127 25 25 479 407 35 37 44 44 44 725 725

-1.807 -210 -119 -119 -91

-91

-1.597 -1.597 -1.432

222 438 -165

-165

65

65

65

65

2.372

2.372

2.372

2.372

2.372 167 110

2.372 167 110

2.372 167 110

2.372 167 110


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget Koordinationsforum Grundvand Spildevand Kvalitetsstyring Dambrug Landbrug Virksomheder Lean & Green 0055 005593 Rottebekæmpelse Rottebekæmpelse Øvrige skadedyr Øvrige skadedyr 0058 005895 Brand & Redning MidtVest Brand & Redning MidtVest 0138 013861 Dagrenovation Omkostningssteder Administrationsaftale med kommunen m.fl. Informationskampagne Indsamling af dagrenovation Omlastning og forbrænding Bioaffald Sække, stativer, container og øvrige dri Renovationsafgifter Betaling for sække Omlastestation Omkostningssteder Behandling af affald Miljø og Døgnstation Omkostningssteder Øvrigt affald Tømning / Kørsel af containere 013865 Genbrugspladser Omkostningssteder Administrationsaftale med kommunen m.fl. Miljøafgift/drift af genbrugspladser Bolig og erhverv Papir og pap Glas og flasker Jern og metal Plastic Farligt affald

136

Bevillingsoversigt Drift

U/I XG-0000011017-00004 XG-0000011017-00011 XG-0000011017-00012 XG-0000011017-00013 XG-0000011017-00014 XG-0000011017-00016 XG-0000011017-00019 XG-0000011017-00020 Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter 1200003000 XG-0000012002-00001 1200004000 XG-0000012003-00001 Redningsberedskab Redningsberedskab 1215005000 XG-0000012179-00001 Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald 1225001000 XG-0000012125-00001 XG-0000012125-00003 XG-0000012125-00004 XG-0000012125-00005 XG-0000012125-00006 XG-0000012125-00007 XG-0000012125-00008 XG-0000012125-00009 1225101200 XG-0000012162-00011 1225101300 XG-0000012163-00009 XG-0000012163-00012 Genbrugsstationer 1225101000 XG-0000012126-00001 XG-0000012126-00004 XG-0000012126-00005 XG-0000012126-00008 XG-0000012126-00009 XG-0000012126-00010 XG-0000012126-00011 XG-0000012126-00012

Udgifter

Indtægter

10 444 332 10 134 444 444 277 1.398 1.398 1.348 1.348 50 50 13.429 13.429 13.429 13.429 69.487 39.807 35.892 1.500 800 332 18.097 13.629 34 1.500

1.424 1.424

-1.348 -1.348 -1.348 -1.348

-72.834 -37.648 -35.992

-35.948 -44 -1.656

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 10 444 332 10 134 444 444 277 1.398 1.398 1.348 1.348 50 50 13.429 13.429 13.429 13.429 69.487 39.807 35.892 1.500 800 332 18.097 13.629 34 1.500

Udgifter 10 444 332 10 134 444 444 277 1.398 1.398 1.348 1.348 50 50 13.429 13.429 13.429 13.429 69.487 39.807 35.892 1.500 800 332 18.097 13.629 34 1.500

Udgifter 10 444 332 10 134 444 444 277 1.398 1.398 1.348 1.348 50 50 13.429 13.429 13.429 13.429 69.487 39.807 35.892 1.500 800 332 18.097 13.629 34 1.500

1.424 1.424

-1.656 2.491 355 610 1.526 29.680 30.036 16.447 654

-35.186 -34.930

1.124

-1.348 -1.348 -1.348 -1.348

-72.834 -37.648 -35.992

-35.948 -44 -1.656

-35.186 -34.930

1.124

Indtægter

-1.348 -1.348 -1.348 -1.348

-72.834 -37.648 -35.992

-35.948 -44 -1.656

-35.186 -34.930

1.124

Indtægter

-1.348 -1.348 -1.348 -1.348

-72.834 -37.648 -35.992

-35.948 -44 -1.656 -1.656

2.491 355 610 1.526 29.680 30.036 16.447 654

-30.085 -2.491 -615 5

-1.641 -72 -21

1.424 1.424

-1.656 2.491 355 610 1.526 29.680 30.036 16.447 654

-30.085 -2.491 -615 5

-1.641 -72 -21

1.424 1.424

-1.656 2.491 355 610 1.526 29.680 30.036 16.447 654

-30.085 -2.491 -615 5

Indtægter

-35.186 -34.930

-30.085 -2.491 -615 5

-1.641 -72 -21

1.124

-1.641 -72 -21


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget U/I Tømning/kørsel af containere Flamingo Øvrigt affald Haveaffald Miljø og Døgnstation Papir og pap Glas og flasker Jern og metal Plastic 0222 022201 Vejplanlægning Vejplanlægning IT-licenser (Vejplanlægning) Færdselstællinger Færdselstællinger Fælles udgifter og indtægter Omkostningssteder Internt salg - løn Gevinstrealisering ved udbud, Teknik Gruppering 200, Vej og Park Maskiner 022203 Regningsarbejde, ekstern-momsreg.område Omkostningssteder Regningsarbejde, ekstern - momsreg. Regningsarbejde, intern - komm.områder 022205 Materielgårde og oplagspladser m.v. Venterum, læskure og busholdepladser 0228 022811 Færdselstavler og kantpæle Aftalt budgetramme Afvandingsforanstaltninger Aftalt budgetramme Riste og brønde Rabatter Broer, tunneller og autoværn Broer, tunneller og autoværn Brolægning Aftalt budgetramme Stier - fast belægning Stier - løs belægning Grusveje Grusveje Vejbelysning - drift og vedligehold Vejbelysning - øvrige driftsopgaver

137

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012126-00013 XG-0000012126-00014 XG-0000012126-00015 XG-0000012126-00018 1225101300 XG-0000012163-00001 XG-0000012163-00003 XG-0000012163-00004 XG-0000012163-00005 Fælles funktioner Fælles formål 1210051000 XG-0000012074-00001 XG-0000012074-00005 1210051001 XG-0000012075-00001 1210101000 XG-0000012095-00003 XG-0000012095-00005 XG-0000012095-00006 1210108000 Arbejder for fremmed regning 1210105000 XG-0000012099-00001 1210106000 Driftsbygninger og -pladser 1210107000 1210302000 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 1210051003 XD-0000121001-00001 1210051004 XD-0000121002-00001 XD-0000121002-00005 XD-0000121002-00007 1210051006 XG-0000012080-00001 1210051007 XD-0000121003-00001 XD-0000121003-00006 XD-0000121003-00008 1210051008 XD-0000121004-00002 1210051009 XG-0000012083-00001

Udgifter 3.884

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 3.884

Udgifter 3.884

Udgifter 3.884

-5 6.696 1.226 -356 -509 102

-256

-5 6.696 1.226 -356 -509 102

-256 51 1.609 -1.858 661 304 357 269 269 -2.877 23.686 -28.551 -10 1.998 89 1.361 1.300 1.300

-1.383

-1.383 -1.383

-256

-1.383

-1.383 -1.383

-256

-1.383

-1.383 -1.383

-256

-256 51 1.416 -2.001 511 154 357 269 269 -2.870 23.693 -28.551 -10 1.998 89 1.361 1.300 1.300

-1.383 61 2.056 1.773 283 67.400 40.281 1.589 1.589 5.961 661 2.500 2.800 772 772 4.013 3.103 210 700 1.866 1.866 9.374 747

Indtægter -5

6.696 1.226 -356 -509 102

-256 51 1.464 -1.953 561 204 357 269 269 -2.872 23.691 -28.551 -10 1.998 89 1.361 1.300 1.300

-1.383 61 2.056 1.773 283 68.332 40.687 1.589 1.589 6.108 808 2.500 2.800 872 872 4.056 3.216 140 700 1.866 1.866 9.374 747

Indtægter -5

6.696 1.226 -356 -509 102

-256 51 1.512 -1.905 611 254 357 269 269 -2.874 23.689 -28.551 -10 1.998 89 1.361 1.300 1.300

-1.383 61 2.106 1.773 333 68.079 40.181 1.589 1.589 6.158 858 2.500 2.800 922 922 4.036 3.266 70 700 1.866 1.866 9.374 747

Indtægter

-1.383

-1.383 -1.383 -1.383

61 2.056 1.773 283 65.568 39.525 1.589 1.589 5.621 321 2.500 2.800 772 772 3.846 2.866 280 700 1.866 1.866 9.374 747


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget U/I Administration RS Forsyning Forrentning gl. kontrakter, RKSK Forsyn. Amplight Vedligeholdelse inkl. serieskift Hærværk, trafikskader Visuelt årlig gennemkørsel Rep. af større fejl Kontrakt Videbæk og elforbrug Elforbrug Rådgivning/Ledningsreg./LER Afdrag Forsyningen RKSK 3.0 - rammebesparelse (Vejbelysn.) Beplantning Aftalt budgetramme Beplantning generelt - vejareal Renholdelse/fejning af veje m.v. Aftalt budgetramme Fejning Termisk ukrudtsbekæmpelse Affald Renholdelse/fejning af veje, p-pladser m Matrikulære udskillelser Matrikulære udskillelser Trafiksikkerhedskampagne/information Trafiksikkerhedskampagne/information Større reparations- og fornyelsesarbejde Større reparations- og fornyelsesarbejde Signalanlæg, torontoanlæg m.v. Signalanlæg, torontoanlæg m.v. Afl.driftsudg. Fjorden Rundt og Ringk. K Pulje til afledte driftsudgifter Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbej. Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbejd Driftsoptimering og registreringer Driftsoptimering og registreringer Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Græsslåning Aftalt budgetramme Græsslåning - langs veje i by Græsslåning langs veje Vejudstyr Aftalt budgetramme Leje af P-plads i Hvide Sande Leje af P-plads i Hvide Sande 022812 Asfaltreparationer Asfaltreparationer

138

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012083-00002 XG-0000012083-00003 XG-0000012083-00004 XG-0000012083-00005 XG-0000012083-00006 XG-0000012083-00007 XG-0000012083-00008 XG-0000012083-00009 XG-0000012083-00010 XG-0000012083-00011 XG-0000012083-00012 XG-0000012083-00013 1210051011 XD-0000121005-00001 XD-0000121005-00009 1210051012 XD-0000121006-00001 XD-0000121006-00002 XD-0000121006-00004 XD-0000121006-00005 XG-0000012086-00001 1210051013 XG-0000012087-00001 1210051014 XG-0000012088-00001 1210051015 XG-0000012089-00001 1210051016 XG-0000012090-00001 1210051017 XG-0000012091-00001 1210051022 XG-0000012140-00001 1210051023 XG-0000012141-00001 1210051026 XG-0000012160-00001 1210051027 XD-0000121010-00001 XD-0000121010-00002 XD-0000121010-00004 1210051028 XD-0000121011-00001 1210051029 XG-0000012166-00001 Belægninger m.v. 1210051018 XD-0000121007-00002

Udgifter 463 1.658 111 408 176 35 287 1.381 2.000 339 2.269 -500 3.499 3.016 483 3.348 -354 1.500 700 1.500 2 610 610 104 104 1.663 1.663 415 415

712 712 327 327 3.123 3.123 1.973 73 950 950 311 311 151 151 18.140 18.140 1.000

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 463 1.658 111 408 176 35 287 1.381 2.000 339 2.269 -500 3.449 2.966 483 3.498 -354 1.500 700 1.500 152 610 610 104 104 1.663 1.663 415 415 586 586 712 712 327 327 3.123 3.123 1.873 0 923 950 311 311 151 151 18.037 18.037 1.000

Udgifter 463 1.658 111 408 176 35 287 1.381 2.000 339 2.269 -500 3.399 2.916 483 3.432 -420 1.500 700 1.500 152 610 610 104 104 1.663 1.663 415 415 586 586 712 712 327 327 3.123 3.123 1.873 0 923 950 311 311 151 151 17.661 17.661 1.000

Udgifter 463 1.658 111 408 176 35 287 1.381 2.000 339 2.269 -500 3.349 2.866 483 3.233 -619 1.500 700 1.500 152 610 610 104 104 1.663 1.663 415 415 586 586 712 712 327 327 3.123 3.123 1.873 0 923 950 311 311 151 151 16.735 16.735 1.000

