Page 1

Rotary in Nederland September 2010 80e jaargang nr 2 www.rotary.nl

De Rotarian

Blije kinderen door Vlielandkamp New Generations uitgelicht Jeugduitwisseling: de wereld leren kennen van binnenuit


Rotary Insignes Vanen Kado artikelen

=[`lk[`]a\af_njYY_lge_g]\]Z]_]d]a\af_ :ab]]f][`lk[`]a\af_cgeln]]dcabc]f&9dae]flYla]eg]l ogj\]fZ]j]c]f\$]j\a]flfY_]\Y[`ll]ogj\]fgn]j]]f gm\]jk[`YhkhdYfnggj\]caf\]j]f$`]ln]jeg_]feg]l ogj\]fn]j\]]d\e]lkgekaf_jabh]f\]_]ngd_]fnggj]]f gf\]jf]eaf_&<alYdd]kaf]]fZabrgf\]jco]lkZYj]h]jag\] nggjZ]a\]hYjlab]f&?g]\]$h]jkggfdabc]]fhjg^]kkagf]d] ZabklYf\ak\YYjZab[jm[aYYd& Ej&?]]jlbYf?mkk]f`gn]fnYfaeeap Y\ng[Yl]fak]]fr]]j]jnYj]fY\ng[YYl]f e]\aYlgjgh`]l_]Za]\nYf`]l^Yeada]j][`l& @abakda\nYf\]N]j]fa_af_nYf>Yeada]j][`l 9\ng[Yl]f]fK[`]a\af_kZ]ea\\]dYYjk n>9K! ]fYdk_][]jlaÇ[]]j\e]\aYlgjda\nYf`]l F]\]jdYf\kE]\aYlagfAfklalmml FEa!&

Licentiehouder Rotary International Nr. 96-4A0091

@]lcYflggj`Yfl]]jlj]\]dabc]]fgh\]rYYcY^_]kl]e\] lYja]n]f&Nggj]]fnjabZdabn]f\c]ffakeYcaf_k_]khj]ccmflm Ydlab\ghcgjl]l]jeabfZab`]el]j][`l&@]lcYflggjak_]d]_]f af`]lK[`]ddaf_]j`makl]R]akl fYZabKdglR]akl!&

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79 E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl

K[`]ddaf_]j`mak :jg]\]jhd]af*1 +/(+;;R]akl

(+(.1+,--_mkk]f`gn]f8aeeap&fd ooo&aeeap&fd

Dé gids op weg naar

uw tweede huis!

Op Second Home International vindt u uw tweede huis! De beurs is de beste plaats voor deskundig en persoonlijk advies over het aankopen, verhuren en verkopen van een tweede huis. Er is aanbod uit meer dan 65 landen.

15-16-17

Dé beurs voor uw tweede huis!

J a a r beu

ok tober 2010

r s U t r ec ht

Speciale lezersactie: 2 x 50 toegangskaarten beschikbaar! Maak kans op gratis kaarten. Ga naar www.secondhome.nl met dit nummer: 3870190009


De Rotarian is een uitgave van de Stichting Rotary Administratie Nederland. De Rotarian verschijnt 8x in het Rotaryjaar 2010-2011

issn

0923-1552

Gouverneurs

D1550 – Frank van der Meijden; D1560 – Marianne KoebruggeMulder; D1570 – Albertine Perre-Bulder; D1580 – Peter Kleuters; D1590 – Onno te Nuyl; D1600 – Ton van Vliet; D1610 – Jos Zwaans H OO F D RE D A C T EUR

De Rotarian Dunne lijn Het is een dunne lijn tussen vreugde en verdriet. Dat komt in dit nummer mooi uiting. Het vreugdevolle nieuws is dat met de invoering van een vijfde Avenue of Service, New Generations Service, er meer aandacht komt voor de jeugdprogramma’s van Rotary International en The Rotary Foundation. Het trieste bericht van het overlijden van twee mensen, Stan Tempelaars en Boudewijn van der Lecq, die zich bijzonder hebben ingespannen voor diezelfde jeugdprogramma’s werpt hier een lichte schaduw over. Maar het zal beide heren verheugd hebben dat die vijfde Avenue er gekomen is. En hoe vertaalt zich die aandacht voor de jeugd? Lees verder en ontdek het zelf….

Marcel Harlaar d i st r i ctsRE D A C T EUR e n

D1550 – Vivianne Viguurs, vviguurs@gewandedrie.nl D1560 – Pauline Meijwaard, pmeijwaard@gmail.com D1570 – Ab Visscher, abv.d1570@gmail.com D1580 – Conrad van de Weetering, c.vandeweetering@chello.nl D1590 – Vera Kerremans, v.kerremans@home.nl D1600 – Herma Enthoven-de Vries, districtsredacteur1600@gmail.com D1610 – Hans van Reijsen, h.vanreijsen@hetnet.nl A an d i t n u mm e r w e r kt e n m e e

Doug Alexander; Frits Boddeman; Ruchama Bwefar; Wim Dimmendaal; Paul Knijff; Marco Nicosia; Jacob Schreuder Foto cover:

Rotary Images/RI

k o p i j (plaatsing o.v.) Uiterlijk voor de eerste van de maand voorafgaand aan de maand van verschijnen zenden aan het redactieadres. Foto’s van PHF-uitreikingen en chequeoverhandigingen worden niet geplaatst. M u tat i e s

Mutaties ledenbestand uitsluitend via de secretaris van uw club, via LEAD2 of eventueel via de uitgever (zie: adresdrager) UI T G E V ER

Stichting Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam, tel.: 020-6232405, fax: 020-6227642, e-mail uitgever: info@rotarynederland.nl

Marcel Harlaar, Hoofdredacteur De Rotarian

Inhoud

7 8 10 14 18 22 25

Talentenfonds voor talentvolle jongeren Vlielandkamp 2010 maakt weer ruim honderd kinderen blij New Generations uitgelicht Jeugduitwisseling: de wereld leren kennen van binnenuit Europatour 2010 een groot succes Nieuw plan poliobestrijding Nieuwe staf op Rotarykantoor in Zürich

RE D A C T IE D E RO T A RI A N

tel. redactie: 020-4284735 e-mail redactie: rotarian@rotarynederland.nl website: www.rotary.nl/rotarian

In het Rotaryjaar 2009-2010 verschijnt De Rotarian nog in de volgende maanden:

o ntw e r p

Studio Berry Slok, Amsterdam o pmaak e n D r u k

DeltaHage Grafische Dienstverlening, Den Haag A C Q UI S I T IE

Bureau Nassau, Postbus 14626, 1001 LC Amsterdam 020-6230905, info@bureaunassau.nl

Editie November December Februari Maart

Deadline kopij 1 oktober 2010 15 november 2010 3 januari 2011 15 februari 2011

© c o p y r i ght Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever van De Rotarian. a u t e u r s r e cht

Op het auteursrecht van het gepubliceerde in De Rotarian is art. 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing. De redactie van De Rotarian behoudt zich het recht voor om bijdragen en artikelen in te korten of niet te plaatsen.

september 2010 de rotarian

3


Samen kom je verder!

Wilde Ganzen is de expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden. Wij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werven we fondsen en leveren

Beste Rotarians,

we kennis en begeleiding. Samen met betrokken

Ontwikkelingssamenwerking:dat is waar Wilde Ganzen voor staat!

Nederlanders doen wij dit al meer dan 50 jaar. Zo zijn

Dat doen we samen met betrokken Nederlanders, samen met u.

er inmiddels ruim 10.000 projecten succesvol afgerond.

Steunt uw Rotary Club ook een project in een ontwikkelingsland? Wilde Ganzen kan uw project financieel én inhoudelijk ondersteunen. Zie www.wildeganzen.nl/pi

– Rectificatie – In het Rotary Jaarboek is een fout opgetreden bij de advertentie van Wilde Ganzen. Wilde Ganzen is niet verantwoordelijk voor deze fout. De advertentie had betrekking moeten hebben op de leden van de Rotaryclub.

Steun ons en kijk op www.wildeganzen.nl Rekening 40.000

WIE ZORGT ER VOOR U NA UW (HEUP-)OPERATIE? Voor beter herstel: Herstelhotel De Kim, Noordwijk aan Zee

Op 50 m. afstand van het Noordwijkse strand, bieden wij u een comfortabel herstelverblijf in prettige sfeer, met HKZgecertificeerde zorg,

BZZgkddgYZaZc j^ijl\^[iZc

=d\ZgZV[igZ`edhi ^cjlWZaVhi^c\" VVc\^[iZ# J`jcibZZg hX]Zc`ZcodcYZg bZZgiZWZiVaZc#  @ZjoZkg^_]Z^YW^_ jl\^[iZc#

 dhiWjh+.. ,.%%6G=dd\ZkZZc E %*'-'(%... ^c[d5YZgZcibZZhiZg#Xdb

lll#YZgZcibZZhiZg#Xdb

fysiotherapie en een voortreffelijke keuken.

Herstelhotel De KIM Rembrandtweg 2 2202 AX Noordwijk aan Zee tel: 071-3640730 info@herstelhotel.nl

w w w. h e r s t e l h o t e l . n l


• rotary • kort •

Met de paplepel… Leerlingen uit Groep 8 van de Hauptschule-Werkrealschule Salem in Duitsland maken spelenderwijs kennis met het leven op de boerderij. Tijdens een agrarische stage leren zij alle facetten van het boerenbedrijf kennen, zo ook het met de fles bijvoederen van pasgeboren lammeren. Dit onderdeel in het onderwijsprogramma richt zich op de sociale integratie van deze jongeren in de maatschappij. Het project wordt gesponsord door RC Überlingen en 90 verschillende bedrijven steunen het. (Foto: Rotary Magazin, Duitsland en Oostenrijk)

Nationale Rotary Bridgedrive voor Rotary Doctors Nederland In veel ontwikkelingslanden schieten de medische voorzieningen tekort. De stichting Rotary Doctors Nederland (RDN) wil daar iets aan doen. Jaarlijks zendt RDN ca. 50 artsen, tandartsen en specialisten op vrijwillige basis (alleen reis- en verblijfkosten worden vergoed) naar gebieden (o.m. in Kenia) waar medische hulp niet of onvoldoende aanwezig is. Ook helpt RDN bij het opzetten van hulpposten en stelt zij auto’s beschikbaar zodat artsen gemakkelijk hun patiënten kunnen bezoeken in afgelegen dorpen. Dagelijks houden zij samen met enkele lokale medewerkers (verpleegkundigen en een laborant) spreekuur in verschillende dorpen; medicijnen worden bij een lokale non-profit organisatie besteld en meegenomen naar de hulpposten. Voor de exploitatie van deze projecten is jaarlijks ongeveer B 225.000 nodig. Giften, donaties, sponsors, bijdragen vanuit de Rotaryclubs en fondsenwerving vormen de financiële basis.

