Page 1

RIKKE THYREGOD LANGKJÆR

PORTFOLIO ARKITEKTSKOLEN AARHUS


INDHOLD CURRICULUM VITAE

2

- Uddannelse

3

- Erhvervserfaring

3

- Digitale skills

4

- Andet

4

PROJEKTER

5

- 7 semester // The Warehouse - Evolutionary building transformation

5

- 7 semester // The Spine - Experiments in robotic thatching

15

- 6 semester // Havnehallerne - Et bindeled mellem by og hav

23

- 2 semester // HĂŚngslet - og dets arkitektoniske potentiale

29

- Design og produktion af skrivebord

35

1


CURRICULUM VITAE RIKKE THYREGOD LANGKJÆR 08.04.1992 r ikkelangkjaer @gmail.com + 45 23 23 17 96 Stav nsv ej 129, 8381 Tilst Spr og: Dansk og engelsk Som per son er jeg meget lær enem og vide ns b e g ær l ig . J e g tager ger ne en udf or dr ing op og ar b e j de r s tr uk tur e r e t m od at løse den. J eg har en analy tisk indg a ng s vink e l til m ine pr ojekter og ar bejder gr undigt m e d e t s tær kt konc e pt inden det ov er sættes til design.

2


UDDANNELSE 2 0 1 6 - nu

Kan d i d at ved A r kiteskolen Aar hus, Studio 2B, digital indg a n gsv i n ke l , di gi t a l fabri ka t i o n

2 0 1 5 - 2 016

G ru n d fo rlø b s o m møbelsnedker , Sy ddansk Er hv er v sskole, Ve j l e

2 0 1 2 - 2 015

B ach el o r ved A r kitektskolen Aar hus

2 0 0 9 - 2 012

HT X A ah u s M i d t by , studieretning: Design og Tek nologi - Arki t e kt u r o g ru m

ERHVERVSERFARING

3

2 0 1 0 - nu

Kl u b med arb ej d er i Gl. Ry e Ungdomsklub, Skander bor g Kom m une

2 0 1 1 - 2 012

L ekt i eh j ælp er på H TX Aar hus Midtby

2 0 0 9 - 2 010

Tel emarket i n g s konsulent hos 5R mar keting

2 0 0 7 - 2 008

O p vasker p å Tu lstr up Kr o, Ry

2 0 0 6 - 2 007

Pi cco li n e ved I nox stål, Ry


DIGITALE SKILLS E rf a rin g m ed :

R ev it

Bekendt med:

Ge oMa g ic

A d o b e I l l u s t rat o r

R hinocer os

Vr ay f or Rhino

Al phaC AM

A d o b e I nDes i g n

A utoCAD

Gr asshopper

A d o b e P h o t o sh o p

Sketch- up

DIVA

Fa b rik a t i on : L a s e r -cu t , kn i fe-cu t , 3D p ri n t , 3 akset CN C, 5 akset CN C, ABB IRB 120 r o b ots

ANDET 2016

Fri vi l li g o p st i ller på Smukf est

2016

D el t ag el se i g raf isk logo- konkur r ence f or Design Week Kol ding

2013

D o mmer ved i d ékonkur r ence f or Ar kitektur og r um, H TX Aa r hus Midtb y

2012

M o d t ag er af legat f or ekstr aor dinær indsats, H TX Aar hus Midtb y

2008

M o d t ag er af legat f or ekstr aor dinær indsats, Mølleskolen R y

4


3D-scan af pakhuset

5


THE WAREHOUSE -

EVOLUTIONARY BUILDING TRANSFORMATION

M e d s e l v v a lg t fo ku s o m at b ruge histor ien som k a ta l y s a to r s ku lle Harb o e M eulengr achts pakhus p å P us te r v ig To rv t ran sfo rmeres til en r estaur ant. O p g a v e n s tart ed e u d med at 3D- scanne by gningen o g d e r e f te r o p b yg g e en 3D mo del som gr undlag f or t r a ns fo r m a ti o n en . I g en n em resear ch v iste det sig at Ha r b o e Me u len g rach t h o ved s ag ligt br ugte pakhuset t i l a t o p b e v are vi n . Vi n b lev h o vedf okus f or opgav en, s o m o g s å i s i g selv h ar et vi g t igt aspekt af tid og hi s to r i e . Op g aven er en vi s i o nær f or estilling og na r r a ti v o m en fremt i d i g rest au rant og v inhandel.

Si te : H a r b o e Meu l en g rach t s p akhus (sk umhuset) Vej l e d e r : J an B u t h ke 7 semester

6


O r g a ni s e r i ngen af vi n sker ved hjĂŚ l p a f r o b o t t er s o m p l acerer vi ne ne

e f ter

d eres

fo rt ru kn e

f o r ho l d ti l t emp erat u r , p o s i t i o n o g v i nk e l til so len fo r at u n d g ĂĽ d i r e k te l y s .

Du k a n k o m m e i n d o g u d vĂŚlg e en f l a s k e v i n e ft er d i n eg en smag o g r o b o tte n v i l fi n d e d en o g d u kan d e r e f te r ny de d en i res t au ran t en.

7


Ly s st u d i er fra D I VA b ru ges til at unders ø g e

b yg n i n g en s

mør ke

o g l ys e s t ed er fo r at f inde de m e st o p t i mal e p laceri n g er f or de f o r skelli g e fu n kt i o n er.

8


Snit 1:100

9


10


Planer i 1:200

2. sal

1. sal

11

stue


12


13


14


15


THE SPINE -

EXPERIMENTS IN ROBOTIC THATCHING

“ T he S p i ne ” var et g ru p p earb ej de med hele Studio Di g i ta l Tr a ns fo rmat i o n . M ed et f okus på det gamle hå nd v æ r k a t t ække, s ku lle vi o v er sætte metoden til e n r o b o tb a seret p ro ces . Ved b r ug af kunstige str å o g e t s y s tem so m afsp ej l er mater ialets muligheder o p s to d “ T he Sp i n e” so m b l ev u d stillet i Milano. P å nuv æ r e nd e t i d sp u n kt er “T h e Spine 2.0” i gang, til e n ud s ti l l i ng i Ho llan d .

Si te : M il a no , Ven t u ran L amb rat e Vej l e d e r : J an B u t h ke 7 semester I s a ma r b e j de med : Mad s Hu n d ahl, Mads Baj, Daniel Bir c h, K r is toffer Cod am, Imke Schubert og Orion Keith

16


3D printet model

17


Logikken bag “The Spine”

18


19


20


21


22


23


EN RIS SKO V

GR EN ÅB AN EN

-

STI

HAVNEHALLERNE ET BINDELED MELLEM BY OG HAV

Ha v ne ha l l e rn e er en g en t æ n kn i ng af kollektiv huset, me d d e t hy bri d e as p ekt i fo rm af f ler e f unktioner og

L TIL

ØRSE INDK

P

d e r ti l o g s å en o ffen t l i g p assag e. I pr ocessen opstod id e e n o m e t mad marked i en h yb rid sammensmeltning me l l e m o ffen t l i g / p ri vat o g d ermed dannelsen af ny e

SPI

VAT E

BO

LIG

ER E

PRI

LER

6 s e m e s t e r , i samarb ejd e med Michael Sand

KED

AL

ND

Si te : D S B g r u n d i A arh u s Vej l e d e r : An n A l oy Ki l p at ri ck

MA R

SES

EHA

b i nd e l e d d e t i si g selv.

FIS K

me l l e m b y en o g h avn en o g madmar kedet bliv er

SKOVVEJEN

f æl l e s s k a b er. B yg n i n g en s kal funger e som bindeled

24


U d fr a l y d o pt ag el ser fra si t et b l e v der udv ik let e n a b s tr a k t sou n d mod el som sk ulle f ungere s o m fo r mg i v en d e g en erat or. Mod ellen af spejler s it e t s l y d mÌ ssi g e asp ekt er og d ermed k an man d i r e k t e a fl Ìse h vor d er er mest og mindst støj o g b r ug e d et t e som arg u men t erende f ak tor i f or m g ivningen .

25


So u nd mo d e l l en s formsp rog ses i by gnigens ud fo r mning . D er er arb ejd et med lag og f or s k e l l i g e overl ap n i n g er som sk aber en d i v e r s i te t i ru ml i g e op l evel se r men også g e ne r e l t fo r b yg n i n g en s u d t ryk. I midten ses s e l ve ma r k ed et . Fra marked et k an man gå ud i fæ l l e skøkken er og l ave m ad. Længest v æ k fr a m arked et er b ol i g ern e - k ollek tiv et. O p b y g ni ng e n af fu n kt i on ern e afspejler arbejdet me d o ve r g a ng en fra p ri vat t i l offentlig.

Skaleret længdesnit (original størrelse 1:200)

26


27


28


29


HÆNGSLET -

OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE

Hæ ng s l e t

og

d et s

arki t ektoniske

potentiale

ud f o r s k e r f ors t åel sen fo r o b j ekt er og ov er sættelsen f r a a b s tr a k t t i l ko n kret arki t ekt ur .

M e d ud g a ngsp u n kt i val g t e h ænglser ov er sættes d e ti l e n ab st rakt mo d el , so m skal f unger e som f o r m g i v e nd e akt ø r. Ved en o verl ejr ing på et specif kt s i te , s k e r d er et ru mli g t an slag, og uf or udsete f o r m e r , r um, o verg an g e o g åb n i nger opstår og bliv er g r und l a g fo r d es i g n et af en b yg ning.

Si te : Z -H O U SE A arh u s Ø Vej l e d e r : M e t t e Wol f 2 semester Abstrakt model

30


Overlejring af tegning af hængslet på site. 31

Model i 1:50 af første udkast


Hündtegning af første udkast til rumligt anslag. (original tegning 1:50)

HĂĽndtegning af endelig fortolkning af overlejring. (original tegning 1:50) 32


Fortolkningen af hĂŚngslet og overlejringen pĂĽ sitet blev til et galleri ved ankomsten til sitet. Rammerne og de geometriske gange leder ĂŠn rundt i galleriet og giver forskellige rumoplevelser og oplevelser af sitet.

Endelig model i 1:50 33


34


3D model

35


SKRIVEBORD -

GRUNDFORLØB SDE

Efte r b a chel o ren val g t e j eg at tage gr undf or løbet s o m mø b e l sn ed ker p å Syd d an sk Er hv er v sskole. H er f i k je g p r a k t i s k erfari n g o g fi k mater ialet mellem hæ nd e r ne .

F o r l ø b e t s tart ed e med en ski t seringspr oces, her ef ter b l e v d e r b y g g et en mo ck-u p , t egnet en 1:1 teknisk t eg ni ng i Au t o CA D o g t i l si d s t skulle selv e møblet b y g g e s he l t fra b u n d en .

M i t m å l v a r at d esi g n e et skri vebor d som både v ar p r a k ti s k men o g så vi s u elt eleg ant.

36


Mock up i pap i 1:1

37


6 16 108

6 56

30

16

6

10 4

70

Detalje 1

83

40

° Detalje 2

610

650

10

6

76

161,5 6

6

78,5

26

12 5 12

429

6 16 6

3 3

20 14

14 20

6 1,5 6

6

13,3

349,1

283,1

7

10

10

B

Detalje 3 - 2:1

160

40

192

45°

1010

75

322 119

1,5 6

160

600

34

98,5

7

758

20

27 7

21

A

26

19

A B

25

40 93

6

1:6

7

25

24

Der findes deltegninger og beskrivelser til alle emner i møblet.

Detalje 2 - 2:1

Detalje 3

6

Skrivebord - munus Eg Korpus laves i 16 mm MDF med massive kantlister og finér.Bordpladens sider og bagkant har en 16 mm kantliste, for efterfølgende at kunne lave en ramme bagtil. Se deltegninger og rapport for flere detaljer. I bundpladen fræses hul til et stykke massivt træ (inden den fineres), hvor der senere skal fræses hul til udgang til ledninger, som kommer til at passe med slidsen som laves i de bagerste ben. Bordplade, bundplade og sider i korpus samles med lamello 10 i en gehringssamling.Bagbeklædning samles til sider, bordplade og bundplade med lamello 10. Mellemsider laves i 12 mm MDF med massive kantlister og finér. Mellemsiderne samles med bordplade, bundplade (og bagbeklædning) med lamello 10. Skuffens greb formspændes af finér i en form lavet i MDF på CNC-fræseren.Fineren udvælges så det ligner et stykke træ. Skuffernes forstykke fineres, så det passer til fineren fra de formspændte greb. Skuffernes sider, forstykke og bagstykke laves af massivt eg og samles med fordækte sinker udført som håndarbejde.Se deltegninger for detaljer. I skuffernes forstykker fræses der ud så det formspændte greb kan indsættes. I skufferne fræses en fals til der kan indsættes en fineret bundplade på 4 mm i skuffen. Lågerne i bordpladen laves i 16 mm MDF med massive kantlister og finér. De påsættes bagrammen med kanthængsler. Understellet laves i massivt eg. Sargen samles i benene med tap og slids med styretap. Se deltegninger for flere detaljer. I de bagerste ben fræses en slids til at kunne ledninger i. I benenes ende laves en fas på 45 grader. Der indsættes stopklodser til skufferne i 6 mm krydsfinér. Alle skarpe kanter brækkes. Hele møblet behandlles med sæbe.

10

78,5

98,5

Detalje 1 - 2:1

4 6

576

464

3 159,5

20

14

20

5 7 16 7 5

3 12

1

520

20

1300

942 147,5

6 1,5 6 1268

147,5

12

269

Skrivebord - munus Oktober 2015

Rikke Langkjær SDE

M 1:1 - 1:10 - 2:1 Grundforløb 2

Teknisk tegning (skaleret - original størrelse 1:1) 38


FÌrdigt møbel 39


40

Portfolio Rikke Langkjær  

Aarhus School of Architecture