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget U/I Striber, hajtænder og cykelsymboler Vejarealer Asfaltreparationer Større asfaltreparationer 022814 Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Vintertjeneste - vejrafhængige Vintertjeneste - vejrafhængige 0232 023230 Fælles udg. og indt. kollektiv trafik 023231 Lokalruter Kollektive trafikselskaber Tilskud tidl. regionale ruter Administration af rabatruter Øvrige kørselsordninger Køb af skolekort Flextur Rejsekortet 0235 023541 Fælles udg. og indt. - havne Omkostningssteder Drift og vedligehold af sandpumper "Rusi Bådpladsleje Vinterleje Havn Bork Havn Omkostningssteder Bork Havn - toiletter Havneanlæg og sejlløb - Bork Havn Bådpladsleje, indtægter - Bork Havn Tidsforbrug/drift off. toiletter Husleje og arealleje Husbåde, Bork Havn Arealleje, hytter (Bork Havn) Betalingssystem, Bork Havn Ringkøbing Havn Omkostningssteder Havneanlæg og sejlløb - Ringkøbing Havn Bådpladsleje, indtægter - Ringkøbing Hav Tidsforbrug/drift off. toiletter Husleje og arealleje Arealleje, hytter (Ringkøbing Havn) Betalingssystem, Ringkøbing Havn Stauning Havn Omkostningssteder Bådpladsleje, indtægter - Stauning Havn

139

Bevillingsoversigt Drift

XD-0000121007-00004 XG-0000012092-00003 XG-0000012092-00004 XG-0000012092-00005 Vintertjeneste 1210051019 XG-0000012093-00001 1210051020 XG-0000012094-00001 Kollektiv trafik Fælles formål 1210301000 Busdrift 1210303000 XG-0000012101-00010 XG-0000012129-00002 XG-0000012129-00004 1210304000 XG-0000012102-00010 XG-0000012102-00011 XG-0000012102-00012 Havne Lystbådehavne m.v. 1210401000 XG-0000012104-00002 XG-0000012104-00003 1210403000 XD-0000127001-00006 XG-0000012106-00001 XG-0000012106-00002 XG-0000012106-00003 XG-0000012106-00005 XG-0000012106-00006 XG-0000012106-00007 XG-0000012106-00009 1210404000 XG-0000012107-00001 XG-0000012107-00002 XG-0000012107-00003 XG-0000012107-00004 XG-0000012107-00006 XG-0000012107-00008 1210405000 XG-0000012108-00002

Udgifter 200 13.130 1.910 1.900 9.758 3.294 3.294 6.464 6.464 29.250 2.014 2.014 27.236 24.412 24.085 327 2.824 250 1.941 633 2.607 2.607 682 69 613 728 667 46 10

Indtægter

-1.964

-1.964 -1.964 -144 -1.820

-4.701 -4.701 -11

-11 -887

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 200 13.027 1.910 1.900 9.608 3.294 3.294 6.314 6.314 29.250 2.014 2.014 27.236 24.412 24.085

Udgifter 200 12.651 1.910 1.900 9.458 3.294 3.294 6.164 6.164 29.250 2.014 2.014 27.236 24.412 24.085

Udgifter 200 11.725 1.910 1.900 9.308 3.294 3.294 6.014 6.014 29.250 2.014 2.014 27.236 24.412 24.085

327 2.824 250 1.941 633 2.557 2.557 632 69 563 728 667 46 10

-677 5

830 787 7

-1.964

-1.964 -1.964 -144 -1.820

-4.701 -4.701 -11

-11 -887

-16 -133 -16 -45 -3.058

830 787 7

-794

-394

728 667 46 10

-1.964

-1.964 -1.964 -144 -1.820

-4.701 -4.701 -11

-11 -887

-16 -133 -16 -45 -3.058

-394

728 667 46 10

830 787 7

-1.964

-1.964 -1.964 -144 -1.820

-4.701 -4.701 -11

-11 -887

-677

-16 -133 -16 -45 -3.058

830 787 7

-794

367 358

Indtægter

5

36 -1.884 -67 -313 -425

327 2.824 250 1.941 633 2.457 2.457 532 69 463

-677

-794

367 358

Indtægter

5

36 -1.884 -67 -313 -425

327 2.824 250 1.941 633 2.507 2.507 582 69 513

-677 5

36

367 358

Indtægter

-16 -133 -16 -45 -3.058

-794 36

-1.884 -67 -313 -425 -394

367 358

-1.884 -67 -313 -425 -394


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget U/I Havnekontor, Stauning Havn Betalingssystem, Stauning Havn Stauning Havn - ikke momsreg. Hus- og arealleje - indtægter momsfrit 0322 032206 Øvrige kørselsordninger Handicapkørsel - individuel Specialkørsel - folkeskoleelever

140

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012108-00004 XG-0000012108-00009 1210406000 XG-0000012109-00001 Folkeskolen m.m. Befordring af elever i grundskolen 1210304000 XG-0000012102-00001 XG-0000012102-00002

Udgifter

Indtægter 9

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter 9

-31 -320 -320 1.870 1.870 1.870 1.520 350

Indtægter 9

-31 -320 -320 1.870 1.870 1.870 1.520 350

Indtægter 9

-31 -320 -320 1.870 1.870 1.870 1.520 350

-31 -320 -320 1.870 1.870 1.870 1.520 350


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I

Børne- og Familieudvalget Børn og Familie 0322 032204 PPR 0462 046285 Børnetandpleje Omkostningssteder Medikamenter, komm egne klinikker Befordring til RKSK egne klinikker 0-18 årige hos øvrige udbydere Tandregulering hos øvrige udbydere Omsorgs- og specialtandpl øvr udb 046289 Sundhedspleje Omkostningssteder Novax Børn og unge læge Omkostningssteder Novax 0522 052207 Indtægter fra den centrale refusionsord. Refusion vedr. funktion 5.28.20 Refusion vedr. funktion 5.28.23 0528 052820 Ophstd for børn unge §66 stk 1,5 privat Oph.sted. b&u §66,1,5selvej/prv Kost og eftersk §66 stk 1 nr 4, privat Kost og eftersk§66,1,4 selvej/prv Eget værelse §66 stk1,4 Eget værelse mm§66,1,4 Advokatbistand §72 Advokatbistand §72 Egen-betaling §§159 og 160 Egen-betaling §§159 og 160 Statsrefusion plejefamilier og opholdsst Refusion vedr. advokatbistand 052821 Familiecentret RKSK Omkostningssteder Klientaktiviteter, Familiecentret RKSK Gruppering 200, Familiecentret RKSK

141

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

1.118.337 Folkeskolen m.m. Pædagogisk psykologisk rådgivning 1812001005 Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje 1840001000 XG-0000018022-00002 XG-0000018022-00003 XG-0000018022-00007 XG-0000018022-00010 XG-0000018022-00011 Kommunal sundhedstjeneste 1845001000 XG-0000018023-00001 1845001005 XG-0000018024-00002 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 1820001095 XG-0000018049-00001 XG-0000018049-00002 Tilbud til børn og unge med særl. behov Opholdssteder mv. for børn 1820001020 XG-0000018007-00001 1820001030 XG-0000018009-00001 1820001035 XG-0000018010-00001 1820001045 XG-0000018012-00001 1820001050 XG-0000018013-00001 1820001055 XG-0000018014-00003 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1820001060 XG-0000018015-00001 XG-0000018015-00003

219.852 16.148 16.148 16.148 38.260 26.087 26.087 16.727 840 27 4.054 4.439

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-104.489 1.099.550 -13.189

-205 -205 -205

212.326 15.790 15.790 15.790 37.055 25.675 25.675 16.315 840 27 4.054 4.439

-205 12.173 11.573 11.352 221 600 596 4

-104.489 1.089.679 -13.189

-205 -205 -205

211.531 15.708 15.708 15.708 36.430 25.249 25.249 15.889 840 27 4.054 4.439

-205 11.380 11.380 11.159 221 0 0 0

-6.742

153.624 24.273 21.200 21.200 2.037 2.037 500 500 536 536

Indtægter

Indtægter

-104.489 1.081.081 -13.189

-205 -205 -205

210.827 15.625 15.625 15.625 35.896 24.885 24.885 15.525 840 27 4.054 4.439

-205 11.181 11.181 10.960 221 0 0 0

-6.742

Indtægter

-104.489 -13.189

-205 -205 -205

-205 11.011 11.011 10.790 221 0 0 0

-6.742

-6.742

-6.742

-6.742

-6.742

-6.742

-6.742 -830 -5.912 -520 -366

-6.742 -830 -5.912 -520 -366

-6.742 -830 -5.912 -520 -366

-6.742 -830 -5.912 -520 -366

147.637 19.273 16.200 16.200 2.037 2.037 500 500 536 536

-107 -107 -259 -259

147.549 19.273 16.200 16.200 2.037 2.037 500 500 536 536

-107 -107 -259 -259

147.462 19.273 16.200 16.200 2.037 2.037 500 500 536 536

-107 -107 -259 -259

-107 -107 -259 -259

46.836

-154

45.849

-154

45.761

-154

45.674

-154

18.294 17.481

-154

18.207 17.394

-154

18.119 17.306

-154

18.032 17.219

-154

-154 813

-154 813

-154 813

-154 813


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Forebygg foranstaltninger børn og unge Omkostningssteder Børnegrupper §52,3,2 Prakt.pæd.støtte i hjem §52,3,3 Fambeh/beh af barnets probl §52,3,4 Døgnophold familien §52,3,5 Aflastning §52,3,5 Aflastning plejefamilier §52,3,6 Kontaktperson for barnet Forsøgspulje til par-rådgivning §52,3,8 Formidling praktikophold §52,3,9 Anden hjælp §52a,1,1 Erstatter mere indgrib. foranst §54 Støtteperson til forældre v/anbring. Psykologhjælp til unge Beskyttelse mod overgreb §11,2 Familieorienteret rådgivning Aflastningsordninger (ejerforhold 4) Aflastning privat oph.sted (§84) Sommerfuglen, udvidet fritidstilbud Omkostningssteder 052822 Plejefamilier Plejefamilier, ekskl. vederlag (§66,1,1) Vederlag til plejefamilier (§66,1,1) Netværksplejefamilier (§66,1,3) Socialtilsyn, objektiv finansiering 052823 Døgninstitutioner for børn og unge Under 18 år, handicap (+kørsel), 52,3,7 Under 18 år, adfærd 052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og un Betaling §159 og 160 0538 053842 Kvindekrisecentre 0557 055772 Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortj ej skattepl, merudgyd, nedsat funktevne ej skattepligtig, tabt arbejdsfortjenest Ref 50%, merudgyd/tabt arbfortj Dagtilbud og Undervisning 0025 002513

142

Bevillingsoversigt Drift

1820001065 XG-0000018016-00001 XG-0000018016-00004 XG-0000018016-00006 XG-0000018016-00009 XG-0000018016-00012 XG-0000018016-00015 XG-0000018016-00020 XG-0000018016-00025 XG-0000018016-00026 XG-0000018016-00028 XG-0000018016-00030 XG-0000018016-00034 XG-0000018016-00047 XG-0000018016-00048 XG-0000018016-00053 1820001067 XG-0000018038-00001 1820001090 Plejefamilier 1820001068 XG-0000018046-00001 XG-0000018046-00002 XG-0000018046-00005 XG-0000018046-00007 Døgninstitutioner for børn og unge 1820001070 XG-0000018017-00002 XG-0000018017-00005 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1825001000 XG-0000018019-00001 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1817001000 Kontante ydelser Sociale formål 1835001000 XG-0000018021-00002 XG-0000018021-00005 XG-0000018021-00013 Faste ejendomme Andre faste ejendomme

Udgifter 24.095 500 50 500 167 1.000 6.000 5.321 1.000 600 100 200 5.307 700 1.000 350 1.300 5 5 4.442 4.442 44.993 44.993 1.171 41.396 971 1.455 32.317 32.317 23.600 8.717

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 23.195 500 50 500 167 1.000 5.100 5.321 1.000 600 100 200 5.307 700 1.000 350 1.300 5 5 4.442 4.442 44.993 44.993 1.171 41.396 971 1.455 32.317 32.317 23.600 8.717

