__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…rsrapport 2019 Regnskab for 2019


Indledning


Forord Tilfredsstillende regnskabsresultat

Fokus på investeringer og udvikling

Regnskabet for 2019 viser, at økonomien fortsat er sund. Med et overskud på 9,5 mio. kr., viser regnskabet en god balance mellem indtægter og udgifter.

Målet for størrelsen af det gennemsnitlige årlige anlægsbudget er øget fra 70 til 110 mio. kr. Der er et særligt fokus på vedligeholdelsen af kapitalen i form af blandt andet veje og bygninger. Der var for 2019 afsat et anlægsbudget på knap 143 mio. kr. En række anlægsindtægter fra Staten, som først er modtaget i 2019, vedrørende tidligere afholdte anlægsudgifter, har været medvirkende til, at det regnskabsmæssige anlægsforbrug endte på knap 108 mio. kr.

Der var budgetteret med et underskud på 53,6 mio. kr. Hovedårsagerne til, at regnskabsresultatet er ca. 63 mio. kr. bedre end det oprindeligt budgetterede er først og fremmest, at anlægsudgifterne er ca. 35 mio. kr. lavere end budgetteret og driftsudgifterne knap 12 mio. kr. lavere end budgetteret. Endvidere er resultatet vedrørende forsyningsvirksomheder ca. 8 mio. kr. bedre end budgetteret.

Der forventes et betydeligt anlægsforbrug i 2020. Der er afsat et anlægsbudget på knap 126 mio. kr. Der udover overføres der anlægsmidler for ca. 111 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedrørende en lang række projekter der har været planlagt til gennemførelse i 2019 og tidligere, men som ikke er færdiggjort.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udgør et overskud på 111 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Hovedårsagen er, at driftsudgifterne er knap 12 mio. kr. lavere end budgetteret.

Der er endvidere fortsat fokus på udvikling af kommunen. Det gælder blandt andet etablering af Lalandia i Søndervig og Naturkraft i Ringkøbing. Naturkraft forventes at åbne til juni 2020, og kommunen har bidraget væsentligt til den betydelige investering i form af anlægskapital, der hovedsageligt er finansieret via udlodninger fra forsyningsselskaber.

Det er i særlig grad beskæftigelsesområdet der er årsagen til, at driftsudgifterne blev lavere end budgetteret. Det er imidlertid også glædeligt, at serviceudgifterne stort set balancerer med det oprindelige budget, hvilket skal ses i sammenhæng med fortsatte udfordringer på det specialiserede sociale område, hvor der også i 2019 har været et merforbrug.

Fremtiden

Driftsoverskuddet af den ordinære virksomhed på 111 mio. kr., kan dække de afholdte anlægsudgifter i 2019 på knap 108 mio. kr. Der er i 2019 optaget lån med knap 37 mio. kr., hvilket er lavere end de afholdte udgifter til afdrag på lån, der har udgjort knap 50 mio. kr. Det optagne lån i 2019 vedrører afholdte anlægsudgifter i 2018. Der forventes optaget et lån på ca. 56,5 mio. kr. i foråret 2020 vedrørende afholdte anlægsudgifter i 2019. Byrådets mål om en skattefinansieret kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. ved årets udgang er opfyldt, da den skattefinansierede kassebeholdning udgør ca. 223 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Den aktuelle krise med Covid-19 gør, at der må forventes betydelige samfundsøkonomiske udfordringer den kommende tid. Det gælder ikke mindst for erhvervslivet og på arbejdsmarkedet med stigende ledighed til følge. Situationen betyder, at der vil være fokus på, at kommunerne fremrykker anlægsinvesteringer med henblik på, at medvirke til at afbøde konsekvenserne for erhvervslivet. Kommunens fremtidige økonomi er endvidere meget afhængig af, hvordan resultatet af de igangværende forhandlinger mellem folketingets partier omkring en udligningsreform for kommunerne ender. Samlet set er den fremtidige økonomiske situation for kommunen, i betragtning af ovennævnte forhold, lige nu usikre. Ringkøbing-Skjern Kommune, april 2020 Hans Østergaard Borgmester


Kommuneoplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Redaktion Ringkøbing-Skjern Kommune Viden& Strategi, økonomi Marts 2020

Telefon 99 74 19 89 Hjemmeside:.. www.rksk.dk E-mail:………… post@rksk.dk

Regnskabsår 1. januar – 31. december 2019

Jens-Peter Hegelund Jensen, Kommunaldirektør Anette Ørbæk Andersen, Direktør Flemming Juel-Nielsen, Direktør

Revision:

Kommunalbestyrelse: Hans Østergaard (V) Kristian Andersen (K) Søren Elbæk (A) Lennart Qvist (C) Jakob Agerbo (V) Jens Erik Damgaard (K) Trine Ørskov (A) Erik Viborg (V) Pia Vestergaard (F) Svend Boye Thomsen (Løsgænger) Hans Pedersen (K) Linda Nielsen (A) Kristian Bøgsted (O) Bjarne Svendsen (V) Hanne Simonsen (K)

Direktion:

Irene Lund Pedersen (A) Ole Nyholm Knudsen (V) Niels Rasmussen (F) Lise Juhl Hansen (V) Jesper Lærke (J) John G. Christensen (A) Iver Enevoldsen (V) Gitte Kjeldsen (V) Benjamin Morthorst (K) (Orlov) Helge Albertsen (A) Jørgen Byskov (O) Jørgen Rabjerg (F) Jens S. Højland (V) Henrik Andersen (K) Enok Linde (K)

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Arosgaarden, Åboulevarden 31 8100 Aarhus C


Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal 1.000 kr. ( - = indtægt) Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg

Hoved- og nøgletal

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Budget

2017

2018

2019

2020

-152.504 -42.345 -15.346 11.983

-88.702 2.758 -8.253 4.833

-89.052 24.315 -9.691 2.340

1.699.532 3.011.819 2.006 45.950 125.026 139.261 142.379 5.165.972

1.708.723 3.042.422 1.841 45.252 47.783 136.941 149.980 5.132.943

1.674.457 3.059.468 423 44.780 52.550 137.467 120.398 5.089.544

-3.562.236 -359.436 -942.467 -367.637 -53.700 -248.133 -5.165.972

-3.370.732 -585.393 -918.666 -351.069 -52.740 -205.413 -5.132.943

-3.277.390 -601.591 -964.601 -333.508 -50.807 -195.155 -5.089.544

308.836 52.544

327.009 96.356

336.819 139.816

5.418

5.744

5.951

Langfristet gæld total pr. indbygger (kr.) Langfristet alm. gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld vedr. ældreboliger (kr.)

-16.533 -10.084 -6.449

-16.137 -9.970 -6.167

-17.044 -11.151 -5.893

Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr indbygger (kr.) regnskab Udskrivningsprocent kommuneskat * gennemsn. Grundskyldspromille, øvrige ejendomme Grundskyldspromille, landbrug

153.941 25,00 31,00 7,20

158.949 25,00 31,00 7,20

157.916 25,00 31,00 7,20

57.005

56.930

56.594

Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt (9.80-9.84) Finansielle anlægsaktiver (9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) Varebeholdninger (9.86) Værdipapirer (9.20) Tilgodehavender (9.12-9.19) Omsætningsaktiver til salg (9.87) Likvide beholdninger (9.01-9.05 + 9.07-9.11) Aktiver total Balance, passiver Egenkapital (9.91-9.99) Hensatte forpligtigelser (9.90) Langfristet gæld (9.63-9.79) - heraf ældreboliger Nettogæld, fonds, legater, deposita m.v. (9.46-9.49) Kortfristet gæld (9.50-9.62) Passiver total Gens.likviditet Kassekreditreglen (excl.deponering) Deponerede midler, ultimo året Gns.likviditet -excl.deponering- pr. indbygger (kr.)

Indbyggertal ultimo året

-60.955 66.154 -3.347 29.245

164.930 25,00 31,00 7,20


Regnskab


Resultatopgørelse 1.000 kr. (- = indtægter)

Budget 2019

Korrigeret budget

Regnskab 2019

A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v.

-2.670.045 -925.371

-2.670.045 -935.428

-2.669.058 -909.414

Indtægter i alt

-3.595.416

-3.605.473

-3.578.472

Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget

390.611 1.031.682 823.857 131.608 997.272 84.820 35.010

396.403 1.059.096 828.031 138.341 1.029.495 93.226 80.400

364.123 1.048.371 816.543 125.880 1.008.260 82.018 38.197

Driftsudgifter i alt

3.494.860

3.624.992

3.483.391

-100.556

19.519

-95.080

10.509

6.578

-15.972

0

0

-22.000

-90.047

26.097

-111.052

32.666 10.337 0 60.290 35.130 4.401 0

140.855 24.276 0 62.974 61.993 6.725 1.000

51.461 11.755 0 26.536 13.769 4.178 0

142.824

297.823

107.700

-2.970 2.970

-15.509 0

-3.628 4.823

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Resultatopgørelse

Driftsresultat før finansiering Renter m.v. Heraf: Udlodning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget (ekskl. jordforsyning) Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord incl. byggemodning Jordforsyning i alt

0

-15.509

1.195

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

52.777

308.411

-2.157

B. Forsyningsvirksomheder Drift (udgifter - indtægter) Ordinære anlæg (udgifter - indtægter)

-3.728 4.550

-3.723 11.343

-9.691 2.340

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED C. RESULTAT I ALT (A+B)

822

7.620

-7.351

53.599

316.031

-9.508


Bemærkninger til resultatopgørelsen Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er knap 17 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, og 27 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Faldet i indtægter, skyldes hovedsageligt, at statsafgift af udlodninger fra forsyningsselskaber er blevet modregnet af Staten i bloktilskuddet Driftsudgifterne er 141,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2018. Der forventes overført 148,8 mio. kr. til 2020 vedrørende aftaleenheder, vækstpuljer mv. Driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er godt 32 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2018. Der forventes overført 27,7 mio. kr. til 2020. På Social- og Sundhedsudvalgets område er driftsudgifterne 10,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2018. Der forventes overført 20,8 mio. kr. til 2020. På områder uden overførselsadgang har der været merforbrug indenfor Handicap og Psykiatri, særligt en række dyre enkeltsager. Beskæftigelsesudvalget har haft et mindre forbrug på 11,5 mio. kr. Der forventes overført 5,4 mio. kr. til 2020. Teknik- og Miljøudvalget har et mindre forbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hele beløbet forventes overført til 2020, da der er overførselsadgang på alle udvalgets områder. Driftsudgifterne på Børne- og Familieudvalgets område er 21,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2018. Der forventes overført 25,8 mio. kr. til 2020 vedrørende primært aftaleenheder. På områder uden overførselsadgang, har der været et merforbrug til anbringelser af børn og unge.

Der er et mindre forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område med 11,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overførselsadgang på alle udvalgets områder, hvorfor hele beløbet forventes overført. Erhvervs- og Vækstudvalget har haft et mindre forbrug på 42,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2018. Afvigelsen skyldes primært, at der blev overført 43 mio. kr. fra 2018 vedrørende vækstpuljerne. Der forventes overført godt 45 mio. kr. til 2020 hvoraf godt 37 mio. kr. vedrører vækstpuljerne. Udgiftsforbruget på anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Af større projekter kan nævnes IT-strategi, kajanlæg og broer- Stauning Havn, ensretning ved skolevænget-Nygade i Ringkøbing, kystsikring Vesterhavet, Specialdaghjem i Skjern Seniorcenter samt anlægstilskud til Naturkraft. På forsyningsområdet er de største anlægsudgifter blandt andet til ny genbrugsplads i Tarm samt renovering af genbrugspladsen i Lem.


Balancen Pr. 31. december 2019 AKTIVER

1.000 kr. Ultimosaldo 2018

Ultimosaldo 2019

Ændring

PASSIVER

ANLÆGSAKTIVER: Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84) Grunde Bygninger Tekniske anlæg og maskiner m.v. Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle anlægsaktiver (fkt. 9.85) Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyning (gæld) Aktiver vedrørende fonds, legater, deposita m.v. ANLÆGSAKTIVER I ALT

1.708.723 225.956 1.357.486 38.130 5.393 81.759

-34.266 -1.040 5.501 7.915 402 -47.044

1.674.457 224.916 1.362.987 46.044 5.795 34.715

0

0

0

3.042.422 3.021.775 -29.707 50.354

17.046 26.248 -7.351 -1.851

3.059.468 3.048.023 -37.058 48.504

4.751.146

-17.220

4.733.926

OMSÆTNINGSAKTIVER: Varebeholdninger (fkt. 9.86) Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87) Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19) Værdipapirer (fkt. 9.20) Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11) OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

Pr. 31. december 2019

1.841 136.941 47.783 45.252 149.980

-1.418 526 4.767 -473 -29.582

423 137.467 52.550 44.780 120.398

381.798

-26.179

355.618

5.132.943

-43.399

5.089.544

EGENKAPITAL I ALT (FKT. 9.91-9.99) Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivning Balancekonto

1.000 kr. Ultimosaldo 2018

Ændring

Ultimosaldo 2019

-3.370.732 -47.435 -122.007 -1.678.063 0 -1.523.226

93.342 -1.391 3.203 33.345 0 58.184

-3.277.390 -48.826 -118.803 -1.644.719 0 -1.465.042

-585.393

-16.198

-601.591

-918.666 -52.740 -205.413

-45.936 1.933 10.258

-964.601 -50.807 -195.155

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

-1.176.818

-33.745

-1.210.563

PASSIVER I ALT

-5.132.943

43.399

-5.089.544

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT (FKT. 9.90) GÆLDSFORPLIGTELSER: Langfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.63-9.79) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (fkt. 9.46-9.49) Kortfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.50-9.62)


Bemærkninger til balancen Materielle anlægsaktiver viser værdien af kommunens grunde, bygninger og inventar opgjort med udgangspunkt i de retningslinjer for værdiansættelser, som byrådet har godkendt. I posten for finansielle anlægsaktiver er opgjort værdien af blandt andet aktier i forsyningsselskaber og indskudskapital i forskellige fælleskommunale virksomheder. Herudover er det beløb, som kommunen regnskabsteknisk skal deponere i forbindelse med modtaget udlodning mv. indeholdt i posten med et beløb på ca. 140 mio. kr. Omsætningsaktiver / Fysiske anlæg til salg viser værdien af usolgte grunde fra de kommunale udstykningsområder. Omsætningsaktiver / Tilgodehavender er anført med ca. 52 mio. kr., hvilket er en forøgelse med ca.5 mio. kr. i forhold til 2018. I det opgjorte beløb er indeholdt periodeafgrænsningsposter med det efterfølgende regnskabsår. Det vil sige registrering af udgifter og indtægter, der vedrører det gamle regnskabsår, men hvor afregning først finder sted efter 31. december. Der vil derfor kunne forekomme store udsving i forhold til de tidligere regnskabsår. Omsætningsaktiver / Likvide aktiver udgør ved regnskabsårets udløb ca. 120 mio. kr. Hertil kan lægges de beløb, der regnskabsteknisk er posteret som deponerede beløb, ca. 140 mio. kr., således at den reelle likviditet ved udgangen af 2019 udgør ca. 260 mio. kr. Af dette beløb vedrører dog ca. 37 mio. kr. forsyningsområdet, således at den skattefinansierede kassebeholdning udgør ca. 223 mio. kr. Egenkapitalen viser forskellen mellem kommunens aktiver og passiver. Ved udgangen af 2019 var aktiverne ca. 3,3 mia. kr. større end passiverne. Dette er et fald på ca. 0,1 mia. kr., der hovedsagelig kan henføres til en ny regnskabsmæssig forpligtelse i form af de indefrosne feriepenge, som kommunens ansatte har optjent i perioden 1/9 – 31/12 2019, og som kommunen senere skal afregne til ATP, der administrerer denne ordning.

Hensatte forpligtelser på 601 mio. kr. udgør blandt andet en aktuarmæssige beregning af den forpligtelse på ca. 465 mio. kr., som kommunen har overfor nuværende og kommende tjenestemandspensionister. Herudover er der hensat beløb på ca. 136 mio. kr. til imødegåelse af fremtidige arbejdsskadessager. Langfristede gældsforpligtelser på ca. 0,9 mia. kr. kan opgøres i nedenstående hovedområder: • Almindelige kommunale lån, hvor låneoptagelsen er sket med baggrund i de retningslinjer, som er gældende for kommunal gældssætning. Der er i 2019 optaget nye lån for ca. 36 mio. kr. og betalt afdrag med ca. 32 mio. kr., således at restgælden ved udgangen af 2019 kan opgøres til ca. 492 mio. kr. • Den gæld, der kan henføres til selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunen, jfr. den såkaldte Holmsland-model, skal også indregnes i kommunens regnskab. Dette beløb udgør ca. 59 mio. kr. • Som en ny post er der i 2019 noteret en gældsforpligtelse på ca. 59 mio. kr. vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler. Dette beløb vedrører feriepenge, som kommunens ansatte i perioden 1/9 – 31/12 2019 har optjent, men som først kommer til udbetaling på et senere tidspunkt. Der vil i 2020 også ske indefrysning af de feriemidler, som de ansatte optjener i perioden 1/1 – 31/8 2020. • For så vidt angår lån til ældreboliger er disse indregnet med en restgæld på 333 mio. kr. Lånene optages i forbindelse med færdiggørelsen af de respektive boliger. Der er i 2019 ikke optaget nye ældreboliglån. Ydelser på lånene indregnes i den husleje, der opkræves hos beboerne, og lånene skal derfor i princippet ”hvile i sig selv”. Som ordinære afdrag på ældreboliglån er udgiftsført ca. 17 mio. kr. i 2019. • Endelig er også indeholdt den beregnede gældsforpligtelse med udgangspunkt i etablerede leasingkontrakter. Dette beløb udgør ca. 22 mio. kr. Kortfristet gæld viser bl.a. mellemværendet med kommunens leverandører samt regnskabstekniske poster vedrørende forskellige mellemregningsforhold.


Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. Ifølge Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser samt bestemmelserne i Ringkøbing-Skjern Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal der udarbejdes en særlig oversigt over afsluttede anlægsprojekter til byrådets godkendelse. Der skal alene udarbejdes særlige opgørelser for så vidt angår anlægsprojekter med en samlet anlægssum på over 2 mio. kr. I opgørelsen vises de samlede udgifter til det pågældende anlægsarbejde, uanset i hvilket regnskabsår udgifterne er registreret. De afholdte udgifter for et givent projekt sammenholdes med den tilhørende anlægsbevilling. Princippet i anlægsbevillinger er, at disse er flerårige, medens driftsbevillinger er 1-årige. De regnskabsmæssige udgifter til anlægsprojekter kan derfor være registreret over flere regnskabsår, og de årlige anlægsudgifter har derfor også været præsenteret for byrådet i forbindelse med den almindelige regnskabsafslutning for de pågældende regnskabsår. Ved den aktuelle forelæggelse kan der således være tale om opsummering af udgifter fra flere tidligere regnskabsår. Regnskabsaflæggelsen for anlægsprojekter vedrørende ældre- og handicapboliger er undergivet særlige procedurekrav, hvorfor disse anlægsprojekter bliver forelagt byrådet til godkendelse (skema C) efterhånden som anlægsarbejdet afsluttes. Sådanne anlægsprojekter er derfor ikke indeholdt i den aktuelle opgørelse. Samlet set er der uforbrugte midler på 861.095 kr., der er tilfaldet kassen.

Ultim o saldo 2019

Total anlægsbevilling

Rest Anlægsbevilling

Økonom iudvalget Etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler

2620000045

5.928.841

6.096.000

167.159

Stauning Skole - Energirenovering

2612070011

2.356.400

2.016.000

-340.400

Ved Fjorden 6 - renovering af murværk mv.

2622000057

2.807.675

2.808.000

325

Skjern Seniorcenter

2615000059

21.739.802

21.550.000

-189.802

Køb af hjemmeplejebiler 2019

2615000069

3.017.723

4.150.000

1.132.277

Specialdaghjem i Skjern Seniorcenter

2615000078

3.954.987

3.955.000

13

Pavilloner ved Rosengården

2616000035

7.208.296

7.208.000

-296

Social- og Sundheds udvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ny genbrugsplads i Tarm

2612250006

9.540.067

9.541.000

933

Renovering af Lem Genbrugsplads

2612250008

2.179.211

2.179.000

-211

Videbæk Genbrugsplads - udvidelse og ombygning 2612250003

3.755.245

3.721.000

-34.245

LED-udskiftning i Videbæk By

2612100106

3.708.713

3.739.000

30.287

Udskiftning gadelys til LED armaturer

2612100076

13.821.614

13.822.000

386

Renovering Klitvej mellem Søndervig og Hv. Sande

2612100125

4.026.740

4.027.000

260

2619000035

4.169.591

4.264.000

94.409

Børne- og Fam ilieudvalget Oprettelse af vuggestueafdelinger

Total

861.095


Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser finansieringen bag årets resultat. Ifølge resultatopgørelsen blev årets resultat et overskud på 9,5 mio. kr., fordelt med 2,1 mio. kr. på det skattefinansierede område og 7,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Finansieringsoversigt

Den likvide beholdning ved årets udgang er opgjort til 120,4 mio. kr. Hertil kommer et beløb på 139,8 mio. kr., der jfr. lånebekendtgørelsen er deponeret, således at den reelle kassebeholdning ved udløbet af 2019 udgør ca. 260,2 mio. kr.

Likvide beholdninger primo

163.027

149.980

149.980

Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse i øvrigt Indgåede afdrag på pantebreve Kursreguleringer

-53.599 45.000 298 0

-316.031 144.500 298 0

9.508 36.707 308 -1.981

Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Yderligere deponering Indskud i støttet byggeri Kapitalindskud i Karup Lufthavn Udlodning HMN Naturgas mv. Kapitalindskud i Ringkøbing K Udlån vedr. indefrysning mv. vedr. ejendomsskat

-51.353 0 -500 -439 26.000 0 -1.000

-49.768 0 -3.515 -439 26.000 -3.650 -1.000

-49.701 -43.460 -296 -439 52.234 -3.650 -15.260

68

68

-13.552

127.502

-53.557

120.398

På budgetlægningstidspunktet var den regnskabsmæssige kassebeholdning ved slutningen af 2019 forudsat at blive ca. 127 mio. kr., medens den faktisk opgjorte likvide beholdning jfr. figuren udgør 120 mio. kr. Den væsentligste netto- påvirkning af likviditeten har været modtaget udlodning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning med 22,0 mio. kr., der indgå som en del af årets resultat. Herudover har salg af en del af HMN Naturgas indbragt 52,2 mio. kr. Som konsekvens af disse udlodninger har kommunen –jfr. Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser, måttet deponere ca. 55,0 mio. kr., således at likviditetspåvirkningen i 2019 har været en netto-tilgang på 19,2 mio. kr. I forbindelse med gennemførelse af ny lovgivning bliver stigninger i grundejernes kommunale grundskyld midlertidigt indefrosset fra og med 2018. Som følge heraf er kommunens likviditet i 2019 påvirket negativt med ca. 14,6 mio. kr. For så vidt angår låneoptagelse er der i regnskab 2019 registreret 36,7 mio. kr. Dette beløb vedrører udnyttelse af 2018-lånerammen.

(1.000 kr.)

Øvrige finansforskydninger: Øvrige finansforskydninger Likvide beholdninger ultimo

Budget

Korrigeret

Regnskab

2019

budget

2019


Personaleoversigt I 2019 var der 3.596 fuldtidsansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune, inklusiv særlige ansættelsesformer. Dette er et fald på 14 fuldtidsansatte i forhold til 2018. Når der ses bort fra særlige ansættelsesformer som flexjob, jobtræning mv. var antallet af fuldtidsstillinger i 2019 på 3.471. Indenfor ”Undervisning og kultur” ses den største afvigelse med et fald på 29 fuldtidsstillinger fra 2018 til 2019. De største afvigelser herunder findes indenfor folkeskolen og skolefritidsordningerne, hvor der indenfor folkeskolerne har været et fald fra 2018 til 2019 på godt 22 fuldtidsstillinger, mens der indenfor skolefritidsordninger har været et fald på godt fem fuldtidsstillinger. Afvigelserne skal ses i lyset af et fald på 165 folkeskoleelever i løbet af skoleåret 2018/2019. Stigningen på 12 fuldtidsstillinger indenfor ”Sociale opgaver og beskæftigelse” skyldes flere forskellige forhold. På de øvrige områder er der sket mindre ændringer i antallet af fuldtidsstillinger fra 2018 til 2019.

Personaleoversigt Ansættelsesområde

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Total Heraf særlige ansættelsesformer, flexjob, jobtræning

Fuldtidsansatte 2018

Fuldtidsansatte 2019

11 31 65 932 92 2.031 448 3.610

11 33 62 903 96 2.043 447 3.596

122

125

Lønbeløb 1.000 kr 4.981 14.483 26.033 457.898 47.654 902.237 252.553 1.705.838


Almindelige kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2019 Emne

Forpligtelse pr. 31/12-2019

AFLD I/S

Bemærkninger

2.391.400

Andelshaverne hæfter over for selskabet (indirekte hæftelse) for opfyldelsen af selskabets forpligtelser, således at hæftelsen i det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles i forhold til deponerede affaldsmængder i kalenderårene 20062008. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 10,87% af kr. 22.000.000.

576.997.344

Der er solidarisk hæftelse overfor selskabet af alle tilsluttede kommuner, hvorfor det noterede beløb er den totale gæld. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af dette beløb udgør kr. 34.935.680.

Energnist (affaldsforbrænding)

Brand & Redning Midt/Vest I/S

Kautions- og garantiforpligtelser

27.910.457

Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune hæfter solidarisk overfor Kommuneleasing.

Kommuneleasing

100.727.562

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter solidarisk overfor Kommuneleasing.

Kommunekredit

100.208.775

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter solidarisk overfor Kommunekredit.

Kommuneleasing Midttrafik, Busselskabet Århus Sporveje

Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) Kommunekredit

1.688.838.091

Soldiarisk hæftelse, i alt

2.497.073.629

Øvrige forpligtelser Varmeværker: Kommunekredit

136.608.074

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S: Kommunekredit

20.145.837

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S: Kommunekredit

27.355.418

Ringkøbing-Skjern Vand: Kommunekredit

150.004.049

Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S: Kommunekredit

15.421.330

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S: Kommunekredit

37.436.668

Solidarisk hæftelse for fire lån udstedt af Kommunekredit.


Emne Højmark Vandværk A.m.b.A.: Kommunekredit Energnist I/S: Kommunekredit Idrætscentre og -haller samt vandrerhjem: Ringk øbing og Omegns Firmaidræt Vestjysk Bank Nordea Ringkjøbing Landbobank Nykredit DSI Idrætscentret i Tarm Nykredit Kommunekredit Borris Sports-og Kulturcenter Skjern Bank Ringk øbing-Sk jern Kulturcenter Kommunekredit Ræk k er Mølle Hallen Kommunekredit Videbæk Idræts- og Fritidscenter Kommunekredit Spjald Fritidscenter Kommunekredit Ringk øbing Vandrerhjem BRFkredit Arbejdsmarkedets Feriefond

Forpligtelse pr. 31/12-2019 1.181.302 197.356.429

187.193 93.602 975.486 10.722.837 7.608.388 8.012.431 197.175 12.911.954 1.080.713 10.097.224

Emne Ringkøbing-Skjern Boligforening Kommunekredit Land, By og Kultur samt Service og Digitalisering, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommuneleasing, operationel leasing Ringkøbing Plejehjem Kommunekredit Hvide Sande Havn Kommunekredit

591.330 3.000.000

12.270.084

306.420 4.521.636 71.343.914

Øvrige forpligtelser, i alt

730.020.979

Garantier vedr. almennyttigt boligbyggeri mv. Stats- og statsgaranterede lån: Med regaranti: Realkredit Danmark Nykredit Jyske Realkredit LR Realkredit A/S

3.528.986 349.261.875 19.811.886 40.655.581

Uden regaranti: Realkredit Danmark Nykredit Jyske Realkredit LR Realkredit A/S Boligbyggeri mv., i alt TOTAL

591.487

Forpligtelse pr. 31/12-2019

Heraf: Soldiarisk hæftelse Boligbyggeri mv. Øvrige forpligtelser

61.585.362 82.384.664 29.096.041 26.147.372 612.471.767 3.839.566.375 2.497.073.629 612.471.767 730.020.979 3.839.566.375


Debitor Øvrige: Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Eventualrettigheder

Fortegnelse over eventualrettigheder pr. 31-12-2019 Eventualrettigheder er kendetegnet ved, at kommunen har en fordring mod en given debitor. Fordringen bliver førs t effektueret, hvis en særlig begivenhed indtræffer, f.eks. salg af bygning, eller bygningens overgang til andet formål.

Debitor Skoler: Den selvejende institution, Hover-Tors ted Friskole

Bemærkninger, herunder oplysninger om eventuel sikkerhedsstillelse

Såfremt s kødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Bemærkninger, herunder oplysninger om eventuel sikkerhedsstillelse Pantebrev af marts 1992. Forfalder til fuld indfrielse, hvis den pants atte ejendom overgår til anden anvendelse eller, hvis den selvejende institution Fiskeriets Hus ophører med at eksistere (100.000 kr.).

Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Gældsbrev af 10. september 1997.Forfalder til fuld indfrielse uden opsigelse straks hvis institutionens formål ændres eller institutionen opløses, hvis institutionen ophører med at drive aktivitetshus/museum og ved salg af den selvejende institution Fiskeriets Hus faste ejendom (200.000 kr.).

Fonden "Smedenes Hus"

Pantebrev af 19. marts 1992. Forfalder til omgående indfrielse ved salg af de pantsatte ejendomme, ved ejendommenes overgang til anden anvendelse eller hvis fonden "Smedenes Hus" ophører med at eksistere (300.000 kr.).

Mus eumsforeningen for Ringkjøbing og Omegn

Pantebrev af 30. maj 1973. Kan opsiges til udbetaling, såfremt det pantsatte overgår til andet formål (40.000 kr.).

Den selvejende institution, Dansk Veteranflys amling

Pantebrev af 19. januar 1991. Forfalder til indfrielse uden vars el, hvis institutionen ophører med at eksistere eller ejendommen afhændes eller overgår til andet formål.'(150.000 kr.).

Den selvejende institution, Dansk Veteranflys amling

Gældsbrev af 27. februar 2006 (Ringkjøbing Amt). Forfalder til indfrielse uden varsel, hvis institutionen ophører med at eksistere, eller ejendommen afhændes eller overgår til andet formål (4,0 mio. kr.).

Brejninggård Efterskole, Spjald

Gældsbrev af 29. juli 1976 til afløs ning af pantebrev af 6. juni 1946 (3.000 kr.).

Fjordvang Skolegård, Velling, Ringkøbing

Gældsbrev af 23. juni 1976 til afløsning af pantebrev af 29. maj 1947 (3.000 kr.).

Ringkøbing Kommune, scene i Vesterhavs-Hallen

Gældsbrev af 18. januar 1983 på 150.000 kr. vedrørende lån til scenebyggeri. Nedskrevet til 75.000 kr. i 1993 (75.000 kr.).

Fonden Smedenes Hus, Lem

Gældsbrev af 18. august 2004 (470.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Gældsbrev af 14. januar 2005 (600.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Den selvejende institution, Velling Fris kole

Såfremt s kødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Den selvejende institution, Ølstrup Friskole

Såfremt s kødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening

Gældsbrev af 15. juni 2017 (500.000 kr.). Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder straks til betaling ved Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening's videresalg af ejendommen matr.nr. 183c Tarm By, Egvad, beliggende Søparken 15, 6880 Tarm. (Pendlerhus 1).

Den selvejende institution, Stadil-Vedersø Friskole

Såfremt køber/Stadil-Vedersø Fris kole ophører med at drive undervisningsvirksomhed eller ønsker at sælge ejendommen, s kal denne tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris tals reguleret købesum på 950.000 kr. Købesummen reguleres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset pr. overdragelsesdagen, dvs. aug. 2014. Såfremt nettoprisindekset ophører, anvendes udviklingen i et andet tilsvarende indekstal. Til købes ummen skal lægges værdien af dokumenterede forbedringer og lignende sket efter overdragelsen. Ringkøbing-Skjern Kommune afholder alle omkostninger i forbindelse med en eventuel tilbages kødning.

No Sogneforening

Gældsbrev af 12. oktober 2017 (300.000 kr.). Lånet, til hel eller delvis omfugning af No Aktivitetshus, forfalder til betaling hvis ejendommen No Aktivitetshus, Lybækvej 12E, No, 6950 Ringkøbing afhændes eller overgår til anden anvendelse end aktivitetshus. Desuden forfalder beløbet til betaling, hvis omfugningen ikke gennemføres som aftalt.

Uddannels escenter, Ringkøbing-Skjern (Skjern Tekniske Skole)

29/3-1993 - Engangstils kud på s ærligt aftalte vilkår (2.750.000,00 kr.)


Værdien af aktier, andelsbeviser m.v. pr. 31-12-2019 (1.000 kr.)

Aktier- og andelsbeviser

02 Indskudskapital 003 Naturgas Midt Nord I/S (HMN) 010 Ringkøbing-Skjern Erhvervsudvikling 016 Sampension 017 Vestjydsk Andel 020 Brand & Redning 04 Aktier 001 Spjald Flyveplads 002 Midtjyllands Lufthavn 004 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 006 Messecenter Herning 008 Ringkøbing K TOTAL

Kommunens ejerandel

Selskabets egenkapital

Beløb

3,731% 19,355% 0,625% 0,003%

788.600 290 3.616.000 883.420 18.161

29.423 56 22.600 30 5.993

50,139% 7,321% 100,000% 1,142% 25,000%

132 17.339 2.773.071 133.223 66.279

66 2.091 2.773.071 1.522 20.375

8.296.514

2.855.227

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Regnskab 2019 - Årsrapport  

Regnskab 2019

Regnskab 2019 - Årsrapport  

Regnskab 2019

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded