Page 1

Evaluatie 2012 Rheden e.o.


Voorwoord

R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

Met enige trots is het ook dit jaar weer dat we u hierbij ons jaarverslag 2012 aanbieden. Een jaarverslag past niet alleen binnen onze code van ‘good governance’, maar ook omdat we graag willen laten zien dat Rijn IJssel Educatie & Integratie samen met de diverse gemeenten in onze regio goed bezig is om participatie, integratie en volwasseneneducatie inhoud te geven. Vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voeren we in alle gemeenten in onze regio cursussen, trainingen en scholingen uit, waarbij maatwerk voorop staat. Dat maakt dat er een grote diversiteit is ontstaan in ons aanbod qua vorm, inhoud en proces, afhankelijk van de vraag van de gemeente! Dit maakt ook dat we voor 2012 weer vijf jaarverslagen hebben samengesteld, per gemeente of cluster van gemeenten. Op deze manier kunnen we voldoende diep ingaan op onze activiteiten. De overheid heeft met betrekking tot de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 2012 nogal wat wijzigingen voor de toekomst doorgevoerd. Zo komt de VAVO onder rijksfinanciering en een meer directe aansturing van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vallen. Gemeenten kunnen hun Educatiebudget in de toekomst alleen nog maar inzetten voor taal en rekenen en NT2. En gemeenten kunnen alleen nog maar inkopen op basis van groepscontacturen. Dit soort wijzigingen maakt dat het van groot belang om te bekijken wat de consequenties zijn voor het gemeentelijk aanbod en dat opnieuw bekeken wordt op welke manier budgetten efficiënt ingezet worden vanuit een integrale visie op participatie. Een goede relatie is daarbij van groot belang; we zullen daar vanuit Rijn IJssel alles aan doen om die zo te houden met gemeenten en waar mogelijk nog te verstevigen. Als u zicht wil krijgen op wat we zoal het afgelopen jaar hebben aangeboden bij andere gemeenten, kunt u bij het secretariaat van Rijn IJssel Educatie & Integratie ook de jaarverslagen van andere gemeenten opvragen. Educatie biedt ook kwalificerende trajecten aan, zoals bijvoorbeeld de opleidingen van het voortgezet onderwijs voor volwassenen (VAVO). Dit is een heel andere doelgroep, maar de afdeling VAVO is er ook in 2012 in geslaagd om een steeds groter wordende groep jonge mensen aan een diploma te helpen. Dit doen we steeds vaker met gelden van het Voortgezet Onderwijs, middels het zogenaamd ‘uitbesteden’ door het Voortgezet Onderwijs. Hierdoor bleven er in 2012 ook weer meer educatiemiddelen beschikbaar voor andere (WEB)-activiteiten. Ook in de komende jaren kunt u bij Rijn IJssel Educatie & Integratie terecht voor educatie, integratie én participatie! Het management van Rijn IJssel Educatie & Integratie, Marjan van den Broek manager Dick Mol manager Wouter Groothedde directeur

2


1. Gevraagd aanbod Rijn IJssel Educatie & Integratie, locatie Rheden, bedient naast de gemeente Rheden ook de gemeente Rozendaal.

• Maatwerkcursussen - Cursus voor licht verstandelijk gehandicapten - Workshop ouderparticipatie • Aanvalsplan voor laaggeletterden • VAVO (zie pagina 10) Met betrekking tot de verantwoordelijkheden ten aanzien van de planning is het volgende afgesproken: Een effectieve besteding van het beschikbare budget educatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Rheden en Rijn IJssel. Per kwartaal is er een overleg waarin beide partijen bekijken of de realisatie overeenkomt met de planning; zonodig wordt deze bijgesteld. Uiteraard zijn er ook in 2012 verschuivingen geweest ten aanzien van de oorspronkelijke planning. Het aantal analfabete inburgeraars was veel lager dan gepland. Echter hebben veel meer inburgeraars, na het behalen van hun inburgeringsexamen, een vervolgtraject gevolgd. Besloten is het aanbod voor ouderparticipatie te laten vervallen. Juist door onze flexibiliteit kunnen we goed inspelen op wisselende vragen van de markt.

2 0 1 2

partner Carion

E v a l u a t i e

• Cursussen in samenwerking - Digitale vaardigheden

I J s s e l

ex-analfabeten ex-analfabeten

R i j n

• Korte cursussen - Sociale activering - Spreekvaardigheid

R h e d e n

De gemeente Rheden heeft de educatieve vraag als volgt geformuleerd: • Doorlopend aanbod doelgroep - Voortrajecten NT2 alfabetisering analfabeten en anderstaligen - NT2-trajecten niveauverhoging na inburgeringsexamen allochtonen - Sociale redzaamheid laaggeletterden

Vanaf 2008 verzorgt Rijn IJssel ook de inburgeringstrajecten voor Rheden en Rozendaal, conform de Wet Inburgering; een kort verslag van het rendement van deze trajecten vindt u op pagina 9.

3


2. Gerealiseerd aanbod Doorlopende trajecten

R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

Gepland aantal deelnemers Voortrajecten alfabetisering 15 (bijgesteld naar 8) Niveauverhoging NT2 na 11 (bijgesteld naar 20) inburgering Trajecten sociale redzaamheid 12

Werkelijk aantal deelnemers 7 42 10

*) Door flexibele in- en uitstroom van cursisten gedurende het hele jaar kunnen er meerdere cursisten gebruik maken van één cursistplaats op jaarbasis. Trajecten vóór en na de inburgering Het aantal inburgeraars, dat niet gealfabetiseerd is en eerst een voortraject nodig heeft om te leren lezen en schrijven voordat ze kunnen instromen in een inburgeringstraject, is aanzienlijk afgenomen. In 2011 waren er 19 analfabeten, in 2012 slechts zeven. De trajecten gericht op niveauverhoging na de inburgering geven een sterk groeiend beeld. Het inburgeringstraject is slechts een eerste stap, het behaalde taalniveau is voor werkelijke participatie nog niet voldoende. Een flink aantal deelnemers gaat verder met een NT2-traject gericht op niveauverhoging. Trajecten sociale redzaamheid Door de gerichte aandacht van gemeente en Rijn IJssel voor werving en toeleiding van laaggeletterden is een continue instroom te zien in de trajecten. Het gaat hier vooral om Nederlanders, die zich onvoldoende kunnen redden in het dagelijks leven en op hun werk, doordat ze moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Deze doelgroep is moeilijk te bereiken. Potentiële deelnemers schamen zich voor hun laaggeletterdheid en houden hun ’geheim’ angstvallig stil. De instroom blijft mondjesmaat doorlopen, maar dit is een bewerkelijk proces. Samen met de gemeente Rheden is er voor 2012 een actieplan laaggeletterdheid opgesteld. Rijn IJssel sluit aan bij landelijke promotieacties zoals de 0800-lijn, de Week van de Alfabetisering en de Week van het Leren, door wervingsacties in plaatselijke kranten, bij buurthuizen, bibliotheken en toeleiders zoals maatschappelijk werk en huisartsen. Rijn IJssel heeft veel samengewerkt met de Openbare Bibliotheek. Deze samenwerking zal voor zowel cursisten als voor de beide organisaties vruchten gaan afwerpen. Laaggeletterden en deelnemers van alle NT2-groepen ontvangen een gratis bibliotheekpasje.

Cursussen voor diverse doelgroepen Gepland aantal deelnemers Werkelijk aantal deelnemers Sociale activering 8 12 Spreekvaardigheid 8 7 Digitale vaardigheden 16 (bijgesteld naar 32) 61 Ouderparticipatie 14 (vervallen) 0 Vrijwilligersondersteuning 24 17

4


Digitale vaardigheden Er zijn vijf computercursussen uitgevoerd in 2012, voor in totaal 61 cursisten. Er is nog steeds veel belangstelling voor dit soort cursussen, vooral van ouderen. De deelnemers zijn echte ‘digibeten’, die niet in staat zijn zich deze vaardigheden zelf eigen te maken. De cursisten hebben plezier gekregen in het werken op de computer en kunnen tekstverwerken, internet gebruiken en e-mailen. Ze geven aan voldoende vaardigheden in huis te hebben om er zelfstandig mee te kunnen werken. Uit de evaluaties kwam naar voren dat deelnemers zeer tevreden zijn over de lesinhoud, lesmateriaal en de manier van doceren. Het tempo, de sfeer en de aandacht voor individuele verschillen werd als zeer prettig ervaren. Vier van de vijf cursussen zijn in 2012 afgerond. De gemiddelde waardering is een 8.

R h e d e n 2 0 1 2 E v a l u a t i e I J s s e l

Spreekvaardigheid Voor de niet-leerbare analfabeten is een extra module spreekvaardigheid, gericht op praktische en alledaagse situaties uitgevoerd. Er wordt veel gewerkt met visueel en auditief materiaal, spelvormen, foto’s, bewegen en muziek en weinig gewerkt met schriftelijk materiaal, vanwege de moeite die deelnemers hebben met lezen en schrijven. De inhoud bestaat uit: kennismaken, getallen, geldbedragen, klok kijken, dagen, maanden en seizoenen. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s zoals boodschappen, familie, (basis)school. Maar ook het uitbeelden van gemoedstoestanden (blij, verdrietig, moe) en tegenstellingen (binnen/ buiten, open/dicht). De leerstof moet blijvend worden herhaald, omdat deze anders niet beklijfd. Er is geringe vooruitgang geboekt in de spreekvaardigheid van de cursisten.

R i j n

Sociale activering voor ex-analfabeten Op verzoek van de gemeente Rheden is er een speciaal traject ontwikkeld voor analfabete inburgeraars, die niet in staat zijn het instroomniveau van de inburgering te behalen en die om die redenen in aanmerking komen voor ontheffing. Deze vrouwen hebben weinig zelfvertrouwen, maken deel uit van een groot gezin, waarvoor zij (erg) verantwoordelijk zijn. Hierdoor bestaat hun dagelijks leven (bijna) uitsluitend uit het zorgen voor het huishouden en is er weinig ruimte voor een sociaal leven naast het gezin. Doel van het traject is het versterken van het gevoel van eigenwaarde door bewustwording en sociaal actiever te worden. Onderwerpen die aan bod kwamen: welke kwaliteiten heb je in huis, rollenspellen, omgaan met afspraken, stressfactoren, democratie en stemrecht, eten, bewegen & gezondheid, ziek zijn & gezondheid. Aan de hand van opdrachten gingen de cursisten zelfstandig of in tweetallen naar de bibliotheek, het buurtcentrum, het station e.d. Na beëindiging van dit traject gaan de cursisten deelnemen aan de sportlessen in het buurtcentrum en hebben ze een lidmaatschap van één jaar van de bibliotheek ontvangen. Ze weten dat ze in de bibliotheek niet alleen boeken kunnen lezen, maar ook op de computer kunnen werken met toegang tot speciale makkelijke lees- en schrijfprogramma’s. De 12 cursisten waren erg enthousiast en actief betrokken.

5


Maatwerkcursussen

R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

Gepland aantal deelnemers Werkelijk aantal deelnemers Cursus voor verstandelijk beperkten 10 (bijgesteld naar 20) 24

Cursus voor verstandelijk beperkten De afgelopen jaren was er wekelijks een avond voor deze doelgroep, waarin ze vaardigheden leerden op het gebied van lezen en schrijven, Engels, digitale en sociale vaardigheden. In overleg met de gemeente Rheden is besloten dit aanbod te stoppen en in plaats daarvan in 2012 drie korte cursussen aan te bieden. In de hoop dat een nieuw aanbod ook nieuwe instroom van cursisten zou genereren. Er zijn vijf nieuwe cursisten vanuit het Schreuderhuis in Laag-Soeren ingestroomd. Deze doelstelling is goed gelukt, zeker omdat het een doelgroep is die hecht aan structuur en die niet snel nieuwe activiteiten onderneemt. In de cursus werd er gewerkt aan de hand van thema’s (seizoenen, feestdagen, sport) en gewerkt met drama, muziek, computer. Doel is de ontwikkeling van lezen en schrijfvaardigheden, rekenen (omgaan met geld) en de ontwikkeling van creatieve en motorische vaardigheden. Vooral op het gebied van rekenen, schrijven en lezen zijn er vorderingen gemaakt. Een aantal cursisten is zeer actief met buitenschoolse opdrachten en huiswerk. Ze nemen huiswerk mee naar huis en werken daar vervolgens thuis mee verder met hun begeleider. De begeleiding vanuit de tehuizen reageerde heel positief op de vorderingen van hun deelnemers. Voor deze doelgroep is naar school gaan erg belangrijk; ze zijn zeer gemotiveerd. Onder de nieuwe wetgeving voor educatie is in 2013 een dergelijk aanbod niet meer mogelijk, aangezien het breder is dan alleen Taal & Rekenen.

Actieplan laaggeletterden Doelstelling Het onder de aandacht brengen van laaggeletterdheid in de gemeente Rheden. Daarnaast inwoners en toeleiders in de gemeente informeren over de mogelijkheid die Rijn IJssel biedt om laaggeletterden te scholen. Hiervoor zijn de volgende activiteiten georganiseerd en uitgevoerd: 1. Workshops ’Herkennen en doorverwijzen’ voor toeleiders laaggeletterden. Doelgroep: medewerkers Carion, afdeling Maatschappelijk Werk. Doelstelling: (beter) herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Aantal deelnemers: acht De bijeenkomst is door de deelnemers als erg zinvol en goed ervaren. Onze ambassadeur, Jos Niels, heeft een bijdrage geleverd door zijn persoonlijke verhaal te vertellen. De deelnemers gaven in de evaluatie aan dat de workshop bewustmakend werkte en duidelijkheid gaf over de doelgroep en de problematiek. Ook dat men nu weet naar wie kan/moet worden doorverwezen. De doelstelling van de workshop is behaald.

6


In de Gelderlander van 8 augustus 2012 heeft hierover een artikel met foto gestaan met als kop ‘Zomerleesclub: vertrouwd, gezellig en leerzaam’. Deze groep is een opstap voor de op te starten Leesclub geweest, die in december 2012 gestart is met 12 deelnemers. Het doel is: beter leren lezen en plezier krijgen in het lezen. In totaal worden er acht bijeenkomsten gerealiseerd die in januari en februari 2013 nog zullen plaatsvinden. De laatste bijeenkomst zal op 19 februari 2013 in de bibliotheek van Velp zijn.

2 0 1 2 E v a l u a t i e

Leeskring In de zomervakantie is in de bibliotheek in Velp aan allochtone cursisten van Rijn IJssel de mogelijkheid geboden om elkaar wekelijks te treffen, onder begeleiding van een oud-docente van Rijn IJssel. Rijn IJssel heeft haar cursisten geïnformeerd en geactiveerd. Het is bedoeld als ontmoetingsplaats en om allochtonen uit hun sociale isolement te halen. Er zijn in de zomervakantie vier bijeenkomsten geweest. Daarbij waren per bijeenkomst twee tot zeven deelnemers aanwezig.

I J s s e l

Activiteiten in de week van de Alfabetisering Rijn IJssel en de bibliotheek hebben samen op de markt in Velp gestaan op donderdag 6 september. Dit om aandacht te vestigen op het belang van alfabetiseren in het algemeen en om ons cursusaanbod voor laaggeletterden onder de aandacht te brengen. Dit door middel van vertonen van een film, het uitdelen van flyers, posters en vitsitekaartjes. Vooraf hebben we persberichten geplaatst in De Gelderlander en de regionale kranten. Er is geen meetbaar resultaat, dat wil zeggen geen nieuwe instroom. Het rendement is naamsbekendheid en netwerken met mensen van organisaties/ instellingen, die mogelijk toeleider zouden kunnen zijn voor laaggeletterden.

R i j n

Tentoonstelling laaggeletterdheid Rijn IJssel heeft de tentoonstelling over laaggeletterdheid in de maanden oktober en november 2012 naar de gemeente Rheden gehaald. De tentoonstelling is in week 42 en 43 in bibliotheek Velp en in week 46 en 47 in de bibliotheek in Dieren geëxposeerd. Exposeren in het gemeentehuis bleek niet mogelijk. De gemeente heeft de film van een ambassadeur afgespeeld in de publieksruimte bij de loketten op het gemeentehuis in deze periode. Op 13 november is de tentoonstelling officieel geopend met de wethouder van onderwijs, Ron König. Hij kreeg het boek van onze ambassadeur Jos Niels overhandigd, waarin hij zijn persoonlijke levensverhaal vertelt. Uiteindelijk heeft de bibliotheek besloten om de expositie ook na week 47 nog te laten hangen in de bibliotheek.

R h e d e n

2. Samenwerking met de bibliotheek.

Structurele samenwerking Rijn IJssel en bibliotheek Veluwezoom De samenwerking tussen de bibliotheek Veluwezoom en Rijn IJssel Educatie & Integratie heeft zich dit jaar verder ontwikkeld. Er wordt gekeken hoe Rijn IJssel en de bibliotheek op een breder vlak, efficiënt en op een structurele manier kunnen samenwerken. In juni is er een overleg geweest, waarbij alle regiovertegenwoordigers voor laaggeletterden van Rijn IJssel en medewerkers van de bibliotheken in deze regio elkaar hebben getroffen, om het een en ander (nog) beter op elkaar af te stemmen. De belangrijkste uitkomst van dit overleg is dat de regionale bibliotheken en de Rijn IJssellocaties in de toekomst allemaal dezelfde activiteiten moeten gaan doen in de hele regio tijdens de ‘Week van de Alfabetisering’ en het ‘Festival van het Leren’. Hiermee kan je meer publiciteit krijgen, zodat er meer mensen op af komen. Verder is besloten tot een gezamenlijke activiteit in het kader van gedichtendag, 31 januari 2013.

7


R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

Het inzetten van de ambassadeurs Op onze locatie in de gemeente Rheden is op dit moment geen ambassadeur actief. De deelnemers die wij op dit moment hebben durven dit niet aan. Bij activiteiten in het kader van ons actieplan hebben wij gebruik gemaakt van ambassadeurs van andere locaties. Zoals bijvoorbeeld bij de workshop voor Carion en de officiële opening van de tentoonstelling in de bibliotheek in Dieren met de wethouder. Contact met groepspraktijk huisartsen in Dieren Naar aanleiding van de ‘Week van de Alfabetisering’ hebben we contact gelegd met de groepspraktijk van de huisartsen in Dieren. We hebben gevraagd of er foldermateriaal in de wachtkamer mocht worden gelegd. We hebben de artsen aangeboden om hen te informeren over de problematiek van laaggeletterdheid, gewezen op het gemeenschappelijk en maatschappelijk belang en de activiteiten die wij voor deze doelgroep aanbieden. We hebben de mogelijkheden aangeboden om dit in een kort overleg of een uitgebreidere workshop te doen. We hebben dit gedaan middels een bezoek aan de huisartsenpraktijk en een verzoek aan een van de medewerkers om een afspraak te maken met een van de artsen. Al onze verzoeken zijn afgewezen. Alle activiteiten ten behoeve van het actieplan laaggeletterdheid zijn met veel enthousiasme uitgevoerd en zijn veelal positief ontvangen, ook in de media. Er zijn twee zeer positieve artikelen verschenen in de Regiobode en de Gelderlander naar aanleiding van de gezamenlijke activiteiten met de bibliotheek in de ‘Week van de Alfabetisering’ en in de ‘Week van het Leren’. Hierin werd bericht welke mogelijkheden Rijn IJssel biedt voor laaggeletterden. Bedrijven In het voorjaar van 2012 gaf de bibliotheek te kennen dat zij graag laaggeletterdheid onder de aandacht wil brengen van onder andere bedrijven. De bibliotheek had hiervoor uren beschikbaar om dit aan te gaan pakken. Afgesproken is dat de bibliotheek tijdens bedrijfsbezoeken ook de activiteiten van Rijn IJssel onder de aandacht zou brengen. Uiteindelijk heeft de bibliotheek geen bedrijven bezocht in 2012. De intentie was er, maar het is niet gerealiseerd. Algemeen Alle bovenstaande inspanningen en positieve reacties hebben nagenoeg (nog) geen nieuwe instroom opgeleverd. Het is heel lastig om de doelgroep te bereiken en te motiveren om zich daadwerkelijk aan te melden voor een cursus voor laaggeletterden. Er hebben negen laaggeletterden deel genomen aan een traject in 2012. Naar aanleiding van de Workshop laaggeletterden in oktober 2011 aan 35 medewerkers van de gemeente Rheden, werden er in januari en februari 2012 twee personen doorverwezen voor een intake. Hiervan werd één persoon geschikt bevonden. De andere persoon beschikte hiervoor over een te hoog taalniveau. Verder zijn er in het jaar 2012 geen laaggeletterden meer aangemeld door de gemeente. Het kabinet is in 2012 gestart met een landelijk actieplan laaggeletterdheid (2012-2015). In het rapport ’Opbrengsten in beeld’, dat ter voorbereiding op dit landelijke actieplan is geschreven blijkt onder meer dat in absolute zin de autochtonen in de meerderheid (70%) zijn als het gaat om laaggeletterdheid, maar dat bij allochtonen relatief gezien laaggeletterdheid vaker voorkomt. Bovendien zijn vrouwen oververtegenwoordigd en blijkt dat de helft van de laaggeletterden werkt. Uit dit rapport blijkt dat er de afgelopen jaren maatschappelijk meer aandacht is gekomen voor

8


Opbrengsten Jaarlijks levert Educatie & Integratie de rendementcijfers van de deelnemers die onder de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) vallen aan bij de Inspectie van Onderwijs. De Inspectie hanteert de volgende definitie voor opbrengsten: Traject succesvol afgerond betekent dat het traject van de deelnemer is afgerond conform de doelen als vastgelegd in de onderwijsovereenkomst met de deelnemer. Dit resulteerde in 2012 tot een opbrengst van 76%.

2 0 1 2 E v a l u a t i e

Om binnen de educatie prioriteit te geven aan het bevorderen van geletterdheid wordt er in 2013 een wetswijziging ingevoerd, waardoor er alleen nog maar opleidingen gericht op de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen gegeven kunnen worden; allerlei trainingen en cursussen, die nu uitgevoerd werden onder de definities ‘sociale redzaamheid’en ’breed maatschappelijk functioneren’ kunnen dan niet meer. Gezien de vraag van de gemeente Rheden de afgelopen jaren betekent dit een grote verschuiving. Met name wordt aandacht gevraagd voor de werving en toeleiding van cursisten: deze verantwoordelijkheid komt geheel bij de gemeente te liggen. Er zijn structurele afspraken nodig met Werk & Inkomen hierover.

I J s s e l

Vernieuwing begrip geletterdheid Laaggeletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, gecijferdheid en in dat kader het gebruiken van alledaagse technologie om te communiceren en om te gaan met informatie.

R i j n

Tot nu toe heeft het accent in Nederland vooral gelegen op lezen en schrijven. De eisen om maatschappelijk volwaardig te kunnen functioneren worden echter steeds hoger.

R h e d e n

het vraagstuk, dat de problematiek meer bespreekbaar is geworden, dat er meer partijen (publiek en privaat) bij het vraagstuk betrokken geraakt zijn en er een infrastructuur is ontstaan van educatieaanbieders, sociale partners, vrijwilligersorganisaties, bibliotheken, welzijnsorganisaties, gezondheidscentra en woningcoöperaties. Ook zijn er negen CAO’s afgesloten met afspraken over verbetering van taalvaardigheid op de werkvloer. Desondanks is nog steeds 10% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Dat komt voor een belangrijk deel doordat het een dynamische groep betreft. Er zijn mensen die uit de doelgroep verdwijnen, maar er is ook sprake van nieuwe instroom. Daarbij gaat het om zowel jonge als oude(re) mensen, autochtoon en allochtoon. In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat, bij ongewijzigd beleid, ook in 2020 10% van de beroepsbevolking laaggeletterd zal zijn. Daarom acht het kabinet nieuwe maatregelen nodig, die zijn uitgewerkt in het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015.

In totaal hebben 104 mensen deelgenomen aan het korte cursusaanbod; in 2011 waren er 78 cursisten. Die verhoging komt met name door de cursussen digitale vaardigheden.

9


R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

Inburgeren in Rheden en Rozendaal Vanaf 1997 verzorgt Rijn IJssel de inburgering in de gemeente Rheden en Rozendaal. In eerste instantie was er sprake van verplichte winkelnering bij de ROC’s; met ingang van de nieuwe Wet Inburgering (WI) is de markt vrijgegeven en is er via een aanbestedingsprocedure een contract afgesloten met de beste aanbieder. Bij de aanbestedingsprocedures is Rijn IJssel twee keer als beste aanbieder naar voren gekomen (in 2007 en in 2010). Rijn IJssel voert alle inburgeringsprofielen uit (Werk, OGO, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en de Staatsexamentrajecten). Ook is er de mogelijkheid van combinatietrajecten met het mbo, zodat de inburgeraars een startkwalificatie behalen. De lessen worden gegeven vanuit onze locatie in Dieren (Tellegenlaan) en deels in Velp (De Zuidhoek). Rijn IJssel heeft een groot netwerk in Rheden en Rozendaal en werkt samen met de verschillende gemeentelijke diensten en lokale organisaties. Inmiddels is er een ruim stagebestand opgebouwd met een grote diversiteit. Bij deze organisaties en bedrijven plaatst Rijn IJssel geregeld inburgeraars voor een stageplaats: je leert de taal en de Nederlandse samenleving immers het beste kennen door te participeren. Rendement • Aantal deelnemers contract Inburgering (2007 t/m 2012): 321 • Aantal uitgestroomde deelnemers contract Inburgering: 264 • Nog lopende trajecten: 57 • Aantal geslaagden: 88% (het landelijk gemiddelde is 69% in 2011 Het landelijk slagingspercentage van 2012 is nog niet bekend). • Tevredenheid opdrachtgevers in 2012 volgens Keurmerk: rapportcijfer 7,8 (landelijk 7,3) • Tevredenheid cursisten in 2010 volgens Keurmerk: rapportcijfer 8,4 (landelijk 7,5) • Rijn IJssel heeft ruime ervaring in het werken met flexibele instroom van cursisten. Flexibiliteit vraagt om een sterke organisatie qua omvang, faciliteiten en ervaring. • Cursisten zijn zeer betrokken bij hun ’school’. De locaties zijn ingericht op volwassen cursisten en er is een Open Leer Centrum, voorzien van computers met alle relevante multimediale lesmethoden, waardoor de cursist zowel overdag als ’s avonds zelfstandig verder kan werken. Er zijn korte lijnen met de gemeenten: ieder kwartaal is er een voortgangsoverleg en wordt de kwartaalrapportage Inburgering besproken. De voortgang van de individuele cursist wordt bijgehouden in halfjaarlijkse rapportages en, indien nodig, is er direct contact tussen de docent en de casemanager. Op deze manier wordt voorkomen dat er veelvuldig verzuim is en kan voortijdige uitval uit het traject voorkomen worden. Voortijdige uitval Totaal aantal deelnemers Voortijdige uitval Reden: verhuisd 19 ziek 5 overig 29

10

321 53


3. VAVO

Aantal leerlingen die op 1 oktober diploma wilden halen VMBO 40 HAVO 176 VWO 119 Totaal 335

Aantal diploma’s

2 0 1 2 E v a l u a t i e I J s s e l

Examenresultaten Rijn IJssel VAVO had op 1 oktober 2011 495 ingeschreven studenten. In mei behaalden 227 leerlingen rechtstreeks hun diploma. Na de herkansing behaalden nog eens 16 leerlingen hun diploma. Totaal dus 242 diploma’s. Dat is een rendement van 49%. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat niet alle ingeschreven kandidaten het doel hadden een diploma te behalen. 335 kandidaten hadden het plan om een diploma te behalen. 296 zijn er daadwerkelijk gestart met het examen. Van die leerlingen behaalde dus 82% een diploma. Het slagingspercentage is dus (uitgaande van het aantal op 1 oktober) 73%.

R i j n

Rijn IJssel VAVO is het afgelopen jaar ook door de inspectie bezocht. Iedere 3 jaar worden ROC’s bezocht met een grootschalig onderzoek. Vooraf maakt de inspectie een analyse op de risico’s. Men bekijkt de opbrengsten (examenresultaten), beoordeelt de ingeleverde documenten en bekijkt of er klachten zijn binnengekomen, of veel administratieve meldingen uit BRON, het volgsysteem van de IB groep. Op basis van die risicoanalyse beperkte het inspectiebezoek zich tot een dagdeel, met een kort gesprek. Het eindoordeel over Educatie, het VAVO was positief. Het afgelopen jaar heeft het VAVO team vooral ingezet op de verbetering van de kwaliteit en de borging van die kwaliteit van de schoolexamens. In tegenstelling tot een gewone school voor Voortgezet Onderwijs kent VAVO alleen examenklassen. De kwaliteit van de examinering is dan ook het belangrijkste item. Met ondersteuning van een externe partner is het gehele handboek examinering herzien en geactualiseerd. In totaal stonden er op 1 oktober 2012 165 (2011: 118) studenten ingeschreven op WEB-gelden en 256 (2011: 342) studenten via de uitbesteding. De overige deelnemers werden gefinancierd vanuit het mbo of betaalden het traject zelf.

R h e d e n

Rijn IJssel VAVO had het afgelopen jaar voor het eerst sinds vijf jaar weer te maken met een lichte krimp. Terwijl we, vanwege strengere exameneisen in het VO, meer studenten verwachtten, nam het aantal studenten licht af. We kregen minder leerlingen via de ‘Rutte regeling’; de uitbesteding vanuit het Voortgezet Onderwijs. Het aantal WEB-leerlingen nam toe van 118 in 2011 naar 159 in 2012. Zij realiseerden 95640 onderwijsuren. Rijn IJssel VAVO heeft daarmee meer studenten bediend dan budgettair mogelijk was; we hadden becijferd dat we op basis van het budget ongeveer 135 leerlingen konden inschrijven, die 73316 uur zouden realiseren.

Percentage

24 60 121 69 97 82 242 73

Andere relevante cijfers om de kwaliteit van een VAVO-opleiding te kunnen beoordelen, is het verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. In onderstaande tabel zijn die cijfers opgenomen. De inspectienorm is dat dit verschil maximaal 0,5 punt mag zijn. Alleen bij het (relatief kleine) vmbo overschrijden we die norm. Daarin is ook het gemiddelde cijfer voor het centraal examen te lezen. De inspectie hanteert als norm een gemiddeld cijfer van 5,8. Die norm halen we bij alle afdelingen.

11


Totaal na 2e tijdvak HAVO VMBO VWO

Aantal 774 133 458

SE CE CE-SE 6,02 6,13 0,09 6,48 5,87 -0,62 6,31 5,98 -0,35

Met deze cijfers scoren we goed; in de ranking van de Onderwijsinspectie behoort het VAVO van Rijn IJssel tot de 3 best renderende VAVO’s van Nederland.

R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

Voor uitgebreidere informatie over de examens verwijzen we naar het examenverslag, op verzoek beschikbaar.

12

Vanaf 1 januari 2013 wordt het VAVO rechtstreeks uit de Rijkskas bekostigd. Dit is dus het op één na laatste verslag van het VAVO. In 2014 krijgt u nog de cijfers over de leerlingen die op 1 oktober 2012 ingeschreven stonden. Op 1 oktober 2011, de teldatum die gebruikt wordt voor het verslagjaar 2012, stonden er vanuit Rheden 20 (2010: 26 deelnemers, 2009: 14) studenten op WEB-gelden ingeschreven bij het VAVO (18 havo, 2 vwo). Samen realiseren ze 11600 onderwijsuren. Vanuit Rozendaal hadden we dit jaar geen studenten op WEB-gelden. Negen WEB-deelnemers probeerden een diploma te behalen. Zeven van die deelnemers behaalden daadwerkelijk een diploma. Er werden 21 certificaten uitgereikt.

4. Kwaliteitszorg Visie op kwaliteitszorg Rijn IJssel gaat uit van een integrale visie op kwaliteit en kwaliteitszorg. Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Alle medewerkers van Rijn IJssel dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen handelen. Het eigen handelen is hierbij afgestemd op de belangen van studenten, collega’s en de doelstellingen van Rijn IJssel en de daartoe behorende onderdelen. Kwaliteitszorg is bij Rijn IJssel dus meer dan alleen een kwaliteitszorgsysteem of een meetsysteem. Het gaat ook of misschien juist over gedrag en houding. Gedrag en houding waarbij ieder individu en ieder onderdeel van Rijn IJssel zich bewust is van de effecten van zijn of haar handelen, hier af en toe bij stil staat en op basis daarvan probeert zijn of haar handelen aan te passen. Kwaliteitszorg is voor Rijn IJssel ook het zichtbaar maken van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Systematische kwaliteitszorg en het systeem van kwaliteitszorg hebben daarbij niet alleen waarde voor Rijn IJssel zelf, maar is ook een verantwoordingsmiddel naar studenten, het beroepenveld, de opdrachtgevers, de medewerkers alsook de inspectie en de maatschappij. De integrale visie op kwaliteitszorg betekent dan ook dat gedrag en systeem op elkaar moeten worden afgestemd en elkaar dienen te versterken. Integraal betekent voor Rijn IJssel ook dat kwaliteitszorg betrekking heeft op al onze activiteiten. Kwaliteitszorg gaat dus zowel over onderwijskwaliteit, als over bedrijfsvoering. Het gaat over de mate waarin wij erin slagen onze (maatschappelijk relevante) doelen te realiseren. De kwaliteitscyclus (plan, do, check, act) is dan ook geïntegreerd in onze beleidscyclus.


Algemeen Cursuscontract Doorlooptijden 1. Doorlooptijd tot start cursus 2. Doorlooptijd cursus Resultaten 3. Eindresultaat cursus 4. Slagingspercentage 5. Contractprestatie collectieve contracten Begeleiders 6. Bekwaamheid begeleiders Organisatie 7. Privacyreglement 8. Klachtenmanagement Tevredenheid 9. Tevredenheid cursisten 10. Tevredenheid opdrachtgevers

2 0 1 2 E v a l u a t i e I J s s e l

Keurmerk Inburgering (KIWA) Het Keurmerk Inburgering van Stichting Blik op Werk is ontwikkeld door MBO Raad, BOA en BOREA. Het keurmerk wordt afgegeven door KIWA. Elk jaar voert KIWA een audit uit en wordt het keurmerk al dan niet verlengd. Blik op Werk kent in het vierde cyclusjaar de mogelijkheid tot het verlenen van een vrijstelling voor de audit, mits in de voorafgaande jaren geen onvoldoendes zijn gescoord en de resultaatgegevens voor cyclusjaar vier aan alle normen voldoet. Aangezien Rijn IJssel aan alle normen voldoet heeft in 2012 geen audit heeft plaatsgevonden. De volgende audit is in 2013. De prestatie-indicatoren, onderverdeeld naar aandachtsgebied, zijn:

R i j n

Zelfevaluatie Om de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te borgen worden cijfers geanalyseerd en wordt aan betrokkenen gevraagd wat hun mening is over het onderwijs. Deze gegevens worden gebruikt bij de tweejaarlijkse zelfevaluatie van de onderwijsteams. De criteria waarop de teams zichzelf beoordelen zijn: • Programma • Leerproces • Begeleiding • Omgang en Veiligheid • Kwaliteitszorg Deze monitoring van de onderwijskwaliteit vormt de basis voor kwaliteitsverbetering. Indien nodig worden verbeteracties opgenomen in het teamcontract.

R h e d e n

We doen de dingen die we doen (organisatie) om iets tot stand te brengen (resultaten). Resultaten zijn hierbij niet alleen beperkt tot onderwijsresultaten en/of financiële resultaten, maar hebben eveneens betrekking op de waardering (tevredenheid) van studenten, het beroepenveld, de opdrachtgevers, de medewerkers en bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. Kortom we dienen ons continu af te vragen waarom we de dingen doen die we doen. Welke afspraken (plannen) hebben we onderling gemaakt? Hoe zijn die afspraken tot stand gekomen? Komen we die afspraken na (uitvoeren)? Evalueren (toetsen) we het effect van de gemaakte afspraken? Zijn afspraken ook vastgelegd? Is er voldoende draagvlak voor de gemaakte afspraken? Worden afspraken aangepast indien daar aanleiding toe is (bijstellen)?

13


R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

Toezichtskader Inspectie van Onderwijs Aan de hand van verantwoordingsdocumenten van de instelling maakt de Inspectie van Onderwijs jaarlijks een risico-inventarisatie. Indien er risico’s worden gesignaleerd, komt de Inspectie de school bezoeken en voert een nader onderzoek uit. Hieronder de criteria uit het waarderingskader: 1. Naleving wettelijke vereisten 2. Opbrengsten 3. Onderwijsproces: • Samenhang • Maatwerk • Didactisch handelen • Leertijd • Leeromgeving • Intake en plaatsing • Studieloopbaanbegeleiding • Zorg • Beroepspraktijkvorming/Stage 4. Kwaliteit van het leraarschap: • Didactisch handelen • Betrokkenheid docenten • Professionalisering van docenten 5. Examinering en diplomering: • Exameninstrumentarium • Afname en beoordeling • Diplomering 6. Kwaliteitsborging: • Sturing • Beoordeling • Verbetering en verankering • Dialoog en verantwoording 7. Financiële continuïteit: • Financiële positie • Financiële beheersing Bij het laatste Inspectieonderzoek in 2012 constateerde de Inspectie geen risico’s voor de afdeling Educatie. Exameninstelling (KCE) Sinds 2007 is Rijn IJssel exameninstelling voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Jaarlijks voert KCE (KwaliteitsCentrum Examinering) een audit uit om de kwaliteit te borgen. Deze audit is gericht op een vijftal auditaspecten met bijbehorende beoordelingscriteria: • Registratie en identificatie • Afname en beoordeling • Resultaatverwerking • Verantwoording • Afhandeling klachten, beroepszaken en fraude Indien de exameninstelling voldoet aan alle aspecten, verlengt KCE de goedkeurende verklaring en daarmee de bevoegdheid tot het afnemen van praktijkexamens Inburgering. Na de jaarlijkse audit in 2012 constateerde KCE dat Rijn IJssel voldoet aan alle criteria.

14


Deelnemers Hetzelfde onafhankelijke bureau van Blik op Werk houdt ook ieder jaar een tevredenheidonderzoek onder de inburgeraars. In 2012 gaven de inburgeraars Rijn IJssel een 8,4 (landelijk 7,5). Naast dit externe tevredenheidonderzoek bevraagt Rijn IJssel ook zelf iedere twee jaar de deelnemers van Educatie & Integratie. In 2010 kwam uit dit onderzoek een gemiddeld tevredenheidpercentage van 91%. Het volgende onderzoek vindt plaats in maart 2013. De tevredenheid van de VAVO-deelnemers is gemeten in januari 2012 en was 84%.

5. Bijlage: Cijfermatige gegevens

I J s s e l

Deze cijfers zijn de gegevens uit het cursistregistratiesysteem PeopleSoft. Conform de raamovereenkomst Educatie worden de gegevens van de deelnemers, die hebben deelgenomen aan de korte cursussen en trainingen, hierin niet geregistreerd. Deze aantallen zijn niet in bijgaande tabellen verwerkt. In totaal hebben 167 cursisten deelgenomen in 2012 aan de korte cursussen en trainingen in de gemeente Rheden; wij verwijzen u voor deze gegevens naar pagina 4 van deze evaluatie .

man 13 65% 18 31% 31 39%

vrouw 7 35% 41 69% 48 61%

Totaal 20 59 79

Rozendaal VAVO educatie totaal

man 0 0% 0 0% 0 0%

vrouw 0 0% 0 0% 0 0%

Totaal 0 0 0

R i j n

Sekse Rheden VAVO educatie totaal

E v a l u a t i e

2 0 1 2

Medewerkers Iedere twee jaar wordt een tevredenheidonderzoek gehouden onder het personeel. In 2012 gaf het personeel van Educatie & Integratie Rijn IJssel een 7,6.

R h e d e n

Tevredenheidonderzoeken Opdrachtgevers Een onafhankelijk bureau van Blik op Werk houdt ieder jaar een tevredenheidonderzoek onder opdrachtgevers. In 2012 gaven de opdrachtgevers Rijn IJssel een 7,8 (landelijk gemiddelde 7,3).

Educatie Rheden

VAVO Rheden

man 31% vrouw 35%

man 65%

vrouw 69%

15


Rheden VAVO educatie totaal

autochtoon 20 100% 5 8% 25 32%

allochtoon 0 0% 54 92% 54 68%

Totaal 20 59 79

Rozendaal VAVO educatie totaal

autochtoon 0 0% 0 0% 0 0%

allochtoon 0 0% 0 0% 0 0%

Totaal 0 0 0

E v a l u a t i e I J s s e l R i j n 16

Educatie Rheden

VAVO Rheden

2 0 1 2

R h e d e n

Achtergrond

allochtoon 0%

autochtoon 8%

allochtoon 92% autochtoon 100%

VAVO Rozendaal autochtoon 0%

Educatie Rozendaal allochtoon 0%

autochtoon 0%

allochtoon 0%


Rozendaal VAVO educatie totaal

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60 onb Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leeftijdsopbouw VAVO (gemeente Rheden) per 01-10-2011 15

13

12 9

7

6 3 0

<20

20-30

0

0

0

30-40

40-50

50-60

0 >60

Leeftijdsopbouw Educatie Rheden 2012

R i j n

20

20

16 15

2 0 1 2

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60 onb Totaal 7 13 0 0 0 0 0 20 1 16 20 13 6 3 0 59 8 29 20 13 6 3 0 79

E v a l u a t i e

I J s s e l

Rheden VAVO educatie totaal

R h e d e n

Leeftijdsopbouw

13

10

6 5 0

3

1 <20

20-30

30-40

40-50

50-60

>60

17


VAVO deelnemers per 1-10-2011

VAVO aanbod per 1-10-2011

Rheden VMBO HAVO VWO Totaal VMBO HAVO VWO Totaal VAVO 0 18 2 20 0 10760 840 11600

R i j n

I J s s e l

E v a l u a t i e

2 0 1 2

R h e d e n

totaal 0 18 2 20 0 10760 840 11600

18

VAVO deelnemers per 1-10-2011

VAVO aanbod per 1-10-2011

Rozendaal HAVO VWO Totaal HAVO VWO Totaal VAVO 0 0 0 0 0 0 totaal 0 0 0 0 0 0

Urenaanbod VAVO 01-10-2011 12000

10760

10000 8000 6000 4000 2000 0

840

0 VMBO

HAVO

VWO


Educatie deelnemers 2012 Rheden

Rheden educatie

SR BMF NT2 NT2_ALF 10 0 42 7

Totaal 59

totaal

10 0 42 7

59

(1)

R h e d e n

(1) aantal gevolgde programmaâ&#x20AC;&#x2122;s, deelnemers kunnen dus meer dan 1 x geteld zijn.

Educatie deelnemers 2012 (Rheden) 50

42

10

10

7 0

0

SR

BMF

NT2

NT2_ALFA

Educatie gerealiseerd urenaanbod 2012 Rheden Rheden educatie

SR BMF 865 0

NT2 NT2_ALF 5432 687

Totaal 6984

totaal

865 0

5432 687

6984

I J s s e l

20

R i j n

30

E v a l u a t i e

2 0 1 2

40

Educatie gerealiseerd urenaanbod 2012 (Rheden) 8000 7000

5432

6000 5000 4000 3000 2000 1000

865

687

0

0

SR

BMF

NT2

NT2_ALFA

19


Contactadres Utrechtsestraat 40/42, 6811 LZ Arnhem Postbus 5162, 6802 ED Arnhem 026 3129200 info@rijnijssel.nl www.rijnijssel.nl/educatie

Uitvoeringslocaties Arnhem Utrechtsestraat 40/42, Arnhem 026 3129200 De Liemers Babberichseweg 23, Zevenaar 0316 524153 Overbetuwe/Lingewaard Pr. Irenestraat 49, Elst 0481 377492 Renkum Groeneweg 14, Renkum 0317 315474 Rheden e.o. Tellegenlaan 2, Dieren 0313 450500

Evaluatie gemeente Rheden 2012  
Evaluatie gemeente Rheden 2012  

Verslag van de activiteiten op het gebied van educatie, inburgering en volwassenenonderwijs.

Advertisement