Udgifter 23.195 500 50 500 167 1.000 5.100 5.321 1.000 600 100 200 5.307 700 1.000 350 1.300 5 5 4.442 4.442 44.993 44.993 1.171 41.396 971 1.455 32.317 32.317 23.600 8.717

Udgifter 23.195 500 50 500 167 1.000 5.100 5.321 1.000 600 100 200 5.307 700 1.000 350 1.300 5 5 4.442 4.442 44.993 44.993 1.171 41.396 971 1.455 32.317 32.317 23.600 8.717

Indtægter

Indtægter

5.205

5.205

5.205

5.205

5.205 5.205 386

5.205 5.205 410

5.205 5.205 410

5.205 5.205 410

386

410

410

410

386 11.434 11.434 11.434 4.000 7.434

410 11.434 11.434 11.434 4.000 7.434

410 11.434 11.434 11.434 4.000 7.434

410 11.434 11.434 11.434 4.000 7.434

898.485 30 30

-5.722 -5.722 -5.722

-5.722 -91.300

887.224 30 30

-5.722 -5.722 -5.722

-5.722 -91.300

878.148 30 30

-5.722 -5.722 -5.722

-5.722 -91.300

870.254 30 30

Indtægter

-5.722 -5.722 -5.722

-5.722 -91.300


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Højbovej 2, Videbæk 0322 032201 Fælles udgifter og indtæger skoler Omkostningssteder Demografikonto - Undervisning Syge- og hjemmeundervisning Frit skolevalg, mellemkommunal Anbragtebørn, mellemkommunal Skoler Støttetimer, mellemkommunal Skoler Centerkl., mellemkommunal, skoler Besparelse på driftskonti, skoler Betalinger fra andre offentlige myndigh. Fællesarrangementer Ledelse og organisation Naturvejledning Fæl. TR for skolesekr. og servicemedarb. Skolestruktur - 17,4-udvalg Rengøring - harmonisering Specialundervisning visitationsudvalg Specialundervisning hjælpemidler DU-Konsulenter Omkostningssteder Digitale læremidler IT-pulje Netværksgrupper AVU-medier/Copy Dan Makerspace Alkjærskolen, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen Skjern Omkostningssteder Frugtbod Amagerskolen Gruppering 200, Amagerskolen, Skjern Bork Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Bork Skole Borris Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Borris Skole Faster Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Faster Skole Fjelstervang Skole Omkostningssteder Lejeindtægter, Fjelstervang Skole Gruppering 200, Fjelstervang Skole

143

Bevillingsoversigt Drift

1920031025 Folkeskolen m.m. Folkeskoler 2005001000 XG-0000020001-00002 XG-0000020001-00003 XG-0000020001-00021 XG-0000020001-00022 XG-0000020001-00023 XG-0000020001-00024 XG-0000020001-00025 XG-0000020001-00028 XG-0000020001-00032 XG-0000020001-00035 XG-0000020001-00036 XG-0000020001-00046 XG-0000020001-00052 XG-0000020001-00053 2005001005 2005001015 2005001025 XG-0000020115-00002 XG-0000020115-00003 XG-0000020115-00004 XG-0000020115-00005 2005001028 2005021000 XG-0000020003-00030 2005041000 XG-0000020005-00005 XG-0000020005-00019 2005061000 XG-0000020060-00002 2005081000 XG-0000020007-00021 2005101000 XG-0000020008-00013 2005121000 XG-0000020009-00021 XG-0000020009-00023

Udgifter

Indtægter

30 572.799 347.601 6.959 724 0 507 4.746 644 330

-36.690 -5.357 -5.046

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 30 554.065 330.067 -9.675 724 -7.322 507 4.746 644 330

Udgifter 30 542.736 318.738 -21.004 724 -14.441 507 4.746 644 330

Udgifter 30 535.948 311.950 -27.792 724 -19.017 507 4.746 644 330

-1.200 0

-1.200

-3.846

-75

-91 -91

655

-75

-91

-75

-3.846 58 -1.000 150 200 -4.000 -4.500 2.778 688 10.432 6.249 1.630 1.963 150 440 1.671 19.869 18.924 945 18.125 17.100

-91

-75 -75

1.025 5.714 5.078 636 7.476 6.797 679 6.147 5.379 768 5.538 4.883

-91 655

-36.690 -5.357 -5.046

-1.200

-75 1.025 5.714 5.078 636 7.476 6.797 679 6.147 5.379 768 5.538 4.883

Indtægter

-6.634 -3.846

58 -1.000 150 200 -4.000 -4.500 2.778 688 10.432 6.249 1.630 1.963 150 440 1.671 19.869 18.924 945 18.125 17.100

-91 655

-36.690 -5.357 -5.046

-1.200

-75 1.025 5.714 5.078 636 7.476 6.797 679 6.147 5.379 768 5.538 4.883

Indtægter

-4.422 -3.846

58 -1.000 150 200 -2.000 -4.500 2.778 688 10.432 6.249 1.630 1.963 150 440 1.671 19.869 18.924 945 18.125 17.100

-75 1.025 5.714 5.078 636 7.476 6.797 679 6.147 5.379 768 5.538 4.883

-36.690 -5.357 -5.046

-2.212

58 -400 150 200

2.778 688 11.332 7.149 1.630 1.963 150 440 1.671 19.869 18.924 945 18.125 17.100

Indtægter

-91 -91

655


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Hee Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Omkostningssteder Gruppering 200, Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Hvide Sande Skole Indtægter antenneleje, Hvide Sande Skole Højmark Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Skole Kirkeskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Kirkeskolen Lem Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Lem Skole Ringkøbing Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Rækker Mølle Skole Spjald Skole Omkostningssteder Indskoling, Spjald Mellemtrin, Spjald Udskoling, Spjald Gruppering 200, Spjald Skole Stauning Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Stauning Skole Tarm Skole Omkostningssteder Øvrige indtægter, Tarm Skole Lejrskole/TS HS - 6. kl. Lejrskole/TS OB - 9. kl. Gruppering 200 (Opus teknisk) Tim Skole Omkostningssteder Gruppering 200,Tim Skole Videbæk Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Videbæk Skole Vorgod-Barde Skole Omkostningssteder

144

Bevillingsoversigt Drift

2005141000 XG-0000020011-00035 2005161000 XG-0000020012-00034 2005181000 XG-0000020014-00088 XG-0000020014-00091 2005201000 XG-0000020016-00004 2005221000 XG-0000020017-00044 2005241000 XG-0000020018-00020 2005261000 XG-0000020072-00107 2005301000 XG-0000020022-00020 2005321000 XG-0000020023-00003 XG-0000020023-00012 XG-0000020023-00019 XG-0000020023-00044 2005361000 XG-0000020026-00023 2005381000 XG-0000020027-00041 XG-0000020027-00054 XG-0000020027-00055 XG-0000020027-00059 2005401000 XG-0000020028-00040 2005421000 XG-0000020029-00021 2005441000

Udgifter 5.828 5.167 661 5.853 4.919 934 20.698 19.670 1.028

Indtægter

-92

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 5.828 5.167 661 5.853 4.919 934 20.698 19.670 1.028

Udgifter 5.828 5.167 661 5.853 4.919 934 20.698 19.670 1.028

Udgifter 5.828 5.167 661 5.853 4.919 934 20.698 19.670 1.028

-92 5.093 4.364 729 24.639 23.602 1.037 11.816 10.779 1.037 38.163 36.259 1.904 8.696 7.998 698 16.983 15.575 61 69 65 1.213 7.858 7.208 650 30.341 28.342

-53

-92

-92 5.093 4.364 729 24.639 23.602 1.037 11.816 10.779 1.037 38.163 36.259 1.904 8.696 7.998 698 16.983 15.575 61 69 65 1.213 7.858 7.208 650 30.341 28.342

-53 41 60 1.898 13.868 12.812 1.056 23.125 22.070 1.055 8.537 7.862

Indtægter

-53

-92

-92 5.093 4.364 729 24.639 23.602 1.037 11.816 10.779 1.037 38.163 36.259 1.904 8.696 7.998 698 16.983 15.575 61 69 65 1.213 7.858 7.208 650 30.341 28.342

-53 41 60 1.898 13.868 12.812 1.056 23.125 22.070 1.055 8.537 7.862

Indtægter

-53

-92

-92 5.093 4.364 729 24.639 23.602 1.037 11.816 10.779 1.037 38.163 36.259 1.904 8.696 7.998 698 16.983 15.575 61 69 65 1.213 7.858 7.208 650 30.341 28.342

-53 41 60 1.898 13.868 12.812 1.056 23.125 22.070 1.055 8.537 7.862

Indtægter

-53 -53

41 60 1.898 13.868 12.812 1.056 23.125 22.070 1.055 8.537 7.862


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Gruppering 200, Vorgod-Barde Skole Ådum Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Nr. Vium/Troldhede Skole UCRS 10. kl. Specialklasser, Spjald Omkostningssteder Specialcenter Øst, Spjald Skole Specialklasser, Amagerskolen Omkostningssteder Gruppering 200, spec.klasser Amagersk. Specialcenter Vest 032205 Fælles udgifter og indtægter SFO Omkostningssteder Søskenderabat, fælles SFO Kommunale SFO, fripladser Socialpæd fripladser, SFO Fripladser anbragte børn SFO Elevtransport, fælles SFO Pulje til opreth. af eks.pladserSFO Forældrebetaling, fælles SFO Overførte adm.omkostninger Mellemkomm.bet. SFO ved Spec. skole Mellemkommunale betalinger SFO Praktikanter fælles SFO Fælles Tillidsrepr. SFO PAU-elever i skolefritidsordninger SFO Spiren Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Spiren Ungdomsgården SFO klub SFO Amagerskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Amagerskolen, Skjern Skjern SFO klub SFO Bork Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Bork Skole SFO Borris Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Borris Skole Faster Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Faster Skoles SFO

145

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020031-00017 2005461000 XG-0000020032-00040 2005481000 XG-0000020033-00021 2005561000 2010101000 XG-0000020056-00003 2010121000 XG-0000020057-00003 2010161000 Skolefritidsordninger 2005001030 XG-0000020002-00001 XG-0000020002-00003 XG-0000020002-00005 XG-0000020002-00006 XG-0000020002-00009 XG-0000020002-00012 XG-0000020002-00013 XG-0000020002-00016 XG-0000020002-00017 XG-0000020002-00018 2005001035 2005001040 2005001045 2005021005 XG-0000020004-00007 2005021010 2005041010 XG-0000020067-00003 2005041015 2005061005 XG-0000020089-00001 2005081005 XG-0000020068-00003 2005101005 XG-0000020090-00001

Udgifter 675 5.402 4.768 634 6.007 5.230 777 5.623 6.403 6.308 95 9.966 9.668 298 6.405 62.157 14.176 188 5.200 4.980 174 146 2.720 368

144 256 410 379 456 3.748 3.134 614 962 2.145 1.637 508 457 1.165 686 479 1.327 799 528 761 471 290

Indtægter

-25.503 -25.503

-237 -25.189 510 -177 -410

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 675 5.402 4.768 634 6.007 5.230 777 5.623 6.403 6.308 95 9.966 9.668 298 6.405 60.957 12.976 -1.012 5.200 4.980 174 146 2.720 368

Udgifter 675 5.402 4.768 634 6.007 5.230 777 5.623 6.403 6.308 95 9.966 9.668 298 6.405 60.957 12.976 -1.012 5.200 4.980 174 146 2.720 368

Udgifter 675 5.402 4.768 634 6.007 5.230 777 5.623 6.403 6.308 95 9.966 9.668 298 6.405 60.957 12.976 -1.012 5.200 4.980 174 146 2.720 368

144 256 410 379 456 3.748 3.134 614 962 2.145 1.637 508 457 1.165 686 479 1.327 799 528 761 471 290

Indtægter

-25.503 -25.503

-237 -25.189 510 -177 -410

144 256 410 379 456 3.748 3.134 614 962 2.145 1.637 508 457 1.165 686 479 1.327 799 528 761 471 290

Indtægter

-25.503 -25.503

-237 -25.189 510 -177 -410

144 256 410 379 456 3.748 3.134 614 962 2.145 1.637 508 457 1.165 686 479 1.327 799 528 761 471 290

Indtægter

-25.503 -25.503

-237 -25.189 510 -177 -410


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I SFO Svalereden Fjelstervang Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Svalereden, Fjelster Hee Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Skoles SFO SFO Regnbuen Holmsland Skole Omkostningssteder Gruppering 200,"Regnbuen" Holmsland Sko. SFO Hyttefadet Hvide Sande Omkostningssteder Gruppering 200, SFO "Hyttefadet" Højmark Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Skoles SFO SFO Kirkeskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Kirkeskolen Skjern SFO-gruppen Lem Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-gruppen Lem Skole SFO-gruppen Ringkøbing Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Krummeluren SFO Klubben, Ringkøbing Skole SFO Rækker Mølle Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Rækker Mølle Skole SFO Tusindfryd Spjald Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-Tusindfryd Spjald SFO klub Stauning Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200,Stauning Skoles SFO SFO-Gruppen Tarm Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Tarm skole Juniorklubben Tarm Skole SFO-gruppen Tim Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Tim Skole Juniorklubben Tim Skole "SFO-gruppen ""Bæktoften"", Videbæk" Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Gruppen "Bæktoften" "SFO-gruppen ""Kernehuset"", Vorgod" Omkostningssteder

146

Bevillingsoversigt Drift

2005121005 XG-0000020010-00003 2005141005 XG-0000020091-00001 2005161005 XG-0000020013-00006 2005181005 XG-0000020015-00004 2005201005 XG-0000020092-00001 2005221005 XG-0000020093-00001 2005241005 XG-0000020094-00001 2005261005 XG-0000020073-00008 2005261010 2005301005 XG-0000020095-00001 2005321005 XG-0000020076-00002 2005321010 2005361005 XG-0000020097-00001 2005381005 XG-0000020047-00010 2005381010 2005401005 XG-0000020070-00002 2005401010 2005421005 XG-0000020061-00002 2005441005

Udgifter 1.274 748 526 974 718 256 1.342 824 518 1.978 1.414 564 827 549 278 2.798 2.257 541 1.353 807 546 4.508 3.917 591 674 1.314 763 551 2.484 1.934 550 414 955 688 267 2.784 2.202 582 316 1.282 752 530 338 2.311 1.730 581 1.457 973

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 1.274 748 526 974 718 256 1.342 824 518 1.978 1.414 564 827 549 278 2.798 2.257 541 1.353 807 546 4.508 3.917 591 674 1.314 763 551 2.484 1.934 550 414 955 688 267 2.784 2.202 582 316 1.282 752 530 338 2.311 1.730 581 1.457 973

Udgifter 1.274 748 526 974 718 256 1.342 824 518 1.978 1.414 564 827 549 278 2.798 2.257 541 1.353 807 546 4.508 3.917 591 674 1.314 763 551 2.484 1.934 550 414 955 688 267 2.784 2.202 582 316 1.282 752 530 338 2.311 1.730 581 1.457 973

Udgifter 1.274 748 526 974 718 256 1.342 824 518 1.978 1.414 564 827 549 278 2.798 2.257 541 1.353 807 546 4.508 3.917 591 674 1.314 763 551 2.484 1.934 550 414 955 688 267 2.784 2.202 582 316 1.282 752 530 338 2.311 1.730 581 1.457 973

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Gruppering 200, SFO-Vorgod SFO-gruppen, SFO Ådum Skole SFOgrp. Nr. Vium Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-grp. Nr. Vium SFOgrp. Troldhede SFO Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Skjernåskolen 032206 Særlige kørselsordninger Sygetransport Ekstra kørsel Ungdomsskolekørsel Modtageklasser Beford. elever i regionale specialtilbud Beford. elever i kommunale specialskoler Omkostningssteder Specialkørsel Befordring, privat leverandør u/moms Skjernåskolen Befordring af elever til specialskoler 032207 Specialundervisning i regionale tilbud Køb af pladser 032208 Fælles udg/ indt kommunale specialskoler Fælles kommunale specialskoler Mellemkommunale betalinger, øvrige Mellemkomm. betaling Dagskolen, Opsund Mellemkommunale bet., Skjernåskolen Mellemkommunale bet., Rindum Kjærgård Rammekt budgetændr for spec.underv.omr Overførte adm.omkostninger Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, Skjernåskolen Rindum Kjærgård Omkostningssteder Øvrige indtægter, Rindum Kjærgård Båd, Rindum Kjærgård Gruppering 200, Rindum Kjærgård 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efter- og videreudd. folkeskolen gr. 000 032210

147

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020059-00002 2005461005 2005481005 XG-0000020099-00001 2005481006 2010021005 XG-0000020058-00002 Befordring af elever i grundskolen 2007001000 XG-0000020087-00001 XG-0000020087-00002 XG-0000020087-00003 XG-0000020087-00004 2007001010 2007001020 XG-0000020112-00002 2007001030 XG-0000020113-00001 XG-0000020113-00002 Specialundervisning i regionale tilbud 2050001005 XG-0000020046-00002 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 2010001000 XG-0000020037-00001 XG-0000020037-00005 XG-0000020037-00006 XG-0000020037-00007 XG-0000020037-00008 XG-0000020037-00010 XG-0000020037-00012 2010021000 XG-0000020038-00025 2010081000 XG-0000020034-00027 XG-0000020034-00031 XG-0000020034-00050 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2014001000 XG-0000020107-00002 Bidrag til staten for elever på private skoler

Udgifter 484 732 373 265 108 688 4.995 4.461 534 16.300 2.489 100 850 850 689 348 1.333 1.333

Indtægter

-826

-826

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 484 732 373 265 108 688 4.995 4.461 534 16.300 2.489 100 850 850 689 348 1.333 1.333

Udgifter 484 732 373 265 108 688 4.995 4.461 534 16.300 2.489 100 850 850 689 348 1.333 1.333

Udgifter 484 732 373 265 108 688 4.995 4.461 534 16.300 2.489 100 850 850 689 348 1.333 1.333

-826 12.130 5.900 6.230 2.604 2.604 2.604

Indtægter

-826

-826 -826

12.130 5.900 6.230 2.604 2.604 2.604

Indtægter

-826

-826 -826

12.130 5.900 6.230 2.604 2.604 2.604

Indtægter

-826

-826 -826

12.130 5.900 6.230 2.604 2.604 2.604

57.859

-3.113

57.859

-3.113

57.859

-3.113

57.859

-3.113

8.617 8.583 1.120

-3.093

8.617 8.583 1.120

-3.093

8.617 8.583 1.120

-3.093

8.617 8.583 1.120

-3.093

-673 -1.600 -2.135 -1.086

-673 -1.600 -2.135 -1.086

1.315 30.268 29.223 1.045 18.974 18.098

-20

49.252

0 0 0

-1.086 1.315

30.268 29.223 1.045 18.974 18.098

-20 1 875 854 854 854

-673 -1.600 -2.135

-20

49.252

0 0 0

-1.086 1.315

30.268 29.223 1.045 18.974 18.098

-20 1 875 854 854 854

-673 -1.600 -2.135

-20

1.315 30.268 29.223 1.045 18.974 18.098

-20 1 875 854 854 854 49.252

0 0 0

-20 -20

1 875 854 854 854 49.252

0 0 0


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler m m Skolefritidsordninger frie grundskoler 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 032215 UU Ringkøbing-Skjern Omkostningssteder Øvrige indtægter, UU Ringkøbing-Skjern Gruppering 200, UU Ringkøbing-Skjern KUI Kontaktpersonordning 0330 033042 Forberedende Grunduddannelse Bidrag staten elever grunduddannelse 033045 Erhvervsgrunduddannelser Skoleydelse 033046 Ungdomsudd for unge med særlige behov Omkostningssteder Ungdomsudd unge særlige behov STU-Huset Tarm 0338 033876 Ungdomsskolen fælles Omkostningssteder Husleje fra Dagskolen, Ungdsk. fælles Fælles rejser, Ungd.skolen fælles Gruppering 200, Ungd.skolen fælles Øvrige indtægter, Ungd.skolen fælles Café, Ungdomsskolen fælles Ungdomsskolen - Unge i uddannelse SSP Dagskolen Opsund 0525 052510 Fælles udgifter og indtægter, dagpasning Søskendetilskud§§43,1,1,63,1,1,76,2 Fritvalg, søskendetilskud Tilskud,forældre udb løn, privat pasning Tilskud forældre orlov §§ 39 og 40mfl Fællesledermøder, dagpasning Pulje pasningsgaranti dagtilbud Pulje mere pædagog. personale dagtilbud Forældrebet børn i andre komm, dagtilbud Mellemkommunal betaling

148

Bevillingsoversigt Drift

2015001000 XG-0000020039-00001 XG-0000020039-00003 Efterskoler og ungdomskostskoler 2020001000 Uddannelses- og erhvervsvejledning 2025001000 XG-0000020079-00001 XG-0000020079-00004 2025001010 Ungdomsuddannelser Forberedende Grunduddannelse 2030001015 XG-0000020119-00001 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2030001000 XG-0000020040-00001 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2030001005 XG-0000020041-00001 2030001010 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Ungdomsskolevirksomhed 2035001005 XG-0000020078-00001 XG-0000020078-00002 XG-0000020078-00003 XG-0000020078-00004 XG-0000020078-00005 2035031005 2035201005 2035251005 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål 1910001005 XG-0000019001-00001 XG-0000019001-00002 XG-0000019001-00004 XG-0000019001-00006 XG-0000019001-00007 XG-0000019001-00010 XG-0000019001-00013 XG-0000019001-00014 XG-0000019001-00018

Udgifter 49.252 47.007 2.245 24.822 24.822 11.350 9.608 8.978

Indtægter

-1.891 -1.891

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 49.252 47.007 2.245 24.822 24.822 11.350 9.608 8.978

Udgifter 49.252 47.007 2.245 24.822 24.822 11.350 9.608 8.978

Udgifter 49.252 47.007 2.245 24.822 24.822 11.350 9.608 8.978

-1.891

Indtægter

-1.891 -1.891 -1.891

Indtægter

-1.891 -1.891 -1.891

630 1.742 32.229 14.591 14.591 14.591 520 520 520

630 1.742 31.938 14.820 14.820 14.820 0 0 0

630 1.742 31.938 14.820 14.820 14.820 0 0 0

17.118

17.118

17.118

17.118

12.394 1.200 11.194 4.724 19.649 19.649 11.863 10.483

12.394 1.200 11.194 4.724 19.649 19.649 11.863 10.483

12.394 1.200 11.194 4.724 19.649 19.649 11.863 10.483

12.394 1.200 11.194 4.724 19.649 19.649 11.863 10.483

-365 -600 1.380

-365 -600 1.380

-9 -200 381 3.336 4.069 275.996 38.318 31.662 6.284 300 13.800 2.000 70 2.211 1.500 2.564

-1.174 -1.174 -1.174

-53.776 -2.751 -2.751

-700 -2.051

-365 -600 1.380

-9 -200 381 3.336 4.069 276.343 38.663 32.007 6.284 300 13.800 2.000 70 2.681 1.500 2.564

-1.174 -1.174 -1.174

-53.776 -2.751 -2.751

-700 -2.051

2.564

-1.174 -1.174 -1.174 -365 -600

1.380 -9 -200

381 3.336 4.069 278.887 41.092 34.436 6.284 300 13.800 2.000 70 2.681 1.500

-1.891 -1.891 -1.891

630 1.742 25.103 6.452 6.452 6.452 1.533 1.533 1.533

-1.174 -1.174 -1.174

Indtægter

-53.776 -2.751 -2.751

-700 -2.051

-9 -200 381 3.336 4.069 277.781 39.986 33.330 6.284 300 13.800 2.000 70 2.681 1.500 2.564

