__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NEXUS no.01

2020


1 7

&

1 8

Rijnmondband

A P R I L

2 0 2 0

Concert in the Park


KA A RT VERKOOP w w w.rijnmondband.nl

De Show- & Ma rchi ng b a nd R i j n mo nd b a nd Schi e d a m z a l o p 17 & 18 a p r i l 2020 e e n j u b i l e um c o nc e r t g eve n i n d e pra cht i g e m o num e nt a l e Ko re nb e urs . S t el j e vo o r; j e z i t o p z o n d agm i d d ag i n j e wo o n k am e r, in h e t h o e k j e van d e b an k . D e z o n n e st ral e n we e rk aat se n o p h et g l as w i j n d at o p t afe l st aat . Je le e st ru st i g d e k ran t e n o p d e a ch t e rgro n d d raai t d e p l at e n sp e l e r een p l aat d i e al l e rl e i so o r t e n mu z i e k b evat . Van J az z t o t h ede n d aagse p o p, van sw i n ge n d e melo d i e ë n t o t e e n ru st i ge b al l ad e . De R i j n m o n d b an d m aak t h e t mo g e l i j k d i t l i ve m e e t e m ake n ! Het c o n c e r t st aat o n d e r l e i d i n g va n d i ri ge n t A n n o A p p e l o.

STA A NP LAATS € 10, 00

ZIT P LAATS ( BE P E RKT ) € 12,50


COLOFON NEXUS

no.01 2020

RIJNMONDBAND - Schiedam Bezoekadres: Van Deventerstraat 34 3113 AL Schiedam

Postadres Postbus 127 3100 AC, Schiedam

Email info@rijnmondband.nl

WhatsApp +31 (0)6 12 63 06 37

Redactie Valerie Osephius

Vormgeving Bram Kool Marvin Schaap

Druk

4

no.01 2020

NEXUS


NAMENS HET BESTUUR

Beste allemaal, Terwijl ik dit schrijf is het een drukte van belang bij de Rijnmondband. Het nieuwe jaar begint goed met een verhuizing. Na 33 jaar zal de Rijnmondband het vertrouwde pand aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam verlaten voor een nieuw onderkomen aan de Van Deventerstraat 34 in Schiedam.

Voor velen van ons na al die jaren een

wederom deelnemen aan het NK in Huizen

vreemd gevoel, maar met al deze inzet zal

en de Rijnmondband 3 heeft drukke dagen

ook deze nieuwe locatie snel thuis gaan

rond begin mei.

voelen. De uitnodiging voor de opening volgt snel. Houd daarvoor de website en

Ook kijken wij als vereniging uit naar de

sociale media in de gaten.

taptoe in Schiedam op 5 mei. De taptoe is weer terug op het Stadserf! Voor

Dit jaar staan er voor alle onderdelen van

zowel muzikanten als Schiedammers een

de vereniging weer prachtige activiteiten

prachtig moment om naar uit te kijken.

op de planning. Op 17 en 18 april geeft de Rijnmondband concerten in de Korenbeurs

We zijn blij dat we wederom een

in Schiedam. Een unieke locatie met

geprinte versie van de Nexus kunnen

een unieke band. Het programma blijft

uitgeven. Als je vanuit verschillende

nog even geheim, maar dat belooft een

hoeken hoor t dat deze periodieke

waar jubileum-spektakel te worden.

uitgave wordt gemist, is het fantastisch

Daarnaast zal er worden gestart met de

als er weer een eerste versie kan

voorbereidingen voor het WMC 2021.

worden gedrukt. We hopen dat jullie

Iedere vier jaar een evenement om naar

ervan genieten en ik wil graag, ook

uit te kijken.

namens alle lezers, de PR commissie bedanken voor hun inzet hiervoor!

