Page 1


Læringsaktiviteter - Dråpen Vi foreslår følgende læringsaktiviteter i forbindelse med teaterstykket Dråpen:

For alle trinn: 1. Repetisjon av handlingen Teaterstykket Dråpen er bygget opp som en prolog med fem akter. Lag en tegneserie over handlingen i stykket. Tenk over hva som var sentrale hendelser. Hva skjedde, og hva fikk ting til å skje? Lag en serie på 6-10 tegneserieruter.

For 4. -7. trinn (+ evt. ungdomstrinn): 2. Grubletegning om is: La elevene sitte i grupper og diskutere hva de tror kommer til å skje. (se oppgave 2 eller evt. se nett: http://www.naturfag.no/_ungdom/forsok/vis.html?tid=347194&within_tid=895075)

3. Praktisk oppgave om vann og is (Se oppgave 3)

4. Praktisk oppgave om vann og temperatur: (se oppgave 4 eller se nett: http://www.naturfag.no/_ungdom/forsok/vis.html?tid=898662&within_tid=895075)

5. Nettbasert programmet ”På tynn is” på viten.no

6. Rollespillet Lov og rett i Arktis Det anbefales at elevene har gjort alle eller deler av de innledende oppgaver over. McFriendly og Speer er stykkets to ”skurker”. De blir stilt for retten og anklaget for forbrytelser mot barn, naturen og jordkloden. Klassen iscenesetter rettsaken som et rollespill. (se oppgave 6)


2. Grubletegning om is

Den minste isbiten smelter først fordi den ikke trenger å bli oppvarmet så mye Den store isbiten smelter først fordi den har en større overflate

De er laget av den samme isen, så de vil smelte like fort

Isbiter Hvilken smelter først?


3. Praktisk oppgave om vann og is

Hvorfor øker havnivået? Forsøk med issmelting Utstyr: 2 glass 2 isbiter stein vann tusj

1. Legg en stein i det ene glasset slik det er vist på tegningen 2. Fyll vann i glassene og legg en isbit i hvert glass. Isbiten i glass 2 skal ligge på steinen. 3. Etterfyll vann slik at vannstanden er likt i begge glassene. Marker vannstanden med tusj. 4. Se hva som skjer når isbitene smelter. 5. Prøv å forklare. 6. Hva har dette med smelting av havis å gjøre?

Se for mer forklaring: Men tenk selv først!! http://www.naturfag.no/_ungdom/vitenobjekt/vis.html?tid=907192#


4. Praktisk oppgave om vann og temperatur


5. Nettbasert programmet ”På tynn is” på viten.no

La elevene jobbe sammen to og to. http://www.naturfag.no/_ungdom/uopplegg/vis.html?tid=337153 Alternativt: Elevene kan eventuelt bare gjøre deler av programmet. For eksempel kan elever fra 4.-6. trinn bare gjøre delen om isbjørn: http://www.naturfag.no/_ungdom/uopplegg/vis.html?tid=337153 La elevene reflektere over hvordan de selv påvirker jordkloden: Sjekk ditt økologiske fotavtrykk http://www.naturfag.no/_ungdom/uopplegg/vis.html?tid=530414 For at elevene skal bevisstgjøres egne valg og verdier gjør følgende oppgave: Verdiklargjøring http://www.naturfag.no/_ungdom/uopplegg/vis.html?tid=705275

6. Rollespillet Lov og rett i Arktis Utarbeidet av Marianne Ødegaard, Naturfagsenter

Rettssak som rollespill Scenario: McFriendly og Speer blir stilt for retten i tiden etter teaterstykket. De er tiltalt for tre ting: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing I løpet av spillets gang skal forbrytelsene belyses av vitner fra både forsvar og anklagere. McFriendly og Speer forklarer seg ved å svare på spørsmål fra både anklager og forsvarer. I tillegg skal konsekvenser av forbrytelsene belyses av eksperter for å kunne vurdere hvor alvorlig lovbruddet er. Skyldspørsmålet avgjøres og dom avsies.

Klassetrinn: Denne læringsaktiviteten er tilpasset 4. – 7.trinn, men passer også godt for ungdomstrinnet og videregående. For 4.-7. trinn kan antall roller reduseres og to og to jobber sammen i samme rollefunksjon (men med hvert sitt navn!)

Mål for læringsaktiviteten: Målet er at elever skal ha økt sin kunnskap og engasjement om miljøspørsmål, klima og biologisk mangfold etter å ha sett stykket og gjennomført læringsaktiviteten. I tillegg har


vi som ambisjon å gi elever økt innsikt og kompetanse i demokratiske prosesser rundt aktuelle samfunnsspørsmål som klimaendringer og forbrukerkarusellen. Ved å bruke et rollespill, oppnår man at elevene må bruke nyervervede kunnskaper i en meningsfull sammenheng, og motiveres til å sette seg godt inn i stoffet.

Prosedyre: 1. Elevene får et rollekort som beskriver rollen og hva de skal gjøre Hver rolle har en spesiell funksjon i rollespillet 2. Elevene leser på sine rollekort og forbereder rollene sine ved å sette seg inn i stoff som er foreslått der. To og to elever samarbeider, men utvikler hver sin rolle. 3. Elevene forbereder argumenter til forhørene,. (Her kan man eventuelt legge inn et møte mellom forsvaret og de tiltalte) 4. Rettsaken med forhør begynner. Elevene blir enige om rekkefølgen. Her er det opp til klassen/læreren å bestemme om man skal forhøre en og en eller parvis. Pause 5. Aktorat og forsvar forbereder sine avslutningsinnlegg i samarbeid med sine medhjelpere (vitner osv.). 6. Aktorat og forsvar holder sine avslutningsinnlegg 7. Dommere og jury diskuterer skyldspørsmål og eventuell straff. (Dette bør gjøres i de andres påhør, men det er viktig at de ikke blir avbrutt.) 8. Alle elevene skriver et rettsreferat Denne prosedyren kan revideres av lærer slik at det passer til klassetrinn, tidsbruk osv. Det anbefales å bruke litt tid på å ommøblere klasserommet slik at det likner en rettssal. Det kan være lurt at lærer tar på seg rollen som rettsbetjent/leder av retten slik at hun/han kan styre gangen i rollespillet. (”Alle reiser seg. Dommer ankommer.”, ”Stille i retten!”, ”Nå er det tid for forsvarets vitner” osv.)

Rollefigurer: Det er opp til lærer og evt. elever å bestemme hvor mange rollefigurer det er behov for. Det kommer an på klassestørrelse, klassetrinn, klassesammensetning, tidsbruk, hva dere velger å fokusere på av tiltalepunkter, osv. Man må bare passe på at det er en viss balanse mellom forsvar og tiltale. Selv om det i første omgang kanskje ikke virker så fristende å være i forsvar, er det viktig at lærer oppmuntrer elevene til å se at det er viktige roller! Ved rollefordeling må man utøve pedagogisk skjønn! På rollekortene angis eksempler på kilder til informasjon tilpasset ulike trinn. Husk at det er bare et forslag. Skriv ut et rollekort til hver elev. (Dvs. at noen får like rollekort) Tiltalte: McFriendly (meget viktig rolle! For at rollespillet skal bli vellykket er det viktig at denne rollen blir spilt av en dyktig elev som kan gi troverdighet til rollen.) Speer (også en viktig rolle i likhet med McFriendly, kan kuttes og gjøres om til vitne)


Retten: Dommere (en hoveddommer og to meddommere) Folkejury (3-5 stk, avhengig av hvor mange det er i klassen. Kan eventuelt kuttes ut) Evt. rettsbetjenter Forsvar: Forsvarere (bør være to-tre stykker, bestem om de forsvarer hver sin tiltalt eller begge felles) Forsvarets vitner: - Helga (McFriendlys vakt) - Oliver (McFriendlys vakt) Forsvarets ekspertvitner: - Politiker fra Vekst og velstandspartiet - (+ evt. finanspolitiker) Påtalemyndighet: Aktorer/Anklagere (bør være to-tre stykker) Aktoratets vitner: - Peter - Aki - René - + evt. flere fra stykket (ICE B, Sally osv.) Aktoratets ekspertvitner: - Barnepsykolog/lærer - Isbjørnforsker/dyrepasser - Miljøforsker - ekspert på vann/is/hav - Miljøforsker - ekspert på klimaendring/drivhuseffekt - Naturvernorganisasjoner - ekspert på sammenhengen mellom forbruk og miljøødeleggelse - (+ evt. Miljøforsker - ekspert på arktisk økologi/samspill i naturen)


Rollekort:

McFriendly Dette er en meget viktig rolle! For at rollespillet skal bli vellykket er det viktig at denne rollen blir spilt med stor innlevelse som gir troverdighet til rollen.

Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hva gjorde du før du kom på båten? Hvordan havnet du i den situasjonen du er tiltalt for? Tenk gjennom hva som hendte i teaterstykket. Dette må du bruke for å sette deg inn i rollen.

Faglig forberedelse: Du er tiltalt for tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Tenk igjennom hvert punkt, og tenk ut gode grunner for hvorfor du gjorde det du gjorde. Du kan eventuelt snakke med forsvarerne dine og få noen gode råd!


Rollekort:

Speer Dette er en viktig rolle! For at rollespillet skal bli vellykket er det viktig at denne rollen blir spilt med stor innlevelse som gir troverdighet til rollen.

Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hva gjorde du før du kom på båten? Hvordan havnet du i den situasjonen du er tiltalt for? Tenk gjennom hva som hendte i teaterstykket. Dette må du bruke for å sette deg inn i rollen.

Faglig forberedelse: Du er tiltalt for tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Tenk igjennom hvert punkt, og tenk ut gode grunner for hvorfor du gjorde det du gjorde. Du kan eventuelt snakke med forsvarerne dine og få noen gode råd!


Rollekort

Dommer Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor valgte du å bli dommer?

Faglig forberedelse: Tiltalen gjelder tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Tenk igjennom hvert punkt, og prøv å tenke ut hva som er en passende straff. Se vedlegg for eksempler på straff for miljøkriminalitet og frihetsberøvelse (kidnapping) (vedlegg 6 dommere) Du må konferere med dine meddommere før rettsaken begynner! Husk å ta notater under rettsaken!


Rollekort

Medommer Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor valgte du å bli dommer?

Faglig forberedelse: Tiltalen gjelder tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Tenk igjennom hvert punkt, og prøv å tenke ut hva som er en passende straff. Se vedlegg for eksempler på straff for miljøkriminalitet og frihetsberøvelse (kidnapping) (vedlegg 6 dommere) Du må konferere med dine meddommere før rettsaken begynner! Husk å ta notater under rettsaken!


Rollekort

Jurymedlem Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hva jobber du med? Har du sittet i jury før?

Faglig forberedelse: Tiltalen gjelder tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Snakk med de andre jurymedlemmene og diskuter hvilken av punktene dere synes er mest alvorlig. Husk å ta notater under rettsaken!


Rollekort

Forsvarer Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor ble du forsvarer/advokat?

Faglig forberedelse: Tiltalen gjelder tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Snakk med de forsvarerne og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er uskyldige. Ta for dere et punkt om gangen. For eksempel: 1. Barna ble med frivillig. De valgte selv å få spennende opplevelser. 2. Isbjørnen ble passet på. Det er viktig å fange dyr som er utrydningstruet og passe på dem. 3. Alle mennesker på kloden er med på å forsøple og forurense. Dette er ikke noe de tiltalte har gjort alene.

Diskuter både med de tiltalte og vitnene. Bestem hva dere skal spørre de om så argumentene kommer fram. Husk å ta notater under rettsaken!


Rollekort

Vitne for forsvaret - Helga Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor havnet du som vakt på båten? Tenk gjennom hva som hendte i teaterstykket. Dette må du bruke for å sette deg inn i rollen.

Faglig forberedelse: Tiltalen gjelder tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Tenk gjennom hva du så på båten og hva du skal svare hvis du blir spurt om det. Snakk med forsvarerne og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er uskyldige. Ta for dere et punkt om gangen. For eksempel: 1. Barna ble med frivillig. De valgte selv å få spennende opplevelser. 2. Isbjørnen ble passet på. Det er viktig å fange dyr som er utrydningstruet og passe på dem. 3. Alle mennesker på kloden er med på å forsøple og forurense. Dette er ikke noe de tiltalte har gjort alene.

Diskuter både med forsvarerne og de tiltalte. Bestem hva de skal spørre de om og dere svare så argumentene kommer fram. Husk å ta notater under rettsaken!


Rollekort

Vitne for forsvaret - Oliver Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor havnet du som vakt på båten? Tenk gjennom hva som hendte i teaterstykket. Dette må du bruke for å sette deg inn i rollen.

Faglig forberedelse: Tiltalen gjelder tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Tenk gjennom hva du så på båten og hva du skal svare hvis du blir spurt om det. Snakk med forsvarerne og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er uskyldige. Ta for dere et punkt om gangen. For eksempel: 1. Barna ble med frivillig. De valgte selv å få spennende opplevelser. 2. Isbjørnen ble passet på. Det er viktig å fange dyr som er utrydningstruet og passe på dem. 3. Alle mennesker på kloden er med på å forsøple og forurense. Dette er ikke noe de tiltalte har gjort alene.

Diskuter både med forsvarerne og de tiltalte. Bestem hva de skal spørre de om og dere svare så argumentene kommer fram. Husk å ta notater under rettsaken!


Rollekort

Ekspertvitne for forsvaret Politiker fra VekstVekst- og velferdspartiet Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor ble du politiker?

Faglig forberedelse: Sett deg inn i hva partiet ditt mener. VekstVekst - og velferdspartiet står for: Landet vårt skal ha økonomisk framgang slik at alle kan få det godt. Alle må få bestemme selv. Miljøvern - Det er viktig å ha ren luft, rent vann og trygg mat. Hver enkelte person må få velge selv hvordan man lever og om man vil velge miljøvennlige løsninger. Vannkraft - Det bør fortsatt bygges lønnsomme vannkraftverk Dyrevern - Norge bør sikre en hensynsfull behandling av dyr, truede dyr bør tas vare på i dyrehager slik at de som kommer etter oss kan se dem. Rovdyr - VV støtter ikke bevaring av rovdyr for en hver pris. Rovdyr er ofte er i konflikt med f.eks. sauebønder. Lokaldemokratiet (de det gjelder) må bestemme i rovdyrspørsmål. Forskning - VV mener at mange miljøforskere er alt for pessimistiske. Jorda blir ikke ødelagt av at menneskene bruker den. Det er helt naturlig med klimaendringer. Økonomi - Det er viktig å sikre økonomisk vekst. Folk skal betale lite skatt, slik at de har flere penger å kjøpe ting for. Teknologi - VV støtter utviklingen av all teknologi så vi kan utnytte naturen bedre.

Finn gjerne på flere punkter som Vekst- og velferdspartiet kan mene.


Rollekort

Aktor (anklager) Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor ble du aktor/advokat?

Faglig forberedelse: Tiltalen gjelder tre punkter: 1. Kidnapping og utnyttelse av barn 2. Kidnapping og utnyttelse av isbjørn 3. Miljøkriminalitet ved oppfordring av økt forbruk, forsøpling og forurensing Snakk med de andre aktorene og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er skyldige. Ta for dere et punkt om gangen. For eksempel: 1. McFriendly og Speer brukte barn til slavearbeid på skipet sitt for å tjene masse penger. Han lurte dem til å stadig ville ha nye ting. Må finne ut mer om hvordan barn kan bli lurt ved å spørre en barnepsykolog eller en lærer. 2. En isbjørn ble fanget og utnyttet sammen med andre dyr for å tjene penger. Det var tydelig at dyrene hadde det vondt. Må finne ut mer om isbjørn ved å spørre eksperter. 3. De tiltalte lurte folk til å kjøpe og bruke masse ting som både kan forsøple og forurense. Økt forurensing kan føre til økt drivhuseffekt som gjør at jorda blir varmere, og isen smelter. De ville fange vannets hemmelighet og bruke det til å tjene masse penger. Og de ville ødelegge Nordpolen ved å fly den til Saudi-Arabia for å tjene penger. Må finne mer ut om hvordan forurensing henger sammen med klimaendringer og issmelting ved å spørre miljøeksperter om vann og drivhuseffekt. Må finne ut mer om hvordan økt temperatur kan påvirke naturen ved å spørre en ekspert på økologi.


Rollekort

Vitne for aktoratet - Peter/Aki/René Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor og hvordan havnet du på båten? Tenk gjennom hva som hendte i teaterstykket. Det må du bruke for å sette deg inn i rollen.

Faglig forberedelse: Tenk gjennom hva du så på båten og hva du skal svare hvis du blir spurt om det. - Hvordan ble du tatt til fange i båten, og hvordan klarte McFriendly å lure deg? - Hva vet du om isbjørnen som ble fanget? - Hvordan oppførte de tiltalte seg og hvordan karret de til seg penger? - Hvordan tenkte de om jorda vår? Snakk med aktorene og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er skyldige. Ta for dere et punkt om gangen.


Rollekort

Ekspertvitne for aktoratet - barnepsykolog/lærer Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor ble du psykolog/lærer?

Faglig forberedelse: Du kommer til å spurt om McFriendly kidnappet og utnyttet barn. Han lurte dem til å bli med på skipet. Tenk gjennom hvordan voksne kan lure barn. Skriv om noen eksempler på hvordan voksne kan lure barn til å gjøre ting de egentlig ikke vil. Disse eksemplene kan du bruke når du blir spurt om dette i retten. Snakk med aktorene og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er skyldige.


Rollekort

Ekspertvitne for aktoratet - isbjørnforsker Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor jobber du med isbjørn?

Faglig forberedelse: Du kommer til å bli spurt om hvordan det er mulig å fange isbjørn. Du vil også bli spurt om hva isbjørner spiser, hvor de lever og hva som vil skje med isbjørn hvis det blir varmere på kloden. Hvor farlig er isbjørner for mennesket? Du kan finne svar på noen av disse nettsidene: 4.-7. trinn: På viten.no: http://www.naturfag.no/_ungdom/vitenobjekt/vis.html?tid=941055 8. -10./ vg1 .trinn: Polarinstituttet: http://npweb.npolar.no/tema/Arter/isbjorn Naturhistorisk museum: http://www.nhm.uio.no/zoomus/isbjorn/ Snakk med aktorene og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er skyldige. Avtal med dem hva de bør spørre dere om.


Rollekort

Ekspertvitne for aktoratet - klimaendring/drivhuseffekt Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor jobber du med forskning?

Faglig forberedelse: Du kommer til å bli spurt om for eksempel: Hvorfor endrer klima seg ved økt forurensing? Hva er drivhuseffekten? Hva kan klimaendring føre til? Er det så farlig? Dette kan du finne svaret på ved noen av disse nettsidene: 4.-7. trinn: På tynn is: http://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=337153 Konsekvenser av klimaendring: http://www.naturfag.no/vitenobjekt/vis.html?tid=1034580 8. -10./ vg1 .trinn: Cicero: http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx#bm10 http://www.cicero.uio.no/abc/konsekvenser.aspx Filmer: Klimaendringer til bekymring: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/83919 En ubehagelig sannhet: http://www.climatecrisis.net/ Klimautfordringen: http://www.klimaskolen.no/ Snakk med aktorene og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er skyldige. Avtal med dem hva de bør spørre dere om.


Rollekort

Ekspertvitne for aktoratet - vann, is og hav Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvorfor jobber du med forskning?

Faglig forberedelse: Du kommer til å bli spurt om for eksempel: Hva vil skje med polarisen hvis temperaturen stiger? Hvilke følger kan det få hvis polarisen smelter? (Husk å vise til den praktiske øvelsen om vann og is når du svarer, for den kjenner jo alle til) Dette kan du finne svaret på ved noen av disse nettsidene: 4.-7. trinn: Vannets kretsløp: http://grunnvann.no/figur/grunnvann_figur.html Temperaturøkning og Arktis: http://www.naturfag.no/vitenobjekt/vis.html?tid=941056 Økning av havnivå: http://www.naturfag.no/_ungdom/vitenobjekt/vis.html?tid=907192 Konsekvenser av klimaendring: http://www.naturfag.no/vitenobjekt/vis.html?tid=1034580 8. -10./ vg1 .trinn: Om havet: http://www.atmosphere.mpg.de/enid/0d7affc93aa1b5a7fe1722c31b4a0470,0/innf_ring/1_ _Havet_og_klimaet_3oc.html Cicero: http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx#bm10 http://www.cicero.uio.no/abc/konsekvenser.aspx Klimaendringer til bekymring: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/83919 Snakk med aktorene og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er skyldige. Avtal med dem hva de bør spørre dere om.


Rollekort

Ekspertvitne for aktoratet - naturvern Du er fra en naturvernorganisasjon og er ekspert på bærekraftig utvikling og sammenhengen mellom forbruk og miljøødeleggelse.

Personlig forberedelse: (Her må du bruke fantasien og finne på svarene på spørsmålene. Finn gjerne på andre ting også som har med rollen å gjøre) Hva er ditt fulle navn? Hvor har du vokst opp? Hvor gammel er du? Hvilken naturvernorganisasjon jobber du for? Hvorfor jobber du der?

Faglig forberedelse: Du kommer til å bli spurt om for eksempel: Hvorfor er det viktig å verne om naturen? Har det noe å si for andre at vi forurenser i vårt eget land? Hvordan kan vi leve miljøvennlig? Dette kan du finne svaret på ved noen av disse nettsidene: 4.-7. trinn: http://www.miljoagentene.no/ På tynn is: http://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=337153 8. -10./ vg1 .trinn: Om bærekraftig utvikling: http://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=628921 Artikler om bærekraftig utvikling: http://www.naturfag.no/side/vis.html?tid=616447 Snakk med aktorene og diskuter hvilke argumenter dere skal bruke (hva dere skal si) for å vise at de tiltalte (McFriendly og Speer) er skyldige. Avtal med dem hva de bør spørre dere om.


Dommere

5.3 Frihetsberøvelse Straffeloven 1902 § 223 inneholder den alminnelige straffebestemmelsen om forsettlig frihetsberøvelse. Etter § 223 første ledd kan den som «ulovlig» berøver en annen friheten eller medvirker til dette, straffes med fengsel inntil 5 år. Klare tilfeller av å berøve en annen friheten er å holde ham fast, sperre ham inne, eller fjerne gjenstander som er nødvendige for at han skal kunne flytte på seg, eksempelvis en stige fra et tak. Ved bedømmelsen av om fornærmede er berøvet friheten må hele hendelsesforløpet ses i sammenheng, jf. Rt. 2002 side 1707. Selv om fornærmede i kortere tidsperioder har kunnet komme seg fri, kan det tenkes at det ut fra en helhetsvurdering av hendelsesforløpet likevel anses å foreligge en sammenhengende frihetsberøvelse. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-22-2008-2009-/5/3.html?id=540390

4.10 Alvorlig miljøkriminalitet 4.10.1 Gjeldende rett Straffeloven 1902 § 152 b ble tilføyd ved lov 11. juni 1993 nr. 81. Bestemmelsen setter straff for de alvorligste formene for miljøkriminalitet, og innebærer en vesentlig straffskjerping for slike lovbrudd. Generalklausulen om miljøkriminalitet er et supplement til straffebestemmelser i spesiallovgivningen, og signaliserer en opprioritering av innsatsen mot miljøkriminalitet. Straffeloven 1902 § 152 b har et vidt virkeområde. Første ledd første alternativ setter straff for forurensning av luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område påføres betydelig skade eller trues av slik skade. Første ledd annet alternativ gjør det straffbart å lagre, etterlate eller tømme avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som nevnt i første alternativ. Annet ledd første alternativ gjør det straffbart å minske en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse. Annet alternativ setter straff for forvoldelse av betydelig skade på nærmere angitte fredede områder. Kulturminnekriminalitet straffes etter tredje alternativ. Den straffbare handlingen består i å påføre betydelig skade på kulturminner eller kulturmiljøer av særlig nasjonal eller internasjonal betydning. Medvirkning til alle alternativene er straffbar etter tredje ledd. Den øvre strafferammen for overtredelse av første ledd er fengsel inntil 10 år ved forsettlig eller grov uaktsom overtredelse, men fengsel inntil 15 år kan anvendes dersom følgen av handlingen er at noen dør eller blir påført betydelig skade på kropp eller helbred. Straffen i annet ledd er fengsel inntil 6 år ved forsettlig eller grov uaktsom overtredelse. http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Proposisjonar-og-meldingar/Odelstingsproposisjonar/20082009/otprp-nr-22-2008-2009-/4/10.html?id=540368


(http://www.dalanetidende.no/index.php?option=com_content&task=view&id=986&Itemid=46)

Tingrett Fengselsstraff for faunakriminalitet Dalane tingretts dom av 27. april 2007 En 58 år gammel mann fra Egersund ble i tingretten dømt til fengsel i 40 dager hvorav 24 dager ble gjort betinget. Det var i september 2005 at det under ransaking hos mannen ble funnet en rekke fredede fugler. Han ble dømt for å ha drevet utstopping uten offentlig autorisasjon og for heleri av 24 fugler, blant dem rødlistearter som lomvi, kongeørn, skjeand, vannrikse og varsler. Fuglene hadde han mottatt fra andre og oppbevart dem. (http://www.okokrim.no/aktuelt_arkiv/miljokrim/magasinet/2007-2-3/pages/page20.htm)


(http://www.offshore.no/nyheter/sak.aspx?Id=16953)

For mer informasjon se: http://www.miljokrim.no/


Skolemateriell  

Dråpen skolemateriell 4-7

Skolemateriell  

Dråpen skolemateriell 4-7