Ter gelegenheid van het 3e lustrumjaar organiseert RDN een Nationale Rotary Bridgedrive op zo’n 34 locaties. Er wordt daarbij gespeeld in twee categorieën te weten ‘Recreanten’ en ‘Gevorderden’. Vanaf 11 september tot eind oktober 2010 wordt de eerste ronde gespeeld. Winnaars per categorie gaan door naar de finale en spelen voor de hoofdprijs, een vliegreis naar Kenia beschikbaar gesteld door KLM. AON Verzekeringen heeft als 2e prijs toegangsbewijzen voor een wedstrijd van Manchester United beschikbaar gesteld. Per drive kunnen deelnemers een drietal prijzen winnen. Deelname staat open voor rotarians en niet-rotarians. De kosten van deelname bedragen B 20 p.p. (incl. een hapje en een drankje tijdens de bekendmaking van de winnaars). De inschrijving sluit een week voor de betreffende speeldatum. Meer informatie, speellijsten en inschrijfformulier: www.rotarybridge.nl Nadere informatie: Peter Poot, secretaris RDN, 0172-421513, p.p.j.poot@kpnplanet.nl Bankrekening: 52.98.93.479 t.n.v. Rotary Doctors Nederland Bridge

Rotary en sociale netwerken

Wat is Rotary? Rotary kent een rijke, soms complexe traditie en organisatorische structuur met vele programma’s en gewoonten die verwarrend kunnen zijn voor nieuwe en zelfs niet zo nieuwe leden. Het boekje ‘Wat is Rotary?’ (editie 2010) voorziet in de basiskennis en zal ieder lid een beter beeld geven van Rotary. Het boekje telt 36 pagina’s en is voor B 1,50 verkrijgbaar bij de Stichting Rotary Administratie Nederland, info@rotarynederland.nl

Wat is Rotary?

Wat is rotary 1

Het gaat goed met Rotary in Nederland op de verschillende netwerksites waarop Rotary actief is. De LinkedIn groep groeit gestaag na het artikel in de editie van augustus en ook op Facebook is er een flinke aanwas van ‘vrienden’ Kijk op www.rotary.nl voor een link naar de verschillende netwerksites.

22-07-2010 07:54:28

september 2010 de rotarian

5


INSIDER

Op de cover Rotary in Nederland September 2010 80e jaargang nr 2 www.rotary.nl

General Secretary Search Rotary International Rotary International is launching a search for a new General Secretary. The current General Secretary, Ed Futa, is retiring on 30 June 2 011 after 10 years of service.

The General Secretary is the chief operating officer, who reports directly

Ysabel Hildreth (RC Puerto Plata Isabel de Torres, Dominicaanse Republiek) zet zich in voor de ontwikkeling van en voorlichting over waterprojecten in het land. Ze gaat wijken en buurten Blije kinderen door Vlielandkamp provided a bio-sand water filter this Newto Generations uitgelicht inRotarians om mensen voor clinic through a Foundation Matching Grant. Jeugduitwisseling: te lichten over de de wereld leren kennen van binnenuit M A T C H I van NG GRANTS WORLD FUND voordelen schoon water en het gebruik van het bio-zandfilter. Haar werk is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van meer dan 200 clubs in Canada, de Verenigde T    available for Staten, de Dominicaanse Republiek, en andere Rotary Foundation Grants inCaribische landen. HetMatching project werd mede creased 82 percent overeen lastMatching year withGrant the van mogelijk gemaakt door The RotaryofFoundation. approval a US$21.5 million Matching Grants World Fund budget for 2010-11. Because funds for the 100 Future Vision pilot districts were budgeted separately, this represents one of the largest amounts in Matching Grants history. The Trustees had originally earmarked $9.5 million for Matching Grants in 200910 but later increased that figure by $2.3 million in light of previously committed but ultimately unused World Fund awards. Trustees were able to series restore NewThe monthly video the Matching Grants budget for this year rotary.org/rotaryminute largely because of record donations of almost $115 million to the Annual Programs Fund in 2007-08. (World Fund allocations are based on Annual Programs Fund donations from three years prior.) Also, because investment income stabilized, the Trustees did not need to use a significant amount of the World Fund to supplement the Foundation’s program operations budget. The budget was approved by the Foundation Trustees in April and the RI Board See what club members in June. The Trustees plan to review comare saying about Rotary. petitive Matching Grant applications at their October Aprilameetings. The It onlyand takes minute. Foundation will notify districts if this business cycle changes.

De Rotarian

1005582_Rotarian_no_2_2010.indd 1

the 15-member Board of Trustees for The Rotary Foundation (TRF), and is responsible for the day-to-day management of the operations for both RI and TRF with a staff of over 600 professionals.

RI and TRF have a combined budget of over US$100 million and assets of $980 million. The General Secretary has responsibility for all fiduciary and management issues of both corporations and for coordinating the work of the professional staff with the volunteer efforts of Rotarians. The staff and volunteers work together to support and strengthen the clubs, focus and increase humanitarian service, and enhance the public image and awareness of Rotary International on a global scale.

Candidates should have significant executive experience and demonstrated success in management of an organization with a comparable operational budget and employee base.  Excellent interpersonal and communication skills are needed to work with both the volunteer Rotarian leaders and paid professional staff in carrying out the goals and objectives of RI and TRF.  The ability to work across varying cultures and global protocols is essential. International business experience and knowledge of board/staff relationships are both preferred.  Proficiency in the English language is a requirement.  Candidates should have a deep passion for the programs and mission of both Rotary International and The Rotary Foundation.

Rotary International is partnering with Korn/Ferry International for this important global search. Expressions of interest or recommendations of potential candidates will be held in strict confidence and should be sent to RotaryInternational@kornferry.com.

60

T H E

R O TA R I A N | S E P T E M B E R

����������������������������������������

07-09-2010 08:56:13

Trustees restore grants budget

ROTARY IMAGES

to the 19-member Board of Directors for Rotary International (RI) and

2 0 1 0

�����������������


• rotary • Jeugd •

Talentenfonds voor talentvolle jongeren Voor jongeren in Amsterdam-Noord heeft RC AmsterdamNieuwendam in 2008 het Talenten Stimuleringsfonds opgericht, met als doel, leerlingen met een talent op een beroepsopleiding een extra steuntje in de rug te geven. Het fonds financiert op individueel niveau praktische zaken als huiswerkbegeleiding, coaching bij het kiezen van een beroep, zo nodig een beroepskeuzetest, een beurs voor een masterclass, advies en micro credit bij het starten van kleine bedrijven. Het kan ook op groepsniveau, zo heeft een groep van ca 20 Marokkaanse jongeren van vmbo/mbo Amarantis in de zomer van 2009 een oriëntatiereis naar Marokko gemaakt om te onderzoeken of het mogelijk is daar of in Nederland een bedrijf te starten op het gebied van toerisme. De groep bestond uit geselecteerde talentvolle jongeren en bezocht onder andere de

Nederlandse ambassade, het Ministerie van Toerisme,de Marokkaanse Kamer van Koophandel en een aantal bedrijven. Ook waren er contacten met de lokale hotelschool waaruit een samenwerkingsverband is voortgekomen: Nederlandse docenten gaan helpen met het verbeteren van de kwaliteit van de Marokkaanse hotelschool . De bijdrage van het Talentenfonds aan deze reis was B 3.000. Dolenthousiast keerden de jongeren terug en schreven allemaal een bedrijfsplan. Mohamed vertelde: Het strand is helemaal leeg daar man! Ik weet het, ik ga een surfschool doen! Twee jongeren op het Bredero College, afdeling vmbo, maakten

RC Amsterdam-Nieuwendam vult het Talentenfonds door het jaarlijks organiseren van het Nieuwendam Open, een golftoernooi in landelijk Amsterdam-Noord. Dit jaar werd 17 september het 3e Nieuwendam Open gehouden. Nadere informatie: www.rotarynieuwendam.nl

een veelbelovende film. Het Talentenfonds honoreerde een aanvraag voor een workshop bij filmmaker Frans Bromet. Bijdrage van het Talentenfonds Nieuwendam: B 3.000 Het Waterlandcollege afdeling vmbo/mbo heeft een project ‘Dromen doen’: jongeren leren daar om hun ambities en dromen te formuleren. De jongeren kiezen uit twee workshops: hoe word ik ondernemer en hoe word ik kunstenaar? Ze gaan naar bedrijven om te leren hoe je personeel aanneemt of een product in de markt zet. Ook bezoeken ze kunstenaars. Nadat de leerlingen een beeld hebben ontwikkeld van wat ze willen worden, gaan ze op de gedroomde werkplek op de foto. Dat varieerde van dierenarts, politieagent tot Minister van Financiën. Merve, op een Rotarylunch, 14 jaar en in twee vmbo, weet het heel zeker: zij wil arts worden! Toen een van de Rotaryleden haar vroeg of zij wist welke route zij daarvoor moest volgen en hoe lang dat ging duren somde Fatima op: “ik moet eerst mijn vmbo afmaken, dat duurt twee jaar, dan moet ik naar mavo, havo, vwo, dat duurt vier jaar. Dan moet in nog zes jaar naar de universiteit, in totaal 12 jaar. Dat kan ik best want ik wil het. Als het niet lukt dan wordt ik doktersassistente.” Bijdrage van het Talentenfonds Nieuwendam aan deze workshops: B 6.000 Zie ook het boek Dromen Doen van Martijn van Oorschot, kijk op www.dromenjongeren.blogspot.com

september 2010 de rotarian

7


• r ot a r y •

Vlielandkamp 2010 maakt weer ruim honderd kinderen blij Het zit er weer op en wat hebben ze ervan genoten. Meer dan honderd kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gingen, verdeeld over twee perioden van tien dagen, mee met het Rotary Vlielandkamp 2010. Ze waren door Rotaryclubs uit het hele land voor deelname aangemeld en werden door leden van die clubs vervoerd van huis naar de boot in Harlingen en terug. Het kamp werd van 25 juli tot 13 augustus voor de 38ste keer gehouden in vakantiehuis de Vliehorst op het eiland Vlieland. Jaarlijks organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp het vakantiekamp voor meisjes en jongens die door omstandigheden niet met vakantie kunnen. De Rotaryclubs in Nederland kunnen kinderen in de genoemde leeftijdscategorie aanmelden voor het kamp en betalen daarvoor een vergoeding per deelnemend kind. Al vanaf het allereerste kamp verzorgen studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam als dispuutactiviteit de dagelijkse leiding van het kamp in de Vliehorst. Ook dit jaar maakten 24 superenthousiaste studenten samen met de coördinatoren, Diana

8

september 2010 de rotarian

Bakker (RC Purmerend-Polderland) en Frits Boddeman (RC Purmerend-Weidevenne), het kamp weer tot een onvergetelijke belevenis voor de kinderen. Toeval bestaat niet Op zondagmorgen 25 juli om 9.00 uur verzamelen studenten, coördinatoren en enkele rotarians, die het vervoer van studenten en bagage naar Harlingen verzorgen, zich in een lunchroom in Amsterdam-Zuid om gezamenlijk naar Harlingen te vertrekken. De enige bezoeker daar op dat vroege uur - een man van eind veertig - herkent onze Rotaryemblemen en begint enthousiast te vertellen over hoe hij zo’n 35 jaar geleden met een Rotary vakantiekamp naar Vlieland is geweest. Hij blijkt nu een exclusief maritiem modemerk te vertegenwoordigen en vraagt naar de mogelijkheden om het Vlielandkamp te sponsoren. Enfin, visitekaartjes waren snel uitgewisseld. Wie zegt nog dat toeval bestaat? In Harlingen aangekomen verloopt het verzamelen van de kinderen en hun bagage zonder grote problemen, mede dankzij de nieuwe duidelijk herkenbare beachvlaggen met Rotary embleem.


• rotary • Jeugd •

Helaas zijn er nog steeds Rotaryclubs die over het brengen en halen van kinderen niet tijdig of geen duidelijke afspraken met de ouders of verzorgers maken. Het gevolg is dat verontruste ouders de coördinatoren gaan bellen, die dan - vaak met veel moeite - contact moeten zoeken met de betreffende Rotaryclub. Dit jaar bleef door miscommunicatie zelfs een kind teleurgesteld thuis achter. Met kunst en vliegwerk is dit kind uiteindelijk toch nog een dag later naar Vlieland gebracht. Heimweepilletjes Op de eerste dag van het Vlielandkamp tasten de kinderen elkaar en vooral ook de ‘juffen’ en ‘meesters’ af. Het is de kunst voor de leiding om snel het gedrag van de kinderen te doorgronden. Daarbij helpt ook de informatie die door de Rotaryclubs bij de aanmelding van de kinderen is verstrekt. Voor ‘ernstige’ gevallen van heimwee is er probaat middel in het kamp aanwezig: heimweepilletjes. Met deze wonderpilletjes - bij het grote publiek beter bekend als vitamine C tablet - blijkt heimwee als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Tijdens het kamp wordt de band tussen kinderen en leiding steeds hechter; zelfs het gedrag van kinderen blijkt te veranderen en veelal in positieve zin. Ze krijgen de aandacht die ze verdienen, maar in het dagelijks leven vaak moeten ontberen. Geen wonder dat aan het einde van het kamp bij het afscheid in Harlingen niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de ‘juffen’ en ‘meesters’ traantjes worden weggepinkt. Het Vlielandkamp staat voor de kinderen bol van de activiteiten zoals varen op zee met een speedboot, zwemmen in het zwembad, een sportdag, midgetgolf, krabben zoeken, een kinderdisco en een barbecue. En verder veel met elkaar spelen in het bos of op het strand, zodra het weer dat toelaat. Ook staat een tocht over het strand met de Vliehors Expres - een omgebouwde legertruck - op het programma. Die tocht brengt de kinderen naar een ‘piratennest’ op de Vliehors, de onmetelijk grote zandvlakte aan de westkant van Vlieland. Daar vertelt een gids een huiveringwekkend verhaal over de mores van het piratenleven en de historie van de zwarte lapjes voor het linkeroog. En speciaal voor de meisjes is er het advies de teennagels rood te lakken. Dit voor hun eigen veiligheid: zo zien haaien immers het verschil met een garnaal… Soms ook zijn kinderen jarig tijdens het kamp. Daar wordt een groot feest van gemaakt met slingers en taart met kaarsjes. Een negenjarig jochie, dat moest toezien hoe zijn nieuwe kampvriendinnetje vanwege haar tiende verjaardag in het zonnetje werd gezet, sprak teleurgesteld: “Nu ben jij een tiener en ik nog een neger”. Oeps, het jochie is gelukkig blank; dus niks discriminatie…

Vlielandkamp coördinatoren Frits Boddeman (RC Purmerend-Weidevenne) en Diana Bakker (RC Purmerend-Polderland)

Wie de schoen past Naast goede tijden, worden leiding en coördinatoren op Vlieland ook met slechte tijden geconfronteerd. Een sterfgeval in de familie van een kind, zodat het vroegtijdig moet afhaken en naar Harlingen moet worden gebracht. Het met kinderen bezoeken van de huisarts op Vlieland bij kleine of grotere ongemakken. Of het in Harlingen laten repareren van een gesneuvelde bril, omdat geen reservebril aanwezig is. Ook blijken enkele kinderen met veel te kleine schoenen op pad gestuurd, waarop lopen nauwelijks mogelijk is. Voor het oplossen van deze ogenschijnlijk simpele problemen is inventiviteit nodig. Op Vlieland is, behalve souvenirs, weinig te koop. Maar als de nood het hoogst is, is redding nabij; op de voor de toeristen georganiseerde rommelmarkt werden prima passende gebruikte schoenen aangeboden. Voor Diana en Frits is hun verblijf op Vlieland het sluitstuk van alle werkzaamheden rond het Vlielandkamp. Ter plaatse zijn zij eindverantwoordelijk en zijn zij contactpersoon voor ouders en steun en toeverlaat voor de studentenleiding. Maar al ruim een half jaar voor vertrek zijn zij bezig met de communicatie naar de Rotaryclubs, het verwerken van voorreserveringen, definitieve aanmeldingen en mutaties, de indeling van de kampen en de terugkoppeling daarover naar de clubs, de contacten met de studentenleiding, het maken van afspraken met leveranciers, de beheerder van het verblijf, de lokale huisarts, politie en andere instanties. Veel maar vooral dankbaar werk. Geen vakantie, maar na afloop wel hetzelfde goede gevoel! Met dank natuurlijk aan alle Rotaryclubs die kinderen hebben aangemeld of een sponsorbijdrage hebben geleverd. Voor meer informatie: www.rotary.nl/vlielandkamp Frits Boddeman

september 2010 de rotarian

9


• r o t a r y • n e w gen era t i o n s •

De kracht van het getal Zet een e-club op in jouw district

Door e-clubs zijn rotarians met een beperking of mensen die aan een bepaalde plek gebonden zijn, of mensen met een druk dagprogramma in staat om serviceprojecten uit te voeren en te genieten van de bijzondere Rotaryfellowship dankzij de digitale media. De afgevaardigden op de Council on Legislation in april stemde ermee in dat 14 e-clubs worden opgezet bij wijze van een pilot van 6 jaar. Rotarians mogen maximaal twee e-clubs per district opzetten. De e-clubs moeten wekelijks bij elkaar komen, maar mogen zelf bepalen hoe de bijeenkomst er uit ziet. Sommige leden van clubs hebben elkaar ontmoet op online forums en anderen zoals de e-club van D3310 in Singapore, die een grote nadruk op jeugdactiviteiten legt, een combinatie maken van persoonlijke ontmoetingen en online bijeenkomsten.. Larry Levenson, oud-voorzitter van Rotary E-Club Southwest (Arizona, USA D5510), adviseert rotarians om van tevoren goed

Rotary e-clubs in cijfers* Er zijn 14 e-clubs met een totaal van 360 leden afkomstig uit meer dan 40 landen. De gemiddelde leeftijd van een e-lid is 47. Zij hebben in totaal 106.000 uur service verleend en zo’n US$ 150.000 gedoneerd aan The Rotary Foundation. Er zijn inmiddels 134 Paul Harris Fellows binnen e-clubs. *cijfers afkomstig uit 2004-10 Rotary E-Club Pilot Project

10

september 2010 de rotarian

over het format te praten en alle opties in overweging te nemen voordat de club uiteindelijk live gaat. ‘De e-club die je voor ogen staat, moet goed bekijken wat er leeft in de gemeenschap of het district waar zij deel van uit maakt. Je moet bovendien bereid zijn creatief te denken,’ zegt hij. Levenson’s club heeft 71 leden afkomstig uit 12 landen die communiceren via telefoon, Skype, e-mail, social media, en verschillende online forums. Hij stelt voor dat clubs van meet af aan bepalen of zij het lidmaatschap openstellen of beperken tot mensen uit eenzelfde regio of dat zij zich richten op een bijzondere doelgroep. E-clubs moeten ook goed vaststellen welke commissiestructuur er bestaat en hoe het bestuur wordt gekozen. Levenson en Chris Joscelyne, oud-voorzitter van Rotary E-Club One D5450 (Colorado, USA) zijn van mening dat het ontwikkelen van een website het laatste station is op de route van het formeren van een e-club. Op de website van hun club is het programma te vinden en daarop geven leden voortdurend zinvol commentaar, onder meer om het programma beter af te stemmen op wat er leeft bij de leden. ‘Evenals traditionele clubs moeten wij een kwalitatief hoog programma bieden om de aandacht vast te houden,’ meent Joscelyne. Kijk op de website van RI voor de Rotary E-Club Toolkit, www.rotary.org


• r ot a r y • n e w gen era t i o n s •

Friends of Rotary Sinds 1974 komt fotograaf Wim Dimmendaal (niet-rotarian uit Bennekom) regelmatig in de Verenigde Staten. Een bezoek zal hem lang heugen. Zijn zuster heeft daar een Schoolbus Company met ruim 400 bussen. Als hij bij haar is - en niet kamperend door het land trekt - vergezelt hij haar naar de wekelijkse ‘Lake Country Rotary’-bijeenkomsten in Hartland, Wisconsin. Voor deze club gaf hij al eens een presentatie over fotografische toepassingen in weten-

V.l.n.r. uitwisselingsstudent Fabio Rosado, Paul Decker en Ray Klinginsmith genieten van de ‘fellowship’.

schap, industrie en kunst. Daarnaast verzorgde hij ter plaatse een foto-expositie van eigen werk. Voor de zogenaamde ‘raffles’ stelde hij werken beschikbaar die bij opbod werden verkocht. Fabio Rosado, een uitwisselingsstudent uit Bolivia - die door deze club in de gelegenheid gesteld werd om een jaar High School te volgen - was daarna te gast in Nederland. Wim nam hem mee voor een bezoek aan Barçelona. Deze student doet nu sociale advocatuur in Santa Cruz. Voor de ‘Changing of the Guard’ plechtigheid werd de student nu - 5 jaar later - door Wim’s zuster uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Behalve deze betrokkenheid met Rotary, zijn Wim en zijn vrouw regelmatig aanwezig bij de tweejaarlijkse meetings en competitions van de NSTA (National School Transportation Association), de zogenaamde ‘Yellow Busses’. Deze meetings vinden zowel op het vasteland in de verschillende staten van de VS als daarbuiten plaats zoals Costa Rica, Mexico, Virgin Islands, Canada en Hawaii. Daarvan maakt hij dan belangeloos fotoreportages. Het laatste bezoek ging vergezeld van twee verzoeken: om wat foto’s te maken van de ‘Goede Doelen parade’ in Hartland (mede georganiseerd door Rotary) en van een ‘speciale gelegenheid’ van Rotary. Dat hij tijdens de werkzaamheden naar voren werd geroepen om een PHF te ontvangen, verbaasde hem dan ook zeer. De waardering is er echter niet minder om. Tijdens de bijeenkomst werd hij o.a. voorgesteld aan de per 1 juli geïnstalleerde President van Rotary International, Ray Klinginsmith.

Naar eigen ontwerp Eqo Leung (RC Takapuna, Nieuw Zeeland) Vorig jaar beleefde Eqo Leung een topjaar. De 37-jarige won de hoogste prijs voor architectuur in Nieuw Zeeland met zijn ontwerp voor de Wilson School, een school voor kinderen met bijzondere behoeften. Hij reisde vervolgens af naar Barçelona als finalist in het World Architecture Festival. Hij kreeg promotie binen het bedrijf waar hij werkt en nog voor het jaar voorbij was, werd hij gevraagd lid te worden van de plaatselijke Rotaryclub. Leung, die geboren is in Hong Kong, volgde een opleiding in Duitsland en liep stage in Japan voor hij naar Nieuw Zeeland verhuisde in 1991. Hij wil graag nieuwe inspiratie brengen in zijn club waar de meeste leden weliswaar een stuk ouder, maar nog altijd energiek zijn. ‘Het zijn mensen die eigenlijk al kunnen genieten van hun pensioen, maar in werkelijkheid zich nog volop inzetten voor de medemens,’ voegt hij er aan toe. Als rotarian moet hij zijn draai nog vinden, maar zijn eerste beroepspraatje – over het belang van goede communicatie tussen klant en architect – werd ontvangen met een staande ovatie. Geen slechte start dus. (Vanessa N. Glavinskas)

september 2010 de rotarian

11


• r ot a r y • in tern a ti o n a l •

In Memoriam

Stan Tempelaars (1938-2010) Op zondag 1 augustus 2010 is (multiple) Paul Harris Fellow Stan Tempelaars thuis in Nieuwegein na een ziekte van enkele maanden overleden. Rotarian Tempelaars was lid van RC Vianen-Vreeswijk en erelid van de clubs Nieuwegein en Bilthoven-Zandzegge. De laatste 20 jaar heeft Stan zich buiten zijn club bij Rotary International onderscheiden door een reeks van bijzondere activiteiten. Hij wist zich in dit alles gesteund door zijn echtgenote Thea. De verantwoordelijkheden boven clubniveau namen een aanvang in de beginjaren ’90 met de voorbereiding op zijn gouverneurschap van D1570 (1994-1995). Landelijk behartigde hij met overgave de portefeuille Jeugdzaken. Zijn contact met het Vlielandkamp heeft aanleiding gegeven tot een bestuurslidmaatschap van deze landelijke activiteit van Rotary. Dat heeft geduurd tot 1 juli van dit jaar. Stan nam afscheid als voorzitter van de bloeiende Stichting Rotary Vlielandkamp. Stan Tempelaars heeft zich het laatste decennium op internationaal niveau onderscheiden binnen Rotary. In 2002 is in Rotterdam onder zijn leiding de 50ste Internationale CEEMA Conferentie (voor Youth Exchange Officers) georganiseerd. Het was een groot succes. In die periode werd Stan voorgedragen voor de positie van Director in de RI Board (het ‘wereldbestuur’ van Rotary). Eens in de acht jaar komt een Nederlandse Rotarian in aanmerking voor een zittingstermijn van twee jaar. Na de nominatie en de officiële verkiezing trad Stan aan op 1 juli 2003. In het tweede jaar van zijn termijn, in het Centennialjaar 20042005 van RI President Glenn Estess, viel Stan de bijzondere eer te beurt te mogen optreden als President of the Executive Committee of the RI Board. Najaar 2004 is er onder Stan’s leiding een Institute (een regionale internationale conferentie voor Rotary Officials) in Maastricht tot stand gekomen met grotendeels hetzelfde organisatiecomité dat met hem de

12

september 2010 de rotarian

CEEMA had vormgegeven. Het werd een doorslaand succes waar nog steeds over wordt gesproken. Na zijn periode in de Board bleef Stan actief op vele fronten zoals bij de polio-eradicatie, als districtsgedelegeerde bij de Council on Legislation (de CoL - de wetgevende vergadering) van Rotary International, bij het Future Vision Plan van RI en nog vele andere zaken. De laatste maanden heeft hij nog energie gestoken in het van de grond krijgen van een Rotary Leadership Institute (een soort kadertraining voor Rotarians) in Nederland in navolging van andere landen in de wereld. In 2010-2011 wordt een pilot uitgevoerd in D1570. Buiten Rotary heeft Stan Tempelaars ook een rol van betekenis gespeeld. Als sonoloog (deskundige elektronisch-akoustische muziek) bij de Universiteit Utrecht en bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En bij zijn RK Kerk, waar hij ook bestuurlijk actief is geweest, heeft hij jarenlang kerk- en koorzang begeleid. Stan was een begenadigd musicus. Zijn vleugel bezette een centrale plaats in zijn salon en in zijn leven. Stan Tempelaars was een beminnelijk mens, vol energie en met duidelijke doelen voor ogen die anderen wist te motiveren. Toen hij aantrad als Director gaf hij aan graag een droom te willen verwezenlijken. Hij wilde er aan bijdragen dat er een vijfde Avenue bij Rotary aan ‘Jeugd’ zou worden gewijd. Lang leek het er op dat zijn ideaal onbereikbaar was. Tot de CoL van april 2010. Het bericht uit Chicago dat er was besloten tot het instellen van een Fifth Avenue: New Generations heeft hem zeer geroerd. Paul Knijff (PDG D1570)


• r o t a r y • n e w gen er a t i o n s •

De R in de maand... Myrna Vreede: Rotaract Nederland brengt vijf maal per jaar een magazine (R-magazine) uit voor al haar leden en voor Rotaryclubs die een abonnement afsluiten op het R-magazine. Begin van afgelopen clubjaar heb ik mij bij de redactie gevoegd en na een aantal maanden heb ik de hoofdredacteur opgevolgd. Deze functie zal ik nog minimaal een jaar bekleden. Voor komend jaar heb ik mijzelf ten doel gesteld de hoge kwaliteit te bewaken, meer gebruik te maken van de input uit het land en het beste uit elke redacteur te halen. Meer informatie: www.rotaract.nl

Ingrid Criddle, een vrouw en haar fiets! Voor sommigen is het wellicht een tandje te hoog, maar voor een medewerker van ShelterBox, Ingrid Criddle, was het de reis van haar leven. Koud afgestudeerd aan de Universiteit van Leeds waar zij Internationale Relaties (specialisatie Azië), was Ingrid vertrokken voor een wereldreis. Ergens onderweg besefte zij dat zee en baan nodig had om in haar levensonderhoud te voorzien. Toen hoorde zij over ShelterBox en het zaadje van een groter idee was geplant. Ze kocht via internet een mountainbike, een tent en als een echte avonturier maakte ze de eerste pedaalslagen vanuit Somerset richting Istanbul in Turkije. Ze wilde met haar fietstocht geld inzamelen voor ShelterBox. Ze bereikte haar doel en maakte onderweg heel veel mee. Aan het eind van de reis kon ze

een kop Turkse koffie drinken en had zij UK£2.000 opgehaald. Ingrid is zo toegewijd aan de organisatie dat zij nu volledig deel uitmaakt van het ShelterBox Response Team (SRT) en onder meer werkzaam is in Brazilië. Lees het hele reisverhaal op www.shelterbox.org Het samenwerkingsverband tussen Rotary International en ShelterBox bestaat al ruim 10 jaar, maar werd begin dit jaar goed op de kaart gezet na de aardbeving op Haïti. Sheleterbox zette zich recent ook actief in voor Pakistan. Veel Rotaryclubs in Nederland sponsoren een ShelterBox. september 2010 de rotarian

13


De wereld leren kennen van binnenuit

Roos Thijsssen werd verliefd op Mexico

Met de toevoeging van de nieuwe Avenue ‘New Generations Service’ aan de gevestigde vier wegen waarlangs de rotarian zich dient te begeven, geeft Rotary aan dat het jeugdwerk een belangrijk en essentieel element is van de organisatie en als zodanig door de leden en clubs benaderd moet worden. ‘Terecht,’ zeggen de rotarians van RC Sassenheim, ‘de jeugd vormt de basis voor de maatschappij van de toekomst. Door hen via de jeugdprogramma’s kansen te bieden om buiten de grenzen en vaste kaders te denken brengt dat nieuw elan en beweging.’ Alle leden van deze club zijn een warm pleitbezorger van het uitwisselen van jaarkinderen. Marco Beijersbergen, al jaren betrokken bij Rotary Jeugduitwisselingsprogramma’s maakt vanuit zijn functie als directeur van een ruimtevaartbedrijf en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden regelmatig jonge mensen mee die enige tijd in het buitenland verblijven. Hij merkt op dat deze uitwisselingen vaak plaatsvinden binnen een kleine kring en dan is er vrijwel geen sprake van integreren in het dagelijks leven in het land waar ze verblijven. In de Rotary uitwisselingsprogramma’s ligt dat anders. Beijersbergen: ‘Ik zie dat dit tot veel meer contact leidt met de lokale samenleving.’ Soms is het moeilijk ondergedompeld te worden in een andere 14

september 2010 de rotarian

cultuur en bij gezinnen thuis te blijven, maar het kan voor de deelnemers een veel grotere levenservaring zijn dan een reis of een studentenuitwisseling. Jaarkinderen, Vlielandkamp, Rotaract, Family to Family: de uit 9 leden bestaande jeugdcommissie van RC Sassenheim houdt zich met alle aspecten van het jeugdwerk bezig. Omdat RC Sassenheim over ruime ervaring beschikt tracht Arthur Karl met voorlichting binnen regio IV van district 1600 deze kennis over te brengen bij andere clubs. ‘We verwachten dat door de ‘verplichting’ van de nieuwe Avenue meer clubs zich met de jeugd gaan bezighouden. Ze zullen merken dat het jeugdwerk prachtige ervaringen met zich meebrengt, niet alleen voor de deelnemende jeugd, maar zeker ook voor de leden van de club.’ IN Het valt Maymie Tegart uit Canada zwaar om afscheid te nemen van haar Nederlandse gastgezinnen tijdens de laatste clubbijeenkomst die ze bijwoont. Haar kleine ‘zusjes’ uit een van de gastgezinnen voelen het afscheid naderen en zijn niet van haar weg te slaan. Een emotioneel afscheid is het, met moeite weet ze haar dankwoorden eruit te brengen. Niet omdat ze daar de woorden niet voor kan vinden, integendeel, ze spreekt vloeiend


• r o t a r y • J e u g du i tw i s s el i n g •

Nederlands. Dat is niet in het minst te danken aan de wijze waarop RC Sassenheim samen met RC Voorhout gezorgd hebben voor een omgeving waarin Maymie zich helemaal kon thuisvoelen en waarbij iedere betrokkene zich volop heeft ingezet om het voor haar een onvergetelijk jaar te laten zijn. Maymie miste in het begin wel een beetje haar vaderland maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door alle activiteiten die de leden van RC Sassenheim voor haar in petto hadden, mede dankzij het buddysysteem dat deze club heeft opgezet. Elke week is bij toerbeurt een van de leden ‘buddy’ en daarmee verplicht tenminste één activiteit met het jaarkind te ondernemen. Hierdoor raken alle leden zeer betrokken en heeft het jaarkind de mogelijkheid om op velerlei manieren kennis te maken met Nederland en haar bewoners. De een neemt haar mee naar theater, een ander laat haar kennis maken met zijn of haar bedrijf een derde neemt haar mee naar een sportclub of beklimt samen met haar de plaatselijke kerktoren. Deze activiteiten ontlasten de gastouders en geeft het jaarkind een gevoel bij de club te horen. Wekelijks kreeg zij van een van de leden Nederlandse les en wekelijks bezocht zij beide clubbijeenkomsten. ‘Zo werd het meisje uit British Columbia onze ‘eigen’ Maymie,’ zegt Martine Engel, die als vertrouwenspersoon zelf een bijzondere band met de Canadese heeft opgebouwd. ‘De ouders van de uitgezonden kinderen vormen de gastgezinnen voor de ontvangende kinderen. Als het systeem van jaarkinderen eenmaal draait, kun je jaarlijks een kind ontvangen en uitzenden,’ aldus Martine Engel. Zo worden ook niet-Rotarians betrokken bij en bekend met de activiteiten van de Rotaryclubs en dit kan Rotary een positieve uitstraling opleveren naar de buitenwereld.

Tips voor ontvangen van een jaarkind

– Zorg voor een grondige voorbereiding – Zorg voor een goede school, ook een MBO opleiding kan geschikt zijn – Kijk rond of er een geschikte sportclub voor het jaarkind in de buurt is – Betrek de hele club erbij, bijvoorbeeld via een buddysysteem – Kies een vertrouwenspersoon (iemand buiten de gastgezinnen), waar het jaarkind altijd terecht kan – Geef ook buiten Rotaryverband bekendheid aan de mogelijkheid tot uitwisseling – Praat eens met ervaren clubs – Een jaarkind ontvangen kan ook samen met een zusterclub – Bezoek de informatiemiddagen van de MDJC

IN & OUT Wietske van Marle uit Oostvoorne en Kara King uit FlowerMound (Texas) zitten samen in de tuin van Wietskes ouders. Ze nemen deel aan de Family to Family uitwisseling, waarbij ze gedurende de zomervakantie ieder drie weken bij de ander thuis verblijven. ‘Een hele leuke ervaring om zo in je eentje een paar weken op vakantie te zijn’, vindt Wietske. Ze voegt daaraan toe dat deze uitwisseling voor haar een vakantie is met een bijzonder extraatje: ‘Je krijgt een kijkje in het dagelijkse leven in een ander land en een andere cultuur. Je kunt niet dichter bij de mensen komen dan bij ze in huis te wonen’.

Wietske van Marle (links) vierde Independance Day in New York

september 2010 de rotarian

15


• r ot a r y • J e ugd u i tw i s s el i n g •

Ook Kara, nu net op de helft van haar verblijf in Nederland is dik tevreden over hetgeen ze al heeft meegemaakt. Ze verbaast zich erover dat je hier met een uur rijden al in het buitenland bent. Dat is wel anders in Texas, waar ze vandaan komt. Beide meiden bespreken de cultuurverschillen, waarbij het Wietske vooral opviel dat er bij haar thuis veel meer in gezinsverband wordt ondernomen dan bij het Texaanse familie: ‘Het kwam maar zelden voor dat we daar gelijktijdig aan ontbijt of diner zaten. De jeugd gaat wel veel met elkaar om, maar binnen het gezin wordt er niet zo bar veel ondernomen.’ Wietske had het geluk dat Kara Independence Day bij haar vader zou doorbrengen en daarom maakte ze de festiviteiten op de 4e juli in New York mee. Kara kan genieten van de zomerse uitstapjes die het gezin Van Marle maakt en met Wietske heeft ze al met het uitgaansleven in Den Haag kennis gemaakt. Beide zijn van een ding overtuigd: deze uitwisseling heeft hen verrijkt en een andere kijk op resp. de Verenigde Staten en Europa gegeven. ‘Ik weet nu al dat ik hier zeker nog eens terug zal komen’, belooft Kara. OUT Roos Thijssen is een jaar naar Mexico geweest. Ze viel nog net binnen de leeftijdscategorie zodat ze eerst haar school in Nederland kon afronden voordat ze aan de uitwisseling begon. ‘Daar ben ik blij om, ik zou het niet zien zitten om na zo’n jaar weer terug te moeten naar mijn oude school. Na mijn examen wist ik nog niet precies wat ik wilde. Dat is het afgelopen jaar een stuk

Maymie Tegart uit Canada krijgt een cadeautje van haar ‘zusjes‘

16

september 2010 de rotarian

duidelijker geworden. Nu kan ik met deze ervaring op de achtergrond aan een nieuw leven beginnen,’ legt Roos uit. ‘Ik ben er achter gekomen dat ik er van houd om te schrijven en verhalen over te brengen, zodat ik nu besloten heb communicatie te gaan studeren’. Haar eerste doel bij de reis naar Mexico was Spaans te leren. ‘Dat is heel goed gelukt en daar ben ik best trots op’ zegt ze. ‘Ik hoop daar verder nog wel meer mee te doen en zal het zeker onderhouden.’ Tijdens haar verblijf is Roos bij twee gezinnen ondergebracht geweest. ‘Ze waren heel verschillend. Binnen deze gezinnen heb ik ontzettend veel geleerd en gezien. In het eerste half jaar zat ik in een conservatief, beschermend, traditioneel gezin met veel familietradities.’ Daar werd Roos vrij kort gehouden en is ze vooral binnen de veilige grenzen van het gezin gebleven, met alle mogelijke ervaringen, variërend van ziekte in het gezin, tot bruiloften en begrafenissen, vreugde en verdriet. Dat heeft haar veel gedaan. Het tweede gezin was veel opener en liet haar een stuk vrijer. Met haar Spaans kon ze zich bij hen al goed redden. Toen was ook de tijd rijp om veel mensen te leren kennen. ‘De volgorde was perfect’’, aldus Roos, ‘Ik had het geluk om via de universiteit die ik daar bezocht veel reizen te kunnen maken, zodat ik alle kanten van het land heb gezien.’ ‘Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Het doet me nu anders naar Nederland kijken, hoe goed en fijn sommige zaken geregeld zijn, maar ook dat sommige dingen best anders zouden kunnen.’


• r o t a r y • pr ij s v r a a g •

Koffer vol stropdassen Doe mee en win kaarten voor de tentoonstelling De onsterfelijke Alexander de Grote in de Hermitage Amsterdam Ik ga naar een conventie en ik neem al mijn oude Rotarydassen mee… Raad welke das (van achter naar voren, van links naar rechts) bij welke President van Rotary International hoort en win kaarten voor de eerstkomende tentoonstelling in museum de Hermitage te Amsterdam. Hermitage Amsterdam geeft 2x 10 kaarten weg aan De Rotarian. Van 18 september 2010 tot en met 18 maart 2011 kunt u De onsterfelijke Alexander de Grote in de Hermitage Amsterdam bezichtigen. De tentoonstelling omvat meer dan 350 topstukken, waaronder de beroemde Gonzaga-camee, uit het Staatsmuseum de Hermitage St.-Petersburg. Het is de eerste keer in Nederland dat een tentoonstelling wordt gewijd aan Alexander de Grote, zijn reis naar het Oosten en de invloed van het helle-

nisme. De expositie beslaat een periode van bijna 2500 jaar. In de Hermitage Amsterdam komt de ‘onsterfelijke’ Alexander voor zes maanden tot leven. Voor meer informatie en openingstijden www. hermitage.nl of 0900 – HERMITAGE

Stuur de oplossing naar rotarian@rotarynederland.nl (foto: © www.marcuskoppen.com)

september 2010 de rotarian

17


• r ot a r y • j e ugd u i tw i s s el i n g •

Europatour 2010 een groot succes

Van 29 mei tot en met 14 juni 2010 namen onder auspiciën van de MDJC en in het kader van de jeugduitwisseling 30 in Nederland verblijvende jaarstudenten, ambassadorial scholars van D1570, rotexers en 4 begeleiders deel aan de Europatour Voorzitter Hans Meerburg en enkele bestuursleden van de MDJC waren samen met menig gastouder getuige van het vertrek uit Woerden. De door Dick van der Snoek voortreffelijk geregelde bijeenkomst op het Kasteel aldaar was voor velen een weerzien en dat zorgde voor een bijzondere sfeer. Duitsland en Oostenrijk Buschauffeur David Sabal legde de kilometers naar de jeugdherberg Aletto in de Berlijnse wijk Kreuzberg veilig af. Al snel daarna genoot het gezelschap van een Griekse maaltijd. Het bezoek aan Berlijn werd de opmaat voor een fantastische reis. Twee gastmoeders slaagden erin hun jaarkind alsnog te voorzien van eerder kwijtgeraakte paspoorten. Het te laat verschijnen bij de vertrekkende bus richting Brandenburger Tor bleek een eenmalig incident. In Praag bezochten we de opera Tristan en Isolde met indrukwekkende decors, mooie stemmen en vooral onze chique dames 18

september 2010 de rotarian

zagen er allercharmantst uit. De fietstocht met gidsen in Wenen was een hoogtepunt. Italië De nachtrit naar Lido de Jesolo ging vooraf aan een strand- en rustdag. Mediterraan weer met een azuurblauwe zee en felle zon.


De boottocht naar de glasfabrieken van Murano, de glasblaasdemonstratie en de bezichtiging van Venetië vielen zeer in de smaak. Het zwembad op het logeeradres ook evenals het avondprogramma op de boulevard. Door een ongelukkige manoeuvre van de buschauffeur bij een tolhuisje op de autostrada naar Rome brak de linkervoorspiegel. Verder rijden was te gevaarlijk en het lange wachten op reparatie op de vluchtstrook werd zonder gemor geaccepteerd. Complimenten voor de jongelui.

Frankrijk De nachtrit naar Lyon verliep voorspoedig en ruim op tijd arriveerden we op het station voor een geïmproviseerd ontbijt en toilet maken. De Train Grande Vitesse (TGV) bracht ons binnen twee uur naar Parijs, Disneyland. Hotel Kyriad heeft voortreffelijke kamers en heerlijke douches, het ontbijt is er royaal en goed. Secretaris MDJC, Rutger Mazel sloot aan en was een gezellige medereiziger. Een Franse rotarian begeleidde ons samen met zijn echtgenote en Organisator en begeleider Doug Alexender en zijn Antoinette

Rome is ‘hot’ en er was dan ook veel animo om Vaticaanstad te bezoeken en daarna een fris drankje te nuttigen op een van de kleine terrassen. Er volgde een rondrit met de eigen bus en daarna kon ieder zelf te beslissen waar de belangstelling naar uit ging. De overtocht van Rome naar Barcelona nam een nacht en een dag tijd in beslag en stelde het gezelschap in de gelegenheid eens lekker uit te slapen. Spanje Chauffeur David kreeg de kans de groep over het uitgestrekte haventerrein van Barcelona tot aan de zuil van Columbus te brengen. Dat scheelde een hele wandeling. Over de Ramblas naar het hotel was het maar een kippeneindje. We eten een tapas-maaltijd en genieten. Beide ochtenden in Barcelona begonnen met stromende regen. Na twaalven klaarde de lucht en is er kans voor strandvermaak en stadsbezoek. Ook dit keer werden er portemonnees gerold en moesten banknummers in verre landen worden geblokkeerd. Het bezoek aan Camp Nou stadion van FC Barcelona) was een hoogtepunt en de presentatie van de Japanse Ruriko was een topper door haar bevlogenheid en voortreffelijk Nederlands. De groep juichte haar bewonderend toe.

zijn uitleg bij de vele trekpleisters viel in goede aarde. Als laatste groep bestegen we de Eiffeltoren bij duisternis. De terugreis bij zonnig zomerweer werd door velen slapend ondergaan. Het is wel goed zo! Nederland Terug op het Kasteel in Woerden werd de groep welkom geheten door de toen inkomend gouverneur Jeugdzaken, Albertine Perre, ouders en bestuur MDJC. Een gastvrij onthaal, leuke speeches en een veelvoud aan cadeautjes, heerlijke pannenkoeken en een lekker toetje, dat alles weer geregeld door de energieke penningmeester Dick. Tranen biggelden over wangen, adressen werden uitgewisseld. Voor alle deelnemers en begeleiders was dit een ‘experience of a lifetime’, waar allen nog lang over zullen napraten. Het doel iets te laten zien van de bezienswaardigheden in diverse Europese steden en te snuiven aan de cultuur ter plekke is gehaald. Dank aan allen, die op enigerlei wijze bijdroegen aan het succes van deze onderneming. Een bijzondere bijdrage werd geleverd door de drie meereizende Rotexers. Geweldige inzet! Doug Alexander

september 2010 de rotarian

19


• r o t a r y • B r i ef v a n d e p res i d en t •

Rotarians, In augustus was het 100 jaar geleden dat de eerste conventie van Rotaryclubs werd gehouden. Daar waren toen 60 rotarians uit 16 clubs bijeen. Op die gedenkwaardige bijeenkomst is de geschiedenis van onze organisatie begonnen. We beginnen nu aan de tweede eeuw in het bestaan van onze associatie. En gezamenlijk hebben we de ambitie om deze eeuw nog succesvoller te maken dan de vorige, met name op het gebied van dienstbaarheid. Daarom is het opportuun de volgende vragen te stellen: Zijn we op de goede weg om dat succes te garanderen? Doen we daartoe de juiste dingen? Hebben we een duidelijke visie van onze toekomst? Hoe ziet onze organisatie er over vijf jaar uit? Als de honderdste president van RI geloof ik dat we zeker op de goede weg zijn. We hebben 33.000 clubs en ons succes zal samenhangen met de vitaliteit van deze clubs. Hun kracht bepaalt ons succes. De Board van RI heeft verschillende stappen gezet om clubs meer te ondersteunen. Een goed voorbeeld daarvan is de

het Rotary Coördinators Program, waarin Gouverneurs worden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen binnen de programma’s van RI en clubs over de ‘best practices’ van een bepaald programma. Onze clubs zullen ‘better, bolder and bigger’ worden doordat rotarians weer trots zijn op wat er allemaal wordt bereikt en het zal voor iedereen duidelijk zijn waar Rotary voor staat. Mijn doelstelling is dat Gouverneurs clubs helpen om ‘Bigger, Better and Bolder’ te worden. Dit is een geweldige tijd voor een Rotarylid. Samen kunnen we deze eeuw Rotaryservice succesvoller maken dan de vorige!

Ray Klinginsmith President RI 2010-2011

Boodschap van de voorzitter

Jeugdprogramma’s zijn goed voor het imago van Rotary en we hebben er vele. Hoewel Interact en de Rotary Youth Exchange niet door The Rotary Foundation (TRF) worden gefinancierd hebben ze wel een positieve uitstraling naar de buitenwereld waar TRF uiteindelijk van profiteert. Vaak betekent deelname aan een jeugdprogramma de eerste kennisma20

september 2010 de rotarian

king met Rotary en TRF. Vaak leidt dat tot het lidmaatschap van Rotary en zal men gaan bijdragen aan TRF. Ambassadorial Scholarships, Group Study Exchange en Rotary Peace Fellowships worden daarentegen wel door TRF gefinancierd, in het bijzonder de Rotary Centers for International Studies in peace and conflict resolution. Dit onderdeel zal eens de parel in de kroon van Rotary zijn. We zijn momenteel bezig met een campagne om geld (US$ 95 miljoen) in te zamelen voor dit programma. Het mag zeker niet ondergesneeuwd raken in onze inspanning om gelden voor het Annual Programs Fund en het Permanent Fund binnen te halen en om te voldoen aan de US$200 Million Challenge. In al onze jeugdprogramma’s staat vrede centraal. Via de uitwisselingsprogramma’s maken jongeren kennis met andere culturen en

begrippen als wederzijds begrip en respect en treden zij op als ambassadeurs voor de vrede. We vragen veel van ze en we kunnen trots op ze zijn. Al onze studenten – jong en oud , thuis of onderweg – nemen deel aan locale projecten en raken door het algemene belang boven eigen belang te stellen vertrouwd met het bouwen van sociale netwerken en het overbruggen van culturele verschillen. Carl W. Stenhammar, Voorzitter van de Trustees van The Rotary Foundation


• r o t a r y • in t e rn a ti o n a l •

Breekbaar aanpassingsvermogen Hoe lang houden de Haitianen het nog vol? Edwidge Danticat Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een van de ergste natuurrampen in de afgelopen 200 jaar. Iedereen weet dat er meer dan 200.000 slachtoffers vielen, miljoenen mensen verloren huis en haard. In de hoofdstad en in omliggende steden als Léogâne, Petit Goave en Jacmel proberen mensen hun leven weer op te bouwen uit de puinhopen. In de weken en maanden die volgden op de aardbeving getuigden journalisten, hoogwaardigheidsbekleders en zelfs vakantiegangers van de buitengewone volharding van de Haitianen. De eerste dagen waren de inwoners van het getroffen gebied praktisch op zichzelf aangewezen. De overheid die verlamd was door het verlies van zoveel was niet in staat om hulp te verlenen of hulpverlening op gang te brengen. Geliefden werden met de hand, een hamer of een schop uit de modder getrokken of onder het puin vandaan gehaald. Water en voedsel werd al snel schaars en het weinige dat restte werd mondjesmaat verdeeld. Haïti staat bekend als het armste land op het westelijk halfrond. Een ding echter kan de wereld van de inwoners leren: aanpassings-vermogen. En wie had dat verwacht nadat beelden van chaotisch verlopende voedsel- en waterdistributie de wereld in werden gestuurd door op sensatie beluste media. De angst voor rellen en volksopstanden was zo groot dat politiemannen twee hongerige jongemannen neerschoot toen zij ruzie kregen om een zak rijst. Maar de Haitianen herpakten zich en maakten zich klaar voor een lange moeilijke weg. Er werden noodkampen gebouwd. Ik vroeg mij – na twee bezoeken aan het land – af of dit aanpassingsvermogen de Haitianen niet zou opbreken. ‘Als het vermogen om je aan te passen betekent dat wij meer als andere mensen kunnen lijden dan is dat geen compliment,’ zegt een jonge vrouw in het grote vluchtelingenkamp Champs de Mars in Port-au-Prince. ‘Een stad vol daklozen is niet normaal, zelfs niet in Haiti.’ Er wordt nu een herstelplan voor het land gesmeed. Maar er zou een grote fout worden gemaakt als de makers de gratie, het geduld en de moed van deze mensen verkeerd inschatten en het afdoen met gelatenheid. De geschiedenis leert ons anders . De Haitianen pasten zich in Napoleontische tijd aan en droegen het juk van de slavernij. De Haitianen weerstonden 30 jaar lang de dictatuur tot zij Jean-Claude Duvalier in 1986 gewoonweg aan de kant zetten. Het is slechts een kwestie van tijd… voor zij bekomen zijn van de trauma’s van de aardbeving en zij weer voortvarend aan de slag gaan.

Rotarian Lloyd Smith reisde in februari af naar Haiti om hulp te verlenen via de organisatie Builders International. Smith nam deze foto in een kerk in Port-au-Prince.

Haiti kan nog steeds hulp gebruiken. Donaties kun je overmaken op het Haiti Earthquake Relief Fund van The Rotary Foundation (donor advised fund) dat inmiddels meer dan US$1,73 miljoen heeft opgehaald zie: www.rotary.org/haiti

september 2010 de rotarian

21


• r ot a r y • I n tern a ti o n a l •

Nieuw plan poliobestrijding Rotary en haar partners in de Global Polio Eradication Initiative (GPEI) gaven in juni de aftrap voor een nieuwe strategie om de verlammende ziekte uit te roeien. Het plan gaat er van uit dat het wilde poliovirus binnen twee jaar een halt wordt toegeroepen. Tenminste, als de benodigde gelden binnen zijn en locale en nationale overheden de broodnodige ondersteuning bieden. De Wereldgezondheidsraad die zich zorgen maakt om de voortgang in de bestrijding van polio, verzocht in 2008 om een nieuwe strategie te ontwikkelen. Rotary maakte deel uit van een breder platform waarop dit plan werd ontwikkeld. Het plan zelf is gebaseerd op de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek uit 2009 waarin de belangrijkste barrières van de strijd tegen polio werden geëvalueerd. Daarnaast gaf dit onderzoek nieuwe wegen aan en somde het de lessen op die zijn geleerd sinds de start van het GPEI in 1988. De uitbraak van polio vormt nog altijd een bedreiging in vier landen – Afghanistan, India, Nigeria en Pakistan – en op enkele plaatsen waar het virus binnen een kleine gemeenschap ‘gecontroleerd’ voort bestaat. Belangrijk aspect van het nieuwe plan is maatwerk omdat onderzoek heeft aangetoond dat kinderen in Azië meer nodig hebben om geïmmuniseerd te zijn tegen 22

september 2010 de rotarian

polio dan kinderen in Afrika. Een van de tactieken behelst het verbeteren van de sanitaire voorzieningen en de invloed van voedingssupplementen op immuniteit in Azië De nieuwe strategie vraagt om een proactieve opstelling in de strijd tegen verdere verspreiding van de ziekte. In delen van Afrika volgt het virus de migratieroutes en is duidelijk te zien waar de zwakke punten in de gezondheidszorg zitten. GPEI houdt om die reden gesynchroniseerde campagnes om de mate van immuniteit in die gebieden te maximaliseren. De logistiek rond de immunisering wordt ook veel eenvoudiger omdat men

gebruik gaat maken van het bivalente orale poliovirus (dat in december 2009 werd geïntroduceerd) om de twee resterende types polio te bestrijden. ‘Men richt zich nu op de weinige plaatsen waar het virus nog voorkomt en daarbij worden ook kinderen bereikt die anders over het hoofd worden gezien. Deze krijgen dan een nieuw, krachtiger vaccin dat op maat is gesneden voor hun situatie,’ zegt Bruce Aylward, directeur GPEI bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voorzitter Robert S. Scott van de International PolioPlus Committee is van mening dat het nieuwe plan een piketpalen plaatst en aangeeft wat er gebeurt als die niet bereikt worden. ‘Ik denk dat het een doorkneed plan is,’ zegt hij. Belangrijk is dat er voldoende geld is. De ‘US$200 Million Challenge’ geeft de nodige financiële middelen, overleg en contact met de G8 biedt politiek en strategisch draagvlak. Ook zijn er inmiddels contacten tussen de GPEI, de G20 en de landen die verenigd zijn in de Gulf Cooperation Council (GCC). De investering op korte termijn is substantieel; de kosten voor het op peil houden van de huidige overdracht van polio zouden oneindig veel hoger liggen. Volgens onderzoekers van Harvard University zou dat op een periode van 20 jaar om ruim US$ 20 miljard gaan; dat betekent dat er dan nog altijd zo’n 200 tot 250.000 kinderen per jaar getroffen worden door polio.

Opmerkelijk nieuws EEMA conferentie Tijdens de 58e conferentie, op 4 september 2010, van de EEMA (voor Youth Exchange Officers van Europa en Afrika) hield Presi-

Ray Klinginsmith (m.) tijdens EEMA 2010, met e Hans Meerburg (l.) en Bob Boersma (r.)

dent Rotary international Ray Klinginsmith een vurig pleidooi voor het uitwisselen van jaarkinderen uit kansarme gebieden, zoals Afrika en India. Als dit niet kan omdat de betreffende districten niet gecertificeerd zijn voor het ontvangen van studenten vraagt hij om steun om dit voor te leggen aan de Board of Directors. In dat geval worden geen kinderen uitgezonden, maar wel ontvangen door clubs in bijvoorbeeld Nederland! Een opmerkelijke stap van een Rotarypresident die zich sterk inzet voor jeugduitwisseling onder zijn motto: Building communities, bridging continents! Hans Meerburg, Voorzitter MDJC


Jacob Schreuder Geen onderwerp zo onbesproken binnen Rotary als ethiek. Toch zou het wel moeten. Door lid van Rotary te worden conformeren we ons aan de Four-Way Test. En die zit boordevol ethische waarden. Lees maar mee: Is het waar? Is het billijk voor alle betrokkenen? Bevordert ons gedrag onderling vertrouwen en vriendschap? Komt het iedereen ten goede? Vragen die vragen oproepen. Want hoe meet je de ethische lengte van je fellow rotarians? Moet je hem of haar erop aanspreken en zo ja, wat zijn de gevolgen voor de vriendschap binnen je club? Je kunt ook helemaal niets zeggen tegen een medelid dat louche

ROAD TO REM 2010 Donderdagavond 18 augustus. Over 43 dagen komen de eerste 40 mensen aan. Bestuur en Country Representatives van de European Rotaract Information Center. Over 44 dagen de overige 410. Het wordt spannend. We gaan nog een programmaboekje maken met advertentie ruimte te over en er zullen 7 boten rondvaren waarvoor we nog sponsoren zoeken. En de prijzen voor de loterij, ook dat. Maar over 35 dagen zijn die boten gesponsord en liggen die boekjes – o.a.- in de welkomsttassen. Het wordt druk. Bijna onmogelijk als ik bedenk dat 3 van ons fulltime werken en de andere twee parttime met een overload aan studies. Maar is het

Ethiek producten verkoopt, met voorkennis z’n aandelen verhandelt of andere onethische dingen doet. En wat als iemand zijn partner bedondert? Dat is privé! Toch? Maar ons ethisch reveil, de FourWay Test, maakt geen onderscheid tussen gedrag in beroep of gezin. Moeilijk hoor. En er is een flinke dosis zelfonderzoek nodig. Was wat ik als dagbladjournalist publiceerde wel altijd billijk voor betrokkenen? Zeker niet! De feiten, hoe waarheidsgetrouw ook, kunnen mensen hard treffen. Omdat ethiek zo moeilijk te bevatten is, doen we er het zwijgen toe. Terwijl je weet dat dat ook niet… ethisch is.

Ruchama Bwefar niet zo dat de drukste mensen altijd een gaatje vinden? Uit alle landen komen er enthousiaste mails binnen en mensen beginnen –eindelijk- uitnodigingen voor hun visum te vragen. Eerst krijgen zij een verklaring. Als wij deze getekend retour hebben, krijgen zij de uitnodiging. Wij zijn ingedekt. Het alternatieve diner – want 300 plekken in het Hilton maar 450 deelnemers en al 700 gala gasten - is open voor inschrijving en de vraag naar INHOLLAND stagiairs is ingediend bij de stage begeleider van deze Hogeschool. Zenuwen gieren door ons lijf, maar We (R) Amsterdam. Het komt goed.

Foto: Rotaract op promotiecampagne, v.l.n.r.: Radwa Tarek, Ruchama Bwefar, Hanzada Abou Joussef en Laura Verdegaal tijdens de EUCO in Warschau

september 2010 de rotarian

23


• r o t a r y • in gezo n d en •

Zwijgen In zijn laatste column roert Wam de Moor de discussie aan omtrent de gewoonte binnen Rotary om te zwijgen over religie en politiek, ook verwijzend naar de opvatting van ruim een eeuw geleden dat men met politiek en religie uiterst voorzichtig moet zijn. Dat laatste punt is meer dan een eeuw later nog steeds van toepassing; verschillen in politieke en religieuze opvattingen leiden ook vandaag tot explosieve situaties, in overdrachtelijke zin en in de letterlijke betekenis. We lijken in de afgelopen millennia onthutsend weinig vooruitgang geboekt te hebben in het omgaan met mensen met andere politieke en religieuze opvattingen dan de onze, en, in iets bredere zin, met mensen met andere belangen dan de onze. Wat betekent dat voor rotarians? Wij hebben de ‘Four-Way Test’, en ik noem 3 van de vragen van deze test: Is het billijk voor alle betrokkenen? Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Komt het alle betrokkenen ten goede? De ‘Four-Way Test’ is daarmee een prachtig instrument om binnen Rotary te discussiëren omtrent zeer actuele onderwerpen, zoals het verpakken en

doorverkopen van financiële producten totdat de economie omtuimelt, het steunen van een politieke partij die mensen schoffeert op grond van hun religie, en het exploiteren van minder ontwikkelde regio’s in de wereld omwille van grondstoffen en ten koste van mensenlevens. Zomaar drie actuele onderwerpen, en met 1,2 miljoen rotarians wereldwijd is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat bij deze activiteiten geen rotarians betrokken zijn. Hoe deden deze rotarians hun ‘Four-Way Test’ en wat kwam er uit? Hoe doen andere rotarians hun ‘Four-Way Test’ over deze onderwerpen? Van de discussie over de overeenkomsten en verschillen zullen we veel leren, waardoor we overmorgen een grotere kans hebben om betere beslissingen te nemen dan gisteren. Ja, met politiek en religie moeten we uiterst voorzichtig zijn, en een vruchtbare discussie hierover is niet eenvoudig. Dat is precies de reden waarom deze discussie het talent in Rotary nodig heeft. Ewoud-Jan van Hoogdalem RC Leiden

IN MEMORIAM

PDG BOUDEWIJN VAN DER LECQ (1933–2010) Een bevlogen rotarian en een aimabel mens. Dat was de unanieme reactie van iedereen die de afgelopen tijd Boudewijn van der Lecq herdacht. Boudewijn stierf op 15 juli 2010. Hij was 77 jaar. Boudewijn van der Lecq was lid van RC Dordrecht-Johan de Witt (v/h Dordrecht Zuid) en na zijn verhuizing naar Zeeland van RC Walcheren. Dienstbaarheid stond met grote letters in zijn vaandel geschreven en dus manifesteerde hij zich in Rotary met tomeloze energie. Zijn passie was vooral de jeugd. Hij zette al zijn krachten en energie in voor de jeugdprogramma in D1610 en voor de MDJC (Multi District Jeugd Commissie), regelde de landelijke selectie van jaarstudenten en nam ook het secretariaat van alle jeugdprogramma’s op zich. Hij werd daarbij

24

september 2010 de rotarian

geassisteerd door zijn vrouw Anneke, die – geen Rotarian zijnde – voor haar geweldige inspanningen op dat terrein ook werd benoemd tot Paul Harris Fellow. De enorme inzet van Boudewijn van der Lecq viel natuurlijk op en een logisch gevolg was dan ook eigenlijk dat hem werd gevraagd gouverneur van zijn district (1610) te worden. Boudewijn zei natuurlijk ja, want hij zag daarin een mogelijkheid nog meer voor Rotary te kunnen doen dan hij al deed. In het Rotaryjaar 1995-1996 was Boudewijn gouverneur en binnen het Gouverneursberaad (GB) had hij de portefeuille Jeugd. De laatste jaren kreeg Boudewijn steeds meer problemen met zijn gezondheid. Anneke en hij verhuisden naar Twente, waar familieleden het

echtpaar konden bijstaan. Boudewijn werd met meerdere PHF’s onderscheiden en was ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


• r ot a r y • I n t e r n a ti o n a l •

Nieuwe staf in Zürich

Van links naar rechts: Ulla Korsgaard-Larsen / Human Resources Supervisor; Zelda Fedrizzi / Executive Assistant; Ulpia Phillips / Manager Club & District Support; Marcelo Bottini / Office Support Services Supervisor; Marco Nicosia / Office Manager; Losang Ribi / Financial Services Manager; Espen Malmberg / Foundation Services Manager.

Het Rotarykantoor in Zürich is het aanspreekpunt voor ruim 300.000 rotarians in 112 landen in Europa en Afrika. Er werken nu 38 medewerkers met evenzoveel verschillende nationaliteiten. Het kantoor is verdeeld in vier onderdelen en ondersteunt Rotaryclubs en –districten in hun

Peter Schnell (Club & District Services)

werkzaamheden, zij verwerkt aanvragen voor de Foundation betalingen in tien verschillende koersen. Een nieuw gezicht aan het roer is Marco Nicosia (foto boven), de opvolger van Jurg Kobler die na 25 jaar dienst met pensioen is gegaan. De Nederlandse clubs en districten zullen

Lydia Taglialatela (Foundation Services)

wanneer zij te maken hebben met het kantoor in Zurich het meest contact hebben met onderstaande medewerkers:

Janet Treichler (Financial Services, Accounts Receivable)

Elisabeth Forslund (Senior Co-ordinator)

september 2010 de rotarian

25


• r ot a r y • a g en d a •

2 oktober 2010 Nijkerk bijeenkomst Rotary Doctors Nederland Op 2 oktober 2010 vindt in verenigingsgebouw ‘De Schakel’ te Nijkerk de jaarlijkse informatiebijeenkomst plaats van Rotary Doctors Nederland (RDN). Er wordt verslag gedaan over actuele ontwikkelingen bij de projecten in Kenia. Een inleider van CORDAID zal ingaan op de hedendaagse problematiek van internationale hulpverlening. Nieuw is er zal worden ingegaan op onze projecten in Kenia. Projectleiders, maar ook artsen die ter plaatse hebben gewerkt, delen hun ervaringen met de aanwezigen. De Nijkerkbijeenkomst met heel veel praktische informatie is bedoeld voor artsen en tandartsen die uitgezonden zijn of uitgezonden zullen worden en artsen en tandartsen die meer inzicht willen hebben in onze projecten in Kenia, in verband met een mogelijke deelname. Vanzelfsprekend zijn alle belangstellenden, rotarians en niet-rotarians. Meer informatie op onze website: www.rotarydoctorsnederland.nl. Opgeven via: p.p.j.poot@kpnplanet.nl

2010. Uitgevoerd worden de werken Prélude à l’après-midi d’un faune van Claude Debussy, het Vioolconcert nr 3, opus 61 van Camille Saint-Saëns en Symfonie nr 6 ‘Pastorale’ van Ludwig van Beethoven. Uitgebreide informatie is te vinden op website “http://www.evion.nl/voorburgconcert” www.evion.nl/voorburgconcert. Kaarten kosten B 20,00 en zijn te bestellen op de website en bij de leden van RC Voorburg-Vliet.

10, 11 en 12 december 2010 Christmas Carol Harderwijk Na het succes van de Christmas Carol Harderwijk, die afgelopen december door RC Harderwijk werd georganiseerd, is besloten hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Op 10, 11 en 12 december 2010 zal de nostalgische Vischmarkt van Harderwijk weer worden omgetoverd in Charles Dickens sfeer. De voorbereidingen zijn al gestart. De opbrengst die RC Harderwijk jaarlijks bekend maakt. Voor informatie: Arie v.d. Meijden, 06-18012641

13 oktober 2010 Golfdag RC Breda Zuid Een compleet verzorgde dag op golfbaan Midden-Brabant in Esbeek. Deelname €150 per persoon. De opbrengst van de dag is bestemd voor Stichting De Schans in Chaam. Meer informatie en inschrijfformulier via Klaas Staal, 06-43993263, klaasstaal@planet.nl

29 oktober 2010 Fundraisingconcert RC Voorburg-Vliet RC Voorburg-Vliet organiseert voor het derde jaar een fundraising concert. De opbrengst is dit jaar bestemd voor Stichting Buren die de voedselbank Voorburg-Leidschendam en Mariahoeve-Bezuidenhout runt. Het concert vindt plaats op 29 oktober a.s. om 20:15 uur in de Fonteinkerk aan de Fonteynenburghlaan 1 te Voorburg. Het Zuid-Hollands Symfonie Orkest o.l.v. Joost Geevers zal het concert verzorgen. Als solist treedt de 17-jarige Pieter van Loenen op die als violist recent de 1e prijs heeft gewonnen bij de nationale finale van het Prinses Christina Concours Kleine annonces voor De Rotarian van november 2010 dienen uiterlijk voor 19 oktober 2010 ingezonden te zijn. De annonces zijn uitsluitend bestemd voor advertenties van particulieren.

Naam

Machtigt St. Rotary Administratie Nederland om het verschuldigde bedrag van eigen bank/gironummer af te schrijven.

Straat

Handtekening:

Ondergetekende

Bon

Invullen Vul op de bon van uw advertentietekst in één letter of leesteken per vakje, na ieder woord of leesteken een vakje overslaan. Getypt of in blokletters invullen. Opsturen Stuur de volledige ingevulde bon voorzien van uw bank of gironummer voor de machtiging in een gesloten envelop aan: St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam Betalen Vul op de bon uw eigen bank- of gironummer in en plaats uw handtekening. Daarmee machtigt u ons om het bedrag te incasseren.

De kosten bedragen F 30,50 voor 5 regels (minimum bedrag), elke regel meer à F 4,50. Het aantal leestekens inclusief spaties is 30 per regel. Rotaryleden ontvangen 10% korting. In dat geval dient het districtsnummer te worden vermeld.

Mocht u het niet eens zijn met de automatische afschrijving dan kunt u dit binnen 1 maand herroepen. U stuurt een bericht (met de juiste gegevens) naar het kantoor waar uw rekening is geadministreerd. 26 september 2010 de rotarian Het betreffende bedrag wordt dan op uw rekening teruggestort.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Giro/banknummer T.n.v.

Verzoekt

maal plaatsing van de Annonce.

N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn (Post)bank terug te vorderen. Gebruik per letter, spatie of leesteken in één vakje.

Let op! Stuur uw ingevulde bon naar St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam

F 30,50

F 35,00 F 39,50 F 44,00 F 48,50 F 53,00


• r o t a r y • a n n on ces •

SUNZET Villa’s – Appartementen – Hotels. Uw partner in Onroerend Goed aan de Turkse Rivièra (Turkije). www.sunzet.eu 06-18473300 of jaco@sunzet.eu Te huur in Verbier: heerlijk chalet met briljant uitzicht rondom, zonnige living met groot balkon aan 3 kanten, studeerkamer, mezzanine, 4 slaapkamers, 2 badkamers, op zeer ruim perceel. Wifi aanwezig. Skilift en bussen vlakbij. Tel: 071-3748885 of 06-51828765 Maastricht: te koop app/maisonette, 2 slk, + kleine tuin in centrum nav afstuderen kinderen, info: 06-53722656 of joop@feuth.nl TE HUUR IN CHATEL (FRANKRIJK - PORTES DU SOLEIL) Voor skiën of wandelen. Gezellig ingericht privé-appartement voor 6 personen. 3 Slaapkamers, 2 badkamers, 2 parkeerplaatsen en balkon op het zuiden. Op loopafstand van Linga-liften en skibus. Rustig gelegen, skiën naar huis mogelijk. Chatel is een oud Frans grensdorpje op de grens met Zwitserland, bij Morgin en is zeer goed bereikbaar. Bel 06 20352014 de hele dag of (010) 2189001 ‘s avonds. LES GETS, Fr. Porte du Soleil, parterre appartement te huur 2/4 personen met terras en tuin in schitterend zonnig gelegen chalet. 5 minuten van skilift en aan gratis skibus route. Zeer uitgebreid skigebied en gezellig dorp. zie www.chaletlestulipes.nl Herfstvakantie nog vrij; prachtige bergwandel- en mountainbike mogelijkheden

TE HUUR in ANTWERPEN: Luxueus loft aan Antwerpse jachthaven. Centraal gelegen op het populaire ‘Eilandje’ met ruime keuze aan café’s en restaurants. 2 slpk. 2 badk. en ruim dakterras. Te huur vanaf B 1950/ mnd. Info. en brochure: linda@twinkeling.com / 06-48982007 Villa Uilestein. Zoekt u een ruim appartement (of enkele?, met uw vrienden?) dicht bij Utrecht? Misschien is de Villa Uilestein in Groenekan (bij Utrecht) wat u bedoelt. Exclusieve appartementenvilla in grote parktuin met natuurlijke vijver en ‘tuinkamers’, comfortabele binnen- en buitenruimtes (175-250 m2) voor u en uw gasten. Veel privacy, discrete veiligheidsvoorzieningen, en – mocht het tijdelijk nodig zijn – ook ruimte voor inwonende verzorging. Prijs in overleg en afhankelijk van uw precieze wensen. Gunning voorbehouden, www.villa-uilestein.nl

Tsjechië: Vakantiehuis €450/wk 4pers. Stare SplavyMachovo Meer Praag 70km Dresden 80km 06 53254459 oostindie@euronet.nl, www.oostindiearchitecten.nl

MET SPOED GEZOCHT voor Canadese ex-Rotary Exchange student: Appartement. Afgestudeerd aan de UvA, en hard op zoek naar woning in Adam; max. B 900 (2 kmr app.) Welke Rotarian helpt deze dochter van een Canadese Rotarian? 06-31331335 of aggusj@gmail.com

Rotarian verzorgt ook uw golfreizen door heel Europa. Bel Mark Vijver op 010-4674430 of kijk op www.golfreizen.nl

In het mooiste deel van Drente nazomeren in ons nieuwgebouwde familiehuis in Nationaal Park ‘De Drentsche Aa’. Beschikbaar voor wie met respect voor huis en natuur wil recreëren. Het huis ligt in Zeegse en staat met een ander huis op heide en bosterrein van 2,4 ha. Veel privacy, vier slaapkamers, twee badkamers, 8 bedden, alle comfort. Inlichtingen: pollgast@gmail.com

BERLIJN! Rondleidingen, tips, programma´s voor particulier en bedrijf. Highlights en lokale sfeer op een leuke manier www.berlinflow.com, info@berlinflow.com, +49(0)1633219448

Intrigerend India, verrassend Vietnam en schitterend Sri Lanka, Leendert Kruik voor reizen op maat, l.kruik@planet.nl

TE HUUR gevraagd woonruimte in Amsterdam voor 2 studenten, tel.: 06-53316992, mail: rens@plaschek.nl

KANTAA advice and mental support. Gesprekstherapie in Zweden door rtn. Conny Groot, www.kantaa.se

Italië-liefhebbers. Prachtig gelegen huis van rotarian, met eigen zwembad. Helemaal vrij, met het mooiste terras van Le Marche. Slechts 25 km van Adriatische kust. Rust, cultuur en zon. Kijk op www.boccadilupo.nl of bel. 035-65 65 625, Mw. T. Vermeer.

TE HUUR gevraagd: voor dochter – beginnend advocate – van rotarian etage in Amsterdam, tel.: 06-52678106

rotaryimagesad_en.pdf

7/7/08

TE HUUR IN TURKIJE/BODRUM/YALIKAVAK: Prachtig gelegen recent gebouwd vrijstaande villa op klein complex met zwembad en kinderbadje. Villa heeft 3slpk., 2 badk, airco, NL-tv, NL beheer en ligt op loopafstand van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op zee, dorp en op zonsondergang. Het klimaat is aangenaam door zeebries. Het pittoreske vissersdorp Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrijaanzee.nl of bel naar familie Möller: 06-40894133

MERIBEL (Fr.), Les Trois Vallées, 1500-3200m, 600 km piste, TE HUUR zeer comfortabel app. (70 m2) direct aan piste (ski-in, ski-out) ruime living, 3 slaapk, 8 bedden, WC, 4:19:14 PM 2 badk, balcon ZW, wijds uitzicht op olymp piste, toplocatie, inl. mob. tel: 06-22881918

FEEST: Rotary met partners, jubileum of diner? Kies voor een akoestisch optreden van Peter de Jonge, de rotarian met warme stem en ruime ervaring www.peterdejonge.nl 0575513156

FLORIDA: t.h. vrijst. Luxe villa, voll, ingericht voor 7 pers. verw. overdekt zwemb. 3 slaapk. 2 badk. prachtig gelegen vlakbij golfbaan, strand, winkels en attracties, v.a. B 580,-p.w. Tel: 0416-335051, tiwesimport@zonnet.nl, info + video: www.algasun.nl (klik op villa Florida) WINTERSPORT: te huur gezellig appartement (120 m2) in Champery (Portes du Soleil, 650 km piste) voor 6-8 pers, 3 slaapk, 2 badkamers, open haard, info: nicolette@vanhaga.nl of 06-25098765 Mallorca St. Maria: herfst op Mallorca, design. Finca met veel privacy, max. 6 personen, zwembad, sauna, open haard, air conditioning, SAT, tel.: 00-491713663795, www.sonarbossar.com

Uw annonce in (de webeditie van) De Rotarian? Dat kan al vanaf E 30,50! Met mogelijkheden voor bijplaatsing foto en link naar uw website. Stuur uw plaatsingsverzoek naar rotarian@rotarynederland.nl

A picture can speak a thousand words.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ROTARYIMAGES WWW.ROTARY.ORG/ROTARYIMAGES

Now Rotarians can search and access thousands of high-quality photos taken by Rotary International septemberphotographers. 2010 de rotarian Rotary Images is a database of pictures that bring Rotary’s stories to life and can help enhance club Web sites and other publications.

27


Eilan office buildings, San Antonio - Texas, Verenigde Staten

Eigen projectontwikkeling

Duurzame kantoorlocaties

Lokale kennis en aanwezigheid

Dominante winkelcentra

Internationale risicospreiding

Wereldhave ontwikkelt ook zelf projecten voor de eigen portefeuille. Want door kwalitatief hoogwaardig vastgoed tegen kostprijs te verwerven kan waarde worden gecreëerd voor aandeelhouders. Door projecten in eigen beheer te realiseren kan bovendien de kwaliteit optimaal worden afgestemd op de gebruikerseisen en heeft Wereldhave de timing van projecten in eigen hand. Door de risico’s van projectontwikkeling beheersbaar te houden streeft Wereldhave naar een goede balans tussen de omvang van de ontwikkelingsportefeuille en de bestaande vastgoedportefeuille. Aandelen Wereldhave zijn genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam. Het dividendrendement van het aandeel bedraagt thans ca. 7,5%. Wereldhave. Waarde voor morgen.

Wereldhave N.V. Nassaulaan 23, 2514 JT Den Haag - tel. (+31) 70 346 93 25, fax (+31) 70 363 89 90 - investor.relations@wereldhave.com - www.wereldhave.com Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

De Rotarian, september 2010  

Rotarymagazine in leesbare PDF

Advertisement