Voor alle onderdelen staan er alweer mooie optredens op de planning. De

Groet,

Jeugd Rijnmondband zal bijvoorbeeld

Jorrit Penninga - Secretaris

NEXUS

no.01 2020

5


Nieuwe dirigent RMB Anno Appelo

Mijn naam is Anno Appelo, geboren in 1959 in Oud-Beijerland. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, waarvan de oudste ook professioneel werkzaam is in de muziekwereld. Naast het veelal bezig zijn met muziek, kijk ik in mijn vrije tijd graag naar natuurfilms en sportwedstrijden. Mijn muzikale loopbaan is begonnen

en tevens een semiprofessioneel

bij de plaatselijke muziekvereniging:

harmonieorkest: de Douaneharmonie

‘De Bazuin’ te Oud-Beijerland. Na een

Nederland.

slagwerkopleiding bij deze vereniging studeerde ik de hoofdvakken slagwerk

Daarnaast dirigeerde ik ook diverse

en HaFaBra-directie aan het Rotterdams

slagwerkensembles, waaronder dat van

Conservatorium. Daar behaalde ik de

de muziekvereniging “De Bazuin” in

diploma’s slagwerk docent musicus en

Oud-Beijerland.

uitvoerend musicus in 1983 en 1985 en het praktijkdiploma en het einddiploma

Op dit moment ben ik naast de Rijnmond-

HaFaBra-directie in 1984 en 1986.

band, ook dirigent van brassband ‘Oefening

Tevens nam ik deel aan verschillende

en Uitspanning’. Tevens ben ik regelmatig

dirigentencursussen waaronder die

als gastdirigent werkzaam bij verschillende

voor koordirectie van de Kurt Thomas

andere blaasorkesten. In dat kader nam ik

Stichting te Den Haag en diverse Hafabra

ook met Fanfareorkest Joost Wiersma uit

dirigentencursussen in Trossingen en

Jistrum (Friesland) deel aan het WMC te

tijdens het WMC.

Kerkrade in de eerste divisie in 2009.

Al tijdens mijn studie was ik werkzaam als

Naast het dirigeren ben ik ook

vaste remplacant-slagwerker bij onder

docent slagwerk bij verschillende

andere het Nederlands Balletorkest,

muziekverenigingen en muziekscholen,

de omroeporkesten en het Rotterdams

jurylid slagwerk bij de verschillende

Philharmonisch Orkest.

muziekbonden en examinator/ gecommitteerde bij landelijke

Na verloop van tijd kwam het zwaartepunt

slagwerkexamens en sinds 2019 op

van mijn werkzaamheden meer op

de jurylijst voor HaFaBraconcoursen.

het dirigeren te liggen. Ik dirigeerde

Vanwege mijn brede directie-ervaring -op

onder andere brassband ‘Rijnmond’ te

zowel slagwerk- als orkestgebied, was ik

Rotterdam, brassband Schoonhoven,

ook een aantal jaren bestuurslid van de

Provinciale Brassband Groningen

Bond van Orkestdirigenten.

6

no.01 2020

NEXUS


NIEUWE DIRIGENT

NEXUS

no.01 2020

7


Er werd een reünie-commissie samengesteld, met oud-leden en huidige leden. Iedere maand kwamen we bij elkaar om het

Het jubileum van de Rijnmondband kan uiteraard niet voorbij gaan zonder een reünie. Zeker twee jaar geleden kwam het idee al naar voren. Wat is er leuker dan oudleden uit te nodigen, archiefbeelden te zien en bij te praten over onze mooie club.

een en ander door te spreken en een tijdsplanning te maken en te realiseren. Maar hoe bereik je alle oud-leden? Door

bezochte, gezellige en mooie middag.

oude lijsten door te spitten, te categoriseren

Ook kwam de burgemeester van Schiedam

en dan aan de slag. Er zijn mails verstuurd,

langs. Na een rondleiding te hebben gehad,

een oproep via sociale media geplaatst en

sprak hij de jubilerende Rijnmondband nog

er zijn twee bel-dagen geweest om zo veel

toe in de ontmoetingsruimte.

mogelijk mensen te bereiken. Veel gelachen tijdens de bel-dagen en ook even stil

De wethouder van cultuur van Schiedam

gestaan als we er achter kwamen dat er een

heeft ook de reünie bezocht, evenals de

oud lid helaas was overleden. Al met al zijn

lokale TV, journalisten en een afvaardiging

er meer dan 300 mensen benaderd. Dan

van het museum. Genoeg belangstelling in

komt de dag van de reünie steeds dichterbij.

ieder geval. Oude verhalen werden verteld,

Een interview met de krant met ons oudste

foto’s bekeken, hoe werd een show

oud-lid geregeld, hoe leuk was dat. Ook zijn

gemaakt zo’n dertig jaar gelden, alles

we bij de lokale TV geweest om de laatste

kwam voorbij. Oude maatjes gevonden,

mensen uit Schiedam te bereiken.

herinneringen opgehaald en een optreden van de jarige job kon niet ontbreken.

