Page 1

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Byg og Miljø // April 2018


Håndtering af bygge- og anlægsaffald i RingkøbingSkjern Kommune Hvis arealet, der skal nedrives eller renoveres overstiger 10 m 2 , eller affaldsmængderne herfra vil overstige 1 ton skal bygherren anmelde affaldet til kommunen. Anmeldelses-skemaet kan findes på kommunens hjemmeside, www.rksk.dk eller Byg og Miljø www.bygogmiljoe.dk

Har bygningen eller anlægget været under konstruktion eller renovering mellem 1950-1977, skal bygherren udfylde et PCB-screeningsskema, som kan findes sammen med anmeldelsesskemaet på kommunens hjemmeside. Medmindre der kan svares nej til samtlige spørgsmål, skal bygherre sørge for, at der foretages en kortlægning af bygningen. Uafhængig af mængder og areal skal der altid foretages en PCB-screening hvis der udskiftes vinduer, der er blevet fremstillet mellem 1950-1977. Alt farligt affald skal altid anmeldes, uafhængig af mængde eller areal på bygningen eller anlægget der renoveres eller nedrives.

Bygherren har ansvaret for, at farligt affald som indeholder f.eks. asbest, bly, kviksølv o.lign. anmeldes til kommunen. Desuden skal farligt affald altid sorteres separat.


Vær opmærksom på, at ikke alt farligt affald skal behandles ens. Eternitplader med asbest må f.eks. ikke slås i stykker, og hver plade skal forsegles separat i plastik. Derudover skal arbejde med asbest anmeldes til arbejdstilsynet. Er bygherre i tvivl om, om f.eks. eternit-tagplader indeholder asbest, skal de behandles som om de gjorde.

Er der tale om en affaldsmængde på mere end 1 ton er det påkrævet af bygherren at sortere affaldet på stedet i min. følgende fraktioner: • • • • • • • • • •

Natursten, f.eks. granit og flint Uglasseret tegl (mur- og tagsten) Beton Blandinger af materialer fra natursten, uglasseret tegl og beton Jern og metal Gips Stenuld Jord Asfalt Blandinger af beton og asfalt

På kommunens hjemmeside kan du finde en oversigt over grænseværdier for forurenende stoffer, der er gældende for, om det pågældende bygge- og anlægsaffald kan genanvendes. Materialer der overholder grænseværdierne, men som er forurenede skal sorteres separat, så de ikke forringer kvaliteten på de andre fraktioner.


En del byggematerialer kan genbruges direkte til samme eller lignende formål. Følgende materialer kan genanvendes uden tilladelse, hvis de ikke er forurenede. Materialerne a)-d) må desuden bruges som erstatning for primære råstoffer i i bygge- og anlægsarbejder, efter forarbejdning, som fx nedknusning. a) Natursten, f.eks. granit og flint b) Uglasseret tegl (mur- og tagsten) c) Beton d) Blandinger af materialer fra natursten, uglasseret tegl og beton e) Jern og metal f) Gips g) Stenuld

Ved genanvendelse af materialer, der ikke er på denne liste kontakt kommunen.


Den del af affaldet som bygherre ikke selv kan, eller vil, bruge skal overdrages til en godkendt modtager. Det kan f.eks. være:

• Et godkendt anlæg, der behandler materialerne til genanvendelse eller genbrug • En godkendt indsamlingsvirksomhed. • Et kommunalt behandlingsanlæg der er godkendt til at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald • En godkendt forhandler, der køber og sælger affald • Forurenet affald skal behandles efter anvisninger fra kommunen • Farligt affald, der ikke kan genanvendes af et godkendt anlæg henvises til AFLD

Denne modtager skal dog være registreret i affaldsregisteret på www.affaldsregister.ens.dk

Efter affaldet er overtaget, skal bygherre indsende vejesedler med deklaration og adresse, hvor affaldet kom fra.

Hvis du vil vide mere om bygge- og anlægsaffald samt hvordan det skal håndteres henviser vi til: Håndtering af bygge- og anlægsaffald, 4 trin i processen Find den på www.rksk.dk

Videnscenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald www.vhgb.dk Affaldsbekendtgørelsen Find den på www.retsinformation.dk


Inden du kan få en nedrivningstilladelse, skal skemaet ”Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald” udfyldes og indsendes gennem Byg og Miljø. Derudover skal du sende oplysninger om:

• Affaldstyper og anslåede mængder • Hvorvidt de enkelte fraktioner skal genanvendes, forbrændes, deponeres eller til specialbehandling og hvilke godkendte modtageranlæg der benyttes • Det forventede tidspunkt for nedrivningen. • Tidspunkt for kommunens syn af råhus, efter miljøsanering er foretaget

På anmodning fra Ringkøbing-Skjern Kommune, skal der kunne fremvises dokumentation for bortskaffelse af affaldet, bestående af deklarationer og vejesedler. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Birgit Friis-Hauge Land, By og Kultur, Byg og Miljø Affald og Genbrug Telefon 99741091 e-mail: birgit.friis-hauge@rksk.dk

Håndtering af bygge- og anlægsaffald  

En guide til håndtering af bygge- og anlægsaffald for Ringkøbing-Skjern Kommune

Håndtering af bygge- og anlægsaffald  

En guide til håndtering af bygge- og anlægsaffald for Ringkøbing-Skjern Kommune