Reklama u Rijeci 1890.-1940.

Page 1

Muzejski trg 1/1 REKLAMA U RIJECI 1890. – 1940. Za izdava~a

Ervin Dubrovi} Urednik

Ervin Dubrovi} Autorice izlo`be

Milica Trkulja Nada Sablji} Suradnica u pripremi

Jasna Milinkovi} Dizajn kataloga i postav izlo`be

Klaudio Cetina Suradnik u grafi~koj pripremi i postavi izlo`be

Bojan Kukuljan Lektura i korektura

Gordana O`bolt Tehni~ki postav

Anto Kova~evi} Presnimci

Istog @or` Posuditelji gra|e Sergio Kri{tafor (S.K.) Velid \eki} (V.\.) Vanda Radeti} (V.R.) Drago Ivandi} (D.I.) Spomeni~ka knji`nica i zbirka Ma`urani}-Brli}-Ru`i} Zbirka zu Kostwein-de Canziani (T.C.J) Marija Poli} (M.P.) Obitelj Kezele (O.K.) Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka (PPMHP) Sveu~ili{na knji`nica Rijeka (SKR) Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO) Nacionalna knji`nica Széchényi - Országos Széchényi Könyvtár, Budimpe{ta(OSK)

Izlo`ba je ostvarena sredstvima Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za kulturu i Primorsko-goranske `upanije


REKLAMA U RIJECI 1890. – 1940. Izlo`bu na temu pola stolje}a reklame u Rijeci zapo~injemo u doba sazrijevanja novinske reklame i litografskog plakata. Po~etak je odre|en simboli~kim ~inom: predavanjem o va`nosti reklame {to ga na poziv rije~kih trgovaca u o`ujku 1890. dr`i kustos Trgova~kog muzeja u Be~u. Izlo`ba iznosi povijesni pregled najzanimljivijih tiskarskih i litografskih ostvarenja u razdoblju od pola stolje}a u kojem se, unato~ nepromijenjenoj tehnologiji, bitno mijenja stilski izri~aj - od klasicizma i secesije do moderne reklamne ilustracije. Zasebna je i netipi~na cjelina razvojni i promid`beni napor poduzetne farmaceutske ku}e – Laboratorija Alga - koja svoj uspjeh najvi{e zasniva na izvanredno osmi{ljenoj reklami i komunikaciji sa {irokim tr`i{tem, pomo}u koje su dva ljekarnika mali ljekarni~ki laboratorij razvila do ugledne tvrtke s poslovanjem na hrvatskom, ju`noslavenskom i europskom tr`i{tu. Laboratorij Alga tri desetlje}a uporno ustraje na vrlo raznovrsnoj medijskoj komunikaciji s razgranatom mre`om trgovaca i s naj{irim krugom potro{a~a.

ALGA Ljekarni~ko-kozmeti~ki laboratorij ALGA Su{ak farmaceutska je tvrtka u tridesetim godinama 20. stolje}a, koja se koristi najraznovrsnijom reklamom u nastojanju da pospje{i plasman svojih proizvoda na tlu Kraljevine Jugoslavije i u inozemstvu. U velikoj nakladi i na brojnim jezicima – hrvatskom, srpskom, slovenskom, ma|arskom i njema~kom – Alga objavljuje u dnevnom tisku, periodi~nim listovima, prigodnim lecima i prospektima, kalendarima, redovima vo`nje, prometnim kartama, vlastitim izdanjima. Osnivaju je ljekarnici Vlado Kezele i Dinko Budak 1926. u Su{aku u Ru`i}evoj ulici. Ime dobiva po prvome ljekarni~-kom pripravku tvrtke, Algi za ma-sa`u koju je po~etkom drugoga desetlje}a 20. stolje}a “otkrio” lje-karnik Dinko Budak u svojoj ljekarni Indeficienter u Rijeci. Pripravljena od prirodnih sokova doma}ih biljaka, Alga za masa`u ubrzo je dobila i prva priznanja za kvalitetu na izlo`bama ljekarni~kih proizvoda u Genovi, Parizu i Londonu. Nakon Alge, vrlo u~inkovite u lije~enju reumatskih bolova, uslijedio je pronalazak i proizvodnja ~itavod niza ljekarni~kih pripravaka za pobolj{anje zdravlja i lije~enje mnogih bolesti. Me|u najpoznatijim i ~esto reklamiranim su Energin, Magna, Vale,

Algin gorski ~aj i Vema, a od kozmeti~kih preparata linija Gardenija sa svojim puderima, parfemom, kolonjskom vodom i sapunom. Tijekom ~etrdesetih, tvrtka u Su{aku gradi “pala~u Alga”, ~etverokatnicu sa stambenim i poslovnim prostorijama koje zadovoljavaju prili~no narasle potrebe proizvodnje. Uz dobro osmi{ljenu, prepoznatljivu reklamu i ambala`u te postojanu kvalitetu, najdu`e se

zadr`ao prvi proizvod Alga za masa`u ~iju proizvodnju 1950-ih nastav lja zagreba~ka tvornica lijekova Pliva, a potom njezina sestrinska tvrtka Neva.