Page 1

U R O C Z Y S T A

G A L A

L A U R Ó W

2 0 1 2

LUTY 2013

R E G I O N A L N A I Z B A G O S P O D A R C Z A W K AT O W I C A C H

XXI EDYCJA LAU RÓW U M I EJ ĘTN OŚCI I KOM PETEN CJ I ORGANIZATOR

HONOROWY GOSPODARZ


Spis treści TEMAT NUMERU

5 ‐ 16

........................................................................................ PROJEKTY RIG

22 ‐ 24

........................................................................................ NOWE FIRMY CZŁONKOWSKIE

25 ‐ 29

........................................................................................ SZKOLENIA

30

........................................................................................


LUTY 2013

4


TEMAT NUMERU

Laury Umiejętności i Kompetencji 2012 rozdane

LUTY 2013

5


TEMAT NUMERU

LUTY 2013

6


TEMAT NUMERU KATEGORIE LAURÓW

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” Platynowy Laur "Kultura i Media"

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji

NAGRODA SPACJALNA ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

LUTY 2013

7


TEMAT NUMERU

N A SI L A U R E A C I

LUTY 2013

8


TEMAT NUMERU

LUTY 2013

9


TEMAT NUMERU

LUTY 2013

10


TEMAT NUMERU

Laureaci XXI edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji 2012

LUTY 2013

11


TEMAT NUMERU

LUTY 2013

12


JJA AN NU USSZZ H HO ON NK KO OW WIIC CZZ JJA AR RO OSSŁŁA AW WK KA AN NIIA A JJEER RZZY Y PPO OD DSSIIA AD DŁŁO O R RA AJJM MU UN ND D SSO OR RO OW WSSK KII JJO OA AN NN NA A SST TR RZZEELLEEC C ‐‐ ŁŁO OBBO OD DZZIIŃ ŃSSK KA A T TA AD DEEU USSZ SSZZK KU UD DLLA AR RSSK KII A AR RT TU UR RT TO OM MA ASSIIK K PPIIO OT TR RW WO OJJA AC CZZEEK K


Tadeusz Donocik

Tadeusz Biedzki

Józef Sebesta

Anna Sekudewicz – Rączaszek

Franciszek Buszka

Janusz Steinhoff

Marian Duczmal

Mirosław Styczeń

Tadeusz Szymanek Henryk Galwas

Janusz Targosz

Jan Hoppe Piotr Uszok prof. dr hab. Jan Klimek Ryszard Wilczyński

Zygmunt Łukaszczyk

Małgorzata Mańka – Szulik

Tadeusz Wnuk

Stanisław Woś

A d a m Ma t u s i e w i c z Ze n o n N o w a k

R y s z a r d Ze m b a c z y ń s k i


NASZE PROJEKTY

l

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LUTY 2013

22


NASZE PROJEKTY

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LUTY 2013

23


NASZE PROJEKTY

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LUTY 2013

24


LUTY 2013


LUTY 2013

26


LUTY 2013


00

241 01 59

LUTY 2013

28


32/359 1 9 52

Gliwice

LUTY 2013


LUTY 2013


Wolny_Rynek_luty2013  

Serdecznie polecamy lutowe wydanie biuletynu "Wolny Rynek" wraz z relacją z Laurów Umiejętności i Kompetencji 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you