__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rsrapport 2017 // Regnskab for 2017

www.rksk.dk


Læsevejledning ÅRSRAPPORT 2017 Ringkøbing-Skjern Kommune præsenterer i denne rapport kommunens regnskab for 2017. Rapporten er delt i tre: • INDLEDNING; der i kort format giver det overordnede billede af årets økonomiske resultater samt kommunes strukturelle nøgletal. • BERETNING: der på udvalgsniveau giver et læsevenligt overblik over kommunens væsentligste aktiviteter, der er opnået i løbet af året. • REGNSKAB; der indeholder oversigter over kommunens regnskabstal med tilhørende noter, herunder kommunens regnskabspraksis. God læselyst.

.................... Ringkøbing–Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Telefon 99 74 19 89 www.rksk.dk Redaktion Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi, økonomi Marts 2018

Regnskabsår 1. januar - 31. december 2017. Forsidebillede: Baggers Dæmniing

2

ÅRSRAPPORT 2017


Indhold Indledning 5 • Forord 6 • Kommuneoplysninger 7 • Organisationsdiagram 8 • Vision 9 • Den økonomiske beretning 10 • Forventninger til fremtiden 12 • Hoved- og Nøgletal 13 • Strukturelle nøgletal 14 Beretning 15 • Økonomi- og Erhvervsudvalget 16 • Social- og Sundhedsudvalget 20 • Beskæftigelsesudvalget 22 • Teknik- og Miljøudvalget 23 • Børne- og Familieudvalget 26 • Kultur- og Fritidsudvalget 28 Regnskab 29 • Resultatopgørelse 30 • Bemærkninger til resultatopgørelsen 34 • Balancen 35 • Bemærkninger til balancen 39 • Finansieringsoversigt 40 • Personaleoversigt 41 • Kautions- og garantiforpligtelser 42 • Eventualrettigheder 44 • Aktier og andelsbeviser 45 • Anvendt regnskabspraksis 46

ÅRSRAPPORT 2017

3


4

Ã…RSRAPPORT 2017


INDLEDNING

Ã…RSRAPPORT 2017

5


Forord Tilfredsstillende regnskab

Fokus på vækst og udvikling

Regnskabet for 2017 viser, at økonomien fortsat er sund. Årets resultat med et overskud på godt 45 mio. kr. er meget tilfredsstillende, og skal ses i sammenhæng med, at der blev budgetteret med et underskud på ca. 8 mio. kr.

Byrådet har et stort fokus på, at der skabes vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern kommune. Derfor er der også afsat en årlig vækstpulje, hvor hovedsigtet er, at øge antallet af arbejdspladser og antallet af indbyggere. Vækstpuljens midler bliver anvendt til at støtte initiativer i relation til øget bosætning, erhvervsmæssig udvikling, uddannelsestiltag og udvikling indenfor turismen.

Hovedårsagen til det gode resultat ligger på driftsområdet, og skal ikke mindst ses i sammenhæng med den gunstige beskæftigelsessituation i den private sektor. Det har medført, at mange ledige og kontanthjælpsmodtagere er kommet i beskæftigelse, hvilket også gavner den kommunale økonomi. Regnskabet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed med godt 152 mio. kr., hvilket er ca. 48 mio. kr. højere end budgetteret. Byrådet har som mål, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed skal kunne dække de skattefinansierede anlægsudgifter samt afdrag på lån. Det er glædeligt at konstatere, at det regnskabsmæssige driftsoverskud er tilstrækkeligt højt til at kunne dække anlægsudgifterne på knap 94 mio. kr. og afdrag på lån, der har udgjort ca. 46 mio. kr. i 2017. Byrådets mål om en kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. ultimo året er også opfyldt med regnskabsresultatet for 2017, idet kassebeholdningen ved årets udgang udgør ca. 195 mio. kr. Regnskabet viser, at der fortsat er udfordringer på specialiserede område. Der har i 2017 været en stigning i antallet af elever der visiteres til specialundervisning, ligesom der sidst på året er sket en stigning i antallet af børn og unge der anbringes uden for eget hjem. Der er igangsat initiativer med henblik på at stabilisere udviklingen.

6

Vækst og udvikling har stor betydning for kommunens økonomi, og dermed også Byrådets råderumsmuligheder i relation til velfærdsområderne og investeringer på anlægsområdet. Den lave ledighed – der hører til de laveste blandt de 98 kommuner – hænger sammen med væksten i antallet af arbejdspladser på det private arbejdsmarked, og påvirker kommunens økonomi i gunstig retning. Væksten i antallet af arbejdspladser har endvidere påvirket bosætningen, idet efterspørgslen efter arbejdskraft har medført, at der de senere år er flyttet mange østeuropæere til kommunen. Derimod er der fortsat underbalance når det gælder flytninger til/fra andre kommuner, hvor der fortsat er en netto fraflytning på 300-400 indbyggere årligt. Udviklingen i indbyggertallet er stabiliseret de senere år, men fortsat med en lille tilbagegang, der i 2017 udgjorde et fald på 17 indbyggere. Der er derfor fortsat behov for stort fokus på at øge bosætningen de kommende år. Ringkøbing-Skjern Kommune, april 2018 Hans Østergaard Borgmester

ÅRSRAPPORT 2017


Kommuneoplysninger Ringkøbing–Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Hjemmeside: .... www.rksk.dk E-mail: ................ post@rksk.dk

Kommunalbestyrelse

Hans Østergaard Kristian Andersen Søren Elbæk Lennart Qvist Jakob Agerbo Jens Erik Damgaard Trine Ørskov Erik Viborg Pia Vestergaard Svend Boy Thomsen Hans Pedersen Linda Nielsen Kristian Bøgsted Bjarne Svendsen Hanne Simonsen Irene Lund Pedersen Ole Nyholm Knudsen Niels Rasmussen Lise Juhl Hansen Jesper Lærke John G. Christensen Iver Enevoldsen Gitte Kjeldsen Benjamin Morthorst Helge Albertsen Jørgen Byskov Jørgen Rabjerg Jens S. Højland Henrik Andersen

Direktion

Jens-Peter Hegelund Jensen, kommunaldirektør Anette Ørbæk Andersen, direktør Flemming Juel-Nielsen, direktør

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower,Værkmestergade 2, 18.-21. etage 8000 Aarhus C.

ÅRSRAPPORT 2017

(V) (K) (A) (V) (V) (K) (A) (V) (F) (V) (K) (A) (O) (V) (K) (A) (V) (F) (V) (J) (A) (V) (V) (K) (A) (O) (F) (V) (K)

7


8

Marts 2018

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdomsskolen

5 selvejende daginstitutioner

Specialskoler • Rindum Kjærgaard • Skjernåskolen

15 Enhedsledelser • 9 skoler • 11 daginstitutioner • 5 dagplejegrupper

13 Helhedsledelser • 13 skoler • 14 daginstitutioner • 8 dagplejegrupper

Dagtilbud og Undervisning

Jura og Forhandling

Analyse

Tandplejen

Sundhedsplejen

PPR

Familiecentret

Socialrådgivningen

Kompetencetecenter Ringkøbing • Ny i Danmark

Kompetencecenter Skjern • Mentorkorps

Social og Integration

Ydelseskontor

Sygedagpenge Opfølgning og Job på Særlige Vilkår

Kontanthjælp - Særlig Indsats • Virksomhedscentre • Unge på Broen

Jobklar • Virksomhedsservice • Jobbutik/Reception

Beskæftigelse

Løn og Personale

Ekstern Udvikling

Børn og Familie

HR-udvikling

Intern Udvikling og Personale

Politisk Administrativ Sekratariat

Økonomi

Viden og Strategi

- I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Organisationsdiagram SÅDAN ER VI ORGANISERET

Kultur, Natur og Fritid • Biblioteker • Musikskolen

Trafik og Vej • Genbrugspladser • Vej og Park

Land og Vand

Byg og Miljø

Ejendomscentret

Planlægning

Land, By og Kultur

Direktionen

Byrådet

Å-center Syd

Center for socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center Bakkehuset

Center Vest

Skelbækcentret

Handicap og Psykiatri

Digital Udvikling

Borgerservice

Kommunikation

Koncern-IT

Service og Digitalisering

Køkkenet Åkanden

Sundhedscenter Vest

3 selvejende ældrecentre

Område Syd • 4 ældrecentre • 2 hjemmeplejer • 1 aktivitetscenter

Område Nord • 7 ældrecentre • 1 botilbud • 3 hjemmeplejer • 1 aktivitetscenter

Sundhed og Omsorg

Organisationsdiagram

ÅRSRAPPORT 2017


Vision

VISION

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

VI VIL indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende

VI VIL benytte og beskytte naturen som vores skatkammer

Vækstjydernes hjem Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.

Natur med pladsgaranti Det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidstrakte naturområder holder åbent hus hver dag. Der er plads til alle. Vi skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som muligt for at tiltrække turister og nye indbyggere.

ÅRSRAPPORT 2017

Et liv i balance Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.

Værtens bedste historie Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

VI VIL puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives klub

VI VIL skabe og sprede små sensationer

9


Den økonomiske beretning Vurdering af regnskab 2017 Resultatopgørelsen viser, at der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud før finansiering på godt 116 mio. kr. Til sammenligning endte regnskabsresultatet med et driftsoverskud på godt 159 mio. kr. Forbedringen af driftsoverskuddet i forhold til budgettet, hænger sammen med et mindre forbrug til driftsudgifter med ca. 46 mio. kr. Indtægterne er ca. 2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det lavere forbrug til drift kan overordnet forklares med følgende: •

Udgifterne til overførselsindkomster er ca. 36 mio. kr. lavere end budgetteret.

Udgifterne til medfinansiering af sygehusvæsenet er godt 17 mio. kr. lavere end budgetteret.

Serviceudgifterne er ca. 10 mio. kr. højere end budgetteret.

Særlig den lave ledighed, men også et væsentligt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, er væsentlige årsager til de lavere udgifter til overførselsindkomster. Merudgifterne på serviceområdet hænger i særlig grad sammen med merudgifter til det specialiserede område, herunder

specialundervisning og anbringelse af børn og unge udenfor eget hjem. En anden faktor har været et stigende antal børn i pasningsordninger, herunder bl.a. vuggestuer. Nettoudgifter til renter mv. er ca. 5 mio. kr. lavere end budgetteret. Hovedårsagen er lavere renteudgifter vedrørende langfristede lån, som følge af det lave renteniveau. Anlægsforbruget på det skattefinansierede område har udgjort knap 94 mio. kr., hvilket er knap 19 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Der har modsvarende været et merforbrug på jordforsyningsområdet på godt 18 mio. kr., hvilket hovedsageligt hænger sammen med, at der er købt jord til udstykningsformål med henblik på senere grundsalg. Det samlede resultat af det skattefinansierede område er et overskud på godt 42 mio. kr., hvilket er ca. 49 mio. kr. bedre end budgetteret, idet der var budgetteret med et underskud på knap 7 mio. kr. Det gode resultat er en styrkelse af kommunens økonomi. På forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, er der opnået et overskud på godt 3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på knap 2 mio. kr., svarende til

Resultatopgørelse 1.000 kr. ( - = indtægt)

Oprindeligt budget 2017

Korrigeret budget 2017

Regnskab 2017

Skatter Generelle tilskud m.v.

-2.536.498 -923.076

-2.539.059 -917.832

-2.537.342 -919.995

Indtægter i alt

-3.459.574

-3.456.891

-3.457.338

3.343.199 -116.375

3.470.349 13.458

3.297.656 -159.681

12.059 112.441 0 -1.500

12.013 247.612 0 -1.500

7.178 93.724 18.498 -2.063

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Driftsresultat før finansiering Renter m.v. Anlægsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed) Jordforsyning Ekstraordinære poster, i alt Resultat, skattefinansieret område

6.625

271.583

-42.344

-5.460 7.081

-5.455 20.117

-15.346 11.983

Resultat af forsyning

1.621

14.662

-3.363

Resultat, i alt (overskud)

8.246

286.245

-45.708

Forsyning, drift Forsyning, anlæg - nettoudgift

10

ÅRSRAPPORT 2017


en forbedring på ca. 5 mio. kr. Årsagen til det øgede overskud er et driftsresultat der er ca. 10 mio. kr. bedre end budgetteret, mens anlægsudgifter omvendt har været ca. 5 mio. kr. højere end budgetteret.

Optagelse af lån med ca. 24 mio. kr. vedrørende afholdte anlægsudgifter i 2017, sker først i marts 2018.

Der vil sandsynligvis skulle tilbagebetales et ukendt beløb i efteråret 2018 til Staten, relateret til de lavere udgifter i 2017 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet samt den lave ledighed (bloktilskud/beskæftigelsestilskud).

Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 ligger nogenlunde på niveau med overførslerne fra 2016 til 2017. Størrelsen af overførslerne har gennem årene været rimeligt konstante, hvilket også er væsentlig set i relation til dels kassebeholdningens størrelse, dels overholdelsen af service- og anlægsrammerne, der for kommunerne under ét måles i forhold til de oprindelige budgetter uden overførsler fra tidligere budgetår.

Det samlede regnskabsmæssige resultat er et overskud på knap 46 mio. kr. Regnskabsresultatet er ca. 54 mio. kr. bedre end budgetteret.

Likviditet Kassebeholdningen ved udgangen af 2017 er opgjort til ca. 195 mio. kr. Den skattefinansierede andel af kassebeholdningen udgjorde knap 168 mio. kr., mens renovationsfonden har en kassebeholdning ved udgangen af 2017 på godt 27 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo året er et øjebliksbillede af den likviditetsmæssige situation. Ud af den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2017 på knap 168 mio. kr., var ca. 52 mio. kr. deponeret. Til bedømmelse af kassebeholdningens størrelse, skal følgende anføres: •

Tilgodehavende statsrefusion på ca. 60 mio. kr. vedrørende overførselsindkomster for 2017, modtages først medio marts 2018, og indgår derfor ikke i kassebeholdningen ultimo 2017.

Mio. kr.

I henhold til kassekreditreglen må den gennemsnitlige daglige kassebeholdning, eksklusiv deponerede midler, aldrig blive negativ. I regnskabsåret 2017 udgjorde likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ca. 309 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning har i løbet af 2017 ligget meget stabilt omkring 310 mio. kr., se figuren nedenfor.

Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

Dato Gens. Kassebeholdning

ÅRSRAPPORT 2017

Gens. Kassebeholdning inkl. deponering

11


Forventninger til fremtiden Udvikling og vækst vil også i de kommende år være i fokus. Det gælder blandt andet i relation til øget bosætning, fastholde den positive udvikling i beskæftigelsen, fastholdelse af lav ledighed, fortsat udvikling af turismen mv. Der forventes også i 2018 et betydeligt budgetoverskud på beskæftigelsesområdet, relateret til den gunstige beskæftigelsesmæssige situation og lave ledighed. Med de nuværende gode konjunkturer, indeholder budgetoverslagene for 2019 og efterfølgende år ligeledes betydelige budgetoverskud. Ledigheden er lav og blandt de laveste i hele landet, og der er udsigt til en fortsat lav ledighed i 2018. Der er tendenser til manglende arbejdskraft indenfor flere områder. Efterspørgslen på arbejdskraft har medført en væsentlig tilflytning fra Østeuropa.

Indtægtssiden i det kommunale budget kan vise sig at blive en udfordring i de kommende år. De igangværende drøftelser mellem Folketingets partier omkring tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet, kan få stor betydning for de fremadrettede muligheder. Vurderet ud fra Finansieringsudvalgets rapport til regeringen, er der ikke udsigt til, at Ringkøbing-Skjern kommune opnår øget tilskud og udligning, men derimod et mindre fald. Den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen er meget afgørende for de økonomiske muligheder. Det gælder i særlig grad spørgsmålet om hvorvidt finansieringstilskuddet fortsætter. Ringkøbing-Skjern kommune har de seneste to år opnået et finansieringstilskud på godt 50 mio. kr., der har medvirket til balance mellem indtægter og udgifter.

Antallet af indbyggere har været faldende gennem en årrække. Indenfor de seneste fem år har der alene i 2015 været en fremgang i antal indbyggere, mens der de øvrige år har været tilbagegang. Tilbagegangen i 2017 udgør dog alene 17 indbyggere. Udviklingen er positivt påvirket af en væsentlig tilflytning fra Østeuropa, men omvendt negativ påvirket af en væsentlig fraflytning til andre kommuner. Arbejdet med en øget bosætning er derfor fortsat en væsentlig udfordring de kommende år. Befolkningsudviklingen og udviklingen på arbejdsmarkedet har stor betydning for kommunens indtægtsgrundlag og størrelsen af driftsudgifterne, og der igennem afgørende betydning for en stabil økonomi samt størrelsen af råderummet. De budgetmæssige udfordringer vedrørende det specialiserede område i 2017, ser på nuværende tidspunkt i et vist omfang ud til at fortsætte i 2018. Det er særlig udviklingen i antallet af anbragte børn og unge uden for eget hjem der er stigende, og dermed presser budgettet på Børn- og Familieudvalgets område. Byrådet har besluttet igangsætning af flere initiativer på området.

12

ÅRSRAPPORT 2017


Hoved- og Nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal 1.000 kr. ( - = indtægt) Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Budget

2015

2016

2017

2018

-189.577 -68.250 -11.594 2.742

-119.945 -5.802 -8.973 2.724

-152.504 -42.345 -15.346 11.983

1.815.773 3.091.232 2.123 29.955 113.793 112.235 189.068 5.354.179

1.763.083 3.006.744 2.152 48.073 101.555 116.630 147.133 5.185.370

1.699.532 3.011.819 2.006 45.950 125.026 139.261 142.379 5.165.972

-3.602.575 -375.444 -1.023.486 -400.701 -75.718 -276.956 -5.354.179

-3.537.833 -365.704 -968.088 -368.251 -55.467 -258.277 -5.185.370

-3.562.236 -359.436 -942.467 -367.637 -53.700 -248.133 -5.165.972

367.064 79.926

308.002 52.093

308.836 52.544

6.424

5.401

5.418

Langfristet gæld total pr. indbygger (kr.) Langfristet alm. gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld vedr. ældreboliger (kr.)

-17.912 -10.899 -7.013

-16.977 -10.519 -6.458

-16.533 -10.084 -6.449

Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr indbygger (kr.) regnskab Udskrivningsprocent kommuneskat * gennemsn. Grundskyldspromille, øvrige ejendomme Grundskyldspromille, landbrug

153.567 25,00 31,00 7,20

153.887 25,00 31,00 7,20

153.941 25,00 31,00 7,20

57.139

57.022

57.005

Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt (9.80-9.84) Finansielle anlægsaktiver (9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) Varebeholdninger (9.86) Værdipapirer (9.20) Tilgodehavender (9.12-9.19) Omsætningsaktiver til salg (9.87) Likvide beholdninger (9.01-9.05 + 9.07-9.11) Aktiver total Balance, passiver Egenkapital (9.91-9.99) Hensatte forpligtigelser (9.90) Langfristet gæld (9.63-9.79) - heraf ældreboliger Nettogæld, fonds, legater, deposita m.v. (9.46-9.49) Kortfristet gæld (9.50-9.62) Passiver total Gens.likviditet Kassekreditreglen (excl.deponering) Deponerede midler, ultimo året Gns.likviditet -excl.deponering- pr. indbygger (kr.)

Indbyggertal ultimo året

ÅRSRAPPORT 2017

-115.976 -7.596 -4.208 3.081

158.949 25,00 31,00 7,20

13


Befolkningsudvikling i RKSK

Strukturelle nøgletal

Frem til 2014 har Ringkøbing-Skjern Kommune oplevet en generel tilbagegang i befolkningstallet, som primært kan tilskrives fraflytning, men også et generelt lavere fødselstal. Fra 2014 og frem er den kraftige tilbagegang i befolkningstallet stagneret dog med en svag faldende tendens, og befolkningstallet ligger pr. 1. januar 2018 på 57.005 borgere. I tabellen nedenfor fremgår udvalgte nøgletal, som fortæller noget om borgerne i RingkøbingSkjern Kommune i perioden 2015 til 2017. I forhold til landsgennemsnittet har RingkøbingSkjern Kommune en relativ høj andel af ældre borgere. De kommende år vil antallet af ældre vokse yderligere, mens der generelt forventes et fald i antallet af børn og unge samt borgere i den erhvervsaktive alder. Fødselsfrekvensen, der angiver antallet af levendefødte pr. 1.000 borgere, vidner også om, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune fødes færre børn sammenlignet med landsgennemsnittet. Forholdet mellem antallet af forsørgere og antallet af forsørgede forskydes i de kommende år, således at der bliver færre forsørgere. Den de-

Befolkningstal i RKSK

Ringkøbing-Skjern Kommunes demografi er central både for de kommunale udgifter og for det indtægtsgrundlag, kommunen har til at dække disse.

59.000 58.500

58.439 58.068

58.000

57.892 57.529

57.500

57.093

57.042

2014

2015

57.139

57.000

57.022

57.005

2017

2018

56.500 56.000

2010

2011

2012

2013

2016

År

mografiske forsørgerbrøk for Ringkøbing-Skjern Kommune ligger på 71,6 i 2017 sammenlignet med landsgennemsnittet på 61,7. For RingkøbingSkjern Kommune betyder det, at 100 borgere i den erhvervsaktive alder skal forsørge 71,6 borgere uden for den erhvervsaktive alder. Ringkøbing-Skjern Kommune har dermed en højere andel af borgere uden for den erhvervsaktive alder sammenlignet med landsgennemsnittet. Af tabellen ses det blandt andet, at andelen af arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken er noget lavere i Ringkøbing-Skjern Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet. Endelig fortæller beskatningsgrundlaget noget om borgernes samlede forventede indkomster, der skal betales indkomstskatter af tillagt 2,8 procent af grundværdierne for landbrugsejendomme og 10,5 procent af grundværdierne for øvrige ejendomme. I tabellen fremgår det at beskatningsgrundlaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er noget lavere sammenlignet med landsgennemsnittet. Et lavere beskatningsgrundlag hænger til dels sammen med et lavere uddannelsesniveau, hvilket også fremgår af tabellen.

Strukturelle nøgletal RKSK

Hele landet

2015

2016

2017

2015

2016

2017

20,8% 58,7% 20,5%

20,6% 58,6% 20,9%

20,4% 58,3% 21,3%

19,4% 62,0% 18,6%

19,2% 61,9% 18,9%

19,2% 61,8% 19,1%

Fødselsfrekvens Demografisk forsørgerbrøk

9,0 70,3

10,0 70,7

9,7 71,6

10,3 61,3

10,8 61,5

10,7 61,7

Indvandrere og efterkommere*

7,7%

8,7%

9,3%

11,6%

12,3%

12,9%

Andel af befolkningen kun med grunduddannelse (15-69 årige) Andel af befolkningen med videregående uddannelse (15-69 årige)

32,7% 19,6%

32,0% 20,3%

31,5% 20,8%

27,6% 29,3%

27,0% 30,3%

26,4% 31,2%

Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken, gns.*

3,1%

2,5%

2,6%

4,6%

4,1%

4,2%

169.000

170.000

172.000

178.000

181.000

184.000

0-16 årige 17-64 årige 65+ årige

Beskatningsgrundlaget i løbende priser Kilde: KORA * Kilde: Danmarks Statistik

14

ÅRSRAPPORT 2017


BERETNING

Ã…RSRAPPORT 2017

15


Økonomi- og Erhvervsudvalget Udvalget varetager forvaltningen af: • Køb og salg af fast ejendom • Økonomisk planlægning, løn- og personaleforhold • Kommuneplanlægning og lokalplaner samt støttet boligbyggeri og byfornyelse • Erhvervsmæssige spørgsmål, erhvervsfremme og turisme • Opgaver om landdistrikter og bosætning • Markedsføring og kommunikation

tutionerne Copenhagen Business School (CBS) og Århus Universitet sætter fokus på ledelse i en ny virkelighed. Her skabes nye muligheder i samspil mellem medarbejdere, borgere og virksomheder, og meningsfulde relationer opstår på tværs af sektorer til gavn for det gode liv samt vækst og udvikling. •

Et 3 årigt kultur- og kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med VIA University College er omdrejningspunktet, for at sikre en langtidsholdbar kultur, der tilskynder de forskellige fagligheder, på tværs af fag- og stabsområder, til at bringe endnu ukendte ressourcer i spil. Kompetencerne udfordres med det formål at sætte fokus på, hvordan vi innovativt kan finde nye virksomme løsninger på de offentlige velfærdsudfordringer i praksis.

Et godt arbejdsmiljø er grundlaget for, at ledere og medarbejdere kan sætte deres kompetencer i spil i løsningen af de offentlige kerneopgaver. Vi har stort fokus på effektive løsninger der virker, og det fordrer at der er god trivsel og en høj social kapital overalt i en stor organisation. Vi er udfordret på stadigt stigende komplekse opgaveløsninger med stor travlhed, der kan indebære risiko for arbejdsbetinget stress. Det betyder at ledere og medarbejdere skal være godt klædt på til at håndtere pressede situationer, og bevare en god tone og en god adfærd i samspillet om løsningen af velfærdsopgaverne.

MED-organisationen er aktive i den strategiske retning for kompetenceudvikling og virkeliggørelse af vores værdier – vi er ordentlige, nysgerrige og vi handler. MED drøfter systematisk tiltag i forhold til strategisk kompetenceudvikling i de forskellige fagområder. Det er afgørende, at medarbejderne er involveret, for at nye retninger bliver en del af den daglige virkelighed, og det kræver stort ledelsesfokus, når involvering af nye ressourcer skal sættes i spil sammen med udvikling af nye arbejdsmetoder.

Intern udvikling og personale Kompetencer Udvikling af kompetencer hos ledere og medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune er vigtigt og nødvendig for at sikre, at vi lykkes med visionen i Naturens Rige og matcher de krav der stilles til en moderne offentlig virksomhed. I 2017 har vi fortsat det særlige fokus på de udviklingsprocesser, der understøtter målene i ”Det gode liv” samt ”Vækst og Udvikling” i stærkt samspil med kommunens mange frivillige, pårørende og aktive medborgere samt udviklingsorienterede virksomheder. De mange forventninger om involvering af alle relevante ressourcer i løsningen af de offentlige velfærdsudfordringer, stiller krav om stærke samspilskompetencer af kommunens ledere og medarbejdere med fokus på de offentlige kerneopgaver. Ledere og medarbejdere skal til enhver tid kunne håndtere de lovgivningsmæssige ændringer, der sker på nationalt plan. Det er lige så vigtigt, at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune møder medarbejdere, der er tæt forankret i de lokale forhold og kan agere i de særlige vilkår, der knytter sig til vores område og de politiske målsætninger i Naturens Rige. Strategiske tiltag i kompetenceudvikling • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner på forskellige niveauer skal sikre, at vi både har den forskningsmæssige – og den praktiske vinkel på udviklingen af de offentlige kerneopgaver. Samspil med forskningsinsti-

16

ÅRSRAPPORT 2017


Service og Digitalisering I 2017 vedtog Chefforum som en del af strategien for digitalisering og velfærdsteknologi, ”Det gode liv i den nye virkelighed, to digitale stjerneprojekter”. De to projekter er: Virtuelt Samarbejde og EU-Databeskyttelsesforordningen. Projektet virtuelt samarbejde skal udvikle hele organisationens evne til at bruge virtuelle redskaber som videosamtaler og konferencer. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af organisationen, minimere tid brugt på kørsel og frigøre tid til kerneopgaven hos ledere og medarbejdere. De virtuelle muligheder skal give en ny måde at være i dialog med medarbejdere, borgere og virksomheder. I 2017 er mulighederne for virtuelle samtaler i RKSK gennemgået en markant teknisk fremgang, samtidig med at en endnu større del af organisationen har modtaget undervisning. Som en del af at fremme virtuelle møder med borgerne er der iværksat flere pilotprojekter, herunder videotolkning samt videomøder i forbindelse med familiekonsultation, Sundhedsplejen og i det regionale samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Aarhus Universitets Hospital. Service og Digitalisering understøtter de enkelte pilotprojekter med proceshjælp. Den 25. maj 2018 implementeres EU’s direktiv for databeskyttelse i dansk lovgivning. Fra den dag træder en række regler i kraft om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af personlige data. Service og Digitalisering har i 2017 arbejdet målrettet på, at RingkøbingSkjern Kommune lever op til persondataloven, har den it-mæssige sikkerhed på plads, samt at der fra maj 2018 er udnævnt en fungerende databeskyttelserådgiver. KoncernIT har i 2017 skiftet både servere og storage. En teknisk øvelse, der har givet markant bedre svartider og hurtigere afvikling af interne systemer. Der er indført et nyt MDM-system, der kan håndtere sikkerheden og installationer på de mange iPads og telefoner, der findes hos kommunens medarbejdere og ledelse. Indtil nu er det nye system blevet indført på godt 1.000 telefoner. Der er også gennemført et udbud af bredbånd via fiber til alle kommunens lokatio-

ÅRSRAPPORT 2017

ner, og selve serverdriften er optimeret med en stor nedgang i energiforbruget som følge. Kommunen har i 2017 fortsat arbejdet med at målrette sin tilstedeværelse på de digitale platforme. Det gælder i forhold til kommunens hjemmeside: www.rksk.dk, kommunens intranet: RKSK Forum, og kommunens GIS-platform, der skal gøre analyser baseret på big data tilgængelige for alle kommunens fag- og stabsområder samt borgere og virksomheder. Det gælder også i forhold til de sociale medier, herunder i særlig grad Facebook og LinkedIn, hvor kommunens tilstedeværelse er blevet professionaliseret. Borgerservice har forsat arbejdet med at implementere strategien Borgerservice 2020: Den aktive borgers service. Her er målet, at 90 procent af borgerne kan betjene sig selv, mens fem procent kan få hjælp til at gøre det via Den Digitale Hotline og fem procent skal have personlig betjening. De foreløbige resultater er, at mere end 80% af borgerne klarer sig selv på digitale selvbetjenings-løsninger, og mere end 90% af borgerne er tilmeldt Digital Post. Det seneste år har 14.829 personer henvendt sig hos Borgerservice i Skjern og 14.029 i Ringkøbing. 15.023 personer valgte at ringe til Borgerservice. Som en del af arbejdet med strategien, blev der i 2016 lavet en undersøgelse af borgernes tilfredshed med Borgerservice. Her udtrykte 97 procent, at de var tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen.

Viden & Strategi Året har været præget af stor aktivitet og en række flotte resultater, hvad angår erhvervs- og bosætningsfremmende indsatser. På turismeområdet er der iværksat en række nye initiativer, der skal fremme indtjeningen i erhvervet. Det drejer sig bl.a. om en ekstraordinær markedsføringsindsats i Tyskland via reklamefilm, der blev vist på de største tyske kommercielle tv-kanaler. I løbet af januar måned, hvor filmen også blev vist på sociale medier, var der op til 2000 klik om dagen, og det har været medvirkende til, at antallet af overnatninger er steget i forhold til 2016. Sammen med Aarhus Universitet og Arkitektskolen arbejdes der med demonstrationer af fremtidige

17


turistoplevelser, hvor der i 2017 bl.a. er afprøvet bunkerevents samt spabade og saunaer på industrihavnen i Hvide Sande. Endelig er Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med Varde Kommune blevet udpeget som turismevækstklynge. I den forbindelse er der igangsat nye initiativer, som forventes at medføre flere overnattende gæster, nye typer af overnatningsprodukter og flere oplevelsesmuligheder, der skal være med til at skabe yderligere turismemæssig vækst. I 2017 er der fortsat blevet arbejdet intenst på omstillingen til vedvarende energi for at realisere målsætningen om, at kommunen skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Det betyder, at det fortsat er muligt og realistisk, at den meget ambitiøse målsætning kan nås. Af initiativer kan det nævnes, at det delvist EU-finansierede projekt COBEN for alvor er kommet i gang, ligesom GRO-projektet om energi, ressource- og procesoptimering i virksomheder fortsat kører. I 2017 har 138 virksomheder fået hjælp, herunder har 60 virksomheder fået gratis energitjek. Profilering af Ringkøbing-Skjern Kommune har igen i 2017 været en vigtig prioritet, og der er ligeledes gennemført en lang række initiativer med henblik på at øge bosætningen i området. Flytmodvest-website blev relanceret i februar 2017 og flytmodvest-facebookside blev etableret i april 2017. Det langsigtede bosætningsinitiativ Klub Eksilvestjyder er i 2017 blevet videreudviklet og antallet af medlemmer er støt stigende. Klubben havde ved udgangen af 2017 over 500 medlemmer. Der er desuden lavet velkomstpakker, gennemført velkomstarrangementer og lavet markedsføring af Videbæk i samarbejde med lokale borgere. Udviklingen i kommunens landdistrikter er blevet understøttet gennem en række forskellige initiativer. Der er dannet en landsbyklynge mellem flere nabosogne, og 2 yderligere områder har ansøgt om støtte til at danne nye landsbyklynger. Der er desuden gennemført en række samskabelsesprojekter, hvor borgerforeninger eksempelvis har fået stillet pleje- og vedligeholdelsesmateriel til rådighed, så de selv kan passe landsbyens grønne arealer. Endelig er antallet af arbejdspladser og virksomheder i landdistrik-

18

terne understøttet gennem bl.a. LAG-projekter og initiativer omkring lokale fødevarer. Der har også i 2017 været fokus på at forbedre virksomhedernes vækstbetingelser ved at tilvejebringe en større og bedre kvalificeret arbejdsstyrke. Det kan i den forbindelse nævnes, at en målrettet indsats for unge på uddannelseshjælp har medvirket til, at Ringkøbing-Skjern Kommune indtager tredjepladsen på beskæftigelsesministerens liste over kommuner, hvor færrest på uddannelses- og kontanthjælp er efterladt i passivitet. Ligeledes har netværkssamarbejdet mellem Kompetencecenteret, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Beskæftigelse og Erhvervsrådet (kaldet KUBE) i høj grad været med til at sikre, at den rette arbejdskraft er til rådighed for lokalområdets virksomheder. Den målrettede indsats i KUBE-samarbejdet har blandt andet betydet, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i landet, hvor tredje flest deltager på voksen- og efteruddannelseskurser. Det generelle billede på erhvervsområdet er, at 2017 har været et år med fremgang, og at virksomhederne anerkender kommunens bidrag hertil. Således er kommunen steget til en 13. plads på oplevet erhvervsservice i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse, hvilket bl.a. skyldes at vi scorer højt på parametre som hastighed i sagsbehandling både for byggesager og på beskæftigelsesområdet. Der arbejdes fortsat på at forbedre den fysiske infrastruktur i form af udvidelse af de store forbindelsesveje, idet det har stor betydning for industriens oplevelse af erhvervsvenlighed. I tråd hermed er der kommet 100 nye medlemmer til Erhvervsrådet, og antallet af medlemmer er nu oppe på 475 medlemmer. Af nye initiativer kan det nævnes, at der har været afholdt en Matchdag med deltagelse af ca. 30 kandidater og 38 stillingsopslag fra 13 store, mellemstore og små virksomheder. Der er pr. 1. september ansat en matchmaker i 3 år til rekruttering af studerende til kommunens virksomheder, og de første match er allerede foretaget. Derudover kører en række ældre initiativer fortsat med stor succes. Der har været igangsat et klyngeprojekt for produktionsvirksomheder, hvor Erhvervsrådet har engageret eksperter, som har rådgivet de lokale virksomheder i

ÅRSRAPPORT 2017


blandt andet forretningsudvikling. 26 virksomheder har deltaget i projektet og 8 virksomheder indgår i et klyngenetværk. Et uddannelses- og klyngeprojekt omkring e-handel har ligeledes oplevet stor opbakning. Der har været 15 virksomheder med i E-handelsforløbet samt 5 studerende. Derudover er der etableret 2 netværk ved siden af med i alt 21 deltagere. Det seneste forløb er startet i september 2017 med 13 nye virksomheder. Fra de kommunale vækstmidler er der i 2017 ydet støtte til en yderligere række nye projekter til gavn for erhvervsområdet i kommunen. Det kan bl.a. nævnes, at projektet ”Ny Nordisk Noir - Regionalt baseret TV-serie, spil og udstilling” er iværksat. Projektet har bl.a. til formål at skabe to internationale TV-serier, der tager udgangspunkt i livet på den jyske vestkyst. Vækstmidlerne har desuden bidraget til, at formidlingscentret Laksens Hus er blevet etableret og sat i drift. Det har været en stor succes med mange besøgende. Der er desuden blevet etableret 2 nye turismevirksomheder, som følge af den øgede lystfiskeraktivitet, ligesom der er blevet solgt flere fiskekort i 2017 sammenlignet med 2016.

ÅRSRAPPORT 2017

Herudover kan det nævnes, at i hele 2017 har organisationen forberedt sig på en samling af ejerskabet og dermed økonomien for alle de kommunale ejendomme i et Ejendomscenter. Der er derfor skabt basis for at det fremover bliver muligt at arbejde mere strategisk og helhedsorienteret med kommunen bygningsmasse. Byrådet godkendte i efteråret den reviderede kommuneplan for Ringkøbing - Skjern kommune, og har dermed udstukket retningen for anvendelse af de knap 1500 kvadratkilometer som udgør kommunens samlede areal. For at imødekomme regeringens krav til planlægning i forhold til projektet om Søndervig Feriepark, blev der udarbejdet og godkendt en temaplanstrategi for sådanne udviklingsområder. Byrådet vedtog også i 2017 en generel plan for hvor det fremover vil være muligt at bygge større sommerhuse i kommunen. Et stort turismeudviklingsprojekt ved Langsand i Hvide Sande blev godkendt.

19


Social- og Sundhedsudvalget Udvalget varetager forvaltningen af: • Ydelser til enkeltpersoner • Ældreområdet, sundhedsområdet, træning, kostområdet, hjælpemidler og misbrugsområdet • Voksenhandicap og socialpsykiatri • Omsorgstandpleje • Anvisning til ældreboliger og beskyttede boliger •

Boligsikring, boligydelser og beboerindskud

Sundhed og Omsorg Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i 2017 11,4 mio. kr. fra værdighedspuljen under Sundheds- og Ældreministeriet til arbejdet med en mere værdig ældrepleje. Med udgangspunkt i Værdighedspolitikken, som Byrådet vedtog i 2016, er der arbejdet videre med implementeringen af de mange indsatser til udmøntning af midlerne. Indsatserne er mangeartede og drejer sig blandt andet om personaleopnormeringer på ældrecentre og i hjemmeplejen, etablering af daghjemspladser, demensvenlig indretning og kompetenceudvikling på det palliative område (borgere med svær og uhelbredelig sygdom i den sidste levetid). Der har i 2017 også været et stort fokus på implementering af indsatser under de to sektorpolitikker, Sundhedspolitikken og Ældrepolitikken. Der blev fulgt op på dette arbejde hos alle enheder pr. oktober 2017, hvorved de forskellige indsatser på tværs af organisationen blev synliggjort og evalueret. Et af de helt grundlæggende elementer i politikkerne er det nye borgersyn, ”Den aktive borger”. Ud fra dette borgersyn er der fokus på at få borgerens ressourcer i spil og at løse velfærdsopgaverne i fællesskab. Dette medfører en anden tilgang til opgaverne for medarbejderne i organisationen, og at der bl.a. i endnu højere grad fokuseres på samarbejdet med pårørende og frivillige. Der er også skabt mange nye samarbejdsrelationer i lokalsamfundet, som f.eks. samarbejder med skoler, børnehaver, virksomheder og kulturinstitutioner.

20

På finansloven 2017 blev der afsat midler til klippekort til beboere på plejecentre. RingkøbingSkjern Kommune søgte disse puljemidler ved Sundheds- og Ældreministeriet og fik tildelte 3,7 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018. Klippekortsordningen til plejehjemsbeboerne startede i maj 2017, hvor alle beboere fik tilbudt et klippekort med 1 times ekstra valgfri hjælp pr. uge i 2017. Klippene kan også spares sammen til en aktivitet, der tager længere tid. Siden 2010 har Sundhed og Omsorg arbejdet struktureret med sygefraværet. I 2012 nåede Sundhed og Omsorg målet på 5,5%. De følgende år har der været en mindre stigning i sygefraværet, men i 2017 er sygefraværet nede på 5,04%. På Sundhedscenter Vest oplever de flere borgere til genoptræning bl.a. er hjerterehabiliteringen med succes flyttet ud i kommunerne, hvor borgerne har opnået højere funktionsniveau efter hjertesygdom. De akutte og komplekse aflastningspladser modtager borgere døgnet rundt. I hjemmeplejen og sygeplejen giver de korte hospitalsophold også øget aktivitet og kompleksitet i planlægningen og opgaveløsningen. Sygeplejeuddannelsen blev ændret pr. september 2016. I erkendelse af, at flere og flere sundheds- og sygeplejeopgaver skal løses af kommunen blev det aftalt, at kommunerne generelt skal stille flere praktikpladser til rådighed. 8 enheder under Sundhed og Omsorg er i dag godkendt til at uddanne sygeplejestuderende. Sygeplejestuderende på forskellige niveauer i uddannelsen er i praktik i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2017 var der 27 studerende i praktik, og der forventes ca. 60 i løbet af 2018. Sygeplejeområdet er blevet opgraderet ved uddannelse af nøglepersoner på lunge- og diabetesområdet samt det palliative område. I 2017 har Sundhed og Omsorg optaget 30 social- og sundhedsassistentelever mod tidligere 13. Yderligere er mellem 15-20 social- og sundhedsassistentelever ansat af regionen i praktik ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Tidligere modtog seks plejehjem social- og sundhedsassistentelever, nu er alle enheder inklu-

ÅRSRAPPORT 2017


siv hjemmeplejen praktiksteder for social- og sundhedsassistentelever. Antallet af social- og sundhedshjælperelever er reduceret fra 70 til 22. Dette skyldes en national aftale omkring den nye uddannelsesordning, hvor de to uddannelser fremover ikke er trindelte men i stedet to selvstændige uddannelser. Samtidig var der et generelt ønske om at øge dimensioneringen af social- og sundhedsassistentelever. Merudgiften herved er finansieret ved at reducere antallet af social- og sundhedshjælperelever. I februar 2017 udkom ”Den nationale kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner”. I Ringkøbing-Skjern kommune varetages akutte opgaver i alle enheder, men for borgere med særlig behov for tæt observation, pleje og behandling kan der bevilges et ophold i en af de 25 akutte aflastningspladser med sygeplejedækning døgnet rundt. I 2017 er der arbejdet med opkvalificering af sygeplejerskegruppen, funktionsbeskrivelser for plejepersonalet og påbegyndt et arbejde, så akutfunktionen fremstår som en samlet enhed med ensartet høj faglighed samt indkøb af nødvendigt udstyr. Der er i 2017 blevet arbejdet med den nye dokumentationsmetode ”Fælles Sprog III”, som er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundhedsområdet. Fra september er den nye dokumentationsmetode løbende blevet taget i brug både i Myndighedsafdelingen og enhederne under Sundhed og Omsorg. Det er et krav fra KL, at alle kommuner fremover anvender ”Fælles Sprog III”, som skal bidrage til sammenhæng, kvalitet og genbrug af data i den kommunale indsats rettet mod borgeren. I Sundhed og Omsorg igangsatte man i januar 2017 et projekt med fokus på at forebygge indlæggelser blandt +65-årige borgere. Projektet er 2-årigt og formålet er at afdække, målrette og implementere indsatser til forebyggelse af indlæggelser. Årsagen til projektet er, at Regeringen og Kommunernes Landsforening er blevet enige om at ændre den kommunale medfinansiering, for herved at øge incitamentet til forebyggelse i kommunerne.

ÅRSRAPPORT 2017

Handicap og Psykiatri I 2017 har Handicap og Psykiatri ligesom de tidligere år haft fokus på velfærdsteknologi. Særligt i bostøtten har der været afprøvet bostøtte via videosamtaler, hvor 40 brugere har anvendt denne teknologi. Denne form for bostøtte fortsætter i 2018 med inddragelse af flere brugere. Handicap og Psykiatri oplever fortsat en stor tilgang af nye brugere til fagområdet. Der er fortsat behov for at købe pladser på en række af de mest specialiserede tilbud, men der er stor fokus på at forsætte udviklingen med en større selvforsyning/egendrift på de mindre specialiserede områder ved anvendelse af ledigblevne pladser og oprettelse af nye tilbud. Der anvendes således i stigende grad bostøtte fremfor botilbud til vores brugere, og midlertidige tilbud. I 2017 har Handicap og Psykiatri etableret et rådgivningsteam, som er borgernes indgang til støtte i Handicap og Psykiatri, og etableret et nyt tilbud ”Vendepunktet” til kortere forløb efter Servicelovens §12. Begge tilbud er etableret sammen og er beliggende i henholdsvis Ringkøbing og Skjern. Der er i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde etableret et tilbud ”På fode igen”, der har fokus på gældsrådgivning for brugere i Rådgivningsteamet og Vendepunktet. Den økonomiske rådgivning udføres af frivillige. Det nye tilbud forventes at give en større kvalitet for borgerne og øge mulighederne for øget selvhjulpenhed. Det er i tråd med visionen om Naturens Rige, herunder fokus på det gode liv og aktive borgere, som tager ansvar; både for sig selv og for andre. I tråd med visionen er kerneopgaven i Handicap og Psykiatri: ”støtte, at brugerne udvikler og anvender deres ressourcer”. I 2017 har Handicap og Psykiatris strategi for udvikling af egne tilbud indeholdt anlægsmidler til opførelse af midlertidige, fleksible botilbudspladser til sindslidende. I Skjern er der blevet opført 8 fleksible boliger på Rosengårdens grund i 2017. Samtidig blev den ældste del af Rosengården renoveret.

21


Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet • Integration af flygtninge og indvandrere • Førtidspension og sikring • Kontanthjælp og sygedagpenge • Jobcentre, aktivering og revalidering Forsikrede ledige Året 2017 var endnu et år med lav og faldende ledighed. Ringkøbing-Skjern Kommune ligger blandt de 5 kommuner med laveste ledighed. Hvor ledigheden i november måned i Danmark som helhed er steget fra 3,7% til 3,9%, er Ringkøbing-Skjern Kommunes ledighed faldet fra 2,5% til 2,4% Den lave ledighed har givet mulighed for at få flere langvarigt ledige borgere i job. Den lave ledighed har også en bagside i form af mangel på arbejdskraft indenfor nogle brancher. Det er især metalbranchen, bygge/anlæg og generelt faglært arbejdskraft, der er mangel på. Derfor prioriteres indsatsen omkring opkvalificering stadig højt. Efterspørgslen efter arbejdskraft, er også kommet andre grupper end de jobparate til gavn. Sygedagpenge På sygedagpenge området har der i 2017 fortsat været stor fokus på hurtig opfølgning. Ved årets begyndelse var der 505 løbende sager, mens antallet ultimo 2017 var på 541 sager. Antallet af langtidssygemeldte (over 52 uger) er i løbet af 2017 reduceret med 11, så der ved årets udgang var 40 langtidssygemeldte. Den gennemsnitlige varighed faldt i året fra 21,4 uger til 20,0 uger. På jobafklaringsforløb skete der i løbet af året et fald fra 309 til 296 sager. Kontanthjælp / Integration På kontanthjælpsområdet har der også været et stort flow i sagerne på kontanthjælp og uddannelseshjælp i 2017. Ultimo 2017 var der 305

22

borgere på henholdsvis uddannelseshjælp og på kontanthjælp. Det er en stigning i forhold til 2016, hvor der var 298 borgere på uddannelseshjælp og 294 borgere på kontanthjælp. I 2016 blev integrationsydelse indført for en større gruppe borgere end hidtil, og ved udgangen af 2017 var der 232 borgere på integrationsydelse, hvor antallet ved udgangen af 2016 var på 237 borgere. Der skete i 2017 en stor opbremsning i antallet af de flygtninge som kommunen skulle modtage. Det betød et fald fra 114 kvoteflygtninge og 78 familiesammenførte i 2016 til blot 34 kvoteflygtninge og 56 familiesammenførte i 2017. Der er desuden repatrieret 28 borgere. Kompetencecentre De to Kompetencecentre i henholdsvis Ringkøbing og Skjern, har også haft et travlt 2017. Kompetencecenter Ringkøbing varetager blandt andet: introduktionskursus og virksomhedspraktikforløb for flygtninge, jobsøgningskurser for kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse, mestringsforløb for sygemeldte, aktiveringsprojekt for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kompetencecenter Skjern varetager blandt andet: mentorindsats, jobpakker, screenings/aktiveringsforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jobklub, indsats for borgere med psykiske udfordringer. Kontrol med sociale ydelser HOS-arbejdet (kontrol med sociale ydelser) har i løbet af 2017 afsløret snyd for 6,7 mio. kr. hvor tallet for 2016 var på 6,5 mio. kr. Det er særligt ydelserne på beskæftigelsesområdet, der har været i fokus. Sygedagpenge og kontanthjælp har bidraget med 1,8 mio. kr. og 3,4 mio. kr. De øvrige sager er i store træk pensionssager og enligsager.

ÅRSRAPPORT 2017


Teknik- og Miljøudvalget Udvalget varetager forvaltningen af • Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer • Affald og genbrug • Vandløb og veje • Kollektiv trafik m.v. • Lokalplanlægning, spildevandsplanlægning m.v. • Skove m.v. • Drift af Vej & Park • RKSK Ejendomme • Brandvæsen, stormflods- og redningsberedskab • Skadedyrsbekæmpelse • Bygge- og boliglovgivning I 2017 er der arbejdet med realisering af de politiske mål i Natur- og ressourcepolitikken, Fritidslivspolitikken, Mobilitetspolitikken og Bypolitikken. Naturen og biologisk mangfoldighed En af målsætningerne i Natur- og ressourcepolitikken er at naturen og den biologiske mangfoldighed skal være med til at danne rammen for borgernes livskvalitet, gæsternes oplevelser og kommunens udvikling. Opgaven er således at finde de gode balancer mellem beskyttelse og benyttelse, så erhvervet kan udvikles samtidig med at borgerne oplever det gode liv i Naturens Rige. Vandløbsrestaureringer og plejeprojekter To af de største udfordringer i vandløbene i Vestjylland er okkerbelastningen fra drænede marker og sandbundene i vandløbene. De fleste restaureringsprojekter har derfor været at etablere okkerrensningssøer ved vandløbene og udlægning af gydegrus for at forbedre levevilkårene for vandløbsdyr og fisk. I 2017 blev det store vådområdeprojekt ved Heager Å/Følling Bæk gennemført efter flere års planlægning og forhandlinger. Kort før jul blev vandet fra vandløbene ført ind i vådområdet, der nu kan fjerne næringsstoffer fra vandløbsvandet til gavn for miljøet i Ringkøbing Fjord. For at beskytte især Skjern Å laksen, men også øvrige fiskearter i Skjern Å systemet gennemføres i perioden

ÅRSRAPPORT 2017

2016-2018 et projekt, der skal regulere skarvbestandene ved vandløbssystemet. Arbejdet med at etablere Nationalpark Skjern Å gik i gang i 2017. Fokus i processen har været og vil fortsat være at sikre drøftelser med alle involverede parter, både i grupper og enkeltvis. Der har indtil nu været afholdt studieture, samtalesaloner, nationalparkdag og dialogmøder. Formålet med det forberedende arbejde er at skabe en fælles vision for og ejerskab af Nationalparken. Processen er i samarbejde med Herning Kommune og der stiles efter et fælles koncept i 2018. I områderne Brejning Krat, Dejbjerg Hede, Lundemosen (v. Dejbjerg Plantage), gravhøje i den østlige del af kommunen, arealer i Naturbydelen Ringkøbing er der gennemført plejeprojekter. Og vi arbejder fortsat med bekæmpelse af bjørneklo langs vandløb, veje og stier, bekæmpelse af hybenroser i klit- og sommerhusområdet ved Vedersø Klit (EU-LIFE), artsregistreringer i naturbeskyttelsesområder. I samarbejde med Vestjysk Landboforening drøfter vi ideer med jordbesiddere og har dialog om naturbeskyttelsessager. Landskabet Et andet af målene i Natur- og ressourcepolitikken er, at det vestjyske landskab skal sikres som kommunens råstof for nu og i fremtiden. Til understøttelse af dette er der gennemført et feltarbejde. Resultaterne bliver analyseret efter landskabskaraktermetoden, og bliver til en landskabsanalyse, der beskriver landskabets karakter, rekreative værdi samt naturværdier og kulturarv. Landskabsanalysen vil blive et nyttigt værktøj i arbejdet med understøttelsen af den vestjyske identitet og sammenhængskraft. Klimaet udfordrer os alle Den helt store opgave under Natur- og ressourcepolitikken er håndtering af fremtidens klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning. Denne udfordring involverer mange interessenter i kommunen. Der er udarbejdet Klimatilpasningsplan 2017-

23


2029 for kommunen, så forebyggelse mod oversvømmelser i situationer med ekstremregn kan ske målrettet. Konkret er der igangsat arbejder med dæmning til tilbageholdelse af vand i Kirkeåen opstrøms Skjern by, og der er igangsat et samarbejde mellem Naturkraft, RingkøbingSkjern Forsyning og kommunen om klimasikring af området, hvor Naturkraft skal etableres og store dele af Ringkøbing by. Den grønne korridor i Skjern blev indviet i 2017. Projektet har været drevet af Skjern Udviklingsforum men med Ringkøbing-Skjern kommune som en aktiv samarbejdspartner. Flere hundrede borgere har været involveret i udviklingen af området og vil fortsat være involveret i den fremtidige driftsopgave. Projektet er bl.a. finansieret af RingkøbingSkjern Kommune og Nordeafonden. Klimaforandringerne giver også udfordringer med badevandskvaliteten i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. I den forbindelse arbejdes der sammen med Ringkøbing-Skjern Forsyning og grundejerforeningerne løbende på forbedringer af vandafledningsforholdene i området. Kommunens bidrag til at reducere de klimaskabte forandringer er et markant fokus på etablering af grøn energi. I 2017 er der givet tilladelse til opførelse af vindmølle anlæg ved Hejmdal/Påbøl og Lønborg Hede Holmen 2. Affald som ressource Natur- og ressourcepolitikken har en målsætning om, at vi vil opfatte affald som ressource for produktion og energi. Derfor er der etableret et tværfagligt samarbejde mellem erhvervscenteret, uddannelsescentret og kommunen med det formål at være behjælpelig med optimering af ressource- og energiforbruget på virksomhederne. Vi har gennemført knap 200 virksomhedsbesøg, og over 60% har været interesserede i yderligere supplerende energioptimering. Den opnåede energibesparelse til dato fra de gennemførte og igangsatte projekter er på ca. 1 mio. kr. årligt, og hvis alle forslag gennemføres vil besparelsen blive på 3,5 mio. kr. årligt.Vi har også igangsat forskellige indsatser for at øge genanvendelse af vores affald, herunder et samarbejde om bedre affaldssortering med boligforeninger og med kommunale institutioner. Der vil nu være særlig fokus på bygge- og anlægsaffald samt

24

på at finde den bedste metode til udsortering af organisk affald fra husholdningsaffaldet. Borgernes adgang til genbrugspladser I 2017 har vi fortsat haft travlt med at renovere og forbedre forholdene på genbrugspladserne. Videbæk genbrugsplads er blevet renoveret, og der er åbnet en ny genbrugsplads i Tarm, med en moderne opbygning, som bl.a. betyder at det er gjort nemmere for borgerne at sortere deres affald. Der er igangsat planlægning for flytning af genbrugspladsen i Lem til en ny lokalitet, således at der bliver plads til også her at få en velfungerende lille genbrugsplads. Samtidig med renoveringerne arbejdes der med ny og bedre information til borgerne, bl.a. i form af nye piktogrammer på skiltene, både på genbrugspladserne og på de mange miljøstationer, der er placeret jævnt fordelt over hele kommunen. Veje og stier sikrer adgang til hinanden og til Naturens Rige I kommunens Mobilitetspolitik har vi en målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale infrastruktur, så vejnettet lever op til transportbehovet, samt en målsætning om at udbygge og vedligeholde de trafikale tilbud til cyklister, gående og handicappede. I 2017 er der arbejdet videre med cykelruten ”Fjorden rundt”. Der er bl.a. arbejdet med cykelfremmende projekter, infotavler, pausefaciliteter og tilgængelighedsmæssige forbedringer på ruten. Arbejdet med etablering af cykelsti mellem No og Ringkøbing, samt en sti på Sønderupvej syd for Videbæk, som på sigt kan forbinde Videbæk by med Arlas fabrikker på Sønderupvej, er sat i gang, og der er gennemført en udvidelse af Birkvej i Skjern til glæde for bl.a. papirfabrikken. I Hvide Sande by er Vestergade blevet renoveret, og der er anlagt en rundkørsel i krydset Nørregade/Vestergade, for at sikre den tunge trafik til havnens industriarealer. Det er forventningen at projektet fuldendes med en renovering af den store parkeringsplads ved det tidligere rådhus i 2018. I 2017 har der været stor aktivitet ved Vestas på havnearealerne i Ringkøbing. Derfor skabes der mere plads til dem blandt andet ved at opfylde et areal bag renseanlægget.

ÅRSRAPPORT 2017


I 2017 er der igangsat en oprydning og harmonisering af kommunens stiregister. Alle grundejerforeninger og boligområder bliver kontaktet i løbet af de kommende år for at drøfte projektet og lave endelige aftaler om hvem der har ansvar for at passe hvilke stier. I Fritidslivspolitikken er der fokus på at give adgang til Naturens Rige. Der blev i 2017 arbejdet videre med at udbygge det rekreative stisystem i samarbejde med landsbyer og landdistriktsudvalget. Målet er at skabe et større sammenhængende net af naturstier. Attraktive og levende byer skaber grundlaget for bosætning Bypolitikken sætter rammen for udvikling af spændende byer, der kan konkurrere med de omkringliggende større byer, hvor der er mulighed for at bo centralt og kombinere et godt handelsliv med god adgang til oplevelser i naturen. Målet er, at vores byer er attraktive at bo i for både unge og gamle og at de samtidig er interessante og velfungerende for de mange turister der besøger kommunen. Og attraktive bosætningsbyer understøtter fastholdelse og udvikling af arbejdsstyrken til gavn for erhvervslivet. Total-renovering af Nygade i Ringkøbing er et eksempel på at en fælles indsats mellem Ringkøbing-Skjern Forsyning og kommunen har resulteret i markant forskønnelse af gågademiljøet i Ringkøbing. Søndervig summer af liv og aktivitet i 3-4 måneder om året og det giver stigende trafikale udfordringer. Derfor er der i 2017 udarbejdet et samlet løsningskatalog som anviser muligheder

ÅRSRAPPORT 2017

for de 5 mest presserende udfordringer, både nu og når Søndervig Feriepark er etableret. Kataloget vil i 2018 blive grundlag for en politisk prioritering af anlægsprojekter. I Skjern By er der sat gang i flere initiativer. Der er vedtaget en lokalplan for etablering af Skjern Seniorcenter på den gamle slagterigrund og byggeriet er i fuld gang. Det er besluttet at nedrive Byskolen og dermed gøre plads for kommende byudvikling, og StreetPark-centeret er flyttet ind i de tidligere farveri-bygninger. I tilgift er der igangsat lokalplanarbejde for et boligområde på Ånumvej og området omkring Mosegårdsvej er også klar til udvikling af boliger. Sidst men ikke mindst er et længe næret ønske om yderligere offentlige toiletter blevet opfyldt. Helhedsplaner skaber sammenhæng og retning I 2017 har Helhedsplanen for Ringkøbing by været i fokus. Der har været politisk opmærksomhed på at planen skal være ”Byens Egen Plan” og derfor har der har været en omfattende borgerinddragelse i udarbejdelse af selve planen. Der er efterfølgende etableret en række aktive borger/interessent-grupper, som arbejder videre med realisering af flere af de konkrete ideer fra Helhedsplanen, og planen forventes at give et godt grundlag for fremtidig vækst af både erhvervsliv og bosætning. Første spadestik blev taget til det kommende store oplevelsescenter Naturkraft i 2017 og opførelse af de første boliger i Naturbydelen Ringkøbing K blev igangsat. Begge projekter vil bidrage til realisering af de visioner som er tegnet for Ringkøbing by – både som bosætningsmål og som et attraktivt sted at besøge.

25


Børne- og Familieudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af: • Børnepasning • Undervisning • Tandpleje • Sundhedsordninger for børn og ungeområdet • Børne- og familierådgivning • Støttepædagogkorps og familievejledning samt pædagogisk-psykologisk rådgivning

Borgerne drøftede spørgsmålene i grupper og havde mange forskellige bud på, hvordan udfordringerne skal løses. Borgernes bud på løsninger indgår i det videre arbejde.

Dagtilbud og Undervisning

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Oprettelse af vuggestueafdelinger Byrådet har i 2015 besluttet, at der kan oprettes vuggestueafdelinger i en række af kommunens mindre bysamfund i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Formålet er at sikre bæredygtige dagtilbud – ikke mindst bæredygtige tilbud til børn mellem 0 og 3 år. I 2017 blev vuggestueafdelingen i Børnenes Rige, Ølstrup, taget i brug. Dermed er der oprettet vuggestueafdelinger i 9 landsbyer. I 2018 forventes der oprettet vuggestueafdelinger i Faster og Troldhede. Ændring af skoledistriktsgrænsen Efter ønske fra borgerne i No, er skoledistriktsgrænsen mellem Ringkøbing og Hee flyttet, således at No fremover kommer under Hee Skoles distrikt. Skolerne i Skjern I 2017 havde Børne- og Familieudvalget inviteret til et stort borgermøde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter vedrørende skolerne i Skjern. Baggrunden for mødet var blandt andet, at man på skolerne oplever problemer med pladsen og med utidssvarende rammer. Børne- og Familieudvalget ønskede at inddrage borgerne i en dialog om en langsigtet løsning. På mødet gav mere end 100 borgere deres bud på fremtidens skoler i Skjern. Borgerne drøftede blandet andet disse spørgsmål: •

Hvordan skal fremtidens skoler indrettes?

Hvordan skal skolestrukturen være?

Hvor mange skoler skal der være og hvor?

26

Er det vigtigst at få løst nogle akutte lokalemæssige problemer her og nu - eller skal man vente, indtil der er råd til at lave en fremtidssikret helhedsløsning?

Opfølgning på folkeskolereformen Et af de vigtigste politiske mål på Børne- og Familieudvalgets området har været og er stadig at indfri de overordnede mål med folkeskolereformen fra 2014, nemlig at:

Målene søges blandt andet nået gennem en længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring, et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere, ved at fastsætte individuelle læringsmål for alle børn og ved at arbejde undersøgende/eksperimenterende i professionelle læringsfællesskaber med stor ledelsesmæssig opbakning. Selv om skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune endnu ikke har nået resultatkravene i folkeskolereformen, er niveauet generelt tilfredsstillende, og der har været en positiv udvikling på mange områder fra skoleåret 2013-2014 til skoleåret 2016-2017. Makerspace I 2017 startede projekt Makerspace op i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et Makerspace gør det muligt at arbejde med entreprenørskab og design. Makerspace repræsenterer et koncept, men er også et rent fysisk lokale, hvor flere teknologier er samlet. F.eks. 3D printer, laserskærer, foliecutter, elektronik, symaskiner og programmeringsværktøjer udviklet til børn. Et Makerspace er et stort skridt mod fremtidens folkeskole og læring i det 21. århundrede.

ÅRSRAPPORT 2017


Makerspace er etableret på Ringkøbing Skole. Som følge af geografien i kommunen etableres der Basecamps, som er miniudgaver af Makerspace. Disse placeres på overbygningsskolerne, og skal være tilgængelige for de omkringliggende skoler. Alle Basecamps blev etableret i 2017.

fokusområder: selvforsyning, sundhedsfremme og forebyggelse, helhed med dagtilbud og undervisning og samskabelse. På baggrund af disse fokusområder er der udsprunget en række projekter, som enten er godt i gang, eller i en opstartsfase, og vil derfor få yderligere liv i løbet af 2018.

Projektet er kommet rigtig godt fra start til stor gavn for lærere og elever i kommunen. Pressen og andre kommuner har udvist stor interesse for projektet.

Et af de projekter, der er godt i gang, er Bag Facaden, som er et tilbud om gratis behandling hos en privatpraktiserende psykolog/psykoterapeut for unge mellem 15 og 21. Tilbuddet indebærer fem gratis samtaler med en psykolog/psykoterapeut, hvor der nu som noget helt nyt, er mulighed for en opfølgningssamtale. Den unge er helt anonym, og det bliver derfor ikke registeret nogen steder, at man har haft samtalerne med Bag Facadens behandlere. Bag Facaden har nu eksisteret i snart et år, og tilbagemeldingerne viser at de unge er meget glade for denne mulighed. Samtidig har vi tilknyttet en række dygtige og engagerede behandlere, som finder Bag Facaden meget meningsfuldt, og yder et flot og professionelt stykke arbejde.

It-strategien for dagtilbud og skoler Børne- og Familieudvalget godkendte den 29. marts 2016 it-strategien for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 2017-2020. Som følge af it-udviklingen og fremtidens krav, har strategien særlig fokus på det pædagogiske og didaktiske indhold, samtidig med at det tekniske niveau bliver opdateret og vedligeholdt. I forbindelse med hardware er der blevet indkøbt iPads til indskolingen på alle skoler. Der er sat en proces i gang, hvor indskolingslærernes didaktiske kompetencer omkring brugen af iPads opkvalificeres. Derudover er der købt en del computere til skolerne, så it-strategiens mål om en 1-1 løsning forventes at kunne blive indfriet i løbet af 2018. På alle skoler er der fokus på kompetenceudvikling af lærerne. Til alle børnehaver er der indkøbt et antal iPads blandt andet for at sikre en lettere overgang til den digitale skole. Der er også her fokus på det pædagogiske personales kompetenceudvikling, herunder det pædagogiske og det didaktiske indhold. For en yderligere styrkelse af børnenes it kompetencer som en del af lege- og læringskulturen er der til alle børnehaver indkøbt gadgetskasser. Det vil sige kasser med mange forskellige digitale værktøjer samt gadgetskasser i rotation blandt dagtilbuddene til førskolegrupperne med fokus på tidlig programmering og kodning.

Børn og Familie Ud over den daglige drift, arbejdede Børn og Familie i 2017 videre med fokusområderne fra strategiplanen 2017-2019. Strategiplanen består af fire

ÅRSRAPPORT 2017

Familien på vej er et projekt målrettet mod sårbare gravide kvinder og nybagte mødre, og er et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker, familiekonsulenter og socialrådgivere. Målet med projektet er at bidrage til børnenes og forældrenes mestring af eget liv. Det vil gøres via en specialiseret indsats, hvor de ressourcer, som forældrene har i samværet med og udviklingen af barnet, understøttes på den bedst mulige måde. I 2018 vil Familien på vej fortsætte med at udvikle sig, og blive endnu bedre end tidligere i kraft af nye projektmidler fra sundhedsstyrelsen. I 2017 er familierådslagning også kommet i gang. Familier med en bekymring omkring et barn, kan ønske at få en familierådslagning. Her samles barnets familie og private netværk til møde, hvor der udarbejdes en plan, som fremadrettet skal støtte barnet. Tanken er, at de bedste planer for barnet bliver lagt i samarbejde med dem, som kender barnet bedst. Familierådslagningen bliver understøttet af barnets socialrådgiver, som er med til at sikre et godt forløb. Børn og familie arbejder i 2018 fortsat videre med at skabe de bedst mulige vilkår for alle børn og unge i kommunen. .

27


Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget tager sig blandt andet af: • Voksenundervisning • Fritidstilbud for børn og unge • Musikskoler og musikforeninger • Fritidsfaciliteter • Lokaletilskud • Biblioteksvæsen • Museumsforhold • Teater- og biografforhold, herunder egnsteater, kunstudstillinger og øvrige kulturelle aktiviteter • Anvisning af lokaler til folkeoplysende virksomhed I 2017 har opgaveløsningen under Kultur- og Fritidsudvalget haft fokus på at realisere de politiske mål i Fritidslivspolitikken, hvoraf der her præsenteres en række eksempler: Ringkøbing-Skjern har været meget aktive deltagere i afviklingen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Kulturby-året blev skudt i gang den 20. januar med et særligt åbningsarrangement for børn i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Alle 2600 børn medbragte et foldet papirskib med deres ønsker for fremtiden, og med det som ramme, blev der afviklet et stort show med børnene som aktive deltagere, Teatret OM og Sigurd Barrett som det kunstneriske omdrejningspunkt. I løbet af året har der været afholdt en lang række spektakulære events i kommunen, - alle med det fælles tema ’Gentænk’ og udfordret opfattelsen af, hvad kunst og kultur er og kan. I alt har der i vores kommune været mere end 70 arrangementer i tilknytning til Aarhus 2017. Kulturbyåret sluttede den 9. december, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune og Hvide Sande var vært for det store officielle afslutningsshow for Aarhus 2017. Mere end 10.000 tilskuere overværede showet, hvor lokale kulturaktører var den kunstneriske rygrad. Aktive kultursteder I 2017 blev Kunstpavillonen i Videbæk udvidet med en ny fløj, som fungerer som en permanent udstilling af maleren Arne Haugen Sørensen, som har doneret 70 værker til museet. Museet 28

drives hovedsageligt af frivillige kræfter og med en løst tilknyttet kurator. Efter udvidelsen har museet haft en betydelig fremgang i besøgstal. Det rytmiske spillested Generator gik i slutningen af 2017 i gang med en udvidelse af bygningen, således at den kan rumme et væsentligt større publikum. Spillestedet har konsolideret sig i borgernes bevidsthed og oplever et stigende besøgstal til et varieret og udvidet musikprogram. Tilsvarende er Mejeriet i Tarm i en konstant udvikling, hvor stærke frivillige kræfter løbende renoverer og udbygger de fysiske rammer. Mejeriet fungerer som kulturhus med et væld af aktiviteter. New nordic noir Dansk TV-dramatik har en særlig position i den internationale tv-verden. Som en udløber af ét af Aarhus 2017 projekterne, er der ved at blive udviklet to internationale tv-serier i den vestligste del af kommunen. Manuskripterne til de to tv-serier er ved at blive skrevet på Vestkysten, og forberedelsen til indspilningen af serierne gik i gang i slutningen af året. Velfærdsalliance med DBU Ringkøbing-Skjern Kommune og DBU indgik i 2017 en samarbejdsaftale om en række nye initiativer på fodboldområdet. Aftalen skal bl.a. medvirke til at involvere nye målgrupper i motionstilbud, med fodbold som omdrejningspunkt. Derudover er der aftalt en række landskampe i kommunen, hvoraf én landskamp blev afviklet i uge 42 på Green Arena i Ringkøbing. Mere end 1000 tilskuere overværede U-16 landskampen. International vandsport Hvide Sande dannede atter ramme omkring afviklingen af Waterz med et rekordstort deltagerantal fra hele verden.Waterz kombinerer eliten med bredden. Eliten i form af et stort World Cup stævne med deltagelse af verdens bedste surfere – og bredden i form af en lang række lokale deltagere, bl.a. skoleklasser fra hele kommunen. Stævnet finansieres bl.a. af SportEvent Danmark. Nr.Vium sports- og kulturcenter I slutningen af 2016 blev en større renovering af Nr. Vium skole færdiggjort, og i 2017 blev det nye Nr. Vium Sports- og Kulturcenter og ikke mindst det store lokale og frivillige engagement bag centret belønnet med Renover-prisen. ÅRSRAPPORT 2017


REGNSKAB

Ã…RSRAPPORT 2017

29


Resultatopgørelse Resultatopgørelse 1.000 kr. (- = indtægter)

Noter

Budget 2017

Korrigeret budget

Regnskab 2017

A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v.

-2.536.498 -923.076

-2.539.059 -917.832

-2.537.342 -919.995

1

-3.459.574

-3.456.891

-3.457.338

2

361.548 996.787 799.642 127.943 988.382 83.426 -14.529

435.755 1.013.403 802.794 125.676 1.018.075 89.175 -14.529

357.975 972.575 764.379 119.376 1.017.004 81.826 -15.480

3.343.199

3.470.349

3.297.656

-116.375

13.458

-159.682

12.059

12.013

7.178

-104.316

25.471

-152.504

27.997 17.750 0 39.872 20.344 6.478

108.894 38.847 0 65.740 24.950 9.181

24.565 10.947 0 43.576 8.042 6.594

112.441

247.612

93.724

-4.118 4.118 0

0 0 0

-8.231 26.729 18.498

Salg af ejendomme

-1.500

-1.500

-2.063

Ekstraordinære poster, i alt

-1.500

-1.500

-2.063

6.625

271.583

-42.345

-5.460 7.081

-5.455 20.117

-15.346 11.983

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED

1.621

14.662

-3.363

C. RESULTAT I ALT (A+B)

8.246

286.245

-45.708

Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Statsrefusion i dyre enkeltsager

3 4 5 6 7

Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

8

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomi- og Erhvervsudvalget (ekskl. jordforsyning) Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord incl. byggemodning Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (udgifter - indtægter) Ordinære anlæg (udgifter - indtægter)

30

ÅRSRAPPORT 2017


Noter til resultatopgørelsen Note 1 Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt

Budget 2017 -2.202.373 -49.746 -415 -281.515 -2.449 -2.536.498 -764.621 19.607 7.499 -185.561 -923.076

Korriget budget -2.202.373 -49.746 -415 -281.515 -5.010 -2.539.059 -763.685 19.607 7.499 -181.253 -917.832

Regnskab 2017 -2.202.409 -49.746 -860 -279.027 -5.300 -2.537.342 -763.692 19.608 7.500 -181.248 -917.832

Refusion af købsmoms Skatter, tilskud og udligning i alt

0 -3.459.574

0 -3.456.891

-2.163 -3.457.338

Budget 2017 1.419 0 5.273 0 9.399 271.943 47.640 25.874 361.548

Korriget budget 1.419 787 5.273 3.800 9.452 291.484 101.327 22.213 435.755

Regnskab 2017 1.392 750 4.905 0 9.372 279.823 38.248 23.485 357.975

Budget 2017 -622 75 237.124 580.860 425 132.736 6.577 35.832 3.780 0 996.787

Korriget budget -450 75 237.753 591.925 1.675 135.049 6.577 35.832 4.967 0 1.013.403

Regnskab 2017 -410 56 219.218 579.230 1.272 125.942 5.519 37.042 3.700 1.005 972.575

Note 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 00.32 Fritidsfaciliteter 03.22 Center for Kommunikation 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.52 Lønpuljer m.v. Økonomi- og Erhvervsudv. i alt Note 3 Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 03.22 Folkeskolen m.m. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.35 Rådgivning 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 05.57 Kontante ydelser 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 06.45 Administrativ organisation Social- og Sundhedsudvalget i alt

31

ÅRSRAPPORT 2017

14


Note 4 Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 03.30 Ungdomsuddannelser 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 06.45 Administrativ organisation Beskæftigelsesudvalget i alt

Budget 2017 4.084 2.366 0 0 32.105 263.775 220.245 195.841 73.304 7.922 799.642

Korriget budget 4.087 2.366 77 0 32.635 262.583 220.245 195.956 76.923 7.922 802.794

Regnskab 2017 110 2.736 5.123 11 13.652 258.643 188.565 213.892 74.116 7.532 764.379

Budget 2017 -142 4.246 5.925 -42 2.773 7.202 2.325 -253 12.389 -391 66.487 26.301 -1.299 2.287 0 0 93 0 0 0 0 80 0 0 -38 127.943

Korriget budget

Regnskab 2017 -126 -1.889 5.289 96 3.790 6.251 2.643 -152 12.097 -416 64.346 25.139 -1.606 3.145 12 19 3 11 2 150 1 336 136 18 78 119.376

Note 5 Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) 00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28 Fritidsområder 00.32 Fritidsfaciliteter 00.38 Naturbeskyttelse 00.48 Vandløbsvæsen 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 00.55 Diverse udgifter og indtægter 00.58 Redningsberedskab 02.22 Fælles funktioner 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.35 Havne 03.22 Folkeskolen m.m. 03.30 Ungdomsuddannelser 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 06.45 Administrativ organisation Teknik- og Miljøudvalget i alt

32

15

737 -2.075 5.771 0 3.313 7.515 2.453 -253 12.440 1.659 66.691 26.301 -1.298 2.287 0 0 93 0 0 0 0 80 0 0 -38 125.676

ÅRSRAPPORT 2017


Note 6 Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 00.25 Faste ejendomme 03.22 Folkeskolen m.m. 03.30 Ungdomsuddannelser 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.28 Tilbud til børn og unge særlige behov 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.57 Kontante ydelser Børne- og Familieudvalget i alt

Budget 2017 100 562.215 16.655 18.105 37.650 199.107 148.690 363 5.497 988.382

Korriget budget 100 582.511 16.664 18.749 38.308 208.397 147.486 363 5.497 1.018.075

Regnskab 2017 54 570.968 17.943 19.282 37.625 208.408 156.453 691 5.582 1.017.004

Budget 2017 21.982 19.149 18.804 23.491 0 83.426

Korriget budget 23.196 20.287 20.359 26.101 -768 89.175

Regnskab 2017 22.175 18.788 19.219 22.088 -444 81.826

Budget 2017 -4.717 14.163 2.613 0 12.059

Korriget budget -4.216 13.616 2.613 0 12.013

Regnskab 2017 -4.405 10.994 2.637 -2.048 7.178

Note 7 Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.) 00.32 Fritidsfaciliteter 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Kultur- og Fritidsudvalget i alt Note 8 Renter (1.000 kr.) Renter af likv. aktiver og tilgodehavender Renter af gæld (excl. ældreboliglån) Renter vedr. ældreboliglån Kurstab og kursgevinster m.v. Renter i alt

ÅRSRAPPORT 2017

16

33


Bemærkninger til resultatopgørelsen Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 2,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Mindre indtægten er sammensat af en række poster, men skyldes i særlig grad tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til Staten vedrørende 2016. Driftsudgifterne er 172,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2016. Der forventes overført ca. 136 mio. kr. til 2018 vedrørende aftaleenheder, vækstpuljer mv. Driftsudgifterne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er 77,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2016. Der forventes overført ca. 71 mio. kr. til 2018, heraf ca. 43 mio. kr. vedrørende vækstpuljen. Overførslerne fordeles mellem Økonomiudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget i henhold til opgavefordelingen mellem udvalgene. På Social- og Sundhedsudvalgets område er driftsudgifterne 40,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2016. Der forventes overført ca. 20 mio. kr. til 2018, vedrørende primært aftaleenheder. På de centrale områder uden overførselsadgang, er det i særlig grad mindre forbruget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, der er årsag til de lavere udgifter end budgetteret. Beskæftigelsesudvalgets område har haft et mindre forbrug på 38,4 mio. kr. Der forventes overført godt 5 mio. kr. til 2018. Mindre forbruget hidrører særlig fra en lav ledighed, der har medført færre udgifter vedrørende medfinansiering af arbejdsløshedsunderstøttelse. Der har endvidere været et væsentligt mindre forbrug vedrørende kontanthjælp mv., mens der har været merforbrug til fleksjob. Teknik- og Miljøudvalgets mindre forbrug i forhold til korrigeret budget udgør 6,3 mio. kr., og forventes overført til 2018, da der er overførselsadgang på udvalgets samlede områder. Driftsudgifterne på Børn- og Familieudvalgets område er 1 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2016. Der for-

34

ventes overført ca. 26 mio. kr. til 2018 vedrørende primært aftaleenheder. På områder uden overførselsadgang, har der i særlig grad været et merforbrug til specialundervisning og anbringelsesområdet, herunder sikrede institutioner, ligesom der har været et betydeligt merforbrug vedrørende opfyldelse af pasningsgarantien, som ikke er blevet demografireguleret. Sidstnævnte hænger sammen med en betydelig tilflytning af børn i 0 – 4 års alderen, ligesom fødselstallet har været noget større i 2016 og 2017 end de foregående år. Der er et mindre forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område med 7,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der forventes overført til 2018, da der er overførselsadgang på udvalgets samlede områder. Udgiftsforbruget på anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Af større projekter kan nævnes etablering af stier, bl.a. StauningVelling, udbygning Birkvej i Skjern, ombygning Vestergade i Hvide Sande, renovering gågaden i Ringkøbing, den grønne korridor i Skjern, kystsikring Vesterhavet, IT-strategi på skoleområdet, pavilloner ved Rosengården og anlægstilskud til en række projekter på idrætsområdet. Endvidere er udbetalt første rate af anlægstilskuddet til Naturkraft med 10 mio. kr. På forsyningsområdet er der investeret i ny genbrugsplads i Tarm og udvidelse/renovering af genbrugspladsen i Videbæk. I henhold til ny bekendtgørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende kommunal revision, er der i alt afholdt udgifter til Deloitte med 986.844 kr. i 2017, fordelt således: •

Honorar lovpligtig revision: 492.192 kr. (revisionskontrakten)

Honorar andre erklæringer: 200.850 kr. (projektregnskaber m/ekstern finansiering, VE-midler mv.)

Honorar andre ydelser: 293.802 kr. (analyser mv.)

ÅRSRAPPORT 2017


Balancen Pr. 31. december 2017 AKTIVER

Note nr.

Ultimosaldo 2016

1.000 kr. Ultimosaldo 2017

Ændring

ANLÆGSAKTIVER: Materielle anlægsaktiver (fkt. 9.80-9.84) Grunde Bygninger Tekniske anlæg og maskiner m.v. Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse

1 2 3 4 5

1.763.083 212.993 1.473.540 36.548 5.909 34.092

-63.550 -885 -65.256 -3.747 -379 6.717

1.699.532 212.108 1.408.284 32.801 5.530 40.809

0

0

0

3.006.744 2.976.914 -22.924 52.754

5.075 10.515 -3.363 -2.077

3.011.819 2.987.429 -26.287 50.677

4.769.827

-58.475

4.711.351

2.152 116.630 101.555 48.073 147.133

-146 22.631 23.470 -2.123 -4.754

2.006 139.261 125.026 45.950 142.379

415.543

39.078

454.621

5.185.370

-19.398

5.165.972

Immaterielle anlægsaktiver (fkt. 9.85) Finansielle anlægsaktiver (fkt. 9.21-9.27, 9.35 og 9.37-9.44) Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyning (gæld) Aktiver vedrørende fonds, legater, deposita m.v.

6 7 8

ANLÆGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER: Varebeholdninger (fkt. 9.86) Fysiske anlæg til salg (fkt. 9.87) Tilgodehavender (fkt. 9.12-9.19) Værdipapirer (fkt. 9.20) Likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11)

9 10 11

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

Pr. 31. december 2017

1.000 kr.

PASSIVER

Note nr.

EGENKAPITAL I ALT (FKT. 9.91-9.99) Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivning Balancekonto

Ultimosaldo 2016

Ændring

Ultimosaldo 2017

-3.537.836 -27.354 -137.358 -1.717.153 0 -1.655.971

-24.400 1.759 11.698 27.608 0 -65.465

-3.562.236 -25.595 -125.660 -1.689.544 0 -1.721.437

-365.704

6.268

-359.436

-968.088 -55.467 -258.274

25.621 1.767 10.141

-942.467 -53.700 -248.133

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

-1.281.830

37.529

-1.244.300

PASSIVER I ALT

-5.185.370

19.398

-5.165.972

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT (FKT. 9.90) GÆLDSFORPLIGTELSER: Langfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.63-9.79) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (fkt. 9.46-9.49) Kortfristede gældsforpligtelser (fkt. 9.50-9.62)

12 13 14

35

ÅRSRAPPORT 2017

26


Noter til balancen Note 1 Ultimosaldo 2016

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.80 9.80 9.80

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Grunde i alt

4.909 17.654 190.431 212.993

Ultimosaldo 2017

Ændring 0 -354 -531 -885

4.909 17.300 189.900 212.108

Note 2 Ultimosaldo 2016

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.81 9.81 9.81

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Bygninger i alt

19.947 119.212 1.334.381 1.473.540

Ændring -994 -11.053 -53.209 -65.256

Ultimosaldo 2017 18.954 108.159 1.281.172 1.408.284

Note 3 Ultimosaldo 2016

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.82 9.82 9.82

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Tekniske anlæg, maskiner m.v. i alt

2.498 270 33.780 36.548

Ændring -766 -68 -2.913 -3.747

Ultimosaldo 2017 1.732 202 30.867 32.801

Note 4 Ultimosaldo 2016

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.83 9.83 9.83

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr i alt

0 102 5.807 5.909

Ændring 0 -102 -277 -379

Ultimosaldo 2017 0 0 5.530 5.530

Note 5 Ultimosaldo 2016

Funktion Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.84 9.84 9.84

36

Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Materielle anlægsaktiver under opførelse i alt

0 120 33.972 34.092

2

Ændring 0 -120 6.837 6.717

Ultimosaldo 2017 0 0 40.809 40.809

ÅRSRAPPORT 2017


Note 6 Ultimosaldo 2016

Funktion Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.21 9.22 9.23* 9.24** 9.25*** 9.27

Aktier og andelsbeviser m.v. Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v. Langfristedede tilgodehavender i alt

2.889.442 2.426 14.056 0 18.897 52.093 2.976.914

Ændring 11.248 -17 301 0 -1.468 451 10.515

Ultimosaldo 2017 2.900.690 2.409 14.357 0 17.429 52.544 2.987.429

* Forventet tab er beregnet til 10% = 1,4 mio. kr. Statens andel (2/3) er afskrevet på funktion 9.52 **Indskud i Landsbyggefonden skal ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør ultimo 2017 ca. 139,9 mio. kr. *** Forventet tab er beregnet til 1,9 mio. kr., hvilket beløb er afskrevet i 2017

Note 7 Ultimosaldo 2016

Funktion Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.35

Andre forsyningsvirksomheder Udlæg vedr. forsyning (gæld) i alt

-22.924 -22.924

Ændring -3.363 -3.363

Ultimosaldo 2017 -26.287 -26.287

Note 8 Ultimosaldo 2016

Funktion Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) 9.37 9.42 9.43 9.44

Staten Legater (aktiver) Deposita (aktiver) Parkeringsfond (passiv) Aktiver vedrørende fonds, legater, deposita m.v. i alt

0 10.772 42.410 -428 52.754

Ændring 0 44 -1.775 -346 -2.077

Ultimosaldo 2017 0 10.816 40.634 -773 50.677

Note 9 Ultimosaldo 2016

Funktion Omsætningsaktiver (1.000 kr.) 9.12 9.14 9.17 9.18

Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst.med overenskomst Tilgodehavender i alt

33.929 48.588 2.955 16.084 101.555

Ændring 30.829 -1.673 -10.527 4.842 23.470

Ultimosaldo 2017 64.758 46.915 -7.573 20.926 125.026

37

ÅRSRAPPORT 2017

2


Note 10 Ultimosaldo 2016

Funktion Omsætningsaktiver (1.000 kr.) 9.20

Pantebreve Værdipapirer i alt

48.073 48.073

Ændring -2.123 -2.123

Ultimosaldo 2017 45.950 45.950

Note 11 Ultimosaldo 2016

Funktion Omsætningsaktiver (1.000 kr.) 9.01 9.05 9.07 9.08

Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v. Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Likvide beholdninger i alt

165 -225.355 0 372.323 147.133

Ændring 7 -9.294 0 4.533 -4.754

Ultimosaldo 2017 172 -234.649 0 376.856 142.379

Note 12 Ultimosaldo 2016

Funktion Gældsforpligtelser (1.000 kr.) 9.63 9.64 9.68 9.70 9.77 9.79

Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Langfristede gældsforpligtelser i alt

-62.796 0 -11.231 -500.148 -368.251 -25.663 -968.088

Ændring 3.645 0 431 15.065 614 5.866 25.621

Ultimosaldo 2017 -59.151 0 -10.799 -485.083 -367.637 -19.797 -942.467

Note 13 Ultimosaldo 2016

Funktion Gældsforpligtelser (1.000 kr.) 9.46 9.47 9.49

Legater Deposita Staten Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. i alt

-10.772 -44.695 0 -55.467

Ændring -44 1.811 0 1.767

Ultimosaldo 2017 -10.816 -42.884 0 -53.700

Note 14 Ultimosaldo 2016

Funktion Gældsforpligtelser (1.000 kr.) 9.50 9.52 9.53 9.56 9.59 9.61

Kassekreditter og byggelån Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Kortfristede gældsforpligtelser i alt

38

0 -10.368 -962 -139.206 -88.007 -19.731 -258.274

Ændring 0 -367 685 2.405 11.449 -4.031 10.141

Ultimosaldo 2017 0 -10.735 -277 -136.801 -76.558 -23.762 -248.133

ÅRSRAPPORT 2017

2


Bemærkninger til balancen Materielle anlægsaktiver viser værdien af kommunens grunde, bygninger og inventar opgjort med udgangspunkt i de retningslinier for værdiansættelser, som byrådet har godkendt. I posten for finansielle anlægsaktiver er opgjort værdien af bl.a. aktier i forsyningsselskaber og indskudskapital i forskellige fælleskommunale virksomheder. Herudover er det beløb, som kommunen regnskabsteknisk skal deponere i forbindelse med modtaget udlodning mv. indeholdt i posten med et beløb på 52,5 mio. kr.

på ca. 276 mio. kr., som kommunen har overfor nuværende og kommende tjenestemandspensionister. Herudover er der hensat beløb på ca. 83 mio. kr. til imødegåelse af fremtidige arbejdsskadessager. Langfristede gældsforpligtelser på ca. 0,9 mia. kr. kan opgøres i nedenstående hovedområder: •

Almindelige kommunale lån, hvor låneoptagelsen er sket med baggrund i de retningslinier, som er gældende for kommunal gældssætning. Der er i 2017 optaget nye lån for ca. 15 mio. kr. og betalt afdrag med ca. 31 mio. kr., således at restgælden ved udgangen af 2017 kan opgøres til ca. 496 mio. kr.

Den gæld, der kan henføres til selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunen, jfr. den såkaldte Holmsland-model, skal også indregnes i kommunens regnskab. Dette beløb udgør ca. 59 mio. kr.

For så vidt angår lån til ældreboliger er disse indregnet med en restgæld på 367 mio. kr. Lånene optages i forbindelse med færdiggørelsen af de respektive boliger. Der er i 2017 optaget lån på 15 mio. kr. til finansiering af færdigetablerede ældreboliger. Ydelser på lånene indregnes i den husleje, der opkræves hos beboerne, og lånene skal derfor i princippet ”hvile i sig selv”. Som ordinære afdrag på ældreboliglån er udgiftsført ca. 16 mio. kr. i 2017.

Endelig er også indeholdt den beregnede gældsforpligtelse med udgangspunkt i etablerede leasingkontrakter. Dette beløb udgør ca. 20 mio. kr.

Omsætningsaktiver / Fysiske anlæg til salg viser værdien af usolgte grunde fra de kommunale udstykningsområder. Omsætningsaktiver / Tilgodehavender er anført med ca. 125 mio. kr., hvilket er en stigning på 23 mio. kr. i forhold til 2016. Beløbet vedrører periodeafgrænsningsposter med det efterfølgende regnskabsår. Det vil sige registrering af udgifter og indtægter, der vedrører det gamle regnskabsår, men hvor betaling først finder sted efter 31. december. Der vil derfor kunne forekomme store udsving i forhold til de tidligere regnskabsår. Omsætningsaktiver / Likvide aktiver udgør ved regnskabsårets udløb ca. 142 mio. kr. Hertil kan lægges de beløb, der regnskabsteknisk er posteret som deponerede beløb, ca. 52 mio. kr., således at den reelle likviditet ved udgangen af 2017 udgør ca. 194 mio. kr. Af dette beløb vedrører dog ca. 26 mio. kr. forsyningsområdet, således at den skattefinansierede kassebeholdning udgør ca. 168 mio. kr. Egenkapitalen viser forskellen mellem kommunens aktiver og passiver. Ved udgangen af 2017 var aktiverne ca. 3,5 mia. kr. større end passiverne. Dette er stort set uændret i forhold til 2016. Hensatte forpligtelser på 359 mio. kr. udgør bl.a. en aktuarmæssige beregning af den forpligtelse

ÅRSRAPPORT 2017

Kortfristet gæld viser bl.a. mellemværendet med kommunens leverandører samt regnskabstekniske poster vedrørende forskellige mellemregningsforhold.

39


Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser finansieringen bag årets resultat. Ifølge resultatopgørelsen blev årets resultat et overskud på 45,7 mio. kr., fordelt med 42,3 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Den likvide beholdning ved årets udgang er opgjort til 142,4 mio. kr. Hertil kommer et beløb på 52,5 mio. kr., der jfr. lånebekendtgørelsen er deponeret, således at den reelle kassebeholdning ved udløbet af 2017 udgør ca. 194,9 mio. kr. På budgetlægningstidspunktet var den regnskabsmæssige kassebeholdning ved slutningen af 2017 forudsat at blive ca. 137 mio. kr., medens den faktisk opgjorte likvide beholdning jfr. ovenfor udgør 142 mio. kr. Forskellen kan bl.a. henføres til, at kassebeholdningen ved indgangen til 2017 var lidt højere end forudsat på budgetlægningstidspunktet. Væsentligst til den positive likviditetsudvikling har dog været, at årets resultat er forbedret med over 50 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette har dog

ikke fuldt ud påvirket ultimo-likviditeten, idet en del af det forbedrede årsresultat kan henføres til beskæftigelsesområdet, hvor der ved årets udgang henstod tilgodehavende statsrefusion for ca. 60 mio. kr. Dette tilgodehavende er indeholdt i finansieringsoversigtens post for Øvrige Finansforskydninger. For så vidt angår låneoptagelse er der i regnskab 2017 registreret 30,7 mio. kr. Dette beløb vedrører dels udnyttelse af 2016-lånerammen med ca. 15,0 mio. kr. og optagelse af ældreboliglån på ca. 15,7 mio. kr. til endelig finansiering af Satellitten på Holmegårdsvej i Ringkøbing.

Finansieringsoversigt (1.000 kr.) Likvide beholdninger primo

Budget 2017

Korrigeret budget

Regnskab 2017

166.141

147.133

147.133

-8.246 28.200 977 0

-286.245 113.200 627 0

45.708 30.660 666 994

-47.624 0 -500 -439 -1.000

-46.862 0 -2.322 -439 -1.000

-46.712 -452 -1 -439 159

Øvrige finansforskydninger: Øvrige finansforskydninger

248

48

-35.337

Likvide beholdninger ultimo

137.757

-75.860

142.379

Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse i øvrigt Indgåede afdrag på pantebreve Kursreguleringer Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Yderligere deponering Indskud i støttet byggeri Kapitalindskud i Karup Lufthavn Udlån til betaling af ejendomsskat

40

ÅRSRAPPORT 2017


Personaleoversigt Der har i 2017 været ansat i alt ca. 4.890 personer, der omregnet til fuldtidsstillinger udgør ca. 3.604 ansatte, inkl. særlige ansættelsesformer.

pleje og omsorg af ældre og handicappede inkl. forebyggende indsatser er steget med i alt 13 fuldtidsstillinger. Endelig er der sket en stigning Personaleoversigt i arbejdsmarkedsforanstaltninger nærmere beNår der ses bort fra særlige ansættelsesformer stemt driftsudgifter til den kommunale beskæfsom flexjob, skånejob mv. har personaleforbrutigelsesindsats på 17 fuldtidsstillinger, hvilket get ligget på 3.463 hvilket skyldestilen omorganisering Deri 2017 har i 2017 været ansat i fuldtidsansatte, alt ca. 4.890 personer, der omregnet fuldtidsstillinger udgør af ca. selve 3.604 beskæftieransatte, en stigning på 56 i forhold til forbruget i 2016. gelsesindsatsen i forbindelse med oprettelse af inkl. særlige ansættelsesformer. virksomhedsservice. Herudover er der tale om PåNårUndervisning og kulturområdet ses det, at der ses bort fra særlige ansættelsesformer som flexjob, skånejob projekter mv. har personaleforbruget specifikke med tilhørendei 2017 puljemidler. antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget med ligget på 3.463 fuldtidsansatte, hvilket er en stigning på 56 i forhold til forbruget i 2016.

13 ansatte. Årsagen skyldes bl.a. at der for de På de øvrige områder er der ikke sket nævnekommunale specialskoler er sketsesendet, stigning på af fuldtidsbeskæftigede På Undervisning og kulturområdet at antallet medaf13fuldtidsstillinger ansatte. værdige ændringereri steget antallet 6 Årsagen fuldtidsansatte, hvilket flere eleverspecialskoler end skyldes bl.a. at derskyldes for de kommunale er sket en stigning på 6 fuldtidsansatte, hvilket fra 2016 til 2017. forventet. skyldes flere elever end forventet. For vidtangår angårstillingsforbruget stillingsforbruget vedrørende For så så vidt vedrørende sociale opgaver og beskæftigelse kan der konstateres en sociale beskæftigelse kan38der konstigningopgaver i antallet og af beskæftigede på ca. fuldtidsstillinger set i forhold til 2016. Årsagen skyldes blandt stateres en stigning i antallet af beskæftigede andet, at der er sket en stigning på 17 fuldtidsansatte indenfor daginstitutionsområdet. På pådagplejeområdet ca. 38 fuldtidsstillinger set i forhold tilværet 2016.et fald på 11 stillinger. De to modsatrettede ændringer har der i modsætning hertil Årsagen blandt andet, atafder er sket dels en private pasningsordninger. Dertil kommer at pleje og skal ses iskyldes relation til dels etablering vuggestuer, stigning på 17 fuldtidsansatte indenfor daginomsorg af ældre og handicappede inkl. forebyggende indsatser er steget med i alt 13 fuldtidsstillinger. stitutionsområdet. Påstigning dagplejeområdet har der Endelig er der sket en i arbejdsmarkedsforanstaltninger nærmere bestemt driftsudgifter til den i kommunale modsætning hertil været et fald påfuldtidsstillinger, 11 stillinbeskæftigelsesindsats på 17 hvilket skyldes en omorganisering af selve ger. De to modsatrettede ændringer skal ses af virksomhedsservice. Herudover er der tale om beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med oprettelse i specifikke relation til dels etablering af vuggestuer, projekter med tilhørende puljemidler. dels private pasningsordninger. Dertil kommer at På de øvrige områder er der ikke sket nævneværdige ændringer i antallet af fuldtidsstillinger fra 2016 til 2017. Personaleoversigt Fuldtidsansatte 2016

Fuldtidsansatte 2017

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Total

8 31 67 936 86 1.844 435 3.407

9 30 64 949 91 1.883 438 3.463

4.063 12.734 25.733 462.210 43.700 853.163 239.267 1.640.870

Særlige ansættelsesformer, flexjob, jobtræning Total

138 3.545

140 3.604

1.640.870

Ansættelsesområde

ÅRSRAPPORT 2017

Lønbeløb 1.000 kr

41


Kautions- og garantiforpligtelser Almindelige kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2017 Emne

Forpligtelse pr. 31/12-2017

AFLD I/S

Bemærkninger

2.391.400

Andelshaverne hæfter over for selskabet (indirekte hæftelse) for opfyldelsen af selskabets forpligtelser, således at hæftelsen i det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles i forhold til deponerede affaldsmængder i kalenderårene 2006-2008. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 10,87% af kr. 22.000.000.

765.877.504

Der er solidarisk hæftelse overfor selskabet af alle tilsluttede kommuner, hvorfor det noterede beløb er den totale gæld. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af dette beløb udgør kr. 49.299.226.

516.477.816

Der er solidarisk hæftelse overfor selskabet af alle tilsluttede kommuner. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af dette beløb udgør kr. 19.269.787 (3,7310%).

Energnist (affaldsforbrænding)

HMN Naturgas I/S

Brand & Redning Midt/Vest I/S

Kommuneleasing

27.489.585

Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune hæfter solidarisk overfor Kommuneleasing.

Midttrafik, Busselskabet Århus Sporveje Kommuneleasing

107.375.663

Kommunekredit

123.475.118

Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) Kommunekredit

1.184.136.164

Soldiarisk hæftelse, i alt

2.727.223.249

Øvrige forpligtelser Varmeværker: Kommunekredit

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter solidarisk overfor Kommuneleasing. Alle 19 kommuner i Region Midtjylland hæfter solidarisk overfor Kommunekredit. Solidarisk hæftelse for fire lån udstedt af Kommunekredit.

147.130.870

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S: Kommunekredit

21.790.150

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S: Kommunekredit

28.448.580

Ringkøbing-Skjern Vand: Kommunekredit

158.352.260

Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S: Kommunekredit

16.692.437

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S: Kommunekredit

29.690.202

Højmark Vandværk A.m.b.A.: Kommunekredit

1.312.770

Energnist I/S: Kommunekredit

287.330.675

Idrætscentre og -haller: Ringkøbing og Omegns Firmaidræt Vestjysk Bank Nordea Ringkjøbing Landbobank Nykredit

191.271 94.999 1.166.463 14.928.625

42

ÅRSRAPPORT 2017

32


Almindelige kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2017 Emne

Forpligtelse pr. 31/12-2017

DSI Idrætscentret i Tarm Nykredit Kommunekredit

9.717.543 8.867.066

Borris Sports-og Kulturcenter Skjern Bank

179.534

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter Kommunekredit

15.106.216

Rækker Mølle Hallen Kommunekredit

1.279.275

Videbæk Idræts- og Fritidscenter Kommunekredit

11.117.272

Spjald Fritidscenter Kommunekredit

913.865

Vandrerhjem: Ringkøbing Vandrerhjem BRFkredit Arbejdsmarkedets Feriefond

591.330 3.000.000

Hvide Sande Vandrerhjem Arbejdsmarkedets Feriefond

320.000

Ringkøbing-Skjern Boligforening Kommunekredit

13.966.795

Land, By og Kultur samt Service og Digitalisering, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommuneleasing, operationel leasing

414.166

Ringkøbing Plejehjem Kommunekredit

4.955.006

Hvide Sande Havn Kommunekredit

79.252.308

Øvrige forpligtelser, i alt

856.809.678

Garantier vedr. almennyttigt boligbyggeri mv. Stats- og statsgaranterede lån: Med regaranti: Realkredit Danmark Nykredit BRFkredit A/S LR Realkredit A/S

3.924.364 86.239.212 5.664.025 0

Uden regaranti: Realkredit Danmark Nykredit BRFkredit A/S LR Realkredit A/S

69.903.212 189.256.683 46.666.283 69.997.807

Boligbyggeri mv., i alt

471.651.585

TOTAL Heraf: Soldiarisk hæftelse Boligbyggeri mv. Øvrige forpligtelser

Bemærkninger

4.055.684.513 2.727.223.249 471.651.585 856.809.678 4.055.684.513

43

ÅRSRAPPORT 2017

32


Eventualrettigheder Fortegnelse over eventualrettigheder pr. 31-12-2017 Eventualrettigheder er kendetegnet ved, at kommunen har en fordring mod en given debitor. Fordringen bliver først effektueret, hvis en særlig begivenhed indtræffer, f.eks. salg af bygning, eller bygningens overgang til andet formål.

Debitor Skoler: Den selvejende institution, Hover-Torsted Friskole

Bemærkninger, herunder oplysninger om eventuel sikkerhedsstillelse

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Den selvejende institution, Velling Friskole

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Den selvejende institution, Ølstrup Friskole

Såfremt skødemodtager ophører med at drive undervisningsvirksomhed, skal ejendommen tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pris svarende til kontantværdien af den på overdragelsestidspunktet værende restgæld på pantebreve i ejendommen.

Den selvejende institution, Stadil-Vedersø Friskole

Såfremt køber/Stadil-Vedersø Friskole ophører med at drive undervisningsvirksomhed eller ønsker at sælge ejendommen, skal denne tilbydes Ringkøbing-Skjern Kommune til en pristalsreguleret købesum på 950.000 kr. Købesummen reguleres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset pr. overdragelsesdagen, dvs. aug. 2014. Såfremt nettoprisindekset ophører, anvendes udviklingen i et andet tilsvarende indekstal. Til købesummen skal lægges værdien af dokumenterede forbedringer og lignende sket efter overdragelsen. Ringkøbing-Skjern Kommune afholder alle omkostninger i forbindelse med en eventuel tilbageskødning.

Øvrige: Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Pantebrev af marts 1992. Forfalder til fuld indfrielse, hvis den pantsatte ejendom overgår til anden anvendelse eller, hvis den selvejende institution Fiskeriets Hus ophører med at eksistere (100.000 kr.).

Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Gældsbrev af 10. september 1997.Forfalder til fuld indfrielse uden opsigelse straks hvis institutionens formål ændres eller institutionen opløses, hvis institutionen ophører med at drive aktivitetshus/museum og ved salg af den selvejende institution Fiskeriets Hus faste ejendom (200.000 kr.).

Fonden "Smedenes Hus"

Pantebrev af 19. marts 1992. Forfalder til omgående indfrielse ved salg af de pantsatte ejendomme, ved ejendommenes overgang til anden anvendelse eller hvis fonden "Smedenes Hus" ophører med at eksistere (300.000 kr.).

Museumsforeningen for Ringkjøbing og Omegn

Pantebrev af 30. maj 1973. Kan opsiges til udbetaling, såfremt det pantsatte overgår til andet formål (40.000 kr.).

Den selvejende institution, Dansk Veteranflysamling

Pantebrev af 19. januar 1991. Forfalder til indfrielse uden varsel, hvis institutionen ophører med at eksistere eller ejendommen afhændes eller overgår til andet formål.'(150.000 kr.).

Brejninggård Efterskole, Spjald

Gældsbrev af 29. juli 1976 til afløsning af pantebrev af 6. juni 1946 (3.000 kr.).

Fjordvang Skolegård, Velling, Ringkøbing

Gældsbrev af 23. juni 1976 til afløsning af pantebrev af 29. maj 1947 (3.000 kr.).

Ringkøbing Kommune, scene i Vesterhavs-Hallen

Gældsbrev af 18. januar 1983 på 150.000 kr. vedrørende lån til scenebyggeri. Nedskrevet til 75.000 kr. i 1993 (75.000 kr.).

Fonden Smedenes Hus, Lem

Gældsbrev af 18. august 2004 (470.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Den selvejende institution, Fiskeriets Hus

Gældsbrev af 14. januar 2005 (600.000 kr.). Forfalder til indfrielse ved hel eller delvis salg af ejendom, eller hvis institutionens formål ændres.

Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening

Gældsbrev af 15. juni 2017 (500.000 kr.). Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder straks til betaling ved Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening's videresalg af ejendommen matr.nr. 183c Tarm By, Egvad, beliggende Søparken 15, 6880 Tarm. (Pendlerhus 1).

No Sogneforening

Gældsbrev af 12. oktober 2017 (300.000 kr.). Lånet, til hel eller delvis omfugning af No Aktivitetshus, forfalder til betaling hvis ejendommen No Aktivitetshus, Lybækvej 12E, No, 6950 Ringkøbing afhændes eller overgår til anden anvendelse end aktivitetshus. Desuden forfalder beløbet til betaling, hvis omfugningen ikke gennemføres som aftalt.

Uddannelsescenter, Ringkøbing-Skjern (Skjern Tekniske Skole)

29/3-1993 - Engangstilskud på særligt aftalte vilkår (2.750.000,00 kr.)

44

ÅRSRAPPORT 2017


Aktier og andelsbeviser Værdien af aktier, andelsbeviser m.v. pr. 31-12-2017 (1.000 kr.)

02 Indskudskapital 003 Naturgas Midt Nord I/S (HMN) 010 Ringkøbing-Skjern Erhvervsudvikling 016 KP-PENSION 017 Vestjydsk Andel 018 Vesterhav Syd A/S 020 Brand & Redning 04 Aktier 001 Spjald Flyveplads 002 Midtjyllands Lufthavn 004 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 006 Messecenter Herning 008 Ringkøbing K

Kommunens ejerandel

3,731% 19,355% 0,625% 0,003%

50,139% 20,372% 100,000% 1,240% 25,000%

TOTAL

ÅRSRAPPORT 2017

side 38

Selskabets egenkapital

2.317.175 290 3.575.000 883.420

Beløb

18.265

86.454 56 22.344 30 667 6.027

132 16.572 2.762.956 115.855 67.356

66 3.815 2.762.956 1.436 16.839

9.757.020

2.900.690

45


Anvendt regnskabspraksis Generelt Ringkøbing - Skjern kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag, samt kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation af årsregnskabet Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ringkøbing-Skjern Kommune har i det udfærdigede regnskab valgt at vise udgifterne på fagudvalgsniveau. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab eller ekstraordinær afhændelse af aktiver. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og -udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år (2016).

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

Regnskabsopgørelse Driftsudgifter og -indtægter indregnes i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo februar i det nye regnskabsår.

Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

46

ÅRSRAPPORT 2017


Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Balancen er opstillet efter disse formkrav.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris, og afskrives lineært over den forventede levetid. Der afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret.

Der afskrives ikke på grunde. Til en bygning medregnes installationer, som er nødvendige for bygningens funktion. Dette gælder for særlige installationer samt grundforbedringer f.eks. kloakering samt have- og parkeringsanlæg. Kommunale stadionanlæg medtages som en bygningsdel i anlægskartoteket.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de indregnede grunde og bygninger er i fornødent omfang dokumenteret via tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid eller restløbetiden. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes, og afskrives straks. Scrapværdier registreres ikke Hvis et anlægsaktiv er væsentlig forringet i forhold til registreringen i anlægskartoteket, skal det nedskrives, når det konstateres, at værdiforringelsen er varig. Anlægsaktiver opskrives som hovedregel ikke. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007, samt tillagt forbedringer foretaget i perioden fra 1.1.2004 til 31.12.2006.

ÅRSRAPPORT 2017

Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger frem til 1. januar 2007. Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet er dette anført som note i regnskabet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er taget i brug, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Værdiansættelsen sker efter de afholdte omkostninger på opgørelsestidspunktet. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes til leasinggælden. Leasinggælden måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv, eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Ringkøbing-Skjern kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid. Hvor kontraktperioden er kortere end den forventede levetid, anvendes den korteste levetid.

47


Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som RingkøbingSkjern Kommune har medejerskab i, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.), foretages indregningen efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFOprincippet, hvor lagerstyring findes. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Fysiske aktiver til salg registreres til salgsprisen eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Også grunde med en salgsværdi under kr. 100.000 registreres i anlægskartoteket. Bygninger optages til forventet salgspris. Grunde optages til forventet salgspris minus endnu ikke afholdte byggemodningsudgifter. Bygninger som tages ud af drift og sættes til salg reguleres til forventet salgspris.

48

Omsætningsaktiver - tilgodehavender, værdipapirer samt likvide aktiver Periodeafgrænsningsposter vedrørende udgifter eller indtægter for efterfølgende regnskabsår optages som tilgodehavende. Hvis der er tale om et passiv anføres tallet med minus. Likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer, indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd.

ÅRSRAPPORT 2017


Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Forpligtelsen er senest opgjort med udgangspunkt i aktuarberegningen pr. 31.12.2013.

som pålignes institutioner mv. Denne præmie anvendes til betaling af forsikringspræmie til forsikringsselskabet samt til solidarisk betaling af skader under 250.000 kr.

Pension til afgåede borgmestre samt lærere i den lukkede gruppe medtages ligeledes i forpligtelsen.

Autoforsikringer. Kommunen har en selvrisiko på 5.000 kr. på ansvar og brand, og er selvforsikret på kaskoskader. Forsikring beregner en motorkøretøjspræmie med faste beløb pr. 1 mio. kr. i nyværdi for hhv. kasko, ansvar og brand, som pålignes institutioner mv. Denne præmie anvendes til betaling af forsikringspræmie til forsikringsselskabet for ansvar og brand, samt til solidarisk betaling af selvrisiko og alle kaskoskader.

Andre forpligtigelser. Andre forpligtelser f.eks. erstatningskrav el.lign., vil såfremt kravet kan opgøres pålideligt og at det er sandsynligt, at kravet ville bevirke et træk på kommunens økonomi, være bogført i regnskabet. Da Ringkøbing-Skjern Kommune er selvforsikret for arbejdsskadeområdet, er der i regnskabet afsat et aktuarmæssigt opgjort beløb til imødegåelse af erstatninger for arbejdsskader, herunder betaling af lægeerklæringer, mén-erstatning og erhvervsevnetab mv. Forsikringstaksterne som årligt opkræves hos institutioner m.v., prisfremskrives ikke, da taksterne skal opkræves efter ”hvile i sig selv” princippet. For bygnings- og løsøre forsikringer har Ringkøbing-Skjern Kommune en selvrisiko på 250.000 kr. pr. skade. Forsikring beregner en bygningspræmie pr. m2 og en løsørepræmie pr. kr. i sum,

Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning / regnskabsbemærkning. Levetider Levetider er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og følgende afskrivningsperioder anvendes:

Levetider Kategori

Afskrivningsperiode

Afskrivningsperiode

Anskaffet før 1.1.2007

Anskaffet efter 1.1.2007

50 år 30 år 30 år 15 år

45 år 30 år 25 år 15 år 10 år

002 Tekniske anlæg, maskiner, større special-udstyr og transportmidler: Maskiner Specialudstyr Transportmidler

15 år 10 år 8 år

10 år 5 år 5 år

003 Inventar, PC’er og andet it udstyr: It og andet kommunikations-udstyr samt større servere Kontor- og institutionsinventar

3 år 5 år

3 år 3 år

001 Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceydelser Boligformål Diverse formål Indretning af lejede lokaler

ÅRSRAPPORT 2017

49


Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Årsrapport 2017  

Regnskab 2017

Årsrapport 2017  

Regnskab 2017