-53.776 -2.751 -2.751

-700 -2.051


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Fagsystemer - Dagtilbud og Undervisning Demografiberegning Dagtilbud Obl. dagtilbud til to-sprogede børn Indhegnede midler Fibernet - Dagtilbud Kombinationstilbud Afledte driftsudgifter Besparelse på driftskonti - dagtilbud Praktikanter, fælles dagpasning Vikarpulje, fælles dagpasning PAU elever, fælles dagpasning Fælles TR, fælles dagpasning Støttepædagoger 052511 Fælles udgifter og indtægter, dagpleje Friplads, dtblovens §43 stk 1,nr2-4 Socialpæd.friplads dagtilbudsloven Forældrebet §§ 31-33, 41-42 i dtbloven Sekretariat Dagplejen Dagplejen Hvide Sande Dagplejen Tim Dagplejen Rindum, Ringkøbing Dagplejen Alkjær, Ringkøbing Dagplejen Videbæk Dagplejen Spjald Dagplejen Vorgod-Barde Dagplejen Lem Dagplejedepot, Lem Dagplejen Højmark Dagplejen Solstrålen, Tarm Dagplejen Fredensgades Børnehave Dagplejen Rækker Mølle Dagplejen Borris 052513 Fælles formål børnehaver Friplads dtbloven §§ 17,6,43,1, nr 2-4 Forældrebet §§ 31-33, 41-42 i dtbloven Børnenes Rige Ølstrup Omkostningssteder Gruppering 200, Børnenes Rige Ølstrup Hover-Torsted Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Hover-Torsted Børnehus 052514 Klittens Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Klittens Børnehus Troldehuset, Lem

149

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000019001-00022 XG-0000019001-00023 XG-0000019001-00024 XG-0000019001-00025 XG-0000019001-00028 XG-0000019001-00029 XG-0000019001-00030 XG-0000019001-00031 1910001025 1910001030 1910001040 1910001050 1910001060 Dagpleje 1915001005 XG-0000019002-00001 XG-0000019002-00002 XG-0000019002-00005 1915011005 2003021005 2003060505 2003081005 2003082010 2003141005 2003160510 2003180505 2003240505 2003240510 2003260505 2003301010 2003341510 2003380505 2003400505 Tværgående institutioner 1920021005 XG-0000019003-00001 XG-0000019003-00007 1925221005 XG-0000019048-00002 1925341005 XG-0000019026-00003 Daginstitutioner 1920041005 XG-0000019004-00002 1920081005

Udgifter 1.921 0 145 417 350 100 0 1.402 223 1.028 438 3.565 56.382 2.260 2.158 102

Indtægter

-13.676 -13.676

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 1.921 589 145 417 350 100

Udgifter 1.921 3.731 145 417 350 100

Udgifter 1.921 3.939 145 417 350 100 -600 -2.141 1.402 223 1.028 438 3.565 56.382 2.260 2.158 102

-714 1.402 223 1.028 438 3.565 56.382 2.260 2.158 102

-13.676 1.428 2.983 2.049 5.489 5.820 4.714 3.703 2.814 1.895 422 2.237 6.908 9.485 1.900 2.275 10.115 2.200 2.200

-1.937 -1.937

-35.412

-13.676 -13.676

-1.427 1.402 223 1.028 438 3.565 56.382 2.260 2.158 102

-13.676 1.428 2.983 2.049 5.489 5.820 4.714 3.703 2.814 1.895 422 2.237 6.908 9.485 1.900 2.275 10.115 2.200 2.200

-1.937 4.324 3.821 503 3.591 3.075 516 139.280 7.003 6.461 542 3.005

Indtægter

-1.937 -1.937

-35.412

-13.676 -13.676

-13.676 1.428 2.983 2.049 5.489 5.820 4.714 3.703 2.814 1.895 422 2.237 6.908 9.485 1.900 2.275 10.115 2.200 2.200

-1.937 4.324 3.821 503 3.591 3.075 516 139.282 7.003 6.461 542 3.005

Indtægter

-1.937 -1.937

-35.412

-13.676 -13.676

-13.676 1.428 2.983 2.049 5.489 5.820 4.714 3.703 2.814 1.895 422 2.237 6.908 9.485 1.900 2.275 10.115 2.200 2.200

-1.937 4.324 3.821 503 3.591 3.075 516 139.397 7.003 6.461 542 3.005

Indtægter

-1.937 -1.937 -1.937

4.324 3.821 503 3.591 3.075 516 139.397 7.003 6.461 542 3.005

-35.412


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Omkostningssteder Gruppering 200, Troldehuset, Lem Børnehaven Blomstergården, Vorgod Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv Blomstergården Børnehaven Bækkehøj, Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehaven Bækkehøj Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv. Gl. Kongevej, Videb Lærkereden, Rækker Mølle Omkostningssteder Gruppering 200, Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehaven Solstrålen Børnehuset Borris Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehuset, Borris Fjelstervang Børnehave Holmsland Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Holmsland Børnehus Rindum Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Rindum Børnehus Børnehaven Solstrålen, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv. Solstrålen, Videbæk Hemmet Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Hemmet Børnehus Lions Club Børnehave, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Lions Club Børnehave Spjald Børnehave Omkostningssteder Gruppering 200, Spjald Børnehave Hee Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Børnehus Højmark Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Børnehus Stauning Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Stauning Børnehus

150

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000019008-00003 1920101005 XG-0000019006-00011 1920121005 XG-0000019007-00007 1920161005 XG-0000019043-00002 1920201005 XG-0000019009-00002 1920221005 XG-0000019039-00002 1920281005 XG-0000019010-00002 1920301005 1920341005 XG-0000019012-00003 1920361005 XG-0000019013-00003 1920381005 XG-0000019044-00002 1920401005 XG-0000019077-00001 1920421005 XG-0000019037-00003 1920481005 XG-0000019014-00003 1920521005 XG-0000019059-00005 1920561005 XG-0000019061-00003 1920581005 XG-0000019062-00005

Udgifter 2.466 539 5.877 5.283 594 6.649 5.923 726 4.458 3.648 810 3.837 3.267 570 4.358 3.756 602 3.638 3.096 542 3.267 4.689 4.152 537 3.685 3.134 551 4.777 4.237 540 4.688 4.143 545 4.657 4.162 495 5.600 5.034 566 3.342 3.087 255 1.978 1.704 274 4.072 3.806 266

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 2.466 539 5.877 5.283 594 6.649 5.923 726 4.458 3.648 810 3.837 3.267 570 4.358 3.756 602 3.638 3.096 542 3.267 4.689 4.152 537 3.685 3.134 551 4.777 4.237 540 4.688 4.143 545 4.657 4.162 495 5.600 5.034 566 3.342 3.087 255 1.978 1.704 274 4.072 3.806 266

Udgifter 2.466 539 5.877 5.283 594 6.649 5.923 726 4.458 3.648 810 3.837 3.267 570 4.358 3.756 602 3.638 3.096 542 3.267 4.689 4.152 537 3.685 3.134 551 4.777 4.237 540 4.688 4.143 545 4.657 4.162 495 5.600 5.034 566 3.342 3.087 255 1.978 1.704 274 4.072 3.806 266

Udgifter 2.466 539 5.877 5.283 594 6.649 5.923 726 4.458 3.648 810 3.837 3.267 570 4.358 3.756 602 3.638 3.096 542 3.267 4.689 4.152 537 3.685 3.134 551 4.777 4.237 540 4.688 4.143 545 4.657 4.162 495 5.600 5.034 566 3.342 3.087 255 1.978 1.704 274 4.072 3.806 266

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Børne- og Familieudvalget U/I Mariehønen, Faster Omkostningssteder Gruppering 200, Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Troldhede Børnehus Fredensgades Børnehave Omkostningssteder Gruppering 200, Fredensgades Børnehave Ådum Idrætsbørnehave Fælles formål integrerede institutioner Omkostningssteder Friplads§§17,6,43,1,2-4,63,1,2-4,76,1 Soc.pæd.friplads, int inst Forælbet§§31-33,41-42,57-58,61-62,71-72, Vasegården, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Vasegården Alkjær Børneunivers, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Alkjær Børneuniv, Ringk. No Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, No Børnehus Fresiahaven, Tim Omkostningssteder Gruppering 200, Fresiahaven, Tim Klatretræet, Tarm 052519 Tilskud til privatpasning fælles Driftstilsk til privatinstitioner, dtblo 0528 052825 Særlige dagtilbud/ klubber fælles Børne/elevtransport særl dag- og klubt Overførte adm.omkostninger Specialbørnehaven på Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, Specialbhv., Skjern

151

Bevillingsoversigt Drift

1920601005 XG-0000019063-00002 1920621005 XG-0000019064-00002 1920641005 XG-0000019065-00003 1920661005 XG-0000019066-00006 1920681005 1925021005 XG-0000019015-00001 XG-0000019015-00003 XG-0000019015-00005 1925121005 XG-0000019035-00002 1925241005 XG-0000019042-00002 1925261005 XG-0000019045-00002 1925281005 XG-0000019023-00002 1925401005 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1945021005 XG-0000019033-00002 Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber 1935021005 XG-0000019029-00007 XG-0000019029-00013 1935041005 XG-0000019030-00004

Udgifter 2.958 2.677 281 2.326 2.064 262 3.589 3.079 510 4.764 4.142 622 3.919 8.180 1.439 6.616 125

Indtægter

-35.412

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 2.959 2.678 281 2.326 2.064 262 3.589 3.079 510 4.764 4.142 622 3.920 8.180 1.439 6.616 125

Udgifter 2.959 2.678 281 2.326 2.064 262 3.589 3.079 510 4.764 4.142 622 3.920 8.295 1.439 6.616 240

Udgifter 2.959 2.678 281 2.326 2.064 262 3.589 3.079 510 4.764 4.142 622 3.920 8.295 1.439 6.616 240

-35.412

Indtægter

-35.412

-35.412

Indtægter

-35.412

-35.412

7.442 6.830 612 11.806 11.138 668 3.149 2.627 522 4.684 4.143 541 6.883

7.442 6.830 612 11.806 11.138 668 3.149 2.627 522 4.684 4.143 541 6.883

7.442 6.830 612 11.806 11.138 668 3.149 2.627 522 4.684 4.143 541 6.883

31.901

31.901

31.901

31.901

31.901 31.901 4.908 4.908 1.150 1.150

31.901 31.901 4.908 4.908 1.150 1.150

31.901 31.901 4.908 4.908 1.150 1.150

31.901 31.901 4.908 4.908 1.150 1.150

340 3.758 3.707 51

340 340 340 340

3.758 3.707 51

340 340 340 340

3.758 3.707 51

-35.412

-35.412

7.442 6.830 612 11.806 11.138 668 3.149 2.627 522 4.684 4.143 541 6.883

340 340 340

Indtægter

340 340 340 340

3.758 3.707 51


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Kultur- og Fritidsudvalget U/I

Kultur- og Fritidsudvalget 0032 003231 Stadions og idrætsanlæg Omkostningssteder Aftalt budgetramme Pasning af træningspavilloner Opkridtning af baner Tilskud til tennisbaner Klubhuse og omklædningsrum Omkostningssteder Tilskud til omklædningsrum - udeidræt Omklædningsbygn., Ranunkelvej 1, Skjern Omklædningsbygning, Rindum SU Langagervej, Skjern Idræts- og svømmehaller, friluftsbade Dejbjerglund Hallen, Dejbjerg ROFI-Centret, Kirkevej 26, Ringkøbing Spjald Fritidscenter, Spjald Vorgod-Barde Hallen, Vorgod Hoven Hallen Bork Hallen (skolens brug) Borris Hallen (skolens brug) Højmark Hallen (skolens brug) Rækker Mølle Hallen (skolens brug) Ådum Hallen (skolens brug) Besparelse tilskud idrætshaller m.v. Kulturcentre og aktivitetshuse Faster Aktivitetshus, Astrup Bevægelsessal i Hover Ringkøbing Svømmehal Hvide Sande Hallen Holmsland Hallen Vesterhavs-Hallen Videbæk Idræts- og Fritidscenter Troldhede Kultur- og Idrætscenter Tarm Idrætscenter Lem Hallen Fonden Lem Svømmebad Driftstilskud, Fonden Lem Svømmebad Skolens brug af hallen, F. Lem Svømmebad Skjern Kulturcenter Halleje, Skjern Kulturc., haller og aren Tim Hallen 003235 Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac. Ringkøbing Vandrerhjem, Ringkøbing

152

Bevillingsoversigt Drift

Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1300001005 XD-0000131002-00001 XG-0000013065-00001 XG-0000013065-00002 XG-0000013065-00003 1300001010 XG-0000013002-00001 XG-0000013002-00002 XG-0000013002-00009 XG-0000013002-00014 1300001015 XG-0000013003-00002 XG-0000013003-00003 XG-0000013003-00007 XG-0000013003-00008 XG-0000013003-00011 XG-0000013003-00014 XG-0000013003-00015 XG-0000013003-00016 XG-0000013003-00018 XG-0000013003-00020 XG-0000013003-00021 1300001020 XG-0000013004-00002 XG-0000013004-00003 1300001025 1300001030 1300001035 1300001040 1300001043 1300001045 1300001047 1300001048 1300001050 XG-0000013010-00006 XG-0000013010-00007 1300001055 XG-0000013011-00001 1300001058 Andre fritidsfaciliteter 1300001060 XG-0000013015-00001

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

98.564

-10.573

98.662

-10.573

96.751

-10.573

96.622

-10.573

26.625 25.549 4.202 586 2.950 26 336 304 1.281 114 625 396 139 7 5.707 148 2.339 1.266 603 67 206 211 115 189 97 466 257 202 55 1.376 1.458 342 107 3.514 436 2.410 266 221 125 96 3.742 3.742 230 1.076 560 560

-3.579 -3.579

26.525 25.449 4.102 486 2.950 26 336 304 1.281 114 625 396 139 7 5.707 148 2.339 1.266 603 67 206 211 115 189 97 466 257 202 55 1.376 1.458 342 107 3.514 436 2.410 266 221 125 96 3.742 3.742 230 1.076 560 560

-3.579 -3.579

26.525 25.449 4.102 486 2.950 26 336 304 1.281 114 625 396 139 7 5.707 148 2.339 1.266 603 67 206 211 115 189 97 466 257 202 55 1.376 1.458 342 107 3.514 436 2.410 266 221 125 96 3.742 3.742 230 1.076 560 560

-3.579 -3.579

26.525 25.449 4.102 486 2.950 26 336 304 1.281 114 625 396 139 7 5.707 148 2.339 1.266 603 67 206 211 115 189 97 466 257 202 55 1.376 1.458 342 107 3.514 436 2.410 266 221 125 96 3.742 3.742 230 1.076 560 560

-3.579 -3.579

0

-3.579 -3.579

0

-3.579 -3.579

0

-3.579 -3.579

0

-3.579 -3.579


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Kultur- og Fritidsudvalget U/I IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune 0332 033250 Ringkøbing-Skjern Bibliotek Omkostningssteder Bøger voksne Bøger børn Bogsalg m.m. Andre udlånsmaterialer voksne Musikbærende materialer Lydbøger, voksne Klargøring DVD/Film PC-spil Licenser Erstatningsbøger og materiale Lokalhistorisk arkiv Folkeuniversitet arrangementer Bøder (indtægter) Kopiering (indtægter) Øvrige indtægter Gruppering 200, RKSK Bibliotek e-reolen Film striben 0335 033560 Fællesudgifter- og indtægter, museer Ringkøbing-Skjern Museum Videbæk Egnsmuseum, Vorgod "Ud på Tur" Vedersø Egnsmuseum Smedenes Hus, Lem I.C. Christensen's Hus, Hee Røde Kro Mødeaktivitet Samvirke Arkiv/Museeum Lyne Gl. Elværk Fiskeriets Hus Danmarks Vindkrafthistoriske Samling Muldbjerg Mølle Brejning Egnsmuseum Hoven Kvindehøjskole Rækker Møllegård Danmarks Flymuseum, Stauning Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum 033561 Biografer

153

Bevillingsoversigt Drift

1300001113 XG-0000013101-00001 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1300001075 XG-0000013018-00002 XG-0000013018-00003 XG-0000013018-00005 XG-0000013018-00007 XG-0000013018-00009 XG-0000013018-00010 XG-0000013018-00011 XG-0000013018-00012 XG-0000013018-00013 XG-0000013018-00014 XG-0000013018-00015 XG-0000013018-00017 XG-0000013018-00018 XG-0000013018-00020 XG-0000013018-00021 XG-0000013018-00022 XG-0000013018-00024 XG-0000013018-00026 XG-0000013018-00027 XG-0000013018-00029 Kulturel virksomhed Museer 1300001080 XG-0000013019-00002 XG-0000013019-00003 XG-0000013019-00004 XG-0000013019-00005 XG-0000013019-00006 XG-0000013019-00007 XG-0000013019-00008 XG-0000013019-00011 XG-0000013019-00012 XG-0000013019-00013 XG-0000013019-00014 XG-0000013019-00015 XG-0000013019-00016 XG-0000013019-00017 XG-0000013019-00018 XG-0000013019-00019 XG-0000013019-00021 Biografer 1300001090

Udgifter 516 516 20.367 20.367 20.367 16.196 1.000 563

Indtægter

-923 -923 -923

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 516 516 20.073 20.073 20.073 15.902 1.000 563

Udgifter 516 516 19.980 19.980 19.980 15.809 1.000 563

Udgifter 516 516 19.886 19.886 19.886 15.715 1.000 563

-45 350 60 130

-923 -923 -923

-45 350 60 130

-103 199 75 142

-5.640

1.138 400 80 25.273 6.524 6.524 5.833 78 119 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 157 250 101 101

-5.640

-103 199 75 142

-103 27 7

-77 -164 -77 -354

-103 27 7

-77 -164 -77 -354 1.138 400 80 24.349 6.274 6.274 5.833 78 119 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 157 101 101

-923 -923 -923

-45

-103

-103

Indtægter

350 60 130

199 75 142

27 7 -77 -164 -77 -354

-923 -923 -923

-45

-103

-103

Indtægter

350 60 130

199 75 142

27 7

1.138 400 80 24.881 6.524 6.524 5.833 78 119 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 157 250 101 101

Indtægter

-5.640

-77 -164 -77 -354 1.138 400 80 24.314 6.274 6.274 5.833 78 119 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 157 101 101

-5.640


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Kultur- og Fritidsudvalget U/I Ringkøbing Biograf 033562 Teatre Fælleskonto for arrangementer, teatre Statsrefusion - børneteater Teatret OM Teatret OM - Urnat festival Statsrefusion Teatret OM 033563 Ringkøbing-Skjern Musikskole adm.enhed Omkostningssteder Indtægter, adm.enhed Gruppering 200, RKSK Musikskole, adm.enh Ringkøbing-Skjern Musikskole børneunderv Omkostningssteder Øvrige indtægter, børneundervisning Deltagerbetaling børn (indtægter) Statsrefusion Musikskolen Ballet Talentlinie Folkeskoleundervisning Ringkøbing-Skjern Musikskole voks.underv Omkostningssteder Deltagerbetaling voksne (indtægter) Mejeriet i Tarm 033564 Fællesudg./indt., andre kulturelle opg, Lokalhistoriske arkiver Kulturel samråd Pulje, andre kulturelle opgaver Kulturpulje Leje af teatersal i Vostrup Ringkøbing Kunstforening Ringkøbing Fjord Teaterforening Ringkøbing Garden Kunstudvalget Vedersø Præstegård Teater for alle Medborgerhuse Kulturaftalen m.v. Kultursamarbejde Tømmergården - lydavis Honorarstøtte GENERATOR Spjald-Grønbjerg Musikforening Skjern Garden Vestjyllands Kunstpavillon Spil Dansk

154

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000013020-00001 Teatre 1300001095 XG-0000013021-00002 XG-0000013021-00003 XG-0000013021-00007 XG-0000013021-00008 XG-0000013021-00010 Musikarrangementer 1300001100 XG-0000013042-00001 XG-0000013042-00002 1300001101 XG-0000013022-00005 XG-0000013022-00006 XG-0000013022-00007 XG-0000013022-00013 XG-0000013022-00014 XG-0000013022-00015 1300001102 XG-0000013023-00001 XG-0000013023-00003 Andre kulturelle opgaver 1300001105 XG-0000013024-00002 XG-0000013024-00003 XG-0000013024-00004 XG-0000013024-00005 XG-0000013024-00008 XG-0000013024-00010 XG-0000013024-00011 XG-0000013024-00015 XG-0000013024-00016 XG-0000013024-00017 XG-0000013024-00018 XG-0000013024-00019 XG-0000013024-00020 XG-0000013024-00022 XG-0000013024-00023 XG-0000013024-00026 XG-0000013024-00027 XG-0000013024-00029 XG-0000013024-00030 XG-0000013024-00036 XG-0000013024-00039

Udgifter 101 2.124 2.124 324

Indtægter -741 -741

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 101 2.124 2.124 324

Udgifter 101 2.124 2.124 324

Udgifter 101 2.124 2.124 324

-156 1.796 4 11.961 3.232 1.100

-156

-585 -4.899 -52

11.926 3.197 1.065

-4.142

-105 -398 -705 -705

-585 -4.899 -52

11.891 3.162 1.030

-4.142

-105 -398 -705

318 4.598 4.598 147 67 120 654

38 63 51 105 219 28 410 128 53 32 94 418 148 60 206 32

38 63 51 105 219 28 410 128 53 32 94 949 148 60 206 32

-585 -4.899 -52

11.856 3.127 995

-4.142

-105 -398 -705

-585 -4.899 -52 -52

2.132 7.514 6.879

-4.142 -111 -2.143 -1.385

50 188 397 1.215 897

-705 318 3.959 3.959 147 67 114 654 133 38 63 51 105 219 28 410 128 53 32 94 949 148 60 206 32

-741 -741 -156

-111 -2.143 -1.385 50 188 397 1.215 897

Indtægter

1.796 4

-52 2.132 7.514 6.879

-705

318 4.171 4.171 147 67 120 654

-741 -741 -156

-111 -2.143 -1.385 50 188 397 1.215 897

Indtægter

1.796 4

-52 2.132 7.514 6.879

-111 -2.143 -1.385 50 188 397 1.215 897

-741 -741

1.796 4

-52 2.132 7.514 6.879

Indtægter

-105 -398 -705 -705

318 3.959 3.959 147 67 114 654 133 38 63 51 105 219 28 410 128 53 32 94 949 148 60 206 32


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Kultur- og Fritidsudvalget Frivillig- og Ildsjæleakademi Udvikling af film og tv-serier Skjern-Tarm Musikforening Masterclass - Hvide Sande Akibas4 - drift Kulturprisen Historisk samfund Mejeriet - afholdelse af koncerter 0338 033870 Fælles, folkeoplysn./fritidsaktiviteter Udviklingspulje Aftenskoler Udviklingspulje Foreninger 033872 Folkeoplysende voksenundervisning AOF FOF LOF GOK (Gigtforeningens oplysningskreds) Aftenskole-portal Mell.komm.betal., folkeopl.voksenunderv. Aftenskoler 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. Akt.pulje, frivil.folkeopl.foreningsarb. Fritids- og ungdomsklubber Leder- og instruktøruddannelse Mål og net, mindre anlæg mm. Jubilæer, mesterskaber samt div. tilskud Pilotprojekt Conventus Pulje børn og unges fritidsaktiviteter Visionskommune 2018-2022 033874 Lokaletilskud Lokaletilsk.folkeopl.voksenundervisn. Lokalerefusion Ringkjøbing Gymnasium Tilsk. til Herborg Kultur- og Fritidsc. Gebyr.pgf.22,4.lokal.friv.folkeop.foren. Lokaletilskud til Landsdelsforeningerne 033875 Fritidsaktiv. uden f. folkeopl.lov. Waterz - tilskud DBU Velfærdsalliance (2017-2021)

155

Bevillingsoversigt Drift

U/I XG-0000013024-00040 XG-0000013024-00047 XG-0000013027-00004 XG-0000013027-00005 XG-0000013027-00006 XG-0000013027-00007 XG-0000013027-00011 XG-0000013027-00016 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Fælles formål 1300001110 XG-0000013028-00006 XG-0000013028-00009 Folkeoplysende voksenundervisning 1300001115 XG-0000013029-00002 XG-0000013029-00003 XG-0000013029-00004 XG-0000013029-00006 XG-0000013029-00008 XG-0000013029-00013 XG-0000013029-00015 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1300001120 XG-0000013030-00002 XG-0000013030-00003 XG-0000013030-00004 XG-0000013030-00007 XG-0000013030-00010 XG-0000013030-00014 XG-0000013030-00018 XG-0000013030-00019 Lokaletilskud 1300001125 XG-0000013031-00001 XG-0000013031-00003 XG-0000013031-00007 XG-0000013031-00011 XG-0000013031-00013 XG-0000013031-00014 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1300001130 XG-0000013032-00002 XG-0000013032-00003

Udgifter 104 766 22 111 53 23 5 14 26.691 62 62 10 52 2.031 2.031 1.042 178 153 633 13 -39 51

Indtægter

-431

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

766 22 111 53 23 5 14 26.791 62 62 10 52 2.031 2.031 1.042 178 153 633 13 -39 51

Indtægter

-431

22 111 53 23 5 14 25.897 62 62 10 52 2.031 2.031 1.042 178 153 633 13 -39 51

Indtægter

-431

22 111 53 23 5 14 25.897 62 62 10 52 2.031 2.031 1.042 178 153 633 13 -39 51

2.808

2.808

2.808

2.808

2.808 1.568 51 713 167 10 29 9 261 20.824 20.824 283 20.169 85 170

2.808 1.568 51 713 167 10 29 9 261 20.924 20.924 283 20.269 85 170

2.808 1.568 51 713 167 10 29 9 261 20.996 20.996 283 20.341 85 170

2.808 1.568 51 713 167 10 29 9 261 20.996 20.996 283 20.341 85 170

-431 -431

-431

-431 -431

-431

117

117

966

966

966 894 72

966 894 72

-431 -431

-431 117

Indtægter

-431

-431 -431

-431 117


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Hovedkonto 7 U/I

Økonomiudvalget Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. 60500110

0728

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

072815 0715 Renteindtægter vedr. andre tilgodeh 0732 073220 0720 Renteindtægter vedr. diverse panteb 073223 0723 Lån med 2/3 refusion (sagst. 82 og 073225 0725 Henstandsbeløb, ejendomsskatter m.v 0752 075256 0756 Øvrige renteudgifter 075259 0759 Renteudg. henlæggelse vedr. ældrebo 0755 075568 0768-001 R.u. Godth.vej 8 NK 64719403 0768-001 R.u. Godthåb 8-12 NK 64719405 0768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 252 0768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 252 0768-001 R.u. Realkr. DK 14348327 Hoven 0768-001 R.u. Realkr. DK 1975 1850002 Ta 0768-001 R.u. Realkr. DK 212622291 Tarm 075570 0770 KK lån 2019-50334 0770 KK lån 2018-49586 0770 KK Lån 201849589 0770 KK Lån 2019-50584 0770 KK Lån 2019-50585 0770 KK lån nr. 2009-34482, sammenl. af 0770 Lån 2018-49590 0770 Lån 2018-49591 0770 Lån 2018-49592 0770 Lån 2018-49593 0770 Ringk. plejehj, Servicecenter KK 18

Udgifter

9.810

0722 072205 0705 Renteindtægter, pengeinstitutter

072814 0714 Renteindtægter i betalingskontrol

156

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

Tilgodehavender i betalingskontrol 61400110 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 61500110 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve 62000110 Udlån til beboerindskud 62300100 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 62500120 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 65600120 Mellemregningskonto 65900100 Renter af langfristet gæld Realkredit 66800035 66800060 66800045 66800050 66800220 66800215 66800225 Kommunekreditforeningen 67000300 67000962 67000660 67000890 67000840 67000500 67000820 67000810 67000670 67000490 67000060

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

-3.628.132

10.461 -3.741.635

11.174 -3.831.232

11.840 -3.899.518

-1.500 -1.500 -1.500

-1.500 -1.500 -1.500

-1.500 -1.500 -1.500

-1.500 -1.500 -1.500

-500

-500

-500

-500

-200 -200

-200 -200

-200 -200

-200 -200

-300

-300

-300

-300

-300 -211 -10 -10 -24 -24

-300 -209 -8 -8 -24 -24

-300 -207 -6 -6 -24 -24

-300 -205 -4 -4 -24 -24

-177

-177

-177

-177

-177

-177

-177

-177

380

380

380

380

130

130

130

130

130 250 250 2.427 189 93 20 14 3 5 41 13 2.238 -63 -313 0 125 455 0 0 0 0 0 56

130 250 250 2.991 189 93 20 14 3 5 41 13 2.802 -63 -313 151 102 435 79 145 89 119 87 55

130 250 250 3.641 189 93 20 14 3 5 41 13 3.452 -30 -150 283 78 415 143 274 166 210 158 54

130 250 250 4.177 189 93 20 14 3 5 41 13 3.988 0 0 393 54 395 190 390 235 277 213 53

9.839

8.435

7.134

5.948


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Hovedkonto 7 U/I 0770 Ældreboliger i Tim, Servicec. KK 18 0770-001 12 autistb till. lån 2018-49132 0770-001 12 boliger Sattel. 201849144 0770-001 20 ældreboliger Agerhøj/Engdr. 0770-001 20 ældreboliger i Lem KK 083340 0770-001 3 ældreb. Søibergsv.tillægslån 0770-001 3 ældreb. Søibergsvej lån 20120770-001 6 ældreboliger i Tim KK 31794 0770-001 6 ældreboliger i Tim, tillæg KK 0770-001 8 boliger Holmelund.tillægslån 0770-001 Bakkehuset, ældreb. kontrakt 08 0770-001 Centerp. Videbæk etape 1 KK 073 0770-001 Centerp. Videbæk etape 2 KK 073 0770-001 Fjordglimt KK 0024466 0770-001 Fjordglimt KK 201849054 0770-001 Fjordparken, 2014-42705 0770-001 Grønbjerghj., ældreboliger KK 2 0770-001 Holmbohjemmet KK 0630712 0770-001 Holmelunden, ældreb, kontrakt 0 0770-001 KK 12 autistboliger 2012-39490 0770-001 KK Holmelunden, 8 boliger, 0770-001 Rosengården, ældreb. kontrakt 0 0770-001 Til.lån 20 ældreb. i Lem 2009-3 0770-001 Tillægslån Tim plejehjem KK 083 0770-001 Tillægslån, Bakkehuset, 2010-36 0770-001 Tim plejehjem14 plejebo. KK 073 0770-001 Tim, ældreboliger KK 18862 0770-001 Vorgod ældrecenter KK 9721600 0770-001 Vorgod ældrecenter, tillæg KK 9 0770-001 Ældreboliger Egvad km. KK 06302 0770-001 Ældreboliger Egvad plejehjem KK 0770-001 Ældreboliger på Enghaven KK 063 0770-001 Ældrecentret Åstedparken KK 962 075571 0771 Renter af SWAP-aftaler 0758 075878 0778-001 Renteindt. realkreditobligation 075879 0779 Provision fra forsyningsselskaber 0762 076280 0780-001 Statstilskud kommunal udligning 0780-002 Betinget balancetilskud 0780-002 Statstilskud til kommuner 0780-002 Udlodning vedr. Forsyningsvirks 0780-007 Statstilskud, efterreguleringer 0780-010 Statstilskud Udligning af selsk

157

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

67000065 67001652 67001693 67001610 67001620 67001688 67001686 67001175 67001177 67001691 67001200 67001165 67001170 67001125 67001120 67001680 67001045 67001130 67001195 67001650 67001215 67001190 67001665 67001660 67001670 67001210 67001065 67001030 67001035 67001155 67001150 67001115 67001105 Pengeinstitutter 67100027 Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt 67800110 Garantiprovision 67900100 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 68000100 68000125 68000120 68000127 68000170 68000200

Udgifter

Indtægter

31 3 59 63 65 1 12 21 1 4 139 40 85 60 32 227 66 78 130 49 1 46 2 1 5 44 65 192 3 94 72 112 175

6.368

9.839 9.839 -4.500 -2.500 -2.500 -2.000 -2.000 -869.965 -683.209 -645.360 -39.012 -18.900 19.247 816

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 30 3 59 60 63 1 12 20 1 3 134 39 81 60 30 222 63 74 125 47 1 45 2 1 4 42 63 191 3 89 68 107 173

Udgifter 29 3 58 57 60 1 11 19 1 3 129 37 77 60 28 216 60 70 120 46 1 43 2 1 4 40 62 188 3 85 64 101 172

Udgifter 28 3 58 53 58 1 11 18 1 3 124 35 73 60 26 211 57 66 115 45 1 41 2 1 4 38 60 186 3 80 60 96 170

6.445

Indtægter

8.435 8.435 -4.500 -2.500 -2.500 -2.000 -2.000 -900.032 -739.354 -654.900 -38.777 -43.006 -10.000 7.329

6.564

Indtægter

7.134 7.134 -4.500 -2.500 -2.500 -2.000 -2.000 -930.054 -768.609 -678.373 -38.553 -39.285 -20.000 7.602

6.686

Indtægter

5.948 5.948 -4.500 -2.500 -2.500 -2.000 -2.000 -935.619 -773.390 -691.108 -38.335 -21.431 -30.000 7.484


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Hovedkonto 7 076281 0781-001 Finansindt. vedr. udlændinge 076282 0782-002 Finansudg. komm. udviklingsbidr 076286 0786-008 Beskæftigelsestilskud 0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i da 0786-014 Tilskud til et generelt løft æl 0786-015 Tilskud til styrket kvalitet æl 0786-019 Tilskud stykelse kommunernes li 0786-023 Overgangstilskud rev. udd.stati 0786-024 Overgangstils. aldersbestemt ud 0786-025 Tilskud til værdig ældrepleje 0786-026 Tilskud til bekæmpelse af ensom 0768 076890 0790-001 Finansind. forskubel. komm. ind 0790-006 Finansudg. vedr. det skrå skatt 076892 0792-001 Finansindt. afr. af selskabsska 076893 0793-004 Finansindt. andel af skat af dø 076894 0794-001 Finansindt. grundskyld 076895 0795-001 Finansindt. af off. ejend. grun 0795-002 Finansindt.vedr. off. ejend. fo

158

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

U/I Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 68100110 Kommunale bidrag til regionerne 68200120 Særlige tilskud 68600195 68600213 68600214 68600215 68600219 68600223 68600224 68600225 68600226 Skatter Kommunal indkomstskat 69000115 69000160 Selskabsskat 69200105 Anden skat pålignet visse indkomster 69300145 Grundskyld 69400115 Anden skat på fast ejendom 69500120 69500125

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Udgifter

19.044

19.187

19.044 6.368 6.368

635 635

Indtægter

-205.800 -88.188 -5.352 -8.508 -11.412 -52.440 -13.488 -13.320 -11.952 -1.140 -2.761.295 -2.344.525 -2.344.525

635

645 645

Indtægter 19.461

19.321 6.564 6.564

19.461 6.686 6.686

-179.865 -88.188 -5.470 -8.708 -11.670 -52.440

-180.766 -88.188 -5.596 -8.908 -11.938 -52.440

-181.690 -88.188 -5.724 -9.113 -12.213 -52.440

-12.222 -1.167 -2.843.329 -2.422.772 -2.422.772

-12.503 -1.193 -2.901.605 -2.476.410 -2.476.410

-12.791 -1.221 -2.963.142 -2.533.240 -2.533.240

645 -109.103 -109.103 -782 -782 -304.601 -304.601 -2.284 -867 -1.417

19.321

19.187 6.445 6.445

Indtægter

589 589 589

597 597 597

-109.103 -109.103

-109.103 -109.103

-109.103 -109.103

-309.170 -309.170 -2.284 -867 -1.417

-313.808 -313.808 -2.284 -867 -1.417

-318.515 -318.515 -2.284 -867 -1.417


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2020

Hovedkonto 8 U/I

Økonomiudvalget 0822 082201 0801 Ringkøbing-Skjern

159

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger 90100100 Forskydninger i langfristede 0832 tilgodehavender 083220 Pantebreve 0820 Dansk Veteranflysamling rentefrie 92002220 0820 Finderup Efterskole, rentefrie 92002210 0820 Hoven Friskole 92000007 0820 Skjern Kulturcenter rentefri 92002215 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 0821 Indskud i Midtjyllands Lufthavn 92104002 0821 Naaturgas Midt Nord I/S, indskudskapital 92102003 083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 0824-001 Grundkapitalindskud, almene boliger 92401151 Andre langfristede udlån og 083225 tilgodehavender "0825 Øvrige udlån, ""Aktiv Faster""" 92500002 0825 Øvrige udlån Rock i Ringkøbing 200.000 kr. 92500029 0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 92500200 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 085152 Anden gæld 0852-097 Ref af ATP-bidrag kontanthj og rev.ydelse95207973 0852-097 Refusion af ATP-bidrag dagp beskæft 95202270 0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp 95207100 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 95202310 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 085253 Kirkelige skatter og afgifter 0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat 95300010 0853-013 Landskirkeskat 95300130 0853-014 Forbrug af beholdning, ekstrord udbet. 95300820 0853-014 Kirkek. Ringk provsti Sdr. Lem Sydsogn 95300290 0853-014 Kirkekasser/R provsti Gl Sogn 95300460 0853-014 Kirkekasser/R provsti Haurvig 95300480 0853-014 Kirkekasser/R provsti Hee 95300240 0853-014 Kirkekasser/R provsti Hover 95300250 0853-014 Kirkekasser/R provsti Hv. Sande 95300440 0853-014 Kirkekasser/R provsti No 95300260 0853-014 Kirkekasser/R provsti Nr Lyngvig 95300450 0853-014 Kirkekasser/R provsti Ny Sogn 95300470 0853-014 Kirkekasser/R provsti Sdr. Lem 95300280 0853-014 Kirkekasser/R provsti Tim 95300310 0853-014 Kirkekasser/R provsti Torsted 95300300 0853-014 Kirkekasser/R provsti Velling 95300330 0853-014 Kirkekasser/R provsti Ølstrup 95300340 0853-014 Kirkekasser/R provsti/Rindum 95300230

Udgifter

Indtægter

-26.589

-109.710

-158.755 -158.755 -158.755 -9.561

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

120.549

-102.758

104.118

-104.760

Indtægter

90.837

14.282

-9.561

-650 -100 -150 -50 -350 -9.561 439 -10.000

0 0

89.104 89.104 12.149 1.955 1.391 790 565 863 823 3.101 778 829 1.349 1.552 2.848 1.120 1.110 982 5.786

-92.956

-43.636 -43.636 -43.636

-15.324 -15.324 -15.324 17.280

-10.000

-652 -100 -150 -52 -350 -9.561 439 -10.000

-43.626 -43.626 -43.626 7.478

5.476

-654 -100 -150 -54 -350

-656 -100 -150 -56 -350

-10.000 -10.000

14.000 14.000

17.000 17.000

7.200 7.200

5.200 5.200

932

932

932

932

-48 -20 1.000 0 0 -1.647 -876 1.647 876 -89.104 -89.104 -89.104

-48 -20 1.000 0 0 -1.647 -876 1.647 876 -89.104 -89.104 -89.104

-48 -20 1.000 0 0 -1.647 -876 1.647 876 -89.104 -89.104 -89.104

-48 -20 1.000 0 0 -1.647 -876 1.647 876 -89.104 -89.104 -89.104

0 0

89.104 89.104 12.149 1.955 1.391 790 565 863 823 3.101 778 829 1.349 1.552 2.848 1.120 1.110 982 5.786

0 0

89.104 89.104 12.149 1.955 1.391 790 565 863 823 3.101 778 829 1.349 1.552 2.848 1.120 1.110 982 5.786

0 0

89.104 89.104 12.149 1.955 1.391 790 565 863 823 3.101 778 829 1.349 1.552 2.848 1.120 1.110 982 5.786


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

160

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

Budget 2020

Hovedkonto 8 U/I 0853-014 Kirkekasser/R provsti/Ringkøbing 95300220 0853-014 Kirkekasser/S Provsti Borris 95300360 0853-014 Kirkekasser/S provsti Brejning 95300650 0853-014 Kirkekasser/S provsti Dejbjerg 95300390 0853-014 Kirkekasser/S provsti Egvad 95300540 0853-014 Kirkekasser/S provsti Faster 95300400 0853-014 Kirkekasser/S provsti Fjelstervang 95300640 0853-014 Kirkekasser/S provsti Hemmet 95300510 0853-014 Kirkekasser/S provsti Hoven 95300570 0853-014 Kirkekasser/S provsti Lyne 95300580 0853-014 Kirkekasser/S provsti Lønborg 95300530 0853-014 Kirkekasser/S provsti Nr Omme 95300670 0853-014 Kirkekasser/S provsti Nr Vium 95300610 0853-014 Kirkekasser/S provsti Rækker Mølle 95300410 0853-014 Kirkekasser/S provsti Sdr Bork 95300490 0853-014 Kirkekasser/S provsti Skjern 95300350 0853-014 Kirkekasser/S provsti Stauning 95300430 0853-014 Kirkekasser/S provsti Tarm 95300550 0853-014 Kirkekasser/S provsti Troldhede 95300620 0853-014 Kirkekasser/S provsti Videbæk 95300590 0853-014 Kirkekasser/S provsti Vorgod 95300630 0853-014 Kirkekasser/S provsti Væggerskilde 95300660 0853-014 Kirkekasser/S provsti Ådum 95300560 0853-014 Provstiudvalgskasse 95300800 0853-014 Provstiudvalgskasse dispositionsbeløb 95300810 0853-014 Stiftsbidrag 95300780 0855 Forskydninger i langfristet gæld 085568 Realkredit 0868 Nykredit Godthåbsvej 8 lån nr. 64719403 96800035 0868 Nykredit Godthåbsvej 8-12 lån nr. 64719405 96800060 0868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201204 96800045 0868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201205 96800050 0868 Real DK Bredgade 8 Hoven lån 14348327 96800220 0868 Real DK Nygade 1 Tarm lån 212622911 96800225 0868 Real DK Vardevej 9 Tarm lån 1975.1850002 96800215 085570 Kommunekreditforeningen 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. 2021-2023 97000940 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2019 97000945 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2020 97000947 0870 Afdrag nye lånemuligheder 97000800 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2019 97000964 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2020 97000966 0870 Energioptimering, lån 2021-2023 97000941 0870 Energioptimering, låneoptag. i 2020 97000948 0870 KK 2009-34482 sammenl. af 14 lån 97000500 0870 KK afdrag på lån 201849589 97000660 0870 KK lån 2018-49586 97000962 0870 KK lån 2019-50334 97000300

Udgifter 5.093 1.020 1.575 1.309 440 1.283 1.368 2.000 550 640 1.012 1.046 1.440 2.550 1.979 5.806 1.728 5.090 1.542 4.761 4.188 595 805 1.973 910 410 52.623 406 130 32 143 17 9 11 64 34.530 0 384

Indtægter

-34.888

-34.888

317 367

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 5.093 1.020 1.575 1.309 440 1.283 1.368 2.000 550 640 1.012 1.046 1.440 2.550 1.979 5.806 1.728 5.090 1.542 4.761 4.188 595 805 1.973 910 410 54.930 406 130 32 143 17 9 11 64 36.392 0 387 384 953 371 140

Udgifter 5.093 1.020 1.575 1.309 440 1.283 1.368 2.000 550 640 1.012 1.046 1.440 2.550 1.979 5.806 1.728 5.090 1.542 4.761 4.188 595 805 1.973 910 410 56.769 406 130 32 143 17 9 11 64 37.775 363 390 387 1.255 374 141

Udgifter 5.093 1.020 1.575 1.309 440 1.283 1.368 2.000 550 640 1.012 1.046 1.440 2.550 1.979 5.806 1.728 5.090 1.542 4.761 4.188 595 805 1.973 910 410 58.640 406 130 32 143 17 9 11 64 39.175 729 393 390 1.670 377 142

-21.132

-21.132

-10.000 0

-10.569 2.902 3.859 7.201 1.468

Indtægter

3.043 3.912 7.201 1.468

Indtægter

-21.132

-21.132

-10.000 0 3.183 3.967 7.201 1.468

Indtægter

-21.132

-21.132

-10.000 0 3.324 4.022 7.201 1.468


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

161

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

Hovedkonto 8 U/I 0870 KK Lån 2019-50584 97000890 0870 KK Lån 2019-50585 97000840 0870 KK Servic. ældreboliger i Tim lån 18544 97000065 0870 KK Servicecenter Ringk plejehj lån 18413 97000060 0870 Lån 2018-49590 97000820 0870 Lån 2018-49591 97000810 0870 Lån 2018-49592 97000670 0870 Lån 2018-49593 97000490 0870 Ny låneoptagelse 2020 97000967 0870 Nye lånemuligheder 97000805 0870 Opgjort Låneramme 2019 (afdrag) 97000302 0870 Opgjort Låneramme 2020 (afdrag) 97000304 0870 Opgjort Låneramme 2020 (lån) 97000305 0870 Opgjort Låneramme 2021 (afdrag) 97000306 0870 Opgjort Låneramme 2021 (lån) 97000307 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0877 Holmelu. 8 boliger afdr.tillægsl. 2012-38740 97700691 0877 12 autistboliger 2012-39490 97700650 0877 12 autistboliger till. lån 201849132 97700652 0877 12 boliger Satelitten, KK 2018-49144 97700693 0877 20 plejeboliger i Lem lån 200833405 97700655 0877 3 ældreb. Søibergsvej lån 2012-38324 97700686 0877 3 ældreb. Søibergsvej tillægslån 2012-39461 97700688 0877 Afdrag Bakkehuset, tillægslån 2010-36300 97700669 0877 Fjordparken, 2014-42705 97700681 0877 KK 14 plejeboliger, Tim plhj 200732254 97700625 0877 KK 20 ældreb Agerhøj/Engdraget 200630800 97700610 0877 KK 37 ældreboliger Enghaven lån 200630883 97700115 0877 KK 6 ældreboliger i Tim lån 200731794 97700185 0877 KK 6 ældreboliger i Tim tillæg 200732098 97700620 0877 KK 7 ældreboliger i Tim lån 18862 97700065 0877 KK Afdrag, Holmel., 8 boliger, lån 2011-3692097700215 0877 KK Centerp Videbæk etape 1 lån 200731535 97700160 0877 KK Centerp Videbæk etape 2 lån 200731536 97700165 0877 KK Fjordglimt lån 200024466 97700125 0877 KK Fjordglimt lån 201849054 97700120 0877 KK Grønbjerghjemmet lån 200630208 97700045 0877 KK Holmbohjemmet lån 200630712 97700130 0877 KK Vorgod ældrecenter lån 9721600 97700030 0877 KK Vorgod ældrecenter Till.lån 9822074 97700035 0877 KK Ældreb Bakkehuset kontrakt 200833512 97700200 0877 KK Ældreb Holmelunden kontrakt 200833506 97700195 0877 KK Ældreb Rosengården kontrakt 200833513 97700190 0877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200428253 97700150 0877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200630270 97700155 0877 KK Ældrecentret Åstedparken lån 9620532 97700105 0877 Lem plejehj. tillægslån 2009-34677 97700665 0877 Tim plejehjem tillægslån 200833530 97700660

Budget 2020 Udgifter 4.204 1.474 56 64 2.659 1.796 4.765 2.857

Indtægter

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Budgetoverslag 2023

Udgifter 4.230 1.493 57 65 2.726 1.832 4.909 2.951

Udgifter 4.256 1.512 58 66 2.795 1.869 5.058 3.048

Udgifter 4.282 1.531 59 67 2.866 1.907 5.211 3.149

-3.839 -17.388 157

Indtægter

-8.040 158 112

Indtægter

-11.132

-11.132

159 113

160 114

112

113

18.588 38 529 26 500 761 131 8 30 2.199 540 843 1.513 262 9 124 380 511 1.076 68 1.222 593 1.050 333 5 1.536 1.455 519 752 1.269 273 18 15

19.059 39 544 26 515 784 135 8 32 2.262 556 862 1.547 268 9 126 390 523 1.101 70 1.247 608 1.074 344 5 1.581 1.488 531 771 1.298 282 18 15

-3.092 -3.092 17.687 36 500 24 473 719 124 7 29 2.079 510 806 1.445 250 9 120 363 489 1.028 64 1.174 564 1.003 314 4 1.450 1.390 496 716 1.213 257 17 14

18.132 37 515 25 486 740 127 7 30 2.138 525 824 1.479 256 9 122 371 500 1.052 66 1.198 579 1.026 323 4 1.492 1.422 507 734 1.241 265 17 15

Indtægter

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetbog 2020  

Budget og regnskab 2020

Budgetbog 2020  

Budget og regnskab 2020

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded