Page 1


Innhold 1. Hva er teater. Hvorfor se teater. 2. Kort handlingsreferat fra romanen Sangen om den røde rubin. 3. Oppgaver som egner seg til forarbeid 4. Pedagogisk opplegg for samfunnsfag. 5. Pedagogisk opplegg for norsk. 6. Fordypningsoppgaver 7. Forslag til skriveoppgaver. 8. Skjønnlitterært program. 9. Vedlegg 1

2


Hva er teater?

Teater har eksistert i alle tider i alle samfunn over hele kloden. Det kan spilles på gaten, ute i skogen, i alle slags rom og også i teaterbygningen. Det er mange forskjellige oppfatninger om hva teater er og hva det bør være. Den greske filosofen Aristoteles (384 322 f.Kr) mente at teaterets fremste oppgave var å formidle tragedien slik at publikum kunne lære å bli bedre mennesker og ikke begå de samme feilene som den tragiske helten. I renessansens komedie skulle teateret først og fremst underholde og få publikum til å le av menneskets, og da særlig borgerskapets og makthavernes dumheter og forfengelighet. Etter det moderne gjennombruddet kom realismen inn i teateret som nå skulle gjenspeile virkeligheten og sette samtiden under debatt. I den tidlige avantgarden på 1920-30 tallet hevdet mange teaterkunstnere at teater først og fremst er visuell kunst der lys, skygger, form og farge er det viktigste. Andre har brukt teater som et pedagogisk og politisk virkemiddel for å opplyse og bevisstgjøre publikum om aktuelle problemstillinger i samtiden og om skjevheter eller undertrykkelse i samfunnet. Teater kan ha alle disse funksjonene, og er alle kunsters kunst fordi det tar i bruk virkemidler som ord, bilder, bevegelse, dans, lyd, lys og musikk for å gi uttrykk til følelser, tanker og ideer. Det som er spesielt for teater til forskjell fra andre kunstformer er at det er øyeblikkets kunst. Det skjer her og nå i møtet mellom det som skjer på scenen og publikum, og dette øyeblikket kommer aldri tilbake.

Hvorfor se teater? Fordi teater ikke er juks. Det er levende mennesker av kjøtt, blod og nerver som vil formidle noe til oss enten de lykkes eller ikke. Fordi vi kan lære noe om historien, samfunnet og om oss selv. Fordi det setter i gang vår egen fantasi og skaperevne når vi tolker det vi ser og hører der og da. Fordi teater er morsomt, levende, spennende, rørende, provoserende, irriterende, underholdende, kjedelig, farlig, dypt alvorlig og tullete. Fordi det kan få oss til å tenke nye tanker og gi oss nye drømmer. 3


1. Et kort handlingsreferat fra romanen Sangen om den røde rubin (1956):

Sangen om den røde rubin handler om en ung mann, Ask Burlefot, som reiser til Bergen for å studere ved Den Økonomiske. Før han kommer dit, har han jobbet som lærer diverse steder i Nord-Norge, og der har han blitt far til to barn som han ikke har kontakt med lenger. Han er derfor klar for en ny start, og, ikke minst, den store kjærligheten. Ask trives til en viss grad med studiene sine, men drømmer også om å leve av musikken, som fiolinist. Ask møter mange kvinner, men ingen av dem er den store kjærligheten han leter etter. Så møter han Embla i Sosialistisk Studentlag. Embla er en selvstendig kvinne som Ask beundrer, men han gjennomfører likevel sin planlagte motorsykkeltur til Frankrike. Det tar dermed noe tid før Ask og Embla møter hverandre igjen, og Ask får fortalt hva han føler for henne. Romanen slutter med at Ask og Embla gifter seg.

2. Oppgaver som egner seg til forarbeid.

1. Bruk andre kilder for å finne ut mer om hvorfor romanen Sangen om den røde

rubin (1956) ble forbudt. Tror du det kunne skjedd i dag? 2.

Prinsippene seksualmoral og ytringsfrihet ble satt opp mot hverandre i rettssaken rundt boka på 50-tallet. Hvilke prinsipper setter du høyest?

3. Etter rettssaken mot Mykle ble det nærmest bygget en myte rundt han. Hva gikk denne myten ut på?

4


3

Pedagogisk opplegg for samfunnsfag:

Kompetansemål: Forklare kva som ligg til grunn for velferdsstaten, og vurdere utfordringar som velferdsstaten står overfor, og definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid 1. Hvordan ser vi at velferdsstaten vokser frem i dramaet Sangen om den røde rubin? 2. Prinsippene seksualmoral og ytringsfrihet ble satt opp mot hverandre i rettssaken rundt boka på 50-tallet. Diskuter prinsippene. Hvilke prinsipper setter du høyest? 3. Embla snakker om fri abort og at staten skal bidra med støtte til enslige mødre, og her ser vi at Mykle er forut for sin tid i tanker rundt både kvinnefrigjøring og velferdsstaten. Hvordan blir de andre kvinnene i dramaet fremstilt? Er de like frigjorte som Embla? 4. Sosialisme er for Ask frihet og brød. Hva legger han i disse begrepene? Vil du si at Asks forhold til sosialismen er av romantisk og estetisk art? 5. Romanen slutter med setningen: ”Kjærligheten er noe som andre ikke vet om. Kjærligheten er en ensom ting.”, og denne replikken kommer også i slutten av stykket. Mange har pekt på at denne replikken gir uttrykk for en nihilistisk holdning i dramaet (nihilisme: Holdning til samfunnet som avviser normene i en gitt epoke eller gruppe. www.Snl.no). Kan du finne eksempler i stykket der Ask bryter med de gjeldedne normene i samfunnet? Finner du det hos noen av de andre personene i stykket?

5


4 Pedagogisk opplegg for norsk Kompetansemål: Drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag, (vg3), og drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere (vg2): 1. Vil du si at Embla representerer den moderne kvinnen, et nytt kvinneideal? Forklar ved eksempler fra dramaet. 2. Embla snakker om fri abort og at staten skal bidra med støtte til enslige mødre, og her ser vi at Mykle er forut for sin tid i tanker rundt både kvinnefrigjøring og velferdsstaten. Hvordan blir de andre kvinnene i dramaet fremstilt? Er de like frigjorte som Embla? 3. Embla blir ofte omtalt som ”drømmedama”. Er du enig i dette? 4. Bruk andre kilder for å finne ut mer om hvorfor Sangen om den røde rubin ble forbudt. Tror du det kunne skjedd i dag? 5. Under rettssaken mot Mykle ble det hevdet at romanen Sangen om den røde rubin utleverte sine litterære karakterer på en utilbørlig måte. Finner vi romaner i dag som blir beskyldt for det samme? 6. Dramaets tittel er: Sangen om den røde rubin. Hvordan tolker du den? 7. Funksjonen til 1 mann. Hvordan tolker du han? Asks dårlige samvittighet? Samfunnets moral? Eller forfatteren selv som fører Ask inn i og ut av situasjoner han ikke helt behersker? Forklar. 8. Replikken: ”Hvorfor skal vi absolutt være nødt til å elske hver gang vi elsker?” er en replikk Ask sier til Embla. Hun svarer: ”Det var jo en genial replikk? En hel moralsk revolusjon ligger gjemt i den. Den er mer verdt enn noen doktoravhandling.” Hva legger du i det utsagnet? 9. Hva sier Ask om oppveksten sin og forholdet til sin mor?. Kan vi si noe om Asks forhold til kristendommen ut fra forholdet til sin mor? 10. Hvorfor identifiserer vi oss med Ask? 11. En konflikt Ask stadig vender tilbake til i stykket er konflikten mellom det å ville være kunstner og det å ha en jobb hvor en har en fast inntekt. I hvilke situasjoner ser du dette? 6


12. ”Kjærlighet er noe ikke andre ikke vet om. Kjærlighet er en ensom ting”, er en replikk i dramaet. Hva legger du i dette? 13. Hvordan er tidskoloritten fremstilt i dramaet? Er det mulig å tidfeste forestillingen? 14. Hvordan tolker du slutten på dramaet? Hvordan ville du ha løst slutten? 15. Ask gjentar flere ganger at han tror han drømmer. Hvordan blir drømmer fremstilt på scenen? 16. Parken er rammen rundt hele stykket, hvordan fungerer den som kulisse? 17. Å fremstille sex på scenen er ofte vanskelig. Hva synes du om måten det blir gjort på i Sangen om den røde rubin?

5 Fordypningsoppgaven Kompetansemål: Gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne. Sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet. 1. Les romanen Sangen om den røde rubin, og se dramaet med samme navn. Presenter en sammenligning mellom de to tekstene. 2. Forhold mellom roman og teater. Hva mister man og hva blir tilført i en adaptasjon fra roman til teater? 3. Forbudte tekster i norsk litteraturhistorie. Se dramaet Sangen om den røde rubin og les en av de andre bøkene som ble forbudt: Christian Krogh: Albertine eller Jens Bjørneboe: Uten en tråd. Presenter romanene med vekt på hvorfor de ble forbudt i sin samtid. Hvordan blir disse romanene sett på i dag?

7


6 Forslag til skriveoppgaver Kompetansemål: Sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til

et annet:

1. Sangen om den røde rubin kan sies å være en tekst om en ung manns identitetssøking og lengsel etter det vakre og kjærligheten. Hvordan blir dette fremstilt i dramaet? Les utdrag fra Karl Ove Knausgårds roman Min kamp 1 (se vedlegg 1) og sammenlign med Asks forhold til sosialismen i dramaet Sangen om

den røde rubin

2. Sammenlign og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet. Les tekstutdraget fra begynnelsen av romanen og slutten av romanen. Hva er forskjellene og likhetene med det du har lest og det du har sett?

3. Øystein Rottem sier i sin litteraturhistorie (bind 1, 1996) at Sangen om den røde

rubin ikke er en høysang til den frie kjærligheten, den handler om jakten på den ene store kjærligheten. Og det er den store, romantiske kjærligheten som er målet for Ask. Hvordan passer dette med samfunnets normer i dag? Leiter vi alle etter den ene store kjærligheten? Finner vi andre, kjente verk fra norsk og internasjonal litteraturhistorie der kjærligheten blir fremstilt på samme måte?

4. Ask og Embla gifter seg. Skriv talen Ask holder til Embla i bryllupet.

5. Som kjent ble romanen Sangen om den røde rubin forbudt i Norge. Bruk andre kilder, og dramaet du har sett, og skriv Mykles forsvarstale for romanen sin. Du kan også gå inn i selve rettssaken og skrive aktors begrunnelse for å forby romanen

6. Skrive en side i dagboken til Embla etter at hun har vært på ball med Ask på Den Økonomiske

8


7. Skriv et brev der Embla forteller foreldrene sine at hun har møtt Ask. Hva vil hun legge vekt på å fortelle om Ask til foreldrene sine slik at de får et positivt inntrykk av han?

8. Skriv en anmeldelse av dramaet. En teateranmeldelse skal ikke være for lang. Begynn med en presentasjon av stykke/oppsettingen hvor du tar med navnet på stykket og dramatiker og regissør. Si så kort litt om handlingen. Du må også si noe om regien og scenografien, og hvordan du vurderer skuespillernes prestasjoner. Husk at i en anmeldelse skal du gi uttrykk for din egen mening. Gi for eksempel en anbefaling, og du kan godt trille terning. Send gjerne anmeldelsen på mail til (skole@riksteatret.no) så kan det bli publisert på Riksteatrets nettside.

7 Skjønnlitterært program

Kompetansemål etter 3 året: Sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program 1. Ask og Embla er navnene på de to første menneskene på jorden i følge den norrøne mytologien. Sammenlign denne myten med andre myter om de to første menneskene. Fremfør dette muntlig, gjerne med rollespill, videoblogg eller film 2. Finner vi andre kjærestepar i litteraturen fremstilt på samme måte som Ask og Embla i Sangen om den røde rubin? Fremfør dette muntlig, gjerne ved bruk av rollespill, videoblogg eller film

9


Vedlegg 1

Utdrag fra Min kamp 1 av Karl Ove Knausgårds (s.158-159).

En fem, seks stykker kom, og så begynte møtet. Det var i regi av AUF, og det var et slags vervingsmøte. I alle fall ble AUFs politikk presentert, og så ble det snakket om ungdomspolitikk i sin alminnelighet, hvorfor det var viktig å engasjere seg, hvor mye man faktisk kunne utrette, og, som en liten bonus, hva man selv, personlig, kunne få ut av det. Hadde det ikke vært for at Hanne satt ved siden av meg, med det ene benet over det andre, så nær at det brant i meg, ville jeg ha reist meg og gått. På forhånd hadde jeg tenkt meg et mer forlkemøteaktig arrangement, en tettpakket sal, sigarettrøyk, åndfulle talere, latterbrøl gjennom salen, altså en slags Mykle-aktig tilstelning, med en Mykle-aktig betydning, unge menn og kvinner som ville noe, som brant for noe, sosialisme, dette magiske femtitallsord, og ikke dette, kjedelige gutter med kjedelige gensere og stygge bukser som pratet til en liten forsamling av gutter og jenter som ligner dem selv, om kjedelige og åndløse saker. Hvem bryr seg om politikk når det finnes flammer som slår opp i ens indre? Hvem bryr seg om politikk når man brenner av lyst til livet? Av lyst til det levende? Ikke jeg, i alle fall.

10

Sangen om den røde runbin - Skolemateriell  

Skolemateriell til Sangen om den røde rubin- norsk og samfunnsafg