Page 1

Danmark skrotter  kvalitetskontrol Danmark  kontrollerer  en  meget  lille  del  af  den  mængde  elektro-­ nisk  skrot,  som  bliver  sendt  ud  af  landet.  Det  kritiserer  politike-­ re  og  eksperter,  som  mener,  at  Danmark  ikke  lever  op  til  EU-­lov-­ givningen. relsen  burde  føre  mere  kontrol  end  de   24  dage,  der  var  kontrol  i  2010.       »Det   er   meget   kritisabelt,   at   der   er   så   få   stikprøvekontroller.   Greenpeace   Nikolaj  Albrectsen har   været   i   Afrika,   hvor   vi   har   fundet   Rikke  Gredsted  Seidenfaden elektronik   på   afrikanske   lossepladser   blandt   andet   fra   Danske   Bank.   Og   der   KNAP   MED   KONTROL.   Én   ud   kan  vi  se,  at  udstyret  kommer  fra  Dan-­‐ af   1000.   Så   få   containere   åbner   mark.  Så  vi  ved,  at  denne  transport  ek-­‐ de   danske   myndigheder   og   un-­‐ sisterer,«  siger  Erik  Albertsen,  Kampag-­‐ dersøger,   om   Danmark   sender   nemedarbejder  i  kemi  fra  Greenpeace. ubrugeligt   elektronik   til   ulan-­‐ dene.   God  nok  kontrol       Det   viser   en   undersøgelse,   Hos   Miljøstyrelsen   er   man   tværtimod   som   vi   har   foretaget   i   de   dan-­‐ tilfredse  med  mængden  af  kontrol.  Den   ske   havne.   Danmark   har   ellers   skal  ikke  øges.  Maria  Lauesen  fra  Miljø-­‐ et  ansvar  for,  at  der  ikke  havner   •–›”‡Ž•‡‡‡”ǡƒ–†‡”‡”ϐŽ‡”‡ƒ•’‡–‡” gammelt   og   ubrugeligt   elektro-­‐ ud   over   de   fysiske   kontroller.   Hun   ar-­‐ nik  i  de  fattigste  lande  i  verden.   bejder  også  meget  med  information  og   Men  når  kun  en  promille  af  næ-­‐ vejledning.   Alligevel   fortæller   hun   om,   sten   200.000   containere   kon-­‐ at   eksportørerne   bliver   mødt   med   bø-­‐ trolleres,   har   myndighederne   der,  når  de  overskrider.  Hvis  en  contai-­‐ intet   overblik   over,   hvad   der   ‡”‡”Ž§••‡–‡†ƒơƒŽ†‘‰’¤˜‡Œ‘† bliver   sendt   væk   fra   de   danske   et  ikke-­‐OECD-­‐land,  skal  der  betales: grænser.   Og   den   går   ikke.   EU-­‐ »Det  koster  20.000  kroner  og   derefter   lovgivningen   fastslår   nemlig,   3.000  kroner  pr.  ton,  der  bliver  fragtet,«   at   OECD-­‐lande   ikke   må   sende   forklarer  Maria  Laursen. elektronisk   skrot   til   ulande.   Og         Hun   deltager   selv   i   kontrollerne   og   på  trods  af  det  havner  skrottet  i   fortæller,   at   hun   jævnŽ‹‰– ϐ‹†‡” ‘˜‡”-­‐ mange   tilfælde   på   lossepladser   trædelser.  Alligevel  mener  hun  ikke,  at   og  ødelægger  miljøet,  mens  gif-­‐ der  skal  mere  kontrol  til. tige  dampe  fra  tungmetaller  gør        »Man  kan  altid  gøre  det  bedre.  Det  be-­‐ befolkningen  syge.  Og  Danmark   stræber  vi  os  også  på  hele  tiden.  Gene-­‐ fralægger  sig  ansvaret.   341  dage  uden  kontrol   En   undersøgelse   af   den   danske   kontrol  viser  altså,  at  der  er  be-­‐ grænset  kontrol  i  de  danske  hav-­‐ ne.   Som   overordnet   myndighed   skal  Miljøstyrelsen  i  samarbejde   med   SKAT,   Politiet   og   miljøeks-­‐ perter   udføre   stikprøvekontrol-­‐ ler  ved  grænserne,  men  kun  171   ƒơƒŽ†•–”ƒ•’‘”–‡” „Ž‡˜ ¤„‡– i   2010.   Det   blev   fordelt   på   24   kontroldage,  hvilket  gav  ekspor-­‐ tørerne   fri   leg   i   de   resterende   341  dage.      Når  der  bliver  ført  kontrol,  viser   razziaens   resultater,   at   ekspor-­‐ tørerne   snyder.   I   en   stor   aktion   i  efteråret  2010  var  der  lovbrud   ‹ Š˜‡” –”‡†Œ‡ ƒơƒŽ†•–”ƒ•’‘”–‡”Ǥ Alligevel   holder   Miljøstyrelsen   sig   til   omkring   20-­‐24   kontrol-­‐ dage  hvert  år.        Ved  hver  grænse  eller  havn  har   kommunerne   ansvaret   for   det   daglige   tilsyn.   Men   undersøgel-­‐ sen  bekræfter,  at  der  heller  ikke   her   er   stor   overvågning   med   containerne,   og   den   minimale   kontrol   bliver   stærkt   kritiseret.   Greenpeace   mener,   at   Miljøsty-­‐

”‡Ž–‡”†‡–˜‘”‡•„‹ŽŽ‡†‡ǡƒ–†‡ϐŽ‡•–‡˜‹”-­‐ somheder er  blevet  bedre  til  at  udfylde   deres  anmeldelser  og  til  at  have  orden   i  papirerne.  Men  der  vil  altid  være  virk-­‐ somheder   og   folk,   der   ikke   følger   reg-­‐ lerne.  Det  kan  mere  kontrol  ikke  ændre   på,«  siger  Maria  Lauesen.   Uenighed  om  kontroller Hos  Greenpeace  har  man  tidligere  fun-­‐ †‡– §”•• ‘‰ ƒ•‡ „ƒ• ƒϐŽƒ‰– computere   på   lossepladser   i   Ghana.   Ifølge   EU-­‐lovgivningen   er   det   ulovligt,  

ĞƚĞƌŵĞŐĞƚŬƌŝƟƐĂďĞůƚ͕ĂƚĚĞƌ ĞƌƐĊĨĊƐƟŬƉƌƆǀĞƌ͘ 

ƌŝŬůďĞƌƚƐĞŶ͕'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞ

når el-­‐skrot   ender   på   lossepladserne   i   ulandene.  Og  de  er  ikke  de  eneste,  som   har   sporet   computere,   som   har   taget   rejsen  fra  Danmark,  ned  gennem  Euro-­‐ pa   og   ender   op   på   en   afrikansk   losse-­‐ plads.         Og   det   er   Per   Clausen   fra   Enhedsli-­‐ sten  enig  i.  Han  mener  ikke,  at  man  i  de   danske  kommuner  og  hos  SKAT  er  gode   nok   til   at   kontrollere,   hvad   der   bliver   sendt  ud  af  landet. ǽ‹Šƒ”‘‰Ž‡ϐ‹‡”‡‰Ž‡”‘ǡƒ–˜‹‹‡ må   eksportere   elektronisk   skrot   til  

ulande. Alligevel  får  vi  gentagen-­‐ de  gange  at  vide,  at  det  er  noget,   der  sker.  Derfor  bliver  vi  nødt  til   at  handle  på  det,«  siger  han.        Ifølge  både  Erik  Albertsen  og   Per  Clausen  har  Danmark  været   for   dårlige   til   at   implementere   EU-­‐lovgivningen   i   de   danske   regler.  Og  de  ser  det  so  en  del  af   årsagen  til,  at  Danmark  ikke  har   større  overblik  over  det  elektro-­‐ niske   skrot,   som   sendes   ud   af   landet.        »I  Danmark  har  man  ikke  væ-­‐ ret  god  nok  til  at  implementere   EU-­‐direktiverne,   så   der   kunne   man   begynde,   hvis   man   gerne   vil   øge   kontrollen   af   eksporten   af  skrot.«        Og  den  bedre  implementering   drejer   sig   om,   at   man   fra   EU   •–‹ŽŽ‡” ”ƒ˜ –‹Žǡ Š˜‘”†ƒ ƒơƒŽ†‡– håndteres   på   den   rigtige   måde.   Det  er  indskrevet  i  Weee-­‐direk-­‐ tivet   fra   1997.   Det   står   for   Wa-­‐ ste   of   Electronic   and   Electrical   Equipment.   I   denne   aftale   har   EU-­‐landene   skrevet   under   på,   at  de  skal  blive  bedre  til  selv  at   genanvende   elektronisk   skrot,   og   skal   det   skrottes,   skal   det   helst  gøres  i  hjemlandet.  

Kontrol baseret  på  tillid Kommunerne  er  også  med  til  at   lave   kontrol   af   el-­‐skrotten.   En   kontrol   som   blandt   andet   fore-­‐ går   i   havnene,   hvor   containere   bliver  tjekket,  om  de  indeholder   elektronik,  som  ikke  virker.  Hav-­‐ nekommuner   har   den   daglige   kontrol   og   ansvaret   for,   at   det   rigtige  bliver  sendt  af  sted.      Undersøgelsen  viser,  at  det  er   de   færreste   kommuner,   der   ud-­‐ fører  kontrol.  I  Århus,  Aalborg  og   Esbjerg   blev   der   i   2010   samlet   set  kun  åbnet  syv  containere.         Inderhavnen   i   København   er   derimod  det  sted,  der  bliver  un-­‐ dersøgt   mest   i   Danmark.   Deres   tjek   af   skroteksporten   er   base-­‐ ret  på  tillid.  Det  fungerer  sådan,   at   Københavns   Kommune   har   et   system,   hvor   eksportørerne   kontakter   kommunen   og   vil   have  deres  container  undersøgt,   inden  den  forlader  København.        70  gange  var  Center  for  Miljø   ude   og   vejlede   eksportørerne   sidste   år,   men   lige   så   mange   gange   godkendte   de   eksportø-­‐ ren   fra   skrivebordet.   For   syste-­‐ met  handler  i  høj  grad  om  tillid.   Det   forklarer   Søren   Jensen   fra   Center  for  Miljø.      »Vi  er  blevet  klar  over,  at  i  det   her  miljø  omkring  eksport  er  der   rigtig   mange,   der   snakker   sam-­‐ men.  Det  giver  jo  os  den  fordel,   at  hvis  vi  gerne  vil  kontrollere  så   meget   som   muligt,   så   er   det   en   fordel   for   os,   at   det   bliver   gjort   attraktivt  for  eksportørerne  selv   at  kontakte  os,  når  de  gerne  vil   eksportere   en   container,«   siger   Søren  Jensen.      Der  er  dog  en  stor  ulempe  ved   systemet.  Ved  at  besøge  ekspor-­‐ tøren   på   forhånd,   sikrer   kom-­‐ munen   ikke,   hvad   containeren   reelt  bliver  fyldt  med.  Og  dét  er   et  problem,  erkender  Søren  Jen-­‐ sen:

SAGEN KORT I   2006 ǀŝƐƚĞ ĂŶtĂƚĐŚ͕ Ăƚ ĚĂŶƐŬ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ ŚĂǀŶĞƌ ƉĊ ĂĨƌŝŬĂŶƐŬĞ ůŽƐƐĞƉůĂĚƐĞƌ ŽŐ Ğƌ ŵŝůũƆƐŬĂĚĞůŝŐĞ ƐŽŵ ĨĂƌůŝŐƚ ĂīĂůĚ͘ ĞƌĨŽƌ ŝŶĚƐŬčƌƉĞĚĞ DŝůũƆͲ ƐƚLJƌĞůƐĞŶŝ2006͕ĂƚŬŽŶƚƌŽůůĞŶ ƐŬƵůůĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞƐ͘ ĂŶŵĂƌŬ ŵĊ ŝŬŬĞ ĞŬƐƉŽƌƚĞƌĞ ĨĂƌůŝŐƚ ĂīĂůĚ Ɵů ŝŬŬĞͲKͲ ůĂŶĚĞ ŝ ŚĞŶŚŽůĚ Ɵů ĂƐĞůͲ ŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞŶ͘ ĞƌĨŽƌ ƐŬĂů ĂŶŵĂƌŬ ƐƆƌŐĞ ĨŽƌ͕ĂƚĚĂŶƐŬĞůͲƐŬƌŽƚĨƵŶŐĞƌĞƌ͕ ŶĊƌ ĚĞƚ ďůŝǀĞƌ ĞŬƐƉŽƌƚĞƌĞƚ ŽŐ ƉĂŬŬĞƚŽƌĚĞŶƚůŝŐƚ͘ Københavns  Kommune  har  under  et  tjek  i  Frihavnen   i  København  sendt  nogle  eksportører  tilbage,  for  at   tjekke  om  deres  skrot  virker.   Privatfoto:  Center  for  Miljø,  Københavns  Kommune

^<d͕ DŝůũƆƐƚLJƌĞůƐĞŶ͕ WŽůŝƟĞƚ ŽŐ ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĞ ĨƆƌĞƌ ƟůƐLJŶ ŵĞĚĞŬƐƉŽƌƚƆƌĞƌ͘

Sådan kan  det  se  ud,  når  eks-­ portører  sender  elektronik  ud  af   landet.   Privatfoto:  Center  for  Miljø,  Kø-­ benhavns  Kommune      »Hvis  folk  vil  snyde,  kan  de  altid  snyde.   Lige   så   snart   vi   vender   ryggen   til,   kan   de  jo  gøre  noget  andet,  end  de  har  lovet.   Det  har  vi  så  ikke  den  store  chance  for   at  tjekke,  så  skulle  vi  til  at  udtage  nogle   af  containerne  til  stikprøve  oppe  i  Fri-­‐ havnen  igen,  efter  vi  har  været  inde  og   kigge  en  gang,  og  det  har  vi  ikke  vurde-­‐ ret,  er  der,  hvor  vi  vil  bruge  vores  res-­‐ sourcer,«  siger  Søren  Jensen.      Men  selvom  Københavns  Kommune  er   dem,  der  laver  mest  kontrol,  er  koncep-­‐ tet  kritisabelt.  Det  mener  Miljøordfører   hos  Konservative,  Tage  Leegaard:      »Et  system,  der  bygger  på  tillid,  sva-­‐ rer   her   til,   at   man   altid   forventer,   at   slagteren   altid   leverer   kød   i   topklasse,   selvom   man   aldrig   tjekkede   ham.   Det   har  jo  vist  sig  i  et  par  situationer  ikke  at   være  tilfældet  de  sidste  par  år.  Tillid  er   simpelthen   ikke   nok   på   områder,   hvor   der   er   en   fortjeneste   i   at   bryde   denne   tillid,  som  det  er  tilfældet  med  eksport   af  el-­‐skrot,«  siger  Tage  Leegaard.      Søren  Jensen  forklarer  dog,  at  det  kan   være   rigtig   svært   at   opsøge   eksportø-­‐ rerne,   fordi   det   kan   være   alt   fra   store   ϐ‹”ƒ‡”–‹Ž‡‡Ž–‡ƒˆ”‹ƒ‡”‡ǡ†‡”•ƒ-­‐ Ž‡”•ƒ‡‹ϐŽ‡”‡¤‡†‡”ˆ‘”ƒ–•‡-­‐ de   hjem   til   familien.   Han   synes   derfor,   at  Københavns  Kommune  kæmper  godt  

med de  ressourcer,  de  har:      »Jeg  synes  vi  får  rigtig  meget  ud  af   det   nu,   med   den   indsats   vi   rent   fak-­‐ tisk  yder,  at  folk  selv  ringer  ind  –  så  er   vi  nået  langt.  Men  jeg  tror  også  at  hvis   vi  øgede  vores  indsats  lidt,  så  ville  vi   kunne  få  endnu  mere  ud  af  det.  Så  ja,   der   er   plads   til   forbedringer,«   siger   Søren  Jensen.      Miljøstyrelsen  forventer  ikke  at  øge   antallet  af  kontroldage  i  2011. Det   har   ikke   været   muligt   at   få   en   kommentar  fra  en  eksportør.

SKROT FORURENER ZŝƐŝŬŽĞŶ ǀĞĚ Ăƚ ƐĞŶĚĞ ĞůͲƐŬƌŽƚ ŵŽĚ ƵͲůĂŶĚĞ Ğƌ͕ Ăƚ ĚĞ ĞŶĚĞƌ ƐŽŵ ƐƚŽƌĞ ƐŬƌŽƚďƵŶŬĞƌ͕ ŚǀŽƌ ĚĞƌ ŝŬŬĞ Ğƌ ƌĞĚƐŬĂďĞƌ Ɵů Ăƚ ďĞĂƌďĞũĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƚ͘ Ğƚ ďůŝǀĞƌ ĚĞƌĨŽƌ Ɵů ĨĂƌůŝŐƚ ĂīĂůĚ ŽŐ ŬĂŶ ĂĨŐŝǀĞ ŐŝŌŝŐĞ ĚĂŵƉĞ͘

nialb0@student.sdu.dk risei09@student.sdu.dk

UNDERSØGELSE AF  KONTROL ĞŶ ĚĂŶƐŬĞ ŬŽŶƚƌŽů ďĞƐƚŽĚ ŝ ϮϬϭϬ ĂĨ Ϯϰ ŬŽŶƚƌŽůĚĂŐĞ ŽŐ ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĞƐ ĚĂŐůŝŐĞƟůƐLJŶŐĂǀŽŵŬƌŝŶŐϭϱϬĊďŶĞĚĞ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌĞ͘ hŶĚĞƌĚĞϮϰŬŽŶƚƌŽůĚĂŐĞĞƌĚĞƌĨƵŶĚĞƚ ŽǀĞƌƚƌčĚĞůƐĞƌ ŝ ŶčƐƚĞŶ ŚǀĞƌ ƚƌĞĚũĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ / ϮϬϬϵ ďůĞǀ ĚĞƌ ĞŬƐƉŽƌƚĞƌĞƚ ϭϴϲ͘ϬϬϬ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌĞƵĚĂĨĂŶŵĂƌŬ͘ ^<d͕ DŝůũƆƐƚLJƌĞůƐĞŶ͕ WŽůŝƟĞƚ ŽŐ ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĞ ĂĬŽůĚƚĞ ƐĂŵŵĞŶ Ϯϭ ŬŽŶƚƌŽůĚĂŐĞŝϮϬϬϵ͘ Ğ ĊďŶĞĚĞ͕ ŚǀĂĚ ĚĞƌ ƐǀĂƌĞƌ Ɵů Ϭ͕ϵ ƉƌŽŵŝůůĞ ĂĨ ĚĞ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌĞ ŽŐ ƵŶĚĞƌƐƆŐƚĞĨŽƌĞůͲƐŬƌŽƚ͘

En politimand  fra  Københavns  politik  er  med  på  en  stikprøve  i  Frihavnen   i  København privatfoto:  Center  for  miljø,  Københavns  Kommune

Undersøgende  

Undersøgende