Alle oude materialen bij elkaar vinden, uniformen uitzoeken, echt aan alles is gedacht.

We willen iedereen die de reünie heeft

Dan is daar de dag, best wel spannend voor

bezocht, nogmaals bedanken voor hun

de commissie, wie komt er wel en wie niet.

komst, want zonder oud-leden kan er geen

De laatste voorbereidingen zijn gedaan en om

reünie georganiseerd worden.

13.00 uur komt de eerste reünist al binnen. Er volgen er nog velen, het was een druk

8

Annette (Reünie-commissielid)

no.01 2020

NEXUS


REÜNIE

DE WEG NAAR DE REÜNIE 90-jaar Rijnmondband

NEXUS

no.01 2020

9


Rijnmondband Schiedam ook in 2019 voor waardevolle pepernoten!

2019, het jaar waarin ik voor het achtste jaar op rij een wederom succesvolle Sinterklaascentrale Rijnmondband heb mogen (bege)leiden. Een initiatief dat we acht jaar geleden zijn begonnen, toen met slechts een paar honderd euro nettoresultaat. Inmiddels levert het de club jaarlijks een

sinterklaasjournaal trouw hebben gevolgd),

flink bedrag op met drie nullen. September

maar gelukkig hadden daar een handje vol

is zo’n beetje elk jaar het startpunt; dan

vrijwilligers ook weer veel zin in!

gaat de agenda open voor reserveringen en worden de leden gevraagd wie er

Naast de gebruikelijke huisbezoeken en

dit jaar aan boord van de stoomboot

een school in Den Haag, die we inmiddels

stappen. Achteraf bleek het dit jaar een

voor het derde jaar op rij mochten

stoomtrein te zijn (voor degenen die het

bezoeken, hadden we dit jaar nog iets

10

2020 no.01

NEXUS


SINTERKLAASCENTRALE

nieuws in het aanbod. Een complete

Lieve mensen, DAT is de magie van

dansinstructie film voor scholen die we

ons kinderfeest! En de allermooiste

mochten helpen met een verrassing voor

waardering die je op dat moment voor je

de Sint. Met als extraatje een live-bezoek

vrijwilligerswerk kunt krijgen!

van de danspieten aan de scholen om gezamenlijk met de kinderen te oefenen.

Maar natuurlijk heeft het de Rijnmondband

“Hé, jij bent toch die Piet van het filmpje??

ook dit jaar waardevolle pepernoten (lees

Ik heb jou gezien!” Super tof! Drie

€€) opgebracht. Met trots mag ik vertellen

basisscholen hebben we hiermee kunnen

dat we dit jaar het op een na hoogste

verblijden en wat was het een cadeautje

nettoresultaat hebben behaald van de

voor ons om keer op keer te zien hoeveel

afgelopen acht jaar sinterklaascentrale.

kinderen (en leerkrachten!) we met ons filmpje in beweging hebben gekregen!

Via deze weg wil ik nogmaals alle toppers bedanken die bijgedragen hebben aan

Weet je wát pas magie van het feest is?

dit TOP-resultaat! Alle danspieten,

Een meisje dat voor het derde jaar op

voorleespieten, sinterklazen, schminker

rij met smart op je zit te wachten, op

en toppers van de maar liefst achttien

school. Met een heel klein, verfrommeld

huisbezoeken dit jaar, BEDANKT!

briefje in haar handen wat eruit zag

Dank ook aan onze trouwe en nieuwe

alsof ze daar al sinds haar boterham

klanten waar we welkom waren om het

‘s ochtends thuis mee in haar handen

feest met hen mee te vieren.

had gezeten en die dan in je oor fluistert met het meest lieve maar zenuwachtige

Glitterpiet, alias Regelpiet, is trots!

stemmetje dat je ooit gehoord hebt: “Glitterpiet, mag ik je handtekening?”

NEXUS

no.01 2020

Mélinda Offerman (trompetiste)

11


NK Jeugd in Huizen op 29 juni 2019

Eindelijk was het zover, zaterdag 29 juni 2019. We gaan naar Huizen. Er is al weken gerepeteerd op de show

richting kleedkamers. Doordat de bus

door de leden van de Jeugd Rijnmond-

iets verder weg stond, duurde het even

band, om de puntjes op de wel bekende

voordat alle spullen ook daar waren. De

i te zetten. Met de repetities was het

leerlingen zouden als eerste het veld op

warm, op de zondagmiddagen, maar de

gaan om 10.45 uur, dus snel omkleden en

JRB-ers waren gemotiveerd om goed

wat inspelen. De JRB-ers hadden nog tot

voor de dag te komen op het NK. Ook de

13.00 uur de tijd en gingen met zijn allen

leerlingen hebben hard gerepeteerd. Het

naar de tribune om de leerlingen aan te

muziekstuk uit het hoofd leren en dan

moedigen. De tribune liep al aardig vol en

nog lopen erop, het valt allemaal niet

er zaten veel ouders.

mee. Spannend is het voor iedereen. Ja hoor, de leerlingen worden aangekonOm half 9 in de ochtend stappen we in de

digd voor hun optreden. Anouk begeleid-

bus en we hebben er allemaal zin in. Zelfs

de de groep leerlingen het hele parcours.

Michiel (de dirigent) is mee, super leuk. De

De zenuwen waren van de koppies af

kinderen zingen uit volle borst de hele reis.

te lezen. Maar wat deden ze het goed,

Als ze nog maar puf hebben straks‌

zelfs de Engelse counter ging goed, wat een hoop applaus betekende vanaf de

Aangekomen in Huizen zijn de polsband-

tribune. Het blijft moeilijk alles tege-

jes opgehaald en omgedaan en gaan we

lijk te doen, spelen en lopen, maar de

12

no.01 2020

NEXUS


HOOGTEPUNTEN 2019

leerlingen hebben zich er goed doorheen

korps had ervoor gekozen alleen het

gespeeld. Onder luid applaus gingen de

band T-shir t aan te doen op eigen broek.

leerlingen van het veld af en moe, maar

Er zou ook niet worden gespeeld, goede

tevreden kregen ze van de organisatie

regeling van de organisatie gezien de

drinken en ook de begeleiders gaven

warmte op het veld. De uitslagen wer-

extra water. Nu was het wachten tot de

den voorgelezen. De leerlingen kwamen

grote finale om 16.00 uur.

uit in de Kidsklasse en behaalden een score van 57,19. Voor een eerste keer

De JRB ging rond half 1 richting de

hebben ze het goed gedaan. Omdat ze

kleedkamers, de haren van de meiden

de enige zijn die in deze klasse uitge-

werden ingevlochten en het uniform

komen waren, waren ze automatisch

kon aan. Even inspelen in de toegewe-

eerste en kregen ook de kampioens-vlag

zen zaal door de organisatie en toen

uitgereikt. Voor alle kinderen was er ook

met stille trom naar het veld. Om kwar t

een medaille. Na het uitreiken van de

over twee zouden ze aan de beur t zijn.

prijzen op de mars, was het de beur t aan

De ladyspeaker kondigde de JRB aan en

de prijzen op de show. Met een mooie

onder luid applaus begonnen ze aan de

score van 69,88 punten behaalden de

opmars. Ook bij de JRB-ers kon je de

JRB een 6e plek. Ook voor de JRB-ers is

spanning zien. Het klonk: Youri star t

er een medaille. Tevreden met het resul-

show! Wat een energie straalde de JRB

taat konden we het veld af.

uit, goed gespeeld en een goede show neergezet. De drumbreak kreeg een

Door de organisatie werd nog een barbe-

groot applaus vanaf de tribune, het

cue aangeboden met muziek van een DJ.

blijf t ook een tof gezicht, Jenaro boven

We hebben nog met zijn allen gegeten

iedereen uit en dan spelen. Het laatste

en rond half zes begonnen we aan de

nummer klonk en toen de slagwerkers

terugreis.

met de stokken de lucht in gingen begon de gehele tribune mee te klappen. Wat

Dank gaat uit naar de goede organisatie,

een gaaf gehoor was dat, super. Na de

alles was goed geregeld en verzorgd.

laatste noot klonk dan ook een welverdiend applaus. Na de afmars was er ook

Onze felicitaties gaan naar alle deelne-

voor de JRB-ers drinken vanuit de orga-

mende korpsen en in het bijzonder naar

nisatie, keurig geregeld. Nu maar weer

Jong Pasveer uit Leeuwarden op show en

afwachten tot de grote finale.

naar Jong K&G uit Leiden op mars. Van har te gefeliciteerd met jullie 1e plaats.

Vanwege de warmte had de organisatie

Het was een geweldige dag en ik kan al-

besloten dat alleen de tamboer-maitres

leen maar zeggen dat ik waanzinnig trots

in uniform het veld op hoefden, de

ben op deze groep.

korpsen mochten zelf bepalen wat de rest van de leden aan had. Bijna elk

NEXUS

no.01 2020

Annette

13


Première

Donderdagavond, 18.00 uur: op naar Dendermonde. Hier presenteren wij onze nieuwe show tijdens de start van Denderende Donderdag. Na een kleine busreis stapten we met

Maar na de eerste paar maten heb je

veel zin de bus uit. Wellicht waren het

dat ook weer door. Het publiek reageer t

de zenuwen waardoor iedereen toch iets

enthousiast. Er wordt hier en daar zelf

drukker was dan normaal. Een première

meegeklapt en bewogen. Na de laatste

is dan ook altijd wel een beetje span-

noot klonk er een toch wel luid applaus

nend. Veel tijd om daarover na te denken

en hier en daar een ‘bravo!’. Ik denk dat

was er niet. We hadden tien minuten om

we voor de eerste keer wel tevreden mo-

ons om te kleden en klaar te staan voor

gen zijn, ookal zijn we dat zelden, noem

de bandpresentatie. Onder begeleiding

het kritisch. Nog een kor te finale en we

van onze muziek presenteerde ieder

kunnen weer terug de bus in. Zondag

korps zich op het veld, wat overigens

nieuwe ronde, nieuwe kansen.

goed vol zat met publiek! Het taptoeterrein was verre van ideaal, maar dat

Zondagochtend, 09:30 uur: er staat een

mocht de pret niet drukken.

leuk optreden op het programma. Blow! Festival in Kerkrade. Georganiseerd door

Na de bandpresentatie hadden we nog

het WMC, maar dit keer gelukkig zonder

een paar minuutjes voordat Damiën het

al die spanning. Na aankomst wordt ons

teken tot opstellen gaf. Daar gaan we

eerst een lunch aangeboden en is er nog

dan… Het begin is altijd wat onwennig,

tijd om van het zonnetje te genieten.

iedereen in uniform, wie is nou wie?

Na een klein uur tje is het tijd om om

14

no.01 2020

NEXUS


HOOGTEPUNTEN 2019

te kleden, in te spelen en op te stellen

Een taptoe zonder finale is ook wel

voor de streetparade. We ver trekken

eens leuk. Gelijk omkleden, nog even

met Emblem of the Braves, die er gelijk

luisteren naar de andere korpsen en

lekker op zit. We hebben er zin in! Zodra

direct de bus in. Nog een kor te stop bij

we de eerste bocht doorkomen staat het

de Burger King en door naar huis. Het

aan beide kanten vol met publiek, dit

was een lange maar geslaagde dag met

geef t toch wel een extra energieboost.

veel enthousiast publiek. Dat zijn toch

Veel applaus en geroep vanaf de zijkant,

de mooiste optredens.

daar kan ik wel van genieten. Na een kor t rondje mars kwamen we weer aan

Aankomend weekend beginnen we de

bij de omkleedruimte waar tevens het

vakantie met de jaarlijkse barbecue en

taptoeterrein was. Als het laatste korps

zijn in september weer terug voor het

binnenkomt, is het tijd om op te stellen,

naseizoen.

wij zijn als eerst aan de beur t. Ook hier reageer t het publiek enthousiast op de

Er staan nog wat mooie optredens op het

nieuwe show. Vooral het laatste deel

programma! Benieuwd naar onze nieuwe

wordt goed ontvangen. Ook leuk om het

show? Kijk dan even in de agenda wan-

publiek zo dicht op het veld te hebben

neer we in de buur t zijn!

staan. Het gevoel is vandaag toch beter dan donderdag.

NEXUS

no.01 2020

Valerie Osephius

15


RMB3

Op Steijf Op zaterdag 2 november nam Rijnmondband 3 deel aan het Stichting Eiland IJsselmonde Festival in Ridderkerk.

arrangement met verschillende nummers uit de film The Sound of Music. Het tweede stuk was een medley van de populaire Nederlandse band Doe Maar. Het

Ieder jaar wordt dit festival gehouden

orkest swingde er vrolijk op los en muzikaal

op de eerste zaterdag van november

klonk het allemaal prima! We zijn benieuwd

om orkesten uit de regio de kans te

naar de beoordeling.

geven kennis met elkaar te maken. Ieder orkest krijgt 30 minuten de tijd om

Onder het mom van ‘Je moet de mensen

een inspeelstuk, twee door de jury te

altijd iets herkenbaars meegeven’, was het

beoordelen stukken en een afsluitstuk

afsluitwerk een medley van The Eagles. Met

ten gehore te brengen. Voor de RMB3

nummers als Heartache Tonight, Desperado

een mooie gelegenheid om te kijken

en natuurlijk Hotel California zorgde de

waar ze muzikaal gezien staan.

RMB3 voor een leuke afsluiter!

Onder leiding van dirigent Michiel de Boer

Na het optreden was er nog tijd voor een

speelden ze in met Jupiter Hymne van de

drankje en wat gezelligheid voordat het

film The Planets. Na een korte introductie

tijd was om de juryrapporten op te halen.

en wat weetjes over de muziek die

Patrick nam dankbaar de rapporten in

gespeeld werd, was het tijd voor het eerste

ontvangst en werd gevraagd volgend jaar

stuk: Sound of Music. Een leuk en vlot

weer mee te doen. Voor beide nummers kreeg de RMB3 een mooie acht van de jury. Prima cijfers waar we zeker tevreden over mogen zijn! Ook staan er nog tips en verbeterpunten in waar de komende tijd aan gewerkt zal worden. De hele dag is live uitgezonden op Facebook. Mocht je het gemist hebben en nieuwsgierig geworden zijn naar het optreden van RMB3, alle stukken zijn terug te luisteren op de Facebookpagina van Steijf.

16

no.01 2020

NEXUS


HOOGTEPUNTEN 2019

NEXUS

no.01 2020

17


t naar nieuw clubgebouw

Binnenkort zal de Show- & Marchingband Rijnmondband uit Schiedam bouw aan de Lange Nieuwstraat verlaten. Gelukkig is er op tijd een e gevonden waar de vereniging enthousiast kan doorgaan met

Postadres Postbus 127 3100 AC Schiedam Bezoekadres Lange Nieuwstraat 183 3111 AJ Schiedam +31 (0)6 12 63 06 37 info@rijnmondband.nl

n 30 jaar is het moment aangebroken om de sleutels van het ntale Blauwhuis te overhandigen aan de projectontwikkelaar van het wartier. Het Blauwhuiskwartier is een nieuw plan voor woningbouw nge Nieuwstraat en de Nieuwe Haven in het historische centrum van et clubgebouw van de Schiedamse topmuzikanten is onderdeel van dit niging is daar enkele jaren geleden van op de hoogte gesteld en heeft et behulp van de Gemeente Schiedam, eind vorig jaar een geschikte ie gevonden.

Jubilerende Rijnmondband verhuist naar nieuw clubgebouw

SCHIEDAM – Binnenkort zal de Show- & Marchingband Rijnmondband uit Schiedam haar clubgebouw aan de Lange Nieuwstraat verlaten. Gelukkig is er op tijd een efenruimte bevindt zichnieuwe in het pand aan waar de Van Deventerstraat 34.doorgaan Dit ruimte gevonden de vereniging enthousiast kan met musiceren! taat uit twee verdiepingen waarvan de begane grond wordt gebruikt

g Net Niet Genoeg.

Na meer dan 30 jaar is het moment aangebroken om de sleutels van het rijksmonumentale Blauwhuis te overhandigen aan de projectontwikkelaar van het Het Blauwhuiskwartier is een nieuw plan voor woningbouw weken zal er nog hardBlauwhuiskwartier. gewerkt worden in het nieuwe pand om deze tussen de Lange Nieuwstraat en de Nieuwe Haven in het historische centrum van ar’ te maken én om hetSchiedam. 90-jarigHetbestaan van Rijnmondband te is onderdeel van dit clubgebouw vande de Schiedamse topmuzikanten plan. De vereniging is daar enkele jaren geleden van op de hoogte gesteld en heeft inmiddels, met behulp van de Gemeente Schiedam, eind vorig jaar een geschikte nieuwe locatie gevonden.

u graag binnenkort uit in ons nieuwe gebouw voor een Open Huis om De nieuwe oefenruimte bevindt zich in het pand aan de Van Deventerstraat 34. Dit er het genot van een hapje en een drankje het nieuwe clubgebouw van gebouw bestaat uit twee verdiepingen waarvan de begane grond wordt gebruikt door Stichting Net Niet Genoeg. band te bezoeken. De komende weken zal er nog hard gewerkt worden in het nieuwe pand om deze

weten over de Rijnmondband uit Schiedam? ‘repetitieklaar’ te maken én om het 90-jarig bestaan van de Rijnmondband te vieren! ontact op met Marvin Schaap.

We nodigen u graag binnenkort uit in ons nieuwe gebouw voor een Open Huis om met ons onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe clubgebouw van de Rijnmondband te bezoeken. Wilt u meer weten over de Rijnmondband uit Schiedam?

Neem dan contact op met Marvin Schaap. ap nmondband Schiedam

63 06 37 @rijnmondband.nl ondband.nl

Marvin Schaap Manager Rijnmondband Schiedam T +31 (0)6 12 63 06 37 E m.schaap@rijnmondband.nl I www.rijnmondband.nl


AGENDA

JRB 05 mei 2020

JRB - Jeugdtaptoe Gendt 11:30 - 18:00 Gendt, 6691 Gendt, Nederland Bevrijdingstaptoe Schiedam 20:00 - 22:30 Stadserf 3112 GS Schiedam, Nederland

19 jun. 2020

Avondvierdaagse Schiedam 19:30 - 21:00

14 nov. 2020

Sinterklaasintocht Schiedam Schiedam, Nederland

RMB 19 feb. 2020

MUSIKPARADE 19 februari 2020 - 24 februari 2020

05 mei 2020

Ontsteken bevrijdingsvlam 10:30 - 11:30 Plantage, Lange Nieuwstraat 143 3111 AG Schiedam, Nederland Bevrijdingstaptoe Leiden 12:15 - 18:00 Leiden, Nederland Bevrijdingstaptoe Schiedam 20:00 - 22:30 Stadserf, 3112 GS Schiedam Nederland

08 mei 2020

Bevrijdingstaptoe Maassluis 19:00 - 23:00 Maassluis, Nederland

NEXUS

no.01 2020

13 jun. 2020

Streetparade + Benefiettaptoe Almelo 10:00 - 01:30(14) Heracles Almelo, Stadionlaan 1 7606 JZ Almelo, Nederland

19 jun. 2020

Avondvierdaagse Schiedam 19:30 - 22:00

29 aug. 2020

Corso en Bandshow Vollenhove 11:00 - 02:00(30) Vollenhove, Nederland

05 sep. 2020

WEEKENDOPTREDEN LIÉVIN (F) 5 september 2020 - 6 september 2020 LiÊvin, Frankrijk

19 sep. 2020

Streetparade en taptoe Alkmaar 12:00 - 00:00 Kaasmarkt Alkmaar, Waagplein 2 1811 JP Alkmaar, Nederland

17 okt. 2020

JUBILEUMTAPTOE ISERLOHNER STADTMUSIKANTEN (D) 17 oktober 2020 - 18 oktober 2020 Iserlohn, Duitsland

14 nov. 2020

Sinterklaasintocht Schiedam Schiedam, Nederland

RMB 3 22 feb. 2020

Middag Inloop concert 15:00 - 16:00 Lange Kerkstraat 37, 3111 NN Schiedam

05 mei 2020

Bevrijdingsfestival Grote Kerk Havenkerk Schiedam

19


Profile for Rijnmondband Schiedam

NEXUS #01 2020 | Rijnmondband Schiedam  

NEXUS #01 2020 | Rijnmondband Schiedam  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded