__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…rsrapport 2018 // Regnskab for 2018

www.rksk.dk


Læsevejledning ÅRSRAPPORT 2018 Ringkøbing-Skjern Kommune præsenterer i denne rapport kommunens regnskab for 2018. Rapporten er delt i tre: • INDLEDNING; der i kort format giver det overordnede billede af årets økonomiske resultater samt kommunes strukturelle nøgletal. • BERETNING: der på udvalgsniveau giver et læsevenligt overblik over kommunens væsentligste aktiviteter, der er opnået i løbet af året. • REGNSKAB; der indeholder oversigter over kommunens regnskabstal med tilhørende noter, herunder kommunens regnskabspraksis. God læselyst.

.................... Ringkøbing–Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Telefon 99 74 19 89 www.rksk.dk Redaktion Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi, økonomi Marts 2019

Regnskabsår 1. januar - 31. december 2018. Forsidebillede: Naturbydelen Ringkøbing K

2

ÅRSRAPPORT 2018


Indhold Indledning 5 • Forord 6 • Kommuneoplysninger 7 • Organisationsdiagram 8 • Vision 9 • Den økonomiske beretning 10 • Forventninger til fremtiden 12 • Hoved- og Nøgletal 13 • Strukturelle nøgletal 14 Beretning 15 • Økonomiudvalget 16 • Erhvervs- og Vækstudvalget 19 • Social- og Sundhedsudvalget 21 • Beskæftigelsesudvalget 24 • Teknik- og Miljøudvalget 25 • Børne- og Familieudvalget 28 • Kultur- og Fritidsudvalget 31 Regnskab 33 • Resultatopgørelse 34 • Bemærkninger til resultatopgørelsen 38 • Balancen 39 • Bemærkninger til balancen 43 • Finansieringsoversigt 44 • Personaleoversigt 45 • Kautions- og garantiforpligtelser 46 • Eventualrettigheder 48 • Aktier og andelsbeviser 49 • Anvendt regnskabspraksis 50

ÅRSRAPPORT 2018

3


4

Ã…RSRAPPORT 2018


INDLEDNING

Ã…RSRAPPORT 2018

5


Forord Et tilfredsstillende regnskabsresultat Regnskabet for 2018 viser, at økonomien fortsat er sund. Med et overskud på 6,2 mio. kr., viser regnskabet god balance mellem indtægter og udgifter, ligesom overskuddet ligger tæt på det budgetterede overskud på 8,7 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed med 94,2 mio. kr., hvilket er godt 20 mio. kr. lavere end budgetteret. Der har i 2018 været et stort budgetoverskud vedrørende beskæftigelsesområdet, som imidlertid modsvares fuldt ud af tilbagebetalinger til Staten vedrørende beskæftigelsestilskud og bloktilskud. Driftsregnskabet er der udover præget af fortsatte udfordringer på det specialiserede område, særlig specialundervisning og anbringelse af børn og unge. Byrådet har som mål, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed skal kunne dække de skattefinansierede anlægsudgifter samt afdrag på lån. Anlægsudgifterne og afdrag på lån overstiger i 2018 driftsoverskuddet. Balancen i regnskabet er opnået gennem indtægter fra udlodninger og lånoptagelse, der sammen med driftsoverskuddet, kan finansiere anlægsudgifterne og afdrag på lån. Byrådets mål om en skattefinansieret kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. ultimo året, er også opfyldt med regnskabsresultatet for 2018, idet kassebeholdningen ved årets udgang udgør knap 217 mio. kr.

Fokus på vækst og udvikling Byrådet har et fortsat stort fokus på, at der skabes vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern kommune. Derfor er der også afsat en årlig vækstpulje, hvor hovedsigtet er, at øge antallet af arbejdspladser og antallet af indbyggere.

6

Vækstpuljens midler bliver anvendt til at støtte initiativer i relation til øget bosætning, erhvervsmæssig udvikling, uddannelsestiltag og udvikling inden for turismen. Den lave ledighed – der hører til de laveste blandt de 98 kommuner – hænger sammen med væksten i antallet af arbejdspladser på det private arbejdsmarked, og påvirker kommunens økonomi i gunstig retning.Væksten i antallet af arbejdspladser har endvidere påvirket bosætningen, idet efterspørgslen efter arbejdskraft har medført, at der de senere år er flyttet mange østeuropæere til kommunen. Det er endvidere et godt tegn, at der i 2018 har været flere tilflyttere til kommunen end fraflyttere. Det gælder ikke mindst en nettotilgang blandt de 25 – 34 årige samt børn i aldersgruppen 0 – 4 årige. Det vidner om, at børnefamilier ser gode muligheder i Ringkøbing-Skjern kommune, hvilket har været understøttet af kommunens indsats for at tiltrække og fastholde unge tilflyttere ved bl.a., at støtte en aktiv erhvervsudvikling og landdistriktsudvikling. Et stort behov set med fremtidens briller er, at Folketinget får skabt et tilskuds- og udligningssystem der lever op til formålet om, at alle kommuner skal kunne levere en nogenlunde ens service til borgerne for en nogenlunde ens skatteudskrivning. Det er helt afgørende for kommunens økonomiske situation og muligheder fremadrettet. Ringkøbing-Skjern Kommune, april 2019 Hans Østergaard Borgmester

ÅRSRAPPORT 2018


Kommuneoplysninger Ringkøbing–Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Hjemmeside: .... www.rksk.dk E-mail: ................ post@rksk.dk

Kommunalbestyrelse

Hans Østergaard (V) Kristian Andersen (K) Søren Elbæk (A) Lennart Qvist (Løsgænger) Jakob Agerbo (V) Jens Erik Damgaard (K) Trine Ørskov (A) Erik Viborg (V) Pia Vestergaard (F) Svend Boye Thomsen (V) Hans Pedersen (K) Linda Nielsen (A) Kristian Bøgsted (O) Bjarne Svendsen (V) Hanne Simonsen (K) Irene Lund Pedersen (A) Ole Nyholm Knudsen (V) Niels Rasmussen (F) Lise Juhl Hansen (V) Jesper Lærke (J) John G. Christensen (A) Iver Enevoldsen (V) Gitte Kjeldsen (V) Benjamin Morthorst (K) Helge Albertsen (A) Jørgen Byskov (O) Jørgen Rabjerg (F) Jens S. Højland (V) Henrik Andersen (K)

Direktion

Jens-Peter Hegelund Jensen, kommunaldirektør Anette Ørbæk Andersen, direktør Flemming Juel-Nielsen, direktør

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Arosgaarden, Åboulevarden 31 8100 Aarhus C.

ÅRSRAPPORT 2018

7


8

Marts 2018

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdomsskolen

5 selvejende daginstitutioner

Specialskoler • Rindum Kjærgaard • Skjernåskolen

15 Enhedsledelser • 9 skoler • 11 daginstitutioner • 5 dagplejegrupper

13 Helhedsledelser • 13 skoler • 14 daginstitutioner • 8 dagplejegrupper

Dagtilbud og Undervisning

Jura og Forhandling

Analyse

Tandplejen

Sundhedsplejen

PPR

Familiecentret

Socialrådgivningen

Kompetencetecenter Ringkøbing • Ny i Danmark

Kompetencecenter Skjern • Mentorkorps

Social og Integration

Ydelseskontor

Sygedagpenge Opfølgning og Job på Særlige Vilkår

Kontanthjælp - Særlig Indsats • Virksomhedscentre • Unge på Broen

Jobklar • Virksomhedsservice • Jobbutik/Reception

Beskæftigelse

Løn og Personale

Ekstern Udvikling

Børn og Familie

HR-udvikling

Intern Udvikling og Personale

Politisk Administrativ Sekratariat

Økonomi

Viden og Strategi

- I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Organisationsdiagram SÅDAN ER VI ORGANISERET

Kultur, Natur og Fritid • Biblioteker • Musikskolen

Trafik og Vej • Genbrugspladser • Vej og Park

Land og Vand

Byg og Miljø

Ejendomscentret

Planlægning

Land, By og Kultur

Direktionen

Byrådet

Å-center Syd

Center for socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center Bakkehuset

Center Vest

Skelbækcentret

Handicap og Psykiatri

Digital Udvikling

Borgerservice

Kommunikation

Koncern-IT

Service og Digitalisering

Køkkenet Åkanden

Sundhedscenter Vest

3 selvejende ældrecentre

Område Syd • 4 ældrecentre • 2 hjemmeplejer • 1 aktivitetscenter

Område Nord • 7 ældrecentre • 1 botilbud • 3 hjemmeplejer • 1 aktivitetscenter

Sundhed og Omsorg

Organisationsdiagram

ÅRSRAPPORT 2018


Liv VI VIL give plads til det gode liv Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar og har overskud til andre.

Vision

SÅDAN ER VI

VISION

Udvikli

SAMMEN vil vi skabe væks

Naturens Rige er Danmarks størst hvor udsyn, uddannelse og handlek naturlig vækst. Vi dyrker de levend og slår til, så mulighederne

Liv og udvikling i nærheden

Liv Nærhed

VI VIL give plads til det gode liv Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar og har overskud til andre.

VI VIL være tæt på uden at trænge os på

Liv

Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på den enkelte. Kommunen bakker op – også om dem uden for fællesskabet.

VI VIL give plads til det gode liv

Udvikling

Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar og har overskud til andre.

SAMMEN vil vi skabe vækst og udvikling Naturens Rige er Danmarks største arbejdsplads, hvor udsyn, uddannelse og handlekraft er roden til naturlig vækst. Vi dyrker de levende lokalsamfund og slår til, så mulighederne opstår.

SAMMEN vil vi skabe vækst og udvikling

Nærhed

Vi er ordentlige

Vi er nysgerrige

Naturens Rige er Danmarks største arbejdsplads, hvor udsyn, uddannelse og handlekraft er roden til naturlig vækst. Vi dyrker de levende lokalsamfund og slår til, så mulighederne opstår.

Vi viser respekt og forståelse, lytter og Vi har udsyn og er videbegærlige. går i dialog.VI Vi VIL talervære pænt til og om Vi søger hele tiden at udvikle tæt på uden at trænge os på hinanden og om vores område. kerneopgaven. Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på den enkelte. Kommunen bakker op – også om dem uden for fællesskabet.

Vi handler Vi bruger vores sunde fornuft, udviser dømmekraft og tager ansvar. Vi viser initiativ og er risikovillige.

Nærhed Værdibaseret organisation

VI VIL være tæt på uden at trænge os på

Vi er båret af værdier og tillid, ikke af regler. Vi løser vores opgaver indenfor kommunens økonomiske og politiske ramme og med borgeren tæt på beslutningerne.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på den enkelte. Kommunen bakker op – også om dem uden for fællesskabet.

MISSION

PRINCIP

VÆRDIER

Udvikling

Vi er her for borgerne Vi løser kernopgaven sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

ÅRSRAPPORT 2018

9


Den økonomiske beretning Vurdering af regnskab 2018 Resultatopgørelsen viser, at der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud før finansiering på knap 128 mio. kr. Til sammenligning endte regnskabsresultatet med et driftsoverskud på godt 102 mio. kr. Årsagen til, at driftsoverskuddet er mindre end budgetteret, hænger primært sammen med lavere indtægter end budgetteret. Indtægterne er ca. 40 mio. kr. lavere end budgetteret, mens driftsudgifterne er godt 15 mio. kr. lavere end budgetteret. Hovedårsagen til, at driftsresultatet før finansiering er godt 25 mio. kr. lavere end budgetteret skyldes derfor primært lavere indtægter fra generelle tilskud m.v. De lavere indtægter fra gennerelle tilskud skyldes hovedsageligt store tilbagebetalinger til staten vedrørende beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige og bloktilskud vedrørende overførselsindkomster. Årsagerne til, at driftsudgifterne er lavere end budgetteret, skyldes dels, at udgifter til overførselsindkomster og forsikrede ledige ligger godt 30 mio. kr. under budgettet. Omvendt har der været merudgifter til det specialiserede område

– i særlig grad vedrørende specialundervisning og anbringelser af børn. Nettoudgifter til renter mv. er godt 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Hovedårsagen er højere renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavende. Anlægsforbruget på det skattefinansierede område har udgjort knap 142 mio. kr., hvilket er godt 32 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. På jordforsyningsområdet har der været en indtægt på godt 3 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med 0. Budgettet blev dog korrigeret i forbindelse med anlægsoverførsler fra 2017 til en forventet indtægt på knap 19 mio. kr. Det samlede resultat af det skattefinansierede område er et overskud på 2,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. lavere end budgetteret. På forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, er der opnået et overskud på godt 3 mio. kr. mod et budget på godt 1 mio. kr. Årsagen til det øgede overskud er et driftsresultat, der er ca. 4 mio. kr. bedre end budgetteret, mens anlægsudgifter omvendt har været ca. 1,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Resultatopgørelse 1.000 kr. ( - = indtægt)

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Regnskab 2018

Skatter Generelle tilskud m.v.

-2.650.849 -908.644

-2.647.887 -868.979

-2.645.242 -873.887

Indtægter i alt

-3.559.493

-3.516.866

-3.519.128

3.431.637 -127.856

3.560.852 43.986

3.416.439 -102.688

11.880 109.906 0 -1.526

10.452 278.155 -18.892 -1.526

8.460 141.984 -3.383 -47.141

Resultat, skattefinansieret område

-7.596

312.175

-2.768

Forsyning, drift Forsyning, anlæg - nettoudgift

-4.208 3.081

-4.196 11.226

-8.253 4.833

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Driftsresultat før finansiering Renter m.v. Anlægsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed) Jordforsyning Ekstraordinære poster, i alt

Resultat af forsyning

-1.127

7.030

-3.420

Resultat, i alt (overskud)

-8.723

319.205

-6.189

10

ÅRSRAPPORT 2018


Det samlede regnskabsmæssige resultat er et overskud på godt 6 mio. kr. Regnskabsresultatet er 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Udlodninger fra Ringkøbing-Skjern Frosyning har påvirket resultatet positivt med 45 mio. kr.

konsekvens heraf blev der i slutningen af 2019 foretaget modregning på ca. 18 mio. kr. i kommunens bloktilskud. •

Optagelse af lån med ca. 36 mio.kr. vedrørende afholdte anlægsudgifter i 2018, sker først i marts 2019.

Driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 ligger på niveau med driftsoverførslerne fra 2017 til 2018, mens størrelsen af anlægsoverførslerne fra 2018 til 2019 er lavere end det som blev overført fra 2017 til 2018. Fra 2018 til 2019 overføres ca. 39 mio. kr., mens der fra 2017 til 2018 blev overført 51,6 mio. kr. Forskellen hænger sammen med et større udlæg vedrørende VE-midler og låneoptagelse fra 2018, hvormed der er et tilgodehavende i kassen. Kassebeholdningen er derfor som før nævnt påvirket af, at der først optages lån i 2019 til anlægsudgifter i 2018.

Likviditet Kassebeholdningen ved udgangen af 2018 er opgjort til godt 246 mio. kr. Den skattefinansierede andel af kassebeholdningen udgjorde knap 217 mio. kr., mens renovationsfonden har en kassebeholdning ved udgangen af 2018 på knap 30 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo året er et øjebliksbillede af den likviditetsmæssige situation. Ud af den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2018 på knap 217 mio. kr. var godt 96 mio. kr. deponeret. Til bedømmelse af kassebeholdningens størrelse, skal følgende anføres: •

Der er i løbet af 2018 modtaget provenu på ca. 37 mio. kr. vedrørende salg af en del af HMN Naturgas. Som konsekvens heraf bliver der i slutningen af 2019 foretaget modregning på ca. 7,5 mio.kr. i kommunens bloktilskud.

Ligeledes er der i 2018 modtaget udlodning fra Ringkøbing-Forsyning på 45 mio. kr. Som

ÅRSRAPPORT 2018

I henhold til kassekreditreglen må den gennemsnitlige daglige kassebeholdning, eksklusiv deponerede midler, aldrig blive negativ. I regnskabsåret 2018 udgjorde likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ca. 327 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i løbet af 2018 steget fra ca. 309 mio. kr. primo 2018 til ca. 327 mio. kr. ultimo 2018.

11


Forventninger til fremtiden De økonomiske muligheder vedrørende service- og anlægsområderne er de kommende år under pres. Det hænger direkte sammen med det eksisterende tilskuds- og udligningssystem, omfattende de mellemkommunale udligningsordninger og fordeling af statens bloktilskud til kommunerne. Tilskuds- og udligningssystemet har til formål, at skabe mulighed for, at alle 98 kommuner kan levere en nogenlunde ens service til borgerne for en nogenlunde ens skatteudskrivning. Det eksisterende tilskuds- og udligningssystem fungerer ikke i tilstrækkelig grad efter hensigten, da der er store forskelle på de enkelte kommuners økonomiske muligheder.

Fortsat vækst og udvikling i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet, har stor betydning for kommunens økonomi. Det gælder størrelsen af selskabsskatterne, ledigheden og udviklingen i indkomstgrundlaget. Befolkningsudviklingen har ligeledes stor betydning for den kommunale økonomi. Der var i årene under finanskrisen en væsentlig årlig tilbagegang i folketallet, mens den nedadgående kurve fladede ud fra 2014. Indretningen af det nuværende tilskuds- og udligningssystem modarbejder imidlertid den mere positive befolkningsudvikling, og er en væsentlig årsag til, at der er udsigt til besparelser på velfærd og service de kommende år.

Der er med det nuværende system, udsigt til et betydeligt tab af indtægter i tilskud og udligning fra 2020 og de efterfølgende år. Derfor har Byrådet iværksat en proces med udarbejdelse et sparekatalog frem mod budgetkonferencen i slutningen af august 2019. Hensigten er, at Byrådet har nogle handlemuligheder når budgettet for 2020 – 2023 skal på plads. Ud over arbejdet med sparekataloget til budgetlægningen for de kommende år, arbejdes der samtidig med løsning af budgetudfordringer på det specialiserede område. Regnskabet for 2018 viser budgetmæssige udfordringer vedrørende særlig specialundervisning og anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Udfordringerne suppleres med, at der i indeværende år 2019, ligeledes er budgetudfordringer vedrørende handicap- og psykiatriområdet på voksenområdet. Skal store besparelser de kommende år på velfærdsområderne og øvrige serviceområder undgås eller reduceres, vil det være nødvendigt at det nuværende tilskuds- og udligningssystem ændres på en måde, så systemet lever op til formålet.

12

ÅRSRAPPORT 2018


Hoved- og Nøgletal

ÅRSRAPPORT 2018

13


Strukturelle nøgletal Ringkøbing-Skjern Kommunes demografi er central både for de kommunale udgifter og for det indtægtsgrundlag, kommunen har til at dække disse. Frem til 2014 har Ringkøbing-Skjern Kommune oplevet en generel tilbagegang i befolkningstallet, som primært kan tilskrives fraflytning, men også et generelt lavere fødselstal. Fra 2014 og frem er tilbagegangen stagneret, og befolkningstallet har fra 2014 til 2019 haft små udsving, og befolkningstallet ligger pr. 1. januar 2019 på 56.930 borgere. I tabellen nedenfor fremgår udvalgte nøgletal for Ringkøbing-Skjern Kommune og landsgennemsnittet i perioden 2016 til 2019. Det er ikke alle nøgletal, hvor der er opgjort tal for 2019 endnu. I det efterfølgende er nogle af nøgletallene fremhævet. Ser man på aldersfordelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune, sammenlignet med hele landet, er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder (1764 år) lidt lavere i Ringkøbing-Skjern Kommune end på landsplan. Derimod er andelen af unge (0-17 år) og ældre (65+ år) lidt højere i Ringkøbing-Skjern Kommune, end den er på landsplan. Fødselsfrekvensen, der angiver antallet af levendefødte pr. 1.000 indbyggere, viser også, at der fødes færre børn i Ringkøbing-Skjern Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.

I forlængelse heraf viser den demografiske forsørgerbrøk, at der er blevet færre forsørgere de seneste år. Den demografiske forsørgerbrøk for Ringkøbing-Skjern Kommune ligger i 2019 på 72,6, mens landsgennemsnittet i 2019 ligger på 62,3. For Ringkøbing-Skjern betyder det, at 100 borgere i den erhvervsaktive alder (17-64 år) skal forsørge 72,6 borgere uden for den erhvervsaktive alder. Andelen af arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken ligger lavere i Ringkøbing-Skjern Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet. Den foreløbige opgørelse viser dog en lille stigning hos Ringkøbing-Skjern Kommune fra 2017 til 2018, mens den foreløbige opgørelse på landsplan viser et fald fra 2017 til 2018. Nederst i tabellen ses det, at beskatningsgrundlaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er lavere end landsgennemsnittet. Beskatningsgrundlaget viser udskrivningsgrundlaget tillagt 2,8% af grundværdierne for landbrugsejendomme og 10,5% af grundværdierne for øvrige ejendomme.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Hele landet

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

0-16 årige*

21%

20%

20%

20%

19%

19%

19%

2019 19%

17-64 årige*

59%

58%

58%

58%

62%

62%

62%

62%

65+ årige*

21%

21%

22%

22%

19%

19%

19%

20%

Fødselsfrekvens

10,0

9,7

9,1

-

10,8

10,7

10,6

-

Demografisk forsørgerbrøk

70,7

71,6

72,1

72,6

61,5

61,7

61,9

62,3 14%

Indvandrere og efterkommere*

9%

9%

10%

10%

12%

13%

13%

Andel med grundskole og gymnisial uddannelse (15-69 år)*

38%

37%

37%

-

37%

36%

36%

-

Andel med erhvervsfaglig uddannelse (15-69 år)*

40%

40%

40%

-

31%

30%

30%

-

Andel med kort og mellemlang videregående uddannelse samt bachelor (15-69 år)*

17%

17%

18%

-

21%

21%

22%

-

Andel med lang videregående uddannelse samt Ph.d./forsker (15-69 år)*

3%

4%

4%

-

9%

10%

10%

-

Andel med uoplyst uddannelsesniveau*

2%

2%

1%

-

2%

2%

2%

-

Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken, ultimo året* Beskatningsgrundlaget i løbende priser

2,8%

2,6%

2,9%**

-

4,3%

4,2%

3,7%**

-

170.000

172.000

176.000

176.000

181.000

184.000

190.000

193.000

Kilde: VIVE * Kilde: Danmarks Statistik ** Foreløbig opgørelse

14

ÅRSRAPPORT 2018


BERETNING

Ã…RSRAPPORT 2018

15


Økonomiudvalget på ledelse i den offentlige sektor igennem en ledelseskommission. Rapporten fra ledelseskommissionen udkom i 2018 og sætter nogle spor, som vi bearbejder til de lokale forhold i Ringkøbing-Skjern Kommune. De krav der stilles til offentlig ledelse er altid i fokus når vi arbejder med ledelsesudvikling og et fornyet lokalt ledelsesgrundlag.

Udvalget tager sig blandt andet af sager om: • Køb og sag af fast ejendom • Økonomisk planlægning, løn- og personaleforhold • Kommuneplanlægning, støttet boligbyggeri og byfornyelse • Landdistrikter • Kommunikation

Intern udvikling og personale Kompetencer I 2018 blev Byrådets vision revitaliseret. Ændringerne skal afspejles i det organisationsgrundlag der er udgangspunkt for den tilgang alle i den interne organisation har, som retning for vore handlinger i samspil med alle kommunens interessenter. Derfor er vore interne værdier og principper blevet grundigt gennemgået af ledelse- og MED-organisationen, så vi i fællesskab sikrer, at vi som organisation understøtter Byrådets retning i Naturens Rige med fokus på liv, udvikling og nærhed. Det er såvel ledere og medarbejdere, der er optaget af, at de faglige og sociale kompetencer understøtter de mål der fører til, at vi lykkes med visionen i Naturens Rige. Desuden er vi som organisation optaget af, at vi har de kompetencer, der matcher de krav, der stilles til en moderne offentlig virksomhed. Vi har særligt fokus på offentlige kerneopgaver og udviklingsprocesser, der gennemføres i stærkt samspil med kommunens mange frivillige, pårørende og aktive medborgere samt udviklingsorienterede virksomheder. Ledere og medarbejdere skal til enhver tid kunne håndtere de lovgivningsmæssige ændringer, der sker på nationalt plan. Det er lige så vigtigt, at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune møder medarbejdere, der er tæt forankret i de lokale forhold og kan agere i de særlige vilkår, der knytter sig til vores område og de politiske målsætninger i Naturens Rige. Strategiske tiltag i kompetenceudvikling • På nationalt plan, har regeringen sat fokus

16

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner på forskellige niveauer skal sikre, at vi både har den forskningsmæssige – og den praktiske vinkel på udviklingen af de offentlige kerneopgaver. Samspil med forskningsinstitutionerne Copenhagen Business School (CBS) og Århus Universitet samt VIA University College sætter fokus på samskabelse, frivillighed, kultur, faglighed, innovative løsninger samt fremdrift i teknologiske løsninger.

Et godt arbejdsmiljø er grundlaget for, at ledere og medarbejdere kan sætte deres kompetencer i spil i løsningen af de offentlige kerneopgaver. Vi har stort fokus på effektive løsninger der virker, og det fordrer at der er god trivsel og en høj social kapital overalt i en stor organisation. Vi er udfordret på stadigt stigende komplekse opgaveløsninger med stor travlhed, der kan indebære risiko for arbejdsbetinget stress. Det betyder at ledere og medarbejdere skal være godt klædt på til at håndtere pressede situationer, og bevare en god tone og en god adfærd i samspillet om løsningen af velfærdsopgaverne.

MED-organisationen er aktive i den strategiske retning for kompetenceudvikling og virkeliggørelse af vores værdier – vi er ordentlige, nysgerrige og vi handler. MED drøfter systematisk tiltag i forhold til strategisk kompetenceudvikling i de forskellige fagområder. Det er afgørende, at medarbejderne er involveret, for at nye retninger bliver en del af den daglige virkelighed, og det kræver stort ledelsesfokus, når involvering af nye ressourcer skal sættes i spil sammen med udvikling af nye arbejdsmetoder.

ÅRSRAPPORT 2018


Service og Digitalisering I maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Forordningen, der i daglig tale blot omtales GDPR, sigter på at styrke beskyttelsen af personoplysninger både i og på tværs af EU’s lande. I Ringkøbing-Skjern Kommune har arbejdet med forordningen i 2018 fyldt meget. Der har været mange nye tiltag, at sætte sig ind i, og medarbejderne har så at sige asfalteret vejen, mens de kørte. Som en del af det nye er der udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO) for kommunen. Generelt er konklusionen, at organisationen som helhed har arbejdet grundigt med at beskytte borgernes data, og det er lykkedes at forankre grundsætningen: Det er borgernes data, vi har dem kun til låns – derfor skal vi passe godt på dem! Blandt andet med baggrund i den nye lovgivning bag GDPR har kommunen i 2018 også haft et markant øget fokus på kommunens generelle ITsikkerhed. Her har målet været at sikre et passende sikkerhedsniveau for kommunens forskellige områder. Den samlede proces for GDPR samt IT-sikkerheden er kørt i et koordineret forløb mellem de enkelte fag- og stabsområder, Jura, kommunens DPO samt KoncernIT. Indsatsen har været forankret i Service og Digitalisering og i kommunens IT Sikkerhedsgruppe, hvor stabschefen for Service og Digitalisering er formand. I 2018 vedtog Chefforum det nye stjerneprojekt ”Sæt robotterne i arbejde”. Projektaftalen med Chefforum blev godkendt efter en række succesfulde pilotprojekter hen over året, hvor både organiseringsformer, analyseredskaber og tekniske løsninger blev testet for at finde det optimale setup. Efter vedtagelsen i Chefforum blev der nedsat et egentlig robot-team, der inden udgangen af 2018 allerede havde implementeret de første i en lang række af administrative robotter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med robotterne er at skabe øget råderum i de enkelte fag- og stabsområder, øget medarbejdertilfredshed og et øget serviceniveau for borgerne.

ÅRSRAPPORT 2018

Service og Digitalisering har i 2018 yderligere professionaliseret kommunens digitale platforme. Det gælder i forhold til kommunens hjemmeside, in¬tranet og GIS-plat¬form, der skal gøre analyser baseret på big data tilgængelige for alle kommunens fag- og stabs¬områder samt borgere og virksomheder. Det gælder også i forhold til de sociale medier, herunder i særlig grad Facebook og LinkedIn. Borgerservice har forsat arbejdet med at im¬plementere strategien ”Borgerservice 2020: Den aktive borgers service”. Her er målet, at 90 procent af borgerne kan betjene sig selv, mens fem procent kan få hjælp til at gøre det via Den Digitale Hotline og fem procent skal have personlig betjening. Tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at over 88 procent af borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er tilmeldt digital post. Målet om de 90 procent er dermed inden for rækkevidde. Tallene bag statistikken, viser da også et markant dyk i antallet af personlige henvendelser i kommunens borgerservicecentre. Hvor der i 2017 var omkring 30.000 personlige henvendelser, var antallet i 2018 faldet til 28.000. Særligt Borgerservice Ringkøbing har oplevet et fald i personlige henvendelser til et niveau på godt 12.500.

Viden & Strategi I 2018 har der igen været fokus på landsbyklynger, som er en model for landsbyudvikling, hvor samarbejdet på tværs af landsbyer styrkes. Kampagnen løber indtil udgangen af 2019, og er støttet af Realdania, DGI samt Lokale og Anlægsfonden. I 2018 er der dannet endnu en landsbyklynge i kommunen, og der er to områder, der har fået tilsagn om støtte til at danne landsbyklynger. Vi har derudover understøttet, at der i to landdistrikter i kommunen samarbejdes på tværs af kommunegrænser. 2018 bød på et godt eksempel på, hvad landsbyklynger kan bidrage med. Landsbyklyngen Vestrum tog nemlig initiativ til projektet Elektrisk Vestrum, som er et forsøg med elcykler, elbiler, minibiler og en minibus til fælles benyttelse af alle i Vestrum. Projektet koordineres af tre medlemmer fra Vestrums bestyrelse, og i kommunalt

17


regi er der nedsat en projektgruppe, der blandt andet består af medarbejdere fra energisekretariatet. For at sikre borgerne en bedre adgang til naturen har Landdistriktsrådet oprettet en pulje på 180.000 kr. til at kortlægge og forbinde eksisterende stisystemer i landsbyer og landdistrikter. Puljen giver således mulighed for, at landsbyer og landområder kan få udviklet et kort med et større stinet. I slutningen af 2018 blev der oprettet en pulje på 337.000 kr. til tilskud til lokale projekter, der søger støtte fra den nationale bredbåndspulje. Stabil og hurtig mobil- og internetdækning er afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen i dagens Danmark - dette gælder naturligvis også i kommunens landdistrikter. Midlerne er primært afsat for sikre en velfungerende infrastruktur i hele kommunen - men også for at understøtte bosætning og vækst i landdistrikterne. I 2018 har vi solgt 19 boliggrunde samt 5.500 m² erhvervsjord til Ringkøbing-Skjern Forsyning og ca. 4.000 m² til Affald og genbrug. Der er de senere år konstateret en stigende interesse for køb af boliggrunde samt erhvervsjord. Der er blevet rykket 10 huse ned i 2018 med midler fra Landsbyfornyelsespuljen. Alle, der søger midler til nedrivning af huse fra puljen - og som opfylder kriterierne, har fået tilsagn om støtte. Analyseenheden i Viden & Strategi har også i 2018 udarbejdet en række analyser for organisationen. Analyseenheden fungerer som et efterspørgselsbaseret, internt konsulentfirma, hvis opgaver alene er defineret af organisationen. Her har resten af organisationen kvit og frit adgang til at få produceret viden, og undersøgelserne gennemføres med det formål at forbedre kommunens effektivitet og kvaliteten af de kommunale ydelser.

Der er også lavet en rundspørge til alle lærere på vegne af Børne- og Familieudvalget og Fjordkredsen DLF i forbindelse med en fælleskommunal aftale. Analysen identificerede områder med et udviklingspotentiale og satte fokus på, hvilke områder der statistisk set hænger sammen med lærernes forudsætninger for at lave undervisning af høj kvalitet og ultimativt at øge fagligheden blandt eleverne. Analysen blev brugt til at målrette indholdet i en fælleskommunal aftale. Der er også udviklet ledelsesinformation til Misbrugscentret, hvor data er blevet systematiseret og nu bruges som et overblik over - og værktøj til - at følge op på færdigbehandlede borgere efter udskrivning. Efterhånden som data indsamles, vil det blive muligt at måle effekten af misbrugsbehandlingen også efter behandlingens afslutning. Viden & Strategi har hjulpet Land, By og Kultur med en undersøgelse til kommunens borgerpanel med det formål at afdække behovet for at holde søndagsåbent på genbrugspladserne. Borgerne angav, at de foretrækker at bruge genbrugspladserne på lørdage frem for søndage, hvorefter det blev besluttet at udvide åbningstiderne i stedet for at holde søndagsåbent. Endeligt kan det nævnes, at der er lavet en evaluering af kommunens samarbejde på tværs af områder. Evalueringen gav et indblik i, hvordan de involverede teams kan forbedre det tværfaglige samarbejde. På baggrund af de praktiske erfaringer blev der udarbejdet inspiration til, hvordan det tværfaglige arbejde fremover kan tilgås i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der er blandt andet gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Jobcentret, som viste at borgerne generelt er tilfredse med indsatsen fra jobcentrets medarbejdere. Undersøgelsen har resultereret i en række anbefalinger til, hvordan kontakten med borgerne kan blive endnu bedre. Disse anbefalinger tager Jobcentret udgangspunkt i, når de udvikler indsatsen.

18

ÅRSRAPPORT 2018


Erhvervs- og Vækstudvalget Udvalget tager sig blandt andet af sager om: • Globalisering • Den overordnede klimaplanlægning • Erhvervsmæssige spørgsmål, erhvervsfremme og turisme • Bosætning • Viden, herunder ungdomsuddannelser • PR, branding og markedsføring, herunder sponsorater

Viden & Strategi 2018 var et år med en række vigtige resultater og initiativer. Vi opnåede en flot 5. plads på Dansk Industris årlige liste over erhvervsvenlige kommuner. Den hidtil bedste placering var en 23. plads, som blev opnået i 2017. Ringkøbing-Skjern Kommune er i løbet af blot seks år rykket fra en 62. plads til en 5. plads. Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at forbedre kommunens erhvervsklima. Med vækstpuljemidlerne har vi haft mulighed for at igangsætte en række projekter med fokus på at understøtte virksomhedernes udvikling, eksempelvis inden for e-handel, energibesparelser og nye arbejdsgange. Selv om vi ligger nummer 5 på Dansk Industris liste, så er vi blot nummer 64, når det gælder infrastruktur. Netop infrastruktur er et emne, der har været genstand for en stor kommunal indsats i 2018, hvor der har været et særligt fokus på at få udvidet Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing. Det lykkedes at få afsat 18 millioner kroner på finansloven for 2019 til en VVMundersøgelse, hvilket er en afgørende forudsætning for at komme i betragtning til en udvidelse af strækningen. I 2018 blev det en realitet, at Søndervig Feriepark kan etableres. Når ferieparken står færdig om nogle år vil den - sammen med Naturkraft - trække op mod 300.000 flere turister til kommunen om året. Hovedparten af disse turister

ÅRSRAPPORT 2018

vil benytte Rute 15 som adgangsvej til vores område, og det er en af årsagerne til, at det blev besluttet, at indsatsen for en forbedret infrastruktur skulle intensiveres i 2018. 2018 bød også på et banebrydende initiativ - WestWind24 - og det går ud på at skabe verdens mest innovative event for elbiler. WestWind24 skal være en årlig begivenhed, hvor elbiler skal køre rundt om Ringkøbing Fjord i et 24 timers løb. WestWind24 skal også have en international ekspertkonference, der samler de vigtigste forskere, udviklere og politikere. Derudover skal WestWind24 være en krydsning mellem en festival og et folkemøde, hvor blandt andet studerende, amatøropfindere, elbilejere og klimanørder kan mødes. Der er afsat en million kroner årligt i 2019 og 2020 til en forundersøgelse, der skal vurdere, om det kan lade sig gøre at skabe dette mega-event i RingkøbingSkjern Kommune. WestWind24 passer særdeles godt ind i kommunens grønne visioner, der blandt andet handler om, at vi skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020. 2018 viste da også, at vi er nået langt med at indfri vores ambitiøse grønne mål. Vi er den kommune i Region Midtjylland, der suverænt har den største produktion af vind fra vindmøller. I 2018 stod vi faktisk for en tredjedel af den samlede elproduktion fra vindmøller i hele regionen. En del af vejen til at nå målet om at være selvforsynende med vedvarende energi er ikke blot produktion af vedvarende energi - men også energieffektiviseringer. Her arbejder Viden & Strategi sammen med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd om grøn ressourceoptimering i kommunens virksomheder. Her er fokus på blandt andet genanvendelse af restprodukter, energiledelse, procesoptimering og affaldshåndtering. Også fra Region Midtjylland har vi fået midler fra 2019 til det fortsatte arbejde på denne front. I 2018 valgte Byrådet at øge støtten til kommunens handelsliv. Der blev bevilget midler til,

19


at Ringkøbing Fjord Handelsråd kunne ansætte en deltidsansat, og samtidig besluttede Byrådet for første gang at udarbejde en handelspolitik. I 2015 blev der bevilget 3,14 millioner kroner til Erhvervsrådet fra vækstpuljen for produktionsindustri til Klyngeprojektet. Projektet, som blev afsluttet i udgangen af 2018, skulle understøtte udviklingen i produktionsvirksomheder. 27 virksomheder deltog i projektet, som har været en stor succes. En virksomhed har sparet 2 millioner kroner årligt som følge af deres deltagelse i projektet. Samlet set har virksomhederne sparet mere, end de midler der blev bevilget til projektet. Profilering af Ringkøbing-Skjern Kommune har også i 2018 haft et stort fokus. Bosætningsinitiativet Klub Eksilvestjyder, der blev iværksat i 2016, har mere end 1.000 medlemmer. Ved udgangen af 2017 havde klubben cirka 500 medlemmer, så i løbet af 2018 er antallet af medlemmer mere end fordoblet. Medlemmerne, der alle tidligere har boet i kommunen, er typisk flyttet til de støre studiebyer for at uddanne sig. Klubben tilbyder attraktive arrangementer for medlemmerne – for eksempel gratis adgang til Champions League kampe med Skjern Håndbold. Ved disse arrangementer minder vi dem blandt andet om det gode liv i kommunen, at man kan få meget hus for sine penge, den flotte natur og de mange tilbud inden for kultur og fritid for både børn og voksne. Vi vil naturligvis gerne kunne byde dem velkommen hjem igen på et tidspunkt.

flytningen til andre kommuner. Når der alligevel i løbet af 2018 er blevet 75 færre borgere i kommunen, så skyldes det, at der har været flere dødsfald end fødsler i 2018. Vi har i 2018 gjort en ekstra indsats for at fremme salget af kommunale byggegrunde til private med en forbedret hjemmeside, hvor grundene nu præsenteres flot i tekst og billeder. Danmarks arealmæssigt største kommune må også være Danmarks største arbejdsplads. En brandingindsats netop med betegnelsen Danmarks Største Arbejdsplads, skal over tre år løfte kendskabet til kommunens erhvervsliv og bidrage til øget tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Det går nemlig rigtig godt for erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune, men alligevel har mange virksomheder svært ved at rekruttere medarbejdere. Målgruppen af især faglærte og videreuddannede kender ikke RingkøbingSkjern Kommune særligt godt, og projektet skal derfor brande erhvervslivet og overbevise målgrupperne om, at Ringkøbing-Skjern Kommune er næste skridt på deres karrierevej.

Bedste indenlandske flyttebalance siden 2008. Antallet af tilflytninger er steget hvert år fra 2009-2018 (bortset fra 2013). Samtidig var der i 2018 det laveste antal fraflyttere til andre kommuner siden 2008. Hvert år flytter mange unge fortsat fra kommunen for at studere, men det er en positiv tendens, at vi i 2018 samlet set kun mistede 302 borgere til andre kommuner. I 2018 har vi haft flere tilflyttere end fraflyttere blandt de 0-4 årige og de 25-34 årige, så børnefamilier flytter altså til kommunen. Der er flere indvandrere, der rejser til kommunen fra udlandet, end borgere der rejser fra kommunen til udlandet. Indvandringen mere end opvejer fra-

20

ÅRSRAPPORT 2018


Social- og Sundhedsudvalget Udvalget tager sig blandt andet af sager om: • Ydelser til enkeltpersoner • Ældreområdet, sundhedsområdet, træning, kostområdet, hjælpemidler og misbrugsområdet • Voksenhandicap og socialpsykiatri • Omsorgstandpleje • Anvisning til ældreboliger og beskyttede boliger •

Boligsikring, boligydelser og beboerindskud

Sundhed og Omsorg Året har været præget af stor aktivitet. Sundhed og Omsorg har fået en ny fagchef, der er blevet udviklet nye politikker og igangsat en række nye initiativer, der skal fremme det gode borgerforløb. Pr. 1. november 2018 er Anja Thoft Bach tiltrådt som ny fagchef for Sundhed og Omsorg, hvor du kan være stødt på Anja på diverse introduktionsture rundt i organisationens enheder. Fra efteråret 2018 er der arbejdet med revidering af de to sektorpolitikker, Sundhedspoli¬tikken og Ældrepolitikken, som er foregået i to arbejdsgrupper med bred repræsentation af politikere, borgere, ledere og medarbejdere fra Ringkøbing-Skjern Kommune. I forhold til Ældrepolitikken blev der afholdt et borgermøde i november måned. Der var bred opbakning og stort engagement blandt de ca. 85 fremmødte deltagere. Vedrørende Sundhedspolitikken er der også planlagt borgerinddragelse til den senere formulering af indsatser til politikken. Begge oplæg til målsætninger er blevet drøftet med borgere i forbindelse med politikkaravanen i januar 2019. På Sundhedscenter Vest er antallet af borgere der kommer til genoptræning stærkt stigende. Efter hjerterehabilitering i 2017 er flyttet ud i kommunerne, får flere borgere genoptræning efter hjertesygdom. Desuden opleves stor succes med rygestopindsatsen i 2018.

ÅRSRAPPORT 2018

Sundhed og Omsorg har gennemført et 3 ugers forløb for 9 medicinstuderende. Kommunen tilbyder overnatningsmulighed, transport under praktikforløb og arrangementer. Her igennem får de studerende kendskab til området, så de forhåbentlig også kigger mod vest, når de er færdiguddannet. De medicinstuderende var i praktik i 8 lægehuse i kommunen. Forløbet påvirkede flere af de studerendes syn på området som deres kommende arbejdsplads meget positivt. På uddannelserne inden for Sundhed og Omsorg, blev dimensioneringen opfyldt i 2018 med i alt 22 social- og sundhedshjælperelever og 30 social- og sundhedsassistentelever. Antallet af sygeplejestuderende, som er i praktik i kommunen er langsomt stigende. Således var der i foråret 2018 19 studerende og i efteråret 23 studerende i praktik i 8 – 10 uger. Der er nu 9 enheder, der modtager sygeplejestuderende på forskellige niveauer i uddannelsen. Alle social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i Sundhed og Omsorg har været på et otte dages kompetenceforløb på Social & Sundhedsskolen Herning. Ca. 300 Social og sundhedshjælpere har været på AMU uddannelsen ”Kontakt med borgere med psykiatriske sygdomme”. Ca. 180 social- og sundhedsassistenter har været på AMU uddannelsen ”Sindslidende med misbrug”, og ca. 320 har været på AMU uddannelsen ”Neuropædagogik”. Efter et forløb fortæller en kursist, da hun kommer tilbage på sit arbejde, at en borger siger til hende; ”Der er noget anderledes ved dig…” Hun spørger ”er det positivt?” Og borgeren svarer; ”Ja for pokker”. Den 1. december startede en ny specialuddannelse i Borgernær Sygepleje. Sundhed og Omsorg har to sygeplejersker med på det første forløb. Specialuddannelsen skal løfte sygeplejerskernes kompetencer i forhold til den stigende kompleksitet, der er i plejen. Samtidig har specialuddannelsen fokus på at løfte sygeplejersker-

21


nes organisatoriske kompetencer i at lede og koordinere patient- og borgerforløb på tværs af sektorer. Endelig har specialuddannelsen fokus på kvalitetsudvikling og forankring af ny viden i kommunerne. Siden 2010 har Sundhed og Omsorg arbejdet struktureret med sygefraværet. I 2012 nåede Sundhed og Omsorg DBA-målet på 5,5%. I 2018 var der en svag stigning i sygefraværet til 5,51%. Der arbejdes løbende med at reducere sygefraværsprocenten på flere fronter. På finansloven 2017 blev der afsat midler til klippekort til beboere på plejecentre. RingkøbingSkjern søgte disse puljemidler ved Sundheds- og Ældreministeriet og fik tildelt 3,8 mio. kr. i 2018. Via klippekortordningen kan beboere få tilbudt 40 minutters ekstra valgfri hjælp pr. uge. Klippene kan også spares sammen til en aktivitet, der tager længere tid. Et samskabelsesprojekt med Anker Fjord Hospice har resulteret i, at Ringkøbing-Skjern Kommune har fået et hold frivillige, der er specielt klædt på til at være navigator hos borgere i kommunen, som lider af uhelbredelig sygdom. Navigatorerne er uddannet på Anker fjord Hospice og modtager også sparring derfra. En navigator kan hjælpe med at skabe overblik i en periode, hvor borgeren har mange aftaler, informationer, undersøgelser m.m. at holde styr på. Eller hjælpe med ansøgninger, kontakt til offentlige instanser, e-post m.m. Det kan også være en at tale med, gå tur med, eller tage med som bisidder til møder med mere. En der har tid til at lytte til tanker og bekymringer. I løbet af 2018 blev der for alvor sat fokus på velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg, idet der blev gennemført fire store projekter på det velfærdsteknologiske område. Der blev indkøbt 37 Carendo-badestole til plejehjem med over 20 beboere. Carendo-badestolen er også en afog påklædningsstol. Der blev også indkøbt 23 Sara Steady forflytningsplatforme til plejehjemmene. I begge tilfælde forventes det at være muligt at høste en relativt stor tidsmæssig besparelse, samt bidrage til forbedring af de ansattes fysiske arbejdsmiljø. Der blev ligeledes indkøbt og implementeret 30 stk. elektroniske medicinhuskere til anvendelse

22

hos borgere i hjemmeplejen, med henblik på at gøre borgeren mere selvhjulpen, samt spare tid på besøg hos borgerne. Afslutningsvist blev der igangsat et projekt om tidlig opsporing gennem hverdagsobservationer med henblik på reduktion i antallet af forebyggende indlæggelser. Det forventes desuden, at metoden vil have en lang række kvalitative virkninger for såvel borgerne som medarbejdere. Der skal fremover arbejdes systematisk med tidlig opsporing på såvel plejecentre som i hjemmeplejen. Som en central del af projektet er der investeret i store elektroniske skærme i alle enheder, som også muliggør større brug af for eksempel videokonferencer og fjernundervisning i Sundhed og Omsorg i fremtiden. Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i 2018 11.652.000 kr. fra Værdighedspuljen under Sundheds- og Ældreministeriet til arbejdet med en mere værdig ældrepleje. Med udgangspunkt i Værdighedspolitikken, som Byrådet oprindeligt vedtog i 2016, er der arbejdet videre med implementeringen af de mange indsat¬ser til udmøntning af midlerne. Indsatserne er mangeartede og drejer sig blandt andet om personaleop¬normeringer på ældrecentre og i hjem¬meplejen, etablering af daghjemspladser, demensvenlig indretning og kompetenceud¬vikling på det palliative område. Værdighedspolitikken er også blevet revideret i 2018, således er der blandt andet blevet indsat et nyt afsnit om samarbejdet med pårørende. Desuden modtog kommunen i 2018 et tilskud på 5.604.000 kr. fra en pulje under Sundheds- og Ældreministeriet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter, friplejeboliger og private leverandører. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet i form af en bedre bemanding via opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og/eller ansættelse af nye medarbejdere. Desuden er der i 2018 arbejdet med en større boliganalyse, som skal afdække, om der overordnet er en hensigtsmæssig struktur på ældre- og plejeboligområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder om der er det rette antal boliger samt indretning og placering af disse. Boliganalysen blev politisk behandlet i maj måned, hvilket førte til en udvidelse af analysen med flere data

ÅRSRAPPORT 2018


bl.a. fra fagområdet Handicap og Psykiatri. Desuden blev der afholdt et temamøde for Socialog Sundhedsudvalget, hvor der blev fokuseret på visioner for boligområdet. Herefter er der arbejdet videre med udvidelse af analysen, som forventes politisk behandlet i marts 2019.

Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri har også i 2018 oplevet tilgang af nye brugere til fagområdet. Der er fortsat behov for at købe pladser på en række af de mest specialiserede tilbud, men der er stor fokus på at fortsætte udviklingen med egen drift på de mindre specialiserede områder ved anvendelse af ledige pladser til borgere med mindre komplekse behov. Der anvendes således i stigende grad bostøtte frem for botilbud til vores brugere, og flere får midlertidige tilbud. Endvidere har der været fokus på udvikling af det uvisiterede tilbud Vendepunktet, som i 2018 blev udvidet til også at være et tidligt forebyggende tilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Det er kortere forløb op til 6 måneder. Vendepunktet øger borgernes muligheder for selvhjulpenhed, hvilket af borgerne opleves som større kvalitet. 75% af de borgere, der har været tilknyttet Vendepunktet i 2018 klarer sig i dag uden støtte. Det er i tråd med visionen om Naturens Rige, herunder fokus på det gode liv og aktive borgere, som tager ansvar; både for sig selv og for andre. I tråd med

ÅRSRAPPORT 2018

visionen er kerneopgaven i Handicap og Psykiatri: ”at støtte brugerne i at udvikle og anvende deres ressourcer” Der er i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde etableret et tilbud ”På fode igen”, der har fokus på gældsrådgivning for brugere i Vendepunktet. Den økonomiske rådgivning udføres af frivillige, der rekrutteres til opgaven. Dette har været til stor gavn for gældsramte borgere. På baggrund af KL´s gode resultater i kommuner i forhold til drift af botilbud, er der i samarbejde med Økonomiteamet og Intern Udvikling og Personale, iværksat projekt ”Effektiv drift af botilbud” på centrene i Handicap og Psykiatri. Projektet giver gode værktøjer til økonomi og ressourcestyring på centrene og implementering af disse fortsætter derfor ind i 2019. På lige fod med andre fagområder har Handicap og Psykiatri gennem 2018 arbejdet med at udvikle et koncept for en tværgående ungeindsats med henblik på senere implementering i 2019. Der vil med denne indsats i langt højere grad kunne forebygges, at unge der er i risiko for dårlig trivsel og uhensigtsmæssig adfærd, yderligere får forringet deres mentale sundhed. Fagområderne arbejder dermed tværgående for og ikke mindst sammen med den unge for at puffe blidt til, at de skal lykkes med at komme godt på vej til et senere godt voksenliv.

23


Beskæftigelsesudvalget Udvalget tager sig blandet af opgaver om: • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet • Integration af flygtninge og indvandrere • Førtidspension og sikring • Kontanthjælp og sygedagpenge • Jobcentre, aktivering og revalidering Forsikrede ledige Året 2018 var endnu et år med lav ledighed. Ledighedstallene er efter lang tids succes desværre stigen-de. Der er indmeldt større fyringer og arbejdsfordelinger, som påvirker ledighedstallene. I december 2018 var kommunens ledighed 2,9%, hvor den sidste år var 2,4%.Ved årets udgang var ledigheden på landsplan 3,8%. Sygedagpenge På sygedagpengeområdet har der i 2018 fortsat været stor fokus på hurtig opfølgning. Antallet af lang-tidssygemeldte (over 52 uger) er i løbet af 2018 reduceret med 2, så der ved årets udgang er 38 lang-tidssygemeldte. Ligeledes er den gennemsnitlige varighed i 2018 faldet fra 20,0 uger til 19,4 uger. Kontanthjælp Ultimo 2018 var der 343 borgere på uddannelseshjælp og 341 borgere på kontanthjælp. Det er en stig-ning i forhold til 2017, hvor der var 315 borgere på uddannelseshjælp og 338 borgere på kontanthjælp.

Ved udgangen af 2018 var 219 borgere på integrationsydelse, hvor antallet ved udgangen af 2017 var 285 borgere. Desuden er 5 borgere repatrieret. Endvidere har kommunen modtaget resultattilskud for 30 borgere, som er kommet i ordinær beskæf-tigelse, mens der er modtaget resultattilskud for 30 borgere, som er begyndt på en uddannelse. Kontrol med sociale ydelser HOS-arbejdet (kontrol med sociale ydelser) har i løbet af 2018 opnået en besparelse på 9,2 mio. kr., hvor tallet for 2017 var på 6,7 mio. kr. I 2018 har der været fokus på de selvstændige sygemeldte, hvor den samlede besparelse for sygedag-penge har været på 2,3 mio. kr. Kontanthjælp og integrationsydelse udgør dog fortsat den største andel med en besparelse på 3,5 mio. kr. HOS-gruppen har – via hjælp fra en ”robot” – haft stor fokus på udenlandske statsborgere med nul ind-komst. Det har betydet en del udrejser, men det har ikke givet direkte besparelse, da der ikke modtages en offentlig ydelse.

For denne målgruppe deltager kommunen i projekterne Job-bro til uddannelse, hvor målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mellem 18 – 30 år samt ”Frontrunner Flere skal med II”, hvor målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Integration Der er sket en stor opbremsning i antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage. Det fortsatte i 2018, hvor der ankom 4 kvoteflygtninge og 11 familiesammenførte.

24

ÅRSRAPPORT 2018


Teknik- og Miljøudvalget Udvalget tager sig blandt andet af opgaver som: • Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse og jordforurening • Affald og genbrug • Vandløb og veje • Kollektiv trafik m.v. • Lokalplanlægning, spildevandsplanlægning, vandforsyningsplanlægning m.v. • Skove m.v. • Drift af Vej & Park • Ejendomscenteret (flyttet til Økonomiudvalget fra 2019) • Brandvæsen, stormflods- og redningsberedskab • Skadedyrsbekæmpelse • Bygge- og boliglovgivning Også i 2018 har udvalget arbejdet med de politiske mål fra de politikker, som blev vedtaget i forrige byrådsperiode, nemlig Natur- og Ressourcepolitikken, Mobilitetspolitikken, Bypolitikken og dele af Fritidslivspolitikken. Naturen og biologisk mangfoldighed En af målsætningerne i Natur- og ressourcepolitikken er at naturen og den biologiske mangfoldighed skal være med til at danne rammen for borgernes livskvalitet, gæsternes oplevelser og kommunens udvikling. Opgaven er således at finde de gode balancer mellem beskyttelse og benyttelse, så erhvervet kan udvikles samtidig med at borgerne oplever det gode liv i Naturens Rige. Nationalpark Skjern Å Arbejdet med at etablere Nationalpark Skjern Å havde også stort fokus i 2018. Der har været afholdt en række møder i Nationalpark Skjern Å-udvalget hvor bl.a. vision og principper for grænsedragning er blevet besluttet. Der er desuden nedsat en grøn følgegruppe som forud for udvalgsmøderne kan komme med input til dagsordenen. Processen drives i samarbejde med Herning Kommune og fortsætter i 2019.

ÅRSRAPPORT 2018

Landskabet Et andet af målene i Natur- og ressourcepolitikken er, at det vestjyske landskab skal sikres som kommunens råstof for nu og i fremtiden. Derfor er der i 2018 udarbejdet en landskabsanalyse, der beskriver landskabets karakter, rekreative værdi samt naturværdier og kulturarv. Landskabsanalysen vil blive et nyttigt værktøj i arbejdet med understøttelsen af den vestjyske identitet og sammenhængskraft. Klimaet udfordrer os alle Den helt store opgave under Natur- og ressourcepolitikken er håndtering af fremtidens klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning. Det gælder håndtering af stigende grundvand og overfladevand såvel som sikring af Vestkysten. Der er i 2018 indgået aftale om at forlænge samarbejdet mellem 4 kommuner og staten om beskyttelse af Vestkysten. Detaljerne i denne aftale forhandles på plads i 2019. Klimaforandringerne giver også udfordringer med badevandskvaliteten i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. I den forbindelse er der sammen med Ringkøbing-Skjern Forsyning og grundejerforeningerne foretaget en del forbedringer af sommerhusenes afløbssystemer, og der er indgået aftale med vandvindingslaget om vedligeholdelse af dræn og grøfter i sommerhusområdet. Desuden er der indledt dialog med Varde Kommune vedrørende afløbsforholdene derfra. Kommunens bidrag til at reducere de klimaskabte forandringer er et markant fokus på etablering af grøn energi. Affald som ressource Genanvendelse er vejen mod et bedre miljø for os alle Natur- og ressourcepolitikken har en målsætning om, at vi vil opfatte affald som ressource for produktion og energi. Derfor er der stor fokus på, at vi kommer op på en genanvendelsesprocent af vores husholdningsaffald på mindst 50 procent snarest muligt.

25


Som led i at indfri målene er genbrugspladserne i Tarm og Lem blevet renoveret, så de to pladser lever op til moderne krav for en henholdsvis stor og lille genbrugsplads. Derudover er faciliteterne til at håndtere farligt affald på genbrugspladsen i Videbæk blevet renoveret og nye personalefaciliteter etableret. Der er blevet lavet forsøg med søndagsåbent på Ringkøbing og Tarm genbrugspladser, for at undersøge hvor stor efterspørgslen og potentialet er. På baggrund af resultatet er det vedtaget, at der ikke indføres søndagsåbent, men at åbningstiderne for de 5 store genbrugspladserne harmoniseres. Driften af dagrenovationen er endvidere blevet hjemtaget fra det kommunale affaldsselskab AFLD, og det er vedtaget, at der for alle helårsboliger skal etableres en ny affaldsordning i år 2020 med udsortering af madaffald fra restaffaldet. Herudover er der indført en øget indsats omkring sortering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivninger og renoveringer, der skal sikre, at bygge- og anlægsaffaldet anvendes korrekt til genanvendelse og, at de farlige fraktioner frasorteres. Arbejdet med veje og stier giver øget mobilitet og trafiksikkerhed I kommunens Mobilitetspolitik har vi en målsætning om, at vi vedligeholder og udbygger den trafikale infrastruktur i kommunen, så den lever op til behovet for både persontransport og erhvervstransport, og Fritidslivspolitikken har fokus på at skabe gode adgange til naturen for borgere og gæster. Stier til cykler og gående giver gode oplevelser for alle Der er i 2018 anlagt cykelsti langs Sønderupvej syd for Videbæk. Stien er anlagt fra den allerede eksisterende cykelsti tæt på Arlas fabrikker på Sønderupvej og til Kirkevænget ved Skjernvej, hvorfra man kan cykle videre ind mod Herborg, og videre ad cykelsti på det gamle banelegeme til Videbæk. Efter stort ønske fra de lokale lukker vi hullet i cykelstien mellem Tarm og Sønder Bork med en cykelsti mellem Hemmet og Vostrup. Stien åbner i foråret 2019. I 2019 forlænges cykelstien yderligere et stykke i samarbejde med Varde Kommune fra Sønder Bork henover kommunegrænsen til Nr. Nebel.

26

Dele af cykelruten Søndervig-København er under omlægning og skiltningen er forbedret. I 2018 igangsatte vi også arbejdet med at etablere cykelsti mellem No og Ringkøbing, men projektet er sat på pause på grund af prisen. Der er i 2018 arbejdet videre med cykelruten ”Fjorden rundt”. Blandt andet i form af cykelfremmende projekter, infotavler, pausefaciliteter, indkøb af handicapcykler og forbedring af tilgængeligheden på ruten. Som en del af ”Fjorden rundt” projektet, blev der etableret en grussti langs Værnvej vest for Bork Havn. I løbet af 2018 er der arbejdet med oprydning og harmonisering af kommunens stiregister. Dette sker for at sikre at en ensartet service i hele kommunen og for at optimere den måde vi bruger de kommunale driftsmidler på. Der har været afholdt møder med mange grundejerforeninger og boligområder og lavet bestemmelser for, hvem der har ansvar for at passe de enkelte stier. Dette arbejde vil forsætte de næste år. Trafiksikkerhed i Skjern har været et fokus I Skjern blev trafiksikkerheden for skoleeleverne ved Skjern Kristne Friskole forbedret, ved blandt andet at etablere en afsætningsbane, en vendeplads samt cykelstier. På Fredensgade, tæt på bl.a. Kirkeskolen, blev trafiksikkerheden også forbedret, ved at krydset ved Enghavevej blevet ombygget, ligesom der også er foretaget ændringer i krydset ved St. Nørgårdsvej. Der skal være plads til både turister og erhverv på land og til vands Der er i 2018 skabt mere plads til Vestas på havnen i Ringkøbing, blandt andet ved at opfylde et areal bag renseanlægget. Ved Bork Havn er der blevet lavet nye ydermoler i form af bølgedæmpende flydebroer. I Stauning Havn blev renoveringen af bro 6 og 9 påbegyndt. Arbejdet forventes færdiggjort i april 2019. Endelig er det forventningen at projektet Vestergade i Hvide Sande fuldendes med en renovering af den store parkeringsplads ved det tidligere rådhus i løbet af 2019. Parkeringspladsen ved Nørredige i Ringkøbing er blevet udvidet og pladsen i Søndervig er renoveret. Sidst men ikke mindst er der sat gang i en renovering af Klitvejen med et historisk stort asfaltudbud på

ÅRSRAPPORT 2018


over 10 mio. kr., som blandt andet har renoveret en 19 km strækning langs klitten. Attraktive og levende byer er grundlaget for det gode liv i kommunen Turismen har høj prioritet i planlægning for byerne 2018 blev året hvor staten meddelte RKSK, at der kan etableres sommerhuse i Søndervig feriepark, og dermed kan den nærmere planlægning for området gå i gang – en planlægning der også kommer til at have fokus på trafikafviklingen i selve Søndervig. I Hvide Sande er et nedslidt og bymidtenært område blevet udviklet og opgraderet ved at gøre plads til Langsand Feriehuse. Projektet vil bidrage til en mere offentlig og rekreativ udnyttelse af området og give liv til de omkringliggende havnemiljøer. Ligeledes understøtter etablering af ferieboligerne kommunens prioritering af turisme, dels ved flere overnatningsfaciliteter i Hvide Sande, dels ved at skabe et attraktivt miljø for turisterne med nærhed til vandet. Nye boligområder i byerne og plads til institutioner I Tarm bymidte er det gjort muligt at etablere nye familievenlige boliger på den tidligere rådhusgrund. Der er også vedtaget en plan for et nyt boligområde ved Fjordalle og Kongevejen i Ringkøbing. Lokalplanen har medført, at en af Ringkøbings smukke gamle boligkvarterer nu kan få en nutidig og attraktiv boligbebyggelse,

ÅRSRAPPORT 2018

som er tilpasset de bevaringsværdige bygninger i nærområdet, og som har givet hjørnegrunden på Kongevejen og Fjord Allé et markant løft. I Ringkøbing K er der gjort plads til at etablere almennyttige boliger og der er arbejdet på planlægningen for et seniorbofællesskab, så naturbydelen kan se frem til et varieret udbud af boligtyper. Lokalplanen for en ny daginstitution i Tim, giver mulighed for at Fresiahaven kan flytte fra sin nuværende placering midt i et boligområde, til en ny placering nord for Tim Hallen. Den nye daginstitution kommer til at ligge tæt på de øvrige offentlige institutioner i Tim, herunder skole, SFO og plejehjem. Daginstitutionen får desuden mulighed for at bruge Tim Hallens faciliteter, herunder en ny multisal opført i 2017. Det gode liv i vores byer understøttes af et aktivt erhvervsliv Mejerikoncernen Arla har ønsket at udvide sine aktiviteter i kommunen. Derfor er der arbejdet med udvidelse af Arla-erhvervsområdet ved Nr. Vium. Da udvidelsen skal ske i tæt tilknytning til den eksisterende produktionsenhed skal Sønderupvej omlægges. Også i Stauning er der gjort plads til udvidelse for produktionserhvervet, idet lokalplanen for Stauning Whisky er godkendt og udvidelsen her har betydet at virksomheden er blevet til en turistattraktion.

27


Børne- og Familieudvalget Udvalget tager sig blandt andet af sager der handler om: • Børnepasning • Undervisning • Tandpleje • Sundhedsordninger for børn og ungeområdet • Børn- og familierådgivning • Støttepædagogkorps og familievejledning samt pædagogisk psykologisk rådgivning

Dagtilbud og Undervisning Oprettelse af vuggestueafdelinger Ny dagtilbudslov pr. 1 juli 2018 Den nye dagtilbudslov fastsætter, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen og børneperspektiv fremhæves. Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen om det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Der er seks læreplanstemaer med brede nationale læringsmål. I den nye dagtilbudslov, er der fokus på at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældrene, herunder at give forældre mulighed for et kombinationstilbud – et tilbud til forældre med et pasningsbehov uden for dagtilbuddenes åbningstid. Ændringer i dagtilbudsloven omhandler ligeledes et øget fokus på tilsyn ved private pasningsordninger. Ændringen medfører, at niveauet for tilsyn hos private pasningsordninger, gennemsnitligt skal svare til tilsyn i de alderssvarende kommunale dagtilbud. Den demografiske udvikling Den demografisk udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune har i de senere år været præget af relativt små fødselsårgange. Konsekvenserne har i første række været en reduktion i antallet af dagtilbudspladser, hvilket har været særligt mærkbart for dagplejen. Man-

28

ge steder i kommunen har nedgangen betydet, at dagplejegrupperne er blevet så små, at det har været svært at finde gæsteplejepladser ved sygdom eller afvikling af ferie. For at sikre bæredygtighed har Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at oprette vuggestueafdelinger i eksisterende dagtilbud i en række mindre bysamfund som afløsning for de små og sårbare dagplejegrupper. Senest er der i 2018 oprettet vuggestueafdelinger i Faster og Troldhede. Nedgangen i børnetallet kan nu også mærkes på skoleområdet. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 22 almene folkeskoler. Heraf havde 7 skoler under 100 elever pr. 5. september 2018, og 4 havde færre end 75 elever. I de kommende år vil nedgangen i elevtallet fortsætte for de fleste skoler. I de seneste par år er antallet af nyfødte igen begyndt at stige uden dog at nå op på niveauet omkring årtusindeskiftet. Ikke desto mindre har stigningen enkelte steder i kommunen medført et pres på kapaciteten i dagtilbud til de yngste årgange. Arbejdet med Børne- og familiepolitikken for 2019 – 2022 I 2018 har Børne- og Familieudvalget påbegyndt arbejdet med den udgave af Børne- og familiepolitikken, som skal gælde i perioden 2019 – 2022. Der har været dialogmøder med repræsentanter for forældre til børn i dagtilbud og skoler, repræsentanter for medarbejderne og elever fra de ældste klasser i fri- og folkeskoler. Opfølgning på politiske mål Børne- og Familieudvalget har i de senere år med udgangspunkt i Børne- og familiepolitikken for 2014 – 2018 haft fokus på revitalisering af Fælles børne- og ungesyn, Sikring af helhed og gode overgange samt faglighed. Der er fra centralt hold gennemført indsatser for et revitalisere det Fælles børne- og ungesyn, og dagtilbud og skoler har været meget opmærksomme på at sikre de gode overgange, når et barn skifter fra for eksempel dagtilbud til skole.

ÅRSRAPPORT 2018


For at styrke fagligheden er der iværksat en række indsatser lokalt i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole. Indsatserne tager i mange tilfælde udgangspunkt i lokale data vedrørende børnenes læring og trivsel. Fra centralt hold understøttes de lokale indsatser for at styrke de faglige resultater blandt andet gennem kursusvirksomhed, konsulentstøtte og ved at træne lederne i at arbejde i professionelle lærende fællesskaber.

Nye lokaler til Hover-Torsted Børnehus Hover-Torsted Børnehus har i 2018 fået bedre plads. I efteråret 2017 lukkede Kostakademiet i Hover. Kostakademiet havde lejet sig ind i en anden og nyere del af den gamle skole i Hover, dvs. i det samme bygningskompleks som børnehuset. Byrådet godkendte i 2018, at de ledige lokaler kunne overtages af Børnehuset og bevilgede de nødvendige midler til en mindre ombygning af lokalerne, som blev gennemført i efteråret 2018.

På skoleområdet er resultaterne i RingkøbingSkjern Kommune på de fleste områder over eller på niveau med resultaterne på landsplan. Det gælder ikke mindst, hvis der korrigeres for forskelle i elevernes sociale baggrund. Når det er nævnt, skal det tilføjes, at der både for landet som helhed og for Ringkøbing-Skjern Kommune kun har været en meget beskeden positiv udvikling i elevernes trivsel og faglige resultater i løbet af de seneste 3 skoleår.

Ventilationsanlæg på Spjald Skole I 2017 blev der konstateret problemer med indeklimalet på Spjald Skole. I 2018 blev der som følge heraf etableret mekanisk ventilation i skolens B-fløj og F-fløj samt i personalerummet.

På dagtilbudsområdet er der ikke adgang til data vedrørende børnenes trivsel og læring, som giver mulighed for at sammenligne resultaterne med resultaterne i andre kommuner. ”Nye veje på det specialiserede område” På baggrund af en stigning i antallet af elever, som visiteres til specialundervisning på specialskoler eller i specialcentre har Børne- og Familieudvalget i 2018 igangsat projektet: ”Nye veje på det specialiserede område”. Formålet med projektet er først og fremmest at sikre, at flere børn vil kunne forblive velinkluderede i almene dag- og skoletilbud. Der er endnu ikke truffet konkrete politiske beslutninger med betydning for dagtilbud og skoler, men projektarbejdet fortsætter i 2019. Renovering af skoletoiletter Af en mindre anlægspulje på 2,5 mio. kr. for budgetårene 2017 – 2020 har Børne- og Familieudvalget afsat 1,8 mio. kr. til renovering af skoletoiletter – heraf er der foreløbigt anvendt ca. 1 mio. til renovering af toiletter på Spjald Skole og Vorgod-Barde Skole.

ÅRSRAPPORT 2018

Ny daginstitution i Tim og renovering af Tim Skole Byrådet har bevilget 14 mio. kr. til bygning af en ny daginstitution i Tim og 30 mio. kr. til renovering af Tim Skole. I 2018 blev der udarbejdet byggeprogram for begge projekter og vedtaget en ny lokalplan, som gør det muligt at bygge den nye daginstitution nord for Tim Hallen.

Børn og Familie I 2018 arbejdede Børn & Familie videre med målsætningerne fra strategiplanen 2016-2018, varetagelsen af den daglige drift på området for udsatte børn og unge, samt arbejdet med børn og unges sundhed i almindelighed gennem kommunens sundhedspleje og tandpleje. Der har igennem de sidste år været et stigende fokus på tidlig indsats til udsatte børn og familier, for at forebygge sociale problemer og modvirke negativ social arv. På det område var Børn & Familie langt fremme i 2018. Der blev arbejdet videre med projektet Familien på vej, samt startet op på projektet Minding the Baby. Begge projekter henvender sig til udsatte familier med småbørn. Minding the Baby er et interventionsprogram, som en række kommuner over hele landet af-

29


prøver i samarbejde med Metodecenteret, VIVE og Yale University. Minding the Baby er en forskningsbaseret, tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University med fokus på at styrke helbred og tidlige relationer mellem sårbare forældre og deres børn. I RingkøbingSkjern Kommune vil Minding the baby bliver tilbudt til kommende mødre, hvor der er udbredt bekymring for om den kommende mor/de kommende forældre vil kunne magte opgaven uden særlig hjælp og støtte. En sundhedsplejerske og en familiekonsulent vil besøge den kommende mor/de kommende forældre hver uge fra graviditeten til barnet fylder 1 år og derefter hver 2. uge frem til barnet fylder 2 år.

Blomstervænget i Ringkøbing og målgruppen vil være fysisk mobile børn primært i skolebørns alderen.

Projektet Familien på vej er i 2018 kommet rigtigt godt i gang. Det tværfaglige team er etableret og Sundhedsplejen er kommet i gang med graviditets besøg til alle gravide, hvor det vægtes højt at far også er tilstede. I projektet tilbydes begge forældre en screening for efterfødselsdepression. Sidst på året blev sundhedsplejerskerne undervist i nyt screeningsredskab ADBB (Alarm Distress Babyscale). ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Formålet med screeningen er at kunne identificere social tilbagetrækning så tidligt som muligt, så man både kan nå at undersøge årsagen samt nå at intervenere. Det er forventet, at indsatserne i Familien på vej også vil blive et værdifuldt redskab i den tidlige og forebyggende indsats i forhold til Spæd og småbørn i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derudover fik PPR i 2018 tildelt midler fra satspuljen til en fremskudt funktion i Børneog Ungdomspsykiatrien. Sammen med 8 andre kommuner og Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Skejby sygehus i Aarhus, skal der udvikles en systematisk metode til arbejdet med børn og unge med begyndende skolevægring. Indsatserne starter dog først i 2019.

I PPR blev der i 2018 ændret på organiseringen, så medarbejderne nu er opdelt i to aldersopdelte teams. Dette skal være med til at styrke samarbejdet internt i Børn & Familie, samt med Dagtilbud og Undervisning. I budgetaftalen fik PPR midler til et gøre Cool Kids til et permanent tilbud. Cool Kids er et tilbud til børn og familier, hvor barnet udviste symptomer på angst. Der er nu mulighed for at etablere et gruppeforløb henholdsvis forår og efterår.

Afslutningsvis skal det nævnes, at Børn & Familie i 2018 har været igennem en stor forandringsproces, hvor afdelingen på Nygade i Skjern er blevet flyttet til servicecenteret i Videbæk. For at dette kunne lade sig gøre, har servicecenteret gennemgået en større ombygning. Nu arbejdes der aktivitetsbaseret, hvor ledere og medarbejdere sidder i større åbne rum, hvor der er mange muligheder for faglig sparring.

Som del af Strategiplan Børn og Familie blev der i 2018 iværksat et arbejde med etablering af eget kommunalt aflastningstilbud. Inspirationen til tilbuddet er hentet fra Hedensted Kommune, hvor selve aflastningsbegrebet vendes på hovedet, således tilbuddet til målgruppen af børn primært er et fritidstilbud med mulighed for overnatning både på hverdage og i weekender. Tilbuddet vil blive etableret efter Lov om Social Service § 84. Tilbuddet bliver fysisk placeret på

30

ÅRSRAPPORT 2018


Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget tager sig blandt andet af: • Voksenundervisning • Fritidstilbud for børn og unge • Musikskoler og musikforeninger • Fritidsfaciliteter • Lokaletilskud • Biblioteksvæsen • Museumsforhold • Teater- og biografforhold, herunder egnsteater, kunstudstillinger og øvrige kulturelle aktiviteter • Anvisning af lokaler til folkeoplysende virksomhed

Det rytmiske spillested Generator har igangsat processen mod at blive godkendt som ét af de 19 regionale spillesteder i Danmark fra 2021. Startskuddet har været en udvidelse af lokalerne, så spillestedet nu kan rumme op til 350 tilskuere. Det giver muligheden for at arrangere koncerter med større navne, og flere af disse koncerter har allerede betydet fuldt hus.

Kulturen efter det europæiske Kulturbyår. 2017 stod i den europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017’s tegn, men det har også haft en afsmittende virkning på kulturlivet i RingkøbingSkjern Kommune i 2018.

Museet fik i april en fornem anerkendelse for arbejdet, da Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland tildelte dem årets Kulturpris.

Sammen med regionens andre kommuner er RKSK indgået i et fortsat samarbejde på kulturområdet og har etableret Europæisk Kulturregion. Sigtet med samarbejdet er at fortsætte det partnerskab og de kreative netværk, der blev til i 2017, og igennem de næste år skabe en lang række udadvendte kulturaktiviteter, og med et international sigte løfte arven fra Aarhus 2017. Men også lokale kulturevents er blomstret yderligere op i 2018, hvor det høje aktivitetsniveau fra Kulturby-året er fortsat. Der har været så stor søgning på Kultur- og fritidsudvalgets kulturpulje, at byrådet i 2018 besluttede at fordoble puljens størrelse. På musikområdet genopstod Hvide Sande Masterclass i fuld skala. Musikalske talenter fra 20 nationer samledes i september i Hvide Sande, hvor der udover de åbne masterclasses, også blevet givet 10 koncerter over hele kommunen. Den klassiske festival trækker fulde huse, og det internationalt høje niveau trækker også publikum fra udlandet.

ÅRSRAPPORT 2018

På kunstområdet har den nye Arne Haugen Sørensen fløj på Vestjyllands Kunstpavillon betydet rekordstor søgning til museet, som samtidig har haft en lang række særudstillinger af høj standard.

Fritidsområdet Kultur- og fritidsudvalget besluttede i 2018, at igangsætte en proces for at kigge på hele tilskudsstrukturen til fritidsområdet. Især har der været meget fokus på den såkaldte 25 års-regel, som mange foreninger har følt som en hindring for at skabe aktivitet indenfor voksenområdet. Processen har været omfattende og rigtig mange foreninger, haller og idrætsaktive har bidraget med en stor arbejdsindsats for at få hele området analyseret. Forløbet forventes afsluttet medio 2019. I 2018 betød partnerskabsaftalen med DBU, at der blev afviklet to store internationale fodboldturneringer i kommunen. I oktober måned var det en UEFA EM-kvalifikationsturnering for U-17 kvinder med deltagelse af 4 nationer. Set med danske øjne blev det en sportslig succes, da det danske landshold vandt turneringen.

31


I december måned blev der i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter afviklet Nordic Cup i Futsal, med deltagelse af herrernes A-landshold fra de nordiske lande. Her blev det Finland der løb af med det nordiske mesterskab. Ramsing Cup manifesterede sig i 2018 som ét af de helt store ungdomsstævner i Danmark. I august måned blev Spjalds indbyggertal 3-doblet med mere en 5000 tilrejsende spillere og familie. På håndboldfronten blev det et ekstraordinært år for Skjern Håndbold, som både blev danske mestre og samtidig også nåede kvartfinalen i Champions League. Den internationale vandsportsfestival Waterz afviklede endnu engang et vellykket World Cup Stævne, med deltagere fra hele verden. Udover de internationale konkurrencer, har festivalen også udviklet sig til at være en begivenhed for alle vandsports-entusiaster – både professionelle og amatører.

32

ÅRSRAPPORT 2018


REGNSKAB

Ã…RSRAPPORT 2018

33


Resultatopgørelse 1.000 kr. (- = indtægter)

Noter

Budget 2018

Korrigeret budget

Regnskab 2018

A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v. Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager

-2.650.849 -908.644

-2.647.887 -868.979

-2.645.242 -873.887

1

-3.559.493

-3.516.866

-3.519.129

2

313.648 1.020.410 822.787 182.006 987.507 81.984 38.018 -14.723

336.370 1.044.821 828.011 177.445 1.023.656 89.589 79.983 -19.023

313.431 1.027.676 794.420 172.854 1.010.963 80.792 35.203 -18.899

3.431.637

3.560.852

3.416.439

-127.856

43.986

-102.690

11.880

10.452

8.460

-115.976

54.438

-94.229

13.517 7.563 0 46.936 23.183 2.761 15.946

92.443 40.046 0 79.599 38.868 5.288 21.911

24.554 27.191 0 42.822 13.778 3.307 30.332

109.906

278.155

141.984

-5.080 5.080 0

-5.080 -13.812 -18.892

-5.014 1.632 -3.383

-1.526

-1.526

-2.141

3 4 5 6 7 8

Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget (ekskl. jordforsyning) Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord incl. byggemodning Jordforsyning i alt

9

Ekstraordinære poster Salg af ejendomme Udlodning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning

0

0

-45.000

Ekstraordinære poster, i alt

-1.526

-1.526

-47.141

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

-7.596

312.175

-2.769

B. Forsyningsvirksomheder Drift (udgifter - indtægter) Ordinære anlæg (udgifter - indtægter)

-4.208 3.081

-4.196 11.226

-8.253 4.833

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED

-1.127

7.030

-3.420

C. RESULTAT I ALT (A+B)

-8.723

319.205

-6.189

34

ÅRSRAPPORT 2018


Noter til resultatopgørelsen Note 1 Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Tilskud og udligning i alt Refusion af købsmoms Skatter, tilskud og udligning i alt

Budget 2018 -2.263.967 -91.251 -5.587 -284.781 -5.263 -2.650.849 -759.756 18.957 7.580 -175.425 0 -908.644

Korriget budget -2.263.967 -91.251 -5.587 -284.781 -2.301 -2.647.887 -730.343 18.957 7.580 -163.569 -1.604 -868.979

Regnskab 2018 -2.264.039 -91.251 -6.146 -281.505 -2.301 -2.645.242 -730.343 18.960 7.584 -164.562 -5.527 -873.887

-3.559.493

-3.516.866

-3.519.129

Budget 2018 1.451 0 5.364 0 10.673 263.631 3.128 29.401 313.648

Korriget budget 1.301 0 5.114 3.668 15.673 283.299 2.538 24.777 336.370

Regnskab 2018 1.331 241 5.088 150 12.779 270.502 -229 23.570 313.431

Budget 2018 -15.616 450 245.551 403.106 339.528 6.660 36.877 3.854 0 1.020.410

Korriget budget -14.952 77 245.200 424.232 341.668 6.660 36.877 5.059 0 1.044.821

Regnskab 2018 -14.503 25 243.637 408.900 342.100 5.521 37.287 3.714 994 1.027.676

Note 2 Økonomiudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 00.55 Diverse udgifter og indtægter 03.22 Center for Kommunikation 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.52 Lønpuljer m.v. Økonomiudvalget. i alt Note 3 Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 03.22 Folkeskolen m.m. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 05.30 Tilbud til ældre 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 05.57 Kontante ydelser 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 06.45 Administrativ organisation Social- og Sundhedsudvalget i alt

35

ÅRSRAPPORT 2018

14


Note 4 Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 03.30 Ungdomsuddannelser 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 06.45 Administrativ organisation Beskæftigelsesudvalget i alt

Budget 2018 2.400 2.735 0 0 32.697 279.735 210.559 221.277 65.518 7.866 822.787

Korriget budget 2.153 2.735 162 0 33.059 279.665 210.559 221.309 70.503 7.866 828.011

Regnskab 2018 378 2.259 4.632 2 15.795 271.571 186.084 226.783 79.298 7.618 794.420

Budget 2018 -155 4.430 5.448 286 2.818 6.966 2.574 -251 12.842 1.408 66.960 26.941 -1.333 20.306 114 907 719 830 3.052 3.966 327 6.892 4.179 1.609 10.171 182.006

Korriget budget -155 -4.334 5.314 328 2.777 8.264 3.020 -251 13.185 3.734 70.250 27.154 -1.674 18.924 106 813 704 800 2.208 3.860 330 6.790 3.975 1.609 9.714 177.445

Regnskab 2018 -111 -1.748 5.027 299 3.432 6.602 2.702 191 12.426 1.597 67.566 26.388 -1.355 20.489 86 751 619 767 2.184 3.951 192 7.056 3.196 1.606 8.939 172.854

Note 5 Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) 00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28 Fritidsområder 00.32 Fritidsfaciliteter 00.38 Naturbeskyttelse 00.48 Vandløbsvæsen 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 00.55 Diverse udgifter og indtægter 00.58 Redningsberedskab 02.22 Fælles funktioner 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.35 Havne 03.22 Folkeskolen m.m. 03.30 Ungdomsuddannelser 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.30 Tilbud til ældre 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 06.45 Administrativ organisation Teknik- og Miljøudvalget i alt

36

15

ÅRSRAPPORT 2018


Note 6 Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 03.22 Folkeskolen m.m. 03.30 Ungdomsuddannelser 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.28 Tilbud til børn og unge særlige behov 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.57 Kontante ydelser Børne- og Familieudvalget i alt

Budget 2018

Korriget budget

30 571.859 18.376 18.130 38.119 216.682 154.525 369 5.566 1.023.656

Regnskab 2018 13 557.091 17.358 18.064 37.093 212.233 162.214 941 5.956 1.010.963

Budget 2018 21.988 18.448 17.733 23.815 81.984

Korriget budget 23.899 19.950 18.936 26.804 89.589

Regnskab 2018 22.704 17.960 17.869 22.258 80.792

Budget 2018

Korriget budget

0 3.427 76.556 79.983

Regnskab 2018 31 6.119 29.053 35.203

Budget 2018 -2.215 12.850 2.845 -1.600 11.880

Korriget budget -3.643 12.850 2.845 -1.600 10.452

Regnskab 2018 -4.282 12.327 2.374 -1.959 8.460

30 551.863 18.424 18.030 37.055 206.724 149.446 369 5.566 987.507

Note 7 Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.) 00.32 Fritidsfaciliteter 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Kultur- og Fritidsudvalget i alt Note 8 Erhvervs- og Vækstudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 03.35 Kulturel virksomhed 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Vækstudvalget i alt

0 0 38.018 38.018

Note 9 Renter (1.000 kr.) Renter af likv. aktiver og tilgodehavender Renter af gæld (excl. ældreboliglån) Renter vedr. ældreboliglån Kurstab og kursgevinster m.v. Renter i alt

ÅRSRAPPORT 2018

16

37


Bemærkninger til resultatopgørelsen Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er godt 40 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, men 2,3 mio. kr. højere end korrigeret budget. At indtægten er mindre end det oprindelige budget er sammensat af en række poster, men skyldes i særlig grad mindre indtægter vedrørende udligning og generelle tilskud.

Erhvervs- og Vækstudvalget har haft et mindre forbrug på 44,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2017. Afvigelsen skyldes primært at der i 2018 blev overført 43 mio. kr. fra 2017 vedrørende vækstpuljen. Der forventes overført godt 50 mio. kr. til 2019 hvoraf 43 mio. kr. vedrører vækstpuljen.

Driftsudgifterne er 144,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2017. Der forventes overført 134,5 mio. kr. til 2019 vedrørende aftaleenheder, vækstpuljer mv.

Udgiftsforbruget på anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Af større projekter kan nævnes aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning, digitaliseringsprojekter/IT-strategi, Skjern Seniorcenter, Kystsikring Vesterhavet, renovering af Klitvej mellem Søndervig og Hvide Sande, ventilation på Spjald Skole samt anlægstilskud til Naturkraft.

Driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er 22,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2017. Der forventes overført 23,5 mio. kr. til 2019. På Social- og Sundhedsudvalgets område er driftsudgifterne 17,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2017. Der forventes overført godt 17 mio. kr. til 2019.

På forsyningsområdet er de største anlægsudgifter til renovering af genbrugspladsen i Lem, udvidelse/renovering af genbrugspladsen i Videbæk samt nye mandskabsbygninger i Troldhede, Spjald og Tarm.

Beskæftigelsesudvalgets område har haft et mindre forbrug på 33,6 mio. kr. Der forventes overført 3 mio. kr. til 2019. Mindre forbruget skyldes specielt et mindre forbrug på tilbud til udlændinge, førtidspension og forsikrede ledige. Teknik- og Miljøudvalgets mindre forbrug i forhold til korrigeret budget udgør 4,6 mio. kr., og forventes overført til 2019, da der er overførselsadgang på udvalgets samlede områder. Driftsudgifterne på Børn- og Familieudvalgets område er 12,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2017. Der forventes overført godt 25 mio. kr. til 2019 vedrørende primært aftaleenheder. På områder uden overførselsadgang, har der i særlig grad været et merforbrug til specialundervisning og anbringelsesområdet. Der er et mindre forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område med 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der forventes overført til 2019, da der er overførselsadgang på udvalgets samlede områder.

38

ÅRSRAPPORT 2018


Balancen Pr. 31. december 2018 AKTIVER

Note nr.

Ultimosaldo 2017

1.000 kr. Ultimosaldo 2018

Ændring

ANLÆGSAKTIVER: Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84) Grunde Bygninger Tekniske anlæg og maskiner m.v. Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse

1 2 3 4 5

1.699.532 212.108 1.408.284 32.801 5.530 40.809

9.191 13.847 -50.798 5.329 -137 40.950

1.708.723 225.956 1.357.486 38.130 5.393 81.759

0

0

0

3.011.819 2.987.429 -26.287 50.677

30.603 34.346 -3.420 -323

3.042.422 3.021.775 -29.707 50.354

4.711.351

39.794

4.751.146

2.006 139.261 125.026 45.950 142.379

-165 -2.320 -77.243 -697 7.601

1.841 136.941 47.783 45.252 149.980

454.621

-72.823

381.798

5.165.972

-33.029

5.132.943

Immaterielle anlægsaktiver (fkt. 9.85) Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyning (gæld) Aktiver vedrørende fonds, legater, deposita m.v.

6 7 8

ANLÆGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER: Varebeholdninger (fkt. 9.86) Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87) Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19) Værdipapirer (fkt. 9.20) Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11)

9 10 11

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

Pr. 31. december 2018

1.000 kr.

PASSIVER

Note nr.

EGENKAPITAL I ALT (FKT. 9.91-9.99) Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivning Balancekonto

Ultimosaldo 2017

Ændring

Ultimosaldo 2018

-3.562.236 -25.595 -125.660 -1.689.544 0 -1.721.437

191.504 -21.841 3.654 11.481 0 198.210

-3.370.732 -47.435 -122.007 -1.678.063 0 -1.523.226

-359.436

-225.957

-585.393

-942.467 -53.700 -248.133

23.801 961 42.720

-918.666 -52.740 -205.413

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

-1.244.300

67.482

-1.176.818

PASSIVER I ALT

-5.165.972

33.029

-5.132.943

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT (FKT. 9.90) GÆLDSFORPLIGTELSER: Langfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.63-9.79) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (fkt. 9.46-9.49) Kortfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.50-9.62)

ÅRSRAPPORT 2018

26

12 13 14

39


Noter til balancen Note 1 Ultimosaldo 2017

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.80 9.80 9.80

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Grunde i alt

4.909 17.300 189.900 212.108

Ultimosaldo 2018

Ændring 0 0 13.847 13.847

4.909 17.300 203.747 225.956

Note 2 Ultimosaldo 2017

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.81 9.81 9.81

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Bygninger i alt

18.954 108.159 1.281.172 1.408.284

Ændring 152 -4.616 -46.334 -50.798

Ultimosaldo 2018 19.106 103.543 1.234.837 1.357.486

Note 3 Ultimosaldo 2017

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.82 9.82 9.82

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Tekniske anlæg, maskiner m.v. i alt

1.732 202 30.867 32.801

Ændring 837 383 4.109 5.329

Ultimosaldo 2018 2.569 585 34.976 38.130

Note 4 Ultimosaldo 2017

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.83 9.83 9.83

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr i alt

0 0 5.530 5.530

Ændring 0 0 -137 -137

Ultimosaldo 2018 0 0 5.393 5.393

Note 5 Ultimosaldo 2017

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.84 9.84 9.84

40

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Materielle anlægsaktiver under opførelse i alt

0 0 40.809 40.809

2

Ændring 20.851 580 19.519 40.950

Ultimosaldo 2018 20.851 580 60.328 81.759

ÅRSRAPPORT 2018


Note 6 Ultimosaldo 2017

Funktion Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.21 9.22 9.23* 9.24** 9.25*** 9.27

Aktier og andelsbeviser m.v. Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v. Langfristedede tilgodehavender i alt

2.900.690 2.409 14.357 0 17.429 52.544 2.987.429

Ændring -14.487 -263 -579 0 5.864 43.812 34.346

Ultimosaldo 2018 2.886.203 2.146 13.778 0 23.293 96.356 3.021.775

* Forventet tab er beregnet til 10% = 1,4 mio. kr. Statens andel (2/3) er afskrevet på funktion 9.52 **Indskud i Landsbyggefonden skal ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør ultimo 2018 ca. 140,3 mio. kr. *** Forventet tab er beregnet til 2,6 mio. kr., hvilket beløb er afskrevet i 2018

Note 7 Ultimosaldo 2017

Funktion Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.35

Andre forsyningsvirksomheder Udlæg vedr. forsyning (gæld) i alt

-26.287 -26.287

Ændring -3.420 -3.420

Ultimosaldo 2018 -29.707 -29.707

Note 8 Ultimosaldo 2017

Funktion Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.37 9.42 9.43 9.44

Staten Legater (aktiver) Deposita (aktiver) Parkeringsfond (passiv) Aktiver vedrørende fonds, legater, deposita m.v. i alt

0 10.816 40.634 -773 50.677

Ændring 0 74 -791 394 -323

Ultimosaldo 2018 0 10.890 39.844 -379 50.354

Note 9 Ultimosaldo 2017

Funktion Omsætningsaktiver (1.000 kr.) 9.12 9.14 9.17 9.18

Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst.med overenskomst Tilgodehavender i alt

64.758 46.915 -7.573 20.926 125.026

Ændring -64.815 -4.345 -7.804 -278 -77.243

Ultimosaldo 2018 -57 42.570 -15.377 20.647 47.783

41

ÅRSRAPPORT 2018

2


Note 10 Ultimosaldo 2017

Funktion Omsætningsaktiver (1.000 kr.) 9.20

Pantebreve Værdipapirer i alt

45.950 45.950

Ændring -697 -697

Ultimosaldo 2018 45.252 45.252

Note 11 Ultimosaldo 2017

Funktion Omsætningsaktiver (1.000 kr.) 9.01 9.05 9.07 9.08

Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v. Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Likvide beholdninger i alt

172 -234.649 0 376.856 142.379

Ændring 61 -145.377 0 152.917 7.601

Ultimosaldo 2018 232 -380.026 0 529.773 149.980

Note 12 Ultimosaldo 2017

Funktion Gældsforpligtelser (1.000 kr.) 9.63 9.64 9.68 9.70 9.77 9.79

Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Langfristede gældsforpligtelser i alt

-59.151 0 -10.799 -485.083 -367.637 -19.797 -942.467

Ændring -4.646 0 225 7.349 16.568 4.305 23.801

Ultimosaldo 2018 -63.797 0 -10.574 -477.733 -351.069 -15.492 -918.666

Note 13 Ultimosaldo 2017

Funktion Gældsforpligtelser (1.000 kr.) 9.46 9.47 9.49

Legater Deposita Staten Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. i alt

-10.816 -42.884 0 -53.700

Ændring -72 1.033 0 961

Ultimosaldo 2018 -10.888 -41.852 0 -52.740

Note 14 Ultimosaldo 2017

Funktion Gældsforpligtelser (1.000 kr.) 9.50 9.52 9.53 9.56 9.59 9.61

Kassekreditter og byggelån Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Kortfristede gældsforpligtelser i alt

42

0 -10.735 -277 -136.801 -76.558 -23.762 -248.133

Ændring 0 293 84 23.953 11.710 6.681 42.720

Ultimosaldo 2018 0 -10.442 -193 -112.848 -64.848 -17.081 -205.413

ÅRSRAPPORT 2018

2


Bemærkninger til balancen Materielle anlægsaktiver viser værdien af kommunens grunde, bygninger og inventar opgjort med udgangspunkt i de retningslinier for værdiansættelser, som byrådet har godkendt. I posten for finansielle anlægsaktiver er opgjort værdien af blandt andet aktier i forsyningsselskaber og indskudskapital i forskellige fælleskommunale virksomheder. Herudover er det beløb, som kommunen regnskabsteknisk skal deponere i forbindelse med modtaget udlodning mv. indeholdt i posten med et beløb på ca. 96 mio. kr. Omsætningsaktiver / Fysiske anlæg til salg viser værdien af usolgte grunde fra de kommunale udstykningsområder. Omsætningsaktiver / Tilgodehavender er anført med ca. 48 mio. kr., hvilket er et fald på 77 mio. kr. i forhold til 2017. Ændringen vedrører hovedsagelig statsrefusions-området, idet kommunen ved udgangen af 2017 havde et stort resttilgodehavende vedrørende sociale refusioner. Der er ved udgangen af 2018 ikke længere væsentlige mellemværender med staten på dette område. Ud over mellemværendet med staten er der i statusbeløbet også indeholdt periodeafgrænsningsposter med det efterfølgende regnskabsår. Det vil sige registrering af udgifter og indtægter, der vedrører det gamle regnskabsår, men hvor betaling først finder sted efter 31. december. Der vil derfor kunne forekomme store udsving i forhold til de tidligere regnskabsår. Omsætningsaktiver / Likvide aktiver udgør ved regnskabsårets udløb ca. 150 mio. kr. Hertil kan lægges de beløb, der regnskabsteknisk er posteret som deponerede beløb, ca. 96 mio. kr., således at den reelle likviditet ved udgangen af 2018 udgør ca. 246 mio. kr. Af dette beløb vedrører dog ca. 30 mio. kr. forsyningsområdet, således at den skattefinansierede kassebeholdning udgør ca. 216 mio. kr. Egenkapitalen viser forskellen mellem kommunens aktiver og passiver. Ved udgangen af 2018 var aktiverne ca. 3,4 mia. kr. større end passiverne. Dette er et fald på ca. 0,1 mia. kr., der ho-

ÅRSRAPPORT 2018

vedsagelig kan henføres til en regnskabsmæssig forøgelse af kommunens pensionsforpligtelser overfor kommunens tjenestemænd. Hensatte forpligtelser på 585 mio. kr. udgør blandt andet en aktuarmæssige beregning af den forpligtelse på ca. 479 mio. kr., som kommunen har overfor nuværende og kommende tjenestemandspensionister. Herudover er der hensat beløb på ca. 106 mio. kr. til imødegåelse af fremtidige arbejdsskadessager. Langfristede gældsforpligtelser på ca. 0,9 mia. kr. kan opgøres i nedenstående hovedområder: •

Almindelige kommunale lån, hvor låneoptagelsen er sket med baggrund i de retningslinier, som er gældende for kommunal gældssætning. Der er i 2018 optaget nye lån for ca. 24 mio. kr. og betalt afdrag med ca. 32 mio. kr., således at restgælden ved udgangen af 2018 kan opgøres til ca. 488 mio. kr.

Den gæld, der kan henføres til selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunen, jfr. den såkaldte Holmsland-model, skal også indregnes i kommunens regnskab. Dette beløb udgør ca. 64 mio. kr.

For så vidt angår lån til ældreboliger er disse indregnet med en restgæld på 351 mio. kr. Lånene optages i forbindelse med færdiggørelsen af de respektive boliger. Der er i 2018 ikke optaget nye ældreboliglån.Ydelser på lånene indregnes i den husleje, der opkræves hos beboerne, og lånene skal derfor i princippet ”hvile i sig selv”. Som ordinære afdrag på ældreboliglån er udgiftsført ca. 15 mio. kr. i 2018.

Endelig er også indeholdt den beregnede gældsforpligtelse med udgangspunkt i etablerede leasingkontrakter. Dette beløb udgør ca. 15 mio. kr.

Kortfristet gæld viser bl.a. mellemværendet med kommunens leverandører samt regnskabstekniske poster vedrørende forskellige mellemregningsforhold.

43


Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser finansieringen bag årets resultat. Ifølge resultatopgørelsen blev årets resultat et overskud på 6,2 mio. kr., fordelt med 2,8 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Den likvide beholdning ved årets udgang er opgjort til 150,0 mio. kr. Hertil kommer et beløb på 96,3 mio. kr., der jfr. lånebekendtgørelsen er deponeret, således at den reelle kassebeholdning ved udløbet af 2018 udgør ca. 246,3 mio. kr. På budgetlægningstidspunktet var den regnskabsmæssige kassebeholdning ved slutningen af 2018 forudsat at blive ca. 144 mio. kr., medens den faktisk opgjorte likvide beholdning jfr. ovenfor udgør 150 mio. kr.

indgå som en del af årets resultat. Herudover har salg af en del af HMN Naturgas indbragt 37,3 mio. kr. Som konsekvens af disse udlodninger har kommunen –jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser, måttet deponere ca. 56,8 mio. kr., således at likviditetspåvirkningen i 2018 har været en netto-tilgang på 25,5 mio. kr. I forbindelse med gennemførelse af ny lovgivning bliver stigninger i grundejernes kommunale grundskyld midlertidigt indefrosset fra og med 2018. Som følge heraf er kommunens likviditet påvirket negativt med ca. 6,8 mio. kr. For så vidt angår låneoptagelse er der i regnskab 2018 registreret 24,2 mio. kr. Dette beløb vedrører udnyttelse af 2017-lånerammen.

Den væsentligste netto- påvirkning af likviditeten har været modtaget udlodning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning med 45,0 mio. kr., der

Finansieringsoversigt (1.000 kr.) Likvide beholdninger primo

Budget 2018

Korrigeret budget

Regnskab 2018

160.610

142.379

142.379

8.723 29.500 456 0

-319.205 123.771 456 0

6.189 24.200 483 -920

-48.981 0 -5.107 -439 0 -1.000

-48.981 0 -7.428 -439 528 -1.000

-48.978 -43.812 -494 -439 37.838 -6.875

Øvrige finansforskydninger: Øvrige finansforskydninger

326

326

40.409

Likvide beholdninger ultimo

144.088

-109.593

149.980

Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse i øvrigt Indgåede afdrag på pantebreve Kursreguleringer Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Yderligere deponering Indskud i støttet byggeri Kapitalindskud i Karup Lufthavn Udlodning HMN Naturgas mv. Udlån vedr. indefrysning mv. vedr. ejendomsskat

44

ÅRSRAPPORT 2018


Personaleoversigt Ultimo 2018 var der ansat i alt 4.741 personer, der omregnet til fuldtidsstillinger udgør 3.610 ansatte inklusiv særlige ansættelsesformer, hvilket er en stigning på seks fuldtidsansatte i forhold til 2017. Når der ses bort fra særlige ansættelsesformer som flexjob, jobtræning mv. har antallet af fuldtidsstillinger i 2018 været 3.488. På Undervisning og kulturområdet ses den største afvigelse med et fald på 16 fuldtidsstillinger fra 2017 til 2018. Årsagen til faldet i antal fuldtidsstillinger kan blandt andet findes inden for folkeskole, skolefritidsordning og erhvervsgrunduddannelse. De største afvigelser mellem 2017 og 2018 findes inden for folkeskolen med et fald på godt syv fuldtidsstillinger. Afvigelsen skal ses i lyset af et fald i elevtallet på 336 folkeskoleelever i løbet af to skoleår. Skolefritidsordninger har haft et fald på knap 5,5 fuldtidsstillinger, som ligeledes skyldes fald i antallet af indskrevne børn. Inden for erhvervsgrunduddannelserne har der været et fald på knap 4,5 fuldtidsstillinger, som skyldes kortere og færre praktikpladser/egu-forløb i kommunale enheder.

Stigningen i antallet af fuldtidsansatte på det administrative område (6. Fællesudgifter og administration mv.) skyldes primært opnormering af medarbejdere i forbindelse med budgetlægning for 2018 inden for fagområderne Handicap og Psykiatri samt Land, By og Kultur.

På de øvrige områder er der sket mindre ændringer i antallet af fuldtidsstillinger fra 2017 til 2018.

Personaleoversigt Ansættelsesområde 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Total Heraf særlige ansættelsesformer, flexjob, jobtræning

ÅRSRAPPORT 2018

Fuldtidsansatte 2017

Fuldtidsansatte 2018

9 30 64 949 91 2.023 438 3.604

11 31 65 932 92 2.031 448 3.610

140

122

Lønbeløb 1.000 kr 4.826 12.824 25.799 463.905 45.349 874.028 251.628 1.678.361

45


Kautions- og garantiforpligtelser Almindelige kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2018 Emne

Forpligtelse pr. 31/12-2018

AFLD I/S

2.391.400

Andelshaverne hæfter over for selskabet (indirekte hæftelse) for opfyldelsen af selskabets forpligtelser, således at hæftelsen i det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles i forhold til deponerede affaldsmængder i kalenderårene 2006-2008. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 10,87% af kr. 22.000.000.

663.026.185

Der er solidarisk hæftelse overfor selskabet af alle tilsluttede kommuner, hvorfor det noterede beløb er den totale gæld. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af dette beløb udgør kr. 40.144.502.

Energnist (affaldsforbrænding)

Brand & Redning Midt/Vest I/S Kommuneleasing

31.479.502

Midttrafik, Busselskabet Århus Sporveje Kommuneleasing

96.110.948

Kommunekredit

4.905.716

Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) Kommunekredit

1.394.870.198

Soldiarisk hæftelse, i alt

2.192.783.948

Øvrige forpligtelser Varmeværker: Kommunekredit

Bemærkninger

Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune hæfter solidarisk overfor Kommuneleasing. Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter solidarisk overfor Kommuneleasing. Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter solidarisk overfor Kommunekredit. Solidarisk hæftelse for fire lån udstedt af Kommunekredit.

141.682.711

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S: Kommunekredit

20.972.489

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S: Kommunekredit

14.438.132

Ringkøbing-Skjern Vand: Kommunekredit

154.225.735

Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S: Kommunekredit

16.063.707

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S: Kommunekredit

22.066.844

Højmark Vandværk A.m.b.A.: Kommunekredit

1.247.719

Energnist I/S: Kommunekredit

243.559.886

Idrætscentre og -haller samt vandrerhjem: Ringkøbing og Omegns Firmaidræt Vestjysk Bank Nordea Ringkjøbing Landbobank Nykredit

188.395 94.312 1.073.415 11.462.886

DSI Idrætscentret i Tarm Nykredit Kommunekredit

8.667.797 8.441.925

Borris Sports-og Kulturcenter Skjern Bank

185.003

46

ÅRSRAPPORT 2018

32


Almindelige kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2018 Emne

Forpligtelse pr. 31/12-2018

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter Kommunekredit

14.021.658

Rækker Mølle Hallen Kommunekredit

1.181.677

Videbæk Idræts- og Fritidscenter Kommunekredit

10.612.087

Spjald Fritidscenter Kommunekredit

754.059

Ringkøbing Vandrerhjem BRFkredit Arbejdsmarkedets Feriefond

591.330 3.000.000

Ringkøbing-Skjern Boligforening Kommunekredit

13.120.159

Land, By og Kultur samt Service og Digitalisering, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommuneleasing, operationel leasing

1.411.175

Ringkøbing Plejehjem Kommunekredit

4.737.906

Hvide Sande Havn Kommunekredit

75.346.129

Øvrige forpligtelser, i alt

769.147.136

Garantier vedr. almennyttigt boligbyggeri mv. Stats- og statsgaranterede lån: Med regaranti: Realkredit Danmark Nykredit BRFkredit A/S LR Realkredit A/S

3.748.764 348.580.534 5.323.978 0

Uden regaranti: Realkredit Danmark Nykredit BRFkredit A/S LR Realkredit A/S

48.112.513 83.493.983 44.194.624 67.931.435

Boligbyggeri mv., i alt TOTAL Heraf: Soldiarisk hæftelse Boligbyggeri mv. Øvrige forpligtelser

Bemærkninger

601.385.830 3.563.316.914 2.192.783.948 601.385.830 769.147.136 3.563.316.914

47

ÅRSRAPPORT 2018

33


Eventualrettigheder Fortegnelse over eventualrettigheder pr. 31-12-2018 Eventualrettigheder er kendetegnet ved, at kommunen har en fordring mod en given debitor. Fordringen bliver først effektueret, hvis en særlig begivenhed indtræffer, f.eks. salg af bygning, eller bygningens overgang til andet formål.

Debitor Skoler: Den selvejende institution, Hover-Torsted Friskole

Bemærkninger, herunder oplysninger om eventuel sikkerhedsstillelse Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Den selvejende institution, Velling Friskole

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Den selvejende institution, Ølstrup Friskole

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Den selvejende institution, Stadil-Vedersø Friskole

Såfremt køber/Stadil-Vedersø Friskole ophører med at drive undervisningsvirksomhed eller ønsker at sælge ejendommen, skal denne tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pristalsreguleret købesum på 950.000 kr. Købesummen reguleres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset pr. overdragelsesdagen, dvs. aug. 2014. Såfremt nettoprisindekset ophører, anvendes udviklingen i et andet tilsvarende indekstal. Til købesummen skal lægges værdien af dokumenterede forbedringer og lignende sket efter overdragelsen. Ringkøbing-Skjern Kommune afholder alle omkostninger i forbindelse med en eventuel tilbageskødning.

Øvrige: Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Pantebrev af marts 1992. Forfalder til fuld indfrielse, hvis den pantsatte ejendom overgår til anden anvendelse eller, hvis den selvejende institution Fiskeriets Hus ophører med at eksistere (100.000 kr.).

Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Gældsbrev af 10. september 1997.Forfalder til fuld indfrielse uden opsigelse straks hvis institutionens formål ændres eller institutionen opløses, hvis institutionen ophører med at drive aktivitetshus/museum og ved salg af den selvejende institution Fiskeriets Hus faste ejendom (200.000 kr.).

Fonden "Smedenes Hus"

Pantebrev af 19. marts 1992. Forfalder til omgående indfrielse ved salg af de pantsatte ejendomme, ved ejendommenes overgang til anden anvendelse eller hvis fonden "Smedenes Hus" ophører med at eksistere (300.000 kr.).

Museumsforeningen for Ringkjøbing og Omegn

Pantebrev af 30. maj 1973. Kan opsiges til udbetaling, såfremt det pantsatte overgår til andet formål (40.000 kr.).

Den selvejende institution, Dansk Veteranflysamling

Pantebrev af 19. januar 1991. Forfalder til indfrielse uden varsel, hvis institutionen ophører med at eksistere eller ejendommen afhændes eller overgår til andet formål.'(150.000 kr.).

Den selvejende institution, Dansk Veteranflysamling

Gældsbrev af 27. februar 2006 (Ringkjøbing Amt). Forfalder til indfrielse uden varsel, hvis institutionen ophører med at eksistere, eller ejendommen afhændes eller overgår til andet formål (4,0 mio. kr.).

Brejninggård Efterskole, Spjald

Gældsbrev af 29. juli 1976 til afløsning af pantebrev af 6. juni 1946 (3.000 kr.).

Fjordvang Skolegård, Velling, Ringkøbing

Gældsbrev af 23. juni 1976 til afløsning af pantebrev af 29. maj 1947 (3.000 kr.).

Ringkøbing Kommune, scene i Vesterhavs-Hallen

Gældsbrev af 18. januar 1983 på 150.000 kr. vedrørende lån til scenebyggeri. Nedskrevet til 75.000 kr. i 1993 (75.000 kr.).

Fonden Smedenes Hus, Lem

Gældsbrev af 18. august 2004 (470.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Gældsbrev af 14. januar 2005 (600.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening

Gældsbrev af 15. juni 2017 (500.000 kr.). Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder straks til betaling ved Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening's videresalg af ejendommen matr.nr. 183c Tarm By, Egvad, beliggende Søparken 15, 6880 Tarm. (Pendlerhus 1).

No Sogneforening

Gældsbrev af 12. oktober 2017 (300.000 kr.). Lånet, til hel eller delvis omfugning af No Aktivitetshus, forfalder til betaling hvis ejendommen No Aktivitetshus, Lybækvej 12E, No, 6950 Ringkøbing afhændes eller overgår til anden anvendelse end aktivitetshus. Desuden forfalder beløbet til betaling, hvis omfugningen ikke gennemføres som aftalt.

Uddannelsescenter, Ringkøbing-Skjern (Skjern Tekniske Skole)

29/3-1993 - Engangstilskud på særligt aftalte vilkår (2.750.000,00 kr.)

48

ÅRSRAPPORT 2018


Aktier og andelsbeviser Værdien af aktier, andelsbeviser m.v. pr. 31-12-2018 (1.000 kr.) 02 Indskudskapital 003 Naturgas Midt Nord I/S (HMN) 010 Ringkøbing-Skjern Erhvervsudvikling 016 KP-PENSION 017 Vestjydsk Andel 018 Vesterhav Syd A/S 020 Brand & Redning 04 Aktier 001 Spjald Flyveplads 002 Midtjyllands Lufthavn 004 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 006 Messecenter Herning 008 Ringkøbing K

Kommunens ejerandel

Selskabets egenkapital

Beløb

3,731% 19,355% 0,625% 0,003%

1.409.971 290 3.616.000 883.420 0 18.265

52.606 56 22.600 30 0 6.027

50,139% 7,320% 100,000% 1,240% 25,000%

132 16.572 2.785.020 114.565 66.900

66 1.652 2.785.020 1.420 16.725

8.911.135

2.886.203

TOTAL

side 38 ÅRSRAPPORT 2018

49


Anvendt regnskabspraksis Generelt Ringkøbing - Skjern kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag, samt kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation af årsregnskabet Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ringkøbing-Skjern Kommune har i det udfærdigede regnskab valgt at vise udgifterne på fagudvalgsniveau. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab eller ekstraordinær afhændelse af aktiver. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og -udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år (2017).

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

Regnskabsopgørelse Driftsudgifter og -indtægter indregnes i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo februar i det nye regnskabsår.

Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

50

ÅRSRAPPORT 2018


Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Balancen er opstillet efter disse formkrav.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris, og afskrives lineært over den forventede levetid. Der afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret.

Der afskrives ikke på grunde. Til en bygning medregnes installationer, som er nødvendige for bygningens funktion. Dette gælder for særlige installationer samt grundforbedringer f.eks. kloakering samt have- og parkeringsanlæg. Kommunale stadionanlæg medtages som en bygningsdel i anlægskartoteket.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de indregnede grunde og bygninger er i fornødent omfang dokumenteret via tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid eller restløbetiden. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes, og afskrives straks. Scrapværdier registreres ikke. Hvis et anlægsaktiv er væsentlig forringet i forhold til registreringen i anlægskartoteket, skal det nedskrives, når det konstateres, at værdiforringelsen er varig. Anlægsaktiver opskrives som hovedregel ikke. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007, samt tillagt forbedringer foretaget i perioden fra 1.1.2004 til 31.12.2006.

ÅRSRAPPORT 2018

Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger frem til 1. januar 2007. Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet er dette anført som note i regnskabet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er taget i brug, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Værdiansættelsen sker efter de afholdte omkostninger på opgørelsestidspunktet. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes til leasinggælden. Leasinggælden måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv, eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Ringkøbing-Skjern kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid. Hvor kontraktperioden er kortere end den forventede levetid, anvendes den korteste levetid.

51


Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som RingkøbingSkjern Kommune har medejerskab i, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.), foretages indregningen efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFOprincippet, hvor lagerstyring findes. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Fysiske aktiver til salg registreres til salgsprisen eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Også grunde med en salgsværdi under kr. 100.000 registreres i anlægskartoteket. Bygninger optages til forventet salgspris. Grunde optages til forventet salgspris minus endnu ikke afholdte byggemodningsudgifter. Bygninger som tages ud af drift og sættes til salg reguleres til forventet salgspris. Omsætningsaktiver - tilgodehavender, værdipapirer samt likvide aktiver Periodeafgrænsningsposter vedrørende udgifter eller indtægter for efterfølgende regnskabsår optages som tilgodehavende. Hvis der er tale om et passiv anføres tallet med minus.

52

Likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer, indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt de nærmere retningslinjer for opgørelsen af forpligtelsen. Kommunens aktuelle forpligtelse er opgjort med udgangspunkt i aktuarberegningen pr. 31.12.2018. Pension til afgåede borgmestre samt lærere i den lukkede gruppe medtages ligeledes i forpligtelsen.

ÅRSRAPPORT 2018


Andre forpligtigelser. Andre forpligtelser f.eks. erstatningskrav el.lign., vil såfremt kravet kan opgøres pålideligt og at det er sandsynligt, at kravet ville bevirke et træk på kommunens økonomi, være bogført i regnskabet. Da Ringkøbing-Skjern Kommune er selvforsikret for arbejdsskadeområdet, er der i regnskabet afsat et aktuarmæssigt opgjort beløb til imødegåelse af erstatninger for arbejdsskader, herunder betaling af lægeerklæringer, mén-erstatning og erhvervsevnetab mv. Forsikringstaksterne som årligt opkræves hos institutioner m.v., prisfremskrives ikke, da taksterne skal opkræves efter ”hvile i sig selv” princippet. For bygnings- og løsøre forsikringer har Ringkøbing-Skjern Kommune en selvrisiko på 250.000 kr. pr. skade. Forsikring beregner en bygningspræmie pr. m2 og en løsørepræmie pr. kr. i sum, som pålignes institutioner mv. Denne præmie anvendes til betaling af forsikringspræmie til forsikringsselskabet samt til solidarisk betaling af skader under 250.000 kr.

Autoforsikringer. Kommunen har en selvrisiko på 5.000 kr. på ansvar og brand, og er selvforsikret på kaskoskader. Forsikring beregner en motorkøretøjspræmie med faste beløb pr. 1 mio. kr. i nyværdi for hhv. kasko, ansvar og brand, som pålignes institutioner mv. Denne præmie anvendes til betaling af forsikringspræmie til forsikringsselskabet for ansvar og brand, samt til solidarisk betaling af selvrisiko og alle kaskoskader. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning / regnskabsbemærkning. Levetider Levetider er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og følgende afskrivningsperioder anvendes:

Levetider Kategori

Afskrivningsperiode

Afskrivningsperiode

Anskaffet før 1.1.2007

Anskaffet efter 1.1.2007

50 år 30 år 30 år 15 år

45 år 30 år 25 år 15 år 10 år

002 Tekniske anlæg, maskiner, større special-udstyr og transportmidler: Maskiner Specialudstyr Transportmidler

15 år 10 år 8 år

10 år 5 år 5 år

003 Inventar, PC’er og andet it udstyr: It og andet kommunikations-udstyr samt større servere Kontor- og institutionsinventar

3 år 5 år

3 år 3 år

001 Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceydelser Boligformål Diverse formål Indretning af lejede lokaler

ÅRSRAPPORT 2018

53


Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Årsrapport 2018 - regnskab  

Årsrapport 2018 - regnskab  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded