__MAIN_TEXT__

Page 1

Budget 2019 // Budgetoverslag 2020 - 2022

1


INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold Forord ......................................................................................................................................... 4 Indledning ................................................................................................................................... 5 Budgettet kort fortalt .................................................................................................................... 6 Forvaltning af budgettet. ............................................................................................................. 11 Resultatopgørelse 2019 - 2022 ..................................................................................................... 14 Investeringsoversigt 2019 – 2022 ................................................................................................. 17 Økonomiudvalget........................................................................................................................ 21 Landdistriktspolitik. ............................................................................................................ 22 Erhvervs- og Vækstudvalget ........................................................................................................ 25 Politikker – Mål, effekter og indsatser: ...................................................................................... 26 Profilerings- og bosætningspolitik......................................................................................... 26 Fødevarepolitik. ................................................................................................................. 29 Erhvervspolitik................................................................................................................... 30 Turismepolitik.................................................................................................................... 32 Videnpolitik. ...................................................................................................................... 35 Energipolitik. ..................................................................................................................... 37 Social- og Sundhedsudvalget ....................................................................................................... 41 Sundhed og Omsorg ............................................................................................................... 41 Ældreområdet ........................................................................................................................ 41 Ældrepolitik - Mål, effekter og indsatser:............................................................................... 44 Sundhedsområdet .................................................................................................................. 45 Sundhedspolitik - Mål, effekter og indsatser: ......................................................................... 47 Handicap og Psykiatri.............................................................................................................. 48 Politikker – Mål, effekter og indsatser: .................................................................................. 50 Service og Digitalisering .......................................................................................................... 53 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 55 Beskæftigelsesområdet ........................................................................................................... 55 Beskæftigelsespolitik – Mål, effekter og indsatser: ................................................................. 56 Integrationsområdet ............................................................................................................... 57 Integrationspolitikken – Mål, effekter og indsatser: ................................................................ 58 Teknik- og Miljøudvalget .............................................................................................................. 59 Bypolitik - Mål, effekter og indsatser: ................................................................................... 60 Mobilitetspolitik.................................................................................................................. 61 Mobilitetspolitik - Mål, effekter og indsatser: ......................................................................... 62 Natur- og ressourcepolitik ................................................................................................... 63 Natur- og ressourcepolitik - Mål, effekter og indsatser: ........................................................... 64 Børne- og Familieudvalget ........................................................................................................... 66 Børn og Familie ...................................................................................................................... 66 Dagtilbud og Undervisning ....................................................................................................... 68

2


INDHOLDSFORTEGNELSE

Børne- og Familiepolitik - Mål, effekter og indsatser: .............................................................. 70 Kultur- og Fritidsudvalget ............................................................................................................ 74 Fritidslivspolitik .................................................................................................................. 75 Hovedoversigt ............................................................................................................................ 78 Pris- og lønfremskrivning ............................................................................................................. 79 Tværgående artsoversigt 2019 - 2022 ........................................................................................... 80 Den kirkelige ligning ................................................................................................................... 81 Takster 2019.............................................................................................................................. 82 Dagtilbudsområdet og skolefritidsordninger. .......................................................................... 82 Ældreområdet.................................................................................................................... 83 Teknik og forsyningsområdet ............................................................................................... 84 Bevillingsoversigt ........................................................................................................................ 87 Økonomiudvalget …………………………………………………………………………………………………………………. 88 Erhvervs- og Vækstudvalget ..………………………………………………………………………………………………………… 102 Social- og Sundhedsudvalget .……………………………………………………………………………………………… 105 Beskæftigelsesudvalget ………………………………………………………………………………………………………. 125 Teknik- og Miljøudvalget………………………………………………………………………………………………………. 132 Børne- og Familieudvalget …………………………………………………………………………………………………… 138 Kultur- og Fritidsudvalget ...................................................................................... 150 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. (konto 7) …………………………………………………………………. 155 Balanceforskydninger (konto 8) …………………………………………………………………………………………… 158

3


FORORD

Forord Et enigt byråd står sammen om budgettet for 2019 – 2022. Det er en tilfreds borgmester, der kan konstatere, at et enigt Byråd har vedtaget budgetforliget for de kommende fire år. Der har været et godt og konstruktivt forhandlingsklima, og det sender et vigtigt signal til vores borgere og erhvervsliv om, at alle i byrådet ønsker at tage ansvar for at udvikle kommunen. Der er skabt et budget, der ikke kun er fornuftigt, men som også er udviklingsorienteret. Vi er lykkedes med at fastholde de markante serviceløft, der er gennemført de seneste par år på blandt andet børne- og familieområdet samtidig med, at vi har kunnet prioritere den forebyggende indsats og undgå besparelser på vores ældrecentre. Vi har også kunnet prioritere et anlægsbudget, der faktisk er historisk højt. Vi har en række værdier, herunder vores veje og bygninger, som skal vedligeholdes. 2018 har været et godt år i Ringkøbing-Skjern Kommune. En af landets absolut laveste ledighedsprocenter, et bidrag til Danmarks samlede BNP på 18 procent over landsgennemsnittet og en position som Region Midtjyllands tredjestørste erhvervskommune er blot nogle af de gode historier, der har karakteriseret kommunen. I Dansk Industri’s seneste offentliggjorde undersøgelse af kommunernes erhvervsklima er Ringkøbing-Skjern Kommune placeret på en flot 5. plads i erhvervsvenlighed. Hertil kommer den seneste opgørelse af turismeforbruget i Danmark, der placerer Ringkøbing-Skjern Kommune som landets 4. største turistdestination kun overgået af København, Aarhus og Aalborg. På driftsbudgettet kan følgende initiativer fremhæves: • Kommunens kulturpulje øges med 300.000 kr. • Bag Facaden, en gratis psykolog- og terapeuthjælp til unge, gøres permanent og ordningen udvides, så den gælder for unge mellem 13 og 25 år. • Styrkelse af kommunens kommunikationsindsats gennem annoncering i Videbæk Spjald Ugeavis. • Ansættelse af psykolog til PPR, der skal nedbringe ventetiderne på udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger af børn og unge. • Prioritering af projektet Cool Kids, hvor børn og unge med angstlidelse får hjælp. • Styrkelse af 0-6 års området med 1,5 mio. kr. • Borgerbooking i Tandplejen, der skal gøre det lettere at booke tid. • Der tilføres midler til klippekort-ordningen til modtagere af hjemmehjælp. • Øget indsats til arbejdet omkring unge, der vokser op i familier med misbrug. Det vedtagne budget sikrer også et stort anlægsbudget i 2019 på ca. 144 mio. kr. Af projekterne kan følgende fremhæves: • Der er afsat 4,3 mio. kr. til at løse pladsproblemerne på Skjernåskolen. • En pulje på 7 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf de 4 mio. kr. prioriteres til asfalt. • Etablering af 26 almene boliger i Svinget/Nygade i Skjern. • Prioritering af ny indsats for affaldssortering, hvor der skal sorteres mere ved ejendommen. • Anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til Stauning Lufthavn. Midlerne frigives, når der foreligger en fornuftig og langsigtet forretningsplan. • 800.000 kr. til at rejse en mobilmast i Stadil, der ifølge undersøgelser er kommunens mest markante mobilhul. Hensigten med ”Budgetbogen” er at give læseren et overblik over sammensætningen af den kommunale økonomi for 2019.

Hans Østergaard, borgmester

4


INDLEDNING

Indledning Budget 2019 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år. Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i likviditeten. De efterfølgende kapitler giver et indblik i fagudvalgenes samlede økonomiske ramme og i de mål og indsatser, der er fastsat for aktiviteterne det kommende år. Efter de udvalgsopdelte kapitler følger oversigter over: • Hovedoversigt vedrørende budgetperioden 2019 – 2022. • Pris- og lønfremskrivning. • Tværgående artsoversigt. • Den kirkelige ligning. • Takster. • Bevillingsoversigter. Visionen konkretiseres gennem plan- og udviklingsstrategien og politikkerne. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m. I plan- og udviklingsstrategien er der focus på 2 temaer. • Vækst- og udvikling. • Det gode liv. Direktionens strategiplan: Direktionens strategiplan er udarbejdet med baggrund i Byrådets vision og plan- og udviklingsstrategien. Der sættes i særlig grad focus på: • Ny velfærd. • Råderum. • Udvikling.

5


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Budgettet kort fortalt Byrådet har formået at skabe et budget, der i 2019 delvist lever op til de økonomi- og vækstmål, der blev fastsat i projektet RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil. Kassebeholdningen ultimo 2020 – 2022 opfylder ikke byrådets mål om 150 mio. kr. og resultatet af ordinær virksomhed kan ikke dække udgifterne til afdrag på lån og anlægsudgifter. Det skyldes, at der er stor usikkerhed om kommunens indtægtsgrundlag i form af skatteindtægter og de statslige tilskud for årene 2020 – 2022 herunder finansieringstilskuddet.

Overordnede budgetmålsætninger: Udgangspunktet for budgetlægningen har været de overordnede politiske målsætninger: • Robusthed – mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året • At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes • At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter • At anlægsbudgettet bør ligge på ca. 70 mio. kr. årligt • Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser • Skabe vækst- og udvikling gennem blandt andet en årlig vækstpulje.

Budgettets sammensætning: De budgetterede udgifter og indtægter i 2019 til og med 2022 er vist i resultatopgørelsen: Resultatopgørelse i hele tusinde, løbende priser Det skattefinansierede område 2019 2020 2021 2022 Skatter, tilskud og udligning 3.595.416 3.601.212 3.646.914 3.716.238 Driftsudgifter -3.494.860 -3.594.493 -3.667.654 -3.744.567 Renter -10.509 -9.121 -10.270 -9.535 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 90.047 -2.402 -31.010 -37.864 Anlægsbudget -144.380 -57.170 -31.948 -44.152 Salg af ejendomme 1.556 1.556 0 0 Jordforsyningen 0 0 0 0 Resultat af skattefinansieret område -52.777 -58.016 -62.958 -82.016 Låneoptagelse 45.000 17.500 3.092 0 Afdrag på lån -51.353 -53.269 -54.980 -56.257 Indskud i støttet byggeri -500 -500 -500 -500 Indskud projekt Ringkøbing K -8.500 Almene boliger Svinget-Nygade Skjern -5.327 Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn -439 Engangsindtægt anlægstilskud Natur 26.000 KRAFT Øvrige balanceforskydninger -634 -282 -280 -278 Ændring af likvide aktiver i alt -34.703 -108.394 -115.626 -139.051 Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med indtægter på ca. 3,6 mia. kr. I indtægterne fra tilskud- og udligningssystemet indgår der i 2019 en indtægt på 52,0 mio. kr. i finansieringstilskud. Denne indtægt er kun delvist medregnet i overslagsårene, da økonomiaftalen kun vedrører 2019.

Ultimo kassebeholdning: Likviditetsoversigt ultimo året i hele tusinde Det skattefinansierede område 2019 2020 2021 2022 Forventet likviditet primo 231.085 196.382 94.288 -15.038 Likviditetsændring fra resultatopgørelsen -34.703 -102.094 -109.326 -139.051 Forventet likviditet ultimo 196.382 94.288 -15.038 -154.089 Som det fremgår af likviditetsoversigten, så er der en kassebeholdning, der i det første år lever op til målsætningen om en ultimo kassebeholdning på 150 mio. kr.

6


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Budget 2019 er på indtægtssiden udarbejdet på baggrund af statsgarantien udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er tale om statsgaranti for såvel udskrivningsgrundlag, befolkningstal og tilskud/udligning for 2019.

Forudsætninger i budgettet: Der er indarbejdet følgende forudsætninger i budgetperioden: Beløb i hele tusinde Udskrivningsgrundlag Grundværdier, landbrugsjord Grundværdier, øvrige grunde Dækningsafgiftspligtige grundværdier af offentlige ejendomme Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi vedr. offentlige ejendomme

2019 8.995.196 3.991.765 8.529.113

2020 9.123.662 4.051.641 8.657.050

2021 9.357.051 4.112.416 8.786.905

2022 9.548.818 4.174.102 8.918.709

60.856

60.856

60.856

60.856

175.592

175.592

175.592

175.592

Befolkningstal Antal borgere anvendt ved budgetlægningen

2019

2020

2021

2022

56.962

56.909

56.864

56.827

Skatteprocenter m.v. Skatteprocent Grundskyldspromille for landbrugsjord Grundskyldspromille for øvrige grunde Kirkeskatteprocent Dækningsafgiften af offentlige ejendommes grundværdier Dækningsafgiften for forskelsværdien vedr. offentlige ejendomme

2019 25,0 7,20 31,00 1,05

2020 25,0 7,20 31,00 1,05

2021 25,0 7,20 31,00 1,05

2022 25,0 7,20 31,00 1,05

15,00

15,00

15,00

15,00

8,75

8,75

8,75

8,75

Befolkningsudviklingen Nedenfor er vist den faktiske udvikling i befolkningstallet fra 2010 til 2018 samt den forventede udvikling i henhold til befolkningsprognosen, der er udarbejdet medio 2018. Den tidligere og nuværende udvikling medfører, at Ringkøbing-Skjern Kommune er berettiget til at modtage tilskud efter kriteriet for faldende indbyggertal. Samtidig er vist udviklingen i antal 0-5 årige, 6-16 årige samt 65+ årige.

Befolkningsudvikling 2010 til 2018 samt prognose 2019 - 2023 59.000

16000

58.500

14000 12000

58.000

10000 57.500 8000 57.000 6000 56.500

4000

56.000

2000

55.500

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Befolkning - total

0-5 årige

6-16 årige

65+ årige

7


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Forsørgerbyrden stiger, da antallet udenfor den erhvervsaktive alder stiger mere end i den erhvervsaktive alder. Nedenstående diagram viser, at antallet af 0-16 årige og personer over 65 år er stigende i forhold til antallet af 17-64 årige.

Antal 0-16 og 65+ årige pr. 100 17 - 64 årige 74 72 70 68 66 64 62 60 2012

2013

2014

Ringkøbing-Skjern Kommune

2015 Smln.gruppen

2016

2017

Regionen

2018 Hele landet

Kilde: Vive nøgletal.

Hvor kommer indtægterne fra? Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indtægter inkl. låneoptagelse er budgetteret til 3.971,4 mio. kr. i 2019. Den procentvise fordeling af indtægterne er vist nedenfor.

Bruttoindtægt 2019 procent fordelt Låneoptagelse 1,2%

Beskæftigelsestilskud 2,4%

Tilskud og udligning 23,1%

Skatter 73,3%

Den største indtægtskilde er skatterne med ca. 2.670,0 mio. kr. Heraf består 84 procent af indkomstskatter. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 839,5 mio. kr. og beskæftigelsestilskuddet udgør 85,9 mio. kr.

Hvad anvendes pengene til? Der er i 2019 afsat 3.494,9 mio. kr. til de løbende nettodriftsudgifter for det skattefinansierede område samt 51,4 mio. kr. til afdrag på lån og 10,5 mio. kr. til nettorenteudgifter. Nettoudgifterne fordeler sig således:

8


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Netttoudgifter 2019 - procentvis fordeling Afdrag på lån 1,4%

Dagtilbud 6,2%

Renter nettoudgifter 0,3%

Politisk og adm. organisation 10,9% Erhvervs- og Vækstområdet 1,0%

Undervisning inkl. SFO 16,0%

Ældreområdet 12,9%

Foranstaltninger for børn 5,9%

Sundhedsområdet 7,0%

Kultur og Fritid 2,4% Teknik og Miljø 3,7%

Foranstaltninger for voksne 8,1% Beskæftigelse og forsørgelse 24,3%

Note: Der er tale om nettodriftsudgifter, hvor der er modregnet for bl.a. indtægter fra refusioner og forældrebetalinger.

De enkelte områder vil blive nærmere beskrevet under de forskellige fagudvalg. De største udgiftsområder er Beskæftigelse og forsørgelse, skoleområdet og ældreområdet.

Anlægsbudgettet: Nedenfor er vist hvordan rådighedsbeløbene på anlægsbudgettet for 2019 fordeler sig på de enkelte fagudvalg. Der vil være en nærmere beskrivelse under de enkelte fagudvalg.

Anlægsbudget 2019 i mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 4,4 Børne- og Familieudvalget 35,1

Økonomiudvalget 6,2 Erhvervs- og Vækstudvalget 26,5

Social- og Sundhedsudvalget 10,3

Teknik- og Miljøudvalget 60,3 De største anlægsprojekter i 2019 • Energioptimering med 10,8 mio. kr. • Tim skole og Fresiahaven med (10,2 mio. kr. i 2017, 10,4 mio. kr. i 2018) og 24,0 mio. kr. i 2019 • Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium med 10,0 mio. kr. • Anlægstilskud til Naturkraft med 26,5 mio. kr. • Klimasikring Skelbækken med 6,6 mio. kr.

9


GENERELLE

• • • • •

BEMÆRKNINGER

Køb af hjemmeplejebiler med 6,0 mio. kr. IT-strategi på undervisningsområdet med 5,5 mio. kr. Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning med 5,2 mio. kr. Pladsproblemer på Skjernåskolen med 4,3 mio. kr. Kystsikring Vesterhavet med 3,7 mio. kr.

Aktivitetstal: Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over en række nøgletal, der viser udviklingen i årene 2015 – 2017. Oversigt over sygefravær, personaleomsætning og antal medarbejdere Område

Sygefravær i procent

Dagplejen

2015 5,7

2016 5,1

2017 4,7

6,5

5,3

5,3

17,10

8,60

3,0

2,8

3,6

8,39

4,8

4,5

3,9

5,0

4,1

5,3

Hjemmevejledere og pæd. personale, døgninst. Administration og IT Lærere m.fl. i folkeskole og spec.underv. Pæd.pers., daginst. m.m. Pædagogmedhj. og pæd. assistenter Social- og sundhedspersonale Akademikere Syge- og sundhedspersonale basis Socialrådgivere og socialformidlere Teknisk Service I alt RKSK

Personaleomsætning i procent 2015 2016 2017 16,11 15,63 10,77

Antal ansatte 2015 169

2016 153

2017 146

9,86

235

258

278

10,03

10,39

367

378

364

14,37

11,87

10,58

671

694

704

4,4

12,70

13,70

13,37

369

364

373

4,7

4,5

23,47

19,23

22,32

319

361

332

6,7 4,7

6,4 2,7

5,8 1,4

22,48 10,86

20,53 17,09

21,53 13,39

945 117

920 120

920 121

5,0

4,9

3,6

12,08

13,44

13,25

319

346

356

5,5

6,6

5,5

5,2

4,7

4,2

8,29 19,48 16,11

12,35 13,17 16,05

15,81 13,33 14,45

119 120 4.684

128 122 4.747

130 116 4.845

Kilde: Personalepolitisk Redegørelse RKSK – der er kun fokuseret på de største personalegrupper.

10


FORVALTNING

AF BUDGETTET

Forvaltning af budgettet. Kravene til den kommunale økonomistyring blev skærpet med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Skærpelsen er videreført i efterfølgende aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Såfremt regnskaberne for 2019 medfører større udgifter til serviceområderne for kommunerne under ét, end aftalt i økonomiaftalen, vil det medføre sanktioner i form af et reduceret bloktilskud i 2020, svarende til overskridelsen, dog max. 3 mia. kr. for kommunerne under ét. Sanktionen vil i givet fald blive fordelt med 60% individuelt til de kommuner, der har overskridelser og 40% kollektivt. Fokus på budgetoverholdelse har derfor højeste prioritet. Bestemmelser i den kommunale styrelseslov understøtter kommunernes arbejde med en hensigtsmæssig økonomisk styring. Dette notat ”Forvaltning af budgettet” er rammen for såvel det politiske som det administrative niveau, vedrørende arbejdet med økonomistyring og budgetoverholdelse. Notatet omfatter: Bevillingsreglerne Løbende økonomistyring Økonomirapportering

Bevillingsreglerne Den kommunale styrelseslov angiver rammen for den kommunale økonomistyring gennem de såkaldte bevillingsregler. Bevillingsreglerne er yderligere uddybet af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystemet. Budgettet er rammen for den kommunale virksomhed i 2019, herunder såvel indhold som omfang af aktiviteter, samt tilknyttet økonomi til gennemførelse af aktiviteterne. Der er følgende typer af bevillinger:  

Driftsbevillinger (driftsbudgettet + finansieringsposter) Rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer (anlægsbudgettet + lånoptagelse) Anlægsbevillinger (gives i årets løb ved igangsættelse af anlægsarbejder) Tillægsbevillinger til drift og anlæg

Driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer svarer til de i budgettet indarbejdede drifts- og anlægsbudgetter. Driftsbevillinger frigives ved budgettets vedtagelse. Derimod kan et anlægsarbejde først igangsættes, når der foreligger en anlægsbevilling, finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb. Der kan gives tillægsbevillinger til såvel drift som anlæg. Kravet er, at enhver tillægsbevilling er konkret finansieret. I henhold til den kommunale styrelseslov er Byrådet bevillingsmyndighed. Det er derfor alene Byrådet der kan give anlægsbevillinger og tillægsbevillinger i årets løb. Byrådet kan ikke bemyndige hverken Økonomiudvalget (ØU) eller fagudvalgene til at give anlægsbevillinger og tillægsbevillinger. Der er følgende krav til sager der indebærer anlægsbevillinger eller tillægsbevillinger: • • • • •

Bevillingssager skal altid optages som punkt på dagsordenen. Sagen skal angive hvilket udvalg og hvilke områder/aktiviteter bevillingen gives til. Bevillingens beløb. Eventuelle forbehold/betingelser. Hvordan bevillingen konkret finansieres.

En bevillingssag (anlægsbevilliger/tillægsbevillinger) fremsendes via ØU til Byrådet af det udvalg (fagudvalg eller ØU) som bevillingen ønskes givet til. Driftsbevillinger i budgettet gives som nettobevillinger (nettodriftsbudget) til det enkelte udvalg. Det betyder, at det enkelte udvalg tilrettelægger og gennemfører driftsaktiviteterne indenfor udvalgets opgaveportefølje, finansieret af udvalgets nettodriftsbudget. Administrativt er det enkelte udvalgs nettobevilling fordelt mellem fag-/stabsområder og videre til aftaleenheder (institutions-niveauet m.v.).

11


FORVALTNING

AF BUDGETTET

I henhold til styrelseslovens §40 bemyndiger Byrådet ØU til at foretage budgetomplaceringer mellem udvalgene, uden forelæggelse for Byrådet. I givet fald kan ØU først gennemføre budgetomplaceringer efter forudgående forhandlinger med de relevante udvalg. Bemyndigelsen gælder såvel drifts- som anlægsposter. Anlægssager, der ikke tidligere er givet bevilling til, skal dog forelægges Byrådet.

Løbende økonomistyring Det enkelte udvalg har ansvaret for, at udvalgets nettobudget til driften (nettobevillingen) overholdes. Det enkelte udvalg kan selvstændigt foretage budgetomplaceringer indenfor udvalgets driftsområder, herunder også mellem fagområder. Det enkelte udvalg kan ikke igangsætte nye ikke budgetlagte aktiviteter, førend Byrådets godkendelse med konkret bevilling og finansiering foreligger, jf. bevillingsreglerne ovenfor. Administrativt har det enkelte fag-/stabsområde, og herunder de enkelte aftaleenheder (institutionsniveauet m.v.) ansvaret for, at driftsaktiviteterne tilrettelægges og gennemføres indenfor det givne nettodriftsbudget. Med henblik på understøttelse af arbejdet med en effektiv budgetstyring, gennemføres der månedlige budgetopfølgninger med vurdering af forventet regnskab, hvor der er fokus på såvel mængder som kroner. Første månedlige budgetopfølgning foretages senest med udgangen af januar. På en række områder – i særlig grad de specialiserede områder, hvor hele eller dele af budgettet er disponeret – vil det være hensigtsmæssigt, at der allerede foretages første budgetopfølgning inden budgetårets start. De givne økonomiske rammer, herunder 0-vækst de kommende år, medfører et krav om, at der konstant arbejdes hen mod skabelsen af råderum i driftsbudgetterne. Formålet hermed er dels, at skabe muligheder for at imødegå kommende budgetudfordringer, dels at skabe muligheder for prioriteringsrum til vækst og udvikling, herunder nye/udvidede aktiviteter. Med henblik herpå, er det vigtigt, at der på alle niveauer i organisationen, løbende arbejdes med rationaliseringer og effektiviseringer vedrørende driftsaktiviteterne. Det er et krav, at der straks iværksættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser. Der kan ikke forventes tillægsbevillinger til løsning af budgetudfordringer vedrørende driftsaktiviteterne.

Økonomirapportering Økonomirapporteringen til politisk niveau omfatter følgende: 

Månedlig rapportering til det enkelte fagudvalg på baggrund af månedlige budgetopfølgninger vedrørende driften. Forventet regnskab indgår i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen.Månedlig rapportering til ØU vedrørende den samlede drift, hvor forventet regnskab vises i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen omfattende drift, anlæg og finansieringsposter.3 gange årligt (31/3, 30/6 og 31/10) rapporteres til Byrådet via ØU. Denne rapportering omfatter drift, anlæg og finansieringsposter. Økonomiske oversigter suppleres med beskrivelse af budgetudviklingen.

Såfremt der opstår budgetudfordringer i årets løb, gennemføres følgende procesforløb: 

Den relevante fagchef har på det administrative niveau ansvar for straks at tage nødvendige initiativer og handlinger, med henblik på løsning af budgetudfordringerne. Fagchefen kan trække på økonomikonsulenterne/økonomichefen/direktøren i dette arbejde.Ved den månedlige rapportering til fagudvalget, beskriver fagchefen hvilke initiativer og handlinger der er sat i værk, og/eller beskriver forslag til initiativer og handlinger, såfremt beslutninger herom skal træffes politisk.Fagudvalget træffer de nødvendige beslutninger, herunder hvorvidt disse beslutninger kræver godkendelse af Byrådet i tilfælde af væsentlige ændringer i serviceniveauet. I givet fald videresender fagudvalget sagen til Byrådet via ØU med udvalgets indstillinger.

12


FORVALTNING

AF BUDGETTETSager fra fagudvalgene omkring løsning af budgetudfordringer der skal videre til godkendelse i Byrådet som følge af væsentlige ændringer i serviceniveauet, fremsendes via ØU, der fremsætter egne indstillinger.Byrådet træffer beslutninger på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene og ØU vedrørende løsning af budgetudfordringer, der indebærer væsentlige ændringer i serviceniveauet.Såfremt et fagudvalg ikke ser sig i stand til at finde løsninger på budgetudfordringer, skal udvalget videresende sagen til ØU. ØU har her flere muligheder: o o o

ØU kan tilbagesende sagen til udvalget til fornyede overvejelser. ØU kan forhandle med andre udvalg med henblik på løsning af budgetudfordringerne, herunder eksempelvis via budgetomplaceringer mellem forskellige udvalg. ØU kan videresende sagen til Byrådet med anbefalinger/indstillinger til løsning af budgetudfordringerne.

Ethvert byrådsmedlem kan forlange sager omkring løsning af budgetudfordringer behandlet på et byrådsmøde.

13


RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse 2019 - 2022 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Vedtaget budget af Byrådet den 9. oktober 2018

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2019

Budget 2019 A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Kommunal indkomstskat Grundskyld Selskabsskat Øvrige skatter Tilskud og udligning Finansieringstilskud Fald i tilskud afledt af faldende indbyggertal Beskæftigelsestilskud Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Overgangstilskud uddannelsesstatistikken Indtægter i alt

2.247.905 293.143 121.045 7.952 755.727 52.020 85.872 18.264 13.488 3.595.416

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 2021 2022

2.280.007 297.540 121.045 2.449 782.547 35.000 -35.000 85.872 18.264 13.488 3.601.212

2.338.338 302.003 121.045 2.449 788.943 25.000 -35.000 85.872 18.264 0 3.646.914

2.386.264 306.534 121.045 2.449 805.810 25.000 -35.000 85.872 18.264 0 3.716.238

Driftsudgifter: Økonomiudvalget: Erhvervs- og Vækstudvalget: Social- og sundhedsudvalget: Beskæftigelsesudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Familieudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Ældreboliger (SSU) lejeindtægt Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager Pris- og lønregulering (kun overslagsår)

-390.611 -35.010 -1.057.676 -823.857 -131.608 -1.003.925 -84.820 19.411 -3.895 -389 17.520

-377.641 -37.130 -1.062.409 -862.117 -127.981 -994.512 -85.287 19.801 -3.895 -389 17.520 -80.453

-374.095 -38.755 -1.066.024 -865.539 -128.007 -986.624 -85.805 20.199 -3.895 -389 17.520 -156.240

-374.095 -40.255 -1.069.583 -865.539 -128.007 -981.219 -84.305 20.604 -3.895 -389 17.520 -235.404

Driftsudgifter i alt (løbende priser)

-3.494.860

-3.594.493

-3.667.654

-3.744.567

Renter (løbende priser) ekskl. Ældreboliger Renter (løbende priser) ældreboliger

-8.624 -1.885

-7.287 -1.834

-8.495 -1.775

-7.817 -1.718

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

90.047

-2.402

-31.010

-37.864

-2.453.541 -2.454.157 -616

-2.440.217

-2.439.708

-2.437.862

Serviceudgifter i alt (2019-priser) Beregnet serviceramme i 2019 Difference i forhold til servicerammen i 2019 (- = mindre forbrug, + = merforbrug)

14


RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 2019-2022 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Vedtaget budget af Byrådet den 9. oktober 2018 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2019

Budget 2019 Anlægsudgifter: Økonomiudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Uspecificeret anlægspulje Anlæg i alt (løbende priser)

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 2021 2022

-7.750 -26.472 -10.337 -60.290 -35.130 -4.401 0 -144.380

-6.964 0 -1.839 -37.011 -5.525 -5.831 0 -57.170

-1.148 0 -1.753 -17.550 -8.156 -3.341 0 -31.948

-1.093 0 -530 -17.550 -8.061 -3.341 -13.577 -44.152

0 0

0 0

0 0

0 0

-144.380

-57.170

-31.948

-44.152

2.970 -2.970 0

5.780 -5.780 0

6.354 -6.354 0

5.574 -5.574 0

Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)

1.556

1.556

0

0

A. Resultat af skattefinansieret område

-52.777

-58.016

-62.958

-82.016

3.728 -4.550 -822

3.728 -28.750 -570 -25.592

3.728 -9.500 -257 -6.029

3.728 0 250 3.978

-53.599

-83.608

-68.987

-78.038

Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) Anlægsudgifter i alt (2019-priser) Jordforsyning: Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Jordforsyning i alt (løbende priser)

B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter Nettoanlægsudgifter Pris- og lønregulering (kun overslagsår) B. Resultat af forsyningsvirksomheder

C. Resultat i alt (A + B)

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

15


RESULTATOPGØRELSE

Vedtaget budget af Byrådet den 9. oktober 2018 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2019 Budget 2019

Tilgang af likvide aktiver: Yderligere opgjort låneramme 2018 Ny låneoptagelse Låneramme Lån til energioptimering af bygninger Tilgang af likvide aktiver i alt

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 2021 2022

20.000 10.122 4.309 10.569 45.000

0 3.839 3.092 10.569 17.500

0 0 3.092 0 3.092

0 0 0 0 0

Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) Afdrag på lån ekskl. ældreboliger Afdrag på lån vedr. ældreboliger Indskud i støttet byggeri Indskud projekt Ringkøbing K Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn Engangsindtægter anlægstilskud KRAFT Almene boliger Svinget-Nygade Skjern Øvrige balanceforskydninger Anvendelse af likvide aktiver i alt

-53.599 -33.762 -17.591 -500 0 -439 26.000 0 -634 -80.525

-83.608 -35.249 -18.020 -500 -8.500 0 0 -5.327 -282 -151.486

-68.987 -36.522 -18.458 -500 0 0 0 0 -280 -124.747

-78.038 -37.347 -18.910 -500 0 0 0 0 -278 -135.073

Ændring af likvide aktiver

-35.525

-133.986

-121.655

-135.073

LIKVIDITETSUDVIKLING 2019 - 2022 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Budget 2019 Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo Likviditetsændring Forventet likviditet ultimo Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/1 2018 Budgetteret likviditetsændring, skattefinans. Manglende lånoptagelse 2017 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2017 Midtvejsreg.af beskæftigelsestilskud 2018 Midlertidig kasseudlæg Mosegårdsvej Skjern Overskydende midler anlægsprojekter SSU Restrefusion for 2017 Forventet likviditet primo Likviditetsændring fra resultatopgørelsen Forventet likviditet ultimo

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 2021 2022

28.298 -822 27.476

27.476 -25.592 1.884

1.884 -6.029 -4.145

167.751 -17.649 24.200 -9.024 -2.832 6.300 500 61.839 231.085 -34.703 196.382

6.300

6.300

202.682 -108.394 94.288

100.588 -115.626 -15.038

-4.145 3.978 -167

-15.038 -139.051 -154.089

16


INVESTERINGSOVERSIGT

Investeringsoversigt 2019 – 2022 Hele 1.000 kr. - 2019-priser Strukturtekst

2019

2020

2021

2022

00.22.05 Ubestemte formål Budgetramme til jordforsyning, Køb af grunde Budgetramme til jordforsyning, Salg af grunde

2.970 -2.970

5.780 -5.780

6.354 -6.354

5.574 -5.574

00.25.10 Fælles formål – faste ejendomme Mindre anlægsprojekter, RKSK Ejendomme Vedligeholdelsespulje, kommunale bygninger Energioptimering af kommunale bygninger

5.305 3.000 10.769

5.305 3.000 10.769

3.000

3.000

00.25.13 Andre faste ejendomme Landsbyfornyelsespulje 2017, udgifter Landsbyfornyelsespulje 2017, statstilskud Salg af kommunale ejendomme

2.000 -1.400 -1.556

2.000 -1.400 -1.556

1.079 -539 423 227 -111

1.093 -547 429 230 -112

1.093 -547 429 230 -112

1.093 -547 429 230 -112

55

55

55

5.216

5.216

Økonomiudvalget

00.25.15 Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Pulje byfornyelsesprojekter Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter VE-midler, fælles omkostninger 06.45.50 Administrationsbygninger Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning 06.45.52 Fælles IT og telefon Mobilmast i Stadil

800

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Uspecificeret anlægspulje I alt Økonomiudvalget

13.577 25.268

24.482

4.148

17.670

0

0

0

Erhvervs- og Vækstudvalget 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Anlægstilskud til KRAFT I alt Erhvervs- og Vækstudvalget

26.472 26.472

Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp Indkøb af mobile enheder 2019 Indkøb af mobile enheder 2021

1.223 1.223

17


INVESTERINGSOVERSIGT

Strukturtekst

2019

2020

05.30.27 Pleje og omsorg Cykler til hjemmeplejen Køb af hjemmeplejebiler 2019 Pulje til mindre anlægsprojekter

190 5.994 324

217 322

2021

2022

530

530

Handicap og Psykiatri 05.38.51 Botilbudslignende tilbud Udvidelse af café på Fredensgade 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Fleksible boliger Rest afsluttede anlægsprojekter I alt Social- og Sundhedsudvalget

1.300

1.106 1.500 10.337

1.839

1.753

530

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Gearingspulje Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing

565 435 522

565 435 522

565 435 522

565 435 522

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring Naturområder

1.061 1.061

1.061 1.061

1.061 1.061

1.061 1.061

00.38.54 Sandflugt Kystsikring – Vesterhavet

3.714

3.769

3.769

3.769

00.48.70 Vandløbsvæsen - Fælles formål Klimasikring Skelbækken

6.600

Teknik- og Miljøudvalget

01.38.61 Ordninger for dagrenovation Udsortering af organisk affald – helårsbeboelse Udsortering af organisk affald – sommerhuse

25.750 9.500

01.38.65 Genbrugsstationer Etablering af døgnstationer Nye haller, Kloster og Bork Genbrugspladser Renovering af Hvide Sande Genbrugsplads Skjern Genbrugsplads – renovering

250 400 2.000 1.900

02.28.22 Vejanlæg Imødekommenhedspulje Pulje til fornyelse af belysningsanlæg Pulje til belægningsarbejder

160 539 1.043

3.000

160 539 1.043

160 539 1.043

160 539 1.043

18


INVESTERINGSOVERSIGT

Strukturtekst

2019

2020

2021

2022

1.077 2.000 10.000

1.077

1.077

1.077

1.616 531 2.087

1.616 531

1.616 531

6.189 1.616

1.616

1.616

1.616

02.32.34 Lufthavne Anlægstilskud Stauning Lufthavn

1.200

1.300

02.35.41 Lystbådehavne m.v. Pulje til havneprojekter Stauning Havn – kajanlæg og broer

555 2.348

555

555

555

45.766

46.687

24.050

14.550

5.478

5.525

8.156

8.061

5.525

8.156

8.061

Pulje til vedligehold af bygværker Fastholdelse af erhverv på Ringkøbing Havn Forlængelse af Sønderupvej Nr. Vium Pulje til byforskønnelsesprojekter Pulje til diverse småprojekter Pulje til stianlæg TMU-anlægspulje Trafiksikkerhedsprojekter

I alt Teknik- og Miljøudvalget

531

Børne- og Familieudvalget Dagtilbud/Undervisning 03.22.01 Folkeskoler IT-strategi 2017-2020 Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering 03.22.08 Kommunale specialskoler Pladsproblemer på Skjernåskolen 04.62.85 Kommunal tandpleje Borgerbooking – Tandplejen 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Etablering af aflastningstilbud I alt Børne- og Familieudvalget

23.992

4.300

360

1.000 35.130

Kultur- og Fritidsudvalget 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Ringkøbing Svømmehal – vandbehandlingsanlæg

1.060

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Ringkøbing Vandrehjem – indfrielse af lån

2.490

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlægstilskud til idrætshaller

3.341

3.341

3.341

3.341

I alt Kultur- og Fritidsudvalget

4.401

5.831

3.341

3.341

19


INVESTERINGSOVERSIGT

Strukturtekst

2019

2020

2021

2022

Anlæg i alt: Samlede udgifter Samlede indtægter Nettoudgift

153.950 -6.576 147.374

93.759 -9.395 84.364

48.461 -7.013 41.448

50.385 -6.233 44.152

Øvrige områder, netto Forsyningsvirksomhed Jordforsyning, netto Salg af kommunale ejendomme

144.380 4.550 0 -1.556

57.170 28.750 0 -1.556

31.948 9.500 0 0

44.152 0 0 0

20


ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager hovedsageligt områderne, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, den centrale administration, landdistrikter samt fællespuljer og barselspuljer – herunder tjenestemandspension. Budgettet for RKSK – ejendomme er fra 2019 overført til Økonomiudvalget fra Teknik- og Miljøudvalget.

Budgettets fordeling på hovedområder: Budgettet for 2019 på 390,6 mio. kr. kan fordeles på følgende overordnede områder:

Faste RKSK ejendomme 0,4% ejendomme Tjenestemandspen 14,1% sioner 6,3%

Center for Kommunikation Politisk 1,4% organisation 3,7%

Fællespuljer og barselspuljer 4,2% Erhvervsudvikling , turisme og landdistrikter 0,2% Administrativ organisation 69,7%

Byråd og administration: Administrativ organisation: Den største udgiftspost er administrativ organisation, der udgør ca. 272 mio. kr. Budgettet er bl.a. forøget med 0,5 mio. kr. fra 2019 som følge af en medarbejder mere til myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg samt 0,8 mio. kr. til implementering af EUdatabeskyttelsesordningen. Politisk organisation: Budgettet udgør ca. 14,3 mio. kr. i 2019 og anvendes til følgende formål: Partitilskud 0,3 mio. Honorarer og andre udgifter vedr. byrådsmedlemmer 8,8 mio. Kommissioner, råd og nævn - herunder tilskud til Ildsjæle 4,1 mio. Valg m.v. 1,2 mio.

kr. kr. kr. kr.

Lønpuljer, tjenestemandspension mv.: Lønpuljer m.v. udgør en udgift på 41,1 mio. kr. i 2019, men beløbet er hovedsageligt sammensat af følgende budgetposter: Barselsudligningspulje 10,4 mio. kr. Tjenestemandspension 24,5 mio. kr. Rekrutteringspulje – afledt af overenskomst 2018 4,1 mio. kr. Besparelse afledt af udbud -3,7 mio. kr.

21


ØKONOMIUDVALGET

Anlæg: Der er afsat 17,0 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Økonomiudvalget i budgetperioden. Budgettet er fordelt på følgende projekter: Projekt (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 2022 Bygningsforbedringsudvalget – netto 540 546 546 546 Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning 5.216 5.216 0 0 Mobilantenne i Stadil 800 Landsbyfornyelsespuljen – netto 600 600 0 0 Pulje byfornyelsesprojekter 423 429 429 429 Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. netto 116 118 118 118 VE-midler, fælles omkostning 55 55 55 0

Landdistriktspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til landdistriktspolitikken, finansieres af særskilt afsat budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

Drift landdistriktsråd m.v. ”Landdistriktspulje” Øvrige aktiviteter, yder- og landdistriktsområde Medlemskab Landdistrikternes Fællesråd I alt

2019 70 578 12 11 671

2020 70 578 12 11 671

2021 70 578 12 11 671

2022 70 578 12 11 671

Visionen for landdistriktspolitikken er Vi skaber rum og rammer for at udvikle landdistrikternes potentialer og gode betingelser for bosætning, iværksætteri, erhvervsudvikling og turisme. Vi skaber sammenhængskraft mellem land og by og gode betingelser for et godt og sundt liv i balance. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder som landets største landdistriktskommune hele tiden for bedre rammebetingelser for landdistrikterne. Mål for landdistriktspolitikken er Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landdistrikter Vækst i antal virksomheder i kommunens landdistrikter Stigning i borgernes velfærd Der er ikke ændret i målsætninger i 2018. Der er sket en mindre revision af indsatserne i 2018 (sammen med landdistriktsrådet). 2 indsatser er udgået og 2 nye er skrevet ind. Tema 1: Vi vil skabe forståelse for det gode, sunde og trygge liv i balance i landdistrikterne. Mål (effekter) Indsatser 1.1) Vi vil i samarbejde med relevante aktører øge kendskabet til landdistrikternes potentialer inden for bosætning, erhverv og turisme.

● Bosætning: Flyt Mod Vest-hjemmesiden optimeres og relanceres, herunder skal bosætningsmuligheder på landet og i landsbyerne tydeliggøres ved bl.a. eventuelt at markedsføre kommunale byggegrunde. ● Erhverv: Den almindelige erhvervsfremmeindsats rettes også mod erhvervsudvikling i landdistriktsområdet. Understøttelsen af erhvervsmæssige muligheder kan f.eks. rettes mod fødevareproduktion eller tematiserede kontorfællesskaber i tomme bygninger – alt efter, hvad den nye planlov tillader. ● Turisme: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte turismemålsætningen og de medfølgende indsatser, der handler om at udvikle special interest turisme herunder eksempelvis cykelturisme og lystfiskerturisme. Desuden samarbejdes der med Ringkøbing Fjord Turisme omat styrke turismen i landdistrikterne via f.eks. kompetenceudvikling af turismevirksomheder og ved at afdække det oplevelsesøkonomiske potentiale i f.eks. idrætshaller med mulighed for foreningsinddragelse. Derudover understøttes indsatser, der handler om at tilbyde turister lokale fødevarer som en del af oplevelsesproduktet. Der vil i forlængelse heraf være særlig fokus på pop-up restauranter, lokale food hubs i Fødevarepark Skjern Enge samt besøgslandbrug.

22


ØKONOMIUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

1.2) Vi vil fortælle de gode historier og dermed markedsføre landdistrikternes gode betingelser for et godt familieliv i balance.

● Vi vil arbejde for at kommunens borger- og sogneforeninger har gode muligheder for at have en moderne hjemmeside. Kommunen og Landdistriktsrådet vil i samarbejde med borger- og sogneforeninger anvende social medier til synliggørelse og præsentation af lokale aktiviteter og bosætningsmuligheder i landdistrikterne. ● Bosætning: Kommunens Landdistriktsråd bidrager til at videreføre arbejdet med netværket af velkomstambassadører, som dækker hele kommunen og som sikrer, at tilflyttere alle steder i kommunen har mulighed for at få besøg af en lokal borger, som fungerer som tilflytterguide og velkomstguide. Indsatsen skal ses som en del af en samlet velkomstindsats for RingkøbingSkjern Kommune. ● Marketingssekretariatet tænker landdistrikternes potentialer (bosætning, turisme og erhverv) ind i marketingsstrategien og anvender potentialerne aktivt i implementeringen af marketingsplanen.

1.3) Vi vil i landdistrikterne være åbne og byde nye borgere og virksomheder velkommen.

1.4) Landdistrikterne er et aktiv for Ringkøbing-Skjern Kommune og anvendes til at brande og markedsføre hele kommunen. Tema 2: Vi vil skabe gode rammer for samarbejde og fællesskab om at udvikle og udnytte landdistrikternes særlige muligheder og styrker. 2.1) Vi vil med udgangspunkt i ● Se indsats 3 under målsætning 1.1. landdistrikternes særlige styrker in- ● Fødevare: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil styrke den for fødevarer, naturbårne akti- erhvervsudviklingen på fødevareområdet ved eksempelvis at satse på viteter og fællesskab udvikle kul- samarbejdet indenfor værdikæden fra producent til forbruger. Ved at tur- og naturturisme og gode ople- koordinere denne indsats med kommunens fødevarepolitik, kan der skabes en velser. synenergi i forhold til: - Forekomsten af lokale fødevareproducenter - Udbuddet af lokale produkter - Tilgængeligheden til lokale madsteder og madoplevelser ● Naturadgang: Kommunen og Landdistriktsrådet vil hjælpe med at understøtte, at der skabes øget adgang til naturen i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og turismemæssige kvaliteter i landområderne – og i den forbindelse støtte markedsføring af stier. 2.2) Vi vil styrke samarbejdet Landdistriktsrådet vil fortsat fungere som bindeled i en række sammenhænge mellem borger- og sognefore- mellem kommunen og borger- og sogneforeninger og lignende organer i ningerne og relevante aktører landdistrikterne. Et tæt netværk til borger- og sogneforeninger med flere skal gennem etablering af lokale blandt andet kunne dækkes gennem aktiv brug af hjemmeside, sociale medier netværk og i samarbejde med og dialogmøder. kommunens turist- og erhvervsråd. 2.3) Vi vil fremme og arbejde foku- ● Kommunen vil i samarbejde med Erhvervscenteret gennem projektet GRO seret på synergier og helhedstænk- (Grøn ressource optimering) med brugen af gratis konsulentvirksomhed ning mellem miljø, økonomi, bo- bidrage til lokale virksomheders omstilling til en øget grøn profil. sætning og jobs. ● Energi2020: Landdistriktsrådet og landdistriktskoordinatoren vil indgå i samarbejder med kommunens energisekretariat om en omstilling fra fossil brændsel (f.eks. oliefyr) til vedvarende energi samt energirenovering, bl.a. med henblik på billig og grøn energi til borgere i landdistrikter. Projekt COBEN er bevilget og startet op den 1. oktober 2016. ● Kommunen vil i samarbejde med Danmark på Vippen arbejde med udviklingen af et forsøgsprojekt omkring tilflytterboliger (lejebolig med tidsbegrænsning). 2.4) Vi vil arbejde sammen for at 1. Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil gennem samarbejde med skabe gode aktiviteter for nuvæ- borgerog sogneforeninger søge at bidrage til udfoldelse af rende og kommende borgere. fritidslivspolitikken, herunder bidrage ved afholdelse og synliggørelse af eksempelvis større events og aktiviteter. 2. Landdistriktskoordinatoren og Landdistriktsrådet vil bidrage ved initiativer i regi af markedsføringssekretariatets bosætningsindsats, herunder bidrage i etablering og drift af sociale netværk særligt rettede mod bestemte grupper af tilflyttere og indbyggere. Tema 3: Vi skaber relationer og samarbejde i og mellem sogne og landsbyer og centerbyer. 3.1) Vi vil facilitere samarbejdende ● Der følges op på arbejdet i landsbyklyngen – VestRum, og der arbejdes landsbyklynger. videre med Projekt Collective Impact – Det åbne land som dobbeltressource. To nye landsbyklynger igangsættes i henholdsvis: 1. Velling, Højmark, Stauning, Dejbjerg og Lem. 2. Lyne, Sdr. Vium, Bork og Hemmet. 3.2) Vi vil facilitere frivillige og ild- ● Vi understøtter uddannelse af frivillige i regi af FrivilligVest. Aktiviteter og sjæle i at arbejde langsigtet med kurser bliver fremadrettet afholdt i dette regi men fortsat med fokus på, at der lokal udvikling og i at indgå i net- skal være særlige aktiviteter og kurser rettet mod landdistriktsområdet. værk.

23


ØKONOMIUDVALGET

Mål (effekter)

3.3) Vi vil fremme samarbejdet mellem sogne og landsbyer om at sikre gode betingelser for at opretholde bæredygtige aktiviteter, faciliteter og service, såsom skoler, foreninger, offentlig service.

3.4) Vi vil arbejde for en bedre mobilitet igennem fysisk og digital infrastruktur.

Indsatser ● Den kommunale indsats omkring byfornyelser, Landsbyfornyelsespuljen (tilskud til nedrivning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger) fortsætter – herunder særligt fokus på genanvendelse og revitalisering af tomme kommunale arealer. ● Omdannelseslandsbyer. Kommunen kan udpege 2 omdannelseslandsbyer hvert 4. år i områder med befolkningstilbagegang. Udviklingsmulighederne herfor skal undersøges nærmere. ● Vi vil aktivt støtte og prioritere projekter, der opstår gennem samskabelse. Vi vil prioritere projekter, som involverer flere borger- og sogneforeninger, og som bidrager til en forbedret service for den enkelte borger og styrker fællesskabet i landsbyerne. ● Kommunen og Landdistriktsrådet vil igangsætte et pilotprojekt om ”Pleje- og Vedligeholdelsesmateriel i Landsbyen”. Vej og Park har i den forbindelse udarbejdet en folder med information om hjælp til selvhjælp, der hvor borgerne ønsker at bidrage til yderligere forskønnelse af landsbyen. ● Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at sikre alle kommunens husstande, erhvervslivet samt fritidshuse adgang til højhastighedsinternet. En bredbåndsaftale med Eniig betyder, at der pt. udrulles fiberbredbånd til de af kommunens adresser, der ikke allerede har et tilbud og højhastighedsinternet. ● Kommunen indgår i partnerskab med Erhvervsrådet med henblik på forbedring af den fysiske infrastruktur i området.

Opfølgning på målene vil ske ved årlig måling via registerdata.

24


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Erhvervs- og Vækstudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget varetager hovedsageligt områderne, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende vækst, erhvervsudvikling, herunder bl.a. turisme samt bosætning. I budgetandelen indgår vækstpuljen.

Budgettets fordeling på hovedområder: Budgettet for 2019 på 35 mio. kr. kan fordeles på følgende overordnede områder:

Turisme 25,4%

Profilering, markedsføring, bosætning og sammenhængskraft 15,3% Uddannelse/viden 13,3%

Fødevarer 5,0%

Energi 6,6% Erhverv 34,4% Anlæg: Der er afsat 26,5 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Erhvervs- og Vækstudvalget i budgetperioden. Budgettet er fordelt på følgende projekter: Projekt (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 2022 Anlægstilskud til KRAFT 26.472

Vækst, erhvervsudvikling og turisme: Der er afsat 40,2 mio. kr. i 2018 til initiativer og drift vedrørende vækst, erhverv og turisme fordelt således inkl. løn på 2,1 mio. kr. pr. år til medarbejdere afsat på funktion 06.45.51 – sekretariat og forvaltninger (beløb i 1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Turisme og branding 8.064 6.889 5.414 6.914 Innovation og anvendelse af ny teknologi 22 22 22 22 Erhverv, energi, viden, udvikling 9.352 12.356 15.456 15.456 Byfora for centerbyer 1.000 1.000 1.000 1.000 Vækstpulje **) 18.697 18.988 18.988 18.988 I alt 37.135 39.255 40.880 42.380 Anvendelse vækstpulje De fire styrkepositioner: Landbrug og fødevarer Turisme Energi Produktionserhverv Uddannelse: Uddannelse/videreuddannelse (Videnudvalg) Stærkere ungd.udd.miljøer (Gym+) Sammenhængskraft: Sekretariat (1,0 medarbejder)

500 2.000 1.000 1.500

1.000 2.000 1.000 1.500

1.000 2.000 1.000 1.500

1.000 2.000 1.000 1.500

500 300

1.500 300

1.500 300

1.500 300

500

500

500

500

25


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

2019 1.000

2020 1.000

2021 1.000

2022 1.000

Gearingspulje til projekter Markedsføring og bosætning: Sekretariat (2,0 medarbejdere) 1.500 1.500 1.500 1.500 Gearingspulje til initiativer 2.000 2.000 2.000 2.000 Erhvervsvækstforum: Sekretariat (1,0 medarbejder) 125 125 125 125 Gearingspulje til vækstfremmende tiltag 4.250 4.750 4.750 4.750 Ansøgningspulje: Vækstfremmende tiltag *) 3.522 1.813 1.813 1.813 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter. **) Puljen til Ildsjæle på 2,5 mio. kr. pr. år er ikke modtaget i ovenstående, da beløbet bliver stående på Økonomiudvalget.

Politikker – Mål, effekter og indsatser: Byrådet har vedtaget 7 politikker på området, og der er udarbejdet handlingsplaner indeholdende initiativer med henblik på opnåelse af politikkernes målsætninger. Nedenfor vises sammenhængen mellem mål, indsatser og budget.

Profilerings- og bosætningspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til profilerings- og bosætningspolitikken, finansieres af afsatte midler fra vækstpuljen samt videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2019 2020 2021 2022 Tilskud til Ringkøbing Fjord Handelsråd (tilflytterguider) 760 760 760 760 Profilering/markedsføring (sponsorater) 1.405 1.405 1.405 1.405 Sammenhængskraft: Sekretariat (1,0 medarbejder) 500 500 500 500 Gearingspulje til projekter 1.000 1.000 1.000 1.000 Markedsføring og bosætning: Sekretariat (2,0 medarbejdere) 1.500 1.500 1.500 1.500 Gearingspulje til initiativer 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt 7.165 7.165 7.165 7.165 Visionen for profilerings- og bosætningspolitikken er – i samarbejde med øvrige ambassadører for vores område – at bidrage til at skabe udviklingen gennem: a) Øget kendskab til bosætnings-, turisme- og erhvervsmulighederne i vores område. b) Understøttelse af øget tilflytning. c) Understøttelse af øget fastholdelse af eksisterende borgere. Tema 1: Kommunen vil i samarbejde med øvrige ambassadører bidrag til at øge kendskabet til bosætnings-, turisme- og erhvervsmulighederne i vores område. Målsætning 1.1: Kommunen vil gennemføre en vedholdende markedsføring og branding af området med udgangspunkt i visionen Naturens Rige. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

1. Kommunens designmanual revitaliseres og implementeres. 2. Der udarbejdes løbende merchandise og materiale med Naturens Rige logo til eget brug og udlån. 3. Naturens Rige filmene udbredes yderligere og anvendes på nye måder og i nye sammenhænge. 4. Hjemmesiden flytmodvest.dk og dertil hørende Facebook side opdateres dagligt med relevant indhold målrettet potentielle nye borgere.

26


ERHVERVS-

Mål (effekter)

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser 5. Der produceres en ”Smag på Naturens Rige” kogebog som kan bruges som gave til gæster, der besøger virksomheder, organisationer eller kommunen. 6. Der fremstilles informationsmateriale om bosætningsmulighederne i kommunen til interesserede turister. 7. Der udarbejdes en koordineret eventstrategi og plan, som har til formål dels at styrke den interne sammenhængskraft samt dels at markedsføre kommunen for omverdenen.

Målsætning 1.2: Kommunen vil udarbejde og gennemføre en marketingstrategi og herunder udvælgelse af målgrupper for en fokuseret indsats ved hjælp af en til- og fraflytteranalyse. Målsætningen har ikke tilknyttet indsatser, da indsatserne er gennemført i handlingsplanen for 2015-2016. Målsætning 1.3: Kommunen vil understøtte initiativer, der skal bidrage til, at vi bliver mange flere aktive ambassadører for vores område og bliver bedre til at fortælle ”værtens bedste historier”. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

1. Der laves løbende cases af tilflyttere til bl.a. hjemmesiden flytmodvest.dk samt diverse mdie kampagner. 2. Hjemmesiden flytmodvest.dk bliver omdrejningspunkt i projektet ”Danmarks største arbejdsplads” i samarbejdet med erhvervslivet under Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. 3. Der arbejdes på at kommunen og virksomheder i kommunen benytter og gør brug af flytmodvest.dk i jobopslag som en indsats i forbindelse med projektet ”Danmarks Største Arbejdsplads” i samarbejde med RingkøbingSkjern Erhvervsråd. 4. De omkring 1.000 elever, som går på de 11 efterskoler i kommunen inviteres på bustur til udvalgte lokationer i kommunen. 5. Der etableres et samarbejde med Aarhus Universitet via partnerskabsaftalen, som har til formål at få både studerende og undervisere til at arbejde aktivt med bosætning og markedsføring af kommunen. 6. Der sendes et ”Farvel-og-på-gensyn” brev til unge fraflyttere. 7. Marketingsekretariatet deltager i det rullende landsbykontor hvor borgereog sogneforeninger rådgives i brugen af sociale medier og hjemmesider. 8. Kommunen deltager på relevante job- og uddannelsesmesser gennem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Tema 2: Kommunen vil i samarbejde med øvrige ambassadører for vores område bidrage til at skabe øget tilflytning til kommunen. Målsætning 2.1 Kommunen vil gøre en mere aktiv indsats for at byde tilflyttere velkomne. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

1. Alle tilflyttere til kommunen får tilsendt et velkomstbrev fra borgmesteren. 2. Alle tilflyttere til kommunen bliver kontaktet af en lokal frivillig velkomstambassadør. 3. Alle tilflytterne modtager et brev med en personlig kode til en digital velkomstpakke, som de selv kan sætte sammen af udvalgte oplevelser og tilbud. 4. Der afholdes 1-2 årlige velkomstarrangementer for tilflyttere lokalt i og omkring hver af de fem centerbyer. 5. Der afholdes ét årligt fælles velkomstarrangement i Naturens Rige. 6. Der afholdes årlige cafémøder med kommunens ejendomsmæglere med henblik på at få kobling mellem ejendomsmæglerne og kommunens bosætningsservice til tilflyttere.

Målsætning 2.2: Kommunen vil sætte sig i spidsen for et styrket samarbejde med øvrige ambassadører i området, der ønsker at hjælpe tilflyttere. I samarbejdet vil kommunen i en række sammenhæng gerne varetage en facilliterende, koordinerende og understøttende rolle.

27


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

1. Kommunens fem tilflytterguider i centerbyerne rekrutterer lokale frivillige velkomstambassadører. 2. De frivillige velkomstambassadører klædes på til opgaven på lokale kick off møder af de fem tilflytterguider.

Målsætning 2.3: Kommunen vil tilbyde attraktive levemuligheder og et varieret udbud af boliger og levevilkår rundt om i kommunens mange forskelligartede byer, landsbyer og landområder. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

1. Profilering af kommunale byggegrunde og ejendomme forbedres på tværs af den kommunale administration med henblik på øget salg. 2. De varierede bosætningsmuligheder i by med byliv, livet på landet, i bykernerne synliggøres gennem bl.a. flytmodvest.dk og Klub Eksilvestjyder. 3. Naturbydelen Ringkøbing K profileres i samarbejde med projektsekretariatet. 4. Der laves en 1:1 bosætningsindsats overfor de sommerhusejere, som ikke lejer deres hus ud og som ikke bor i kommunen. 5. Kommunen deltager på relevante bolig- og livsstilsmesser.

Målsætning 3.1: Kommunen vil understøtte sammenhængskraften i området og støtte arrangementer, der skaber og vedligeholder fællesskaber i kommunen. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

1. Sammenhængskraftsskabende aktiviteter understøttes gennem eksempelvis facilitering af projekter, borgergrupper, klynger m.fl. med henblik på at forbedre vilkørene for nye samarbejder på tværs af skel og grænser. 2. Frivilligheden i kommunen understøttes gennem samarbejde med Frivillig Vest. 3. Løbende drift og udvikling af sammenhængskraftspuljen, der støtter op om borgerdrevne initiativer, der går nye veje i forhold til at øge sammenhængskraften i kommunen. 4. I samarbejde med DGI udvikles ”Sport på tværs” af foreninger i kommunen. 5. Med henblik på at styrke sammenhængskraften mellem landsbyerne i kommunen og synliggøre de gode historier på de sociale medier og i pressen planlægges og gennemføres en Tour de RKSK. 6. Der afholdes en Naturens Festival i samarbejde med Danmarks Dejligst, hvor sammenhængskraften i Naturens Rige fejres med musik, fællesskaber og frivillighed. 7. Sammenhængskraften i kommunen synliggøres fysisk i det offentlige.

Målsætning 3.2: Kommunen vil sætte sig i spidsen for en styrket indsats i samarbejde med øvrige ambassadører i området, der arbejder målrettet på at fastholde flere borgere i området og fastholde flere borgere med tilknytning til området. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

1. De unge borgeres viden om virksomhederne i kommunen og karrieremulighederne i disse skal øges gennem systemsatte virksomhedsbesøg i samarbejde med aabenskole.rksk.dk. 2. Klub Eksilvestjyder videreudvikles løbende gennem yderligere Eksilvestjyde arrangementer i udvalgte studiebyer og arrangementer hjemme i kommunen. Tilknytningen mellem medlemmerne og virksomhederne i kommunen øges gennem samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds matchmaker. 3. Der gennemføres et pilotprojekt i den østlige del af kommunen med henblik på at fastholde og tiltrække flere tilflyttere fra Herning med særlig fokus på de unge voksne. 4. Med afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet i den østlige del af kommunen gennemføres tilsvarende nabokommuneprojekter i kommunens nordlige del

28


ERHVERVS-

Mål (effekter)

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser mod Holstebro og Lemvig samt den sydlige del af kommunen mod Varde og Esbjerg. 5. I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og virksomheder i kommunen arbejdes der på at rekruttere kvalificeret arbejdskraft gennem projektet Danmarks største arbejdsplads og målrettet rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Opfølgning på målene vil ske via registeranalyser samt panelundersøgelser blandt borgere i og uden for kommunen.

Fødevarepolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til fødevarepolitikken, finansieres af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2019 Fødevaresatsning 800 Landbrug og fødevarer (vækstpuljen) *) 500 I alt 1.300 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

2020 800 1.000 1.800

2021 800 1.000 1.800

2022 800 1.000 1.800

Visionen for fødevarepolitikken er følgende: I år 2018 har Ringkøbing-Skjern Kommune opnået at fremme fødevareerhvervet på alle trin i værdikæden – herunder understøttet et bredt, regionalt og nationalt kendskab til vestjyske fødevarer – ”Vi skal være Danmarks bedste spisekammer”. Målsætningerne vedrørende fødevarepolitikken er a) Vi vil udbrede den gode fortælling om vores fødevarer – lokalt, regionalt og nationalt. b) Vi vil styrke oplevelsesøkonomien ved at understøtte Ringkøbing-Skjern Kommune som en kulinarisk destination. c) Vi vil arbejde med aktiviteter inden for den samlede værdikæde for fødevarer. d) Vi vil gøre det lettere at koordinere aktiviteter på fødevareområdet. e) Kommunen vil tage større ansvar som kunde og forbruger ved at øge de offentlige køkkeners brug af lokale og økologiske fødevarer. f) Vi understøtter koblingen mellem viden og praksis ved at indgå partnerskaber med ideninstitutionerne. Mål (effekter)

Indsatser

a) Lokale fødevarer ses som en væsentlig del af Ringkøbing-Skjern Kommunes brand. Øget kendskab til lokale fødevarer blandt kommunens borgere, turister og sommerhusejere

a) Udvikling af fødevarebrand knyttet til Ringkøbing-Skjern Kommunes brand som Naturens Rige: ●Skabe et stærkt brand name, der er samlende for fødevarer i RKSK ●Udvikle kommunikations- og markedsføringsstrategi ●Beskrive handlingsplan, tidshorisont etc. ●Udvikle aktiviteter ved lancering af brand name med national interesse. I relation til disse indsatser udvikles en digital platform, der skal udfolde det fødevare- og madunivers, som findes i kommunen, og skal udvikles i forhold til nærværende handlingsplan. b) Facilitering af samarbejder omkring udvikling af afsætningsplatform for lokale fødevarer. ● Udbygning af samarbejdet mellem fødevareproducenter og spisesteder. ● Arrangementer af produktkendskabsture ● Etablering af fødevareruter, guidede smags- og naturture, netværksmøder m.m. ● Udvikling af fødevarekoncepter for spisesteder og lokale producenter.

b) Mindst 50% af vore lokale fødevarebutikker og spisesteder fører/anvender lokale fødevarer i 2018. Med henblik på at øge salget af lokalt producerede fødevarer, understøttes det, at antallet af spisesteder og fødevarebutikker, der fører lokale fødevarer øges til 50%. c) Et stigende antal virksomheder i fødevareerhvervet oplever forbedrede rammer for at etablere virksomhedssamarbejder omkring værdikæden inden for erhvervet. Der er etableret et fødevarenetværk, der selvstændigt iværksætter relevante aktiviteter. Det forventes at fødevarenetværket vil

C1) Etablering af netværk for fødevarevirksomheder gennem en samarbejdsog udviklingsplatform, hvor der udvikles følgende: ● Videnbroer og kompetenceudvikling for fødevareerhvervet ● En national afsætningskanal – med globalt udsyn ● Produktionssted for nye og etablerede virksomheder ● Netværk og klynger i fødevareerhvervet c2) Etablering af repræsentativt og rådgivende forum for fødevarer: Fødevarerådet.

29


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

styrke rammerne for samarbejdet mellem fødevareaktørerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og udviklingen i den enkelte virksomhed. Der er etableret et fødevareråd, der aktivt indgår i arbejdet omkring udvikling og gennemførelse af fødevarepolitikken. Det forventes, at fødevarerådet vil bidrag til at styrke rammerne for samarbejdet mellem fødevareaktørerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og til udviklingen i de enkelte virksomheder. d) Der etableres en FoodHub, hvor lokale aktiviteter på fødevareområdet kan koordineres, faciliteres og serviceres. Der etableres en FoodHub, som kan understøtte aktiviteter, herunder samarbejde, distribution m.v. e1) Vi fremmer brugen af økologi i de offentlige køkkener, således at 30% af de fødevarer, der indkøbes i år 2018 er økologiske. I 2018 udgør økologiske fødevarer mindst 30% af de kommunale køkkeners indkøb af fødevarer.

I Fødevarerådet indgår repræsentanter fra Fødevarevirksomheder og – organisationer, Erhvervsrådet og RKSK.

e2) Det tilstræbes, at der i samarbejde med de offentlige køkkener igangsættes 5 initiativer, der har til formål at fremme sundheden hos ældre medborgere samt børn og unge. Der er i de relevante fagområder iværksat initiativer, der gennem kost og måltider fremmer sundheden blandt børn, unge og ældre. f) Samarbejdet med eksempelvis AU og Agro Food Park skal udbygges omkring 3-5 konkrete initiativer, der kan gavne fødevareerhvervet i kommunen. Der iværksættes samarbejder, der kan gavne fødevareerhvervet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

e2) Styrke borgernes sundhed og livskvalitet ved at sætte fokus på mad og måltidskultur.

d) Etablering af FoodHub med følgende succeskriterier. ● Øget beskæftigelse ● Øget værdiskabelse ● Stærkere netværk og samarbejde ● Flere iværksættere og virksomheder ● Flere vidensaktører opererer i området e1) Større indkøb af økologiske fødevarer i det offentlige køkken.

f) Samarbejde omkring tilførsel af viden fra følgende institutioner og organisationer. ● AU ● Agro Food Park ● EUCD ● Business Region MidtVest ● Økologisk Landsforening ● VIFU ● Erhvervsakademi MidtVest

Den årlige opfølgning sker blandt andet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og evalueringer.

Erhvervspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til erhvervspolitikken, finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

Tilskud Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd Drift og udvikling af fødevarepolitikken Projektpulje, udviklingsmuskel Væksthuse (regionen) Produktionserhverv (vækstpuljen) *) Erhvervsvækstforum (vækstpuljen) **) I alt

2019 3.505 800 700 1.174 1.500 4.375 12.054

2020 3.505 800 400 1.174 1.500 4.875 12.254

2021 3.505 800 700 1.174 1.500 4.875 12.554

2022 3.505 800 700 1.174 1.500 4.875 12.554

30


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

*) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter – herunder bl.a. Klyngeprojekt for produktionserhverv. **)Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter – herunder bl.a. en storstilet kampagne for Danmarks største Arbejdsplads – Fra bagkant til forkant. Visionen for erhvervspolitikken er – Ringkøbing-Skjern Kommune vil samarbejde med det lokale erhvervsliv om at fremme en erhvervsudvikling, som sikrer et økonomisk bæredygtigt grundlag for det gode liv. Målsætninger vedrørende erhvervspolitikken er 1) Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører udvikle og drive erhvervsfremme, som styrker vækst i det lokale erhvervsliv. 2) Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører arbejde for at sikre attraktive rammevilkår for vækst i det lokale erhvervsliv. Mål (effekter)

Indsatser

1.1) For at understøtte vækst i områdets virksomheder ønsker kommunen at fremme udviklingen af en effektiv og ambitiøs erhvervsfremmeindsats baseret på erfaringer fra nationale og internationale klynginitiativer. 1.2) For at understøtte overlevelse og vækst i områdets iværksættervirksomheder ønsker kommunen at fremme iværksætterforløb, som løbende udvikles i overensstemmelse med den nyeste viden. 1.3) Der skal udvikles og drives en erhvervsfremmeindsats med særligt fokus på arbejdskraft og grøn omstilling, som tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation for at sikre, at den opleves relevant. 1.4) Kommunen vil fokusere på at fremme vækst i områdets erhvervsmæssige styrkepositioner (produktionsindustri, turisme, fødevarer og energi).

 Videreudvikling af erhvervsfremmeindsatsen i ny organisering. Klyngeinitiativ for metalindustrien.

1.5) Kommunen vil fremme udvikling og drift af kapaciteten til at facilitere innovation og internationalisering. Det primære fokus i anvendelsen af denne kapacitet er realisering af erhvervsmæssige vækstpotentialer, eksempelvis indenfor og mellem områdets styrkepositioner, e-handel mm. 1.6) Kommunen vil agere ankerorganisation på strategiske samarbejder med vidensinstitutioner for at gøre vidensinstitutioner tilgængelige for områdets virksomheder. 1.7) Der etableres et partnerskab med uddannelses- og erhvervsaktører om at fremme entreprenørskab i hele uddannelsessystemet. 2.1) Der etableres et partnerskab med det lokale erhvervsliv om at påvirke nationale beslutningstagere

 Løbende kvalitetsudvikling af iværksætterrådgivningen.

 KUBE-samarbejde. Et enstrenget erhvervsfremmesystem med én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet. GRO 2.0 – Grøn Ressource Optimering.

● Fokus på SMV’ere ● Veje til viden ● Kompetenceløft til turisme ● Etablering af netværk for fødevarevirksomheder gennem en samarbejdsog udviklingsplatform ● Etablering af Foodhub ● Grøn iværksætteri og erhvervsvækst ● Vækst på tværs ● ● ● ●

E-handels initiativ Samarbejdsaftale med EU-kontoret Eksportnetværk Eksporttiltag – nye markeder

Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet.

● Samarbejde med UCRS, folkeskoler og efterskoler ● Flere unge i erhvervsuddannelse ● Kobling af viden til vækst i fødevareerhvervet ● Interessenetværk og lobbyisme.

31


ERHVERVS-

Mål (effekter) til at styrke områdets adgang til elektronisk og fysisk infrastruktur af høj kvalitet. 2.2) Kommunen ønsker at levere en fleksibel og koordineret kommunal service over for erhvervslivet.

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser

● ● ● ●

Erhvervskontakten Virksomhedsfolder Top 10 på DI’s måling Udbud

2.3) Der etableres et partnerskab med erhvervslivet om uddannelse og rekruttering for at fremme adgang til, og bosætning af, relevant arbejdskraft.

● ● ● ● ● ● ● ●

Career Campus Tilflytterjobordning og tilflytterhjemmeside Udvikling af uddannelsesudbuddet i Innovest Resultatkontrakt med AU-Herning Praktikbørs Ph.D.-puljen Kvalificeret arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft

2.4) Kommunen vil aktivt benytte områdets erhvervsmæssige styrkepositioner i sin markedsføring af området som et godt sted at bo og arbejde.

● Brandingprojekt

Opfølgning på om målene opnås vil ske ved løbende at arbejde med at kvalificere, igangsætte og nedlukke udviklingsprojekter for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de midler som bruges

Turismepolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til turismepolitikken, finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2019 Tilskud Ringkøbing Fjord Turistcenter 4.263 Pulje til helårsturisme 419 Øvrige aktiviteter, turisme 67 Turisme (vækstpuljen) *) 2.000 I alt 6.749 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

2020 4.263 419 67 2.000 6.749

2021 4.263 419 67 2.000 6.749

2022 4.263 419 67 2.000 6.749

Visionen for turismepolitikken er Vi er nordeuropæernes foretrukne helårs kystferiedestination, fordi vi står sammen om at udvikle vores historie, natur og kultur. Målsætninger vedrørende turismepolitikken er 1) Vi skaber stærke turismepartnerskaber mellem såvel offentlige- og private parter som lokale-, regionale- og nationale parter. 2) Vi skaber ambassadører ved at dyrke det gode værtsskab i alt, hvad vi gør. 3) Vi tilbyder oplevelser og produkter til nye og eksisterende målgrupper med udgangspunkt i NATURENS RIGE. 4) Destinationens strategiske markedsføring – Mærk Vesterhavet – understøtter værdierne i NATURENS RIGE.

32


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

1.1) Styrke de gode partnerskaber på tværs af turisterhvervet, destinationen og kommunen baseret på højt produktkendskab og udpræget sammenhæng. 1.2) Opbygge nye partnerskaber lokalt, regionalt og nationalt, der udbygger det samlede turismeudbud.

● Der afholdes mindst et større arrangement årligt med relevante turisme temaer på dagsordenen. Der afholdes fyraftensmøder og/eller netværksmøder med turismeerhvervet 2 gange årligt i samarbejde mellem RKSK og Ringkøbing-Fjord Turisme. Møderne tilstræbes afholdt på skift hos erhvervsaktører. ● Der samarbejdes på tværs af hele kommunen, herunder samarbejdes med Landdistriktsrådet, Handelsrådet, Erhvervsrådet m.fl. Der arbejdes strategisk med kompetenceudvikling for turismevirksomheder, hvor blandt andet Erhvervsrådet tiltænkes en udførende rolle. ● Samarbejde med relevante aktører på alle niveauer herunder Dansk Kystog Naturturisme, KL, Region Midtjylland, VisitDenmark, Partnerskab for Vestkystturisme, Danske Destinationer, Holmsland Klit Turistforening, Landdistriktsrådet, Handelsrådet, erhvervscentret, erhvervsaktører m.fl. ● Det er et mål, at der løbende er samarbejde om ét nationalt/regionalt projekt årligt. ● Gennem nationale kanaler arbejdes der aktivt på at forbedre turismeerhvervets vilkår. Kommunens administration deltager kontinuerligt i dette arbejde. Der arbejdes også aktivt på at forbedre plangrundlaget for turismeerhvervet og på at sikre fortsat markedsføring af kystturismen i Danmark. ● Der er prioriteret 5 interne satsningsområder i samarbejde med LBK, hvor der bl.a. kan arbejdes med fællesgoder og forretningsmodeller herfor. ● Der arbejdes i et udvidet samarbejde med Varde Kommune med henblik på videndeling, erfaringsudveksling og koordinering. Turistcheferne og administrative medarbejdere mødes mindst en gang i kvartalet. ● Borgmesteren eller byrådsmedlem eller turistdirektør deltager i bestyrelsen for partnerskabet. ● Kommunen skal facilitere eller deltage i Vestkystpartnerskabets netværksgrupper. Netværkerne skal i høj grad være drevet af deltagerne og fokusere på udvikling. ● Kommunen skal indgå i projekt om styrkelse af lokale fødevarer. Herunder få lokale erhvervsaktører i spil samt sikre lokale fødevarenetværk, f.eks. Regional Madkultur Vestjylland, har en særlig rolle i projektet. ● Sammen med Varde Kommune udvikles en vækstklynge for kystturisme i samarbejde DKNT. Vækstklyngen arbejder konkret med flg. Projektideer: Investeringsfremme, Kapacitetsudvikling, Udviklingsplan for Vestkysten, Fælles destinationsprojekt via udpegningen som stærkt feriested fra DKNT, samt ”Drift af Vestkystruten”. Desuden arbejdes med oplevelsesudvikling med fokus på styrkepositionerne i begge kommuner, samt forbedring af basis infrastrukturen. ● Medvirke til implementering og realisering af Udviklingsplan for Vestkysten. ● Der arbejdes strategisk på samarbejder med nationale og internationale vidensinstitutioner. Målet er øget anvendt forskning i turismen, således at denne gøres målrettet og erhvervsrelevant. ● Kommunen indgår som partner i projektet Rethinking Tourism in a Coastal City med fokus på rekreative faciliteter, nye muligheder for blandt andet filmturisme, kulturturisme og evnts. ● I vækstklyngen for kystturisme sammen med Varde Kommune, arbejdes med en Erhvervs Ph.D. med fokus på afdækning af det oplevelsesøkonomiske potentiale i idrætshaller og andre rekreative faciliteter; herunder i landdistrikterne. Der udvikles nye produkter i forlængelse heraf, såfremt disse kan afsættes og driftes. Erhvervs Ph.D. dele mellem RKSK og Varde Kommuner. ● Med udganspunkt i erfaringerne fra tidligere projekter; herunder bl.a. ”Værtsskab i Verdensklasse” arbejdes fortsat med kompetenceudvikling af turismeerhvervet og med formidling, salg og kvalitetssikring af de udviklede produkter. ● Der tilbydes kurser i digitalt værtskab og formidling og andre kurser gennemføres i samarbejde med erhvervet. Der samarbejdes med bl.a. Kompetencegruppen og Uddannelsescentret omkring forankring og kvalitetssikring af kurserne. ● Der arbejdes med produktudvikling, produktkendskab og videndeling hos turismeerhvervet, via allerede etablerede netværk samt Ringkøbing Fjord Turisme. ● Der arbejdes målrettet på igangsætning af større nationale og internationale projekter, bl.a. i regi af Partnerskab for Vestkystturisme og Central Denmark

1.3) Kortlægge muligheder for øget samfinansiering af turismens fællesgoder.

1.4) Aktiv rolle i realiseringen af og arbejdet med Vestkystpartnerskab.

2.1) Fortælle den gode historie om området og turismen som et bæredygtigt væksterhverv.

2.2) Skabe grundlag for øget salg (både krydssalg og mersalg) igennem facilitering af netværk, produktudvikling og kompetenceløft af værdikæder i hele kommunen.

33


ERHVERVS-

Mål (effekter)

2.3) Dyrke det gode værtskab i de to stærke vækstmotorer: Søndervig og Hvide Sande samt de fire minidestinationer: Vedersø, Ringkøbing, Skjern Å og Bork Havn.

2.4) Løfte kvaliteten i grundproduktet, så den understøtter prisniveauet og udviklingsmulighederne for nye produkter og oplevelser.

3.1) Vi arbejder for rammebetingelser, der understøtter et konkurrencedygtigt og bæredygtigt turismeerhverv.

3.2) Vi øger tilgængeligheden til naturen og kulturen for alle brugergrupper for at styrke turisme og bosætning. 3.3) Vi arbejder konkret med værdiskabende speciel interest turisme i hele kommunen med udgangspunkt i de stedbundne potentialer.

3.4) Vi tilbyder lokale fødevarer som en del af vores oplevelses-produkt.

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser EU, og særligt med fokus på mulighederne inden for speciel interest turisme, kompetenceudvikling samt fokus på at afdække mulighederne for at være en grøn destination. ● Igennem hele politikperioden arbejdes målrettet med netværks facilitering og kompetenceløft af turismeerhvervet. Endvidere samarbejdes med Dansk Kyst og Naturturisme om et nationalt kompetenceudviklingsprojekt for det danske kystturismeerhverv, ligesom der arbejdes lokalt og internationalt på områder, der supplerer det nationale projekt. Der arbejdes med udvikling af bookingplatform med henblik på mersalg og gennemskuelighed for kunden i samarbejde med erhvervet. Forudsætningen er, at der kan udvikles en bæredygtig forretningsmodel herfor. ● Der arbejdes fortsat målrettet med implementering af dele af potentialeplanerne samt trafik- og helhedsplanerne for Hvide Sande og Søndervig. ● Der arbejdes fortsat målrettet med implementering af dele af potentialeplanen for minidestination Bork Havn med udgangspunkt i samarbejde med Land, By og Kultur. ● Der arbejdes målrettet på en øget sammenhæng mellem NaturKRAFT, Ringkøbing og resten af kommunens turismeindsats, bl.a. via projektet Rethinking Tourism in a Coastal City. ● I forlængelse af projekterne New Nordic Noir og Rethinking Tourism in a Coastal City arbejdes der på at kommercialisere og udvikle mulighederne for filmturisme. ● I samarbejde med RKSK energipolitik, skal der arbejdes for energioptimering af feriehuse. ● Arbejde for kort-ferie udlejning af feriehuse, særligt i ydersæsonen. ● Kampagne mod feriehusejere med henblik på øget udlejning. Der arbejdes med strategi for cykelturisme med henblik på af afdækning af kommercielle muligheder for cykelturister. ● Generelt fokuseres på at skabe en øget tilgængelig sengekapacitet i højsæsonen. Bl.a. gennemføres en kampagne målrettet feriehusejere med henblik på øget udlejning, godt værtskab og energirenovering. ● Der arbejdes på at øge antallet af kort-ferie overnatningsformer, særligt i ydersæsonen. Herunder fokuseres der ligeledes på overnatningsformer, som henvender sig direkte til specifikke målgrupper, som eksempelvis camping, lystfiskerturister, ”foodies” samt surfturister. ● Administrationen understøtter turismeerhvervets interesser; bl.a. ved udarbejdelse af projektansøgninger og gennem deltagelse i politiske netværk hhv. KL turismepolitiske netværk, Advisory Board for Dansk Kyst og Naturturisme samt tværnationale ad hoc arbejdsgrupper om f.eks. kystturisme planlægning. Ringkøbing Fjord Turisme er medlem af Danske Destinationer og sikrer interessevaretagelse derigennem. ● Kommunen deltager i internationale turismenetværk; bl.a. kystturismenetværket NECSTouR og arbejder proaktivt sammen med Central Denmark EU for at identificere projektmuligheder og evt. forberedelse af og deltagelse i disse. Ambitionen er at deltage i mindst 1 EU-projekt mindst hvert 2. år. ● Der samarbejdes med Land, By og Kultur omkring udvikling af rekreative faciliteter, stier mm. som understøtter speciel interest turisme baseret på de stedbundne potentialer for hhv. cykel, lystfiskeri og boardsport og i mindre omfang Ride- og Vandreturisme. ● Indenfor de Special-interest områder, der satses på, arbejdes der på at opkvalificere de rekreative faciliteter. I samarbejde med erhvervet fokuseres på produktudvikling, øget service og øget værtskab i naturen målrettet nye kundesegmenter og nye markeder. ● I samarbejde med Landdistriktskoordinatoren inddrages Landdistriktsrådet i udviklingen af indlandsturismen i RKSK. Indsatserne skal understøtte den overordnede strategi for kystturismen, så indsatserne går ”hånd i hånd”. Indlandsturismen udvikles med kommercielt sigte og skal medvirke til at forbedre kommunens samlede turismeprodukt. ● Der skal arbejdes konkret med indsatser, der udvikler og brander særlige lokale fødevarer, som en del af turismens oplevelsesprodukt. Stauning Whisky er et eksempel på et unikt produkt som er med til at brande hele området. Vi skal skabe basis for at flere af denne type fødevareprodukter kan udvikles og skabe øget mulighed for de oplevelser, der knytter sig hertil.

34


ERHVERVS-

Mål (effekter)

3.5) Vi øger synligheden af og sammenhængen mellem eksisterende produkter og oplevelser i NATURENS RIGE.

4.1) Vi skaber et værdibaseret eksternt brand, som understøtter destinationens identitet.

4.2) Vi synliggør events, som har reason-to-go potentiale for eksisterende og nye målgrupper.

4.3) Destinationens markedsføring understøtter helårsturisme med fokus på Vestkysten og sammenhæng fjorden rundt. 4.4) Destinationens markedsføring har nær sammenhæng med værdier og indhold i kommunens bosætnings- og profileringspolitik.

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser ● Turisterne skal præsenteres for lokale fødevarer i restauranter og detailhandlen på feriestederne, både til indkøb på selve ferien og til at bestille hjemmefra efter ferien. Der vil arbejdes for at få etableret forskellige værdikædesamarbejder, således værdien af lokale fødevarer bliver synliggjort blandt aktørerne. Der etableres kontakt til destinationer, som har erfaring med dette med henblik på at opnå indsigt i, hvorledes værdien bliver synliggjort og egentlig samarbejde mellem producenter, detailhandlen samt restauratører bedst mulig etableres. ● I samarbejde med Erhvervscentret kan der fokuseres på fødevarer ifm. netværks- og fyraftensmøder. ● Samarbejder på tværs af turismens værdikæder, dvs. overnatning, bespisning, detailhandel, oplevelser og aktiviteter mm. skal styrkes, således at det bliver nemt og bekvemt for turisterne at finde relevante oplevelser og aktiviteter, transport, indkøb mm. ● Bæredygtig energi og turisme har igennem flere år været i fokus i RKSK, hvor vindmøller kan få en rolle, bl.a. som led i initiativet EnergiSafari og som mål for guidede ture. ● Destinationens PR indsatser skal som supplement til den eksisterende indsats fremover inddrage fødevareoplevelser som en del af turismeoplevelserne, hvis standarden i disse lever op til destinationens samlede kvalitetskrav. ● Den – i samarbejde med erhvervet - udviklede brandbook (praktisk værktøj til virksomhederne) skal benyttes som strategisk værktøj for turismevirksomhederne fremadrettet og RFT kan sikre, at brandet fortsat benyttes til at sikre destinationens identitet i den eksterne branding. ● De udviklede destinationsvideoer skal udbredes på alle relevante turismeplatforme og understøtte de tematiske special-interest indsatser, der arbejdes med. ● Der afsøges muligheder for yderligere synliggørelse af events, begivenheder mm., som har relevans for turismen i hele kommunen via turistforeningens eksisterende platform. Ligeledes afsøges muligheden for samarbejde med lignende events med henblik på en form for fælles markedsføring; evt. i samarbejde med DKNT og Vestkystpartnerskabet. ● Destinationen er fortsat førende drivkraft i Nordsee-kampagnerne på det tyske marked. ●Der arbejdes på øget markedsføringsaktivitet på det danske marked og eventuelt øvrige nærmarkeder sammen med Danske Destinationer og Dansk Kyst og Naturturisme. ● Der koordineres løbende med kommunens bosætning- og profileringssekretariat. ● Der skabes en sammenhæng med ”NATURENS RIGE”.

Videnpolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til videnpolitikken (Videnudvalget), finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2019 2020 2021 2022 Tilskud AU-HIH 360 360 360 360 Videnstrategi 3.956 2.956 2.956 2.956 Uddannelse/vidreudd. (vækstpuljen) 500 1.500 1.500 1.500 Stærkere ungd.udd.miljøer (vækstpuljen) 300 300 300 300 I alt 5.116 5.116 5.116 5.116 Visionen for videnpolitikken er – i 2018 har den videnorienterede indsats bidraget til at øge væksten primært i kommunens fire styrkepositioner og sekundært i de øvrige erhverv. Målsætninger vedrørende videnpolitikken er 1) Vi understøtter udvikling af borgernes generelle kompetencer. 2) Vi målretter kompetenceudviklingen, så væksten i vores fire styrkepositioner understøttes bedst muligt. 3) Vi arbejder for adgang til - og anvendelse af – viden og kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. 4) Vi understøtter videnudveksling blandt virksomheder, organisationer og netværk.

35


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

1.1) Øget udbud af målrettede efter- og videreuddannelser.

Indsats 1.1: Udviklingen af uddannelsesudbuddet i Innovest. Gennem samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner styrkes udbuddet af videre- og efteruddannelse med særlig fokus på at understøtte områdets erhvervsmæssige styrkepositioner. Indsats 1.2: Øget tilgang til uddannelser i Innovest. Håndholdt indsats over for virksomhederne. Indsats 1.11: Dansk for østeuropæere. Indsatsen omhandler danskundervisning, som gennemføres efter udlændinges første tre år i Danmark. Indsats 1.3: KUBE 2.0. KUBE er et frivilligt samarbejde mellem RKSK beskæftigelse, Erhvervscentret og UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern med det formål at tilbyde erhvervslivet én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet, for at kunne yde god service, der sikrer at den rette arbejdskraft er til rådighed for lokalområdets virksomheder. Indsats 1.4: Bedre brug af kompetencefonde. Som et led i KUBE 2.0 er fra medio 2016 ansat en kompetencefondsmedarbejder, som skal bidrage til, at virksomhederne i højere grad får bragt kompetencefondene i spil. Indsats 1.5: Factory Tours. Formålet er, at når de unge skal vælge uddannelse eller bosætning, så ved de, hvilke job- og karrieremuligheder, der er hos virksomhederne i RKSK. Indsats 1.6: Øget indsats for unge på uddannelseshjælp. Indeholder Job-Bro forløb som giver de unge både personlige og faglige kompetencer. Indsats 1.7: Etablering af en koordineret ungeindsats (KUI) i kommunen. Indsats 1.8: Etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) i kommunen. Indsats 1.9: Flere unge i erhvervsuddannelse. Indeholder bl.a. projektet ”Virksomheden i Skolen” og et pilotprojekt omkring smedeuddannelser. Indsats 1.10: Lærlinge på skolehjemmet. Med henblik på at tiltrække lærlinge til virksomhederne har UCRS igangsat et forsøg, hvor eleverne kan bo på skolehjemmet på UCRS både i forbindelse med skoleophold og når de er i praktik. Tilbuddet gælder alle unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Indsats 1:12: Åben skole. I et samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Videnudvalget vil man gennem Åben Skole øge kendskabet til erhvervsuddannelserne blandt folkeskoleelever.

1.2) Øget aktivitet og værdiskabelse i ”trekantens” arbejdsområde (samarbejdet mellem Beskæftigelse, Uddannelser og Erhverv).

1.3) Øget fokus på fremtidssikret uddannelsesvejledning i både grundskolen og ungdomsuddannelsen.

1.4) Vi hylder ildsjæle og talenter og hjælper dem bedst muligt frem i verden. 2.1) Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af ungdomsuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.2) Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af efter- og videreuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.3) Med de fire styrkepositioner som pejlemærke tilvejebringes nye videns- og kompetence ressourcer.

3.1) Der skabes bedre adgang til eksisterende ekspertviden inden for relevante arbejdsområder. F.eks. de fire styrkepositioner.

3.2) Der iværksættes forskningsprojekter som skaber ny viden, der

Indsats 2.2: VidenVest – udvikling af et ungdomsuddannelsesmiljø, som kan tiltrække unge fra hele landet.

Se indsats 1.1

Indsats 2.1: Opsamling af viden om virksomhedernes kompetence- og uddannelsesbehov. Indsats 2.4: Pilotprojekt til fremme af beskæftigelsen inden for turismebranchen. Indsats 2.5: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra Sydeuropa. Indsats 3.1: HU-aftalen. Der er indgået en formel samarbejdsaftale med det japanske Hookaido University. Indsats 3.2: AU-aftalen. Der er indgået en formel samarbejdsaftale med Aarhus Universitet. Indsats 3.4: Forskningens døgn. Landsdækkende videnfestival, der har til formål at øge borgerens interesse og forståelse for forskning og innovation. Forskningens døgn afholdes på Innovest. Indsats 3.5: Folkeuniversitetet i Innovest. Indsats 4.2: Resultatkontrakt med AU-Herning. Indsats 2.3: AU-HU Joint Summer University. Indsats 3.6: Industri 4.0. Indsats 3.3: Ph.D.-puljen. Formålet med RKSK ph.d. og forskningsprogram er at understøtte opbygning af lokale kompetencer gennem projekter, der

36


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

er relevant og værdiskabende for området. 3.3) Der arbejdes for at bryde den geografiske binding og begrænsning i forbindelse med adgang til viden og undervisning.

behandler aktuelle problemstillinger og bedriver forskning, som kan agere spydspids i lokalområdets fremtidig udvikling. Indsats 4.3 Ny Viden. Ny Viden er et 3-årigt projekt, som har fokus på at understøtte virksomhedens muligheder for fremtidig rekruttering. Det beyder, at der skabes tættere relationer mellem virksomheder og studerende i disses studieforløb ved at indgå i forskellige samarbejder, herunder praktik, hovedopgaver og andre studierelaterede projekter. Indsats 4.1: E-handel – kompetenceløft til handels- og servicevirksomheder i RKSK. Tilbud om kursusforløb og netværksdannelse.

4.1) Øget synliggørelse af de videnrelaterede og kompetencebaserede netværksmuligheder, der er i kommunen. 4.2) Øget samarbejde i brancheklynger. F.eks. i de fire styrkepositioner.

Se indsats 4.1

Energipolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til energipolitikken (Energirådet), finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2019 2020 2021 2022 Energisatsning 2020 (videreførelse) *) 1.240 1.240 1.240 1.240 Energi (vækstpuljen) *) 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt 2.240 2.240 2.240 2.240 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter. Visionen for energipolitikken er – Ringkøbing-Skjern Kommune er 100% selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. Målsætninger vedrørende energipolitikken er 1) I 2020 udnytter vi lokale vedvarende energiressourcer i Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) I 2020 har vi en effektiv energi- og varmeforsyning baseret på vedvarende energi i RingkøbingSkjern Kommune. 3) I 2020 har vi reduceret og effektiviseret energiforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune. 4) Sammen skaber vi erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder. Mål (effekter)

Indsatser

Tema 1: Energiforbrug i boliger og fritidshuse. Mål: 10 pct. reduktion i varmeforbrug i boliger. Energiforbruget reduceres med 288TJ/år.

Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at nedbringe energiforbruget til opvarmning i helårsboliger og feriehuse med 10%. F.eks. i samarbejde med sogneforeninger, landdistrikter, LAG, RAH, fjernvarmeværker, boligforeninger, grundejerforeninger og Dagbladet Ringkøbing-Skjern med flere. Indsats 2: Det skal ske ved at tage udgangspunkt i allerede afprøvede metoder, som har vist gode resultater via solid energirådgivning, gratis energitjek, ildsjæle og information, samt ved at afprøve nye metoder og samarbejder. Indsats 3: Energiselskaberne vil forsat fokusere på at købe lokale energibesparelser og medvirke til fremme af energieffektiviseringer. Indsats 4: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter og anvende nye effektive teknologier for at reducere elforbruget i boliger og fritidshuse. F.eks. i samarbejder med boligforeninger, grundejerforeninger, sogneforeninger, udlejningsbureauer og energiselskaber, Energitjenesten, Vestjyllands Energi- og Miljøforening og private virksomheder med flere. F.eks. kan der høstes store gevinster i feriehuse med swimmingpool. Dette skal sikre, at det klassiske elforbrug i boliger og fritidshuse samlet set holdes konstant. Indsats 5: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i tema 1, Energiforbrug i boliger og fritidshuse. Energirådet har valgt lederen af Energisekretariatet som tovholder for gruppen. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikrer ovenstående mål. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for via energieffektiviseringer, at fastholde det nuværende energiforbrug i industrien,

Tema 2: Fremstillingsindustri og landbrug

37


ERHVERVS-

OG

VÆKSTUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

Mål: Vedvarende energi i virksomheder. 20 pct. af industriens forbrug ændres til vedvarende energi.

samt omlægge til vedvarende energi også fleksibelt aftag af el fra vindkraft til industrielle processer bliver muligt. Indsats 2: Projekt GRO – et samarbejde mellem Kommunen, Erhvervscentret, Uddannelsescentret og lokale energiselskaber – igangsættes. Her tilbydes gratis energitjek til udvalgte virksomheder. Indsats 4: Vi vil sammen arbejde for en afgiftsstruktur og demonstrationsprojekter, der fremmer fleksible forbrug. Indsats 5: Vi vil via netværksskabelse inspirere, videndele og fremme energiledelse blandt virksomheder, især inden for fremstilling og landbrug. Indsats 6: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i tema 2 – fremstilling og landbrug. Energirådet har valgt energirådsmedlem og erhvervsdirektør i Erhvervsrådet Ringkøbing Fjord som gruppens tovholder. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikrer ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med Erhvervsrådet, forsyningsselskaber, Vestjysk Landboforening, Vestjysk Lederforum, Energistyrelsen, universiteter, videninstitutioner og private virksomheder med flere. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med private virksomheder, forsyningsselskaber, Midttrafik, ESØ, HMN, Teknologisk Institut, lokale bilforretninger, delbilskoncepter som Byensbil.dk med flere. Indsats 2: Vi vil synliggøre og fremme grøn transport, bl.a. ved køb af elbiler og samarbejde om etablering af infrastruktur til grøn transport. Samt i samråd med Midttrafik at undersøge såvel teknologiske og økonomiske muligheder for grøn offentlig transport. Indsats 3: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i tema 3, Transport. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med fjernvarmeværker, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, forsyningsvirksomheder, HMN, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, nabokommuner, Landdistriktsrådet, sogneforeninger og private virksomheder med flere. Indsats 2: Der udarbejdes en strategisk fjernvarmestruktur af kommunens planafdeling. Plan er ansvarlig med sparring fra Energisekretariatet og Energirådet. Indsats 3: Energirådet har valgt fjernvarmens medlem i Energirådet, direktør for Ringkøbing Fjernvarme som sin tovholder på dette politikområde. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at sikre overstående mål. F.eks. i samarbejder med LAG, RAH, Energitjenesten, HusetsEnergi.dk, fjernvarmeværker, Landdistriktsrådet, sogneforeninger, lokale medier og private virksomheder med flere. Indsats 2: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i tema 5, Individuel opvarmning. Indsats 3: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter der sikrer ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Indsats 1: Energirådet har valgt Energirådets Formand og Næstformand som tovholdere til at sikre indsats 6, Vindkraft. Det skal ske i tæt samarbejde med Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Indsats 2: Der afsættes nødvendige ressourcer til vindmøllesagsbehandling inden for den eksisterende normering. Indsats 3: Lokalt ejerskab vægtes højt. Indsats 4: Vi vil fremme kystnære havvindmøller i Vesterhav Syd. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med solcellevirksomheder, lodsejere, Energinet.dk, RAH og andre private virksomheder med flere. Indsats 2: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i tema 7, Solceller, dvs. de tre markbaserede solcelleanlæg.

Tema 3: Transport Mål: Mindre energiforbrug til vejtransport – 10 pct. reduktion i energiforbrug til vejtransport. Energiforbruget reduceres med 177 TJ/år.

Tema 4: Fjernvarme Mål: Mere vedvarende energi i fjernvarmen. Øges fra 40 pct. til 60 pct. vedvarende energi i fjernvarmen.

Tema 5: Individuel opvarmning Mål: Skift fra oliefyr til vedvarende energi. 2/3 af de individuelle oliekedler skifter til vedvarende energi

Tema 6: Vindkraft Mål: Nye vindmøller. Vindkraft øges til en årlig elproduktion på ca. 6.000 TJ/år, hvilket svarer til ca. 2,4 gange det eksisterende elforbrug.

Tema 7: Solceller Mål: Nye solcelleanlæg. 3 planlagte markanlæg med solceller gennemføres, så el fra solceller dækker godt 5 pct. af kommunens samlede elforbrug.

38


ERHVERVS-

Mål (effekter)

Tema 8: Lokal biomasseproduktion Mål: Mere produktion af lokal biomasse. Mere produktion af lokal biomasse ønskes. Det vurderes, at kunne bidrage ganske lidt inden 2020, men mere i årene efter.

Tema 9: Biogas Mål: Årlig biogasproduktion på ca. 1.230 TJ/år.

Tema 10: Kommunens bidrag til Energi2020 Mål: At alle relevante afdelinger i kommunen bidrager med energioptimering og fremme af Energi2020.

Tema 11: Kommunikation og formidling af Energi2020 Mål: At Energi2020 synliggøres, kommunikeres og formidles lokalt og nationalt.

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser Indsats 3: Skulle et af de tre godkendte markbaserede solcelleanlæg ikke blive etableret arbejder gruppen for at etablere andre solcelleanlæg med samme eller større energiproduktion. Indsats 4: Gruppen følger prisudviklingen på solceller, fremmer igangsætning af nye solcelleanlæg, gerne med stort lokalt ejerskab og evt. i forhold til andelstanken. Indsats 5: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikrer ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. organisationer og virksomheder inden for landbrug, skovbrug og miljø. Indsats 2: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i indsats 8. Indsats 3: Det søges undersøgt i hvilket omfang husholdningsaffald er relevant i forhold til energiproduktion. Indsats 4: Det søges undersøgt i hvilket omfang restprodukter/bioøkonomi er interessant. Indsats 5: Biomasse kan omdannes til energi. Det søges undersøgt hvilke andre produkter der kan skabes ud af biomasse og der udarbejdes et idekatalog til hvordan. Indsats 6: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikrer ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i indsats 8, Lokal biomasseproduktion. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. Viftrup Biogas, Combigas, Bioenergivest, Arla, HMN, fjernvarmeværker, landboforeninger, ESØ og private virksomheder m.fl. Indsats 2: Der oprettes en dialog- og erfagruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i indsats 9, Biogas. Indsats 3: Energirådet har valgt direktør for Viftrup Biogas, tidligere medlem af Energirådet, som tovholder for dialog- og erfagruppen. Indsats 4: Der afsættes nødvendige ressourcer til sagsbehandling inden for den eksisterende normering. Indsats 5: Det undersøges i hvilket omfang organisk dagrenovation er relevant i forhold til biogas. Indsats 6: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at vidensdele, understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikrer ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Indsats 1: Kommunen vil sikre mere bæredygtighed og vedvarende energi via sine indkøb, prioriteringer, handlinger, projekter og politikker. Indsats 2: Kommunen vil langsigtet energirenovere sine bygninger med fokus på energieffektive bygninger og lavt energiforbrug i nye bygninger, hvortil der i fire år er afsat 10 mio. kr. pr. år. Der udarbejdes mål i overensstemmelse med Covenant of Mayors. Indsats 3: Kommunen vil medvirke til at fremme grøn transport og grøn infrastruktur. Indsats 4: Kommunen vil efterspørge grønne løsninger og der igennem fremme iværksætteri. Det kan f.eks. ske via OPI projekter. Indsats 5: Via projekttilgang søges Energi2020 forankret i de enkelte afdelinger. Indsats 6: Borgmesteren underskriver aftalen Compact of Mayors. Indsats 1: Energisekretariatet koordinerer, kommunikerer og formidler Energi2020. Indsats 2: Vi vil inspirere og vejlede borgere og virksomheder. Indsats 3: Vi vil fremme vedvarende energiløsninger til gavn for borgere og virksomheder. Indsats 4: Vi vil skabe aktørnetværk og indgå strategiske samarbejder med relevante parter. Indsats 5: F.eks. samarbejde med borgere, virksomheder, organisationer, skole- og kulturområdet, ildsjæle m.fl., og lade gode ideer sprede sig som ringe i vand. Indsats 6: Vi vil indhente ekspertviden og anvende den lokalt. Indsats 7: Vi gør brug af f.eks. apps, hjemmesider, ny IT, simuleringsværktøjer, robot, drone m.m.

39


ERHVERVS-

Mål (effekter)

Tema 12: Grøn iværksætteri og erhvervsvækst Mål: At skabe Grøn iværksætteri, vækst og beskæftigelse.

Tema 13: Energiturisme Mål: At inspirere til grøn omstilling samt skabe lokal vækst til gavn for virksomheder og beskæftigelse.

OG

VÆKSTUDVALGET

Indsatser Indsats 8: Vi vil medvirke i og igangsætte nye projekter i det omfang ressourcerne tillader. Indsats 9: Vi vil udarbejde Strategisk Energiplan og følge op på Energiregnskabet. Indsats 10: Vi vil arbejde for at skabe flere lokale ambassadører for bæredygtighed. Vi vil arbejde med design f.eks. inden for oplevelser, processer, organisationer, samarbejder, samskabelse og produkter m.m. Indsats 11: Repræsentanter fra Energiråd og Energisekretariat vil deltage i udvalgte konferencer og arrangementer i ind- og udland, til inspiration og for at trække ny viden ind i Energirådet. F.eks. møder som COP24 i Polen med flere. Indsats 1: Forankret i Energirådet og i samarbejde med Erhvervscentret søges etableret en energigruppe, der har fokus på grøn vækst, så iværksætteri, vækst og beskæftigelse fremmes. Indsats 2: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikrer ovenstående mål. Indsats 3: Det kan f.eks. ske via workshops med fokus på nye ideer inden for smart forbrug, SmartNet og IT, transport, deleøkonomi, cirkulær økonomi og nye anvendelser af biomasse, samt ved at forbinde små og store investorer med lokale iværksættere. Indsats 1: Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. samarbejder med andre kommuner, Udenrigsministeriet, Turismen, State og Green, inden og udenlandske private virksomheder og videninstitutioner, lokale ambassadører, KRAFT, Innovest, Kultur-, Natur- og Fritidsområdet samt ildsjæle m.fl. Indsats 2: Via Apps, hjemmesider og andre værktøjer at synliggøre de mange lokale energikompetencer og med ”emne pakke ture” tiltrække erhvervsbesøgende m.fl. Indsats 3: F.eks. organisere og uddanne energiguider til at koordinere erhvervsbesøg. Indsats 4: F.eks. skabe kontakt til udenlandske samarbejdspartnere, ambassader og universiteter med henblik på at skabe energibesøg og evt. Summer Camps med fokus på energi og bæredygtighed. Indsats 5: F.eks. vise Know-how og Show-how med effektive energiløsninger. Indsats 6: Der søges oprettet en arbejdsgruppe og udpeget en tovholder til at sikre målene i indsats 13, Energiturisme.

40


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for opgaverne under Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri samt et mindre område under Service og Digitalisering (Boligstøtte).

Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg varetager opgaver der relaterer sig til ældrepolitikken samt sundhedspolitikken

Ældreområdet Budgettet under ældreområdet ældrecentrene og hjælpemidler.

dækker

især

over

budgetmidler

til

hjemmeplejen,

sygeplejen,

Budgettets fordeling på hovedområder:

2019 Åkanden 0% Fælles 10%

Friplejehjem 5%

Hjælpemidler 6% Myndighed 3%

Selvejende 14%

Elever 2%

Ældreboliger -3%

Faglig Drift og Udvikling 3% Områdekontor 1%

Madservice 0%

Aktivitet 2%

Hjemmepleje 30% Ældrecentre 26%

Budgetforudsætninger – Drift (1.000 kr.)

Budgetår

Ældrepolitikken

2019

2020

2021

2022

448.849

452.577

455.820

459.118

45.463

49.613

53.184

56.711

45.341

49.491

53.062

56.589

122

122

122

122

41.432

41.472

41.398

41.427

Omsorgstandpleje

1.262

1.261

1.159

1.159

Ældreboliger

3.603

3.600

3.596

3.593

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

4.427

4.457

4.489

4.521

Leje af aflastningsboliger

2.301

2.301

2.301

2.301

27.129

27.143

27.143

27.143

2.710

2.710

2.710

2.710

Sundhed og Omsorg Fælles Øvrige sociale formål Myndighed

Hjælpemidler m.v. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende

41


SOCIAL-

(1.000 kr.)

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Budgetår

Faglig drift og Udvikling

2019

2020

2021

2022

23.157

23.151

23.151

5.615

5.614

5.614

5.614

10.064

10.064

10.064

10.064

Længerevarende uddannelse

471

471

471

471

Fælles sundhedsindsats

154

154

154

154

Hjælpemiddeldepot

3.268

3.263

3.263

3.263

Støtte til frivilligt soc. arbejde (§18)

3.585

3.585

3.585

3.585

254.288

253.857

253.603

253.345

4.119

3.889

3.889

3.889

Faglig drift og Udvikling Elever

Område Nord og Syd Områdekontoret Aktivitetscentre Ældrecentre Hjemmepleje Madservice Ældreboliger

23.151

10.022

10.005

10.005

10.005

118.066 133.152

118.140 133.119

118.140 133.119

118.140 133.119

2.204

2.229

2.229

2.229

-13.275

-13.525

-13.779

-14.037

Åkanden

170

170

170

170

84.339

84.314

84.314

84.314

Plejehjemmet Bakkely

14.772

14.747

14.747

14.747

Ringkøbing Plejehjem

25.177

25.177

25.177

25.177

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

21.241

21.241

21.241

21.241

Friplejehjemmet Klokkebjerg

19.013

19.013

19.013

19.013

4.136

4.136

4.136

4.136

Selvejende og friplejehjem

Friplejehjemmet Stauning

Nye tiltag og budgetændringer for 2019 I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Sundhed og Omsorg, der relaterer sig til ældrepolitikken: Budgetændringer: (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Aflastning af pårørende Hjælpemiddelområdet

193 1.100

193 1.100

193 1.100

193 1.100

Klippekort til hjemmepleje

500

500

500

500

Linnedskift

175

175

175

175

Opgaveglidning sygepleje

200

200

200

200

Sygeplejeartikler

200

200

200

200

Udadreagerende borgere Demografiberegning på hjemmeplejen – udegrupper Demografiberegning på hjemmesygeplejen Nødkald - Brutto Nødkald – ældreboligandel Besparelser fremkommet primært ved hjælp af: Tjenestebiler og kørsel Justering af budgetterne: rengøring af fællesarealer, Tomgangshusleje, personaleforsikringer, Budgetpuljer Digitalisering, decentrale ledere, vareudbringning, respiration, hjælpemiddeldepotet Finansiering af effektiviseringsrammen i overslagsårerne

475

475

475

475

2.753

3.535

4.316

7.150

156

353

549

1.274

29

339

356

389

-19

-25

-38

-59

-920 -1.100

-920 -1.100

-920 -1.100

-920 -1.100

-500

-500

-500

-500

1.169

1.165

1.153

Ændringer, som følge af ændrede opgaveportefølje - DUT DUT-sager: (1.000 kr.) Aflastning af pårørende En værdig død Forebyggelse af konkurser til hjemmehjælpsområdet Klippekort til hjemmehjælpsbeboere

2019 419 612 220 3.247

2020 419 612 220 3.247

2021 419 612 220 3.247

2022 419 612 220 3.247

42


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Anlægsprojekter 2019 Pulje til mindre anlægsprojekter Køb af hjemmeplejebiler 2019 Cykler i hjemmeplejen Indkøb af mobile enheder Telemedicin

324 5.994 190 1.223 1.060

2020 322

2021

2022

530

530

217 1.223

Hertil kommer Sundhed og Omsorgs andel af rammen til udvalgets prioritering på 1,5 mio. kroner, som tiltænkes fagområderne Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg.

Aktivitetstal Antal plejeboliger kommunale selvejende friplejeboliger Kommunale ældreboliger Plejeboliger lønsum alm. plejeboligplads lønsum alm. aflastningsplads lønsum skærmet plads lønsum akut og kompleks plads lønsum plejekrævende ægtefælle Friplejeboliger – takst pr. døgn Friplejehjemmet Klokkebjerg Lønsum alm. Plejeboligplads Lønsum alm. aflastningsplads Indirekte omkostninger Takst A Takst B Takst C Røde Kors Hjemmet Stauning Lønsum alm. Plejeboligplads Lønsum alm. aflastningsplads Indirekte omkostninger Takst A Takst B Takst C Ledige plejeboligdage (klarmeldingsdato til indflytningsdato) Heraf udgør aflåste boliger Omsorgstandpleje antal borgere egenbetaling Mellemkommunale betalinger betalinger til kommuner, antal betalinger fra kommuner, antal Visiterede timer pr. uge budget (kommunale og frit valg lev.) besparelse antal borgere visiterede timer frit-valg leverandør visiterede timer kommunal leverandør visiteret tid pr. borger gennemsnit Hjemmesygepleje antal borgere Madservice pris pr. fuldkost pris pr. portion hjemmeboende Åkanden leverede fulddøgnsportioner Elever - dimensionering Hjælperelever Assistentelever

2018

2019

295 147 78 580

294 147 78 580

303.237 303.237 384.100 411.275 149.197

307.998 307.998 390.131 417.732 151.539

Pris pr. aktivitet

393.105 478.515

Taksten er ikke færdigberegnet

393.105 478.515

Taksten er ikke færdigberegnet

192 312 953 2.060

188 278 891 1.216 (2017) 2.560 1.132

(2018) 2.909 1.825

253 520

262 530

4.817

86 51 6.152 0 1.355 73 5.988 4,5

265.500 -324.000 6.148 0

1.030 3.613 52 (2017) 99.608

3.685 53

22 30

22 30

43


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

2018 Aktivitetsområdet antal daghjemspladser antal daghjemsbrugere antal brugere på de åbne tilbud antal frivillige antal besøg pr. uge Pris for medlemskort Hjælpemidler, gennemsnitlig udgift pr. borger Genbrugshjælpemidler Inkontinens- og stomihjælpemidler Diabetesartikler – type 1+2 (2019 er budget divideret med antal modtagere 2018)

2019

Pris pr. aktivitet 130.400

57 183 1.435 265 2.038 305

305

5.722 3.340 2.695

4.914 4.143 2.514

Ældrepolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1 – Den aktive borger: Ringkøbing-Skjern Kommune vil fremme borgerens muligheder for at tage aktiv del i skabelsen af egen og andres velfærd. Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager sammen med borgerne til at skab rammer for meningsfulde relationer og fællesskaber. Mål (effekter) Borgerne skal i højere grad tage ansvar for at mestre eget liv

Flere ældre deltager aktivt i samfundet og indgår i meningsfulde relationer.

Sammenhæng til budget:

Indsats

Dokumentation

Øge fokus og brug af hjælperedskaber, dvs. anvendelse af velfærdsteknologi i bred forstand. Skabe de bedste forudsætninger for, at borgerne kan indgå i meningsfulde relationer og netværk. At borgerne tilbydes de bedst mulige rammer i form af forskelligartede, meningsfulde og tidssvarende aktiviteter.

Der måles på Indsatserne. Der måles på indsatserne. Der måles på antallet af brugere og besøg på kommunens aktivitetscentre. Der måles på enhedernes praksis i forhold til forventningsafstemning med borgerne.

Fremme et tættere samarbejde mellem kommunens medarbejdere og diverse samarbejdspartnere internt i Ringkøbing-Skjern Kommune såvel som eksternt. Det omhandler bl.a. forventningsafstemninger med borgere og pårørende. Jo bedre det lykkes med implementeringen af indsatserne omkring den aktive borger (og rehabilitering), jo mindre brug af, og dermed færre udgifter til, visiterede timer. Det skal dog bemærkes, at mange andre faktorer spiller ind på udgiftsniveauet på området.

Målsætning 2 – Rehabilitering: Ringkøbing-Skjern Kommune vil styrke den rehabiliterende indsats, så den enkelte borger kan bibeholde et selvstændigt og meningsfuldt liv. Ringkøbing-Skjern Kommunes rehabiliterende indsats tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og hele livssituation, og bygger på et tæt samarbejde mellem borgere, pårørende og kommunens ansatte. Mål (effekter) Der arbejdes med den rehabiliterende tilgang på alle ældrecentre, i hjemmeplejen og på aktivitetscentrene.

Indsats

Dokumentation

Kommunens medarbejdere har en fælles forståelse af den rehabiliterende tilgang og målet hermed.

Den gode historie indsamles og deles.

Udarbejdelse af individuelle handleplaner for den enkelte borger. Individuel udredning med mål og indsatser tilrettelagt ud fra borgerens aktuelle ressourcer.

Der tages stikprøver på udvalgte borgere – har de handleplaner og hvordan er kvaliteten heri.

44


SOCIAL-

80% af de ældre, der modtager et rehabiliteringsforløb vurderer, at de har genvundet, udviklet eller vedligeholdt deres funktionsevne

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Alle borgere, der modtager et rehabiliteringsforløb, bliver tildelt en kontaktperson, som ”holder borgeren i hånden” gennem systemet.

Et øget tværfagligt arbejde i den helhedsorienterende borgertilgang (hjælpere, assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, jobcenter mm.)

Sammenhæng til budget:

Efter endt forløb udleveres et spørgeskema til borgeren. Der måles på de borgere, der henvises til Sundhedscenter Vest. Efter endt forløb udleveres et spørgeskema til borgeren. Der måles på de borgere, der henvises til Sundhedscenter Vest.

Rehabilitering har først og fremmest budget på Sundhedscentret (træning). Men også normering på ældrecentrene og visiterede timer til hjemmehjælp har relation til indsatserne.

KPI’er – ledelsesinformationssystem (Forkortelse af Key Performance Indicator. Anvendes som mål for, hvordan en virksomhed klarer sig). Nøgletallene har relation til budget og budgetopfølgning; men også delvis til ældrepolitikken. Nøgletallene er følgende: 1. Visiterede timer til den kommunale hjemmepleje og frit-valgs leverandører 2. Hjælpemidler De to nøgletal har direkte sammenhæng til budgettet, hvor forbruget kan aflæses i den løbende budgetopfølgning. Der er en delvis sammenhæng til Ældrepolitikken – Den aktive borger og rehabilitering, idet begge i et vist omfang har indflydelse på de visiterede timer til hjemmepleje. Det betyder, at jo bedre det lykkes med implementeringen af indsatserne omkring Den aktive borger og rehabilitering, jo mindre brug og dermed færre udgifter til visiterede timer. Det skal dog bemærkes, at mange andre faktorer spiller ind på udgiftsniveauet på området.

Sundhedsområdet Budgettet, der vedrører sundhedspolitikken, dækker især over budgettet træningsområdet, misbrugsområdet samt medfinansiering af sygehusene.

til

Sundhedscentret,

Budgettets fordeling på hovedområder:

2019 Misbrugsafdeling 5%

Sundhedscenter Vest 1%

Træning 10% Sundhedsfremme og forebyggelse 2% Hospice 1%

Medfinansiering 81%

45


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Budgetforudsætninger – Drift (1.000 kr.)

Budgetår

2019

2020

2021

2022

Sundhedspolitikken

259.490

259.201

259.343

259.343

Sundhed og Omsorg

211.428

211.428

211.428

211.428

209.034

209.034

209.034

209.034

Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsen Andre sundhedsudgifter (hospice)

2.394

2.394

2.394

2.394

48.062

47.773

47.915

47.915

5.145

4.898

5.020

5.020

Træning

27.044

27.037

27.057

27.057

Misbrugsafdeling

12.978

12.943

12.943

12.943

2.895

2.895

2.895

2.895

Sundhedscenter Vest Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedscenter Vest

Nye tiltag og budgetændringer for 2019: I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Sundhed og Omsorg, der relaterer sig til sundhedspolitikken: Budgettilførsel: (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Dysfagi Tuba Besparelse Sundhedscenter Vest Døgnophold på stofbehandlingsområdet

200 328 -328 -600

200 567 -567 -600

200

200

-600

-600

Ændringer, som følge af ændrede opgaveportefølje - DUT: DUT-sager: (1.000 kr.)

2019

Frit valg genoptræning Hospice – Nye pladser

2020

765 187

765 187

2021 765 187

2022 765 187

Aktivitetstal: 2018 Antal genoptræningsplaner § 140 § 86 § 83a Sundhedsfremme og forebyggelse KOL, hjerte/diabetes Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning Klar-parat-start Antal på holdtræning Hjerteborgere Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning BMI Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning Rygestop Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning Vederlagsfri fysioterapi antal personer, alm. fysioterapi antal personer, ridefysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusene) antal indlæggelser antal ambulante besøg antal sygesikringsydelser

Forventet 2019

Pris pr. aktivitet

2.197 537 37

104 99 36

161 141 69

16

30 125 84 84 115 100 51

(2017) 765 84 (2017)

272 165 157 (2017 til juli) 767 75 (2018 til okt)

10.646 140.391 715.658

46


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

2018 -

antal forløb (somatisk)* antal forløb (psykiatri)* antal sygesikringsydelser

Forventet 2019

Pris pr. aktivitet

121.273 8.882 491.724

Hospice ophold pris pr. døgn budget til antal døgn Misbrugsafdelingen antal behandlede, alkohol antal behandlede voksne, stofmisbrug antal behandlede unge, stofmisbrug antal i substitutions behandling antal behandlede, kontaktperson antal behandlede, Housing First Botilbud – antal personer i løbet af året §107 Midlertidige ophold §108 Længerevarende ophold – SCV §108 Længerevarende ophold – S&O §110 Forsorgshjem

2.012 1.079 døgn

2.077 1.153 døgn

212 131 23 112 102 56 9 3 1,59 74

* Ny ordning for afregning af kommunal medfinansiering gældende fra 1.1.18

Sundhedspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1 Mental Sundhed – med særligt fokus på øget robusthed og bekæmpelse af ensomhed. Målsætning 2 Bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen. Mål (effekt) Andelen af borgere, som er sygemeldt med stress, depression og an-dre psykiske problemer, falder Andelen af unge, som ved udskolingsundersøgelse i 8. klasse oplever at have et godt liv, er på mindst 80 % Sammenhæng til budget: Andelen af borgere, som har god selvvurderet trivsel og livskvalitet, bliver højere end de nuværende 76 %

Andelen af borgere som føler sig uønsket alene, bliver lavere end de nuværende 5,3%

Sammenhæng til budget Andelen af borgere, som er fysisk aktive i hverdagen bliver højere end de nuværende 72%

Indsats De tilknyttede indsatser, dokumentation og opfølgning vil ske sammen med de relevante fagområder De tilknyttede indsatser, dokumentation og opfølgning vil ske sammen med de relevante fagområder

Det er sundhedscentret, der er tovholder; men i samarbejde med de øvrige fagområder De ældre borgere opfordres til at anvende måltidet som socialt samvær. Maden anvendes som et redskab til fællesskabet Belønningsstruktur i forhold til uddeling af paragraf 18-midlerne, så aktiviteter med inkluderende fællesskaber prioriteres højt. Fokus på kommunikation og tilgængelighed ved i højere grad at bruge facebook, borgerserviceskærme, fortælle om aktiviteter og udlevere flyers/foldere m.v. De ældre borgere opfordres til at anvende måltidet som socialt samvær. Maden anvendes som et redskab til fællesskabet Fokus på kommunikation og tilgængelighed ved i højere grad at bruge facebook, borgerserviceskærme m.v. Jo højere grad målene effektueres, desto mindre vil udgiftspresset blive. Der afholdes søndagsaktiviteter den sidste søndag i hver måned i samarbejde med DGI, Sundhedscenter Vest og naturvejlederne m.fl. Fokus på kommunikation og tilgængelighed

Dokumentation -

-

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det ?”

47


SOCIAL-

Mål (effekt) Sammenhæng til budget Antallet af medlemsskaber af idrætsforeninger og andre fællesskaber omkring bevægelse i hverdagen stiger

-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Indsats Jo højere grad målene effektueres, desto mindre vil udgiftspresset blive. Udvidet samarbejde med foreningslivet, private aktører og andre

Dokumentation

Opgørelse af medlemsskaber i idrætsforeninger. Beskrivelse af eksisterende og nye fællesskaber om bevægelse i hverdagen

Fokus på kommunikation og tilgængelighed

KPI’er – ledelsesinformationssystem. Nøgletallet har relation til budget og budgetopfølgning; men også delvis til sundhedspolitikken. Nøgletallet er følgende: 3. Kommunal anvendelse af sygehusaktiviteter Nøgletallet har direkte sammenhæng til budgettet, hvor forbruget kan aflæses i den løbende budgetopfølgning. Målsætninger fra Direktionens strategiplan Målsætningerne er følgende: Vi nytænker kerneopgaven i samarbejde med borgeren. Konkret nytænkes kerneopgaven sygepleje og personlig pleje i samarbejde med borgeren. I den sammenhæng sættes også fokus på effekten af disse aktiviteter. Der tilstræbes i højere grad at koordinere på tværs i organisationen både internt i Sundhed og Omsorg; men også på tværs af fagområder. Desuden sættes fokus på effekten af disse aktiviteter. Vi nytænker kerneopgaven i samarbejde med borgeren i form af et digitalt hverdagsinnovationsprojekt, FSIII, som er en ny fælleskommunal metode for, hvordan data skal dokumenteres og registreres. Borgeren sættes i centrum, og de informationer, der indhentes eller allerede forefindes, skal kunne deles mellem de forskellige medarbejdergrupper, der deltager i opgaveløsningen omkring den enkelte borger. Målsætningerne fra Direktionens strategiplan er ligeledes påført mål, indsatser, dokumentation, opfølgning samt evaluering.

Handicap og Psykiatri Fagområdet Handicap og Psykiatri består af Specialteam (Myndighed), Vendepunktet (nyt tilbud) samt 5 centre, der tilbyder botilbud, dagtilbud og bostøtte inden for det specialiserede område for over 18 årige. De visiterede borgere er primært personer med udviklingshæmning, senhjerneskade, sindslidelse, ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.

Budgettets fordeling på hovedområder Budgettet for Handicap og Psykiatri består af tre elementer. Budgetramme A rummer driftsudgifterne for centrene og specialteam. Budgetramme B rummer boligdelen for almene boliger (huslejeindtægter) og endelig er der anlægsudgifterne. De tre budgetelementer fremgår af nedenstående figur. De enkelte budgetdele specificeres efterfølgende.

48


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

FORDELING AF BUDGET I PROCENT - RAMME A Vendepunktet 0,8

Center Vest 12,8 Skelbækcentret 10,3

Specialteam 36,4

Center Bakkehuset 19,3

Center for socialpsyk., ADHD og Autisme 11,9

Handicap og Psykiatri (1.000 kr.) Centrene

Å-Center Syd 8,6

2019

2020

2021

2022

187.770

188.119

188.258

187.958

Center Vest

37.664

37.734

37.734

37.734

Skelbækcentret

30.511

30.589

30.589

30.589

Center Bakkehuset

56.911

56.960

56.960

56.660

Å-Center Syd

25.259

25.307

25.446

25.446

Center for socialpsyk., ADHD og Autisme

34.996

35.100

35.100

35.100

2.429

2.429

2.429

2.429

Vendepunktet Specialteam

107.363

107.487

107.487

107.787

Køb af pladser

150.759

150.874

150.874

151.174

Salg af pladser

-62.619

-62.619

-62.619

-62.619

10.198

10.198

10.198

10.198

Kontaktperson/ledsageordn.SEL§97og98

1.863

1.863

1.863

1.863

Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion

1.039

1.039

1.039

1.039

Øvrige driftskonti

10.392

10.392

10.392

10.392

Demografi og strategi m.v.

-4.598

-4.589

-4.589

-4.589

329

329

329

329

295.133

295.606

295.745

295.745

Hjælpeordninger SEL § 95 og § 96

Socialtilsyn afregn. Centre Total, Budgetramme A Plejeboliger, VOK Total, budgetramme B Handicap og Psykiatri, anlæg Ramme til udvalgets prioritering, anlæg

-6.630

-6.767

-6.907

-7.051

-6.630

-6.767

-6.907

-7.051

1.106 1.500

Budgetramme A – Centrene og Specialteam Budgetramme A består af 5 centre, som alle er aftaleenheder med selvstændigt budgetansvar under fagchefen. Dertil kommer Specialteam og Vendepunktet. De samlede nettoudgifter på budgetramme A udgør i 2019 ca. 295 mio. kr. Budgetrammen er stort set uændret hen over budgetperioden.

49


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Isoleret set for centrene udgør budgettet 188 mio. kr. i hvert af budgetårene 2019-2022. Centrene er underlagt et ydelsespakkekoncept på hhv. botilbud, bostøtte og dagtilbud. Konceptet indebærer, at en del af centrenes budget er variabel og således afspejler det aktuelle behov. Budgettet varierer i henhold til den enkelte borgers plejebehov, hvorfor centrenes budgetter reguleres løbende igennem året i henhold til de faktiske visiteringer. Tanken er med andre ord, at midlerne følger borgeren. Budgettet til specialteam udgør ca. 107 mio. kr. i 2018 og frem. På årets budgetkonference var der forståelse for de budgetmæssige udfordringer Handicap og Psykiatri går i møde de kommende år, idet området er præget af stigende nettotilgang. Derfor bevilgede byrådet 10,3 mio. kr. til regulering af specialteams budgetramme, samt 1,25 mio. kr. til specialtilbud. Derudover blev der tilført DUT-midler (nye opgaver til kommunerne) med 103.000 kr. til revision af servicelovens voksenbestemmelser samt 373.000 kr. til oprettelse af socialpsykiatriske pladser på landsplan. Udviklingstendenser Udfordringen for Handicap og Psykiatri er præget af en tilgang i brugergruppen, der overstiger afgangen. Det er en tendens, der ikke kun er gældende for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune, men for hele landet. Strategiplanen for de kommende år skal medvirke til at imødegå denne udvikling. I henhold til strategiplanen for Handicap og Psykiatri er der generelt fokus på at udvikle egen drift. Der er i de senere år blevet opført fleksible boliger. Boligerne er fleksible i den forstand, at de fysisk kan flyttes til andre tilbud, hvis behovet ændrer sig i fremtiden. I 2017 blev iværksat et nyt tilbud – Vendepunktet. Vendepunktet skal gribe borgeren inden behovet for hjælp bliver for stort og gennem samtaler eller gruppeforløb arbejde for, at det ikke bliver nødvendigt med varig støtte, eller at støtten bliver mindre indgribende. Vendepunktets resultater følges løbende, ligesom der skal ske en evaluering af tilbuddet. Budgetramme B – Boligdelen ved almenboliger Budgettet til almenboliger omfatter kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under Handicap og Psykiatri. Budgetbeløbet på 6,6 mio. kr., udgør en andel af huslejeindtægten til dækning af renter og afdrag på boliglånet. Anlæg Der er i den kommende budgetperiode afsat 2,6 mio. kr. i 2019 til anlægsprojekter. 1,1 mio. kr. er øremærket fleksible boliger og 1,5 mio. til udvalgets prioritering mellem Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg. Anlægsprojekter (1.000 kr.) 2019 Fleksible boliger 1.106 Ramme til udvalgets prioritering for Handicap og Psykiatri og 1.500 Sundhed og Omsorg Foruden ovenstående har Handicap og Psykiatri iværksat flere anlægsprojekter i budgetåret 2018. Såfremt disse projekter ikke bliver færdiggjorte i 2018, søges de overført til budget 2019.

Politikker – Mål, effekter og indsatser: Med udgangspunkt i den politiske vision ”Et godt liv med handicap”, er der i Ringkøbing-Skjern Kommune formuleret to overordnede politikker: -

Handicappolitikken

-

Politik for Handicap og Psykiatri

”Handicappolitikken” omhandler den mere generelle handicappolitik for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, imens ”Politik for Handicap og Psykiatri” er mere koncentreret omkring fagområdet. ”Handicappolitikken” vil ikke blive gennemgået yderligere, da politikken er tværgående og dermed gældende for hele kommunen. Der henvises til www.rksk.dk for mere information herom. Disse politikker vil i løbet af foråret 2019 blive erstattet af en ny overordnet Handicappolitik.

50


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Aktivitetstal I tabellen neden for fremgår udvalgte aktivitetstal for Handicap og Psykiatri. Aktivitetstallet ”ydelsespakker” viser noget om det gennemsnitlige antal ansigt-til-ansigt timer der tildeles borgerne efter ydelsespakkekonceptet. Aktivitetstallene ”Køb”, ”Salg” og ”Egne” viser noget om de gennemsnitlige udgifter Handicap og Psykiatri har til henholdsvis køb af pladser i andre kommuner, salg af pladser til andre kommuner og udgifter til egne pladser i egen kommune.

Ydelsespakker, gns. pakkestørrelse i timer* Bostøtte Botilbud Dagtilbud Brugere i egne tilbud* Antal brugere i bostøtte Antal brugere i botilbud Antal brugere i dagtilbud

2017 (Pr. oktober)

2018 (Pr. oktober)

2019 (Budget)

ATA Timer/bruger 1,9 21,6 5,0

ATA Timer/bruger 2,0 22,2 5,5

2,1 22,3 5,5

507 231 294

519 238 273

526 237 273

Salg af botilbud til andre kommuner/regioner Antal Gennemsnitsindtægter i tkr./plads Køb botilbud i andre kommuner/regioner Antal Gennemsnitsudgifter i tkr./plads

72,1 655

69,5 663

-

160,3 734

162,8 721

-

Egne botilbud Antal Gennemsnitsudgifter i tkr./plads

161,5 502

168,0 506

-

I nedenstående diagrammer, fremgår udviklingen i botilbud og bostøtte i perioden 2014-2018. Diagrammerne viser, at bostøtten er steget med 37,70% over en 5-årig periode. Det er især pakke 0-3, som er de lave pakker, der samlet set er steget, hvorimod pakke 4-5, som er de høje pakker, samlet set er status que. Fra 2017 – 2018 er bostøtten steget med 1,18%. Her er stigningen fordelt med 33% på pakke 0-3 og 67% på pakke 4-7.

51


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Bostøtte 2014-2018 300 250 200 150 100 50 0

Pakke 0

Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakke 5

Pakke 6

Pakke 7

2014

5

52

155

80

51

25

5

1

2015

14

70

226

87

36

18

5

1

2016

15

63

236

101

42

15

5

1

2017

11

63

255

102

51

20

6

1

2018

10

45

260

118

54

22

5

1

2014

2015

2016

2017

2018

På botilbudsområdet, har der over den 5-årige periode, været et lille netto fald på 2 personer. Desuden ses det, at der fra 2015 til 2016 er sket en ændring i ydelsespakkerne, således at der er en stigning i de høje pakker, mod et fald i de lave. En tendens der også ses i årene 2017 og 2018.

Botilbud 2014-2018 70 60 50 40 30 20 10 0

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakke 5

Pakke 6

Pakke 7

Pakke 8

2014

5

17

47

49

42

60

15

2015

5

18

46

54

42

58

16

2016

5

16

40

53

46

62

15

2017

4

15

37

53

47

59

16

2018

4

13

32

63

51

55

15

2014

2015

2016

2017

2018

52


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Ud over de almindelige pakketildelinger, er der borger som ikke kan passes ind i en pakke. Til disse personer gives der tillægsydelser, i form af mere ATA-tid (ansigt-til-ansigt).

Tillægsydelser & individuelle takster 1.800 1.543 1.494 1.453 1.446

1.600 1.400

1.303,55 1.171 1.115 1.106 1.078 1.032

1.200 1.000 800 600 400

375 379 372 340 271

200 Tillægsydelse ATA-tid (Pakke 7)

Individuel ATA-tid (Pakke 8) 2014

2015

2016

2017

I alt

2018

I perioden 2014-2016, er der grundet besparelser, justeret i timeprisen, tildelingsprocenten og timerne på de enkelte pakker. I 2014 var timeprisen således 315, med en tildelingsprocent på 95%. I 2016 er timeprisen på 312, med en tildelingsprocent på 98,50%. Følgende pakker er blevet reduceret i ATA-tid: Pakke 3; -0,50 time Pakke 4; -0,50 time Pakke 5; -1,00 time Pakke 6; -0,75 time Pakke 7; -1,50 time

Service og Digitalisering Budgettet under området dækker over budgetmidler til begravelseshjælp, befordring, personlige tillæg, boligstøtte og udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

Budgettets fordeling på hovedområder

53


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Øvrige sociale formål 0,4%

Andre sundhedsudgifter 6,2%

Personlige tillæg 14,2%

Boligsikring 29,1%

Boligydelse 50,0%

Budgetforudsætninger – Drift Budgetår – beløb i hele tusinde I alt

2019

2020

2021

2022

46.275

46.275

46.108

46.108

Andre sundhedsudgifter

2.878

2.878

2.878

2.878

Personlige tillæg m.v.

6.591

6.591

6.391

6.391

Boligydelse til pensionister

23.131

23.131

23.164

23.164

Boligsikring

13.475

13.475

13.475

13.475

200

200

200

200

Øvrige social formål

54


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager opgaverne i forhold til flygtningsområdet, sygedagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, førtidspension samt de forsikrede ledige.

Beskæftigelsesområdet Budgettets fordeling på hovedområder

2019 (EKSKL. FLYGTNINGEOMRÅDET) Driftsudgifter til Adagpengemodtagere Driftsudgifter 1% Ledighedsydelse 6% 3%

Seniorjob 1% Førtidspension 36%

Ressourceforløb/job afklaringsforløb

Løntilskud til personer i fleksjob 15%

Revalidering 4%

A-dagpenge 9%

Kontanthjælp 8%

Budgetforudsætninger fordelt på hovedområder – drift (1.000 kr.)

Sygedagpenge 9%

Budget 2019

Førtidspension

280.500

Sygedagpenge

66.153

Kontanthjælp

65.230

A-dagpenge

69.931

Revalidering

29.946

Løntilskud til personer i fleksjob

113.075

Ressourceforløb/jobafklaringsforløb

63.506

Ledighedsydelse

27.358

Driftsudgifter

45.580

Driftsudgifter til A-dagpengemodtagere

6.769

Seniorjob

7.499

Total beskæftigelse ekskl. Flygtningeområdet

775.547

55


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Generelt Det samlede budget for Beskæftigelsesudvalget er for 2019 blevet beskåret med ca. 21,5 mio. kr. Det skyldes bl.a., at refusionen vedr. driftsudgifter er omlagt, dels at udgifterne til a-dagpenge og lign. er lavere end tidligere. Fælles for disse forventninger er imidlertid, at det alt sammen er afhængig af landets generelle økonomi og af det kommende års flygtningetilstrømning.

Beskæftigelsespolitik – Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Borgere for offentlig forsørgelse i RKSK (Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget ydelsen i kortere eller længere tid inden for de valgte måneder)

Antal personer

Antal personer

Oktober 2017

Mål oktober 2019

A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Sygedagpenge (KMD tal uge 44) Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ledighedsydelse I alt

632 348 294 291 507 302 213 239 2.826

630 425 310 200 500 250 230 190 2.735

Tilgang Førtidspension RKSK (personer)

2017

2019

179 38

130 30

2017

2019

137

135

Alder i alt Under 40 år

Tilgang Fleksjobordningen (personer)

(målingen opgør antal 16-66 årige, der inden for den valgte periode for første gang tilgår fleksjobordningen, dvs. enten kommer i fleksjob eller modtager ledighedsydelse) Målsætning 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Antal virksomheder i RKSK

2.135

Samarbejdsgrad i alt Andel af virksomhedskontakter i kom munen i pct. (Ministermået) Oktober 2017

Samarbejdsgrad i alt Andel af virksomhedskontakter i kom munen i pct. (Ministermået) Oktober 2017

29,8%

35%

Målsætning 3: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Kontanthjælp – antal personer Jobparat Aktivitetsparat

Oktober 2017

Oktober 2019

71 276

115 310

56


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Målsætning 4: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Besparelse HOS

Budget 2018

Budget 2019

4,5 mio. kr.

6 mio. kr.

Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder i pct./personer Juni 2018 14,3% / 7 personer 47,3% / 148 personer

Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder i pct. December 2019 20% 37%

Målsætning 5: Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)

A-dagpenge Kontanthjælp

Integrationsområdet Antallet af flygtninge beror på en aftale mellem kommunerne i Region Midtjylland. Kvoten for RingkøbingSkjern Kommune ligger i 2019 foreløbigt på 25 flygtninge. Der modtages derud over en del familiesammenføringer. I aftalen omkring fordeling af flygtninge indgår ikke familiesammenføringer. Det poienteres, at det er en foreløbig udmelding, idet antallet kan ændres, hvis der igen kommer yderligere pres på flygtningestrømmen. Budgettets fordeling på hovedområder:

2019 - FLYGTNINGEOMRÅDET Beboelse - nettoudgift 6% Kontanthjælp til flygtninge 46%

Integrationspro gram/-forløb 48%

Budgetforudsætninger – Flygtningeområdet (1.000 kr.) Beboelse - nettoudgift

Budget 2019 2.342

Integrationsprogram/-forløb

18.886

Kontanthjælp til flygtninge

17.775

Total flygtningeområdet

39.003

57


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Integrationspolitikken – Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. Andel beskæftigede flygtninge og familie til flygtninge i måneden i pct. (ministermål)/(antal personer) Juli 2018

Andel beskæftigede flygtninge og familie til

39,4% / 197 personer

42%

flygtninge i måneden i pct.(ministermål) December 2019

58


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for dele af opgaverne under Land, By og Kultur. Land, By og Kultur varetager opgaver der relaterer sig til Bypolitikken, Mobilitetspolitikken samt Natur- og ressourcepolitikken. Budgettet under Land, By og Kultur dækker over udgifter under Kultur, Natur, Fritid, Brand og Redning, Trafik, Vej og Havne, Land- og Vand samt det brugerfinansierede område Affald- Genbrug.

Budgettets fordeling på hovedområder for det skattefinansierede område: Budgettet for 2019 for det skattefinansierede område på 182 mio. kr. netto er fordelt på følgende overordnede områder:

2019 Land og Vand 6%

Kultur, Natur og Fritid 5%

Brand og Redning 10%

Trafik og Vej 79%

Budgetforudsætninger skattefinansieret område - drift: Område (1.000 kr.)

2019

2020

2021

2022

Kultur, Natur og Fritid (inkl. havne) Brand og Redning Trafik og Vej Land og Vand Land, By og Kultur i alt

6.610 13.145 103.416 8.408 131.579

6.610 13.145 99.774 8.408 127.937

6.060 13.145 100.350 8.408 127.963

6.060 13.145 100.350 8.408 127.963

Den største udgiftspost i Land, By og Kultur i 2019 er Trafik og Vej med 103 mio. kr.

Budgetforudsætninger brugerfinansieret område - drift: Område (1.000 kr.) Affald- Genbrug

2019 -3.728

2020 -3.728

2021 -3.728

2022 -3.728

For det brugerfinansierede område der omfatter området AffaldGenbrug herunder Dagrenovationsområdet er der budgetteret med en forventet nettoindtægt på 3,684 mio. kr. årligt.

59


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Nye tiltag og budgetændringer for 2019 Ejendomscentret er fra 2019 overgået til Økonomiudvalget og budgettet er på baggrund heraf reduceret med ca. 55 mio. kr. Herudover blev budgetlægningen for 2019 godkendt med følgende driftsmæssige budgetændringer for Teknik- og Miljøudvalgets område: Projekt (1.000 kr.) Vejafvandingsbidrag til Forsyningen – forøgelse Nationalpark sekretariat Stauning Lufthavn – forøgelse af driftstilskud Fastholdelse af erhverv på Ringkøbing Havn – afledt drift Andel af effektiviseringsrammen Vejvedligeholdelse - belægning I alt

2019 530 550 48 100

2020 530 550 48 100

2021 530

2022 530

48 100

48 100

-373 4.000 4.491

1.228

678

678

Ændringer, som følge af ændrede opgaveportefølje - DUT: DUT-sager: (1.000 kr.)

2019

Individuel handicapkørsel til blinde og stærkt svagtsynede

330

2020

2021

330

2022

330

330

Anlæg. Der er afsat i alt 131 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Teknik- og Miljøudvalget i budgetperioden. Af de 131 mio. kr. udgør anlægsbudgettet for det brugerfinansieret område 42,8 mio. kr. Budgettet er fordelt på følgende områder: Projekt (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og natur 12.436 5.891 5.891 5.891 Trafik og veje 24.195 9.809 6.422 6.422 Havne 2.903 555 555 555 Kultur, natur og fritid 1.682 1.682 1.682 1.682 Affaldshåndtering (brugerfinansieret) 4.550 28.750 9.500 0 I alt 45.766 46.687 24.050 14.550

Aktivitetstal for 2019: Trafik, Veje og Havne - Vedligeholdelse af vejnet (belægning), km Affald og Genbrug - Tilmeldte husstande - Tilmeldte virksomheder

2018

Forventet 2019

Pris pr. aktivitet 2018

Pris pr. aktivitet 2019

1.540

1.540

12.353

14.506

32.807 623

32.868 642

1.048 3.998

1.067 3.880

Bypolitik: Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område ikke afsat noget drifts- eller anlægsbudget, der kan henføres til politikken. Politikken berører både Økonomi- og Erhvervsudvalgets område og Teknik- og Miljøudvalgets område. En del af politikken vil være forankret i Planlægningsafdelingen og vil have udgangspunkt her. Nogle projekter kan medfinansieres af drifts- og anlægspuljer inden for Teknik- og Miljøudvalget.

Bypolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Vi styrker relationer og samarbejder i og imellem byerne. Mål (effekter) Indsats Byerne vækster og bruger hinandens ressourcer og potentialer på tværs. Der er sammenhængskraft

 Sammen med blandt andre handel- erhverv- og turistområderne etableres samarbejder i og imellem hovedcenterbyerne med henblik på udvikling af

60


TEKNIK-

Mål (effekter) og synergier i og imellem byerne indadtil og udadtil i kommunen.

OG

MILJØUDVALGET

Indsats byernes fysiske muligheder. Der afholdes årlige møder med en eller flere hovedcenterbyer.

Målsætning 2: Vi skaber attraktive, levende, grønne og funktionelle byer for borgerne, virksomheder og gæster Mål (effekter)

Indsats

Byernes potentialer og vækstmuligheder udnyttes med henblik på Det gode liv. I kommunen er der mulighed for et liv tæt på naturen og tilgængelighed til grønne og blå områder i om omkring byerne.

 Der udarbejdes fysiske helhedsplaner for udvalgte byer med særlige udviklings- vækst- og omdannelsespotentialer, minimum én plan i den 4-årlige periode Kommunen indgår i minimum 1 projekt pr. år. Konkrete eksempler: Den grønne korridor i Skjern Ringkøbing K- Naturprojektet Nationalpark Skjern Å – Formidlingscenter Det grønne danmarkskort

Kommunen videreudvikler levende og attraktive byer og byrum via kulturprojekter, herunder midlertidige byrumsprojekter og aktiviteter.

Der gennemføres minimum 1 projekt i perioden. Pop Up Havn

Mobilitetspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til mobilitetspolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Trafik og Vej samt Havne. Driftsbudgettet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 2022 Vejdrift, i alt 72.404 68.777 69.353 69.353 Vejplanlægning 420 793 793 793 Færdselstællinger 269 269 269 269 Færdselstavler og kantpæle 1.562 1.562 1.562 1.562 Afvandingsforanstaltninger 9.161 9.161 9.161 9.161 Broer, tunneller og autoværn 956 956 956 956 Brolægning 3.948 3.948 3.948 3.948 Grusveje 1.834 1.834 1.834 1.834 Vejbelysning - drift og vedligehold 9.229 9.229 9.229 9.229 Beplantning 3.014 3.014 3.014 3.014 Renholdelse/fejning af veje m.v. 4.176 4.176 4.176 4.176 Matrikulære udskillelser 435 435 435 435 Trafiksikkerhedskampagne/information 102 102 102 102 Større reparations- og fornyelsesarbejde 1.635 1.635 1.635 1.635 Signalanlæg, torontoanlæg m.v. 408 408 408 408 Drift af Ringkøbing K. 576 576 Asfaltreparationer 21.297 17.297 17.297 17.297 Vintertjeneste - ikke vejrafhængige 3.247 3.247 3.247 3.247 Vintertjeneste - vejrafhængige 6.262 6.262 6.262 6.262 Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbej. 544 544 544 544 Driftsoptimering og registreringer 1.413 1.413 1.413 1.413 Græsslåning 2.038 2.038 2.038 2.038 Vejudstyr 306 306 306 306 Leje af p-plads Hvide Sande 148 148 148 148 Vej og Park, drift -611 -611 -611 -611 Kollektiv trafik 31.608 31.608 31.608 31.608 Trafik og Vej, i alt 103.401 99.774 100.350 100.350 Havne -1.982 -1.982 -1.982 -1.982 Trafik og Vej samt Havne, i alt 101.419 97.792 98.368 98.368

61


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

På anlægsdelen er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) Belysningsanlæg/Reinvesteringer Pulje til stianlæg Pulje til byforskønnelsesprojekter Bygværker Trafiksikkerhedsprojekter Belægninger - prioriteres løbende Pulje til diverse småprojekter TMU-anlægspulje Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium Fastholdelse af erhverv på Ringkøbing Havn Anlægstilskud Stauning Lufthavn Havneprojekter Stauning Havn – kajanlæg og broer Anlæg, i alt

2019 539

1.077 1.616 1.043 531 6.189 10.000 2.000 1.200 555 2.348 27.258

2020 539 2.087 1.616 1.077 1.616 1.043 531

2021 539

2022 539

1.616 1.077 1.616 1.043 531

1.616 1.077 1.616 1.043 531

1.300 555

555

555

10.524

7.137

7.137

Mobilitetspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Vi vedligeholder og udbygger den trafikale infrastruktur i kommunen så vejnettet lever op til behovet for både personbiltransport og erhvervstransport. Målsætning 2: Vi investerer i udvikling og vedligeholdelse af trafikale tilbud til cyklister, gående og handicappede. Målsætning 3: Den kollektive trafik skal løbende tilpasses behovet, og bidrage til at ”forkorte” afstandene i kommunen. Mål (effekter) Kommunens vej- og stinet vedligeholdes, således af fremkommeligheden sikres både sommer og vinter. Dette gøres bl.a. gennem overholdelse af renholdelsesregulativ samt opretholdelse af vejkapitalen Kommunens overordnede vejnet udbygges således at vejene fremtidssikres både i forhold til trafikmængder og klimaforandringer. Udbygningen skal målrettes i overensstemmelse med vejplanlægningen og klimaplanlægningen Der skal ske en halvering af antallet af dræbte og kvæstede i trafikken fra 2011 til 2020 i overensstemmelse med færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Cyklismen i kommunen skal øges med 5 – 10 % inden 2020. Dette gøres ved anlæggelse af nye stier til sammenbinding af eksisterende cykelstier samt nye stier både i byerne og i naturen. Der skal arbejdes med at forbedre tilgængeligheden i trafikken, således at alle trafikanter kan færdes nemt og selvstændigt i byerne. Den kollektive trafik skal have fokus på transport til og fra undervis-

Indsats Der skal igangsættes en løbende harmonisering af de offentlige veje og stier, således at driftsmidlerne på sigt anvendes på veje og stier, der reelt set kan betegnes som værende offentlige.

 Der udarbejdes en vejplan og et projektkatalog som bl.a. skal være med til at sikre at vejene udbygges der, hvor det samfundsmæssigt set giver mest mening Der skal arbejdes for en udbygning af statsvejen, rute 15 til 2+1 vej

 Vi deltager i mindst 2 landsdækkende trafiksikkerhedskampagner hvert år Der udarbejdes uheldsanalyser mindst hvert andet år, således at fysiske indsatser kan målrettes både i by og på land Der skal udarbejdes en skolevejsanalyse i forbindelse med arbejdet med stiplanen Der skal udarbejdes en ny stiplan for prioritering af midler til stier de næste 5 – 10 år frem. Der søges løbende om statstilskud til de nye stier. I perioden 2015 – 2019 søges der om tilskud til mindst 3 stier

 Der gennemføres tilgængelighedsinspektioner på stiruten ”Fjorden rundt” i løbet af 2016

 Køreplanerne optimeres løbende i forhold til brugernes behov.

62


TEKNIK-

Mål (effekter) ningstilbud samt pendlerruter. Dette sker med skolebuser, lokal og regionalruter. Tiden i bussen skal udbyttes positivt. Der skal være brugbare og tilfredsstillende alternativer til de store busser uden for de store rejsetidspunkter morgen og eftermiddag Sammenhæng til budget:

OG

MILJØUDVALGET

Indsats Vi vil facilitere muligheden for at andre aktører kan møde skolebørnene og de unge i busserne og udnytte tiden kreativt.

 Flextur skal gøres mere brugervenlig, særligt for de unge Kendskabet til flextur skal udbredes via information Budgettet i forhold til de opstillede målsætninger og mål udgør drifts- og anlægsbudgettet til Trafik, Vej og Havne samt driftsbudgettet til Kollektiv Trafik, hvor Midttrafik varetager en stor del af opgaven.

Natur- og ressourcepolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til natur- og ressourcepolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Land og Vand, Kultur, Natur og Fritid samt Affald- Genbrug der hører under Trafik, Vej. Driftsbudgettet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 2022 Kultur, Natur og Fritid, i alt Naturfredning Momhøje Naturcenter Nationalpark Skjern Å - forundersøgelse Diverse grunde og jordstykker Grønne områder/Fritidsområder Diverse grunde og jordstykker Legepladser Skove og Naturområder Parker og grønne områder Flagning, juleudsm., kunstværker m.v. Naturbeskyttelse Strandrensning

Land og Vand, i alt Fællesudg./indtægter - vedl. Vandløb Bekæmpelse af bjørneklo Restaureringsarbejder Pumpe- og landvindingslag Olieforurening langs Vesterhavet Miljøtilsyn - virksomheder Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. Rottebekæmpelse Øvrige skadedyr I alt

8.592 1.398 78 550 -480 7.046 860 350 2 3.400 982 200 1.252

8.592 1.398 78 550 -480 7.046 860 350 2 3.400 982 200 1.252

8.042 1.398 78

8.042 1.398 78

-480 7.046 860 350 2 3.400 982 200 1.252

-480 7.046 860 350 2 3.400 982 200 1.252

8.408 4.940 50 2.188 0 10 -847 2.320 -302 49 17.000

8.408 4.940 50 2.188 0 10 -847 2.320 -302 49 17.000

8.408 4.940 50 2.188 0 10 -847 2.320 -302 49 16.450

8.408 4.940 50 2.188 0 10 -847 2.320 -302 49 16.450

Herudover er der på det brugerfinansierede område afsat følgende driftsbudget for perioden: Område (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 Dagrenovation 833 833 833 Genbrugsstationer -4.561 -4.561 -4.561 Affald – Genbrug i alt -3.728 -3.728 -3.728 På anlægsdelen er der på det skattefinansierede område afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 Naturområder 1.061 1.061 1.061 Kystsikring - Vesterhavet 3.714 3.769 3.769 Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr. 1.061 1.061 1.061 Klimasikring Skelbækken (Ringkøbing) 6.600 Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan 435 435 435

2022 833 -4.561 -3.728

2022 1.061 3.769 1.061 435

63


TEKNIK-

Projekter (beløb i hele tusinde) Imødekommenhed Gearingspulje Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Anlæg i alt

OG

MILJØUDVALGET

2019 160 565 522 14.118

2020 160 565 522 7.573

2021 160 565 522 7.573

På anlægsdelen for det brugerfinansierede område er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 Udsortering organisk affald – helårsbeboelse 25.750 Udsortering organisk affald – sommerhuse 9.500 Skjern Genbrugsplads – renovering 1.900 Etablering af døgnstationer 250 Renovering af Hvide Sande Genbrugsplads 2.000 3.000 Nye haller Kloster og Bork Genbrugsplads 400 Anlæg i alt 4.550 28.750 9.500

2022 160 565 522 7.573

2022

0

Natur- og ressourcepolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Naturen og den biologiske mangfoldighed skal være med til at danne rammen for borgernes livskvalitet, gæsternes oplevelser og kommunens udvikling. Målsætning 2: Vi forvalter naturressourcerne og kulturlandskabet, så det understøtter den vestjyske identitet og sammenhængskraft. Målsætning 3: Vi vil være en kommune, hvor affald opfattes som en ressource for produktion og energi Målsætning 4: Vi forbereder os til fremtidens klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning Mål (effekter) Vi skaber gennem en natur- og friluftsplan mulighederne for, at naturområderne kan prioriteres i forhold til beskyttelse og benyttelse. Vi vil sikre biodiversiteten gennem målrettet naturpleje og således forøge indsatsen for beskyttelse af de truede og sjældne naturtyper og arter, fordi det også medfører bedre betingelser for den mere almindelige natur. Gennem samarbejde og dialog skaber vi sammen med borgerne grundlaget for projekter og aktiviteter til gavn for beskyttelse af naturen. Vi vil sikre rent drikkevand og balanceret udnyttelse af grundandet ud fra opgørelser af grundvandsdannelsen og indvindingsmængderne. Det vestjyske landskab og naturressourcerne grundvand og biomasse sikres som kommunens råstof for nu og i fremtiden.

Mindst 50% genanvendelse af fokusmaterialerne fra husholdninger inden 2022.

Indsats Vi udarbejder en natur- og friluftsplan Vi foretager registrering og prioritering af områder i natur- og friluftsplanen I forbindelse med plejetiltag indtænkes tilgængelighed og adgang Vi understøtter partnerskabsprojekter mellem lodsejere og brugere m.v.

 Vi vil formidle og informere om og arbejde for øget tilgængelighed til naturområder i det åbne land og herigennem bidrage til en understøttelse af, at der ikke sker en fraflytning fra landområderne Information og formidling om naturværdier og naturoplevelser – herunder støttemuligheder til naturforbedringer Formidling til havebrug om nødvendig begrænsning af gødning og sprøjtemidler af hensyn til drikkevandet Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder Formidlingskampagne om, hvorfor det er vigtigt, at vi skal have styr på haveboringerne Der arbejdes for en udvikling og forbedring af visuelle oplevelser omkring udsigter, kulturelle bygninger og seværdigheder – og som grundlag herfor iværksættes en kortlægning af de kulturelle og landskabeligt værdifulde områder Vi vil videreudvikle stifinder, så det kan bruges og bliver brugt af så mange som muligt i det daglige Vi udarbejder ordninger for: Indsamling af organisk affald, indsamling af emballageplast Deltagelse i forsøg med Esbjerg Kommune om indsamling af organisk affald – herunder indsats for at få adskilt glas, papir, pap, plast, metal og træ

64


TEKNIK-

Mål (effekter)

Alle Kommunens institutioner skal optimere sortering af affald og bidrage til en bedre ressourceudnyttelse Vi vil informere og vejlede virksomheder, så der kommer fokus på bedre ressourceudnyttelse og på affald som ressourcer til genanvendelse

Vi vil kombinere klimatilpasning og naturgenopretning

Vi vil i den konkrete planlægning for byudviklingen indtænke klimatilpasning Sammenhæng til budget:

OG

MILJØUDVALGET

Indsats Igangsætning af undersøgelse af og optimering af sortering af affald i etageejendomme Der tages kontakt til institutionerne, og der udarbejdes en håndbog/vejledning om affaldssortering

Tage initiativ til at skabe kontakt og dialog mellem virksomheder, som kan indgå i cirkulær økonomi Optimering og håndtering af bygge- og anlægsaffald Samarbejde med virksomheder og borgere om bedre udnyttelse af ressourcerne lokalt. Tværfaglig projekt GRO (Grøn Ressource Optimering), som skal inspirere og facilitere produktionsvirksomheder til at opnå lavere omkostninger på forbruet af energi og råvarer gennem optimering af energiforbrug, råvareforbrug, processer og affaldsgenanvendelse Der udarbejdes en risikokortlægning i hele kommunen, så der skabes et overblik over, hvor der skal sættes ind med forebyggende foranstaltninger Der igangsættes forarbejde for udførelse af to af de højest prioriterede LARprojekter (handler om vandtilbageholdelseseffekter – fra ”sengen til engene”) Der arbejdes for en tidlig dialog med projektmagere for at sikre LARoptimering Budgettet i forhold til de opstillede målsætninger og mål udgør drifts- og anlægsbudgettet til Land og Vand, Kultur, Natur og Fritid samt det brugerfinansierede område Affald- og Genbrug.

65


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget har ansvaret for opgaverne under Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning.

Børn og Familie Børn og Familie varetager opgaver, der relaterer sig til Børne- og familiepolitikken og budgettet dækker over budgetmidler til udsatte børn og unge, sundhedspleje, tandpleje, PPR og Børn- og ungelæge

Budgettets fordeling på hovedområder:

Netttoudgifter 2019 - procentvis fordeling Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 2,7% PPR 7,7%

Døgninstitutioner 14,0%

Sundheds plejen 5,1%

Sikrede døgninstitutioner 2,4%

Tandplejen 12,3%

Familiecentret 8,8%

Plejefamilier 23,1%

Børn og Ungelæge 0,5%

Forebyggende foranstaltninger 15,0%

Opholdssteder 8,3% Kvindekrisecentret 0,2%

Budgetforudsætninger – Drift Hele 1.000 kr. Børn og Familie

Budgetår

2019

2020

2021

2022

210.059

207.048

205.756

205.340

PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

16.048

16.015

16.015

16.015

Den kommunale tandpleje

25.766

25.435

25.161

24.870

Sundhedsplejen

11.469

11.173

11.055

10.930

Børn og Ungelægen

1.076

1.076

1.076

1.076

Familiecentret RKSK

17.619

17.619

17.619

17.619

Opholdssteder mv. for børn

14.750

14.750

14.750

14.750

Forebyggende foranstaltninger

31.580

30.255

29.355

29.355

Plejefamilier

51.214

50.188

50.188

50.188

Døgninstitutioner for børn og unge

29.444

29.444

29.444

29.444

66


BØRNE-

Hele 1.000 kr.

OG

F AMILIEUDVALGET

Budgetår

Sikrede døgninstitutioner Kvindekrisecentre Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

2019

2020

2021

2022

5.081

5.081

5.081

376

376

376

5.081 376

5.636

5.636

5.636

5.636

Nye tiltag og budgetændringer for 2019 Ved fastlæggelse af budgetrammerne i marts 2018, blev det besluttet at forlænge forsøgsordningen med gratis psykologhjælp til unge (Bag facaden), hvortil der blev afsat 0,8 mio. kr. fra 2019 og fremefter. Det afsatte beløb blev ved budgetvedtagelsen forhøjet med 0,2 mio. kr. til 1 mio. kr. til finansiering af, at aldersgruppen bliver udvidet pr. 1. januar 2019 til at omfatte unge i alderen 13 - 25 år. Som følge af Børn og Familie's stigende udgifter i 2018 til anbringelser/sikrede institutioner er budgetrammen til Børn og Familie forhøjet med netto 6 mio. kr. Beløbet fordeler sig med en forhøjelse af budgettet til sikrede institutioner med 2 mio. kr. og en forhøjelse af anbringelsesbudgetterne med 8 mio. kr. Herfra er dog trukket forventede besparelser på 4 mio. kr. som følge af de tiltag Børn og Familie har igangsat i løbet af 2018 med kontraktforhandler og familierådslagning. Herudover blev det ved budgetvedtagelsen besluttet følgende mindre budgetkorrektioner:

• • •

294.000/261.000 kr. til Cool Kids under PPR. 247.000 kr. afsat til Sundhedsplejen til udvidelse af tilbuddet til alle børn, unge og deres familier med overvægtsproblematikker . 400.000 kr. til forøgelse af PPR's normering med henblik på nedbringelse af ventetiden på udarbejdelse af Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV'er)/udredninger.

Under Børn og Familie er der afsat en uudmøntet udviklingspulje på 2,2 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Anlæg Der er afsat følgende på anlægsbudgettet for 2019 og overslagsårene.

Investeringsoversigt Hele 1.000 kr. Tandplejen – borgerbooking Etablering af aflastningstilbud I alt

2019 360 1.000 1.360

2020

2021

2022

0

0

0

Aktivitetstal Anbragte børn og unge

Budgetteret antal 2018

Budgetteret antal 2019

Gennemsnitspris 2019

98 6 15 10 9

103 6 15 10 5

448.311 155.000 983.333 201.000 100.000

19

5

Budget 2019 Hele 1.000 kr.

Plejefamilie Netværksplejefamilie Opholdssteder Kost og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner for unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Døgninstitutioner for unge med sociale adfærdsproblemer

kr. kr. kr. kr. kr.

46.176 945 14.750 2.010 500

16

1.309.00 kr.

20.944

9

944.000 kr.

8.500

67


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

Dagtilbud og Undervisning Dagtilbud og Undervisning varetager opgaver, der relaterer sig til Børne- og familiepolitikken og budgettet dækker over budgetmidler til drift af kommunale, selvejende og private skoler og dagtilbud.

Budgettets fordeling på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning netttoudgifter 2019 procentvis fordeling Særlige dagtilbud 1%

Dagplejen 6%

Dagtilbud - central 2%

Tilskud til privat pasning og inst. 5%

Folkeskoler decentral 38%

Dagtilbud decentral 14%

UU, ungdomsskole, STU, EGU 5%

Fri- og efterskoler 10% Folkeskoler - central 3% Specialundervisning…

Befordring 2%

SFO 4%

Budgetforudsætninger – Drift Hele 1.000 kr.

Budgetår

Dagtilbud og Undervisning Folkeskoler – decentral Folkeskoler – central SFO Befordring Specialundervisning Fri- og efterskoleelever UU, STU, EGU og Ungdomsskole Dagtilbud – decentral - netto Dagtilbud – central Særlige dagtilbud Dagplejen Tilskud til private institutioner/passere og tilskud til pasning egne børn

2019 793.866 299.805 19.925 30.444 19.819 86.522 75.465 39.992 107.866 19.189 6.030 45.489 43.320

Nye tiltag og budgetændringer for 2019 Ved fastlæggelse af budgetrammerne i marts 2018 blev det besluttet at genindføre tilskuddet til forældre til pasning af egne børn, hvortil der blev afsat 2 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen blev budgetrammen for

68


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

Dagtilbud og Undervisning reduceret med 1 mio. kr. som følge af en forventning om, at der med indførelse af tilskuddet, bliver behov for færre pladser i dagplejen og dagtilbud. Herudover blev det besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. til styrkelse af 0 - 6 års området. Udmøntningen af det afsatte beløb skal godkendes af Byrådet efter indstilling fra Børne- og Familieudvalget. Der er ikke afsat nogen form for budgetbuffer på området i form af rådighedspulje eller lignende.

Anlæg Der er afsat følgende på anlægsbudgettet for 2019 og overslagsårene.

Investeringsoversigt Hele 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

IT-strategi 2017-2020 IT-strategi, Dagtilbud og Undervisning Tim Skole og Fresiahaven Pladsproblemer på Skjernåskolen I alt

5.478 0

5.525 0

8.156

8.061

23.992 4.300 33.770

0 5.525

8.156

8.061

Budgetteret antal 2018

Budgetteret antal 2019

Gennemsnit pris 2019

Aktivitetstal Dagtilbud Dagpleje Børn

-

Dagplejere

Tilskud til privat pasning Dagtilbud - inklusiv selvejende Vuggestuebørn

-

-

Børnehavebørn

Skolebørn

Private institutioner – i alt Vuggestuebørn

Budget 2019 Hele 1.000 kr.

544

149

146

Brutto 113.162 kr. Netto 84.872 kr. -

235

245

59.543 kr.

14.588

215

235

Brutto 138.723 kr. Netto 108.204 kr. Brutto 76.490 kr. Netto 57.368 kr. Brutto 28.117 kr. Netto 19.682 kr.

32.600

1.475

47

523

1.510

45

59.184 44.388 -

25.428 115.500 88.569 1.265 911

584 65

584 86

89.698 kr.

25.715 7.714

-

Børnehavebørn

338

350

56.374 kr.

19.731

-

Skolebørn

-

Skolebørn o/59 børn

141 40

134 40

7.575 kr. 6.725 kr.

1.015 269

27

27

92.593 kr.

2.500

14

14

100.000 kr.

-1.400

Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Undervisning Elevtal i folkeskoler pr. 5. september

69


BØRNE-

0.

– 9. klassetrin

OG

F AMILIEUDVALGET

Budgetteret antal 2018

Budgetteret antal 2019

Gennemsnit pris 2019

Budget 2019

5.262

5.079

58.156 kr.

295.372

106

106

51.925 kr.

5.504

86

86

69.500 kr.

6.000

41

41

69.500 kr.

-2.850

1.696

1.546

Brutto 24.887 kr. Netto 12.195 kr. Brutto 13.118 kr. Netto 6.428 kr.

38.475

(excl. grunde og bygninger)

10. klassetrin Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Skolefritidsordninger

SFO-klubber

Mellemkommunale betalinger til SFO v/folkeskoler Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Elever i friskoler pr. 5 september Børn indskrevet i SFO ved friskoler pr. 5. september Elever i efterskoler pr. 5. september Specialområdet Skjernåskolen Skjernåskolens SFO Rindum Kjærgaard Centerklasserne Dagskolen, Opsund Undervisning i regionale tilbud Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

275

255

18.853 3.345 1.639

15

11

22.750 kr.

250

13

18

22.750 kr.

-400

1.263

1.285

36.738 kr.

47.208

322 722

316 735

7.380 kr. 34.957 kr.

2.332 25.925

102 69 78 150 20 6

115 70 78 146 20 6

286.583 kr. 73.800 kr. 270.897 kr. 139.719 kr. 186.800 kr. 424.000 kr.

32.957 5.166 21.130 20.399 3.736 2.542

10

11

345.454 kr.

3.800

15

15

275.000 kr.

4.124

29

29

275.000 kr.

-7.968

3

3

46.666 kr.

140

2

2

86.500 kr.

-173

27

28

172.000 kr.

4.812

53

48

212.292 kr.

10.190

18

23

247.739 kr.

5.698

visiterede -

Betalinger til kommuner anbragte

-

Betalinger fra kommuner

Mellemkommunale betalinger til SFO ved specialskoler Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU) STU-huset, Tarm -

Betaling til/fra andre kommuner

Specialbørnehaven

Børne- og Familiepolitik - Mål, effekter og indsatser: Børne- og familiepolitikken dækker både Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning. Målsætning 1 – Fælles børne- og ungesyn:

70


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdes ud fra et fælles anerkendende og ressourceorienteret syn på børn og unge i et samarbejde med forældrene, som bygger på tillid og respekt. Mål (effekter) Dagplejen, dagtilbud, skoler og i Børn og Familie skal der arbejdes ud fra et fælles syn på børn og læring, for at skabe den røde tråd. Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Det forventes derfor, at forældrene involveres og støtter målene og arbejdet.

Indsats Der iværksættes tiltag med henblik på udvikling af personalets relationskompetencer.

Målsætning 2 – Faglighed: Børn og unge skal lære og udvikle sig bedst muligt inden for de givne rammer. Mål (effekter) Alle børn i dagtilbud skal møde passende udfordringer og have mulighed for at lære og udvikle sig så meget, de kan.

Børne- og Familieudvalget forventer, at skolerne i Ringkøbing-Skjern kommune når målene med folkeskolereformen, herunder at

Indsats • For at støtte udviklingen af kvalitet og faglighed skal der arbejdes systematisk med videndeling og med fælles tilgange til udvikling af læringsmiljøerne med udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden. • Som støtte for den fælles kvalitetsudvikling udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport med mål for de enkelte dagtilbud. • Der skal arbejdes med synlige læringsmål, aktiviteter og evaluering i forhold til det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske personale. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal udvikles, således at formulering af mål og evaluering af praksis i højere grad end i dag bliver fundamentet for videndeling. • Den faglige ledelse i dagtilbuddene skal styrkes ved at formulere klare mål for ledelsen og ved at opprioritere efter- og videreuddannelse for lederne. • Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år • Elevernes trivsel skal øges

Målsætning 3 – Overgange og helhed: Der skal sikres gode overgange og helhed i indsatsen. Mål (effekter) Alle børn, der starter i et nyt dagtilbud eller skole eller har brug for hjælp fra Børn og Familie, skal forbinde overgangen eller indsatsen med tryghed, forudsigelighed og anerkendelse. Vigtige informationer om barnet må ikke tabes i forbindelse med overgangen.

Indsats • Børn og Familie har pligt til at samarbejde med andre professionelle, foruden børn, unge og deres forældre, så alle parter oplever helhed og sammenhæng i både tilbud og indsatser.

Målsætning 4 – Aktive medborgere: Forældre og andre nære voksne er en afgørende ressource ikke kun i forhold til det enkelte barn, men også som støtte for de professionelle der, hvor børnene færdes. Mål (effekter) Det er vigtigt, at forældrene tager et medansvar, hvor barnet indgår i et fællesskab.

Indsats • Forældrene skal tages alvorligt og mødes med anerkendelse. De professionelle skal kunne rumme, at forældrene er forskellige. • Der arbejdes målrettet med forældresamarbejde, hvor forældrene mødes åbent som ligeværdige samarbejdspartnere i samarbejdet omkring det enkelte barn. • Det gode samarbejde med forældrene skal styrkes. • Børn og Familie skal hjælpe og støtte børn og unge i deres nærmiljø og inddrage de ressourcer, der er til stede i familien, det private netværk og det professionelle netværk. • Børn og Familie udarbejder en strategi for samarbejdet med de nære voksne.

71


BØRNE-

Mål (effekter) Borgerne tager medansvar og yder en indsats for fællesskabet, fordi det giver den enkelte indhold i tilværelsen og styrker fællesskabet i kommunen.

OG

F AMILIEUDVALGET

Indsats • Børne- og Familieudvalget ønsker at styrke det aktive medborgerskab ved aktivt at engagere og påskønne frivillig indsats som supplement til den indsats, der ydes af de ansatte. • Interessen for at deltage i forældrebestyrelser og skolebestyrelser skal styrkes. Der skal gøres en indsats for at få flere forældre til at stille op til valg til bestyrelsen. • Alle skoler forventes at åbne sig over for lokalsamfundet og indlede samarbejde med erhvervs- og foreningslivet og andre relevante samarbejdspartnere. • Alle dagtilbud og skoler skal beskrive hvilke aktiviteter, forældrene og andre kan deltage i som frivillige. • Dagtilbud og Undervisning har ansvar for at formalisere den frivillige indsats, således at frivillige får mere information og lettere kommer i kontakt med dagtilbud og skoler.

Målsætning 5 – Fællesskaber og trivsel: Alle børn og unge skal inddrages i fællesskabet med grundlæggende respekt for deres ressourcer og særegenhed. Børne- og Familieudvalget ønsker, at alle, der har med børns og unges liv at gøre, tager et medansvar for at udvikle og styrke de fællesskaber, som har så stor betydning for trivsel og udvikling. Mål (effekter) Alle børn skal være en del af et fællesskab, og det pædagogiske arbejde med inkluderende fælleskaber er en fælles opgave for alle ansatte og ledelsens ansvar.

Indsats • Alle dagtilbud og skoler skal have en handleplan for arbejdet med børnenes trivsel. Dagtilbud og Undervisning udarbejder fælles standarder for indsatsen • Forældrene inddrages i arbejdet med inkluderende fælleskaber, hvor fællesskabers betydning for barnet drøftes med forældrene, og hvor forældrenes opbakning ses som betydningsfuld i forhold til børnenes muligheder for at deltage i fællesskaber. • Alle børn har behov for tilhørsforhold, succeser, anerkendelse og venskaber, og pædagogikken afspejler den konkrete børnegruppe, således at alle børn får muligheder for at være en del af både voksenstyrede- og ikke voksenstyrede fælleskaber i det enkelte dagtilbud. • Det er vigtigt at beherske dansk, hvis man skal være en del af fællesskabet. Dagtilbud, skoler og børne- og familieafdelingen skal derfor have særlig fokus på børn med dansk som 2. sprog og deres forældre.

Målsætning 6 – Sundhed og forebyggelse: Børn og unge skal have hjælp på det rigtige tidspunkt. Mål (effekter) Børne- og Familieudvalget ønsker, at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal styrkes over alt, hvor det giver mening. Ringkøbing-Skjern Kommune skal arbejde systematisk med forebyggelse og prioritere de indsatser, hvor man kan forvente de bedste resultater for alle børn.

Indsats • Dagtilbud og skoler spiller en vigtig rolle i den forebyggende indsats. Dagtilbuddene og skolerne har pligt til at være opmærksom på børn, som befinder sig i udsatte positioner, og såfremt der er kendskab til mistrivsel, skal der rettes henvendelse til Børn og Familie. • Børn med dansk som 2. sprog tilbydes en særlig indsats, som bygger på anerkendelse af børnenes kulturelle baggrund, med henblik på at udvikle deres kendskab til dansk. Dagtilbud skal bidrage til, at børn med dansk som 2. sprog, kan starte i skolen med de nødvendige forudsætninger. • Børn med dansk som 2. sprog tilbydes en særlige indsats med henblik på at udvikle deres kendskab til dansk. Indsatsen skal medvirke til mindske forskellene fagligt og socialt mellem børn af indvandrere og etnisk danske børn. • Der skal være særlig opmærksomhed på at udvikle samarbejde med flygtninge og indvandrere, som ikke behersker det danske sprog. • Anbragte unge er i en særlig risiko for at opnå dårlige skolekundskaber. Som følge heraf skal der ydes en fokuseret indsats på dette område. • Tilbud tilrettelægges, så der ydes en generel og individuel forebyggende og sundhedsfremmende indsats i form af eksempelvis forældreuddannelse til kommende forældre, specifikke sundhedsrettede indsatser knyttet til tandsundheden hos børn og unge, og den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Sundhedsplejen, samt indsatser målrettet udsatte børn, unge og deres familier. • Adgangen til hjælp skal synliggøres endnu mere. Det er vigtigt, at adgangen til alle ydelser er mest mulig tydelig for både borgere og professionelle.

72


BØRNE-

Mål (effekter)

OG

F AMILIEUDVALGET

Indsats • Der skal etableres en særlig målrettet indsats mod de 0-6 årige. Ved tidlig indsats forstår vi, at der gribes ind så tidligt som muligt, når barnet lever under risikofyldte opvækstvilkår, eller barnet allerede er begyndt at vise symptomer på ugunstig udvikling.

Målsætning 7 – Innovation: Alle i børne- og familieområdet har fokus på innovation som vejen til vækst og fremskridt. Mål (effekter) Målet er, at børn og unge tilegner sig viden og arbejder med innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre.

Indsats • Aktiviteterne i dagtilbud skal bygge på barnets naturlige trang til at opleve, udforske, eksperimentere og udtrykke sig. Dagtilbud skal derfor arbejde bevidst med at udvikle rum, hvor børnene gennem leg og læring kan udtrykke sig kreativt. • Børne- og Familieudvalget ønsker, at skolerne uddanner alle unge til kreativitet, innovation og iværksætteri.

Målsætning 8 – Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne: Naturen er en kilde til oplevelse og læring. Mål (effekter) Visionen om en kommune, hvor • der er fællesskaber, • man arbejder sammen på tværs for at finde de bedste løsninger, • innovation er i højsædet, og • naturen er en kilde til oplevelser og læring skal komme til udtryk i hverdagen i arbejdet med børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Børne- og Familieudvalget lægger stor vægt på, at børn og unge opnår forståelse for og glæde ved naturen og naturens betydning for livsvilkår og kultur i Vestjylland

Indsats • Det pædagogiske læreplanstema: natur og naturfænomener under-støtter og dokumenterer det pædagogiske arbejde i 0-6 års området som en del af Naturens Rige og understøtter den kommunale vision om, at ”VI VIL benytte og beskytte naturen som vores skatkammer”. • I Ringkøbing-Skjern Kommune er der rige muligheder for at inddrage naturen og naturfænomener i skolernes undervisning og på den måde skabe anderledes læringsrum, som bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel.

73


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for dele af opgaverne under Land, By og Kultur og opgaverne relaterer sig til Fritidslivspolitikken.

Budgettets fordeling på hovedområder: Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2019 er på 84,8 mio. kr. netto og er fordelt på følgende overordnede områder:

2019

Kulturområdet 44%

Fritidsområdet 56%

Område (beløb i hele tusinde) Kulturområdet Fritidsområdet Kultur- og Fritid i alt

2019 37.425 47.395 84.820

2020 37.619 47.668 85.287

2021 38.037 47.768 85.805

2022 37.412 46.893 84.305

Anlæg. Der er i budgetperioden afsat i alt 16,9 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget til følgende projekter: Projekt (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 2022 Kultur- og Fritid, anlæg i alt 4.401 5.831 3.341 3.341

Nye tiltag og budgetændringer for 2019 Budgetlægningen for 2019 blev godkendt med fokus på at der afsættes midler til kulturelle aktiviteter. I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Kultur- og Fritid: Område (beløb i hele tusinde) 2019 2020 2021 2022 Generator som regionalt spillested 520 520 Kulturpuljen – forøgelse af puljen 300 300 300 300 Teatret Om’s festival UrNat 0 200 200 200 Udvikling af film og tv-serier 625 625 625 WaterZ – forlængelse i 3 år 875 875 875 Fordeling af andel af effektiviseringsramme -173 I alt 1.727 2.000 2.520 1.020

74


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Aktivitetstal for 2019: Fritid: Lokaletilskud – antal foreninger Aftenskoler

2018

Forventet 2019

Pris pr. aktivitet

180 10

180 10

99.000 198.900

Fritidslivspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til Fritidslivsspolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Kultur- og Fritid. Herudover vil der være indsatser, der vil blive finansieret af drifts- og anlægsmidler på Naturområdet. Disse midler er afsat under Teknik- og Miljøområdet Driftsbudgettet på Kultur og- Fritidsområdet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2019 Kulturområdet i alt 37.425 Fællesudgifter- og indtægter, museer 6.216 Biografer 99 Teatre 1.344 Fællesudg./indt., andre kulturelle opg, 4.235 Ringkøbing-Skjern Musikskole 6.883 Ringkøbing-Skjern Bibliotek 18.648 Fritidsområdet i alt 47.395 Stadions og idrætsanlæg 3.499 Klubhuse og omklædningsrum 1.254 Idræts- og svømmehaller, friluftsbade 5.377 Kulturcentre og aktivitetshuse 510 Ringkøbing Svømmehal 1.347 Hvide Sande Hallen 1.438 Holmsland Hallen 338 Vesterhavs-Hallen 107 Videbæk Idræts- og Fritidscenter 3.487 Troldhede Kultur- og Idrætscenter 432 Tarm Idrætscenter 2.384 Fonden Lem Svømmebad 219 Skjern Kulturcenter 252 Tim Hallen 225 Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac. 578 Fælles, folkeoplysn./fritidsaktiviteter 61 IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune 505 Folkeoplysende voksenundervisning 1.989 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 3.968 Lokaletilskud 18.290 Fritidsaktiv. Uden for folkeoplysningsloven 875 Kultur- og Fritid, i alt 84.820 På anlægsdelen er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) Anlægstilskud til idrætshaller Ringkøbing Svømmehal – Vandbehandlingsanlæg Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse af lån Anlæg i alt

2019 3.341 1.060 4.401

2020 37.619 6.216 99 1.544 4.131 6.925 18.704 47.668 3.499 1.254 5.377 510 1.347 1.438 338 107 3.487 432 2.384 219 252 225 578 61 505 1.989 3.968 18.563 875 85.287

2021 38.037 6.216 99 1.544 4.549 6.925 18.704 47.678 3.499 1.254 5.377 510 1.347 1.438 338 107 3.487 432 2.384 219 252 225 578 61 505 1.989 3.968 18.663 875 85.805

2022 37.412 6.216 99 1.544 3.924 6.925 18.704 46.893 3.499 1.254 5.377 510 1.347 1.438 338 107 3.487 432 2.384 219 252 225 578 61 505 1.989 3.968 18.663

2020 3.341

2021 3.341

2022 3.341

2.490 5.831

3.341

3.341

84.305

75


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Fritidslivspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Vi sikrer, at alle har mulighed for at deltage i aktive fællesskaber ved at dyrke fælles interesser, udfordre sig selv og hinanden og gøre nye erfaringer i fællesskabet Målsætning 2: Vi skaber rammerne for udviklingen af kultur- og fritidsliv med kant og med respekt for det eksisterende. Målsætning 3: Vi udnytter naturens rige ressourcer til udvikling af kultur- og fritidsaktiviteter. Mål (effekter) Vi skaber i samarbejde med andre rammerne for, at aktive borgere, foreninger og institutioner sammen med kommunen kan drøfte og udvikle nye initiativer gen-nem mindst 5 årlige workshops, møder m.m. Vi går forrest med mindst to fælles initiativer årligt til styrkelse af sammenhængskraften, men med respekt for lokale forskelligheder

Vi skal motivere borgerne til at tage aktiv del i fællesskabet

Vi skaber sammen med aktørerne grobund for mindst 2 årlige aktiviteter, som giver børn og unge lyst til at blive eller vende tilbage til kommunen

Vi vil gennem partnerskaber tiltrække mindst 1 årlig event, som hører naturligt til i kommunen

Vi skal styrke de eksisterende kultur- og fritidstilbud, og nye initiativer som har kant og potentiale til at udvikle sig, samt årligt understøtte mindst 2 utraditionelle samarbejder, som går nye veje for at fremme kultur- og fritidslivet.

Vi vil understøtte mindst 2 årlige nye og eksisterende aktiviteter, som motiverer til motion og sundhed, samt kunstneriske og kulturelle oplevelser i naturen

Indsats Vi faciliterer etableringen af netværk med aktører indenfor kultur-, fritidsog naturområdet Der skabes mulighed for at etablere fora, hvor dialogen med borgerne er i fokus. F.eks. et mobilt møderum (glascontainer) og sammen med andre aktører, at videreudvikle Folkerådet Der skal ske en fortsat udvikling af Spil Dansk-kampagnen, således at alle musikalske aktører i hele kommunen bliver involveret Der skal ske en fortsat udvikling af Naturens Dag, så der er aktiviteter i hele kommunen. Sker i et samarbejde mellem bl.a. De grønne organisationer, Ringkøbing-Skjern Museum, sogneforeninger, idrætsforeninger m.v. Der kan arbejdes med en tematesering af Naturens Dag, så der f.eks. sættes fokus på naturen omkring og aktivitetsmulighederne på hhv heden, fjorden, åen osv. Der skal ske fortsat udvikling af kulturnatten, så aktører fra hele kommunen er involveret i den enkelte Kulturnat, uanset hvor i kommunen den finder sted Der skal etableres en mobil bypark Der tages aktiv del i udviklingen og afviklingen af temadrøftelser i Folkerådet, hvor det er dialogen og samtalen om aktuelle emner, der er i fokus. Der etableres udendørs mødefaciliteter/hotspots til brug for løbere, mountainbikere og andre motionister, så der er mulighed for at holde en ”tredje halvleg” for den uorganiserede idræt Bibliotekerne vil styrke samarbejdet og brugen af frivillige Der etableres et aktivitetsforum med aktører indenfor børn og ungeområdet, f.eks. ungdomsrådet, ungdomsskolen og andre Der reserveres en pulje på 50.000 kroner årligt i 3 år, som uddeles til unges udvikling af op til 10 årlige mikroprojekter. Puljen kan uddeles på baggrund af en kort ansøgning eller dialog og skal være så ubureaukratisk og fleksibele som muligt Bibliotekerne vil arbejde målrettet på at styrke unges demokratiske bevidsthed Der arbejdes med at gøre Waterz til en international vandsportsbegivenhed Den regionale kulturfestival Off Road i april/maj 2017 skal sammen med Aarhus 2107-åbningen i januar 2017 være arrangementer, som skal involvere alle kulturelle aktører og alle kommunens borgere. Der arbejdes med at tiltrække eller udvikle idrætsevents som er naturligt hjemmehørende i kommunen Der foretages en kapacitetsanalyse med henblik på udnyttelse af potentialet i klyngelandsbyer på fritidsområdet, så de eksisterende tilbud kan optimeres bedst muligt Der indledes en målrettet indsats for at etablere partnerskaber mellem erhvervs- og kulturlivet. Som udgangspunkt støttes op om de initiativer som More:Creative fra Aarhus 2017 etablerer i regionen Der arbejdes med Gentænk Sommerhuset, som et partnerskab mellem turisterhvervet og kulturlivet Der skal arbejdes med at styrke den uorganiserede gadeidræt og foreningernes forsøg på at rumme fleksible og eksperimenterende aktiviteter Udbygning af samarbejde med Sundhedscenter og andre aktører om fokus på naturens muligheder for alle aldersgrupper. Der bør fokuseres mere på lokale initiativer og backup til anderledes aktiviteter Der sættes fokus på tilgængeligheden for alle med udviklingen af handicapvenlige faciliteter og aktiviteter. Herunder en udbygning af de eksisterende søndagsgåture i en handicapvenlig form Der sættes fokus på at binde stisystemerne i kommunen sammen til et sammenhængende net, og samtidig udvikle kvaliteten af stierne med formidling og pitstops på ruterne. Samtidig sættes der fokus på yderligere etablering af

76


KULTUR-

Mål (effekter)

Vi skal gennem mindst 2 årlige initiativer skabet øget naturforståelse og fremme borgerens motivation til at passe på naturen Vi skaber muligheder i naturen for både et højt aktivitetsniveau og den stille oplevelse i respekt for beskyttelsen af naturen Vi skaber grundlag for samarbejde og dialog om benyttelse af naturen og til friluftsaktiviteter

Sammenhæng til budgettet:

OG

FRITIDSUDVALGET

Indsats hesteruter i et samarbejde med turismeerhvervet samt en udbygning og synliggørelse af trailløb- og mountainbikemuligheder i hele kommunen Der sættes fokus på borgernes muligheder for bynære motionstilbud i naturen, og der skabes mulighed for sammen med borgerne at udvikle nye bynære motions- og aktivitetsoplevelser Der arbejdes på at få etableret et bynært naturcenter i forbindelse med udviklingen af projektet om Skjern Rensningsanlæg.

 Der gøres aktivt opmærksom på via hjemmeside, hvor der er og hvilke aktiviteter der pt er i gang – og hvor der IKKE er aktiviteter, så stilheden også kan vælges til Via traditionelle foldere, website og apps fokuseres og visualiseres de kommunale områder (skove, parker, naturområder, legepladser) der pt. er i spil og de muligheder de enkelte områder indeholder – og gerne med lokale aktører, foreninger m.m. som støtte og udviklere af områdernes muligheder og begrænsninger Der indledes et samarbejde med de grønne organisationer. DOF, DN m.fl. omkring udpegningen og formidlingen af de ”stille områder” i naturen. Budgettet i forhold til de opstillede målsætninger og indsatser udgør drifts- og anlægsbudgettet til Kultur- og Fritid. Herudover har politikken sammenhæng med budgettet under Kultur, Natur og Fritid, der er hjemhørende under Teknikog Miljøudvalget.

77


HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt Hovedoversigt til budget Hele 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Budget 2019 Udgifter

Budgetoverslag 2020

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2021 Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2022 Udgifter

Indtægter

00. Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger

82.818

Heraf refusion 01. Forsyningsvirksomheder mv.

-39.792

85.427

-158 68.105

40.182

84.877

-158

-71.833

68.105

-40.580

84.877

-40.985

-71.833

68.105

-71.833

-158

-71.833

68.105

-158

02. Vejvæsen

106.418

-6.078

102.791

-6.078

103.367

-6.078

103.367

-6.078

03. Undervisning og kultur

727.130

-46.562

725.807

-46.562

723.454

-46.562

714.673

-46.562

294.026

-2.382

293.253

-2.382

292.901

-2.382

292.485

-2.382

2.553.278

-554.833

2.589.097

-554.009

2.591.086

-553.626

2.596.937

-553.626

Heraf refusion 04. Sundhedsområdet 05. Social- og sundhedsvæsen

-2.098

Heraf refusion 06. Administration A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

-2.098

-287.363

-2.098

-286.610

-2.098

-286.227

-286.227

396.007

-15.170

382.048

-15.170

380.127

-15.170

381.627

-15.170

4.227.782

-736.650

4.246.528

-736.216

4.243.917

-736.231

4.242.071

-736.636

Heraf refusion

-289.619

-288.866

-288.483

-288.483

B. Anlægsvirksomhed 00. Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger 01. Forsyningsvirksomheder mv.

40.846

-6.576

38.564

-9.395

18.574

-7.013

17.739

4.550

28.750

02. Vejvæsen

27.258

10.524

7.137

7.137

03. Undervisning og kultur

37.111

8.866

11.497

11.402

04. Sundhedsområdet

360

05. Social- og sundhedsvæsen

11.337

1.839

1.753

530

06. Administration

32.488

5.216

0

13.577

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

-6.233

9.500

153.950

-6.576

Pris- og lønstigninger

93.759

-9.395

48.461

-7.013

50.385

-6.233

94.464

-13.441

182.358

-25.861

273.682

-38528

5.868

3.253

7.656

2.614

8.069

1.466

C. 07 Renter I ALT

6.224

4.285

62.157

-86.584

87.718

-73.109

87.718

-86.938

87.718

-86.940

62.157

-86.584

-87.718

-73.109

87.718

-86.938

87.718

-86.940

D. 08 Balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydninger i alt E. 08 Afdrag på lån I ALT (Debetsiden på 08.55) A + B + C + D + E + P&L

51.353 4.501.466

53.269 -825.525

4.581.606

54.980 -828.908

4.625.090

56.257 -853.429

4.718.182

-866.871

F. 08 Finansiering Forbrug af likvide aktiver

-35.525

-133.986

-121.655

Optagelse af lån

-45.000

-17.500

-3.092

Tilskud og udligning Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

-135.073 0

7.690

-933.061

6.346

-906.517

6.463

-889.542

6.585

-906.531

894

-2.670.939

909

-2.701.950

925

-2.764.760

941

-2.817.233

8.584

-3.684.525

7.255

-3.759.953

7.388

-3.779.049

7.526

-3.858.837

4.510.050

-4.510.050

4.588.861

-4.588.861

4.632.478

-4.632.478

4.725.708

-4.725.708

78


PRIS-

OG LØNFREMSKRIVNING

Pris- og lønfremskrivning Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Art 1

2018–2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1,57

3,16

2,70

2,70

Lønninger **

2.2 Fødevarer *

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Brændsel og drivmidler *

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6 Køb af jord og bygninger

3,30

0,95

0,95

0,95

2.7 Anskaffelser

1,89

0,95

0,95

0,95

2.9 Øvrige varekøb *

0,00

0,00

0,00

0,00

4.0 Tjenesteydelser u/moms *

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5 Entreprenør og håndværk

1,89

1,89

1,89

1,89

4.6 Betalinger til staten

1,35

1,45

1,58

1,58

4.7 Betalinger til kommuner

1,98

2,85

2,48

2,48

4.8 Betalinger til regioner

1,68

2,42

2,11

2,11

4.9 Øvrige tjenesteydelser

2,33

2,33

2,33

2,33

5.1 Tjenestemandspensioner

1,96

3,23

2,70

2,70

5.2 Overførsler til personer

1,30

1,30

1,30

1,30

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

2,36

2,36

2,36

2,36

6

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1 Egne huslejeindtægter

1,98

2,85

2,48

2,48

7.2 Salg af produkter og ydelser

1,98

2,85

2,48

2,48

7.6 Betalinger fra staten

1,98

2,85

2,48

2,48

7.7 Betalinger fra kommuner

1,98

2,85

2,48

2,48

7.8 Betalinger fra regioner

1,98

2,85

2,48

2,48

7.9 Øvrige indtægter

1,98

2,85

2,48

2,48

8

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

Finansudgifter

Finansindtægter

8.6 Statstilskud

*) Arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 er alle nulfremskrevet, og det har de været siden beslutningen i Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2011. **) Art 1 lønninger er fremskrevet således: Fremskrivning fra KL jvf. regeringsaftalen For meget fremskrevet fra 2017 til 2018 Rettelse vedrørende rekrutteringspuljen Art 1 er herefter generelt fremskrevet med

1,72 -0,12 -0,03 1,57

pct. pct. pct. pct.

79


TVÆRGÅENDE

ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt 2019 - 2022 Beløb i 1.000 kr. i 2019 priser

Budget 2019

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

1

Lønninger....................................

*

1.700.830

1.704.481

1.706.842

1.710.357

2

Varekøb.......................................

*

126.941

124.745

124.023

123.094

2.2

Fødevarer

16.124

16.114

16.114

16.114

2.3

Brændsel og drivmidler

29.597

29.575

29.575

29.556

2.6

Køb af jord og bygninger

2.970

5.780

6.354

5.574

2.7

Anskaffelser

8.819

3.132

3.136

3.140

69.431

70.144

68.844

68.710

1.548.474

1.522.298

1.474.467

1.473.459

137.320

109.919

97.363

93.342

4.5 Entreprenør og håndværkerydelser

232.360

196.918

156.629

159.379

4.6 Betalinger til staten

460.041

497.022

502.029

502.029

4.7 Betalinger til kommuner

239.529

239.540

239.540

239.840

4.8 Betalinger til regioner

270.367

270.367

270.367

270.367

4.9 Øvrige tjenesteydelser

208.857

208.532

208.539

208.502

1.005.487

988.763

987.046

985.546

15.472

16.492

16.492

16.492

5.2 Overførsler til personer

829.805

832.260

830.125

830.125

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

160.210

140.011

140.429

138.929

2.9 Øvrige varekøb

4

Tjenesteydelser m.v. ..................

*

4.0 Tjenesteydelser uden moms

5

Tilskud og overførsler..................

*

5.1 Tjenestemandspensioner m. v.

6

Finansudgifter..............................

*

92.793

20.124

36.087

24.497

7

Indtægter.....................................

*

-434.463

-437.592

-437.008

-436.633

7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter

8

Finansindtægter........................... 8

Finansindtægter

8.6 Statstilskud

*

-35.136

-35.526

-35.924

-36.329

-149.073

-149.002

-149.002

-149.002

-658

-658

-658

-658

-125.592

-125.592

-125.592

-125.592

0

0

0

0

-124.004

-126.814

-125.832

-125.052

-4.040.062

-4.003.842

-4.047.954

-4.115.474

-2.776.855

-2.767.760

-2.830.481

-2.880.847

-1.263.207

-1.236.082

-1.217.473

-1.234.627

81.023

156.497

235.154

0

0

0

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6

Balance

0

80


DEN

KIRKELIGE LIGNING

Den kirkelige ligning Alle beløb i hele 1.000 kroner

Budget 2019 Udgifter Indtægter

Kirkelige skatter og afgifter Forskudsbeløb af kirkeskat (kirkeskatteprocent 1,05 %)

82.829

Udligningstilskud

3.242

Landskirkeskat

11.770

Kirkekasser: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

72.220 42.549 29.671

Provstiudvalgskasser: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

1.377 870 507

Stiftsbidrag: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

404 233 171

Reserveligning: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

299 185 114

Resultat 2019 Balance

09.52.53 Finansiel status: Kirkens tilgodehavende pr. 31/12 2017 iflg. Regnskab 2017 Budgetteret underskud 2018 Kirkens forventede tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.18 Budgetteret overskud 2019 Kirkens forventede tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.19

1 86.071

86.071

277 -84 193 1 194

81


TAKSTER

Takster 2019 Dagtilbudsområdet og skolefritidsordninger.

Takst pr. md. Dagpleje (25%) 48 timer ........................................................................................... 30 timer ...........................................................................................

2.665 kr. 1.732 kr.

Vuggestue (22%) 50 timer ........................................................................................... 30 timer ...........................................................................................

2.915 kr. 2.040 kr.

Børnehave (25%) 50 timer ........................................................................................... 30 timer ...........................................................................................

1.801 kr. 1.171 kr.

Kommunal frokostordning Enhedstakst for vuggestue- og børnehavebørn i de institutioner, der har kommunal frokostordning ....................................................................

514 kr.

Skolebørn i dagtilbud (30%) Hover-Torsted og Ølstrup Fuldtidsplads ..................................................................................... Morgenplads .....................................................................................

885 kr. 283 kr.

Skolefritidsordninger (51%) Fuldtidsplads ..................................................................................... Morgenplads .....................................................................................

1.301 kr. 416 kr.

SFO-klubber (51%) ........................................................................

642 kr.

Ovenstående takster er gældende fra 1. januar 2019. Forældrebetalingen bliver opkrævet over 11 rater. Juli måned er betalingsfri.

82


TAKSTER

Ældreområdet

Takster 2019 Madservice kr. pr. portion: Normal hovedret Lille hovedret Diæt og superkost til småtspisende Ydelser i plejehjem og plejeboliger Fuld kost = døgnkost Fuld kost pr. måned

53,00 kr. 49,00 kr. 53,00 kr.

121,15 kr. 3.685,00 kr.

Øvrige ydelser - kr. pr. måned Vask Servicepakke A Servicepakke A til ægtepar i samme lejlighed Servicepakke B

355,00 215,00 323,00 21,00

kr. kr. kr. kr.

Øvrige ydelser til aflastningsbeboere - kr. pr. dag Vask og leje af linned pr. dag Vask og leje af linned pr. måned Servicepakke A pr. dag Servicepakke B pr. dag

14,00 426,00 7,00 1,00

kr. kr. kr. kr.

Aktivitetsområdet: Brugerbetaling kr. pr. gang Brugerbetaling kr. pr. ½ år Brugerbetaling kr. pr. år Egenbetaling, transport til daghjem kr. pr. tur

25,00 178,00 305,00 54,00

kr. kr. kr. kr.

83


TAKSTER

Teknik og forsyningsområdet Takst/gebyr 2019 (i kr. inkl. moms) Affald, dagrenovation Bringeordning sommerhuse 80 l sæk eller 80 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 80 l sæk eller 80 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 80 l sæk eller 80 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 140 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 140 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 140 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 160 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 160 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 160 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse 200 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 240 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 240 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 240 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 300 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 300 l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 360 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 360 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 360 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 400 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 400 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + boligforeninger 600 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 600 l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 800 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 800 l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø Beskyttelsesposer til 140, 160, 200, 240, 300 og 360 l, 26 tømninger/år Beskyttelsesposer til 140, 160, 240 og 360 l container, 38 tømninger/år Beskyttelsesposer til 140, 160, 240, 360 l container, 52 tømninger/år Beskyttelsesposer til 400, 600 og 800 l container, 26 tømninger/år Beskyttelsesposer til 400, 600 og 800 l container, 52 tømninger/år Ekstra 80 l sække pr. stk. Ekstra tømning container/sæk Nedgravet container - ugentlig tømning Nedgravet container – 38 tømninger/år, sommerhuse og ferielejligheder Nedgravet container – tømning hver 14. dag Nedgravet container – ekstra tømning Behandlingsafgift pr. ton - Der betales et gebyr á conto. En gang årligt pr. 31. december opgøres det faktiske forbrug Genanvendelige materialer Nedgravet container – ugentlig tømning Nedgravet container – tømning hver 14. dag Nedgravet container – månedstømning Nedgravet container – behovstømning Nedgravet container – ekstra tømning Genbrugsgebyr Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer m.m. Helårsboliger og sommerhuse

776,00 702,00 1.034,00 1.412,00 1.129,00 1.625,00 2.222,00 1.197,00 1.761,00 2.387,00 1.348,00 1.499,00 2.178,00 2.967,00 1.722,00 3.443,00 1.988,00 2.863,00 3.898,00 2.150,00 4.293,00 3.079,00 6.167,00 3.992,00 7.978,00 105,00 153,00 210,00 101,00 202,00 30,00 178,00 13.061,00 9.656,00 6.738,00 486,00 805,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

12.646,00 6.323,00 2.918,00 365,00 486,00

kr. kr. kr. kr. kr.

978,00 kr.

84


TAKSTER

Erhvervsaffaldsgebyr Gebyr for administration og planlægning, Virksomheder Adgang til genbrugspladsen årskort, erhverv

118,00 kr.

Øvrige virksomheder Håndværker 0-1 ansatte Håndværker 2-5 ansatte Håndværker 6-10 ansatte Håndværker over 10 ansatte Adgang til genbrugspladsen månedskort, erhverv

2.012,00 2.237,00 10.312,00 22.375,00 55.037,00

kr. kr. kr. kr. kr.

Øvrige virksomheder Håndværker 0-1 ansatte Håndværker 2-5 ansatte Håndværker 6-10 ansatte Håndværker over 10 ansatte

503,00 559,00 2.578,00 5.594,00 13.759,00

kr. kr. kr. kr. kr.

30,00 150,00 60,00 750,00

kr. kr. kr. kr.

1.230,00 333,00 2,61 57,00

kr. kr. kr. kr.

Havne gældende fra 01.04.2019 til 31.03.2020 Fælles for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn Slæbestedsgebyr pr. bomløft Gæstepris pr. dag med overnatning Gæstepris pr. dag uden overnatning Vinterliggeplads – for både der er på land om vinteren Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land/i vand – pr. påbegyndt måned Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse Elafgift Miljøafgift Bådplads efter 1. august afregnes med 50% af m2-taksten (gælder ikke skydepramme og svelleplads i Stauning) Både der står på land hele året afregnes med 50% af m2taksten og fuld fast gebyr Opsigelse før 31.12. Opsigelse fra 1.1. til 31.3. Opsigelse fra 1.4. til 31.5. - 50% af den opkrævede takst Opsigelse efter 31.5. - fuld lejetakst, dvs. ingen tilbagebetaling Leje af bådplads i lystbådsafsnittene i Bork og Ringkøbing og Stauning Havne samt Jollehavnen i Ringkøbing Arealpris pr. m2 inkl. kran Arealpris pr. m2 ekskl. kran Jollehavnen i Ringkøbing – Arealpris pr. m2 inkl. Kran Fast afgift - administrationsgebyr for alle i lystbådeafsnittene og jollehavnen i Ringkøbing inkl. bådplads modtaget efter 1. august, båd på land om sommeren/hele året og de nye bådejere.

0,00 kr. 495,00 kr.

235,00 kr. 192,00 kr. 120,00 kr.

495,00 kr.

Både over 50 m2 betaler ikke for de m2, der ligger ud over 50 m2 Fast afgift bl.a. erhvervsbåde Særlige takster Fiskerbåde i fiskeriafsnittene i Bork, Ringkøbing og Stauning Fiskerbåde i fiskeriafsnittene Bork, Ringkøbing og Stauning Havne inkl. 2 kranløft Smakkejoller i Jollehavnen i Ringkøbing Havn. Sommeropbevaring af bådvogne på land på Bork og Ringkøbing Havn, hvis man ikke har haft en vinterplads på havnen til sin båd

6.586,00 kr. 1.800,00 kr. 2.363,00 kr. 1.067,00 kr. 666,00 kr.

85


TAKSTER

Supplerende kranbetjening pr. gang pr. påbegyndt halve time

572,00 kr.

Leje af mastekran pr. påbegyndt halve time Leje af bådstativer i Bork Havn og Ringkøbing Havn Leje af bådplads i Lille Havn og Ydre Havn i Stauning Havn

50,00 kr. 650,00 kr.

Skydepramme Småbåde, svelleplads på land Både maks. 5 m Både over 5 m Leje af arealer til hytter Ringkøbing, hytter op til 20 m2 Ringkøbing, hytter over 20 m2 Bork, hytter og redskabsrum Stauning (momsfrit) Stauning inkl. kloak (momsfrit) Leje af p-plads for autocampere på Stauning og Ringkøbing Havne Autocampere

Byggesagsgebyr Timepris vedr. byggesager Diverse gebyrer Ejendomsoplysningsskema (lovpligtig) Matrikeloplysning (oplysning kan søges gratis på nettet) Vurderingsattest (oplysning kan søges gratis på nettet) BBR-papirudskrift (gratis på nettet) Opkrævning for private foreninger pr. ejendom

461,00 394,00 1.305,00 1.767,00

kr. kr. kr. kr.

1.544,00 2.356,00 760,00 6.656,00 7.541,00

kr. kr. kr. kr. kr.

150,00 kr.

578,00 kr. 0,00 kr.

40,00 kr.

86


BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget

side

88

Erhvervs- og Vækstudvalget

side

102

Social- og Sundhedsudvalget

side

105

Beskæftigelsesudvalget

side

125

Teknik- og Miljøudvalget

side

132

Børne- og Familieudvalget

side

138

Kultur- og Fritidsudvalget

side

150

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. (konto7)

side

155

Balanceforskydninger (konto 8)

side

158

87


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Økonomiudvalget 0025 002515 Byfornyelse Udgifter til byfornyelse 002518 Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Tilskud til andelsboliger 0322 032216 Center For Kommunikation 3.16 Obj.finans.reg.tilbud-C.For Komm.3.16 0522 052207 Indtægter den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion 5.28.20 Refusion vedr. funktion 5.28.23 Refusion vedr. funktion 5.30.27 Refusion vedr. funktion 5.38.42 Refusion vedr. funktion 5.38.50 Refusion vedr. funktion 5.38.52 0642 064240 Fælles formål, politisk organisation (6. Partitilskud 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Omkostningssteder Borgermøder Gaver.repræs.Kommunalbestyrelsesm. Vielser eDagsorden 064242 Kommissioner, råd og nævn Ældrerådet Handicaprådet Hegnssyn Huslejenævn Beboerklagenævn Ungdomsråd Nytænkn./oppriorit. frivillighedsindsats Gearingspulje initiativer fra ildsjælene 064243 Valg Kommunalvalg

88

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

418.196 Faste ejendomme Byfornyelse 1300001000 XG-0000013001-00001 Driftssikring af boligbyggeri 2205001000 XG-0000022001-00001 XG-0000022001-00004 XG-0000022001-00007 Folkeskolen m.m. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2205001010 XG-0000022004-00001 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2202001015 XG-0000022029-00002 XG-0000022029-00004 XG-0000022029-00006 XG-0000022029-00011 XG-0000022029-00013 XG-0000022029-00014 Politisk organisation Fælles formål 2205051005 XG-0000022007-00002 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2205051010 XG-0000022008-00001 XG-0000022008-00002 XG-0000022008-00003 XG-0000022008-00004 Kommissioner, råd og nævn 2205051015 XG-0000022009-00002 XG-0000022009-00003 XG-0000022009-00005 XG-0000022009-00006 XG-0000022009-00007 XG-0000022009-00009 XG-0000022009-00014 XG-0000022009-00015 Valg m.v. 2205051020 XG-0000022010-00003

Indtægter

-45.105

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

405.226

Indtægter

-45.105

401.680

Indtægter

-45.105

401.680

1.555 666 666 666 889 889 362 236 291 5.470

1.555 666 666 666 889 889 362 236 291 5.470

1.555 666 666 666 889 889 362 236 291 5.470

1.555 666 666 666 889 889 362 236 291 5.470

5.470

5.470

5.470

5.470

5.470 5.470

5.470 5.470

5.470 5.470

5.470 5.470

-17.520 -17.520 -17.520 -819 -5.834 -4.545 -234 -5.770 -318 14.336 254 254 254 8.793 8.793 8.576 26 106 -15 100 4.059 4.059 357 52 5 71 22 52 500 3.000 1.230 1.230 1.230

-17.520 -17.520 -17.520 -819 -5.834 -4.545 -234 -5.770 -318 13.336 254 254 254 8.793 8.793 8.576 26 106 -15 100 3.059 3.059 357 52 5 71 22 52 500 2.000 1.230 1.230 1.230

-17.520 -17.520 -17.520 -819 -5.834 -4.545 -234 -5.770 -318 13.336 254 254 254 8.793 8.793 8.576 26 106 -15 100 3.059 3.059 357 52 5 71 22 52 500 2.000 1.230 1.230 1.230

Indtægter

-45.105

-17.520 -17.520 -17.520 -819 -5.834 -4.545 -234 -5.770 -318 13.336 254 254 254 8.793 8.793 8.576 26 106 -15 100 3.059 3.059 357 52 5 71 22 52 500 2.000 1.230 1.230 1.230


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

0645 064550 Arbejdsmiljøproblemer APV, adm.bygninger 064551 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Kommuneplan Gevinstrealisering ved udbud, LBK Trafik og Vej Byg og Miljø Land og Vand Kultur/Natur/Fritid Planlægning RKSK Ejendomme og Sekretariat Grp. 001 Myndighedsud., Adm. Land, By og Grp. 002 Øvr. adm., Adm. Land, By og Kul Beskæftigelse, Fælles, konto 06 Omkostningssteder Gevinstrealisering ved udbud, Beskæft. Beskæftigelse, Administrationsenhed kt 6 Omkostningssteder Adm.enhed. kto. 6, Myndighedsudøvelse Adm.enhed. kto. 6, Øvrig administration Beskæftigelse, Jobcenter, konto 06 Social og Integration, konto 6 Omkostningssteder Rådg.enh., kto. 6, Myndighedsudøvelse Koordinerende sagsbehandlere Ydelse, konto 6 Omkostningssteder Ydelseskont. kto. 6, Myndighedsudøvelse Ydelseskon. kto. 6, HOS-arbejdet Adm. Service og digitalisering kto.6 Presse- og kommunikationstiltag Grp. 001 Myndighedsud., Serv.&Digitalis. Grp. 002 Øvr. adm., Serv.&Digitalis. Kantinen, fælles Kantinen, Ved Fjorden 6, Ringkøbing Omkostningssteder Salg mødeservering Kantinen, Finderupsvej 9, Skjern Kantinen, Smed Sørensens Vej, Ringkøbing Kantinen, Dyrvigsvej 9, Videbæk Admin., Dagtilbud/Undervisning kto. 6 Direktionen, adm. Fællesudgifter og -indtægter administra. Omkostningssteder Personalebesparelse Indtægter, promillegebyr støttet byggeri

89

Bevillingsoversigt Drift

Administrativ organisation Administrationsbygninger 1715051070 Sekretariat og forvaltninger 1200001000 XG-0000012146-00001 XG-0000012146-00005 XG-0000012146-00010 XG-0000012146-00011 XG-0000012146-00012 XG-0000012146-00013 XG-0000012146-00014 XG-0000012146-00015 XG-0000012146-00017 XG-0000012146-00018 1400001000 XG-0000014001-00003 1400001005 XG-0000014089-00001 XG-0000014089-00002 1400001015 1400001050 XG-0000014090-00001 XG-0000014090-00003 1400001055 XG-0000014091-00001 XG-0000014091-00003 1715001000 XG-0000017036-00004 XG-0000017036-00005 XG-0000017036-00006 1715100500 1715101015 XG-0000017023-00002 1715101025 1715101035 1715101045 1905001005 2200001000 2202001000 XG-0000022013-00001 XG-0000022013-00003

Udgifter 287.475 783 783 140.038 36.360 588 -14 63 99 99 27 81 54 15.250 20.113 1.060 1.202 -142 3.780 -528 390 3.918 4 5.681 151 4.646 884 8.366 160 7.728 478 17.159 95 7.662 9.402 272 1.652 1.652

Indtægter -15.052

-15.052

-158

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 287.158 783 783 139.673 36.347 588 -14 63 99 99 27 81 54 15.337 20.013 1.060 1.202 -142 3.855 -576 390 4.041 4 5.681 151 4.646 884 8.366 160 7.728 478 17.200 95 7.703 9.402 272 1.652 1.652

Indtægter -15.052

Udgifter 284.602

Indtægter -15.052

Udgifter 284.602

Indtægter -15.052

-15.052

137.900 36.199 588 -14 63 99 99 27 81 54 15.189 20.013 1.060 1.202 -142 3.855 -576 390 4.041 4 5.681 151 4.646 884 8.366 160 7.728 478 17.200 95 7.703 9.402 272 1.652 1.652

-15.052

137.900 36.199 588 -14 63 99 99 27 81 54 15.189 20.013 1.060 1.202 -142 3.855 -576 390 4.041 4 5.681 151 4.646 884 8.366 160 7.728 478 17.200 95 7.703 9.402 272 1.652 1.652

-15.052

-158 661 645 666 8.825 4.264 5.535 3.420 28

-13.193

-974

-158 -158

661 645 666 8.840 4.264 5.409 3.294 28

-13.193

-974

-158 -158

661 645 666 8.840 4.264 5.409 3.294 28

-13.193

-974

-158 -158

661 645 666 8.840 4.264 5.409 3.294 28

-13.193

-974


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Indtægter, adm.bidrag for ældreboliger Indtægter, adm.bidrag for jordforsyning Indtægter, intern lev. af skødeskrivning Indtægter, adm.udg.overf.forsyningsv. Indtægter, gebyrer byggesagsbehanding Revision Lægeerklæringer, Voksenhandicap Lægeerklæringer, Børn og Familie Lægeerklæringer, Borgerservice Elevpulje Tolkebistand Salærer, stempel og dokumentomkostninger Kontingent kommunale sammenslutninger Udgifter vedr. gebyrer og afgifter Øvrige indtægter, Fællesudg./-indtægter Overførte adm.omkostninger Borger- og brugerinformation/hjemmeside Arkiv Regionen Konsulentbistand Personalebesparelse inkl. org.tjek Gevinstrealisering ved udbud, Administra Koord. på det specialiserede socialområ. Betaling for opkrævn. nedsivningsafgift Carlog Leje af kursuslokaler, Innovest Musskema.dk Indtægter moms, administration Gebyr for opkr. hos grundejerf m.v. Westwind24 i Ringkøbing-Skjern Kommune Offensiv kommunal virksomhedskonsulent Økonomi (Viden og Strategi) Sekretariat (Viden og Strategi) Forsikringsadministration Arbejdsskadeforsikringer Ansvarsforsikringer Bygnings- og løsøreforsikringer Motorkøretøjsforsikringer Etablering af ABA-anlæg på kommu. skoler Analyseafdelingen (Vid. Og Str.) Omkostningssteder Vidensportal Licenser Borgerpanel Virksomhedspanel Øvrige analyser Ekstern Udvikling Intern Udvikling og Personale, adm. Arbejdsmiljø, leder- og medarbejderudv.

90

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000022013-00004 XG-0000022013-00005 XG-0000022013-00006 XG-0000022013-00007 XG-0000022013-00010 XG-0000022013-00013 XG-0000022013-00014 XG-0000022013-00015 XG-0000022013-00016 XG-0000022013-00019 XG-0000022013-00021 XG-0000022013-00024 XG-0000022013-00025 XG-0000022013-00026 XG-0000022013-00027 XG-0000022013-00031 XG-0000022013-00032 XG-0000022013-00033 XG-0000022013-00034 XG-0000022013-00040 XG-0000022013-00041 XG-0000022013-00043 XG-0000022013-00053 XG-0000022013-00054 XG-0000022013-00058 XG-0000022013-00067 2202001005 XG-0000022014-00003 2202001025 2202001030 2205001025 2205051025 2205051030 XG-0000022011-00002 XG-0000022011-00006 XG-0000022011-00007 XG-0000022011-00008 XG-0000022011-00014 2205101000 XG-0000022012-00004 XG-0000022012-00005 XG-0000022012-00006 XG-0000022012-00007 XG-0000022012-00008 2205121000 2215001000 2215001005

Udgifter

Indtægter -1.225 -479 -357 -1.770 -3.242

747 22 26 43 1.705 883 98 1.774 822 -7.205 93 8 551 100 36 234 353 250 1.099 448

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

747 22 26 43 1.705 883 98 1.774 822 -2.763 -2.383

-7.205 93 8 551 100 36 234 353 250 1.099 448

-386 -386 1.000 600 12.785 11.486 -2.862 -138 26 -1.354 -396 -1.000 3.589 3.079 155 103 79 52 121 5.780 11.681 1.049

Indtægter -1.225 -479 -357 -1.770 -3.242

-1.315 -1.315

747 22 26 43 1.705 883 98 1.774 822 -2.763 -2.383

-7.205 93 8 551 100 36 234 353 250 1.099 448

-386 -386 1.000 600 12.809 11.198 -2.862 -138 26 -1.354 -396 -1.000 3.593 3.083 155 103 79 52 121 5.661 11.703 1.049

Indtægter -1.225 -479 -357 -1.770 -3.242

-1.315 -1.315

747 22 26 43 1.705 883 98 1.774 822 -2.763 -2.383

-7.205 93 8 551 100 36 234 353 250 1.099 448

-386 -386

12.809 11.198 -2.862 -138 26 -1.354 -396 -1.000 3.593 3.083 155 103 79 52 121 5.636 11.703 1.049

Indtægter -1.225 -479 -357 -1.770 -3.242

-1.315 -1.315

-2.763 -2.383

-386 -386

12.809 11.198 -2.862 -138 26 -1.354 -396 -1.000 3.593 3.083 155 103 79 52 121 5.636 11.703 1.049

-1.315 -1.315


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

MED-organisationen Uddan., ledelse, personalemæs. initiativ Arbejdsmiljø Beredskabsaftale AKUT-midler til lokal forsøgsordning 064552 Adm. Service og digitalisering kto.6 Fælles IT og telefoni (06.45.52) EDB-udgifter Fastnetlinier Datalinier KMD-udgifter og andre applikationer Service på EDB-udstyr og systemer Leasingudgifter Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 064553 Jobklar, konto 6 Omkostningssteder Virksomhedsservice, kto. 6 Kontanthjælp, særlig indsats, konto 6 Sygedagp.opf./Job på særl.vilk., konto 6 064554 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Naturbeskyttelse (06.45.54) 064555 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Miljøbeskyttelse (06.45.55) 064556 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Byggesagsbehandling (06.45.56) 064557 Sundhed og Omsorg, administration, kt. 6 Omkostningssteder Længerevarende, Sundhed/Omsorg adm. Administration Myndighed Specialteam (6.57) 064558 Administration Børn og familie konto 06 Omkostningssteder Fælles uddannelsespulje Gevinstrealisering ved udbud, Børn/Famil Sagsbehandlere, Børn og familie Omkostningssteder DUBU - digitalisering børn og unge Styrkelse af plejefamilieområdet Sekretariat, Børn og familie 064559

91

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000022016-00001 XG-0000022016-00002 XG-0000022016-00003 XG-0000022016-00004 XG-0000022016-00006 Fælles IT og telefoni 1715001000 XG-0000017036-00007 1715001005 XG-0000017045-00002 XG-0000017045-00004 XG-0000017045-00006 XG-0000017045-00008 XG-0000017045-00043 XG-0000017045-00054 Jobcentre 1400001060 XG-0000014110-00004 1400001065 1400001070 Naturbeskyttelse 1200001000 XG-0000012146-00019 Miljøbeskyttelse 1200001000 XG-0000012146-00020 Byggesagsbehandling 1200001000 XG-0000012146-00021 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1500001000 XG-0000015118-00002 XG-0000015118-00004 XG-0000015118-00005 1630501000 Det specialiserede børneområde 1805001000 XG-0000018001-00001 XG-0000018001-00002 1805002000 XG-0000018036-00002 XG-0000018036-00003 1805003000 Administrationsbidrag til UdbetalingDK

Udgifter 294 461 102 104 88 43.501 7.769 7.769 35.732 157 765 22.510 5.086 4.138 3.076 24.451 4.322 4.305 17 6.382 13.747 3.041 3.041 3.041 4.400 4.400 4.400 5.990 5.990 5.990 25.366 13.673 12.978 111 30 554 11.693 25.137 -36 70 145 -251 21.072 20.123 674 275 4.101 14.768

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 294 461 102 104 88 44.759 7.769 7.769 36.990 157 765 23.417 5.086 4.138 3.427 24.451 4.322 4.305 17 6.382 13.747 3.041 3.041 3.041 4.400 4.400 4.400 5.707 5.707 5.707 25.405 13.694 12.999 111 30 554 11.711 25.078 -136 70 145 -351 21.141 20.192 674 275 4.073 13.861

Udgifter 294 461 102 104 88 45.940 7.769 7.769 38.171 157 765 24.598 5.086 4.138 3.427 24.451 4.322 4.305 17 6.382 13.747 3.041 3.041 3.041 4.400 4.400 4.400 5.707 5.707 5.707 25.405 13.694 12.999 111 30 554 11.711 25.078 -136 70 145 -351 21.141 20.192 674 275 4.073 12.680

Udgifter 294 461 102 104 88 45.985 7.769 7.769 38.216 157 765 24.643 5.086 4.138 3.427 24.451 4.322 4.305 17 6.382 13.747 3.041 3.041 3.041 4.400 4.400 4.400 5.707 5.707 5.707 25.405 13.694 12.999 111 30 554 11.711 25.078 -136 70 145 -351 21.141 20.192 674 275 4.073 12.635

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget Administrationsbidrag til Udbetaling DK Administrationsbidrag til Udbetaling DK 0648 064860 Diverse indt./udg. efter forskellige lov Indt.div.indt.udg. efter forsk. love 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsomr. Udgifter Landdistriktsrådet (centralt) Øvr.akt., yder- og landdistriktsomr. Landdistriktspuljen Medlemskont. Landdistrikternes Fællesråd 0652 065270 Løn- og barselspuljer Barselsudligningspulje Tillidsmandspulje Forebygg.foranstaltn.arbejdsskader Besparelser opnået ved nye udbud Lokal løndannelse (Ny Løn) 2010 Råderum på tværs af organisationen ØEU's budgetbuffer Besparelse digitalisering af buskort Velfærdsydelser-div. bespar.for.RKSK 3.0 Fremrykkede besparelser Effektiviserings- og moderniseringskrav Madlejrskolen Tilbagerulning besparelser RKSK 3.0 Forsøg: Øget anv. øko-fødevarer i insti. Rekrutteringspulje OK18 Ledelsesakademi Uniq - Diploma Uniq - Master Uniq - Talent Coaching Konferencer Konsulentbist,materiale.Ledelsesakad. Velfærdspulje Sundhedsordninger 065272 Tjenestemandspensioner Kommunale tjenestemænd Kommunale politikere Tidligere amtsansatte "Den lukkede gruppe" (lærere) RKSK ejendomme 0025 002510

92

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019 U/I 1715001020 XG-0000017046-00001 Erhvervsudv., turisme og landdistrikter Div. indt. og udg. efter forskellige love 1300001145 XG-0000013035-00001 Udvikl. af yder- og landdistriktsområder 1300001170 XG-0000013040-00002 XG-0000013040-00005 XG-0000013040-00035 XG-0000013040-00055 Lønpuljer m.v. Løn- og barselspuljer 2215001010 XG-0000022017-00005 XG-0000022017-00006 XG-0000022017-00019 XG-0000022017-00024 XG-0000022017-00027 XG-0000022017-00032 XG-0000022017-00036 XG-0000022017-00044 XG-0000022017-00047 XG-0000022017-00050 XG-0000022017-00054 XG-0000022017-00055 XG-0000022017-00056 XG-0000022017-00058 XG-0000022017-00059 2215001015 XG-0000022018-00002 XG-0000022018-00003 XG-0000022018-00004 XG-0000022018-00005 XG-0000022018-00007 XG-0000022018-00008 2215001020 XG-0000022019-00001 Tjenestemandspension 2215001025 XG-0000022020-00001 XG-0000022020-00002 XG-0000022020-00003 XG-0000022020-00004 Faste ejendomme Fælles formål

Udgifter 14.768 14.768 671

671 671 61 12 587 11 41.117 16.579 15.618 10.367 473 164 -3.674 506 44 149 -400 -2.090 824 0 973 4.000 200 4.082 820 285 92 78 52 157 156 141 141 24.538 24.538 18.561 2.302 2.509 1.166 67.572 13.218 6.794

Indtægter

-64 -64 -64 -64

-14 -14 -14

-14

-12.455 -11.239 0

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 13.861 13.861 671

Udgifter 12.680 12.680 671

Udgifter 12.635 12.635 671

671 671 61 12 587 11 26.855 2.313 1.352 10.367 473 164 -5.312 506 42 149 -400 -840 824 -15.000 973 4.000 5.406 820 285 92 78 52 157 156 141 141 24.542 24.542 18.565 2.302 2.509 1.166 70.181 15.827 9.403

Indtægter

-64 -64 -64 -64

-14 -14 -14

-14

-12.455 -11.239 0

671 671 61 12 587 11 25.865 1.323 362 10.367 473 164 -6.312 506 42 149 -400 -840 824 -15.000 973 4.000 5.416 820 285 92 78 52 157 156 141 141 24.542 24.542 18.565 2.302 2.509 1.166 70.181 15.827 9.403

Indtægter

-64 -64 -64 -64

-14 -14 -14

-14

-12.455 -11.239 0

671 671 61 12 587 11 25.865 1.323 362 10.367 473 164 -6.312 506 42 149 -400 -840 824 -15.000 973 4.000 5.416 820 285 92 78 52 157 156 141 141 24.542 24.542 18.565 2.302 2.509 1.166 70.181 15.827 9.403

Indtægter

-64 -64 -64 -64

-14 -14 -14

-14

-12.455 -11.239 0


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Fællesudg. og -indt.,kommunale ejendomme Omkostningssteder Huslejetab, kommunale ejendomme Offentlige toiletter Omkostningssteder Tarmvej 159, Sdr Bork - busstop Off. Toilet - Baunbækvej, Tarm Off. Toilet - Nygade, Tarm Off. Toilet - Skaven Off. Toilet - Fredensgade, Skjern Off. Toilet - Skaven Strand Off. Toilet - Torvet, Videbæk Off. Toilet - Rtb. Spjald Off. Toilet - Bag Hotel, Torvegade, Ring Off. Toilet - Søndervigvej, Søndervig Off. Toilet - Café Viktoria, Ringkøbing Off. Toilet - v. havnen, Ringkøbing Off. Toilet - Sorte Bakker, Ringkøbing Off. Toilet - Skuldbølvej, Hemmet Off. Toilet - Alrum Toilet- og rengøringsartikler Møllehytten, Egeris Off. Toilet - Midtbyen, Skjern Nørregade 2A, Hvide Sande Dækmolevej 2, Hvide Sande Parallelvej 70A, Hvide Sande Toldbodgade 20, Hvide Sande Mettes Bjerg 2, Årgab/Hvide Sande Badevej 17, Søndervig (Turistkon./grill) Badevej 47, Søndervig Søndervig Landevej 25, Søndervig Revlingevej 1, Vedersø Klit Torvet 12, Ringkøbing Torvegade 2D, Ringkøbing Baunbækvej 2, Tarm Skavenvej 23B, Skaven Nygade 1, Tarm Søndereng 1, Tarm Bryggen 9, Bork Kirkehøjvej 44, Bork (ved havnekontoret) Bryggen 1B, Bork (surfcenter) Skuldbølvej 9, Skuldbøl Fredensgade, Skjern - nr. 11 Alrum, Stadil Strandvejen 13B, Stauning Bredgade 29, Videbæk (kiosk) Gytjevej 15C, Hvide Sande Engtoften 19, Vorgod

93

Bevillingsoversigt Drift

1205000995 XG-0000012137-00002 1205001000 XD-0000131000-00015 XD-0000131001-00002 XD-0000131001-00003 XD-0000131001-00004 XD-0000131001-00005 XD-0000131001-00006 XD-0000131001-00007 XD-0000131001-00008 XD-0000131001-00009 XD-0000131001-00010 XD-0000131001-00011 XD-0000131001-00012 XD-0000131001-00013 XD-0000131001-00014 XD-0000131001-00015 XD-0000131001-00016 XD-0000131001-00017 XD-0000131001-00018 XG-0000012004-00002 XG-0000012004-00003 XG-0000012004-00004 XG-0000012004-00005 XG-0000012004-00006 XG-0000012004-00007 XG-0000012004-00008 XG-0000012004-00009 XG-0000012004-00010 XG-0000012004-00011 XG-0000012004-00013 XG-0000012004-00015 XG-0000012004-00016 XG-0000012004-00017 XG-0000012004-00018 XG-0000012004-00019 XG-0000012004-00020 XG-0000012004-00021 XG-0000012004-00022 XG-0000012004-00023 XG-0000012004-00024 XG-0000012004-00025 XG-0000012004-00026 XG-0000012004-00027 XG-0000012004-00029

Udgifter 574 150 424 1.423 18 10 46 46 46 10 20 15 10 72 41 77 82 67 20 31 26 5 31 96 50 40 30 30 45 40 30 66 30 14 37 14 4 4 30 9 50 4 9 4 14 4 9 9

Indtægter

0

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 574 150 424 1.423 18 10 46 46 46 10 20 15 10 72 41 77 82 67 20 31 26 5 31 96 50 40 30 30 45 40 30 66 30 14 37 14 4 4 30 9 50 4 9 4 14 4 9 9

Udgifter 574 150 424 1.423 18 10 46 46 46 10 20 15 10 72 41 77 82 67 20 31 26 5 31 96 50 40 30 30 45 40 30 66 30 14 37 14 4 4 30 9 50 4 9 4 14 4 9 9

Udgifter 574 150 424 1.423 18 10 46 46 46 10 20 15 10 72 41 77 82 67 20 31 26 5 31 96 50 40 30 30 45 40 30 66 30 14 37 14 4 4 30 9 50 4 9 4 14 4 9 9

Indtægter

0

Indtægter

0

Indtægter

0


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Skovbrynet 30, Skaven Nr. Viumvej 68, Egeris Strandvejen 18, Stauning Fiskerstræde 59, Ringkøbing Havn Vellingvej 58A, Ringkøbing(Sorte Bakker) Bredgade 5, Hvide Sande Toiletbygning Skjern Midtby Toldbodgade 24, Hvide Sande Pulje vedligeh.bygn., fællesudg. & -ind. Pulje vedligehold kommunale bygn. fælles Pulje energioptimering Pulje til energioptimering i kommunale b Akkumuleret besparelse 002511 Søndergade 108, Hvide Sande Søndergade 108, Hvide Sande Søndergade 15, Hvide Sande Søndergade 15, Hvide Sande Nørregade 27, Hvide Sande Nørregade 27, Hvide Sande Dakotavej 2, Hvide Sande Dakotavej 2, Hvide Sande Parallelvej 138, Hvide Sande Parallelvej 138, Hvide Sande Enghavevej 49, Ringkøbing Enghavevej 49, Ringkøbing Vesterhavsvej 72, Vedersø Vesterhavsvej 72, Vedersø Grønnegade/Søndergade, Ringkøbing Grønnegade 27-33/Søndergade 6-8, Ringkøb Hovervej 14A-H, Hee Omkostningssteder Hovervej 14A-H, Hee Adelvej 47-53, Højmark Adelvej 47-53, Højmark Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup Westergårdsvej 6, Videbæk Westergårdsvej 6, Videbæk Bredgade 1, Videbæk Bredgade 1, Videbæk Klostervej 85, Kloster Klostervej 85, Kloster Lærkevej 23 A-D, Tarm Lærkevej 23A-D, Tarm Kirkegade 8, Tarm

94

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012004-00030 XG-0000012004-00031 XG-0000012004-00032 XG-0000012004-00033 XG-0000012004-00034 XG-0000012004-00035 XG-0000012004-00036 XG-0000012004-00037 1205001001 XG-0000012005-00001 1205001002 XG-0000012006-00001 XG-0000012006-00003 Beboelse 1205001004 XG-0000012008-00001 1205001005 XG-0000012009-00001 1205001006 XG-0000012010-00001 1205001007 XG-0000012011-00001 1205001008 XG-0000012012-00001 1205001009 XG-0000012013-00001 1205001010 XG-0000012014-00001 1205001011 XG-0000012015-00001 1205001012 XG-0000012016-00001 1205001013 XG-0000012017-00001 1205001015 XG-0000012019-00001 1205001016 XG-0000012020-00001 1205001018 XG-0000012022-00001 1205001019 XG-0000012023-00001 1205001020 XG-0000012024-00001 1205001022 XG-0000012026-00001 1205001023

Udgifter 9 4 4 4 19 -1 40 -1 5.569 5.569 -772 -272 -500 2.169 90 90 5 5 41 41 39 39 42 42 18 18 5 5 145 145 144 37 107 101 101 63 63 222 222 10 10 27 27 6 6 79 79 21

Indtægter

-3.729 -163 -163 0 0 -105 -105 -100 -100 -160 -160 -61 -61

-398 -398 -381 -381 -208 -208 -220 -220 -430 -430 -2 -2 -79 -79 -39 -39 -139 -139 -24

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

9 4 4 4 19 -1 40 -1 8.178 8.178 -772 -272 -500 2.169 90 90 5 5 41 41 39 39 42 42 18 18 5 5 145 145 144 37 107 101 101 63 63 222 222 10 10 27 27 6 6 79 79 21

Indtægter

-3.729 -163 -163 0 0 -105 -105 -100 -100 -160 -160 -61 -61

-398 -398 -381 -381 -208 -208 -220 -220 -430 -430 -2 -2 -79 -79 -39 -39 -139 -139 -24

9 4 4 4 19 -1 40 -1 8.178 8.178 -772 -272 -500 2.169 90 90 5 5 41 41 39 39 42 42 18 18 5 5 145 145 144 37 107 101 101 63 63 222 222 10 10 27 27 6 6 79 79 21

Indtægter

-3.729 -163 -163 0 0 -105 -105 -100 -100 -160 -160 -61 -61

-398 -398 -381 -381 -208 -208 -220 -220 -430 -430 -2 -2 -79 -79 -39 -39 -139 -139 -24

9 4 4 4 19 -1 40 -1 8.178 8.178 -772 -272 -500 2.169 90 90 5 5 41 41 39 39 42 42 18 18 5 5 145 145 144 37 107 101 101 63 63 222 222 10 10 27 27 6 6 79 79 21

Indtægter

-3.729 -163 -163 0 0 -105 -105 -100 -100 -160 -160 -61 -61

-398 -398 -381 -381 -208 -208 -220 -220 -430 -430 -2 -2 -79 -79 -39 -39 -139 -139 -24


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Kirkevej 8, Tarm Bindesbølvej 2-8, Ådum Bindesbølvej 2-8, Ådum Nørregade 23-25, Hvide Sande Nørregade 23-25, Hvide Sande Egevej 5, Tarm Egevej 5, Tarm Blomstervænget 49-55, Ringkøbing Blomstervænget 49-55, Ringkøbing Hoverdalvej 2, Hover Hoverdalvej 2, Hover Numitvej 8, Hvide Sande Numitvej 8, Hvide Sande Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Rindum Plejehjem (nedlagt) Godthaabsvej 8, Ringkøbing 002513 Østergade 2-4, Hvide Sande Østergade 2-4, Hvide Sande Birkmosevej 30, Ringkøbing Birkmosevej 30, Ringkøbing (Bilsynshalle Adelvej 39A, Højmark Tombolahuset på Torvet, Ringkøbing Tombolahus på Torvet, Ringkøbing Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation Engvang 1, Spjald Posthus Engvang 1, Spjald Posthus Jernbanegade , Troldhede Station Jernbanegade, Troldhede Station Nygade 15, Videbæk Nygade 15, Videbæk Gl. Kongevej 33, Videbæk Gl. Kongevej 33, Videbæk Fabriksvej 5, Videbæk Fabriksvej 5, Videbæk Bredgade 108B, Skjern Byskolen Omkostningssteder Bredgade 108B, Skjern Byskolen Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård Vardevej 86, Skjern Vardevej 86, Skjern Bryggen 9, Bork Havn Bryggen 9, Bork Havn Skjernåvej 4, Lønborg Skjernåvej 4, Lønborg Bredgade 8, Hoven

95

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012027-00001 1205001024 XG-0000012028-00001 1205001025 XG-0000012029-00001 1205001026 XG-0000012030-00001 1205001029 XG-0000012033-00001 1205001030 XG-0000012034-00001 1205001032 XG-0000012036-00001 1206151000 XG-0000012151-00017 XG-0000012151-00019 Andre faste ejendomme 1205001033 XG-0000012037-00001 1205001037 XG-0000012041-00001 1205001039 1205001041 XG-0000012045-00001 1205001048 XG-0000012047-00001 1205001049 XG-0000012048-00001 1205001050 XG-0000012049-00001 1205001051 XG-0000012050-00001 1205001052 XG-0000012051-00001 1205001053 XG-0000012052-00001 1205001055 XG-0000012054-00001 1205001058 XG-0000012057-00001 1205001059 XG-0000012058-00001 1205001060 XG-0000012059-00001 1205001061 XG-0000012060-00001 1205001062

Udgifter 21 132 132 145 145 41 41 292 292 120 120 9 9 372 111 261 4.255 54 54 27 27 57 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 15 15 1.126 238 888 96 96 12 12 11 11 33 33 23

Indtægter -24 -138 -138 -311 -311 -80 -80 -550 -550 -58 -58 -83 -83

-7.510 -289 -289 -87 -87

-171 -171

-127 -127 -1.557 -1.557 -41 -41 -47 -47 -21 -21

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 21 132 132 145 145 41 41 292 292 120 120 9 9 372 111 261 4.255 54 54 27 27 57 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 15 15 1.126 238 888 96 96 12 12 11 11 33 33 23

Udgifter 21 132 132 145 145 41 41 292 292 120 120 9 9 372 111 261 4.255 54 54 27 27 57 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 15 15 1.126 238 888 96 96 12 12 11 11 33 33 23

Udgifter 21 132 132 145 145 41 41 292 292 120 120 9 9 372 111 261 4.255 54 54 27 27 57 1 1 36 36 8 8 11 11 33 33 48 48 15 15 1.126 238 888 96 96 12 12 11 11 33 33 23

Indtægter -24 -138 -138 -311 -311 -80 -80 -550 -550 -58 -58 -83 -83

-7.510 -289 -289 -87 -87

-171 -171

-127 -127 -1.557 -1.557 -41 -41 -47 -47 -21 -21

Indtægter -24 -138 -138 -311 -311 -80 -80 -550 -550 -58 -58 -83 -83

-7.510 -289 -289 -87 -87

-171 -171

-127 -127 -1.557 -1.557 -41 -41 -47 -47 -21 -21

Indtægter -24 -138 -138 -311 -311 -80 -80 -550 -550 -58 -58 -83 -83

-7.510 -289 -289 -87 -87

-171 -171

-127 -127 -1.557 -1.557 -41 -41 -47 -47 -21 -21


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Bredgade 8, Hoven Vardevej 9 A-D, Tarm Vardevej 9, Tarm - opgang rengøres Vardevej 9 A-D, Tarm Nygade 1, Tarm Nygade 1, Tarm Tøstrupvej 1 A-D, Ådum Tøstrupvej 1 A-D, Ådum Surfcenter Hv. Sande Nord Omkostningssteder Surfcenter Hvide Sande Nord Udl. af jord til solvarmeanlæg Udleje til solvarme - indtægter Food Center, Fabriksvej 14, 6920 Videbæk Food Center, Fabriksvej 14, Videbæk Torvet 22, Ringkøbing Omkostningssteder Torvet 22, Ringkøbing Tidligere Tarm Sygehus Tidl. Tarm Sygehus Læge- og Sundhedscenter Læge- og Sundhedscenter RKSK Ejendomme fællesudg. og -indt. RKSK Ejendomme fællesudg. og -indt. Besparelse RKSK Ejendomme Strategisk arealforvaltning Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Reberbanen, Ringkøbing Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Skolegade 32, Lem Kirkegade 36, Lem 0032 003231 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Omklædningsbygning Alkjær Stadion Klubhus Sdr. Vium Ringkøbing Svømmehal Langagervej, Skjern 003235 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Skjern Ridecenter 0038 003850 Ejendomsadm., Land, By og Kultur Momhøje Naturcenter 0222 022205 Ejendomsadm., Land, By og Kultur

96

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012061-00001 1205001063 XD-0000131000-00021 XG-0000012062-00001 1205001064 XG-0000012063-00001 1205001067 XG-0000012066-00001 1205001068 XG-0000012130-00001 1205001070 XG-0000012131-00001 1205001071 XG-0000012138-00001 1205001074 XG-0000012164-00001 1205001087 XG-0000012145-00001 1205001088 XG-0000012148-00001 1206001000 XG-0000012156-00001 XG-0000012156-00002 XG-0000012156-00004 1206161000 XG-0000012152-00045 1206191000 XG-0000012155-00030 XG-0000012155-00036 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1206131000 XG-0000012149-00006 XG-0000012149-00007 XG-0000012149-00008 XG-0000012149-00022 Andre fritidsfaciliteter 1206131000 XG-0000012149-00009 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 1206201000 XG-0000012157-00002 Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser 1206201000

Udgifter

Indtægter 23 64 12 52 93 93 25 25 46 12 34

43 43 45 18 27 1.876 1.876 65 65 122 2.322 -1.600 -600 147 147 138 40 98 329 135 135 91 5 15 24 194 194 194 79 79 79 79 1.182 1.182 1.182

-215 -215 -140 -140 -6 -6

-108 -108 -61 -61 -330 -330 -3.263 -3.263 -773 -773

-274 -274

0 0 0 0 -145 -145 -145

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 23 64 12 52 93 93 25 25 46 12 34

Udgifter 23 64 12 52 93 93 25 25 46 12 34

Udgifter 23 64 12 52 93 93 25 25 46 12 34

43 43 45 18 27 1.876 1.876 65 65 122 2.322 -1.600 -600 147 147 138 40 98 329 135 135 91 5 15 24 194 194 194 79 79 79 79 1.182 1.182 1.182

Indtægter -215 -215 -140 -140 -6 -6

-108 -108 -61 -61 -330 -330 -3.263 -3.263 -773 -773

-274 -274

0 0 0 0 -145 -145 -145

43 43 45 18 27 1.876 1.876 65 65 122 2.322 -1.600 -600 147 147 138 40 98 329 135 135 91 5 15 24 194 194 194 79 79 79 79 1.182 1.182 1.182

Indtægter -215 -215 -140 -140 -6 -6

-108 -108 -61 -61 -330 -330 -3.263 -3.263 -773 -773

-274 -274

0 0 0 0 -145 -145 -145

43 43 45 18 27 1.876 1.876 65 65 122 2.322 -1.600 -600 147 147 138 40 98 329 135 135 91 5 15 24 194 194 194 79 79 79 79 1.182 1.182 1.182

Indtægter -215 -215 -140 -140 -6 -6

-108 -108 -61 -61 -330 -330 -3.263 -3.263 -773 -773

-274 -274

0 0 0 0 -145 -145 -145


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Enghavevej 45, Ringkøbing 0235 023541 Ejendomsadm., Land, By og Kultur Bork Havn Ringkøbing Havn Stauning Havn 0322 032201 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster Skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole 032205 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Ungdomsgården, Ringkøbing, SFO-klub SFO Spiren, Alkjærskolen, Ringkøbing SFO Amagerskolen, Skjern SFO Bork Skole SFO Borris Skole SFO Faster Skole SFO Svalereden, Fjelstervang Skole SFO Hee Skole SFO Regnbuen, Holmsland Skole SFO Hyttefadet, Hvide Sande SFO Højmark Skole SFO Kirkeskolen, Skjern SFO Lem Skole SFO-gruppen Krummeluren, Ringkøb. Skole

97

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012157-00010 Havne Lystbådehavne m.v. 1206201000 XG-0000012157-00004 XG-0000012157-00005 XG-0000012157-00006 Folkeskolen m.m. Folkeskoler 1206191000 XG-0000012155-00042 XG-0000012155-00044 XG-0000012155-00046 XG-0000012155-00048 XG-0000012155-00050 XG-0000012155-00052 XG-0000012155-00054 XG-0000012155-00056 XG-0000012155-00059 XG-0000012155-00062 XG-0000012155-00064 XG-0000012155-00066 XG-0000012155-00069 XG-0000012155-00073 XG-0000012155-00075 XG-0000012155-00079 XG-0000012155-00081 XG-0000012155-00084 XG-0000012155-00087 XG-0000012155-00090 XG-0000012155-00093 XG-0000012155-00096 Skolefritidsordninger 1206191000 XG-0000012155-00039 XG-0000012155-00043 XG-0000012155-00045 XG-0000012155-00047 XG-0000012155-00049 XG-0000012155-00051 XG-0000012155-00053 XG-0000012155-00055 XG-0000012155-00057 XG-0000012155-00061 XG-0000012155-00063 XG-0000012155-00065 XG-0000012155-00067 XG-0000012155-00070

Udgifter 1.182 501 501 501 156 257 88 18.149 16.315 16.315 1.265 1.241 399 443 352 399 352 510 1.493 340 949 575 1.793 375 981 442 1.731 789 766 391 366 363 1.091 1.091 154 36 61 3 10 5 13 58 16 38 10 143 21 61

Indtægter -145

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 1.182 501 501 501 156 257 88 18.149 16.315 16.315 1.265 1.241 399 443 352 399 352 510 1.493 340 949 575 1.793 375 981 442 1.731 789 766 391 366 363 1.091 1.091 154 36 61 3 10 5 13 58 16 38 10 143 21 61

Udgifter 1.182 501 501 501 156 257 88 18.149 16.315 16.315 1.265 1.241 399 443 352 399 352 510 1.493 340 949 575 1.793 375 981 442 1.731 789 766 391 366 363 1.091 1.091 154 36 61 3 10 5 13 58 16 38 10 143 21 61

Udgifter 1.182 501 501 501 156 257 88 18.149 16.315 16.315 1.265 1.241 399 443 352 399 352 510 1.493 340 949 575 1.793 375 981 442 1.731 789 766 391 366 363 1.091 1.091 154 36 61 3 10 5 13 58 16 38 10 143 21 61

Indtægter -145

Indtægter -145

Indtægter -145


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget SFO Rækker Mølle Skole SFO Tusindfryd, Spjald Skole Stauning Skoles SFO SFO-gruppen, Tarm Skole SFO-gruppen, Tím Skole SFO-gruppen Bæktoften, Videbæk Skole SFO-gruppen Kernehuset, Vorgod Skole Ådum Idrætsbørnehave SFO-gruppen, Nr. Vium (Nr.Vium/Troldhe.) SFO-gruppen, Troldhede(Nr.Vium/Troldhe.) SFO Skjernåskolen 032208 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Skjernåskolen Rindum Kjærgård 0330 033046 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning STU-Huset, Tarm 0332 033250 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Ringkøbing-Skjern Bibliotek 0335 033560 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Museum, Herningvej 8, Ringkøbing Museum, Kongevejen 1, Ringkøbing 033563 Ejendomsadm., Kultur og Fritid Ringkøbing-Skjern Musikskole 0338 033876 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Ungdomsskolen, Ringkøbing Streetpark Ringkøbing-Skjern 0462 046282 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3 Sundhedscenter Vest, Nørredige 26 046285 Ejendomsadm., Børn og Familie Børnetandpleje 0525 052513

98

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019 U/I XG-0000012155-00074 XG-0000012155-00076 XG-0000012155-00080 XG-0000012155-00082 XG-0000012155-00085 XG-0000012155-00088 XG-0000012155-00091 XG-0000012155-00095 XG-0000012155-00097 XG-0000012155-00098 XG-0000012155-00101 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 1206191000 XG-0000012155-00100 XG-0000012155-00103 Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1206191000 XG-0000012155-00108 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1206131000 XG-0000012149-00001 Kulturel virksomhed Museer 1206131000 XG-0000012149-00020 XG-0000012149-00021 Musikarrangementer 1206131000 XG-0000012149-00002 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Ungdomsskolevirksomhed 1206191000 XG-0000012155-00109 XG-0000012155-00122 Sundhedsudgifter m.v. Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1206151000 XG-0000012180-00001 XG-0000012180-00002 Kommunal tandpleje 1206181000 XG-0000012154-00001 Dagtilbud til børn og unge Tværgående institutioner

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

7 20 76 19 60 32 11 49 42 41 105

7 20 76 19 60 32 11 49 42 41 105

7 20 76 19 60 32 11 49 42 41 105

7 20 76 19 60 32 11 49 42 41 105

743

743

743

743

743 396 347 115

743 396 347 115

743 396 347 115

743 396 347 115

115

115

115

115

115 115 809 809 809 809 722 160 160 68 92 562 562 562 840 840 840 611 229 3.100 2.504 2.504 1.875 629 596 596 596 4.056 127

115 115 809 809 809 809 722 160 160 68 92 562 562 562 840 840 840 611 229 3.100 2.504 2.504 1.875 629 596 596 596 4.056 127

115 115 809 809 809 809 722 160 160 68 92 562 562 562 840 840 840 611 229 3.100 2.504 2.504 1.875 629 596 596 596 4.056 127

115 115 809 809 809 809 722 160 160 68 92 562 562 562 840 840 840 611 229 3.100 2.504 2.504 1.875 629 596 596 596 4.056 127

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Hover-Torsted Børnehus 052514 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Blomstergården, Vorgod Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Klatretræet, Tarm Børnehuset, Borris Fjelstervang Børnehave Rindum Børnehus Stauning Børnehus Hee Børnehus Højmark Børnehus Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Fredensgade Børnehave Daginst. Vasegården, Ringkøbing Alkjærhaven, Ringkøbing No Børnehus Fresiahaven, Tim Børnehaven Bækkehøj, Skjern Kloster Børnehus Spjald Børnehave 052517 Ejendomsadm., Dagtilbud og Undervisning Specialbørnehaven, Skjernåskolen 0528 052821 Ejendomsadm., Børn og Familie Familiecentret Ringkøbing-Skjern 0530 053026 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Holmsland-Tim Hjemmepleje Ringkøbing-Lem Hjemmepleje Skjern Hjemmepleje Åkanden, Tarm 053027 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Fjordglimt, Service Holmbohjemmet, Service Tim Plejehjem, Service

99

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019 U/I 1206191000 XG-0000012155-00118 Daginstitutioner 1206191000 XG-0000012155-00009 XG-0000012155-00011 XG-0000012155-00012 XG-0000012155-00013 XG-0000012155-00014 XG-0000012155-00015 XG-0000012155-00018 XG-0000012155-00019 XG-0000012155-00020 XG-0000012155-00021 XG-0000012155-00022 XG-0000012155-00023 XG-0000012155-00025 XG-0000012155-00026 XG-0000012155-00027 XG-0000012155-00028 XG-0000012155-00029 XG-0000012155-00031 XG-0000012155-00033 XG-0000012155-00034 XG-0000012155-00035 XG-0000012155-00037 XG-0000012155-00115 XG-0000012155-00116 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1206191000 XG-0000012155-00040 Tilbud til børn og unge med særl. behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1206181000 XG-0000012154-00002 Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp 1206151000 XG-0000012151-00032 XG-0000012151-00033 XG-0000012151-00035 XG-0000012151-00039 Pleje og omsorg mv. af primært ældre 1206151000 XG-0000012151-00013 XG-0000012151-00014 XG-0000012151-00016

Udgifter 127 127 3.830 3.830 243 106 162 136 152 205 178 122 116 182 116 109 107 100 175 91 162 207 361 118 127 224 109 222 99 99 99 327

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 127 127 3.830 3.830 243 106 162 136 152 205 178 122 116 182 116 109 107 100 175 91 162 207 361 118 127 224 109 222 99 99 99 327

Udgifter 127 127 3.830 3.830 243 106 162 136 152 205 178 122 116 182 116 109 107 100 175 91 162 207 361 118 127 224 109 222 99 99 99 327

Udgifter 127 127 3.830 3.830 243 106 162 136 152 205 178 122 116 182 116 109 107 100 175 91 162 207 361 118 127 224 109 222 99 99 99 327

Indtægter

Indtægter

327

327

327

327

327 327 6.945 1.642 1.642 86 378 558 620 4.364 4.364 486 343 349

327 327 6.945 1.642 1.642 86 378 558 620 4.364 4.364 486 343 349

327 327 6.945 1.642 1.642 86 378 558 620 4.364 4.364 486 343 349

327 327 6.945 1.642 1.642 86 378 558 620 4.364 4.364 486 343 349

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget Rosenlunden, Service Centerparken, Service Vorgod Ældrecenter, Service Enghaven Ældrecenter, Service Egvad Plejehjem, Service Åstedparken, Service Fjordparken Ældrecenter, Ringkøbing 053029 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Seniorgården Service Aktivitetscentret Hvide Sande Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøb. 053031 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Hjælpemiddeldepotet, Jægervej 0538 053839 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Enghavevej Smedegade 7, Ringkøbing Støttecenter, Herningvej 31, Ringkøbing Støttecenter, Søndergade 69, Videbæk Herningvej 54, Ringkøbing 053844 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Sundhedscenter Vest, Nørregade 13, Alkoh 053845 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Sundhedscenter Vest, Nørregade 13, Stof 053850 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Ternevej 4, Videbæk Ternevej 4, huslejeindtægt Ternevej 4, bebo. bet. for el og varme 053851 Ejendomsadm., Sundhed og Omsorg Holmegaardsbakken 18, Service Holmegaardsbakken 22, Service Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Socialpsykiatrisk Center Brohuset, Hvidkløvervej 8, Ringkøbing Holmelunden, Holmelunden 4, Ringkøbing Satellitten Holmegårdsvej 4 Grønbjerghjemmet, Algade 63, Grønbjerg Center Bakkehuset, Ternevej 2, Videbæk Langagerparken 8, Skjern

100

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019 U/I Udgifter XG-0000012151-00018 579 XG-0000012151-00020 441 XG-0000012151-00021 452 XG-0000012151-00023 605 XG-0000012151-00024 556 XG-0000012151-00025 256 XG-0000012151-00030 297 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 597 1206151000 597 XG-0000012151-00011 197 XG-0000012151-00028 149 XG-0000012151-00029 251 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindr. 342 1206151000 342 XG-0000012177-00001 342 Tilbud til voksne med særlige behov 5.192 Personlig støtte og pasning af 442 personer med handicap mv. 1206161000 442 XG-0000012152-00007 35 XG-0000012152-00009 177 XG-0000012152-00027 70 XG-0000012152-00028 70 XG-0000012152-00031 90 Alkoholbehandling og behand65 lingshjem for alkoholskadede 1206151000 65 XG-0000012180-00003 65 Behandling af stofmisbrugere 59 1206151000 59 XG-0000012180-00004 59 Botilbud til længerevarende ophold 165 1206161000 165 XG-0000012152-00017 165 XG-0000012152-00041 XG-0000012152-00042 Botilbudslignende tilbud 2.779 1206151000 99 XG-0000012151-00040 22 XG-0000012151-00041 77 1206161000 2.680 XG-0000012152-00006 380 XG-0000012152-00008 37 XG-0000012152-00011 377 XG-0000012152-00012 63 XG-0000012152-00016 249 XG-0000012152-00018 864 XG-0000012152-00019 224

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

-1.031

Udgifter 579 441 452 605 556 256 297 597 597 197 149 251 342 342 342 5.192

-1.031

Udgifter 579 441 452 605 556 256 297 597 597 197 149 251 342 342 342 5.192

-1.031

Udgifter 579 441 452 605 556 256 297 597 597 197 149 251 342 342 342 5.192

-274

442

-274

442

-274

442

-274

-274

442 35 177 70 70 90

-274

442 35 177 70 70 90

-274

442 35 177 70 70 90

-274

Indtægter

-274

-272 -272

Indtægter

-274

Indtægter

-274

65

65

65

65 65 59 59 59 165 165 165

65 65 59 59 59 165 165 165

65 65 59 59 59 165 165 165

-154 -118

-272 -272 -154 -118

2.779 99 22 77 2.680 380 37 377 63 249 864 224

-272 -272 -154 -118

2.779 99 22 77 2.680 380 37 377 63 249 864 224

Indtægter

-1.031

-274

-272 -272 -154 -118

2.779 99 22 77 2.680 380 37 377 63 249 864 224


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Økonomiudvalget

Budget 2019 U/I

Engdraget 22, Tarm Rosengården, Vardevej 45, Skjern Fredensgade 30 053852 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Rosengården, Vardevej 45, huslejeindtægt Fredensgade, Pavilloner Fredensgade, Pavilloner, huslejeindtægt. Svinget 4, Pavilloner 053858 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Skjern Industri-Service, Svinget 5, Skje Me-Tri, Industrivej 3, Skjern Priorgården Vendepunktet 053859 Ejendomsadm., Handicap og Psykiatri Naturværkst. Hatkjærhus, Herningvej 119 Værkst. MSM, Byskellet 20, Ringkøbing Skovbrynet, Tømrervej 2, Skjern Drosselvej 9 0568 056890 Ejendomsadm., Beskæftigelse KompetenceCenter Skjern KompetenceCenter Ringkøbing 0645 064550 Finderupsvej 9, Skjern (Politiet) Finderupsvej 9, Skjern (Politiet) Ejendomsadm., Administrationsbygninger Rådhuset, ved Fjorden 6, Ringkøbing Rødkløvervej 4, Ringkøbing Nygade 56, Skjern Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9 Servicecenter Skjern, Finderupsvej 9 Finderupsvej 7, Skjern Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing

101

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012152-00020 XG-0000012152-00026 XG-0000012152-00032 Botilbud til midlertidigt ophold 1206161000 XG-0000012152-00036 XG-0000012152-00038 XG-0000012152-00039 XG-0000012152-00043 Beskyttet beskæftigelse 1206161000 XG-0000012152-00022 XG-0000012152-00025 XG-0000012152-00040 XG-0000012152-00044 Aktivitets- og samværstilbud 1206161000 XG-0000012152-00013 XG-0000012152-00014 XG-0000012152-00024 XG-0000012152-00035 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1206141000 XG-0000012150-00003 XG-0000012150-00004 Administrativ organisation Administrationsbygninger 1205001086 XG-0000012142-00001 1206171000 XG-0000012153-00003 XG-0000012153-00004 XG-0000012153-00006 XG-0000012153-00008 XG-0000012153-00010 XG-0000012153-00011 XG-0000012153-00012

Udgifter

Indtægter

84 216 186 96 96

-485 -485 -360

36 60 1.015 1.015 386 354 171 104 571 571 94 320 99 58 1.640

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 84 216 186 96 96

Udgifter 84 216 186 96 96

Udgifter 84 216 186 96 96

Indtægter

-485 -485 -360

36 -51 -74

60 1.015 1.015 386 354 171 104 571 571 94 320 99 58 1.640

Indtægter

-485 -485 -360

36 -51 -74

60 1.015 1.015 386 354 171 104 571 571 94 320 99 58 1.640

60 1.015 1.015 386 354 171 104 571 571 94 320 99 58 1.640

1.640

1.640

1.640

1.640 798 842 10.368 10.368

1.640 798 842 10.368 10.368

1.640 798 842 10.368 10.368

1.640 798 842 10.368 10.368

10.368 2.592 1.057 989 1.459 1.889 236 2.146

10.368 2.592 1.057 989 1.459 1.889 236 2.146

-40 -40 -40 -40

10.368 2.592 1.057 989 1.459 1.889 236 2.146

-485 -485 -360

36 -51 -74

1.640

-40 -40 -40 -40

Indtægter

-40 -40 -40 -40

10.368 2.592 1.057 989 1.459 1.889 236 2.146

-51 -74

-40 -40 -40 -40


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Erhvervs- og Vækstudvalget U/I

Erhvervs- og Vækstudvalget 0648 064862 Turisme Tilskud Ringkøbing Fjord Turistcenter Tilskud til bosætningsorg./Handelsråd Pulje til helårsturisme Profilering/markedsføring, sponsorater Øvrige aktiviteter, turisme Tilskud sekr. leder/proj. RF Handelsråd Rethinking Tourism in a Coastal City Møder, forplejning og workshops Rejser/transport Finansiering: Innovationsfonden Turisme (generel. omr.) (Vækstpulje) Turisme (generel. omr.) - budget Stiftelse Partnerskab f. Vestkystturisme Cykelturisme-forank./drift Vestkystruten Riverfisher (lystfiskerturisme) Laksens Hus (lystfiskerturisme) Ringk. Fjord Turisme (lystfiskerturisme) Udviklingsplan for Vestkysten Turisme (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Ringkøbing 1700-tals festival 064863 Uddannelse (generel. omr.) (Vækstpulje) Uddannelse (generel. omr.) - budget Uddannelse/videreudd. (Videnudvalget) Stærkere ungd.udd.miljøer (Videnudvalg.) Uddannelse (ansøgn.pulje) (Vækstpulje) KUBE 2.0 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi Øvrige teknologiske aktiviteter 064867 Erhvervsservice og iværksætteri Tilskud Ringkøbing Fjord Erhvervscenter Tiltrækn.arb.kraft: Career Campus Øvr.akt.erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Region Midt, EU-kontor Vækstpulje Projektpulje, Udviklingsmuskel Energisatsning 2020 Omkostningssteder Konsulentbistand til energihandlingsplan Energi 2020, projekter

102

Udgifter

35.010 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme 1300001150 XG-0000013036-00001 XG-0000013036-00003 XG-0000013036-00004 XG-0000013036-00005 XG-0000013036-00008 XG-0000013036-00015 1300001250 XG-0000013131-00004 XG-0000013131-00005 XG-0000013131-00009 1315101102 XG-0000013113-00001 XG-0000013113-00002 XG-0000013113-00010 XG-0000013113-00020 XG-0000013113-00021 XG-0000013113-00022 XG-0000013113-00023 1315102101 XG-0000013120-00004 Udvikling af menneskelige ressourcer 1315101501 XG-0000013119-00001 XG-0000013119-00002 XG-0000013119-00003 1315102601 XG-0000013125-00003 Innovation og ny teknologi 1300001155 XG-0000013037-00004 Erhvervsservice og iværksætteri 1300001160 XG-0000013038-00001 XG-0000013038-00003 XG-0000013038-00007 XG-0000013038-00009 XG-0000013038-00010 XG-0000013038-00012 XG-0000013038-00013 1300001164 XG-0000013046-00002 XG-0000013046-00028

Budgetoverslag 2020

Indtægter

Udgifter

0

37.130

Budgetoverslag 2021

Indtægter

0

Udgifter

38.755

Budgetoverslag 2022

Indtægter

0

Udgifter

40.255

35.010

37.130

38.755

40.255

10.064 7.164 4.263 760 419 1.405 67 250 0 17 12 -29 1.600 785 85 25 325 175 50 155 1.300 1.300 210 -200 -2.000 1.500 300 410 410 22 22 22 24.714 6.443 3.505 96 165 1.174 203 600 700 1.017 -223 635 605

8.889 7.164 4.263 760 419 1.405 67 250

7.414 7.164 4.263 760 419 1.405 67 250

8.914 7.164 4.263 760 419 1.405 67 250

1.725 1.615 85 25

250 165 85

1.750 1.665 85

1.800 1.800

1.800 1.800

1.800 1.800

1.500 300

1.500 300

1.500 300

22 22 22 26.419 6.143 3.505 96 165 1.174 203 600 400 1.240

22 22 22 29.519 6.443 3.505 96 165 1.174 203 600 700 1.240

22 22 22 29.519 6.443 3.505 96 165 1.174 203 600 700 1.240

635 605

635 605

635 605

Indtægter

0


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Erhvervs- og Vækstudvalget U/I GRO 2.0 2. Virksomheder 13. Energiturisme Energy Tour EVU-udvalget - udviklingspulje Puljer til senere ford., udviklingspulje Videnstrategi Projektledelse - Videnstrategi PhD Innovest, Videnudvalg Projektaktiviteter Tilskud AU-HIH Udvikling af yder- og landdistriktsomr. Reg. Lab medlemsskab (fra 2018) Fødevaresatsning Iværksæt.små fødevarevirk., projekansæt. KRAFT-oplevelsesfyrtårn Organisation & administration Byfora for centerbyer Byforum for Tarm Byforum for Skjern Byforum for Videbæk Byforum for Ringkøbing Byforum for Hvide Sande Landbrug og fødevarer (Vækstpulje) Landbrug og fødevarer - budget Driftspulje fødevareområdet Energi (generel. omr.) (Vækstpulje) Energi (generel. omr.) - budget Personaleomkostninger Kontor og administration (15% af pers.) Egenfinans. fra Grøn Ordning/rest Vækstp Produktionserhverv (Vækstpulje) Produktionserhverv - budget Grøn ressourceopt. lok. virks. (GRO 2.0) Samarb. Primetime - udvidelse af rute 15 Sammenhængskraft (Vækstpulje) Sammenhængskraft - budget Gearingspulje proj.understøt.sammenhængs Skandin. proj. om tillid som vækstdriver Markedsføring og bosætning (Vækstpulje) Markedsføring og bosætning - budget Gearingspulje markedsf./bosætn. initiat. FlytmodVest Velkomstarrangementer Eksilvestjydearrangementer Folkeskibet 2017 og efterfølgende år Markedsføring af byggegrunde

103

XG-0000013046-00065 XG-0000013046-00102 XG-0000013046-00113 XG-0000013046-00127 1300001165 XG-0000013039-00001 1300001169 XG-0000013051-00001 XG-0000013051-00005 XG-0000013051-00006 XG-0000013051-00008 XG-0000013051-00015 1300001170 XG-0000013040-00054 1300001172 XG-0000013054-00001 1300001174 XG-0000013057-00001 1300001260 XG-0000013133-00002 XG-0000013133-00003 XG-0000013133-00004 XG-0000013133-00005 XG-0000013133-00006 1315101101 XG-0000013112-00001 XG-0000013112-00008 1315101103 XG-0000013114-00001 XG-0000013114-00003 XG-0000013114-00004 XG-0000013114-00011 1315101104 XG-0000013115-00001 XG-0000013115-00005 XG-0000013115-00006 1315101201 XG-0000013116-00001 XG-0000013116-00002 XG-0000013116-00003 1315101301 XG-0000013117-00001 XG-0000013117-00003 XG-0000013117-00006 XG-0000013117-00009 XG-0000013117-00010 XG-0000013117-00014 XG-0000013117-00017

Udgifter 50 -50 -50 50 -573 -573 4.316 556 2.500 700 200 360 36 36 800 800 3.508 3.508 1.000 200 200 200 200 200 500 400 100 1.223 512 223 69 419 1.728 572 700 456 870 -1.000 1.825 45 1.772 -1.228 1.195 500 80 400 350 150

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 50 -50

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

118 118 3.316 556 1.500 700 200 360 36 36 800 800 3.508 3.508 1.000 200 200 200 200 200 1.000 1.000

118 118 3.316 556 1.500 700 200 360 36 36 800 800 3.508 3.508 1.000 200 200 200 200 200 1.000 1.000

118 118 3.316 556 1.500 700 200 360 36 36 800 800 3.508 3.508 1.000 200 200 200 200 200 1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.728 572 700 456 870

1.728 937 335 456 870

1.500 1.500

825 45 1.772 -228 195 500 80 400 350 150

825 45 1.772 -228 2.000

825 45 2.000

870

2.000

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Erhvervs- og Vækstudvalget U/I Ringkøbing-projektet FMV - kampagne Tyskland Etabl. nyt Erhvervsvækstforum (Vækstpu.) Etabl. nyt Erhvervsvækstforum - budget Gearingspulje vækstfremmende tiltag Møder, hjemmeside mv. Erhvervsvækstforum Primo Youth Entrepreneurship FAB LAB RKSK Fra udkant til forkant-brandingkampagne Ansøgningspulje - budget (Vækstpulje) Ansøgningspulje - budget (Vækstpulje) Erhverv (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Business Region Herning - Holstebro Fødevarepark Skjern Enge FiskeriLAG Bosætning (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Rammevilkårsprojekter LAG Øvr. områder (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygning

104

XG-0000013117-00048 XG-0000013117-00053 1315101401 XG-0000013118-00001 XG-0000013118-00002 XG-0000013118-00003 XG-0000013118-00005 XG-0000013118-00011 XG-0000013118-00013 1315102001 XG-0000013128-00001 1315102201 XG-0000013121-00002 XG-0000013121-00003 XG-0000013121-00004 1315102301 XG-0000013122-00005 1315102901 XG-0000013127-00002

Udgifter 125 200 2.761 -500 841 50 275 295 1.800 -2.500 -2.500 1.142 570 400 172 171 171 500 500

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 125 200 4.875

Udgifter

Udgifter

4.550 50 275

-2.800 -2.800 1.142 570 400 172 171 171 500 500

Indtægter

Indtægter

4.875

4.875

4.825 50

4.825 50

1.142 570 400 172 171 171 500 500

1.142 570 400 172 171 171 500 500

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg 0025 002511 Godthaabsvej 8, Ringkøbing Omkostningssteder Godthåbsvej 8, Ringkøbing - indtægter 002519 Fælles udgifter og indtægter, Ældrebolig Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Lejetab 0462 046281 Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæsen Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Andre sundhedsudgifter Praksisområdet - sygebesøg/samtaleterapi 046282 Sundhedscenter Vest Omkostningssteder Gruppering 200, Sundhedscenter Vest Kræftrehabilitering Træning Omkostningssteder Fysioterapibehandling-frit valgordning Ambulant specialiseret genoptræning Træning - indtægter Almen genoptræning, Personbefordring Specialiseret genoptr., Personbefordring Gruppering 200, Træning Træning (ejerf. 4) Almen genoptræn. Personbefordr. (ejf. 4) Spec. genoptræn. Personbefordr. (ejf. 4) 046284 Vederlagsfri behandling, fysioterapeut 046285 Omsorgstandpleje Omkostningssteder Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere 046288

105

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

1.223.943 Faste ejendomme Beboelse 1510001000 XG-0000015029-00001 Ældreboliger 1510101000 XG-0000015032-00001 XG-0000015032-00002 Sundhedsudgifter m.v. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1500051000 XG-0000015001-00002 XG-0000015001-00003 XG-0000015001-00004 XG-0000015001-00005 XG-0000015001-00006 XG-0000015001-00007 1500101000 XG-0000015002-00004 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1505001000 XG-0000015013-00007 1505001012 1505051000 XG-0000015017-00002 XG-0000015017-00003 XG-0000015017-00005 XG-0000015017-00007 XG-0000015017-00008 XG-0000015017-00010 1505051001 XG-0000015157-00002 XG-0000015157-00003 Fysioterapi 1505051005 Kommunal tandpleje 1510051000 XG-0000015031-00001 XG-0000015031-00002 Sundhedsfremme og forebyggelse

789.283 3.808 63 63 63

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-181.394 1.228.692 -68.731 -699 -699 -699

793.559 3.808 63 63 63

-699 3.745 3.745 389 3.356 249.537

-2.182

Indtægter

-181.800 1.232.307 -68.747 -699 -699 -699

797.202 3.808 63 63 63

-699 3.745 3.745 389 3.356 249.391

-2.182

Indtægter

-182.198 1.235.866 -68.747 -699 -699 -699

800.761 3.808 63 63 63

-699 3.745 3.745 389 3.356 249.431

-2.182

209.051

209.051

209.051

209.034 154.468 34.986 1.453 2.395 11.297 4.435 17 17

209.034 154.468 34.986 1.453 2.395 11.297 4.435 17 17

209.034 154.468 34.986 1.453 2.395 11.297 4.435 17 17

209.034 154.468 34.986 1.453 2.395 11.297 4.435 17 17

2.895 1.795 1.100 971 17.673 15.671 178 1.675 -500 25 33 591 686 426 260 10.686 10.686 1.343 1.343 1.183

-2.100

-2.100

-2.100

-82 -82

22.363 2.895 1.795 1.100 1.017 17.765 15.763 178 1.675 -500 25 33 591 686 426 260 10.686 10.686 1.343 1.343 1.183

-82 160 3.855

-2.100

-2.100

-2.100

-82 -82

22.505 2.895 1.795 1.100 1.139 17.785 15.783 178 1.675 -500 25 33 591 686 426 260 10.686 10.686 1.241 1.241 1.081

-82 160 3.571

-2.100

-2.100

-2.100

-82 -82

22.505 2.895 1.795 1.100 1.139 17.785 15.783 178 1.675 -500 25 33 591 686 426 260 10.686 10.686 1.241 1.241 1.081

-82 160 3.571

-182.603 -68.747 -699 -699 -699 -699

3.745 3.745 389 3.356 249.431

209.051

22.225

Indtægter

-2.182

-2.100

-2.100

-2.100

-82 -82 -82

160 3.571


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Omkostningssteder Hjælp tandbehandl. for socialt udsatte 046290 Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold 0530 053026 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg Omkostningssteder Administration Effektiviseringer/strukturændringer Pulje Digitalisering MED-temadag IT-pulje Forebyg. konkurser på hjemmeplejeomr. Værdig død Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig. Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig. Praktisk bistand og pleje "UDE" Omkostningssteder Aflastning af borgere i eget hjem SEL§84 Klippekort, Hjemmeplejen Madservice, fælles Ledelse Omkostningssteder Resultatløn til decentrale ledere Tilskud til personlig og praktisk hjælp Private leverandører af hjemmehjælp Elever Omkostningssteder SOUS Mentor Længerevarende uddannelse Fælles sundhedsindsats Holmsland-Tim Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Grupp. 200, Holmsland-Tim Hjemmepl., Ude Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Ringk-Lem Hj.pl. Ude Videbæk Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Videbæk Hj.pl., Ude Skjern Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder

106

Bevillingsoversigt Drift

1505001001 1505001002 XG-0000015161-00001 Andre sundhedsudgifter 1500101000 XG-0000015002-00001 Tilbud til ældre Personlig og praktisk hj. og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør

1500151000 XG-0000015003-00001 XG-0000015003-00004 XG-0000015003-00005 XG-0000015003-00006 XG-0000015003-00009 XG-0000015003-00025 XG-0000015003-00034 XG-0000015003-00036 1500151001 XG-0000015173-00001 1500151005 XG-0000015004-00004 XG-0000015004-00006 1500151015 1500151025 XG-0000015133-00001 1510151000 XG-0000015034-00003 1515001005 XG-0000015120-00002 1515001010 1515001015 1536001000 XG-0000015171-00002 1540101000 XG-0000015146-00001 1545201000 XG-0000015141-00002 1550051000

Udgifter 438 3.417 3.397 20 2.377 2.377 2.377 479.068 167.345

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

-64.680

Udgifter 438 3.133 3.113 20 2.377 2.377 2.377 483.309

-64.696

Udgifter 438 3.133 3.113 20 2.377 2.377 2.377 486.912

-64.696

Udgifter 438 3.133 3.113 20 2.377 2.377 2.377 490.471

-30.232

171.104

-30.232

173.966

-30.232

176.788

Indtægter

4.221 188 364 120 254 25 2.438 220 612 22.815 22.815 12.356 10.992 344 1.020 100 11.919 11.802 117 1.410 1.410 10.064 9.864 200 471 154 11.052 10.827 225 17.109 16.881 228 14.030 13.827 203 25.610 25.412

-15.743 -15.743

5.390 188 364 120 1.169 254 25 2.438 220 612 22.815 22.815 14.900 13.536 344 1.020 100 11.919 11.802 117 1.440 1.440 10.064 9.864 200 471 154 11.068 10.843 225 17.109 16.881 228 14.030 13.827 203 25.610 25.412

Indtægter

-15.743 -15.743

5.386 188 364 120 1.165 254 25 2.438 220 612 22.815 22.815 17.734 16.370 344 1.020 100 11.919 11.802 117 1.472 1.472 10.064 9.864 200 471 154 11.068 10.843 225 17.109 16.881 228 14.030 13.827 203 25.610 25.412

Indtægter

-15.743 -15.743

5.374 188 364 120 1.153 254 25 2.438 220 612 22.815 22.815 20.536 19.172 344 1.020 100 11.919 11.802 117 1.504 1.504 10.064 9.864 200 471 154 11.068 10.843 225 17.109 16.881 228 14.030 13.827 203 25.610 25.412

Indtægter

-64.696 -30.232

-15.743 -15.743


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Gruppering 200, Skjern Hjemmepl, Ude Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Tarm-Hemmet, Ude Plejeboliger Lyne, Servicearealer Åkanden, Madservice Omkostningssteder Åkanden, Betaling fra egne plejecentre Åkanden, Betaling for madservice Åkanden, Bet. fra øvrige institutioner Åkanden, Betaling fra RKSK Kantiner Gruppering 200, Åkanden, Madservice Åkanden - moms Åkanden, Take away - moms Åkanden, Innovest Kantiner - moms 053027 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg Spitze og Co. - besparel. velfærdstekno. Praktisk bistand og pleje "INDE" Omkostningssteder Reduktion i normering ved tomme pladser Lukning af ældrecentre Borgere på ældrecentre med særlige behov Normering, konvertering pleje til ældre Nedlukning af ældrecentre Faste læger på ældrecentrene Omsorgsperson til udadreagerende borgere Nødkald Klippekort, Ældrecentre Puljer m.v. Tilskud fra Ministeriet (ældrepulje) Faglig drift og udvikling Område Nord Omkostningssteder Nødkald og GPS trackere Fjordglimt, Inde Fjordglimt, Serviceareal Omkostningssteder Fjordglimt, Serviceareal Gruppering 200, Fjordglimt, Service Holmbohjemmet, Inde Holmbohjemmet, Serviceareal Omkostningssteder Holmbohjemmet, Serviceareal Gruppering 200, Holmbohjemmet, Service Fjordglimt, Madservice Omkostningssteder

107

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015147-00001 1560051000 XG-0000015125-00003 1560051010 1590001000 XG-0000015113-00001 XG-0000015113-00002 XG-0000015113-00003 XG-0000015113-00004 XG-0000015113-00008 1590001005 XG-0000015114-00003 XG-0000015114-00004 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 1500151000 XG-0000015003-00033 1500151010 XG-0000015117-00002 XG-0000015117-00004 XG-0000015117-00006 XG-0000015117-00011 XG-0000015117-00012 XG-0000015117-00013 XG-0000015117-00014 XG-0000015117-00015 XG-0000015117-00016 1500201005 XG-0000015012-00092 1515001000 1519001000 XG-0000015169-00002 1530001000 1530001005 XG-0000015054-00001 XG-0000015054-00003 1530051000 1530051005 XG-0000015055-00001 XG-0000015055-00003 1530151000

Udgifter 198 21.343 21.154 189 32 14.659 13.989

Indtægter

-12.069

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 198 21.343 21.154 189 32 14.659 13.989

Udgifter 198 21.343 21.154 189 32 14.659 13.989

Udgifter 198 21.343 21.154 189 32 14.659 13.989

-3.629 -6.969 -1.430 -41 670

-474 -474 4.309 -532 -103 -13.795 786 4.487 9.528 206 475 10 3.247 -20 -20 5.614 4.021 3.019 1.002 10.859 487 365

670

-32.365

-332

240.047 -474 -474 4.410 -532 -103 -13.795 786 4.487 9.528 3 475 314 3.247 -20 -20 5.614 3.808 2.806 1.002 10.859 498 376

-101 -101

94 1.475 1.475

-1.301

-32.365

-332

240.051 -474 -474 4.414 -532 -103 -13.795 786 4.487 9.528 3 475 318 3.247 -20 -20 5.614 3.808 2.806 1.002 10.859 498 376

-101

-1.301

-32.365

-332

-2.420 -20 -2.400 240.063 -474 -474 4.426 -532 -103 -13.795 786 4.487 9.528 3 475 330 3.247 -20 -20 5.614 3.808 2.806 1.002 10.859 498 376

-101

-1.301

-32.365

-332 -332

122 6.030 414 320

-101 94 1.475 1.475

-12.069

670

-332 122 6.030 414 320

Indtægter

-3.629 -6.969 -1.430 -41

-2.420 -20 -2.400

-101 94 1.475 1.475

-12.069

670

-332 122 6.030 414 320

Indtægter

-3.629 -6.969 -1.430 -41

-2.420 -20 -2.400

-332 122 6.030 414 320

-12.069 -3.629 -6.969 -1.430 -41

-2.420 -20 -2.400 240.060

Indtægter

-101 -101

94 1.475 1.475

-1.301


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Fjordglimt, Madservice Holmbohjemmet, Madservice Omkostningssteder Holmbohjemmet, Madservice Tim Plejehjem, Inde Tim Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Tim Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Tim Plejehjem, Service Tim, Madservice Omkostningssteder Tim, Madservice Holmegaardsbakken 18, Servicearealer Fjordparken Ældrecenter, Inde Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Fjordparken ÆC, Service Rosenlunden, Inde Rosenlunden, Serviceareal Omkostningssteder Rosenlunden, Serviceareal Gruppering 200, Rosenlunden,Serviceareal Fjordparken Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Fjordparken Ældrecenter, Madservice Rosenlunden, Madservice Omkostningssteder Rosenlunden, Madservice Centerparken, Inde Centerparken, Serviceareal Omkostningssteder Centerparken, Serviceareal Gruppering 200, Centerparken, Serviceare Vorgod Ældrecenter, Inde Vorgod Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Vorgod Ældrecenter, Serviceareal Centerparken, Madservice Omkostningssteder Centerparken, Madservice Vorgod Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Vorgod Ældrecenter, Madservice Enghaven Ældrecenter, Inde Enghaven Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Enghaven Ældrecenter, Serviceareal

108

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015056-00001 1530151005 XG-0000015057-00001 1535001000 1535001010 XG-0000015061-00001 XG-0000015061-00003 1535101005 XG-0000015063-00001 1540001010 1540041000 1540041005 XG-0000015151-00001 XG-0000015151-00004 1540051000 1540051005 XG-0000015069-00001 XG-0000015069-00003 1540151004 XG-0000015153-00001 1540151010 XG-0000015072-00001 1545001000 1545001005 XG-0000015077-00001 XG-0000015077-00003 1545051000 1545051005 XG-0000015078-00001 1545251000 XG-0000015082-00001 1545251005 XG-0000015083-00001 1550001000 1550001005 XG-0000015089-00001

Udgifter 1.041 1.041

Indtægter -1.301 -910

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

1.041 1.041

-910 6.891 310 242

-84

-986

-249

-246

1.636 1.636

-2.038 -2.038 -1.485

-179

1.636 1.636

1.641 1.641 1.139 1.139

-324 -324 -1.510 -1.510 -997

-170 -170

-2.038 -1.485

1.636 1.636

-179

1.641 1.641 1.139 1.139

-324 -324 -1.510 -1.510 -997

-170 -170

-2.038 -2.038 -1.485

-179

1.641 1.641 1.139 1.139

-324 -324 -1.510 -1.510 -997

1.636 1.636

-170 -170

-2.038 -2.038 -1.485 -1.485

8.981 639 532

-179 -179

107 6.893 480 480 1.641 1.641 1.139 1.139

-997 11.639 688 542

-246 -246

85 2.128 2.128

-179 107 6.893 480 480

-997 11.639 688 542

-246

-249 -249

400 9.151 812 727

-1.485 8.981 639 532

-179 107 6.893 480 480

-997 11.639 687 541

-2.038

-249

-986 -986

15 14.337 1.146 746

-246 85 2.128 2.128

-1.485 8.981 639 532

-179 107 6.893 480 480

-246

-986

-84 -84

68 1.152 1.152

-249 400 9.151 812 727

-246 85 2.128 2.128

-1.485 8.981 607 500

-249

-84

Indtægter -1.301 -910 -910

6.891 321 253

-986 15 14.337 1.146 746

-249 400 9.151 812 727

-246 85 2.128 2.128

-986

1.041 1.041

-84 68 1.152 1.152

-986 15 14.337 1.146 746

-249 400 9.151 798 713

-84

Indtægter -1.301 -910 -910

6.891 321 253

-84 68 1.152 1.152

-986 15 14.337 1.116 716

1.041 1.041

-910 6.891 321 253

-84 68 1.152 1.152

Indtægter -1.301 -910

-324 -324 -1.510 -1.510 -997 -997

11.639 688 542

-170 -170


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Gruppering 200, Enghaven ÆC, Service Enghaven Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Enghaven Ældrecenter, Madservice Egvad Plejehjem, Inde Egvad Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Egvad Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Egvad Plejehjem, Service Åstedparken Ældrecenter, Inde Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Åstedp. ÆC, Serviceareal Egvad Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Egvad Plejehjem, Madservice Åstedparken Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Åstedparken Ældrecenter, Madservice Hemmet Plejehjem, Inde Hemmet Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Hemmet Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Hemmet Plejehjem,Service Hemmet Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Hemmet Plejehjem, Madservice Plejehjemmet Bakkely, Inde Omkostningssteder Gruppering 200, Plhj. Bakkely, Inde Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal Omkostningssteder Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal Plejehjemmet Bakkely, Madservice Omkostningssteder Plejehjemmet Bakkely, Madservice Ringkøbing Plejehjem, Inde Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal Ringkøbing Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Ringkøbing Plejehjem, Madservice Spjald Pleje- og Aktivitetscenter, Inde Spjald Pleje-Aktivitetscenter, Service Omkostningssteder Spjald Plejecenter, Serviceareal

109

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015089-00006 1550101000 XG-0000015090-00001 1555001000 1555001005 XG-0000015092-00001 XG-0000015092-00003 1555051000 1555051005 XG-0000015093-00001 XG-0000015093-00003 1555201000 XG-0000015095-00001 1555201005 XG-0000015096-00001 1560001000 1560001005 XG-0000015101-00001 XG-0000015101-00003 1560101000 XG-0000015102-00001 1565001000 XG-0000015149-00001 1565001005 XG-0000015103-00001 1565001010 XG-0000015104-00001 1570001000 1570001005 XG-0000015105-00002 1570001010 XG-0000015106-00001 1575001000 1575001005 XG-0000015108-00002

Udgifter 146 1.959 1.959

Indtægter -1.857

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 146 1.959 1.959

Udgifter 146 1.959 1.959

Udgifter 146 1.959 1.959

-1.857 21.052 833 622

-249

-80

1.003 1.003

-2.341 -2.341 -780

-95

1.003 1.003

-911

1.756 1.756

-515 -515 -1.648

2.747 2.747

-294 -294 -2.861

1.756 1.756

-192 -192

-95

-911

-515 -515 -1.648

2.747 2.747

-294 -294 -2.861

-192 -192

-2.341 -2.341 -780

-95

-911

1.003 1.003

1.756 1.756

-515 -515 -1.648

2.747 2.747

-294 -294 -2.861

-192 -192

-2.341 -780

-95

-911 -911

13.442 12.971 471 1.712 1.712 1.756 1.756

-515 -515 -1.648 -1.648

22.694 2.891 2.891 2.747 2.747

-2.861 15.302 2.254 2.254

-2.341

-95 57 1.171 1.171

-1.648 22.694 2.891 2.891

-80

-780 6.685 481 424

-911 13.442 12.971 471 1.712 1.712

-249

-80 67 3.000 3.000

-95 57 1.171 1.171

-2.861 15.302 2.254 2.254

-80

-1.857

-249 211 6.144 402 335

-780 6.685 481 424

-1.648 22.694 2.891 2.891

-2.861 15.302 2.254 2.254

1.003 1.003

-911 13.442 12.971 471 1.712 1.712

-1.648 22.694 2.891 2.891

-2.341 -780

-95 57 1.171 1.171

-911 13.442 12.971 471 1.712 1.712

-2.341

-249

Indtægter

-1.857 21.052 833 622

-80 67 3.000 3.000

-780 6.685 481 424

-95 57 1.171 1.171

-80

-1.857

-249 211 6.144 402 335

-80 67 3.000 3.000

-780 6.685 481 424

-249

Indtægter

-1.857 21.052 833 622

-249 211 6.144 402 335

-80 67 3.000 3.000

-1.857 -1.857

21.052 833 622

-249 211 6.144 402 335

Indtægter

-294 -294 -2.861 -2.861

15.302 2.254 2.254

-192 -192


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Spjald Pleje-Aktivitetscenter Madservice Omkostningssteder Spjald Plejecenter, Madservice Friplejehjemmet Klokkebjerg Klokkebjerg, Personlig og praktisk hjælp Friplejehjemmet Stauning Fripleje Stauning, Person/praktisk hjælp 053028 Hjemmesygepleje Omkostningssteder Klinisk vejledning sygeplejestuderende Tjenestevogn, Hjemmesygepleje Sårkoncept - KvaliCare Den ældre medicinske patient Holmsland-Tim Hjemmepleje, Hjemmesygepl. Ringkøbing-Lem Hjemmesygepleje Videbæk Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Skjern Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Friplejehjemmet Klokkebjerg Klokkebjerg, Hjemmesygepleje 053029 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg Aflastning af pårørende Forebyggende hjemmebesøg Leje af aflastningsboliger Grupper, pårørende til personer m demens Aktivcentret Hvide Sande, Servicearealer Omkostningssteder Aktivitetscentret Hv. Sande, Serviceare. Fjordparkens Aktivitetsc.,Servicearealer Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud Omkostningssteder Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud Omkostningssteder Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud Aktivcentret Hvide Sande, Åbne tilbud Omkostningssteder Aktivcentret Hv. Sande, Åbne tilbud Aktivcentret Hv Sande, Visiterede tilbud Omkostningssteder Aktivcentret Hv.Sande, Visiterede tilbud Fjordparkens Aktivitetsc., Åbne tilbud Omkostningssteder Fjordparkens Aktivitetscenter, Åbne tilb

110

Bevillingsoversigt Drift

1575001010 XG-0000015109-00001 1580001000 XG-0000015111-00001 1585001000 XG-0000015112-00001 Hjemmesygepleje 1500151020 XG-0000015006-00001 XG-0000015006-00003 XG-0000015006-00006 XG-0000015006-00007 1536001005 1540101005 1545201005 1550051005 1560051005 1580001000 XG-0000015111-00004 Forebyggende indsats samt aflastningstilb. målrettet mod primært ældre 1500151000 XG-0000015003-00035 1505001020 1510201000 1515001030 1520001010 XG-0000015164-00001 1520001025 1520051000 XG-0000015042-00001 1520051005 XG-0000015043-00001 1520101000 XG-0000015044-00001 1520101005 XG-0000015045-00001 1520251000 XG-0000015154-00001

Udgifter 2.149 2.149 24.890 24.890 4.136 4.136 37.372 3.307 337 356 1.945 441 228 6.452 6.516 6.201 6.637 6.735 1.524 1.524 15.077 419 419 310 2.301 81 206 206

Indtægter -2.229 -2.229 -7.401 -7.401

-1.945

-49

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.149 2.149

Udgifter 2.149 2.149

Udgifter 2.149 2.149

24.890 24.890 4.136 4.136 38.034 3.969 999 356 1.945 441 228 6.452 6.516 6.201 6.637 6.735 1.524 1.524 15.077 419 419 310 2.301 81 206 206

-49 167 254 254 1.472 1.472 296 296 619 619 634 634

-258 -258 -113 -113 -62 -62 -34 -34 -275 -275

Indtægter -2.229 -2.229 -7.401 -7.401

-1.961

-49

24.890 24.890 4.136 4.136 38.771 4.706 1.736 356 1.945 441 228 6.452 6.516 6.201 6.637 6.735 1.524 1.524 15.077 419 419 310 2.301 81 206 206

-49 167 254 254 1.472 1.472 296 296 619 619 634 634

-265 -265 -113 -113 -62 -62 -34 -34 -275 -275

Indtægter -2.229 -2.229 -7.401 -7.401

-1.961

-49

24.890 24.890 4.136 4.136 39.496 5.431 2.461 356 1.945 441 228 6.452 6.516 6.201 6.637 6.735 1.524 1.524 15.077 419 419 310 2.301 81 206 206

-49 167 254 254 1.472 1.472 296 296 619 619 634 634

-265 -265 -113 -113 -62 -62 -34 -34 -275 -275

Indtægter -2.229 -2.229 -7.401 -7.401

-1.961

-49 -49

167 254 254 1.472 1.472 296 296 619 619 634 634

-265 -265 -113 -113 -62 -62 -34 -34 -275 -275


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Fjordparkens Aktivitetsc.,Visiterede til Omkostningssteder Fjordparkens Aktivitetsc., Visiter.tilbu Seniorgården, Servicearealer Omkostningssteder Seniorgården, Servicearealer Seniorgården Tarm, Åbne tilbud Omkostningssteder Seniorgården Tarm, Åbne tilbud Seniorgården Tarm, Frivillige Gruppering 200, Seniorgården Tarm, Åbne Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud Omkostningssteder Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud Aktivitetscenter Skjern, Åbne tilbud Omkostningssteder Aktivitetscenter Skjern, Åbne tilbud Aktivitetscenter Skjern, Frivillige Aktivitetscenter Skjern, Visitere. tilb. Omkostningssteder Aktivitetscenter Skjern, Visit. tilbud 053031 Hjælpemidler m.v. Optiske synshjælpemidler (SEL §112) Arm- og benproteser (SEL §112) Genbrugshjælpemidler (SEL §112) Telefon og tilkaldeanlæg (SEL §112) Øvrige hjælpemidler (SEL §112) IT-hjælpemidler (SEL §112) Forbrugsgoder (SEL §113) Hjælp til boligindretning (SEL §116) Bet.andre off.myndigheder, Hjælpemidler Bleer (SEL §112) Kateter (SEL §112) Stomi (SEL §112) Brystproteser (SEL §112) Bandager (SEL §112) Armkompressionsstrømper (SEL §112) Kompressionsstrømper (SEL §112) Korsetter (SEL §112) Parykker (SEL §112) Ortopædiske sko (SEL §112) Indlæg til ortopædiske sko (SEL §112) Ortopædisk fodtøj - egenbeta. (SEL §112) Andre ortopædiske hjælpemidl. (SEL §112) Diabetesartikler - type 1 (SEL §112) Diabetesartikler - type 2 (SEL §112)

111

Bevillingsoversigt Drift

1520251005 XG-0000015155-00001 1525001000 XG-0000015049-00001 1525051000 XG-0000015050-00001 XG-0000015050-00002 XG-0000015050-00003 1525051005 XG-0000015051-00001 1525101000 XG-0000015052-00001 XG-0000015052-00004 1525101005

Udgifter 2.451 2.451 286 286 384 329

Indtægter -188 -188 -13 -13 -313

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.451 2.451

Udgifter 2.451 2.451

Udgifter 2.451 2.451

286 286 384 329

-313 14 41 1.516 1.516 762 738

-133 -133 -364

XG-0000015053-00001

-143

-188 -13 -13 -313

286 286 384 329

-313 14 41 1.516 1.516 762 738

-364 24 2.919 2.919

Indtægter -188

-133 -133 -373

-143

-143

-188 -13 -13 -313

286 286 384 329

-313 14 41 1.516 1.516 762 738

-373 24 2.919 2.919

Indtægter -188

-133 -133 -373

-143

-143

-188 -13 -13 -313 -313

14 41 1.516 1.516 762 738

-373 24 2.919 2.919

Indtægter -188

-133 -133 -373 -373

24 2.919 2.919

-143

-143 -143

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

16.504

-138

16.337

-138

16.337

-138

16.337

-138

1510301000 XG-0000015035-00006 XG-0000015035-00007 XG-0000015035-00014 XG-0000015035-00015 XG-0000015035-00016 XG-0000015035-00018 XG-0000015035-00019 XG-0000015035-00020 XG-0000015035-00022 XG-0000015035-00026 XG-0000015035-00027 XG-0000015035-00028 XG-0000015035-00051 XG-0000015035-00052 XG-0000015035-00053 XG-0000015035-00054 XG-0000015035-00055 XG-0000015035-00056 XG-0000015035-00057 XG-0000015035-00058 XG-0000015035-00059 XG-0000015035-00061 XG-0000015035-00065 XG-0000015035-00066

13.241 210 294 3.266 250 139 5 38 1.273 137 1.190 1.255 2.433 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125

-138

13.074 210 294 3.266 250 139 5 38 1.273 137 1.190 1.232 2.289 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125

-138

13.074 210 294 3.266 250 139 5 38 1.273 137 1.190 1.232 2.289 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125

-138

13.074 210 294 3.266 250 139 5 38 1.273 137 1.190 1.232 2.289 140 30 20 8 50 65 500 115 -42 30 1.606 125

-138

-138

-138

-138

-138


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

GPS trackere Hjælpemiddeldepot Omkostningssteder Indkøb af basishjælpemidler Hjælpemiddeldepot - løn, registrantfør. 053036 Terminalpleje (SEL §119) Hjælp sygeartikler pasning af døende 0538 053838 Holmsland-Tim Hjemmepleje, Ude Holmsland-Tim Hjemmepleje, Ude u. 67 år Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude u. 67 år Videbæk Hjemmepleje, Ude Videbæk Hjemmepleje, Ude u. 67 år Skjern Hjemmepleje, Ude Skjern Hjemmepleje, Ude u. 67 år Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude u. 67 år 053839 Udslusning og bostøtte §85, SCV Tilskud til personlig og praktisk hjælp Tilskud til hjælp - modtageren ansætter 053841 Hjælpemidler m.v. Afdragspligtig, Køb af bil (SEL §114) Særlig indretning, Køb af bil (SEL §114) Diverse, Køb af bil (SEL §114) TB støtte til køb af bil (SEL §114) Optiske synshjælpemidler (SEL §112) Arm- og benproteser (SEL §112) Genbrugshjælpemidler (SEL §112) Øvrige hjælpemidler (SEL §112) IT-hjælpemidler (SEL §112) Forbrugsgoder (SEL §113) Hjælp til boligindretning (SEL §116) Bleer (SEL §112) Kateter (SEL §112) Stomi (SEL §112) Brystproteser (SEL §112) Bandager (SEL §112) Armkompressionsstrømper (SEL §112) Kompressionsstrømper (SEL §112)

112

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015035-00069 1515001020 XG-0000015040-00001 XG-0000015040-00004 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af dødende i eget hjem

Udgifter 104 3.263 523 300 2.440

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 104 3.263 523 300 2.440

Udgifter 104 3.263 523 300 2.440

Udgifter 104 3.263 523 300 2.440

Indtægter

Indtægter

2.710

2.710

2.710

2.710

1510351005 1510351010 Tilbud til voksne med særlige behov

2.690 20 53.143

2.690 20 53.324

2.690 20 53.324

2.690 20 53.324

Personlig og praktisk hj. og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg

11.386

11.386

11.386

11.386

1.374 1.374 2.178 2.178 1.774 1.774 3.319 3.319 2.741 2.741

1.374 1.374 2.178 2.178 1.774 1.774 3.319 3.319 2.741 2.741

1.374 1.374 2.178 2.178 1.774 1.774 3.319 3.319 2.741 2.741

1.374 1.374 2.178 2.178 1.774 1.774 3.319 3.319 2.741 2.741

3.535

3.535

3.535

3.535

518 3.017 3.017

518 3.017 3.017

518 3.017 3.017

518 3.017 3.017

1536001000 XG-0000015171-00005 1540101000 XG-0000015146-00005 1545201000 XG-0000015141-00005 1550051000 XG-0000015147-00005 1560051000 XG-0000015125-00005 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 1505101050 1510151000 XG-0000015034-00001

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordr. til personer med handicap

1510301000 XG-0000015035-00002 XG-0000015035-00004 XG-0000015035-00005 XG-0000015035-00023 XG-0000015175-00006 XG-0000015175-00007 XG-0000015175-00014 XG-0000015175-00016 XG-0000015175-00018 XG-0000015175-00019 XG-0000015175-00020 XG-0000015175-00026 XG-0000015175-00027 XG-0000015175-00028 XG-0000015175-00051 XG-0000015175-00052 XG-0000015175-00053 XG-0000015175-00054

-1.170

-1.170

-1.170

Indtægter

-1.170

15.138

-1.112

15.319

-1.112

15.319

-1.112

15.319

-1.112

15.138 2.589 1.719 88

-1.112

15.319 2.770 1.719 88

-1.112

15.319 2.770 1.719 88

-1.112

15.319 2.770 1.719 88

-1.112

-1.112 210 1.175 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90

-1.112 210 1.175 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90

-1.112 210 1.175 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90

-1.112 210 1.175 3.152 415 45 37 1.234 510 528 552 210 70 30 90


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Korsetter (SEL §112) Parykker (SEL §112) Ortopædiske sko (SEL §112) Indlæg til ortopædiske sko (SEL §112) Ortopædisk fodtøj - egenbeta. (SEL §112) Andre ortopædiske hjælpemidl. (SEL §112) Diabetesartikler - type 1 (SEL §112) Diabetesartikler - type 2 (SEL §112) 053842 Særlige sociale problemer §110, SCV Personer særlige sociale problemer §110 053844 Alkoholbehandling, Ambulant behandling Omkostningssteder Alkoholbehandling, Ambulant behandling Overførte adm.omkostninger Alkoholbehandling, Ambul. (ef4) Alkoholbeh., Døgnbehandling (ejerf. 4) 053845 Stofmisbrugere (SEL § 101 og SUL § 142) Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år Overførte adm.omkostninger Stofmisbrugere (ejerf. 4) Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år (ejerf.4) Stoffribehandling (SEL) Omkostningssteder Stoffribehandling (SEL) Substitutionsbehandling (SUL) Dagbehandling 053850 Længerevarende ophold §108, S&O Længerevarende ophold §108, S&O Længerevarende ophold §108, SCV Længerevarende ophold §108, SCV 053851 Holmehusene hus 30 Omkostningssteder Holmehusene hus 30 Holmehusene hus 28 Holmehusene hus 28, Serviceareal Virkelyst, Serviceareal 053852 Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) 053853 Støtte/kontakt stof/alkoholmisb. §99 SCV

113

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015175-00055 XG-0000015175-00056 XG-0000015175-00057 XG-0000015175-00058 XG-0000015175-00059 XG-0000015175-00061 XG-0000015175-00065 XG-0000015175-00066 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1505101000 XG-0000015018-00001 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1505101005 XG-0000015020-00001 XG-0000015020-00004 1505101006 XG-0000015122-00001 Behandling af stofmisbrugere 1505101010 XG-0000015021-00002 XG-0000015021-00006 1505101015 XG-0000015022-00002 1505101020 XG-0000015023-00001 XG-0000015023-00002 XG-0000015023-00003 Botilbud til længerevarende ophold 1500151045 XG-0000015009-00001 1505101035 XG-0000015027-00001 Botilbudslignende tilbud 1540001001 XG-0000015123-00001 1540301000 1540301005 1575051000 Botilbud til midlertidigt ophold 1505101030 XG-0000015025-00001 Kontaktperson- og ledsageordninger 1505101040

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter 50 65 500 115 -42 30 1.641 125

50 65 500 115 -42 30 1.641 125

50 65 500 115 -42 30 1.641 125

Indtægter

Udgifter 50 65 500 115 -42 30 1.641 125

Indtægter

1.895

1.895

1.895

1.895

1.895 1.895

1.895 1.895

1.895 1.895

1.895 1.895

Indtægter

3.560

51

3.560

51

3.560

51

3.560

51

2.468 2.468

51

2.468 2.468

51

2.468 2.468

51

2.468 2.468

51

-80 131 1.092 1.092 4.558 678 678

-109 124

-80 131 1.092 1.092 4.558 678 678

124 750 750 3.130 2.502

-233

1.092 1.092 4.558 678 678

124 750 750 3.130 2.502

-233 563 65 2.905 1.786 1.786 1.119 1.119 8.815 280 4.698 -4.418 4.465 113 3.957 587 587 587 764 764

-109 124

-80 131

-233

1.092 1.092 4.558 678 678

124 750 750 3.130 2.502

-233 563 65 2.905 1.786 1.786 1.119 1.119 8.815 280 4.698 -4.418 4.465 113 3.957 587 587 587 764 764

-109 124

-80 131

-233

124 750 750 3.130 2.502

-233 563 65 2.905 1.786 1.786 1.119 1.119 8.815 280 4.698 -4.418 4.465 113 3.957 587 587 587 764 764

-109 124

-233 -233

563 65 2.905 1.786 1.786 1.119 1.119 8.815 280 4.698 -4.418 4.465 113 3.957 587 587 587 764 764


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

0572 057299 Diverse sociale formål Diverse sociale formål Tilskud til center for døve Muskelsvindfond, konsulentbistand Støtte til frivilligt soc. arbejde (§18) Redegørelse, møder og administration Tilskud til selvhjælpsgrupper Diverse tilskud Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern G-Faktor Værestedet Vardevej, Skjern Værestedet Sømandshjemmet, Hvide Sande Café Røde Kors, Ringkøbing Handicap og Psykiatri 0025 002513 C.V., lokal. Herningvej 54, grunde/bygn. C.V., lokal. Herningvej 54, grunde/bygn. 002519 Huslejetab 0322 032217 (3.17) Køb plad., spec.und.vok. Bet. km. (3.17) Køb.pladser.kommuner (3.17) Køb,spec.underv.voksne (3.17) Objektiv finansiering Nyborgskole 0530 053027 (5.32) Køb pladser friplejebolig bet.km. SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. (5.32) Køb pl. friplejebolig kun handkm. SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. (5.32) Salg pl. friplejebol. kun handkm. SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. 0538 053838 Center Vest, hjemmehjælp udviklingshæm. Brohuset, køkken Omkostningssteder Hus 4

114

Bevillingsoversigt Drift

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1500201000 XG-0000015011-00001 XG-0000015011-00005 XG-0000015011-00007 1515001035 XG-0000015041-00001 XG-0000015041-00005 XG-0000015041-00006 XG-0000015041-00010 XG-0000015041-00011 XG-0000015041-00012 XG-0000015041-00013 XG-0000015041-00014 Faste ejendomme Andre faste ejendomme 1600101005 XG-0000016195-00001 Ældreboliger 1630251160 Folkeskolen m.m. Specialpædagogisk bistand til voksne 1630001000 XG-0000016060-00001 1630251000 XG-0000016089-00001 Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 1630001013 XG-0000016175-00001 XG-0000016175-00002 1630251013 XG-0000016176-00001 XG-0000016176-00002 1630251014 XG-0000016177-00002 Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør

1600001000 1600001012

XG-0000016204-00002

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

3.727

3.727

3.727

3.727

3.727

3.727

3.727

3.727

142 -7 43 106 3.585 100 293 979 746 315 529 75 548 383.558 539 0

142 -7 43 106 3.585 100 293 979 746 315 529 75 548 384.031 539 0

142 -7 43 106 3.585 100 293 979 746 315 529 75 548 384.170 539 0

142 -7 43 106 3.585 100 293 979 746 315 529 75 548 384.170 539 0

539 539 166 166 133 133 33 33 3.755 3.755

-88.425 74 74 74 74

-1.646

539 539 281 281 248 248 33 33 3.755

-1.646

3.755

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232

-1.646

539 539 281 281 248 248 33 33 3.755

-1.646

3.755

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232

377.019

-1.646 -1.646 -85.813

5.531

-3.754

1.259 1.120 28 533

-88.425 74 74 74 74

-935 -455

377.377 5.531

-3.754 -935 -455

-88.425 74 74 74 74

-1.646

539 539 281 281 248 248 33 33 3.755

-1.646

-1.646

3.755

-1.646

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232 -1.646 -1.646 -85.813

1.259 1.120 28 533

-88.425 74 74 74 74

Indtægter

2.194 815 1.379 1.561 329 1.232

377.516

-1.646 -1.646 -85.813

377.516

-1.646 -1.646 -85.813

5.531

-3.754

5.531

-3.754

1.259 1.120 28 533

-935 -455

1.259 1.120 28 533

-935 -455


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Hus 10 Grønbjerghjemmet, køkken Omkostningssteder Grønbjerghjemmet, køkken Enghavevej, køkken Omkostningssteder Kost hus 1 Kost hus 2 C. Bakkehuset, Paletten Kvartetten, køkken Kvartetten, køkken, beboerbetaling Team 4, køkken Team 4, køkken, beboerbetaling Center Bakkehuset, Unika Unika, køkken Unika, køkken, beboerbetaling C. Bakkehuset, Trio 1-2-3 Trio 1, køkken Trio 1, køkken, beboerbetaling Trio 2, køkken Trio 2, køkken, beboerbetaling Trio 3, køkken Trio 3, køkken, beboerbetaling Center Bakkehuset, Daghjem Daghjem, køkken Center Bakkehuset, Ternevej 4 Ternevej 4, køkken Ternevej 4, beboerbetaling ÅCS Praktisk hjælp §83 i Skjern (5.32) Å-C.Syd, Adm.2, hj.hj. udv.Tarm (5.32) Bet.t.kommuner: Hjem.hj. Bet. km. (5.32) Betaling fra komm., Hjemmehjælp (5.32) C.Vest hj.hj.salg af pl. 053839 Smedegade, Café Omkostningssteder Smedegade, Café, indtægt (533.) Satellit Holmelunden, hjemmevejl. Fredensgade, bostøtte Omkostningssteder Fredensgade, bostøtte, indtægter Gruppering 200, Fredensgade, bostøtte Center Vest, hjemmevejledning Omkostningssteder C.V. hjemmevejledning, indtægt Gruppering 200, C.V. hjemmevejledning Å-C.S.,0,hj.vej.§85

115

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016204-00003 1600051005 XG-0000016203-00001 1610001030 XG-0000016205-00001 XG-0000016205-00002 1615051000 XG-0000016212-00001 XG-0000016212-00002 XG-0000016212-00003 XG-0000016212-00004 1615051005 XG-0000016213-00001 XG-0000016213-00002 1615101000 XG-0000016214-00001 XG-0000016214-00002 XG-0000016214-00003 XG-0000016214-00004 XG-0000016214-00005 XG-0000016214-00006 1615151000 XG-0000016211-00001 1615551000 XG-0000016178-00053 XG-0000016178-00054 1620051000 1620101000 1630001005 1630051000 XG-0000016074-00001 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 1600001025 XG-0000016006-00001 1605001023 1610001019 XG-0000016164-00001 XG-0000016164-00004 1610001020 XG-0000016021-00001 XG-0000016021-00002 1620001008

Udgifter 559 882 882 338 21 141 176 411 196

Indtægter -480 -732 -732 -330 -150 -180 -394

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 559 882 882

Udgifter 559 882 882

Udgifter 559 882 882

338 21 141 176 411 196

-181 215 173 173 704 181

-732 -330 -150 -180 -394

-213 -174 -174 -715

173 173 704 181

-184

-213 -174 -174 -715

303 -107 89

173 173 704 181

303 -107 89 -73 -73

-213 -174 -174 -715

-150 -180 -394

173 173 704 181

-213 -174 -174 -715 -184

299 -303 224 -228 -188 -188 -213 -162 -51

303 -107 89 -73 -73

-732 -330

-181

-303

186 186 173 173

Indtægter -480 -732

215

224 -228 -188 -188 -213 -162 -51

338 21 141 176 411 196

-184

-303

186 186 173 173

-150 -180 -394

299

224 -228 -188 -188 -213 -162 -51

-732 -330

-181

-184

-303

Indtægter -480 -732

215

299

224

338 21 141 176 411 196

-181 215

299

186 186 173 173

Indtægter -480 -732

186 186 173 173

-228 -188 -188 -213 -162 -51

303 -107 89 -73 -73

-73 -73

38.141

-1.934

38.126

-1.934

38.126

-1.934

38.126

-1.934

416 416

-361

416 416

-361

416 416

-361

416 416

-361

-361 893 7.081 6.885

-72

-361 893 7.081 6.885

-72 196 8.729 8.288

-7

-72 196 8.714 8.273

-7 441 432

-72

-361 893 7.081 6.885

-7

-72 196 8.714 8.273

-7 441 432

-72

-361 893 7.081 6.885

-7

-72 196 8.714 8.273

-7 441 432

-72

-7 -7

441 432


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

ÅCS Bostøtte Skjern §85 Omkostningssteder Gruppering 200, ÅCS Bostøtte Skjern §85 ÅCS, Cafe Langagerparken Omkostningssteder ÅCS, Cafe Langagerparken, indtægt ÅCS Bostøtte Tarm §85 Omkostningssteder Gruppering 200, ÅCS Bostøtte Tarm ÅCS, Cafe Engdraget Omkostningssteder ÅCS, Cafe Engdraget, indtægt ÅCS, Cafe Engdraget, fritid, indtægt ÅCS Me-Tri toldmoms Støttecentre, bostøtte Omkostningssteder Støttecenter, Café Gruppering 200, Støttecentre (5.33) Bet.t.kommuner: Hj.vejl. Bet. km. (5.33) Bet.priv.botilb.: Hj.vejl. Bet. k (5.33) Hjem.vej.priv.botilbud køb (5.33) Bet.fra komm.Hjem.vejl. (5.33) Salg C.V.hjemmevejl. (5.33) Salg C.Ø.hjemmevejl. UDVK (5.32) Pers.prakt.hjælp 95,3.Bet.km (5.32) Hjælpeordn. SEL §95,3 betkm. (5.32) Hjælpeordn.SEL§96.Bet.km (5.32) Køb hjælpeordn.SEL§95-96.Bet.km Tilsk.knt.hj.e.bo§85 (5.33) Specialteam hj.vejl.Bet.km. Specialteam hjvj.bet.km Demografi og strategi m.v. Ydelsespakker, bo-støtte 053840 Vendepunktet (5.40) Lands.spec.råd.Ins.blinde/svagts. (5.40) Samr.voks.udv.hæm.lovovertræ.obj. (5.40) Lands.døvekons.ordn.Cent.f.døve 053850 Center Bakkehuset, Ternevej 4 Omkostningssteder Ternevej 4, ledelse og administration (5.50) Køb plad.længerev.botilb.Bet. km. (5.50) Køb af pladser (5.50) Sindslidende køb af pladser (5.50) Salg længerevar. botilbud (5.50) Salg Bakkehuset, Ternevej 4 (5.50) Kofoedsminde sikr.afd.,obj.finan.

116

Bevillingsoversigt Drift

1620051020 XG-0000016034-00002 1620051021 XG-0000016184-00001 1620101035 XG-0000016041-00002 1620101036 XG-0000016185-00001 XG-0000016185-00011 1620201005 1625001005 XG-0000016118-00006 XG-0000016118-00008 1630001015 1630001020 XG-0000016064-00001 1630051015 XG-0000016077-00001 XG-0000016077-00003 1630101000 XG-0000016124-00001 1630101020 1630101025 1630251032 1630251035 XG-0000016144-00002 1630301010 XG-0000016146-00004 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1626001000 1630251070 1630251075 1630251080 Botilbud til længerevarende ophold 1615551000 XG-0000016178-00007 1630001025 XG-0000016065-00001 XG-0000016066-00001 1630051022 XG-0000016179-00001 1630251085

Udgifter 1.572 1.364 208 427 389 38 1.022 947 75 442 389 48 5 901 7.485 7.117 40 328 2.933 589 589

Indtægter

-49 -49

-68 -68

-31 -31

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 1.572 1.364 208 427 389 38 1.022 947 75 442 389 48 5 901 7.485 7.117 40 328 2.933 589 589

Udgifter 1.572 1.364 208 427 389 38 1.022 947 75 442 389 48 5 901 7.485 7.117 40 328 2.933 589 589

Udgifter 1.572 1.364 208 427 389 38 1.022 947 75 442 389 48 5 901 7.485 7.117 40 328 2.933 589 589

-1.346 -900 -446 2.032 2.032 7.005 1.161 370 311 311 -5.660 -5.660 2.854 2.429 262 28 135 50.210 13.270 13.089 181 36.067 28.960 7.107

-2.022

-49 -49

-68 -68

-31 -31

-1.346 -900 -446 2.032 2.032 7.005 1.161 370 311 311 -5.660 -5.660 2.854 2.429 262 28 135 50.201 13.261 13.080 181 36.067 28.960 7.107

-2.022 -2.022 873

Indtægter

-2.022

-49 -49

-68 -68

-31 -31

-1.346 -900 -446 2.032 2.032 7.005 1.161 370 311 311 -5.660 -5.660 2.854 2.429 262 28 135 50.201 13.261 13.080 181 36.067 28.960 7.107

-2.022 -2.022 873

Indtægter

-2.022

-49 -49

-68 -68

-31 -31

-1.346 -900 -446 2.032 2.032 7.005 1.161 370 311 311 -5.660 -5.660 2.854 2.429 262 28 135 50.201 13.261 13.080 181 36.067 28.960 7.107

-2.022 -2.022 873

Indtægter

-2.022

-2.022 -2.022 873


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

(5.50) Kofoedsminde 053851 Center Vest, Brohuset Omkostningssteder Center Vest, Brohuset, indtægt C.V. Brohuset, beboerbet., vask/reng. Gruppering 200, C.V. Brohuset C.V. Brohuset, beboerbet., miljø fæl.rum (5.32) Holmelunden, Prakt.pers./led. løn Omkostningssteder Gruppering 200(5.32) Holm.,Pra.pers./le. (5.32) Holmelunden, Team 1 løn (5.32) Holmelunden, Team 2 løn (5.32) Holmelunden, Team 3 løn (5.32) Holmelunden, Team 5 løn (5.32) Holmelunden, Team 6 løn (5.32) Holmelunden, Vikar løn Holmelunden, Holmelunden 4 Omkostningssteder (5.32) Skelbæk C.Holmelunden, indt. (5.32) Holmelunden, beb.bet.vask .indt. (5.32) Holmelunden, beb.bet.kørsel.indt. Køkkenbudget Holmelunden Team 1 - serviceydelser kost Team 2 - serviceydelser kost Team 3 - serviceydelser kost Team 5 - serviceydelser kost Team 6 - serviceydelser kost Beboeres betaling for service Satellitten Omkostningssteder Beboerbetaling Gruppering 200, Satellitten Køkkenbudget Center Vest, Grønbjerghjemmet Omkostningssteder C.V., Grønbjerghjemmet, indtægt C.V., Grønbjerghj.,beboerbet.vask/reng. Gruppering 200, C.V., Grønbjerghjemmet C.V., Grønbjerghj.,beb.bet.miljø fæl.rum Center Vest, Enghavevej Omkostningssteder C.V., Enghavevej, Beboerbet. vask/reng. Gruppering 200, C.V., Enghavevej C.V., Enghavevej, Beb.bet. miljø fæl.rum Fredensgade, botilbud Omkostningssteder Fredensgade, indtægter

117

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016095-00001 Botilbudslignende tilbud 1600001010 XG-0000016002-00004 XG-0000016002-00013 XG-0000016002-00014 XG-0000016002-00016 1605001000 XG-0000016172-00001 1605001005 1605001010 1605001011 1605001013 1605001014 1605001015 1605001020 XG-0000016009-00001 XG-0000016010-00004 XG-0000016010-00005 1605001021 XG-0000016215-00001 XG-0000016215-00002 XG-0000016215-00003 XG-0000016215-00005 XG-0000016215-00006 XG-0000016215-00007 1605001055 XG-0000016198-00002 XG-0000016198-00003 XG-0000016198-00005 1610001010 XG-0000016018-00001 XG-0000016018-00002 XG-0000016018-00010 XG-0000016018-00012 1610001015 XG-0000016020-00002 XG-0000016020-00009 XG-0000016020-00010 1610001018 XG-0000016163-00001

Udgifter 873 175.791 13.068 12.487

Indtægter -53.951 -317

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 873 175.989 13.167 12.586

Udgifter 873 176.128 13.167 12.586

Udgifter 873 176.128 13.167 12.586

-276 -28 581

1.923 416 416 312 363 416 5.236 4.538

581

-458 -332 -42 -84 -1.379

-1.379 -358

1.954 946 1.008 2.557 3.017 1.431 1.793 2.797 888 1.273 1.273

1.923 416 416 312 363 416 5.251 4.553

-318 -162 -113

521 2.577 2.456

-332 -42 -84 -1.379

-1.379 -358

-318

-127

1.923 416 416 312 363 416 5.251 4.553

2.574 2.453

-332 -42 -84 -1.379

-1.379 -358

-318

-127

5.251 4.553

2.574 2.453

-332 -42 -84 -1.379

-1.379 -358 -358

180 518 12.247 11.726

-318 -162 -113

2.574 2.453

-23

3.898 3.418

-458

521 -43 -57

121 -34 -197

1.923 416 416 312 363 416

-162 -113

-23

3.898 3.418

-458

-13 1.954 946 1.008 2.557 3.017 1.431 1.793 2.797 888 1.273 1.273

-358 180 518 12.247 11.726

-53.951 -317

581

521 -43 -57

121 -34 -197

1.954 946 1.008 2.557 3.017 1.431 1.793 2.797 888 1.273 1.273

Indtægter

-276 -28

-13

-162 -113

-23 121 3.898 3.418

-458

521 -43 -57

-53.951 -317

581

-358 180 518 12.247 11.726

Indtægter

-276 -28

-13

-358 180 518 12.258 11.737

-53.951 -317 -276 -28

-13 1.954 946 1.008 2.557 3.017 1.431 1.793 2.797 888 1.283 1.283

Indtægter

-43 -57 -23

121 -34 -197 -127

3.898 3.418

-34 -197 -127


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Gruppering 200, Fredensgade Fredensgade, vask/rengøring Fredensgade, miljø Fredensgade, beboerbetaling Fredensgade, Køkken Omkostningssteder Beboerbetaling, kost Personalebetalt mad Center Bakkehuset, Administration Omkostningssteder C. Bakkehuset, Adm. grp. 200 C. Bakkehuset, Paletten Center Bakkehuset, Unika C. Bakkehuset, Trio 1-2-3 C. Bakkehuset, nattevagt (5.32) Center Bakkehuset, øvrig drift Omkostningssteder (5.32) C.B.Ternevej 2.øvrig drift indt. (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. alle ÅCS administration Omkostningssteder Afdrag på lån til Industrivej 3 ÅCS Langagerparken 8 administration ÅCS Langagerparken 1-7 Omkostningssteder ÅCS Langagerparken 1, kost ÅCS Langagerparken 1, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 2, kost ÅCS Langagerparken 2, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 3, kost ÅCS Langagerparken 3, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 4, kost ÅCS Langagerparken 4, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 5, kost ÅCS Langagerparken 5, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 6, kost ÅCS Langagerparken 6, miljø og rengøring ÅCS Langagerparken 7, kost ÅCS Langagerparken 7, miljø og rengøring Gruppering 200, ÅCS Langagerparken 1-7 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 1 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 2 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 3 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 4 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 5 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 6 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 7 ÅCS Engdraget 22, administration

118

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016163-00006 XG-0000016166-00002 XG-0000016166-00003 XG-0000016166-00004 1610001022 XG-0000016216-00001 XG-0000016216-00002 1615001000 XG-0000016173-00001 1615051000 1615051005 1615101000 1615201010 1615301000 XG-0000016023-00007 XG-0000016024-00007 1620001000 XG-0000016025-00009 1620051005 1620051010 XG-0000016032-00002 XG-0000016032-00003 XG-0000016032-00004 XG-0000016032-00005 XG-0000016032-00006 XG-0000016032-00007 XG-0000016032-00008 XG-0000016032-00009 XG-0000016032-00010 XG-0000016032-00011 XG-0000016032-00012 XG-0000016032-00013 XG-0000016032-00014 XG-0000016032-00015 XG-0000016032-00016 XG-0000016141-00001 XG-0000016141-00002 XG-0000016141-00003 XG-0000016141-00004 XG-0000016141-00005 XG-0000016141-00006 XG-0000016141-00007 1620101010

Udgifter 433 26 21 774 774

Indtægter 0 0 -70 -718

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 433 26 21

Udgifter 433 26 21

Udgifter 433 26 21

774 774

-612 -106 4.120 3.015 1.105 12.234 4.606 13.117 4.294 2.074 2.074

-689

71

0 -784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 0

0 0 -70 -718

774 774

-612 -106 4.120 3.015 1.105 12.234 4.606 13.117 4.294 2.135 2.135

-362 -327 284 421 -137 134 9.754 8.826 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 298

Indtægter

-689

71

0 0 -70 -718

4.120 3.015 1.105 12.234 4.606 13.117 4.294 2.135 2.135

-689

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 0

154 9.754 8.826 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 298

71

Indtægter 0 0 -70 -718 -612 -106

4.120 3.015 1.105 12.234 4.606 13.117 4.294 1.835 1.835

-362 -327 421 421

0 -784

774 774

-612 -106

-362 -327 282 421 -139 154 9.754 8.826 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 298

Indtægter

-689 -362 -327

421 421 0 -784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 0

154 9.754 8.826 82 20 59 14 101 17 30 17 74 17 102 19 65 13 298

71

0 -784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 0


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

ÅCS Engdraget 24-40 Omkostningssteder ÅCS Engdraget 24, kost ÅCS Engdraget 24, miljø og rengøring ÅCS Engdraget 26, kost ÅCS Engdraget 26, miljø og rengøring Gruppering 200, ÅCS Engdraget 22 Å-C S Beboerbet. Engdraget 24 Å-C S Beboerbet. Engdraget 26 Rosengården, længerevarende botilbud Omkostningssteder Rosengården §105, miljø Rosengården §105, vask/rengøring Rosengården §105, beboerbetaling (5.32) Køb plad.pl/oms.pl.bolig.Bet.km. (5.32) Salg plad.Pl/oms.plejeb. (5.32) ABL.bol..salg.Brohu. (5.32) ABL.bol..salg.Grønb. (5.32) ABL.bol..salg.Engha. (5.32) ABL.bol..salg.Langa. (5.32) ABL.bol..salg.Engdr. (5.32) ABL.bol..salg.Holme. (5.32) ABL.bol..salg.Bakkehuset døgn (5.32) Hjælp.Bol-salg.Roseng.alm.+midl. (5.32) ABL.bol.salg.Fredensgade Køb pl. SUO kun handlekom. (5.32) Køb af pladser kun handlekom. (5.32) Salg af pladser kun handlekom. Overførte administrationsomkostninger (5.32) Overførte adm.omkostn. (5.32) Omstillingsrammen Demografi og strategi m.v. Omkostningssteder Strategi Ydelsespakker, bo-tilbud Uudmønt. effektiviseringsbidrag Omkostningssteder Gevinstrealisering ved udbud, andel 053852 Pavillon Fredensgade, bo-tilbud §107 Omkostningssteder Gruppering 200, Pavillon Fredensgade ÅCS 3 på spring, Svinget Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, ÅCS 3 på spring, Svinget Rosengården, midlertidig botilbud Omkostningssteder Rosengården §107, vask/rengøring

119

Bevillingsoversigt Drift

1620101020 XG-0000016038-00002 XG-0000016038-00003 XG-0000016038-00004 XG-0000016038-00005 XG-0000016038-00006 XG-0000016142-00001 XG-0000016142-00002 1625051005 XG-0000016189-00001 XG-0000016189-00002 XG-0000016189-00003 1630001010 1630051005 XG-0000016075-00001 XG-0000016075-00002 XG-0000016075-00003 XG-0000016075-00004 XG-0000016075-00005 XG-0000016075-00007 XG-0000016075-00008 XG-0000016075-00011 XG-0000016075-00014 1630251006 XG-0000016156-00001 XG-0000016156-00002 1630251199 XG-0000016130-00001 1630301000 1630301010 XG-0000016136-00002 XG-0000016146-00003 1630401000 XG-0000016101-00005 Botilbud til midlertidigt ophold 1610001021 XG-0000016196-00002 1620051025 XG-0000016201-00002 1625051010 XG-0000016190-00001

Udgifter 3.720 3.357 25 15 23 17 283

4.628 4.603 21 4

Indtægter -89

-46 -43 -50

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 3.740 3.377 25 15 23 17 283

Udgifter 3.740 3.377 25 15 23 17 283

Udgifter 3.740 3.377 25 15 23 17 283

4.628 4.603 21 4

-50 53.399

575 575

-46 -43 -50

-47.926 -2.367 -4.608 -440 -1.555 -1.523 -6.378 -25.271 -4.913 -871 -611

-1.206

-80

4.628 4.603 21 4

-50 53.399

575 575

-611 5.722 5.722 879 397 1 4.503 -4.107 329 261 68 47.513 772 734 38 380 360 20 5.000 4.981 4

Indtægter -89

-46 -43 -50

-47.926 -2.367 -4.608 -440 -1.555 -1.523 -6.378 -25.271 -4.913 -871 -611

-1.206

-80

4.628 4.603 21 4

-50 53.399

575 575

-611 5.722 5.722 879 406 1 4.512 -4.107 329 261 68 47.513 772 734 38 380 360 20 5.000 4.981 4

Indtægter -89

-46 -43 -50

-50 53.699

-47.926 -2.367 -4.608 -440 -1.555 -1.523 -6.378 -25.271 -4.913 -871 -611

575 575

-611 5.722 5.722 879 406 1 4.512 -4.107 329 261 68 47.513 772 734 38 380 360 20 5.000 4.981 4

Indtægter -89

-1.206

-80

-47.926 -2.367 -4.608 -440 -1.555 -1.523 -6.378 -25.271 -4.913 -871 -611 -611

5.722 5.722 879 406 1 4.512 -4.107 329 261 68 47.513 772 734 38 380 360 20 5.000 4.981 4

-1.206

-80


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Rosengården §107, miljø Rosengården §107, beboerbetaling Rosengården §107, akut, beboerbetaling (5.52) Køb plejefam.Bet.km. (5.52) Køb pl. midl botil. plejefam. (5.52) Køb midl.botil.andr.kom.Bet.km. (5.52) Priv.botilb.køb -han+bet. (5.52) Øvr.botilb.køb -han+bet. (5.52) Sinds.Øvr.botilb.køb -han+bet. (5.52) Køb midl.botil.private.Bet.km. (5.52) Priv.botilb.køb+handle+betkm. (5.52) Sinds.Priv.botilb.køb +han+bet (5.52) Salg,Midl.botilbud (VOK) (5.52) Salg.Satellit Holmel. Hjælp kontanthjælpsmodt. egenbet. Omkostningssteder (5.52) Grønnegade 17, tom bolig husleje Overførte administrationsomkostninger (5.52) Overførte adm.omkostn. 053853 (5.53) Ledsag. andre km.SEL§97.Bet.km. (5.53) Ledsageord.i RK-SK SEL§97.Bet.km. (5.53) Kont.pers.døvblin.SEL§98.Bet.km. 053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 053858 ÅCS SIS toldmoms Omkostningssteder (5.58) Å-C S.Adm.3.Skjern I-S.Toldm.ind. ÅCS SIS administration Omkostningssteder (5.58) Å-C S.Adm.3.Skjern I-S.indt. ÅCS SIS brugerløn Omkostningssteder ÅCS Me-Tri toldmoms (5.59) Å-C S.Adm.3.ME-TRI.Toldmoms.indt. ÅCS Me-Tri administraion ÅCS Me-Tri brugerløn Priorgården, dagtilbud Omkostningssteder Priorgården, dagtilbud, arbejdsvederlag Priorgården, dagtilbud (toldmoms) Priorgården, dagtilbud (toldmoms) (5.58) Køb plad.Besky.beskæft. Bet. km. (5.58) Salg,Beskyt.beskæftigelse (5.58) Salg Å-C S.Skjern Industri-Servic Salg brugerbefordring (5.58) Salg brugerbefordring (5.58)

120

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016190-00002 XG-0000016190-00004 XG-0000016190-00005 1630001030 XG-0000016122-00001 1630001040 XG-0000016067-00001 XG-0000016067-00002 XG-0000016068-00002 1630001045 XG-0000016069-00001 XG-0000016070-00001 1630051025 XG-0000016079-00001 1630251095 XG-0000016167-00001 1630251199 XG-0000016130-00005 Kontaktperson- og ledsageordninger 1630151000 1630151003 1630151005 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 1630251086 Beskyttet beskæftigelse 1620151005 XG-0000016044-00001 1620151010 XG-0000016045-00001 1620151015 1620201005 XG-0000016048-00001 1620201010 1620201015 1625001015 XG-0000016187-00002 1625001020 XG-0000016188-00001 1630001050 1630051035 XG-0000016081-00001 1630051037 XG-0000016160-00001

Udgifter

Indtægter 15

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter 15

Udgifter 15

Indtægter 15

-65 -15 403 403 17.613 3.373 8.227 6.013 22.497 13.338 9.159

-65 -15 403 403 17.613 3.373 8.227 6.013 22.497 13.338 9.159

-1.126 -1.126 377 177 200 471 471 1.863 92 1.626 145 380 380 13.711 3.442 3.442 2.428 2.428

-8.854 -5.462 -5.462 -18

2.428 2.428

-18 407 407 -450 -450 4.645 788 858 806 52

-3.028 -3.028 0

403 403 17.613 3.373 8.227 6.013 22.497 13.338 9.159

-8.854 -5.462 -5.462 -18

-3.028 -3.028 0

2.428 2.428

403 403 17.613 3.373 8.227 6.013 22.497 13.338 9.159

-8.854 -5.462 -5.462 -18

-3.028 -3.028 0

377 177 200 471 471 1.863 92 1.626 145 380 380 13.751 3.442 3.442 2.428 2.428

-8.854 -5.462 -5.462 -18 -18

427 427 -450 -450 4.645 808 858 806 52

-10 -10 1.488

-140 -140 -196 -196

-1.126 -1.126

-18 427 427 -450 -450 4.645 808 858 806 52

-10 -10 1.488

-140 -140 -196 -196

377 177 200 471 471 1.863 92 1.626 145 380 380 13.751 3.442 3.442

Indtægter -65 -15

-1.126 -1.126

-18 427 427 -450 -450 4.645 808 858 806 52

-10 -10 1.488

-65 -15

-1.126 -1.126 377 177 200 471 471 1.863 92 1.626 145 380 380 13.751 3.442 3.442

Indtægter

-3.028 -3.028 0

-10 -10 1.488

-140 -140 -196 -196

-140 -140 -196 -196


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

Overførte administrationsomkostninger (5.58) Overførte adm.omkostn. 053859 Naturværkstedet Hatkjærhus Omkostningssteder Indtægter, Naturværkstedet, Ringkøbing Gruppering 200, Naturværkstedet, Ringkø. Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms Omkostningssteder Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms (5.59) MSM, Byskellet 20, Toldmoms Omkostningssteder (5.59) MSM, Toldmoms, indtægter (5.59) MSM, Byskellet 20, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, (5.59) MSM, Byskellet 20 (5.59) MSM, Byskellet 20, Arbejdsvederl. (5.59) Skelbæk Centret, Projekter Fredensgade, bostøtte Fredensgade, Café Drosselvej 9, dagtilbud Omkostningssteder Drosselvej 9, dagtilbud, indtægter Gruppering 200, Drosselvej 9, dagtilbud LAB Drosselvej STU Drosselvej Center Bakkehuset, Daghjem ÅCS Me-Tri administraion Gruppering 200, Me-Tri ÅCS Kantinen Skovbrynet ÅCS Kantinen Skovbrynet, indtægt ÅCS Skovbrynet Omkostningssteder (5.59) Å-C S.Adm.2.Skovbr.indt. Gruppering 200, ÅCS Skovbrynet (5.59) Å-C S. Skovbrynet, Aktiviteter Rosengården Omkostningssteder Rosengården, øvrige indtægter Rosengården, brugerrådet Rosengården, brugerlærer Gruppering 200, Rosengården Rosengården, køkken Rosengården §104 tilbud Omkostningssteder Rosengården §104 tilbud, indtægter (5.59) Køb plad.Akt./samværstilb.Bet.km. (5.59) Køb af pl.

121

Bevillingsoversigt Drift

1630251199 XG-0000016130-00006 Aktivitets- og samværstilbud 1605001027 XG-0000016119-00001 XG-0000016119-00002 1605001029 XG-0000016183-00001 1605001030 XG-0000016013-00001 1605001035 XG-0000016014-00003 1605001040 1605001050 1610001019 XG-0000016164-00005 1610001024 XG-0000016165-00001 XG-0000016165-00002 XG-0000016165-00003 XG-0000016165-00004 1615151000 1620201010 XG-0000016049-00003 1620201020 XG-0000016053-00001 1620201025 XG-0000016054-00001 XG-0000016054-00002 XG-0000016054-00003 1625001000 XG-0000016056-00003 XG-0000016056-00009 XG-0000016056-00010 XG-0000016056-00016 XG-0000016056-00019 1625051015 XG-0000016210-00001 1630001055 XG-0000016072-00001

Udgifter 105 105 41.025 2.648 2.601

Indtægter

-14.092 -32

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 105 105 41.169 2.630 2.583

Udgifter 105 105 41.169 2.630 2.583

Udgifter 105 105 41.169 2.630 2.583

-32 47 10 10 378 378

-18 -18 -608

3.896 3.627

0 -547 -547 -2.085 -1.271 -20 -794

-63 -63 -99

378 378

-335

3.866 3.577

-15 -252 -515

378 378

0 -547 -547 -2.085 -1.271 -20 -794

-63 -63 -99

-335

-15 -252 -515

3.866 3.577

-18 -18 -608

0 -547 -547 -2.085 -1.271 -20 -794

-63 -63 -99

-335

378 378

-15 -252 -515

3.866 3.577

-18 -18 -608

0 -547 -547 -2.085 -1.271 -20 -794

-63 -63 -99 -99

274 15 906 36

-335 -68

17 26 498 329 2.962 2.962

-515 13.354 13.053

-14.092 -32

-608 6.482 6.257 225 165 0 542 542 4.834 4.605 0 115 59 55 3.919 428 428

-68 17 26 498 329 2.962 2.962

Indtægter

-32 47 10 10

-99 274 15 906 36

-515 13.354 13.053

-14.092 -32

-608 6.482 6.257 225 165 0 542 542 4.834 4.605 0 115 59 55 3.919 428 428

-68 17 26 498 329 2.962 2.962

-515 13.354 13.053

-18 -608

-99 274 15 906 36

-68 17 26 498 329 2.962 2.962

-18

Indtægter

-32 47 10 10

-608 6.482 6.257 225 165 0 542 542 4.834 4.605 0 115 59 55 3.919 428 428

-99 274 -5 806 -64

-14.092 -32 -32

47 10 10

-608 6.491 6.266 225 165 -100 542 542 4.830 4.601 0 115 59 55 3.922 428 428

Indtægter

-15 -252 -515 -515

13.354 13.053


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

(5.59) Sindslidende køb af pl. (5.32) Salg plad.Pl/oms.plejeb. (5.32) Daghjem.salg Bakkehuset (5.32) Dagtilb.salg Rosengården - dagc. (5.59) Salg,Akt./samværstilbud (5.59) Salg Å-C S.ME-TRI.Skovbry (5.59) Salg MSM (5.59) Salg, Hatkjærhus (5.59) Salg, Drosselvej 9 Salg brugerbefordring (5.59) Salg brugerbefordring (5.59) Overførte administrationsomkostninger (5.59) Overførte adm.omkostn. Demografi og strategi m.v. Ydelsespakker, dagtilbud 0557 055772 (5.72)Vok.nedsat funkt.§100 Omkostningssteder (5.72) Merud,vok.neds.funk.SEL100 Bet km (5.72)Ref.50%vok.neds.funk.§100 (5.72) Ref50%merud.vok.ned.fun.SEL100 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) 0462 046290 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse 0548 054867 Personlige tillæg m.v. Supp til pensionister, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg med 75 pct. refusion Høreapparater, helbredstillæg Ref, Personlige tillæg og helbredstillæg 0557 055776 Boligydelser til pensionister Bet andre off.myn, Boligydelser 53 - KMF Tilskud til lejere 53 - KMF Lån ejere en- og tofam.huse

122

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016073-00001 1630051005 XG-0000016075-00009 XG-0000016075-00013 1630051040 XG-0000016082-00002 XG-0000016082-00003 XG-0000016082-00004 XG-0000016082-00005 1630051045 XG-0000016149-00001 1630251199 XG-0000016130-00007 1630301010 XG-0000016146-00005 Kontante ydelser Sociale formål 1630201000 XG-0000016085-00001 1630201010 XG-0000016087-00001 Sundhedsudgifter m.v. Andre sundhedsudgifter 1712001000 XG-0000017016-00001 XG-0000017016-00002 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v. 1705001015 XG-0000017009-00005 XG-0000017009-00006 XG-0000017009-00008 XG-0000017009-00009 XG-0000017009-00010 XG-0000017009-00011 XG-0000017009-00012 XG-0000017009-00013 XG-0000017009-00014 XG-0000017009-00019 XG-0000017010-00003 Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - KMF 1710001000 XG-0000017011-00006 XG-0000017011-00010 XG-0000017011-00012

Udgifter 301

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 301

Udgifter 301

Udgifter 301

-5.366 -5.222 -144 -4.116 -2.233 -1.127 -659 -97 -308 -308 907 907 -214 -214 2.079 2.079 2.079 245 1.834

51.102 2.878 2.878 2.878 1.683 1.195 10.593 10.593 10.593 243 145 262 3.433 1.059 1.269 952 634 1.962 634 37.431 23.956 23.956 476 11.141 87

-1.040 -1.040 -123 -123 -917 -917 -4.827

-4.002 -4.002 -4.002

-4.002 -825 -825 -825 -825

Indtægter -5.366 -5.222 -144 -4.116 -2.233 -1.127 -659 -97 -308 -308

907 907 -214 -214 2.079 2.079 2.079 245 1.834

51.102 2.878 2.878 2.878 1.683 1.195 10.593 10.593 10.593 243 145 262 3.433 1.059 1.269 952 634 1.962 634 37.431 23.956 23.956 476 11.141 87

-1.040 -1.040 -123 -123 -917 -917 -4.827

-4.002 -4.002 -4.002

-4.002 -825 -825 -825 -825

Indtægter -5.366 -5.222 -144 -4.116 -2.233 -1.127 -659 -97 -308 -308

907 907 -214 -214 2.079 2.079 2.079 245 1.834

50.935 2.878 2.878 2.878 1.683 1.195 10.393 10.393 10.393 243 145 262 3.233 1.059 1.269 952 634 1.962 634 37.464 23.989 23.989 476 11.174 87

-1.040 -1.040 -123 -123 -917 -917 -4.827

-4.002 -4.002 -4.002

-4.002 -825 -825 -825 -825

Indtægter -5.366 -5.222 -144 -4.116 -2.233 -1.127 -659 -97 -308 -308

907 907 -214 -214 2.079 2.079 2.079 245 1.834

50.935 2.878 2.878 2.878 1.683 1.195 10.393 10.393 10.393 243 145 262 3.233 1.059 1.269 952 634 1.962 634 37.464 23.989 23.989 476 11.174 87

-1.040 -1.040 -123 -123 -917 -917 -4.827

-4.002 -4.002 -4.002

-4.002 -825 -825 -825 -825


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

53 - KMF Tilskud til andelshavere m.fl. 53 - KMF Tilskud lejebetal.ældrebolig. 055777 Boligsikring 52 - KMF Særl.beh.,fysisk/psykisk 0 % 52 - KMF Almindelig boligsikring 53 - KMF Tilsk. lejebet. i ÆB (bev.hæm.) 0572 057299 Øvrige formål Tinglysningsafgift, lån ejendomsskatter Ældreboliger, Sundhed og Omsorg 0025 002519 Søibergsvej 4-8, Ældreboliger Søibergsvej 4-8, Ringkøbing,Ældreboliger Fjordglimt, Plejeboliger Fjordglimt, Plejeboliger Holmbohjemmet, Plejeboliger Holmbohjemmet, Plejeboliger Tim Ældreboliger Tim Ældreboliger Tim Plejecenter, Plejeboliger Tim Plejecenter, Plejeboliger Fjordparken Ældrecenter, Plejeboliger Fjordparken Ældrecenter, Plejeboliger Rosenlunden, Plejeboliger Rosenlunden, Plejeboliger Centerparken, Plejeboliger Centerparken, Plejeboliger Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger Egvad Plejehjem, Plejeboliger Egvad Plejehjem, Plejeboliger Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger Handicap og Psykiatri 0025 002519 Skelbæk Centret, Holmelunden (boligdel) (5.30) Holmelunden (boligdel) indtægter Holmelunden, 8 boliger (boligdel) (5.30) Holmel.,8 bolig. (boligdel),indt. Center Vest, Grønbjerghjemmet (boligdel)

123

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000017011-00013 XG-0000017011-00018 Boligsikring - KMF 1710001005 XG-0000017013-00018 XG-0000017013-00022 XG-0000017013-00041 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1710001010 XG-0000017015-00001 Faste ejendomme Ældreboliger 1510101010 XG-0000015143-00001 1530201000 XG-0000015058-00001 1530201005 XG-0000015059-00001 1535151010 XG-0000015066-00001 1535151015 XG-0000015067-00001 1540201004 XG-0000015152-00001 1540201015 XG-0000015076-00001 1545301000 XG-0000015086-00001 1545301005 XG-0000015087-00001 1550151000 XG-0000015091-00001 1555251000 XG-0000015098-00001 1555251005 XG-0000015099-00001 Faste ejendomme Ældreboliger 1635001000 XG-0000016112-00001 1635001003 XG-0000016138-00001 1635001005

Udgifter 706 11.546 13.475 13.475 51 12.415 1.009

Indtægter

200

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 706 11.546 13.475 13.475 51 12.415 1.009

Udgifter 706 11.546 13.475 13.475 51 12.415 1.009

Udgifter 706 11.546 13.475 13.475 51 12.415 1.009

Indtægter

200

Indtægter

200

200

200

200

200

200

200 200

200 200

200 200

200 200

-12.781 -12.781 -12.781 -142 -142 -1.312 -1.312 -1.073 -1.073 -458 -458 -562 -562 -2.280 -2.280 -793 -793 -1.629 -1.629 -495 -495 -1.546 -1.546 -2.078 -2.078 -413 -413 -6.630 -6.630 -6.630 -1.508 -1.508 -399 -399 -626

-13.034 -13.034 -13.034 -145 -145 -1.336 -1.336 -1.092 -1.092 -466 -466 -576 -576 -2.334 -2.334 -812 -812 -1.659 -1.659 -505 -505 -1.573 -1.573 -2.115 -2.115 -421 -421 -6.767 -6.767 -6.767 -1.535 -1.535 -408 -408 -637

Indtægter

-13.292 -13.292 -13.292 -149 -149 -1.361 -1.361 -1.111 -1.111 -475 -475 -589 -589 -2.389 -2.389 -831 -831 -1.689 -1.689 -514 -514 -1.602 -1.602 -2.153 -2.153 -429 -429 -6.907 -6.907 -6.907 -1.562 -1.562 -418 -418 -648

-13.553 -13.553 -13.553 -152 -152 -1.387 -1.387 -1.131 -1.131 -481 -481 -603 -603 -2.446 -2.446 -851 -851 -1.719 -1.719 -524 -524 -1.630 -1.630 -2.192 -2.192 -437 -437 -7.051 -7.051 -7.051 -1.590 -1.590 -428 -428 -660


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2019 U/I

(5.30) Grønbjerghjemmet(boligdel), indt. Center Bakkehuset (boligdel) (5.30) Bakkehuset (boligdel), indtægter Å-Center Syd, Engdraget 24-26 (boligdel) (5.30) Engdraget 24-26 (boligdel), indt. Rosengården, almene boliger Rosengården, almene boliger, indt. Fredensgade 28, Skjern, boligdel Fredensgade 28, Skjern, (boligdel),indt. Satellitten,Holmegaardsbakken 4(boligd.) Satellitten, Holmegaa. 4 (boligd.), indt

124

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016113-00001 1635001010 XG-0000016114-00001 1635001015 XG-0000016115-00001 1635001020 XG-0000016116-00001 1635001025 XG-0000016168-00001 1635001030 XG-0000016199-00001

Udgifter

Indtægter -626 -1.604 -1.604 -861 -861 -537 -537 -569 -569 -526 -526

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter -637 -1.642 -1.642 -877 -877 -547 -547 -582 -582 -539 -539

Indtægter -648 -1.681 -1.681 -893 -893 -557 -557 -596 -596 -552 -552

Indtægter -660 -1.721 -1.721 -909 -909 -567 -567 -611 -611 -565 -565


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Beskæftigelsesudvalget U/I

Beskæftigelsesudvalget 0025 002511 Boliger til integration (lejeboliger) Udg ved lejetab/garanti ved fraflytning Leje af Finderupsvej 5, Skjern Statsrefusion, Beboelse Ref, lejetab og garanti flygtninge 0330 033044 Produktionsskoler Produktionsskoler 0546 054660 Introduktionsprogram m.v. Tilbud til ydelsesmodtagere INTL §23a Mentor for selvforsørgende INTL §23d Tolkeudgifter Støtte til frivilligt intergrationsarb. Ydelser uden refusion Grundtilskud intro.program INTL §45,4 Resultattilsk kompetence udd INTL §45,7 Resultattilskud bestået prøve INTL §45,7 Resultattilskud for udl i ord beskæftige To-kulturelt arbejde Danskuddannelse - ejerforholdskode 4 Danskudd. ydelsesmodt. INTL§21 (ejer. 4) Danskudd. selvforsør. INTL §21 (ejer. 4) Udg.danskud.introfor. INTL §24 (ejer. 4) Danskuddannelse øvr. kursister (ejer. 4) Ny i DK Statsrefusion, Introduktionsprogram m.v. Ref af udg. på grupp. 001-011 + 015-016 054661 Introduktionsydelse §33 - Hjælp til forsørgelsessvigt Integrationsyd. udlæn. omf. integr.prog. Integrationsydelse til andre Integrationsydelse Udg. løntilsk. Integrationslovens §23 c Statsrefusion, Introduktionsydelse Ref, hjælp særlige tilfælde, udlændinge Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 80% ref Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 40% ref Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 30% ref Ref.,integra.yd. u. integr.prog. 20% ref

125

Udgifter

1.142.305 Faste ejendomme Beboelse 1405051000 XG-0000014013-00001 XG-0000014120-00001 1420001000 XG-0000014028-00001 Ungdomsuddannelser Produktionsskoler 1410001000 XG-0000014015-00001 Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1405001000 XG-0000014003-00001 XG-0000014003-00008 XG-0000014003-00014 XG-0000014003-00015 XG-0000014003-00016 XG-0000014003-00019 XG-0000014003-00022 XG-0000014003-00023 XG-0000014003-00024 1405001005 1405051045 XG-0000014178-00010 XG-0000014178-00011 XG-0000014178-00012 XG-0000014178-00013 1415001062 1420001005 XG-0000014029-00001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammene 1405001500 XG-0000014004-00011 XG-0000014004-00023 XG-0000014004-00024 1405006500 XG-0000014132-00006 1420001010 XG-0000014030-00002 XG-0000014030-00008 XG-0000014030-00009 XG-0000014030-00010 XG-0000014030-00011

2.500 2.500 2.500 2.000 500

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-318.448 1.179.812 -158 -158

2.500 2.500 2.500 2.000 500

-158 -158 2.232 2.232 2.232 2.232 50.498 25.080 5.661 1.763 253 3.498 33 114

-13.837 -6.194

25.080

-4.505

5.661 1.763 253 3.498 33 114

-3.566 -313 -313 -313

-158 -158

-7.520

-13.837 -6.194

25.080

-4.505

5.661 1.763 253 3.498 33 114

-158 -158

-7.520

-158 -158

-158 -158

-13.837

-6.194

25.080

-6.194

-4.505

5.661 1.763 253 3.498 33 114

-4.505

-3.566 -313 -313 -313 1.876 16.013 10.439 1.521 3.040 1.013 1.530

-1.689 -1.689 25.456

-317.312

-13.837

-7.520

23.936 2.736 16.945 4.255 1.520 1.520 -7.520 -1.216 -426 -912 -1.216 -2.635

2.500 2.500 2.500 2.000 500

Indtægter

13.072 13.072 13.072 13.072 50.659

1.876 16.013 10.439 1.521 3.040 1.013 1.530

23.936 2.736 16.945 4.255 1.520 1.520 -7.520 -1.216 -426 -912 -1.216 -2.635

-317.312 1.182.851

-3.566 -313 -313 -313

-1.689 -1.689 25.456

Indtægter

-158 -158 13.072 13.072 13.072 13.072 50.659

1.876 16.013 10.439 1.521 3.040 1.013 1.530

23.775 2.736 16.784 4.255 1.520 1.520

2.500 2.500 2.500 2.000 500

-3.566 -313 -313 -313

-1.689 -1.689 25.295

-317.695 1.182.851

-158 -158 8.098 8.098 8.098 8.098 50.659

1.876 16.013 10.439 1.521 3.040 1.013 1.530

Indtægter

-1.689 -1.689 25.456

-7.520

23.936 2.736 16.945 4.255 1.520 1.520 -7.520 -1.216 -426 -912 -1.216 -2.635

-7.520 -1.216 -426 -912 -1.216 -2.635


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Beskæftigelsesudvalget Ref., integra.yd. for øvrige 20% ref. Ref., udg. løntils. Intgr. §23c 20% ref. 054665 Repatriering Hjælp til repatriering Statsrefusion, Repatriering Ref, hjælp til repatriering med 75% ref 0548 054866 Førtidspension tilk. 1/7 2014 el. senere Førtidspension, 20% komm. medfinans. Førtidspension, 60% komm. medfinans. Førtidspension, 70% komm. medfinans. Førtidspension, 80% komm. medfinans. 054868 Førtidspension med 50% refusion Højeste/mellemste 50% ref. Skattepligt Højeste/mellemste 50% ref. Skattefrit Alm/forhøjet førtidspens. 50% Skattefri Alm/forhøjet førtidspen. 50% Skattepligt Bet andre off.myn, Førtidspens. 50% ref. Førtidsp. 65% komm.medfin. fra 1/1-2003 Førtidsp. 50% komm.medfin. fra 1/1-2003 Høj./mell.før.pen.65% kom.med før 1/1-03 Alm./forh.før.pen.65% kom.med før 1/1-03 0557 055771 Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge Udg.hj.midl.sygedagp.modt. LAB § 76-77 Udg.beford.godtg.sygedagp.modt. LAB §82 Dagpenge Alvorligt syge børn Dagpenge 50% ref til alvorligt syge børn Statsrefusion, Sygedagpenge Afløb ref.sdp.50%(grp.003,005 minus 090) Afløb ref. sdp.50% ref.(grp.008,009,012) Refusion af sygedagpenge med 80% ref. Refusion af sygedagpenge med 40% ref. Refusion af sygedagpenge med 30% ref. Refusion af sygedagpenge med 20% ref. 055772 Enkeltydelser, Beskæftigelse Samværsret vedr. børn (§83) Sygebehandling m.v. (LAS §82) Enkeltudgifter og flytning (LAS §81, 85)

126

U/I XG-0000014030-00015 XG-0000014030-00019 Repatriering 1405002000 XG-0000014005-00001 1420001015 XG-0000014031-00001 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1412005000 XG-0000014134-00001 XG-0000014134-00002 XG-0000014134-00003 XG-0000014134-00004 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1412002000 XG-0000014104-00002 XG-0000014104-00003 XG-0000014104-00005 XG-0000014104-00006 XG-0000014104-00007 XG-0000014104-00011 XG-0000014104-00012 XG-0000014104-00013 XG-0000014104-00014 Kontante ydelser Sygedagpenge 1405002500 XG-0000014006-00004 XG-0000014006-00014 1410021000 XG-0000014046-00003 XG-0000014046-00004 1412001000 XG-0000014102-00001 1420001020 XG-0000014032-00001 XG-0000014032-00008 XG-0000014032-00009 XG-0000014032-00010 XG-0000014032-00011 XG-0000014032-00012 Sociale formål 1405003000 XG-0000014007-00002 XG-0000014007-00004 XG-0000014007-00005

Udgifter

123 123 123

302.065

Indtægter -811 -304 -123

-123 -123 -21.565

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

123 123 123

316.912

Indtægter -811 -304 -123

-123 -123 -21.565

123 123 123

316.912

Indtægter -811 -304 -123

-123 -123 -21.565

123 123 123

316.912

69.260

69.260

69.260

69.260

69.260 30 912 1.520 66.798 232.805 232.805 12.184 2.192 711 2.990 26.676 152.187 507 31.481 3.877 266.668 109.978 109.404

69.260 30 912 1.520 66.798 247.652 247.652 12.184 2.192 711 2.990 26.676 167.034 507 31.481 3.877 283.555 110.597 110.023

69.260 30 912 1.520 66.798 247.652 247.652 12.184 2.192 711 2.990 26.676 167.034 507 31.481 3.877 283.980 111.022 110.448

69.260 30 912 1.520 66.798 247.652 247.652 12.184 2.192 711 2.990 26.676 167.034 507 31.481 3.877 283.980 111.022 110.448

-21.565 -21.565

-21.565

-64.149 -43.825 -519 -519

109.404 574 288 286

2.547 2.547 57 373 539

-21.565 -21.565

-21.565

-64.273 -43.949 -519 -519

110.023 574 288 286 326 326 -43.632 520 -286 -11.675 -15.596 -8.082 -8.513 -1.342

2.547 2.547 57 373 539

-21.565 -21.565

-21.565

-64.358 -44.034 -519 -519

110.448 574 288 286 326 326 -43.756 520 -286 -11.675 -15.596 -8.082 -8.637 -1.342

2.547 2.547 57 373 539

Indtægter -811 -304 -123

-123 -123 -21.565

-21.565 -21.565

-21.565

-64.358 -44.034 -519 -519

110.448 574 288 286 326 326 -43.841 520 -286 -11.675 -15.596 -8.082 -8.722 -1.342

2.547 2.547 57 373 539

326 326 -43.841 520 -286 -11.675 -15.596 -8.082 -8.722 -1.342


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Beskæftigelsesudvalget Tilsk.tandpl.øk.vanskel.stil.AKT §82 50% Hjælp til udsætt.truede lejere LAS § 81a Statsref, Sociale formål, Beskæftigelse Ref, Sociale formål på grp.nr. 004-017 055773 Kontant- og uddannelseshjælp Kont.hj.pers.efterløn.u/ret fuld soc.pen Bet andre off.myn, Passiv kontanthjælp Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1/1-30/9-16 Løntilskud vedr. kont- og udd.hj.modtag. Kont- og udd.hj. under forrevalidering Kont- og udd.hj. u/ret til social pensio Særl. støtte, 80% komm. medfinansiering Statsrefusion, Kontant- og udd. hjælp Ref,løb.hj. m.v.,004,013,016-020,min097 Refusion af kontanthjælp med 80% ref. Refusion af kontanthjælp med 40% ref. Refusion af kontanthjælp med 30% ref. Refusion af kontanthjælp med 20% ref. Refusion af uddann.hjælp med 80% ref. Refusion af uddann.hjælp med 40% ref. Refusion af uddann.hjælp med 30% ref. Refusion af uddann.hjælp med 20% ref. Refusion løntilsk.kont-/udd.hj. 20% ref. 055774 Kontanthjælp, visse grupper flygtninge Hjælp flygtninge de første 3 år 100% ref Statsrefusion, Kontanthjælp flygtninge 100% ref. udg. flygt. bety./var. nedsat 055778 Dagpenge til forsikrede ledige Medfin.50%befor.godtg.fors.led.§82jf§109 Dagpenge, 20% kommunal medfinansiering Dagpenge, 60% kommunal medfinansiering Dagpenge, 70% kommunal medfinansiering Dagpenge, 80% kommunal medfinansiering 0558 055880 Revalidering, Social Bistand Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Revalidering, Jobcenter Hj.midl u.revalider. 50% ref. LAB §76-77

127

U/I XG-0000014007-00013 XG-0000014007-00014 1420001025 XG-0000014033-00001 Kontant- og uddannelseshjælp 1405003500 XG-0000014008-00010 XG-0000014008-00015 XG-0000014008-00039 XG-0000014008-00040 XG-0000014008-00041 XG-0000014008-00042 XG-0000014008-00043 XG-0000014008-00044 XG-0000014008-00050 1420001030 XG-0000014034-00002 XG-0000014034-00006 XG-0000014034-00007 XG-0000014034-00008 XG-0000014034-00009 XG-0000014034-00010 XG-0000014034-00011 XG-0000014034-00012 XG-0000014034-00013 XG-0000014034-00021 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge 1405004000 XG-0000014009-00004 1420001035 XG-0000014035-00005 Dagpenge til forsikrede ledige 1402001000 XG-0000014047-00005 XG-0000014047-00012 XG-0000014047-00013 XG-0000014047-00014 XG-0000014047-00015 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering 1405005000 XG-0000014011-00022 XG-0000014011-00025 1410051000 XG-0000014016-00001

Udgifter 1.520 58

84.196 84.196 507 1.413 51.663 27.351 506 912 172 1.013 659

Indtægter

-1.342 -1.342 -18.966 -217 -217

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 1.520 58

Udgifter 1.520 58

Udgifter 1.520 58

84.196 84.196 507 1.413 51.663 27.351 506 912 172 1.013 659

-18.749 -204 -583 -1.520 -1.216 -8.816 -532 -1.318 -1.723 -2.533 -304 16

-16

16 16

Indtægter

-1.342 -1.342 -18.966 -217 -217

-18.749 -204 -583 -1.520 -1.216 -8.816 -532 -1.318 -1.723 -2.533 -304 16

-16

16 16 -16 -16

69.931 69.931 1.264 1.864 22.164 23.097 21.542

84.196 84.196 507 1.413 51.663 27.351 506 912 172 1.013 659

Indtægter

-1.342 -1.342 -18.966 -217 -217

-18.749 -204 -583 -1.520 -1.216 -8.816 -532 -1.318 -1.723 -2.533 -304 16

-16

16 16 -16 -16

86.199 86.199 1.264 1.864 22.164 23.097 37.810

84.196 84.196 507 1.413 51.663 27.351 506 912 172 1.013 659

Indtægter

-1.342 -1.342 -18.966 -217 -217

-18.749 -204 -583 -1.520 -1.216 -8.816 -532 -1.318 -1.723 -2.533 -304 16

-16

16 16 -16 -16

86.199 86.199 1.264 1.864 22.164 23.097 37.810

-16 -16 86.199 86.199 1.264 1.864 22.164 23.097 37.810

401.688

-167.803

397.534

-166.926

395.174

-166.458

395.174

-166.458

38.494 35.191 34.442 749 3.303 1.101

-8.548 0

38.494 35.191 34.442 749 3.303 1.101

-8.548 0

38.494 35.191 34.442 749 3.303 1.101

-8.548 0

38.494 35.191 34.442 749 3.303 1.101

-8.548 0


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Beskæftigelsesudvalget U/I Befordr.godtg. u/revalidering LAB §82 Statsrefusion, Revalidering Ref. udg. 50% ref.gr.003/013+afløb 50% Ref. tilskud revalidender 30% ref. Ref. tilskud revalidender 20% ref. Ref. revalidideringsydelse med 80% ref. Ref. revalidideringsydelse med 40% ref. Ref. revalidideringsydelse med 30% ref. Ref. revalidideringsydelse med 20% ref.

128

XG-0000014016-00014 1420001045 XG-0000014037-00001 XG-0000014037-00016 XG-0000014037-00017 XG-0000014037-00018 XG-0000014037-00019 XG-0000014037-00020 XG-0000014037-00021

055881

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud

Løntilskud personer fleksjob, Jobcenter Løntilskud i stillinger i målgrp. §2, 6 Driftsudgifter i løntilskudsstillinger Løntilsk.fleksj./selvst.før 1/1-13 65% Bet andre off.myn, Løntilskud fleksjob Flekslønstilsk. fleksjob 65% ref.LAB §70 Fleksløntilskud pers. i fleksjob m/refu. Tilskud selvst.erhv.drivende m/refusion Fleksbidrag fra staten Telefondamer Pulje til fleksjob (tidligere km) Pulje til skånejob (tidligere km) Særlig puljefleksjob Indtægter, særlig puljefleksjob Statsref, Løntilskud til pers i fleksjob Ref,Led.yd./løntilsk.50%ref(3,4,8,9m.fl) Ref, Tilskud/afløb til selvstæn.65% ref Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 40% Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 30% Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 20% Ref. tilsk. selvst. erhvervsdriv. 80% Ref. tilsk. selvst. erhvervsdriv. 20% 055882 Ressourceforløb (ydelse) Jobafklar.,dr.udg,Ø.vejl./Opkva,50% ref. Jobafklaringsforløb, hjælpemidl.50% ref. Jobafklaringsforløb, mentor 50% ref. Bet. andre off. myn., ressourceforløb Ressourceforløbsydelse u/ressourceforløb Ressourceforløbsydelse u/jobafkl. forløb Løntilskud under ressourceforløb Ressourceforløb (grp. 003-008) Driftsudg. ord.udd. 50% ref. Ressoursefo Driftsudg. øvr.vejl./opk. 50% ref.Ressou Hjælpemidler 50% ref., ressourceforløb Befordring 50% ref., ressourceforløb Mentor m. 50% ref. LAB §31B-31F

1410101000 XG-0000014017-00005 XG-0000014017-00007 XG-0000014017-00008 XG-0000014017-00013 XG-0000014017-00028 XG-0000014017-00036 XG-0000014017-00037 XG-0000014017-00038 1410103000 1415001035 1415001040 1415001045 XG-0000014075-00001 1420001050 XG-0000014038-00002 XG-0000014038-00004 XG-0000014038-00014 XG-0000014038-00015 XG-0000014038-00016 XG-0000014038-00017 XG-0000014038-00020 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1405006000 XG-0000014094-00018 XG-0000014094-00019 XG-0000014094-00021 XG-0000014094-00028 XG-0000014094-00029 XG-0000014094-00030 XG-0000014094-00031 1410111000 XG-0000014095-00003 XG-0000014095-00004 XG-0000014095-00006 XG-0000014095-00007 XG-0000014095-00009

Udgifter 2.202

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.202

Udgifter 2.202

Udgifter 2.202

-8.548 -1.653 -16 -140 -46 -202 -715 -5.776

Indtægter -8.548 -1.653 -16 -140 -46 -202 -715 -5.776

Indtægter -8.548 -1.653 -16 -140 -46 -202 -715 -5.776

Indtægter -8.548 -1.653 -16 -140 -46 -202 -715 -5.776

245.157

-132.082

240.842

-131.205

238.482

-130.737

238.482

-130.737

234.367 3.270 283 89.797 42 72.858 68.016 101

-11.266 -1.639

230.052 3.270 283 89.797 42 72.858 63.701 101

-11.266 -1.639

227.692 3.270 283 89.797 42 72.858 61.341 101

-11.266 -1.639

227.692 3.270 283 89.797 42 72.858 61.341 101

-11.266 -1.639

-9.627 410 1.841 372 8.167

82.838 77.645 304 101 1.565 1.021 36.369 37.987 298 5.193 110 2.289 101 101 2.086

-407 -407 -120.409 -959 -105.809 -307 -274 -13.243 198 -15 -19.332

-9.627 410 1.841 372 8.167

82.838 77.645 304 101 1.565 1.021 36.369 37.987 298 5.193 110 2.289 101 101 2.086

-407 -407 -119.532 -959 -105.809 -307 -274 -12.366 198 -15 -19.332

-9.627 410 1.841 372 8.167

82.838 77.645 304 101 1.565 1.021 36.369 37.987 298 5.193 110 2.289 101 101 2.086

-407 -407 -119.064 -959 -105.809 -307 -274 -11.898 198 -15 -19.332

-9.627 410 1.841 372 8.167

82.838 77.645 304 101 1.565 1.021 36.369 37.987 298 5.193 110 2.289 101 101 2.086

-407 -407 -119.064 -959 -105.809 -307 -274 -11.898 198 -15 -19.332


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Beskæftigelsesudvalget U/I Godtg. m/50% §83 i LAB v/ressourceforløb Statsrefusion Ressourceforløb Ref. udg. 50% ref. og afløbsudg. 50% ref Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 40% ref. Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 30% ref. Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 20% ref. Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 40% Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 30% Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 20% Ref. løntilskud u/jobafklar.forløb 20% 055883 Ledighedsydelse Ledighedsydelse med refusion Udgifter til befordringsgodtgørelse Udgifter til hjælpemidler Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettig. Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse i passive perioder Ledighedsydelse pers. i aktivering 30% Ledighedsydelse pers. i aktivering 50% Staterefusion, Ledighedsydelse Ref. udgifter ledighedsyd. 50% ref. Ref. udgifter ledighedsyd. 30% ref. Refusion af ledighedsydelse med 40% ref. Refusion af ledighedsydelse med 30% ref. Refusion af ledighedsydelse med 20% ref. 0568 056890 Driftsudg. til kommunale besk.indsats Øvrige driftsudg. til A-dagpengemodt. Øvr.driftsudg.kont.hj.modt./selvforsørg. Øvrige driftsudg. til revalid./forrevali Øvrige driftsudg. til sygedagpengemodtag Øvrige driftsudg. til ledigh.yd.modtager Driftsudg. for delt.seks uger jobre.udda Godtgørelse efter §83 i LAB Mentorudg. revaliden., sygedagp.mpdt. mv Afklaring sygedagpenge Virksomhedsservice, kto. 5 Særlige projekter kommunalt/privat regi Særlige projekter kommunalt/privat regi Udgifter uden refusion Mentor-korps Kompetencecenter Ringkøbing Omkostningssteder Køretøjer, Ringkøbing Fællesomkostninger, Ringkøbing

129

XG-0000014095-00011 1420002000 XG-0000014097-00002 XG-0000014097-00005 XG-0000014097-00006 XG-0000014097-00007 XG-0000014097-00009 XG-0000014097-00010 XG-0000014097-00011 XG-0000014097-00019 Ledighedsydelse 1405007000 XG-0000014137-00001 XG-0000014137-00002 XG-0000014137-00003 XG-0000014137-00004 XG-0000014137-00005 XG-0000014137-00006 XG-0000014137-00007 XG-0000014137-00008 1420002015 XG-0000014138-00001 XG-0000014138-00002 XG-0000014138-00007 XG-0000014138-00008 XG-0000014138-00009 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1410551000 XG-0000014066-00002 XG-0000014066-00004 XG-0000014066-00006 XG-0000014066-00008 XG-0000014066-00009 XG-0000014066-00010 XG-0000014066-00019 XG-0000014066-00023 1410552000 1410559300 1415001030 XG-0000014071-00001 1415001031 1415001039 1415001055 XG-0000014144-00002 XG-0000014144-00003

Udgifter 506

35.199 35.199 19.770 62 71 4.777 -405 8.761 1.550 613

Indtægter -19.332 -3.593 -101 -102 -6.182 -192 -2.027 -7.094 -41 -7.841

109.624

-7.841 -373 -3.215 -49 -49 -4.155 -50.936

58.719

-13.174

39.106 15.786 5.361 5.522 2.128 134 6.783 1.852 1.540 244 1.166 1.565 1.565 466 4.506 5.563 5.005 169 441

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 506

Udgifter 506

Udgifter 506

35.360 35.360 19.931 62 71 4.777 -405 8.761 1.550 613

Indtægter -19.332 -3.593 -101 -102 -6.182 -192 -2.027 -7.094 -41 -7.841

114.024

-7.841 -373 -3.215 -49 -49 -4.155 -50.936

58.737

-13.174

39.336 16.016 5.361 5.522 2.128 134 6.783 1.852 1.540 244 471 1.565 1.565 466 4.506 6.035 5.471 169 447

35.360 35.360 19.931 62 71 4.777 -405 8.761 1.550 613

Indtægter -19.332 -3.593 -101 -102 -6.182 -192 -2.027 -7.094 -41 -7.841

35.360 35.360 19.931 62 71 4.777 -405 8.761 1.550 613

Indtægter -19.332 -3.593 -101 -102 -6.182 -192 -2.027 -7.094 -41 -7.841

114.024

-7.841 -373 -3.215 -49 -49 -4.155 -50.936

114.024

-7.841 -373 -3.215 -49 -49 -4.155 -50.936

58.737

-13.174

58.737

-13.174

39.336 16.016 5.361 5.522 2.128 134 6.783 1.852 1.540 244 471 1.565 1.565 466 4.506 6.035 5.471 169 447

39.336 16.016 5.361 5.522 2.128 134 6.783 1.852 1.540 244 471 1.565 1.565 466 4.506 6.035 5.471 169 447


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Beskæftigelsesudvalget U/I Projekt Verde Træværksted/montage, Ringkøbing Kompetencecenter Ringkøbing, Toldmoms Træværksted/montage,Ringkøbing, toldmoms Kantine, Ringkøbing, toldmoms Kompetencecenter Skjern Omkostningssteder Køretøjer, Skjern Fællesomkostninger, Skjern Projekt Derudad Tilbudsvifte, Skjern Metalværksted/montage, Skjern Ny tilbygning Jobklub Stress ned Kompetencecenter Skjern, Toldmoms Metalværksted/montage, Skjern, toldmoms Kantine, Skjern, toldmoms Montage, toldmoms Statsefusion af udg. komm. besk.indsats Ref. dr.udg.50% u/fæl.driftsloft 015/017 056891 Beskæftigelse forsikrede ledige Hjælpemedler 50% §§ 66,77,100 Pers. assist handicap §§4-5 Løntilskud fors.ledige - priv. arb.giver Løntilskud fors.ledige - off. arb.giver Statsref. beskæftigelse forsikrede ledig Ref 50% gr 6,7,8 Ref. løntilskud 40% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 30% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 20% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 40% ref. - off. arb.giv. Ref. løntilskud 30% ref. - off. arb.giv. Ref. løntilskud 20% ref. - off. arb.giv. 056895 Løntilsk.forsikr.ledige ansat i kommuner Omkostningssteder Løn til fors.led. og pers. u/særl.udd.or 056897 Løn til personer i seniorjob Statsref, Seniorjob til personer o 55 år Tilskud til kommunale seniorjobs 056898 Beskæftigelse, Administrationsenhed kt 6 Budgetkonference 2011/rådighedspulje

130

XG-0000014144-00004 XG-0000014144-00006 1415001056 XG-0000014145-00002 XG-0000014145-00003 1415001057 XG-0000014146-00002 XG-0000014146-00003 XG-0000014146-00004 XG-0000014146-00005 XG-0000014146-00006 XG-0000014146-00007 XG-0000014146-00008 XG-0000014146-00009 1415001058 XG-0000014147-00002 XG-0000014147-00003 XG-0000014147-00004 1420001085 XG-0000014067-00001 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1410321000 XG-0000014044-00006 XG-0000014044-00007 XG-0000014044-00041 XG-0000014044-00042 1420001075 XG-0000014045-00004 XG-0000014045-00009 XG-0000014045-00010 XG-0000014045-00011 XG-0000014045-00013 XG-0000014045-00014 XG-0000014045-00015 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd. ordning 1410151000 XG-0000014018-00001 Seniorjob til personer over 55 år 1410251000 1420001065 XG-0000014041-00001 Beskæftigelsesordninger 1400001005 XG-0000014052-00001

Udgifter -113 61 -148 72 -220 6.561 5.807 82 503 5 97 4 25 31 7 -310 -314 10 -6

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter -113 61 -148 72 -220 6.572 5.807 82 514 5 97 4 25 31 7 -310 -314 10 -6

Udgifter -113 61 -148 72 -220 6.572 5.807 82 514 5 97 4 25 31 7 -310 -314 10 -6

Udgifter -113 61 -148 72 -220 6.572 5.807 82 514 5 97 4 25 31 7 -310 -314 10 -6

-13.174 -13.174 11.254

-4.485

11.254 111 7.091 3.039 1.013

Indtægter

-13.174 -13.174 11.254

-4.485

11.254 111 7.091 3.039 1.013 -4.485 -3.603 -36 -135 -227 -183 -67 -234

Indtægter

-13.174 -13.174 11.254

-4.485

11.254 111 7.091 3.039 1.013 -4.485 -3.603 -36 -135 -227 -183 -67 -234

Indtægter

-13.174 -13.174 11.254

-4.485

11.254 111 7.091 3.039 1.013 -4.485 -3.603 -36 -135 -227 -183 -67 -234

-4.485 -3.603 -36 -135 -227 -183 -67 -234

21.978

-21.115

21.978

-21.115

21.978

-21.115

21.978

-21.115

21.978 21.422 556 13.789 13.789

-21.115

21.978 21.422 556 13.789 13.789

-21.115

21.978 21.422 556 13.789 13.789

-21.115

21.978 21.422 556 13.789 13.789

-21.115

3.884 -5.000 -5.000

-21.115 -6.290 -6.290 -6.290 -5.872

8.266 0 0

-21.115 -6.290 -6.290 -6.290 -5.872

8.266 0 0

-21.115 -6.290 -6.290 -6.290 -5.872

8.266 0 0

-21.115 -6.290 -6.290 -6.290 -5.872


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019

Beskæftigelsesudvalget U/I Beskæftigelsesordninger, Jobcenter Jobtræning, løntilskud off virksomheder Hj.midl.kont.hj./selvfor.LAB 75a,76,77 Personalerelaterede forsikringer Bet andre off.myn, Beskæftigelsesordning Uddannelsesforløb Beskæftigelse Løntilsk. v/udd.aft. for ledige 100% ref Løntilsk. v/udd.aft. for beskæf 100% ref Udg. hjælpemidler pers.m/nedsat arb.evne Social afdækning Jobkonsulenter Pilotprojekt med Huset Venture Psykologbistand Statsrefusion, Beskæftigelsesordninger Ref., mentorudg 15-17 år hjælpemidl. 50% Ref.udg.løntilskud v/udd.aft.ledig/besk. 0572 057299 Pulje til fleksjob (arbejdsgiver andel) Pulje til skånejob 0645 064551 Beskæftigelse, Lægekonsulent, konto 06 Lægeerklæringer beskæftigelse 064553 Anden aktør kt. 06 Lær dansk efter 3 års perioden

131

1410301000 XG-0000014020-00010 XG-0000014020-00011 XG-0000014020-00020 XG-0000014020-00021 XG-0000014020-00031 XG-0000014020-00035 XG-0000014020-00036 XG-0000014020-00038 1410301005 1410301016 1410559500 1410941000 1420001070 XG-0000014042-00008 XG-0000014042-00011 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1410351000 1410401000 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger 1400001020 1402002000 Jobcentre 1400001025 1400001049

Udgifter 5.166 182 30 259 114 647 1.256 2.373 305 636 864 618 1.600

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 5.166 182 30 259 114 647 1.256 2.373 305 636 864

Udgifter 5.166 182 30 259 114 647 1.256 2.373 305 636 864

Udgifter 5.166 182 30 259 114 647 1.256 2.373 305 636 864

Indtægter

1.600 -5.872 -2.240 -3.632

Indtægter

1.600 -5.872 -2.240 -3.632

Indtægter

1.600 -5.872 -2.240 -3.632

-5.872 -2.240 -3.632

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 1 7.030 6.094 1.316 4.778 936 436 500

-1 1 6.530 6.094 1.316 4.778 436 436

-1 1 6.530 6.094 1.316 4.778 436 436

-1 1 6.530 6.094 1.316 4.778 436 436


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2019 U/I

Teknik- og Miljøudvalget 0022 002205 Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker 0028 002820 Diverse grunde og jordstykker Aftalt budgetramme Fritidsområder Legepladser Aftalt budgetramme Legepladser Skove og Naturområder Aftalt budgetramme Skove og naturomåder Skovdrift - skovregnskab/indtægter Skovrejsning Ringkøbing - øget DB Parker og grønne områder Aftalt budgetramme Flagning, juleudsm., kunstværker m.v. Aftalt budgetramme Juleudsmykning Kunstværker, springvand - forbrug Imødekommenhedspulje 0038 003850 Naturfredning Aftalt budgetramme Pleje af fredede arealer Formidling Naturvejlederordning Skjern Å - Arbejdende pumpestationer Momhøje Naturcenter Omkostningssteder Huslejeindtægter, Momhøje Naturcenter Nationalpark Skjern Å Opstartssekretariat 003854 Naturbeskyttelse Sandflugt 0048 004871 Fællesudg./indtægter - vedl. vandløb Omkostningssteder Kontraktslige

132

Bevillingsoversigt Drift

Jordforsyning Ubestemte formål 1200002000 XG-0000012001-00001 1210001000 XG-0000012067-00001 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1210001000 XD-0000122001-00001 XG-0000012068-00001 1210003000 XD-0000122002-00001 XG-0000012069-00001 1210004000 XD-0000123001-00001 XG-0000012070-00001 XG-0000012070-00002 XG-0000012070-00005 1210005000 XD-0000123002-00001 1210006000 XD-0000125001-00001 XG-0000012072-00002 XG-0000012072-00003 XG-0000012072-00004 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 1100001000 XD-0000123004-00001 XG-0000011001-00001 XG-0000011001-00006 XG-0000011001-00010 XG-0000011001-00014 1100001005 XG-0000011002-00001 1100001110 XG-0000011018-00002 Sandflugt 1210007000 XG-0000012073-00001 Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb 1100001030 XG-0000011020-00001

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

210.803

-82.923

207.176

-82.923

207.202

-82.923

207.202

-82.923

370 370 0 0 370 370 6.602 6.602 550 350 200 350 300 50 1.320 300 1.020

-540 -540 -480 -480 -60 -60 -1.318 -1.318

370 370 0 0 370 370 6.602 6.602 550 350 200 350 300 50 1.320 300 1.020

-540 -540 -480 -480 -60 -60 -1.318 -1.318

370 370 0 0 370 370 6.602 6.602 550 350 200 350 300 50 1.320 300 1.020

-540 -540 -480 -480 -60 -60 -1.318 -1.318

370 370 0 0 370 370 6.602 6.602 550 350 200 350 300 50 1.320 300 1.020

-540 -540 -480 -480 -60 -60 -1.318 -1.318

3.400 3.400 982 527 75 150 230 2.336 2.136 1.398 100 782 171 300 45 188 188

-1.318 0 -1.032 -286 0

-110 -110

-110

3.400 3.400 982 527 75 150 230 2.336 2.136 1.398 100 782 171 300 45 188 188

-110 550 550 200 200 200 7.286 7.286 5.048 -408 3.446

-108 -108 -108

-1.318 0 -1.032 -286 0

-110 -110

-110

3.400 3.400 982 527 75 150 230 1.786 1.586 1.398 100 782 171 300 45 188 188

-110 550 550 200 200 200 7.286 7.286 5.048 -408 3.446

-108 -108 -108

-1.318 0 -1.032 -286 0

-110 -110

-110

3.400 3.400 982 527 75 150 230 1.786 1.586 1.398 100 782 171 300 45 188 188

-110

200 200 200 7.286 7.286 5.048 -408 3.446

-108 -108 -108

-1.318 0 -1.032 -286 0

-110 -110

-110 -110

200 200 200 7.286 7.286 5.048 -408 3.446

-108 -108 -108


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2019 U/I

Ekstra arbejde Omk.gebyr for opkrævn. landvindingslaug Bekæmpelse af bjørneklo Restaureringsarbejder Omkostningssteder Forvaltningsplan laks og udsætning Projektmedarbejder Spåbæklejet - rensning af vand 0052 005280 Olieforurening langs Vesterhavet Omkostningssteder Friv.hjælp./foren.olieforu.Vesterhavet Strandrensning langs Vesterhavet Omkostningssteder Aftalt budgetramme Friv.hjælp./foren. strandr.Vesterhavet Redningsposter langs Vesterhavet Redningsposter Strandrensning langs Fjordkysten Aftalt budgetramme Strandrensning Blå Flag-strande Aftalt budgetramme Strandrensning, Blå-Flag strande Kontingent, Blå-Flag strande 005285 Indsamling af batterier og akkumulatorer Indsamling af batterier og akkumulatorer 005287 Miljøtilsyn - virksomheder Indtægter, godkendelse/tilsyn Badevandsp. (Miljøc.Vestjylland) Svømmebade (Miljøcenter Vestjylland) Gebyr - jordhåndtering Øvrige kontrolforanstaltninger 005289 Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. GeoEnviron Indsatplaner Koordinationsforum Grundvand Spildevand Kvalitetsstyring Dambrug Landbrug Virksomheder Lean & Green

133

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000011020-00002 XG-0000011020-00005 1100001045 1100001050 XG-0000011007-00023 XG-0000011007-00027 XG-0000011007-00046 Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 1100001075 XG-0000011011-00001 1210008000 XD-0000124001-00001 XG-0000012133-00001 1210008500 XD-0000124001-00004 1210009000 XD-0000124002-00001 1210009500 XD-0000124003-00001 XG-0000012176-00001 XG-0000012176-00002 Bærbare batterier 1200005000 XG-0000012144-00001 Miljøtilsyn - virksomheder 1100001100 XG-0000011014-00001 XG-0000011014-00004 XG-0000011014-00005 XG-0000011014-00008 XG-0000011016-00004 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1100001105 XG-0000011017-00001 XG-0000011017-00003 XG-0000011017-00004 XG-0000011017-00011 XG-0000011017-00012 XG-0000011017-00013 XG-0000011017-00014 XG-0000011017-00016 XG-0000011017-00019 XG-0000011017-00020

Udgifter 2.010

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.010

Udgifter 2.010

Udgifter 2.010

-108 50 2.188 1.035 108 559 486 4.546 1.472 129 129 723 15 700 8 125 125 25 25 470 400 34 36 44 44 44 710 710

-1.767 -210 -119 -119 -91

-91

-1.557 -1.557 -1.396

217 429

Indtægter -108

50 2.188 1.035 108 559 486 4.546 1.472 129 129 723 15 700 8 125 125 25 25 470 400 34 36 44 44 44 710 710

-1.767 -210 -119 -119 -91

-91

-1.557 -1.557 -1.396

217 429 -161

Indtægter -108

50 2.188 1.035 108 559 486 4.546 1.472 129 129 723 15 700 8 125 125 25 25 470 400 34 36 44 44 44 710 710

-1.767 -210 -119 -119 -91

-91

-1.557 -1.557 -1.396

217 429 -161

Indtægter -108

50 2.188 1.035 108 559 486 4.546 1.472 129 129 723 15 700 8 125 125 25 25 470 400 34 36 44 44 44 710 710

-1.767 -210 -119 -119 -91

-91

-1.557 -1.557 -1.396

217 429 -161

-161

64

64

64

64

2.320

2.320

2.320

2.320

2.320 163 108 10 434 325 10 131 434 434 271

2.320 163 108 10 434 325 10 131 434 434 271

2.320 163 108 10 434 325 10 131 434 434 271

2.320 163 108 10 434 325 10 131 434 434 271


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 0055 005593 Rottebekæmpelse Rottebekæmpelse Øvrige skadedyr Øvrige skadedyr 0058 005895 Brand & Redning MidtVest Brand & Redning MidtVest 0138 013861 Dagrenovation Omkostningssteder Administrationsaftale med kommunen m.fl. Informationskampagne Indsamling af dagrenovation Omlastning og forbrænding Bioaffald Sække, stativer, container og øvrige dri Renovationsafgifter Betaling for sække Omlastestation Omkostningssteder Behandling af affald Miljø og Døgnstation Omkostningssteder Øvrigt affald Tømning / Kørsel af containere 013865 Genbrugspladser Omkostningssteder Administrationsaftale med kommunen m.fl. Miljøafgift/drift af genbrugspladser Bolig og erhverv Papir og pap Glas og flasker Jern og metal Plastic Farligt affald Tømning/kørsel af containere Flamingo Øvrigt affald Haveaffald Miljø og Døgnstation Papir og pap Glas og flasker Jern og metal

134

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019 U/I Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter 1200003000 XG-0000012002-00001 1200004000 XG-0000012003-00001 Redningsberedskab Redningsberedskab 1215005000 XG-0000012179-00001 Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald 1225001000 XG-0000012125-00001 XG-0000012125-00003 XG-0000012125-00004 XG-0000012125-00005 XG-0000012125-00006 XG-0000012125-00007 XG-0000012125-00008 XG-0000012125-00009 1225101200 XG-0000012162-00011 1225101300 XG-0000012163-00009 XG-0000012163-00012 Genbrugsstationer 1225101000 XG-0000012126-00001 XG-0000012126-00004 XG-0000012126-00005 XG-0000012126-00008 XG-0000012126-00009 XG-0000012126-00010 XG-0000012126-00011 XG-0000012126-00012 XG-0000012126-00013 XG-0000012126-00014 XG-0000012126-00015 XG-0000012126-00018 1225101300 XG-0000012163-00001 XG-0000012163-00003 XG-0000012163-00004

Udgifter 1.061 1.061 1.012 1.012 49 49 13.145 13.145 13.145 13.145 68.105 39.771 35.930 1.466 800 325 18.407 13.399 33 1.500

1.391 1.391

Indtægter -1.314 -1.314 -1.314 -1.314

-71.833 -36.712 -35.097

-35.054 -43 -1.615

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 1.061 1.061 1.012 1.012 49 49 13.145 13.145 13.145 13.145 68.105 39.771 35.930 1.466 800 325 18.407 13.399 33 1.500

Udgifter 1.061 1.061 1.012 1.012 49 49 13.145 13.145 13.145 13.145 68.105 39.771 35.930 1.466 800 325 18.407 13.399 33 1.500

Udgifter 1.061 1.061 1.012 1.012 49 49 13.145 13.145 13.145 13.145 68.105 39.771 35.930 1.466 800 325 18.407 13.399 33 1.500

1.391 1.391

-1.615 2.450 350 600 1.500 28.334 28.684 15.373 654

-35.121 -34.871

1.100 3.800

-35.054 -43 -1.615

-35.121 -34.871

5 -1.600 -70 -20

-250

-250

1.391 1.391

1.100 3.800

-71.833 -36.712 -35.097

-35.054 -43 -1.615

-35.121 -34.871

5 -1.600 -70 -20

-250

-250

1.391 1.391

1.100 3.800

-71.833 -36.712 -35.097

-35.054 -43 -1.615

-35.121 -34.871

-30.085 -2.491 -600 5

-1.600 -70 -20

1.100 3.800

-5 6.552 1.200 -350 -500 100 0

Indtægter -1.314 -1.314 -1.314 -1.314

-1.615 2.450 350 600 1.500 28.334 28.684 15.373 654

-30.085 -2.491 -600

-5 6.552 1.200 -350 -500 100 0

Indtægter -1.314 -1.314 -1.314 -1.314

-1.615 2.450 350 600 1.500 28.334 28.684 15.373 654

-30.085 -2.491 -600

-5 6.552 1.200 -350 -500 100 0

-71.833 -36.712 -35.097

-1.615 2.450 350 600 1.500 28.334 28.684 15.373 654

-30.085 -2.491 -600 5

Indtægter -1.314 -1.314 -1.314 -1.314

-250

-250

-1.600 -70 -20 -5

6.552 1.200 -350 -500 100 0

-250

-250


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2019 U/I

Plastic 0222 022201 Vejplanlægning Vejplanlægning IT-licenser (Vejplanlægning) RKSK 3.0 - rammebesparelse (Vejplanl.) Færdselstællinger Færdselstællinger Fælles udgifter og indtægter Omkostningssteder Internt salg - løn Gevinstrealisering ved udbud, Teknik Gruppering 200, Vej og Park Maskiner 022203 Regningsarbejde, ekstern-momsreg.område Omkostningssteder Regningsarbejde, ekstern - momsreg. Regningsarbejde, intern - komm.områder 022205 Materielgårde og oplagspladser m.v. Venterum, læskure og busholdepladser 0228 022811 Færdselstavler og kantpæle Aftalt budgetramme Afvandingsforanstaltninger Aftalt budgetramme Vejafvandingsbidrag Broer, tunneller og autoværn Broer, tunneller og autoværn Brolægning Aftalt budgetramme Grusveje Grusveje Vejbelysning - drift og vedligehold Vejbelysning - øvrige driftsopgaver Administration RS Forsyning Forrentning gl. kontrakter, RKSK Forsyn. Amplight Vedligeholdelse inkl. serieskift Hærværk, trafikskader Visuelt årlig gennemkørsel Rep. af større fejl Kontrakt Videbæk og elforbrug Elforbrug Rådgivning/Ledningsreg./LER

135

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012163-00005 Fælles funktioner Fælles formål 1210051000 XG-0000012074-00001 XG-0000012074-00005 XG-0000012074-00006 1210051001 XG-0000012075-00001 1210101000 XG-0000012095-00003 XG-0000012095-00005 XG-0000012095-00006 1210108000 Arbejder for fremmed regning 1210105000 XG-0000012099-00001 1210106000 Driftsbygninger og -pladser 1210107000 1210302000 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 1210051003 XD-0000121001-00001 1210051004 XD-0000121002-00001 XG-0000012078-00002 1210051006 XG-0000012080-00001 1210051007 XD-0000121003-00001 1210051008 XD-0000121004-00002 1210051009 XG-0000012083-00001 XG-0000012083-00002 XG-0000012083-00003 XG-0000012083-00004 XG-0000012083-00005 XG-0000012083-00006 XG-0000012083-00007 XG-0000012083-00008 XG-0000012083-00009 XG-0000012083-00010 XG-0000012083-00011

Udgifter 50 1.804 -1.677 420 444 349 -373 269 269 -2.428 24.177 -28.551 -10 1.956 62 1.343 1.300 1.300

Indtægter -1.349

-1.349 -1.349

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 50 2.177 -1.304 793 444 349

Udgifter 50 2.177 -1.304 793 444 349

Udgifter 50 2.177 -1.304 793 444 349

269 269 -2.428 24.177 -28.551 -10 1.956 62 1.343 1.300 1.300

-1.349 43 2.138 1.761 377 71.715 40.909 1.562 1.562 9.161 6.103 3.058 956 956 3.948 3.948 1.834 1.834 9.229 734 455 1.630 109 401 173 34 282 1.358 2.000 333

Indtægter -1.349

-1.349 -1.349

269 269 -2.428 24.177 -28.551 -10 1.956 62 1.343 1.300 1.300

-1.349 43 2.138 1.761 377 67.715 40.909 1.562 1.562 9.161 6.103 3.058 956 956 3.948 3.948 1.834 1.834 9.229 734 455 1.630 109 401 173 34 282 1.358 2.000 333

Indtægter -1.349

-1.349 -1.349

269 269 -2.428 24.177 -28.551 -10 1.956 62 1.343 1.300 1.300

-1.349 43 2.138 1.761 377 68.291 41.485 1.562 1.562 9.161 6.103 3.058 956 956 3.948 3.948 1.834 1.834 9.229 734 455 1.630 109 401 173 34 282 1.358 2.000 333

Indtægter -1.349

-1.349 -1.349 -1.349

43 2.138 1.761 377 68.291 41.485 1.562 1.562 9.161 6.103 3.058 956 956 3.948 3.948 1.834 1.834 9.229 734 455 1.630 109 401 173 34 282 1.358 2.000 333


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2019 U/I

Afdrag Forsyningen RKSK 3.0 - rammebesparelse (Vejbelysn.) Beplantning Aftalt budgetramme Renholdelse/fejning af veje m.v. Aftalt budgetramme Renholdelse/fejning af veje, p-pladser m Matrikulære udskillelser Matrikulære udskillelser Trafiksikkerhedskampagne/information Trafiksikkerhedskampagne/information Større reparations- og fornyelsesarbejde Større reparations- og fornyelsesarbejde Signalanlæg, torontoanlæg m.v. Signalanlæg, torontoanlæg m.v. Afl.driftsudg. Fjorden Rundt og Ringk. K Pulje til afledte driftsudgifter Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbej. Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbejd Driftsoptimering og registreringer Driftsoptimering og registreringer Græsslåning Aftalt budgetramme Vejudstyr Aftalt budgetramme Leje af P-plads i Hvide Sande Leje af P-plads i Hvide Sande 022812 Asfaltreparationer Vejarealer Asfaltreparationer Større asfaltreparationer 022814 Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Vintertjeneste - vejrafhængige Vintertjeneste - vejrafhængige 0232 023230 Fælles udg. og indt. kollektiv trafik 023231 Lokalruter Kollektive trafikselskaber Øvrige kørselsordninger Flextur 023234 Stauning Lufthavn Tilskud til Stauning Lufthavn

136

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012083-00012 XG-0000012083-00013 1210051011 XD-0000121005-00001 1210051012 XD-0000121006-00001 XG-0000012086-00001 1210051013 XG-0000012087-00001 1210051014 XG-0000012088-00001 1210051015 XG-0000012089-00001 1210051016 XG-0000012090-00001 1210051017 XG-0000012091-00001 1210051022 XG-0000012140-00001 1210051023 XG-0000012141-00001 1210051027 XD-0000121010-00001 1210051028 XD-0000121011-00001 1210051029 XG-0000012166-00001 Belægninger m.v. 1210051018 XG-0000012092-00003 XG-0000012092-00004 XG-0000012092-00005 Vintertjeneste 1210051019 XG-0000012093-00001 1210051020 XG-0000012094-00001 Kollektiv trafik Fælles formål 1210301000 Busdrift 1210303000 XG-0000012101-00010 1210304000 XG-0000012102-00011 Lufthavne 1210305000 XG-0000012103-00001

Udgifter 2.220 -500 3.014 3.014 4.176 4.076 100 435 435 102 102 1.635 1.635 408 408

544 544 1.413 1.413 2.038 2.038 306 306 148 148 21.297 21.297 17.551 1.878 1.868 9.509 3.247 3.247 6.262 6.262 28.614 1.971 1.971 24.661 23.952 23.952 709 709 1.982 1.982 1.982

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.220 -500 3.014 3.014 4.176 4.076 100 435 435 102 102 1.635 1.635 408 408

Udgifter 2.220 -500 3.014 3.014 4.176 4.076 100 435 435 102 102 1.635 1.635 408 408 576 576 544 544 1.413 1.413 2.038 2.038 306 306 148 148 17.297 17.297 13.551 1.878 1.868 9.509 3.247 3.247 6.262 6.262 28.614 1.971 1.971 24.661 23.952 23.952 709 709 1.982 1.982 1.982

Udgifter 2.220 -500 3.014 3.014 4.176 4.076 100 435 435 102 102 1.635 1.635 408 408 576 576 544 544 1.413 1.413 2.038 2.038 306 306 148 148 17.297 17.297 13.551 1.878 1.868 9.509 3.247 3.247 6.262 6.262 28.614 1.971 1.971 24.661 23.952 23.952 709 709 1.982 1.982 1.982

544 544 1.413 1.413 2.038 2.038 306 306 148 148 17.297 17.297 13.551 1.878 1.868 9.509 3.247 3.247 6.262 6.262 28.614 1.971 1.971 24.661 23.952 23.952 709 709 1.982 1.982 1.982

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2019 U/I

0235 023541 Fælles udg. og indt. - havne Omkostningssteder Drift og vedligehold af sandpumper "Rusi Bådpladsleje Vinterleje Havn Bork Havn Omkostningssteder Bork Havn - toiletter Havneanlæg og sejlløb - Bork Havn Bådpladsleje, indtægter - Bork Havn Tidsforbrug/drift off. toiletter Husleje og arealleje Husbåde, Bork Havn Arealleje, hytter (Bork Havn) Betalingssystem, Bork Havn Ringkøbing Havn Omkostningssteder Havneanlæg og sejlløb - Ringkøbing Havn Bådpladsleje, indtægter - Ringkøbing Hav Tidsforbrug/drift off. toiletter Husleje og arealleje Arealleje, hytter (Ringkøbing Havn) Betalingssystem, Ringkøbing Havn Stauning Havn Omkostningssteder Bådpladsleje, indtægter - Stauning Havn Havnekontor, Stauning Havn Betalingssystem, Stauning Havn Stauning Havn - ikke momsreg. Hus- og arealleje - indtægter momsfrit 0322 032206 Øvrige kørselsordninger Handicapkørsel - individuel Specialkørsel - folkeskoleelever

137

Bevillingsoversigt Drift

Havne Lystbådehavne m.v. 1210401000 XG-0000012104-00002 XG-0000012104-00003 1210403000 XD-0000127001-00006 XG-0000012106-00001 XG-0000012106-00002 XG-0000012106-00003 XG-0000012106-00005 XG-0000012106-00006 XG-0000012106-00007 XG-0000012106-00009 1210404000 XG-0000012107-00001 XG-0000012107-00002 XG-0000012107-00003 XG-0000012107-00004 XG-0000012107-00006 XG-0000012107-00008 1210405000 XG-0000012108-00002 XG-0000012108-00004 XG-0000012108-00009 1210406000 XG-0000012109-00001 Folkeskolen m.m. Befordring af elever i grundskolen 1210304000 XG-0000012102-00001 XG-0000012102-00002

Udgifter 2.602 2.602 803 68 735 819 759 45 10

Indtægter -4.584 -4.584 -11

-11 -866

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.602 2.602 803 68 735

Udgifter 2.602 2.602 803 68 735

Udgifter 2.602 2.602 803 68 735

819 759 45 10

-660 5

621 579 7 35

359 350

-11 -866

-16 -130 -16 -44 -2.981

-774 0 -1.837 -65 -305 -414

819 759 45 10

-660 5

621 579 7 35

359 350

-384 9

-11 -866

-16 -130 -16 -44 -2.981

-774 0 -1.837 -65 -305 -414

819 759 45 10

-660

621 579 7 35

359 350

-384

-11 -866

-660

-16 -130 -16 -44 -2.981

-774 0 -1.837 -65 -305 -414

621 579 7 35

359 350

-384

-16 -130 -16 -44 -2.981

-774 0 -1.837 -65 -305 -414 -384

9 -30 -312 -312

2.617 2.617 2.617 1.578 1.039

Indtægter -4.584 -4.584 -11

5

9 -30 -312 -312

2.617 2.617 2.617 1.578 1.039

Indtægter -4.584 -4.584 -11

5

9 -30 -312 -312

2.617 2.617 2.617 1.578 1.039

Indtægter -4.584 -4.584 -11

-30 -312 -312 2.617 2.617 2.617 1.578 1.039


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Børne- og Familieudvalget Børn og Familie 0322 032204 PPR 0462 046285 Børnetandpleje Omkostningssteder Medikamenter, komm egne klinikker Befordring til RKSK egne klinikker 0-18 årige hos øvrige udbydere Tandregulering hos øvrige udbydere Omsorgs- og specialtandpl øvr udb 046289 Sundhedspleje Omkostningssteder Novax Børn og unge læge Omkostningssteder Novax 0528 052820 Ophstd for børn unge §66 stk 1,5 privat Oph.sted. b&u §66,1,5selvej/prv Kost og eftersk §66 stk 1 nr 4, privat Kost og eftersk§66,1,4 selvej/prv Eget værelse §66 stk1,4 Eget værelse mm§66,1,4 Advokatbistand §72 Advokatbistand §72 Egen-betaling §§159 og 160 Egen-betaling §§159 og 160 Statsrefusion plejefamilier og opholdsst Refusion vedr. advokatbistand 052821 Familiecentret RKSK Omkostningssteder Klientaktiviteter, Familiecentret RKSK Gruppering 200, Familiecentret RKSK Forebygg foranstaltninger børn og unge Omkostningssteder Børnegrupper Praktisk, pæd støtte i hjemmet§52,3,2 Fambeh/beh af barnets probl §52,3,3 Døgnophold familien §52,3,4 Aflastningsordninger §52 stk. 3 nr. 5

138

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

1.102.660 Folkeskolen m.m. Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1812001005 Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje 1840001000 XG-0000018022-00002 XG-0000018022-00003 XG-0000018022-00007 XG-0000018022-00010 XG-0000018022-00011 Kommunal sundhedstjeneste 1845001000 XG-0000018023-00001 1845001005 XG-0000018024-00002 Tilbud til børn og unge med særl. behov Opholdssteder mv. for børn 1820001020 XG-0000018007-00001 1820001030 XG-0000018009-00001 1820001035 XG-0000018010-00001 1820001045 XG-0000018012-00001 1820001050 XG-0000018013-00001 1820001055 XG-0000018014-00003 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1820001060 XG-0000018015-00001 XG-0000018015-00003 1820001065 XG-0000018016-00001 XG-0000018016-00004 XG-0000018016-00006 XG-0000018016-00009 XG-0000018016-00012

216.365 16.048 16.048 16.048 38.511 25.966 25.966 16.719 840 27 4.000 4.380

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-98.735 1.093.160 -6.306

-200 -200 -200

213.354 16.015 16.015 16.015 37.884 25.635 25.635 16.388 840 27 4.000 4.380

-200 12.545 11.469 11.253 216 1.076 1.072 4 150.148 17.784 14.750 14.750 2.010 2.010 500 500 524 524

-460 -360

Indtægter

-98.648 1.085.272 -6.306

-200 -200 -200

212.062 16.015 16.015 16.015 37.492 25.361 25.361 16.114 840 27 4.000 4.380

-200 12.249 11.173 10.957 216 1.076 1.072 4 147.797 17.784 14.750 14.750 2.010 2.010 500 500 524 524

-104 -104 -256 -256

-460 -360

Indtægter

-98.648 1.079.867 -6.306

-200 -200 -200

211.646 16.015 16.015 16.015 37.076 25.070 25.070 15.823 840 27 4.000 4.380

-200 12.131 11.055 10.839 216 1.076 1.072 4 146.897 17.784 14.750 14.750 2.010 2.010 500 500 524 524

-104 -104 -256 -256

-460 -360

Indtægter

-98.648 -6.306

-200 -200 -200

-200 12.006 10.930 10.714 216 1.076 1.072 4 146.897 17.784 14.750 14.750 2.010 2.010 500 500 524 524

-104 -104 -256 -256

-460 -360

-104 -104 -256 -256

49.299

-100

47.974

-100

47.074

-100

47.074

-100

17.719 16.928 0 791 30.391 500 95 800 165 1.000 9.500

-100

17.719 16.928 0 791 29.066 500 95 800 165 1.000 9.500

-100

17.719 16.928 0 791 28.166 500 95 800 165 1.000 9.500

-100

17.719 16.928 0 791 28.166 500 95 800 165 1.000 9.500

-100

-100

-100

-100

-100


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Afl. plfam. Fast kontaktperson§52,3,6 og 76,3,2 Forsøgspulje til par-rådgivning Formidl af praktikoph §52,3,8 Anden hjælp §52,3,9 Ej skattepl, øk støtte foranstaltning Støttepers foræld v/ anbring §§54,54a Udviklingspulje forebygg.og tidl.indsats Psykologhjælp til unge Beskyttelse mod overgreb Rådgivning, vejledning og behandling mv. Drift af aflastningstilbud Aflastningsordninger (ejerforhold 4) Aflastning privat oph.sted (§84) 052822 Plejefamilier Plejefamilier, ekskl. vederlag (§66,1,1) Vederlag til plejefamilier (§66,1,1) Netværksplejefamilier (§66,1,3) Socialtilsyn, objektiv finansiering 052823 Døgninstitutioner for børn og unge Under 18 år, handicap (+kørsel), 52,3,7 Under 18 år, adfærd

XG-0000018016-00015 XG-0000018016-00020 XG-0000018016-00025 XG-0000018016-00026 XG-0000018016-00028 XG-0000018016-00030 XG-0000018016-00034 XG-0000018016-00046 XG-0000018016-00047 XG-0000018016-00048 XG-0000018016-00053 XG-0000018016-00054 1820001067 XG-0000018038-00001 Plejefamilier 1820001068 XG-0000018046-00001 XG-0000018046-00002 XG-0000018046-00005 XG-0000018046-00007 Døgninstitutioner for børn og unge 1820001070 XG-0000018017-00002 XG-0000018017-00005

052824

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Sikrede døgninstitutioner for børn og un Betaling §159 og 160 0538 053842 Kvindekrisecentre 0557 055772 Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortj ej skattepl, merudgyd, nedsat funktevne ej skattepligtig, tabt arbejdsfortjenest Ref 50%, merudgyd/tabt arbfortj Dagtilbud og Undervisning 0025 002513 Højbovej 2, Videbæk 0322 032201 Fælles udgifter og indtæger skoler Omkostningssteder Demografikonto - Undervisning Syge- og hjemmeundervisning

139

Bevillingsoversigt Drift

1825001000 XG-0000018019-00001 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1817001000 Kontante ydelser Sociale formål 1835001000 XG-0000018021-00002 XG-0000018021-00005 XG-0000018021-00013 Faste ejendomme Andre faste ejendomme 1920031025 Folkeskolen m.m. Folkeskoler 2005001000 XG-0000020001-00002 XG-0000020001-00003

Udgifter 5.250 1.230 639 105 250 5.500 448 2.134 1.000 350 1.000 425 1.189 1.189 48.540 48.540 857 45.319 945 1.419 29.444 29.444 20.944 8.500

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 5.250 1.230 639 105 250 5.500 448 2.134 1.000 350 1.000 -900 1.189 1.189 47.514 47.514 857 44.293 945 1.419 29.444 29.444 20.944 8.500

Udgifter 5.250 1.230 639 105 250 5.500 448 2.134 1.000 350 1.000 -1.800 1.189 1.189 47.514 47.514 857 44.293 945 1.419 29.444 29.444 20.944 8.500

Udgifter 5.250 1.230 639 105 250 5.500 448 2.134 1.000 350 1.000 -1.800 1.189 1.189 47.514 47.514 857 44.293 945 1.419 29.444 29.444 20.944 8.500

Indtægter

Indtægter

5.081

5.081

5.081

5.081

5.081 5.081 376

5.081 5.081 376

5.081 5.081 376

5.081 5.081 376

376

376

376

376

376 11.282 11.282 11.282 4.618 6.664

376 11.282 11.282 11.282 4.618 6.664

376 11.282 11.282 11.282 4.618 6.664

376 11.282 11.282 11.282 4.618 6.664

886.295 30 30 30 572.242 346.084 7.474 704 0 494

-5.646 -5.646 -5.646

-5.646 -92.429

-38.357 -5.341 -5.110

879.806 30 30 30 564.435 338.015 -1.556 704 -9.314 494

-5.646 -5.646 -5.646

-5.646 -92.342

-38.357 -5.341 -5.110

873.210 30 30 30 556.590 330.170 -9.401 704 -17.159 494

-5.646 -5.646 -5.646

-5.646 -92.342

-38.357 -5.341 -5.110

868.221 30 30 30 549.309 322.889 -16.682 704 -24.440 494

Indtægter

-5.646 -5.646 -5.646

-5.646 -92.342

-38.357 -5.341 -5.110


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Pulje til afledte driftsudgifter Skoler Frit skolevalg, mellemkommunal Anbragtebørn, mellemkommunal Skoler Støttetimer, mellemkommunal Skoler Centerkl., mellemkommunal, skoler Betalinger fra andre offentlige myndigh. Fællesarrangementer Naturvejledning Gevinstrealisering ved udbud, Undervisn. Fæl. TR for skolesekr. og servicemedarb. Specialundervisning visitationsudvalg Specialundervisning hjælpemidler DU-Konsulenter Omkostningssteder Digitale læremidler IT-pulje Netværksgrupper AVU-medier/Copy Dan Makerspace Alkjærskolen, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Amagerskolen, Skjern Bork Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Bork Skole Borris Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Borris Skole Faster Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Faster Skole Fjelstervang Skole Omkostningssteder Lejeindtægter, Fjelstervang Skole Gruppering 200, Fjelstervang Skole Hee Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Omkostningssteder Gruppering 200, Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Hvide Sande Skole Indtægter antenneleje, Hvide Sande Skole

140

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020001-00010 XG-0000020001-00021 XG-0000020001-00022 XG-0000020001-00023 XG-0000020001-00024 XG-0000020001-00028 XG-0000020001-00032 XG-0000020001-00036 XG-0000020001-00044 XG-0000020001-00046 2005001005 2005001015 2005001025 XG-0000020115-00002 XG-0000020115-00003 XG-0000020115-00004 XG-0000020115-00005 2005001028 2005021000 XG-0000020003-00030 2005041000 XG-0000020005-00019 2005061000 XG-0000020060-00002 2005081000 XG-0000020007-00021 2005101000 XG-0000020008-00013 2005121000 XG-0000020009-00021 XG-0000020009-00023 2005141000 XG-0000020011-00035 2005161000 XG-0000020012-00034 2005181000 XG-0000020014-00088 XG-0000020014-00091

Udgifter 129 5.167 620 320

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 129 5.168 628 322

Udgifter 129 5.168 628 322

Udgifter 129 5.168 628 322

-1.360 -3.750 57 150 -362 195 2.703 669 12.043 7.560 1.630 2.263 150 440 1.659 20.867 19.982 885 17.493 16.531 962 5.195 4.595 600 6.893 6.232 661 5.926 5.179 747 5.343 4.706

-89

-1.360 -3.750 57 154 -93 195 2.703 669 12.080 7.597 1.630 2.263 150 440 1.626 20.929 20.044 885 17.545 16.583 962 5.211 4.611 600 6.914 6.253 661 5.965 5.218 747 5.359 4.722

-89 637 5.495 4.869 626 5.663 4.754 909 20.777 19.828 949

-90

-90

Indtægter

-89

-1.360 -3.750 57 154 -93 195 2.703 669 12.080 7.597 1.630 2.263 150 440 1.626 20.929 20.044 885 17.545 16.583 962 5.211 4.611 600 6.914 6.253 661 5.965 5.218 747 5.359 4.722

-89 637 5.513 4.887 626 5.681 4.772 909 20.836 19.887 949

-90

-90

Indtægter

-89

-1.360 -3.750 57 154 -93 195 2.703 669 12.080 7.597 1.630 2.263 150 440 1.626 20.929 20.044 885 17.545 16.583 962 5.211 4.611 600 6.914 6.253 661 5.965 5.218 747 5.359 4.722

-89 637 5.513 4.887 626 5.681 4.772 909 20.836 19.887 949

-90

-90

Indtægter

-89 -89

637 5.513 4.887 626 5.681 4.772 909 20.836 19.887 949

-90

-90


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Højmark Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Skole Kirkeskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Kirkeskolen Lem Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Lem Skole Ringkøbing Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Rækker Mølle Skole Spjald Skole Omkostningssteder Indskoling, Spjald Mellemtrin, Spjald Udskoling, Spjald Gruppering 200, Spjald Skole Stauning Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Stauning Skole Tarm Skole Omkostningssteder Idræt - TS HS/OB Billedkundst/TS HS Fysik/Elektronik/Bio/TS OB Håndværk & Design/TS HS Madkundskab/TS HS Frokostordning, personale Tarm Skole Musik Tarm skole Natur & Teknik/TS HS AKT trivsel/TS HS Øvrige indtægter, Tarm Skole Kulturbærerne TS Lejrskole/TS HS - 6. kl. Lejrskole/TS OB - 9. kl. Team 0.-3 kl. /TS HS Team 4.-6 kl. /TS HS Gruppering 200 (Opus teknisk) Team Y/TS OB Team X/TS HS AKT trivsel/TS OB Ressoucecenter RR/TS Læsevejleder-test/TS Turbodansk, TS OB

141

Bevillingsoversigt Drift

2005201000 XG-0000020016-00004 2005221000 XG-0000020017-00044 2005241000 XG-0000020018-00020 2005261000 XG-0000020072-00107 2005301000 XG-0000020022-00020 2005321000 XG-0000020023-00003 XG-0000020023-00012 XG-0000020023-00019 XG-0000020023-00044 2005361000 XG-0000020026-00023 2005381000 XG-0000020027-00001 XG-0000020027-00002 XG-0000020027-00010 XG-0000020027-00011 XG-0000020027-00012 XG-0000020027-00017 XG-0000020027-00020 XG-0000020027-00025 XG-0000020027-00029 XG-0000020027-00041 XG-0000020027-00051 XG-0000020027-00054 XG-0000020027-00055 XG-0000020027-00057 XG-0000020027-00058 XG-0000020027-00059 XG-0000020027-00060 XG-0000020027-00061 XG-0000020027-00063 XG-0000020027-00064 XG-0000020027-00065 XG-0000020027-00066

Udgifter 5.019 4.331 688 25.839 24.831 1.008 11.948 10.974 974 39.013 37.235 1.778 8.429 7.770 659 16.390 15.055 61 69 65 1.140 8.024 7.410 614 30.670 28.471 8 10 10 17 14 3 1 1 3

Indtægter

-52

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 5.034 4.346 688 25.915 24.907 1.008 11.984 11.010 974 39.124 37.346 1.778 8.454 7.795 659 16.439 15.104 61 69 65 1.140 8.048 7.434 614 30.760 28.561 8 10 10 17 14 3 1 1 3

Udgifter 5.034 4.346 688 25.915 24.907 1.008 11.984 11.010 974 39.124 37.346 1.778 8.454 7.795 659 16.439 15.104 61 69 65 1.140 8.048 7.434 614 30.760 28.561 8 10 10 17 14 3 1 1 3

Udgifter 5.034 4.346 688 25.915 24.907 1.008 11.984 11.010 974 39.124 37.346 1.778 8.454 7.795 659 16.439 15.104 61 69 65 1.140 8.048 7.434 614 30.760 28.561 8 10 10 17 14 3 1 1 3

-52 3 41 60 43 33 1.847 32 31 2 2 2 1

Indtægter

-52

-52 3 41 60 43 33 1.847 32 31 2 2 2 1

Indtægter

-52

-52 3 41 60 43 33 1.847 32 31 2 2 2 1

Indtægter

-52

-52 3 41 60 43 33 1.847 32 31 2 2 2 1


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Valgfag/TS OB Håndværk & Design/TS OB Tim Skole Omkostningssteder Gruppering 200,Tim Skole Videbæk Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Videbæk Skole Vorgod-Barde Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Vorgod-Barde Skole Ådum Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Nr. Vium/Troldhede Skole UCRS 10. kl. Specialklasser, Spjald Omkostningssteder Hulen, Spec.klasser Spjald Skole Specialklasser, Amagerskolen Omkostningssteder Gruppering 200, spec.klasser Amagersk. Specialcenter Vest 032205 Fælles udgifter og indtægter SFO Omkostningssteder Søskenderabat, fælles SFO Kommunale SFO, fripladser Socialpæd fripladser, SFO Fripladser anbragte børn SFO Elevtransport, fælles SFO Pulje til opreth. af eks.pladserSFO Forældrebetaling, fælles SFO Pulje til støttetimer i SFO Overførte adm.omkostninger Mellemkomm.bet. SFO ved Spec. skole Mellemkommunale betalinger SFO Praktikanter fælles SFO Fælles Tillidsrepr. SFO PAU-elever i skolefritidsordninger SFO Spiren Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Spiren Ungdomsgården SFO klub SFO Amagerskolen Skjern Omkostningssteder

142

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020027-00067 XG-0000020027-00069 2005401000 XG-0000020028-00040 2005421000 XG-0000020029-00021 2005441000 XG-0000020031-00017 2005461000 XG-0000020032-00040 2005481000 XG-0000020033-00021 2005561000 2010101000 XG-0000020056-00003 2010121000 XG-0000020057-00003 2010161000 Skolefritidsordninger 2005001030 XG-0000020002-00001 XG-0000020002-00003 XG-0000020002-00005 XG-0000020002-00006 XG-0000020002-00009 XG-0000020002-00012 XG-0000020002-00013 XG-0000020002-00014 XG-0000020002-00016 XG-0000020002-00017 XG-0000020002-00018 2005001035 2005001040 2005001045 2005021005 XG-0000020004-00007 2005021010 2005041010

Udgifter 25 10 13.718 12.724 994 23.180 22.187 993 8.191 7.550 641 5.245 4.628 617 6.309 5.553 756 5.504 5.730 5.635 95 9.071 8.781 290 5.604 62.087 13.407 183 4.400 4.684 172 144 2.715 500

Indtægter

-23.478 -23.478

-231

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 25 10 13.759 12.765 994 23.248 22.255 993 8.217 7.576 641 5.261 4.644 617 6.328 5.572 756 5.504 5.747 5.652 95 9.098 8.808 290 5.620 62.171 13.474 183 4.400 4.684 172 144 2.715 567

Udgifter 25 10 13.759 12.765 994 23.248 22.255 993 8.217 7.576 641 5.261 4.644 617 6.328 5.572 756 5.504 5.747 5.652 95 9.098 8.808 290 5.620 62.171 13.474 183 4.400 4.684 172 144 2.715 567

Udgifter 25 10 13.759 12.765 994 23.248 22.255 993 8.217 7.576 641 5.261 4.644 617 6.328 5.572 756 5.504 5.747 5.652 95 9.098 8.808 290 5.620 62.171 13.474 183 4.400 4.684 172 144 2.715 567

-23.171 219 140 250 399 369 444 3.899 3.303 596 978 2.108 1.614

Indtægter

-23.478 -23.478

-231 -23.171

219 497 -173 -400

140 250 399 369 444 3.899 3.303 596 978 2.108 1.614

Indtægter

-23.478 -23.478

-231 -23.171

219 497 -173 -400

140 250 399 369 444 3.899 3.303 596 978 2.108 1.614

Indtægter

-23.478 -23.478

-231 -23.171

219 497 -173 -400

140 250 399 369 444 3.899 3.303 596 978 2.108 1.614

497 -173 -400


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Gruppering 200, SFO Amagerskolen, Skjern Skjern SFO klub SFO Bork Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Bork Skole SFO Borris Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Borris Skole Faster Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Faster Skoles SFO SFO Svalereden Fjelstervang Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Svalereden, Fjelster Hee Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Skoles SFO SFO Regnbuen Holmsland Skole Omkostningssteder Gruppering 200,"Regnbuen" Holmsland Sko. SFO Hyttefadet Hvide Sande Omkostningssteder Gruppering 200, SFO "Hyttefadet" Højmark Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Skoles SFO SFO Kirkeskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Kirkeskolen Skjern SFO-gruppen Lem Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-gruppen Lem Skole SFO-gruppen Ringkøbing Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Krummeluren SFO Klubben, Ringkøbing Skole SFO Rækker Mølle Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Rækker Mølle Skole SFO Tusindfryd Spjald Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-Tusindfryd Spjald SFO klub Stauning Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200,Stauning Skoles SFO SFO-Gruppen Tarm Skole Omkostningssteder

143

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020067-00003 2005041015 2005061005 XG-0000020089-00001 2005081005 XG-0000020068-00003 2005101005 XG-0000020090-00001 2005121005 XG-0000020010-00003 2005141005 XG-0000020091-00001 2005161005 XG-0000020013-00006 2005181005 XG-0000020015-00004 2005201005 XG-0000020092-00001 2005221005 XG-0000020093-00001 2005241005 XG-0000020094-00001 2005261005 XG-0000020073-00008 2005261010 2005301005 XG-0000020095-00001 2005321005 XG-0000020076-00002 2005321010 2005361005 XG-0000020097-00001 2005381005

Udgifter 494 450 1.160 668 492 1.244 730 514 750 468 282 1.247 735 512 910 662 248 1.311 807 504 2.090 1.541 549 854 584 270 2.534 2.008 526 1.322 791 531 4.262 3.687 575 765 1.326 790 536 2.349 1.836 513 440 1.004 744 260 2.971 2.405

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 494 450 1.160 668 492 1.244 730 514 750 468 282 1.247 735 512 910 662 248 1.311 807 504 2.090 1.541 549 854 584 270 2.534 2.008 526 1.322 791 531 4.262 3.687 575 765 1.326 790 536 2.349 1.836 513 440 1.004 744 260 2.971 2.405

Udgifter 494 450 1.160 668 492 1.244 730 514 750 468 282 1.247 735 512 910 662 248 1.311 807 504 2.090 1.541 549 854 584 270 2.534 2.008 526 1.322 791 531 4.262 3.687 575 765 1.326 790 536 2.349 1.836 513 440 1.004 744 260 2.971 2.405

Udgifter 494 450 1.160 668 492 1.244 730 514 750 468 282 1.247 735 512 910 662 248 1.311 807 504 2.090 1.541 549 854 584 270 2.534 2.008 526 1.322 791 531 4.262 3.687 575 765 1.326 790 536 2.349 1.836 513 440 1.004 744 260 2.971 2.405

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Gruppering 200, SFO Tarm skole Juniorklubben Tarm Skole SFO-gruppen Tim Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Tim Skole Juniorklubben Tim Skole "SFO-gruppen ""Bæktoften"", Videbæk" Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Gruppen "Bæktoften" "SFO-gruppen ""Kernehuset"", Vorgod" Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-Vorgod SFO-gruppen, SFO Ådum Skole SFOgrp. Nr. Vium Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-grp. Nr. Vium SFOgrp. Troldhede SFO Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Skjernåskolen 032206 Særlige kørselsordninger Sygetransport Ekstra kørsel Ungdomsskolekørsel Beford. elever i regionale specialtilbud Beford. elever i kommunale specialskoler Omkostningssteder Specialkørsel Befordring, privat leverandør u/moms Skjernåskolen Befordring af elever til specialskoler 032207 Specialundervisning i regionale tilbud Køb af pladser 032208 Fælles udg/ indt kommunale specialskoler Fælles kommunale specialskoler Mellemkommunale betalinger, øvrige Mellemkomm. betaling Dagskolen, Opsund Mellemkommunale bet., Skjernåskolen Mellemkommunale bet., Rindum Kjærgård Rammekt budgetændr for spec.underv.omr Overførte adm.omkostninger Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, Skjernåskolen

144

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020047-00010 2005381010 2005401005 XG-0000020070-00002 2005401010 2005421005 XG-0000020061-00002 2005441005 XG-0000020059-00002 2005461005 2005481005 XG-0000020099-00001 2005481006 2010021005 XG-0000020058-00002 Befordring af elever i grundskolen 2007001000 XG-0000020087-00001 XG-0000020087-00002 XG-0000020087-00003 2007001010 2007001020 XG-0000020112-00002 2007001030 XG-0000020113-00001 XG-0000020113-00002 Specialundervisning i regionale tilbud 2050001005 XG-0000020046-00002 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 2010001000 XG-0000020037-00001 XG-0000020037-00005 XG-0000020037-00006 XG-0000020037-00007 XG-0000020037-00008 XG-0000020037-00010 XG-0000020037-00012 2010021000 XG-0000020038-00025

Udgifter 566 345 1.244 728 516 367 2.661 2.096 565 1.423 910 513 608 441 336 105 724 5.681 4.938 743 15.790 1.800 100 850 850 340 1.300 1.300

Indtægter

-805

-805

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 566 345 1.244 728 516 367 2.661 2.096 565 1.423 910 513 608 441 336 105 724 5.698 4.955 743 15.790 1.800 100 850 850 340 1.300 1.300

Udgifter 566 345 1.244 728 516 367 2.661 2.096 565 1.423 910 513 608 441 336 105 724 5.698 4.955 743 15.790 1.800 100 850 850 340 1.300 1.300

Udgifter 566 345 1.244 728 516 367 2.661 2.096 565 1.423 910 513 608 441 336 105 724 5.698 4.955 743 15.790 1.800 100 850 850 340 1.300 1.300

-805 12.350 5.900 6.450 2.542 2.542 2.542

Indtægter

-805

-805 -805

12.350 5.900 6.450 2.542 2.542 2.542

Indtægter

-805

-805 -805

12.350 5.900 6.450 2.542 2.542 2.542

Indtægter

-805

-805 -805

12.350 5.900 6.450 2.542 2.542 2.542

57.509

-5.363

57.663

-5.363

57.663

-5.363

57.663

-5.363

3.385 4.124 3.800

-5.326

3.385 4.124 3.800

-5.326

3.385 4.124 3.800

-5.326

3.385 4.124 3.800

-5.326

-440 -2.568 -3.600 -4.539

-440 -2.568 -3.600 -4.539

1.282 32.957 31.940 1.017

-440 -2.568 -3.600 -4.539

1.282 33.050 32.033 1.017

-440 -2.568 -3.600 -4.539

1.282 33.050 32.033 1.017

1.282 33.050 32.033 1.017


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Rindum Kjærgård Omkostningssteder Øvrige indtægter, Rindum Kjærgård Båd, Rindum Kjærgård Gruppering 200, Rindum Kjærgård 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efter- og videreudd. folkeskolen gr. 000 032210 Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler m m Skolefritidsordninger frie grundskoler 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 032214 UU Ringkøbing-Skjern Omkostningssteder Øvrige indtægter, UU Ringkøbing-Skjern Gruppering 200, UU Ringkøbing-Skjern 0330 033045 Erhvervsgrunduddannelser Skoleydelse 033046 Ungdomsudd for unge med særlige behov Omkostningssteder Ungdomsudd unge særlige behov STU-Huset Tarm 0338 033876 Ungdomsskolen fælles Omkostningssteder Husleje fra Dagskolen, Ungdsk. fælles Fælles rejser, Ungd.skolen fælles Gruppering 200, Ungd.skolen fælles Øvrige indtægter, Ungd.skolen fælles Café, Ungdomsskolen fælles Ungdomsskolen - Unge i uddannelse SSP Fritidsslusen Dagskolen Opsund Streetpark Skjern 0525 052510 Fælles udgifter og indtægter, dagpasning

145

Bevillingsoversigt Drift

2010081000 XG-0000020034-00027 XG-0000020034-00031 XG-0000020034-00050 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2014001000 XG-0000020107-00002 Bidrag til staten for elever på private skoler 2015001000 XG-0000020039-00001 XG-0000020039-00003 Efterskoler og ungdomskostskoler 2020001000 # Ungdommens Uddannelsesvejledning 2025001000 XG-0000020079-00001 XG-0000020079-00004 Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2030001000 XG-0000020040-00001 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2030001005 XG-0000020041-00001 2030001010 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Ungdomsskolevirksomhed 2035001005 XG-0000020078-00001 XG-0000020078-00002 XG-0000020078-00003 XG-0000020078-00004 XG-0000020078-00005 2035031005 2035201005 2035221000 2035251005 2035351000 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål 1910001005

Udgifter 21.167 20.315

Indtægter -37

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 21.228 20.376

Udgifter 21.228 20.376

Udgifter 21.228 20.376

-37 1 851 2.900 2.900 2.900

-1.526 -1.526 -1.526

Indtægter -37 -37

1 851 2.900 2.900 2.900

-1.526 -1.526 -1.526

Indtægter -37 -37

1 851 2.900 2.900 2.900

-1.526 -1.526 -1.526

-37 1 851 2.900 2.900 2.900

49.540

49.540

49.540

49.540

49.540 47.208 2.332 25.925 25.925 25.925 9.865 9.865 9.252

49.540 47.208 2.332 25.925 25.925 25.925 9.889 9.889 9.276

49.540 47.208 2.332 25.925 25.925 25.925 9.889 9.889 9.276

49.540 47.208 2.332 25.925 25.925 25.925 9.889 9.889 9.276

-1.844 -1.844 -1.844

-1.844 -1.844 -1.844

-1.844 -1.844 -1.844

613 18.731 2.013 2.013 2.013

613 18.731 2.013 2.013 2.013

613 18.731 2.013 2.013 2.013

16.707

16.718

16.718

16.718

11.895 1.200 10.695 4.812 19.549 19.549 11.748 10.405

11.895 1.200 10.695 4.823 19.607 19.607 11.792 10.449

11.895 1.200 10.695 4.823 19.607 19.607 11.792 10.449

11.895 1.200 10.695 4.823 19.607 19.607 11.792 10.449

-356 -688 1.343

-356 -688 1.343

-106 -212 374 2.717 538 3.736 436 268.906 35.877 29.050

-1.362 -1.362 -1.362

-53.042 -2.100 -2.100

-356 -688 1.343

-106 -212 374 2.717 538 3.750 436 270.141 37.462 30.635

-1.362 -1.362 -1.362

-52.955 -2.100 -2.100

-1.844 -1.844

-1.362 -1.362 -1.362 -356 -688

1.343 -106 -212

374 2.717 538 3.750 436 271.390 38.711 31.884

-1.526 -1.526 -1.526

-1.844

613 18.720 2.013 2.013 2.013

-1.362 -1.362 -1.362

Indtægter -37

-52.955 -2.100 -2.100

-106 -212 374 2.717 538 3.750 436 273.682 41.003 34.176

-52.955 -2.100 -2.100


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget Søskendetilskud§§43,1,1,63,1,1,76,2 Fritvalg, søskendetilskud Tilskud,forældre udb løn, privat pasning Tilskud forældre orlov §§ 39 og 40mfl Fællesledermøder, dagpasning Pulje pasningsgaranti dagtilbud Pulje mere pædagog. personale dagtilbud Forældrebet børn i andre komm, dagtilbud Mellemkommunal betaling Fagsystemer - Dagtilbud og Undervisning Demografiberegning Dagtilbud Obl. dagtilbud til to-sprogede børn Indhegnede midler Fibernet - Dagtilbud Kombinationstilbud Praktikanter, fælles dagpasning Vikarpulje, fælles dagpasning PAU elever, fælles dagpasning Fælles TR, fælles dagpasning Støttepædagoger 052511 Fælles udgifter og indtægter, dagpleje Friplads, dtblovens §43 stk 1,nr2-4 Socialpæd.friplads dagtilbudsloven Forældrebet §§ 31-33, 41-42 i dtbloven Sekretariat Dagplejen Dagplejen Hvide Sande Dagplejen Tim Dagplejen Rindum, Ringkøbing Dagplejen Alkjær, Ringkøbing Dagplejen Videbæk Dagplejen Spjald Dagplejen Vorgod-Barde Dagplejen Lem Dagplejedepot, Lem Dagplejen Højmark Dagplejen Solstrålen, Tarm Dagplejen Fredensgades Børnehave Dagplejen Rækker Mølle Dagplejen Borris 052513 Fælles formål børnehaver Friplads dtbloven §§ 17,6,43,1, nr 2-4 Forældrebet §§ 31-33, 41-42 i dtbloven Børnenes Rige Ølstrup Omkostningssteder Gruppering 200, Børnenes Rige Ølstrup Hover-Torsted Børnehus

146

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2019 U/I XG-0000019001-00001 XG-0000019001-00002 XG-0000019001-00004 XG-0000019001-00006 XG-0000019001-00007 XG-0000019001-00010 XG-0000019001-00013 XG-0000019001-00014 XG-0000019001-00018 XG-0000019001-00022 XG-0000019001-00023 XG-0000019001-00024 XG-0000019001-00025 XG-0000019001-00028 XG-0000019001-00029 1910001025 1910001030 1910001040 1910001050 1910001060 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 1915001005 XG-0000019002-00001 XG-0000019002-00002 XG-0000019002-00005 1915011005 2003021005 2003060505 2003081005 2003082010 2003141005 2003160510 2003180505 2003240505 2003240510 2003260505 2003301010 2003341510 2003380505 2003400505 Tværgående institutioner 1920021005 XG-0000019003-00001 XG-0000019003-00007 1925221005 XG-0000019048-00002 1925341005

Udgifter 6.200 400 14.588 2.000 68 -1.312 1.500 2.500 1.880 0 520 406 200 100 1.364 217 1.350 427 3.469 59.960 2.300 2.199 101

Indtægter

-700 -1.400

-14.471 -14.471

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 6.200 400 14.588 2.000 68 -1.016 1.500

Udgifter 6.200 400 14.588 2.000 68 -1.016 1.500

Udgifter 6.200 400 14.588 2.000 68 -1.016 1.500

2.500 1.880 1.053 756 406 200 100 1.364 217 1.350 427 3.469 59.610 2.300 2.199 101

-14.471 1.838 3.245 1.834 6.354 6.338 6.120 4.374 2.915 1.833 371 2.098 6.824 9.414 2.249 1.853 9.298 2.100 2.100

-1.779 -1.779

-700 -1.400

-14.384 -14.384

2.500 1.880 2.307 751 406 200 100 1.364 217 1.350 427 3.469 59.610 2.300 2.199 101

-14.384 1.488 3.245 1.834 6.354 6.338 6.120 4.374 2.915 1.833 371 2.098 6.824 9.414 2.249 1.853 9.298 2.100 2.100

-1.779 4.002 3.513 489 3.196

Indtægter

-1.779 -1.779

-700 -1.400

-14.384 -14.384

2.500 1.880 4.599 751 406 200 100 1.364 217 1.350 427 3.469 59.610 2.300 2.199 101

-14.384 1.488 3.245 1.834 6.354 6.338 6.120 4.374 2.915 1.833 371 2.098 6.824 9.414 2.249 1.853 9.298 2.100 2.100

-1.779 4.002 3.513 489 3.196

Indtægter

-1.779 -1.779

-700 -1.400

-14.384 -14.384

-14.384 1.488 3.245 1.834 6.354 6.338 6.120 4.374 2.915 1.833 371 2.098 6.824 9.414 2.249 1.853 9.298 2.100 2.100

-1.779 4.002 3.513 489 3.196

Indtægter

-1.779 -1.779 -1.779

4.002 3.513 489 3.196


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Omkostningssteder Gruppering 200, Hover-Torsted Børnehus 052514 Klittens Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Omkostningssteder Gruppering 200, Troldehuset, Lem Børnehaven Blomstergården, Vorgod Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv Blomstergården Børnehaven Bækkehøj, Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehaven Bækkehøj Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv. Gl. Kongevej, Videb Lærkereden, Rækker Mølle Omkostningssteder Gruppering 200, Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehaven Solstrålen Børnehuset Borris Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehuset, Borris Fjelstervang Børnehave Holmsland Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Holmsland Børnehus Rindum Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Rindum Børnehus Børnehaven Solstrålen, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv. Solstrålen, Videbæk Hemmet Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Hemmet Børnehus Lions Club Børnehave, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Lions Club Børnehave Spjald Børnehave Omkostningssteder Gruppering 200, Spjald Børnehave Hee Børnehus Omkostningssteder

147

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000019026-00003 Daginstitutioner 1920041005 XG-0000019004-00002 1920081005 XG-0000019008-00003 1920101005 XG-0000019006-00011 1920121005 XG-0000019007-00007 1920161005 XG-0000019043-00002 1920201005 XG-0000019009-00002 1920221005 XG-0000019039-00002 1920281005 XG-0000019010-00002 1920301005 1920341005 XG-0000019012-00003 1920361005 XG-0000019013-00003 1920381005 XG-0000019044-00002 1920401005 XG-0000019077-00001 1920421005 XG-0000019037-00003 1920481005 XG-0000019014-00003 1920521005

Udgifter 2.694 502 135.039 6.359 5.832 527 3.098 2.574 524 5.979 5.401 578 6.608 5.902 706 4.466 3.678 788 3.802 3.247 555 4.654 4.068 586 3.642 3.115 527 3.854 3.965 3.443 522 3.768 3.232 536 4.783 4.258 525 4.423 3.893 530 4.493 4.011 482 5.181 4.630 551 3.414 3.166

Indtægter

-34.692

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.694 502 135.039 6.359 5.832 527 3.098 2.574 524 5.979 5.401 578 6.608 5.902 706 4.466 3.678 788 3.802 3.247 555 4.654 4.068 586 3.642 3.115 527 3.854 3.965 3.443 522 3.768 3.232 536 4.783 4.258 525 4.423 3.893 530 4.493 4.011 482 5.181 4.630 551 3.414 3.166

Udgifter 2.694 502 135.039 6.359 5.832 527 3.098 2.574 524 5.979 5.401 578 6.608 5.902 706 4.466 3.678 788 3.802 3.247 555 4.654 4.068 586 3.642 3.115 527 3.854 3.965 3.443 522 3.768 3.232 536 4.783 4.258 525 4.423 3.893 530 4.493 4.011 482 5.181 4.630 551 3.414 3.166

Udgifter 2.694 502 135.039 6.359 5.832 527 3.098 2.574 524 5.979 5.401 578 6.608 5.902 706 4.466 3.678 788 3.802 3.247 555 4.654 4.068 586 3.642 3.115 527 3.854 3.965 3.443 522 3.768 3.232 536 4.783 4.258 525 4.423 3.893 530 4.493 4.011 482 5.181 4.630 551 3.414 3.166

Indtægter

-34.692

Indtægter

-34.692

Indtægter

-34.692


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Gruppering 200, Hee Børnehus Højmark Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Børnehus Stauning Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Stauning Børnehus Mariehønen, Faster Omkostningssteder Gruppering 200, Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Troldhede Børnehus Fredensgades Børnehave Omkostningssteder Gruppering 200, Fredensgades Børnehave Ådum Idrætsbørnehave Fælles formål integrerede institutioner Omkostningssteder Friplads§§17,6,43,1,2-4,63,1,2-4,76,1 Soc.pæd.friplads, int inst Forælbet§§31-33,41-42,57-58,61-62,71-72, Vasegården, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Vasegården Alkjær Børneunivers, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Alkjær Børneuniv, Ringk. No Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, No Børnehus Fresiahaven, Tim Omkostningssteder Gruppering 200, Fresiahaven, Tim Klatretræet, Tarm 052519 Tilskud til privatpasning fælles Driftstilsk til privatinstitioner, dtblo 0528 052825 Særlige dagtilbud/ klubber fælles Børne/elevtransport særl dag- og klubt Overførte adm.omkostninger

148

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000019059-00005 1920561005 XG-0000019061-00003 1920581005 XG-0000019062-00005 1920601005 XG-0000019063-00002 1920621005 XG-0000019064-00002 1920641005 XG-0000019065-00003 1920661005 XG-0000019066-00006 1920681005 1925021005 XG-0000019015-00001 XG-0000019015-00003 XG-0000019015-00005 1925121005 XG-0000019035-00002 1925241005 XG-0000019042-00002 1925261005 XG-0000019045-00002 1925281005 XG-0000019023-00002 1925401005 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1945021005 XG-0000019033-00002 Tilbud til børn og unge med særl. behov Særlige dagtilbud og særlige klubber 1935021005 XG-0000019029-00007 XG-0000019029-00013

Udgifter 248 1.813 1.546 267 3.419 3.160 259 3.000 2.727 273 2.539 2.284 255 3.047 2.551 496 4.703 4.098 605 3.543 8.150 1.400 6.627 123

Indtægter

-34.692

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 248 1.813 1.546 267 3.419 3.160 259 3.000 2.727 273 2.539 2.284 255 3.047 2.551 496 4.703 4.098 605 3.543 8.150 1.400 6.627 123

Udgifter 248 1.813 1.546 267 3.419 3.160 259 3.000 2.727 273 2.539 2.284 255 3.047 2.551 496 4.703 4.098 605 3.543 8.150 1.400 6.627 123

Udgifter 248 1.813 1.546 267 3.419 3.160 259 3.000 2.727 273 2.539 2.284 255 3.047 2.551 496 4.703 4.098 605 3.543 8.150 1.400 6.627 123

-34.692

Indtægter

-34.692

-34.692

Indtægter

-34.692

-34.692

7.307 6.712 595 11.821 11.171 650 3.075 2.567 508 4.062 3.536 526 6.071

7.307 6.712 595 11.821 11.171 650 3.075 2.567 508 4.062 3.536 526 6.071

7.307 6.712 595 11.821 11.171 650 3.075 2.567 508 4.062 3.536 526 6.071

28.732

28.732

28.732

28.732

28.732 28.732 6.848 6.848 1.150 1.150

28.732 28.732 6.862 6.862 1.150 1.150

28.732 28.732 6.862 6.862 1.150 1.150

28.732 28.732 6.862 6.862 1.150 1.150

332

332 332 332 332

332 332 332 332

-34.692

-34.692

7.307 6.712 595 11.821 11.171 650 3.075 2.567 508 4.062 3.536 526 6.071

332 332 332

Indtægter

332 332 332 332


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2019 U/I

Specialbørnehaven på Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, Specialbhv., Skjern

149

Bevillingsoversigt Drift

1935041005 XG-0000019030-00004

Udgifter 5.698 5.648 50

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 5.712 5.662 50

Udgifter 5.712 5.662 50

Udgifter 5.712 5.662 50

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Budget 2019

Kultur- og Fritidsudvalget U/I

Kultur- og Fritidsudvalget 0032 003231 Stadions og idrætsanlæg Omkostningssteder Aftalt budgetramme Pasning af træningspavilloner Klubhuse og omklædningsrum Omkostningssteder Tilskud til omklædningsrum - udeidræt Omklædningsbygn., Ranunkelvej 1, Skjern Omklædningsbygning, Rindum SU Langagervej, Skjern Idræts- og svømmehaller, friluftsbade Dejbjerglund Hallen, Dejbjerg ROFI-Centret, Kirkevej 26, Ringkøbing Spjald Fritidscenter, Spjald Vorgod-Barde Hallen, Vorgod Hoven Hallen Bork Hallen (skolens brug) Borris Hallen (skolens brug) Højmark Hallen (skolens brug) Rækker Mølle Hallen (skolens brug) Ådum Hallen (skolens brug) Besparelse tilskud idrætshaller m.v. Kulturcentre og aktivitetshuse Skjern Kulturcenter, Skjern Faster Aktivitetshus, Astrup Bevægelsessal i Hover Ringkøbing Svømmehal Hvide Sande Hallen Holmsland Hallen Vesterhavs-Hallen Videbæk Idræts- og Fritidscenter Troldhede Kultur- og Idrætscenter Tarm Idrætscenter Lem Hallen Fonden Lem Svømmebad Driftstilskud, Fonden Lem Svømmebad Skolens brug af hallen, F. Lem Svømmebad Skjern Kulturcenter Halleje, Skjern Kulturc., haller og aren Tim Hallen 003235 Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac. Ringkøbing Vandrerhjem, Ringkøbing IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune

150

Bevillingsoversigt Drift

Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1300001005 XD-0000131002-00001 XG-0000013065-00001 1300001010 XG-0000013002-00001 XG-0000013002-00002 XG-0000013002-00009 XG-0000013002-00014 1300001015 XG-0000013003-00002 XG-0000013003-00003 XG-0000013003-00007 XG-0000013003-00008 XG-0000013003-00011 XG-0000013003-00014 XG-0000013003-00015 XG-0000013003-00016 XG-0000013003-00018 XG-0000013003-00020 XG-0000013003-00021 1300001020 XG-0000013004-00001 XG-0000013004-00002 XG-0000013004-00003 1300001025 1300001030 1300001035 1300001040 1300001043 1300001045 1300001047 1300001048 1300001050 XG-0000013010-00006 XG-0000013010-00007 1300001055 XG-0000013011-00001 1300001058 Andre fritidsfaciliteter 1300001060 XG-0000013015-00001 1300001113 XG-0000013101-00001

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

94.865

-10.045

95.332

-10.045

95.850

-10.045

94.350

-10.045

25.414 24.331 3.499 574 2.900 25 1.254 111 612 388 136 7 5.377 160 2.325 1.252 598 67 202 206 113 185 95 174 3.712 3.460 198 54 1.347 1.438 338 107 3.487 432 2.384 260 219 125 94 252 252 225 1.083 578 578 505 505

-3.202 -3.202

25.414 24.331 3.499 574 2.900 25 1.254 111 612 388 136 7 5.377 160 2.325 1.252 598 67 202 206 113 185 95 174 3.712 3.460 198 54 1.347 1.438 338 107 3.487 432 2.384 260 219 125 94 252 252 225 1.083 578 578 505 505

-3.202 -3.202

25.414 24.331 3.499 574 2.900 25 1.254 111 612 388 136 7 5.377 160 2.325 1.252 598 67 202 206 113 185 95 174 3.712 3.460 198 54 1.347 1.438 338 107 3.487 432 2.384 260 219 125 94 252 252 225 1.083 578 578 505 505

-3.202 -3.202

25.414 24.331 3.499 574 2.900 25 1.254 111 612 388 136 7 5.377 160 2.325 1.252 598 67 202 206 113 185 95 174 3.712 3.460 198 54 1.347 1.438 338 107 3.487 432 2.384 260 219 125 94 252 252 225 1.083 578 578 505 505

-3.202 -3.202

-3.202 -3.202

-3.202 -3.202

-3.202 -3.202

-3.202 -3.202


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Budget 2019

Kultur- og Fritidsudvalget U/I 0332 033250 Ringkøbing-Skjern Bibliotek Omkostningssteder Bøger voksne Bøger børn Bogsalg m.m. Andre udlånsmaterialer voksne Musikbærende materialer Lydbøger, voksne Klargøring DVD/Film PC-spil Licenser Erstatningsbøger og materiale Lokalhistorisk arkiv Folkeuniversitet arrangementer Bøder (indtægter) Kopiering (indtægter) Øvrige indtægter Gruppering 200, RKSK Bibliotek e-reolen Film striben 0335 033560 Fællesudgifter- og indtægter, museer Ringkøbing-Skjern Museum Videbæk Egnsmuseum, Vorgod "Ud på Tur" Vedersø Egnsmuseum Smedenes Hus, Lem I.C. Christensen's Hus, Hee Røde Kro Mødeaktivitet Samvirke Arkiv/Museeum Lyne Gl. Elværk Fiskeriets Hus Danmarks Vindkrafthistoriske Samling Muldbjerg Mølle Brejning Egnsmuseum Hoven Kvindehøjskole Rækker Møllegård Danmarks Flymuseum, Stauning 033561 Biografer Ringkøbing Biograf 033562 Teatre

151

Bevillingsoversigt Drift

Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1300001075 XG-0000013018-00002 XG-0000013018-00003 XG-0000013018-00005 XG-0000013018-00007 XG-0000013018-00009 XG-0000013018-00010 XG-0000013018-00011 XG-0000013018-00012 XG-0000013018-00013 XG-0000013018-00014 XG-0000013018-00015 XG-0000013018-00017 XG-0000013018-00018 XG-0000013018-00020 XG-0000013018-00021 XG-0000013018-00022 XG-0000013018-00024 XG-0000013018-00026 XG-0000013018-00027 XG-0000013018-00029 Kulturel virksomhed Museer 1300001080 XG-0000013019-00002 XG-0000013019-00003 XG-0000013019-00004 XG-0000013019-00005 XG-0000013019-00006 XG-0000013019-00007 XG-0000013019-00008 XG-0000013019-00011 XG-0000013019-00012 XG-0000013019-00013 XG-0000013019-00014 XG-0000013019-00015 XG-0000013019-00016 XG-0000013019-00017 XG-0000013019-00018 XG-0000013019-00019 Biografer 1300001090 XG-0000013020-00001 Teatre 1300001095

Udgifter 19.547 19.547 19.547 15.411 1.000 560

Indtægter -899 -899 -899

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 19.603 19.603 19.603 15.467 1.000 560

Udgifter 19.603 19.603 19.603 15.467 1.000 560

Udgifter 19.603 19.603 19.603 15.467 1.000 560

-44 350 60 130

-44 350 60 130

-100 199 75 141

-75 -160 -75 -345

-731 -731

-5.524

-731 -731

-100 199 75 141

-100 27 7

-75 -160 -75 -345 1.107 400 80 24.439 6.216 6.216 5.783 76 116 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 154 99 99 99 2.275 2.275

-44

-100

-100

-100 27 7

-75 -160 -75 -345 1.107 400 80 24.857 6.216 6.216 5.783 76 116 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 154 99 99 99 2.275 2.275

Indtægter -899 -899 -899

350 60 130

199 75 141

27 7

-5.524

-44

-100

-100

Indtægter -899 -899 -899

350 60 130

199 75 141

27 7

1.107 400 80 24.301 6.216 6.216 5.783 76 116 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 154 99 99 99 2.075 2.075

Indtægter -899 -899 -899

-5.524

-731 -731

-75 -160 -75 -345 1.107 400 80 24.232 6.216 6.216 5.783 76 116 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 154 99 99 99 2.275 2.275

-5.524

-731 -731


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Budget 2019

Kultur- og Fritidsudvalget U/I Fælleskonto for arrangementer, teatre Statsrefusion - børneteater Teatret OM Teatret OM - Urnat festival Statsrefusion Teatret OM 033563 Ringkøbing-Skjern Musikskole adm.enhed Omkostningssteder Indtægter, adm.enhed Gruppering 200, RKSK Musikskole, adm.enh Ringkøbing-Skjern Musikskole børneunderv Omkostningssteder Øvrige indtægter, børneundervisning Deltagerbetaling børn (indtægter) Statsrefusion Musikskolen Ballet Talentlinie Folkeskoleundervisning Ringkøbing-Skjern Musikskole voks.underv Omkostningssteder Deltagerbetaling voksne (indtægter) Mejeriet i Tarm 033564 Fællesudg./indt., andre kulturelle opg, Lokalhistoriske arkiver Kulturel samråd Pulje, andre kulturelle opgaver Kulturpulje Leje af teatersal i Vostrup Ringkøbing Kunstforening Ringkøbing Fjord Teaterforening Ringkøbing Garden Kunstudvalget Vedersø Præstegård Teater for alle Medborgerhuse Kulturaftalen m.v. Kultursamarbejde Tømmergården - lydavis Medspil GENERATOR Spjald-Grønbjerg Musikforening Skjern Garden Vestjyllands Kunstpavillon Spil Dansk Frivillig- og Ildsjæleakademi Frivillighedsakademiet version 2.0 Kulturevent

152

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000013021-00002 XG-0000013021-00003 XG-0000013021-00007 XG-0000013021-00008 XG-0000013021-00010 Musikarrangementer 1300001100 XG-0000013042-00001 XG-0000013042-00002 1300001101 XG-0000013022-00005 XG-0000013022-00006 XG-0000013022-00007 XG-0000013022-00013 XG-0000013022-00014 XG-0000013022-00015 1300001102 XG-0000013023-00001 XG-0000013023-00003 Andre kulturelle opgaver 1300001105 XG-0000013024-00002 XG-0000013024-00003 XG-0000013024-00004 XG-0000013024-00005 XG-0000013024-00008 XG-0000013024-00010 XG-0000013024-00011 XG-0000013024-00015 XG-0000013024-00016 XG-0000013024-00017 XG-0000013024-00018 XG-0000013024-00019 XG-0000013024-00020 XG-0000013024-00022 XG-0000013024-00023 XG-0000013024-00026 XG-0000013024-00027 XG-0000013024-00029 XG-0000013024-00030 XG-0000013024-00036 XG-0000013024-00039 XG-0000013024-00040 XG-0000013024-00041 XG-0000013024-00045

Udgifter 317

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 317

Udgifter 317

Udgifter 317

-154 1.758

11.676 3.269 1.194

-154 1.758 200

-577 -4.793 -51

11.718 3.269 1.194

-51 2.075 7.221 6.602

-4.055

-102 -388 -687 -687

313 4.235 4.235 144 71 73 443 0 40 63 50 103 234 30 401 125 52 31 109 376 145 59 229 31 205 109 100

-154

-577 -4.793 -51

11.718 3.269 1.194

-4.055

-102 -388 -687 -687

313 4.131 4.131 144 71 73 651 0 40 63 50 103 234 30 401 125 52 31 109 376 145 59 229 31 102

-154

-577 -4.793 -51

11.718 3.269 1.194

-4.055

-102 -388 -687

-4.055 -108 -2.090 -1.367

50 183 386 1.186 873

-687 313 4.549 4.549 144 71 73 651 0 40 63 50 103 234 30 401 125 52 31 109 896 145 59 229 31

-577 -4.793 -51 -51

2.075 7.263 6.644

-108 -2.090 -1.367 50 183 386 1.186 873

Indtægter

1.758 200

-51 2.075 7.263 6.644

-108 -2.090 -1.367 50 183 386 1.186 873

Indtægter

1.758 200

-51 2.075 7.263 6.644

-108 -2.090 -1.367 50 183 386 1.186 873

Indtægter

-102 -388 -687 -687

313 3.924 3.924 144 71 68 651 130 40 63 50 103 234 30 401 125 52 31 109 896 145 59 229 31


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Budget 2019

Kultur- og Fritidsudvalget Udvikling af film og tv-serier Skjern-Tarm Musikforening Masterclass - Hvide Sande Akibas4 - drift Kulturprisen Historisk samfund 0338 033870 Fælles, folkeoplysn./fritidsaktiviteter Udviklingspulje Aftenskoler Udviklingspulje Foreninger 033872 Folkeoplysende voksenundervisning AOF FOF LOF GOK (Gigtforeningens oplysningskreds) Aftenskole-portal Mell.komm.betal., folkeopl.voksenunderv. Aftenskoler 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. Akt.pulje, frivil.folkeopl.foreningsarb. Fritids- og ungdomsklubber Leder- og instruktøruddannelse Opkridtning af baner Mål og net, mindre anlæg mm. Tilskud til tennisbaner Jubilæer, mesterskaber samt div. tilskud Pilotprojekt Conventus Frivillighedspulje - Bande Pulje børn og unges fritidsaktiviteter Visionskommune 2018-2022 Frivillighedspulje - Bestyrelse Frivillighedspulje - Anerkendelse 033874 Lokaletilskud Lokaletilsk.folkeopl.voksenundervisn. Lokalerefusion Tarm Svømmehal Ringkjøbing Gymnasium Friskoler Tilsk. til Herborg Kultur- og Fritidsc. Gebyr.pgf.22,4.lokal.friv.folkeop.foren. Lokaletilskud til Landsdelsforeningerne 033875

153

Bevillingsoversigt Drift

U/I XG-0000013024-00047 XG-0000013027-00004 XG-0000013027-00005 XG-0000013027-00006 XG-0000013027-00007 XG-0000013027-00011 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Fælles formål 1300001110 XG-0000013028-00006 XG-0000013028-00009 Folkeoplysende voksenundervisning 1300001115 XG-0000013029-00002 XG-0000013029-00003 XG-0000013029-00004 XG-0000013029-00006 XG-0000013029-00008 XG-0000013029-00013 XG-0000013029-00015 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1300001120 XG-0000013030-00002 XG-0000013030-00003 XG-0000013030-00004 XG-0000013030-00006 XG-0000013030-00007 XG-0000013030-00008 XG-0000013030-00010 XG-0000013030-00014 XG-0000013030-00017 XG-0000013030-00018 XG-0000013030-00019 XG-0000013030-00020 XG-0000013030-00021 Lokaletilskud 1300001125 XG-0000013031-00001 XG-0000013031-00003 XG-0000013031-00005 XG-0000013031-00007 XG-0000013031-00008 XG-0000013031-00011 XG-0000013031-00013 XG-0000013031-00014 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Udgifter 750 24 158 52 23 5 25.603 61 61 10 51 1.989 1.989 1.020 174 150 620 13 -38 50

Indtægter

-420

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 750 24 158 52 23 5 25.876 61 61 10 51 1.989 1.989 1.020 174 150 620 13 -38 50

Udgifter 750 24 158 52 23 5 25.976 61 61 10 51 1.989 1.989 1.020 174 150 620 13 -38 50

Udgifter

Indtægter

-420

Indtægter

-420

24 158 52 23 5 25.101 61 61 10 51 1.989 1.989 1.020 174 150 620 13 -38 50

3.968

3.968

3.968

3.968

3.968 1.535 99 698 329 163 347 10 28 200 205 254 50 50 18.710 18.710 243 17.820 55 59 253 166

3.968 1.535 99 698 329 163 347 10 28 200 205 254 50 50 18.983 18.983 243 18.093 55 59 253 166

3.968 1.535 99 698 329 163 347 10 28 200 205 254 50 50 19.083 19.083 243 18.193 55 59 253 166

3.968 1.535 99 698 329 163 347 10 28 200 205 254 50 50 19.083 19.083 243 18.193 55 59 253 166

-420 -420

-420

-420 -420

-420

-420 -420

-420

114

114

114

875

875

875

Indtægter

-420

-420 -420

-420 114


0760 Ringkøbing - Skjern Kommune

Budget 2019

Kultur- og Fritidsudvalget U/I Fritidsaktiv. uden f. folkeopl.lov. Waterz - tilskud

154

Bevillingsoversigt Drift

1300001130 XG-0000013032-00002

Udgifter 875 875

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 875 875

Udgifter 875 875

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 7

Budget 2019 U/I

Økonomiudvalget 0722 072205 0705 Renteindtægter, pengeinstitutter 0728 072814 0714 Renteindtægter i betalingskontrol 072815 0715 Renteindtægter vedr. andre tilgodeh 0732 073220 0720 Renteindtægter vedr. diverse panteb 073223 0723 Lån med 2/3 refusion (sagst. 82 og 073225 0725 Henstandsbeløb, ejendomsskatter m.v 0752 075256 0756 Øvrige renteudgifter 075259 0759 Renteudg. henlæggelse vedr. ældrebo 0755 075568 0768-001 R.u. Godth.vej 8 NK 64719403 0768-001 R.u. Godthåb 8-12 NK 64719405 0768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 252 0768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 252 0768-001 R.u. Realkr. DK 14348327 Hoven 0768-001 R.u. Realkr. DK 1975 1850002 Ta 0768-001 R.u. Realkr. DK 212622291 Tarm 075570 0770 Energioptimering, lån i 2018 0770 Energioptimering, lån i 2019 0770 Energioptimering, lån i 2020 0770 KK lån 2017-47278 0770 KK lån 2018-48707 0770 KK Lån 201849589 0770 KK lån nr. 2009-34482, sammenl. af 0770 KK Ny låneoptagelse i 2014 0770 KK Ny låneoptagelse i 2015 0770 Lån 2018-49590 0770 Lån 2018-49591 0770 Lån 2018-49592 0770 Lån 2018-49593

155

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

Udgifter

14.808 Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. 60500110 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol 61400110 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 61500110 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve 62000110 Udlån til beboerindskud 62300100 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 62500120 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 65600120 Mellemregningskonto 65900100 Renter af langfristet gæld Realkredit 66800035 66800060 66800045 66800050 66800220 66800215 66800225 Kommunekreditforeningen 67000940 67000945 67000947 67000960 67000962 67000660 67000500 67000830 67000840 67000820 67000810 67000670 67000490

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

13.123 -3.605.214

15.044 -3.651.688

15.595 -3.722.298

-1.500 -1.500 -1.500

-1.500 -1.500 -1.500

-1.500 -1.500 -1.500

-1.500 -1.500 -1.500

-500

-500

-500

-500

-200 -200

-200 -200

-200 -200

-200 -200

-300

-300

-300

-300

-300 -213 -12 -12 -24 -24

-300 -211 -10 -10 -24 -24

-300 -209 -8 -8 -24 -24

-300 -207 -6 -6 -24 -24

-177

-177

-177

-177

-177

-177

-177

-177

380

380

380

380

130

130

130

130

130 250 250 5.844 202 92 20 25 4 5 42 14 5.642 178

130 250 250 5.488 202 92 20 25 4 5 42 14 5.286 172 178

130 250 250 7.276 202 92 20 25 4 5 42 14 7.074 166 172 178 132 219 605 313 280 412 581 354 474 349

130 250 250 7.689 202 92 20 25 4 5 42 14 7.487 160 166 172 157 263 707 353 300 393 686 416 525 394

36 58 172 1.643 88 450 158 97 142 101

Indtægter

-3.599.715

8.098

69 114 323 171 159 431 303 186 261 189

7.064

6.423

5.273


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 7

Budget 2019 U/I

0770 Lånedisp. 2014 p.g.a. lav likvidite 0770 Ny låneoptagelse 2017 0770 Ny låneoptagelse 2019 0770 Ny låneoptagelse 2020 0770 Opgjort Låneramme 2018 0770 Opgjort Låneramme 2019 0770 Opgjort Låneramme 2020 0770 Opgjort Låneramme 2021 0770 Ringk. plejehj, Servicecenter KK 18 0770 Sammenlægning af 17 lån KK 0833490 0770 Ældreboliger i Tim, Servicec. KK 18 0770-001 12 autistb till. lån 2018-49132 0770-001 12 boliger Sattel. 201849144 0770-001 20 ældreboliger Agerhøj/Engdr. 0770-001 20 ældreboliger i Lem KK 083340 0770-001 3 ældreb. Søibergsv.tillægslån 0770-001 3 ældreb. Søibergsvej lån 20120770-001 6 ældreboliger i Tim KK 31794 0770-001 6 ældreboliger i Tim, tillæg KK 0770-001 8 boliger Holmelund.tillægslån 0770-001 Bakkehuset, ældreb. kontrakt 08 0770-001 Centerp. Videbæk etape 1 KK 073 0770-001 Centerp. Videbæk etape 2 KK 073 0770-001 Fjordglimt KK 0024466 0770-001 Fjordglimt KK 201849054 0770-001 Fjordparken, 2014-42705 0770-001 Grønbjerghj., ældreboliger KK 2 0770-001 Holmbohjemmet KK 0630712 0770-001 Holmelunden, ældreb, kontrakt 0 0770-001 KK 12 autistboliger 2012-39490 0770-001 KK Holmelunden, 8 boliger, 0770-001 Rosengården, ældreb. kontrakt 0 0770-001 Til.lån 20 ældreb. i Lem 2009-3 0770-001 Tillægslån Tim plejehjem KK 083 0770-001 Tillægslån, Bakkehuset, 2010-36 0770-001 Tim plejehjem14 plejebo. KK 073 0770-001 Tim, ældreboliger KK 18862 0770-001 Vorgod ældrecenter KK 9721600 0770-001 Vorgod ældrecenter, tillæg KK 9 0770-001 Ældreboliger Egvad km. KK 06302 0770-001 Ældreboliger Egvad plejehjem KK 0770-001 Ældreboliger på Enghaven KK 063 0770-001 Ældrecentret Åstedparken KK 962 075571 0771 Renter af SWAP-aftaler 0758 075879 0779 Provision fra forsyningsselskaber

156

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

67000890 67000958 67000964 67000966 67000300 67000302 67000304 67000306 67000060 67000480 67000065 67001652 67001693 67001610 67001620 67001688 67001686 67001175 67001177 67001691 67001200 67001165 67001170 67001125 67001120 67001680 67001045 67001130 67001195 67001650 67001215 67001190 67001665 67001660 67001670 67001210 67001065 67001030 67001035 67001155 67001150 67001115 67001105 Pengeinstitutter 67100027 Kurstab og kursgevinster Garantiprovision 67900100

Udgifter 165 215

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 139 208 170

Udgifter 113 201 165 65 85 70 52

Udgifter 86 194 159 63 82 68 50 52 54 240 29 3 59 57 61 -1 -15 19 1 -4 131 37 78 61 28 232 61 71 121 -58 1 43 2 2 4 40 63 191 3 86 65 102 174

91

88 73

57 74 32 3 60 66 68 -1 -16 22 1 -5 144 43 89 61 33 247 70 82 135 -62 2 48 2 2 5 46 68 197 3 99 77 118 178

56 131 31 3 60 63 66 -1 -15 21 1 -5 140 41 86 61 32 242 67 79 131 -61 1 47 2 2 5 44 66 195 3 95 73 113 177 8.098 8.098 -1.600 -1.600 -1.600

Indtægter

Indtægter

55 228 30 3 59 60 63 -1 -15 20 1 -4 136 39 82 61 30 237 64 75 126 -60 1 45 2 2 4 42 64 193 3 90 69 108 176 7.064 7.064 -1.600 -1.600 -1.600

6.423 6.423 -1.600 -1.600 -1.600

Indtægter

5.273 5.273 -1.600 -1.600 -1.600


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 7 0762 076280 0780-001 Statstilskud kommunal udligning 0780-002 Betinget balancetilskud 0780-002 Statstilskud til kommuner 0780-010 Statstilskud Udligning af selsk 076281 0781-001 Finansindt. vedr. udlændinge 076282 0782-002 Finansudg. komm. udviklingsbidr 076286 0786-008 Beskæftigelsestilskud 0786-010 Efterreguleringer 0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i da 0786-014 Tilskud til et generelt løft æl 0786-015 Tilskud til styrket kvalitet æl 0786-019 Tilskud stykelse kommunernes li 0786-022 Tilskud til kommuner m/vanskeli 0768 076890 0790-001 Finansind. forskubel. komm. ind 0790-006 Finansudg. vedr. det skrå skatt 076892 0792-001 Finansindt. afr. af selskabsska 076893 0793-004 Finansindt. andel af skat af dø 076894 0794-001 Finansindt. grundskyld 076895 0795-001 Finansindt. af off. ejend. grun 0795-002 Finansindt.vedr. off. ejend. fo

157

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

Budget 2019 U/I Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 68000100 68000125 68000120 68000200 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 68100110 Kommunale bidrag til regionerne 68200120 Særlige tilskud 68600195 68600210 68600213 68600214 68600215 68600219 68600222 Skatter Kommunal indkomstskat 69000115 69000160 Selskabsskat 69200105 Anden skat pålignet visse indkomster 69300145 Grundskyld 69400115 Anden skat på fast ejendom 69500120 69500125

Udgifter 7.690

Indtægter -933.061 -757.583 -717.140 -39.188 -17.001 15.746

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 6.346

Udgifter 6.463

Udgifter 6.585

Indtægter -906.517 -782.604 -745.355 -38.948 -9.818 11.517

Indtægter -889.542 -788.684 -754.469 -38.728 -9.300 13.813

18.860

19.023

19.172

18.860

19.023

19.172

7.690 7.690

894 894

Budgetoverslag 2020

6.346 6.346 -194.338 -85.872 -13.488 -5.220 -8.322 -11.152 -52.020 -18.264 -2.670.939 -2.248.799 -2.248.799

894

909 909

6.463 6.463 -142.936 -85.872 21.512 -5.351 -8.530 -11.431 -35.000 -18.264 -2.701.950 -2.280.916 -2.280.916

909 -121.045 -121.045 -5.503 -5.503 -293.143 -293.143 -2.449 -913 -1.536

925 925

Indtægter -906.531 -805.243 -774.061 -38.524 -8.572 15.914 19.337 19.337

6.585 6.585 -120.030 -85.872 35.000 -5.474 -8.726 -11.694 -25.000 -18.264 -2.764.760 -2.339.263 -2.339.263

925

941 941

-120.625 -85.872 35.000 -5.599 -8.927 -11.963 -25.000 -18.264 -2.817.233 -2.387.205 -2.387.205

941

-121.045 -121.045

-121.045 -121.045

-121.045 -121.045

-297.540 -297.540 -2.449 -913 -1.536

-302.003 -302.003 -2.449 -913 -1.536

-306.534 -306.534 -2.449 -913 -1.536


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 8

Budget 2019 U/I

Økonomiudvalget 0822 082201 0801 Ringkøbing-Skjern

158

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger 90100100 Forskydninger i langfristede 0832 tilgodehavender 083220 Pantebreve 0820 Dansk Veteranflysamling rentefrie 92002220 0820 Finderup Efterskole, rentefrie 92002210 0820 Hoven Friskole 92000007 0820 Skjern Kulturcenter rentefri 92002215 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 0821 Indskud i Midtjyllands Lufthavn 92104002 0821 Naaturgas Midt Nord I/S, indskudskapital 92102003 083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 0824-001 Almene boliger Svinget/Nygade, Skjern 92401160 0824-001 Grundkapitalindskud, almene boliger 92401151 0824-001 Indskud i almene boliger i Ringkøbing K 92401154 Andre langfristede udlån og til083225 godehavender "0825 Øvrige udlån, ""Aktiv Faster""" 92500002 0825 Øvrige udlån Rock i Ringkøbing 200.000 kr. 92500029 0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 92500200 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 085152 Anden gæld 0852-097 Ref af ATP-bidrag kontanthj og rev.ydelse95207973 0852-097 Refusion af ATP-bidrag dagp beskæft 95202270 0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp 95207100 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 95202310 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 085253 Kirkelige skatter og afgifter 0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat 95300010 0853-013 Landskirkeskat 95300130 0853-014 Forbrug af beholdning, ekstrord udbet. 95300820 0853-014 Kirkek. Ringk provsti Sdr. Lem Sydsogn 95300290 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Gl Sogn 95300460 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Haurvig 95300480 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Hee 95300240 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Hover 95300250 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Hv. Sande 95300440 0853-014 Kirkekasser/R. provsti No 95300260 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Nr Lyngvig 95300450 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Ny Sogn 95300470 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Sdr. Lem 95300280 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Tim 95300310 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Torsted 95300300 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Velling 95300330 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Ølstrup 95300340

Udgifter

77.985

Indtægter

-131.584

-35.525 -35.525 -35.525 -25.561

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter

Udgifter

Udgifter

7.001

Indtægter

-90.609

-133.986 -133.986 -133.986

21.043

Indtægter

-90.030

-121.655 -121.655 -121.655

8.902

Indtægter

-86.940

-135.073 -135.073 -135.073

1.134

14.609

780

778

-298 -100 -150 -48

-650 -100 -150 -50 -350

-652 -100 -150 -52 -350

-654 -100 -150 -54 -350

500

14.327 5.327 500 8.500

500

500

500

500

-25.561 439 -26.000

500

1.647 1.647

932

932

932

932

-48 -20 1.000 -1.647 -1.647 -1.647 -876

-48 -20 1.000 -1.647 -1.647 -1.647 -876

-48 -20 1.000 -1.647 -1.647 -1.647 -876

-48 -20 1.000 -1.647 -1.647 -1.647 -876

1.647 86.071 86.071 11.770 1 1.861 1.230 512 823 661 3.485 746 2.161 1.344 959 3.570 2.295 1.029 921

1.647 1.647

1.647 876 -86.071 -86.071 -86.071

86.071 86.071 11.770 1 1.861 1.230 512 823 661 3.485 746 2.161 1.344 959 3.570 2.295 1.029 921

1.647 1.647

1.647 876 -86.071 -86.071 -86.071

86.071 86.071 11.770 1 1.861 1.230 512 823 661 3.485 746 2.161 1.344 959 3.570 2.295 1.029 921

1.647 1.647

1.647 876 -86.071 -86.071 -86.071

86.071 86.071 11.770 1 1.861 1.230 512 823 661 3.485 746 2.161 1.344 959 3.570 2.295 1.029 921

876 -86.071 -86.071 -86.071


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 8

Budget 2019 U/I

0853-014 Kirkekasser/R. provsti/Rindum 0853-014 Kirkekasser/R. provsti/Ringkøbing 0853-014 Kirkekasser/S. Provsti Borris 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Brejning 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Dejbjerg 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Egvad 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Faster 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Fjelstervang 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Hemmet 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Hoven 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Lyne 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Lønborg 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Nr Omme 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Nr Vium 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Rækker Mølle 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Sdr Bork 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Skjern 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Stauning 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Tarm 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Troldhede 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Videbæk 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Vorgod 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Væggerskilde 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Ådum 0853-014 Provstiudvalgskasse 0853-014 Provstiudvalgskasse dispositionsbeløb 0853-014 Stiftsbidrag 0855 085568 0868 Nykredit Godthåbsvej 8 lån nr. 64719403 0868 Nykredit Godthåbsvej 8-12 lån nr. 64719405 0868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201204 0868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201205 0868 Real DK Bredgade 8 Hoven lån 14348327 0868 Real DK Nygade 1 Tarm lån 212622911 0868 Real DK Vardevej 9 Tarm lån 1975.1850002 085570 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2018 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2019 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2020 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2017 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2019 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2020 0870 Energioptimering, låneoptag. i 2019 0870 Energioptimering, låneoptag. i 2020 0870 KK 2009-34482 sammenl. af 14 lån 0870 KK 2014-41721 Ramme 2013 og 3 gl. lån 0870 KK afdrag på lån 201849589

159

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

95300230 95300220 95300360 95300650 95300390 95300540 95300400 95300640 95300510 95300570 95300580 95300530 95300670 95300610 95300410 95300490 95300350 95300430 95300550 95300620 95300590 95300630 95300660 95300560 95300800 95300810 95300780 Forskydninger i langfristet gæld Realkredit 96800035 96800060 96800045 96800050 96800220 96800225 96800215 Kommunekreditforeningen 97000940 97000945 97000947 97000958 97000964 97000966 97000946 97000948 97000500 97000830 97000660

Udgifter 2.471 5.605 1.060 1.819 1.721 440 1.333 1.368 1.770 530 630 550 1.090 1.467 3.675 2.360 5.675 1.230 4.490 2.404 4.673 2.708 750 805 1.377 298 404 51.353 388 129 32 130 15 8 10 64 33.374 344

Indtægter

-45.000

-45.000

445

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 2.471 5.605 1.060 1.819 1.721 440 1.333 1.368 1.770 530 630 550 1.090 1.467 3.675 2.360 5.675 1.230 4.490 2.404 4.673 2.708 750 805 1.377 298 404 53.269 388 129 32 130 15 8 10 64 34.861 349 344

Udgifter 2.471 5.605 1.060 1.819 1.721 440 1.333 1.368 1.770 530 630 550 1.090 1.467 3.675 2.360 5.675 1.230 4.490 2.404 4.673 2.708 750 805 1.377 298 404 54.980 388 129 32 130 15 8 10 64 36.134 355 349 344 459 335 125

Udgifter 2.471 5.605 1.060 1.819 1.721 440 1.333 1.368 1.770 530 630 550 1.090 1.467 3.675 2.360 5.675 1.230 4.490 2.404 4.673 2.708 750 805 1.377 298 404 56.257 388 129 32 130 15 8 10 64 36.959 361 355 349 467 340 127

Indtægter

-17.500

-17.500

452 329

Indtægter

-3.092

-3.092

-10.569 -10.569 2.766 3.595 3.806

2.902 3.668 3.859

3.043 3.742 3.912

3.183 3.817 3.967

Indtægter

0

0


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

160

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

Hovedkonto 8 U/I 0870 KK Lån 2015-43216 97000890 0870 KK Lån 2015-43217 97000840 0870 KK lån 2017-47278 97000960 0870 KK lån 2018-48707 97000962 0870 KK Sammenlægning af 17 lån 2008-33490 97000480 0870 KK Servic. ældreboliger i Tim lån 18544 97000065 0870 KK Servicecenter Ringk plejehj lån 18413 97000060 0870 Lån 2018-49590 97000820 0870 Lån 2018-49591 97000810 0870 Lån 2018-49592 97000670 0870 Lån 2018-49593 97000490 0870 Ny låneoptagelse 2019 97000965 0870 Ny låneoptagelse 2020 97000967 0870 Opgjort Låneramme 2018 (afdrag) 97000300 0870 Opgjort Låneramme 2018 (lån) 97000301 0870 Opgjort Låneramme 2019 (afdrag) 97000302 0870 Opgjort Låneramme 2019 (lån) 97000303 0870 Opgjort Låneramme 2020 (afdrag) 97000304 0870 Opgjort Låneramme 2020 (lån) 97000305 0870 Opgjort Låneramme 2021 (afdrag) 97000306 0870 Opgjort Låneramme 2021 (lån) 97000307 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0877 Holmelu. 8 boliger afdr.tillægsl. 2012-38740 97700691 0877 12 autistboliger 2012-39490 97700650 0877 12 autistboliger till. lån 201849132 97700652 0877 12 boliger Satelitten, KK 2018-49144 97700693 0877 20 plejeboliger i Lem lån 200833405 97700655 0877 3 ældreb. Søibergsvej lån 2012-38324 97700686 0877 3 ældreb. Søibergsvej tillægslån 2012-39461 97700688 0877 Afdrag Bakkehuset, tillægslån 2010-36300 97700669 0877 Fjordparken, 2014-42705 97700681 0877 KK 14 plejeboliger, Tim plhj 200732254 97700625 0877 KK 20 ældreb Agerhøj/Engdraget 200630800 97700610 0877 KK 37 ældreboliger Enghaven lån 200630883 97700115 0877 KK 6 ældreboliger i Tim lån 200731794 97700185 0877 KK 6 ældreboliger i Tim tillæg 200732098 97700620 0877 KK 7 ældreboliger i Tim lån 18862 97700065 0877 KK Afdrag, Holmel., 8 boliger, lån 2011-36920 97700215 0877 KK Centerp Videbæk etape 1 lån 200731535 97700160 0877 KK Centerp Videbæk etape 2 lån 200731536 97700165 0877 KK Fjordglimt lån 200024466 97700125 0877 KK Fjordglimt lån 201849054 97700120 0877 KK Grønbjerghjemmet lån 200630208 97700045 0877 KK Holmbohjemmet lån 200630712 97700130 0877 KK Vorgod ældrecenter lån 9721600 97700030 0877 KK Vorgod ældrecenter Till.lån 9822074 97700035 0877 KK Ældreb Bakkehuset kontrakt 200833512 97700200 0877 KK Ældreb Holmelunden kontrakt 200833506 97700195

Budget 2019 Udgifter 4.178 1.456 540 824 3.382 56 63 2.594 1.760 4.624 2.766

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 4.204 1.474 545 836 3.382 57 65 2.659 1.796 4.765 2.857

Udgifter 4.230 1.493 551 847 3.382 58 66 2.726 1.832 4.909 2.951

Udgifter 4.256 1.512 556 859 3.382 59 67 2.795 1.869 5.058 3.048

Indtægter

Indtægter

Indtægter

-10.122 -3.839 175

178

181

184

140

143

145

101

102

-20.000 -4.309 -3.092 101 -3.092 17.591 44 605 24 465 707 150 9 28 2.033 502 796 1.427 247 9 119 375 483 1.016 62 1.156 556 991 308 4 1.427 1.373

18.020 45 617 25 479 728 153 9 29 2.092 516 814 1.460 253 9 121 375 494 1.039 64 1.180 570 1.014 317 4 1.469 1.404

18.458 46 629 25 492 749 156 9 30 2.152 531 833 1.494 259 9 123 375 505 1.063 67 1.204 585 1.037 327 5 1.511 1.436

0 18.910 46 641 26 507 771 159 9 31 2.214 547 852 1.528 265 9 126 375 517 1.087 69 1.229 599 1.061 337 5 1.556 1.469


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 8

Budget 2019 U/I

0877 KK Ældreb Rosengården kontrakt 200833513 0877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200428253 0877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200630270 0877 KK Ældrecentret Åstedparken lån 9620532 0877 Lem plejehj. tillægslån 2009-34677 0877 Tim plejehjem tillægslån 200833530

161

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

97700190 97700150 97700155 97700105 97700665 97700660

Udgifter 490 705 1.198 252 16 14

Indtægter

Budgetoverslag 2020

Budgetoverslag 2021

Budgetoverslag 2022

Udgifter 501 723 1.225 260 17 14

Udgifter 512 741 1.253 268 17 15

Udgifter 524 760 1.282 276 18 15

Indtægter

Indtægter

Indtægter

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetbogen for 2019  

Budgetbogen 2019

Budgetbogen for 2019  

Budgetbogen 2019