Page 1

1


INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold Forord ......................................................................................................................................... 4 Indledning ................................................................................................................................... 5 Budgettet kort fortalt .................................................................................................................... 6 Forvaltning af budgettet. ............................................................................................................. 10 Resultatopgørelse 2017 - 2020 ..................................................................................................... 13 Investeringsoversigt 2017 - 2020 ................................................................................................. 16 Økonomi- og Erhvervsudvalget ..................................................................................................... 20 Politikker – Mål, effekter og indsatser: ...................................................................................... 22 Profilerings- og bosætningspolitik......................................................................................... 22 Fødevarepolitik. ................................................................................................................. 24 Erhvervspolitik................................................................................................................... 26 Landdistriktspolitik. ............................................................................................................ 28 Turismepolitik.................................................................................................................... 30 Videnspolitik...................................................................................................................... 32 Energipolitik. ..................................................................................................................... 35 Social- og Sundhedsudvalget ....................................................................................................... 36 Sundhed og Omsorg ............................................................................................................... 36 Ældreområdet ........................................................................................................................ 36 Ældrepolitik - Mål, effekter og indsatser:............................................................................... 39 Sundhedsområdet .................................................................................................................. 40 Sundhedspolitik - Mål, effekter og indsatser: ......................................................................... 41 Handicap og Psykiatri.............................................................................................................. 43 Politikker – Mål, effekter og indsatser: .................................................................................. 44 Service og Digitalisering .......................................................................................................... 51 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 52 Beskæftigelsesområdet ........................................................................................................... 52 Beskæftigelsespolitik – Mål, effekter og indsatser: ................................................................. 53 Integrationsområdet ............................................................................................................... 56 Integrationspolitikken – Mål, effekter og indsatser: ................................................................ 57 Teknik- og Miljøudvalget .............................................................................................................. 59 Bypolitik - Mål, effekter og indsatser: ................................................................................... 60 Mobilitetspolitik.................................................................................................................. 61 Mobilitetspolitik - Mål, effekter og indsatser: ......................................................................... 62 Natur- og ressourcepolitik ................................................................................................... 63 Natur- og ressourcepolitik - Mål, effekter og indsatser: ........................................................... 64 Børne- og Familieudvalget ........................................................................................................... 66 Børn og Familie ...................................................................................................................... 66 Dagtilbud og Undervisning ....................................................................................................... 67 Børne- og Familiepolitik - Mål, effekter og indsatser: .............................................................. 70

2


INDHOLDSFORTEGNELSE

Kultur- og Fritidsudvalget ............................................................................................................ 74 Fritidslivspolitik .................................................................................................................. 75 Hovedoversigt ............................................................................................................................ 78 Pris- og lønfremskrivning ............................................................................................................. 79 Tværgående artsoversigt 2017 - 2020 ........................................................................................... 80 Den kirkelige ligning ................................................................................................................... 81 Takster 2017.............................................................................................................................. 82 Dagtilbudsområdet og skolefritidsordninger. .......................................................................... 82 Ældreområdet.................................................................................................................... 83 Teknik og forsyningsområdet ............................................................................................... 84 Bevillingsoversigt ........................................................................................................................ 87 Økonomi- og Erhvervsudvalget ……………………………………………………………………………………………… 88 Social- og Sundhedsudvalget ………………………………………………………………………………………………… 96 Beskæftigelsesudvalget ………………………………………………………………………………………………………. 114 Teknik- og Miljøudvalget………………………………………………………………………………………………………. 121 Børne- og Familieudvalget …………………………………………………………………………………………………… 130 Kultur- og Fritidsudvalget ....................................................................................... 142 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. (konto 7) …………………………………………………………………. 146 Balanceforskydninger (konto 8) …………………………………………………………………………………………… 149

3


FORORD

Forord Alle 29 byrådsmedlemmer står sammen om budgettet for 2017 – 2020. Det er en tilfreds borgmester, der kan konstatere, at alle 29 byrådsmedlemmer er enige om budgetintentionerne for de kommende fire år. Byrådet har været meget enige om at fokusere på prioriteringen af de store kommunale velfærdsområder, hvor det har været et stort omdrejningspunkt, at sikre ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, børnepasningsområdet og børne- og familieområdet samt understøtte kommunens sundhedsmæssige visioner og give folkeskoleområdet et stort økonomisk løft. Den overordnede overskrift i budgetforhandlingerne har som nævnt været en klar fokusering på fastholdelse og udbygning af kommunens velfærdsopgaver. For at det har kunnet lade sig gøre, har Byrådet måttet reducere de administrative udgifter med 3 mio. kr. årligt, nulstille alle budgetbuffere, indarbejde en besparelsestrappe på 5 mio. kr. pr. år fra 2018 samt øge kommunens låneoptagelse med 15 mio. kr. pr. år. Hertil kommer, at beskæftigelsesområdet reduceres med ca. 22 mio. kr. årligt som følge af den generelle forbedring i bl.a. ledigheden og ikke mindst på grund af indførelse af en ny og succesfuld arbejdsmetode inden for sygedagpengeområdet. Byrådet har øget budgettet på følgende områder med henblik på at bevare det nuværende serviceniveau: • Handicap og Psykiatri: godt 9 mio. kr. årligt udover en opnormering på 2 administrative medarbejdere • Børn og Familie: mellem 7 og 10 mio. kr. pr. år vedr. anbringelse af børn • Skoleområdet: et løft på ca. 12 mio. kr. pr. år Endelig er der enighed om, at kommunen med udgangspunkt i visionen ”Naturens Rige” skal fortsætte arbejdet med borgerinddragelse og samskabelse, hvor medarbejdere, borgere m.fl. gives friere rammer til etablering af nye samarbejdsformer. Kommunen øger sit anlægsniveau til et årligt gennemsnit på ca. 90 mio. kr., hvilket ligger ca. 20 mio. kr. over målsætningen på 70 mio. kr. pr. år. Det har betydet, at der blandt andet er blevet plads til: • Renovering og nybyggeri ved Tim Skole og Fresiahaven med 23 mio. kr., så den samlede investering andrager ca. 43 mio. kr. • Øgede vedligeholdelsesudgifter til kommunens administrative bygninger med 10 mio. kr. • Der afsættes 20 mio. kr. til nyindretning af kommunens lokaliteter, som understøtter en helt ny tænkning vedrørende administrationens arbejdspladsindretning. • Øget fokus på landsbyfornyelse som betyder, at den samlede investeringsramme udgør 2 mio. kr. pr. år. • Kajanlægget i Stauning Havn renoveres for 4,5 mio. kr. • Der satses 10 mio. kr. yderligere på IT-strategiske tiltag inden for skole- og dagtilbudsområdet • Anlægsinvesteringer på 10 mio. kr. til forbedringer på genbrugspladserne i Lem, Tarm, Skjern, Videbæk og Ringkøbing. Samtidig har Byrådet fastholdt den stærke fokusering på den kommunale vækstdagsorden. Vækstpuljen på 40 mio. kr. pr. år er dog reduceret med 9 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 7 mio. kr. i 2019 og 2020. Det betyder, at de mange igangsatte væksttiltag kan fortsætte, ligesom der fortsat er 11-13 mio. kr. pr. år til projektansøgninger fra eksterne projektmagere.

Iver Enevoldsen, borgmester

4


INDLEDNING

Indledning Budget 2017 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år. Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i likviditeten. De efterfølgende kapitler giver et indblik i fagudvalgenes samlede økonomiske ramme og i de mål og indsatser, der er fastsat for aktiviteterne det kommende år. Efter de udvalgsopdelte kapitler følger oversigter over: • Hovedoversigt • Pris- og lønfremskrivning • Tværgående artsoversigt • Den kirkelige ligning • Takster Visionen konkretiseres gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m. De to overordnede politikker • Vækst- og udviklingspolitikken • Politik for det gode liv tager udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker. Visionen for vækst- og udviklingspolitikken: Kommunen vil – i samarbejde med borgere og virksomheder – bidrage til at skabe positiv befolkningsudvikling, nye jobs og øget værditilvækst i området. Med vækstpolitikken angiver Byrådet retningen for, hvordan den kommunale organisation kan understøtte såvel økonomisk som grøn vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune. Visionen for det gode liv: Borgerne definerer det gode liv. Naturen, borgerne og de meningsfulde relationer skal i fællesskab danne rammen for det gode liv. Direktionens strategiplan: Direktionens strategiplan er udarbejdet med baggrund i Byrådets vision og de fastsatte politikker. Der fremgår følgende overordnede målsætninger i Direktionens strategiplan: • Vi skaber høj kvalitet sammen med den aktive borger • Vi skaber vækst sammen med borgere og virksomheder.

5


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Budgettet kort fortalt Byrådet har formået at skabe et budget, der i 2017 lever op til de to økonomi- og vækstmål, der blev fastsat i projektet RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil. Kassebeholdningen ultimo 2020 opfylder ikke byrådets mål om 150 mio. kr. Det skyldes, at der er stor usikkerhed om kommunens indtægtsgrundlag i form af skatteindtægter og de statslige tilskud for årene 2018 – 2020 herunder finansieringstilskuddet.

Overordnede budgetmålsætninger: Udgangspunktet for budgetlægningen har været de overordnede politiske målsætninger: • Robusthed – mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året • At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes • At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter • At anlægsbudgettet bør ligge på ca. 70 mio. kr. årligt • Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser • Skabe vækst og udvikling – pulje på 40 mio. kr. pr. år.

Budgettets sammensætning: De budgetterede udgifter og indtægter i 2017 til og med 2020 er vist i resultatopgørelsen: Resultatopgørelse i hele tusinde, løbende priser Det skattefinansierede område 2017 2018 2019 2020 Skatter, tilskud og udligning 3.459.574 3.458.180 3.522.942 3.587.707 Driftsudgifter -3.343.199 -3.415.087 -3.474.611 -3.533.995 Renter -12.059 -11.973 -11.815 -11.503 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 104.316 31.120 36.516 42.209 Anlægsbudget -112.441 -87.168 -83.505 -50.183 Salg af ejendomme 1.500 1.500 1.500 1.500 Jordforsyningen 0 0 0 0 Resultat af skattefinansieret område -6.625 -54.548 -45.489 -6.474 Låneoptagelse 28.200 29.500 25.000 17.500 Afdrag på lån -47.624 -49.592 -51.649 -53.627 Indskud i støttet byggeri -500 -500 -500 -500 Indskud Ringkøbing K -1.000 Øvrige balanceforskydninger -214 112 -304 -302 Ændring af likvide aktiver i alt -26.763 -76.028 -72.942 -43.403 Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med indtægter på 3,4 mia. kr. I indtægterne fra tilskud- og udligningssystemet er der i 2017 medregnet en indtægt på 53,7 mio. kr. i finansieringstilskud. Denne indtægt er ikke medregnet i overslagsårene, da økonomiaftalen kun vedrører 2017. Under tilskud og udligning er der endvidere i 2017 medregnet det midlertidige tilskud til omstilling af folkeskolen.

Ultimo kassebeholdning: Likviditetsoversigt ultimo året i hele tusinde Det skattefinansierede område 2017 2018 2019 2020 Forventet likviditet primo 231.692 204.929 128.901 55.958 Likviditetsændring fra resultatopgørelsen -26.763 -76.028 -72.942 -43.403 Forventet likviditet ultimo 204.929 128.901 55.958 12.556 Som det fremgår af likviditetsoversigten, så er der en kassebeholdning, der i det første år lever op til målsætningen om en ultimo kassebeholdning på 150 mio. kr. Budget 2017 er på indtægtssiden udarbejdet på baggrund af statsgarantien udmeldt fra Social- og Indenrigsministeriet. Der er tale om statsgaranti for såvel udskrivningsgrundlag som befolkningstal for 2017.

6


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Forudsætninger i budgettet: Der er indarbejdet følgende forudsætninger i budgetperioden: Beløb i hele tusinde 2017 2018 Udskrivningsgrundlag 8.812.804 9.063.398 Grundværdier, landbrugsjord 4.012.840 4.077.045 Grundværdier, øvrige grunde 8.149.120 8.491.383 Dækningsafgiftspligtige grundværdier af offentlige ejendomme 60.856 60.856 Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi vedr. offentlige ejendomme 175.592 175.592 2018

2019 9.315.484 4.142.278 8.822.547

2020 9.560.664 4.361.819 9.307.787

60.856

60.856

175.592

175.592

Befolkningstal Antal borgere anvendt ved budgetlægningen

2017

2019

2020

57.248

57.301

57.246

57.180

Skatteprocenter m.v. Skatteprocent Grundskyldspromille for landbrugsjord Grundskyldspromille for øvrige grunde Kirkeskatteprocent Dækningsafgiften af offentlige ejendommes grundværdier Dækningsafgiften for forskelsværdien vedr. offentlige ejendomme

2017 25,0 7,20 31,00 1,05

2018 25,0 7,20 31,00 1,05

2019 25,0 7,20 31,00 1,05

2020 25,0 7,20 31,00 1,05

15,00

15,00

15,00

15,00

8,75

8,75

8,75

8,75

Hvor kommer indtægterne fra? Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indtægter er budgetteret til 3.459,6 mio. kr. i 2017. Den procentvise fordeling af indtægterne er vist nedenfor.

Bruttoindtægt 2017 procent fordelt Låneoptagelse 0,8%

Beskæftigelsestilskud 2,8%

Tilskud og udligning 23,7%

Skatter 72,7%

Den største indtægtskilde er skatterne med ca. 2.536,5 mio. kr. Heraf består 87 procent af indkomstskatter. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 826,9 mio. kr. og beskæftigelsestilskuddet udgør 96,2 mio. kr.

7


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

Hvad anvendes pengene til? Der er i 2017 afsat 3.343,2 mio. kr. til de løbende nettodriftsudgifter for det skattefinansierede område samt 47,6 mio. kr. til afdrag på lån og 12,1 mio. kr. til nettorenteudgifter. Nettoudgifterne fordeler sig således:

Netttoudgifter 2017 - procentvis fordeling Afdrag på lån 1,4%

Dagtilbud 6,1%

Renter nettoudgifter 0,4%

Undervisning inkl. SFO 17,1%

Politisk og adm. organisation 10,2% Ældreområdet 12,6% Sundhedsområdet 7,3%

Foranstaltninger for børn 5,9% Kultur 2,5%

Foranstaltninger for voksne 8,1% Teknik 3,8% Beskæftigelse og forsørgelse 24,8% Der skal gøres opmærksom på, at der under ”Politisk og administrativ organisation” indgår 31 mio. kr. i vækstpulje. Der er tale om nettodriftsudgifter, hvor der er modregnet for bl.a. indtægter fra refusioner og forældrebetalinger. De enkelte områder vil blive nærmere beskrevet under de forskellige fagudvalg. De største udgiftsområder er hjemmepleje, undervisning, handicap og psykiatri, socialbistand/førtidspension samt børn og familie.

Anlægsbudgettet: Nedenfor er vist hvordan rådighedsbeløbene på anlægsbudgettet for 2017 fordeler sig på de enkelte fagudvalg. Der vil være en nærmere beskrivelse under de enkelte fagudvalg.

Anlægsbudget 2017 i mio. kr. Børne- og Familieudvalget 20,3

Teknik- og Miljøudvalget 39,9

Kultur- og Fritidsudvalget 6,5

Økonomi- og Erhvervsudvalget 28,0

Social- og Sundhedsudvalget 17,8

8


GENERELLE

BEMÆRKNINGER

De største anlægsprojekter i 2017 • Skjern Seniorcenter med 10,2 mio. kr. • Energioptimering med 10,3 mio. kr. • Tim skole og Fresiahaven med 10,2 mio. kr. og yderligere 10,2 mio. kr. i 2018 og 23 mio. kr. i 2019 • Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning med 5 mio. kr. pr. år i budgetperioden • Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune med 4 mio. og yderligere 1,1 mio. kr. i 2018 • Kystsikring Vesterhavet med 3,6 mio. kr.

Aktivitetstal: Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over en række nøgletal, der viser udviklingen i årene 2013 – 2015. Oversigt over sygefravær, personaleomsætning og antal medarbejdere Område

Sygefravær i procent

Dagplejen

2013 4,6

2014 5,4

2015 5,7

5,7

6,1

6,5

12,06

11,57

3,0

3,0

3,0

12,05

3,5

4,4

4,8

5,5

4,7

4,6

Hjemmevejledere og pæd. personale, døgninst. Kontor- og itpersonale, KL Lærere m.fl. i folkeskole og specialundervisning Pæd.pers., daginst./klub/SFO Pædagogmedhj. og pæd. assistenter Social- og sundhedspers. Akademikere, KL Syge- og sundhedspersonale basis Teknisk Service I alt RKSK

Personaleomsætning i procent 2013 2014 2015 11,95 13,37 16,11

Antal ansatte 2013 212

2014 192

2015 168

17,10

220

228

225

12,78

8,39

330

315

308

10,14

15,26

14,37

670

661

661

5,0

12,35

20,12

12,70

389

346

357

4,6

5,3

26,59

27,99

23,47

242

264

274

6,3 2,3

6,7 2,9

6,7 4,7

15,71 13,86

15,28 20,28

22,48 10,86

858 111

841 106

808 115

4,3

4,5

5,0

13,01

12,78

12,08

299

303

307

2,8 4,5

4,0 4,8

5,2

11,80 13,74

13,64 15,56

19,48 16,11

101 4.271

199 4.228

89 4.180

Kilde: Personalepolitisk Redegørelse RKSK – der er kun fokuseret på de største personalegrupper.

9


FORVALTNING

AF BUDGETTET

Forvaltning af budgettet. Kravene til den kommunale økonomistyring blev skærpet med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Skærpelsen er videreført i efterfølgende aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Såfremt regnskaberne for 2017 medfører større udgifter til serviceområderne for kommunerne under ét, end aftalt i økonomiaftalen, vil det medføre sanktioner i form af et reduceret bloktilskud i 2018, svarende til overskridelsen, dog max. 3 mia. kr. for kommunerne under ét. Sanktionen vil i givet fald blive fordelt med 60% individuelt til de kommuner, der har overskridelser og 40% kollektivt. Fokus på budgetoverholdelse har derfor højeste prioritet. Bestemmelser i den kommunale styrelseslov understøtter kommunernes arbejde med en hensigtsmæssig økonomisk styring. Dette notat ”Forvaltning af budgettet” er rammen for såvel det politiske som det administrative niveau, vedrørende arbejdet med økonomistyring og budgetoverholdelse. Notatet omfatter: Bevillingsreglerne Løbende økonomistyring Økonomirapportering

Bevillingsreglerne Den kommunale styrelseslov angiver rammen for den kommunale økonomistyring gennem de såkaldte bevillingsregler. Bevillingsreglerne er yderligere uddybet af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystemet. Budgettet er rammen for den kommunale virksomhed i 2017, herunder såvel indhold som omfang af aktiviteter, samt tilknyttet økonomi til gennemførelse af aktiviteterne. Der er følgende typer af bevillinger:  

Driftsbevillinger (driftsbudgettet + finansieringsposter) Rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer (anlægsbudgettet + lånoptagelse) Anlægsbevillinger (gives i årets løb ved igangsættelse af anlægsarbejder) Tillægsbevillinger til drift og anlæg

Driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer svarer til de i budgettet indarbejdede drifts- og anlægsbudgetter. Driftsbevillinger frigives ved budgettets vedtagelse. Derimod kan et anlægsarbejde først igangsættes, når der foreligger en anlægsbevilling, finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb. Der kan gives tillægsbevillinger til såvel drift som anlæg. Kravet er, at enhver tillægsbevilling er konkret finansieret. I henhold til den kommunale styrelseslov er Byrådet bevillingsmyndighed. Det er derfor alene Byrådet der kan give anlægsbevillinger og tillægsbevillinger i årets løb. Byrådet kan ikke bemyndige hverken Økonomiog Erhvervsudvalget (ØEU) eller fagudvalgene til at give anlægsbevillinger og tillægsbevillinger. Der er følgende krav til sager der indebærer anlægsbevillinger eller tillægsbevillinger: • • • • •

Bevillingssager skal altid optages som punkt på dagsordenen. Sagen skal angive hvilket udvalg og hvilke områder/aktiviteter bevillingen gives til. Bevillingens beløb. Eventuelle forbehold/betingelser. Hvordan bevillingen konkret finansieres.

En bevillingssag (anlægsbevilliger/tillægsbevillinger) fremsendes via ØEU til Byrådet af det udvalg (fagudvalg eller ØEU) som bevillingen ønskes givet til. Driftsbevillinger i budgettet gives som nettobevillinger (nettodriftsbudget) til det enkelte udvalg. Det betyder, at det enkelte udvalg tilrettelægger og gennemfører driftsaktiviteterne indenfor udvalgets opgaveportefølje, finansieret af udvalgets nettodriftsbudget. Administrativt er det enkelte udvalgs nettobevilling fordelt mellem fag-/stabsområder og videre til aftaleenheder (institutions-niveauet m.v.).

10


FORVALTNING

AF BUDGETTET

I henhold til styrelseslovens §40 bemyndiger Byrådet ØEU til at foretage budgetomplaceringer mellem udvalgene, uden forelæggelse for Byrådet. I givet fald kan ØEU først gennemføre budgetomplaceringer efter forudgående forhandlinger med de relevante udvalg. Bemyndigelsen gælder såvel drifts- som anlægsposter. Anlægssager, der ikke tidligere er givet bevilling til, skal dog forelægges Byrådet.

Løbende økonomistyring Det enkelte udvalg har ansvaret for, at udvalgets nettobudget til driften (nettobevillingen) overholdes. Det enkelte udvalg kan selvstændigt foretage budgetomplaceringer indenfor udvalgets driftsområder, herunder også mellem fagområder. Det enkelte udvalg kan ikke igangsætte nye ikke budgetlagte aktiviteter, førend Byrådets godkendelse med konkret bevilling og finansiering foreligger, jf. bevillingsreglerne ovenfor. Administrativt har det enkelte fag-/stabsområde, og herunder de enkelte aftaleenheder (institutionsniveauet m.v.) ansvaret for, at driftsaktiviteterne tilrettelægges og gennemføres indenfor det givne nettodriftsbudget. Med henblik på understøttelse af arbejdet med en effektiv budgetstyring, gennemføres der månedlige budgetopfølgninger med vurdering af forventet regnskab, hvor der er fokus på såvel mængder som kroner. Første månedlige budgetopfølgning foretages senest med udgangen af januar. På en række områder – i særlig grad de specialiserede områder, hvor hele eller dele af budgettet er disponeret – vil det være hensigtsmæssigt, at der allerede foretages første budgetopfølgning inden budgetårets start. De givne økonomiske rammer, herunder 0-vækst de kommende år, medfører et krav om, at der konstant arbejdes hen mod skabelsen af råderum i driftsbudgetterne. Formålet hermed er dels, at skabe muligheder for at imødegå kommende budgetudfordringer, dels at skabe muligheder for prioriteringsrum til vækst og udvikling, herunder nye/udvidede aktiviteter. Med henblik herpå, er det vigtigt, at der på alle niveauer i organisationen, løbende arbejdes med rationaliseringer og effektiviseringer vedrørende driftsaktiviteterne. Det er et krav, at der straks iværksættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser. Der kan ikke forventes tillægsbevillinger til løsning af budgetudfordringer vedrørende driftsaktiviteterne.

Økonomirapportering Økonomirapporteringen til politisk niveau omfatter følgende: 

Månedlig rapportering til det enkelte fagudvalg p.g.a. månedlige budgetopfølgninger vedrørende driften. Forventet regnskab indgår i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen.Månedlig rapportering til ØEU vedrørende den samlede drift, hvor forventet regnskab vises i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen omfattende drift, anlæg og finansieringsposter.3 gange årligt (31/3, 30/6 og 31/10) rapporteres til Byrådet via ØEU. Denne rapportering omfatter drift, anlæg og finansieringsposter. Økonomiske oversigter suppleres med beskrivelse af budgetudviklingen. Opfølgningen pr. 30/6 indgår i halvårsregnskabet.

Såfremt der opstår budgetudfordringer i årets løb, gennemføres følgende procesforløb: 

Den relevante fagchef har på det administrative niveau ansvar for straks at tage nødvendige initiativer og handlinger, med henblik på løsning af budgetudfordringerne. Fagchefen kan trække på økonomikonsulenterne/økonomichefen/direktøren i dette arbejde.Ved den månedlige rapportering til fagudvalget, beskriver fagchefen hvilke initiativer og handlinger der er sat i værk, og/eller beskriver forslag til initiativer og handlinger, såfremt beslutninger herom skal træffes politisk.Fagudvalget træffer de nødvendige beslutninger, herunder hvorvidt disse beslutninger kræver godkendelse af Byrådet i tilfælde af væsentlige ændringer i serviceniveauet. I givet fald videresender fagudvalget sagen til Byrådet via ØEU med udvalgets indstillinger.

11


FORVALTNING

AF BUDGETTETSager fra fagudvalgene omkring løsning af budgetudfordringer der skal videre til godkendelse i Byrådet som følge af væsentlige ændringer i serviceniveauet, fremsendes via ØEU, der fremsætter egne indstillinger.Byrådet træffer beslutninger p.g.a. indstillinger fra fagudvalgene og ØEU vedrørende løsning af budgetudfordringer, der indebærer væsentlige ændringer i serviceniveauet.Såfremt et fagudvalg ikke ser sig i stand til at finde løsninger på budgetudfordringer, skal udvalget videresende sagen til ØEU. ØEU har her flere muligheder: o o o

ØEU kan tilbagesende sagen til udvalget til fornyede overvejelser. ØEU kan forhandle med andre udvalg med henblik på løsning af budgetudfordringerne, herunder eksempelvis via budgetomplaceringer mellem forskellige udvalg. ØEU kan videresende sagen til Byrådet med anbefalinger/indstillinger til løsning af budgetudfordringerne.

Ethvert byrådsmedlem kan forlange sager omkring løsning af budgetudfordringer behandlet på et byrådsmøde.

12


RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse 2017 - 2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Vedtaget budget af Byrådet den 11. oktober 2016

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017

Budget 2017 A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Skatter Tilskud og udligning, generelt Afledt virkning af tilskudsreform fra 2018/refusionsomlægning - skøn Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Betinget tilskud (drift) Betinget tilskud (anlæg) Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Udviklingsbidrag, Regionen Indtægter i alt

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2018 2019 2020

2.536.498 725.168

2.616.653 696.299

2.691.758 678.268

2.770.243 664.443

0 10.752 53.736 29.843 9.948 96.180 4.948 -7.499 3.459.574

12.130 0 0 29.646 9.882 96.180 5.047 -7.657 3.458.180

20.146 0 0 29.433 9.811 96.180 5.148 -7.802 3.522.942

20.541 0 0 29.249 9.750 96.180 5.251 -7.950 3.587.707

Driftsudgifter: Økonomi- og erhvervsudvalget: Social- og sundhedsudvalget: Beskæftigelsesudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Familieudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Ældreboliger (SSU) lejeindtægt Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager Pris- og lønregulering (kun overslagsår)

-361.548 -1.010.293 -799.642 -127.943 -988.382 -83.426 18.162 -3.294 -1.362 14.529

-347.545 -1.013.490 -825.364 -130.707 -977.807 -82.258 18.535 -3.294 -1.362 14.529 -66.324

-343.202 -1.015.369 -832.889 -127.257 -969.509 -82.183 18.916 -3.294 -1.362 14.529 -132.991

-338.336 -1.016.900 -832.889 -129.757 -960.256 -82.183 19.305 -3.294 -1.362 14.529 -202.852

Driftsudgifter i alt (løbende priser)

-3.343.199

-3.415.087

-3.474.611

-3.533.995

Renter (løbende priser) ekskl. Ældreboliger Renter (løbende priser) ældreboliger

-9.446 -2.613

-9.427 -2.546

-9.341 -2.474

-9.099 -2.404

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

104.316

31.120

36.516

42.209

-2.341.555 -2.378.288 -36.733

-2.318.526

-2.304.117

-2.294.029

Serviceudgifter i alt (2017-priser) Beregnet serviceramme i 2017 Difference i forhold til servicerammen i 2017 (- = mindreforbrug, + = merforbrug)

13


RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Vedtaget budget af Byrådet den 11. oktober 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017

Budget 2017 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Uspecificeret anlægspulje Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg i alt (løbende priser)

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2018 2019 2020

-27.997 -17.750 -39.872 -20.344 -6.478 0

-28.751 -2.107 -36.076 -18.046 -2.188 0

-13.123 -6.806 -27.975 -30.836 -4.765 0

-13.239 -517 -26.270 -7.882 -2.275 0

-112.441

-87.168

-83.505

-50.183

0

0

0

0

0

0

0

0

-112.441

-87.168

-83.505

-50.183

4.118 -4.118 0

4.042 -4.042 0 0

7.392 -7.392 0 0

8.387 -8.387 0 0

Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)

1.500

1.500

1.500

1.500

A. Resultat af skattefinansieret område

-6.625

-54.548

-45.489

-6.474

5.460 -7.081

5.460 0 211 5.671

5.460 0 327 5.787

-39.818

-687

Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) Anlægsudgifter i alt (2016-priser) Jordforsyning: Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Jordforsyning i alt (løbende priser)

B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter Nettoanlægsudgifter Pris- og lønregulering (kun overslagsår) B. Resultat af forsyningsvirksomheder

-1.621

5.460 -3.009 47 2.498

C. Resultat i alt (A + B)

-8.246

-52.050

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

14


RESULTATOPGØRELSE

Vedtaget budget af Byrådet den 11. oktober 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget 2017

Tilgang af likvide aktiver: Ny låneoptagelse Låneramme Lån til energioptimering af bygninger Tilgang af likvide aktiver i alt

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2018 2019 2020

16.200 2.000 10.000 28.200

17.500 2.000 10.000 29.500

15.000 0 10.000 25.000

17.500 0 0 17.500

Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) Afdrag på lån ekskl. ældreboliger Afdrag på lån vedr. ældreboliger Indskud i støttet byggeri Indskud i almene boliger i Ringkøbing K. Øvrige balanceforskydninger Anvendelse af likvide aktiver i alt

-8.246 -31.474 -16.150 -500 0 -214 -56.584

-52.050 -33.010 -16.582 -500 -1.000 112 -103.030

-39.818 -34.624 -17.025 -500 0 -304 -92.271

-687 -36.140 -17.487 -500 0 -302 -55.116

Ændring af likvide aktiver

-28.384

-73.530

-67.271

-37.616

LIKVIDITETSUDVIKLING 2017 - 2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Budget 2017 Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo Likviditetsændring Forventet likviditet ultimo Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/1 2016 Restrefusion for 2015 Afregning af pulje fra EU's globaliseringsfond - 3. pulje Budgetteret likviditetsændring, skattefinans. Midtvejsregulering af bloktilskud 2016 Efterregulering af medfinansiering af sygehusvæsenet Mindre overførsel fra Vækstpuljen 2016 – Anvendes til finansiering af folkeskolen Midtvejsregulering af overførselsudgifter 2016 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2015 Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2016 Forventet likviditet primo Likviditetsændring fra resultatopgørelsen Forventet likviditet ultimo Deponeret likviditet primo 2016 - frigivelse 2016 Deponeret ultimo 2016

14.375 -1.621 12.754

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2018 2019 2020 12.754 2.498 15.252

15.252 5.671 20.924

20.924 5.787 26.710

204.929 -76.028 128.901

128.901 -72.942 55.958

55.958 -43.403 12.556

252.308 35.100 -36.793 -379 2.938 8.726 2.000 -15.000 -11.880 -5.328 231.692 -26.763 204.929 79.926 -28.733 51.193

15


INVESTERINGSOVERSIGT

Investeringsoversigt 2017 - 2020 Hele 1.000 kr. - 2017-priser Strukturtekst

2017

2018

2019

2020

00.22.05 Ubestemte formål Budgetramme til jordforsyning, Køb af grunde Budgetramme til jordforsyning, Salg af grunde

4.118 -4.118

4.042 -4.042

7.392 -7.392

8.387 -8.387

00.25.13 Andre faste ejendomme Landsbyfornyelsespuljen 2016, udgifter Landsbyfornyelsespuljen 2016, statstilskud Salg af kommunale ejendomme

2.000 -1.400 -1.500

2.000 -1.400 -1.500

2.000 -1.400 -1.500

2.000 -1.400 -1.500

1.082 -541 417

1.065 -533 409

1.051 -525 403

1.065 -533 409

225

220

217

220

-113

-110

-109

-110

53

53

0

53

5.000 2.500

5.000 750 2.500

5.000 750 2.500

5.000 750 2.500

3.262

3.285

3.236

3.285

15.512

15.512

26.497

27.251

11.623

11.739

239 146 1.881

192

182

208

2017 450 1.200

2018

5.746 2019

2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.25.15 Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Pulje byfornyelsesprojekter Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. 00.55.90 Diverse udgifter og indtægter VE-midler, fælles omkostninger 06.45.50 Administrationsbygninger Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning Imødegåelse af APV-krav Vedligeholdelse af administrationsbygninger 06.45.52 Fælles IT og telefon Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Anlægstilskud til KRAFT I alt Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Skjern Seniorcenter 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Køb af hjemmeplejebiler Holmene, hus 28 – ombygning Køb af hjemmeplejebiler 2017 Køb af hjemmeplejebiler 2019 Strukturtekst Kølemadbil Åkanden Mobile enheder i plejen 2017

10.170

16


INVESTERINGSOVERSIGT

Pakkemaskine i Åkanden Pulje til mindre anlægsprojekter Vorgod Ældrecenter - ovne

1.500 -3 147

325

-182

309

1.590 430

1.590

1.060

17.750

2.107

6.806

517

10.323 380

10.323

10.323

10.323

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Gearingspulje Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan Salg af skov Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing

432 417 -900 500

542 417

542 417

542 417

500

500

500

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring Naturområder

1.017 1.032

1.017 1.032

1.017 1.017

1.017

00.38.54 Sandflugt Kystsikring - Vesterhavet

3.613

3.613

3.560

4.630

509 814 1.526

509

Handicap og Psykiatri 053852 Botilbud til midlertidigt ophold Fleksible boliger Mødelokaler, Rosengården Skjern I alt Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget 00.25.10 Fælles formål – faste ejendomme Energioptimering af kommunale bygninger Toiletbygning Skjern Midtby

01.38.65 Genbrugsstationer Etablering af døgnstationer Information, markedsføring, skiltning m.v. Renovering af Lem Genbrugsplads Ringkøbing Genbrugsplads – udbygning af grenog nedknusningsplads Skjern Genbrugsplads, renovering Videbæk Genbrugsplads, udvidelse/renovering

2.116 2.116

02.28.22 Vejanlæg Baggers dæmning Pulje til fornyelse af belysningsanlæg Belægning Gågaden i Ringkøbing Pulje til belægningsarbejder Pulje til vedligehold af bygværker Fase 4 cykelstiprojekt med Varde Kommune Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole Dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup Strukturtekst Imødekommenhedspulje

1.580 517 1.017 1.000 1.032 3.955 1.017 2.339 2017 153

2.500

517 2.034 1.000 1.032 1.130 2.080 2018 153

517 1.000 1.032

2019 153

2020 153

17


INVESTERINGSOVERSIGT

LED-udskiftning i Videbæk By Opfølgning vejanlæg Ringkøbing K Pulje til byforskønnelsesprojekter Pulje til diverse småprojekter Pulje til stianlæg Skolevænget-Nygade-Nørregade-Vestergade i Ringkøbing Sti mellem Skjern Å og Tarmvej Sti Stauning-Velling og Klitvejen Storegade, Tarm - byforskønnelse TMU-anlægspulje Trafiksikkerhedsprojekter Vestergade Hvide Sande – ombygning/etablering af rundkørsel 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Pulje til havneprojekter Stauning Havn – kajanlæg og broer I alt Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Dagtilbud/Undervisning 03.22.01 Folkeskoler Anlægsramme, Børne- og Familieudvalget IT-strategi, Undervisning Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering Tim skole og Fresiahaven, forventet indtægt 05.25.14 Daginstitutioner Etablering af vuggestuer i landområder I alt Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 00.32.31 Stadions og idrætsanlæg Dræning/omlægning af opvisningsbane i Hvide Sande Lysmaster og forbedringer Green Arena Struktursprøjtning af Atletik Stadion Ringkøbing Udbygning af Tim Hallen

1.239 1.017 517

517 73

1.526

1.526 1.239

1.549 509 2.000

2.034 915 1.549

3.000 1.549

8.196 1.549

1.119

532

532 2.250

2.250

532

46.953

39.085

27.975

26.270

2.585 6.557

2.585 5.297

2.585 5.251

2.585 5.297

10.170

10.170 -1.038

23.000

1.032

1.032

20.344

18.046

30.836

7.882

1.500 1.232 475 1.090

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Ringkøbing Vandrehjem - indfrielse af lån

2.490

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlægstilskud til idrætshaller

2.181

2.188

2.275

2.275

I alt Kultur- og Fritidsudvalget

6.478

2.188

4.765

2.275

2017

2018

2019

2020

126.594

97.300

92.931

60.613

Strukturtekst Anlæg i alt: Samlede udgifter

18


INVESTERINGSOVERSIGT

Samlede indtægter Nettoudgift

-8.572 118.022

-8.623 88.677

-10.926 82.005

-11.930 48.683

Øvrige områder, netto Forsyningsvirksomhed Jordforsyning, netto Salg af kommunale ejendomme

112.441 7.081 0 -1.500

87.168 3.009 0 -1.500

83.505 0 0 -1.500

50.183 0 0 -1.500

19


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget varetager hovedsageligt områderne, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, den centrale administration, vækst, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt fællespuljer og barselspuljer – herunder tjenestemandspension.

Budgettets fordeling på hovedområder: Budgettet for 2017 på 364,4 mio. kr. kan fordeles på følgende overordnede områder:

Fællespuljer og barselspuljer 7,2%

Faste ejendomme 0,4%

Center for Kommunikation 1,5%

Politisk organisation 2,6%

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 13,2%

Administrativ organisation 75,2% I andelen under ”erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter” indgår vækstpuljen på 31 mio. kr.

Byråd og administration: Administrativ organisation: Den største udgiftspost er administrativ organisation, der udgør ca. 268 mio. kr. Som følge af DUT reguleringer vedrørende IT-system til børne- og ungeydelsen (Udbetaling DK) og registreringer vedrørende BBR-data er budgettet forøget med 739.000 kr. Derudover er der sket forøgelse af lønbudgetterne med 1 mio. kr. pr. år, afledt af en opnormering på 2 stillinger i Handicap og Psykiatri. Vælger man at se på antal fuldtidsbeskæftigede på hovedkonto 6 pr. 10.000 indbyggere, kan der udarbejdes nedenstående sammenligning. Antal fuldtidsbeskæftigede er ekskl. ekstraordinært ansatte, fleksjob og elever og er på baggrund af en opgørelse udarbejdet af ECO-nøgletal, KORA. År 2015

RingkøbingSkjern 79,7

Sml. gruppen 87,8

Region Midtjylland 93,3

Hele landet 92,6

Det fremgår af sammenligningen, at Ringkøbing-Skjern Kommune ligger lavt på antal fuldtidsbeskæftigede på administrationsområdet pr. 10.000 indbyggere. Politisk organisation: Budgettet udgør ca. 9,4 mio. kr. i 2017 og anvendes til følgende formål: Partitilskud 0,2 mio. kr. Honorarer og andre udgifter vedr. byrådsmedlemmer 7,6 mio. kr. Kommissioner, råd og nævn 0,6 mio. kr. Valg m.v. 1,0 mio. kr.

20


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Lønpuljer, tjenestemandspension mv.: Lønpuljer m.v. udgør en udgift på 25,9 mio. kr. i 2017, men beløbet er hovedsageligt sammensat af følgende budgetposter: Barselsudligningspulje 10,1 mio. kr. Råderumspulje på tværs af organisationen 2,1 mio. kr. Tjenestemandspension 24,4 mio. kr. Besparelse afledt af udbud -3,2 mio. kr. Tværgående RKSK 3.0 besparelser – (kørsel, intranet, ejendomsadministration, velfærdsteknologi) -9,6 mio. kr.

Anlæg: Der er afsat 83,1 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Økonomi- og Erhvervsudvalget i budgetperioden. Budgettet er fordelt på følgende projekter: Projekt (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 2020 Bygningsforbedringsudvalget – netto 541 532 526 532 Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 3.262 3.285 3.236 3.285 Vedligeholdelse af administrationsbygninger 2.500 2.500 2.500 2.500 Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning 5.000 5.000 5.000 5.000 Beløb til imødegåelse af APV krav 750 750 750 Landsbyfornyelsespuljen – netto 600 600 600 600 Anlægstilskud til KRAFT 15.512 15.512 Pulje byfornyelsesprojekter 417 409 403 409 Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. netto 112 110 108 110 VE-midler, fælles omkostning 53 53 53

Vækst, erhvervsudvikling og turisme: Der er afsat 62,9 mio. kr. i 2016 til initiativer og drift vedrørende vækst, erhverv og turisme fordelt således (beløb i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Turisme og branding 6.591 6.591 6.591 6.591 Innovation og anvendelse af ny teknologi 18 18 18 18 Erhverv, energi, viden, udvikling 16.022 16.589 16.489 16.489 Landdistrikter 639 639 639 639 Andel til Makerspace – overført til skoleområdet -2.630 -1.614 -1.614 0 Vækstpulje 31.000 31.000 33.000 33.000 I alt 51.640 53.223 55.123 56.737 Anvendelse vækstpulje De fire styrkepositioner: Landbrug og fødevarer Turisme Energi Produktionserhverv Uddannelse: Uddannelse/videreuddannelse (Videnudvalg) Stærkere ungd.udd.miljøer (Gym+) Sammenhængskraft: Sekretariat (1,0 medarbejder) Gearingspulje til projekter Ildsjæle: Sekretariat (1,0 medarbejder) Gearingspulje til initiativer Markedsføring og bosætning: Sekretariat (2,0 medarbejdere)

1.500 2.500 1.000 3.000

1.500 2.500 1.000 3.000

1.500 2.500 1.000 2.500

1.500 2.500 1.000 2.500

1.500 300

1.500 300

1.500 300

1.500 300

500 1.000

500 1.000

500 1.000

500 1.000

500 2.000

500 2.000

500 2.000

500 2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

21


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Synliggørelse af Naturens rige Gearingspulje til initiativer Erhvervsvækstforum: Sekretariat (1,0 medarbejder) Gearingspulje til vækstfremmende tiltag Ansøgningspulje: Vækstfremmende tiltag *) *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

2017 500 2.000

2018

2019

2020

2.000

2.000

2.000

500 4.500

500 4.500

500 4.500

500 4.500

8.200

8.200

11.200

11.200

Politikker – Mål, effekter og indsatser: Byrådet har vedtaget 7 politikker på området, og der er udarbejdet handlingsplaner indeholdende initiativer med henblik på opnåelse af politikkernes målsætninger. Nedenfor vises sammenhængen mellem mål, indsatser og budget.

Profilerings- og bosætningspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til profilerings- og bosætningspolitikken, finansieres af afsatte midler fra vækstpuljen samt videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2017 2018 2019 2020 Tilskud til bosætningsorganisationer 726 726 726 726 Profilering/markedsføring (sponsorater) 1.336 1.336 1.336 1.336 Sammenhængskraft: Sekretariat (1,0 medarbejder) 500 500 500 500 Gearingspulje til projekter 1.000 1.000 1.000 1.000 Markedsføring og bosætning: Sekretariat (2,0 medarbejdere) 1.500 1.500 1.500 1.500 Synliggørelse af Naturens rige 500 Gearingspulje til initiativer 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt 7.562 7.062 7.062 7.062 Visionen for profilerings- og bosætningspolitikken er – i samarbejde med øvrige ambassadører for vores område – at bidrage til at skabe udviklingen gennem: a) Øget kendskab til bosætnings-, turisme- og erhvervsmulighederne i vores område. b) Understøttelse af øget tilflytning. c) Understøttelse af øget fastholdelse af eksisterende borgere. Målsætninger vedrørende a) Øget kendskab til bosætnings-, turisme- og erhvervsmulighederne i vores område: a1) Kommunen vil gennemføre en vedholdende markedsføring og branding af området med udgangspunkt i visionen ”NATURENS RIGE”. a2) Kommunen vil udarbejde og gennemføre en marketingsstrategi og herunder udvælgelse af målgrupper for en fokuseret indsats ved hjælp af en til- og fraflytningsanalyse. a3) Kommunen vil understøtte initiativer, der skal bidrage til, at vi bliver mange flere aktive ambassadører for vores område og bliver bedre til at fortælle ”værtens bedste historie”. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

a1) Der etableres et sekretariat for marketing, bosætning og sammenhængskraft. a2) Der gennemføres en analyse af til- og fraflytningsmønstre rundt om i kommunen. Med udgangspunkt i analysen gennemføres et ideudviklingsforløb med et antal borger- og sogneforeninger med sigte på at understøtte og videreudvikle lokale bosætningsindsatser. Der etableres et samarbejde med Aarhus Universitet via partnerskabsaftalen, som til formål både at få studerende og undervisere til at arbejde aktivt med markedsføring af området.

22


ØKONOMI-

Mål (effekter)

OG

ERHVERVSUDVALGET

Indsatser Kommunens nye marketingssekretariat udarbejder en marketingsstrategi for bosætning i hele kommunen. Med udgangspunkt i strategien udarbejdes og implementeres en marketingsplan fra foråret 2016 rettet mod udvalgte segmenter i og uden for kommunen. Fokus er både på fastholdelse og tiltrækning af borgere, virksomheder og turister. Der indledes et samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme om fælles markedsføring af området som turistdestination. Der indledes et samarbejde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd om fælles markedsføring af området med henblik på tiltrækning af nye virksomheder. Byrådets vision om NATURENS RIGE videreudvikles til et egentligt brand for området, som formidles til omverdenen sammen med borgere, virksomheder og foreninger. a3) Der skal arbejdes med at skabe øget sammenhængskraft på tværs af kommunens geografi. Etablering af en tæt sammenhængskraft er en forudsætning for implementering af en relationel marketingsplan, som især er baseret på borgeres og virksomheders vilje til at fremhæve kommunen over for venner, familie og samarbejdspartnere. Der udarbejdes materiale, spredes gode historier og identificeres kanaler, som til sammen understøtter borgere, virksomheder og foreninger i rent faktisk at være gode ambassadører for området. Der udarbejdes en koordineret eventstrategi, som implementeres fra foråret 2016 (jf. Byrådets kulturpolitiske handlingsplan), og som har til formål dels at styrke den interne sammenhængskraft og dels at markedsføre området for omverdenen.

Opfølgning på målene vil ske via registeranalyse samt panelundersøgelser blandt borgere i og uden for kommunen. Målsætninger vedrørende b) Understøttelse af øget tilflytning: b1) Kommunen vil gøre en aktiv indsats for at byde tilflyttere velkomne. b2) Kommunen vil sætte sig i spidsen for et styrket samarbejde med øvrige ambassadører i området, der ønsker at hjælpe tilflyttere. I samarbejdet vil kommunen i en række sammenhænge gerne varetage en facilliterende, koordinerende og understøttende rolle. b3) Kommunen vil tilbyde attraktive levemuligheder og et varieret udbud af boliger og levevilkår rundt om i kommunens mange forskelligartede byer, landsbyer og landområder. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

b1) Der ansættes en bosætningskoordinator, som sammen med bycheferne i kommunens hovedbyer har ansvaret for at koordinere og implementere indsatserne omkring fastholdelse og tiltrækning af nye borgere. Kommunen vil med sin nye erhvervspolitik arbejde målrettet for at skabe nye jobs i kommunen (jf. Erhvervspolitikkens handlingsplan). Kommunen vil med sin nye marketingsplan målrette arbejdet på at kommunikere såvel job- som bomuligheder over for udvalgte segmenter bosat uden for kommunen. Kommunen vil bidrage til at markedsføre turismemulighederne i kommunen, herunder skal det også afdækkes i hvilket omfang turister og sommerhusejere skal gøres til genstand for en indsats målrettet mod at få flere tilflyttere. Kommunen vil i samarbejde med lokale ambassadører anvende hjemmeside, velkomstbrev og sociale medier til synliggørelse og præsentation af lokale aktiviteter og bosætningsmuligheder. Eksempelvis kan der arbejdes med øget synlighed af udbuddet af lejeboliger og synlighed af byggegrunde, der er til salg. Kommunen bidrager til at der etableres og drives sociale netværk særligt rettede mod bestemte grupper af tilflyttere og borgere. Der arbejdes med at skabe grobund for ”tilbageflytning” bl.a. ved at gøre områdets unge afhængige af natur og friluftsmuligheder i området, samt ved at bidrage til, at de unge bibeholder kontakten til området efter, at de er flyttet fra. Kommunen vil bidrage til, at ægtefællejobordningen, der administreres af Erhvervscentret bliver synliggjort. b2) Kommunen bidrager til at etablere et netværk af velkomstambassadører, som dækker hele kommune, og som sikrer, at tilflyttere alle steder i kom-

23


ØKONOMI-

Mål (effekter)

OG

ERHVERVSUDVALGET

Indsatser munen har mulighed for at få besøg af en lokal borger, som fungerer som tilflytterguide og velkomstguide. Indsatsen skal ses som en del af en samlet velkomstindsats for Ringkøbing-Skjern Kommune. Indsatsen udføres bl.a. i et samarbejde med Landdistriktsrådet og borger- og sogneforeninger i kommunen. Det forventes, at bycheferne i de fem hovedbyer vil have den koordinerende rolle i dette arbejde. b3) Kommunen vil gennem bypolitikken og landdistriktspolitikken understøtte et varieret udbud af boliger og boformer i området.

Opfølgning på målene vil ske via registeranalyse samt panelundersøgelser blandt borgere i og uden for kommunen. Målsætninger vedrørende c) Understøttelse af øget fastholdelse af eksisterende bogere: c1) Kommunen vil understøtte sammenhængskraften i området og støtte arrangementer, der skaber og vedligeholder fællesskaber i kommunen. c2) Kommunen vil sætte sig i spidsen for en styrket indsats i samarbejde med øvrige ambassadører i området, der arbejder målrettet på at fastholde flere borgere i området og fastholde flere borgere med tilknytning til området. c3) Kommunen vil levere en god ramme om borgernes liv gennem den kommunale service. Mål (effekter)

Indsatser

 Øget nettotilflytning. Øget kendskab til kommunen. Øget antal ”kerneborgere”. Øget antal potentielle nye borgere.

c1) Der ansættes en koordinator for sammenhængskraft, som har et særligt ansvar for at styrke sammenhængskraften på tværs af geografi og befolkningsgrupper i området. Der indledes et samarbejde med Aarhus Universitet via partnerskabsaftalen, som har til formål at skabe et vidensgrundlag om de skillelinjer, der eksisterer i området – og om udarbejdelse af tiltag, som kan modvirke disse. Der udarbejdes en strategi og plan for øget sammenhængskraft, som understøtter dette arbejde, og som er koordineret med indsatserne på marketingsog bosætningsområderne. Den konkrete handlingsplan for sammenhængskraft implementeres fra foråret 2016. c2) Med baggrund i den viden kommunen allerede har om flyttemønstre, udvælges specifikke borgergrupper, som der skal gøres en særlig indsats for at fastholde (f.eks. 18-24 årige, børnefamilier etc). Der arbejdes på, at tiltrække relevante erhvervs- og videreuddannelser til området (jf. Videnspolitikken). c3) Bosætningsindsatsen tænkes ind i alle dele af de kommunale kerneydelser, som f.eks. handler om attraktive daginstitutioner, attraktive byggegrunde, bidrag til helhedsplaner for lokalområdet o.s.v.

Opfølgning på målene vil ske via registeranalyse samt panelundersøgelser blandt borgere i og uden for kommunen.

Fødevarepolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til fødevarepolitikken, finansieres af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2017 Fødevaresatsning (videreførelse) 800 Landbrug og fødevarer (vækstpuljen) *) 1.500 I alt 2.300 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

2018 800 1.500 2.300

2019 800 1.500 2.300

2020 800 1.500 2.300

Visionen for fødevarepolitikken er følgende: I år 2018 har Ringkøbing-Skjern Kommune opnået at fremme fødevareerhvervet på alle trin i værdikæden – herunder understøttet et bredt, regionalt og nationalt kendskab til vestjyske fødevarer – ”Vi skal være Danmarks bedste spisekammer”.

24


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Målsætningerne vedrørende fødevarepolitikken er a) Vi vil udbrede den gode fortælling om vores fødevarer – lokalt, regionalt og nationalt. b) Vi vil styrke oplevelsesøkonomien ved at understøtte Ringkøbing-Skjern Kommune som en kulinarisk destination. c) Vi vil arbejde med aktiviteter inden for den samlede værdikæde for fødevarer. d) Vi vil gøre det lettere at koordinere aktiviteter på fødevareområdet. e) Kommunen vil tage større ansvar som kunde og forbruger ved at øge de offentlige køkkeners brug af lokale og økologiske fødevarer. f) Vi understøtter koblingen mellem viden og praksis ved at indgå partnerskaber med ideninstitutionerne. Mål (effekter)

Indsatser

a) Lokale fødevarer ses som en væsentlig del af Ringkøbing-Skjern Kommunes brand. Øget kendskab til lokale fødevarer blandt kommunens borgere, turister og sommerhusejere b) Mindst 50% af vore lokale fødevarebutikker og spisesteder fører/anvender lokale fødevarer i 2018. Med henblik på at øge salget af lokalt producerede fødevarer, understøttes det, at antallet af spisesteder og fødevarebutikker, der fører lokale fødevarer øges til 50%. c) Et stigende antal virksomheder i fødevareerhvervet oplever forbedrede rammer for at etablere virksomhedssamarbejder omkring værdikæden inden for erhvervet. Der er etableret et fødevarenetværk, der selvstændigt iværksætter relevante aktiviteter. Det forventes at fødevarenetværket vil styrke rammerne for samarbejdet mellem fødevareaktørerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og udviklingen i den enkelte virksomhed. Der er etableret et fødevareråd, der aktivt indgår i arbejdet omkring udvikling og gennemførelse af fødevarepolitikken. Det forventes, at fødevarerådet vil bidrag til at styrke rammerne for samarbejdet mellem fødevareaktørerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og til udviklingen i de enkelte virksomheder. d) Der etableres en FoodHub, hvor lokale aktiviteter på fødevareområdet kan koordineres, faciliteres og serviceres. Der etableres en FoodHub, som kan understøtte aktiviteter, herunder samarbejde, distribution m.v. e1) Vi fremmer brugen af økologi i de offentlige køkkener, således at 30% af de fødevarer, der indkøbes i år 2018 er økologiske. I 2018 udgør økologiske fødevarer mindst 30% af de kommunale køkkeners indkøb af fødevarer.

a) Udvikling af paraplybrand.

b) Facilitering af samarbejder omkring omsætning og salg af lokale fødevarer.

C1) Etablering af netværk for fødevareerhvervet. c2) Etablering af repræsentative og rådgivende forum for fødevarer: Fødevareråd.

d) Etablering af FoodHub. Der er i 2015 bevilget 125.000 kr. til ansættelse af en medarbejder i perioden 1. oktober til 31. december 2015, finansieret af vækstpuljen 2015.

e1) Større indkøb af økologiske fødevarer i det offentlige køkken.

25


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

e2) Det tilstræbes, at der i samarbejde med de offentlige køkkener igangsættes 5 initiativer, der har til formål at fremme sundheden hos ældre medborgere samt børn og unge. Der er i de relevante fagområder iværksat initiativer, der gennem kost og måltider fremmer sundheden blandt børn, unge og ældre.

e2) Styrke borgernes sundhed og livskvalitet ved at sætte fokus på mad og måltidskultur.

e3) I forlængelse af projektet ”Godt Købmandsskab” vil vi i perioden 2015 – 2018 arbejde for at opnå, at 1/3 af de offentlige køkkeners indkøb udgøres af lokale fødevarer. Lokalt producerede fødevarer udgør en større andel af de offentlige køkkeners indkøb. f) Samarbejdet med eksempelvis AU og Agro Food Park skal udbyg-ges omkring 3-5 konkrete initiati-ver, der kan gavne fødevareer-hvervet i kommunen. Der iværksættes samarbejder, der kan gavne fødevareerhvervet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

e3) Øget brug af lokalt producerede fødevarer i de offentlige køkkener.

f) Samarbejde omkring tilførsel af viden.

Den årlige opfølgning sker blandt andet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og evalueringer.

Erhvervspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til erhvervspolitikken, finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2017 2018 2019 Tilskud Ringkøbing Fjord Erhvervscenter 3.345 3.345 3.345 Projektpulje, udviklingsmuskel 700 700 700 Tilskud Career Campus (tiltrækning) 91 91 91 Øvrige akt. Erhvervsservice/iværksætteri 157 157 157 Væksthuse (regionen) 1.116 1.116 1.116 Region Midt, EU-kontor 197 197 197 Produktionserhverv (vækstpuljen) *) 3.000 3.000 2.500 Erhvervsvækstforum (vækstpuljen) *) 4.500 4.500 4.500 I alt 13.106 13.106 12.606 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter – herunder Makerspace.

2020 3.345 700 91 157 1.116 197 2.500 4.500 12.606

Visionen for erhvervspolitikken er – Ringkøbing-Skjern Kommune vil samarbejde med det lokale erhvervsliv om at fremme en erhvervsudvikling, som sikrer et økonomisk bæredygtigt grundlag for det gode liv. Målsætninger vedrørende erhvervspolitikken er 1) Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører udvikle og drive erhvervsfremme, som styrker vækst i det lokale erhvervsliv. 2) Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører arbejde for at sikre attraktive rammevilkår for vækst i det lokale erhvervsliv. Mål (effekter)

Indsatser

1.1) For at understøtte vækst i områdets virksomheder ønsker kommunen at fremme udviklingen af en effektiv og ambitiøs erhvervsfremmeindsats baseret på erfaringer fra

1.1) Udvikling af Erhvervsservice 2.0. Klyngeinitiativ for metalindustrien.

26


ØKONOMI-

Mål (effekter) nationale og internationale klynginitiativer. 1.2) For at understøtte overlevelse og vækst i områdets iværksættervirksomheder ønsker kommunen at fremme iværksætterforløb, som løbende udvikles i overensstemmelse med den nyeste viden. 1.3) Der skal udvikles og drives en erhvervsfremmeindsats med særligt fokus på arbejdskraft og grøn omstilling, som tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation for at sikre, at den opleves relevant. 1.4) Kommunen vil fokusere på at fremmevækst i områdets erhvervsmæssige styrkepositioner (produktionsindustri, turisme, fødevarer og energi). 1.5) Kommunen vil fremme udvikling og drift af kapaciteten til at facilitere innovation og internationalisering. Det primære fokus i anvendelsen af denne kapacitet er realisering af erhvervsmæssige vækstpotentialer, eksempelvis indenfor og mellem områdets styrkepositioner, e-handel mm. 1.6) Kommunen vil agere ankerorganisation på strategiske samarbejder med vidensinstitutioner for at gøre vidensinstitutioner tilgængelige for områdets virksomheder. 1.7) Der etableres et partnerskab med uddannelses- og erhvervsaktører om at fremme entreprenørskab i hele uddannelsessystemet. 2.1) Der etableres et partnerskab med det lokale erhvervsliv om at påvirke nationale beslutningstagere til at styrke områdets adgang til elektronisk og fysisk infrastruktur af høj kvalitet. 2.2) Kommunen ønsker at levere en fleksibel og koordineret kommunal service over for erhvervslivet. 2.3) Der etableres et partnerskab med erhvervslivet om uddannelse og rekruttering for at fremme adgang til, og bosætning af, relevant arbejdskraft. 2.4) Kommunen vil aktivt benytte områdets erhvervsmæssige styrkepositioner i sin markedsføring af området som et godt sted at bo og arbejde.

OG

ERHVERVSUDVALGET

Indsatser

1.2) Kvalitetsudvikling af iværksætterrådgivningen. Inkubator Midt. KASK Entrepreneurship. 1.3) KUBE-samarbejde. GRO – Grøn Ressource Optimering.

1.4 og 1.5) Udvikling af Erhvervsservice 2.0. Ide-værkstedet på InnoVest.

1.6) Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet.

1.7) Innovation og læring i folkeskolen.

2.1) Interessenetværk og lobbyisme.

2.2) Erhvervskontakten.

2.3) Partnerskab om arbejdsstyrken og kompetencer. Career Campus. Ægtefællejob. 2.4) Markedsføring for lokalisering af virksomheder.

Opfølgning på om målene opnås vil ske ved løbende at arbejde med at kvalificere, igangsætte og nedlukke udviklingsprojekter for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de midler som bruges

27


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Landdistriktspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til landdistriktspolitikken, finansieres af særskilt afsat budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

Drift landdistriktsråd m.v. ”Landdistriktspulje” I alt

2017 34 605 639

2018 34 605 639

2019 34 605 639

2020 34 605 639

Visionen for landdistriktspolitikken er Vi skaber rum og rammer for at udvikle landdistrikternes potentialer og gode betingelser for bosætning, iværksætteri, erhvervsudvikling og turisme. Vi skaber sammenhængskraft mellem land og by og gode betingelser for et godt og sundt liv i balance. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder som landets største landdistriktskommune hele tiden for bedre rammebetingelser for landdistrikterne. Målsætninger vedrørende landdistriktspolitikken er 1) Vi vil skabe forståelse for det gode, sunde og trygge liv i balance i landdistrikterne. 2) Vi vil skabe gode rammer for samarbejde og fællesskab om at udvikle og udnytte landdistrikternes særlige muligheder og styrker. 3) Vi skaber relationer og samarbejde i og mellem sogne og landsbyer og centerbyer. Mål (effekter) Indsatser 1.1) Vi vil i samarbejde med relevante aktører øge kendskabet til landdistrikternes potentialer inden for bosætning, erhverv og turisme.

1.2) Vi vil fortælle de gode historier og dermed markedsføre landdistrikternes gode betingelser for et godt familieliv i balance.

1.3) Vi vil i landdistrikterne være åbne og byde nye borgere og virksomheder velkommen.

1.4) Landdistrikterne er et aktiv for Ringkøbing-Skjern Kommune og anvendes til at brande og markedsføre hele kommunen. 2.1) Vi vil med udgangspunkt i landdistrikternes særlige styrker inden for fødevarer, naturbårne aktiviteter og fællesskab udvikle kultur- og naturturisme og gode oplevelser.

1.1) Bosætning: Der gennemføres en analyse af til- og fraflytningsmønstre i kommunens landdistriktsområder. Med udgangspunkt i analysen gennemføres et idéudviklingsforløb med et antal borger- og sogneforeninger med sigte på at understøtte og videreudvikle lokale bosætningsindsatser. Erhverv: Den almindelige erhvervsfremmeindsats rettes også mod erhvervsudvikling i landdistriktsområdet. Turisme: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte turismemålsætningen og de medfølgende indsatser, der handler om at udvikle special interest turisme, som i høj grad også handler om indlandsturisme. Turisme: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte turismemålsætningen og de medfølgende indsatser, der hand-ler om at tilbyde turister lokale fødevarer som en del af oplevelsesproduktet, og dermed også handler om udvikling af indlandsturisme. 1.2) Kommunens nye marketingssekretariat udarbejder en marketingsstrategi for bosætning i hele kommunen. Med udgangspunkt i strategien udarbejdes og implementeres en marketingsplan rettet mod udvalgte segmenter i og uden for kommunen. Fokus er både på fastholdelse og tiltrækning af borgere. Såvel marketingsstrategi som marketingsplan vil også omfatte landdistrikterne, hvorfor en række aktører herfra vil blive involveret i formuleringen og implementeringen heraf. 1.3) Kommunens Landdistriktsråd bidrager til at etablere et netværk af velkomstambassadører, som dækker hele kommunen, og som sikrer, at tilflyttere alle steder i kommunen har mulighed for at få besøg af en lokal borger, som fungerer som tilflytter-guide og velkomst-guide. Indsatsen skal ses som en del af en samlet velkomstindsats for Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen og Landdistriktsrådet vil i samarbejde med borger- og sogneforeninger anvende sociale medier til synliggørelse og præsentation af lokale aktiviteter og bosætningsmuligheder i landdistrikterne. 1.4) Marketingssekretariatet tænker landdistrikternes potentialer (bosæt-ning, turisme og erhverv) ind i marketingsstrategien og anvender potentia-lerne aktivt i implementeringen af marketingsplanen. 2.1) Turisme: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte turismemålsætningen og de medfølgende indsatser, der handler om at udvikle special interest turisme, som i høj grad også handler om indlandsturisme. Turisme: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte turismemålsætningen og de medfølgende indsatser, der hand-ler

28


ØKONOMI-

Mål (effekter)

ERHVERVSUDVALGET

Indsatser

2.2) Vi vil styrke samarbejdet mellem borger- og sogneforeningerne og relevante aktører gennem etablering af lokale netværk og i samarbejde med kommunens turist- og erhvervsråd.

2.3) Vi vil fremme og arbejde fokuseret på synergier og helhedstænkning mellem miljø, økonomi, bosætning og jobs.

2.4) Vi vil arbejde sammen for at skabe gode aktiviteter for nuværende og kommende borgere.

3.1) Vi vil facilitere landsbyklynger. 3.2) Vi vil facilitere sjæle i at arbejde lokal udvikling og i værk.

OG

samarbejdende frivillige og ildlangsigtet med at indgå i net-

3.3) Vi vil fremme samarbejdet mellem sogne og landsbyer om at sikre gode betingelser for at opretholde bæredygtige aktiviteter, faciliteter og service, såsom skoler, foreninger, offentlig service. 3.4) Vi vil arbejde for en bedre mobilitet igennem fysisk og digital infrastruktur.

om at tilbyde turister lokale fødevarer som en del af oplevelsesproduktet, og dermed også handler om udvikling af indlandsturisme. Fødevare: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte udvikling og udbredelse af et stærkere brand af vestjyske fødevarer, som dels skal styrke erhvervsudviklingen på fødevareområdet og dels skal styrke turister og lokalbefolkningens værdisætning af vestjyske fødevarer. Naturadgang: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil understøtte, at der skabes øget adgang til naturen i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og turismemæssige kvaliteter i landområderne. Herunder vil Landdistriktsrådet hjælpe ed at få afdækket og registreret, hvilke stier der findes rundt i kommunen. 2.2) Landdistriktsrådet vil arbejde for at kunne fungere som bindeled i en række sammenhænge mellem kommunen og borger- og sogneforeninger og lignende organer i landdistrikterne. Et tæt netværk til borger- og sogneforeninger med flere skal blandt andet kunne dækkes gennem aktiv brug af hjemmeside, sociale medier og dialogmøder. Koblingen til kommunen sikres gennem møder i Landdistriktsrådet og øvrige kontakt med kommunen og herunder landdistriktskoordinatoren. Forbindelsen til Erhvervsrådet og Turistforeningen skal både styrkes gennem konkrete samarbejder som f.eks. omkring kortlægning af vandreruter på landet og indlandsturisme, samt gennem hyppigere møder og arrangementer med eksterne parter som f.eks. Erhvervsråd og Turismeråd. 2.3) Der etableres et klyngelandsby-samarbejdsprojekt med DGI og Realdania samt med udvalgte lokale borger- og sogneforeninger. Kommunen vil i samarbejde med Erhvervscenteret gennem gratis konsulentvirksomhed bidrage til lokale virksomheders omstilling til en øget grøn profil. Energi2020: Landdistriktsrådet og landdistrikts-koordinatoren vil indgå i samarbejder med kommunens energisekretariat om en omstilling fra fossil brændsel (f.eks. oliefyr) til vedvarende energi samt energirenovering, bl.a. med henblik på billig og grøn energi til borgere i landdistrikter. 2.4) Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil gennem borger- og sogneforeninger søge at bidrage til udfoldelse af fritidslivspolitikken, herunder bidrage ved afholdelse af større events og aktiviteter. Landdistriktskoordinatoren og Landdistriktsrådet vil bidrage ved initiativer i regi af markedsførings-sekretariatets bosætningsindsats, herunder bidrage i etablering og drift af sociale netværk særligt rettede mod bestemte grupper af tilflyttere og indbyggere. 3.1) Der etableres et klyngelandsby-samarbejdsprojekt med DGI og Realdania samt med udvalgte lokale borger- og sogneforeninger. 3.2) Vi understøtter uddannelse af frivillige i regi af Frivilligheds- og Ildsjæleuniversitetet. Aktiviteter og kurser bliver fremadrettet afholdt i dette regi men fortsat med fokus på, at der skal være særlige aktiviteter og kurser rettet mod landdistriktsområdet. Den kommunale indsats omkring byfornyelser, Landsbypuljen (tilskud til nedrivning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger) og udarbej-delse af helhedsplaner for byer og områder revideres med henblik på et øget samspil med lokale frivillige kræfter og Landdistriktsrådet. 3.3) Der etableres et klyngelandsby-samarbejdsprojekt med DGI og Realdania samt med udvalgte lokale borger- og sogneforeninger.

3.4) Der er afsat et stort millionbeløb til bedre digital infrastruktur (bredbåndsudbredelse i hele kommunen). Kommunen indgår i to partnerskaber med Erhvervscenteret med henblik på forbedring af h.h.v. den fysiske og den elektronisk infrastruktur i området.

Opfølgning på målene vil ske ved årlig måling via registerdata.

29


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Turismepolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til turismepolitikken, finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2017 Tilskud Ringkøbing Fjord Turistcenter 4.068 Pulje til helårsturisme 398 Øvrige aktiviteter, turisme 63 Turisme (vækstpuljen) *) 2.500 I alt 7.029 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter.

2018 4.068 398 63 2.500 7.029

2019 4.068 398 63 2.500 7.029

2020 4.068 398 63 2.500 7.029

Visionen for turismepolitikken er Vi er nordeuropæernes foretrukne helårs kystferiedestination, fordi vi står sammen om at udvikle vores historie, natur og kultur. Målsætninger vedrørende turismepolitikken er 1) Vi skaber stærke turismepartnerskaber mellem såvel offentlige- og private parter som lokale-, regionale- og nationale parter. 2) Vi skaber ambassadører ved at dyrke det gode værtsskab i alt, hvad vi gør. 3) Vi tilbyder oplevelser og produkter til nye og eksisterende målgrupper med udgangspunkt i NATURENS RIGE. 4) Destinationens strategiske markedsføring – Mærk Vesterhavet – understøtter værdierne i NATURENS RIGE. Mål (effekter)

Indsatser

1.1) Styrke de gode partnerskaber på tværs af turisterhvervet, destinationen og kommunen baseret på højt produktkendskab og udpræget sammenhæng.

1.1) Der afholdes en årlig inspirationstur med erhvervsaktører og byrådet. Der afholdes en årlig turismekonference med relevante turismetemaer. Der samarbejdes på tværs af hele kommunen, herunder samarbejdes med landdistriktsrådet, handelsrådet, erhvervscentret m.fl. i forbindelse med konkrete projekter, indsatser og temaer. 1.2) Samarbejde med relevante aktører på alle niveauer herunder Dansk Kystog Naturturisme, KL, Region Midtjylland, VisitDenmark, Partnerskab for Vestkystturisme, Danske Destinationer, Holmsland Klit Turistforening, landdistriktsrådet, handelsrådet, erhvervscentret, erhvervsaktører m.fl. 1.3) Gennem nationale kanaler arbejdes der aktivt på at forbedre turismeerhvervets vilkår. Kommunens administration deltager kontinuerligt i dette arbejde. Lokalt arbejdes der hen imod en proces omkring fællesgoder. Der forventes i løbet af politikperioden at afprøve én til flere modeller for frivillig fællesgode finansiering. 1.4) Medarbejderressourcer indgår i sekretariat. Borgmesteren deltager i bestyrelsen for partnerskabet. Kontoret placeres i Hvide Sande. 2.1) Fortælle de gode historier til politikere, borgere og turister. Der udarbejdes en hvidbog til politikere, bestyrelse, medlemmer og øvrige interessenter omkring projekternes resultater. Udkommer juni 2015. Årlig projektuge i kommunens folkeskoler/uddannelsesinstitutioner om turisme som erhverv. Der arbejdes aktivt for etablering af en turisme erhvervsklynge i Hvide Sande bl.a. i samarbejde med Partnerskab for Vestkystturisme og i tæt tilknytning til InnoVest og det videns- og forskningsmiljø, der skal skabes her. Målet er øget anvendt forskning i turismen, således at denne gøres målrettet og erhvervsrelevant. Der arbejdes endvidere på samarbejdsprojektere med bl.a. Aarhus Universitet. De lokale ildsjæle inden for turismeerhvervet skal understøtte og gennem f.eks. KUBE-samarbejdet, skal der skabes nye jobmuligheder. 2.2) I 2015 gennemføres projektet ”Værtskab i verdensklasse”.

1.2) Opbygge nye partnerskaber lokalt, regionalt og nationalt, der udbygger det samlede turismeudbud. 1.3) Kortlægge muligheder for øget samfinansiering af turismens fællesgoder.

1.4) Aktiv rolle i realiseringen af og arbejdet med Vestkystpartnerskab.

2.1) Fortælle den gode historie om området og turismen som et bæredygtigt væksterhverv.

2.2) Skabe grundlag for øget salg (både krydssalg og mersalg) igen-

30


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser

nem facilitering af netværk, produktudvikling og kompetenceløft af værdikæder i hele kommunen.

 Der arbejdes målrettet på igangsætning af større nationale projekter, bl.a. i regi af vestkystpartnerskabet, og særligt med fokus på mulighederne inden for speciel interest turisme. Igennem hele politikperioden arbejdes målrettet med netværks facilitering og kompetenceløft af turismeerhvervet. Endvidere samarbejdes med Dansk Kyst og Naturturisme om et nationalt kompetenceudviklingsprojekt for det danske kystturismeerhverv. 2.3) Der arbejdes målrettet med implementering af potentialeplanerne for Hvide Sande og Søndervis. Dette er en del af projektet værtskab i verdensklasse. Der arbejdes målrettet med udvikling af mini-destination Bork Havn. I projektet værtskab i verdensklasse udarbejdes en potentialeplan med henblik på igangsætning af en lokalplanproces. Samtidig undersøges mulighederne for igangsætning af et byfornyelsesprojekt. Der arbejdes målrettet på en øget sammenhæng mellem KRAFT og Ringkøbing. Der arbejdes på at skabe bedre sammenhænge mellem Vedersø Klit og Vester Husby på tværs af kommunegrænsen. Overordnet set samarbejdes på tværs af kommunen med villige aktører. 2.4) Der samarbejdes med Land, By og Kultur omkring en model for øget kvalitet og vedligehold af grundprodukt bl.a. toiletter, strandrensning, adgang til stranden m.v. Herunder afsøges muligheder for en forsøgsordning med fællesgode finansiering i samarbejde med Land, By og Kultur og erhvervet. I samarbejde med RKSK energipolitik, skal der arbejdes for energioptimering af feriehuse. I samarbejde med Land, By og Kultur afsøges muligheder for etablering af de sidste 9 km cykelsti på den sydlige del af Holmsland Klit. I samarbejde med Land, By og Kultur afsøges muligheder for implementering af en trafikplan for Hvide Sande og udarbejdelse af en trafikplan for Søndervig. I samarbejde med Land, By og Kultur tilrettes administrationsgrundlaget for skiltning. 3.1) Generelt fokuseres på at skabe en øget tilgængelig sengekapacitet i højsæsonen. Bl.a. gennemføres en kampagne målrettet feriehusejere med henblik på øget udlejning, godt værtskab og energirenovering. Der lobbyeres imod at feriehuse kan sælges til udenlandske statsborgere. Der arbejdes målrettet på en højere bebyggelsesprocent i sommerhusområderne, således at begrænsningen på 120 m² sommerhuse fjernes. Der arbejdes på at øge antallet af kort-ferie overnatningsformer, særligt i ydersæsonen. Administrationen understøtter turismeerhvervets interesser; bl.a. ved udarbejdelse af ansøgninger til Forsøgsordning for kyst og naturturisme hhv. Søndervig Feriepark og Porten til Vesterhavet. Gennem deltagelse i politiske netværk hhv. KL turismepolitiske netværk, Advisory Board for Dansk Kyst og Naturturisme samt tværnationale ad hoc arbejdsgrupper om f.eks. kystturisme planlægning. 3.2) Der samarbejdes med Land, By og Kultur omkring udvikling af rekreative faciliteter, stier mm. som understøtter speciel interest turisme baseret på de stedbundne potentialer for hhv. Cykel, Ride- og Vandreturisme, Lystfiskeri og Boardsport. Der samarbejdes med Land, By og Kultur omkring et kommunalt administrationsgrundlag for skiltning, rutemarkeringer, formidling mm. Der afsøges muligheder for at indgå i et nationalt projekt omkring turisme for alle – handicapturisme. 3.3) De rekreative faciliteter skal opkvalificeres således at de understøtter speciel interest turisme indenfor temaerne Cykel-, Ride- og Vandreturisme, samt Lystfiskeri og Boardsport. I samarbejde med erhvervet fokuseres på produktudvikling, øget service og øget værtskab i naturen målrettet nye kundesegmenter og nye markeder. 3.4) Der skal arbejdes konkret med indsatser, der udvikler og brander særlige lokale fødevarer, som en del af turismens oplevelsesprodukt. Stauning Whisky er et eksempel på et unikt produkt som er med til at brande hele området. Vi

2.3) Dyrke det gode værtskab i de to stærke vækstmotorer: Søndervig og Hvide Sande samt de fire minidestinationer: Vedersø, Ringkøbing, Skjern Å og Bork Havn.

2.4) Løfte kvaliteten i grundproduktet, så den understøtter prisniveauet og udviklingsmulighederne for nye produkter og oplevelser.

3.1) Vi arbejder for rammebetingelser, der understøtter et konkurrencedygtigt og bæredygtigt turismeerhverv.

3.2) Vi øger tilgængeligheden til naturen og kulturen for alle brugergrupper for at styrke turisme og bosætning.

3.3) Vi arbejder konkret med værdiskabende speciel interest turisme i hele kommunen med udgangspunkt i de stedbundne potentialer.

3.4) Vi tilbyder lokale fødevarer som en del af vores oplevelses-produkt.

31


ØKONOMI-

Mål (effekter)

3.5) Vi øger synligheden af og sammenhængen mellem eksisterende produkter og oplevelser i NATURENS RIGE.

4.1) Vi skaber et værdibaseret eksternt brand, som understøtter destinationens identitet. 4.2) Vi synliggør events, som har reason-to-go potentiale for eksisterende og nye målgrupper.

4.3) Destinationens markedsføring understøtter helårsturisme med fokus på Vestkysten og sammenhæng fjorden rundt.

4.4) Destinationens markedsføring har nær sammenhæng med værdier og indhold i kommunens bosætnings- og profileringspolitik.

OG

ERHVERVSUDVALGET

Indsatser skal skabe basis for at flere af denne type fødevareprodukter kan udvikles og skabe øget mulighed for de oplevelser, der knytter sig hertil. Turisterne skal i højere grad tilbydes ”Klap-en-ko” oplevelser og aktiviteter, hvor hele familien kan være med. Turisterne skal præsenteres for lokale fødevarer i restauranter og detailhandlen på feriestederne, både til indkøb på selve ferien og til at bestille hjemmefra efter ferien. 3.5) Samarbejder på tværs af turismens værdikæder, dvs. overnatning, bespisning, detailhandel, oplevelser og aktiviteter mm. skal styrkes, således at det bliver nemt og bekvemt for turisterne at finde relevante oplevelser og aktiviteter, transport, indkøb mm. Der skal arbejdes konkret med professionalisering af turismeerhvervet, således at der skabes grundlag for øget slag i egen virksomhed (mersalg), for øget salg på tværs af virksomheder (krydssalg) og for øget salg af dyrere varer (op-salg). 4.1) I samarbejde med erhvervet udarbejdes en ”Brand book”, et praktisk værktøj til virksomhederne, således at alle turismevirksomheder i hele destinationen kan benytte destinationens identitet som eksterne branding. 4.2) I et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Holmsland Klit Turistforening og KRAFT ansøges EU om finansiering til projektet ”Events som drivkraft for bosætning, profilering og turisme i Ringkøbing-Skjern Kommune”. Projektet er et delprojekt af et tværnationalt EU projekt EVINN II, hvor Aarhus Universitet er lead partner. Der afsøges muligheder for yderligere synliggørelse af events, begivenheder mm., som har relevans for turismen i hele kommunen via turistforeningens eksisterende platform. 4.3) Destinationen er fortsat førende drivkraft i Nord-see-kampagnerne på det tyske marked. Der skal igangsættes en øget markedsføringsindsats igennem vestkystpartnerskabet på de øvrige nærmarkeder. Der skal igangsættes en øget markedsføringsaktivitet på det danske marked sammen med Danske Destinationer og Dansk Kyst og Naturturisme. 4.4) Der koordineres løbende med kommunens bosætning- og profileringssekretariat. Der skabes en sammenhæng med ”NATURENS RIGE” gennem fælles værdier og indhold.

Videnspolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til videnspolitikken (Vidensudvalget), finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.).

Tilskud AU-HIH (videreførsel) Videnstrategi (videreførsel) Uddannelse/vidreudd. (vækstpuljen) Stærkere ungd.udd.miljøer (vækstpuljen) I alt

2017 344 3.011 1.500 300 5.155

2018 344 3.011 1.500 300 5.155

2019 344 3.011 1.500 300 5.155

2020 344 3.011 1.500 300 5.155

Visionen for videnspolitikken er – i 2018 har den videnorienterede indsats bidraget til at øge væksten primært i kommunens fire styrkepositioner og sekundært i de øvrige erhverv. Målsætninger vedrørende videnspolitikken er 1) Vi understøtter udvikling af borgernes generelle kompetencer. 2) Vi målretter kompetenceudviklingen, så væksten i vores fire styrkepositioner understøttes bedst muligt.

32


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

3)

Vi arbejder for adgang til - og anvendelse af – viden og kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. 4) Vi understøtter videnudveksling blandt virksomheder, organisationer og netværk. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet handlingsplan for området. Mål (effekter)

Indsatser

Dokumentation

1.1) Øget udbud af målrettede efter- og videreuddannelser.

Indsats 4.5: Innovest – videregående uddannelse. Gennem samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner styrkes udbuddet af viderog efteruddannelse med særlig fokus på at understøtte områdets erhvervsmæssige styrkepositioner. Indsats 4.17: Undersøgelse af virksomheders behov for uddannelse og kompetencer. 4.19: KUBE 2.0. KUBE er et frivilligt samarbejde mellem RKSK beskæftigelse, Erhvervscentret og UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern med det formål at tilbyde erhvervslivet én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet, for at kunne yde god service, der sikrer at den rette arbejdskraft er til rådighed for lokalområdets virksomheder. (Se også indsats 4.5) Indsats 4.2: VUB-samarbejde (samarbejde mellem Vejledning, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og Beskæftigelse) med henblik på at implementere Unge På Broen projektet. Indsats 4.3: Fremme af erhvervsuddannelser, Skills og DM i Skills 2018. Skills hylder den faglærte uddannelse gennem konkurrencer.

Udbud af videregående uddannelser (fuldtid/deltid)

1.2) Øget aktivitet og værdiskabelse i ”trekantens” arbejdsområde (samarbejdet mellem Beskæftigelse, Uddannelser og Erhverv).

1.3) Øget fokus på fremtidssikret uddannelsesvejledning i både grundskolen og ungdomsuddannelsen.

Indsats 4.9: Innovation og læring i folkeskolen. Indsats 4.16: Samarbejde om den nye vejledningsreform. På baggrund af nye nationale erhvervsfokuserede uddannelsesmål og generel øget satsning på EUD etableres et samarbejde som med målrettede indsatser skal lette valget og overgangen til ungdomsuddannelserne ved at give en bred forståelse af skiftet fra videnssamfund til videns- og produktionssamfund. Indsats 4.20: Overgange for digitale platforme mellem grundskole og ungdomsuddannelser med henblik på at sikre en nemmere overgang mellem uddannelsesniveauerne.

1.4) Vi hylder ildsjæle og talenter og hjælper dem bedst muligt frem i verden.

Indsats 4.4: Gym+ - Talentpleje for gymnasieelever. Der udvikles et talentsamarbejde mellem de seks gymnasier i kommunen.

2.1) Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af ungdomsuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.2) Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af efter- og videreuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.3) Med de fire styrkepositioner som pejlemærke tilvejebringes nye videns- og kompetence ressourcer.

Indsats 4.1: Tænketank – College – udvikling af et ungdomsuddannelsesmiljø, som kan tiltrække unge fra hele landet. Indsats 4.6: UCRS og turistorganisationerne tager et fælles initiativ med henblik på at tilrette kurser og uddannelsestilbud målrettet frontpersonale og kernemedarbejdere i turistbranchen. (Se også indsats 4.5) Indsats 4.7: Kompetencefonde. Der arbejdes for bedre udnyttelse af de økonomiske muligheder i kompetencefonde i forbindelse med efteruddannelse og opkvalificering, således at flere uddannes, så de-

Eksternt data, lokaltilpasning af data. Opfølgning på aktiviteter i KUBE.

Antal unge, der gennemfører en uddannelse. Aktiviteter forud for DM i SKills 2018. Tiltrækning af et regionsmesterskab. Antal deltagere i de innovative læringsaktiviteter. Antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Der er samlet set delt viden, der er fundet successer som er dokumenterede, og der er fundet områder med plads til forbedring. Antal programmer samt antal deltagende gymnasieelever i programmerne. Undersøgelsesresultat og en evt. fremtidig handlingsplan. Antal kurser og antal deltagere til akademideltidsuddannelse.

Antal informationsformidlinger.

33


ØKONOMI-

Mål (effekter)

OG

ERHVERVSUDVALGET

Indsatser res kvalifikationer målrettes virksomhedernes behov. Indsats 4.12: Career Campus. Der arbejdes løbende med at udvikle på konceptet omkring career campus. Der arbejdes tillige med at knytte eksisterende ordninger f.eks. ægtefællejob og frivilligguider tættere på stedet. Indsats 4.15: Efteruddannelse af udlændinge målrettet mod fastholdelse i området.

3.1) Der skabes bedre adgang til eksisterende ekspertviden inden for relevante arbejdsområder. F.eks. de fire styrkepositioner.

3.2) Der iværksættes forskningsprojekter som skaber ny viden, der er relevant og værdiskabende for området. 3.3) Der arbejdes for at bryde den geografiske binding og begrænsning i forbindelse med adgang til viden og undervisning. 4.1) Øget synliggørelse af de videnrelaterede og kompetencebaserede netværksmuligheder, der er i kommunen.

4.2) Øget samarbejde i brancheklynger. F.eks. i de fire styrkepositioner.

Indsats 4.21: Kortlægning af de unges ”tilbageflytning – mønster og værdier”. Kortlægningen skal danne grundlag for den markedsføringsindsats, der målrettet skal trække unge tilbage til RKSK efter endt uddannelse uden for kommunen. Indsats 4.22: Ny i Danmark. Branchepakker og evt. mikrolån. Afdækning af flygtninge og indvandreres erhvervs- og uddannelsesmæssige kompetencer og bringe borgere med truet arbejdsevne i selvforsørgelse. Indsats 4.23: Jobpakker i Beskæftigelse, Kontanthjælp, særlig indsats (KSI). Fore at få ledige kontanthjælpsmodtagere i arbejde, benyttes jobpakker som indsats. (Se også indsats 4.5) Indsats 4.10: AU-aftalen. Der er indgået en formel samarbejdsaftale med Aarhus Universitet. Formålet er at etablere et videnssamarbejde, der kan medvirke til udvikling af kommunale kerneydelser, bidrage til løsninger der skaber gode rammer for vækst i erhvervslivet og styrke interaktionen med studerende og dimittender fra Aarhus Universitet med henblik på bosætning. Indsats 4.11: Forskningens døgn. Landsdækkende vidensfestival der har til formål at øge borgerens interesse og forståelse for forskning og innovation. Forskningens døgn afholdes på Innovest. (Se indsats 4.10).

Indsats 4.14: Blended learning of fjernundervisning. Det tilstræbes, at der sættes fokus på mulighederne for hele uddannelsessegmentet i RKSK inden for online learning. (Se også indsats 4.5) Indsats 4.8: En ny innovationsfremmeenhed. Enheden skal beskæftige sig med konkrete virksomhedsnære projekter – produktet er fundraising og projekter. Målet er at skabe udvikling og innovation i eksisterende virksomheder og danne baggrund for etablering af nye virksomheder. 4.18: Information om uddannelser i RKSK. Udvikling af årlige initiativer, som informerer bredt om uddannelsesmulighederne i RKSK. Indsats 4.13: Øget samarbejde med metalvirksomhederne. Erhvervscentret vil etablere en metalklynge, hvor de enkelte virksomheder sættes sammen, der hvor der er potentialer indenfor f.eks. værdikædeoptimering, fælles indkøb og eksport.

Dokumentation Belægningsprocent på campus.

Antallet af unge med utilstrækkelige danskkundskaber ift. uddannelse skal klarlægges. Resultatet giver forståelse for, hvordan man kan motivere unge nyuddannede tilbage til området. Branchepakker skal få flere i ordinært arbejde. Muligheden for mikrolån er pt. i undersøgelsesfasen. Intern dokumenterer, hvilke forløb der er igangsat og hvor mange, der har gennemført de forskellige forløb. Antal igangværende projekter på de enkelte underprojekter.

Antal deltagere.

Antal kurser gennemført på ny platform og erfaringsdannelsen.

Etablerede samarbejder.

Deltagerantal.

Antal ”sammenkoblede” virksomheder eller klynger.

34


ØKONOMI-

OG

ERHVERVSUDVALGET

Energipolitik. Gennemførelse af indsatserne relateret til energipolitikken (Energirådet), finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.). 2017 2018 2019 2020 Energisatsning 2020 (videreførelse) *) 1.161 1.161 1.161 1.161 Energi (vækstpuljen) *) 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt 2.161 2.161 2.161 2.161 *) Dele af vækstpuljen er bevilget til konkrete projekter. Visionen for energipolitikken er – Ringkøbing-Skjern Kommune er 100% selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. Målsætninger vedrørende energipolitikken er 1) I 2020 udnytter vi lokale vedvarende energiressourcer i Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) I 2020 har vi en effektiv energi- og varmeforsyning baseret på vedvarende energi i RingkøbingSkjern Kommune. 3) I 2020 har vi reduceret og effektiviseret energiforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune. 4) Sammen skaber vi erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder. Handlingsplan for området er under udarbejdelse. Mål (effekter)

Indsatser

1.1) Vi vil producere lokal vedvarende energi ved at udnytte vindkraft, solceller, solvarme, biomasse og biogas med mere. 1.2) Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at udnytte vedvarende energi. 2.1) Ved energiforsyning forstås især elforsyning og gasforsyning, mens varmeforsyning har fokus på fjernvarme og individuel opvarmning. 2.2) vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at opnå en effektiv energi- og varmeforsyning basseret på vedvarende energi. 3.1) Vi har særligt fokus på energiforbrug i • Boliger og fritidshuse. • Virksomheder. • Transport. 3.2) Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at effektivisere energiforbruget. 4.1) Vi vil skabe grøn erhvervsvækst og beskæftigelse inden for feltet vedvarende energi. 4.2) Vi vil fremme vedvarende energiløsninger til gavn for borgere og virksomheder. 4.3) Vi vil via Energi2020 sætte Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet, både nationalt og internationalt. 4.4) Vi vil skabe aktørnetværk og indgå strategiske samarbejder med relevante parter. 4.5) Vi udarbejder Strategisk Energiplan og følger op på Energiregnskabet. 4.6) Energi2020 er forankret i Byrådet og er organiseret via Økono-miog Erhvervsudvalget i Energi-rådet og Energisekretariatet.

35


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for opgaverne under Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri samt et mindre område under Service og Digitalisering (Boligstøtte).

Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg varetager opgaver der relaterer sig til ældrepolitikken samt sundhedspolitikken

Ældreområdet Budgettet under ældreområdet ældrecentrene og hjælpemidler.

dækker

især

over

budgetmidler

til

hjemmeplejen,

sygeplejen,

Budgettets fordeling på hovedområder:

2017 Friplejehjem 5% Åkanden 0% Fælles 8% Nedlagte Selvejende 14% ældrecentre 0% Ældreboliger -3%

Hjælpemidler 6% Myndighed 3% Elever 3% Faglig Drift og Udvikling 3%

Madservice 1%

Områdekontor 1% Aktivitet 2%

Hjemmepleje 30%

Ældrecentre 27%

Budgetforudsætninger – Drift (1.000 kr.)

Budgetår

Ældrepolitikken

2017

2018

2019

2020

428.149

431.197

431.197

432.643

32.672

35.901

35.901

37.654

31.376

34.605

36.358

37.911

1.296

1.296

1.296

1.296

41.066

41.156

41.191

41.187

978

978

978

978

Ældreboliger

4.515

4.512

4.509

4.505

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

3.798

3.891

3.929

3.929

Leje af aflastningsboliger

2.211

2.211

2.211

2.211

26.923

26.923

26.923

26.923

2.641

2.641

2.641

2.641

24.115

24.115

24.115

24.116

Sundhed og Omsorg Fælles Øvrige sociale formål Myndighed Omsorgstandpleje

Hjælpemidler m.v. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende Faglig drift og Udvikling Faglig drift og Udvikling

4.750

4.750

4.750

4.750

12.770

12.770

12.770

12.770

Længerevarende uddannelse

455

455

455

455

Fælles sundhedsindsats

251

251

251

251

3.625

3.625

3.625

3.626

Elever

Hjælpemiddeldepot

36


SOCIAL-

(1.000 kr.)

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Budgetår

Støtte til frivilligt soc. arbejde (§18)

2017

2018

2019

2020

2.264

2.264

2.264

2.264

247.280

247.029

247.029

246.667

Områdekontoret

3.464

3.464

3.464

3.464

Aktivitetscentre

9.384

9.403

9.403

9.388

Ældrecentre

117.571

117.548

117.548

117.468

Hjemmepleje Madservice

127.563 2.155

127.563 2.155

127.563 2.155

127.548 2.155

Ældreboliger

Område Nord og Syd

-13.057

-13.304

-13.304

-13.556

Nedlagte ældrecentre m.v.

200

200

200

200

Åkanden

914

914

914

914

82.102

82.082

82.082

82.102

Plejehjemmet Bakkely

14.137

14.117

14.137

14.137

Ringkøbing Plejehjem

24.674

24.674

24.674

24.674

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

20.711

20.711

20.711

20.711

Friplejehjemmet Klokkebjerg

18.444

18.444

18.444

18.444

4.136

4.136

4.136

4.136

Selvejende og friplejehjem

Friplejehjemmet Stauning

Nye tiltag og budgetændringer for 2017 I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Sundhed og Omsorg, der relaterer sig til ældrepolitikken: Budgettilførsel: (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Forøgelse af budgettet til hjælpemidler Abonnementsudgifter i.f.m. nødkald

1.200 204

Normering til nødkald

1.200 204

1.200 204

1.200 204

285

285

285

285

Klippekort til ældre

1.000

1.000

1.000

1.000

Korrektion af demografiberegning til hjemmeplejen

3.189

3.256

3.308

3.362

100

100

100

100

75

40

25

10

-300

-120 -300

-120 -300

-120 -300

GPS trackere – ingen brugerbetaling Brugerkort til seniorcenter Besparelser: Partnerskab for sundhedsinnovation Elever i plejen Pulje afledt af konvertering af plejeboliger til ældreboliger

-1.085

Af yderligere ændringer er puljen til klippekort blevet omlagt fra en puljeindtægt til at være almindelig bloktilskud.

Ændringer, som følge af ændrede opgaveportefølje - DUT: DUT-sager: (1.000 kr.)

2017

Faste læger på plejecentrene Den ældre medicinske patient

200 1.500

2018 200 1.650

2019 200 1.700

2020 200 1.700

RKSK Finansieringsforslag: DUT-sager: (1.000 kr.)

2017

Annullere budgetbuffer

-1.000

2018 -1.000

2019 -1.000

2020 -1.000

Budgetforudsætninger - Anlæg (1.000 kr.) Pulje til mindre anlægsprojekter Mobile enheder i plejen Køb af hjemmeplejebiler 2017 Skjern Seniorcenter

Budget år

2017 -3 1.200 1.881 10.170

2018 325

2019 -182

2020 309

37


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Nye anlægsprojekter: 2017 Køb af hjemmeplejebiler 2019 Cykler i hjemmeplejen Holmehusene, hus 28 – ombygning Vorgod Ældrecenter – ovne Kølemadbil Åkanden – udskiftning af eksisterende Pakkemaskine Åkanden – udskiftning af eksisterende

239 146 147 450 1.500

2018

2019

2020

192

5.746 182

208

Aktivitetstal Antal plejeboliger kommunale selvejende friplejeboliger Kommunale ældreboliger Plejeboliger lønsum alm. plejeboligplads lønsum alm. aflastningsplads lønsum skærmet plads lønsum akut og kompleks plads lønsum plejekrævende ægtefælle Friplejeboliger – takst pr. døgn Friplejehjemmet Klokkebjerg Indirekte omkostninger Takst A Takst B Takst C Røde Kors Hjemmet Stauning Indirekte omkostninger Takst A Takst B Takst C Ledige plejeboligdage (klarmeldingsdato til indflytningsdato) Omsorgstandpleje antal borgere egenbetaling Mellemkommunale betalinger betalinger til kommuner, antal betalinger fra kommuner, antal Visiterede timer pr. uge budget (kommunale og frit valg lev.) besparelse antal borgere visiterede timer frit-valg leverandør visiterede timer kommunal leverandør visiteret tid pr. borger gennemsnit Hjemmesygepleje antal borgere Madservice pris pr. fuldkost pris pr. portion hjemmeboende Åkanden leverede fulddøgnsportioner Elever - dimensionering Hjælperelever Assistentelever Aktivitetsområdet antal daghjemspladser antal daghjemsbrugere antal brugere på de åbne tilbud antal frivillige antal besøg pr. uge

2016

2017

285 147 78 580

295 147 78 580

293.508 293.508 371.777 398.080 144.410

299.760 299.760 379.696 406.559 147.486

184 300 917 1.980

187 306 935 2.020

181 267 856 1.169 (2015) 1.678

184 272 873 1.192 (2016) 4.065

233 490

233 Ej kendt endnu

Pris pr. aktivitet

4.197

61 63 5.899 0 1.422 73 6.029 4,3

269.000 -308.000 6.010 0

1.042 3.473 55 (2015) 116.384

3.542 52

25 13

22 30 127.800

55 202 1.059 229 1.532

38


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Pris for medlemskort Hjælpemidler, gennemsnitlig udgift pr. borger Genbrugshjælpemidler Inkontinens- og stomihjælpemidler Diabetesartikler – type 1+2 (2017 er budget divideret med antal modtagere 2016)

2016

2017

407

407

5.384 5.143 2.428

5.625 4.052 2.679

Pris pr. aktivitet

Ældrepolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1 – Den aktive borger: Ringkøbing-Skjern Kommune vil fremme borgerens muligheder for at tage aktiv del i skabelsen af egne og andres velfærd. Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager sammen med borgeren til at skab rammer for meningsfulde relationer og fællesskaber. Målsætning 2 – Rehabilitering: Ringkøbing-Skjern Kommune vil styrke den rehabiliterende indsats, så den enkelte borger kan bibeholde et selvstændigt og meningsfuldt liv. Ringkøbing-Skjern Kommunes rehabiliterende indsats tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og hele livssituation, og bygger på et tæt samarbejde mellem borgere, pårørende og kommunens ansatte. Indsats

Dokumentation

Borgerne skal i højere grad tage ansvar for at mestre eget liv

Mål (effekter)

Kommunens medarbejdere har en fælles forståelse af den rehabiliterende indsats Udarbejdelse af individuelle handleplaner for den enkelte borger. Udredning med mål og indsatser tilrettelagt ud fra borgerens ressourcer

80% af de ældre, der modtager et rehabiliteringsforløb vurderer, at de har genvundet, udviklet eller vedligeholdt deres funktionsevne -

Alle borgere, bliver tildelt en kontaktperson, som holder borgeren i hånden gennem systemet

Den gode historie indsamles og deles Der tages stikprøver på udvalgte borgere – har de handleplaner og kvaliteten heri Efter endt forløb udleveres et spørgeskema til borgeren.

Sammenhæng til budget:

Et øget tværfaglig arbejde i den helhedsorienterende borgertilgang (hjælpere, assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, jobcenter) Rehabilitering har først og fremmest budget på Sundhedscentret (træning). Men også normering på ældrecentrene og visiterede timer til hjemmehjælp hører sammen med indsatserne

Efter endt forløb udleveres et spørgeskema til borgeren.

DBA – mål fra Direktionens strategiplan Et væsentligt mål fra Direktionens strategiplan er følgende: Vi nytænker kerneopgaven i samarbejde med borgeren. Konkret nytænkes kerneopgaven sygepleje og personlig pleje i samarbejde med borgeren. I den sammenhæng sættes også fokus på effekten af disse aktiviteter. Der tilstræbes i højere grad at koordinere på tværs i organisationen både internt i Sundhed og Omsorg; men også på tværs af fagområder. Desuden sættes fokus på effekten af disse aktiviteter. Målene fra Direktionens strategiplan er ligeledes påført indsatser, dokumentation, opfølgning samt evaluering. KPI’er – ledelsesinformationssystem. Nøgletallene har relation til budget og budgetopfølgning; men også delvis til ældrepolitikken. Nøgletallene er følgende: 1. Visiterede timer til den kommunale hjemmepleje og frit-valgs leverandører 2. Hjælpemidler

39


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

De to nøgletal har direkte sammenhæng til budgettet, hvor forbruget kan aflæses i den løbende budgetopfølgning. Der er en delvis sammenhæng til ældrepolitikken – den aktive borger og rehabilitering, idet begge i et vist omfang har indflydelse på de visiterede timer til hjemmepleje. Det betyder, at jo bedre det lykkes med implementeringen af indsatserne omkring den aktive borger og rehabilitering, jo mindre brug og dermed færre udgifter til visiterede timer. Det skal dog bemærkes, at mange andre faktorer spiller ind på udgiftsniveauet på området. Når KPI’erne er udviklet og der sker en løbende opdatering af tallene, kan disse drages med ind i de månedlige budgetopfølgninger.

Sundhedsområdet Budgettet, der vedrører sundhedspolitikken, dækker især over budgettet træningsområdet, misbrugsområdet samt medfinansiering af sygehusene.

til

Sundhedscentret,

Budgettets fordeling på hovedområder:

2017 Misbrugsafdeling 5% Træning 10% Sundhedsfremme og forebyggelse 2%

Sundhedscenter Vest 2%

Hospice 1%

Medfinansiering 79%

Budgetforudsætninger – Drift (1.000 kr.)

Budgetår

2017

2018

2019

2020

Sundhedspolitikken

247.058

247.502

247.502

247.642

Sundhed og Omsorg

198.279

198.776

198.776

198.795

195.140

195.637

195.656

195.656

Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsen Andre sundhedsudgifter (hospice) Sundhedscenter Vest Sundhedsfremme og forebyggelse

3.139

3.139

3.139

3.139

48.779

48.726

48.847

48.712

4.938

4.718

4.768

4.618

Træning

25.920

26.160

26.160

26.160

Misbrugsafdeling

13.409

13.380

13.409

13.409

4.512

4.468

4.510

4.525

Sundhedscenter Vest

40


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Nye tiltag og budgetændringer for 2017: I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Sundhed og Omsorg, der relaterer sig til sundhedspolitikken: Budgettilførsel: (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Hjerterehabilitering – overførsel til kommunerne Ambulant specialiseret træning Betaling for hospiceophold

878 -878 -300

638 -638 -300

638 -638 -300

638 -638 -300

Ændringer, som følge af ændrede opgaveportefølje - DUT: DUT-sager: (1.000 kr.)

2017

National lungesatsning Forløbsplaner for kronisk syge Kommunal medfinansiering – øget kapacitet, lungesatsning, bedre patientforløb

130 530 1.396

2018 180 530 1.674

2019 300 530 1.693

2020 530 1.693

Aktivitetstal: 2016 Antal genoptræningsplaner § 140 § 86 § 83a Sundhedsfremme og forebyggelse KOL, hjerte/diabetes Afklaringssamtale Godkendt til forløb Antal på holdtræning Klar-parat-start Antal på holdtræning Vederlagsfri fysioterapi antal personer, alm. fysioterapi antal personer, ridefysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusene) antal indlæggelser antal ambulante besøg antal sygesikringsydelser Hospice ophold pris pr. døgn budget til antal døgn Misbrugsafdelingen antal behandlede, alkohol antal behandlede voksne, stofmisbrug antal behandlede unge, stofmisbrug antal i substitutions behandling antal behandlede, kontaktperson antal behandlede, Housing First Botilbud – antal personer i løbet af året §107 Midlertidige ophold §108 Længerevarende ophold – SCV §108 Længerevarende ophold – S&O §110 Forsorgshjem

Forventet 2017

Pris pr. aktivitet

1.954 340 123

163 169 76 31 (2015) 743 95 (2015)

(2016 november) 750 98 (2016 indtil nov.)

10.405 136.865 716.796

10.601 133.856 715.700

1.976 1.550 døgn

1.986 1.067 døgn

1.986

172 146 17 21 30 47 10 3 2 65

Sundhedspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1 Mental Sundhed – med særligt fokus på øget robusthed og bekæmpelse af ensomhed. Målsætning 2 Bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen.

41


SOCIAL-

Mål (effekt) Andelen af borgere, som er sygemeldt med stress, depression og andre psykiske problemer, falder Andelen af unge, som ved udskolingsundersøgelse i 8. klasse oplever at have et godt liv, er på mindst 80 % Sammenhæng til budget: Andelen af borgere som har god selvvurderet trivsel og livskvalitet, bliver højere end de nuværende 76 % -

-

Andelen af borgere som føler sig uøn-sket alene, bliver lavere end de nu-værende 5,3% -

-

Sammenhæng til budget Andelen af borgere, som er fysisk ak-tive i hverdagen bliver højere end de nuværende 72% -

Sammenhæng til budget Antallet af medlemsskaber af idræts-foreninger og andre fællesskaber om-kring bevægelse i hverdagen stiger

-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Indsats De tilknyttede indsatser, dokumentation og opfølgning vil ske sammen med de relevante fagområder De tilknyttede indsatser, dokumentation og opfølgning vil ske sammen med de relevante fagområder

Dokumentation -

-

Det er sundhedscentret, der er tovholder; men i samarbejde med de øvrige fagområder De ældre borgere opfordres til at anvende måltidet som socialt samvær. Maden anvendes som et redskab til fællesskabet

Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?”

Belønningsstruktur i forhold til uddeling af paragraf 18-midlerne, så aktiviteter med inkluderende fællesskaber prioriteres højt. Fokus på kommunikation og tilgængelighed ved i højere grad at bruge facebook, borgerserviceskærme m.v. De ældre borgere opfordres til at anvende måltidet som socialt samvær. Maden anvendes som et redskab til fællesskabet Belønningsstruktur i forhold til uddeling af paragraf 18-midlerne, så aktiviteter med inkluderende fællesskaber prioriteres højt. Fokus på kommunikation og tilgængelighed ved i højere grad at bruge facebook, borgerserviceskærme m.v. De ældre borgere opfordres til at anvende måltidet som socialt samvær. Maden anvendes som et redskab til fællesskabet

Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?” Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?” Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?” Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?” Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?” Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?”

Der afholdes søndagsaktiviteter den sidste søndag i hver måned i samarbejde med DGI, Sundhedscenter Vest og naturvejlederne. Fokus på kommunikation og tilgængelighed

Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?” Sundhedsprofilen ”hvordan har du det ?”

Udvidet samarbejde med foreningslivet, private aktører og andre

Opgørelse af medlemsskaber i idrætsforeninger. Beskrivelse af eksisterende og nye fællesskaber om bevægelse i hverdagen

Fokus på kommunikation og tilgængelighed

KPI’er – ledelsesinformationssystem. Nøgletallet har relation til budget og budgetopfølgning; men også delvis til sundhedspolitikken. Nøgletallet er følgende: 3. Kommunal anvendelse af sygehusaktiviteter Nøgletallet har direkte sammenhæng til budgettet, hvor forbruget kan aflæses i den løbende budgetopfølgning. Når KPI’erne er udviklet og der sker en løbende opdatering af tallene, kan disse drages med ind i de månedlige budgetopfølgninger.

42


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Handicap og Psykiatri Fagområdet Handicap og Psykiatri består af staben specialteam samt 5 centre, der tilbyder botilbud, dagtilbud og bostøtte inden for det specialiserede område for over 18 årige. Det handler primært om personer med udviklingshæmning, senhjerneskade, sindslidelse, ADHD og Autisme.

Budgettets fordeling på hovedområder Budgettet for Handicap og Psykiatri består af tre elementer. Budgetramme A rummer driftsudgifterne for centrene og specialteam. Budgetramme B rummer boligdelen for almene boliger (huslejeindtægter) og endelig er der anlægsudgifterne. De tre budgetelementer fremgår af nedenstående figur. De enkelte budgetdele specificeres efterfølgende.

BUDGETRAMME A - CENTRENE OG SPECIALTEAM Center Vest 13,0% Specialteam 36,7%

Skelbæk Centret 11,7%

Center Bakkehuset 18,7%

Center for socialpsyk., ADHD og Autisme 11,3%

Handicap og Psykiatri (1.000 kr.) Centrene

Å-Center Syd 8,6%

2017

2018

2019

2020

179.200

179.447

179.382

179.505

Center Vest

36.945

37.123

37.101

37.124

Skelbækcentret

33.059

33.017

33.029

33.059

Center Bakkehuset

52.886

52.997

52.997

53.007

Å-Center Syd

24.463

24.463

24.463

24.468

Center for socialpsyk., ADHD og Autisme

31.847

31.847

31.792

31.847

103.915

102.692

102.692

102.567

Køb af pladser

128.222

127.999

127.999

127.999

Salg af pladser

-60.366

-60.366

-60.366

-60.366

Hjælpeordninger SEL § 95 og § 96

9.923

9.923

9.923

9.923

Kontaktperson/ledsageordn.SEL§97og98

1.813

1.813

1.813

1.813

Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion

894

894

894

894

Øvrige driftskonti

10.889

9.958

9.958

9.958

Demografi og strategi m.v.

12.146

Specialteam

12.215

12.146

12.146

Effektiviseringsbidrag

325

325

325

200

Total, Budgetramme A

283.115

282.139

282.074

282.072

-6.050

-6.173

-6.299

-6.428

-6.050

-6.173

-6.299

-6.428

Plejeboliger, VOK Total, budgetramme B Handicap og Psykiatri, anlæg

2.020

43


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Budgetramme A – Centrene og Specialteam Budgetramme A består af 5 centre, som alle er aftaleenheder med selvstændigt budgetansvar under fagchefen. Dertil kommer specialteam, som hører direkte under fagchefen. De samlede nettoudgifter på budgetramme A udgør i 2017 ca. 283 mio. kr. Budgetrammen falder hen over budgetperioden og ender således på ca. 282 mio. kr. i 2020. Isoleret set for centrene udgør budgettet 179 mio. kr. i hvert af budgetårene 2017-2020. Centrene er underlagt et ydelsespakkekoncept på hhv. botilbud, bostøtte og dagtilbud. Konceptet indebærer, at en del af centrenes budget er variabel og således afspejler det aktuelle behov. Budgettet varierer i henhold til den enkelte borgers plejebehov, hvorfor centrenes budgetter reguleres løbende igennem året i henhold til de faktiske visiteringer. Tanken er med andre ord, at midlerne følger borgeren. Budgettet til specialteam udgør ca. knap 103 mio. kr. i 2017 faldende til 102 mio. kr. i 2020. Faldet i budgettet skyldes at øvrige driftskonti falder fra 2017 til 2018 med ca. 1 mio. kr. Årsagen hertil skyldes projektansættelse af to udviklingskonsulenter, der ophører. På årets budgetkonference var der forståelse for de budgetmæssige udfordringer Handicap og Psykiatri går i møde de kommende år, idet området er præget af stigende nettotilgang. Derfor bevilgede byrådet 9,1 mio. kr. til regulering af specialteams budgetramme, samt 0,5 mio. kr. til ledsagelse til ferier. Udviklingstendenser Udfordringen for Handicap og Psykiatri er præget af en tilgang i brugergruppen, der overstiger afgangen. Det er en tendens, der ikke kun er gældende for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune, men for hele landet. Strategiplanen for de kommende år skal medvirke til at imødegå denne udvikling. I henhold til strategiplanen for Handicap og Psykiatri er der generelt fokus på at udvikle egen drift. Det er tanken at opføre fleksible boliger. Boligerne er fleksible i den forstand, at de fysisk kan flyttes til andre tilbud, hvis behovet ændrer sig i fremtiden. Det er således planen, at der i årene 2016 og 2017 skal opføres i alt 8 fleksible boliger. Derudover er der også fokus på at etablere mere bostøtte i stedet for botilbud. Bostøtte er mindre indgribende for den enkelte, forebyggende og samtidig mindre ressourcekrævende. Budgetramme B – Boligdelen ved almenboliger Budgettet til almenboliger omfatter kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under Handicap og Psykiatri. Budgetbeløbet på 6 mio. kr., udgør en andel af huslejeindtægten til dækning af renter og afdrag på boliglånet. Anlæg Foruden de tidligere vedtagne anlægsprojekter i Handicap og Psykiatri, er der i den kommende budgetperiode afsat 2 mio. kr. i 2017 til anlægsprojekter. 1,6 mio. kr. er øremærket fleksible boliger og 0,4 mio. kr. til mødelokaler på Rosengården. Nye anlægsprojekter (1.000 kr.) Mødelokaler til Rosengården i Skjern Fleksible boliger

2017 430 1.590

Foruden ovenstående har Handicap og Psykiatri iværksat flere anlægsprojekter i budgetåret 2016. Da flere af disse projekter endnu ikke er færdig, overføres de til budget 2017. Derfor fremgår de ikke af ovenstående oversigt.

Politikker – Mål, effekter og indsatser: Med udgangspunkt i den politiske vision ”Et godt liv med handicap”, er der i Ringkøbing-Skjern Kommune formuleret to overordnede politikker: -

Handicappolitikken

-

Politik for Handicap og Psykiatri

44


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

”Handicappolitikken” omhandler den mere generelle handicappolitik for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, imens ”Politik for Handicap og Psykiatri” er mere koncentreret omkring fagområdet. ”Handicappolitikken” vil ikke blive gennemgået yderligere, da politikken er tværgående og dermed gældende for hele kommunen. Der henvises til www.rksk.dk for mere information herom.

Politik for Handicap og Psykiatri Målsætning 1: Brugerne skal opleve, at deres ressourcer er i spil, så den enkelte kan bidrage med sit fulde potentiale og opnå øget selvstændighed og livskvalitet. Mål (effekt)

Indsats

Dokumentation

Mål 1: Øge anvendelsen af velfærdsteknologi og IT-løsninger

Hvert center iværksætter velfærds-teknologi og ITløsninger i henholdsvis bostøtte, botilbud og dagtilbud evt. med bistand fra projektleder. Initiativerne er evt. finansieret af investeringspuljen.

Anvendelsen af investeringspuljen til velfærdsteknologi og digitalisering og evt. andre midler. Dynamisk katalog over velfærdsteknologi og digitale løsninger, som også beskriver Fokusgruppeinterview om oplevet effekt af velfærdsteknologi og IT-løsninger.

Specialteam laver et dynamisk katalog over velfærdsteknologi og digitale løsninger til brugere og medarbejdere på centrene og i Specialteam, som også beskriver erfaringer ved brugen af løsningerne. Specialteam samarbejder på tværs i og uden for kommunen og videreformidler viden om velfærdsteknologi og digitale løsninger. Specialteam tænker velfærdsteknologi ind ved visitation. Fagområdet deltager i projekt med Aarhus Universitet om Mestring af eget liv (anvendelse af nye teknologier).

Opfølgning efterår 2016: I efteråret 2016 starter et projekt om virtuel bostøtte med 40 brugere og 15 medarbejdere. Der er givet midler fra velfærdsteknologi puljen til projekt Carendo og bostøtte via videosamtale.

Mål 2: Afdække brugernes behov ved anvendelse af voksen udredningsmetoden (VUM)

Fagområdet etablerer vidensdelingsgruppe på tværs af centrene og Specialteam ift. at implementere og ensarte brugen af VUM.

Ledelsesinformation fra Fokus. Ledelsestilsyn.

I nye sager udarbejder Specialteam en VUM, hvor både brugerens ressourcer og støttebehov afdækkes, og brugerne bliver inddraget. Herudover skal Specialteam kortlægge ressourcer i netværket omkring brugeren, hvorefter de indgår i en samlet vurdering. Rådgiver og kontaktperson skal ved hver opfølgning vurdere og aftale, om det er relevant at lave ny VUM i eksisterende sager. Specialteam udarbejder guide for gode mål med udgangspunkt i den nye vision – det aktive medborgerskab.

Referater fra Vidensdelingsgruppen. Drejebogen. Opfølgning efterår 2016: Der er etableret en vidensdelingsgruppe. Gruppen har revideret drejebogen for VUM og FKO.

Specialteam anvender tidsbestemte bevillinger i større omfang. Centrene udarbejder delmål på baggrund af indsatsformål og indsatsmål i bestillingen.

45


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Mål (effekt)

Indsats

Dokumentation

Mål 3: Synliggøre brugernes potentiale ved anvendelse af faglige kvalitetsoplysninger (FKO)

Fagområdet etablerer vidensdelingsgruppe på tværs af centrene og Specialteam ift. at implementere og ensarte brugen af scoren. Rådgiver fastsætter en score ved visitationen for hvert indsatsmål, som centrenes medarbejdere har fokus på i arbejdet med indsatsmål.

Ledelsesinformation fra Fokus. (effekt)

Rådgiver og kontaktpersoner italesætter og fastsætter altid scoren ved opfølgning. Rådgiver og kontaktperson inddrager brugeren i FKO.

Ledelsestilsyn. Referater fra Vidensdelingsgruppen. Drejebogen. Opfølgning efterår 2016: Der er etableret en vidensdelingsgruppe. Brugerne inddrages i FKO, hvor det er muligt.

Mål 4: Udbyde dagtilbud og beskæftigelse, som understøtter, at brugerne anvender deres fulde potentiale

Den enkelte brugers ønske om dagtilbud og beskæftigelse samt udviklingspotentiale bliver af rådgiver afdækket ved VUM og FKO, og der er fokus på at sætte udviklingsmål.

Antal fleks- og skånejobs.

Centrene har fokus på fleksibilitet i dagtilbuddene, således at de bedst muligt kan imødekomme brugernes ønsker og interesser.

Fra §104 til §103/skånejob.

Centrene styrker indsatsen for at bistå brugerne med at finde egnet arbejdsplads til et skånejob. Endvidere er centrene behjælpelige med at finde egnet arbejdsplads til fleksjob for at finde arbejdsfunktioner så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. Det sker i samarbejde med Jobcentret.

Målsætning 2: Vi styrker relationer som en ressource. Mål (effekt) Indsats Mål 1: Synliggøre ressourcer hos brugerne

Fastholdelse i jobbet.

Fra §103 til ordinær beskæftigelse. Ledelsestilsyn. Opfølgning efterår 2016: Den 1. maj 2016 er 6 brugere fra dagtilbud i Å-Center Syd visiteret fra §104 til §103 tilbud.

Dokumentation

Hvert center iværksætter indsatser, som synliggør brugernes ressourcer i bostøtte, botilbud og dagtilbud.

Afholdte temamøder.

Rådgiver og centrene har fokus på, at bruger også kan være frivillig.

Opgørelse af nye initiativer.

Fagområdet holder temamøder i samarbejde med bl.a. Psykinfo samt temaaftener for andre målgrupper herunder personer med senhjerneskade.

Opfølgning efterår 2016: Der er afholdt temamøde september 2015 om ADHD, i april 2016 om angst, september 2016 om borderline, oktober 2016 Sindets Karavane.

Brugerfortællinger.

Frivillighed tænkes ind i visitationen.

46


SOCIAL-

Mål (effekt)

Mål 2: Skabe rammer for de gode relationer mellem brugere, pårørende og frivillige

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Indsats

Dokumentation

Hvert center skal i bostøtte, botilbud og dagtilbud have indsatser for gode relationer mellem brugere, pårørende, frivillige (både unge og ældre) og det øvrige civilsamfund, som giver værdi for brugerne. Specialteam anvender oversigten over frivillige tilbud for målgruppen aktivt ved henvendelser. F.eks. sender vi link med til oversigten ved kvitterings-skrivelse til bruger.

Flere brugere vil gerne være frivillige og være noget for andre. Brugerfortællinger. Opgørelse af nye initiativer. Opfølgning efterår 2016: Der er ved at blive lavet en særskilt hjemmeside for frivillige tilbud. Der er en liste med de frivillige tilbud. Centrene og rådgiverne har listen, og den er lagt på kommunens hjemmeside.

Målsætning 3: Vi benytter naturen som en aktiv ressource i hverdagslivet. Mål (effekt) Indsats Mål 1: Anvende naturen som et aktiv i brugerens hverdag

Dokumentation

Hvert center skal i bostøtte, botilbud og dagtilbud have fokus på at anvende naturen i aktiviteterne for at fremme mental og fysisk sundhed og som metode til at opnå målene i brugerens handleplan. Specialteam synliggør tilgængelighed og mulighederne for at anvende naturen i samarbejde med Land, By og Kultur samt Sundhedscenter Vest. Specialteam og centrene nytænker rammerne for mødet med brugeren, herunder inddrage naturen for at fremme en bedre kontakt.

Opgørelse af aktiviteter i naturen Katalog over tilgængelighed og anvendelsesmuligheder i naturen. Opfølgning efterår 2016: Der bliver lavet en app (Naturens Rige App) over tilgængelighed og anvendelsesmuligheder i naturen. Den laves i et samarbejde mellem Land, By og Kultur, Sundhedscenter Vest og Handicap og Psykiatri.

Målsætning 4: Vi udvikler vores metoder og tilbud, så de understøtter et sundt og aktivt liv. Mål (effekt) Indsats Dokumentation Mål 1: Anvende metoder som fremmer udviklingen af brugernes ressourcer

Hvert center anvender indenfor bostøtte, botilbud og dagtilbud metoder, som fremmer udviklingen af brugernes ressourcer evt. med bistand fra projekt-leder. Fagområdet deltager i projekt med Aarhus Univer-sitet om Mestring af eget liv (mødet med borgeren).

Opgørelse og effekt-måling af nye initiativer, som er taget i brug. Opfølgning efterår 2016: Projektleder i Specialteam arbejder i samarbejde med centrene med nye midlertidige tilbud (3 på spring) samt Ung i træning. Der arbejdes på en ny tilgang til visitation og nyt tilbud til kortere forløb bla.

47


SOCIAL-

Mål (effekt)

Mål 2: Udvikle og tilpasse tilbud til fremtidens behov

Mål 3: Medvirke til at skabe sammenhæng i tilbud på tværs af kommunen

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Indsats

Dokumentation

Specialteam i samarbejde med centrene udarbejder hvert år en strategiplan, der beskriver anlægsbehov. Fagområdet tænker velfærdsteknologi og It-løsninger ind, når vi bygger nye tilbud eller renoverer.

inspireret af Esbjerg og Horsens Kommuner. Strategiplan for udvikling af egne tilbud. Opfølgning efterår 2016: Der er udarbejdet en strategiplan, og anlægsønskerne er bevilliget. Der ind tænkes velfærdsteknologi i tilbuddene efter behov.

Viden og Strategi måler løbende tilfredsheden med overgangen fra barn til voksen ved at sende spørge-skemaer til de unge og pårørende. Vi udvikler samarbejdet løbende med fokus på at optimere arbejdsgangene.

Løbende svar på spørgeskemaer fra brugere og pårørende om tilfredsheden i overgangen fra barn til voksen.

Fagområdet etablerer nye samarbejdsrelationer efter behov og optimerer eksisterende samarbejder, herunder: Koordineret indsats for personer med dobbelt diagnoser, team misbrug og psykiatri/projekt med CBS. Rehabiliteringsteam. Hjerneskadeteam. Forløbsprogram for angst og depression. Samarbejde med Sundhed og Omsorg, herunder temadag den 14. september 2015 for undersøgelse af potentiale for indsatser.

Dagsorden og referat fra temamøde med Sundhed og Omsorg.

Fagområdet har lederfokus på at støtte medarbejdere i det tværfaglige samarbejde.

Fokusgruppeinterviews i forhold til andre samarbejdsrelationer. Opfølgning efterår 2016: Der er igangsat en spørgeskemaundersøgelse til de unge og pårørende vedr. overgangen fra barn til voksen. Der gøres indsatser på at have gode relationer mellem Specialteam og de øvrige samarbejdspartnere/teams.

Aktivitetstal I tabellen neden for fremgår udvalgte aktivitetstal for Handicap og Psykiatri. Aktivitetstallet ”ydelsespakker” viser noget om det gennemsnitlige antal ansigt-til-ansigt timer der tildeles borgerne efter ydelsespakkekonceptet. Aktivitetstallene ”Køb”, ”Salg” og ”Egne” viser noget om de gennemsnitlige udgifter Handicap og Psykiatri har til henholdsvis køb af pladser i andre kommuner, salg af pladser til andre kommuner og udgifter til egne pladser i egen kommune. Salget af pladser har været faldende igennem flere år, hvilket skyldes at der rundt omkring i kommunerne er stor fokus på egen drift, hvorfor flere kommuner vælger at etablere egne tilbud i stedet for at købe ydelsen. Ringkøbing-Skjern Kommune har samme fokus, men det forudsætter, at der er tomme pladser i kommunen til de pågældende borgere. 2015 (Pr. oktober)* Ydelsespakker, gns. pakkestørrelse i timer* Bostøtte Botilbud Dagtilbud

ATA Timer/bruger 1,8 21,6 4,9

2016 (Pr. oktober) ATA Timer/bruger 1,8 22,0 4,9

2017 (Budget) 1,9 22,0 5,0

48


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Brugere i egne tilbud* Antal brugere i bostøtte Antal brugere i botilbud Antal brugere i dagtilbud Salg af botilbud til andre kommuner/regioner Antal Gennemsnitsindtægter i tkr./plads Køb botilbud i andre kommuner/regioner Antal Gennemsnitsudgifter i tkr./plads Egne botilbud Antal Gennemsnitsudgifter i tkr./plads

478 237 309

486 231 305

509 231 295

159 353

156 351

-

168 598

166 660

-

159 462

158 462

I nedenstående diagrammer, fremgår udviklingen i botilbud og bostøtte i perioden 2014-2016. Diagrammerne viser, at bostøtten er steget med 27,80% over en 3-årig periode. Det er især pakke 0-3, som er de lave pakker, der samlet set er steget, hvorimod pakke 4-5, som er de høje pakker, samlet set næsten er status que.

Bostøtte 2014-2016 250

200

150

100

50

0

Pakke 0

Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakke 5

Pakke 6

Pakke 7

2014

5

52

155

80

51

25

5

1

2015

14

70

226

87

36

18

5

1

2016

15

63

236

101

42

15

5

1

2014

2015

2016

På botilbudsområdet, har der over den 3-årige periode, været et lille netto fald på 2 personer. Desuden ses det, at der fra 2015 til 2016 er sket en ændring i ydelsespakkerne, således at der er en stigning i de høje pakker, mod et fald i de lave.

49


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Botilbud 2014-2016 70 60 50 40 30 20 10 0

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakke 5

Pakke 6

Pakke 7

Pakke 8

2014

5

17

47

49

42

60

15

2015

5

18

46

54

42

58

16

2016

5

16

40

53

46

62

15

2014

2015

2016

Ud over de almindelige pakketildelinger, er der borger som ikke kan passes ind i en pakke. Til disse personer gives der tillægsydelser, i form af mere ATA-tid (ansigt-til-ansigt).

Tillægsydelser & individuelle takster 2014-2016 1.800 1.584

1.600

1.498 1.391

1.400 1.200

1.087

1.155 1.132

1.000 800 600 452 400

304

343

200 Tillægsydelse ATA-tid (Pakke 7)

Individuel ATA-tid (Pakke 8) 2014

2015

I alt

2016

50


SOCIAL-

OG

S UNDHEDSUDVALGET

Over den 3-årige periode, er der grundet besparelser, justeret i timeprisen, tildelingsprocenten og timerne på de enkelte pakker. I 2014 var timeprisen således 315, med en tildelingsprocent på 95%. I 2016 er timeprisen på 312, med en tildelingsprocent på 98,50%. Følgende pakker er blevet reduceret i ATA-tid: Pakke 3; -0,50 time Pakke 4; -0,50 time Pakke 5; -1,00 time Pakke 6; -0,75 time Pakke 7; -1,50 time

Service og Digitalisering Budgettet under området dækker over budgetmidler til begravelseshjælp, befordring, personlige tillæg, boligstøtte og udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån. Der er afledte virkninger på kommunens udgifter til bl.a. boligstøtte grundet kontanthjælpsloftet. Budgettet er blevet DUT-reguleret med -1.630.000 kr. i 2017, - 1.509.000 kr. i 2018, -1.257.000 kr. i 2019 – 2020. Endvidere er personligt tillæg DUT-reguleret med årligt 149.000 kr. fra 2019.

Budgettets fordeling på hovedområder Andre sundhedsudgifter 6,3% Personlige tillæg 14,8%

Øvrige sociale formål 0,4% Boligsikring 28,8%

Boligydelse 49,7%

Budgetforudsætninger – Drift Budgetår I alt

2017

2018

2019

2020

44.515.000

44.946.000

45.049.000

45.049.000

Andre sundhedsudgifter

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Personlige tillæg m.v.

6.577.000

6.577.000

6.428.000

6.428.000

Boligydelse til pensionister

22.137.000

22.258.000

22.510.000

22.510.000

Boligsikring

12.801.000

13.111.000

13.111.000

13.111.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Øvrige social formål

51


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager opgaverne i forhold til flygtningsområdet, sygedagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, førtidspension samt de forsikrede ledige.

Beskæftigelsesområdet Budgettets fordeling på hovedområder

2017 (EKSKL. FLYGTNINGEOMRÅDET) Driftsudgifter 6% Ledighedsydelse 3% Ressourceforløb/job afklaringsforløb 8%

Driftsudgifter til Adagpengemodtagere 2%

Seniorjob 1%

Beskæftigelsesordninger 1% Førtidspension 35%

Løntilskud til personer i fleksjob 12% Revalidering 3% A-dagpenge 11%

Sygedagpenge 9% Kontanthjælp 9%

Budgetforudsætninger fordelt på hovedområder - drift

Budget 2017

Førtidspension

263.775.000

Sygedagpenge

67.234.000

Kontanthjælp

70.578.000

A-dagpenge

81.264.000

Revalidering

25.254.000

Løntilskud til personer i fleksjob

88.544.000

Ressourceforløb/jobafklaringsforløb

57.300.000

Ledighedsydelse

24.754.000

Driftsudgifter

45.609.000

Driftsudgifter til A-dagpengemodtagere

14.916.000

Seniorjob Beskæftigelsesordninger Total beskæftigelse ekskl. Flygtningeområdet

6.853.000 4.601.000 750.682.000

Generelt Det samlede budget for Beskæftigelsesudvalget er for 2017 blevet beskåret med ca. 22 mio. kr. Det skyldes, at landets kommuner under èt generelt har haft lavere udgifter til overførselsindkomster i 2015 end forventet, hvorfor kommunens udgiftsramme for 2017 er nedsat med 22,2 mio. kr. Besparelserne forventes fundet ved, at • Udgifterne til forsikrede ledige fortsat er meget lave

52


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Udgifterne til sygedagpenge forventes nedbragt med 13 mio. kr. årligt som følge af den forstærkede indsats, der har været iværksat i 2016. • En forventning om, at en beskæftigelsesrettet indsats for flygtninge vil munde ud i selvforsørgelse for en større del af de ankomne flygtninge. Fælles for disse forventninger er imidlertid, at det alt sammen er afhængig af landets generelle økonomi og af det kommende års flygtningstilstrømning. •

Målepunkter Der er valgt enkelte målepunkter med henblik på konkret at kunne vurdere, hvorvidt de tiltag, der løbende sættes i værk har den ønskede effekt. I 2017 er der primært fokuseret på målepunkterne: • antal borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der forsørges via offentlige ydelser, samt • en gennemsnitlige varighed på sygedagpengesager. Målepunkt ”Hvor mange borgere er der på offentlig forsørgelse” Alle ydelser: A-dagpenge, Særlige uddannelsesydelse, Arbejdsmarkedsydelse, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Revalidering, Forrevalidering, Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Ledighedsydelse, Fleksjob, Førtidspension, Efterløn. Ringkøbing-Skjern

Antal personer

Antal fuldtidspersoner

Fuldtidspersoner i pct. af Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år befolkningen 16-66 år

September 2013

8.320

7.674

27,4

21,1

September 2014

8.013

7.410

26,4

20,4

September 2015

8.031

7.429

26,5

20,4

September 2016 Kilde: Jobindsats

7.583

7.125

25,4

19,6

Målet er, at der fortsat vil være et fald i andelen af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år, der forsørges via offentlige ydelser. Målepunkt ”Gennemsnitlig varighed på sygedagpengesager” Ugenummer 2014 2015 45 46 47 48

31,3 31,3 31,1 31,5

29,6 29,5 29,6 29,3

2016 22,6 22,2 22,4 23,1

Den gennemsnitlige varighed for sygedagpengesager er faldet fra 31,5 i uge 48/2014 til 23,1 på samme tid i 2016. Målet er, at den gennemsnitlige varighed skal kunne holdes på samme niveau for samme periode 2017.

Beskæftigelsespolitik – Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Borgeren tager ansvar for egen beskæftigelsessituation. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer tilrettelægges en indsats, der understøtter borgerens motivation, ejerskab og ansvar. Mål (effekter)

Indsatser

 Flere unge skal have en uddannelse. Færre på offentlig forsørgelse.

 Fokus på motivation og holdningsændring, herunder at alle job har værdi for samfundet. En aktiv indsats over for alle, der risikerer førtidspensionering, herunder øget krav til aktivering af risikogrupperne. Fokus på borgerens ressourcer og muligheder frem for begrænsninger A-dagpengemodtagere: Der skal være en individuel tilgang til borgeren allerede fra start, for at vurdere risiko for langtidsledighed. Indsatser iværksættes efter behov Borgeren tilbydes enten praktik eller løntilskud, herunder mulighed for vejledning og opkvalificering Øget samarbejde med A-kasserne

53


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser Tidligere indsats for at nedbringe antallet af langtidsledige ved at iværksætte en målrettet indsats allerede efter 7-8 måneders ledighed Øget fokus på ledige udlændinge som modtager dagpenge Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Borgeren deltager i jobklubber i de første 6 måneder Hvis borgeren har været ledig mere end et år, aftales et møde med borgeren for at høre borgerens syn på det videre forløb. Tilbud kan være virksomhedscentre eller en jobpakke (kan være et AMU-forløb eller praktik) Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: Der er bevilget tilskud fra puljen for Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb til et projekt i 2017 og 2018, hvor der arbejdes målrettet med implementering af den virksomhedsrettede indsats. Projektet er med til at skabe det bedst mulige udgangspunkt for, at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en virksomhedsrettet indsats med målet om et ordinært job og dermed øge deres fremtidige jobmuligheder. Borgere i fleksjob: Gennem opfølgningssamtaler er der fokus på fastholdelse og progression i fleksjob på meget få timer. Borgere på Ledighedsydelse: Jobkursus ”Fokus på fleksjob” Kurser på Huset Venture Jobklubber – hvor der er mere fokus på personlige kompetencer Virksomhedspraktik Fokus på at borgere som modtager ledighedsydelse er aktiv jobsøgende Førtidspensionister: Dialog med borgere som modtager førtidspension og som ønsker at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Herunder særlig fokus på at hjælpe flere borgere på FØP med at finde et job med løntilskud (skånejob). (Også jfr. målet i Handicappolitikken om, at inddrage handicappede i arbejdsstyrken)

Opfølgning på målene vil være igennem Jobindsats.dk. Målsætning 2: De omkringliggende ressourcer inddrages i indsatsen. Mål (effekter) Synliggøre hvilke omkringliggende ressourcer som inddrages.

Indsatser Fokus på et fortsat både bredt, tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, UU, arbejdsmarkedets parter, læger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd, handicaporganisationer mm. Inddragelse af frivillige i indsatsen Beskæftigelse og de faglige organisationer/A-kasser vil fortsat samarbejde om tiltag, som kan reducere antallet af langtidsledige, herunder udvikle og iværksætte jobrettede tilbud til de langtidsledige. Fælles strategisk samarbejde mellem de otte vestlige jobcentre med det formål, at sikre en optimal servicering af virksomhederne i områderne. Dialog med virksomhederne for at skabe bedre forståelse for, hvilke kompetencer og uddannelser erhvervslivet efterspørger, som bl.a. skal medvirke til at sætte retningen for udviklingen af det lokale uddannelsesudbud.

Målsætning 3: Helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Mål (effekter) Flere unge skal have en uddannelse. Færre på offentlig forsørgelse.

Indsatser En helhedsorienteret indsats over for de unge med tæt samspil mellem Beskæftigelse, UU, Uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører, der omgiver den unge. En tidlige sammenhængende og helhedsorienteret indsats allerede inden den unge bliver 18 år. En tværfaglig og helhedsorienteret indsats med fokus på borgerens behov, og hvor der er gennemsigtighed i forhold til de aktører, der er omkring borgeren. Samarbejde mellem Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg om konkrete tilbud/tiltag. Fortsat arbejde for at udbrede kendskabet til den værktøjskasse af tilbud, herunder: Fastholdelseskonsulenterne, mulighed for hjælpemidler, mulighed for

54


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Mål (effekter)

Indsatser personlig assistance (også jf. målet i handicappolitikken om at inddrage handicappede i arbejdsstyrken) Fokus på revalideringsmuligheder Aktivitetsparate: Ny-tilmeldte aktivitetsparate over 30 år tilmeldes ”Vejen”. Forløbet er en blanding af arbejde på værkstederne, træning og motiverende samtaler. Forløbet er op til 26 timer pr. uge Projekt ”Derudad” målrettet kvinder med depression og/eller angst, som har problemer med at overskue hverdagen, således at de kommer til at fungere bedre og derved efterfølgende kommer i enten uddannelse eller i job. Af øvrige tilbud kan være: Værestedet, Værksteder under Handicap & Psykiatri, Virksomhedscentre, Virksomhedspraktik, Mentor og Produktionsskolen. Fokus på beskæftigelse i forhold til de jobs der trods alt er, og som ikke kræver særlige kvalifikationer. Etablere et rummeligt socioøkonomisk produktionssted evt. i samarbejde med Huset Venture. Aktivitetsparate – under 30 år: Tilbud for målgruppen tilrettes i samarbejde med øvrige fagområder. Borgere skal være i tilbud det meste af tiden. Det kan f.eks. være Misbrugsprojekt i samarbejde med Sundhedscenter Vest eller Produktionsskolen. Der er udviklet et samarbejde med berørte fagområder med mere fokus på borgere i alderen 16-18 år. Kontanthjælpsmodtagere som er underlagt skærpet rådighed (225 timers regel som betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde minimum 225 timer indenfor et år): Jobklub som tager afsæt i borgerens behov, kompetencer, erfaringer og ønsker. I Jobklubben vil borgeren blive præsenteret for fakta omkring efterspørgsel på arbejdskraft, hvor og hvordan de forskellige brancher rekrutterer og hvad arbejdsgiverne ser på i ansøgninger og ved jobsamtalen. Borgere på ressourceforløb: Borgere på ressourceforløbsydelse kan tilbydes: Mentor, Vejledning og opkvalificering, Helbredsvurdering, Jobkonsulentydelse, Psykolog, Løntilskud, Motionstilbud, Tilbud hos KompetenceCentret, Tilbud hos Sundhedscentret, Tilbud hos Handicap & Psykiatri/Rosengården og Huset Venture Der er bevilget tilskud fra puljen for Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb til et projekt i 2017 og 2018 hvor der arbejdes målrettet med implementering af den virksomhedsrettede indsats, så der skabes det bedst mulige udgangspunkt for, at flere ressourceforløbspersoner får en virksomhedsrettet indsats. Der samarbejdes med Erhvervsskolen Vestjylland om vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik. For borgere som forventes at komme i et ressourceforløb er der et tilbud ”Find ressourcerne” som skal forberede borgeren inden deres møde i Rehabiliteringsteamet, herunder medvirke til at borgeren får mere ejerskab for egen livssituation, og bliver bevidst om hvilke tilbud, der bringer borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Borgere på sygedagpenge og jobafklaring: Fastholde og udvikle den nye model og de gode resultater for 2016 baseret på bl.a. følgende: Effektivisering, specialisering, stordrift, tidlig og forebyggende indsats, kompetenceudvikling og udvidelse af den faglige ledelse og sparring. Tilbud på Kompetencecentret: • Afklaringstilbud / Udvikling og Karriere afklaring. For borgere som er usikre på fremtidig tilhørsforhold til arbejdsmarkedet • Aktiv sygemelding / optræning af arbejdsevnen • Motion og bevægelse for borgere der ønsker at forblive fysisk aktive, trods sygdom, smerter og andre helbredsmæssige begrænsninger. Ligeledes deltidssygemeldte og i kombination med praktik eller indtil praktik kan iværksættes.

Målsætning 4: I indsatsen i forhold til borgeren skal fokus være på kompetenceudvikling og ordinær uddannelse. Mål (effekter) Flere unge i uddannelse

Indsatser Brug af realkompetencevurdering med henblik på at flytte ufaglærte til faglærte.

55


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Mål (effekter) Flere ufaglærte ledige kommer i gang med en ordinær uddannelse Øget brug af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Indsatser Fortsat fokus på voksenlærlingeordningen Der skal fokus på job og efter behov ordinær uddannelse inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder i alle samtaler med de ledige Fortsat samarbejde med A-kasserne med det formål at påvirke valget af uddannelse, så det øger beskæftigelsesmulighederne for den ledige Fokus på de ca. 5% unge, som ikke forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder øget brug af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) KUBE er et frivilligt samarbejde mellem Beskæftigelse, Erhvervscentret og Uddannelsescentret. KUBE er koordinerende for de fælles initiativer for erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet mht. rekruttering. (se indsatsplan vedr. Videnpolitikken 4.19) Understøtte at virksomhederne anvender deres kompetencemidler til kompetenceudvikling af deres medarbejdere

Målsætning 5: Aktiveringsindsatsen i forhold til borgeren tilrettelægges som udgangspunkt på de lokale virksomheder. Mål (effekter) Flere borgere i virksomhedsrettet aktivering Færre langtidsledige Redegørelse for aktiveringsindsatsen

Indsatser Styrket dialog med virksomhederne med det formål, at de får en endnu mere aktiv rolle i indsatsen Fortsat brug af virksomhedsrettet aktivering, og med fokus på de private virksomheder. Mere direkte involvering af virksomhederne, f.eks. i forhold til udfordringerne med mangel på arbejdskraft Der arbejdes på et mere virksomhedsrettet fokus i Rehabiliteringsteamet indeholdende opkvalificering af medarbejdere og samarbejde med lokale virksomheder Fortsat systematisk og gentagende opsøgende kontakt med kommunens virksomheder Planlægge arrangementer hvor virksomheder og ledige mødes Jobklub og jobpakker

Målsætning 6: Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og motivation tilrettelægges målrettet kompetenceudvikling og ordinær uddannelse, samtidig med at det matcher virksomhedernes behov. Mål (effekter) Flere unge i uddannelse Flere ufaglærte ledige kommer i gang med en ordinær uddannelse Øget samarbejdsgrad med virksomhederne

Indsatser Vejledning af de unge om mulighederne på det lokale arbejdsmarked En individuel målrettet indsats over for den enkelte langtidsledige målrettet virksomhedernes behov, herunder skabe en erkendelse hos den ledige om hvilke jobmuligheder, der faktisk er Tilbud om opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder Vejledning om de lokale uddannelsesmuligheder bl.a. via: • Innovest (se indsatsplan vedr. Videnpolitikken) • Blended learning & fjernundervisning (se indsatsplan vedr. Videnpolitikken) Uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere: Borgeren tilbydes forløb på Uddannelsescentret fra dag et. Endvidere tilbydes mentor for de borgere, som har et behov, for fastholdelse i uddannelse

Integrationsområdet Antallet af flygtninge beror på en aftale mellem kommunerne i Region Midtjylland. Kvoten for RingkøbingSkjern Kommune ligger i 2017 foreløbigt på 128 flygtninge. Der modtages derud over en del familiesammenføringer. I aftalen omkring fordeling af flygtninge indgår ikke familiesammenføringer. Det poienteres, at det er en foreløbig udmelding, idet antallet kan ændres, hvis der igen kommer yderligere pres på flygtningestrømmen.

56


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Budgettets fordeling på hovedområder:

2017 - INTEGRATIONSOMRÅDET Beboelse - nettoudgift 12%

Integrationsprogram/-forløb 19% Kontanthjælp til flygtninge 69%

Budgetforudsætninger - Flygtningeområdet

Budget 2017

Beboelse - nettoudgift

4.084.000

Integrationsprogram/-forløb

6.833.000

Kontanthjælp til flygtninge

24.610.000

Total flygtningeområdet

35.527.000

Integrationspolitikken – Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Flygtninge og indvandreres kompetencer og potentiale skal i spil. Mål (effekter)

Indsatser Systematisk beskrivelse af kompetencer og udvidet fokus på udarbejdelse af CV samt indsats gennem Ny i Danmark og virksomhedsrettet forløb indenfor 14 dage efter ankomst til kommunen Opsøgende og forpligtende aftaler med virksomheder i kommunen. Kursusforløb parat til job for de borgere der efter den første 3 måneders screening ikke vurderes at være jobparate Oprettelse af ungetilbud i samarbejde med Lærdansk i Skjern med henblik på uddannelse og arbejde Flygtningen i integrationsperioden – som er 1 år og derefter kan forlænges op til 5 år. Inden for 14 dage efter ankomst til kommunen startet borgeren på kursus Ny i Danmark, hvor der er kursusundervisning samt 15 timers praktik. Endvidere tilbydes virksomhedsrettede indsatser i form af virksomhedspraktik, løntilskud og IGU, mentorindsats, samt vejledning og opkvalificering Til de flygtninge som har særlige udfordringer købes tilbud hos Synergaia, enten i Herning eller Holstebro. Til familier med børn under 18 år tilbydes ligeledes familiekonsulentydelse. Tolkning ydes, når der er behov. Flygtninge der har været i Danmark i flere år og som er omfattet af LAB-loven: Der tilbydes: Vejledning og opkvalificering, Sprog-skoletilbud, Jobkonsulentydelse, Mentor-tilbud, forløb på kompetencecenter Skjern og FVU-tilbud. Tolkning ydes, når der er behov.

57


BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Målsætning 2: Flygtninge og indvandreres som aktive medborgere i kommunen. Mål (effekter)

Indsatser Familiekonsulentindsats som rollemodeller i familierne og mentor for de enlige, samt kursusforløb ”Ny i Danmark” Integrationsafdelingen samarbejder med forskellige frivillige foreninger omkring integrationsopgaven Formidle de gode historier

58


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for dele af opgaverne under Land, By og Kultur. Land, By og Kultur varetager opgaver der relaterer sig til Bypolitikken, Mobilitetspolitikken samt Natur- og ressourcepolitikken. Budgettet under Land, By og Kultur dækker over udgifter under Kultur, Natur, Fritid, Brand og Redning, Trafik, Vej og Havne, Land- og Vand, Kommunale Ejendomme samt det brugerfinansierede område AffaldGenbrug.

Budgettets fordeling på hovedområder for det skattefinansierede område: Budgettet for 2017 for det skattefinansierede område på 127,9 mio. kr. netto er fordelt på følgende overordnede områder:

2017

Land og Vand 7%

RKSK Ejendomme 3%

Kultur, Natur og Fritid Brand og 7% Redning 10%

Trafik, vej og havne 73%

Budgetforudsætninger skattefinansieret område - drift: Område Kultur, Natur og Fritid Brand og Redning Trafik, Vej og Havne Land og Vand RKSK Ejendomme Land, By og Kultur i alt

2017

2018

2019

2020

9.316 12.389 93.385 8.428 4.381 127.899

9.316 12.492 94.014 8.428 6.413 130.663

8.366 12.492 94.014 8.428 3.913 127.213

8.366 12.492 94.014 8.428 6.413 129.713

Den største udgiftspost i Land, By og Kultur er Trafik, Vej og Havne, der udgør ca. 93 mio. kr. i 2017. For det brugerfinansierede område der omfatter området Affald- Genbrug er der budgetteret med en forventet nettoindtægt på 5,416 mio. kr. årligt.

Budgetforudsætninger brugerfinansieret område - drift: Område Affald- Genbrug

2017 -5.416

2018 -5.416

2019 -5.416

2020 -5.416

59


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Nye tiltag og budgetændringer for 2017 Budgetlægningen for 2017 blev godkendt uden større besparelsestiltag, idet organisationen fortsat er i fuld gang med at implementere de mange besparelser, der blev besluttet ved tidligere års budgetlægning gennem RKSK 3.0. I nedenstående tabel fremgår de driftsmæssige budgetændringer for Teknik- og Miljøudvalgets område: Projekt (beløb i hele tusinde) Renovering af stier og p-pladser Finansiering af stier og p-pladser – kollektiv trafik Hold naturens rige rent Finansiering skovrejsningsprojekt Ringkøbing skov Ny toiletbygning Skjern Midtby Finansiering toiletbygning Skjern Midtby – kollektiv trafik I alt

2017 1.000 -1.000 500 -275 60 -60

2018 1.000 -1.000 500 -275 80 -80

225

225

2019

2020

500 -275 80 -80

500 -275 80 -80

225

225

Anlæg. Der er afsat i alt 140,3 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Teknik- og Miljøudvalget i budgetperioden. Budgettet er fordelt på følgende områder: Projekt (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og natur 5.662 5.662 5.594 5.647 BYG – kommunale ejendomme 10.703 10.323 10.323 10.323 Trafik og veje – herunder Fjordstien 22.373 15.697 8.196 8.156 Havne 532 2.782 2.250 532 Kultur, natur og fritid 602 1.612 1.612 1.612 Affaldshåndtering (brugerfinansieret) 7.081 3.009 I alt 46.953 39.085 27.975 26.270

Aktivitetstal for 2017: RKSK Ejendomme: - Erhvervslejemål - Privat lejemål Trafik, Veje og Havne - Vedligeholdelse af vejnet (belægning), km Affald og Genbrug - Tilmeldte husstande - Tilmeldte virksomheder

2016

Forventet 2017

Pris pr. aktivitet

52 80

52 80

1.540

1.540

12.604

32.008 650

32.008 633

1.074 3.935

Bypolitik: Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område ikke afsat noget drifts- eller anlægsbudget, der kan henføres til politikken. Politikken berører både Økonomi- og Erhvervsudvalgets område og Teknik- og Miljøudvalgets område. En del af politikken vil være forankret i Planlægningsafdelingen og vil have udgangspunkt her. Nogle projekter vil blive medfinansieret af drifts- og anlægspuljer inden for Teknik- og Miljøudvalget.

Bypolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Vi styrker relationer og samarbejder i og imellem byerne. Målsætning 2: Vi skaber attraktive, levende, grønne og funktionelle byer for borgerne, virksomheder og gæster Mål (effekter) Byerne vækster og bruger hinandens ressourcer og potentialer på tværs. Der er sammenhængskraft og synergier i og imellem byerne indadtil og udadtil i kommunen.

Indsats Sammen med blandt andre handel- erhverv- og turistområderne etableres samarbejder i og imellem hovedcenterbyerne med henblik på udvikling af byernes fysiske muligheder. Der afholdes årlige møder med en eller flere hovedcenterbyer.

60


TEKNIK-

Mål (effekter)

OG

MILJØUDVALGET

Indsats

Byernes potentialer og vækstmuligheder udnyttes med henblik på Det gode liv. I kommunen er der mulighed for et liv tæt på naturen og tilgængelighed til grønne og blå områder i om omkring byerne.

 Der udarbejdes fysiske helhedsplaner for udvalgte byer med særlige udviklings- vækst- og omdannelsespotentialer, minimum én plan i den 4-årlige periode Kommunen indgår i minimum 1 projekt pr. år. Konkrete eksempler: Den grønne korridor i Skjern Ringkøbing K- Naturprojektet Nationalpark Skjern Å – Formidlingscenter Det grønne danmarkskort

Kommunen videreudvikler levende og attraktive byer og byrum via kulturprojekter, herunder midlertidige byrumsprojekter og aktiviteter.

Der gennemføres minimum 1 projekt i perioden. Pop Up Havn

Mobilitetspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til mobilitetspolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Trafik, Vej og Havne. Driftsbudgettet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 2020 Vejdrift, i alt 65.513 66.113 65.113 65.113 Vejplanlægning -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 Færdselstællinger 269 269 269 269 Færdselstavler og kantpæle 1.790 1.790 1.790 1.790 Afvandingsforanstaltninger 7.993 7.993 7.993 7.993 Broer, tunneller og autoværn 916 916 916 916 Brolægning 3.940 3.940 3.940 3.940 Grusveje 3.063 3.063 3.063 3.063 Vejbelysning - drift og vedligehold 8.901 8.901 8.901 8.901 Beplantning 2.889 2.889 2.889 2.889 Renholdelse/fejning af veje m.v. 3.124 3.124 3.124 3.124 Matrikulære udskillelser 417 417 417 417 Trafiksikkerhedskampagne/information 105 105 105 105 Større reparations- og fornyelsesarbejde 1.986 1.986 1.986 1.986 Signalanlæg, torontoanlæg m.v. 526 526 526 526 Asfaltreparationer 19.410 19.410 18.410 18.410 Vintertjeneste - ikke vejrafhængige 2.247 2.247 2.247 2.247 Vintertjeneste - vejrafhængige 6.603 7.203 7.203 7.203 Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbej. 522 522 522 522 Driftsoptimering og registreringer 1.355 1.355 1.355 1.355 Vej og Park, drift 222 271 271 271 Kollektiv trafik 28.949 28.929 29.929 29.929 Havne -1.299 -1.299 -1.299 -1.299 Trafik, Vej og Havne, i alt 93.385 94.014 94.014 94.014

På anlægsdelen er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) Belysningsanlæg/Reinvesteringer Pulje til stianlæg Pulje til byforskønnelsesprojekter Bygværker Trafiksikkerhedsprojekter Belægninger - prioriteres løbende Pulje til diverse småprojekter TMU-anlægspulje Storegade, Tarm – byforskønnelse

2017 517 0 0 1.032 1.549 1.000 517

2018 517 73 0 1.032 1.549 1.000 517 3.000

2019

2020 517 2.000 1.549 1.032 1.549 1.000 509

8.196

915

61


TEKNIK-

OG

MILJØUDVALGET

Projekter (beløb i hele tusinde) Sti mellem Skjern Å og Tarmvej Skolevænget-Nygade, Ringkøbing LED-udskiftning i Videbæk By Opfølgende vejanlæg Ringkøbing K. Vestergade Hvide Sande – ombyg./etabl. rundkørsel Cykelsti co. med Varde Kommune Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole Dobbelrettet cykelsti Videbæk-Sønderup Belægning Gågade i Ringkøbing Baggers Dæmning Sti Stauning-Velleing og Klitvejen Havneprojekter Stauning Havn – kajanlæg og broer Anlæg, i alt

2017 1.526 1.239 1.017 1.119 3.955 1.017 2.239 1.017 1.580 2.034 532 22.905

2018 1.239 1.526

2019

2020

1.130 2.034 2.034

532 2.250 18.479

532 2.250 10.446

8.688

Mobilitetspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Vi vedligeholder og udbygger den trafikale infrastruktur i kommunen så vejnettet lever op til behovet for både personbiltransport og erhvervstransport. Målsætning 2: Vi investerer i udvikling og vedligeholdelse af trafikale tilbud til cyklister, gående og handicappede. Målsætning 3: Den kollektive trafik skal løbende tilpasses behovet, og bidrage til at ”forkorte” afstandene i kommunen. Mål (effekter) Kommunens vej- og stinet vedligeholdes, således af fremkommeligheden sikres både sommer og vinter. Dette gøres bl.a. gennem overholdelse af renholdelsesregulativ samt opretholdelse af vejkapitalen Kommunens overordnede vejnet udbygges således at vejene fremtidssikres både i forhold til trafikmængder og klimaforandringer. Udbygningen skal målrettes i overensstemmelse med vejplanlægningen og klimaplanlægningen Der skal ske en halvering af antallet af dræbte og kvæstede i trafikken fra 2011 til 2020 i overensstemmelse med færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Cyklismen i kommunen skal øges med 5 – 10 % inden 2020. Dette gøres ved anlæggelse af nye stier til sammenbinding af eksisterende cykelstier samt nye stier både i byerne og i naturen. Der skal arbejdes med at forbedre tilgængeligheden i trafikken, således at alle trafikanter kan færdes nemt og selvstændigt i byerne. Den kollektive trafik skal have fokus på transport til og fra undervisningstilbud samt pendlerruter. Det-

Indsats Der skal igangsættes en løbende harmonisering af de offentlige veje og stier, således at driftsmidlerne på sigt anvendes på veje og stier, der reelt set kan betegnes som værende offentlige.

 Der udarbejdes en vejplan og et projektkatalog som bl.a. skal være med til at sikre at vejene udbygges der, hvor det samfundsmæssigt set giver mest mening Der skal arbejdes for en udbygning af statsvejen, rute 15 til 2+1 vej

 Vi deltager i mindst 2 landsdækkende trafiksikkerhedskampagner hvert år Der udarbejdes uheldsanalyser mindst hvert andet år, således at fysiske indsatser kan målrettes både i by og på land Der skal udarbejdes en skolevejsanalyse i forbindelse med arbejdet med stiplanen Der skal udarbejdes en ny stiplan for prioritering af midler til stier de næste 5 – 10 år frem. Der søges løbende om statstilskud til de nye stier. I perioden 2015 – 2019 søges der om tilskud til mindst 3 stier

 Der gennemføres tilgængelighedsinspektioner på stiruten ”Fjorden rundt” i løbet af 2016

 Køreplanerne optimeres løbende i forhold til brugernes behov. Vi vil facilitere muligheden for at andre aktører kan møde skolebørnene og de unge i busserne og udnytte tiden kreativt.

62


TEKNIK-

Mål (effekter) te sker med skolebuser, lokal og regionalruter. Tiden i bussen skal udbyttes positivt. Der skal være brugbare og tilfredsstillende alternativer til de store busser uden for de store rejsetidspunkter morgen og eftermiddag Sammenhæng til budget:

OG

MILJØUDVALGET

Indsats

 Flextur skal gøres mere brugervenlig, særligt for de unge Kendskabet til flextur skal udbredes via information Budgettet i forhold til de opstillede målsætninger og mål udgør drifts- og anlægsbudgettet til Trafik, Vej og Havne samt driftsbudgettet til Kollektiv Trafik, hvor Midttrafik varetager en stor del af opgaven.

Natur- og ressourcepolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til mobilitetspolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Land og Vand, Kultur, Natur og Fritid samt Affald- Genbrug der hører under Trafik, Vej og Havne. Driftsbudgettet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 2020 Kultur, Natur og Fritid, i alt Naturfredning Momhøje Naturcenter Nationalpark Skjern Å - forundersøgelse Diverse grunde og jordstykker Grønne områder/Fritidsområder Diverse grunde og jordstykker Legepladser Skove og Naturområder Parker og grønne områder Flagning, juleudsm., kunstværker m.v. Stadions og idrætsanlæg, Naturbeskyttelse Strandrensning langs Vesterhavet

Strandrensning Blå Flag-strande Land og Vand, i alt Fællesudg./indtægter - vedl. vandløb Bekæmpelse af bjørneklo Restaureringsarbejder Pumpe- og landvindingslag Olieforurening langs Vesterhavet Miljøtilsyn - virksomheder Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. Rottebekæmpelse Øvrige skadedyr I alt

9.316 1.337 149 950 -466 7.346 1.000 614 20 3.169 1.446 -42 337 674

9.316 1.337 149 950 -466 7.346 1.000 614 20 3.169 1.446 -42 337 674

8.366 1.337 149

8.366 1.337 149

-466 7.346 1.000 614 20 3.169 1.446 -42 337 674

-466 7.346 1.000 614 20 3.169 1.446 -42 337 674

128 8.428 5.126 50 2.107 -81 5 -742 2.216 -300 47 17.744

128 8.428 5.126 50 2.107 -81 5 -742 2.216 -300 47 17.744

128 8.428 5.126 50 2.107 -81 5 -742 2.216 -300 47 16.794

128 8.428 5.126 50 2.107 -81 5 -742 2.216 -300 47 16.794

Herudover er der på det brugerfinansierede område afsat følgende driftsbudget for perioden: Område (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 Indsamling af batterier og akkumulatorer 44 44 44 Dagrenovation 64 64 64 Genbrugsstationer -5.460 -5.460 -5.460 Affald – Genbrug i alt -5.416 -5.416 -5.416

2020 44 64 -5.460 -5.416

På anlægsdelen er der på det skattefinansierede område afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 Naturområder 1.032 1.032 1.017 Kystsikring - Vesterhavet 3.613 3.613 3.650 Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr. 1.017 1.017 1.017

2020 1.017 3.613 1.017

63


TEKNIK-

Projekter (beløb i hele tusinde) Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan Imødekommenhed Gearingspulje Adgang til naturen/turistrelateret vækst Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Anlæg i alt

OG

MILJØUDVALGET

2017 417 153 432 0 -400 6.264

2018 417 153 542 0 500 7.274

2019 417 153 542

2020 417 153 52

500 7.206

500 7.259

På anlægsdelen for det brugerfinansierede område er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 Videbæk Genbrugsplads - udvidelse og ombygning 2.116 Skjern Genbrugsplads - renovering 2.116 Etablering af døgnstationer 509 Renovering af Lem Genbrugsplads 1.526 Information, markedsføring, skiltning mv. 814 509 Ringkøbing Genbrugsplads, Udbygn. Gren- og 2.500 nedknusning Anlæg i alt 6.442 6.962 500

2020

Natur- og ressourcepolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Naturen og den biologiske mangfoldighed skal være med til at danne rammen for borgernes livskvalitet, gæsternes oplevelser og kommunens udvikling. Målsætning 2: Vi forvalter naturressourcerne og kulturlandskabet, så det understøtter den vestjyske identitet og sammenhængskraft. Målsætning 3: Vi vil være en kommune, hvor affald opfattes som en ressource for produktion og energi Målsætning 4: Vi forbereder os til fremtidens klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning Mål (effekter) Vi skaber gennem en natur- og friluftsplan mulighederne for, at naturområderne kan prioriteres i forhold til beskyttelse og benyttelse. Vi vil sikre biodiversiteten gennem målrettet naturpleje og således forøge indsatsen for beskyttelse af de truede og sjældne naturtyper og arter, fordi det også medfører bedre betingelser for den mere almindelige natur. Gennem samarbejde og dialog skaber vi sammen med borgerne grundlaget for projekter og aktiviteter til gavn for beskyttelse af naturen. Vi vil sikre rent drikkevand og balanceret udnyttelse af grundandet ud fra opgørelser af grundvandsdannelsen og indvindingsmængderne. Det vestjyske landskab og naturressourcerne grundvand og biomasse sikres som kommunens råstof for nu og i fremtiden.

Indsats Vi udarbejder en natur- og friluftsplan Vi foretager registrering og prioritering af områder i natur- og friluftsplanen I forbindelse med plejetiltag indtænkes tilgængelighed og adgang Vi understøtter partnerskabsprojekter mellem lodsejere og brugere m.v.

 Vi vil formidle og informere om og arbejde for øget tilgængelighed til naturområder i det åbne land og herigennem bidrage til en understøttelse af, at der ikke sker en fraflytning fra landområderne Information og formidling om naturværdier og naturoplevelser – herunder støttemuligheder til naturforbedringer Formidling til havebrug om nødvendig begrænsning af gødning og sprøjtemidler af hensyn til drikkevandet Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder Formidlingskampagne om, hvorfor det er vigtigt, at vi skal have styr på haveboringerne Der arbejdes for en udvikling og forbedring af visuelle oplevelser omkring udsigter, kulturelle bygninger og seværdigheder – og som grundlag herfor iværksættes en kortlægning af de kulturelle og landskabeligt værdifulde områder Vi vil videreudvikle stifinder, så det kan bruges og bliver brugt af så mange som muligt i det daglige

64


TEKNIK-

Mål (effekter) Mindst 50% genanvendelse af fokusmaterialerne fra husholdninger inden 2022.

Alle Kommunens institutioner skal optimere sortering af affald og bidrage til en bedre ressourceudnyttelse Vi vil informere og vejlede virksomheder, så der kommer fokus på bedre ressourceudnyttelse og på affald som ressourcer til genanvendelse

Vi vil kombinere klimatilpasning og naturgenopretning

Vi vil i den konkrete planlægning for byudviklingen indtænke klimatilpasning Sammenhæng til budget:

OG

MILJØUDVALGET

Indsats Vi udarbejder ordninger for: Indsamling af organisk affald, indsamling af emballageplast Deltagelse i forsøg med Esbjerg Kommune om indsamling af organisk affald – herunder indsats for at få adskilt glas, papir, pap, plast, metal og træ Igangsætning af undersøgelse af og optimering af sortering af affald i etageejendomme Der tages kontakt til institutionerne, og der udarbejdes en håndbog/vejledning om affaldssortering

Tage initiativ til at skabe kontakt og dialog mellem virksomheder, som kan indgå i cirkulær økonomi Optimering og håndtering af bygge- og anlægsaffald Samarbejde med virksomheder og borgere om bedre udnyttelse af ressourcerne lokalt. Tværfaglig projekt GRO (Grøn Ressource Optimering), som skal inspirere og facilitere produktionsvirksomheder til at opnå lavere omkostninger på forbruet af energi og råvarer gennem optimering af energiforbrug, råvareforbrug, processer og affaldsgenanvendelse Der udarbejdes en risikokortlægning i hele kommunen, så der skabes et overblik over, hvor der skal sættes ind med forebyggende foranstaltninger Der igangsættes forarbejde for udførelse af to af de højest prioriterede LARprojekter (handler om vandtilbageholdelseseffekter – fra ”sengen til engene”) Der arbejdes for en tidlig dialog med projektmagere for at sikre LARoptimering Budgettet i forhold til de opstillede målsætninger og mål udgør drifts- og anlægsbudgettet til Land og Vand, Kultur, Natur og Fritid samt det brugerfinansierede område Affald- og Genbrug.

65


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget har ansvaret for opgaverne under Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning.

Børn og Familie Børn og Familie varetager opgaver, der relaterer sig til Børne- og familiepolitikken og budgettet dækker over budgetmidler til udsatte børn og unge, sundhedspleje, tandpleje, PPF og Børn- og ungelæge

Budgettets fordeling på hovedområder:

Netttoudgifter 2017 - procentvis fordeling Døgninstitutioner 13,5%

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 2,7% PPF 7,5%

Sundhedsplejen 5,2%

Sikrede døgninstitutioner 1,5%

Tandplejen 13,0%

Plejefamilier 24,6% Familiecentret 9,3% Opholdssteder 6,0%

Børn og Ungelæge 0,5%

Forebyggende foranstaltninger 16,1%

Kvindekrisecentret 0,2%

Budgetforudsætninger – Drift Hele 1.000 kr.

Budgetår

Børn og Familie

2017

2018

2019

2020

201.669

199.987

197.899

196.288

PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

15.078

15.078

15.078

15.078

Den kommunale tandpleje

26.215

25.739

25.487

25.163

Sundhedsplejen

9.858

10.387

10.181

10.145

Børn og Ungelægen

1.048

1.048

1.048

1.048

Familiecentret RKSK

18.731

18.472

18.472

18.472

Opholdssteder mv. for børn

12.138

12.138

12.138

12.138

Forebyggende foranstaltninger

32.560

32.819

32.019

32.019

Plejefamilier

49.545

48.545

48.545

48.545

Døgninstitutioner for børn og unge

27.125

27.125

27.125

27.125

2.982

2.982

2.982

2.982

363

363

363

363

5.497

5.497

5.497

5.497

Sikrede døgninstitutioner Kvindekrisecentre Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

66


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

Nye tiltag og budgetændringer for 2017 Børn og Familie er tilført 10 mio. kr. i 2017 faldende med 1 mio. kr. om året frem til 2020 til dækning af udgifterne på anbringelsesområdet. Herudover er der afsat en pulje på 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018 til en forsøgsordning med psykologhjælp til unge. Der er ikke afsat nogen form for budgetbuffer på området i form af rådighedspulje eller lignende.

Anlæg Der er ikke afsat anlægsmidler under Børn og Familie

Aktivitetstal Anbragte børn og unge Plejefamilie Netværksplejefamilie Opholdssteder Kost og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner for unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Døgninstitutioner for unge med sociale adfærdsproblemer

Budgetteret antal 2016 85 6 19 10 10

Budgetteret antal 2017 97 6 17 10 9

Gennemsnitspris 2017 450.000 kr. 153.000 kr. 714.000 kr. 196.000 kr. 167.000 kr.

Budget 2017 43.650.000 919.000 12.138.000 1.959.000 1.500.000

14

15

1.175.000 kr.

17.625.000 kr.

13

10

950.000 kr.

9.500.000 kr.

kr. kr. kr. kr. kr.

Dagtilbud og Undervisning Dagtilbud og Undervisning varetager opgaver, der relaterer sig til Børne- og familiepolitikken og budgettet dækker over budgetmidler til drift af kommunale, selvejende og private skoler og dagtilbud.

Budgettets fordeling på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning netttoudgifter 2017 procentvis fordeling Særlige dagtilbud 1%

Dagplejen 5%

Tilskud til privat pasning og inst. 5%

Dagtilbud - central 2% Folkeskoler decentral 42%

Dagtilbud decentral 13%

UU, ungdomsskole, STU, EGU 5%

Fri- og efterskoler 9%

Folkeskoler - central 3% Specialundervisning 7%

Befordring 2%

SFO 5%

67


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

Budgetforudsætninger – Drift Hele 1.000 kr.

Budgetår

Dagtilbud og Undervisning Folkeskoler – decentral Folkeskoler – central SFO Befordring Specialundervisning Fri- og efterskoleelever UU, STU, EGU og Ungdomsskole Dagtilbud – decentral Dagtilbud – central Særlige dagtilbud Dagplejen Tilskud til private institutioner og passere og egne børn

2017 784.083 332.827 26.346 39.933 12.952 57.792 70.609 38.908 103.589 15.965 5.609 42.807

2018 776.206 326.772 26.084 39.933 12.952 57.716 70.312 38.908 102.583 15.784 5.609 42.807

2019 769.996 318.996 26.162 39.933 12.952 57.716 70.312 38.908 104.071 15.784 5.609 42.807

2020 763.968 310.383 27.762 39.933 12.952 57.716 70.312 38.908 105.056 15.784 5.609 42.807

36.746

36.746

36.746

36.746

Nye tiltag og budgetændringer for 2017 Dagtilbud og Undervisning fik ved budgetlægningen tilført midler til dækning af ufinansierede besparelser vedrørende tilskud til skolebørn i private institutioner og folkeskolereformen på henholdsvis 0,55 mio. kr. og 3,3 mio. kr. Samtidig blev der tilført 2,421 mio. kr. til en fortsættelse af personalenormeringen på 5 timer pr. børnehavebarn. Som nye tiltag er der tilført 0,8 mio. kr. til opnormering af Alkjær Børneunivers i Ringkøbing og Fredensgades Børnehave i Skjern. Opnormeringen giver mulighed for ansættelse af 1 ekstra pædagog hvert sted ud over den normale personalenormering. Opnormeringen er givet i forbindelse med de to dagtilbuds høje andel af flygtningebørn. Til folkeskoleområdet er der afsat ekstra 6 mio. kr. fra 2017 og fremefter som et generelt løft af området. Herudover er der til folkeskoleområdet tildelt 1,6 mio. kr. fra 2020 til videreførelse af det igangværende projekt ”Makerspace”. Projektet er i årene frem til 2020 finansieret af midler fra vækstpuljen. Der er ikke afsat nogen form for budgetbuffer på området i form af rådighedspulje eller lignende.

Anlæg Der er afsat følgende på anlægsbudgettet for 2017 og overslagsårene.

Investeringsoversigt Hele 1.000 kr. Anlægspulje IT-strategi, Undervisning Tim Skole og Fresiahaven Fprventet tilskud til energipulje Etablering af vuggestuer i landområder I alt

2017

2018

2019

2020

2.585 6.557 10.170

2.585 5.251 23.000

2.585 5.297

1.032

2.585 5.297 10.149 -1.017 1.032

20.344

18.046

30.836

7.882

68


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

Aktivitetstal Budgetteret antal 2016 Dagtilbud Dagpleje Børn

-

Dagplejere

Tilskud til privat pasning Dagtilbud - inklusiv selvejende Vuggestuebørn

-

-

Børnehavebørn

Skolebørn

Private institutioner – i alt Vuggestuebørn

Budgetteret antal 2017

Gennemsnit s- pris 2017

Budget 2017 Hele 1.000 kr.

585

152

140

Brutto 106.355 kr. Netto 80.013 kr. -

230

211

58.800 kr.

12.400

111

171

Brutto 138.386 kr. Netto 107.942 kr. Brutto 74.752 kr. Netto 56.063 kr. Brutto 30.167 kr. Netto 21.119 kr.

23.664

1.517

43

535

1.497

42

56.900 42.807 -

18.458 111.904 83.927 1.267 887

582 45

50

83.953 kr.

24.346 4.200

-

Børnehavebørn

337

337

54.694 kr.

18.432

-

Skolebørn

200

-

Skolebørn o/59 børn

170 30

8.909 kr. 6.657 kr.

1.514 200

55

30

85.000 kr.

2.550

23

12

90.000 kr.

-1.080

5.510

5.419

58.961 kr.

319.509

104

92

48.489 kr.

4.461

46

81

67.500 kr.

5.468

48

45

67.500 kr.

-3.038

1.682

1.674

Brutto 25.054 kr. Netto 12.277 kr. Brutto 12.859 kr. Netto 6.214 kr.

41.941

Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Undervisning Elevtal i folkeskoler pr. 5. september 0. – 9. klassetrin (incl. 6 mio. kr.) 10. klassetrin Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Skolefritidsordninger

SFO-klubber

Mellemkommunale betalinger til SFO v/folkeskoler Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Elever i friskoler pr. 5 september Børn indskrevet i SFO ved friskoler pr. 5. september Elever i efterskoler pr. 5. september Specialområdet

308

313

20.551 4.025 1.945

11

13

22.750 kr.

296

15

13

22.750 kr.

-296

1.316

1.254

34.162 kr.

42.840

274 758

285 741

8.909 kr. 34.049 kr.

2.539 25.230

69


BØRNE-

Skjernåskolen Skjernåskolens SFO Rindum Kjærgaard Centerklasserne Dagskolen, Opsund Undervisning i regionale tilbud Mellemkommunale betalinger Betalinger til kommuner -

OG

F AMILIEUDVALGET

Budgetteret antal 2016

Budgetteret antal 2017

Gennemsnit s- pris 2017

Budget 2017

100 69 62 132 18 4

104 67 70 127 20 3

284.606 kr. 74.253 kr. 272.843 kr. 136.984 kr. 186.250 kr. 410.000 kr.

29.599 4.975 19.099 17.397 3.725 1.230

14

13

350.000 kr.

4.550

17

20

271.000 kr.

5.417

26

31

267.355 kr.

-8.288

5

4

45.000 kr.

180

4

2

81.000 kr.

-162

21

25

171.600 kr.

4.290

45

45

211.000 kr.

9.500

14

14

270.571 kr.

3.788

visiterede -

Betalinger til kommuner anbragte

-

Betalinger fra kommuner

Mellemkommunale betalinger til SFO ved specialskoler Betalinger til kommuner -

Betalinger fra kommuner

Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU) STU-huset, Tarm -

Betaling til andre kommuner

Specialbørnehaven

Børne- og Familiepolitik - Mål, effekter og indsatser: Børne- og familiepolitikken dækker både Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning. Målsætning 1 – Fælles børne- og ungesyn: I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdes ud fra et fælles anerkendende og ressourceorienteret syn på børn og unge i et samarbejde med forældrene, som bygger på tillid og respekt. Mål (effekter) Dagplejen, dagtilbud, skoler og i Børn og Familie skal der arbejdes ud fra et fælles syn på børn og læring, for at skabe den røde tråd. Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Det forventes derfor, at forældrene involveres og støtter målene og arbejdet.

Indsats Der iværksættes tiltag med henblik på udvikling af personalets relationskompetencer.

Målsætning 2 – Faglighed: Børn og unge skal lære og udvikle sig bedst muligt inden for de givne rammer. Mål (effekter) Alle børn i dagtilbud skal møde passende udfordringer og have mulighed for at lære og udvikle sig så meget, de kan.

Indsats • For at støtte udviklingen af kvalitet og faglighed skal der arbejdes systematisk med videndeling og med fælles tilgange til udvikling af læringsmiljøerne med udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden. • Som støtte for den fælles kvalitetsudvikling udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport med mål for de enkelte dagtilbud. • Der skal arbejdes med synlige læringsmål, aktiviteter og evaluering i forhold til det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske personale. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal udvikles, således at formulering af mål og evaluering af praksis i højere grad end i dag bliver fundamentet for videndeling. • Den faglige ledelse i dagtilbuddene skal styrkes ved at formulere klare mål for ledelsen og ved at opprioritere efter- og videreuddannelse for lederne.

70


BØRNE-

Mål (effekter) Børne- og Familieudvalget forventer, at skolerne i Ringkøbing-Skjern kommune når målene med folkeskolereformen, herunder at

OG

F AMILIEUDVALGET

Indsats • Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år • Elevernes trivsel skal øges

Målsætning 3 – Overgange og helhed: Der skal sikres gode overgange og helhed i indsatsen. Mål (effekter) Alle børn, der starter i et nyt dagtilbud eller skole eller har brug for hjælp fra Børn og Familie, skal forbinde overgangen eller indsatsen med tryghed, forudsigelighed og anerkendelse. Vigtige informationer om barnet må ikke tabes i forbindelse med overgangen.

Indsats • Børn og Familie har pligt til at samarbejde med andre professionelle, foruden børn, unge og deres forældre, så alle parter oplever helhed og sammenhæng i både tilbud og indsatser.

Målsætning 4 – Aktive medborgere: Forældre og andre nære voksne er en afgørende ressource ikke kun i forhold til det enkelte barn, men også som støtte for de professionelle der, hvor børnene færdes. Mål (effekter) Det er vigtigt, at forældrene tager et medansvar, hvor barnet indgår i et fællesskab.

Borgerne tager medansvar og yder en indsats for fællesskabet, fordi det giver den enkelte indhold i tilværelsen og styrker fællesskabet i kommunen.

Indsats • Forældrene skal tages alvorligt og mødes med anerkendelse. De professionelle skal kunne rumme, at forældrene er forskellige. • Der arbejdes målrettet med forældresamarbejde, hvor forældrene mødes åbent som ligeværdige samarbejdspartnere i samarbejdet omkring det enkelte barn. • Det gode samarbejde med forældrene skal styrkes. • Børn og Familie skal hjælpe og støtte børn og unge i deres nærmiljø og inddrage de ressourcer, der er til stede i familien, det private netværk og det professionelle netværk. • Børn og Familie udarbejder en strategi for samarbejdet med de nære voksne. • Børne- og Familieudvalget ønsker at styrke det aktive medborgerskab ved aktivt at engagere og påskønne frivillig indsats som supplement til den indsats, der ydes af de ansatte. • Interessen for at deltage i forældrebestyrelser og skolebestyrelser skal styrkes. Der skal gøres en indsats for at få flere forældre til at stille op til valg til bestyrelsen. • Alle skoler forventes at åbne sig over for lokalsamfundet og indlede samarbejde med erhvervs- og foreningslivet og andre relevante samarbejdspartnere. • Alle dagtilbud og skoler skal beskrive hvilke aktiviteter, forældrene og andre kan deltage i som frivillige. • Dagtilbud og Undervisning har ansvar for at formalisere den frivillige indsats, således at frivillige får mere information og lettere kommer i kontakt med dagtilbud og skoler.

Målsætning 5 – Fællesskaber og trivsel: Alle børn og unge skal inddrages i fællesskabet med grundlæggende respekt for deres ressourcer og særegenhed. Børne- og Familieudvalget ønsker, at alle, der har med børns og unges liv at gøre, tager et medansvar for at udvikle og styrke de fællesskaber, som har så stor betydning for trivsel og udvikling. Mål (effekter) Alle børn skal være en del af et fællesskab, og det pædagogiske arbejde med inkluderende fælleskaber er en fælles opgave for alle ansatte og ledelsens ansvar.

Indsats • Alle dagtilbud og skoler skal have en handleplan for arbejdet med børnenes trivsel. Dagtilbud og Undervisning udarbejder fælles standarder for indsatsen • Forældrene inddrages i arbejdet med inkluderende fælleskaber, hvor fællesskabers betydning for barnet drøftes med forældrene, og hvor forældrenes opbakning ses som betydningsfuld i forhold til børnenes muligheder for at deltage i fællesskaber.

71


BØRNE-

OG

F AMILIEUDVALGET

• Alle børn har behov for tilhørsforhold, succeser, anerkendelse og venskaber, og pædagogikken afspejler den konkrete børnegruppe, således at alle børn får muligheder for at være en del af både voksenstyrede- og ikke voksenstyrede fælleskaber i det enkelte dagtilbud. • Det er vigtigt at beherske dansk, hvis man skal være en del af fællesskabet. Dagtilbud, skoler og børne- og familieafdelingen skal derfor have særlig fokus på børn med dansk som 2. sprog og deres forældre.

Målsætning 6 – Sundhed og forebyggelse: Børn og unge skal have hjælp på det rigtige tidspunkt. Mål (effekter) Børne- og Familieudvalget ønsker, at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal styrkes over alt, hvor det giver mening. Ringkøbing-Skjern Kommune skal arbejde systematisk med forebyggelse og prioritere de indsatser, hvor man kan forvente de bedste resultater for alle børn.

Indsats • Dagtilbud og skoler spiller en vigtig rolle i den forebyggende indsats. Dagtilbuddene og skolerne har pligt til at være opmærksom på børn, som befinder sig i udsatte positioner, og såfremt der er kendskab til mistrivsel, skal der rettes henvendelse til Børn og Familie. • Børn med dansk som 2. sprog tilbydes en særlig indsats, som bygger på anerkendelse af børnenes kulturelle baggrund, med henblik på at udvikle deres kendskab til dansk. Dagtilbud skal bidrage til, at børn med dansk som 2. sprog, kan starte i skolen med de nødvendige forudsætninger. • Børn med dansk som 2. sprog tilbydes en særlige indsats med henblik på at udvikle deres kendskab til dansk. Indsatsen skal medvirke til mindske forskellene fagligt og socialt mellem børn af indvandrere og etnisk danske børn. • Der skal være særlig opmærksomhed på at udvikle samarbejde med flygtninge og indvandrere, som ikke behersker det danske sprog. • Anbragte unge er i en særlig risiko for at opnå dårlige skolekundskaber. Som følge heraf skal der ydes en fokuseret indsats på dette område. • Tilbud tilrettelægges, så der ydes en generel og individuel forebyggende og sundhedsfremmende indsats i form af eksempelvis forældreuddannelse til kommende forældre, specifikke sundhedsrettede indsatser knyttet til tandsundheden hos børn og unge, og den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Sundhedsplejen, samt indsatser målrettet udsatte børn, unge og deres familier. • Adgangen til hjælp skal synliggøres endnu mere. Det er vigtigt, at adgangen til alle ydelser er mest mulig tydelig for både borgere og professionelle. • Der skal etableres en særlig målrettet indsats mod de 0-6 årige. Ved tidlig indsats forstår vi, at der gribes ind så tidligt som muligt, når barnet lever under risikofyldte opvækstvilkår, eller barnet allerede er begyndt at vise symptomer på ugunstig udvikling.

Målsætning 7 – Innovation: Alle i børne- og familieområdet har fokus på innovation som vejen til vækst og fremskridt. Mål (effekter) Målet er, at børn og unge tilegner sig viden og arbejder med innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre.

Indsats • Aktiviteterne i dagtilbud skal bygge på barnets naturlige trang til at opleve, udforske, eksperimentere og udtrykke sig. Dagtilbud skal derfor arbejde bevidst med at udvikle rum, hvor børnene gennem leg og læring kan udtrykke sig kreativt. • Børne- og Familieudvalget ønsker, at skolerne uddanner alle unge til kreativitet, innovation og iværksætteri.

Målsætning 8 – Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne: Naturen er en kilde til oplevelse og læring. Mål (effekter) Visionen om en kommune, hvor • der er fællesskaber, • man arbejder sammen på tværs for at finde de bedste løsninger, • innovation er i højsædet, og

Indsats • Det pædagogiske læreplanstema: natur og naturfænomener under-støtter og dokumenterer det pædagogiske arbejde i 0-6 års området som en del af Naturens Rige og understøtter den kommunale vision om, at ”VI VIL benytte og beskytte naturen som vores skatkammer”.

72


BØRNE-

• naturen er en kilde til oplevelser og læring skal komme til udtryk i hverdagen i arbejdet med børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Børne- og Familieudvalget lægger stor vægt på, at børn og unge opnår forståelse for og glæde ved naturen og naturens betydning for livsvilkår og kultur i Vestjylland

OG

F AMILIEUDVALGET

• I Ringkøbing-Skjern Kommune er der rige muligheder for at inddrage naturen og naturfænomener i skolernes undervisning og på den måde skabe anderledes læringsrum, som bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel.

73


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for dele af opgaverne under Land, By og Kultur og opgaverne relaterer sig til Fritidslivspolitikken.

Budgettets fordeling på hovedområder: Budgettet for 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område er på 83,4 mio. kr. netto og er fordelt på følgende overordnede områder:

2017 Kulturområdet 45%

Fritidsområdet 55%

Område (beløb i hele tusinde) Kulturområdet Fritidsområdet Kultur- og Fritid i alt

2017 37.953 45.473 81.484

2018 36.906 45.352 81.368

2019 36.806 45.377 80.481

2020 36.806 45.377 80.383

Anlæg. Der er i budgetperioden afsat i alt 15,7 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget til følgende projekter: Projekt (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 2020 Kultur- og Fritid, anlæg i alt 6.478 2.188 4.765 2.275

Nye tiltag og budgetændringer for 2017 Budgetlægningen for 2017 blev godkendt med fokus på at der afsættes midler til at understøtte frivillig arbejde. I nedenstående tabel fremgår budgetændringerne for Kultur- og Fritid: Område (beløb i hele tusinde) 2017 2018 2019 2020 Vestjyllands Kunstpavillon – forøgelse af driftstilskud 100 170 170 170 Hvide Sande Masterclass – driftsstøtte 150 150 150 150 Ringkøbing Svømmehal – regulering af 250 250 250 250 driftsbudgettet Statstilskud OM – regulering af indtægtsbudget 77 77 77 77 Yderligere tilskud til Teatret OM 100 100 100 100 Kulturpuljen – finansiering af Vestjyllands 0 -320 -320 -320 Kunstpavillon og Hvide Sande Masterclass

74


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

Område (beløb i hele tusinde) Ramme til idrætshaller – finansiering af Ringkøbing Svømmehal og statstilskud Teatret OM Minus 0-fremskrivning – skolernes svømmeundervisning Minus 0-fremskrivning – teatret OM I alt

2017 -327

2018 -327

2019 -327

2020 -327

131

131

131

131

31 512

31 262

31 262

31 262

Aktivitetstal for 2017: Fritid: Lokaletilskud – antal foreninger Aftenskoler

2016

Forventet 2017

Pris pr. aktivitet

180 13

180 10

98.039 188.900

Fritidslivspolitik Gennemførelse af indsatserne relateret til Fritidslivsspolitikken finansieres dels af afsatte driftsmidler og dels af anlægsmidler under Kultur- og Fritid. Herudover vil der være indsatser, der vil blive finansieret af drifts- og anlægsmidler på Naturområdet. Disse midler er afsat under Teknik- og Miljøområdet Driftsbudgettet på Kultur og- Fritidsområdet omfatter følgende beløb: Område (beløb i hele tusinde) 2017 Kulturområdet i alt 37.953 Fællesudgifter- og indtægter, museer 5.815 Ringkøbing Museum 16 Biografer 94 Teatre 1.241 Fællesudg./indt., andre kulturelle opg, 4.222 Ringkøbing-Skjern Musikskole 7.416 Ringkøbing-Skjern Bibliotek 19.149 Fritidsområdet i alt 45.473 Stadions og idrætsanlæg 3.298 Klubhuse og omklædningsrum 1.375 Idræts- og svømmehaller, friluftsbade 5.891 Kulturcentre og aktivitetshuse 441 Ringkøbing Svømmehal 1.309 Hvide Sande Hallen 1.384 Holmsland Hallen 328 Vesterhavs-Hallen 107 Videbæk Idræts- og Fritidscenter 3.320 Troldhede Kultur- og Idrætscenter 422 Tarm Idrætscenter 2.356 Fonden Lem Svømmebad 213 Skjern Kulturcenter 237 Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac. 628 Skjern Ridecenter 193 Fælles, folkeoplysn./fritidsaktiviteter 49 IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune 480 Folkeoplysende voksenundervisning 1.889 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 3.459 Lokaletilskud 18.094 Kultur- og Fritid, i alt 83.426

2018 36.906 5.815 16 94 1.241 3.205 7.416 19.119 45.352 3.298 1.375 5.891 441 1.309 1.384 328 107 3.320 422 2.356 213 237 628 193 49 480 1.889 3.459 17.973 82.258

2019 36.806 5.815 16 94 1.241 3.131 7.416 19.093 45.377 3.298 1.375 5.916 441 1.309 1.384 328 107 3.320 422 2.356 213 237 628 193 49 480 1.889 3.459 17.973 82.183

2020 36.806 5.815 16 94 1.241 3.131 7.416 19.093 45.377 3.298 1.375 5.916 441 1.309 1.384 328 107 3.320 422 2.356 213 237 628 193 49 480 1.889 3.459 17.973 82.183

75


KULTUR-

OG

FRITIDSUDVALGET

På anlægsdelen er der afsat følgende anlægsmidler: Projekter (beløb i hele tusinde) Anlægstilskud til idrætshaller Lysmaster og forbedringer Green Arena Struktursprøjtning Ringkøbing Atletik Stadion Dræning/omlægning af opvisningsbane Hvide Sande Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse af lån Udbygning af Tim Hallen Anlæg i alt

2017 2.181 1.232 475 1.500

2018 2.188

2019 2.275

2020 2.275

2.490 1.090 6.478

2.188

4.765

2.275

Fritidslivspolitik - Mål, effekter og indsatser: Målsætning 1: Vi sikrer, at alle har mulighed for at deltage i aktive fællesskaber ved at dyrke fælles interesser, udfordre sig selv og hinanden og gøre nye erfaringer i fællesskabet Målsætning 2: Vi skaber rammerne for udviklingen af kultur- og fritidsliv med kant og med respekt for det eksisterende. Målsætning 3: Vi udnytter naturens rige ressourcer til udvikling af kultur- og fritidsaktiviteter. Mål (effekter) Vi skaber i samarbejde med andre rammerne for, at aktive borgere, foreninger og institutioner sammen med kommunen kan drøfte og udvikle nye initiativer gen-nem mindst 5 årlige workshops, møder m.m. Vi går forrest med mindst to fælles initiativer årligt til styrkelse af sammenhængskraften, men med respekt for lokale forskelligheder

Vi skal motivere borgerne til at tage aktiv del i fællesskabet

Vi skaber sammen med aktørerne grobund for mindst 2 årlige aktiviteter, som giver børn og unge lyst til at blive eller vende tilbage til kommunen

Vi vil gennem partnerskaber tiltrække mindst 1 årlig event, som hører naturligt til i kommunen

Vi skal styrke de eksisterende kultur- og fritidstilbud, og nye initiativer som har kant og potentiale til at udvikle sig, samt årligt understøtte mindst 2 utraditionelle samarbej-

Indsats Vi faciliterer etableringen af netværk med aktører indenfor kultur-, fritidsog naturområdet Der skabes mulighed for at etablere fora, hvor dialogen med borgerne er i fokus. F.eks. et mobilt møderum (glascontainer) og sammen med andre aktører, at videreudvikle Folkerådet Der skal ske en fortsat udvikling af Spil Dansk-kampagnen, således at alle musikalske aktører i hele kommunen bliver involveret Der skal ske en fortsat udvikling af Naturens Dag, så der er aktiviteter i hele kommunen. Sker i et samarbejde mellem bl.a. De grønne organisationer, Ringkøbing-Skjern Museum, sogneforeninger, idrætsforeninger m.v. Der kan arbejdes med en tematesering af Naturens Dag, så der f.eks. sættes fokus på naturen omkring og aktivitetsmulighederne på hhv heden, fjorden, åen osv. Der skal ske fortsat udvikling af kulturnatten, så aktører fra hele kommunen er involveret i den enkelte Kulturnat, uanset hvor i kommunen den finder sted Der skal etableres en mobil bypark Der tages aktiv del i udviklingen og afviklingen af temadrøftelser i Folkerådet, hvor det er dialogen og samtalen om aktuelle emner, der er i fokus. Der etableres udendørs mødefaciliteter/hotspots til brug for løbere, mountainbikere og andre motionister, så der er mulighed for at holde en ”tredje halvleg” for den uorganiserede idræt Bibliotekerne vil styrke samarbejdet og brugen af frivillige Der etableres et aktivitetsforum med aktører indenfor børn og ungeområdet, f.eks. ungdomsrådet, ungdomsskolen og andre Der reserveres en pulje på 50.000 kroner årligt i 3 år, som uddeles til unges udvikling af op til 10 årlige mikroprojekter. Puljen kan uddeles på baggrund af en kort ansøgning eller dialog og skal være så ubureaukratisk og fleksibele som muligt Bibliotekerne vil arbejde målrettet på at styrke unges demokratiske bevidsthed Der arbejdes med at gøre Waterz til en international vandsportsbegivenhed Den regionale kulturfestival Off Road i april/maj 2017 skal sammen med Aarhus 2107-åbningen i januar 2017 være arrangementer, som skal involvere alle kulturelle aktører og alle kommunens borgere. Der arbejdes med at tiltrække eller udvikle idrætsevents som er naturligt hjemmehørende i kommunen Der foretages en kapacitetsanalyse med henblik på udnyttelse af potentialet i klyngelandsbyer på fritidsområdet, så de eksisterende tilbud kan optimeres bedst muligt

76


KULTUR-

Mål (effekter) der, som går nye veje for at fremme kultur- og fritidslivet.

Vi vil understøtte mindst 2 årlige nye og eksisterende aktiviteter, som motiverer til motion og sundhed, samt kunstneriske og kulturelle oplevelser i naturen

Vi skal gennem mindst 2 årlige initiativer skabet øget naturforståelse og fremme borgerens motivation til at passe på naturen Vi skaber muligheder i naturen for både et højt aktivitetsniveau og den stille oplevelse i respekt for beskyttelsen af naturen Vi skaber grundlag for samarbejde og dialog om benyttelse af naturen og til friluftsaktiviteter

Sammenhæng til budgettet:

OG

FRITIDSUDVALGET

Indsats Der indledes en målrettet indsats for at etablere partnerskaber mellem erhvervs- og kulturlivet. Som udgangspunkt støttes op om de initiativer som More:Creative fra Aarhus 2017 etablerer i regionen Der arbejdes med Gentænk Sommerhuset, som et partnerskab mellem turisterhvervet og kulturlivet Der skal arbejdes med at styrke den uorganiserede gadeidræt og foreningernes forsøg på at rumme fleksible og eksperimenterende aktiviteter Udbygning af samarbejde med Sundhedscenter og andre aktører om fokus på naturens muligheder for alle aldersgrupper. Der bør fokuseres mere på lokale initiativer og backup til anderledes aktiviteter Der sættes fokus på tilgængeligheden for alle med udviklingen af handicapvenlige faciliteter og aktiviteter. Herunder en udbygning af de eksisterende søndagsgåture i en handicapvenlig form Der sættes fokus på at binde stisystemerne i kommunen sammen til et sammenhængende net, og samtidig udvikle kvaliteten af stierne med formidling og pitstops på ruterne. Samtidig sættes der fokus på yderligere etablering af hesteruter i et samarbejde med turismeerhvervet samt en udbygning og synliggørelse af trailløb- og mountainbikemuligheder i hele kommunen Der sættes fokus på borgernes muligheder for bynære motionstilbud i naturen, og der skabes mulighed for sammen med borgerne at udvikle nye bynære motions- og aktivitetsoplevelser Der arbejdes på at få etableret et bynært naturcenter i forbindelse med udviklingen af projektet om Skjern Rensningsanlæg.

 Der gøres aktivt opmærksom på via hjemmeside, hvor der er og hvilke aktiviteter der pt er i gang – og hvor der IKKE er aktiviteter, så stilheden også kan vælges til Via traditionelle foldere, website og apps fokuseres og visualiseres de kommunale områder (skove, parker, naturområder, legepladser) der pt. er i spil og de muligheder de enkelte områder indeholder – og gerne med lokale aktører, foreninger m.m. som støtte og udviklere af områdernes muligheder og begrænsninger Der indledes et samarbejde med de grønne organisationer. DOF, DN m.fl. omkring udpegningen og formidlingen af de ”stille områder” i naturen. Budgettet i forhold til de opstillede målsætninger og indsatser udgør drifts- og anlægsbudgettet til Kultur- og Fritid. Herudover har politikken sammenhæng med budgettet under Kultur, Natur og Fritid, der er hjemhørende under Teknikog Miljøudvalget.

77


HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt Hovedoversigt til budget Hele 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Budget 2017 Udgifter

Budgetoverslag 2018

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2019 Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2020 Udgifter

Indtægter

00. Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger

82.870

Heraf refusion 01. Forsyningsvirksomheder mv.

-21.484

84.579

-154

-21.484

81.229

-154

-21.484

83.729

-21.484

-154

-154

65.869

-71.329

65.869

-71.329

65.869

-71.329

65.869

-71.329

02. Vejvæsen

117.321

-26.223

117.950

-26.223

117.950

-26.223

117.950

-26.223

03. Undervisning og kultur

715.909

-47.396

707.080

-47.472

699.323

-47.472

690.696

-47.472

Heraf refusion 04. Sundhedsområdet 05. Social- og sundhedsvæsen

-2.240

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

-2.240

-2.240

275.056

-282

274.847

-282

274.670

-282

273.924

-282

2.436.395

-551.707

2.465.870

-553.395

2.474.356

-553.322

2.476.022

-553.726

Heraf refusion 06. Administration

-2.240

-283.365

-284.731

-284.262

-284.262

378.254

-15.514

362.807

-15.514

358.389

-15.514

353.523

-15.514

4.071.674

-733.935

4.079.002

-735.699

4.071.786

-735.626

4.061.713

-736.030

Heraf refusion

-285.759

-287.125

-286.656

-286.656

B. Anlægsvirksomhed 00. Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger 01. Forsyningsvirksomheder mv.

40.076

-8.572

25.233

7.081

3.009

02. Vejvæsen

23.058

18.632

03. Undervisning og kultur

21.493

20.240

-7.585

-1.038

30.929

-10.926

29.563

10.599

8.841

33.111

10.157

-11.930

04. Sundhedsområdet 05. Social- og sundhedsvæsen 06. Administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

8.612

3.139

6.806

517

26.274

27.047

11.486

11.535

126.594

-8.572

97.300

-8.623

66.277

Pris- og lønstigninger

92.931

-10.926

132.780

60.613

-11.930

202.525

C. 07 Renter I ALT

7.772

4.287

8.830

3.143

9.770

2.045

9.317

2.186

87.106

-86.392

86.667

-85.279

86.667

-85.863

86.667

-85.865

87.106

-86.392

86.667

-85.279

86.667

-85.863

86.667

-85.865

D. 08 Balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydninger i alt E. 08 Afdrag på lån I ALT (Debetsiden på 08.55) A + B + C + D + E + P&L

47.624 4.340.770

49.592 -824.612

4.387.668

51.649 -826.458

4.445.583

53.627 -830.370

4.474.462

-831.639

F. 08 Finansiering Forbrug af likvide aktiver

-28.384

-73.530

-67.271

Optagelse af lån

-28.200

-29.500

-25.000

Tilskud og udligning Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

-37.616 -17.500

7.499

-930.575

7.657

-849.183

7.802

-838.987

7.950

-825.415

828

-2.537.326

844

-2.617.498

856

-2.692.613

868

-2.771.110

8.327

-3.524.485

8.501

-3.569.711

8.658

-3.623.871

8.818

-3.651.641

4.349.097

-4.349.097

4.396.169

-4.396.169

4.454.241

-4.454.241

4.483.280

-4.483.280

78


PRIS-

OG LØNFREMSKRIVNING

Pris- og lønfremskrivning Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Art 1

2016–2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2,13

2,30

2,30

2,30

Lønninger **

2.2 Fødevarer *

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Brændsel og drivmidler *

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6 Køb af jord og bygninger

4,00

1,37

1,37

1,37

2.7 Anskaffelser

1,70

1,37

1,37

1,37

2.9 Øvrige varekøb *

0,00

0,00

0,00

0,00

4.0 Tjenesteydelser u/moms *

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5 Entreprenør og håndværk

1,70

1,70

1,70

1,70

4.6 Betalinger til staten

2,09

2,18

2,18

2,18

4.7 Betalinger til kommuner

2,09

2,18

2,18

2,18

4.8 Betalinger til regioner

1,86

1,94

1,94

1,94

4.9 Øvrige tjenesteydelser

2,05

2,05

2,05

2,05

5.1 Tjenestemandspensioner

2,16

2,30

2,30

2,30

5.2 Overførsler til personer

1,64

1,32

1,32

1,32

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

3,41

3,41

3,41

3,41

6

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1 Egne huslejeindtægter

2,09

2,18

2,18

2,18

7.2 Salg af produkter og ydelser

2,09

2,18

2,18

2,18

7.6 Betalinger fra staten

2,09

2,18

2,18

2,18

7.7 Betalinger fra kommuner

2,09

2,18

2,18

2,18

7.8 Betalinger fra regioner

2,09

2,18

2,18

2,18

7.9 Øvrige indtægter

2,09

2,18

2,18

2,18

8

1,64

1,32

1,32

1,32

1,64

1,32

1,32

1,32

Finansudgifter

Finansindtægter

8.6 Statstilskud

*) Arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 er alle nulfremskrevet, og det har de været siden beslutningen i Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2011. **) Art 1 lønninger er fremskrevet således: Fremskrivning fra KL jvf regeringsaftalen For meget fremskrevet fra 2015 til 2016 p.g.a. ændret lønskøn fra 1,62 til nu kun 1,59 pct. Art 1 er herefter generelt fremskrevet med

2,16 pct. -0,03 pct. 2,13 pct.

79


TVÆRGÅENDE

ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt 2017 - 2020 Beløb i 1.000 kr. i 2017 priser

Budget 2017

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

1

Lønninger....................................

*

1.608.090

1.603.914

1.604.479

1.601.288

2

Varekøb.......................................

*

128.838

125.201

134.203

129.631

2.2

Fødevarer

16.210

16.200

16.200

16.200

2.3

Brændsel og drivmidler

31.823

31.843

31.843

31.843

2.6

Køb af jord og bygninger

4.118

4.042

7.392

8.387

2.7

Anskaffelser

7.726

5.780

11.487

5.820

68.961

67.336

67.281

67.381

1.506.397

1.499.723

1.484.160

1.449.518

190.302

173.810

164.142

152.023

4.5 Entreprenør og håndværkerydelser

211.061

189.807

185.853

163.200

4.6 Betalinger til staten

444.630

478.804

477.018

477.018

4.7 Betalinger til kommuner

217.991

217.768

217.768

217.768

4.8 Betalinger til regioner

251.077

251.814

251.833

251.833

4.9 Øvrige tjenesteydelser

191.336

187.720

187.546

187.676

954.943

947.464

941.875

941.889

10.993

10.993

10.993

10.993

5.2 Overførsler til personer

803.755

798.414

807.324

807.338

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

140.195

138.057

123.558

123.558

2.9 Øvrige varekøb

4

Tjenesteydelser m.v. ..................

*

4.0 Tjenesteydelser uden moms

5

Tilskud og overførsler..................

*

5.1 Tjenestemandspensioner m. v.

6

Finansudgifter..............................

*

122.445

80.060

89.473

120.813

7

Indtægter.....................................

*

-447.543

-448.003

-450.711

-452.110

7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter

8

Finansindtægter........................... 8

Finansindtægter

8.6 Statstilskud

*

-32.471

-32.844

-33.225

-33.614

-197.425

-197.460

-197.475

-197.490

-542

-542

-542

-542

-120.301

-120.377

-120.377

-120.377

0

0

0

0

-96.804

-96.780

-99.092

-100.087

-3.873.170

-3.874.636

-3.936.259

-3.993.554

-2.625.501

-2.706.913

-2.779.149

-2.849.905

-1.247.669

-1.167.723

-1.157.110

-1.143.649

66.277

132.780

202.525

0

0

0

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6

Balance

0

80


DEN

KIRKELIGE LIGNING

Den kirkelige ligning Alle beløb i hele 1.000 kroner

Budget 2017 Udgifter Indtægter

Kirkelige skatter og afgifter Forskudsbeløb af kirkeskat (kirkeskatteprocent 1,05 %)

82.322

Udligningstilskud

2.698

Landskirkeskat

11.705

Kirkekasser: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

70.761 42.414 28.347

Provstiudvalgskasser: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

1.488 1.009 479

Stiftsbidrag: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

364 208 156

Reserveligning: Skjern Provsti Ringkøbing Provsti

1.387 29 1.358

Resultat 2017 Balance

09.52.53 Finansiel status: Kirkens tilgodehavende pr. 31/12 2015 iflg. Regnskab 2015 Budgetteret underskud 2016 Kirkens forventede tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.16 Budgetteret underskud 2017 Kirkens forventede tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.17

-685 85.020

85.020

1.039 -77 962 -685 277

81


TAKSTER

Takster 2017 Dagtilbudsområdet og skolefritidsordninger.

Takst pr. md. Dagpleje (25%) 48 timer ........................................................................................... 32 timer ...........................................................................................

2.414 kr. 1.610 kr.

Vuggestue (22%) 50 timer ........................................................................................... 25 timer ...........................................................................................

2.880 kr. 1.872 kr.

Børnehave (25%) 50 timer ........................................................................................... 25 timer ...........................................................................................

1.769 kr. 1.061 kr.

Kommunal frokostordning Enhedstakst for vuggestue- og børnehavebørn i de institutioner, der har kommunal frokostordning ....................................................................

499 kr.

Skolebørn i dagtilbud (30%) Hover-Torsted og Ølstrup Fuldtidsplads ..................................................................................... Morgenplads .....................................................................................

852 kr. 272 kr.

Skolefritidsordninger (51%) Fuldtidsplads ..................................................................................... Morgenplads .....................................................................................

1.204 kr. 385 kr.

SFO-klubber (51%) ........................................................................

627 kr.

Ovenstående takster er gældende fra 1. januar 2017. Forældrebetalingen bliver opkrævet over 11 rater. Juli måned er betalingsfri.

82


TAKSTER

Ældreområdet

Takster 2017 Madservice kr. pr. portion: Normal hovedret Lille hovedret Diæt og superkost til småtspisende Ydelser i plejehjem og plejeboliger Morgenmåltid Formiddag, kaffe, juice/saft Middagsmåltid, hoved- og biret Eftermiddag, kaffe, brød og saft Aftensmåltid Sen aften, kaffe, brød/frugt m.v. Fuld kost = døgnkost Fuld kost pr. måned

52,00 kr. 48,00 kr. 52,00 kr.

22,00 7,00 29,00 15,00 29,00 15,00 116,46 3.542,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Øvrige ydelser - kr. pr. måned Vask Servicepakke A Servicepakke A til ægtepar i samme lejlighed Servicepakke B

355,00 216,00 306,00 55,00

kr. kr. kr. kr.

Øvrige ydelser til aflastningsbeboere - kr. pr. dag Vask og leje af linned pr. dag Vask og leje af linned pr. måned Servicepakke A pr. dag Servicepakke B pr. dag

14,00 426,00 8,00 2,00

kr. kr. kr. kr.

Aktivitetsområdet: Brugerbetaling kr. pr. gang Brugerbetaling kr. pr. ½ år Brugerbetaling kr. pr. år Egenbetaling, transport til daghjem kr. pr. tur

25,00 225,00 407,00 52,00

kr. kr. kr. kr.

83


TAKSTER

Teknik og forsyningsområdet Takst/gebyr 2017 (i kr. inkl. moms) Affald, dagrenovation Bringeordning sommerhuse 80 l sæk eller 80 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 80 l sæk eller 80 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 80 l sæk eller 80 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 140 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 140 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 140 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 160 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 160 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 160 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 200 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 240 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 240 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 240 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 300 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 300 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 360 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 360 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 360 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 400 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 400 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 600 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 600 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 800 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 800 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv Beskyttelsesposer, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv Beskyttelsesposer, 38 tømninger/år, sommerhuse Beskyttelsesposer, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv Ekstra sække / snip, pr. stk. Ekstra tømning container/sæk Nedgravet container - ugentlig tømning Nedgravet container - tømning hver 14. dag Nedgravet container - månedstømning Nedgravet container – ekstra tømning Behandlingsafgift pr. ton - Der betales et gebyr á conto. En gang årligt pr. 31. december opgøres det faktiske forbrug Genanvendelige materialer Nedgravet container – ugentlig tømning Nedgravet container – tømning hver 14. dag Nedgravet container – månedstømning Nedgravet container – behovstømning Nedgravet container – ekstra tømning Genbrugsgebyr Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer m.m. Boliger og sommerhuse

590,00 kr. 580,00 kr. 850,00 kr. 1.160,00 kr. 955,00 1.400,00 1.910,00 985,00 1.435,00 1.970,00 1.150,00 1.355,00 1.980,00 2.710,00 1.650,00 3.300,00 1.880,00 2.750,00 3.760,00 2.045,00 4.090,00 2.705,00 5.410,00 3.320,00 6.640,00 105,00 105,00 210,00 30,00 130,00 12.350,00 6.175,00 2.850,00 475,00 534,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

12.350,00 6.175,00 2.850,00 360,00 475,00

kr. kr. kr. kr. kr.

1.000,00 kr.

84


TAKSTER

Erhvervsaffaldsgebyr Gebyr for administration og planlægning Virksomheder Erhvervsaffaldsgebyr inkl. administration og planlægning Øvrige virksomheder Håndværker 0-1 ansatte Håndværker 2-5 ansatte Håndværker 6-10 ansatte Håndværker over 10 ansatte Havne gældende fra 01.04.2017 til 31.03.2018 Fælles for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn Slæbestedsgebyr pr. bomløft Gæstepris pr. dag med overnatning Gæstepris pr. dag uden overnatning Vinterliggeplads – for både der er på land om vinteren Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land/i vand – pr. påbegyndt måned Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse Elafgift Miljøafgift Bådplads efter 1. august afregnes med 50% af m2-taksten (gælder ikke skydepramme og svelleplads i Stauning) Både der står på land hele året afregnes med 50% af m2taksten og fuld fast gebyr Opsigelse før 31.12. Opsigelse fra 1.1. til 31.3. Opsigelse fra 1.4. til 31.5. - 50% af den opkrævede takst Opsigelse efter 31.5. - fuld lejetakst, dvs. ingen tilbagebetaling Leje af bådplads i lystbådsafsnittene i Bork og Ringkøbing og Stauning Havne samt Jollehavnen i Ringkøbing Arealpris pr. m2 inkl. kran Arealpris pr. m2 ekskl. kran Jollehavnen i Ringkøbing – Arealpris pr. m2 inkl. Kran Nye bådejere i Bork Havn, der ikke tidligere har haft fast liggeplads i en af vore havne, afregnes i en forsøgsperiode i 2014 og 2015 med fortsættelse i 2016 og 2017 med 50% af m2-prisen i det år, båden kommer til havnen. Der betales fuld fast afgift. Der er afsat 20 pladser til forsøget. Fast afgift - administrationsgebyr for alle i lystbådeafsnittene og jollehavnen i Ringkøbing inkl. bådplads modtager efter 1. august, båd på land om sommeren/hele året og de nye bådejere, med 50%-takst i Bork i 2016 og 2017. Både over 50 m2 betaler ikke for de m2, der ligger ud over 50 m2 Fast afgift bl.a. erhvervsbåde Særlige takster Fiskerbåde i fiskeriafsnittene i Bork, Ringkøbing og Stauning Fiskerbåde i fiskeriafsnittene Bork, Ringkøbing og Stauning Havne inkl. 2 kranløft Smakkejoller i Jollehavnen i Ringkøbing Havn. Takst til og med 2018 Sommeropbevaring af bådvogne på land på Bork og Ringkøbing Havn, hvis man ikke har haft en vinterplads på havnen til sin båd

480,00 kr.

2.012,00 2.237,00 10.312,00 22.375,00 55.037,00

kr. kr. kr. kr. kr.

30,00 120,00 60,00 637,00

kr. kr. kr. kr.

1.177,00 319,00 3,00 55,00

kr. kr. kr. kr.

0,00 kr. 495,00 kr.

224,00 kr. 183,00 kr. 120,00 kr.

495,00 kr.

6.276,00 kr. 1.722,00 kr. 2.261,00 kr. 1.021,00 kr.

637,00 kr.

85


TAKSTER

Supplerende kranbetjening pr. gang pr. påbegyndt halve time for både og master i Bork og Ringkøbing Havne. Leje af bådstativer i Bork Havn Leje af bådplads i Lille Havn og Ydre Havn i Stauning Havn Skydepramme Småbåde, svelleplads på land Både maks. 5 m Både over 5 m Leje af arealer til hytter Ringkøbing, hytter op til 20 m2 Ringkøbing, hytter over 20 m2 Bork, hytter og redskabsrum Stauning (momsfrit) Staning inkl. kloak (momsfrit) Leje af p-plads for autocampere på Stauning og Ringkøbing Havne Autocampere Byggesagsgebyr Timepris vedr. byggesager Diverse gebyrer Ejendomsoplysningsskema (lovpligtig) Matrikeloplysning (oplysning kan søges gratis på nettet) Vurderingsattest (oplysning kan søges gratis på nettet) BBR-papirudskrift (gratis på nettet) Opkrævning for private foreninger pr. ejendom

547,00 kr. 519,00 kr.

441,00 377,00 1.249,00 1.691,00

kr. kr. kr. kr.

1.477,00 2.254,00 727,00 6.368,00 7.215,00

kr. kr. kr. kr. kr.

150,00 kr. 578,00 kr. 400,00 kr.

40,00 kr.

86


BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt Økonomi- og Erhvervsudvalget

side

88

Social- og Sundhedsudvalget

side

96

Beskæftigelsesudvalget

side

114

Teknik- og Miljøudvalget

side

121

Børne- og Familieudvalget

side

130

Kultur- og Fritidsudvalget

side

142

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. (konto7)

side

146

Balanceforskydninger (konto 8)

side

149

87


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget U/I

Økonomi- og erhvervsudvalget 0025 002515 Byfornyelse Udgifter til byfornyelse 0025 002518 Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Tilskud til andelsboliger 0322 032216 Center For Kommunikation 3.16 Obj.finans.reg.tilbud-C.For Komm.3.16 0522 052207 Indtægter den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion 5.28.20 Refusion vedr. funktion 5.28.23 Refusion vedr. funktion 5.32.32 Refusion vedr. funktion 5.38.42 Refusion vedr. funktion 5.38.50 Refusion vedr. funktion 5.38.52 0642 064240 Fælles formål, politisk organisation Partitilskud 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgermøder Gaver.repræs.Kommunalbestyrelsesm. Vielser eDagsorden 064242 Kommissioner, råd og nævn Ældrerådet Handicaprådet Hegnssyn Huslejenævn Beboerklagenævn Ungdomsråd 064243 Valg Kommunalvalg 0645

88

Udgifter

377.024 Faste ejendomme Byfornyelse 1300001000 XG-0000013001-00001 Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri 2205001000 XG-0000022001-00001 XG-0000022001-00004 XG-0000022001-00007 Folkeskolen m.m. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2205001010 XG-0000022004-00001 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2202001015 XG-0000022029-00002 XG-0000022029-00004 XG-0000022029-00006 XG-0000022029-00011 XG-0000022029-00013 XG-0000022029-00014 Politisk organisation Fælles formål 2205051005 XG-0000022007-00002 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2205051010 XG-0000022008-00001 XG-0000022008-00002 XG-0000022008-00003 XG-0000022008-00004 Kommissioner, råd og nævn 2205051015 XG-0000022009-00002 XG-0000022009-00003 XG-0000022009-00005 XG-0000022009-00006 XG-0000022009-00007 XG-0000022009-00009 Valg m.v. 2205051020 XG-0000022010-00003 Administrativ organisation

Indtægter

-30.005

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

363.021

Indtægter

-30.005

358.678

Indtægter

-30.005

353.812

649 649 649 649 770 770 770 344 225 201 5.273

649 649 649 649 770 770 770 344 225 201 5.273

649 649 649 649 845 845 845 344 225 276 5.273

649 649 649 649 845 845 845 344 225 276 5.273

5.273

5.273

5.273

5.273

5.273 5.273

5.273 5.273

5.273 5.273

5.273 5.273

9.399 241 241 241 7.630 7.630 26 104 -15 100 559 559 357 52 5 71 22 52 969 969 969 287.341

Indtægter

-30.005

-14.529

-14.529

-14.529

-14.529

-14.529

-14.529

-14.529

-14.529

-14.529 -797 -3.149 -4.426 -228 -5.619 -310

-14.529 -797 -3.149 -4.426 -228 -5.619 -310

-14.529 -797 -3.149 -4.426 -228 -5.619 -310

-14.529 -797 -3.149 -4.426 -228 -5.619 -310

-15.398

9.604 241 241 241 7.630 7.630 26 104 -15 100 559 559 357 52 5 71 22 52 1.174 1.174 1.174 281.746

-15.398

9.604 241 241 241 7.630 7.630 26 104 -15 100 559 559 357 52 5 71 22 52 1.174 1.174 1.174 281.512

-15.398

9.604 241 241 241 7.630 7.630 26 104 -15 100 559 559 357 52 5 71 22 52 1.174 1.174 1.174 281.235

-15.398


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget U/I 064550 Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing Rødkløvervej 4, Ringkøbing Nygade 56, Skjern Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9 Servicecenter Skjern, Finderupsvej 9 Finderupsvej 7, Skjern Smed Sørensens Vej 1 064551 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Kommuneplan Trafik og Vej Byg og Miljø Land og Vand Kultur/Natur/Fritid Planlægning RKSK Ejendomme og Sekretariat Grp. 001 Myndighedsud., Adm. Land, By og Kul. Grp. 002 Øvr. adm., Adm. Land, By og Kul Beskæftigelse, Fælles, konto 06 Omkostningssteder Gevinstrealisering ved udbud, Beskæft. Beskæftigelse, Administrationsenhed kt 6 Omkostningssteder Adm.enhed. kto. 6, Myndighedsudøvelse Adm.enhed. kto. 6, Øvrig administration Beskæftigelse, Jobcenter, konto 06 Social og Integration, konto 6 Omkostningssteder Rådg.enh., kto. 6, Myndighedsudøvelse Koordinerende sagsbehandlere Ydelse, konto 6 Omkostningssteder Ydelseskont. kto. 6, Myndighedsudøvelse Ydelseskon. kto. 6, HOS-arbejdet Adm. Service og digitalisering kto.6 Omkostningssteder Presse- og kommunikationstiltag Grp. 001 Myndighedsud., Serv.&Digitalis. Grp. 002 Øvr. adm., Serv.&Digitalis. Kantinen, fælles Kantinen, Ved Fjorden 6, Ringkøbing Omkostningssteder Salg mødeservering Kantinen, Finderupsvej 9, Skjern Kantinen, Smed Sørensens Vej, Ringkøbing Kantinen, Dyrvigsvej 9, Videbæk Admin., Dagtilbud/Undervisning kto. 6

89

Administrationsbygninger 1715051010 1715051015 1715051025 1715051035 1715051045 1715051055 1715051090 Sekretariat og forvaltninger 1200001000 XG-0000012146-00001 XG-0000012146-00010 XG-0000012146-00011 XG-0000012146-00012 XG-0000012146-00013 XG-0000012146-00014 XG-0000012146-00015 XG-0000012146-00017 XG-0000012146-00018 1400001000 XG-0000014001-00003 1400001005 XG-0000014089-00001 XG-0000014089-00002 1400001015 1400001050 XG-0000014090-00001 XG-0000014090-00003 1400001055 XG-0000014091-00001 XG-0000014091-00003 1715001000 XG-0000017036-00004 XG-0000017036-00005 XG-0000017036-00006 1715100500 1715101015 XG-0000017023-00002 1715101025 1715101035 1715101045 1905001005

Udgifter 10.043 2.494 1.008 979 1.479 1.766 202 2.115 135.825 35.261 575 63 99 99 27 81 54 15.629 18.634 1.121 1.263 -142 3.935 -377 380 3.932 4 7.150 115 6.175 860 8.343 171 7.707 465 16.568 -3 91 7.606 8.874 260 1.645 1.645

Indtægter

-15.398

-152

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 10.029 2.494 1.008 979 1.479 1.766 202 2.101 132.686 33.873 575 63 99 99 27 81 54 15.016 17.859 1.097 1.239 -142 3.935 -377 380 3.932 4 5.497 115 4.522 860 8.150 165 7.520 465 16.568 -3 91 7.606 8.874 260 1.645 1.645

Udgifter 10.029 2.494 1.008 979 1.479 1.766 202 2.101 132.694 33.873 575 63 99 99 27 81 54 15.016 17.859 1.097 1.239 -142 3.935 -377 380 3.932 4 5.497 115 4.522 860 8.150 165 7.520 465 16.568 -3 91 7.606 8.874 260 1.645 1.645

Udgifter 10.029 2.494 1.008 979 1.479 1.766 202 2.101 132.694 33.873 575 63 99 99 27 81 54 15.016 17.859 1.097 1.239 -142 3.935 -377 380 3.932 4 5.497 115 4.522 860 8.150 165 7.520 465 16.568 -3 91 7.606 8.874 260 1.645 1.645

-152 684 625 549 8.666

Indtægter

-15.398

-152 -152

684 625 549 8.666

Indtægter

-15.398

-152 -152

684 625 549 8.666

Indtægter

-15.398

-152 -152

684 625 549 8.666


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget U/I Direktionen, adm. Fællesudgifter og -indtægter administration Omkostningssteder Personalebesparelse Indtægter, promillegebyr støttet byggeri Indtægter, adm.bidrag for ældreboliger Indtægter, adm.bidrag for jordforsyning Indtægter, intern lev. af skødeskrivning Indtægter, adm.udg.overf.forsyningsv. Indtægter, gebyrer byggesagsbehanding Revision Lægeerklæringer, Voksenhandicap Lægeerklæringer, Børn og Familie Lægeerklæringer, Borgerservice Elevpulje Tolkebistand Salærer, stempel og dokumentomkostninger Kontingent kommunale sammenslutninger Udgifter vedr. gebyrer og afgifter Øvrige indtægter, Fællesudg./-indtægter Overførte adm.omkostninger Borger- og brugerinformation/hjemmeside Arkiv Regionen Konsulentbistand Personalebesparelse inkl. org.tjek Gevinstrealisering ved udbud, Administra Koord. på det specialiserede socialområ. Rammebesparelse den samlede administrat. Pulje Offentlighedsloven Betaling for opkrævn. nedsivningsafgift Carlog Leje af kursuslokaler, Innovest Admin. besparelser jf. Økonomiaftalen Indtægter moms, administration Gebyr for opkr. hos grundejerf m.v. Økonomi (Viden og Strategi) Sekretariat (Viden og Strategi) Forsikringsadministration Arbejdsskadeforsikringer Etablering af ABA-anlæg på kommu. skoler Analyse og kvalitet Omkostningssteder Vidensportal SAM-K og LINE Borgerpanel Virksomhedspanel Øvrige analyser Ekstern Udvikling

90

2200001000 2202001000 XG-0000022013-00001 XG-0000022013-00003 XG-0000022013-00004 XG-0000022013-00005 XG-0000022013-00006 XG-0000022013-00007 XG-0000022013-00010 XG-0000022013-00013 XG-0000022013-00014 XG-0000022013-00015 XG-0000022013-00016 XG-0000022013-00019 XG-0000022013-00021 XG-0000022013-00024 XG-0000022013-00025 XG-0000022013-00026 XG-0000022013-00027 XG-0000022013-00031 XG-0000022013-00032 XG-0000022013-00033 XG-0000022013-00034 XG-0000022013-00040 XG-0000022013-00041 XG-0000022013-00043 XG-0000022013-00047 XG-0000022013-00048 XG-0000022013-00053 XG-0000022013-00054 XG-0000022013-00058 XG-0000022013-00059 2202001005 XG-0000022014-00003 2205001025 2205051025 2205051030 XG-0000022011-00002 XG-0000022011-00014 2205101000 XG-0000022012-00004 XG-0000022012-00005 XG-0000022012-00006 XG-0000022012-00007 XG-0000022012-00008 2205121000

Udgifter 4.162 4.517 3.843 28

Indtægter -13.593

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 4.162 4.903 3.843 28

Udgifter 4.162 4.911 3.851 28

Udgifter 4.162 4.911 3.851 28

-974 -1.225 -879 -357 -1.770 -3.242 778 22 26 43 1.430 966 131 1.774 822 -7.205 89 8 551

-974 -1.225 -879 -357 -1.770 -3.242

-2.763 -2.383

-7.205 89 8 551 284 34 225 -527 343 337 250 1.049 -500

-386 -386

-1.000 3.432 2.922 155 103 79 52 121 5.798

-13.593

778 22 26 43 1.532 966 131 1.774 822

34 225 -527 343 337 250 1.049 -500

12.516 9.495 -1.000

Indtægter

-1.267 -1.267

-1.000 3.432 2.922 155 103 79 52 121 5.531

-13.593

-974 -1.225 -879 -357 -1.770 -3.242 778 22 26 43 1.532 966 131 1.774 822

-2.763 -2.383

-7.205 89 8 551 284 34 225 -527 343 337 250 1.049 -500

-386 -386 12.516 9.495 -1.000

Indtægter

-1.267 -1.267

-1.000 3.432 2.922 155 103 79 52 121 5.531

-13.593

-974 -1.225 -879 -357 -1.770 -3.242 778 22 26 43 1.532 966 131 1.774 822

-2.763 -2.383

-7.205 89 8 551 284 34 225 -527 343 337 250 1.049 -500

-386 -386 12.516 9.495 -1.000

Indtægter

-1.267 -1.267

-2.763 -2.383

-386 -386 12.516 9.495 -1.000 -1.000 3.432 2.922 155 103 79 52 121 5.531

-1.267 -1.267


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget U/I Intern Udvikling og Personale, adm. Arbejdsmiljø, leder- og medarbejderudv. MED-organisationen Understøttelse personalepol./Intern udd. Arbejdsmiljø Beredskabsaftale AKUT-midler til lokal forsøgsordning 064552 Adm. Service og digitalisering kto.6 Fælles IT og telefoni (06.45.52) EDB-udgifter Omkostningssteder Fastnetlinier KMD-udgifter og andre applikationer Basis PC applikation Service på EDB-udstyr og systemer 064553 Jobklar, konto 6 Kontanthjælp, særlig indsats, konto 6 Sygedagp.opf./Job på særl.vilk., konto 6 064554 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Naturbeskyttelse (06.45.54) 064555 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Miljøbeskyttelse (06.45.55) 064556 Administration-Land, By og Kultur (kt.6) Byggesagsbehandling (06.45.56) 064557 Sundhed og Omsorg, administration, kt. 6 Omkostningssteder Længerevarende, Sundhed/Omsorg adm. Administration Myndighed Specialteam (6.57) 064558 Administration Børn og familie konto 06 Omkostningssteder Fælles uddannelsespulje Gevinstrealisering ved udbud, Børn/Familie Sagsbehandlere, Børn og familie Omkostningssteder DUBU - digitalisering børn og unge Styrkelse af plejefamilieområdet Sekretariat, Børn og familie 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling DK

91

2215001000 2215001005 XG-0000022016-00001 XG-0000022016-00002 XG-0000022016-00003 XG-0000022016-00004 XG-0000022016-00006 Fælles IT og telefoni 1715001000 XG-0000017036-00007 1715001005 XG-0000017045-00002 XG-0000017045-00006 XG-0000017045-00007 XG-0000017045-00008 Jobcentre 1400001060 1400001065 1400001070 Naturbeskyttelse 1200001000 XG-0000012146-00019 Miljøbeskyttelse 1200001000 XG-0000012146-00020 Byggesagsbehandling 1200001000 XG-0000012146-00021 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1500001000 XG-0000015118-00002 XG-0000015118-00004 XG-0000015118-00005 1630501000 Det specialiserede børneområde 1805001000 XG-0000018001-00001 XG-0000018001-00002 1805002000 XG-0000018036-00002 XG-0000018036-00003 1805003000 Administrationsbidrag til UdbetalingDK 1715001020

Udgifter 11.463 631 286 51 102 104 88 47.356 7.561 7.561 39.795 3.949 518 830 933 33.565 24.481 4.218 6.202 14.061 2.961 2.961 2.961 4.282 4.282 4.282 5.900 5.900 5.900 23.258 13.073 12.878 111 30 54 10.185 24.682 198 70 145 -17 20.395 19.446 674 275 4.089 8.553 8.553

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 11.463 631 286 51 102 104 88 47.356 7.561 7.561 39.795 3.949 518 830 933 33.565 23.862 4.218 6.202 13.442 2.961 2.961 2.961 4.282 4.282 4.282 5.926 5.926 5.926 23.258 13.073 12.878 111 30 54 10.185 24.686 198 70 145 -17 20.399 19.450 674 275 4.089 6.700 6.700

Udgifter 11.463 631 286 51 102 104 88 47.356 7.561 7.561 39.795 3.949 518 830 933 33.565 23.862 4.218 6.202 13.442 2.961 2.961 2.961 4.282 4.282 4.282 5.831 5.831 5.831 23.258 13.073 12.878 111 30 54 10.185 24.686 198 70 145 -17 20.399 19.450 674 275 4.089 6.553 6.553

Udgifter 11.463 631 286 51 102 104 88 47.356 7.561 7.561 39.795 3.949 518 830 933 33.565 23.862 4.218 6.202 13.442 2.961 2.961 2.961 4.282 4.282 4.282 5.554 5.554 5.554 23.258 13.073 12.878 111 30 54 10.185 24.686 198 70 145 -17 20.399 19.450 674 275 4.089 6.553 6.553

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget Administrationsbidrag til Udbetaling DK 0648 064860 Diverse indt./udg. efter forskellige lov Indt.div.indt.udg. efter forsk. love 064862 Turisme Tilskud Ringkøbing Fjord Turistcenter Tilskud til bosætningsorganisationer Pulje til helårsturisme Profilering/markedsføring, sponsorater Øvrige aktiviteter, turisme Bramsejlskonnerten Maja Rethinking Tourism in a Coastal City Lønudgifter Konferencer Møder, forplejning og workshops Rejser/transport Materialer, inventar og maskiner Formidling og information PhD-pladser Finansiering: Innovationsfonden Turisme (generel. omr.) (Vækstpulje) Turisme (generel. omr.) - budget Stiftelse Partnerskab f. Vestkystturisme Turisme (ansøg.pulje) (Vækstpulje) WaterZ Ringkøbing 1700-tals festival 064863 Uddannelse (generel. omr.) (Vækstpulje) Uddannelse/videreudd. (Videnudvalget) Stærkere ungd.udd.miljøer (Videnudvalg.) Ansættelse projektmedarbejder i Innovest Uddannelse (ansøgn.pulje) (Vækstpulje) Anker Fjord Hospice, ph.d. - projekt KUBE 2.0 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi Øvrige teknologiske aktiviteter 064867 Erhvervsservice og iværksætteri Tilskud Ringkøbing Fjord Erhvervscenter Tiltrækn.arb.kraft: Career Campus Øvr.akt.erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Region Midt, EU-kontor

92

U/I XG-0000017046-00001 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1300001145 XG-0000013035-00001 Turisme 1300001150 XG-0000013036-00001 XG-0000013036-00003 XG-0000013036-00004 XG-0000013036-00005 XG-0000013036-00008 XG-0000013036-00014 1300001250 XG-0000013131-00002 XG-0000013131-00003 XG-0000013131-00004 XG-0000013131-00005 XG-0000013131-00006 XG-0000013131-00007 XG-0000013131-00008 XG-0000013131-00009 1315101102 XG-0000013113-00001 XG-0000013113-00002 1315102101 XG-0000013120-00002 XG-0000013120-00004 Udvikling af menneskelige ressourcer 1315101501 XG-0000013119-00002 XG-0000013119-00003 XG-0000013119-00004 1315102601 XG-0000013125-00002 XG-0000013125-00003 Innovation og anvendelse af ny teknologi 1300001155 XG-0000013037-00004 Erhvervsservice og iværksætteri 1300001160 XG-0000013038-00001 XG-0000013038-00003 XG-0000013038-00007 XG-0000013038-00009 XG-0000013038-00010

Udgifter 8.553 47.704

10.749 6.791 4.068 726 398 1.436 63 100 62 250 76 34 15 66 16 -395 1.921 1.836 85 1.975 675 1.300 3.123 1.800 1.000 300 500 1.323 334 989 18 18 18 33.175 5.906 3.345 91 157 1.116 197

Indtægter -64

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 6.700

Udgifter 6.553

Udgifter 6.553

49.287

Indtægter -64

51.187

Indtægter -64

52.801

Indtægter -64

-64

-64

-64

-64

-64 -64

-64 -64

-64 -64

-64 -64

11.116 6.691 4.068 726 398 1.436 63

10.141 6.591 4.068 726 398 1.336 63

62 250 87 76 33 15 54 8 -461 2.188 2.103 85 2.175 875 1.300 2.799 1.800 1.500 300

0

1.300 2.294 1.800 1.500 300

999

494

999 18 18 18 34.715 6.206 3.345 91 157 1.116 197

494 18 18 18 38.095 6.206 3.345 91 157 1.116 197

8.841 6.591 4.068 726 398 1.336 63

17 12

-29 2.250 2.165 85 1.300

2.250 2.165 85

1.800 1.800 1.500 300

18 18 18 41.503 6.206 3.345 91 157 1.116 197


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget U/I Vækstpulje Projektpulje, Udviklingsmuskel Energisatsning 2020 Konsulentbistand til energihandlingsplan Energi 2020, projekter Personaleomkostninger Kontor og administration (15% af pers.) Rejse og ophold Ekstern ekspertise og service Udstyr Infrastruktur Egenfinans. eksist. medarbejdertimer Egenfinans. fra Grøn Ordning/rest Vækstp Finansiering fra Interreg (50%) Projektdeltagelse 2016-2017 ØKE-udvalget - udviklingspulje Puljer til senere ford., udviklingspulje Videnstrategi Projektledelse - Videnstrategi PhD Innovest, Videnudvalg Projektaktiviteter Tilskud AU-HIH Udvikling af yder- og landdistriktsomr. Reg. Lab medlemsskab Fødevaresatsning Iværksæt.små fødevarevirk., projekansæt. KRAFT-oplevelsesfyrtårn Organisation & administration Landbrug og fødevarer (Vækstpulje) Landbrug og fødevarer - budget Etabl. af subregional udviklingsplatform Energi (generel. omr.) (Vækstpulje) Energi (generel. omr.) - budget Produktionserhverv (Vækstpulje) Produktionserhverv - budget Klyngeproj. for produktionsvirksomheder Sammenhængskraft (Vækstpulje) Sammenhængskraft - budget Gearingspulje proj.understøt.sammenhængs Skandin. proj. om tillid som vækstdriver Markedsføring og bosætning (Vækstpulje) Synliggørelse af Naturens Rige Gearingspulje markedsf./bosætn. initiat. Etabl. nyt Erhvervsvækstforum (Vækstpu.) Gearingspulje vækstfremmende tiltag Møder, hjemmeside mv. Erhvervsvækstforum Ildsjæle (vækstpulje)

93

XG-0000013038-00012 XG-0000013038-00013 1300001164 XG-0000013046-00002 XG-0000013046-00028 XG-0000013046-00115 XG-0000013046-00116 XG-0000013046-00117 XG-0000013046-00118 XG-0000013046-00119 XG-0000013046-00120 XG-0000013046-00121 XG-0000013046-00123 XG-0000013046-00124 XG-0000013046-00126 1300001165 XG-0000013039-00001 1300001169 XG-0000013051-00001 XG-0000013051-00005 XG-0000013051-00006 XG-0000013051-00008 XG-0000013051-00015 1300001170 XG-0000013040-00003 1300001172 XG-0000013054-00001 1300001174 XG-0000013057-00001 1315101101 XG-0000013112-00001 XG-0000013112-00004 1315101103 XG-0000013114-00001 1315101104 XG-0000013115-00001 XG-0000013115-00002 1315101201 XG-0000013116-00001 XG-0000013116-00002 XG-0000013116-00003 1315101301 XG-0000013117-00002 XG-0000013117-00003 1315101401 XG-0000013118-00002 XG-0000013118-00003 1315101601

Udgifter 300 700 1.943 618 400 1.005 151 50 1.342 200 100 -455 -419 -1.424 375 268 268 3.368 624 1.500 700 200 344 34 34 800 800 3.334 3.334 1.500 1.100 400 250 250 3.000 2.200 800 1.000 -60 1.000 60 2.500 500 2.000 1.870 1.820 50 2.500

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 600 700 1.743 618 575 1.005 151 50 1.342 200 100 -455 -419 -1.424

Udgifter 600 700 1.193 618 575

Udgifter 600 700 1.193 618 575

Indtægter

Indtægter

368 368 3.368 624 1.500 700 200 344 34 34 800 800 3.334 3.334 1.500 1.100 400 450 450 2.500 2.160 340 1.000 -45 1.000 45 2.000

368 368 3.368 624 1.500 700 200 344 34 34 800 800 3.334 3.334 1.500 1.500

368 368 3.368 624 1.500 700 200 344 34 34 800 800 3.334 3.334 1.500 1.500

1.000 1.000 2.500 2.500

1.000 1.000 2.500 2.500

1.000 -45 1.000 45 2.000

1.000 -45 1.000 45 2.000

2.000 2.886 2.836 50 2.500

2.000 2.886 2.836 50 2.500

2.000 4.500 4.450 50 2.500

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget Nytænkn./oppriorit. frivillighedsindsats Gearingspulje initiativer fra ildsjælene Ansøgningspulje - budget (Vækstpulje) Ansøgningspulje - budget (Vækstpulje) Erhverv (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Business Region Herning - Holstebro Fødevarepark Skjern Enge FiskeriLAG Bosætning (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Rammevilkårsprojekter LAG Øvr. områder (ansøg.pulje) (Vækstpulje) Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygning 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsomr. Udgifter vedr. landdistriktsrådet Øvr.akt., yder- og landdistriktsomr. Landdistriktspuljen 0652 065270 Løn- og barselspuljer Barselsudligningspulje Tillidsmandspulje Pulje udd., ledelse og personalem.init. Forebygg.foranstaltn.arbejdsskader Pulje elever, trainee's m.fl. Besparelser opnået ved nye udbud Lokal løndannelse (Ny Løn) 2010 Reduktion af sygefravær Råderum på tværs af organisationen ØEU's budgetbuffer Besparelse digitalisering af buskort Nyt intranet-øget intern selvbet.dr.omr. Kørsel-div. besparelsesforslag RKSK 3.0 Velfærdsydelser-div. bespar.for.RKSK 3.0 RKSK Ejendomme-div. bespar.for.RKSK 3.0 Fremrykkede besparelser Børn ud i Naturens Rige Effektiviserings- og moderniseringskrav Madlejrskolen Tilbagerulning besparelser RKSK 3.0 Ledelsesakademi Uniq - Diploma Uniq - Master Uniq - Talent Coaching Konferencer Konsulentbist,materiale.Ledelsesakad. VIA's uddannelsesprojekt

94

U/I XG-0000013129-00002 XG-0000013129-00003 1315102001 XG-0000013128-00001 1315102201 XG-0000013121-00002 XG-0000013121-00003 XG-0000013121-00004 1315102301 XG-0000013122-00005 1315102901 XG-0000013127-00002 Udvikling af yder- og landdistriktsomr. 1300001170 XG-0000013040-00002 XG-0000013040-00005 XG-0000013040-00035 Lønpuljer m.v. Løn- og barselspuljer 2215001010 XG-0000022017-00005 XG-0000022017-00006 XG-0000022017-00017 XG-0000022017-00019 XG-0000022017-00022 XG-0000022017-00024 XG-0000022017-00027 XG-0000022017-00031 XG-0000022017-00032 XG-0000022017-00036 XG-0000022017-00044 XG-0000022017-00045 XG-0000022017-00046 XG-0000022017-00047 XG-0000022017-00048 XG-0000022017-00050 XG-0000022017-00052 XG-0000022017-00054 XG-0000022017-00055 XG-0000022017-00056 2215001015 XG-0000022018-00002 XG-0000022018-00003 XG-0000022018-00004 XG-0000022018-00005 XG-0000022018-00007 XG-0000022018-00008 XG-0000022018-00010

Udgifter 500 2.000 3.089 3.089 1.142 570 400 172 171 171 500 500 639 639 22 12 605 25.888 1.506 -183 10.096 461 400 164 229 -3.189 520 -2.180 2.127 145 -400 -1.440 -5.540 -4.100 -1.600 824 300

3.000 1.552 285 92 78 50 149 148 750

Indtægter

-14 -14 -14

-14

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 500 2.000 4.213 4.213 1.142 570 400 172 171 171 500 500 639 639 22 12 605 15.692 -8.690 -9.829 10.096 461 400 164 127 -4.657 520 -2.180 1.946 145 -400 -1.440 -5.540 -8.100 -1.600 824

Udgifter 500 2.000 7.593 7.593 1.142 570 400 172 171 171 500 500 639 639 22 12 605 9.608 -14.774 -15.713 10.096 461 400 164 127 -5.268 520 -2.180 1.105 145 -400 -1.440 -5.540 -8.100 -1.600 824

Udgifter 500 2.000 9.387 9.387 1.142 570 400 172 171 171 500 500 639 639 22 12 605 3.405 -20.977 -21.916 10.096 461 400 164 127 -5.906 520 -2.180 540 145 -400 -1.440 -5.540 -8.100 -1.600 824

-5.000 405 4.000 1.002 285 92 78 50 149 148 200

Indtægter

-14 -14 -14

-14

-10.000 973 4.000 802 285 92 78 50 149 148

Indtægter

-14 -14 -14

-14

-15.000 973 4.000 802 285 92 78 50 149 148

Indtægter

-14 -14 -14

-14


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Økonomi- og erhvervsudvalget U/I Velfærdspulje Sundhedsordninger 065272 Tjenestemandspensioner Kommunale tjenestemænd Kommunale politikere Tidligere amtsansatte "Den lukkede gruppe" (lærere)

95

2215001020 XG-0000022019-00001 Tjenestemandspension 2215001025 XG-0000022020-00001 XG-0000022020-00002 XG-0000022020-00003 XG-0000022020-00004

Udgifter 137 137 24.382 24.382 16.010 2.224 2.424 3.724

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 137 137 24.382 24.382 16.010 2.224 2.424 3.724

Udgifter 137 137 24.382 24.382 16.010 2.224 2.424 3.724

Udgifter 137 137 24.382 24.382 16.010 2.224 2.424 3.724

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg 0025 002511 Godthaabsvej 8, Ringkøbing Omkostningssteder Godthåbsvej 8, Ringkøbing - indtægter 0462 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsv. Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Andre sundhedsudgifter Praksisområdet - sygebesøg/samtaleterapi 046282 Sundhedscenter Vest Omkostningssteder Gruppering 200, Sundhedscenter Vest Kræftrehabilitering Træning Omkostningssteder Fysioterapibehandling-frit valgordning Ambulant specialiseret genoptræning Træning - indtægter Almen genoptræning, Personbefordring Specialiseret genoptr., Personbefordring Gruppering 200, Træning 046284 Vederlagsfri behandling, fysioterapeut 046285 Omsorgstandpleje Omkostningssteder Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker 046288 Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kronikercenter 046290 Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold 0532 053230

96

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

1.173.634 Faste ejendomme Beboelse 1510001000 XG-0000015029-00001 Sundhedsudgifter m.v. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1500051000 XG-0000015001-00002 XG-0000015001-00003 XG-0000015001-00004 XG-0000015001-00005 XG-0000015001-00006 XG-0000015001-00007 1500101000 XG-0000015002-00004 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1505001000 XG-0000015013-00007 1505001012 1505051000 XG-0000015017-00002 XG-0000015017-00003 XG-0000015017-00005 XG-0000015017-00007 XG-0000015017-00008 XG-0000015017-00010 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1505051005 Kommunal tandpleje 1510051000 XG-0000015031-00001 Sundhedsfremme og forebyggelse 1505001001 1505001002 1505001015 Andre sundhedsudgifter 1500101000 XG-0000015002-00001 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger

751.698 195 195 195 195 234.461

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-176.847 1.176.866 -63.840 -742 -742 -742 -742 -137

755.475 195 195 195 195 234.934

Indtægter

-177.255 1.178.760 -63.875 -742 -742 -742 -742 -137

757.331 195 195 195 195 235.045

Indtægter

-177.651 1.180.306 -63.890 -742 -742 -742 -742 -137

758.879 195 195 195 195 234.910

196.159

196.656

196.675

196.675

195.140 142.630 33.562 1.406 2.317 10.933 4.292 1.019 1.019

195.637 142.849 33.840 1.406 2.317 10.933 4.292 1.019 1.019

195.656 142.849 33.859 1.406 2.317 10.933 4.292 1.019 1.019

195.656 142.849 33.859 1.406 2.317 10.933 4.292 1.019 1.019

20.840 4.512 3.441 1.071 614 15.714 12.480 178 1.794

-58

-58

21.036 4.468 3.397 1.071 614 15.954 12.480 178 2.034

-58 426 260 576 10.264 10.264 1.057 1.057 1.057

-79 -79

-62.906

-58

21.078 4.510 3.439 1.071 614 15.954 12.480 178 2.034

-58 426 260 576 10.264 10.264 1.057 1.057 1.057

-79 4.021 438 3.053 530 2.120 2.120 2.120 499.269 4.656

-58

-79 -79

-62.941

-58

21.093 4.525 3.454 1.071 614 15.954 12.480 178 2.034

-58 426 260 576 10.264 10.264 1.057 1.057 1.057

-79 3.801 438 2.833 530 2.120 2.120 2.120 502.602 4.656

-58

-79 -79

-62.956

-178.055 -63.905 -742 -742 -742 -742 -137

-58

-58

-58 426 260 576 10.264 10.264 1.057 1.057 1.057

-79 3.851 438 2.883 530 2.120 2.120 2.120 504.318 4.656

Indtægter

-79 -79 -79

3.701 438 2.733 530 2.120 2.120 2.120 506.001 4.656

-62.971


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Fælles udgifter og indtægter, Ældrebolig Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Lejetab 053232 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg Omkostningssteder Administration Digitalisering Sundhedsråd Adm.bidrag til Danske Diakonhjem Gevinstrealisering ved udbud, Sundhed/Oms. Styrkelse forebyg. og sundhedsfr.indsats Servicearealer IT-pulje Partnerskab for Sundhedsinnovation (MTIC Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig. Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig. Praktisk bistand og pleje "UDE" Omkostningssteder Demografisk udvikling Aflastning af borgere i eget hjem SEL§84 Klippekort til ældre Praktisk bistand og pleje "INDE" Omkostningssteder Servicearealer Lukning af ældrecentre Borgere på ældrecentre med særlige behov Normering, konvertering pleje til ældre Nedlukning af ældrecentre Faste læger på ældrecentrene Madservice, fælles Hjemmesygepleje Omkostningssteder Klinisk vejledning sygeplejestuderende Patientforsikring, Hjemmesygepleje Tjenestevogn, Hjemmesygepleje Sårkoncept - KvaliCare Den ældre medicinske patient Ledelse Omkostningssteder Resultatløn til decentrale ledere Puljer m.v. Tilskud fra Ministeriet (ældrepulje) Tilskud til personlig og praktisk hjælp Tilskud til hjælp - modtageren ansætter Private leverandører af hjemmehjælp Faglig drift og udvikling

97

Bevillingsoversigt Drift

1510101000 XG-0000015032-00001 XG-0000015032-00002 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1500151000 XG-0000015003-00001 XG-0000015003-00006 XG-0000015003-00014 XG-0000015003-00015 XG-0000015003-00017 XG-0000015003-00023 XG-0000015003-00024 XG-0000015003-00025 XG-0000015003-00030 1500151001 XG-0000015173-00001 1500151005 XG-0000015004-00001 XG-0000015004-00004 XG-0000015004-00006 1500151010 XG-0000015117-00003 XG-0000015117-00004 XG-0000015117-00006 XG-0000015117-00011 XG-0000015117-00012 XG-0000015117-00013 1500151015 1500151020 XG-0000015006-00001 XG-0000015006-00002 XG-0000015006-00003 XG-0000015006-00006 XG-0000015006-00007 1500151025 XG-0000015133-00001 1500201005 XG-0000015012-00092 1510151000 XG-0000015034-00001 XG-0000015034-00003 1515001000

Udgifter 4.656 1.362 3.294

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 4.656 1.362 3.294

Udgifter 4.656 1.362 3.294

Udgifter 4.656 1.362 3.294

Indtægter

Indtægter

Indtægter

447.070

-59.931

450.403

-59.931

452.119

-59.931

453.801

-59.931

4.071 -53 540 354 25 -46 -327 1.000 26 2.432 120 13.876 13.876 5.982 4.065 581 336 1.000 3.330 -298 383 -13.675 765 5.231 10.724 200 933 5.424 -8 346 95 3.176 315 1.500 11.698 11.487 211 -20 -20 3.798 1.214 2.584 4.750

0

3.951 -53 540 354 25 -46 -327 1.000 26 2.432 0 13.876 13.876 9.113 6.778 999 336 1.000 3.330 -298 383 -13.675 765 5.231 10.724 200 1.001 5.574 -8 346 95 3.176 315 1.650 11.698 11.487 211 -20 -20 3.891 1.214 2.677 4.750

0

3.951 -53 540 354 25 -46 -327 1.000 26 2.432 0 13.876 13.876 10.816 8.230 1.250 336 1.000 3.330 -298 383 -13.675 765 5.231 10.724 200 1.001 5.624 -8 346 95 3.176 315 1.700 11.698 11.487 211 -20 -20 3.929 1.214 2.715 4.750

0

3.806 -53 540 354 25 -46 -472 1.000 26 2.432 0 13.876 13.876 12.514 8.230 2.948 336 1.000 3.330 -298 383 -13.675 765 5.231 10.724 200 1.001 5.624 -8 346 95 3.176 315 1.700 11.698 11.487 211 -20 -20 3.929 1.214 2.715 4.750

0

-15.176 -15.176 0

-15.176 -15.176 0

-15.176 -15.176 0

-15.176 -15.176 0


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Elever Omkostningssteder SOUS Mentor Længerevarende uddannelse Fælles sundhedsindsats Område Nord Omkostningssteder Nødkald og GPS trackere Holmegaardsbakken 22, Servicearealer Aktivcentret Hvide Sande, Servicearealer Omkostningssteder Aktivitetscentret Hv. Sande, Serviceare. Fjordparkens Aktivitetsc.,Servicearealer Seniorgården, Servicearealer Omkostningssteder Seniorgården, Servicearealer Fjordglimt, Inde Fjordglimt, Serviceareal Omkostningssteder Fjordglimt, Serviceareal Gruppering 200, Fjordglimt, Service Holmbohjemmet, Inde Holmbohjemmet, Serviceareal Omkostningssteder Holmbohjemmet, Serviceareal Gruppering 200, Holmbohjemmet, Service Fjordglimt, Madservice Omkostningssteder Fjordglimt, Madservice Holmbohjemmet, Madservice Omkostningssteder Holmbohjemmet, Madservice Tim Plejehjem, Inde Tim Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Tim Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Tim Plejehjem, Service Tim, Madservice Omkostningssteder Tim, Madservice Holmsland-Tim Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Grupp. 200, Holmsland-Tim Hjemmepl., Ude Holmsland-Tim Hjemmepleje, Hjemmesygepl. Holmehusene hus 30 Omkostningssteder Holmehusene hus 30 Rindum Plejehjem, Serviceareal

98

Bevillingsoversigt Drift

1515001005 XG-0000015120-00002 1515001010 1515001015 1519001000 XG-0000015169-00002 1520001000 1520001010 XG-0000015164-00001 1520001025 1525001000 XG-0000015049-00001 1530001000 1530001005 XG-0000015054-00001 XG-0000015054-00003 1530051000 1530051005 XG-0000015055-00001 XG-0000015055-00003 1530151000 XG-0000015056-00001 1530151005 XG-0000015057-00001 1535001000 1535001010 XG-0000015061-00001 XG-0000015061-00003 1535101005 XG-0000015063-00001 1536001000 XG-0000015171-00002 1536001005 1540001001 XG-0000015123-00001 1540001005

Udgifter 12.770 12.570 200 455 251 3.385 2.796 589 65 348 348

Indtægter

-47

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 12.770 12.570 200 455 251 3.385 2.796 589 65 348 348

Udgifter 12.770 12.570 200 455 251 3.385 2.796 589 65 348 348

Udgifter 12.770 12.570 200 455 251 3.385 2.796 589 65 348 348

-47 353 466 466

-13

-320

-97

1.003 1.003

-1.417 -1.417 -875

-81

1.003 1.003

-1.090

-1.417 -875

1.003 1.003

-81

-1.090

-1.417 -1.417 -875

-81

-1.090

1.003 1.003

-97

-1.417 -1.417 -875 -875

6.304 706 640

-81 -81

66 1.231 1.231

-1.090 13.174 12.956 218 6.203 161 4.579 -4.418 100

-320

-97 92 1.565 1.565

-81 66 1.231 1.231

-1.090 13.189 12.971 218 6.203 161 4.579 -4.418 100

-97

-13

-320 172 6.113 739 647

-875 6.304 694 628

-81 66 1.231 1.231

-1.090 13.189 12.971 218 6.203 161 4.579 -4.418 100

-1.417

-320

-47

-13 10.589 1.038 866

-97 92 1.565 1.565

-875 6.304 706 640

-81 66 1.231 1.231

-97

-13

Indtægter

-47 409 466 466

-320 172 6.113 739 647

-97 92 1.565 1.565

-875 6.304 706 640

-320

-47

-13 10.589 1.026 854

-320 172 6.113 739 647

-97 92 1.565 1.565

-13

Indtægter

-47 407 466 466

-13 10.589 1.038 866

-320 172 6.113 739 647

-47 -47

407 466 466

-13 10.589 1.038 866

Indtægter

-1.090 -1.090

13.189 12.971 218 6.203 161 4.579 -4.418 100


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Holmegaardsbakken 18, Servicearealer Fjordparken Ældrecenter, Inde Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Fjordparken ÆC, Service Rosenlunden, Inde Rosenlunden, Serviceareal Omkostningssteder Rosenlunden, Serviceareal Gruppering 200, Rosenlunden,Serviceareal Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Ringk-Lem Hj.pl. Ude Ringkøbing-Lem Hjemmesygepleje Fjordparken Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Fjordparken Ældrecenter, Madservice Rosenlunden, Madservice Omkostningssteder Rosenlunden, Madservice Holmehusene hus 28 Holmehusene hus 28, Serviceareal Centerparken, Inde Centerparken, Serviceareal Omkostningssteder Centerparken, Serviceareal Gruppering 200, Centerparken, Serviceare Vorgod Ældrecenter, Inde Vorgod Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Vorgod Ældrecenter, Serviceareal Videbæk Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Videbæk Hj.pl., Ude Videbæk Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Centerparken, Madservice Omkostningssteder Centerparken, Madservice Vorgod Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Vorgod Ældrecenter, Madservice Enghaven Ældrecenter, Inde Enghaven Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Enghaven Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Enghaven ÆC, Service Skjern Hjemmepleje, Ude

99

Bevillingsoversigt Drift

1540001010 1540041000 1540041005 XG-0000015151-00001 XG-0000015151-00004 1540051000 1540051005 XG-0000015069-00001 XG-0000015069-00003 1540101000 XG-0000015146-00001 1540101005 1540151004 XG-0000015153-00001 1540151010 XG-0000015072-00001 1540301000 1540301005 1545001000 1545001005 XG-0000015077-00001 XG-0000015077-00003 1545051000 1545051005 XG-0000015078-00001 1545201000 XG-0000015141-00002 1545201005 1545251000 XG-0000015082-00001 1545251005 XG-0000015083-00001 1550001000 1550001005 XG-0000015089-00001 XG-0000015089-00006 1550051000

Udgifter 38 13.066 1.518 1.128

Indtægter

-240

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 38 13.066 1.518 1.128

Udgifter 38 13.066 1.487 1.097

Udgifter

-240 390 9.131 1.360 1.277

-236

1.538 1.538

-1.811 -1.811 -1.391

-173

1.538 1.538

-312

1.099 1.099

-1.339 -1.339 -959

-164

1.099 1.099

-173

-312

-1.339 -1.339 -959

-164

-1.811 -1.811 -1.391

-173

-312

1.538 1.538

1.099 1.099

-1.339 -1.339 -959

-164

-1.811 -1.391

-173

-312 -312

12.192 11.995 197 5.842 1.472 1.472 1.099 1.099

-1.339 -1.339 -959 -959

11.443 1.274 1.132

-164 142 27.464

-1.811

-173 104 6.517 917 917

-959 11.443 1.273 1.131

-236

-1.391 4.051 103 8.580 1.138 1.034

-312 12.192 11.995 197 5.842 1.472 1.472

-240

-236 83 19.704 19.483 221 6.380 1.902 1.902

-173 104 6.517 916 916

-164 142 27.464

-236

Indtægter

-240 390 9.131 1.360 1.277

-1.391 4.051 103 8.580 1.104 1.000

-959 11.443 1.273 1.131

-164 142 27.464

1.538 1.538

-312 12.192 11.995 197 5.842 1.472 1.472

-959 11.443 1.273 1.131

-1.811 -1.391

-173 104 6.517 916 916

-312 12.192 11.995 197 5.842 1.472 1.472

-1.811

-240

38 13.066 1.518 1.128

-236 83 19.704 19.483 221 6.380 1.902 1.902

-1.391 4.051 103 8.580 1.138 1.034

-173 104 6.517 916 916

-236

Indtægter

-240 390 9.131 1.346 1.263

-236 83 19.704 19.483 221 6.380 1.902 1.902

-1.391 4.051 103 8.580 1.138 1.034

-240 -240

390 9.131 1.360 1.277

-236 83 19.704 19.483 221 6.380 1.902 1.902

Indtægter

-164 -164

142 27.464


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Omkostningssteder Gruppering 200, Skjern Hjemmepl, Ude Skjern Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Enghaven Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Enghaven Ældrecenter, Madservice Egvad Plejehjem, Inde Egvad Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Egvad Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Egvad Plejehjem, Service Åstedparken Ældrecenter, Inde Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal Omkostningssteder Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal Gruppering 200, Åstedp. ÆC, Serviceareal Hoven Plejehjem, Serviceareal Egvad Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Egvad Plejehjem, Madservice Åstedparken Ældrecenter, Madservice Omkostningssteder Åstedparken Ældrecenter, Madservice Hemmet Plejehjem, Inde Hemmet Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder Hemmet Plejehjem, Serviceareal Gruppering 200, Hemmet Plejehjem,Service Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude Omkostningssteder Gruppering 200, Tarm-Hemmet, Ude Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Hjemmesygepleje Plejeboliger Lyne, Servicearealer Hemmet Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Hemmet Plejehjem, Madservice Plejehjemmet Bakkely, Inde Omkostningssteder Gruppering 200, Plhj. Bakkely, Inde Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal Omkostningssteder Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal Plejehjemmet Bakkely, Madservice Omkostningssteder Plejehjemmet Bakkely, Madservice Ringkøbing Plejehjem, Inde Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal Omkostningssteder

100

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015147-00001 1550051005 1550101000 XG-0000015090-00001 1555001000 1555001005 XG-0000015092-00001 XG-0000015092-00003 1555051000 1555051005 XG-0000015093-00001 XG-0000015093-00003 1555151005 1555201000 XG-0000015095-00001 1555201005 XG-0000015096-00001 1560001000 1560001005 XG-0000015101-00001 XG-0000015101-00003 1560051000 XG-0000015125-00003 1560051005 1560051010 1560101000 XG-0000015102-00001 1565001000 XG-0000015149-00001 1565001005 XG-0000015103-00001 1565001010 XG-0000015104-00001 1570001000 1570001005

Udgifter 27.200 264 6.278 2.112 2.112

Indtægter

-2.014

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 27.200 264 6.278 2.112 2.112

Udgifter 27.200 264 6.278 2.112 2.112

Udgifter 27.200 264 6.278 2.112 2.112

-2.014 19.891 1.367 1.162

-240

-77

970 970

0 -2.251 -2.251 -750

-91

970 970

-875

1.693 1.693

-496 -496 -1.584

-282

970 970

-91

-875

1.693 1.693

-496 -496 -1.584

-282

0 -2.251 -2.251 -750

-91

-875

970 970

1.693 1.693

-496 -496 -1.584

-282

0 -2.251 -2.251 -750

-91 -91

55 24.106 23.922 184 6.173 32 1.133 1.133

-875 -875

12.820 12.361 459 1.704 1.704 1.693 1.693

-1.584 22.063 3.028 3.028

-77

-750 6.549 479 424

-875 12.820 12.361 459 1.704 1.704

-240

-77 65 100 2.902 2.902

-91 55 24.106 23.922 184 6.173 32 1.133 1.133

-1.584 22.063 3.028 3.028

-77

-2.014

-240 205 5.831 636 571

-750 6.549 479 424

-875 12.820 12.361 459 1.684 1.684

-1.584 22.063 3.028 3.028

-2.251 -750

-91 55 24.106 23.922 184 6.173 32 1.133 1.133

-875 12.820 12.361 459 1.704 1.704

0 -2.251

-240

Indtægter

-2.014 19.891 1.374 1.169

-77 65 100 2.902 2.902

-750 6.549 479 424

-91 55 24.106 23.922 184 6.173 32 1.133 1.133

-77

-2.014

-240 205 5.831 636 571

-77 65 100 2.902 2.902

-750 6.549 479 424

-240

Indtægter

-2.014 19.891 1.367 1.162

-240 205 5.831 613 548

-77 65 100 2.902 2.902

-2.014 -2.014

19.891 1.367 1.162

-240 205 5.831 636 571

Indtægter

-496 -496 -1.584 -1.584

22.063 3.028 3.028

-282


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal Ringkøbing Plejehjem, Madservice Omkostningssteder Ringkøbing Plejehjem, Madservice Spjald Pleje- og Aktivitetscenter, Inde Spjald Pleje-Aktivitetscenter, Service Omkostningssteder Spjald Plejecenter, Serviceareal Spjald Pleje-Aktivitetscenter Madservice Omkostningssteder Spjald Plejecenter, Madservice Virkelyst, Serviceareal Friplejehjemmet Klokkebjerg Klokkebjerg, Personlig og praktisk hjælp Friplejehjemmet Stauning Fripleje Stauning, Person/praktisk hjælp Åkanden, Madservice Omkostningssteder Åkanden, Betaling fra egne plejecentre Åkanden, Betaling for madservice Åkanden, Bet. fra øvrige institutioner Åkanden, Betaling fra RKSK Kantiner Gruppering 200, Åkanden, Madservice Åkanden - moms Åkanden, SKAT Kantiner - moms Åkanden, Take away - moms 053233 Forebyggende hjemmebesøg Udslusning og bostøtte §85, SCV Leje af aflastningsboliger Grupper, pårørende til personer m demens Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud Omkostningssteder Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud Omkostningssteder Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud Aktivcentret Hvide Sande, Åbne tilbud Omkostningssteder Aktivcentret Hv. Sande, Åbne tilbud Aktivcentret Hv Sande, Visiterede tilbud Omkostningssteder Aktivcentret Hv.Sande, Visiterede tilbud Fjordparkens Aktivitetsc., Åbne tilbud Omkostningssteder Fjordparkens Aktivitetscenter, Åbne tilb Fjordparkens Aktivitetsc.,Visiterede til

101

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015105-00002 1570001010 XG-0000015106-00001 1575001000 1575001005 XG-0000015108-00002 1575001010 XG-0000015109-00001 1575051000 1580001000 XG-0000015111-00001 1585001000 XG-0000015112-00001 1590001000 XG-0000015113-00001 XG-0000015113-00002 XG-0000015113-00003 XG-0000015113-00004 XG-0000015113-00008 1590001005 XG-0000015114-00002 XG-0000015114-00003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1505001020 1505101050 1510201000 1515001030 1520051000 XG-0000015042-00001 1520051005 XG-0000015043-00001 1520101000 XG-0000015044-00001 1520101005 XG-0000015045-00001 1520251000 XG-0000015154-00001 1520251005

Udgifter 2.616 2.616

Indtægter -282 -2.751

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

2.616 2.616

-2.751 14.718 2.459 2.459 2.060 2.060

-184 -184 -2.193

-6.446 -6.446

-12.146

2.060 2.060

303 509 2.211 79 257 257 1.376 1.376 293 293 606 606 638 638 2.316

-184 -2.193

-6.446 -6.446

-12.146

638

-1.770

-224 -224 -109 -109 -61 -61 -34 -34 -267 -267 -181

2.060 2.060

303 509 2.211 79 257 257 1.376 1.376 293 293 606 606 638 638 2.316

-184 -184 -2.193

-6.446 -6.446

-12.146

638

-1.805

-242 -242 -109 -109 -61 -61 -34 -34 -267 -267 -181

2.060 2.060

303 509 2.211 79 257 257 1.376 1.376 293 293 606 606 638 638 2.316

-184 -184 -2.193 -2.193

3.851 24.890 24.890 4.136 4.136 14.870 14.232

-6.446 -6.446

-12.146 -3.601 -6.940 -1.520 -85

638 -1.810 -1.330 -480

13.149

Indtægter -282 -2.751 -2.751

14.718 2.459 2.459

-3.601 -6.940 -1.520 -85

-1.810 -1.330 -480 13.149

2.616 2.616

-2.193 3.851 24.890 24.890 4.136 4.136 14.870 14.232

-3.601 -6.940 -1.520 -85

-1.810 -1.330 -480 13.149

-184

Indtægter -282 -2.751 -2.751

14.718 2.459 2.459

-2.193 3.851 24.890 24.890 4.136 4.136 14.870 14.232

-3.601 -6.940 -1.520 -85 638

2.616 2.616

-2.751 14.718 2.459 2.459

-2.193 3.851 24.890 24.890 4.136 4.136 14.870 14.232

Indtægter -282 -2.751

-1.820

-250 -250 -109 -109 -61 -61 -34 -34 -267 -267 -181

-1.810 -1.330 -480 13.149 303 509 2.211 79 257 257 1.376 1.376 293 293 606 606 638 638 2.316

-1.835

-257 -257 -109 -109 -61 -61 -34 -34 -267 -267 -181


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Omkostningssteder Fjordparkens Aktivitetsc., Visiter.tilbu Seniorgården Tarm, Åbne tilbud Omkostningssteder Seniorgården Tarm, Åbne tilbud Seniorgården Tarm, Frivillige Gruppering 200, Seniorgården Tarm, Åbne Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud Omkostningssteder Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud Skjern Seniorcenter, Åbne tilbud Omkostningssteder Skjern Seniorcenter, Åbne tilbud Skjern Seniorcenter, Frivillige Skjern Seniorcenter, Visiterede tilbud Omkostningssteder Skjern Seniorcenter, Visiterede tilbud 053235 Hjælpemidler m.v. Afdragspligtig, Køb af bil (SEL §114) Særlig indretning, Køb af bil (SEL §114) Diverse, Køb af bil (SEL §114) Optiske synshjælpemidler (SEL §112) Arm- og benproteser (SEL §112) Inkontinens- og stomihjælpemidler (§112) Genbrugshjælpemidler (SEL §112) Telefon og tilkaldeanlæg (SEL §112) Øvrige hjælpemidler (SEL §112) IT-hjælpemidler (SEL §112) Forbrugsgoder (SEL §113) Hjælp til boligindretning (SEL §116) Bet.andre off.myndigheder, Hjælpemidler TB støtte til køb af bil (SEL §114) Brystproteser (SEL §112) Bandager (SEL §112) Armkompressionsstrømper (SEL §112) Kompressionsstrømper (SEL §112) Korsetter (SEL §112) Parykker (SEL §112) Ortopædiske sko (SEL §112) Indlæg til ortopædiske sko (SEL §112) Ortopædisk fodtøj - egenbeta. (SEL §112) Andre ortopædiske hjælpemidl. (SEL §112) Diabetesartikler - type 1 (SEL §112) Diabetesartikler - type 2 (SEL §112) Hjælpemiddeldepot Omkostningssteder

102

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015155-00001 1525051000 XG-0000015050-00001 XG-0000015050-00002 XG-0000015050-00003 1525051005 XG-0000015051-00001 1525101000 XG-0000015052-00001 XG-0000015052-00004 1525101005 XG-0000015053-00001 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1510301000 XG-0000015035-00002 XG-0000015035-00004 XG-0000015035-00005 XG-0000015035-00006 XG-0000015035-00007 XG-0000015035-00012 XG-0000015035-00014 XG-0000015035-00015 XG-0000015035-00016 XG-0000015035-00018 XG-0000015035-00019 XG-0000015035-00020 XG-0000015035-00022 XG-0000015035-00023 XG-0000015035-00051 XG-0000015035-00052 XG-0000015035-00053 XG-0000015035-00054 XG-0000015035-00055 XG-0000015035-00056 XG-0000015035-00057 XG-0000015035-00058 XG-0000015035-00059 XG-0000015035-00061 XG-0000015035-00065 XG-0000015035-00066 1515001020

Udgifter 2.316 384 331

Indtægter -181 -301

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 2.316

Udgifter 2.316

Udgifter 2.316

384 331

-301 14 39 1.461 1.461 757 733

-128 -128 -327

-138

-181 -301

384 331

-301 14 39 1.461 1.461 757 733

-327 24 1.959 1.959

Indtægter

-128 -128 -344

-138

-138

-181 -301

384 331

-301 14 39 1.461 1.461 757 733

-344 24 1.959 1.959

Indtægter

-128 -128 -351

-138

-138

-181 -301 -301

14 39 1.461 1.461 757 733

-351 24 1.959 1.959

Indtægter

-128 -128 -359 -359

24 1.959 1.959

-138

-138 -138

31.753

-1.205

31.753

-1.205

31.753

-1.205

31.754

-1.205

28.128 2.686 1.675 84 420 1.401 6.208 6.266 238 554 50 75 2.420 132

-1.205

28.128 2.686 1.675 84 420 1.401 6.208 6.266 238 554 50 75 2.420 132

-1.205

28.128 2.686 1.675 84 420 1.401 6.208 6.266 238 554 50 75 2.420 132

-1.205

28.128 2.686 1.675 84 420 1.401 6.208 6.266 238 554 50 75 2.420 132

-1.205

350 100 50 450 100 130 1.000 230 -84 60 3.283 250 3.625 3.325

-133 -1.072

350 100 50 450 100 130 1.000 230 -84 60 3.283 250 3.625 3.325

-133 -1.072

350 100 50 450 100 130 1.000 230 -84 60 3.283 250 3.625 3.325

-133 -1.072

350 100 50 450 100 130 1.000 230 -84 60 3.283 250 3.626 3.326

-133 -1.072


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget Indkøb af basishjælpemidler 053237 Terminalpleje (SEL §119) Hjælp sygeartikler pasning af døende 0538 053842 Særlige sociale problemer §110, SCV Personer særlige sociale problemer §110 053844 Alkoholbehandling, Ambulant behandling Omkostningssteder Alkoholbehandling, Ambulant behandling Alkoholbehandling, Døgnbehandling Overførte adm.omkostninger 053845 Stofmisbrugere (SEL § 101 og SUL § 142) Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år Overførte adm.omkostninger Stofmisbrugere (ejerf. 4) Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år (ejerf.4) Stoffribehandling (SEL) Omkostningssteder Stoffribehandling (SEL) Substitutionsbehandling (SUL) Dagbehandling 053850 Længerevarende ophold §108, S&O Længerevarende ophold §108, S&O Længerevarende ophold §108, SCV Længerevarende ophold §108, SCV 053852 Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) 053853 Støtte/kontakt stof/alkoholmisb. §99 SCV 0572 057299 Diverse sociale formål Ramme, bygningsvedligeholdelse Værestedet Vardevej, Skjern Værestedet Sømandshjemmet, Hvide Sande Tilskud til center for døve Cafe Røde Kors, Ringkøbing

103

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017 U/I XG-0000015040-00001 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1510351005 1510351010 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1505101000 XG-0000015018-00001 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1505101005 XG-0000015020-00001 XG-0000015020-00003 XG-0000015020-00004 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 1505101010 XG-0000015021-00002 XG-0000015021-00006 1505101015 XG-0000015022-00002 1505101020 XG-0000015023-00001 XG-0000015023-00002 XG-0000015023-00003 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1500151045 XG-0000015009-00001 1505101035 XG-0000015027-00001 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1505101030 XG-0000015025-00001 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1505101040 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål 1500201000 XG-0000015011-00002 XG-0000015011-00003 XG-0000015011-00004 XG-0000015011-00005 XG-0000015011-00006

Udgifter 300

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 300

Udgifter 300

Udgifter 300

Indtægter

Indtægter

2.641

2.641

2.641

2.641

2.621 20 14.193

2.621 20 14.164

2.621 20 14.193

2.621 20 14.193

-55

-55

-55

1.802

1.802

1.802

1.802

1.802 1.802

1.802 1.802

1.802 1.802

1.802 1.802

Indtægter

-55

3.079

49

3.064

49

3.079

49

3.079

49

3.079 2.487

49

3.064 2.472

49

3.079 2.487

49

3.079 2.487

49

-77 592

-77 592

126

-77 592

126

-77 592

126

126

5.649

-104

5.635

-104

5.649

-104

5.649

-104

1.178 1.178

120

1.178 1.178

120

1.178 1.178

120

1.178 1.178

120

120 1.350 1.350 3.121 2.513

-224

120 1.350 1.350 3.107 2.499

-224

-224

120 1.350 1.350 3.121 2.513

-224

-224

120 1.350 1.350 3.121 2.513

-224

-224 -224

543 65 1.743 1.238 1.238 505 505 1.168 1.168 1.168

543 65 1.743 1.238 1.238 505 505 1.168 1.168 1.168

543 65 1.743 1.238 1.238 505 505 1.168 1.168 1.168

543 65 1.743 1.238 1.238 505 505 1.168 1.168 1.168

752

752

752

752

752 3.580 3.580 1.316 70 503 71 40 505

752 3.580 3.580 1.316 70 503 71 40 505

752 3.580 3.580 1.316 70 503 71 40 505

752 3.580 3.580 1.316 70 503 71 40 505


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Muskelsvindfond, konsulentbistand Kommunalt lægeligt kontaktudvalg Støtte til frivilligt soc. arbejde (§18) Redegørelse, møder og administration Tilskud til selvhjælpsgrupper Diverse tilskud Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Handicap og Psykiatri 0025 002513 Reberbanen 32, grunde og bygninger Omkostningssteder Reberbanen 32, indtægter C.V., lokal. Herningvej 54, grunde/bygn. Omkostningssteder C.V., lokal. Herningvej 54, grunde/bygn. Smedegade, Grunde og bygninger 0322 032217 (3.17) Køb plad., spec.und.vok. Bet. km. (3.17) Køb.pladser.kommuner (3.17) Køb,spec.underv.voksne (3.17) Objektiv finansiering Nyborgskole 0532 053230 Huslejetab 053232 Center Vest, hjemmehjælp udviklingshæm. (5.32) Holmelunden, Prakt.pers./led. løn Omkostningssteder Gruppering 200(5.32) Holm.,Pra.pers./le. (5.32) Holmelunden, Team 1 løn (5.32) Holmelunden, Team 2 løn (5.32) Holmelunden, Team 3 løn (5.32) Holmelunden, Team 5 løn (5.32) Holmelunden, Team 6 løn (5.32) Holmelunden, Vikar løn (5.32) Holmelunden, Holmelunden 3 Omkostningssteder (5.32) Skelbæk C.Holmelunden, indt. (5.32) Holmelunden,beb.bet.kost.øvr.indt (5.32) Holmelunden, beb.bet.vask .indt. (5.32) Holmelunden, beb.bet.kørsel.indt. Center Vest, Grønbjerghjemmet C.V., Grønbjerghjemmet, Ørnhøjvej 3 Fredensgade, botilbud Omkostningssteder

104

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015011-00007 XG-0000015011-00008 1515001035 XG-0000015041-00001 XG-0000015041-00005 XG-0000015041-00006 XG-0000015041-00010 Faste ejendomme Andre faste ejendomme 1600101000 XG-0000016194-00001 1600101005 XG-0000016195-00001 1600101010 Folkeskolen m.m. Specialpædagogisk bistand til voksne 1630001000 XG-0000016060-00001 1630251000 XG-0000016089-00001 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 1630251160 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1600001000 1605001000 XG-0000016172-00001 1605001005 1605001010 1605001011 1605001013 1605001014 1605001015 1605001020 XG-0000016009-00001 XG-0000016010-00003 XG-0000016010-00004 XG-0000016010-00005 1610001010 XG-0000016018-00011 1610001018

Udgifter 106 21 2.264 100 278 1.177 709 372.729 382 382 145 145 70 70

Indtægter

-89.614 -457 -457 -264 -264 -193

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 106 21 2.264 100 278 1.177 709 371.753 382 382 145 145

Udgifter 106 21 2.264 100 278 1.177 709 371.688 382 382 145 145

Udgifter 106 21 2.264 100 278 1.177 709 371.686 382 382 145 145

70 70

-193 167 75 75 44 44 31 31 230.817 539 539 164.018 1.232 2.795 2.139 656 1.785 5.951 1.505 2.507 -1 1.481 2.388 2.388

5 5 5.015 3.693

-67.619

-62.346

-1.642 -321 -1.195 -42 -84 0 -1.143

Indtægter

-89.614 -457 -457 -264 -264 -193

70 70

-193 167 75 75 44 44 31 31 229.730 539 539 162.753 1.232 2.795 2.139 656 1.785 5.951 1.505 2.507 -1 1.481 2.346 2.346

5 5 5.015 3.693

-67.619

-62.346

-1.642 -321 -1.195 -42 -84 0 -1.143

Indtægter

-89.614 -457 -457 -264 -264 -193

70 70

-193 167 75 75 44 44 31 31 229.665 539 539 162.755 1.232 2.795 2.139 656 1.785 5.951 1.505 2.507 -1 1.481 2.386 2.386

5 5 4.993 3.671

-67.619

-62.346

-1.642 -321 -1.195 -42 -84 0 -1.143

Indtægter

-89.614 -457 -457 -264 -264 -193 -193

167 75 75 44 44 31 31 229.657 539 539 162.679 1.232 2.795 2.139 656 1.785 5.951 1.505 2.507 -1 1.481 2.388 2.388

5 5 5.015 3.693

-67.619

-62.346

-1.642 -321 -1.195 -42 -84 0 -1.143


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Fredensgade,SU/Kontanthj.modt. Fredensgade, serv.yd.kost udg. Fredensgade, serv.yd.vask/reng.art udg. Fredensgade, serv.yd.miljø fæl.rum udg. Gruppering 200, Fredensgade Fredensgade, klubakt./café Fredensgade, pers.bet. mad Fredensgade, beb. bet.kost indt. Fredensgade, beb.bet.vask/reng.art indt. Fredensgade, beb.bet.miljø/fæl.rum indt. (5.32) Center Bakkehuset, Adm. løn Omkostningssteder Gruppering 200, (5.32) C.Bakkeh.,Adm.løn Center Bakkehuset, Kvartetten løn Center Bakkehuset, Unika løn Center Bakkehuset, Trioen grp. 1 løn Center Bakkehuset, Trioen grp. 2 løn Center Bakkehuset, Trioen grp. 3 løn Center Bakkehuset, Team 4 løn (5.32) Center Bakkehuset, Daghjem løn (5.32) Center Bakkehuset, vikar løn C.B.nattevagt løn (5.32) Center Bakkehuset, øvrig drift Omkostningssteder (5.32) C.B.Ternevej 2.øvrig drift indt. (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team1 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team1 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team2 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team2 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team3 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team3 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team4 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team4 (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Kvart (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Kvart (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Unika (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Unika (5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.akt.udg.fælles (5.32) C. Bakkehuset, krisehj. personale (5.32) C. Bakkehuset, supervision (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 1 (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 2 (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 3 (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 4 (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Kvart. (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Unika (5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. alle (5.32) Å-C. Syd, Adm. 0,admin.serv.

105

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016163-00002 XG-0000016163-00003 XG-0000016163-00004 XG-0000016163-00005 XG-0000016163-00006 XG-0000016163-00007 XG-0000016163-00008 XG-0000016166-00001 XG-0000016166-00002 XG-0000016166-00003 1615001000 XG-0000016173-00001 1615051000 1615051005 1615101000 1615101005 1615101010 1615101015 1615151000 1615201005 1615201010 1615301000 XG-0000016023-00007 XG-0000016023-00010 XG-0000016023-00013 XG-0000016023-00017 XG-0000016023-00020 XG-0000016023-00024 XG-0000016023-00027 XG-0000016023-00031 XG-0000016023-00034 XG-0000016023-00038 XG-0000016023-00041 XG-0000016023-00045 XG-0000016023-00048 XG-0000016023-00051 XG-0000016023-00070 XG-0000016023-00071 XG-0000016024-00001 XG-0000016024-00002 XG-0000016024-00003 XG-0000016024-00004 XG-0000016024-00005 XG-0000016024-00006 XG-0000016024-00007 1620001000

Udgifter 800 380 26 21 79 16

Indtægter -367

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 800 380 26 21 79 16

Udgifter 800 380 26 21 79 16

Udgifter 800 380 26 21 79 16

-64 -612 -30 -70 4.587 3.287 1.300 8.446 5.074 3.276 4.075 4.556 4.037 2.606 1.082 3.462 4.544 3.074

-2.459

-64 -612 -30 -70 4.587 3.287 1.300 8.446 5.074 3.276 4.075 4.556 4.037 2.606 1.082 3.462 4.544 3.074

-648 217 8 209 8 210 8 195 7 292 7 138 18 52 21 80

-2.459

4.587 3.287 1.300 8.446 5.074 3.276 4.075 4.556 4.037 2.606 1.082 3.462 4.544 3.074

-2.459

4.587 3.287 1.300 8.446 5.074 3.276 4.075 4.556 4.037 2.606 1.082 3.462 4.553 3.083

-2.459 -648

217 8 209 8 210 8 195 7 292 7 138 18 52 21 80 -266 -266 -266 -220 -240 -182 -371

873

Indtægter -367

-64 -612 -30 -70

-648 217 8 209 8 210 8 195 7 292 7 138 18 52 21 80

-266 -266 -266 -220 -240 -182 -371 873

Indtægter -367

-64 -612 -30 -70

-648 217 8 209 8 210 8 195 7 292 7 138 18 52 21 80

-266 -266 -266 -220 -240 -182 -371 873

Indtægter -367

-266 -266 -266 -220 -240 -182 -371 873


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Omkostningssteder (5,32) Å-C S. Adm. 0 redukt v ny dagtilb (5.32) Å-C.Syd, Adm.1, hj.hj. udv.hæm. (5.32) Å-C.Syd, Adm.1, fæl.serviceareal Omkostningssteder (5.32) Å-C S Cafe Langagerparken (5.32) Å-C.Syd, Adm.1, Langagerpark. 1-7 Omkostningssteder (5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.1 kost (5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.1 reng/mil (5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.2 kost (5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.2 reng/mil (5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.3 kost (5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.3 reng/mil (5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.4 kost (5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.4 reng/mil (5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.5 kost (5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.5 reng/mil (5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.6 kost (5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.6 reng/mil (5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.7 kost (5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.7 reng/mil Gruppering 200,(5.32) Å-C S.Adm.1 Lang.7 (5.32) Å-C S Langagerp. hus 1, Aktivitet (5.32) Å-C S Langagerp. hus 2, Aktivitet (5.32) Å-C S Langagerp. hus 3, Aktivitet (5.32) Å-C S Langagerp. hus 4, Aktivitet (5.32) Å-C S Langagerp. hus 5, Aktivitet (5.32) Å-C S Langagerp. hus 6, Aktivitet (5.32) Å-C S Langagerp. hus 7, Aktivitet Å-C S Beboerbet. Langagerparken 1 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 2 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 3 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 4 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 5 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 6 Å-C S Beboerbet. Langagerparken 7 (5.32) Å-C.Syd, Adm.2, fæl.serviceareal Omkostningssteder (5.32) Å-C S. Cafe Engdraget (5.32) Å-C S. Støttec. Engdr., Aktivitet (5.32) Å-C.Syd, Adm.2, Engdraget 24-40 Omkostningssteder (5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 24, kost (5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 24, reng (5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 26, kost (5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 26, reng Gruppering 200,(5.32) Å-C S.Seryd.Engdr.

106

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016025-00005 1620051000 1620051005 XG-0000016031-00002 1620051010 XG-0000016032-00002 XG-0000016032-00003 XG-0000016032-00004 XG-0000016032-00005 XG-0000016032-00006 XG-0000016032-00007 XG-0000016032-00008 XG-0000016032-00009 XG-0000016032-00010 XG-0000016032-00011 XG-0000016032-00012 XG-0000016032-00013 XG-0000016032-00014 XG-0000016032-00015 XG-0000016032-00016 XG-0000016032-00017 XG-0000016032-00018 XG-0000016032-00019 XG-0000016032-00020 XG-0000016032-00021 XG-0000016032-00022 XG-0000016032-00023 XG-0000016141-00001 XG-0000016141-00002 XG-0000016141-00003 XG-0000016141-00004 XG-0000016141-00005 XG-0000016141-00006 XG-0000016141-00007 1620101010 XG-0000016036-00002 XG-0000016036-00004 1620101020 XG-0000016038-00002 XG-0000016038-00003 XG-0000016038-00004 XG-0000016038-00005 XG-0000016038-00006

Udgifter 1.323 -450 399 384 350 34 8.598 7.679 82 15 59 9 101 12 30 12 74 12 102 14 65 8 289 5 5 5 5 5 5 5

122 69 48 5 2.918 2.563 25 10 23 12 275

Indtægter

-47 -47 -784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 -66 -66 -89

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 1.323 -450 399 384 350 34 8.598 7.679 82 15 59 9 101 12 30 12 74 12 102 14 65 8 289 5 5 5 5 5 5 5

Udgifter 1.323 -450 399 384 350 34 8.598 7.679 82 15 59 9 101 12 30 12 74 12 102 14 65 8 289 5 5 5 5 5 5 5

Udgifter 1.323 -450 399 384 350 34 8.598 7.679 82 15 59 9 101 12 30 12 74 12 102 14 65 8 289 5 5 5 5 5 5 5

122 69 48 5 2.918 2.563 25 10 23 12 275

Indtægter

-47 -47 -784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 -66 -66 -89

122 69 48 5 2.918 2.563 25 10 23 12 275

Indtægter

-47 -47 -784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 -66 -66 -89

122 69 48 5 2.918 2.563 25 10 23 12 275

Indtægter

-47 -47 -784

-125 -85 -142 -52 -126 -160 -94 -66 -66 -89


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

(5.32) Å-C S. Engdraget 24, Aktiviteter (5.32) Å-C S. Engdraget 26, Aktiviteter Å-C S Beboerbet. Engdraget 24 Å-C S Beboerbet. Engdraget 26 5.32 Rosengården, dagtilbud Omkostningssteder (5.32) Rosengården, brugerbet. kost (5.32) Rosengården, øvrige indtægter Gruppering 200, 5.32 Rosengården 5.32 Rosengården, beboer.bet.service 5.32 Rosengården, beb.bet. husleje SEL 5.32 Rosengården, beb.bet. el/varme SEL (5.32) Rosengården, brugerbet. akutoph. (5.32) Bet.t.kommuner: Hjem.hj. Bet. km. (5.32) Køb plad.pl/oms.pl.bolig.Bet.km. (5.32) Køb pladser friplejebolig bet.km. SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. (5.32) Betaling fra komm., Hjemmehjælp (5.32) C.Vest hj.hj.salg af pl. (5.32) Salg plad.Pl/oms.plejeb. (5.32) ABL.bol..salg.Brohu. (5.32) ABL.bol..salg.Grønb. (5.32) ABL.bol..salg.Engha. (5.32) ABL.bol..salg.Langa. (5.32) ABL.bol..salg.Engdr. (5.32) ABL.bol..salg.Holme. (5.32) ABL.bol..salg.Bakkehuset døgn (5.32) Daghjem.salg Bakkehuset (5.32) Hjælp.Bol-salg.Roseng.alm.+midl. (5.32) Dagtilb.salg Rosengården - dagc. (5.32) ABL.bol.salg.Fredensgade (5.32) Pers.prakt.hjælp 95,3.Bet.km (5.32) Hjælpeordn. SEL §95,3 betkm. (5.32) Hjælpeordn.SEL§96.Bet.km (5.32) Køb hjælpeordn.SEL§95-96.Bet.km Køb pl. SUO kun handlekom. (5.32) Køb af pladser kun handlekom. (5.32) Salg af pladser kun handlekom. (5.32) Køb pl. friplejebolig kun handkm. SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. (5.32) Salg pl. friplejebol. kun handkm. SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. Specialkonsulenter Overførte administrationsomkostninger (5.32) Overførte adm.omkostn. Demografi og strategi m.v.

107

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016038-00007 XG-0000016038-00008 XG-0000016142-00001 XG-0000016142-00002 1625001000 XG-0000016056-00001 XG-0000016056-00003 XG-0000016056-00016 XG-0000016057-00001 XG-0000016057-00002 XG-0000016057-00003 XG-0000016057-00004 1630001005 1630001010 1630001013 XG-0000016175-00001 XG-0000016175-00002 1630051000 XG-0000016074-00001 1630051005 XG-0000016075-00001 XG-0000016075-00002 XG-0000016075-00003 XG-0000016075-00004 XG-0000016075-00005 XG-0000016075-00007 XG-0000016075-00008 XG-0000016075-00009 XG-0000016075-00011 XG-0000016075-00013 XG-0000016075-00014 1630101000 XG-0000016124-00001 1630101020 1630101025 1630251006 XG-0000016156-00001 XG-0000016156-00002 1630251013 XG-0000016176-00001 XG-0000016176-00002 1630251014 XG-0000016177-00002 1630251155 1630251199 XG-0000016130-00001 1630301010

Udgifter

Indtægter 5 5

14.230 13.444

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter 5 5

-46 -43 -2.435

14.230 13.444

-476 -1.226 786

786

-589 1.561 329 1.232

931 5.722 5.722 11.376

-589

0

1.978 1.978 6.826 1.119 554 554

786

0

-408 -189 -83 -53 86 33.191 2.194 815 1.379

-589

-71 -71 -51.375 -2.282 -4.443 -424 -1.499 -1.468 -6.148 -24.361 -5.034 -4.737 -139 -840 1.978 1.978 6.826 1.119 554 554

-589 1.561 329 1.232

-1.646 -1.646

-589 -589

1.561 329 1.232 -1.646 -1.646

5.722 5.722 11.307

-46 -43 -2.435 -476 -1.226

-71 -71 -51.375 -2.282 -4.443 -424 -1.499 -1.468 -6.148 -24.361 -5.034 -4.737 -139 -840

-589

5.722 5.722 11.307

14.230 13.444

-408 -189 -83 -53 86 33.191 2.194 815 1.379

1.561 329 1.232 -1.646 -1.646

-46 -43 -2.435 -476 -1.226

-71 -71 -51.375 -2.282 -4.443 -424 -1.499 -1.468 -6.148 -24.361 -5.034 -4.737 -139 -840 1.978 1.978 6.826 1.119 554 554

Indtægter 5 5

786

86 33.191 2.194 815 1.379

-589

14.214 13.428

-408 -189 -83 -53

-71 -71 -51.375 -2.282 -4.443 -424 -1.499 -1.468 -6.148 -24.361 -5.034 -4.737 -139 -840 1.978 1.978 6.826 1.119 554 554

-46 -43 -2.435 -476 -1.226

-408 -189 -83 -53 86 33.414 2.194 815 1.379

Indtægter 5 5

0

-1.646 -1.646 5.722 5.722 11.307

0


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Omkostningssteder Strategi fysisk handicap Ydelsespakker, bo-tilbud Ydelsespakker, bo-støtte Ydelsespakker, dagtilbud Uudmønt. effektiviseringsbidrag Omkostningssteder Gevinstrealisering ved udbud, andel 053233 Center Vest, Brohuset Omkostningssteder Center Vest, Brohuset, indtægt C.V. Brohuset, beboerbetaling Gruppering 200, C.V. Brohuset (533.) Satellit Holmelunden, hjemmevejl. Nyt botilbud - Satelitten Omkostningssteder Beboerbetaling Gruppering 200, Nyt botilbud, Satelitten Center Vest, Grønbjerghjemmet Omkostningssteder C.V., Grønbjerghjemmet, indtægt C.V., Grønbjerghjemmet, beboerbetaling Gruppering 200, C.V., Grønbjerghjemmet Center Vest, Enghavevej Omkostningssteder Center Vest, Enghavevej, Beboerbetaling Gruppering 200, C.V., Enghavevej Fredensgade, bostøtte Omkostningssteder Fredensgade, bostøtte, indtægter Gruppering 200, Fredensgade, bostøtte Center Vest, hjemmevejledning Omkostningssteder C.V. hjemmevejledning, indtægt Gruppering 200, C.V. hjemmevejledning Å-C.S.,0,hj.vej.§85 (5.33) Å-C.Syd, Adm.1, hj.vejl. udv.hæm. Omkostningssteder Gruppering 200,(5.33) Å-C S,A.1.hjvj.udv (5.33) Å.C. Syd, Adm. 1, Cafe i Skjern Omkostningssteder (5.33) Å.C. Syd, Adm. 1, Cafe i Skjern (5.33) Å-C.Syd, Adm.2, hj.vejl. udv.Tarm Omkostningssteder Gruppering 200,(5.33) Å-C S.A.2.hjvj.ud. (5.33) Å.C. Syd, Adm. 2, Cafe i Tarm

108

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000016136-00002 XG-0000016146-00003 XG-0000016146-00004 XG-0000016146-00005 1630401000 XG-0000016101-00005 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1600001010 XG-0000016002-00004 XG-0000016002-00013 XG-0000016002-00014 1605001023 1605001055 XG-0000016198-00002 XG-0000016198-00003 1610001010 XG-0000016018-00001 XG-0000016018-00002 XG-0000016018-00010 1610001015 XG-0000016020-00002 XG-0000016020-00009 1610001019 XG-0000016164-00001 XG-0000016164-00004 1610001020 XG-0000016021-00001 XG-0000016021-00002 1620001008 1620051020 XG-0000016034-00002 1620051021 XG-0000016184-00001 1620101035 XG-0000016041-00002 1620101036

Udgifter 1.593 11.639 44 -2.123 223 325 318 7

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 1.593 11.639 933 -3.081 223 325 318 7

Udgifter 1.593 11.639 933 -3.081 223 325 318 7

Udgifter 1.593 11.639 933 -3.081 223 200 318 -118

Indtægter

Indtægter

Indtægter

66.260

-5.273

66.438

-5.273

66.371

-5.273

66.439

-5.273

13.660 13.094

-1.286

13.799 13.233

-1.286

13.782 13.216

-1.286

13.799 13.233

-1.286

-305 -981 566 869 5.335 5.160

-284

-305 -981 566 869 5.335 5.160

-284 175 13.270 12.763

-1.120

-565

-79

507 2.256 2.139

-591

507 2.256 2.139

-79

-591

-565

-79

-591

507 2.256 2.139

-565 -565

117 5.586 5.483

-79 -79

103 10.159 9.730

-591 429 184 1.530 1.328 202 383 379 4 1.459 1.386 73 379

-1.120 -70 -1.050

-79 103 10.159 9.730

-591 429 184 1.530 1.328 202 383 379 4 1.459 1.386 73 379

-1.120

-284 -284

175 13.310 12.803

-565 117 5.586 5.483

-79 103 10.159 9.730

-591 429 184 1.530 1.328 202 383 379 4 1.459 1.386 73 379

-565

566 869 5.335 5.160

-70 -1.050

-565 117 5.586 5.483

-79 103 10.159 9.730

-1.120

-284

-305 -981

-284 175 13.304 12.797

-70 -1.050

-565 117 5.586 5.483

566 869 5.307 5.132

-284 175 13.309 12.802

-70 -1.050 507 2.256 2.139

-284

-305 -981

-591 -591

429 184 1.530 1.328 202 383 379 4 1.459 1.386 73 379


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

5.33 Støttecentre, bostøtte Omkostningssteder (5.33) Støttece., indtægter Gruppering 200, 5.33 Støttecenter (5.33) Bet.t.kommuner: Hj.vejl. Bet. km. (5.33) Bet.priv.botilb.: Hj.vejl. Bet. k (5.33) Hjem.vej.priv.botilbud køb (5.33) Bet.fra komm.Hjem.vejl. (5.33) Salg C.V.hjemmevejl. (5.33) Salg C.Ø.hjemmevejl. UDVK Tilsk.knt.hj.e.bo§85 (5.33) Specialteam hj.vejl.Bet.km. Specialteam hjvj.bet.km 0535 053540 (5.40) Lands.spec.råd.Ins.blinde/svagts. (5.40) Samr.voks.udv.hæm.lovovertræ.obj. (5.40) Lands.døvekons.ordn.Cent.f.døve 0538 053850 Center Bakkehuset, Ternevej 4 Omkostningssteder Ternevej 4, beb. betaling for husleje Ternevej 4, beb.betaling for el og varme Ternevej 4, ledelse og administration (5.50) Køb plad.længerev.botilb.Bet. km. (5.50) Køb af pladser (5.50) Sindslidende køb af pladser (5.50) Salg længerevar. botilbud (5.50) Salg Bakkehuset, Ternevej 4 (5.50) Kofoedsminde sikr.afd.,obj.finan. (5.50) Kofoedsminde (5.32) Omstillingsrammen 053852 Pavillon Fredensgade, bo-tilbud §107 Omkostningssteder Pavillon Fredensgade, indtægt Gruppering 200, Pavillon Fredensgade "3 på vej" Omkostningssteder Beboerbetaling, "3 på vej" Gruppering 200, "3 på vej" (5.52) Køb plejefam.Bet.km. (5.52) Køb pl. midl botil. plejefam. (5.52) Køb midl.botil.andr.kom.Bet.km. (5.52) Priv.botilb.køb -han+bet. (5.52) Øvr.botilb.køb -han+bet. (5.52) Sinds.Øvr.botilb.køb -han+bet.

109

Bevillingsoversigt Drift

1625001005 XG-0000016118-00001 XG-0000016118-00008 1630001015 1630001020 XG-0000016064-00001 1630051015 XG-0000016077-00001 XG-0000016077-00003 1630251032 1630251035 XG-0000016144-00002 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1630251070 1630251075 1630251080 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1615551000 XG-0000016178-00005 XG-0000016178-00006 XG-0000016178-00007 1630001025 XG-0000016065-00001 XG-0000016066-00001 1630051022 XG-0000016179-00001 1630251085 XG-0000016095-00001 1630301000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1610001021 XG-0000016196-00001 XG-0000016196-00002 1620051025 XG-0000016201-00001 XG-0000016201-00002 1630001030 XG-0000016122-00001 1630001040 XG-0000016067-00001 XG-0000016067-00002 XG-0000016068-00002

Udgifter 7.112 6.980

Indtægter -50

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 7.112 6.980

Udgifter 7.095 6.963

Udgifter 7.112 6.980

-50 132 2.829 589 589

-50 132 2.829 589 589

-1.298 -868 -430 360 300 300 425 425 262 28 135 139.243 46.399 9.862 9.581

-20.645 -2.211 -262

360 300 300 425 425 262 28 135 139.354 46.510 9.973 9.692

281 34.853 27.988 6.865

-72

845 845 839 41.584 610 455

-72

-1.298 -868 -430 360 300 300 425 425 262 28 135 139.360 46.511 9.974 9.693

845 845 839 41.584 610 455

281 34.853 27.988 6.865

-1.206 -49

-1.949 -1.949 845 845 839 41.584 610 455

-49 155 237 217

-72

-1.206 -49 -49

155 237 217

-72 20 393 393 17.003 3.252 7.933 5.818

-20.645 -2.211 -262 -148 -114

-1.949 -1.949

-72 20 393 393 17.003 3.252 7.933 5.818

-20.645 -2.211 -262

281 34.853 27.988 6.865

-1.206 -49

-50

-148 -114

-49 155 237 217

-72 20 393 393 17.003 3.252 7.933 5.818

360 300 300 425 425 262 28 135 139.354 46.510 9.973 9.692

Indtægter -50

132 2.829 589 589 -1.298 -868 -430

-1.949 -1.949

-49 155 237 217

-20.645 -2.211 -262

281 34.853 27.988 6.865

-1.206 -49

-50

-148 -114

-1.949 -1.949

Indtægter -50

132 2.829 589 589 -1.298 -868 -430

-148 -114

845 845 839 41.584 610 455

Indtægter -50

-72 -72

20 393 393 17.003 3.252 7.933 5.818


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

(5.52) Køb midl.botil.private.Bet.km. (5.52) Priv.botilb.køb+handle+betkm. (5.52) Sinds.Priv.botilb.køb +han+bet (5.52) Salg,Midl.botilbud (VOK) (5.52) Salg.Satellit Holmel. Hjælp kontanthjælpsmodt. egenbet. Omkostningssteder (5.52) Grønnegade 17, tom bolig husleje Overførte administrationsomkostninger (5.52) Overførte adm.omkostn. 053853 (5.53) Ledsag. andre km.SEL§97.Bet.km. (5.53) Ledsageord.i RK-SK SEL§97.Bet.km. (5.53) Kont.pers.døvblin.SEL§98.Bet.km. 053858 (5.58) Å-C.Syd, Adm.3, Skjern I-S Toldm. Omkostningssteder (5.58) Å-C S.Adm.3.Skjern I-S.Toldm.ind. (5.58) Å-C.Syd, Adm.3, Skjern I-Service. Omkostningssteder (5.58) Å-C S.Adm.3.Skjern I-S.indt. (5.58) Å-C S. Skjern Ind-S., Aktiviteter (5.58) Å-C.Syd, Adm.3,Skjern I-S ar.ved. Priorgården, dagtilbud Priorgården, dagtilbud (toldmoms) Priorgården, dagtilbud (toldmoms) (5.58) Køb plad.Besky.beskæft. Bet. km. (5.58) Salg,Beskyt.beskæftigelse (5.58) Salg Å-C S.Skjern Industri-Servic Salg brugerbefordring (5.58) Salg brugerbefordring (5.58) Overførte administrationsomkostninger (5.58) Overførte adm.omkostn. 053859 Naturværkstedet Hatkjærhus Omkostningssteder Indtægter, Naturværkstedet, Ringkøbing Gruppering 200, Naturværkstedet, Ringkø. Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms Omkostningssteder Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms (5.59) MSM, Byskellet 20, Toldmoms Omkostningssteder (5.59) MSM, Toldmoms, indtægter (5.59) MSM, Byskellet 20, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, (5.59) MSM, Byskellet 20 (5.59) MSM, Byskellet 20, Arbejdsvederl.

110

Bevillingsoversigt Drift

1630001045 XG-0000016069-00001 XG-0000016070-00001 1630051025 XG-0000016079-00001 1630251095

Udgifter 22.497 13.338 9.159

373 173 XG-0000016167-00001 200 1630251199 471 XG-0000016130-00005 471 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)1.813 1630151000 88 1630151003 1.584 1630151005 141 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 9.809 1620151005 3.630 3.630 XG-0000016044-00001 1620151010 2.957 2.947 XG-0000016045-00001 XG-0000016045-00002 10 1620151015 677 1625001015 1.006 1625001020 XG-0000016188-00001 1630001050 1.434 1630051035 XG-0000016081-00001 1630051037 XG-0000016160-00001 1630251199 105 XG-0000016130-00006 105 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 39.638 1605001027 2.699 2.654 XG-0000016119-00001 XG-0000016119-00002 45 1605001029 10 10 XG-0000016183-00001 1605001030 372 372 XG-0000016013-00001 1605001035 7.073 6.855 XG-0000016014-00003 218 1605001040 161

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 22.497 13.338 9.159

Udgifter 22.497 13.338 9.159

Udgifter 22.497 13.338 9.159

-1.085 -1.085

-5.695 -5.343 -5.343 -18

Indtægter

-1.085 -1.085 373 173 200 471 471 1.813 88 1.584 141 9.809 3.630 3.630 2.957 2.947

-18

-5.695 -5.343 -5.343 -18

-10 -10

105 105 39.638 2.699 2.654

372 372

-586

-18 -18 -586

105 105 39.638 2.699 2.654

-10 -10 1.434

-11.533 -30

-135 -135 -189 -189 105 105 39.641 2.699 2.654

-30 45 10 10 372 372

-18 -18 -586

-11.533 -30 -30

45 10 10 372 372

-586 7.073 6.855 218 161

-5.343 -18 -18

-135 -135 -189 -189

-586 7.073 6.855 218 161

2.959 2.949

-5.695 -5.343

10 677 1.006

1.434

-11.533 -30

373 173 200 471 471 1.813 88 1.584 141 9.811 3.630 3.630

-10 -10

-30 45 10 10

-5.343 -18

Indtægter

-1.085 -1.085

-18

-135 -135 -189 -189

-30

-18 -586

2.957 2.947

-5.695 -5.343

10 677 1.006

1.434

-18

373 173 200 471 471 1.813 88 1.584 141 9.809 3.630 3.630

-10 -10

-135 -135 -189 -189

-11.533 -30

-1.085 -1.085

-18 10 677 1.006

Indtægter

-18 -18 -586 -586

7.073 6.855 218 161


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

(5.59) Skelbæk Centret, Projekter Omkostningssteder (5.59) Skelbæk C., Projekter, indt. Drosselvej 9, dagtilbud Omkostningssteder Drosselvej 9, dagtilbud Gruppering 200, Drosselvej 9, dagtilbud Drosselvej 9, beskæftig.mindre produkter STU Drosselvej (5.32) Å-C. Syd, Adm. 0,admin.serv. Afdrag på lån til Industrivej 3 (5.59) Å-C. Syd, Adm. 0, Bøgely (5.59) Å-C.Syd,Adm.3,ME-TRI Toldmoms Omkostningssteder (5.59) Å-C S.Adm.3.ME-TRI.Toldmoms.indt. (5.59) Å-C.Syd, Adm.3,ME-TRI Omkostningssteder (5.59) Å-C S.Adm.3.ME-TRI.indt. Gruppering 200, (5.59) Å-C S.A.3.ME-TRI (5.59) Å-C S. ME-TRI, Aktiviteter (5.59) Å-C.Syd,Adm.3,ME-TRI,ar.ved. (5.59) Å-C.S,Adm. 2,Skov.,toldm. (5.59) Å-C S.Adm.2.Skovbr.Toldmoms.indt. (5.59) Å-C.S, Adm. 2,Skovbrynet Omkostningssteder (5.59) Å-C S.Adm.2.Skovbr.indt. Gruppering 200,(5.59) Å-C S.Ad.2.Skovbr. (5.59) Å-C S. Skovbrynet, Aktiviteter (5.59) Køb plad.Akt./samværstilb.Bet.km. (5.59) Køb af pl. (5.59) Sindslidende køb af pl. (5.59) Salg,Akt./samværstilbud (5.59) Salg Å-C S.ME-TRI.Skovbry (5.59) Salg MSM (5.59) Salg, Hatkjærhus (5.59) Salg, Drosselvej 9 Salg brugerbefordring (5.59) Salg brugerbefordring (5.59) Overførte administrationsomkostninger (5.59) Overførte adm.omkostn. 0557 055772 (5.72)Vok.nedsat funkt.§100 (5.72) Merud,vok.neds.funk.SEL100 Bet km (5.72)Ref.50%vok.neds.funk.§100 (5.72) Ref50%merud.vok.ned.fun.SEL100 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) 0462

111

Bevillingsoversigt Drift

1605001050 XG-0000016016-00001 1610001024 XG-0000016165-00001 XG-0000016165-00002 XG-0000016165-00003 XG-0000016165-00004 1620001000 XG-0000016025-00009 1620001015 1620201005 XG-0000016048-00001 1620201010 XG-0000016049-00001 XG-0000016049-00003 XG-0000016049-00004 1620201015 1620201020 XG-0000016053-00001 1620201025 XG-0000016054-00001 XG-0000016054-00002 XG-0000016054-00003 1630001055 XG-0000016072-00001 XG-0000016073-00001 1630051040 XG-0000016082-00002 XG-0000016082-00003 XG-0000016082-00004 XG-0000016082-00005 1630051045 XG-0000016149-00001 1630251199 XG-0000016130-00007 Kontante ydelser Sociale formål 1630201000 XG-0000016085-00001 1630201010 XG-0000016087-00001 Sundhedsudgifter m.v.

Udgifter 772 772 5.532 5.542 -47 37

Indtægter -83 -83 -3.478 -2.702

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 772 772

Udgifter 772 772

Udgifter 772 772

5.532 5.542 -47 37

-10 -766 -137 -137 -1 779 779 4.208 3.765

-2.841 -2.841 113

3.729 3.447

-137 -137 -1 779 779 4.208 3.765

-61 -61 -285

-2.841 -2.841 113

3.729 3.447

-893 -893 -4.692

-137 -137 -1 779 779 4.208 3.765

49.638 2.800

-2.702

-61 -61 -285

-2.841 -2.841 113

3.729 3.447

-893 -893 -4.692

-139 -139 -1 779 779 4.210 3.767

-2.702

-2.841 -2.841 113 113

-61 -61 -285

3.732 3.450

-61 -61 -285 -285

267 15 12.886 12.596 290 -3.967 -2.153 -1.086 -635 -93 -297 -297

49.741 2.800

-83 -3.478

-10 -766

-285

907 907 1.787 1.787 1.787 1.787

Indtægter -83

417 26 648

267 15 12.886 12.596 290

-893 -893

5.532 5.542 -47 37

113

-3.967 -2.153 -1.086 -635 -93 -297 -297 907 907 1.787 1.787 1.787 1.787

-83 -3.478

-10 -766

-285

-3.967 -2.153 -1.086 -635 -93 -297 -297

Indtægter -83

417 26 648

267 15 12.886 12.596 290

-893 -893

5.532 5.542 -47 37

113

-285

49.207 2.800

-2.702

417 26 648

267 15 12.886 12.596 290

907 907 1.787 1.787 1.787 1.787

-83 -3.478

-10 -766

113 417 26 648

Indtægter -83

-893 -893

-893 -893 -4.692

-3.967 -2.153 -1.086 -635 -93 -297 -297 907 907 1.787 1.787 1.787 1.787

49.741 2.800

-893 -893

-893 -893 -4.692


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget 046290 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse 0548 054867 Personlige tillæg m.v. Supp til pensionister, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg med 75 pct. refusion Høreapparater, helbredstillæg Ref, Personlige tillæg og helbredstillæg 0557 055776 Boligydelser til pensionister Bet andre off.myn, Boligydelser 53 - KMF Tilskud til lejere 53 - KMF Lån ejere en- og tofam.huse 53 - KMF Tilskud til andelshavere m.fl. 53 - KMF Tilskud lejebetal.ældrebolig. 055777 Boligsikring 52 - KMF Særl.beh.,fysisk/psykisk 0 % 52 - KMF Almindelig boligsikring 53 - KMF Tilsk. lejebet. i ÆB (bev.hæm.) 0572 057299 Øvrige formål Tinglysningsafgift, lån ejendomsskatter Ældreboliger, Sundhed og Omsorg 0532 053230 Søibergsvej 4-8, Ældreboliger Søibergsvej 4-8, Ringkøbing,Ældreboliger Fjordglimt, Plejeboliger Fjordglimt, Plejeboliger Holmbohjemmet, Plejeboliger Holmbohjemmet, Plejeboliger Tim Ældreboliger Tim Ældreboliger Tim Plejecenter, Plejeboliger

112

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017 U/I Andre sundhedsudgifter 1712001000 XG-0000017016-00001 XG-0000017016-00002 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v. 1705001015 XG-0000017009-00005 XG-0000017009-00006 XG-0000017009-00008 XG-0000017009-00009 XG-0000017009-00010 XG-0000017009-00011 XG-0000017009-00012 XG-0000017009-00013 XG-0000017009-00014 XG-0000017009-00019 XG-0000017010-00003 Kontante ydelser Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 1710001000 XG-0000017011-00006 XG-0000017011-00010 XG-0000017011-00012 XG-0000017011-00013 XG-0000017011-00018 Boligsikring-kommunal medfinansiering 1710001005 XG-0000017013-00018 XG-0000017013-00022 XG-0000017013-00041 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål 1710001010 XG-0000017015-00001 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 1510101010 XG-0000015143-00001 1530201000 XG-0000015058-00001 1530201005 XG-0000015059-00001 1535151010 XG-0000015066-00001 1535151015

Udgifter 2.800 2.800 1.640 1.160 10.474 10.474 10.474 237 141 256 3.346 1.032 1.237 928 618 2.061 618

Indtægter

-3.897 -3.897 -3.897

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 2.800 2.800 1.640 1.160 10.474 10.474 10.474 237 141 256 3.346 1.032 1.237 928 618 2.061 618

Udgifter 2.800 2.800 1.640 1.160 10.325 10.325 10.325 237 141 256 3.346 1.032 1.237 928 618 1.912 618

Udgifter 2.800 2.800 1.640 1.160 10.325 10.325 10.325 237 141 256 3.346 1.032 1.237 928 618 1.912 618

Indtægter

-3.897 -3.897 -3.897

Indtægter

-3.897 -3.897 -3.897

Indtægter

-3.897 -3.897 -3.897

35.733

-3.897 -795

36.164

-3.897 -795

36.416

-3.897 -795

36.416

-3.897 -795

22.932

-795

23.053

-795

23.305

-795

23.305

-795

22.932 459 10.467 85 687 11.234 12.801 12.801 49 11.770 982 200 200 200 200

-795 -795

23.053 459 10.588 85 687 11.234 13.111 13.111 49 12.080 982 200 200 200 200

-795 -795

23.305 459 10.840 85 687 11.234 13.111 13.111 49 12.080 982 200 200 200 200

-795 -795

23.305 459 10.840 85 687 11.234 13.111 13.111 49 12.080 982 200 200 200 200

-795 -795

-12.651 -12.651 -12.651 -141 -141 -1.288 -1.288 -1.064 -1.064 -453 -453 -557

-12.901 -12.901 -12.901 -144 -144 -1.312 -1.312 -1.083 -1.083 -461 -461 -570

-13.156 -13.156 -13.156 -147 -147 -1.336 -1.336 -1.103 -1.103 -470 -470 -583

-13.416 -13.416 -13.416 -151 -151 -1.362 -1.362 -1.123 -1.123 -478 -478 -597


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2017 U/I

Tim Plejecenter, Plejeboliger Fjordparken Ældrecenter, Plejeboliger Fjordparken Ældrecenter, Plejeboliger Rosenlunden, Plejeboliger Rosenlunden, Plejeboliger Centerparken, Plejeboliger Centerparken, Plejeboliger Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger Egvad Plejehjem, Plejeboliger Egvad Plejehjem, Plejeboliger Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger Handicap og Psykiatri 0532 053230 Skelbæk Centret, Holmelunden (boligdel) (5.30) Holmelunden (boligdel) indtægter Holmelunden, 8 boliger (boligdel) (5.30) Holmel.,8 bolig. (boligdel),indt. Center Vest, Grønbjerghjemmet (boligdel) (5.30) Grønbjerghjemmet(boligdel), indt. Center Bakkehuset (boligdel) (5.30) Bakkehuset (boligdel), indtægter Å-Center Syd, Engdraget 24-26 (boligdel) (5.30) Engdraget 24-26 (boligdel), indt. Rosengården, almene boliger Rosengården, almene boliger, indt. Fredensgade 28, Skjern, boligdel Fredensgade 28, Skjern, (boligdel),indt.

113

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000015067-00001 1540201004 XG-0000015152-00001 1540201015 XG-0000015076-00001 1545301000 XG-0000015086-00001 1545301005 XG-0000015087-00001 1550151000 XG-0000015091-00001 1555251000 XG-0000015098-00001 1555251005 XG-0000015099-00001 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 1635001000 XG-0000016112-00001 1635001003 XG-0000016138-00001 1635001005 XG-0000016113-00001 1635001010 XG-0000016114-00001 1635001015 XG-0000016115-00001 1635001020 XG-0000016116-00001 1635001025 XG-0000016168-00001

Udgifter

Indtægter -557 -2.256 -2.256 -785 -785 -1.617 -1.617 -488 -488 -1.534 -1.534 -2.061 -2.061 -407 -407 -6.050 -6.050 -6.050 -1.496 -1.496 -395 -395 -620 -620 -1.587 -1.587 -855 -855 -534 -534 -563 -563

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter -570 -2.310 -2.310 -804 -804 -1.646 -1.646 -497 -497 -1.561 -1.561 -2.098 -2.098 -415 -415 -6.173 -6.173 -6.173 -1.522 -1.522 -404 -404 -632 -632 -1.625 -1.625 -870 -870 -543 -543 -577 -577

Indtægter -583 -2.364 -2.364 -823 -823 -1.675 -1.675 -507 -507 -1.589 -1.589 -2.136 -2.136 -423 -423 -6.299 -6.299 -6.299 -1.550 -1.550 -414 -414 -643 -643 -1.663 -1.663 -886 -886 -553 -553 -590 -590

Indtægter -597 -2.420 -2.420 -842 -842 -1.705 -1.705 -516 -516 -1.617 -1.617 -2.174 -2.174 -431 -431 -6.428 -6.428 -6.428 -1.578 -1.578 -424 -424 -655 -655 -1.703 -1.703 -901 -901 -563 -563 -604 -604


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Beskæftigelsesudvalget U/I

Beskæftigelsesudvalget 0025 002511 Boliger til integration (lejeboliger) Omkostningssteder Udg ved lejetab/garanti ved fraflytning Leje af Finderupsvej 5, Skjern Statsrefusion, Beboelse Ref, lejetab og garanti flygtninge 0330 033044 Produktionsskoler Produktionsskoler 0546 054660 Introduktionsprogram m.v. Tilbud til ydelsesmodtagere INTL §23a AFLØB tilbud ydelsesmodtag. INTL §23c24b Mentor for selvforsørgende INTL §23d Danskuddannelse ydelsesmodtagere INTL§21 Danskuddannelse selvforsørgede INTL §21 Udg. danskudd. i introforløb INTL §24 Danskuddannelse for øvrige kursister Støtte til frivilligt intergrationsarb. Ydelser uden refusion Grundtilskud intro.program INTL §45,4 Resultattilsk kompetence udd INTL §45,7 Resultattilskud bestået prøve INTL §45,7 Resultattilskud for udl i ord beskæftige To-kulturelt arbejde Tolkeudgifter, overført fra konto 06 Tolkeudgifter, overført fra konto 06 Projekt Parat til Job Statsrefusion, Introduktionsprogram m.v. Ref af udg. på grupp. 001-011 + 015-016 Ref af udgifterne på gruppering 103 Refusion udg. grupp. 012-013 og 018-019 054661 Introduktionsydelse §33 - Hjælp til forsørgelsessvigt Kont.hj. udlæn. omf. integrationsprogram Statsrefusion, Introduktionsydelse Ref, hjælp særlige tilfælde, udlændinge Ref., kont.hj. udlænd. med 80% refusion Ref., kont.hj. udlænd. med 40% refusion Ref., kont.hj. udlænd. med 30% refusion

114

Udgifter

1.106.737 Faste ejendomme Beboelse 1405051000 XG-0000014013-00001 XG-0000014120-00001 1420001000 XG-0000014028-00001 Ungdomsuddannelser Produktionsskoler 1410001000 XG-0000014015-00001 Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1405001000 XG-0000014003-00001 XG-0000014003-00003 XG-0000014003-00008 XG-0000014003-00010 XG-0000014003-00011 XG-0000014003-00012 XG-0000014003-00013 XG-0000014003-00015 XG-0000014003-00016 XG-0000014003-00019 XG-0000014003-00022 XG-0000014003-00023 XG-0000014003-00024 1405001005 1405051025 XG-0000014149-00001 1415001061 1420001005 XG-0000014029-00001 XG-0000014029-00002 XG-0000014029-00003 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammene 1405001500 XG-0000014004-00011 XG-0000014004-00022 1420001010 XG-0000014030-00002 XG-0000014030-00004 XG-0000014030-00005 XG-0000014030-00006

4.238 4.238 4.238 426 312 3.500

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-307.095 1.133.739 -154 -154

3.812 3.812 3.812

-154 -154

-20.800

17.057

-9.562

11.031 335 348 255 1.407 1.437 1.983 5.121 31 114

-4.387

17.057

-9.562

11.031 335 348 255 1.407 1.437 1.983 5.121 31 114

-4.387

35.729 957 34.772

35.729 957 34.772 -11.119 -478 -1.809 -3.193 -2.234

-154 -154

-154 -154

-20.800

17.057

-9.562

17.057

-9.562

11.031 335 348 255 1.407 1.437 1.983 5.121 31 114

-4.387

11.031 335 348 255 1.407 1.437 1.983 5.121 31 114

-4.387

-3.472 -305 -305 -305

-3.472 -305 -305 -305 1.826 4.000 4.000 200

-5.175 -1.645 -2.544 -986 35.729

-11.119

35.729 957 34.772 -11.119 -478 -1.809 -3.193 -2.234

-307.906

312 3.500

1.826 4.000 4.000 200

-11.119

3.812 3.812 3.812

-20.800

-5.175 -1.645 -2.544 -986 35.729

-154 -154

Indtægter

2.366 2.366 2.366 2.366 52.905

-3.472 -305 -305 -305 1.826 4.000 4.000 200

-11.119

-307.906 1.140.795

-154 -154

-20.800

-5.175 -1.645 -2.544 -986

Indtægter

312 3.500

2.366 2.366 2.366 2.366 52.905

-3.472 -305 -305 -305 1.826 4.000 4.000 200

3.812 3.812 3.812

-154 -154 2.366 2.366 2.366 2.366 52.905

35.729

-308.375 1.140.795

312 3.500 -154 -154

2.366 2.366 2.366 2.366 52.905

Indtægter

-5.175 -1.645 -2.544 -986 35.729

-11.119

35.729 957 34.772 -11.119 -478 -1.809 -3.193 -2.234

-11.119 -478 -1.809 -3.193 -2.234


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Beskæftigelsesudvalget Ref., kont.hj. udlænd. med 20% refusion 054665 Repatriering Hjælp til repatriering Statsrefusion, Repatriering Ref, hjælp til repatriering med 75% ref 0548 054866 Førtidspension tilk. 1/7 2014 el. senere Førtidspension, 70% komm. medfinans. Førtidspension, 80% komm. medfinans. 054868 Førtidspension med 50% refusion Højeste/mellemste 50% ref. Skattepligt Højeste/mellemste 50% ref. Skattefrit Alm/forhøjet førtidspens. 50% Skattefri Alm/forhøjet førtidspen. 50% Skattepligt Bet andre off.myn, Førtidspens. 50% ref. Førtidsp. 65% komm.medfin. fra 1/1-2003 Høj./mell.før.pen.65% kom.med før 1/1-03 Alm./forh.før.pen.65% kom.med før 1/1-03 0557 055771 Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge Udg.hj.midl.sygedagp.modt. LAB § 76-77 Udg.beford.godtg.sygedagp.modt. LAB §82 Dagpenge Alvorligt syge børn Dagpenge 50% ref til alvorligt syge børn Statsrefusion, Sygedagpenge Afløb ref.sdp.50%(grp.003,005 minus 090) Afløb ref. sdp.50% ref.(grp.008,009,012) Refusion af sygedagpenge med 80% ref. Refusion af sygedagpenge med 40% ref. Refusion af sygedagpenge med 30% ref. Refusion af sygedagpenge med 20% ref. 055772 Enkeltydelser, Beskæftigelse Samværsret vedr. børn (§83) Sygebehandling m.v. (LAS §82) Enkeltudgifter og flytning (LAS §81, 85) Tilsk.tandpl.øk.vanskel.stil.AKT §82 50% Hjælp til udsætt.truede lejere LAS § 81a Statsref, Sociale formål, Beskæftigelse Ref, Sociale formål på grp.nr. 004-017

115

U/I XG-0000014030-00007 Repatriering 1405002000 XG-0000014005-00001 1420001015 XG-0000014031-00001 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1412005000 XG-0000014134-00003 XG-0000014134-00004 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1412002000 XG-0000014104-00002 XG-0000014104-00003 XG-0000014104-00005 XG-0000014104-00006 XG-0000014104-00007 XG-0000014104-00011 XG-0000014104-00013 XG-0000014104-00014 Kontante ydelser Sygedagpenge 1405002500 XG-0000014006-00004 XG-0000014006-00014 1410021000 XG-0000014046-00003 XG-0000014046-00004 1412001000 XG-0000014102-00001 1420001020 XG-0000014032-00001 XG-0000014032-00008 XG-0000014032-00009 XG-0000014032-00010 XG-0000014032-00011 XG-0000014032-00012 Sociale formål 1405003000 XG-0000014007-00002 XG-0000014007-00004 XG-0000014007-00005 XG-0000014007-00013 XG-0000014007-00014 1420001025 XG-0000014033-00001

Udgifter 119 119 119

284.563

Indtægter -3.405 -119

-119 -119 -20.788

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

119 119 119

315.404

Indtægter -3.405 -119

-119 -119 -20.788

119 119 119

313.962

Indtægter -3.405 -119

-119 -119 -20.788

119 119 119

313.962

33.223

49.738

66.715

66.715

33.223 665 32.558 251.340 251.340 12.055 2.136 693 2.961 25.716 172.892 31.062 3.825 287.973 111.013 110.455

49.738 994 48.744 265.666 265.666 12.055 2.136 693 2.961 25.716 187.207 31.062 3.836 284.790 112.903 112.345

66.715 1.334 65.381 247.247 247.247 12.055 2.136 693 2.961 25.716 168.788 31.062 3.836 284.194 112.903 112.345

66.715 1.334 65.381 247.247 247.247 12.055 2.136 693 2.961 25.716 168.788 31.062 3.836 284.194 112.903 112.345

-20.788 -20.788

-20.788

-67.728 -43.779 -1.018 -1.018

110.455 558 280 278

2.493 2.493 55 363 525 1.494 56

-20.788 -20.788

-20.788

-65.133 -44.452 -1.018 -1.018

112.345 558 280 278 318 318 -43.079 506 -278 -11.520 -15.394 -7.975 -8.418 -1.324

-1.324 -1.324

2.289 2.289 55 363 525 1.290 56

-20.788 -20.788

-20.788

-65.133 -44.452 -1.018 -1.018

112.345 558 280 278 318 318 -43.752 506 -278 -11.695 -15.643 -8.097 -8.545 -1.120

-1.120 -1.120

2.289 2.289 55 363 525 1.290 56

Indtægter -3.405 -119

-119 -119 -20.788

-20.788 -20.788

-20.788

-65.133 -44.452 -1.018 -1.018

112.345 558 280 278 318 318 -43.752 506 -278 -11.695 -15.643 -8.097 -8.545 -1.120

-1.120 -1.120

2.289 2.289 55 363 525 1.290 56

318 318 -43.752 506 -278 -11.695 -15.643 -8.097 -8.545 -1.120

-1.120 -1.120


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Beskæftigelsesudvalget U/I 055773 Kontant- og uddannelseshjælp Kont.hj.pers.efterløn.u/ret fuld soc.pen Bet andre off.myn, Passiv kontanthjælp Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1/1-30/9-16 Løntilskud vedr. kont- og udd.hj.modtag. Kont- og udd.hj. under forrevalidering Statsrefusion, Kontant- og udd. hjælp Ref,løb.hj. m.v.,004,013,016-020,min097 Refusion af kontanthjælp med 80% ref. Refusion af kontanthjælp med 40% ref. Refusion af kontanthjælp med 30% ref. Refusion af kontanthjælp med 20% ref. Refusion af uddann.hjælp med 80% ref. Refusion af uddann.hjælp med 40% ref. Refusion af uddann.hjælp med 30% ref. Refusion af uddann.hjælp med 20% ref. Ref. særlig støtte 80% ref. 1/1-30/9-16 Ref. særlig støtte 40% ref. 1/1-30/9-16 Ref. særlig støtte 30% ref. 1/1-30/9-16 Ref. særlig støtte 20% ref. 1/1-30/9-16 Refusion løntilsk.kont-/udd.hj. 80% ref. Refusion løntilsk.kont-/udd.hj. 40% ref. Refusion løntilsk.kont-/udd.hj. 30% ref. Refusion løntilsk.kont-/udd.hj. 20% ref. Ref. løntilsk.kont-/udd.hj. forrev. 30% Ref. løntilsk.kont-/udd.hj. forrev. 20% 055774 Kontanthjælp, visse grupper flygtninge Hjælp flygtninge de første 3 år 100% ref Statsrefusion, Kontanthjælp flygtninge Refusion vedrørende flygtninge 100% ref 055778 Dagpenge til forsikrede ledige Medfin.50%befor.godtg.fors.led.§82jf§109 Dagpenge, 20% kommunal medfinansiering Dagpenge, 60% kommunal medfinansiering Dagpenge, 70% kommunal medfinansiering Dagpenge, 80% kommunal medfinansiering 0558 055880 Revalidering, Social Bistand Bet andre off.myndigheder, Revalidering Revalideringsydelse

116

Kontant- og uddannelseshjælp 1405003500 XG-0000014008-00010 XG-0000014008-00015 XG-0000014008-00039 XG-0000014008-00040 XG-0000014008-00041 XG-0000014008-00042 XG-0000014008-00043 1420001030 XG-0000014034-00002 XG-0000014034-00006 XG-0000014034-00007 XG-0000014034-00008 XG-0000014034-00009 XG-0000014034-00010 XG-0000014034-00011 XG-0000014034-00012 XG-0000014034-00013 XG-0000014034-00014 XG-0000014034-00015 XG-0000014034-00016 XG-0000014034-00017 XG-0000014034-00018 XG-0000014034-00019 XG-0000014034-00020 XG-0000014034-00021 XG-0000014034-00024 XG-0000014034-00025 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1405004000 XG-0000014009-00004 1420001035 XG-0000014035-00003 Dagpenge til forsikrede ledige 1402001000 XG-0000014047-00005 XG-0000014047-00012 XG-0000014047-00013 XG-0000014047-00014 XG-0000014047-00015 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering 1405005000 XG-0000014011-00008 XG-0000014011-00022

Udgifter 93.187 93.187 662 1.363 67.648 19.929 993 2.424 168

Indtægter -22.609 -209 -209

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 85.119 85.119 662 1.363 59.580 19.929 993 2.424 168

Udgifter 85.119 85.119 662 1.363 59.580 19.929 993 2.424 168

Udgifter 85.119 85.119 662 1.363 59.580 19.929 993 2.424 168

-22.400 -198 -567 -1.113 -917 -13.682 -529 -1.004 -783 -2.830 -9 -17 -15 -179 -2 -43 -45 -433 -4 -30 16

-16

16 16

Indtægter -19.545 -209 -209

-19.336 -198 -567 -1.113 -917 -10.618 -529 -1.004 -783 -2.830 -9 -17 -15 -179 -2 -43 -45 -433 -4 -30 16

-16

16 16 -16 -16

81.264 81.264 1.230 1.830 21.802 22.718 33.684

Indtægter -19.545 -209 -209

-19.336 -198 -567 -1.113 -917 -10.618 -529 -1.004 -783 -2.830 -9 -17 -15 -179 -2 -43 -45 -433 -4 -30 16

-16

16 16 -16 -16

84.463 84.463 1.230 1.824 21.721 22.633 37.055

Indtægter -19.545 -209 -209

-19.336 -198 -567 -1.113 -917 -10.618 -529 -1.004 -783 -2.830 -9 -17 -15 -179 -2 -43 -45 -433 -4 -30 16

-16

16 16 -16 -16

83.867 83.867 1.230 1.813 21.565 22.472 36.787

-16 -16 83.867 83.867 1.230 1.813 21.565 22.472 36.787

341.454

-145.613

328.784

-144.725

330.910

-144.256

330.910

-144.256

33.599 30.380

-8.345 -129 -129

30.008 26.789

-7.352 -129 -129

30.008 26.789

-7.352 -129 -129

30.008 26.789

-7.352 -129 -129

29.650

26.059

26.059

26.059


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Beskæftigelsesudvalget U/I Løntilskud vedr. revalidender Revalidering, Jobcenter Hj.midl u.revalider. 50% ref. LAB §76-77 Befordr.godtg. u/revalidering LAB §82 Statsrefusion, Revalidering Ref. udg. 50% ref.gr.003/013+afløb 50% Ref. tilskud revalidender 30% ref. Ref. tilskud revalidender 20% ref. Ref. revalidideringsydelse med 40% ref. Ref. revalidideringsydelse med 30% ref. Ref. revalidideringsydelse med 20% ref. 055881 Løntilskud personer fleksjob, Jobcenter Løntilskud i stillinger i målgrp. §2, 6 Driftsudgifter i løntilskudsstillinger Løntilsk.fleksj./selvst.før 1/1-13 65% Bet andre off.myn, Løntilskud fleksjob Fleksløntilskud pers. i fleksjob m/refu. Telefondamer Pulje til fleksjob (tidligere km) Pulje til skånejob (tidligere km) Særlig puljefleksjob Omkostningssteder Indtægter, særlig puljefleksjob Statsref, Løntilskud til pers i fleksjob Ref,Led.yd./løntilsk.50%ref(3,4,8,9m.fl) Ref, Tilskud/afløb til selvstæn.65% ref Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 40% Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 30% Ref. fleksløntilsk. pers. i fleksjob 20% 055882 Ressourceforløb (ydelse) Jobafklaringsforløb, mentor 50% ref. Ressourceforløbsydelse u/ressourceforløb Ressourceforløbsydelse u/jobafkl. forløb Løntilskud under ressourceforløb Ressourceforløb (grp. 003-008) Driftsudg. ord.udd. 50% ref. Ressourseforløb Driftsudg. øvr.vejl./opk. 50% ref.Ressourcef. Mentor m. 50% ref. LAB §31B-31F Godtg. m/50% §83 i LAB v/ressourceforløb Statsrefusion Ressourceforløb Ref. udg. 50% ref. og afløbsudg. 50% ref Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 40% ref. Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 30% ref. Ref. ress.for.yd. u/ress.forløb 20% ref. Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 40%

117

XG-0000014011-00025 1410051000 XG-0000014016-00001 XG-0000014016-00014 1420001045 XG-0000014037-00001 XG-0000014037-00016 XG-0000014037-00017 XG-0000014037-00019 XG-0000014037-00020 XG-0000014037-00021 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 1410101000 XG-0000014017-00005 XG-0000014017-00007 XG-0000014017-00008 XG-0000014017-00013 XG-0000014017-00036 1410103000 1415001035 1415001040 1415001045 XG-0000014075-00001 1420001050 XG-0000014038-00002 XG-0000014038-00004 XG-0000014038-00014 XG-0000014038-00015 XG-0000014038-00016 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1405006000 XG-0000014094-00021 XG-0000014094-00029 XG-0000014094-00030 XG-0000014094-00031 1410111000 XG-0000014095-00003 XG-0000014095-00004 XG-0000014095-00009 XG-0000014095-00011 1420002000 XG-0000014097-00002 XG-0000014097-00005 XG-0000014097-00006 XG-0000014097-00007 XG-0000014097-00009

Udgifter 730 3.219 1.073 2.146

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 730 3.219 1.073 2.146

Udgifter 730 3.219 1.073 2.146

Udgifter 730 3.219 1.073 2.146

-8.216 -1.609 -16 -136 -181 -427 -5.847

Indtægter

-7.223 -1.609 -16 -136 -181 -427 -4.854

Indtægter

-7.223 -1.609 -16 -136 -181 -427 -4.854

Indtægter

-7.223 -1.609 -16 -136 -181 -427 -4.854

197.326

-108.782

196.043

-111.873

196.043

-110.936

196.043

-110.936

186.811 3.187 275 158.026 40 25.283 400 1.794 362 7.959 7.959

-1.596 -1.596

185.528 3.187 275 160.645 40 21.381 400 1.794 362 7.959 7.959

-1.596 -1.596

185.528 3.187 275 158.507 40 23.519 400 1.794 362 7.959 7.959

-1.596 -1.596

185.528 3.187 275 158.507 40 23.519 400 1.794 362 7.959 7.959

-1.596 -1.596

76.150 71.474 1.525 31.381 38.278 290 4.676 305 2.033 2.033 305

-392 -392 -106.794 -933 -102.716 -247 -289 -2.609 -18.861

-18.861 -3.100 -552 -759 -5.592 -382

61.473 56.797 1.525 33.315 21.667 290 4.676 305 2.033 2.033 305

-392 -392 -109.885 -933 -104.419 -272 -317 -3.944 -15.280

-15.280 -3.100 -586 -806 -5.937 -382

63.599 58.923 1.525 35.441 21.667 290 4.676 305 2.033 2.033 305

-392 -392 -108.948 -933 -103.029 -299 -349 -4.338 -15.748

-15.748 -3.100 -623 -858 -6.316 -382

63.599 58.923 1.525 35.441 21.667 290 4.676 305 2.033 2.033 305

-392 -392 -108.948 -933 -103.029 -299 -349 -4.338 -15.748

-15.748 -3.100 -623 -858 -6.316 -382


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Beskæftigelsesudvalget U/I Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 30% Ref. ress.for.yd. u/jobafkl.forløb 20% Ref. løntilskud u/ressourceforløb 40% Ref. løntilskud u/ressourceforløb 30% Ref. løntilskud u/ressourceforløb 20% 055883 Ledighedsydelse Ledighedsydelse med refusion Udgifter til befordringsgodtgørelse Udgifter til hjælpemidler Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettig. Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse i passive perioder Ledighedsydelse pers. i aktivering 30% Ledighedsydelse pers. i aktivering 50% Staterefusion, Ledighedsydelse Ref. udgifter ledighedsyd. 50% ref. Ref. udgifter ledighedsyd. 30% ref. Refusion af ledighedsydelse med 40% ref. Refusion af ledighedsydelse med 30% ref. Refusion af ledighedsydelse med 20% ref. 0568 056890 Driftsudg. til kommunale besk.indsats Øvrige driftsudg. til A-dagpengemodt. Øvr.driftsudg.kont.hj.modt./selvforsørg. Øvrige driftsudg. til revalid./forrevalidering Øvrige driftsudg. til sygedagpengemodtag Øvrige driftsudg. til ledigh.yd.modtager Driftsudg. for delt.seks uger jobre.uddannelse Godtgørelse efter §83 i LAB Mentorudg. revaliden., sygedagp.mpdt. mv Afklaring sygedagpenge Særlige projekter kommunalt/privat regi Særlige projekter kommunalt/privat regi Udgifter uden refusion Mentor-korps Kompetencecenter Ringkøbing Omkostningssteder Køretøjer, Ringkøbing Fællesomkostninger, Ringkøbing Projekt Verde Tilbudsvifte, Ringkøbing Træværksted/montage, Ringkøbing Kompetencecenter Ringkøbing, Toldmoms Træværksted/montage,Ringkøbing, toldmoms Kantine, Ringkøbing, toldmoms

118

XG-0000014097-00010 XG-0000014097-00011 XG-0000014097-00013 XG-0000014097-00014 XG-0000014097-00015 Ledighedsydelse 1405007000 XG-0000014137-00001 XG-0000014137-00002 XG-0000014137-00003 XG-0000014137-00004 XG-0000014137-00005 XG-0000014137-00006 XG-0000014137-00007 XG-0000014137-00008 1420002015 XG-0000014138-00001 XG-0000014138-00002 XG-0000014138-00007 XG-0000014138-00008 XG-0000014138-00009 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1410551000 XG-0000014066-00002 XG-0000014066-00004 XG-0000014066-00006 XG-0000014066-00008 XG-0000014066-00009 XG-0000014066-00010 XG-0000014066-00019 XG-0000014066-00023 1410552000 1415001030 XG-0000014071-00001 1415001031 1415001039 1415001055 XG-0000014144-00002 XG-0000014144-00003 XG-0000014144-00004 XG-0000014144-00005 XG-0000014144-00006 1415001056 XG-0000014145-00002 XG-0000014145-00003

Udgifter

34.379 34.379 7.526 112 1 5.951 1.203 11.881 6.165 1.540

Indtægter -525 -7.878 -8 -21 -44 -9.625

125.316

-9.625 -826 -7.243 -47 -47 -1.462 -52.012

58.613

-13.000

38.331 15.607 5.224 5.381 2.074 130 6.610 1.805 1.500 237 1.365 1.365 454 4.395 7.094 5.786 190 1.200 -190 20 88 -123 87 -210

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

41.260 41.260 7.526 112 1 5.951 1.203 18.762 6.165 1.540

Indtægter -525 -3.871 -8 -21 -44 -10.220

139.200

-10.220 -826 -7.838 -47 -47 -1.462 -56.775

58.643

-17.660

38.331 15.607 5.224 5.381 2.074 130 6.610 1.805 1.500 237 1.365 1.365 454 4.395 7.110 5.786 190 1.216 -190 20 88 -123 87 -210

41.260 41.260 7.526 112 1 5.951 1.203 18.762 6.165 1.540

Indtægter -525 -3.871 -8 -21 -44 -10.220

41.260 41.260 7.526 112 1 5.951 1.203 18.762 6.165 1.540

Indtægter -525 -3.871 -8 -21 -44 -10.220

146.168

-10.220 -826 -7.838 -47 -47 -1.462 -56.775

146.168

-10.220 -826 -7.838 -47 -47 -1.462 -56.775

58.623

-17.660

58.623

-17.660

38.331 15.607 5.224 5.381 2.074 130 6.610 1.805 1.500 237 1.365 1.365 454 4.395 7.100 5.786 190 1.206 -190 20 88 -123 87 -210

38.331 15.607 5.224 5.381 2.074 130 6.610 1.805 1.500 237 1.365 1.365 454 4.395 7.100 5.786 190 1.206 -190 20 88 -123 87 -210


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Beskæftigelsesudvalget U/I Kompetencecenter Skjern Omkostningssteder Køretøjer, Skjern Fællesomkostninger, Skjern Projekt Derudad Tilbudsvifte, Skjern Metalværksted/montage, Skjern Jobpakken Stress ned Kompetencecenter Skjern, Toldmoms Metalværksted/montage, Skjern, toldmoms Kantine, Skjern, toldmoms Montage, toldmoms Statsefusion af udg. komm. besk.indsats Ref. dr.udg.50% u/fæl.driftsloft 015/017 056891 Beskæftigelse forsikrede ledige Hjælpemedler 50% §§ 66,77,100 Pers. assist handicap §§4-5 Løntilskud fors.ledige - priv. arb.giver Løntilskud fors.ledige - off. arb.giver Statsref. beskæftigelse forsikrede ledig Ref 50% gr 6,7,8 Ref. løntilskud 40% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 30% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 20% ref. - priv.arb.giv. Ref. løntilskud 40% ref. - off. arb.giv. Ref. løntilskud 30% ref. - off. arb.giv. Ref. løntilskud 20% ref. - off. arb.giv. 056895 Løntilsk.forsikr.ledige ansat i kommuner Omkostningssteder Løn til fors.led. og pers. u/særl.udd.or 056896 Servicejob Statsrefusion, Servicejob Tilskud til servicejob i kommuner 056897 Løn til personer i seniorjob Statsref, Seniorjob til personer o 55 år Tilskud til kommunale seniorjobs 056898 Beskæftigelse, Administrationsenhed kt 6 Budgetkonference 2011/rådighedspulje Beskæftigelsesordninger, Jobcenter Jobtræning, løntilskud off virksomheder

119

1415001057 XG-0000014146-00002 XG-0000014146-00003 XG-0000014146-00004 XG-0000014146-00005 XG-0000014146-00006 XG-0000014146-00008 XG-0000014146-00009 1415001058 XG-0000014147-00002 XG-0000014147-00003 XG-0000014147-00004 1420001085 XG-0000014067-00001 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1410321000 XG-0000014044-00006 XG-0000014044-00007 XG-0000014044-00041 XG-0000014044-00042 1420001075 XG-0000014045-00004 XG-0000014045-00009 XG-0000014045-00010 XG-0000014045-00011 XG-0000014045-00013 XG-0000014045-00014 XG-0000014045-00015 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.ordning 1410151000 XG-0000014018-00001 Servicejob 1410201000 1420001060 XG-0000014040-00002 Seniorjob til personer over 55 år 1410251000 1420001065 XG-0000014041-00001 Beskæftigelsesordninger 1400001005 XG-0000014052-00001 1410301000 XG-0000014020-00010

Udgifter 7.156 5.654 50 1.356 5 75 6 5 5 -296 -300 10 -6

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 7.170 5.654 50 1.370 5 75 6 5 5 -296 -300 10 -6

Udgifter 7.160 5.654 50 1.360 5 75 6 5 5 -296 -300 10 -6

Udgifter 7.160 5.654 50 1.360 5 75 6 5 5 -296 -300 10 -6

-13.000 -13.000 21.534

-6.618

21.534 109 4.766 5.895 10.764

Indtægter

-17.660 -17.660 21.534

-6.618

21.534 109 4.766 5.895 10.764 -6.618 -2.437 -252 -518 -710 -459 -945 -1.297

Indtægter

-17.660 -17.660 21.534

-6.618

21.534 109 4.766 5.895 10.764 -6.618 -2.437 -252 -518 -710 -459 -945 -1.297

Indtægter

-17.660 -17.660 21.534

-6.618

21.534 109 4.766 5.895 10.764 -6.618 -2.437 -252 -518 -710 -459 -945 -1.297

-6.618 -2.437 -252 -518 -710 -459 -945 -1.297

21.872

-20.441

21.417

-20.355

21.417

-20.355

21.417

-20.355

21.872 21.043 829 0 0

-20.441

21.417 20.870 547 112 112

-20.355

21.417 20.870 547 112 112

-20.355

21.417 20.870 547 112 112

-20.355

12.978 12.978

10.319 3.850 3.850 4.385 178

-20.441 -110 -110 -110 -6.125 -6.125 -6.125 -5.718

13.420 13.420

24.074 17.605 17.605 4.385 178

-20.355 -299 -299 -299 -6.125 -6.125 -6.125 -5.718

13.420 13.420

31.062 24.593 24.593 4.385 178

-20.355 -299 -299 -299 -6.125 -6.125 -6.125 -5.718

13.420 13.420

31.062 24.593 24.593 4.385 178

-20.355 -299 -299 -299 -6.125 -6.125 -6.125 -5.718


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017

Beskæftigelsesudvalget U/I Hj.midl.kont.hj./selvfor.LAB 75a,76,77 Personalerelaterede forsikringer Bet andre off.myn, Beskæftigelsesordning Udg. til mentorer for flere personer Løntilsk. v/udd.aft. for ledige 100% ref Løntilsk. v/udd.aft. for beskæf 100% ref Udg. hjælpemidler pers.m/nedsat arb.evne Social afdækning Løn til mentorkoordinator Statsrefusion, Beskæftigelsesordninger Ref., mentorudg 15-17 år hjælpemidl. 50% Ref.udg.løntilskud v/udd.aft.ledig/besk. 0572 057299 Pulje til fleksjob (arbejdsgiver andel) Pulje til skånejob 0645 064551 Beskæftigelse, Lægekonsulent, konto 06 Lægeerklæringer beskæftigelse 064553 Anden aktør kt. 06

120

XG-0000014020-00011 XG-0000014020-00020 XG-0000014020-00021 XG-0000014020-00028 XG-0000014020-00035 XG-0000014020-00036 XG-0000014020-00038 1410301005 1410301015 1420001070 XG-0000014042-00008 XG-0000014042-00011 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål 1410351000 1410401000 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger 1400001020 1402002000 Jobcentre 1400001025

Udgifter

Indtægter

30 259 110 -26 1.224 2.313 297 619 1.465

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 30 259 110 -26 1.224 2.313 297 619 1.465

Udgifter 30 259 110 -26 1.224 2.313 297 619 1.465

Udgifter 30 259 110 -26 1.224 2.313 297 619 1.465

-5.718 -2.181 -3.537 0 0 -1 1 7.922 7.260 1.256 6.004 662 662

Indtægter

-5.718 -2.181 -3.537 0 0 -1 1 6.478 5.816 1.256 4.560 662 662

Indtægter

-5.718 -2.181 -3.537 0 0 -1 1 6.478 5.816 1.256 4.560 662 662

Indtægter

-5.718 -2.181 -3.537 0 0 -1 1 6.478 5.816 1.256 4.560 662 662


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Teknik- og Miljøudvalget 0022 002205 Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker Diverse grunde og jordstykker 0025 002510 Fællesudg. og -indt.,kommunale ejendomme Omkostningssteder Huslejetab, kommunale ejendomme Nedrivning af ejendomme Afhændelse af ejendomme Offentlige toiletter Omkostningssteder Offentlige toiletter Pulje vedligeh.bygn., fællesudg. & -indtægter Pulje vedligehold kommunale bygn. fælles Pulje energioptimering Pulje til energioptimering i kommunale bygn. Akkumuleret besparelse 002511 Søndergade 108, Hvide Sande Søndergade 108, Hvide Sande Søndergade 15, Hvide Sande Søndergade 15, Hvide Sande Nørregade 27, Hvide Sande Nørregade 27, Hvide Sande Dakotavej 2, Hvide Sande Dakotavej 2, Hvide Sande Parallelvej 138, Hvide Sande Parallelvej 138, Hvide Sande Enghavevej 49, Ringkøbing Enghavevej 49, Ringkøbing Vesterhavsvej 72, Vedersø Vesterhavsvej 72, Vedersø Grønnegade/Søndergade, Ringkøbing Grønnegade 27-33/Søndergade 6-8, Ringkøbing Hovervej 14A-H, Hee Omkostningssteder Hovervej 14A-H, Hee Adelvej 47-53, Højmark Adelvej 47-53, Højmark Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup

121

Bevillingsoversigt Drift

Jordforsyning Ubestemte formål 1200002000 XG-0000012001-00001 1210001000 XG-0000012067-00001 Faste ejendomme Fælles formål 1205000995 XG-0000012137-00002 XG-0000012137-00003 XG-0000012137-00004 1205001000 XG-0000012004-00001 1205001001 XG-0000012005-00001 1205001002 XG-0000012006-00001 XG-0000012006-00003 Beboelse 1205001004 XG-0000012008-00001 1205001005 XG-0000012009-00001 1205001006 XG-0000012010-00001 1205001007 XG-0000012011-00001 1205001008 XG-0000012012-00001 1205001009 XG-0000012013-00001 1205001010 XG-0000012014-00001 1205001011 XG-0000012015-00001 1205001012 XG-0000012016-00001 1205001013 XG-0000012017-00001 1205001015 XG-0000012019-00001 1205001016 XG-0000012020-00001

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

237.117

-114.634

239.881

-114.634

236.431

-114.634

238.931

-114.634

609 609 285 285 324 324 15.864 7.547 516 92 694 -70 -200 1.237 18 1.219 6.804 6.804 -1.010 -510 -500 1.905 96 96 39 39 43 43 42 42 63 63 22 22 5 5 139 139 181 36 145 117 117 64 64 201 201

-751 -751 -751 -751

609 609 285 285 324 324 17.896 9.579 516 92 694 -70 -200 1.257 18 1.239 8.816 8.816 -1.010 -510 -500 1.905 96 96 39 39 43 43 42 42 63 63 22 22 5 5 139 139 181 36 145 117 117 64 64 201 201

-751 -751 -751 -751

609 609 285 285 324 324 15.396 7.079 516 92 694 -70 -200 1.257 18 1.239 6.316 6.316 -1.010 -510 -500 1.905 96 96 39 39 43 43 42 42 63 63 22 22 5 5 139 139 181 36 145 117 117 64 64 201 201

-751 -751 -751 -751

609 609 285 285 324 324 17.896 9.579 516 92 694 -70 -200 1.257 18 1.239 8.816 8.816 -1.010 -510 -500 1.905 96 96 39 39 43 43 42 42 63 63 22 22 5 5 139 139 181 36 145 117 117 64 64 201 201

-751 -751 -751 -751

-11.618 -50

-50 -50

-3.835 -167 -167 -98 -98 -101 -101 -96 -96 -154 -154 -64 -64

-383 -383 -352 -352 -201 -201 -212 -212 -421 -421

-11.618 -50

-50 -50

-3.835 -167 -167 -98 -98 -101 -101 -96 -96 -154 -154 -64 -64

-383 -383 -352 -352 -201 -201 -212 -212 -421 -421

-11.618 -50

-50 -50

-3.835 -167 -167 -98 -98 -101 -101 -96 -96 -154 -154 -64 -64

-383 -383 -352 -352 -201 -201 -212 -212 -421 -421

-11.618 -50

-50 -50

-3.835 -167 -167 -98 -98 -101 -101 -96 -96 -154 -154 -64 -64

-383 -383 -352 -352 -201 -201 -212 -212 -421 -421


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Westergårdsvej 6, Videbæk Westergårdsvej 6, Videbæk Bredgade 1, Videbæk Bredgade 1, Videbæk Klostervej 85, Kloster Klostervej 85, Kloster Lærkevej 23 A-D, Tarm Lærkevej 23A-D, Tarm Kirkegade 8, Tarm Kirkevej 8, Tarm Bindesbølvej 2-8, Ådum Bindesbølvej 2-8, Ådum Nørregade 23-25, Hvide Sande Nørregade 23-25, Hvide Sande Egevej 5, Tarm Egevej 5, Tarm Blomstervænget 49-55, Ringkøbing Blomstervænget 49-55, Ringkøbing Hoverdalvej 2, Hover Hoverdalvej 2, Hover Numitvej 8, Hvide Sande Numitvej 8, Hvide Sande 002513 Østergade 2-4, Hvide Sande Østergade 2-4, Hvide Sande Birkmosevej 30, Ringkøbing Birkmosevej 30, Ringkøbing (Bilsynshallen) Tombolahuset på Torvet, Ringkøbing Tombolahus på Torvet, Ringkøbing Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation Engvej 1, Spjald Posthus Engvej 1, Spjald Posthus Jernbanegade , Troldhede Station Jernbanegade, Troldhede Station Nygade 15, Videbæk Nygade 15, Videbæk Gl. Kongevej 33, Videbæk Gl. Kongevej 33, Videbæk Fabriksvej 5, Videbæk Fabriksvej 5, Videbæk Bredgade 108B, Skjern Byskolen Omkostningssteder Bredgade 108B, Skjern Byskolen Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård Vardevej 86, Skjern Vardevej 86, Skjern

122

Bevillingsoversigt Drift

1205001018 XG-0000012022-00001 1205001019 XG-0000012023-00001 1205001020 XG-0000012024-00001 1205001022 XG-0000012026-00001 1205001023 XG-0000012027-00001 1205001024 XG-0000012028-00001 1205001025 XG-0000012029-00001 1205001026 XG-0000012030-00001 1205001029 XG-0000012033-00001 1205001030 XG-0000012034-00001 1205001032 XG-0000012036-00001 Andre faste ejendomme 1205001033 XG-0000012037-00001 1205001037 XG-0000012041-00001 1205001041 XG-0000012045-00001 1205001048 XG-0000012047-00001 1205001049 XG-0000012048-00001 1205001050 XG-0000012049-00001 1205001051 XG-0000012050-00001 1205001052 XG-0000012051-00001 1205001053 XG-0000012052-00001 1205001055 XG-0000012054-00001 1205001058 XG-0000012057-00001 1205001059 XG-0000012058-00001

Udgifter 41 41 22 22 6 6 75 75 14 14 132 132 110 110 27 27 286 286 168 168 12 12 6.412 91 91 26 26 1 1 36 36 8 8 18 18 35 35 40 40 40 40 1.408 231 1.177 94 94 16 16

Indtægter -118 -118 -76 -76 -40 -40 -134 -134 -26 -26 -133 -133 -306 -306 -83 -83 -530 -530 -60 -60 -80 -80 -7.733 -278 -278 -84 -84

-165 -165

-127 -127 -1.580 -1.580 -39 -39 -48 -48

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 41 41 22 22 6 6 75 75 14 14 132 132 110 110 27 27 286 286 168 168 12 12 6.412 91 91 26 26 1 1 36 36 8 8 18 18 35 35 40 40 40 40 1.408 231 1.177 94 94 16 16

Udgifter

Udgifter 41 41 22 22 6 6 75 75 14 14 132 132 110 110 27 27 286 286 168 168 12 12 6.412 91 91 26 26 1 1 36 36 8 8 18 18 35 35 40 40 40 40 1.408 231 1.177 94 94 16 16

Indtægter -118 -118 -76 -76 -40 -40 -134 -134 -26 -26 -133 -133 -306 -306 -83 -83 -530 -530 -60 -60 -80 -80 -7.733 -278 -278 -84 -84

-165 -165

-127 -127 -1.580 -1.580 -39 -39 -48 -48

41 41 22 22 6 6 75 75 14 14 132 132 110 110 27 27 286 286 168 168 12 12 6.412 91 91 26 26 1 1 36 36 8 8 18 18 35 35 40 40 40 40 1.408 231 1.177 94 94 16 16

Indtægter -118 -118 -76 -76 -40 -40 -134 -134 -26 -26 -133 -133 -306 -306 -83 -83 -530 -530 -60 -60 -80 -80 -7.733 -278 -278 -84 -84

-165 -165

-127 -127 -1.580 -1.580 -39 -39 -48 -48

Indtægter -118 -118 -76 -76 -40 -40 -134 -134 -26 -26 -133 -133 -306 -306 -83 -83 -530 -530 -60 -60 -80 -80 -7.733 -278 -278 -84 -84

-165 -165

-127 -127 -1.580 -1.580 -39 -39 -48 -48


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Bryggen 9, Bork Havn Bryggen 9, Bork Havn Skjernåvej 4, Lønborg Skjernåvej 4, Lønborg Bredgade 8, Hoven Bredgade 8, Hoven Vardevej 9 A-D, Tarm Vardevej 9 A-D, Tarm Nygade 1, Tarm Nygade 1, Tarm Tøstrupvej 1 A-D, Ådum Tøstrupvej 1 A-D, Ådum Surfcenter Hv. Sande Nord Omkostningssteder Surfcenter Hvide Sande Nord Udl. af jord til solvarmeanlæg Udleje til solvarme - indtægter Food Center, Fabriksvej 14, 6920 Videbæk Food Center, Fabriksvej 14, Videbæk Torvet 22, Ringkøbing Omkostningssteder Torvet 22, Ringkøbing Tidligere Tarm Sygehus Tidl. Tarm Sygehus Læge- og Sundhedscenter Læge- og Sundhedscenter RKSK Ejendomme fællesudg. og -indtægter RKSK Ejendomme fællesudg. og -indtægter 0028 002820 Diverse grunde og jordstykker Fritidsområder Legepladser Legepladser Skove og Naturområder Skove og naturomåder Skovdrift - skovregnskab/indtægter Pulje til gennemfør. skovhandlingsplan Skovrejsning Ringkøbing - øget DB Parker og grønne områder Parker og grønne områder Den grønne korridor i Skjern Flagning, juleudsm., kunstværker m.v. Flagning Hold Naturens Rige rent 0032 003231 Stadions og idrætsanlæg

123

Bevillingsoversigt Drift

1205001060 XG-0000012059-00001 1205001061 XG-0000012060-00001 1205001062 XG-0000012061-00001 1205001063 XG-0000012062-00001 1205001064 XG-0000012063-00001 1205001067 XG-0000012066-00001 1205001068 XG-0000012130-00001 1205001070 XG-0000012131-00001 1205001071 XG-0000012138-00001 1205001074 XG-0000012164-00001 1205001087 XG-0000012145-00001 1205001088 XG-0000012148-00001 1206001000 XG-0000012156-00001 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1210001000 XG-0000012068-00001 1210003000 XG-0000012069-00001 1210004000 XG-0000012070-00001 XG-0000012070-00002 XG-0000012070-00004 XG-0000012070-00005 1210005000 XG-0000012071-00001 XG-0000012071-00002 1210006000 XG-0000012072-00001 XG-0000012072-00005 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1210006500

Udgifter 20 20 33 33 23 23 64 64 139 139 176 176 45 12 33

86 86 153 153 1.804 1.804 207 207 1.849 1.849 7.413 7.413 676 676 614 614 1.457 1.414

Indtægter -21 -21

-214 -214 -137 -137 -276 -276

-109 -109 -59 -59 -185 -185 -3.586 -3.586 -825 -825

-1.488 -1.488

-1.437 -167 -995

43 3.220 3.200 20 1.446 946 500 -42 -42 -42

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 20 20 33 33 23 23 64 64 139 139 176 176 45 12 33

Udgifter

Udgifter 20 20 33 33 23 23 64 64 139 139 176 176 45 12 33

86 86 153 153 1.804 1.804 207 207 1.849 1.849 7.413 7.413 676 676 614 614 1.457 1.414

Indtægter -21 -21

-214 -214 -137 -137 -276 -276

-109 -109 -59 -59 -185 -185 -3.586 -3.586 -825 -825

-1.488 -1.488

-1.437 -167 -995

43 -275 -51 -51

3.220 3.200 20 1.446 946 500 -42 -42 -42

20 20 33 33 23 23 64 64 139 139 176 176 45 12 33

86 86 153 153 1.804 1.804 207 207 1.849 1.849 7.413 7.413 676 676 614 614 1.457 1.414

Indtægter -21 -21

-214 -214 -137 -137 -276 -276

-109 -109 -59 -59 -185 -185 -3.586 -3.586 -825 -825

-1.488 -1.488

-1.437 -167 -995

43 -275 -51 -51

3.220 3.200 20 1.446 946 500 -42 -42 -42

86 86 153 153 1.804 1.804 207 207 1.849 1.849 7.413 7.413 676 676 614 614 1.457 1.414

Indtægter -21 -21

-214 -214 -137 -137 -276 -276

-109 -109 -59 -59 -185 -185 -3.586 -3.586 -825 -825

-1.488 -1.488

-1.437 -167 -995

43 -275 -51 -51

3.220 3.200 20 1.446 946 500 -42 -42 -42

-275 -51 -51


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Stadions og Idrætsanlæg 0038 003850 Naturfredning Pleje af fredede arealer Våde enge Formidling Naturvejlederordning Skjern Å - Arbejdende pumpestationer Momhøje Naturcenter Omkostningssteder Huslejeindtægter, Momhøje Naturcenter Nationalpark Skjern Å Opstartssekretariat 003854 Naturbeskyttelse Sandflugt 0048 004871 Fællesudg./indtægter - vedl. vandløb Kontraktslige Ekstra arbejde Omk.gebyr for opkrævn. landvindingslaug Bekæmpelse af bjørneklo Restaureringsarbejder Omkostningssteder Forvaltningsplan laks og udsætning Projektmedarbejder Spåbæklejet - rensning af vand Rækker Mølle - Mølle Søen 004872 Pumpe- og landvindingslag Sneppedalen, Søndervig Hjelmevej/Nordsøvej, Søndervig 0052 005280 Olieforurening langs Vesterhavet Omkostningssteder Friv.hjælp./foren.olieforu.Vesterhavet Strandrensning langs Vesterhavet Omkostningssteder Friv.hjælp./foren. strandr.Vesterhavet Strandrensning Blå Flag-strande Strandrensning, Blå-Flag strande 005285 Indsamling af batterier og akkumulatorer Indsamling af batterier og akkumulatorer 005287

124

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012132-00001 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 1100001000 XG-0000011001-00001 XG-0000011001-00004 XG-0000011001-00006 XG-0000011001-00010 XG-0000011001-00014 1100001005 XG-0000011002-00001 1100001110 XG-0000011018-00002 Sandflugt 1210007000 XG-0000012073-00001 Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb 1100001030 XG-0000011020-00001 XG-0000011020-00002 XG-0000011020-00005 1100001045 1100001050 XG-0000011007-00023 XG-0000011007-00027 XG-0000011007-00046 XG-0000011007-00051 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 1100001055 XG-0000011008-00002 XG-0000011008-00003 Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 1100001075 XG-0000011011-00001 1210008000 XG-0000012133-00001 1210009500 XG-0000012176-00001 Bærbare batterier 1200005000 XG-0000012144-00001 Miljøtilsyn - virksomheder

Udgifter -42 2.879 2.542 1.337 833 62 149 250 43 255 255

Indtægter -106 -106

-106

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter -42 2.879 2.542 1.337 833 62 149 250 43 255 255

Udgifter -42 1.929 1.592 1.337 833 62 149 250 43 255 255

Udgifter -42 1.929 1.592 1.337 833 62 149 250 43 255 255

-106 950 950 337 337 337 7.387 7.387 5.230 3.303 1.927

-185 -104 -104

3.955 1.017 124 124 765 765

-106

-185 -104 -104

-81 -81 -29 -52 -1.630 -210 -119 -119 -91

3.955 1.017 124 124 765 765

-1.420

337 337 337 7.387 7.387 5.230 3.303 1.927

-106 -106

-106

-185 -104 -104

-81 -81 -29 -52 -1.630 -210 -119 -119 -91

3.955 1.017 124 124 765 765

-1.420

337 337 337 7.387 7.387 5.230 3.303 1.927

-106 -106

-106

-185 -104 -104

-104 50 2.107 270 104 544 466 723

-81 -81 -29 -52 -1.630 -210 -119 -119 -91

3.955 1.017 124 124 765 765

-91 128 128 44 44 44 678

Indtægter

-106

-104 50 2.107 270 104 544 466 723

-91 128 128 44 44 44 678

Indtægter

-106

-104 50 2.107 270 104 544 466 723

-91 128 128 44 44 44 678

-106 -106

-106 950 950 337 337 337 7.387 7.387 5.230 3.303 1.927

-104 50 2.107 270 104 544 466 723

Indtægter

-1.420

-81 -81 -29 -52 -1.630 -210 -119 -119 -91 -91

128 128 44 44 44 678

-1.420


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget Miljøtilsyn - virksomheder Indtægter, godkendelse/tilsyn Badevandsp. (Miljøc.Vestjylland) Svømmebade (Miljøcenter Vestjylland) Gebyr - jordhåndtering Øvrige kontrolforanstaltninger 005289 Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. GeoEnviron Indsatplaner Koordinationsforum Grundvand Spildevand Kvalitetsstyring Dambrug Landbrug Virksomheder Lean & Green 0055 005593 Rottebekæmpelse Rottebekæmpelse Øvrige skadedyr Øvrige skadedyr 0058 005895 Brand & Redning MidtVest Brand & Redning MidtVest 0138 013861 Dagrenovation Omkostningssteder Administrationsaftale med kommunen m.fl. Informationskampagne Indsamling af dagrenovation Omlastning og forbrænding Bioaffald Sække, stativer, container og øvrige drift Renovationsafgifter Betaling for sække Omlastestation Behandling af affald Tømning / Kørsel af containere Miljø og Døgnstation Øvrigt affald Behandling af affald Tømning / Kørsel af containere 013862

125

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017 U/I 1100001100 XG-0000011014-00001 XG-0000011014-00004 XG-0000011014-00005 XG-0000011014-00008 XG-0000011016-00004 Øvrig planlægn., undersøgelser, tilsyn m.v. 1100001105 XG-0000011017-00001 XG-0000011017-00003 XG-0000011017-00004 XG-0000011017-00011 XG-0000011017-00012 XG-0000011017-00013 XG-0000011017-00014 XG-0000011017-00016 XG-0000011017-00019 XG-0000011017-00020 Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter 1200003000 XG-0000012002-00001 1200004000 XG-0000012003-00001 Redningsberedskab Redningsberedskab 1215005000 XG-0000012179-00001 Affaldshåndtering Ordn. for dagrenovation - restaffald 1225001000 XG-0000012125-00001 XG-0000012125-00003 XG-0000012125-00004 XG-0000012125-00005 XG-0000012125-00006 XG-0000012125-00007 XG-0000012125-00008 XG-0000012125-00009 1225101200 XG-0000012162-00011 XG-0000012162-00012 1225101300 XG-0000012163-00009 XG-0000012163-00011 XG-0000012163-00012 Ordninger for storskrald og haveaffald

Udgifter 678

Indtægter -1.420 -1.265

207 409

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 678

Udgifter 678

Udgifter 678

207 409 -155

62 2.216 2.216 155 104 10 414 311 10 125 414 414 259 1.013 1.013 966 966 47 47 12.389 12.389 12.389 12.389 65.869 36.241 34.478 1.426 800 311 17.566 12.844 31 1.500

43 43 1.720 466 15 1.239 119

Indtægter -1.420 -1.265

-1.266 -1.266 -1.266 -1.266

0 0

-71.329 -35.971 -34.414

-34.373 -41 -1.557 -1.557

207 409 -155

62 2.216 2.216 155 104 10 414 311 10 125 414 414 259 1.013 1.013 966 966 47 47 12.492 12.492 12.492 12.492 65.869 36.241 34.478 1.426 800 311 17.566 12.844 31 1.500

43 43 1.720 466 15 1.239 119

Indtægter -1.420 -1.265

-1.266 -1.266 -1.266 -1.266

0 0

-71.329 -35.971 -34.414

-34.373 -41 -1.557 -1.557

207 409 -155

62 2.216 2.216 155 104 10 414 311 10 125 414 414 259 1.013 1.013 966 966 47 47 12.492 12.492 12.492 12.492 65.869 36.241 34.478 1.426 800 311 17.566 12.844 31 1.500

43 43 1.720 466 15 1.239 119

Indtægter -1.420 -1.265

-1.266 -1.266 -1.266 -1.266

0 0

-71.329 -35.971 -34.414

-34.373 -41 -1.557 -1.557

-155 62 2.216 2.216 155 104 10 414 311 10 125 414 414 259 1.013 1.013 966 966 47 47 12.492 12.492 12.492 12.492 65.869 36.241 34.478 1.426 800 311 17.566 12.844 31 1.500

43 43 1.720 466 15 1.239 119

-1.266 -1.266 -1.266 -1.266

0 0

-71.329 -35.971 -34.414

-34.373 -41 -1.557 -1.557


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Miljø og Døgnstation Haveaffald 013863 Miljø og Døgnstation Papir og pap Glas og flasker 013864 Omlastestation Jern og metal Miljø og Døgnstation Jern og metal Plastic 013865 Fælles udgifter og indtægter Omkostningssteder Administrationsaftale med kommunen m.fl. Miljøafgift/drift af genbrugspladser Bolig og erhverv Genbrugspladser Omkostningssteder Papir og pap Haveaffald Glas og flasker Jern og metal Plastic Flamingo Øvrigt affald Farligt affald Behandling af affald Tømning / Kørsel af containere 013866 Omlastestation Miljø og Døgnstation 0222 022201 Vejplanlægning Vejplanlægning IT-licenser (Vejplanlægning) RKSK 3.0 - rammebesparelse (Vejplanl.) Færdselstællinger Færdselstællinger Fælles udgifter og indtægter Omkostningssteder Fælles formål - drift og vedligehold Internt salg - løn Internt salg - maskiner Gevinstrealisering ved udbud, Teknik Gruppering 200, Vej og Park

126

Bevillingsoversigt Drift

1225101300 XG-0000012163-00002 Ordninger for glas, papir og pap 1225101300 XG-0000012163-00001 XG-0000012163-00003 Ordninger for farligt affald 1225101200 XG-0000012162-00004 1225101300 XG-0000012163-00004 XG-0000012163-00005 Genbrugsstationer 1225101000 XG-0000012126-00001 XG-0000012126-00004 XG-0000012126-00005 1225101100 XG-0000012161-00001 XG-0000012161-00002 XG-0000012161-00003 XG-0000012161-00004 XG-0000012161-00005 XG-0000012161-00008 XG-0000012161-00009 XG-0000012161-00010 XG-0000012161-00011 XG-0000012161-00012 Øvrige ordninger og anlæg 1225101200 1225101300 Fælles funktioner Fælles formål 1210051000 XG-0000012074-00001 XG-0000012074-00005 XG-0000012074-00006 1210051001 XG-0000012075-00001 1210101000 XG-0000012095-00002 XG-0000012095-00003 XG-0000012095-00004 XG-0000012095-00005 XG-0000012095-00006

Udgifter 119 119 -14 -14 -294 280 79

79 7 72 27.690 12.974 12.320 654

14.716 3.534 -387 2.168 52

Indtægter

-78 -26 -26 -52 -52 -35.280 -33.703

-31.212 -2.491 -1.577

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 119 119 -14 -14 -294 280 79

Udgifter 119 119 -14 -14 -294 280 79

Udgifter 119 119 -14 -14 -294 280 79

79 7 72 27.690 12.974 12.320 654

14.716 3.534 -387 2.168 52

-1.557 -77 -20 6.400 930 671 1.445 1.754 338 1.416 21.685 7 -1.243 424 333 -2.000 269 269 980 31.207 8.435 -31.246 -8.789 -108 1.481

-20

-22.076

Indtægter

-78 -26 -26 -52 -52 -35.280 -33.703

-31.212 -2.491 -1.577

79 7 72 27.690 12.974 12.320 654

14.716 3.534 -387 2.168 52

-1.557 -77 -20 6.400 930 671 1.445 1.754 338 1.416 21.734 56 -1.243 424 333 -2.000 269 269 1.029 31.207 8.435 -31.246 -8.789 -59 1.481

-20

-22.076

Indtægter

-78 -26 -26 -52 -52 -35.280 -33.703

-31.212 -2.491 -1.577

79 7 72 27.690 12.974 12.320 654

14.716 3.534 -387 2.168 52

-1.557 -77 -20 6.400 930 671 1.445 1.754 338 1.416 21.734 56 -1.243 424 333 -2.000 269 269 1.029 31.207 8.435 -31.246 -8.789 -59 1.481

-20

-22.076

Indtægter

-78 -26 -26 -52 -52 -35.280 -33.703

-31.212 -2.491 -1.577

-1.557 -77 -20 6.400 930 671 1.445 1.754 338 1.416 21.734 56 -1.243 424 333 -2.000 269 269 1.029 31.207 8.435 -31.246 -8.789 -59 1.481

-20

-22.076


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Område Vest 022203 Regningsarbejde, ekstern-momsreg.område Regningsarbejde, ekstern - momsreg. Regningsarbejde, intern - komm.områder Regningsarbejde, intern - kommunale 022205 Materielgårde og oplagspladser m.v. Omkostningssteder Materielgårde og oplagspladser m.v. Venterum, læskure og busholdepladser 0228 022811 Færdselstavler og kantpæle Færdselstavler og kantpæle Afvandingsforanstaltninger Afvandingsforanstaltninger Vejafvandingsbidrag Broer, tunneller og autoværn Broer, tunneller og autoværn Brolægning Fortove mindre end 5 m2 Brolægning Grusveje Grusveje Vejbelysning - drift og vedligehold Vejbelysning - øvrige driftsopgaver Administration RS Forsyning Forrentning gl. kontrakter Amplight Vedligeholdelse inkl. serieskift Hærværk, trafikskader Visuelt årlig gennemkørsel Rep. af større fejl Kontrakt Videbæk Elforbrug Rådgivning/Ledningsreg./LER Afdrag Forsyningen RKSK 3.0 - rammebesparelse (Vejbelysn.) Beplantning Beplantning Renholdelse/fejning af veje m.v. Renholdelse/fejning af veje, p-pladser m Matrikulære udskillelser Matrikulære udskillelser Trafiksikkerhedskampagne/information Trafiksikkerhedskampagne/information Større reparations- og fornyelsesarbejde

127

Bevillingsoversigt Drift

1210104000 Arbejder for fremmed regning 1210105000 XG-0000012099-00001 1210106000 XG-0000012100-00001 Driftsbygninger og -pladser 1210107000 XG-0000012101-00001 1210302000 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 1210051003 XG-0000012077-00001 1210051004 XG-0000012078-00001 XG-0000012078-00002 1210051006 XG-0000012080-00001 1210051007 XD-0000121003-00002 XG-0000012081-00001 1210051008 XG-0000012082-00001 1210051009 XG-0000012083-00001 XG-0000012083-00002 XG-0000012083-00003 XG-0000012083-00004 XG-0000012083-00005 XG-0000012083-00006 XG-0000012083-00007 XG-0000012083-00008 XG-0000012083-00009 XG-0000012083-00010 XG-0000012083-00011 XG-0000012083-00012 XG-0000012083-00013 1210051011 XG-0000012085-00001 1210051012 XG-0000012086-00001 1210051013 XG-0000012087-00001 1210051014 XG-0000012088-00001 1210051015

Udgifter 1 19.000 6.264 6.264 12.736 12.736 2.678 2.317 217 2.100 361 66.487 38.227 1.790 1.790 7.993 5.581 2.412 916 916 3.940 -13 3.953 3.063 3.063 8.901 703 437 1.563 105 385 166 32 271 1.302 2.000 319 2.118 -500 2.889 2.889 3.124 3.124 417 417 105 105 1.986

Indtægter -21.727 -7.264 -7.264 -14.463 -14.463 -349 -349 -349

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

1 19.000 6.264 6.264 12.736 12.736 2.678 2.317 217 2.100 361 67.087 38.227 1.790 1.790 7.993 5.581 2.412 916 916 3.940 -13 3.953 3.063 3.063 8.901 703 437 1.563 105 385 166 32 271 1.302 2.000 319 2.118 -500 2.889 2.889 3.124 3.124 417 417 105 105 1.986

Indtægter -21.727 -7.264 -7.264 -14.463 -14.463 -349 -349 -349

1 19.000 6.264 6.264 12.736 12.736 2.678 2.317 217 2.100 361 66.087 38.227 1.790 1.790 7.993 5.581 2.412 916 916 3.940 -13 3.953 3.063 3.063 8.901 703 437 1.563 105 385 166 32 271 1.302 2.000 319 2.118 -500 2.889 2.889 3.124 3.124 417 417 105 105 1.986

Indtægter -21.727 -7.264 -7.264 -14.463 -14.463 -349 -349 -349

1 19.000 6.264 6.264 12.736 12.736 2.678 2.317 217 2.100 361 66.087 38.227 1.790 1.790 7.993 5.581 2.412 916 916 3.940 -13 3.953 3.063 3.063 8.901 703 437 1.563 105 385 166 32 271 1.302 2.000 319 2.118 -500 2.889 2.889 3.124 3.124 417 417 105 105 1.986

Indtægter -21.727 -7.264 -7.264 -14.463 -14.463 -349 -349 -349


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Større reparations- og fornyelsesarbejde Signalanlæg, torontoanlæg m.v. Signalanlæg, torontoanlæg m.v. Afl.driftsudg. Fjorden Rundt og Ringk. K Pulje til afledte driftsudgifter Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbej. Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbejd Driftsoptimering og registreringer Driftsoptimering og registreringer 022812 Asfaltreparationer Vejarealer Asfaltreparationer Større asfaltreparationer Renovering af stier og p-pladser 022814 Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Vintertjeneste - ikke vejrafhængige Vintertjeneste - vejrafhængige Vintertjeneste - vejrafhængige 0232 023230 Fælles udg. og indt. kollektiv trafik 023231 Lokalruter Kollektive trafikselskaber Øvrige kørselsordninger Flextur 023234 Stauning Lufthavn Tilskud til Stauning Lufthavn 0235 023541 Fælles udg. og indt. - havne Omkostningssteder Drift og vedligehold af sandpumper "Rusi" Bork Havn Omkostningssteder Havneanlæg og sejlløb - Bork Havn Bådpladsleje, indtægter - Bork Havn Tidsforbrug/drift off. toiletter Mastekran og servicebro, Bork Havn Husleje og arealleje Ringkøbing Havn Omkostningssteder Havneanlæg og sejlløb - Ringkøbing Havn Bådpladsleje, indtægter - Ringkøbing Hav Tidsforbrug/drift off. toiletter

128

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012089-00001 1210051016 XG-0000012090-00001 1210051017 XG-0000012091-00001 1210051022 XG-0000012140-00001 1210051023 XG-0000012141-00001 Belægninger m.v. 1210051018 XG-0000012092-00003 XG-0000012092-00004 XG-0000012092-00005 XG-0000012092-00008 Vintertjeneste 1210051019 XG-0000012093-00001 1210051020 XG-0000012094-00001 Kollektiv trafik Fælles formål 1210301000 Busdrift 1210303000 XG-0000012101-00010 1210304000 XG-0000012102-00011 Lufthavne 1210305000 XG-0000012103-00001 Havne Lystbådehavne m.v. 1210401000 XG-0000012104-00002 1210403000 XG-0000012106-00001 XG-0000012106-00002 XG-0000012106-00003 XG-0000012106-00004 XG-0000012106-00005 1210404000 XG-0000012107-00001 XG-0000012107-00002 XG-0000012107-00003

Udgifter 1.986 526 526 700 700 522 522 1.355 1.355 19.410 19.410 14.820 1.800 1.790 1.000 8.850 2.247 2.247 6.603 6.603 26.301 1.971 1.971 22.492 21.783 21.783 709 709 1.838 1.838 1.838 2.848 2.848 497 -8 505 887 677 204

Indtægter

-4.147 -4.147

-1.009

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 1.986 526 526 700 700 522 522 1.355 1.355 19.410 19.410 14.820 1.800 1.790 1.000 9.450 2.247 2.247 7.203 7.203 26.281 1.971 1.971 22.472 21.763 21.763 709 709 1.838 1.838 1.838 2.848 2.848 497 -8 505 887 677 204

Udgifter 1.986 526 526 700 700 522 522 1.355 1.355 18.410 18.410 14.820 1.800 1.790

Udgifter 1.986 526 526 700 700 522 522 1.355 1.355 18.410 18.410 14.820 1.800 1.790

-973 5 1 940 717 189

-4.147 -4.147

-1.009

-36 -2.466

9.450 2.247 2.247 7.203 7.203 27.281 1.971 1.971 23.472 22.763 22.763 709 709 1.838 1.838 1.838 2.848 2.848 497 -8 505 887 677 204

-973 5 1 940 717 189

-794 34

Indtægter

-4.147 -4.147

-1.009

-36 -2.466

9.450 2.247 2.247 7.203 7.203 27.281 1.971 1.971 23.472 22.763 22.763 709 709 1.838 1.838 1.838 2.848 2.848 497 -8 505 887 677 204

-973 5 1 940 717 189

-794 34

Indtægter

-4.147 -4.147

-1.009

-973 5 1

-36 -2.466

940 717 189

-794 34

Indtægter

-36 -2.466

-794 34


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2017 U/I

Husleje og arealleje Stauning Havn Omkostningssteder Havneanlæg og sejlløb Stauning Havn Bådpladsleje, indtægter - Stauning Havn Tidsforbrug/drift off. toiletter Havnekontor, Stauning Havn Stauning Havn - ikke momsreg. Hus- og arealleje - indtægter momsfrit 0322 032206 Øvrige kørselsordninger Handicapkørsel - individuel Specialkørsel - folkeskoleelever 0335 033560 Udvendig bygningsvedl., Kultur og Fritid Museum, Herningvej 8, Ringkøbing Museum, Kongevejen 1, Ringkøbing 0532 053235 Udvendig bygningsvedl., Sundhed & Omsorg Hjælpemiddeldepotet, Jægervej 0645 064550 Finderupsvej 9, Skjern (Politiet) Finderupsvej 9, Skjern (Politiet)

129

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000012107-00004 1210405000 XG-0000012108-00001 XG-0000012108-00002 XG-0000012108-00003 XG-0000012108-00004 1210406000 XG-0000012109-00001 Folkeskolen m.m. Befordring af elever i grundskolen 1210304000 XG-0000012102-00001 XG-0000012102-00002 Kulturel virksomhed Museer 1206131000 XG-0000012149-00020 XG-0000012149-00021 Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1206151000 XG-0000012177-00001 Administrativ organisation Administrationsbygninger 1205001086 XG-0000012142-00001

Udgifter 524 388 126

Indtægter -1.672 -371

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

524 388 126

-371 8 2

Indtægter -1.672 -371

524 388 126

-371 8 2

-301 -301

Indtægter -1.672 -371

524 388 126

-371 8 2

-301 -301

-371 8 2

-301 -301

-301 -301

2.287 2.287 2.287 1.248 1.039 93 93 93 46 47 80

2.287 2.287 2.287 1.248 1.039 93 93 93 46 47 80

2.287 2.287 2.287 1.248 1.039 93 93 93 46 47 80

2.287 2.287 2.287 1.248 1.039 93 93 93 46 47 80

80

80

80

80

80 80

80 80

80 80

80 80

-38 -38 -38 -38

-38 -38 -38 -38

Indtægter -1.672 -371

-38 -38 -38 -38

-38 -38 -38 -38


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Børne- og Familieudvalget Børn og Familie 0322 032204 PPR 0462 046285 Børnetandpleje Omkostningssteder Medikamenter, komm egne klinikker Befordring til RKSK egne klinikker 0-18 årige hos øvrige udbydere Tandregulering hos øvrige udbydere Omsorgs- og specialtandpl øvr. udbydere 046289 Sundhedspleje Omkostningssteder Novax Børn og unge læge Omkostningssteder Novax 0528 052820 Ophstd for børn unge §66 stk 1,5 privat Oph.sted. b&u §66,1,5selvej/prv Kost og eftersk §66 stk 1 nr 4, privat Kost og eftersk§66,1,4 selvej/prv Eget værelse §66 stk1,4 Eget værelse mm§66,1,4 Advokatbistand §72 Advokatbistand §72 Egen-betaling §§159 og 160 Egen-betaling §§159 og 160 Statsrefusion plejefamilier og opholdssteder Refusion vedr. advokatbistand 052821 Familiecentret RKSK Omkostningssteder Klientaktiviteter, Familiecentret RKSK Gruppering 200, Familiecentret RKSK Forebygg foranstaltninger børn og unge Omkostningssteder Børnegrupper Praktisk, pæd støtte i hjemmet§52,3,2 Fambeh/beh af barnets probl §52,3,3 Døgnophold familien §52,3,4

130

Bevillingsoversigt Drift

Udgifter

1.082.796 Folkeskolen m.m. Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1812001005 Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje 1840001000 XG-0000018022-00002 XG-0000018022-00003 XG-0000018022-00007 XG-0000018022-00010 XG-0000018022-00011 Kommunal sundhedstjeneste 1845001000 XG-0000018023-00001 1845001005 XG-0000018024-00002 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn 1820001020 XG-0000018007-00001 1820001030 XG-0000018009-00001 1820001035 XG-0000018010-00001 1820001045 XG-0000018012-00001 1820001050 XG-0000018013-00001 1820001055 XG-0000018014-00003 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1820001060 XG-0000018015-00001 XG-0000018015-00003 1820001065 XG-0000018016-00001 XG-0000018016-00004 XG-0000018016-00006 XG-0000018016-00009

207.661 15.078 15.078 15.078 37.795 26.360 26.360 16.813 684 25 4.472 4.366

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

-94.414 1.072.297 -5.992

-145 -145 -145

205.979 15.078 15.078 15.078 37.113 25.884 25.884 16.337 684 25 4.472 4.366

-145 11.435 10.387 10.181 206 1.048 1.044 4

Indtægter

-94.490 1.063.999 -5.992

-145 -145 -145

203.891 15.078 15.078 15.078 36.825 25.632 25.632 16.085 684 25 4.472 4.366

-145 11.229 10.181 9.975 206 1.048 1.044 4

Indtægter

-94.490 1.054.746 -5.992

-145 -145 -145

202.280 15.078 15.078 15.078 36.214 25.308 25.308 15.761 684 25 4.472 4.366

-145 11.193 10.145 9.939 206 1.048 1.044 4

Indtægter

-94.490 -5.992

-145 -145 -145

-145 10.906 9.858 9.652 206 1.048 1.044 4

143.431

-350

142.431

-350

140.631

-350

139.631

-350

16.097 12.138 12.138 1.959 1.959 1.500 1.500 500 500

-350

16.097 12.138 12.138 1.959 1.959 1.500 1.500 500 500

-350

16.097 12.138 12.138 1.959 1.959 1.500 1.500 500 500

-350

16.097 12.138 12.138 1.959 1.959 1.500 1.500 500 500

-350

-100 -100 -250 -250

-100 -100 -250 -250

-100 -100 -250 -250

-100 -100 -250 -250

51.291

51.291

50.491

50.491

18.731 17.938 23 770 28.706 500 95 508 161 2.042

18.472 17.679 23 770 28.965 500 95 508 161 2.042

18.472 17.679 23 770 28.165 500 95 508 161 2.042

18.472 17.679 23 770 28.165 500 95 508 161 2.042


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Aflastningsordninger §52 stk. 3 nr. 5 Afl. plfam. Fast kontaktperson§52,3,6 og 76,3,2 Forsøgspulje til par-rådgivning Formidl af praktikoph §52,3,8 Anden hjælp §52,3,9 Ej skattepl, øk støtte foranstaltning Støttepers foræld v/ anbring §§54;54a Udviklingspulje forebygg.og tidl.indsats Psykologhjælp til unge Beskyttelse mod overgreb §11 Rådgivning og afledte ydelser Aflastningsordninger (ejerforhold 4) Aflastning privat oph.sted (§84) 052822 Plejefamilier Plejefamilier, ekskl. vederlag (§66,1,1) Vederlag til plejefamilier (§66,1,1) Netværksplejefamilier (§66,1,3) Socialtilsyn, objektiv finansiering 052823 Døgninstitutioner for børn og unge Under 18 år, handicap (+kørsel), 52,3,7 Under 18 år, adfærd 052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Betaling §159 og 160 0538 053842 Kvindekrisecentre 0557 055772 Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ej skattepl, merudgyd, nedsat funktevne ej skattepligtig, tabt arbejdsfortjenest Ref 50%, merudgyd/tabt arb.fortjeneste Dagtilbud og Undervisning 0025 002513 Kærager 1, Spjald Højbovej 2, Videbæk Skolegade 32, Lem 0322 032201 Fælles udgifter og indtæger skoler Omkostningssteder

131

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000018016-00012 XG-0000018016-00015 XG-0000018016-00020 XG-0000018016-00025 XG-0000018016-00026 XG-0000018016-00028 XG-0000018016-00030 XG-0000018016-00034 XG-0000018016-00046 XG-0000018016-00047 XG-0000018016-00048 XG-0000018016-00049 1820001067 XG-0000018038-00001 Plejefamilier 1820001068 XG-0000018046-00001 XG-0000018046-00002 XG-0000018046-00005 XG-0000018046-00007 Døgninstitutioner for børn og unge 1820001070 XG-0000018017-00002 XG-0000018017-00005 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1825001000 XG-0000018019-00001 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1817001000 Kontante ydelser Sociale formål 1835001000 XG-0000018021-00002 XG-0000018021-00005 XG-0000018021-00013 Faste ejendomme Andre faste ejendomme 1920031020 1920031025 1925031015 Folkeskolen m.m. Folkeskoler 2005001000

Udgifter 8.146 6.607 1.198 622 103 101 5.000 438 1.921 800 264 200 3.854 3.854 45.936 45.936 841 42.809 919 1.367 27.125 27.125 17.625 9.500

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 8.146 6.607 1.198 622 103 101 5.000 438 2.180 800 264 200 3.854 3.854 44.936 44.936 841 41.809 919 1.367 27.125 27.125 17.625 9.500

Udgifter 8.146 6.607 1.198 622 103 101 5.000 438 2.180

Udgifter 8.146 6.607 1.198 622 103 101 5.000 438 2.180

Indtægter

Indtægter

264 200 3.854 3.854 43.936 43.936 841 40.809 919 1.367 27.125 27.125 17.625 9.500

264 200 3.854 3.854 42.936 42.936 841 39.809 919 1.367 27.125 27.125 17.625 9.500

2.982

2.982

2.982

2.982

2.982 2.982 363

2.982 2.982 363

2.982 2.982 363

2.982 2.982 363

363

363

363

363

363 10.994 10.994 10.994 4.500 6.494

363 10.994 10.994 10.994 4.500 6.494

363 10.994 10.994 10.994 4.500 6.494

363 10.994 10.994 10.994 4.500 6.494

875.135 100 100 30 30 40 585.367 362.400 9.930 685

-5.497 -5.497 -5.497

-5.497 -88.422

-38.230 -4.485 -4.262

866.318 100 100 30 30 40 577.706 355.036 3.582 685

-5.497 -5.497 -5.497

-5.497 -88.498

-38.306 -4.485 -4.262

860.108 100 100 30 30 40 570.049 347.379 -4.075 685

-5.497 -5.497 -5.497

-5.497 -88.498

-38.306 -4.485 -4.262

852.466 100 100 30 30 40 561.422 338.752 -12.688 685

Indtægter

-5.497 -5.497 -5.497

-5.497 -88.498

-38.306 -4.485 -4.262


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Demografikonto - Undervisning AVU-medier/Copy Dan Netværksgrupper Adm. Software Skoler Elevsoftware Skoler Fibernet drift, Skoler IT kurser, personale på skoler Frit skolevalg, mellemkommunal Anbragtebørn, mellemkommunal Skoler Støttetimer, mellemkommunal Skoler Centerkl., mellemkommunal, skoler Betalinger fra andre offentlige myndigh. Fællesarrangementer Naturvejledning Gevinstrealisering ved udbud, Undervisn. Fæl. TR for skolesekr. og servicemedarb. Specialundervisning visitationsudvalg Pædagogisk IT-koordinator Inklusions-team Forandrings-team Makerspace Alkjærskolen, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Amagerskolen, Skjern Bork Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Bork Skole Borris Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Borris Skole Faster Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Faster Skole Fjelstervang Skole Omkostningssteder Lejeindtægter, Fjelstervang Skole Gruppering 200, Fjelstervang Skole Hee Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Omkostningssteder Gruppering 200, Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Omkostningssteder

132

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020001-00002 XG-0000020001-00005 XG-0000020001-00006 XG-0000020001-00016 XG-0000020001-00017 XG-0000020001-00018 XG-0000020001-00019 XG-0000020001-00021 XG-0000020001-00022 XG-0000020001-00023 XG-0000020001-00024 XG-0000020001-00028 XG-0000020001-00032 XG-0000020001-00036 XG-0000020001-00044 XG-0000020001-00046 2005001005 2005001020 2005001026 2005001027 2005001028 2005021000 XG-0000020003-00030 2005041000 XG-0000020005-00019 2005061000 XG-0000020060-00002 2005081000 XG-0000020007-00021 2005101000 XG-0000020008-00013 2005121000 XG-0000020009-00021 XG-0000020009-00023 2005141000 XG-0000020011-00035 2005161000 XG-0000020012-00034 2005181000

Udgifter 0 540 200 500 1.400 600 55 4.862 606 311

Indtægter

0

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter -6.086 540 200 500 1.400 600 55 4.862 606 311

Udgifter -13.851 540 200 500 1.400 600 55 4.862 606 311

Udgifter -22.464 540 200 500 1.400 600 55 4.862 606 311

-1.224 -3.038 55 156 -230 190 2.392 653 1.123 2.475 2.630 24.148 23.287 861 17.984 17.048 936 5.450 4.866 584 7.074 6.430 644 6.275 5.549 726 5.912 5.292

-86

-87

0

-1.224 -3.038 55 156 -492 190 2.392 653 1.123 2.475 1.614 24.148 23.287 861 17.984 17.048 936 5.450 4.866 584 7.074 6.430 644 6.275 5.549 726 5.912 5.292

-86 620 6.015 5.406 609 6.735 5.851 884 22.743 21.820

Indtægter

-86

-87

0

-1.224 -3.038 55 156 -384 190 2.392 653 1.123 2.475 1.614 24.148 23.287 861 17.984 17.048 936 5.450 4.866 584 7.074 6.430 644 6.275 5.549 726 5.912 5.292

-86 620 6.015 5.406 609 6.735 5.851 884 22.743 21.820

Indtægter

-86

-87

0

-1.224 -3.038 55 156 -384 190 2.392 653 1.123 2.475 1.600 24.148 23.287 861 17.984 17.048 936 5.450 4.866 584 7.074 6.430 644 6.275 5.549 726 5.912 5.292

-86 620 6.015 5.406 609 6.735 5.851 884 22.743 21.820

Indtægter

-86 -86

620 6.015 5.406 609 6.735 5.851 884 22.743 21.820

-87


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Gruppering 200, Hvide Sande Skole Indtægter antenneleje, Hvide Sande Skole Højmark Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Skole Kirkeskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Kirkeskolen Lem Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Lem Skole Ringkøbing Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Rækker Mølle Skole Spjald Skole Omkostningssteder Indskoling, Spjald Mellemtrin, Spjald Udskoling, Spjald Gruppering 200, Spjald Skole Stauning Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Stauning Skole Tarm Skole Omkostningssteder Idræt - TS HS/OB Billedkundst/TS HS Fysik/Elektronik/Bio/TS OB Håndværk & Design/TS HS Madkundskab/TS HS Rocablues/TS OB Musik Tarm skole Natur & Teknik/TS HS AKT trivsel/TS HS TS øvrige indtægter Kulturbærerne TS Lejrskole/TS HS - 6. kl. Lejrskole/TS OB - 9. kl. Team 0.-3 kl. /TS HS Team 4.-6 kl. /TS HS Gruppering 200 (Opus teknisk) Team Y/TS OB Team X/TS HS AKT trivsel/TS OB Ressoucecenter RR/TS

133

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020014-00088 XG-0000020014-00091 2005201000 XG-0000020016-00004 2005221000 XG-0000020017-00044 2005241000 XG-0000020018-00020 2005261000 XG-0000020072-00107 2005301000 XG-0000020022-00020 2005321000 XG-0000020023-00003 XG-0000020023-00012 XG-0000020023-00019 XG-0000020023-00044 2005361000 XG-0000020026-00023 2005381000 XG-0000020027-00001 XG-0000020027-00002 XG-0000020027-00010 XG-0000020027-00011 XG-0000020027-00012 XG-0000020027-00017 XG-0000020027-00020 XG-0000020027-00025 XG-0000020027-00029 XG-0000020027-00041 XG-0000020027-00051 XG-0000020027-00054 XG-0000020027-00055 XG-0000020027-00057 XG-0000020027-00058 XG-0000020027-00059 XG-0000020027-00060 XG-0000020027-00061 XG-0000020027-00063 XG-0000020027-00064

Udgifter 923

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 923

Udgifter 923

Udgifter 923

-87 5.232 4.563 669 29.472 28.492 980 12.552 11.604 948 39.594 37.863 1.731 8.955 8.313 642 17.425 16.121 61 69 65 1.109 8.926 8.329 597 34.450 32.299 8 10 10 17 14 3 1 1 3

-50

-87 5.232 4.563 669 29.472 28.492 980 12.552 11.604 948 39.594 37.863 1.731 8.955 8.313 642 17.425 16.121 61 69 65 1.109 8.926 8.329 597 34.450 32.299 8 10 10 17 14 3 1 1 3

-50 3 41 60 43 33 1.799 32 31 2 2

Indtægter

-50

-87 5.232 4.563 669 29.472 28.492 980 12.552 11.604 948 39.594 37.863 1.731 8.955 8.313 642 17.425 16.121 61 69 65 1.109 8.926 8.329 597 34.450 32.299 8 10 10 17 14 3 1 1 3

-50 3 41 60 43 33 1.799 32 31 2 2

Indtægter

-50

-87 5.232 4.563 669 29.472 28.492 980 12.552 11.604 948 39.594 37.863 1.731 8.955 8.313 642 17.425 16.121 61 69 65 1.109 8.926 8.329 597 34.450 32.299 8 10 10 17 14 3 1 1 3

-50 3 41 60 43 33 1.799 32 31 2 2

Indtægter

-50

-50 3 41 60 43 33 1.799 32 31 2 2


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Læsevejleder-test/TS Turbodansk, TS OB Valgfag/TS OB Håndværk & Design/TS OB Tim Skole Omkostningssteder Gruppering 200,Tim Skole Videbæk Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Videbæk Skole Vorgod-Barde Skole Omkostningssteder Billedkunst, Vorgod-Barde Skole Børnehaveklasse, Vorgod-Barde Skole Dansk, Vorgod-Barde Skole Historie, Vorgod-Barde Skole Madkundskab, Vorgod-Barde Skole Matematik, Vorgod-Barde Skole Musik, Vorgod-Barde Skole Natur og teknik, Vorgod-Barde Skole Engelsk, Vorgod-Barde Skole Fælles, Vorgod-Barde Skole Gruppering 200, Vorgod-Barde Skole Idræt, Vorgod-Barde Skole Kristendom, Vorgod-Barde Skole Supple. undervisning, Vorgod-Barde Skole Elevråd,Vorgod-Barde Skole Borddækning,Vorgod-Barde Skole Tysk, Vorgod-Barde Skole Håndværk og Design, Vorgod-Barde Skole Legepatrulje, Vorgod-Barde Skole Ådum Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Nr. Vium/Troldhede Skole Skolebiblioteket Omkostningssteder Gruppering 200, Skolebiblioteket UCRS 10. kl. Specialklasser, Spjald Omkostningssteder Hulen, Spec.klasser Spjald Skole Specialklasser, Amagerskolen Omkostningssteder Gruppering 200, spec.klasser Amagerskolen Specialcenter Vest

134

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020027-00065 XG-0000020027-00066 XG-0000020027-00067 XG-0000020027-00069 2005401000 XG-0000020028-00040 2005421000 XG-0000020029-00021 2005441000 XG-0000020031-00002 XG-0000020031-00003 XG-0000020031-00004 XG-0000020031-00005 XG-0000020031-00006 XG-0000020031-00007 XG-0000020031-00008 XG-0000020031-00009 XG-0000020031-00013 XG-0000020031-00014 XG-0000020031-00017 XG-0000020031-00018 XG-0000020031-00022 XG-0000020031-00024 XG-0000020031-00027 XG-0000020031-00028 XG-0000020031-00031 XG-0000020031-00032 XG-0000020031-00035 2005461000 XG-0000020032-00040 2005481000 XG-0000020033-00021 2005541000 XG-0000020036-00003 2005561000 2010101000 XG-0000020056-00003 2010121000 XG-0000020057-00003 2010161000

Udgifter 2 1 25 10 14.350 13.384 966 24.544 23.579 965 8.895 8.060 13 7 27 5 12 27 7 8 16 35 624 5 2 8 2 5 12 15 5 5.693 5.093 600 6.822 6.087 735 1.971 1.664 307 4.450 4.839 4.744 95 7.353 7.072 281 5.338

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

2 1 25 10 14.350 13.384 966 24.544 23.579 965 8.895 8.271

2 1 25 10 14.350 13.384 966 24.544 23.579 965 8.895 8.271

2 1 25 10 14.350 13.384 966 24.544 23.579 965 8.895 8.271

624

624

624

5.693 5.093 600 6.822 6.087 735 1.971 1.664 307 4.450 4.839 4.744 95 7.353 7.072 281 5.338

5.693 5.093 600 6.822 6.087 735 1.971 1.664 307 4.450 4.839 4.744 95 7.353 7.072 281 5.338

5.693 5.093 600 6.822 6.087 735 1.971 1.664 307 4.450 4.839 4.744 95 7.353 7.072 281 5.338

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget 032203 Syge- og hjemmeundervisning 032204 PPR Dagtilbud og Undervisning 032205 Fælles udgifter og indtægter SFO Omkostningssteder Søskenderabat, fælles SFO Kommunale SFO, fripladser Socialpæd fripladser, SFO Fripladser anbragte børn SFO Elevtransport, fælles SFO Pulje til 2-sprogede børn, fælles SFO Pulje til opreth. af eks.pladserSFO Forældrebetaling, fælles SFO Pulje til støttetimer i SFO Overførte adm.omkostninger Mellemkomm.bet. SFO ved Spec. skole Mellemkommunale betalinger SFO Praktikanter fælles SFO Fælles Tillidsrepr. SFO PAU-elever i skolefritidsordninger SFO Spiren Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Spiren Ungdomsgården SFO klub SFO Amagerskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Amagerskolen, Skjern Skjern SFO klub SFO Bork Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Bork Skole SFO Borris Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Borris Skole Faster Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Faster Skoles SFO SFO Svalereden Fjelstervang Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Svalereden, Fjelster Hee Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Skoles SFO SFO Regnbuen Holmsland Skole Omkostningssteder Gruppering 200,"Regnbuen" Holmsland Sko.

135

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017 U/I Syge- og hjemmeundervisning 2045001005 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1907001000 Skolefritidsordninger 2005001030 XG-0000020002-00001 XG-0000020002-00003 XG-0000020002-00005 XG-0000020002-00006 XG-0000020002-00009 XG-0000020002-00011 XG-0000020002-00012 XG-0000020002-00013 XG-0000020002-00014 XG-0000020002-00016 XG-0000020002-00017 XG-0000020002-00018 2005001035 2005001040 2005001045 2005021005 XG-0000020004-00007 2005021010 2005041010 XG-0000020067-00003 2005041015 2005061005 XG-0000020089-00001 2005081005 XG-0000020068-00003 2005101005 XG-0000020090-00001 2005121005 XG-0000020010-00003 2005141005 XG-0000020091-00001 2005161005 XG-0000020013-00006

Udgifter 478 478 1.693 1.693 63.776 13.192 178 4.800 4.231 168 140 2.107 421 452

Indtægter

-23.843 -23.843

-384

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 478 478 1.693 1.693 63.776 13.192 178 4.800 4.231 168 140 2.107 421 452

Udgifter 478 478 1.693 1.693 63.776 13.192 178 4.800 4.231 168 140 2.107 421 452

Udgifter 478 478 1.693 1.693 63.776 13.192 178 4.800 4.231 168 140 2.107 421 452

-23.480 219 180 296 389 359 597 4.210 3.630 580 1.560 2.036 1.555 481 521 1.148 669 479 1.219 719 500 816 542 274 1.223 725 498 928 687 241 1.304 813 491

Indtægter

-23.843 -23.843

-384

-23.480 219

479 -162 -296

180 296 389 359 597 4.210 3.630 580 1.560 2.036 1.555 481 521 1.148 669 479 1.219 719 500 816 542 274 1.223 725 498 928 687 241 1.304 813 491

Indtægter

-23.843 -23.843

-384

-23.480 219

479 -162 -296

180 296 389 359 597 4.210 3.630 580 1.560 2.036 1.555 481 521 1.148 669 479 1.219 719 500 816 542 274 1.223 725 498 928 687 241 1.304 813 491

Indtægter

-23.843 -23.843

-384

-23.480 219

479 -162 -296

180 296 389 359 597 4.210 3.630 580 1.560 2.036 1.555 481 521 1.148 669 479 1.219 719 500 816 542 274 1.223 725 498 928 687 241 1.304 813 491

479 -162 -296


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

SFO Hyttefadet Hvide Sande Omkostningssteder Gruppering 200, SFO "Hyttefadet" Højmark Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Skoles SFO SFO Kirkeskolen Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Kirkeskolen Skjern SFO-gruppen Lem Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-gruppen Lem Skole SFO-gruppen Ringkøbing Skole Omkostningssteder Gruppering 200, Krummeluren SFO Klubben, Ringkøbing Skole SFO Rækker Mølle Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Rækker Mølle Skole SFO Tusindfryd Spjald Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-Tusindfryd Spjald SFO klub Stauning Skoles SFO Omkostningssteder Gruppering 200,Stauning Skoles SFO SFO-Gruppen Tarm Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Tarm skole Juniorklubben Tarm Skole SFO-gruppen Tim Skole Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Tim Skole Juniorklubben Tim Skole "SFO-gruppen ""Bæktoften"", Videbæk" Omkostningssteder Gruppering 200, SFO Gruppen "Bæktoften" "SFO-gruppen ""Kernehuset"", Vorgod" Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-Vorgod "Juniorklubben ""Kernehuset"", Vorgod" SFO-gruppen, SFO Ådum Skole SFOgrp. Nr. Vium Omkostningssteder Gruppering 200, SFO-grp. Nr. Vium SFOgrp. Troldhede SFO Skjernåskolen Omkostningssteder

136

Bevillingsoversigt Drift

2005181005 XG-0000020015-00004 2005201005 XG-0000020092-00001 2005221005 XG-0000020093-00001 2005241005 XG-0000020094-00001 2005261005 XG-0000020073-00008 2005261010 2005301005 XG-0000020095-00001 2005321005 XG-0000020076-00002 2005321010 2005361005 XG-0000020097-00001 2005381005 XG-0000020047-00010 2005381010 2005401005 XG-0000020070-00002 2005401010 2005421005 XG-0000020061-00002 2005441005 XG-0000020059-00002 2005441010 2005461005 2005481005 XG-0000020099-00001 2005481006 2010021005

Udgifter 2.137 1.603 534 973 710 263 2.986 2.474 512 1.302 785 517 4.368 3.808 560 574 1.324 802 522 2.595 2.096 499 396 1.079 826 253 2.860 2.309 551 304 1.408 906 502 465 2.749 2.199 550 1.487 988 499 205 692 582 480 102 813 4.975 4.252

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 2.137 1.603 534 973 710 263 2.986 2.474 512 1.302 785 517 4.368 3.808 560 574 1.324 802 522 2.595 2.096 499 396 1.079 826 253 2.860 2.309 551 304 1.408 906 502 465 2.749 2.199 550 1.487 988 499 205 692 582 480 102 813 4.975 4.252

Udgifter 2.137 1.603 534 973 710 263 2.986 2.474 512 1.302 785 517 4.368 3.808 560 574 1.324 802 522 2.595 2.096 499 396 1.079 826 253 2.860 2.309 551 304 1.408 906 502 465 2.749 2.199 550 1.487 988 499 205 692 582 480 102 813 4.975 4.252

Udgifter 2.137 1.603 534 973 710 263 2.986 2.474 512 1.302 785 517 4.368 3.808 560 574 1.324 802 522 2.595 2.096 499 396 1.079 826 253 2.860 2.309 551 304 1.408 906 502 465 2.749 2.199 550 1.487 988 499 205 692 582 480 102 813 4.975 4.252

Indtægter

Indtægter

Indtægter


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Gruppering 200, SFO Skjernåskolen 032206 Særlige kørselsordninger Sygetransport Ekstra kørsel Ungdomsskolekørsel Beford. elever i regionale specialtilbud Beford. elever i kommunale specialskoler Omkostningssteder Specialkørsel Befordring, privat leverandør u/moms Skjernåskolen Befordring af elever til specialskoler 032207 Specialundervisning i regionale tilbud Køb af pladser 032208 Fælles udg/ indt kommunale specialskoler Fælles kommunale specialskoler Mellemkommunale betalinger, øvrige Mellemkomm. betaling Dagskolen, Opsund Mellemkommunale bet., Skjernåskolen Mellemkommunale bet., Rindum Kjærgård Overførte adm.omkostninger Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, Skjernåskolen Rindum Kjærgård Omkostningssteder Øvrige indtægter, Rindum Kjærgård Gruppering 200, Rindum Kjærgård 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efter- og videreudd. folkeskolen gr. 001 Efter- og videreudd. folkeskolen gr. 000 032210 Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler m m Skolefritidsordninger frie grundskoler 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 032214 UU Ringkøbing-Skjern Omkostningssteder Øvrige indtægter, UU Ringkøbing-Skjern Gruppering 200, UU Ringkøbing-Skjern 0330

137

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000020058-00002 Befordring af elever i grundskolen 2007001000 XG-0000020087-00001 XG-0000020087-00002 XG-0000020087-00003 2007001010 2007001020 XG-0000020112-00002 2007001030 XG-0000020113-00001 XG-0000020113-00002 Specialundervisning i regionale tilbud 2050001005 XG-0000020046-00002 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 2010001000 XG-0000020037-00001 XG-0000020037-00005 XG-0000020037-00006 XG-0000020037-00007 XG-0000020037-00008 XG-0000020037-00012 2010021000 XG-0000020038-00025 2010081000 XG-0000020034-00027 XG-0000020034-00050 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2014001000 XG-0000020107-00001 XG-0000020107-00002 Bidrag til statslige og private skoler 2015001000 XG-0000020039-00001 XG-0000020039-00003 Efterskoler og ungdomskostskoler 2020001000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2025001000 XG-0000020079-00001 XG-0000020079-00004 Ungdomsuddannelser

Udgifter 723 13.728 1.443 143 900 400 662 1.123 1.123

Indtægter -776

-776

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 723 13.728 1.443 143 900 400 662 1.123 1.123

Udgifter 723 13.728 1.443 143 900 400 662 1.123 1.123

Udgifter 723 13.728 1.443 143 900 400 662 1.123 1.123

-776 10.500 6.000 4.500 1.230 1.230 1.230

Indtægter -776

-776 -776

10.500 6.000 4.500 1.230 1.230 1.230

Indtægter -776

-776 -776

10.500 6.000 4.500 1.230 1.230 1.230

Indtægter -776

-776 -776

10.500 6.000 4.500 1.230 1.230 1.230

58.882

-5.863

58.882

-5.939

58.882

-5.939

58.882

-5.939

9.967 5.417 4.550

-5.828

9.967 5.417 4.550

-5.904

9.967 5.417 4.550

-5.904

9.967 5.417 4.550

-5.904

-624 -3.117 -3.323 1.236 29.708 28.725 983 19.207 18.379

-35

-624 -3.117 -3.399 1.236 29.708 28.725 983 19.207 18.379

-35 828 2.900 2.900 1.442 1.458 45.379 45.379 42.840 2.539 25.230 25.230 9.671 9.671 9.075

-1.486 -1.486 -1.486

-1.777 -1.777

29.708 28.725 983 19.207 18.379

-35 828 2.900 2.900 1.442 1.458 45.082 45.082 42.543 2.539 25.230 25.230 9.671 9.671 9.075

-1.777 596 16.655

-35

-624 -3.117 -3.399 1.236

-1.486 -1.486 -1.486

-1.777 -1.777

29.708 28.725 983 19.207 18.379

-35 828 2.900 2.900 1.442 1.458 45.082 45.082 42.543 2.539 25.230 25.230 9.671 9.671 9.075

-1.777 596 16.655

-35

-624 -3.117 -3.399 1.236

-1.486 -1.486 -1.486

-1.777 -1.777

-35 828 2.900 2.900 1.442 1.458 45.082 45.082 42.543 2.539 25.230 25.230 9.671 9.671 9.075

-1.777 596 16.655

-35

-1.486 -1.486 -1.486

-1.777 -1.777 -1.777

596 16.655


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget 033045 Erhvervsgrunduddannelser Skoleydelse 033046 Ungdomsudd for unge med særlige behov Omkostningssteder Ungdomsudd unge særlige behov STU-Huset Tarm 0338 033876 Ungdomsskolen fælles Omkostningssteder Husleje fra Dagskolen, Ungdsk. fælles Fælles rejser, Ungd.skolen fælles Gruppering 200, Ungd.skolen fælles Deltagerbetalinger, Ungd.skolen fælles Café, Ungdomsskolen fælles Ungdomsskolen - Unge i uddannelse SSP Fritidsslusen Dagskolen Opsund 0525 052510 Fælles udgifter og indtægter, dagpasning Søskendetilskud§§43,1,1;63,1,1;76,2 Fritvalg, søskendetilskud Tilskud,forældre udb løn, privat pasning Fællesledermøder, dagpasning Pulje pasningsgaranti dagtilbud Forældrebet børn i andre komm, dagtilbud Mellemkommunal betaling Fagsystemer - Dagtilbud og Undervisning Demografiberegning Dagtilbud Obl. dagtilbud til to-sprogede børn Fibernet - Dagtilbud Pulje til 2-sprogede i dagtilbud Praktikanter, fælles dagpasning Vikarpulje, fælles dagpasning PGU elever, fælles dagpasning Fælles TR, fælles dagpasning Støttepædagoger 052511 Fælles udgifter og indtægter, dagpleje Friplads, dtblovens §43 stk 1,nr2-4 Socialpæd.friplads dagtilbudsloven Forældrebet §§ 31-33; 41-42 i dtbloven Sekretariat Dagplejen

138

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017 U/I Erhvervsgrunduddannelsers skoleoph. 2030001000 XG-0000020040-00001 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2030001005 XG-0000020041-00001 2030001010 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Ungdomsskolevirksomhed 2035001005 XG-0000020078-00001 XG-0000020078-00002 XG-0000020078-00003 XG-0000020078-00004 XG-0000020078-00005 2035031005 2035201005 2035221000 2035251005 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål 1910001005 XG-0000019001-00001 XG-0000019001-00002 XG-0000019001-00004 XG-0000019001-00007 XG-0000019001-00010 XG-0000019001-00014 XG-0000019001-00018 XG-0000019001-00022 XG-0000019001-00023 XG-0000019001-00024 XG-0000019001-00028 1910001010 1910001025 1910001030 1910001040 1910001050 1910001060 Dagpleje 1915001005 XG-0000019002-00001 XG-0000019002-00002 XG-0000019002-00005 1915011005

Udgifter 1.665 1.665 1.665

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 1.665 1.665 1.665

Udgifter 1.665 1.665 1.665

Udgifter 1.665 1.665 1.665

Indtægter

Indtægter

14.990

14.990

14.990

14.990

10.700 1.200 9.500 4.290 19.418 19.418 12.128 10.821

10.700 1.200 9.500 4.290 19.418 19.418 12.128 10.821

10.700 1.200 9.500 4.290 19.418 19.418 12.128 10.821

10.700 1.200 9.500 4.290 19.418 19.418 12.128 10.821

-1.313 -1.313 -1.313 -343 -664

1.307

-343 -664 1.307

-102 -204 367 2.650 527 3.746 248.306 30.145 22.840 5.431 609 12.400 64 580 2.550 692 0 314 200 425 1.328 211 2.043 417 2.881 56.900 2.000 1.926 74

-49.199 -1.780 -1.780

-700 -1.080

-14.093 -14.093

367 2.650 527 3.746 247.150 28.958 21.653 5.431 609 12.400 64 399 2.550 692 -1.006 314 200 425 1.328 211 2.043 417 2.881 56.900 2.000 1.926 74

1.307

-49.199 -1.780 -1.780

-700 -1.080

-14.093 -14.093

367 2.650 527 3.746 248.597 30.446 23.141 5.431 609 12.400 64 399 2.550 692 482 314 200 425 1.328 211 2.043 417 2.881 56.900 2.000 1.926 74

1.307

-49.199 -1.780 -1.780

-700 -1.080

-14.093 -14.093

-102 -204 367 2.650 527 3.746 249.582 31.431 24.126 5.431 609 12.400 64 399 2.550 692 1.467 314 200 425 1.328 211 2.043 417 2.881 56.900 2.000 1.926 74

-14.093 1.540

-1.313 -1.313 -1.313 -343 -664

-102 -204

-14.093 1.540

-1.313 -1.313 -1.313 -343 -664

-102 -204

-14.093 1.540

-1.313 -1.313 -1.313

Indtægter

-49.199 -1.780 -1.780

-700 -1.080

-14.093 -14.093

-14.093 1.540


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Dagplejen Hvide Sande Dagplejen Tim Dagplejen Rindum, Ringkøbing Dagplejen Alkjær, Ringkøbing Dagplejen Videbæk Dagplejen Ølstrup Dagplejen Vorgod-Barde Dagplejen Nr. Vium-Troldhede Dagplejen Lem Dagplejedepot, Lem Dagplejen Højmark Dagplejen Solstrålen, Tarm Dagplejen Fredensgades Børnehave Dagplejen Stauning Dagplejen Rækker Mølle Dagplejen Borris Dagplejen Faster 052513 Fælles formål børnehaver Omkostningssteder Friplads dtbloven §§ 17,6;43,1, nr 2-4 Forældrebet §§ 31-33; 41-42 i dtbloven Mariehønen, Ølstrup Omkostningssteder Gruppering 200, Mariehønen Ølstrup Hover-Torsted Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Hover-Torsted Børnehus 052514 Klittens Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Omkostningssteder Gruppering 200, Troldehuset, Lem Børnehaven Blomstergården, Vorgod Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv Blomstergården Børnehaven Bækkehøj, Skjern Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehaven Bækkehøj Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv. Gl. Kongevej, Videbæk Lærkereden, Rækker Mølle Omkostningssteder Gruppering 200, Lærkereden, Rækker Mølle

139

Bevillingsoversigt Drift

2003021005 2003060505 2003081005 2003082010 2003141005 2003141010 2003180505 2003220505 2003240505 2003240510 2003260505 2003301010 2003341510 2003360505 2003380505 2003400505 2003420505 Integrerede institutioner 1920021005 XG-0000019003-00001 XG-0000019003-00007 1925221005 XG-0000019048-00002 1925341005 XG-0000019026-00003 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 1920041005 XG-0000019004-00002 1920081005 XG-0000019008-00003 1920101005 XG-0000019006-00011 1920121005 XG-0000019007-00007 1920161005 XG-0000019043-00002 1920201005 XG-0000019009-00002

Udgifter 1.414 1.751 5.214 5.035 6.236 5.038 3.259 749 1.352 416 1.480 5.557 10.955 260 1.728 2.212 704 7.214 1.760 26 1.734

Indtægter

-1.408 -1.408

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 1.414 1.751 5.214 5.035 6.236 5.038 3.259 749 1.352 416 1.480 5.557 10.955 260 1.728 2.212 704 7.214 1.760 26 1.734

Udgifter 1.414 1.751 5.214 5.035 6.236 5.038 3.259 749 1.352 416 1.480 5.557 10.955 260 1.728 2.212 704 7.214 1.760 26 1.734

Udgifter 1.414 1.751 5.214 5.035 6.236 5.038 3.259 749 1.352 416 1.480 5.557 10.955 260 1.728 2.212 704 7.214 1.760 26 1.734

-1.408 2.288 1.812 476 3.166 2.677 489 129.701 6.576 6.063 513 3.363 2.853 510 5.221 4.658 563 7.052 6.367 685 4.255 3.488 767 4.262 3.722 540

Indtægter

-1.408 -1.408

-1.408 2.288 1.812 476 3.166 2.677 489

-31.918

129.732 6.576 6.063 513 3.363 2.853 510 5.221 4.658 563 7.052 6.367 685 4.255 3.488 767 4.262 3.722 540

Indtægter

-1.408 -1.408

-1.408 2.288 1.812 476 3.166 2.677 489

-31.918

129.691 6.576 6.063 513 3.363 2.853 510 5.221 4.658 563 7.052 6.367 685 4.255 3.488 767 4.262 3.722 540

Indtægter

-1.408 -1.408

-1.408 2.288 1.812 476 3.166 2.677 489

-31.918

129.691 6.576 6.063 513 3.363 2.853 510 5.221 4.658 563 7.052 6.367 685 4.255 3.488 767 4.262 3.722 540

-31.918


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Børnehaven Solstrålen, Tarm Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehaven Solstrålen Børnehuset Borris Omkostningssteder Gruppering 200, Børnehuset, Borris Fjelstervang Børnehave Kloster Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Kloster Børnehus Rindum Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Rindum Børnehus Børnehaven Solstrålen, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Bhv. Solstrålen, Videbæk Hemmet Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Hemmet Børnehus Lions Club Børnehave, Videbæk Omkostningssteder Gruppering 200, Lions Club Børnehave Spjald Børnehave Omkostningssteder Gruppering 200, Spjald Børnehave Hee Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Hee Børnehus Højmark Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Højmark Børnehus Stauning Børnehave Omkostningssteder Gruppering 200, Stauning Børnehave Mariehønen, Faster Omkostningssteder Gruppering 200, Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, Troldhede Børnehus Fredensgades Børnehave Omkostningssteder Gruppering 200, Fredensgades Børnehave Ådum Idrætsbørnehave Fælles formål integrerede institutioner

140

Bevillingsoversigt Drift

1920221005 XG-0000019039-00002 1920281005 XG-0000019010-00002 1920301005 1920341005 XG-0000019012-00003 1920361005 XG-0000019013-00003 1920381005 XG-0000019044-00002 1920401005 XG-0000019077-00001 1920421005 XG-0000019037-00003 1920481005 XG-0000019014-00003 1920521005 XG-0000019059-00005 1920561005 XG-0000019061-00003 1920581005 XG-0000019062-00005 1920601005 XG-0000019063-00002 1920621005 XG-0000019064-00002 1920641005 XG-0000019065-00003 1920661005 XG-0000019066-00006 1920681005 1925021005

Udgifter 5.003 4.432 571 3.350 2.837 513 3.072 3.896 3.388 508 4.449 3.927 522 4.521 4.010 511 3.504 2.988 516 4.035 3.566 469 5.084 4.548 536 2.911 2.670 241 1.724 1.464 260 2.503 2.251 252 2.468 2.202 266 1.681 1.433 248 1.786 1.303 483 4.694 4.106 588 2.577 7.970

Indtægter

-31.918

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 5.003 4.432 571 3.350 2.837 513 3.072 3.896 3.388 508 4.446 3.924 522 4.521 4.010 511 3.504 2.988 516 4.035 3.566 469 5.084 4.548 536 2.911 2.670 241 1.724 1.464 260 2.503 2.251 252 2.468 2.202 266 1.681 1.433 248 1.786 1.303 483 4.694 4.106 588 2.577 8.004

Udgifter 5.003 4.432 571 3.350 2.837 513 3.072 3.896 3.388 508 4.446 3.924 522 4.521 4.010 511 3.504 2.988 516 4.035 3.566 469 5.084 4.548 536 2.911 2.670 241 1.724 1.464 260 2.503 2.251 252 2.468 2.202 266 1.681 1.433 248 1.786 1.303 483 4.694 4.106 588 2.577 7.963

Udgifter 5.003 4.432 571 3.350 2.837 513 3.072 3.896 3.388 508 4.446 3.924 522 4.521 4.010 511 3.504 2.988 516 4.035 3.566 469 5.084 4.548 536 2.911 2.670 241 1.724 1.464 260 2.503 2.251 252 2.468 2.202 266 1.681 1.433 248 1.786 1.303 483 4.694 4.106 588 2.577 7.963

Indtægter

-31.918

Indtægter

-31.918

Indtægter

-31.918


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Børne- og Familieudvalget

Budget 2017 U/I

Omkostningssteder Friplads§§17,6;43,1,2-4;63,1,2-4;76,1 Soc.pæd.friplads, int inst Forælbet§§31-33;41-42;57-58;61-62;71-72; Vasegården, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Vasegården Alkjær Børneunivers, Ringkøbing Omkostningssteder Gruppering 200, Alkjær Børneuniv, Ringk. No Børnehus Omkostningssteder Gruppering 200, No Børnehus Fresiahaven, Tim Omkostningssteder Gruppering 200, Fresiahaven, Tim Klatretræet, Tarm 052519 Tilskud til privatpasning fælles Driftstilsk til privatinstitioner, dtblo 0528 052825 Særlige dagtilbud/ klubber fælles Børne/elevtransport særlige dag- og klubtilbud Overførte adm.omkostninger Specialbørnehaven på Skjernåskolen Omkostningssteder Gruppering 200, Specialbhv., Skjern Klubtilbud på Skjernåskolen

141

Bevillingsoversigt Drift

XG-0000019015-00001 XG-0000019015-00003 XG-0000019015-00005 1925121005 XG-0000019035-00002 1925241005 XG-0000019042-00002 1925261005 XG-0000019045-00002 1925281005 XG-0000019023-00002 1925401005 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. 1945021005 XG-0000019033-00002 Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber 1935021005 XG-0000019029-00007 XG-0000019029-00013 1935041005 XG-0000019030-00004 1935061005

Udgifter 1.255 6.596 119

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 1.255 6.630 119

Udgifter 1.255 6.589 119

Udgifter 1.255 6.589 119

-31.918

Indtægter

-31.918

Indtægter

-31.918

Indtægter

-31.918

7.655 7.076 579 11.634 11.001 633 3.140 2.645 495 4.619 4.107 512 6.696

7.655 7.076 579 11.634 11.001 633 3.140 2.645 495 4.619 4.107 512 6.696

7.655 7.076 579 11.634 11.001 633 3.140 2.645 495 4.619 4.107 512 6.696

7.655 7.076 579 11.634 11.001 633 3.140 2.645 495 4.619 4.107 512 6.696

24.346

24.346

24.346

24.346

24.346 24.346

24.346 24.346

24.346 24.346

24.346 24.346

5.289

320

5.289

320

5.289

320

5.289

320

5.289 1.000 1.000

320 320

5.289 1.000 1.000

320 320

5.289 1.000 1.000

320 320

5.289 1.000 1.000

320 320

320 3.788 3.740 48 501

320 3.788 3.740 48 501

320 3.788 3.740 48 501

320 3.788 3.740 48 501


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2017 U/I

Kultur- og Fritidsudvalget 0032 003231 Stadions og idrætsanlæg Omkostningssteder Pasning af træningspavilloner Klubhuse og omklædningsrum Omkostningssteder Tilskud til omklædningsrum - udeidræt Omklædningsbygn., Ranunkelvej 1, Skjern Omklædningsbygning, Rindum SU Langagervej, Skjern Idræts- og svømmehaller, friluftsbade Dejbjerglund Hallen, Dejbjerg ROFI-Centret, Kirkevej 26, Ringkøbing Spjald Fritidscenter, Spjald Vorgod-Barde Hallen, Vorgod Hoven Hallen Bork Hallen (skolens brug) Borris Hallen (skolens brug) Højmark Hallen (skolens brug) Lem Hallen (skolens brug) Rækker Mølle Hallen (skolens brug) Tim Hallen (skolens brug) Ådum Hallen (skolens brug) Besparelse tilskud idrætshaller m.v. Kulturcentre og aktivitetshuse Skjern Kulturcenter, Skjern Faster Aktivitetshus, Astrup Bevægelsessal i Hover Ringkøbing Svømmehal Omkostningssteder Kemikalier, Ringkøbing Svømmehal Badevandsunders., Ringkøbing Svømmehal Hvide Sande Hallen Holmsland Hallen Vesterhavs-Hallen Videbæk Idræts- og Fritidscenter Troldhede Kultur- og Idrætscenter Tarm Idrætscenter Fonden Lem Svømmebad Driftstilskud, Fonden Lem Svømmebad Skolens brug af hallen, F. Lem Svømmebad Skjern Kulturcenter Halleje, Skjern Kulturc., haller og arena 003235 Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac. Ringkøbing Vandrerhjem, Ringkøbing

142

Bevillingsoversigt Drift

Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1300001005 XG-0000013065-00001 1300001010 XG-0000013002-00001 XG-0000013002-00002 XG-0000013002-00009 XG-0000013002-00014 1300001015 XG-0000013003-00002 XG-0000013003-00003 XG-0000013003-00007 XG-0000013003-00008 XG-0000013003-00011 XG-0000013003-00014 XG-0000013003-00015 XG-0000013003-00016 XG-0000013003-00017 XG-0000013003-00018 XG-0000013003-00019 XG-0000013003-00020 XG-0000013003-00021 1300001020 XG-0000013004-00001 XG-0000013004-00002 XG-0000013004-00003 1300001025 XG-0000013005-00001 XG-0000013005-00002 1300001030 1300001035 1300001040 1300001043 1300001045 1300001047 1300001050 XG-0000013010-00006 XG-0000013010-00007 1300001055 XG-0000013011-00001 Andre fritidsfaciliteter 1300001060 XG-0000013015-00001

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Indtægter

Indtægter

94.366

-10.940

93.198

-10.940

93.123

-10.940

93.123

-10.940

25.069 23.768 3.298 3.275 23 1.375 288 582 369 129 7 5.891 165 2.347 1.237 598 69 190 194 106 245 174 212 89 265 3.528 3.288 188 52 1.309 1.253 40 16 1.384 328 107 3.320 422 2.356 213 125 88 237 237 1.301 628 628

-3.087 -3.087

25.069 23.768 3.298 3.275 23 1.375 288 582 369 129 7 5.891 165 2.347 1.237 598 69 190 194 106 245 174 212 89 265 3.528 3.288 188 52 1.309 1.253 40 16 1.384 328 107 3.320 422 2.356 213 125 88 237 237 1.301 628 628

-3.087 -3.087

25.094 23.793 3.298 3.275 23 1.375 288 582 369 129 7 5.916 165 2.347 1.237 598 69 190 194 106 245 174 212 89 290 3.528 3.288 188 52 1.309 1.253 40 16 1.384 328 107 3.320 422 2.356 213 125 88 237 237 1.301 628 628

-3.087 -3.087

25.094 23.793 3.298 3.275 23 1.375 288 582 369 129 7 5.916 165 2.347 1.237 598 69 190 194 106 245 174 212 89 290 3.528 3.288 188 52 1.309 1.253 40 16 1.384 328 107 3.320 422 2.356 213 125 88 237 237 1.301 628 628

-3.087 -3.087

-3.087 -3.087

-3.087 -3.087

-3.087 -3.087

-3.087 -3.087


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2017 U/I

Skjern Ridecenter IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune 0332 033250 Ringkøbing-Skjern Bibliotek Omkostningssteder Bøger voksne Bøger børn Bogsalg m.m. Andre udlånsmaterialer voksne Musikbærende materialer Lydbøger Klargøring DVD/Film PC-spil Licenser Erstatningsbøger og materiale Markedsfør., Ringkøbing-Skjern Bibliotek Lokalhistorisk arkiv Folkeuniversitet Arrangementer Bøder (indtægter) Kopiering (indtægter) Øvrige indtægter Gruppering 200, RKSK Bibliotek e-reolen Net-lydbogen Film striben Danskernes Digitale Bibliotek 0335 033560 Fællesudgifter- og indtægter, museer Ringkøbing-Skjern Museum Videbæk Egnsmuseum, Vorgod "Ud på Tur" Vedersø Egnsmuseum Smedenes Hus, Lem I.C. Christensen's Hus, Hee Røde Kro Mødeaktivitet Samvirke Arkiv/Museeum Lyne Gl. Elværk Fiskeriets Hus Danmarks Vindkrafthistoriske Samling Muldbjerg Mølle Brejning Egnsmuseum Hoven Kvindehøjskole Rækker Møllegård

143

Bevillingsoversigt Drift

1300001065 1300001113 XG-0000013101-00001 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1300001075 XG-0000013018-00002 XG-0000013018-00003 XG-0000013018-00005 XG-0000013018-00007 XG-0000013018-00009 XG-0000013018-00010 XG-0000013018-00011 XG-0000013018-00012 XG-0000013018-00013 XG-0000013018-00014 XG-0000013018-00015 XG-0000013018-00016 XG-0000013018-00017 XG-0000013018-00018 XG-0000013018-00020 XG-0000013018-00021 XG-0000013018-00022 XG-0000013018-00024 XG-0000013018-00026 XG-0000013018-00027 XG-0000013018-00028 XG-0000013018-00029 XG-0000013018-00030 Kulturel virksomhed Museer 1300001080 XG-0000013019-00002 XG-0000013019-00003 XG-0000013019-00004 XG-0000013019-00005 XG-0000013019-00006 XG-0000013019-00007 XG-0000013019-00008 XG-0000013019-00011 XG-0000013019-00012 XG-0000013019-00013 XG-0000013019-00014 XG-0000013019-00015 XG-0000013019-00016 XG-0000013019-00017 XG-0000013019-00018

Udgifter 193 480 480 20.225 20.225 20.225 16.177 858 554

Indtægter

-1.076 -1.076 -1.076

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 193 480 480 20.195 20.195 20.195 16.147 858 554

Udgifter 193 480 480 20.169 20.169 20.169 16.121 858 554

Udgifter 193 480 480 20.169 20.169 20.169 16.121 858 554

-42 350 80 150

-1.076 -1.076 -1.076

-42 350 80 150

-125 199 96 139

-6.372

1.078 89 108 50 220 24.159 5.831 5.815 5.496 79 110 8 8 8 8 42 8 8 8 8 8 8 8

-6.372

-125 199 96 139

-130 43 27 7

-104 -291 -52 -332

-130 43 27 7

-104 -291 -52 -332 1.078 89 108 50 220 24.085 5.831 5.815 5.496 79 110 8 8 8 8 42 8 8 8 8 8 8 8

-1.076 -1.076 -1.076

-42

-125

-130

Indtægter

350 80 150

199 96 139

43 27 7 -104 -291 -52 -332

-1.076 -1.076 -1.076

-42

-125

-130

Indtægter

350 80 150

199 96 139

43 27 7

1.078 89 108 50 220 25.176 5.831 5.815 5.496 79 110 8 8 8 8 42 8 8 8 8 8 8 8

Indtægter

-6.372

-104 -291 -52 -332 1.078 89 108 50 220 24.085 5.831 5.815 5.496 79 110 8 8 8 8 42 8 8 8 8 8 8 8

-6.372


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2017 U/I

Ringkøbing Museum 033561 Biografer Ringkøbing Biograf 033562 Teatre Fælleskonto for arrangementer, teatre Statsrefusion - børneteater Teatret OM Statsrefusion Teatret OM 033563 Ringkøbing-Skjern Musikskole adm.enhed Omkostningssteder Gruppering 200, RKSK Musikskole, adm.enh Ringkøbing-Skjern Musikskole børneunderv Omkostningssteder Øvrige indtægter, børneundervisning Deltagerbetaling børn (indtægter) Statsrefusion Musikskolen Gruppering 200, RKSK Musikskole Ringkøbing-Skjern Musikskole voks.underv. Omkostningssteder Deltagerbetaling voksne (indtægter) Mejeriet i Tarm 033564 Fællesudg./indt., andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske arkiver Kulturel samråd Pulje, andre kulturelle opgaver Kulturpulje Leje af teatersal i Vostrup Ringkøbing Kunstforening Ringkøbing Fjord Teaterforening Ringkøbing Garden Kunstudvalget Vedersø Præstegård Teater for alle Medborgerhuse Kulturaftalen m.v. Kultursamarbejde Tømmergården - lydavis Medspil GENERATOR Spjald-Grønbjerg Musikforening Skjern Garden Århus-Europæisk Kulturhovedstad 2017 Højmark Sognehus Vestjyllands Kunstpavillon

144

Bevillingsoversigt Drift

1300001085 Biografer 1300001090 XG-0000013020-00001 Teatre 1300001095 XG-0000013021-00002 XG-0000013021-00003 XG-0000013021-00007 XG-0000013021-00010 Musikarrangementer 1300001100 XG-0000013042-00002 1300001101 XG-0000013022-00005 XG-0000013022-00006 XG-0000013022-00007 XG-0000013022-00010 1300001102 XG-0000013023-00001 XG-0000013023-00003 Andre kulturelle opgaver 1300001105 XG-0000013024-00002 XG-0000013024-00003 XG-0000013024-00004 XG-0000013024-00005 XG-0000013024-00008 XG-0000013024-00010 XG-0000013024-00011 XG-0000013024-00015 XG-0000013024-00016 XG-0000013024-00017 XG-0000013024-00018 XG-0000013024-00019 XG-0000013024-00020 XG-0000013024-00022 XG-0000013024-00023 XG-0000013024-00026 XG-0000013024-00027 XG-0000013024-00029 XG-0000013024-00030 XG-0000013024-00031 XG-0000013024-00033 XG-0000013024-00036

Udgifter 16 94 94 94 1.952 1.952 303

Indtægter

-711 -711

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 16 94 94 94 1.952 1.952 303

Udgifter 16 94 94 94 1.952 1.952 303

Udgifter 16 94 94 94 1.952 1.952 303

-150 1.649 13.077 2.613 1.968 645 9.305 8.467

-150

-561 -5.661

-4.703

13.077 2.613 1.968 645 9.305 8.467

-958

838 1.159 849

-711 -711 -150

-561 -5.661

-4.703

13.077 2.613 1.968 645 9.305 8.467

-958

838 1.159 849

Indtægter

-711 -711 -150

1.649 -561 -5.661

-4.703

13.077 2.613 1.968 645 9.305 8.467

-326 -2.848 -1.529

-958 310 3.205 3.205 137 67 95 403 124 38 49 48 98 223 28 381 119 50 29 103 357 115 56 74 55 218

Indtægter

1.649

-326 -2.848 -1.529

-958 310 4.222 4.222 137 67 130 323 124 38 49 48 98 223 28 381 119 50 29 103 357 115 56 520 55 148

-711 -711

1.649

-326 -2.848 -1.529 838 1.159 849

Indtægter

-958

-561 -5.661

-4.703 -326 -2.848 -1.529

838 1.159 849

-958

-958 -958

310 3.131 3.131 137 67 95 403 124 38 49 48 98 223 28 381 119 50 29 103 357 115 56

310 3.131 3.131 137 67 95 506 124 38 49 48 98 223 28 381 119 50 29 103 357 115 56

55 218

55 218


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget Frivillig- og Ildsjæleakademi Frivillighedsakademiet version 2.0 Lokale Aarhus 2017 og Off Road projekter Skjern-Tarm Musikforening Masterclass - Hvide Sande Akibas4 - drift Kulturprisen Historisk samfund 0338 033870 Fælles, folkeoplysn./fritidsaktiviteter Start- og Udviklingspulje 033872 Folkeoplysende voksenundervisning AOF FOF LOF GOK (Gigtforeningens oplysningskreds) Mell.komm.betal., folkeopl.voksenunderv. 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. Akt.pulje, frivil.folkeopl.foreningsarb. Fritids- og ungdomsklubber Leder- og instruktøruddannelse Opkridtning af baner Mind.anlæg/ansk.friv.folkeopl.foren.arb. Tilskud til tennisbaner Ringkøbing-Skjern Motocross Klub Øvrige, friv.folkeopl.foreningsarbejde Pilotprojekt Conventus Tilskud til opgaver udført af frivillige 033874 Lokaletilskud Lokaletilsk.folkeopl.voksenundervisn. Lokalerefusion Tarm Svømmehal Ringkjøbing Gymnasium (el+vand) Friskoler Tilsk. til Herborg Kultur- og Fritidsc. Gebyr.pgf.22,4.lokal.friv.folkeop.foren. Lokaletilskud til Landsdelsforeningerne

145

Bevillingsoversigt Drift

Budget 2017 U/I XG-0000013024-00040 XG-0000013024-00041 XG-0000013024-00042 XG-0000013027-00004 XG-0000013027-00005 XG-0000013027-00006 XG-0000013027-00007 XG-0000013027-00011 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter m.v. Fælles formål 1300001110 XG-0000013028-00006 Folkeoplysende voksenundervisning 1300001115 XG-0000013029-00002 XG-0000013029-00003 XG-0000013029-00004 XG-0000013029-00006 XG-0000013029-00013 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1300001120 XG-0000013030-00002 XG-0000013030-00003 XG-0000013030-00004 XG-0000013030-00006 XG-0000013030-00007 XG-0000013030-00008 XG-0000013030-00009 XG-0000013030-00010 XG-0000013030-00014 XG-0000013030-00017 Lokaletilskud 1300001125 XG-0000013031-00001 XG-0000013031-00003 XG-0000013031-00005 XG-0000013031-00007 XG-0000013031-00008 XG-0000013031-00011 XG-0000013031-00013 XG-0000013031-00014

Udgifter 286 103 400 22 150 37 21 5 23.896 49 49 49 1.889 1.889 837 207 309 562 -26 3.459 3.459 1.459 94 663 312 255 330 10 10 26 300 18.499 18.499 231 17.647 54 59 240 158

Indtægter

-405

-405 -405

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

103

103

22 150 37 21 5 23.775 49 49 49 1.889 1.889 837 207 309 562 -26 3.459 3.459 1.459 94 663 312 255 330 10 10 26 300 18.378 18.378 231 17.527 53 59 240 158

22 150 37 21 5 23.775 49 49 49 1.889 1.889 837 207 309 562 -26 3.459 3.459 1.459 94 663 312 255 330 10 10 26 300 18.378 18.378 231 17.527 53 59 240 158

-405 110

Indtægter

-405

-405 -405

-405 110

Indtægter

-405

-405 -405

22 150 37 21 5 23.775 49 49 49 1.889 1.889 837 207 309 562 -26 3.459 3.459 1.459 94 663 312 255 330 10 10 26 300 18.378 18.378 231 17.527 53 59 240 158

-405 110

Indtægter

-405

-405 -405

-405 110


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 7

Budget 2017 U/I

Økonomi- og erhvervsudvalget Hovedkonto 7 0722 072205 0705 Renteindtægter, pengeinstitutter 0728 072814 0714 Renteindtægter i betalingskontrol 0732 073220 0720 Renteindtægter vedr. diverse pantebreve 073223 0723 Lån med 2/3 refusion (sagst. 82 og 073225 0725 Henstandsbeløb, ejendomsskatter m.v 0752 075256 0756 Øvrige renteudgifter 075259 0759 Renteudg. henlæggelse vedr. ældreboliger 0755 075568 0768-001 R.u. Godth.vej 8 NK 64719403 0768-001 R.u. Godthåb 8-12 NK 64719405 0768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 252 0768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 252 0768-001 R.u. Realkr. DK 14348327 Hoven 0768-001 R.u. Realkr. DK 1975 1850002 Ta 0768-001 R.u. Realkr. DK 212622291 Tarm 075570 0770 Digital infrastruktur, låneoptagels 0770 Digitale velfærdsløsninger, lån i 2 0770 Digitale velfærdsløsninger, lån i 2 0770 Digitale velfærdsløsninger, lån i 2 0770 Energioptimering, lån i 2016 0770 Energioptimering, lån i 2017 0770 Energioptimering, lån i 2018 0770 Energioptimering, lån i 2019 0770 KK Lån 2010-35551 (100.000.000 kr.) 0770 KK Lån 2010-36549 konvertering 2 EU 0770 KK lån nr. 2009-34482, sammenl. af 0770 KK Ny låneoptagelse i 2012 0770 KK Ny låneoptagelse i 2013 0770 KK Ny låneoptagelse i 2014 0770 KK Ny låneoptagelse i 2015

146

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. 60500110 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol 61400110 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve 62000110 Udlån til beboerindskud 62300100 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 62500120 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 65600120 Mellemregningskonto 65900100 Renter af langfristet gæld Realkredit 66800035 66800060 66800050 66800045 66800220 66800215 66800225 Kommunekreditforeningen 67000905 67000915 67000920 67000925 67000930 67000935 67000940 67000945 67000660 67000670 67000500 67000810 67000820 67000830 67000840

Udgifter

Indtægter

16.099

-3.463.614

16.099

-3.463.614 -4.000 -4.000 -4.000

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter

17.331 -3.463.538 17.331

-3.463.538 -4.000 -4.000 -4.000

Indtægter

18.428 -3.529.555 18.428

-3.529.555 -4.000 -4.000 -4.000

Indtægter

18.135 -3.594.339 18.135

-3.594.339 -4.000 -4.000 -4.000

-500

-500

-500

-500

-500 -500 -217 -16 -16 -24 -24

-500 -500 -215 -14 -14 -24 -24

-500 -500 -213 -12 -12 -24 -24

-500 -500 -211 -10 -10 -24 -24

-177

-177

-177

-177

-177

-177

-177

-177

380

380

380

380

130

130

130

130

130 250 250 7.392 243 89 22 11 54 7 45 15 7.149 547 44

130 250 250 8.450 243 89 22 11 54 7 45 15 8.207 530 43 44

130 250 250 9.390 243 89 22 11 54 7 45 15 9.147 513 41 43 44 103 212 219

130 250 250 8.937 243 89 22 11 54 7 45 15 8.694 496 40 41 43 99 205 212 219 647 522 343 372 607 317 431

9.004

109

106 219

190 164 1.876 106 170 106 486

360 307 1.762 203 329 195 468

7.858

516 426 1.643 292 474 265 450

6.758

6.897


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 7

Budget 2017 U/I

0770 KK Ny låneoptagelse i 2016 0770 Lånedisp. 2014 p.g.a. lav likviditet 0770 Ny låneoptagelse 2017 0770 Ny låneoptagelse 2018 0770 Ny låneoptagelse 2019 0770 Ramme 2008/09 og 4 gl lån KK 093393 0770 Ringk. plejehj, Servicecenter KK 18 0770 Sammenlægning af 17 lån KK 0833490 0770 Ældreboliger i Tim, Servicec. KK 18 0770-001 20 ældreboliger Agerhøj/Engdr. 0770-001 20 ældreboliger i Lem KK 083340 0770-001 3 ældreb. Søibergsv.tillægslån 0770-001 3 ældreb. Søibergsvej lån 20120770-001 6 ældreboliger i Tim KK 31794 0770-001 6 ældreboliger i Tim, tillæg KK 0770-001 8 boliger Holmelund.tillægslån 0770-001 Bakkehuset, ældreb. kontrakt 08 0770-001 Centerp. Videbæk etape 1 KK 073 0770-001 Centerp. Videbæk etape 2 KK 073 0770-001 Fjordglimt KK 0024466 0770-001 Fjordglimt KK 201543268 0770-001 Fjordparken, 2014-42705 0770-001 Grønbjerghj., ældreboliger KK 2 0770-001 Holmbohjemmet KK 0630712 0770-001 Holmelunden, ældreb, kontrakt 0 0770-001 KK 12 autistboliger 2012-39490 0770-001 KK 12 autistboliger till. lån 2 0770-001 KK Holmelunden, 8 boliger, 0770-001 Rosengården, ældreb. kontrakt 0 0770-001 Til.lån 20 ældreb. i Lem 2009-3 0770-001 Tillægslån Tim plejehjem KK 083 0770-001 Tillægslån, Bakkehuset, 2010-36 0770-001 Tim plejehjem14 plejebo. KK 073 0770-001 Tim, ældreboliger KK 18862 0770-001 Vorgod ældrecenter KK 9721600 0770-001 Vorgod ældrecenter, tillæg KK 9 0770-001 Ældreboliger Egvad km. KK 06302 0770-001 Ældreboliger Egvad plejehjem KK 0770-001 Ældreboliger på Enghaven KK 063 0770-001 Ældrecentret Åstedparken KK 962 075571 0771 Renter af SWAP-aftaler 0762 076280 0780-001 Statstilskud kommunal udligning 0780-002 Betinget balancetilskud 0780-002 Statstilskud til kommuner 0780-007 Statstilskud, efterreguleringer

147

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

67000845 67000890 67000960 67000962 67000964 67000490 67000060 67000480 67000065 67001610 67001620 67001688 67001686 67001175 67001177 67001691 67001200 67001165 67001170 67001125 67001120 67001680 67001045 67001130 67001195 67001650 67001652 67001215 67001190 67001665 67001660 67001670 67001210 67001065 67001030 67001035 67001155 67001150 67001115 67001105 Pengeinstitutter 67100027 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 68000100 68000125 68000120 68000170

Udgifter 219 216

Indtægter

114 62 91 36 73 74 2 32 24 1 10 157 47 98 62 272 264 77 91 147 130 16 133 53 2 2 5 50 73 204 3 109 86 131 185

7.499

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 212 190 216

Udgifter 205 165 210 233

Udgifter 198 139 202 226 200 377 59 262 33 65 68 2 31 21 1 9 145 42 88 62 227 250 68 80 134 124 16 128 48 2 2 5 45 68 200 3 97 75 116 182

Indtægter

216 61 165 35 70 72 2 32 23 1 10 153 45 95 62 258 259 74 88 143 128 16 132 51 2 2 5 49 71 203 3 105 82 126 184 9.004 9.004 -930.575 -764.621 -686.082 -39.791 -30.427 0

7.657

Indtægter

303 60 222 34 68 70 2 31 22 1 9 149 43 91 62 243 255 71 84 138 126 16 130 49 2 2 5 47 70 202 3 101 78 121 183 7.858 7.858 -849.183 -746.932 -649.660 -39.527 -36.329 -12.130

7.802

6.758 6.758 -838.987 -737.807 -634.068 -39.245 -35.121 -20.146

7.950

Indtægter

6.897 6.897 -825.415 -723.843 -634.270 -39.000 -20.962 -20.541


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 7

Budget 2017 U/I

0780-010 Statstilskud Udligning af selskabsskat 076281 0781-001 Finansindt. vedr. udlændinge 076282 0782-002 Finansudg. komm. udviklingsbidrag 076286 0786-008 Beskæftigelsestilskud 0786-010 Efterreguleringer 0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 0786-014 Tilskud til et generelt løft ældre 0786-015 Tilskud til styrket kvalitet ældre 0786-018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 0786-019 Tilskud stykelse km's likviditet 0768 076890 0790-001 Finansind. forskudsbeløb kommunal indkomstskat 0790-006 Finansudg. vedr. det skrå skatteloft 076892 0792-001 Finansindt. afr. af selskabsskat 076893 0793-004 Finansindt. andel af skat af dødsbo 076894 0794-001 Finansindt. grundskyld 076895 0795-001 Finansindt. af off. ejend. grundværdi 0795-002 Finansindt.vedr. off. ejd. forsk.værdi

148

Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser

68000200 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 68100110 Kommunale bidrag til regionerne 68200120 Særlige tilskud 68600195 68600210 68600213 68600214 68600215 68600218 68600219 Skatter Kommunal indkomstskat

Udgifter

828 828

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Udgifter

Indtægter -9.286

Indtægter -9.227

19.607

19.698

19.759

19.607

19.698

19.759

7.499 7.499

69000115 69000160 Selskabsskat 69200105 Anden skat pålignet visse indkomster 69300145 Grundskyld 69400115 Anden skat på fast ejendom 69500120 69500125

Indtægter -8.321

Budgetoverslag 2018

7.657 7.657 -185.561 -96.180 -1.096 -4.948 -8.054 -10.795 -10.752 -53.736 -2.537.326 -2.203.201

-121.949 -96.180 -1.497 -5.047 -8.215 -11.010

844 844

-2.203.201 828

7.802 7.802

-2.617.498 -2.265.850 -2.265.850

844 -49.746 -49.746 -415 -415 -281.515 -281.515 -2.449 -913 -1.536

856 856

Indtægter -9.070 19.861 19.861

7.950 7.950 -120.939 -96.180

-121.433 -96.180

-5.148 -8.380 -11.231

-5.251 -8.547 -11.455

-2.692.613 -2.328.871

868 868

-2.328.871 856

-2.771.110 -2.390.166 -2.390.166

868

-56.611 -56.611

-57.970 -57.970

-58.549 -58.549

-292.588 -292.588 -2.449 -913 -1.536

-303.323 -303.323 -2.449 -913 -1.536

-319.946 -319.946 -2.449 -913 -1.536


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 8

Budget 2017 U/I

Økonomi- og erhvervsudvalget Hovedkonto 8 0822 082201 0801 Ringkøbing-Skjern

149

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger 90100100 Forskydninger i langfristede 0832 tilgodehavender 083220 Pantebreve 0820 C.M.Schuberts Minde, rentefri opr.800.000 kr. 92002251 0820 Dansk Veteranflysamling rentefrie 92002220 0820 Finderup Efterskole, rentefrie 92002210 0820 Hoven Friskole 92000007 0820 Pantebrev PBN Klejnsmedie, Videbæk 92000005 0820 Rækker Møllegård, rentefrie 92002200 0820 Skjern Kulturcenter rentefri 92002215 0820 Strømtavle Rock i Ringk. 92002207 0820 Vedersø Idrætsefterskole rentefrie 92002230 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 0821 Aktier i Karup Lufthavn 92104002 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0824-001 Grundkapitalindskud, almene boliger 92401151 0824-001 Indskud i almene boliger i Ringkøbing K 92401154 Andre langfristede udlån og 083225 tilgodehavender "0825 Øvrige udlån, ""Aktiv Faster""" 92500002 0825 Øvrige udlån Ringkøbing-Skjern Museum 92500028 0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 92500200 Forskydninger i kortfristet gæld 0851 til staten 085152 Anden gæld 0852-097 Ref af ATP-bidrag kontanthj og rev.ydelse95207973 0852-097 Refusion af ATP-bidrag dagp beskæft 95202270 0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp 95207100 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 95202310 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 085253 Kirkelige skatter og afgifter 0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat 95300010 0853-013 Landskirkeskat 95300130 0853-014 Forbrug af beholdning, ekstrord udbet. 95300820 0853-014 Kirkek. Ringk provsti Sdr. Lem Sydsogn 95300290 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Gl Sogn 95300460 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Haurvig 95300480 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Hee 95300240 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Hover 95300250 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Hv. Sande 95300440 0853-014 Kirkekasser/R. provsti No 95300260 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Nr Lyngvig 95300450 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Ny Sogn 95300470

Udgifter

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

106.346

-114.592

62.729

Indtægter

-114.779

71.045

-110.863

102.678

-103.365

106.346 -28.384 -28.384 -28.384

-114.592

62.729 -73.530 -73.530 -73.530

-114.779

71.045 -67.271 -67.271 -67.271

-110.863

102.678 -37.616 -37.616 -37.616

-103.365

439

275

1.388

804

802

-977 -160 -100 -150 -45 -61 -33 -350 -50 -28

-806 -160 -100 -150 -46

-648

-650

-100 -150 -48

-100 -150 -50

-350

-350

-350

500 500

1.500 500 1.000

500 500

500 500

752

694

952

952

-48 -200 1.000

-48 -258 1.000

-48

-48

1.000

1.000

439 439

1.647

-1.647

1.647

-1.647

1.647

-1.647

1.647

-1.647

1.647

-1.647 -1.647 -876

1.647

-1.647 -1.647 -876

1.647

-1.647 -1.647 -876

1.647

-1.647 -1.647 -876

1.647 85.020 85.020 11.705 -685 1.208 665 390 830 1.101 3.070 1.055 790 1.010

1.647 876 -85.020 -85.020 -85.020

85.020 85.020 11.705 -685 1.208 665 390 830 1.101 3.070 1.055 790 1.010

1.647 876 -85.020 -85.020 -85.020

85.020 85.020 11.705 -685 1.208 665 390 830 1.101 3.070 1.055 790 1.010

1.647 876 -85.020 -85.020 -85.020

85.020 85.020 11.705 -685 1.208 665 390 830 1.101 3.070 1.055 790 1.010

876 -85.020 -85.020 -85.020


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 8

Budget 2017 U/I

0853-014 Kirkekasser/R. provsti Sdr. Lem 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Stadil 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Tim 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Torsted 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Vedersø 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Velling 0853-014 Kirkekasser/R. provsti Ølstrup 0853-014 Kirkekasser/R. provsti/Rindum 0853-014 Kirkekasser/R. provsti/Ringkøbing 0853-014 Kirkekasser/S. Provsti Borris 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Brejning 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Dejbjerg 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Egvad 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Faster 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Fjelstervang 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Hemmet 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Hoven 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Lyne 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Lønborg 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Nr Omme 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Nr Vium 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Rækker Mølle 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Sdr Bork 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Skjern 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Stauning 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Tarm 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Troldhede 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Videbæk 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Vorgod 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Væggerskilde 0853-014 Kirkekasser/S. provsti Ådum 0853-014 Provstiudvalgskasse 0853-014 Provstiudvalgskasse dispositionsbeløb 0853-014 Stiftsbidrag 0855 085568 0868 Nykredit Godthåbsvej 8 lån nr. 64719403 0868 Nykredit Godthåbsvej 8-12 lån nr. 64719405 0868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201204 0868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201205 0868 Real DK Bredgade 8 Hoven lån 14348327 0868 Real DK Nygade 1 Tarm lån 212622911 0868 Real DK Vardevej 9 Tarm lån 1975.1850002 085570 0870 Afdrag digital infrast., låneoptagelse i 2016 0870 Afdrag digitale velfærdsl., låneoptag. i 2016 0870 Afdrag digitale velfærdsl., låneoptag. i 2017 0870 Afdrag digitale velfærdsl., låneoptag. i 2018

150

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

95300280 95300270 95300310 95300300 95300320 95300330 95300340 95300230 95300220 95300360 95300650 95300390 95300540 95300400 95300640 95300510 95300570 95300580 95300530 95300670 95300610 95300410 95300490 95300350 95300430 95300550 95300620 95300590 95300630 95300660 95300560 95300800 95300810 95300780 Forskydninger i langfristet gæld Realkredit 96800035 96800060 96800045 96800050 96800220 96800225 96800215 Kommunekreditforeningen 97000905 97000915 97000920 97000925

Udgifter 880 680 1.539 1.028 630 1.007 700 4.330 7.433 1.150 1.810 1.359 450 1.333 1.593 3.005 450 374 600 870 1.380 3.410 1.539 6.871 1.073 5.078 1.195 4.184 3.250 600 840 1.489 1.387 364 47.624 346 129 32 99 8 7 8 63 31.128 762 61

Indtægter

-28.200

-28.200

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 880 680 1.539 1.028 630 1.007 700 4.330 7.433 1.150 1.810 1.359 450 1.333 1.593 3.005 450 374 600 870 1.380 3.410 1.539 6.871 1.073 5.078 1.195 4.184 3.250 600 840 1.489 1.387 364 49.592 346 129 32 99 8 7 8 63 32.664 779 62 61

Udgifter 880 680 1.539 1.028 630 1.007 700 4.330 7.433 1.150 1.810 1.359 450 1.333 1.593 3.005 450 374 600 870 1.380 3.410 1.539 6.871 1.073 5.078 1.195 4.184 3.250 600 840 1.489 1.387 364 51.649 346 129 32 99 8 7 8 63 34.278 796 64 62 61

Udgifter 880 680 1.539 1.028 630 1.007 700 4.330 7.433 1.150 1.810 1.359 450 1.333 1.593 3.005 450 374 600 870 1.380 3.410 1.539 6.871 1.073 5.078 1.195 4.184 3.250 600 840 1.489 1.387 364 53.627 346 129 32 99 8 7 8 63 35.794 813 65 64 62

Indtægter

-29.500

-29.500

Indtægter

-25.000

-25.000

Indtægter

-17.500

-17.500


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

151

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

Hovedkonto 8

Budget 2017 U/I

0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2016 97000930 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2017 97000935 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2018 97000940 0870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2019 97000945 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2017 97000960 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2018 97000962 0870 Afdrag, ny låneoptagelse 2019 97000964 0870 Digitale velfærdsløsninger, låneoptag. i 2017 97000921 0870 Digitale velfærdsløsninger, låneoptag. i 2018 97000926 0870 Energioptimering, låneoptag. i 2017 97000936 0870 Energioptimering, låneoptag. i 2018 97000941 0870 Energioptimering, låneoptag. i 2019 97000946 0870 KK 2009-34482 sammenl. af 14 lån 97000500 0870 KK 2014-41721 Ramme 2013 og 3 gl. lån 97000830 0870 KK afdrag på lån 2010-35551 (100.000.000 kr.)97000660 0870 KK afdrag på lån 2010-36549 97000670 0870 KK afdrag på låneoptagelse 2016 97000870 0870 KK lån 2012-38588 97000810 0870 KK Lån 2013-40050 Låneramme 2012/13 97000820 0870 KK Lån 2015-43216 97000890 0870 KK Lån 2015-43217 97000840 0870 KK Ramme 2008/09 og 4 gamle lån lån 3393397000490 0870 KK Sammenlægning af 17 lån 2008-33490 97000480 0870 KK Servic. ældreboliger i Tim lån 18544 97000065 0870 KK Servicecenter Ringk plejehj lån 18413 97000060 0870 Ny låneoptagelse 2017 97000961 0870 Ny låneoptagelse 2018 97000963 0870 Ny låneoptagelse 2019 97000965 0870 Ny låneoptagelse 2020 97000967 085577 Langfristet gæld vedr. ældreboliger 0877 Holmelu. 8 boliger afdr.tillægsl. 2012-38740 97700691 0877 12 autistboliger 2012-39490 97700650 0877 12 autistboliger till. lån 2013-40740 97700652 0877 20 plejeboliger i Lem lån 200833405 97700655 0877 3 ældreb. Søibergsvej lån 2012-38324 97700686 0877 3 ældreb. Søibergsvej tillægslån 2012-39461 97700688 0877 Afdrag Bakkehuset, tillægslån 2010-36300 97700669 0877 Fjordparken, 2014-42705 97700681 0877 KK 14 plejeboliger, Tim plhj 200732254 97700625 0877 KK 20 ældreb Agerhøj/Engdraget 200630800 97700610 0877 KK 37 ældreboliger Enghaven lån 200630883 97700115 0877 KK 6 ældreboliger i Tim lån 200731794 97700185 0877 KK 6 ældreboliger i Tim tillæg 200732098 97700620 0877 KK 7 ældreboliger i Tim lån 18862 97700065 0877 KK Afdrag, Holmel., 8 boliger, lån 2011-36920 97700215 0877 KK Centerp Videbæk etape 1 lån 200731535 97700160 0877 KK Centerp Videbæk etape 2 lån 200731536 97700165 0877 KK Fjordglimt lån 200024466 97700125

Udgifter 153

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 156 305

Udgifter 159 312 305

Udgifter 163 318 312 305 565 602 510

Indtægter

551

Indtægter

557 595

Indtægter

-2.000 -2.000 -10.000 -10.000 -10.000 2.535 3.455 3.703 4.356 305 1.692 2.468 4.126 1.419 2.593 3.382 55 63

2.647 3.524 3.754 4.488 312 1.726 2.530 4.152 1.437 2.678 3.382 56 64

2.766 3.595 3.806 4.624 318 1.760 2.594 4.178 1.456 2.766 3.382 57 65

0 2.902 3.668 3.859 4.765 325 1.796 2.659 4.204 1.474 2.857 3.382 58 66

-16.200 -17.500 -15.000 -17.500 16.150 30 407 11 693 101 6 27 1.993 492 782 1.403 243 9 117 223 474 998 60

16.582 31 422 11 713 104 6 28 2.051 506 800 1.435 249 9 119 233 485 1.021 62

17.025 32 437 12 734 108 6 29 2.110 521 818 1.468 254 9 122 243 496 1.044 64

17.487 33 452 13 756 112 7 30 2.171 536 837 1.502 260 9 124 254 508 1.068 66


0760 Ringkøbing-Skjern Kommune

Hovedkonto 8

Budget 2017 U/I

0877 KK Fjordglimt lån 201543268 0877 KK Grønbjerghjemmet lån 200630208 0877 KK Holmbohjemmet lån 200630712 0877 KK Vorgod ældrecenter lån 9721600 0877 KK Vorgod ældrecenter Till.lån 9822074 0877 KK Ældreb Bakkehuset kontrakt 200833512 0877 KK Ældreb Holmelunden kontrakt 200833506 0877 KK Ældreb Rosengården kontrakt 200833513 0877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200428253 0877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200630270 0877 KK Ældrecentret Åstedparken lån 9620532 0877 Lem plejehj. tillægslån 2009-34677 0877 Tim plejehjem tillægslån 200833530

152

Bevillingsoversigt konto 8 - løbende priser

97700120 97700045 97700130 97700030 97700035 97700200 97700195 97700190 97700150 97700155 97700105 97700665 97700660

Udgifter 895 544 974 296 4 1.398 1.349 481 690 1.177 243 16 14

Indtægter

Budgetoverslag 2018

Budgetoverslag 2019

Budgetoverslag 2020

Udgifter 931 558 996 305 4 1.439 1.380 492 707 1.204 250 17 14

Udgifter 968 572 1.019 314 4 1.481 1.412 503 725 1.231 258 17 14

Udgifter 1.007 586 1.042 324 5 1.524 1.444 515 743 1.260 266 18 15

Indtægter

Indtægter

Indtægter

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetbog 2017 - 2020  

Budgetbog 2017 - 2020