Page 1

2012 Prawdziwi wielcy ludzie wywołują u nas uczucie, że sami możemy stać się wielcy Mark Twain

Really great people make you feel that you, too, can become great Mark Twain


SŁOWO WSTĘPNE

EDITORIAL

prof. dr hab. inż.

JERZY BUZEK Poseł do Parlamentu Europejskiego Member of the European Parliament Szanowni Państwo,

R

ozpoczyna się nowy rok 2013. W Unii Europejskiej będzie to rok finalizacji negocjacji budżetu na lata 2014 – 2020 oraz dalszych działań pobudzających wzrost gospodarczy – od Sztokholmu po Ateny. Potrzebna nam dalsza i głębsza integracja, bo tylko zjednoczona Europa będzie wystarczająco silna, aby uporać się z globalnymi zagrożeniami, takimi jak brak dostaw energii, terroryzm czy zmiany klimatyczne. Obywatele – zwłaszcza ci najmłodsi – liczą na nowe miejsca pracy, na zdrowe warunki do wdrażania własnych pomysłów. To właśnie musimy im zapewnić. Podczas gdy w Brukseli i Strasburgu szukamy sposobów na poprawę kondycji europejskiej gospodarki i przedsiębiorczości, tu – w Zabrzu – już po raz 21. przyznawane są Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz Złote Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagradzamy nimi tych, którzy dzięki swej pracowitości, talentowi i kreatywności osiągają sukces, a jednocześnie zdolni są dzielić się jego efektami z innymi. Aktywność społeczna, poczucie odpowiedzialności i solidarności, jak również chęć ulepszania świata – choćby tego

Ladies and Gentlemen, The new year 2013 begins. In the European Union, it will be the year when the budget negotiations for the years 2014 – 2020 will be finalised and the year when further actions to stimulate economic growth – from Stockholm to Athens will be taken. We need further and deeper integration, since only a united Europe will be strong enough to deal with global threats, such as lack of energy supply, terrorism and climate change. Citizens – especially the youngest generation – are hoping for new jobs and suitable conditions for the implementation of their own ideas. This is what we need to provide them. While in Brussels and Strasbourg, we are looking for ways to improve the condition of the European economy and entrepreneurship, here – in Zabrze – Diamond, Crystal, Platinum and Gold Laurels of Abilities and Competence are awarded for the 21st time. We award them to those who, through their hard work, talent and creativity, are successful, and, at the same time, they are able to share their success with others. Social activity, a sense of responsibility and solidarity, as well as the desire to improve the world – even on the micro-scale basis SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL

3


w mikroskali – na pewno cechują tegorocznego laureata Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, który działa na co dzień na scenie europejskiej polityki, rozsławiając Polskę w świecie, a jego nazwisko to powszechnie rozpoznawalna i ceniona marka. Janusza Lewandowskiego – los, tak jak i mnie, zaprowadził do Brukseli. Piastuje tam jedno z kluczowych stanowisk – Komisarza Europejskiego ds. Budżetu i Programowania Finansowego. Łączy nas też przeszłość w opozycji oraz lata aktywności w polskiej polityce. Po 1989 roku to on podjął się trudnego zadania zamiany reliktów ustroju komunistycznego w symbole polskiej gospodarki wolnorynkowej. Zaufanie do indywidualnej wolności jest jego wyborem ideowym. Pozostawał wierny sobie nawet wówczas, kiedy światopogląd nie był zgodny z „jedynie słuszną” wizją świata PRL; nieraz zmuszony był płacić za to wysoką cenę. Nic dziwnego: jego charakter ukształtował sport, a konkretnie – lekkoatletyka. I chociaż twierdzi, że woli krótkie dystanse, to w biegu długodystansowym – jakim jest polityka – również odnosi spektakularne sukcesy. Z ogromną radością przyjąłem wiadomość, że życiorys laureata został doceniony przez Kapitułę Laurów. Serdecznie gratuluję mu, jak i wszystkim pozostałym wyróżnionym w tegorocznej edycji Laurów Kompetencji i Umiejętności. Wierzę, że Wasza postawa będzie stanowić źródło inspiracji na cały 2013 rok – zwłaszcza dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę po sukces.

4

SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL

– certainly feature the Laureate of this year’s Diamond Laurel of Abilities and Competence, who performs on the stage of European politics on a daily basis. He glorifies Poland in the world and his name is widely recognized and respected brands. The fate of the Laureate, Janusz Lewandowski, like me, led to Brussels. There he holds one of the key positions – the European Commissioner for Financial Programming and Budget. We also share past experience in the activities of the opposition and the years of engagement in Polish politics. After 1989, he undertook the difficult task of converting the relics of the communist regime in Polish into the symbols of a free market economy. Confidence in individual liberty is his ideological choice. He remained true to himself even when his outlook was not consistent with the „only true” communist vision of the world; he was often forced to pay a high price for it. No wonder: his character was shaped by sport, namely – athletics. Although he says that he prefers short distances, in a long–distance running – i.e. politics – he achieves spectacular success. I have received the news with delight that the biography of the Laureate has been appreciated by the Order of Laurels. I extend congratulations to him and all the others honoured in this year’s Laurels of Abilities and Competence. I believe that your attitude will be a source of inspiration for the entire year of 2013 – especially for those who are just starting their journey to success.

SŁOWO WSTĘPNE

EDITORIAL

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Zabrza

B

The Mayor od Zabrze

ogata historia Zabrza jest pisana życiorysami wielu kolejnych pokoleń mieszkańców. Jest to historia narodzin i potęgi wielkiego przemysłu tworzonego ciężką pracą w kopalniach, hutach i fabrykach, a ukształtowanego w kilkunastu zabrzańskich dzielnicach. Jest to także zapis przemian – tworzenia ośrodka nowoczesnych technologii, miasta medycyny, nauki, miejsca znaczących wydarzeń kulturalnych i sportowych. W Zabrzu tradycja przeplata się z nowoczesnością. Kontynuujemy to co ważne i wartościowe. Przejawem takiego działania jest nadawanie nowych funkcji obiektom kultury i dziedzictwa przemysłowego. Jesteśmy świadkami tworzenia się atrakcyjnego ośrodka turystyki poprzemysłowej opartego na takich perełkach, jak: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, Skansen Królowa Luiza, czy udostępniana dla ruchu turystycznego Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Nasze miasto już dziś przyciąga wielu turystów z kraju i zagranicy. Jesteśmy gospodarzem międzynarodowej konferencji nt. turystyki i targów turystyki, które skupiają uwagę ekspertów w tej dziedzinie. Innym przejawem czerpania z korzeni i postindustrialnego rozwoju jest realizowanie przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla innowacyjnych projektów, szczególnie

A rich history of Zabrze is recorded in the biographies of many successive generations of inhabitants. It is the history of birth and power of big industry created by hard work in the mines, steel plants and factories and formed in several Zabrze districts. It is also a record of change – creation of a high-tech centre, the city of medicine and science as well as the place of significant cultural and sporting events. Tradition in Zabrze is intertwined with modernity. We are continuing what is important and valuable. This activity is manifested through giving new functions to cultural and industrial heritage facilities. We are witnessing the creation of an attractive centre of post-industrial tourism based on such gems as the Historic Guido Coal Mine, “The Queen Louise” Historical Coal Mine and the Main Hereditary Key Adit, which is made available to tourists. Today, our city attracts many national and international tourists. We host an international conference on tourism and tourism fairs, which attracts the attention of experts in this field. The other benefits related to the roots and post-industrial development are put to good use by the Institute for Chemical Processing of Coal, especially in the newly opened Clean Coal Technologies Centre. The vision of the city of science is also reflected by the Faculty of Biomedical Engineering at the Silesian University of Technology, operating in Zabrze since this SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL

5


w nowo otwartym Centrum Czystych Technologii Węglowych. W wizję miasta nauki wpisuje się również Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, działający w Zabrzu od tego roku akademickiego. Tworzący się ośrodek Kardio – Med Silesia będzie nie tylko dopełnieniem tej ważnej gałęzi nauki, ale przyniesie konkretne efekty w jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju. Realizacja wizji miasta nowoczesnego zawarta w „Strategii Rozwoju Miasta na lata 2008–2020” wiąże się z inwestycjami infrastrukturalnymi: drugim etapem modernizacji sieci kanalizacji i wodociągów, budową kolejnych skwerów, boisk, sal gimnastycznych, modernizacją szkół i placówek kultury. Zabrze pięknieje i rozwija się. Niezwykle istotne dla mieszkańców, ale i inwestorów i turystów, będzie przedłużanie Drogowej Trasy Średnicowej. Dokończenie budowy basenu krytego i stadionu stworzy kolejną przestrzeń rekreacji i wielkich wydarzeń sportowych. Wraz z budową stadionu rozpoczynamy promocję niezwykle atrakcyjnych miejsc pod nowe inwestycje. Mając na względzie nowe miejsca pracy rozwijamy zabrzańską część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszystkie te działania składają się na budowanie dobrej marki Zabrza. Miasta, z którym coraz bardziej identyfikują się mieszkańcy. Miasta coraz atrakcyjniejszego dla inwestorów i turystów. Rozwój Zabrza jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, takich jak Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która zrzeszając liderów gospodarczych, inspiruje do podejmowania nowych wyzwań w zakresie przedsiębiorczości. Wspomnieć warto choćby tak cenną inicjatywę jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Po raz kolejny z radością gościmy w Zabrzu szacownych laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji. Te prestiżowe wyróżnienia trafiają do osób, firm, instytucji i organizacji społecznie odpowiedzialnych, które w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz zaangażowaniem społecznym. Wszystkim tegorocznym wyróżnionym składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

6

SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL

academic year. Currently created Kardio - Med Silesia centre will complement this important branch of science and bring concrete results in one of the future directions of development. The development of the vision of the modern city is included in the „City Development Strategy for the years 2008-2020” associated with infrastructure projects: the second phase of modernisation of sewerage and water-pipe systems, construction of further squares, sports fields, gyms as well as modernisation of schools and cultural institutions. Zabrze is developing and becoming more attractive. It is very important for people as well as for investors and tourists to extend the Intercity Road. The completion of the indoor pool and the stadium will create another space for recreation and major sporting events. With the construction of the stadium, we start promoting extremely attractive places for new investments. We are developing Zabrze part of the Katowice Special Economic Zone with a view to developing new jobs. All these activities aim at building a good image of Zabrze, with which more and more people identify themselves. It is the city which is more and more attractive for investors and tourists. The development of Zabrze is possible thanks to the commitment of many individuals and institutions such as the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, which inspires to take on new business opportunities by bringing business leaders together. It is worth mentioning such a valuable initiative as the European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. We are happy again to host the respectable laureates of the Laurels of Abilities and Competence in Zabrze. These prestigious awards are granted to socially responsible individuals, companies, institutions and organisations, which are notable for their activity, implementation of modern technology and social engagement. I extend my heartiest congratulations and best wishes for further success to all the awarded laureates this year.

SŁOWO WSTĘPNE

EDITORIAL

TADEUSZ DONOCIK Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Szanowni Państwo,

Z

wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją przedstawiam Państwu laureatów tegorocznej XXI edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji. Edycji niezwykle ważnej ze względu na ilość, wielkość i zaawansowanie zmian, które dokonywały się każdego dnia ubiegłego roku w skali lokalnej, narodowej i międzynarodowej. Pomimo napotykanych trudności, wielu z przedstawionych tu postaci, często rezygnując z wyboru łatwiejszej drogi, odważyło się i zdecydowało podjąć wysiłek zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Laury, pomimo swojego regionalnego charakteru są realną nagrodą i uznaniem w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym. Aktywności podejmowane w skali regionalnej, wraz z rozwojem kraju i zaawansowaniem innowacji i naszych technologii zaczynają mieć istotne znaczenie w szerszej narodowej i międzynarodowej skali. Wszystkie działania często rozpoczynają się w podobny sposób od zwykłego pomysłu, idei, zarysu projektu w naszej głowie. Dzięki olbrzymiej wierze w osiągnięcie sukcesu, zamiłowania do tego

Ladies and Gentlemen, I present to you with great pleasure and satisfaction the Laureates of this year’s 21st edition of Laurels of Abilities and Competence. This edition is extremely important due to the number, size and advancement of the changes, which took place on a local, national and international scale every day last year. Despite the difficulties, many personalities presented here, often after abandoning the possibility of choice of easier method, ventured to make an effort to change our surrounding reality. Laurels, in spite of their regional character, are a real reward and are recognised in the national and international dimension. The activities undertaken at the regional level, along with the development of the country and the advancement of our innovation and technology, begin to play an important role on a wider national and international scale. All activities often begin in the same way with a simple idea, concept or project outline in our head. Thanks to a huge faith in success, passion for what we do, determination and hard work, our ideas can be turned into something great, something that has a significant impact on individuals, society, economy and culture. The adoption of such SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL

7


co robimy, determinacji i pracowitości nasze pomysły mogą przekształcić się w coś wielkiego, coś co ma istotny wpływ na indywidualne jednostki, społeczeństwo, gospodarkę i kulturę. Podjęcie się tak wielkiej odpowiedzialności kreowania pozytywnej zmiany, wymaga niezwykłej odwagi, mądrości i charyzmy. Laureaci każdej kolejnej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji potwierdzają każdorazowo, że istnieje w otaczającym nas środowisku wiele postaci niezwykłych, wybitnych, które niezależnie od trudności w każdym momencie są w stanie podjąć wyzwania i działać aktywnie na rzecz wspólnego dobra. Odnaleźć je możemy we wszystkich dziedzinach naszego życia, w świecie nauki, gospodarki, polityki, kultury, mediów czy sztuki. Inspirują nas, motywują do działania, a przede wszystkim potwierdzają, że ciężką pracą, determinacją i społeczną wrażliwością także i my możemy coś zmienić na lepsze. Tegorocznym laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji jest wspaniała i wybitna osobistość, która na co dzień działa w środowisku wielkich finansów i budżetu jednej z największych organizacji międzynarodowych – Unii Europejskiej. Janusz Lewandowski to postać wywodząca się ze świata polityki i ekonomii, nasz reprezentant na arenie Unii Europejskiej. Większość swojej kariery zawodowej poświęcił pracy na rzecz polepszania sytuacji gospodarczej polskich przedsiębiorstw, jak i zwiększenia znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Obecnie piastując funkcję Komisarza UE ds. Budżetu i Programowania finansowego dba o najkorzystniejsze warunki naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Po raz kolejny potwierdzając fakt, iż wiarą, ciężką pracą, ciągłym zdobywaniem doświadczeń i umiejętności, zdeterminowaniem można wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo i jego gospodarkę. Dbając o interesy narodowe, jednocześnie potrafi w sposób niezwykły reprezentować faktyczne interesy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zabiegani w codziennych obowiązkach czasem zapominamy o wartościach, które

8

SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL

a great responsibility to create positive changes requires great courage, wisdom and charisma. The Laureates of each new edition of Laurels of Abilities and Competence always confirm that, in the surrounding environment, there are many unusual and outstanding characters, which, regardless of the difficulties, are able to take on challenges and actively work for the common good at any time. We can find them in all areas of our lives: in the world of science, economy, politics, culture, media and art. They inspire us, motivate to action, and, above all, prove that we can also change something for the better with hard work, determination and social sensitivity. This year’s Laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence is a great and outstanding personality who works every day in the environment of great finance and budget of one of the largest international organizations – the European Union. Janusz Lewandowski is a figure that comes from the world of politics and economics – our representative in the arena of the European Union. He spent most of his career on improving the economic situation of Polish enterprises and raising Poland’s profile on the international arena. At present, acting as the EU Commissioner for Financial Programming and Budget, he ensures the best conditions of our participation in the European Union. Once again he confirms the fact that, through faith, hard work, constant enhancement of experience, skills and determination, we can have a positive impact on society and the economy. While taking care of the national interests, at the same time, he can represent the real interests of the Member States of the European Union in an extraordinary way. Being absorbed in daily duties, we sometimes forget about the values that have a huge impact on who we are. We need constant confirmation and need to be reminded of what is really important. We are looking for authorities structuralizing safe frameworks within which we move. The function of such figures and authorities is performed by all awarded Laureates of Laurels of Abilities and Competence. They are unique people in what they do and what

miały ogromy wpływ na to kim obecnie jesteśmy. Potrzebujemy ciągłego potwierdzenia, przypominania nam tego, co tak naprawdę jest ważne. Szukamy dookoła autorytetów strukturalizujących bezpieczne ramy, w których się poruszamy. Funkcję takich postaci, autorytetów pełnią wszyscy nagrodzeni laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji. To osoby wyjątkowe w tym co robią, i w tym jakie wartości sobą reprezentują. Osoby, które inspirują do działania i ciągłego doskonalenia się. Wszystkim Laureatom, naszym wspaniałym Ikonom, naszym Perłom w Koronie Rzeczypospolitej i Orła Piastów Śląskich, składam wyrazy podziwu, wdzięczności i stawiam jako wzór, punkt odniesienia dla nas wszystkich, a szczególnie dla, jakże ambitnego i ideowego, pokolenia młodych Polaków.

values they represent. They inspire us to action and continuous improvement. To all Laureates, our wonderful Icons, our Gems in the crown of the Republic of Poland and the Eagle of Silesian Piasts, I offer words of admiration and gratitude as well as present them as examples and reference points for all of us, especially for highly ambitious and ideological generation of young Poles.

SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL

9


HISTORIA LAURÓW HISTORY OF LAURELS

D

wadzieścia jeden lat temu zaczęło się wszystko bardzo skromnie. Wąskie grono działaczy: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz – Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł – Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki – wówczas Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny „Trybuny Śląskiej”, Leopold Kurek – ówczesny Dyrektor Radia Katowice S. A. i Rafał Szymoński – Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Katowicach, postanowiło „honorować co roku wybitnych ludzi za ich publiczną działalność gospodarczą i społeczną. Uznano, że istnieje potrzeba wyróżniania osób cieszących się największym autorytetem społecznym i politycznym, którzy w danym roku dokonali rzeczy ważnych, pomocnych dla osiągnięcia spokoju społecznego”(cyt. z komunikatu Komitetu Organizacyjnego Laurów ’92 z 28. 01. 1993 r.). Dlatego też pierwsze Diamentowe Laury postanowiono przyznać Lechowi Wałęsie, wybranemu w wolnych wyborach, pierwszemu Prezydentowi III RP i Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, którego deklaracja duchowego wsparcia protestujących doprowadziła do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992r.

10

HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS

Twenty one years ago it all started very modestly. A small group of active persons, Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka and Stanisław Przybyłowicz, – Presidents of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, Kazimierz Borgieł – manager of the Chamber, Tadeusz Biedzki – then – President of the Upper Silesian Press Chamber and editor-in-chief of Trybuna Śląska, Leopold Kurek – then – Manager of the Katowice broadcasting station and Rafał Szymoński – then – Manager of the Katowice TV station, decided „to honour each year, prominent personalities who enjoyed high prestige for their public, business and social activities and whose achievements were helpful for endorsement of social peace” (Quotation from the communiqué of the Organisational Committee of the Laurels ’92, of 28th January 1993). That was the reason, why the first Diamond Laurels were awarded to Lech Wałęsa, elected in the first free and democratic elections as the President of the 3rd Republic of Poland and to the archbishop Damian Zimoń, whose spiritual support for protesting workers resulted in termination of the strike waged in the FSM factory, in 1992. The first press release issued by the founders of the competition stated as follows: ”In the time of economic and political transformation, it is necessary to promote institutions and persons who create conditions and contribu-

W pierwszym komunikacie prasowym wydanym przez inicjatorów konkursu napisano, cyt. „W okresie transformacji ustrojowej konieczne jest promowanie instytucji i osób, które stwarzają warunki, przyczyniają się własnym postępowaniem do tego, aby inni mogli osiągać sukcesy”. Te słowa uzasadniały przyznanie pierwszych Platynowych Laurów ówczesnym wojewodom: bielskiemu – Mirosławowi Styczniowi i opolskiemu – Ryszardowi Zembaczyńskiemu, którzy od tej pory stali się wielkimi zwolennikami samorządu gospodarczego, przyjaciółmi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i aktywnymi członkami powołanej w 1993 roku Kapituły Laurów. „Okres budowy gospodarki rynkowej ma swoich bohaterów. Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa”, ten cytat z komunikatu prasowego Komitetu Organizacyjnego Laurów ’92, uzasadniał kategorię Złotych Laurów. Już w 1993 roku postanowiono wyróżniać Laurami przedstawicieli regionu obejmującego wtedy cztery województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie. W komunikacie Komitetu Organizacyjnego Laurów ’92 czytamy, cyt. „Dzisiejsi biznesmeni, to także prawie wielcy bohaterowie. Wyróżnianie ich za odnoszone na własne ryzyko sukcesy jest zadaniem właśnie samorządu gospodarczego i mass mediów. Toteż uznano, że wspólnie wybierać będziemy najlepszych spośród nich”. Wśród tych bohaterów znaleźli się: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik, nagrodzono firmy: Fabrykę Samo-

te with their behaviour to successes of other people”. These words underlay the decision to award the first Platinum Laurels: to the governors of the Province of Bielsko – Mirosław Styczeń – and of the Province of Opole – Ryszard Zembaczyński, who have become since that time ardent advocates and supporters of the business self-ruling organisations, good friends of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice and the most active members of the Order of Laurels, appointed in 1993. „The time of building up market economy has its heroes. Successes achieved by individual managers and companies are common successes of the economy and of the community” – this quotation from the press release issued by the Organisational Committee of Laurels ’92 substantiated the category of Golden Laurels. Already in 1993, it was decided to distinguish with Laurels representatives of the regions which covered then four provinces – Katowice, Bielsko, Częstochowa and Opole. The press release announced by the Organisational Committee of Laurels ’92 stated as follows: „Contemporary businessmen may be also ranked as almost heroes and their distinction for successes achieved at their own risk makes an obligation for business organisations and mass media. That is why, we decided jointly to select only the best ones”. Among these distinguished heroes, we may mention Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik, as well as the FSM Car Factory and the company Henkel-Polska. Stanisław Przybyłowicz was appointed as the first secretary of the Order of Laurels. HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS

11


chodów Małolitrażowych i Henkel-Polska. Pierwszym sekretarzem Kapituły był Stanisław Przybyłowicz. Wyróżnianie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Historię nagrody tworzy kilkuset Laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze. Kolejne edycje poszerzają zasięg Laurów w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne przemiany w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej ostatnich dziesięcioleci wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, działaczom samorządowym, ludziom nauki, kultury i sztuki. Proces jednoczenia się Europy wyłonił nowych bohaterów wspólnoty państw, narodów, kultury naszego kontynentu. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy. Niebagatelne znaczenie dla postępu cywilizacyjnego ma wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć. Coraz częściej także przychodzi nam rozstawać się z osobami, które jeszcze nie tak dawno były wśród nas, były dla nas wzorem i autorytetem. W 2005 roku odeszli od nas Papież Jan Paweł II i Jan Nowak - Jeziorański dwie wielkie postacie, Laureaci Diamentowych Laurów. W roku 2007 przyszło nam rozstać się z Barbarą Blidą, laureatką Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji za rok 1994, wieloletnią członkinią Kapituły Laurów, a także z prof. Leszkiem Giecem, Laureatem Platynowego Lauru za rok 1996, jednym z najwybitniejszych polskich kardiologów. Rok 2008 również obfitował w smutne chwile – w maju zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec, Laureat Diamentu za rok 2001, w lipcu prof. Bronisław Geremek, także Laureat Diamentu

12

HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS

Awarding Laurels of Abilities and Competence became a Silesian tradition which has gained its firm place in the Polish reality. The history of this award has been created by a few hundred Laureates, their successes and achievements in business, science, education, politics and culture. Successive editions extend the range of Laurels towards the united Europe and towards global dimensions. Historical changes within the political, economic and social sphere, which have taken place in the last decades, require attachment of a new significance to entrepreneurs, managers, politicians, diplomats, civil servants and people who are active within the domain of science, culture and arts. The European unification process has revealed new heroes of the community of states, nations and culture on our continent. Business organisations play now an important role in support and promotion of the Polish economy and in stimulating its development. The new reality is created predominantly by outstanding personalities, groups of prominent persons, people of indisputable moral standing, leaders of our economic, cultural, social and political life. So, awarding the heroes of the ongoing transformation and promotion of their achievements has considerable meaning for the progress of civilisation. More and more often, we have to part with the people who were not so long ago among us and who set patterns for us, people of extremely high standing. The year 2005 was marked by the death of two great figures – John Paul II and Jan Nowak-Jeziorański, Laureates of the Diamond Laurels. In 2007, we had to part with Barbara Blida, Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence 1994, long-time member of the Order of Laurels and with professor Leszek Giec, Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence in 1996, one of most eminent Polish cardiologists. The year 2008 was also marked with sorrowful moments. Professor, reverend father Mieczysław Albert Krąpiec, Laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence in 2001 died in May, professor Bronisław Geremek, Laureate of the

za rok 1999, a w październiku ks. bp Adam Śmigielski, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, Laureat Kryształowego Lauru za 2006 rok. W roku 2009 odeszli prof. Zbigniew Religa, Laureat Platynowego Lauru 1994 oraz Kazimierz Kryza, kompozytor i dyrygent, Laureat Złotego Lauru 2002. Sobota 10 kwietnia 2010r. to tragiczna data w historii Polski. Samolot prezydencki, który wiezie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonkę Marię Kaczyńską rozbija się podczas próby lądowania w Smoleńsku. W gronie delegacji udającej się na uroczystości upamiętniające pomordowanie w Katyniu w 1940 roku polskich oficerów byli parlamentarzyści, członkowie rządu i przedstawiciele kancelarii prezydenta oraz rodziny ofiar katyńskich, duszpasterze. Zginęła cała delegacja oraz załoga samolotu, łącznie 96 osób. Wśród nich była Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek oraz poseł Grażyna Gęsicka, obie Laureatki Platynowego Lauru Pro Publico Bono 2007. 31 października dowiedzieliśmy się o śmierci profesora Wilibalda Winklera – także naszego Laureata Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji z 2007 roku. Był rektorem Politechniki Śląskiej, wybitnym naukowcem i wielkim Ślązakiem. 12 listopada zmarł Henryk Mikołaj Górecki – wybitny kompozytor, były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach (obecnie Akademii Muzycznej), twórca III Symfonii, zwanej Symfonią pieśni żałosnych, która osiągnęła sukces komercyjny i trafiła na światowe listy przebojów. Henryk Mikołaj Górecki otrzymał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 1993. Miniony rok 2011 również miał swoje czarne karty w kalendarzu. 25 czerwca w Warszawie po wyczerpującej chorobie zmarł Jan Kułakowski, nasz Laureat Platynowego Lauru 2002. W rządzie Jerzego Buzka był ministrem i pełnomocnikiem ds. negocjacji Polski z Unią Europejską. Sam Premier Jerzy Buzek tak określa Jana Kułakowskiego: „Był jednym z architektów wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wielka przygoda wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej zaczęła się właśnie od niego. Był

Diamond Laurel of Abilities and Competence in 1999 – in July and Adam Śmigielski, ordinary bishop of the Sosnowiec diocese, Laureate of the Crystal Laurel in 2006 – in October. In the year 2009, professor Zbigniew Religa, Laureate of the Platinum Laurel in 2006 and Kazimierz Kryza, composer and conductor, Laureate of the Golden Laurel in 2002 passed away. Saturday 10th April 2010 is a tragic date in the Polish history. The presidential plane, having on the board President Lech Kaczyński and his spouse Maria Kaczyńska, crashed in the attempt to land in Smolensk. The mission, whose aim was to commemorate Polish officers murdered in Katyń in 1940, included members of the Polish Parliament, members of the government and representatives of the presidential office, representatives of the organisations of Katyń families and their chaplains. The whole mission, together with the crew, met a tragic end – altogether 96 persons, among them Krystyna Bochenek, the Deputy Speaker of the Senate and MP Grażyna Gęsicka – both Laureates of the Platinum Laurel Pro Publico Bono in 2007. On 31st October we learned about the death of professor Wilibald Winkler – Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence in 2007. He was a Vice-Chancellor of the Silesian University of Technology, an eminent scientist and a great Silesian. 12th November was marked with the death of Henryk Mikołaj Górecki – eminent composer, former Vice–Chancellor of the Academy of Music in Katowice, creator of the famous 3rd Symphony – Symphony of Sorrowful Songs, which also brought a tremendous commercial success and became a hit on the global lists of symphonic music. Henryk Mikołaj Górecki was awarded in 1993 the Platinum Laurel of Abilities and Competence 1993. The past year 2011 was also marked with black charts. On 25th June Jan Kułakowski – our Laureate of the Platinum Laurel 2002 – died in Warsaw, after a long disease. In the Government led by Jerzy Buzek, he held a Minister’s post, responsible for the negotiating process between Poland and the European Union. Jerzy Buzek describes Jan Kułakowski in the following HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS

13


naszym pierwszym unijnym nauczycielem”. 7 grudnia zmarł Janusz Granat, Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej. Wspólnie organizowaliśmy już od wielu lat każdą kolejną edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji. W roku 2012 pożegnaliśmy naszych laureatów: Andrzeja Mierzwę – Prezesa spółki Trawipol A-Z, Dyrektora Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, Naczelnika Wydziału w Izbie Skarbowej i Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie, byłego wiceprezydenta miasta Zabrze i działacza Klubu Górnik Zabrze oraz Enrico Pavoni – Prezesa Zarządu Fiat Auto Poland SA i Fiat Polska Sp. z o.o. Ich odejście jest olbrzymią stratą dla całego środowiska gospodarczego naszego regionu. Zostali w naszych sercach i w naszej pamięci.

WSPOMNIENIE

way: “He was one of architects of the Polish accession to the European Union. A great adventure of the accession of our country to the European Union started with him. He was our first EU teacher. In 2012, we bid farewell to our Laureates: Andrzej Mierzwa – President of the Trawipol A-Z Sp. z o.o., Director of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, Head of a Department in the Tax Chamber and Director of the Regional Center for Education of Personnel by the Tax Chamber in Katowice located in Będzin, former Deputy Mayor of the City of Zabrze and campaigner of the football Club Górnik Zabrze, and Enrico Pavoni – President of the Board of the Fiat Auto Poland SA and Fiat Polska Sp. z o.o. Their passing is a huge loss for the whole economic milieu of our region. They have remained in our hearts and in our memory.

POSTHUMOUS TRIBUTE

ANDRZEJ MIERZWA (1947 – 2012)

Trzeba żyć, a nie tylko istnieć

K

siądz Jan Twardowski pisał „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy (…) ”. Bywają w życiu momenty, że te słowa zadumy i refleksji dotykają nas ze szczególną mocą. Przytaczamy je, gdy do wieczności, zbyt wcześnie, odchodzą osoby ważne dla lokalnej społeczności. Łączymy się wówczas w przeżywaniu pustki i pragnieniu kontynuacji wytyczonej przez daną osobę ścieżki. Śp. Andrzej Mierzwa był człowiekiem szczególnie zaangażowanym w przestrzeń publiczną i gospodarczą Zabrza oraz regionu. Pozostawił po sobie testament życia opartego na łączeniu działalności zawodowej i społecznej. Jako wiceprezydent miasta był oddany mieszkańcom. Pełnił swą funkcję w poczuciu odpowiedzialności za sprawy wspólne, za co był ceniony. Zrobił wiele dla zabrzańskiej służby zdrowia, jednej z wizytówek miasta. Będąc dyrektorem Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, w trosce o pacjentów, mocno wspierał zwłaszcza budowę nowego szpitala. Cząstkę siebie zostawił także w Górniku i Gwarku Zabrze. Dał się poznać jako sprawny organizator, zasiadając

14

HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS

You need to live your life and not just merely exist Priest Jan Twardowski wrote, „Let us hurry to love people, they depart so quickly, leaving only their shoes and silence on the phone (...)”. There are moments in life that such words of meditation and reflection affect us with a particular power. We quote such words when the people important to local community pass into eternity too early. We then jointly experience emptiness and desire to follow in a deceased person’s footsteps. Late Andrzej Mierzwa was a man particularly involved in the public and economic sphere of Zabrze and the region. He left a living will based on a combination of professional and social activities. Being vice – president of the city, he was committed to his residents. He performed his role with a sense of responsibility for common causes, for which he was highly regarded. He did a lot for Zabrze’s health service, being one of the flagships of the city. As Director of the Foundation of the Silesian Center for Heart Diseases, he especially strongly supported the construction of a new hospital in the interests of patients. Also, he left a part of himself in Górnik and Gwarek Zabrze. He was known as an efficient organizer. Being a member of the Supervisory Board of Górnik WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE

15


w Radzie Nadzorczej Górnika Zabrze działał na rzecz rozwoju klubu. Jego imieniem nazwany został turniej piłki nożnej, który przez wiele lat organizował. Warto podkreślić troskę śp. Andrzeja Mierzwy o zapewnienie osobom niepełnosprawnym należnych im praw na rynku pracy. Czynił to nie tylko zasiadając w radzie wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Sam dawał przykład integracji, zatrudniając w kierowanej przez siebie spółce ponad 60 procent osób niepełnosprawnych. Nie sposób nie wspomnieć także o związku śp. Andrzeja Mierzwy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Kierując komisją rewizyjną wnosił niezwykły entuzjazm i pasję, którymi dzielił się z innymi. Miał też swój wkład w przygotowanie Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wręczane przez niego karykatury były nieodłącznym elementem każdej gali. Ksiądz Jan Twardowski uczył także, że „kochamy wciąż za mało i stale za późno”. Naszą aktywnością, zaangażowaniem, chęcią przełamywania barier i pokonywaniem przeciwności losu możemy oddawać cześć pamięci Andrzeja Mierzwy. Postępując jego śladami umacniamy dzieło, któremu się oddawał, za które tak go ceniliśmy. Małgorzata Mańka-Szulik

Zabrze, he worked for the development of the club. A football tournament that he organised for many years was named after him. It is worth mentioning the late Andrzej Mierzwa’s concern to ensure the disabled of their rights in the labour market. He did that not only by just sitting on the voivodeship board of the Polish Organization of Disabled Persons’ Employers. He himself gave an example of integration by employing more than 60 per cent of people with disabilities in his self-managed company. It is impossible not to mention the relationship of the late Andrzej Mierzwa with the Chamber of Commerce and Industry in Katowice. While managing an audit committee, he represented an extraordinary enthusiasm and passion which he shared with others. He also contributed to the preparation of the Laurels of Abilities and Competence. The caricatures handed by him were an integral part of every ceremony. Priest Jan Twardowski also taught that „we love too little and always too late.” We can cherish the memory of Andrzej Mierzwa with our activity, commitment, willingness to break down barriers and overcome adversity. By following in his footsteps, we strengthen his passionately performed work, for which we have appreciated him so much.

Prezydent Zabrza

Małgorzata Mańka-Szulik Mayor of Zabrze

Pan Andrzej Mierzwa był w latach 2007– 2010 prezesem zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, a w latach 2010– 2012 jej dyrektorem. Bezsprzecznie, przez lata swojej pracy przyczynił się do rozwoju Fundacji SCCS między innymi poprzez wprowadzenie programu szkoleń dla pielęgniarek województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego wydano książkę – nowoczesny podręcznik dla pielęgniarek. Z Jego inicjatywy wprowadzono w kalendarz imprez miasta rozgrywki sportowe piłki nożnej o puchar Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu integrując środowisko miasta i regionu. Współpracował ze środowiskiem

16

WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE

Andrzej Mierzwa was the Chairman of the Board of the Foundation of Silesian Center for Heart Diseases in the years 2007-2010 and the Director in the years 2010-2012. Undeniably, through the years of his work, he contributed to the development of the SCCS Foundation, inter alia, through the introduction of a training program for nurses in śląskie voivodeship, co-financed by the European Union. A result of this, the book was published – a modern textbook for nurses. On his initiative, football sports games to win the Cup of the Foundation of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze were introduced into the calendar of events, integrating the environment of the city and the region. He cooperated with

samorządowym, administracji państwowej i organizacji pozarządowych. Był Osobą cenioną za życzliwość, kreatywność i działanie skierowane dla potrzebujących, i taką też pozostał w naszej pamięci. Wspierając swoimi działaniami Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu był dobrym ambasadorem naszego nowoczesnego szpitala i jego szlachetnej i wielkiej misji „ratować, nowocześnie leczyć i dawać nadzieję”. Prof. dr hab. med. Marian Zembala Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Andrzej Mierzwa – jako Naczelnik Wydziału Nadzoru Izby Skarbowej w Katowicach (w latach 1991 – 2001) – dążył do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Przy Jego współudziale zostały podjęte niezbędne działania zmierzające do poprawy relacji z klientami urzędów skarbowych – podatnikami i płatnikami. Zależało Mu na polepszeniu wizerunku administracji podatkowej. Był także jednym z organizatorów meczów piłkarskich pracowników skarbowych, integrujących środowisko śląskiej administracji skarbowej. Jako Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej (w latach 2002 – 2006), który mieścił się w Będzinie, podejmował szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i edukacyjnych, stawiając przede wszystkim, na partnerski dialog. Był człowiekiem czynu i energii. Zawsze miał głowę pełną pomysłów, koncepcji, projektów, a w wykonywaną pracę angażował się bez reszty. Posiadał duże zdolności menedżerskie, które wykorzystywał w dążeniu do rozwoju Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr poprzez inwestycje i realizację nowych przedsięwzięć. A wszystko to było celem stworzenia jednego z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych administracji podatkowej w Polsce. Takie podejście do świata, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy były zauważalnymi cechami jego pracy.

local governments, government administrations and non-governmental organisations. He was known for his kindness, creativity and activities directed to the needy. Such an image has remained in our memory. By supporting the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, he was a good ambassador of our modern hospital and his noble and great mission „to save, give hope and cure in a modern way.” Prof. MD, Ph.D. Marian Zembala Director of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, Chairman of the Scientific Board of the Minister of Health

Andrzej Mierzwa – as Head of the Supervision Department of the Tax Office in Katowice (1991 – 2001) – sought to cooperate with local government units and entrepreneurs’ organizations. He supported the initiative to improve the relations with the clients of tax offices – taxpayers and payers. It was important for him to improve the image of tax administration. He was also one of the organizers of football matches of the tax offices’ employees, integrating the environment of the Silesian tax administration. Being the Director of the Regional Centre for Training and Human Resources at the Tax Office (in the years 2002 – 2006), located in Będzin, he undertook a number of cultural, economic and educational initiatives while, first of all, focusing on a partnership dialogue. He was a man of action and energy. He was always full of ideas, concepts and projects and was completely engaged in the work he carried out. He had great managerial skills, which he used in the pursuit of the development of the Regional Centre for Training and Human Resources through the investment and implementation of new projects. All of this was to create one of the most modern tax administration training centres in Poland. Such an approach to the world, openness to others’ needs and willingness to support were notable features of his work. Tax Office in Katowice

Izba Skarbowa w Katowicach

WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE

17


WSPOMNIENIE

POSTHUMOUS TRIBUTE

ENRICO PAVONI (1950 – 2012)

Dominus regit me, et nihil mihi deerit

P

an mną rządzi, na niczem zbywać mi nie będzie. Nic tak dobrze, jak słowa Psalmu XXII, nie poświadczy o dokonanym życiu Enrico Pavoni, wieloletniego szefa spółek Fiata w Polsce, Laureata Naszego Lauru w roku 2010. Przeżywszy zaledwie 62 lata odszedł z tego świata 21 października, po krótkiej, gwałtownej chorobie, pozostawiając w rozpaczy żonę, córkę, braci, a w wielkim żalu wielu przyjaciół, znajomych, licznych współpracowników. Wszyscy oni żegnali Zmarłego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w pogodne choć chłodne październikowe popołudnie. Wśród licznie zgromadzonych żałobników był także Wicepremier Waldemar Pawlak, osobisty przedstawiciel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego minister Olgierd Dziekoński, przedstawiciele turyńskiej dyrekcji Fiata, liczne delegacje z fabryk Fiata w Polsce i kooperantów. Byli przedstawiciele świata finansów, kultury i wielu zwykłych ludzi. Nie czas pisać tu o Jego zawodowych dokonaniach. Kto ciekaw, może sięgnąć do naszych wydawnictw i przeczytać laudację z okazji uhonorowania śp. Enrico Pavoni Platynowym Laurem Umięjętności i Kompetencji w 2009 r.

18

WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE

My Lord rules me, I will not be deprived of anything. Nothing better than the words of Psalm 23 present the life of Enrico Pavoni, a long-time head of Fiat company in Poland, the Laureate of Our Laurel in 2010. Having lived only 62 years, he left the world on 21st October, after a short, sudden illness, leaving in despair his wife, daughter, brother, and grief-stricken numerous friends, colleagues and collaborators. They said goodbye to the Deceased at the Powązki Cemetery in Warsaw, in the October cold but sunny afternoon. Among a large group of mourners, there was Deputy Prime Minister Waldemar Pawlak, personal representative of the President of Poland, Bronisław Komorowski, Minister Olgierd Dziekoński, representatives of the Turin Fiat management, numerous delegations from Fiat factory in Poland and partners. There were representatives of the world of finance, culture and many ordinary people. There is no time to write here about his professional accomplishments. Those who want to know more can refer to our publications and read laudation on the occasion of honouring the late Enrico Pavoni with the Platinum Laurel of Abilities and Competence in 2009. We all

Znaliśmy Go wszyscy przede wszystkim jako świetnego menedżera, współtwórcę nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce w ostatnich 20 latach. Bez Niego nie byłoby sukcesu fabryk Fiat Auto Poland SA, a jedna z najnowocześniejszych wytwórni silników wysokoprężnych i benzynowych na świecie – Power Train w Bielsku-Białej, powstałaby nie w Polsce, tylko gdzieś w świecie. Ci, którzy znali Go bliżej, wiedzieli, że był wzorowym mężem i ojcem, bez reszty oddanym rodzinie. Miał bardzo szerokie zainteresowania, pasjonował się historią, zwłaszcza Włoch, Polski i Rosji (dziadek matki był ostatnim carskim gubernatorem Zakaukazia, a rodzina Pavonich zmuszona została przez bolszewików do opuszczenia Gruzji w latach dwudziestych ub. wieku). Był także namiętnym kibicem piłkarskim, dzieląc swą sympatię dla Squadra Azzura z Biało-czerwonymi a dla Juventusu Turyn z AS Roma (w latach 60 tych XX w. reprezentował barwy tego klubu w drużynie juniorów. Swego czasu powiedział, że dziękuje Bogu, iż poskąpił mu talentu piłkarskiego, bo pewnie zostałby zawodowym piłkarzem a nie menedżerem). Znany był ze swego patriotyzmu, choć i w tym przypadku z równym zaangażowaniem wspierał sprawy włoskie i polskie. Jeszcze wiosną tego roku z właściwą sobie energią zaangażował się w organizację przyjazdu do Polski orkiestry mediolańskiej La Scali, która uświetniła polskie obchody 150-lecia zjednoczenia Włoch. Był dumny z sukcesu orkiestry, ale jednocześnie martwił się, że przyjazd La Scali w tak ważnym dla historii Włoch momencie był możliwy wyłącznie dlatego, iż rządząca Mediolanem Liga zabroniła w mieście obchodów rocznicy zjednoczenia Włoch. Była jeszcze jedna sfera publicznej działalności śp. Enrico, o której poza bezpośrednio zainteresowanymi nikt nie wiedział. Działalność charytatywna. W czasie mszy żałobnej piękne świadectwo tej zasługi Zmarłego dali swą obecnością koncelebranci. Pomoc dzieciom z ubogich rodzin, stypendia dla niepełnosprawnych, osieroconych dzieci, finansowe wsparcie remontów warszawskiego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła, wspieranie edu-

knew him, first and foremost, as a great manager, co-creator of modern automotive industry in Poland in the last 20 years. Without him, there would be no success of factories of Fiat Auto Poland SA. And also one of the most modern factories of diesel and petrol engines in the world – Power Train in Bielsko-Biala - would not have been established in Poland, but somewhere in the world. Those who knew him closely were aware that he was a model husband and father, completely devoted to his family. He had very broad interests. He was passionate about history. He was particularly interested in Italian, Polish and Russian history (maternal grandfather was the last tsarist governor of Transcaucasia and the Pavonich family was forced by the Soviets to leave Georgia in the twenties in the past century). He was also a passionate football fan, sharing his admiration for Squadra Azzura with Red-whites and for Juventus with AS Roma (in the 60s of the twentieth century, he represented the colours of that club in a junior’s team. Once he said that he thanked God that he had begrudged his football talent, otherwise, he would probably be a professional football player rather than a manager). He was known for his patriotism. In spite of this, he supported Italian and Polish affairs with the same commitment. Even in the spring of this year, with his characteristic energy, he was involved in the organization of the visit of Milan’s La Scala orchestra to Poland. The orchestra honoured the Polish celebrations of the 150th anniversary of the unification of Italy. He was proud of the success of the orchestra, but was also worried that the arrival of La Scala in such an important moment in the history of Italy was only possible because the League ruling Milan had banned the celebration of the anniversary of the unification of Italy. There was just another part of the public activities of the late Enrico, about which nobody knew apart from those directly involved. Philanthropy. During the funeral mass, the presence of concelebrants gave testimony of the merits of the deceased. Supporting children from poor families, scholarships for disabled, orphaned children, financial support for the repairs the Church of St. Andrew the Apostle in WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE

19


kacji artystycznej niezamożnej młodzieży, to najważniejsze dokonania Zmarłego w dziele Caritas. Jak powiedział w kazaniu ks. prałat Slipek: W tych trudnych czasach, pełnych egoizmu i braku codziennej miłości bliźniego, Enrico Pavoni dowiódł swoim życiem, że można być wzorowym chrześcijaninem będąc zamożnym człowiekiem. Mówi się na ogół, że nie ma ludzi niezastąpionych. Być może. Sądzę jednak, że mieliśmy sposobność żyć, pracować i przyjaźnić się z człowiekiem, który na miano niezastąpionego w pełni zasługuje. Kilka dni po uroczystościach pogrzebowych turyńska dyrekcja Fiata powiadomiła oficjalnie o zaprzestaniu z dniem 1 stycznia 2013r. produkcji Fiata Panda w tyskiej fabryce Fiat Auto Poland z powodu zbyt wysokich kosztów dostosowania tyskiego modelu do nowych, europejskich norm ekologicznych. Miejmy nadzieję, że następca Enrico Pavoni sprosta nadchodzącym wyzwaniom i wykorzysta szanse pojawiające się przed polskim przemysłem motoryzacyjnym. Tak, jak wielokrotnie w minionych latach czynił to Zmarły. Mirosław Styczeń Wojewoda bielski w latach 1990 – 1994

20

WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA LAURÓW

Warsaw, supporting art education of indigent youth are the most important deeds of the deceased in the work of Caritas. As Prelate Ślipek said in his sermon: In these difficult times, full of selfishness and lack of charity on a daily basis, Enrico Pavoni proved with his life that one can be an exemplary Christian, despite being a wealthy man. In general, it is said that there are no irreplaceable people. Perhaps. But I think that we had the opportunity to live, work and befriend a man who fully deserves to be called an irreplaceable person. A few days after the funeral, Turin Fiat management officially informed about the end of Panda production in Tychy Fiat Auto Poland on the first January 2013 due to high costs of compliance of Tychy model to the new European environmental standards. Let us hope that the successor to Enrico Pavoni will meet future challenges and opportunities emerging in the Polish automotive industry. As Enrico Pavoni did in the past years.

CEREMONY OF AWARDING LAURELS

Laureaci Laurów 2010 Laureates of Laurels 2010

Miroslaw Styczeń Voivode of Bielskie voivodeship in 1990-1994

Uroczystość Laurów 2011

Edyta Górniak, Laury 1994

aury wręczane są corocznie na specjalnej uroczystości. W latach 1993 -1995 uroczystość wręczenia Laurów odbywała się w sali lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie, ale z chwilą włączenia się do tej inicjatywy partnerskich izb gospodarczych, tj.: Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku - Białej, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i Opolskiej Izby Gospodarczej postanowiono, że uroczystość odbywać się będzie kolejno w województwie opolskim oraz w byłych województwach: bielskim, częstochowskim i katowickim. Laury ‘95 wręczano w Wielkiej Sali Stropowej ratusza w Brzegu. Kolejne uroczystości odbyły się w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej i w auli Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie. Katowice – stolica województwa śląskiego – gościły uroczystość laurową wielokrotnie. Laury ‘98, ‘99, 2000, 2001, 2002, 2004 oraz 2006 i 2007 wręczono w Górnośląskim

The Laurels are awarded during a special ceremony. In the years 1993 – 1995, the celebration took place in the mirror hall of the Castle Museum in Pszczyna. Later, when also other Chambers (in Bielsko-Biała, Częstochowa and Opole) joined this idea, it was decided that the ceremonies would take place successively in Opole, Bielsko, Częstochowa and Katowice regions. The Laurels 1995 were awarded in the Great Ceiling Room of the town hall in Brzeg. Further ceremonies took place in the Polish Theatre in Bielsko-Biała and in the Hall of John Paul II in the Monastery of Jasna Góra, in Częstochowa. Katowice, the capital of the Silesian region, hosted this ceremony many times. The Laurels 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 and 2007 were given in the Upper Silesian Centre of Culture, whereas in 2003 – the Laurels were given in the Silesian Theatre. Since 2008 the laurel ceremony has been hosted by the City of Zabrze, in the Hall of Music and Dance, gathering more than 2000 guests.

L

The ceremony of Laurels 2011

Edyta Górniak, Laurels 1994

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD / CEREMONY OF AWARDING LAURELS

21


Zbigniew Wodecki, Laury 2010

Studio Buffo, Laury 2010

Natasza Urbańska, Laury 2011

Nina Nowak, Laury 2007

Centrum Kultury w Katowicach, a Teatr im. St. Wyspiańskiego w Katowicach był gospodarzem Laurów 2003. Od roku 2008 gospodarzem uroczystości laurowych jest Miasto Zabrze oraz Dom Muzyki i Tańca, gromadząc ponad 2000 gości. Organizowane z ogromnym rozmachem uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji gromadzą od lat liczne grono uczestników. Są wśród nich członkowie Kapituły, laureaci Laurów, dyplomaci, parlamentarzyści, reprezentanci władzy rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także ludzie nauki, oświaty, kultury, sztuki, gospodarki, polityki, a nade wszystko członkowie izb gospodarczych Śląska i Opolszczyzny. Tradycyjnie, laurowe gale są okazją do znakomitych koncertów. Wśród dotychczasowych wykonawców znaleźli się m.in.: Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Edyta Górniak, Krzysztof Jakowicz, dwukrotnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Warszawskich Symfoników, Filharmonia Śląska, Filharmonia w Zabrzu oraz Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu a także zespół Golec uOrkiestra. Wykonawczynią koncertu wieńczącego galę Laury 2005 była laureatka II nagrody IX Konkursu Pianistycznego im. Fr. Chopina, obecnie światowej sławy pianistka Dina Joffe. Niezwykle barwny koncert zatytułowany „ŚWIAT. EUROPA. POLSKA TRADYCJA”. Wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” na

The ceremonies of awarding Laurels, organised on a grand scale, have attracted for years many participants. There are among them members of the Order of Laurels, laureates, diplomats, members of the Parliament, representatives of central, regional and local authorities, scientists, representatives of the educational, cultural and business circles, but first of all – members of the Chambers of Commerce and Industry in Katowice and Opole. Traditionally, the Laurel ceremonies are accompanied by masterly concerts. Among the performers whom we have had till now, there were such artists as Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Edyta Górniak, Krzysztof Jakowicz, National Symphonic Orchestra of the Polish Radio in Katowice (twice), Orchestra of Warsaw Symphonists, Silesian Philharmonic Orchestra, Zabrze Philharmonic Orchestra, Orchestra of the Silesian Opera in Bytom and Golec Orchestra. The concert that crowned the ceremony of Laurels 2005 was performed by Dina Joffe, the laureate of the 2nd prize in the 9th International Chopin’s Piano Competition, now the world-famous pianist. An unusually colourful concert entitled “WORLD. EUROPE. POLAND. TRADITION.” was performed in Zabrze by the Song and Dance Ensemble “Śląsk” at the end of Laurel Gala in 2008. The Gala of Laurels of Abilities and Competence 2009 was honoured by Waldemar Malicki with his Philharmonic of Joke, whereas, Laurels in 2010 were concluded with a joint

scenie zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca, kończąc galę Laurów 2008. Galę Laurów 2009 uświetnił Waldemar Malicki wraz z Filharmonią Dowcipu, zaś Laury 2010 zakończyły się wspólnym recitalem Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza pt. „Z Tobą chcę oglądać świat”. Podczas gali Laurów 2011 na scenie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wystąpiło Studio Buffo ze spektaklem muzycznym „Hity Buffo” w reżyserii Janusza Józefowicza pod kierownictwem muzycznym Janusza Stokłosy z udziałem Nataszy Urbańskiej i najlepszych artystów studio. Od wielu lat koncertom laurowym towarzyszy Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak.

recital of Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska and Włodzimierz Korcz entitled „It’s you I want to look at the world with”. During the Gala of the Laurels 2011, stage of the House of Music and Dance in Zabrze welcomed the Studio Buffo which performed its musical show “Buffo’s hits” directed by Janusz Józefowicz, under musical guidance of Janusz Stokłosa, with participation of Natasza Urbańska and the best artists of the studio. For many years, the Laurel concerts have been accompanied by the singers’ ensemble Camerata Silesia, directed by Anna Szostak.

Zbigniew Wodecki, Laurels 2010

22

Studio Buffo, Laurels 2010

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD / CEREMONY OF AWARDING LAURELS

Natasza Urbańska, Laurels 2011

Nina Nowak, Laurels 2007

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD / CEREMONY OF AWARDING LAURELS

23


LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

I Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa First President of the Republic of Poland Lech Wałęsa

K

olejne edycje Laurów zaowocowały gronem wspaniałych Laureatów – osobistości ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności. Pierwsze Diamentowe Laury ‘92 otrzymali: ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa i Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń. Charyzmatyczny I Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Wałęsa, otrzymał Diamentowy Laur jako symbol „Solidarności” i odzyskanej wolności. Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń został odznaczony Laurem za negocjacje ze strajkującymi pracownikami FSM w Tychach i doprowadzenie do pomyślnego zakończenia strajku. Uroczyste wręczenie Diamentowego Lauru odbyło się w 1996 r. podczas mszy św. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

24

Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń Archbishop of Katowice Damian Zimoń

Successive editions of Laurels have resulted in selecting a group of outstanding Laureates – personalities from the world of science, culture, politics and business, whose achievements will be remembered in our modern history and they will also have a place in the awareness of Polish and international communities. The first Diamond Laurels 92’ were awarded to then – President of the Republic of Poland – Lech Wałęsa, and the Archbishop of Katowice – Damian Zimoń. The charismatic President of the Republic of Poland, Lech Wałęsa, was awarded the Diamond Laurel as a symbol of Solidarność and regained freedom. The reverend archbishop Damian Zimoń was awarded the Laurel for negotiations with the employees of the car factory FSM, which led to a successful termination of the strike. The celebration of granting the Laurel took place in 1996, during the holy mass said in the cathedral of Christ the King in Katowice. The Diamond Laurel 94’ was granted to

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

Diamentowy Laur ‘94 otrzymał Andrzej Olechowski – mąż stanu, wybitna osobowość, człowiek, którego autorytet i zaangażowanie na stanowisku ministra spraw zagranicznych doprowadziły do wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, przesądzając tym samym o wprowadzeniu w naszym kraju gospodarki rynkowej. Ksiądz Biskup prof. dr hab. Alfons Nossol, Ordynariusz Diecezji Opolskiej, kapłan, badacz, nauczyciel i wychowawca otrzymał Diamentowy Laur ‘95 za skuteczne działanie na

Andrzej Olechowski

Andrzej Olechowski – a statesman and prominent personality, a person whose competence and engagement in fulfilling the function of minister of foreign affaires helped to introduce Poland into the EU structures, which determined introduction in our country of the market economy. The reverend bishop, professor Alfons Nossol, the ordinary bishop of the Diocese of Opole, priest, scholar and teacher, received the Diamond Laurel ‚95 for his effective work aiming at establishing the University of Opole and for

Ksiądz Biskup prof. dr hab. Alfons Nossol The bishop professor Alfons Nossol

rzecz utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i zorganizowanie diecezjalnej sieci stacji Caritas, powszechnie służącej ludziom starszym i chorym. Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymał Diamentowy Laur ‘96 jako dar i votum dziękczynne dla największego w świecie autorytetu w wymiarze ponadczasowym. Uroczystość wręczenia odbyła się 22.01.1997 r. w trakcie specjalnej, prywatnej audiencji w watykańskiej bibliotece Ojca Świętego. Na Jasnej Górze w auli Jana Pawła II przekazano na ręce przeora paulinów, ojca Izydora Matuszewskiego Diamentowy Laur ‘97 dla duchowej stolicy Polski – Klasztoru Jasnogórskiego. Tym samym Kapituła Laurów wyraziła podziękowanie za możliwość gromadzenia się u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej w sytuacjach dla Polski i Polaków najważniejszych oraz pragnęła zwrócić uwagę na to, że również we współczesnej rzeczywistości odczuwamy potrzebę korzystania z siły autorytetu,

Ojciec Święty Jan Paweł II The Holy Father John Paul II

organisation of the diocesan network of Caritas stations, serving elderly and poor people. The Holy Father John Paul II received the Diamond Laurel 96’ as a gift and a thanksgiving votive offering for the greatest authority in the world, with a timeless dimension. The Laurel was offered him on 22nd January 1997 during a special private audience held in the Vatican Library. On Jasna Góra, in the Hall of John Paul II, the Diamond Laurel 97’ was given into the hands of father Izydor Matuszewski, the prior of the Pauline Order – for the spiritual capital of Poland – the Jasna Góra Monastery. With this, the Order of Laurels expressed its thanks for a possibility to gather at the feet of the Black Madonna, in the most important situations for Poles and Poland and it wished to point out that also in the contemporary world, we feel a necessity to take advantage of the authority of Jasna Góra, underlining thus everlasting values of the social teaching of church.

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

25


jakim jest Jasna Góra, podkreślając równocześnie nieprzemijające wartości nauki społecznej Kościoła. Laureatem Diamentowego Lauru ‘98 został wybitny mąż stanu, Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Buzek. Kapituła Laurów przyznała wawrzyn premierowi za to, że stojąc na czele rządu, przygotował i wprowadził z ogromną determinacją niezwykle ważne reformy ustrojowe, w tym reformę administracyjną państwa. Kapituła Laurów ‘99 postanowiła wyróżnić Diamentowym Laurem wybitnego męża stanu Javiera Solanę Madariagę za zasługi dla naszego kraju, zwłaszcza zaś za osobiste zaangażowanie w przyjęcie Polski do NATO w 1999 roku.

Przeor Izydor Matuszewski Prior Izydor Matuszewski

Bronisław Geremek i Javier Solana Bronisław Geremek and Javier Solana

26

Premier Jerzy Buzek

Prime Minister Jerzy Buzek

Jan Nowak-Jeziorański

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

„[…] chciałbym mówić waszym językiem, żeby przekazać to co czuję. Czuję wdzięczność waszego kraju, waszych ludzi za to, co udało się zrobić. Będę dalej pracować, by doprowadzić do zjednoczenia Europy – ta praca nie zostanie zakończona dopóki Polska nie znajdzie się w Unii”. Javier Solana Madariaga Drugi Diament przyznano Bronisławowi Geremkowi w uznaniu wybitnych osiągnięć i sukcesów w kierowaniu polską polityką zagraniczną oraz za rozważny, a jednocześnie nowoczesny i dynamiczny styl uprawiania tejże polityki.

The Diamond Laurel 98’ was granted to a prominent statesman, the Prime Minister of the Polish Government – Jerzy Buzek. The Order of Laurels awarded the Laurel to the Prime Minster Buzek for the preparation and pursuing with determination extremely important political reforms, including the administrative reform of the state. The Order of Laurels decided in 1999 to award the Diamond Laurel to the outstanding statesman Javier Solana Madariaga, for rendering considerable services to our country, particularly for his personal commitment in admitting Poland to the NATO alliance in 1999. “[…] I would be happy to be able to speak your language in order to express what I feel. I feel gratitude to your country and to your people for this what has been done. I will still work on unification of Europe – this work will not be a completed as long as Poland is not a member of the Union.” Javier Solana Madariaga The second Diamond Laurel was granted to Bronisław Geremek, in recognition of his outstanding achievements and successes in leading the Polish foreign policy and for a prudent and at the same time modern and dynamic style of his policy within this field.

„… czuję się szczególnie wyróżniony tą nagrodą, bo pochodzi ona ze Śląska. Śląsk był i jest szkołą pracy, przedsiębiorczości, uczucia narodowego – tacy do Unii wchodzimy i tylko tacy iść możemy”. Bronisław Gieremek Przyznając Diamentowy Laur 2000 dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pisarza i polityka, słynnego „kuriera z Warszawy”, wieloletniego dyrektora polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa, Kapituła pragnęła podziękować za ofiarną działalność na rzecz niepodległej i suwerennej Polski, którą nieprzerwanie prowadził ponad 60 lat.

“… I feel to be particularly distinguished with this award, as it comes from Silesia, which has always been a school of work, entrepreneurship and national feelings – we enter the European Union having in mind these principles and we may enter it only on this basis.” Bronisław Gieremek Awarding the Diamond Laurel 2000 to Jan Nowak-Jeziorański, writer and politician, the famous „courier from Warsaw”, long-standing director of the Polish section of the Free Europe Broadcasting Corporation, the Order of Laurels wished to thank him for his dedicated activity aimed at the independence and sovereignty of Poland, carried out by him for more than 60 years.

„Gdyby ktoś powiedział mi, że będę po tylu latach przyjmowany z takimi honorami, pomyślałbym, że to bajka”. Jan Nowa-Jeziorański

“If somebody told me that after so many years I would be received with such a ceremony, I would think that it is a fairy tale.” Jan Nowak – Jeziorański

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

27


Prof. Zbigniew Brzeziński (z lewej) i Albert Krąpiec (z prawej) Professor Zbigniew Brzeziński (left) and Albert Krąpiec (right)

W 2001 roku Kapituła przyznała dwa Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji: profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu i profesorowi Ojcu Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi. Prof. Zbigniew Brzeziński – znany amerykański polityk polskiego pochodzenia – udzielił silnego poparcia i osobiście zaangażował się w proces pokojowego odzyskania przez Polskę niepodległości. Wsparł także starania Polski o wejście do NATO i wniósł znaczący wkład w proces transformacji politycznej i gospodarczej naszego kraju po 1989 roku. Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji wręczono profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu 13 maja 2002 roku w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach podczas konferencji na temat: „Unia Europejska szansą dla Polski”. Ojcu Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi przyznano Laur za obdarzenie świata filozofią, którą uprawia w przekonaniu, że prawda o rzeczywistości, prawda o człowieku i ludzkiej kulturze służy konkretnemu człowiekowi w każdym czasie, również obecnie, a człowiek jako osoba, podmiot świadomego i wolnego działania, byt o wymiarze transcendentalnym, obdarzony jest suwerennością, której część może przekazać państwu, a nie odwrotnie. Ojciec M.A. Krąpiec, jako Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyniósł tę uczelnię do rangi jednej z najważniejszych uczelni katolickich w świecie, w czasie niesprzyjającym ani humanizmowi, ani tradycji chrześcijańskiej. W 2002 roku Diamentowy Laur dla ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przyznano za to, że w czasie swojej kadencji konsekwentnie re-

28

In 2001, the Order of Laurels granted two Diamond Laurels of Abilities and Competence – one to professor Zbigniew Brzeziński and the second one – to professor father Mieczysław Albert Krąpiec. Professor Zbigniew Brzeziński – a well known American politician of Polish origin – wholeheartedly supported and deeply involved himself in the process of peaceful regaining of independence by Poland. He advocated also Polish endeavours to join the NATO and contributed considerably to the process of political and economic transformation of our country after 1989. The Diamond Laurel of Abilities and Competence was granted to professor Zbigniew Brzeziński on 13th May 2002, in the hall of the Silesian Parliament, during the conference „European Union – a Chance for Poland”. Father Mieczysław Albert Krąpiec was awarded the Laurel for giving the world a philosophy that he fosters, being convinced that the truth about the reality, about the mankind and about his culture serves an individual person at any time, also now, and that a human being as a person, as a subject of conscious and free action, a being of transcendental dimension, is endowed with sovereignty, a part of which he or she may offer to the state – but not the other way round. Father M.A. Krąpiec, as a vice-chancellor of the Catholic University in Lublin, raised this university to the group of the most prestigious catholic universities in the world, in the time unfavourable for humanism or for the Christian tradition. In 2002, the Diamond Laurel was granted to then - President of the Republic of Poland – Aleksander Kwaśniewski. The Laurel was awarded to him for consistent adherence to the

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

Diamentowy Laur 2002 dla Aleksandra Kwaśniewskiego The Diamond Laurel 2002 to Aleksander Kwaśniewski

Laureatami 2003 roku zostali: Danuta Hübner i Wojciech Kilar

Danuta Hübner and Wojciech Kilar were awarded in 2003

Diamentowy Laur 2004 otrzymał Vaclav Havel...

... i Tadeusz Mazowiecki

alizował ideę prezydenta wszystkich Polaków i pracy dla dobra ojczyzny ponad politycznymi podziałami. Podczas swojej prezydentury Aleksander Kwaśniewski działał na rzecz pojednania narodów i pokoju na świecie. Laureatami 2003 roku zostali: Danuta Hűbner i Wojciech Kilar. Minister ds. europejskich Danuta Hűbner zyskała uznanie Kapituły za wieloletnie, odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym działania na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wojciech Kilar, kompozytor o międzynarodowej sławie, uhonorowany został Diamentowym Laurem za twórczość muzyczną, która stanowi nieoceniony wkład w nasze dziedzictwo kulturowe i promocję polskiej kultury w świecie. W roku 2004 do grona Laureatów Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji zostali włączeni dwaj wielcy politycy całkowicie oddani prawdzie i wolności: Vaclav Havel i Tadeusz Mazowiecki.

idea of being the president of all Poles and to the idea of the work for common good, above political divisions. During his term in the office, President Aleksander Kwaśniewski worked for conciliation of nations and for peaceful co-existence in the world. In 2003, the Diamond Laurels were awarded to Danuta Hübner and Wojciech Kilar. Danuta Hübner, Minister for European Affaires, gained recognition of the Order of Laurels for her long-standing and effective action aiming at Polish membership in the EU. Wojciech Kilar, the composer of international renown, was honoured with the Diamond Laurel for his musical works which constitute an invaluable contribution to our cultural heritage and to promotion of the Polish art in the world. In 2004, the Laureates of the Diamond Laurel of Abilities and Competence were joined by two great politicians, totally devoted to the ideas of truth and freedom – Vaclav Havel and Tadeusz Mazowiecki.

The Diamond Laurel 2004 was awarded to Vaclav Havel...

... and Tadeusz Mazowiecki

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

29


Arcybiskup i Metropolita Krakowski Stanisław Dziwisz Archbishop of Krakow Stanisław Dziwisz

Vaclav Havel, przez wiele lat prześladowany, więziony, to człowiek, dla którego „mówienie prawdy ma sens zawsze, we wszystkich okolicznościach”. Premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki został obdarzony Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji za: – wieloletnią walkę o demokrację w Polsce, działania na rzecz wolności polskiego obywatela w okresie rządów komunistycznych w tworzonych przez siebie ugrupowaniach opozycyjnych, – za kierowanie się w życiu publicznym zasadą pokonywania zła i uparte budowanie dobra, – za zasługi w walce o pogłębienie procesu demokratyzacji polityki polskiej oraz za konsekwentną obronę praw człowieka i działania na rzecz polsko - niemieckiego pojednania. W dowód uznania dla niepospolitych cech osobowości i niedoścignionych cnót – roztropności, sprawiedliwości, męstwa i pokory Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji za 2005 rok wręczono Księdzu Arcybiskupowi i Metropolicie Krakowskiemu Stanisławowi Dziwiszowi. Arcybiskup Stanisław Dziwisz jako osobisty sekretarz Jana Pawła II towarzyszył papieżowi podczas wszystkich pielgrzymek, także podczas jego ostatniej „pielgrzymki do Pana”, zawsze jako „wieczny cień”. Dzisiaj jest dla nas wzorem wprowadzenia w życie nauki głoszonej przez papieża Polaka Jana Pawła II i podziwu godnym wykonawcą jego ideowego testamentu.

30

Vaclav Havel, persecuted and imprisoned for many years, is a man for whom „telling truth makes sense always, regardless of any conditions”. Tadeusz Mazowiecki, the prime minister of the first government in the III Polish Republic was awarded the Diamond Laurel of Abilities and Competence for: – long-time struggle for democracy, acting for the benefit of the freedom of Polish citizens during the communist regime, in various opposition groups, organised by him; – for following in his public life the principle of overcoming evil and for relentless building up the common good, and – for his merits in the defence of human rights and striving for Polish – German reconciliation. In token of recognition of exceptional human features and unsurpassable virtues – sagacity, justice, courage and humility, the Diamond Laurel of Abilities and Competence 2005 was awarded to the reverend Archbishop of Krakow, Stanisław Dziwisz. The Archbishop Stanisław Dziwisz, a personal secretary of John Paul II, accompanied the pope in all his pilgrimages, also during his last‚ pilgrimage to the Lord’, always as his‚ faithful shadow’. Today, he is for us a role model in implementing in life the teachings left for us by the pope John Paul II and worthy of admiration executor of his last will. The Diamond Laurel of Abilities and Competence 2006 was awarded to professor Władysław Bartoszewski – politician, historian, worker for social and cultural causes. Professor

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

Laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji w 2006 roku został prof. Władysław Bartoszewski – polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny. Prof. Władysława Bartoszewskiego uhonorowano Laurem w dowód uznania i szacunku dla jego wielkiego autorytetu moralnego, niezłomnego charakteru, głęboko zakorzenionej postawy niepodległościowej, niezwykle silnego poczucia sprawiedliwości i wyjątkowej kompetencji jako historyka. Władysław Bartoszewski znany jest w Polsce i za granicą przede wszystkim jako uczestnik okupacyjnego podziemia, jego skrupulatny badacz, a także kronikarz lat wojny i okupacji. Wiele międzynarodowych odznaczeń Władysław Bartoszewski otrzymał za niesienie pomocy Żydom w czasie tragedii Holocaustu.

Władysław Bartoszewski was honoured with the Laurel in token of recognition and respect for his great moral authority, indomitable spirit, deeply rooted patriotic conduct, unusually strong feeling of justice and exceptional competence as a historian. Władysław Bartoszewski is well known in Poland and abroad first of all as a fighter of the Polish underground movement during the war, as its historian and as a chronicler of the years of the last war and the occupation. Professor Władysław Bartoszewski received many international decorations for providing help to Jews during the tragic events of Holocaust. “In my whole life, I chose always more simple ways, but it does not mean that they were easier ones.” Władysław Bartoszewski

„W swoim życiu zawsze wybierałem drogi dla mnie prostsze, co nie oznacza, że łatwiejsze.” Władysław Bartoszewski

Profesor Władysław Bartoszewski Professor Władysław Bartoszewski

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

31


Diamentowy Laur 2007 otrzymał Leszek Balcerowicz

The Diamond Laurel 2007 was awarded to Leszek Balcerowicz

Diamentowy Laur 2008 otrzymał Andrzej Wajda...

... i Andris Piebalgs

... and Andris Piebalgs

Diamentowy Laur 2010 otrzymał Krzysztof Zanussi

The Diamond Laurel 2010 was awarded to Krzyszfof Zanussi

Osoba Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza została uhonorowana Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2009. Przyznając Laur Kapituła podkreśliła niezłomność, odwagę oraz wierność zasadom, ofiarną działalność opozycyjną w latach PRL, budowanie demokratycznych struktur Rzeczypospolitej Polskiej oraz godne sprawowanie funkcji Marszałka Senatu i reprezentowanie kraju.

Bogdan Borusewicz, Speaker of the Polish Senate was honoured with the Diamond Laurel of Abilities and Competence 2009. By granting this award, the Order of Laurels underlined indomitableness, courage and faithfulness to moral principles, self-sacrificing opposition activity in the years of communism, building up democratic structures of the Republic of Poland and admirable performance of the function of the Speaker of the Senate and representing the country.

The Diamond Laurel 2008 was awarded to Andrzej Wajda...

Laureatem Diamentowego Lauru 2007 został prof. Leszek Balcerowicz, wybitny ekonomista, prekursor przemian gospodarczych w Polsce. Diamentowy Laur Kapituła przyznała w dowód uznania Jego roli w tworzeniu trwałych fundamentów gospodarki rynkowej i przekształceń ustrojowo-systemowych.

The Diamond Laurel 2007 was awarded to professor Leszek Balcerowicz, an eminent economist, the precursor of the economic transformation in Poland. The Diamond Laurel was awarded by the Order of Laurels in recognition of his role in creation of stable foundations of the market economy and the base for political and economic transformation.

„To dla mnie ważne wyróżnienie ze względu na innych nagrodzonych i dlatego, że pochodzę stąd. Czuję się związany z tym regionem, szczególnie od 1997 roku, gdy jako człowiek lubiący duże ryzyko zdecydowałem się na kandydowanie ze Śląska do Sejmu. To, że z takim wysokim poparciem zdobyłem poselski mandat, zaliczam do największych życiowych osiągnięć”. Leszek Balcerowicz Rok 2008 dał inspirację do wyróżnienia Diamentowym Laurem aż dwóch niezwykłych osób. Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, współtwórca „polskiej szkoły filmowej” odebrał wyróżnienie osobiście podczas wielkiej Gali w dniu 17 stycznia 2008 roku. Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. Energetyki przyjął wyróżnienie będąc w Katowicach 16 kwietnia 2009 roku.

“This award is important for me because of other awarded persons and because I come from this region. I feel connected with this region, particularly since 1997, when – being a person who likes to take risks – I made up my mind to run from Silesia to the Parliament. The fact that I was elected with so many votes, I consider as one of the greatest achievements in my life.” Leszek Balcerowicz The year 2008 inspired us to award the Diamond Laurels to two unusual persons. Andrzej Wajda, a film and theatre director, co-founder of the “Polish School of Film” received the award personally during the great Gala on 17 January 2008. Andris Piebalgs, the EU Commissionaire for Energy received the award on 16 April 2009, during his visit to Katowice.

„[…] odbierając tą nagrodę jestem ogromnie szczęśliwy, po pierwsze, że to jest właśnie tutaj, w miejscu gdzie i Umiejętność i Kompetencja są na miejscu, a z drugiej strony, że właśnie to dotyczy nie tylko mnie osobiście, ale polskiego kina”. Andrzej Wajda

„[…] receiving this award I am tremendously happy, as firstly – it happens just here, in the place where Abilities and Competence have their place, and secondly – because it refers not only personally to me but to the Polish cinema.” Andrzej Wajda

32

Diamentowy Laur 2009 otrzymał Bogdan Borusewicz

The Diamond Laurel 2009 was awarded to Bogdan Borusewicz

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

„To wyróżnienie jest dla mnie bardzo cenne. Mimo, iż jest to nagroda regionalna ma charakter ogólnopolski. To bardzo dobrze, że regionalna nagroda buduje prestiż z jednej strony Polski, a z drugiej własnego regionu”. Bogdan Borusewicz Laureatem najwyższego wyróżnienia 2010 został Krzysztof Zanussi – polski reżyser, niekwestionowany mistrz sztuki filmowej. Laureat dziękując za wyróżnienie podkreślił, że cieszy go fakt, iż przedsiębiorczość wychodzi naprzeciw kulturze. Kultura jest potrzebna „aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a rozwój martwy” – powiedział odbierając Diamentowy Laur, który jest symbolem pomostu między biznesem a kulturą. „To dla mnie wielka radość. Przyjmuje tę nagrodę z ogromnym zadowoleniem. Tym bardziej, że w moim przekonaniu to jest taki ślad mostu między biznesem, który ma korzenie, a szeroko pojętą kulturą, którą cenię. Biznesem rozumiejącym, że kultura jest potrzebna, aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a jej rozwój – martwy.” Krzysztof Zanussi

“This award is very valuable for me. In spite of the fact that it is a regional award it has an all-Poland character. It is very good that the regional award builds up prestige for both Poland and the region.” Bogdan Borusewicz In 2010, the highest award was granted to Krzysztof Zanussi – a Polish film director, unquestioned master of the art of cinema. The Laureate, thanking for this reward, underlined the fact that entrepreneurship made efforts to meet culture. Culture is needed “in order to avoid situation when entrepreneurship is barbarian and development is lifeless” – he said, while receiving the Diamond Laurel, which is a symbol of a bridge between business and culture. “It is a great joy for me. I take this award with a tremendous satisfaction, so more that in my opinion, it makes a sort of bridge between business, with its roots, and the culture which it appreciates, business which understands that culture is necessary, in order to make entrepreneurship less barbarian, and its development – full of life.” Krzysztof Zanussi

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

33


KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA ORDER OF LAURELS AND PATRONAGE COUNCIL

Diamentowy Laur 2011 otrzymał José Manuel Barosso

The Diamond Laurel 2011 was awarded to José Manuel Barosso

Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2011 została uhonorowana wybitna postać świata polityki i gospodarki: José Manuel Barroso – Przewodniczący Komisji Europejskiej. Wyróżniając Przewodniczącego Komisji Europejskiej „śląskim wawrzynem” Kapituła Laurów podkreśliła jego rolę w działalności na rzecz rozwoju Europy oraz dała wyraz naszego zrozumienia oraz poparcia dla idei Unii Europejskiej – demokracji, solidarności, wyrównywania szans i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. „Czuję się zaszczycony otrzymując to wyróżnienie ze strony regionu śląskiego. Szczególnie dlatego, że tak wielu zasłużonych i wybitnych osobistości z Europy zostało uhonorowanych tą nagrodą. […] Zawsze byłem przyjacielem Polski, ponieważ rozumiałem, że Polska jest najlepszym przyjacielem w projekcie Europa. […] To razem z Wami, z Waszym polskim entuzjazmem wyjdziemy z kryzysu mocniejsi”. José Manuel Barroso

34

Diamond Laurel of Abilities and Competence 2011 was awarded to the distinguished personality of the world of politics and economy: José Manuel Barroso – President of the European Commission. Honoring the President of the European Commission with a „Silesian laurel”, the Chapter of the Laurels emphasized his role in the actions for the development of Europe and expressed our understanding of and support for the idea of the European Union – democracy, solidarity, equalization of opportunities and organization of a civil society. „I feel honored to receive this award from the Silesian region. Especially, because so many distinguished and outstanding personalities from Europe have been granted this award. […] I have always been a friend of Poland, because I understand that Poland is the best friend in the project Europe. […] Together with you, your Polish enthusiasm we will get out of the crisis being stronger.” José Manuel Barroso

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS

D

la rzetelnej oceny i dokonywania obiektywnych wyborów laureatów powołano Kapitułę Laurów, której skład zmienia się co roku. Pierwszą Kapitułę stanowili członkowie założyciele tego wyróżnienia, a zarazem członkowie Regionalnej Rady Gospodarki działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz oraz działający w imieniu Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego redaktor naczelny „Trybuny Śląskiej” – Tadeusz Biedzki, dyrektor Radia Katowice – Leopold Kurek i dyrektor Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach – Rafał Szymoński. Zgodnie ze sporządzonym w 2006 roku regulaminem konkursu Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, powoływana na wniosek prezesa Izby przez prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Prezydium Izby powołuje także sekretarza Kapituły, który zapewnia obsługę pracy Kapituły, koordynuje przygotowanie i przebieg poszczególnych jej etapów. Od 1996 roku tę funkcję pełni Bogusława Bartoszek. W skład Kapituły Laurów wchodzą przedstawiciele: władz rządowych i samorządo-

In order to make a fair assessment and to be able to make unbiased choices, there was appointed the Order of Laurels, whose composition is changed each year. The first Order of Laurels was composed of founders of this award who were also members of Regional Council of Economy, operating at the Chamber of Commerce and Industry in Katowice – Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz and Tadeusz Biedzki, the editor-in-chief of Trybuna Śląska, acting on behalf of the Upper Silesian Press Chamber, Leopold Kurek, manager of the Katowice broadcasting station and Rafał Szymoński – manager of the Katowice TV station In compliance with the regulations laid down in 2006, the Laurels of Abilities and Competence are awarded by the Order of Laurels, appointed by the Presidium of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, upon the motion of the President of the Chamber. The Presidium appoints also the Secretary of the Order, who ensures operation of the Order, coordinates preparation and the course of each of the stages of its proceedings. Since 1996, this function has been performed by Ms. Bogusława Bartoszek The Order of Laurels is composed of repre-

KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA / ORDER OF LAURELS AND PATRONAGE COUNCIL

35


wych województw biorących udział w konkursie, instytucji oraz grona pomysłodawców i współtwórców przedsięwzięcia – partnerskich izb gospodarczych, a także laureatów Laurów minionych edycji konkursu. Skład Kapituły jest imienny, zaś udział w jej pracach powinien być osobisty. Pierwszym przewodniczącym Kapituły, sprawującym tę funkcję do 1998 roku, był pomysłodawca Laurów, działacz samorządu gospodarczego, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach od jej powołania – Tadeusz Donocik. W 1998 roku mianowano na przewodniczącego Kapituły Laureata Platynowego Lauru ‘96, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – Kazimierza Pazgana. Na mocy decyzji Kapituły ‘99 na kolejne lata na przewodniczącego został wybrany ponownie Tadeusz Donocik, który pełni tę funkcję do dziś. Laury Umiejętności i Kompetencji oraz uroczystość ich wręczenia stały się tak doniosłym i prestiżowym wydarzeniem, iż zaistniała konieczność powołania specjalnego gremium doradczego i wspierającego. Dla realizacji powyższych celów w 1998 roku powołano Radę Patronacką Laurów. W skład corocznie powoływanej Rady Patronackiej Laurów wchodzą wybitni przedsiębiorcy i samorządowcy. Pierwszej Radzie przewodniczył Kazimierz Pazgan. Na przewodniczącego Rady Patronackiej w 1999 roku został wybrany Prezydent Katowic Piotr Uszok. Radzie Patronackiej w roku 2000 przewodniczył Wojciech Boroński. Od 2001 do 2005 Radzie Patronackiej Laurów przewodził ponownie Prezydent Katowic Piotr Uszok. Radą Patronacką Laurów 2006 kierował Stanisław Gajos – Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, zaś w roku 2007 Radzie Patronackiej przewodziła Joanna Strzelec-Łobodzińska, wówczas Prezes Zarządu Tauron-Polska Energia SA. Honorowym Gospodarzem Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji 2008, które odbyły się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu była Pani Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W latach 2008 – 2011 Przewodniczył Radzie Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu WĘGLOKOKS SA.

36

sentatives of central and local administration from the regions that take part in the competition, institutions and the circle of originators and creators of this award – partners’ commercial chambers and laureates of Laurels from former editions of the competition. The composition of the Order of Laurels is listed by names and participation in the proceedings should be personal. The first Chairman of the Order of Laurels, who performed this function till the year 1998, was the originator of the idea, activist of business institutions, president of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice since its beginning – Mr. Tadeusz Donocik. In 1998, Mr. Kazimierz Pazgan, the laureate of the Platinum Laurel from ’96, president of the National Chamber of Trade and Industry, was appointed as the chairman of the Order of Laurels and in 1999, the Order of Laurels appointed again Mr. Tadeusz Donocik as the chairman of the Order, who has been performing this function till now. The Laurels of Abilities and Competence and the ceremonies of their handing in became such a momentous and prestigious event that it was necessary to appoint a special advisory and supporting body. In 1998, there was established a Patronage Council of Laurels. The Council, appointed every year, is composed of eminent entrepreneurs and representatives of the local administration. The first Council was chaired by Mr. Kazimierz Pazgan. In 1999, the Mayor of Katowice, Mr. Piotr Uszok, was elected as the Chairman of the Patronage Council. In 2000, the Council was chaired by Mr. Wojciech Boroński and in the years from 2001 to 2005 – again by the Mayor of Katowice, Mr. Piotr Uszok. In 2006, the Council was chaired by Mr. Stanisław Gajos, CEO of the Katowice Coal Holding and in 2007 – the Patronage Council was chaired by Ms. Joanna Strzelec-Łobodzińska, the then CEO of Tauron-Polska Energia SA. The honorary Host of the Gala of Laurels of Abilities and Competence 2008, which took place in the Hall of Music and Dance in Zabrze, was Ms. Małgorzata Mańka-Szulik – Lady Mayor of the City of Zabrze. In the years 2008 – 2011, the Council was chaired by Jerzy Podsiadło – CEO of the Company WĘGLOKOKS SA.

KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA / ORDER OF LAURELS AND PATRONAGE COUNCIL

KAPITUŁA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 THE ORDER OF LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012 TADEUSZ DONOCIK

Przewodniczący Kapituły Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

JÓZEF SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego Laureat Platynowego Lauru 2010

ANNA SEKUDEWICZ – RĄCZASZEK

TADEUSZ BIEDZKI

Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Katowice SA Laureat Platynowego Lauru 2004

Konsul Honorowy Łotwy Laureat Złotego Lauru 1994

FRANCISZEK BUSZKA

JANUSZ STEINHOFF

I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach Laureat Platynowego Lauru 2002

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Laureat Kryształowego Lauru 2007

PROF. DR HAB. MARIAN DUCZMAL

Wojewoda Bielski w latach 1990 – 1994 Laureat Platynowego Lauru 1992

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Platynowego Lauru 2005

TADEUSZ SZYMANEK

Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie

HENRYK GALWAS

Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

JANUSZ TARGOSZ

JAN HOPPE

I Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1994

PROF. DR HAB. JAN KLIMEK

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Laureat Platynowego Lauru 2011

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK

Wojewoda Śląski Laureat Platynowego Lauru 2011 Prezydent Miasta Zabrze Laureat Złotego Lauru 2007

ADAM MATUSIEWICZ

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Laureat Złotego Lauru 2001

PIOTR USZOK

Prezydent Miasta Katowice Laureat Platynowego Lauru 2000

RYSZARD WILCZYŃSKI

Wojewoda Opolski Laureat Platynowego Lauru 2011

TADEUSZ WNUK

MAŁGORZATA MAŃKA – SZULIK

Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2010 – 2012

ZENON NOWAK

MIROSŁAW STYCZEŃ

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Laureat Złotego Lauru 2000

PROF. DR HAB. N. MED. STANISŁAW WOŚ Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskie Centrum Medyczne SUM Laureat Platynowego Lauru 2006

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI

Prezes Dziennika Zachodniego Laureat Platynowego Lauru 2010

Prezydent Miasta Opola Laureat Platynowego Lauru 1992

KAPITUŁA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

THE ORDER OF LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

37


HONOROWY GOSPODARZ LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012

PROTOKÓŁ

podsumowujący posiedzenia Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2012

THE HONORARY HOST MAŁGORZATA MAŃKA – SZULIK Prezydent Miasta Zabrze

RADA PATRONACKA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 THE PATRONAGE COUNCIL 2012 JANUSZ HONKOWICZ

Prezes Zarządu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

JAROSŁAW KANIA

Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

JERZY PODSIADŁO

Prezes Zarządu Węglokoks S.A.

RAJMUND SOROWSKI

Właściciel PPUH „SOR-DREW” Rajmund Sorowski

TADEUSZ SZKUDLARSKI

Prezes Zarządu LOTOS Czechowice S.A.

ARTUR TOMASIK

Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

PIOTR WOJACZEK

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

SUMMARY MINUTES from the meetings held by the ORDER of LAURELS of ABILITIES and COMPETENCE 2012

R

ok 2012 to rok dwudziestej pierwszej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienia te, po dokładnej analizie dokumentacji oraz w wyniku dyskusji przyznaje Kapituła Laurów. Kapituła w minionym roku spotykała się czterokrotnie i przyznała:

The year 2012 was a year of 21st edition of Laurels of Abilities and Competence. These awards, after a thorough analysis of documentation and in the result of the discussions are granted by the Order of Laurels. The Order of Laurels met last year four times and granted:

1 6 11 6 3 5 31

1 6 11 6 3 5 31

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji Platynowych Laurów „Pro Publico Bono” Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich” Platynowych Laurów „Kultura i Media” Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji

Ponadto, ponownie przyznano ustanowioną w ubiegłym roku nagrodę specjalną „Orła Piastów Śląskich”. *** Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznawany jest wybitnym Mężom Stanu, nieprzeciętnym osobowościom, których działalność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy. Wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku. Ustanowiona sześć lata temu kategoria Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji ma na celu honorowanie osób charakteryzujących się ponadczasowymi wartościami, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad

38

RADA PATRONACKA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / THE PATRONAGE COUNCIL OF LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

Diamond Laurel of Abilities and Competence Crystal Laurels of Abilities and Competence Platinum Laurels „Ambassador of Polish Affairs” Platinum Laurels „Pro Publico Bono” Platinum Laurels of Abilities and Competence Platinum Laurels “Culture and Media” Golden Laurels of Abilities and Competence

In addition, the Order again granted a Special Award of the “Eagle of the Silesian Piasts”, which was introduced last year. *** Diamond Laurels of Abilities and Competence are traditionally granted to prominent statesmen and unusual personalities, whose activities go beyond the boundaries of our region and – quite often – they have international dimensions. The values resulting from their activities are universal, worth following and they create an atmosphere of particular respect. The category of Crystal Laurels of Abilities and Competence, introduced six years ago, aims at honouring people who bring about timeless values, whose universal activities leave indelible PROTOKÓŁ / SUMMARY

39


w dziedzictwie człowieka oraz honorowanie ludzi, którzy bezinteresownie i z poświęceniem działają na rzecz drugiego człowieka. Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” przyznawany jest osobom, które godnie reprezentują Polskę na arenie europejskiej i światowej lub jako obywatele innych państw w sposób znaczący wspierają nasz kraj. Platynowy Laur „Pro Publico Bono” przyznawany jest osobom w dowód uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych, a także za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznawany jest menedżerom, którzy osiągają nieprzeciętne sukcesy w swojej pracy zawodowej. W tym roku Kapituła wprowadziła odrębną kategorię Platynowy Laur „Kultura i Media”, chcąc podkreślić olbrzymią rolę twórców kultury i mediów w poznawaniu współczesnego świata i utrzymaniu tożsamości. *** Złote Laury Kapituła przyznała w tym roku w następujących kategoriach: Kategoria: Pro Publico Bono za: • działania na rzecz ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej; • działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego; • działania na rzecz ochrony środowiska i regionów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym; • działania z zakresu międzynarodowego i międzyetnicznego oraz dyplomacji społecznej; • działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu; • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy, powiatu, regionu. Kategoria: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm za: • wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości; • przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki; • umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej. Kategoria: Menedżer, lider społeczno gospodarczy za: • tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;

40

PROTOKÓŁ / SUMMARY

traces in human heritage and to honour people who selflessly and devotedly work for the common good. Platinum Laurels “Ambassador of Polish Affairs” are awarded to persons who duly represent Poland on the European and global arena or to those, who as citizens of other country considerably support our country. Platinum Laurels „Pro Publico Bono” reflects merits of people, whose work serves for local, regional or international community and it is granted also for their activity within the field of business social responsibility. Platinum Laurels of Abilities and Competence are awarded to managers who attain exceptional successes in their professional work. This year the Order introduced separate category – Platinum Laurel „Culture and Media”, to emphasize the huge role of culture and media creators in acquiring the knowledge of the present and maintaining the identity. *** Golden Laurels were granted this year by the Order of Laurels in the following categories: Category: Pro Publico Bono, for: • activities in favour of health care, social assistance and charity; • activities in favour of culture and national heritage; • activities in favour of environmental protection and of regions, with particular stress laid on cooperation with the local administration; • activities within the field of international and inter-ethnic cooperation and social diplomacy; • activities relating to corporate social responsibility; • support provided for development of entrepreneurship at the municipal, county and regional levels. Category: person or institution supporting development of market economy or running educational schemes for companies, for: • comprehensive and unconventional activities enhancing development of entrepreneurship; • preparation of managerial staff and upgrading vocational skills at the highest possible level, for needs of our economy; • ability to raise financial means and to acquire intellectual potential within the region, country and Europe and their allocation for promotion of business activities. Category: managers, business and social leaders, for: • creating positive image of entrepreneurs-employers; • ability to accommodate company’s operations to market economy;

• umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej; • działania na rzecz integracji środowiska; • tworzenie nowych miejsc pracy; • twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

• acting in favour of integration of their communities; • creation of new jobs; • creative cooperation with local authorities and business organisations;

Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo za: • wysoką jakość wyrobów i usług, stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy; • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy; • dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności; • tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych; • dbałość o ochronę środowiska; • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

Category: Polish enterprise, for: • high quality of products and services and application of modern production processes and management and marketing practices, ensuring market success; • regular investing in development of the company; • good financial standing, accomplishment of high profitability in business operations and conscientious settlement of all liabilities; • creation of new jobs, establishing good working and wage conditions for their employees and continuous upgrading of their occupational skills; • care of environmental protection; • creative cooperation with local administration and business associations.

Kategoria: Instytucja finansowa za: • wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów; stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług; • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych; • systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji; • działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami.

Category: Financial institution, for: • high-quality services meeting the expectations and needs of customers; • permanently extending the scope of services offered; • good financial standing, highly profitable business and timely payment of the amounts due to business partners; • systematically investing in the development of institutions; • taking actions for the dissemination of knowledge about financial products and public education on the use of such products.

Kategoria: Kultura za: • wysoki poziom artystycznych dokonań; • ponadregionalny i międzynarodowy zakres działań; • umiejętność dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej i sukcesy na tym polu; • pozyskiwanie przychylnych recenzji, opinii krytyków i mediów.

Category: Culture for: • high level of artistic achievements; • scope of activities going beyond the regional borders or having international dimensions; • ability to accommodate to market economy conditions and gaining successes within this field; • gaining good reviews and critics in media.

Kategoria: Ambasador Spraw Polskich za: • godne reprezentowanie kraju na arenie europejskiej i światowej w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i sportu; • osiąganie niezwykłych kompetencji w kulturze, nauce, sporcie i zarządzaniu, dzięki którym widoczny jest wkład Polski w rozwój tych obszarów; • działania na rzecz międzynarodowej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Category: Ambassador of Polish Affairs, for: • admirable representation of Poland on the European and global arenas within the field of entrepreneurship, culture and national heritage, science and sport; • achieving unusual competences in culture, science, sport and management, due to which Polish contribution to these areas is visible • activities in favour of international corporate social responsibility.

PROTOKÓŁ / SUMMARY

41


Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce za: • stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania i marketingu zapewniających firmie sukces rynkowy; • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy w Polsce oraz posiadanie realnego programu jej dalszego rozwoju; • wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych technologii; • inwestowanie w branże nowe dla polskiego rynku lub przeżywające trudności i zagrożone upadkiem; • inwestowanie na terenach o szczególnie niskim stopniu zatrudnienia; • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy; • kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i pracowniczej; • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych; • dbałość o ochronę środowiska; • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

Category: Foreign investment in Poland, for:

Kategoria: Udana inwestycja za: • dokonanie znaczącej inwestycji w rozwój firmy, jej produktów lub usług; • nowoczesność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych; • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy; • stosowanie metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy; • dbałość o środowisko naturalne; wpływ na promocję Polski w świecie.

Category: Successful investment, for: • making a considerable investment in development of the company, its products or services; • modernity and innovativeness of applied technical and technological solutions; • creation of good and stable working and wage conditions for employees and creation of new jobs; • application of managing and marketing techniques that ensure a market success; • care of environmental protection; • influence on promotion of Poland in the world.

Kategoria: załoga – wspólny sukces za: • powszechne zaangażowanie w realizację strategii i misji firmy; • konsekwentne współdziałanie w dążeniu do określonego celu firmy; • wspólną dbałość o dobro Firmy, jej majątek i wizerunek; • wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o zdrowie wszystkich pracowników; • ciągłą gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Category: Team - common success, for: • common commitment to the strategy and mission of the Company; • consistent cooperation in pursuit of the Company’s particular purpose; • common concern for the good of the Company, its assets and image; • mutual cooperation in respect of health and safety at work as well as care for all the employees’ health; • constant willingness to improve the staff’s skills and qualifications.

oraz Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

and the Golden Laurel of Abilities and Competence of the Youth Forum at the Chamber of Commerce and Industry in Katowice.

42

PROTOKÓŁ / SUMMARY

• the use of modern production technology as well as the methods of management and marketing ensuring the company’s market success; • systematic investment in the company’s development in Poland and the possession of a real programme of its further development; • introduction of state-of-the-art technology to Poland; • investing in the industries that are new on the Polish market or the industries in financial difficulties, being at the risk of liquidation; • investing in areas with a particularly low employment level; • creating good and stable working conditions as well as remuneration for the employed workers and creating new jobs; • educating highly qualified teams of managers and skilled workers; • good financial standing, highly profitable business and timely payment of the amounts due to business partners; • care for the protection of the environment; • creative collaboration with economic self-governments and local authorities.

NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

SPECIAL AWARD EAGLE OF SILESIAN PIASTS


NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH Z OKAZJI JUBILEUSZU 130-LECIA GÓRNOŚLĄSKICH I ZAGŁĘBIOWSKICH WODOCIĄGÓW DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ POWSZECHNY DOSTĘP DO WODY NA RĘCE PREZESA ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. – PANA JAROSŁAWA KANI

SPECIAL AWARD EAGLE OF SILESIAN PIASTS PRESENTED TO THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. - JAROSŁAW KANIA ON THE OCCASION OF THE 130TH ANNIVERSARY OF THE WATER SYSTEMS OF THE UPPER SILESIA AND THE BASIN FOR ALL THE COMPANIES THAT PROVIDE UNIVERSAL ACCESS TO WATER Nagroda Specjalna – Orła Piastów Śląskich przyznawana jest przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania na rzecz przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Trudno o przedsięwzięcie równie istotne dla kraju, jak dostarczanie wody jego mieszkańcom. Pamięć o historii i dokonaniach przeszłych pokoleń wodociągowców sprawia, że pochylamy się nad bogatą tradycją naszego regionu. Okazją ku temu jest jubileusz 130-lecia powstania Górnośląskich i Zagłębiowskich Wodociągów, z tytułu którego pragniemy wyróżnić ich działalność i wyrazić nasze głębokie uznanie dla wszystkich wodociągowców, którzy tworzyli przez 130 lat jeden z największych, niezawodnych systemów zaopatrzenia w wodę w Europie. Historia przedsiębiorstw i ich poprzednich

44

Special Award - Eagle of Silesian Piasts is awarded by the Order of Laurels of Abilities and Competence in recognition of special achievements and commitment to political, social, economic and political transformations. It is hard to imagine the undertaking more important to the country than the supply of water to its inhabitants. The memory of the history and the achievements of past generations involved in waterworks makes that we appreciate the rich history of our region. The 130th anniversary of the Water Systems of the Upper Silesia and the Basin is a good occasion for highlighting the Company’s work and expressing our deep appreciation for all the waterworks specialists who have created one of the greatest and reliable water supply systems in Europe for 130 years. The history of the enterprises and their previous establishments dates back to 130

NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW POLSKICH / SPECIAL AWARD EAGLE OF SILESIAN PIASTS

wcieleń sięga 130 lat. Wtedy to w 1882 roku wybudowane zostało pierwsze ujęcie wody w Zawadzie, które dało początek rozwojowi całego złożonego systemu wodociągowego dla Górnego Śląska i Zagłębia. Na przestrzeni kolejnych lat uruchomiono ujęcia w 1884 roku w Reptach Śląskich, w 1905 roku ujęcie „Rozalia” oraz w 1930 w Maczkach. W 1949 roku powstały Państwowe Zakłady Wodociągowe, a następnie w 1950 zostały przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. W ramach realizacji programu inwestycyjnego w 1956 roku oddano do użytku zbiornik wodny w Goczałkowicach na Wiśle i Zakład Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, który w kolejnych latach poddawany był modernizacji i rozbudowie. Następną inwestycją było wybudowanie w 1972 roku ujęcia wody na zbiorniku Czaniec, wykorzystując zasoby kaskady zbiorników wodnych Tresna-Porąbka-Czaniec oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach. Wobec wzrastających potrzeb mieszkańców i przemysłu regionu w roku 1983 rozpoczęto realizację największego i najnowocześniejszego kompleksu wodociągowego pn. „Wodociąg Grupowy Dziećkowice”. Poza wymienionymi wybudowano stacje uzdatniania wody w Bibieli, Strumieniu, Będzinie, Łazach, Kozłowej Górze i w Miedarach. W 1991 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 139/ 91 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach zostało podzielone na 17 samodzielnych przedsiębiorstw, które dotychczas były zakładami wchodzącymi w skład WPWiK Katowice. Utworzono także przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. W wyniku kolejnych podziałów powstawały rejonowe i miejskie przedsiębiorstwa, które we współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, od 2006 roku działającym w formie spółki akcyjnej, zaopatrują około 3 miliony mieszkańców województwa śląskiego. Misją Górnośląskiego

years. It was in 1882, when the first water intake was built in Zawady, which gave rise to the development of the whole complex system of water supply for the Upper Silesia and the Basin. Over the subsequent years, the water intake was launched in Repty Śląskie in 1884, „Rozalia” intake in 1905 and the intake in Maczki in 1930. In 1949, Państwowe Zakłady Wodociągowe (State Waterworks Companies) was established, and then in 1950, it was converted into Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Voivodeship Water and Sewerage Company) in Katowice. As part of the investment programme, a water reservoir on the Vistula River in Goczałkowice and Water Treatment Plant in Goczałkowice were completed in 1956. The latter company underwent modernization and development in subsequent years. Another investment was the construction in 1972 of the water intake on the Czaniec reservoir, utilizing the resources of water cascades of Tresna-Porąbka-Czaniec and Water Treatment Plant in Kobiernice. In response to the growing needs of the population and the industry of the region, in 1983, the construction of the biggest and most complex water supply system called „Wodociąg Grupowy Dziećkowice” was launched. In addition to this, water treatment plants were built in Bibiela, Strumień, Będzin, Łazy, Kozłowa Góra and Miedary. In 1991, pursuant to the Decree No. 139/91 of the Voivode of Silesia , Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji in Katowice was divided into 17 independent enterprises that by then had traditionally consisted of the establishments belonging to the WPWiK Katowice. A state enterprise was also established under the name of Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów in Katowice. As a result of further divisions, new district and municipal enterprises were formed. Those companies in cooperation with Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, which, since 2006, has operated as a joint-stock company, supply about 3 million inhabitants of the

NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW POLSKICH / SPECIAL AWARD EAGLE OF SILESIAN PIASTS

45


Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. jest zagwarantowanie wraz z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę obszaru Górnego Śląska, Zagłębia, części Podbeskidzia i Zachodniej Małopolski. Odpowiedzialność, która spoczywa na barkach przedsiębiorstw wchodzących w skład całego systemu jest ogromna. Wszystkie zasługi Górnośląskich i Zagłębiowskich Wodociągów dla całego regionu trudno wymienić. Najważniejsza z nich to codzienne uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom, ale także dbałość o środowisko naturalne, prowadzenie gospodarki ściekowej, zarządzanie zbiornikami wodnymi pełniącymi szczególną rolę w czasie suszy i powodzi, zaangażowanie w edukację oraz współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie badań i ochrony wód. Solidne wywiązywanie się z tak wielu zadań nałożonych na Górnośląskie i Zagłębiowskie Wodociągi to najlepszy powód, aby je docenić i okazać wdzięczność mieszkańców regionu. W podziękowaniu za realizację misji „Dajemy ludziom wodę, a woda to życie” Kapituła postanowiła uhonorować spadkobierców historii i tradycji Górnośląskich i Zagłębiowskich Wodociągów – Nagrodą Specjalną Orła Piastów Śląskich. Wyróżnienie przekazane na ręce Prezesa Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – Pana Jarosława Kani niech będzie podziękowaniem nie tylko dla jakże ważnych działań przedsiębiorstw wodociągowych, ale również dla wszystkich, którzy od początku budowali system i którzy kontynuują zapoczątkowane w 1882 roku dzieło, a szczególnie dla Prezesów Zarządów i pozostałych Pracowników tych przedsiębiorstw.

voivodeship of Silesia. The mission of Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. is to ensure, together with water and sewerage companies, water supply security in the area of the Upper Silesia and the Basin as well as in the part of Podbeskidzie and Western Malopolska. The responsibility that rests on the companies included in the system is tremendous. All the merits of the Water Systems of the Upper Silesia and the Basin for the whole region are difficult to list. The most important service is daily treatment and supply of water to residents as well as care for the natural environment, waste water maintenance, management of water reservoirs performing a special role in times of droughts and floods, commitment to education and cooperation with scientific centres in the field of research as well as the protection of water. A reliable fulfilment of many of the tasks assigned to the Water Systems of the Upper Silesia and the Basin is the best example why it should be appreciated and respected by the inhabitants of the region. In gratitude for the implementation of the mission, „We give people water, and water means life”. The Order has decided to award the successors of the history and traditions of the Water Systems of the Upper Silesia and the Basin – with Special Award Eagle of Silesian Piasts. The award received by the President of Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. - Jarosław Kania should not only be a gratitude for important activities of water enterprises, but also for all those who built the system from scratch and who have continued their work initiated in 1882, and especially for the Presidents of the Management Boards and other employees of the companies.

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Kapituły Laurów

Tadeusz Donocik, President of the Regional Chamber of Commerce in Katowice, Chairman of the Order of Laurels

46

NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW POLSKICH / SPECIAL AWARD EAGLE OF SILESIAN PIASTS

LAUREAT DIAMENTOWEGO LAURU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012

LAUREATE OF DIAMOND LAUREL OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012


LAUDACJA

LAUDATORY SPEECH

JANUSZ LEWANDOWSKI Komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu Member of the European Commission responsible for Financial Programming and Budget

T

o zaszczyt i przyjemność wygłaszać laudację dla jednej z osób, które są zarazem symbolem jak i autorem polskiej transformacji. Urodzony w Lublinie, wykształcony w Gdańsku, zawodowo związany z Warszawą – Janusz Lewandowski. Oceniając dziś jego wieloletnie zaangażowanie w zmianę ustroju gospodarczego i politycznego w Polsce trudno jednoznacznie stwierdzić czy jest to Polak, który zbliżył nasz kraj do Europy, czy Europejczyk dający w Parlamencie Europejskim codzienne świadectwo jak wielkim potencjałem dysponuje nasz naród. Postać i dorobek zawodowy Janusza Lewandowskiego jest odpowiedzią na pytanie: co decyduje o życiowym sukcesie. Tych przyczyn jest w jego przypadku kilka. Od wczesnych lat zdobywanie wykształcenia łączył z aktywnym uprawianiem sportu. W trakcie studiów odnosił sukcesy zdobywając medale akademickich mistrzostw Polski w biegach sprinterskich. Będąc ministrem przekształceń własnościowych zawsze znalazł czas na mecz piłki nożnej na Agrykoli. Sport to dziedzina, gdzie wygrana nigdy nie jest dziełem przypadku, ale efektem żmudnej, systematycznej pracy. Determinacji i świadomości,

48

LAUDACJA / LAUDATORY SPEECH

It is an honour and a pleasure to deliver laudation for the person serving, at the same time, as the symbol and the author of Polish transformation. Born in Lublin, educated in Gdansk, professionally connected with Warsaw – Janusz Lewandowski. Now, when assessing his long-term commitment to changing economic and political system in Poland, it is difficult to clearly say whether he is a Polish person who has brought our country closer to Europe or the European who daily testifies to the European Parliament about the great potential of our nation. The character and professional achievements of Janusz Lewandowski give an answer to the question: what determines success in life. There are a few reasons in his case. From the early years, he combined education with an active sport. During his studies, he achieved success by winning medals during academic championships of Poland for sprinters. As the minister of privatisation, he always found time for football matches in Agrykola. Sport is an area where winning is never a coincidence, but the result of painstaking and systematic work as well as determination and awareness that losing a battle does not mean losing the

że przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny. Ta świadomość i konsekwencja w działaniu była i jest fundamentem sukcesów Janusza Lewandowskiego nie tylko w czasach aktywności w opozycji, ale również podczas trudnych unijnych negocjacji. Fundamentem jego sylwetki zawodowej jest też tradycja obrony najważniejszej wartości, którą jest wolność. Trudno przecenić rolę wzorca, jaką z całą pewnością stanowił w tej ideowej drodze Janusza Lewandowskiego jego dziadek – Leon Frankowski, przywódca powstania styczniowego na ziemi lubelskiej. Janusz Lewandowski to z jednej strony prekursor takich instytucji jak giełda papierów wartościowych czy Programu Powszechnej Prywatyzacji, a z drugiej skuteczny kontynuator idei Gaspariego, Schumanna i Adenauera. W Parlamencie Europejskim dał się poznać jako twardy negocjator budżetu, ale też rzeczywisty obrońca idei solidarności, która w praktyce oznacza dla niego poszukiwanie dróg wyjścia z kryzysu w poczuciu odpowiedzialności każdego kraju za pozostałe. Jak stwierdził: ,,nie można mieć więcej Europy za mniej pieniędzy”. Te słowa to kwintesencja współczesnego europatriotyzmu i dojrzałości politycznej. Tegoroczny laureat Diamentowego Lauru Umiejętności miał też niestety okazję przekonać się jak system przez niego budowany zwraca się przeciwko ludziom odważnym i podejmującym decyzje. Za decyzje, które niedofinansowanym przedsiębiorstwom dawały szansę na „drugie życie” z prywatnym właścicielem i kapitałem przez blisko 14 lat był w stanie oskarżenia. To gorzka lekcja ,,demokracji”, u której podstaw leży paradoksalnie domniemanie winy. Na szczęście to jedno z trudniejszych doświadczeń życiowych nie zmieniło w nim przekonania, że wybrana przez niego droga w polityce i pracy zawodowej była tą jedyną słuszną. O wierze Janusza Lewandowskiego w sens wyborów swojego pokolenia, ale i ich konsekwencjach niech świadczą słowa – „Europa to wspólnota losów na dobre i na złe”. Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

war. This awareness and consistency in action was and is the basis of Janusz Lewandowski’s success not only in times of his activity in the opposition, but also during difficult EU negotiations. The foundation of his professional figure is also a tradition to defend the most important value i.e. freedom. It is difficult to overestimate a role model that, in Janusz Lewandowski’s ideology, was certainly embodied by his grandfather – Leon Frankowski, the leader of the January Uprising in the Lublin region. On the one hand, Janusz Lewandowski is a precursor to institutions such as a stock exchange or the Mass Privatisation Programme, on the other hand, the effective continuator of the ideas of Gaspari, Schumann and Adenauer. In the European Parliament, he has become known as a tough budget negotiator as well as a true defender of the idea of solidarity, which in practice means his searching for ways out of the crisis with a sense of responsibility of each country for the remaining countries. As he stated, “you cannot have more Europe for less money”. These words are the essence of modern euro patriotism and political maturity. This year’s laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence also had the unfortunate opportunity to see how his developed system turned against brave individuals and decision–makers. He was under indictment nearly 14 years on account of the decisions that gave a chance for “another life” to underfinanced enterprises with a private owner and the capital. It is a bitter lesson of “democracy” underlying paradoxical presumption of guilt. Fortunately, such a more difficult experience of life has not changed his belief that the path chosen by him in politics and work was the only fair way. Janusz Lewandowski’s faith in the sense of choices of his generation and their consequences can be proved by the following words – „Europe is a community of fate for good or for bad”. Janusz Steinhoff President of the Polish Chamber of Commerce and the Chamber of Commerce and Industry in Katowice

LAUDACJA / LAUDATORY SPEECH

49


LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012

LAUREATES OF CRYSTAL LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

50


prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ

prof. dr hab. MICHAŁ KULESZA

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

DORADCA SPOŁECZNY PREZYDENTA RP

RECTOR OF THE UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE

SOCIAL ADVISOR TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

• za troskę o wysoką jakość kształcenia i badań naukowych oraz ciągłe dostosowywanie oferty dydaktycznej Uczelni do aktualnych potrzeb rynku pracy; • za partnerską współpracę z przedsiębiorstwami, wspólne tworzenie nowych projektów w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionu; • za dbałość o nowoczesną ofertę edukacyjną i badawczą Uczelni, co wzmacnia jej silną pozycję w krajowych i międzynarodowych rankingach; • za kreowanie Uczelni jako ważnego w regionie ośrodka życia naukowego, społecznego i kulturalnego

• for a concern for a high quality of education and scientific research and the continuous adjustment of university teaching offer to the current needs of the labour market; • for a partnership cooperation with enterprises, joint development of new projects in order to enhance innovation and competitiveness of the region; • for the care for the University’s modern educational offer and research to reinforce its strong position in the national and international rankings; • for the creation of the University as a major regional centre of academic, social and cultural life.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został wybrany przez zgromadzenie wyborcze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jej Przewodniczącym. Konferencja reprezentuje interesy szkół wyższych, dba o podnoszenie jakości kształcenia, a także wydaje opinie w ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego. Obecnie tworzą ją rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Rektorzy działający w Konferencji reprezentują interesy prawie półtora miliona studentów z całego kraju – to około 80 procent ogółu polskich uczelni wyższych. Absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2008 roku Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 15 stycznia 2001 otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego nominację profesorską. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1998 roku, Orderem Palm Akademickich (Francja) w 2006 oraz 2010 roku, a także Złotą odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” w roku 2005.

Professor Wiesław Banyś was elected as Chairman by the electoral assembly of the Conference of Rectors of Academic Schools. The conference represents the interests of higher education institutions, cares for the improvement of the quality of education and issues opinions on important matters for higher education institutions. It is currently composed of 107 higher education institutions, including 11 non-state institutions. The rectors involved in the activities of the Conference represent the interests of nearly one and a half million of students from across the country – it constitutes about 80% of all Polish higher education institutions. Professor Wiesław Banyś is a graduate of Romance Philology at the Jagiellonian University. Since 2008, he has been the Rector of the University of Silesia in Katowice. On 15th January 2001, he was appointed professor by the Polish President Aleksander Kwaśniewski. He was awarded with the Gold Cross of Merit in 1998, the Order of Academic Palms (France) in 2006 and 2010, as well as the Golden award ‘For contributions to the University of Silesia’ in 2005.

52

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF CRYSTAL LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

• za wybitne zasługi na rzecz stworzenia silnego samorządu terytorialnego i administracji publicznej w Polsce; • za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju i wzmocnienia demokracji lokalnej; • za działalność naukową i publiczną, propagowanie idei decentralizacji państwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

• for outstanding contribution to the creation of a strong local government and public administration in Poland; • for achievements in development and strengthening of local democracy; • for scientific and public activities and for promoting the idea of decentralization of the state and the development of civil society.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Nauki Administracji. Zaangażowany w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego. Jeden z głównych twórców samorządu terytorialnego, w tym współautor ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. Doradca rządu (1991– 1992), podsekretarz stanu w rządzie Hanny Suchockiej (1992–1994) i sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka (1997–1999). Współtworzył Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2001–2004 prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Doradca Związku Miast Polskich, Ekspert Rady Europy. Wielokrotnie uhonorowany przez ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Michał Kulesza is a Professor at Warsaw University at the Faculty of Law and Administration, Head of the Science of Administration. He is involved in the works restoring local government and rebuilding Polish administrative system. He participated during the Round Table negotiations in the group dealing with local government issues. Michał Kulesza was one of the main founders of the local government, the co-author of the Local Government Act of 1990, Government Advisor (1991–1992), Undersecretary of State in Hanna Suchocka’s government (1992–1994) and the Secretary of State in Jerzy Buzek’s government (1997-1999). He co-created the Office of the Human Rights Defender. In the years 2001–2004, he was the President of the Polish Association for Public Administration Education. He has served as the advisor to the Association of Polish Cities and the expert of the Council of Europe. Marek Kulesza has been repeatedly honoured by local government national organizations and has been awarded by the President of Poland Bronisław Komorowski with the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta.

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF CRYSTAL LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

53


DARIUSZ LUBERA

dr JAN OLBRYCHT

PREZES ZARZĄDU TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PRESIDENT OF THE BOARD OF TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

THE MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

• za profesjonalizm, odwagę i konsekwencję w zarządzaniu jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Grupa Tauron zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii do ponad 5 mln odbiorców. • za stosowanie najbardziej skutecznych i efektywnych działań podejmowanych w zakresie procesów biznesowych, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jakości świadczonych usług oraz rozwoju kapitału ludzkiego; • za stały i innowacyjny rozwój firmy gwarantujący pełną satysfakcję klientów i zapewniający doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników; • za wdrażanie światowych standardów zarządzania z zachowaniem rygorystycznych norm w zakresie jakości i ekologii. Absolwent krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczynał w Zakładach Mechanicznych Tarnów. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery, aż po stanowisko Prezesa Zarządu. Wieloletni członek Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 2008 roku na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association. Od marca 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

54

• for professionalism, courage and consistency in managing one of the largest energy companies in Poland. Tauron Group is engaged in coal mining, production, distribution and sale of electricity to more than 5 million customers. • for the application of the most effective and efficient actions in the field of business processes, energy security, environmental protection, quality of services and the development of human capital; • for a constant and innovative development of the company, which guarantees a complete customer’s satisfaction and ensures improvement and use of the employees’ potential; • for the implementation of international management standards, meeting strict standards for quality and ecology. Dariusz Lubera is a graduate of AGH University of Science and Technology and the University of Economics in Kraków. He started his career in Zakłady Mechaniczne Tarnów. In Zakład Energetyczny Tarnów, and then in Enion, he occupied all the ranks, eventually rising to the position of the President of the Board. A long-term member of the Transfer Pricing Council in Energy Sector at the Ministry of Economy, the Polish Cogeneration Club KOGEN Polska and the Polish Electricity Association. Since 2008, the head of the Board of the Chamber of Commerce of Energy and Environmental Protection. Deputy President of the National Chamber of Commerce. The President and then the member of the International Steering Committee - Live Working Association. Since March 2008, he has served as President of the Board of TAURON Polska Energia S.A.

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF CRYSTAL LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

• za godne sprawowanie mandatu posła Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim; • za ogromne zaangażowanie, rzetelność i profesjonalizm w swojej publicznej działalności; • za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie; • za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego oraz rozwój współpracy regionalnej.

• for his admirable representation of the mandate of the Polish Member of the European Parliament; • for his huge commitment, integrity and professionalism in his public life; • for his contribution to the creation of local and regional policies in Europe; • for outstanding contribution to the local government and the development of regional cooperation.

Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, polityk i działacz społeczny. W latach 1990– 1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995–2001. Przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990–1998. W latach 1998–2002 Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego oraz członek Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw Stosunków z Bośnią, Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 roku i orderem National du Mérite Francji w 2002. Ponadto uhonorowany nagrodą The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2007” w kategorii polityka regionalna oraz mianowany Honorowym Ślązakiem Roku 2008.

Jan Olbrycht is a doctor of sociology, university teacher, politician and social activist. In the years 1990-1998, he was the Mayor of Cieszyn, co-founder of Śląsk Cieszyński Euroregion - Těšínské Slezsko. He served as Vice-President of the Council of European Municipalities and Regions in the years 1995-2001. He was the Chairman of the Polish delegation to the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe in the years 1990-1998. In 1998-2002, he was the Marshal of Silesia and the initiator of the Convent of Marshals. Since 2004, Jan Olbrycht has been the Member of the European Parliament and the member of the European Parliament Delegation for relations with Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo. He was awarded with the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta in 2000 and the Order of National du Mérite of France in 2002. In addition, he won the award of the Parliament Magazine‚MEP of the Year 2007‘ in the category of regional policy and was appointed Honorary Silesian of the Year 2008.

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF CRYSTAL LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

55


HERBERT WIRTH

BOGDAN ZDROJEWSKI

PREZES ZARZĄDU KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRESIDENT OF THE BOARD OF KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE

• za ogromne zaangażowanie, determinację w kierowaniu Spółką będącą w czołówce wśród producentów miedzi na świecie; • za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju firmy, zapewniającej jej stabilny wzrost i niekwestionowaną pozycję na światowym rynku; • za stosowanie przez KGHM najnowszych metod wydobycia i przetwarzania rud miedzi oraz nowoczesnych systemów organizacji i zarządzania pozwalających na bezpieczną dla środowiska produkcję najwyższej jakości miedzi, srebra i innych surowców, bez których nie byłby możliwy rozwój współczesnych technologii; • za działalność badawczą i rozwojową, ściśle związaną ze strategią firmy, ukierunkowaną na redukcję kosztów działalności operacyjnej, optymalizację procesów produkcyjnych, dywersyfikację produktową oraz minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii. Absolwent wydziału geologiczno-poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po studiach doktoranckich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Następnie habilitował się w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej. Z firmą KGHM związany jest od 1998 roku, gdy zaczął pracę w Centrum Badawczo-Projektowym Miedzi „Cuprum”. W 2009 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Jest również przewodniczącym rady nadzorczej KGHM CUPRUM CBR sp. z o.o., a także przewodniczącym Rady Dyrektorów KGHM International. W 2012 roku został odznaczony Odznaką Honorową „Bene Merito”.

56

• for his huge commitment, determination in the management of the Company, which is the leading manufacturer of copper in the world; • for the development and implementation of the Company’s development strategy, ensuring its stable growth and an undisputed position in the global market; • for KGHM’s use of latest methods of mining and processing of copper ore as well as modern organization and management systems, allowing for environmentally safe production of high-quality copper, silver and other raw materials, without which it would not be possible to develop modern technologies; • for research and development activities, closely associated with the company’s strategy, aimed at reducing operating costs, optimization of manufacturing processes, product diversification and minimizing environmental impact through the use of best available technology. Herbert Wirth is a graduate of geological-exploration department of the AGH University of Science and Technology in Kraków. After doctoral studies at AGH in Kraków, he obtained the title of Ph.D. in technical sciences. Then, he habilitated in the field of technical sciences at the Technical University of Wroclaw. He has been associated with KGHM since 1998, when he started working at the Centre for Research and the Design of Copper ‘Cuprum’. In 2009, he was appointed President of the Board of KGHM CUPRUM S.A. He is also the President of the Supervisory Board of KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o., and the President of the Board of Directors of KGHM International. In 2012, he was awarded with the Badge of Honour ‚Bene Merito’.

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF CRYSTAL LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

• za nieustanne działania na rzecz reformy i rozwoju kultury, w dialogu ze środowiskami twórców i artystów oraz przy pełnym zrozumieniu ich problemów; • za zachowanie dziedzictwa narodowego oraz dbałość o postrzeganie kultury jako najważniejszego elementu tożsamości narodowej przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności narodowej i kulturowej innych narodów żyjących w obrębie Rzeczypospolitej; • za zaangażowanie w ochronę polskich zabytków kulturowych, dzięki stałej walce o dofinansowania unijne na lata 2007–2013; • za wsparcie dla inwestycji kulturalnych realizowanych w województwach śląskim i opolskim, co ma ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. Absolwent filozofii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwszy prezydent Wrocławia po upadku komunizmu w latach 1990 – 2001. Senator RP IV kadencji od 1997 r. do 2000 r. Poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji. Członek m.in.: Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP (1993–1995), Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich oraz Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. Odznaczony przez papieża Jana Pawła II najwyższym papieskim odznaczeniem dla osób świeckich – Orderem Św. Sylwestra, Federalnym Krzyżem Zasługi I klasy przez prezydenta Niemiec oraz Złotym Krzyżem Zasługi w roku 2002. Laureat prestiżowej nagrody Lider Europy w 1998 r. Od 2007 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• for his continued efforts for the reform and the development of culture in dialogue with authors and artists with full understanding of their problems; • for his preservation of national heritage and attention to the perception of culture as the most important element of national identity along with simultaneous respect for national and cultural differences of other nations living in the Republic of Poland; • for his commitment to the protection of Polish cultural monuments, thanks to constant efforts for gaining EU funding for the period 2007-2013; • for his support for cultural investments carried out in the voivodeships of Silesia and Opole, which is of great importance for the local communities. Bogdan Zdrojewski is a graduate of philosophy and cultural studies at the University of Wroclaw. The first president of Wroclaw after the fall of communism in the years 1990 – 2001. The Senator of the Republic of Poland in the fourth term from 1997 to 2000. The Member of Parliament for the 4th, 5th and the 6th term. The Member of: Local Government Council at the President of the Republic of Poland (1993–1995), the Convent of the Mayors of the Largest Polish Cities and the Rectors’ Board of Higher Education Institutions in Wrocław and Opole. Bogdan Zdrojewski was awarded by Pope John Paul II with the highest papal award for lay people – the Order of St. Sylvester, the 1st class Federal Cross of Merit, awarded by the President of Germany, and the Golden Cross of Merit awarded in 2002. The laureate of the prestigious award – European leader in 1998. Since 2007, the Minister of Culture and National Heritage.

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF CRYSTAL LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

57


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „AMBASSADOR OF POLISH AFFAIRS”

58


SÁNDOR DEMJÁN

IVAN DEL VECHIO

PREZES ZARZĄDU TRIGRÁNIT DEVELOPMENT CORPORATION

AMBASADOR REPUBLIKI CHORWACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRESIDENT OF THE BOARD OF TRIGRÁNIT DEVELOPMENT CORPORATION

AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE REPUBLIC OF POLAND

• za promocję potencjału rozwoju społecznego i gospodarczego Europy Wschodnio-Centralnej; • za propagowanie wartości wolnorynkowych, takich jak innowacyjność, nowoczesność i konkurencyjność; • za udane inwestycje w Polsce, takie jak Silesia City Center oraz Bonarka City Center – największy park handlowo-biznesowy w Polsce, przyczyniające się do rozwoju i promocji miast; • za szeroką działalność dobroczynną oraz wspieranie młodych talentów i dzieci żyjących w trudnych warunkach.

• for the promotion of the potential of social and economic development of East-Central Europe; • for the promotion of free-market values, such as innovation, modernity and competitiveness; • for successful investments in Poland, such as the Silesia City Center and Bonarka City Center – the largest shopping centres in Poland, contributing to the development and promotion of the city; • for charity activities conducted on a broad scale and supporting young talents and children living in difficult conditions.

W wieku 24 lat został prezesem firmy Gorsium Co-op. Założyciel pierwszego na Węgrzech banku komercyjnego Credit Bank. Wraz z partnerami – Rupertem Murdochem i Axelem Springerem – inwestował w media prasowe, przyśpieszając tworzenie się wolnej prasy. Razem z Georgem Sorosem i Markiem Palmerem, Ambasadorem Stanów Zjednoczonych na Węgrzech, utworzył pierwszą szkołę MBA w Bloku Sowieckim – Międzynarodową Szkołę Zarządzania. Po upadku komunizmu Demján założył CEDC (Central European Development Corp.) składającą się z najwyższej klasy biznesmenów amerykańskich i kanadyjskich. Następnie założył TriGranit Corporation. Otrzymał „Filantrop Krakowa A. D. 2007”.

At the age of 24, Sándor Demján became President of Gorsium Co-op. He is the founder of the first commercial bank in Hungary – Credit Bank. Together with his partners – Rupert Murdoch and Axel Springer - he invested in press media, accelerating the formation of a free press. Together with George Soros and Mark Palmer, the U.S. ambassador to Hungary, he founded the first MBA School in the Soviet bloc – International School of Management. After the fall of communism, Demján founded CEDC (Central European Development Corporation), consisting of top American and Canadian businessmen. Then, he founded TriGranit Corporation. He was the laureate of ‘Filantrop Krakowa A.D. 2007’.

60

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „AMBASSADOR OF POLISH AFFAIRS”

• za promowanie polskiej gospodarki, nauki i kultury w Chorwacji, a także gospodarki i kultury chorwackiej w Polsce; • za kreowanie polsko-chorwackich relacji gospodarczych; • za wkład w rozwój współpracy regionalnej pomiędzy chorwackimi żupaniami i polskimi województwami, której celem jest wzmacnianie współpracy gospodarczej i korzystanie z polskich doświadczeń w wykorzystywaniu funduszy unijnych, jak również tworzenie wspólnych projektów strategicznych.

• for the promotion of Polish economy, science and culture in Croatia, as well as the Croatian economy and culture in Poland; • for the creation of Polish-Croatian economic relations; • for his contribution to the development of regional cooperation between the Croatian zhupas and Polish voivodeships, whose aim is to strengthen economic cooperation and use Polish experience in the facilitation of EU funds, as well as to create joint strategic projects.

Absolwent Uniwersytetu w Rijece. Podczas Wojny Niepodległościowej – pułkownik 123 Brygady Požega oraz dowódca Garnizonu Požega. W roku 1995 pracował w Sztabie Chorwackiej Armii – Centrum Szkolenia i jednocześnie kształcił się w Wojskowej Szkole Dyplomatycznej. W 1998 roku został Chorwackim Wysłannikiem Wojskowym do Austrii i Szwajcarii oraz radcą wojskowym w stałej misji w OBWE w Wiedniu. W maju 2003 objął stanowisko Ambasadora Chorwacji w państwie Izrael. Funkcję Ambasadora Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej pełni od 2008 roku. Odznaczony Medalem Pamięci Wojny o Niepodległość, Narodowym Medalem Wdzięczności oraz Orderem Chorwackiego Wzoru.

Ivan del Vechio is a graduate of the University of Rijeka. During the War of Independence – the Colonel of 123 Brigade and commander of the Požega Garrison. In 1995, he worked in the Croatian Army Headquarters – Training Centre and, at the same time, studied at the Military Academy of Diplomacy. In 1998, he was a Croatian Military Envoy to Austria and Switzerland as well as military adviser to the Permanent Mission to the OSCE in Vienna. In May 2003, he was appointed Ambassador of Croatia in the state of Israel. He has performed the function of the Ambassador of Croatia in the Republic of Poland since 2008. He was awarded with Homeland War Memorial Medal, the National Medal of Gratitude and the Order of the Croatian Interlace.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „AMBASSADOR OF POLISH AFFAIRS”

61


ANDRZEJ ŻYLAK PREZES ZARZĄDU IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ RYBNICKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO PRESIDENT OF THE BOARD OF THE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CHAMBER – RYBNIK POLAND • za godne reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców wobec administracji publicznej współpracujących regionów europejskich; • za pomoc polskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z partnerami w Europie; • za liczne działania integracyjne, promocyjne oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w biznesie; • za współpracę z władzami samorządu terytorialnego oraz prowadzenie partnerskiego dialogu w celu tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej; • za skuteczne prowadzenie projektów, mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Funkcję Prezesa Zarządu Izby pełni od 1993 roku, jest również Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “ELANEX”, Biura Informacji i Usług Turystycznych „CROATIA” Sp. z o.o. Ekspert funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie turystyki oraz Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej i działacz samorządu gospodarczego. Pełnił także funkcję Członka Rady Turystyki I i II Kadencji przy Ministrze Gospodarki. W roku 2011 w dowód uznania za wspieranie i doprowadzenie z sukcesem wielu kontaktów gospodarczych skutkujących inwestycjami w Chorwacji i inwestycjami w Polsce, Chorwacka Izba Gospodarcza przyznała Prezesowi Andrzejowi Żylakowi wyróżnienie – status Honorowego Przedstawiciela Chorwackiej Izby Gospodarczej w Polsce.

62

• for admirable representation of the interests of Polish entrepreneurs supporting public administration cooperating with European regions; • for supporting Polish entrepreneurs in establishing business contacts with partners in Europe; • for numerous integration activities, promotion and development as well as dissemination of principles of business ethics; • for cooperating with local authorities and conducting partnership dialogues for the purpose of creation of favourable conditions for doing business; • for the effective implementation of projects aimed at increasing innovation and competitiveness of Polish enterprises in the global market. Andrzej Żylak graduated from the Faculty of Mining at the Silesian University of Technology in Gliwice. He has served as President of the Board of the Chamber since 1993. He is also President of the Board of multi-business enterprise ‘ELANEX’, the Office of Information and Tourist Services ‘CROATIA’ Sp. z o.o. He is an expert in the European Union structural funds in the field of tourism and the Member of the National Chamber of Commerce as well as economic self-government activist. He was also the Member of the Council of Tourism at the Minister of Economy during the first and second term. In 2011, in recognition of his support and successful conclusion of many business contacts, resulting in investments in Croatia and Poland, the Croatian Chamber of Commerce distinguished the President Andrzej Żylak with the award – the status of the Honorary Representative of the Croatian Chamber of Commerce in Poland.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „AMBASSADOR OF POLISH AFFAIRS”

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „PRO PUBLICO BONO”

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „PRO PUBLICO BONO”


prof. dr hab. inż. WIESŁAW BLASCHKE

DARIUSZ BOGDAN

PREZES STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA W POLSCE Z OKAZJI 120-LECIA JEGO DZIAŁALNOŚCI

PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF MINING ENGINEERS AND TECHNICIANS IN POLAND ON THE OCCASION OF THE 120TH ANNIVERSARY OF ITS BUSINESS ACTIVITY • za integrowanie środowiska inżynierów i techników oraz kultywowanie tradycji górniczych i ochronę zabytków techniki; • za kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce oraz ochronę godności zawodu górnika; • za inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego; • za doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki; • za budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin. Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1974–1976 pełnił funkcję dyrektora do spraw nauki w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH. Pracował także w Polskiej Akademii Nauk. Był wiceprezesem Węglozbytu oraz doradcą prezesów PAWK-PARG. W 2004 piastował urząd doradcy Samoobrony RP ds. Górnictwa. Jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiej Akademii Umiejętności, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego i Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin. W 2009 roku został prezesem SITG i tę funkcję pełni do dziś. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a także Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

64

• for the integration of engineers and technicians as well as the continuation of mining traditions and the protection of technical monuments; • for the formation of opinions and assessments concerning mining industry in Poland and the protection of a good name of a miner’s profession; • for inspiring technical and organizational projects for the national economy and environmental protection; • for the improvement of technical specialists’ education system for mining and geology, for the development of technical specialists’ professional skills of and popularization of the creators of new technology; • for building and strengthening friendly relationships, the organization of cultural life and the social life of the members of the Association of Mining Engineers and Technicians and their families. Wiesław Blaschke graduated from the Faculty of Mining at AGH University of Science and Technology in Kraków. In 2000, he received the title of professor. In the years 1974-1976, he served as Director for research at the Institute of Processing and Use of Mineral Resources at AGH University of Science and Technology. He also worked at the Polish Academy of Sciences. He served as Vice-president of Węglozbyt and advisor to the presidents of PAWK-PARG. In 2004, he was advisor to Samoobrona RP in the matters of mining. He is the member of the Polish Engineering Association, Polish Academy of Sciences, Cracow Technical Society and the Polish Mineral Processing Society. In 2009, he became President of SITG and he performs this function today. He has been awarded with the Knight’s Cross and the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „PRO PUBLICO BONO” /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „PRO PUBLICO BONO”

UNDERSECRETARY OF STATE IN THE MINISTRY OF ECONOMY • za podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej; • za wprowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, dzięki dokładnej wiedzy o działających w Polsce firmach i ich właścicielach oraz ułatwienie zakładania działalności gospodarczej osobom fizycznym; • za dostrzeganie roli i znaczenia małej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym kraju; • za wsparcie inicjatyw pozarządowych mających na celu rozwiązywanie problemów funkcjonowania przedsiębiorców; • za partnerską współpracę z samorządem gospodarczym w Polsce, wspólne podejmowanie działań na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw. W latach 1993–1999 pracował w Agencji Rynku Rolnego, początkowo jako inspektor, dochodząc do stanowiska pełnomocnika prezesa ds. informatyki. W okresie 1999–2007 pełnił funkcję dyrektora Biura Teleinformatyki Agencji Rynku Rolnego. Stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki objął w 2007 roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2007–2009 oraz 2009–2011 – członek Rady Informatyzacji Państwa II i III Kadencji. Obecnie, współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego Przemysłu Zbrojeniowego, członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, przewodniczący Zespołu Gospodarki Elektronicznej oraz członek Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

• for making efforts to promote competitiveness and innovativeness of the Polish economy; • for the introduction of Business Activity Central Register and Information Record, whose mission is to enhance the security of commercial transactions thanks to a thorough knowledge of the companies operating in Poland and their owners as well as the facilitation of the establishment of business activities by individuals; • for the perception of the role and importance of small and medium sized enterprises in the economic development of the country; • for the support of non-governmental initiatives aimed at solving problems in the functioning of entrepreneurs; • for a partner cooperation with local self-governments in Poland, for making joint efforts to increase innovation and competitiveness of domestic enterprises. In the years 1993-1999, Dariusz Bogdan worked in the Agricultural Market Agency, first as an inspector, rising to the position of the IT President’s proxy. In the years 1999-2007, he served as Director of the Office of the Agricultural Market Agency of Tele-information Office. He took the position of Undersecretary of State in the Ministry of Economy in 2007. He was the President of the Board of the Polish Agency for Enterprise Development. In 2007-2009 and 2009-2011, the member of the Council of National Informatisation during the second and third term. Currently, Co-chairman of Tripartite Armament Industry, the member of the Monitoring Committee of the Rural Development Programme for the years 2007 2013, Chairman of the Electronic Industry Group and the member of the Council of Ministers for Digitization.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „PRO PUBLICO BONO” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „PRO PUBLICO BONO”

65


OLGIERD DZIEKOŃSKI

prof. dr hab. MACIEJ KALISKI

SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP

DYREKTOR DEPARTAMENTU GÓRNICTWA W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

SECRETARY OF STATE IN THE CHANCELLERY OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND • za godne i pełne zaangażowania sprawowanie urzędu państwowego; • za rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz rozwoju konkurencyjnej polskiej gospodarki opartej na innowacyjności; • za ogromną troskę o wzrost pozycji Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej jako kraju wiarygodnego, rozwijającego się i demokratycznego; • za stwarzanie możliwości prowadzenia dialogu pomiędzy środowiskami gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi i politycznymi, także na płaszczyźnie międzynarodowej, na temat rozwoju gospodarczego, nowych technologii, globalizacji i konkurencyjności; • za wsparcie idei organizacji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego już dwukrotnie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

• for admirable and full commitment in holding the government office; • for the development of entrepreneurship and the development of Polish economy, based on innovation; • for a huge concern for the growth of the position of the Republic of Poland on the international arena as a reliable, developing and democratic country; • for creating opportunities for conducting a dialogue on economic development, new technologies, globalization and competitiveness among business, academic, local government and political communities, also at the international level; • for supporting the idea of the organization of the European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises, already organized twice by the Chamber of Commerce and Industry in Katowice.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990–1994 oraz 1999– 2000. Członek wielu organizacji zawodowych m.in.: Krajowej Rady Izby Architektów, Zarządu Rady Architektów, Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządu Unii Metropolii Polskich (1998-2006) oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1998–2005). W latach 2000–2001 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W latach 2007 –2010 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Olgierd Dziekoński graduated from the Faculty of Architecture at the Technical University of Wroclaw. He was Deputy Mayor of the City of Warsaw in the years 1990-1994 and 1999-2000 as well as the member of many professional organizations including: the National Council of the Chamber of Architects, the Board of Architects’ Council, the Board of the Foundation of Small and Medium-Sized Enterprises, the Board of the Union of Polish Metropolises (1998-2006) and the Committee of the National Spatial Development at the Polish Academy of Sciences (1998-2005). In the years 2000-2001, he was Undersecretary of State in the Ministry of Regional Development and Construction. In the years 2007 – 2010, he served as Secretary of State in the Ministry of Infrastructure.

66

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „PRO PUBLICO BONO” /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „PRO PUBLICO BONO”

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF ECONOMY • za niezwykłe kompetencje z zakresu bezpieczeństwa energetycznego kraju i Europy; • za udzielanie wsparcia dla polskiego górnictwa – naszego narodowego przemysłu, przywracanie mu zasłużonej roli i znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju oraz bezpieczeństwa energetycznego; • za rozwagę w kształtowaniu opinii o możliwościach dywersyfikacji pozyskiwania źródeł energii; • za inicjowanie działań promocyjnych na skalę światową wobec polskiego przemysłu wydobywczego i zaplecza górniczego; • za wspieranie współpracy polskiej nauki i polskiego górnictwa na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i zwiększenia konkurencyjności w skali europejskiej i światowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej. Od 1970 roku pracownik naukowo-techniczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszy zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego AGH w latach 1987–1989; kierownik Zakładu Wiertnictwa AGH (1990–1993); profesor nadzwyczajny AGH od 2000 r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1974 r., Złotą odznaką „Zasłużony dla polskiej geologii” – 1988 r., Złotą odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” – 1996 r. oraz Krzyżem Kawalerskim OOP – 2000 r.

• for his extraordinary knowledge of energy security of the country and Europe; • for providing support for the Polish mining industry – our national industry, restoring its deserved role and importance for the country’s economic development and energy security; • for consideration in shaping opinion on the possibilities of diversification of the obtainment of energy sources; • for the initiation of promotional activities on a global scale, supporting the Polish mining industry and mining facilities; • for the promotion of cooperation between Polish science and Polish mining for the purpose of development of new technologies and increase of competition on the European and global scale. Professor Maciej Kaliski is the President of the Board of Kompania Węglowa. Since 1970, he has been a scientific and technical employee of the AGH University of Science and Technology in Kraków. First, he was Deputy Director of the Institute of Drilling and Oil at AGH in 1987–1989, Head of the Department of Drilling at AGH (1990–1993); Associate Professor at AGH since 2000. Professor Maciej Kaliski was awarded with the Silver Cross of Merit – 1974, was granted the golden medal of merit ‚Zasłużony dla polskiej geologii’ – 1988, the golden medal of merit ‚Zasłużony dla polskiego górnictwa’ – 1996 and the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta – 2000.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „PRO PUBLICO BONO” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „PRO PUBLICO BONO”

67


dr JACEK KOZAKIEWICZ PREZES OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ PRESIDENT OF THE REGIONAL MEDICAL COUNCIL OF THE SILESIAN MEDICAL CHAMBER • za pełną pasji i poświęcenia służbę lekarską i administracyjną, w której głównym przesłaniem jest sentencja: „Zdrowie chorego najwyższym prawem!”; • za zaangażowanie w powstanie i rozwój projektu polsko-szwajcarskiego „Matka i Dziecko”. Jest to największy tego typu program w historii polskiej medycyny. Projekt ten pozwolił poprawić opiekę medyczną najmłodszych dzieci i zmniejszyć umieralność wśród noworodków. To wyjątkowy program także w skali europejskiej; • za sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza; • za udział w ustanawianiu obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie; • za aktywne zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; • za umacnianie odrodzonej w 1989 r. samorządności lekarskiej i działania na rzecz integracji środowisk medycznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ze specjalizacją z zakresu otolaryngologii. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 1993 r. Pełnił funkcję zastępcy lekarza wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego i ordynatora Oddziału Laryngologii Woj. Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Wielokrotnie wybierany do władz Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskiej. Jest biegłym sądowym w zakresie otolaryngologii Sądu Okręgowego w Katowicach.

68

• for medical and administrative service, full of passion and dedication, whose central motto is: ‘An ill patient’s health is a supreme issue’; • for his involvement in the creation and development of Polish-Swiss project ‘Mother and Child’. It is the largest programme of its kind in the history of Polish medicine. This project has helped to improve the care of youngest children and reduce mortality among infants. This programme is unique in Europe. • for the management and supervision of the proper and conscientious performance of medical profession; • for taking part in the establishment of all applicable rules of professional conduct of doctors and care for their adherence; • for taking an active stand on matters concerning public health, state health policy and health organizations; • for strengthening medical self-government revived in 1989 and making efforts in the interest of medical community integration.

prof. dr hab. KATARZYNA POPIOŁEK DZIEKAN KATOWICKIEGO WYDZIAŁU SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ DEAN OF THE FACULTY OF KATOWICE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES • za wybitne osiągnięcia badawcze i naukowe w dziedzinie psychologii oraz osiągane sukcesy w pracy dydaktycznej; • za zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych spraw lokalnej społeczności oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych; • za szerzenie kultury i wiedzy psychologicznej poprzez liczne aktywności społeczne, we współpracy ze środowiskiem kultury i mediami.

• for outstanding achievements and scientific research in the field of psychology as well as achieved success in her didactic work; • for her commitment to solving difficult issues and supporting the local community in the resolution of conflicts and crisis situations; • for the popularisation of culture and psychological knowledge through numerous social activities in cooperation with cultural and media environment.

Katowiczanka zaangażowana w ważne dla Śląska i jego mieszkańców sprawy. Współzałożycielka Fundacji Pomocy „Gniazdo” oraz Instytutu Współczesnego Miasta. Wiedzę naukową lubi przekładać na praktykę. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Katarzyna Popiołek is involved in the issuers important for Silesia and its inhabitants. She is a co-founder of the Foundation ‘Gniazdo’ and Modern City Institute. She likes putting scientific knowledge into practice. Her research interests revolve around issues concerning interpersonal relations, the methods of providing assistance and support as well as behaviour in crisis situations.

Ph.D. Jacek Kozakiewicz is a graduate of the Faculty of Medicine, Medical University of Silesia in Katowice, with specialization in the field of otolaryngology. He received Ph.D. in medical sciences in 1993. He served as a deputy voivodeship doctor at the Voivodeship Office in Katowice, Director of the Health Department at the Silesian Voivodship Marshal’s Office and Head of the Department of Laryngology at the Voivodeship Specialist Hospital No. 4 in Bytom. He was repeatedly elected as the member of the Regional and Supreme Medical Chamber. He is a court expert in the field of otolaryngology at the Regional Court in Katowice.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „PRO PUBLICO BONO” /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „PRO PUBLICO BONO”

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „PRO PUBLICO BONO” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „PRO PUBLICO BONO”

69


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „KULTURA I MEDIA”

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „CULTURE AND MEDIA”

70


JACEK FILUS

HENRYK GRZONKA

SZEF ANTENY POLSKIEGO RADIA KATOWICE W 85. ROCZNICĘ JEGO POWSTANIA

PREZES ZARZĄDU, REDAKTOR NACZELNY POLSKIEGO RADIA KATOWICE W 85. ROCZNICĘ JEGO POWSTANIA

ON-AIR DIRECTOR OF THE POLISH RADIO KATOWICE ON THE OCCASION OF 85TH ANNIVERSARY OF ITS ESTABLISHMENT

PRESIDENT, EDITOR-IN-CHIEF OF THE POLISH RADIO KATOWICE ON THE OCCASION OF 85TH ANNIVERSARY OF ITS ESTABLISHMENT

• za utrzymywanie wysokich standardów, rzetelną informację, edukację i krzewienie kultury; • za działania antenowe wspierające współpracę kościołów chrześcijańskich na Śląsku; • za przeprowadzone w latach 2009 – 2011 działania restrukturyzacyjne i przywrócenie katowickiej stacji miejsca lidera wśród 17 Rozgłośni Regionalnych; • za 34-letnią dziennikarską działalność w Polskim Radiu Katowice.

• for maintaining high standards, reliable information, education and promotion of culture; • for on the air activities supporting Christian churches cooperation in Silesia; • for the restructuring activities carried out in the years 2009 – 2011, restructuring activities and the restoration of Katowice broadcasting station’s position of the leader among 17 regional stations; • for 34 years of journalistic activities in the Polish Radio Katowice.

Związany z Polskim Radiem Katowice od września 1978 roku. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższych Kursów Obronnych w Akademii Obrony Narodowej. Współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz Sekcji Polskiej Radia BBC. W Polskim Radio Katowice pełnił m.in. funkcje: kierownika redakcji, szefa promocji Radia i zastępcy szefa programów informacyjnych. Od lipca 2006 do maja 2011 r. członek zarządu, a od czerwca 2009 do listopada 2011 r. także redaktor naczelny Radia Katowice. Przeprowadził restrukturyzację Rozgłośni, przywracając jej miejsce lidera wśród 17 rozgłośni regionalnych PR, doprowadzając do znaczącego wzrostu słuchalności w regionie i ugruntowania pozycji Radia Katowice na mapie nadawców. Laureat Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (2001). Działacz polityczny i społeczny: 1989 – członek Zespołu Radiowo-Telewizyjnego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. 1990–1994 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sosnowca, członek Zarządu Miasta. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim OOP.

Jacek Filus has been associated with the Polish Radio Katowice since September 1978. He is a graduate of Polish Studies at the University of Silesia and the Higher Courses of Defence in the National Defence Academy. Jacek Filus is a co-operator at the Polish Section of Radio Free Europe and Polish Section of the BBC Radio. In the Polish Radio Katowice, he has held such functions as: editorial director, head of radio promotions and deputy head of news programmes. From July 2006 to May 2011, he was the member of the board, and from June 2009 to November 2011, an editor-in-chief of Radio Katowice. He has restructured broadcasting station, restoring its place as the leader of 17 regional broadcasting stations, leading to a significant increase in listenership in the region and strengthening the position of Radio Katowice on the map of broadcasters. The laureate of the Grand Prix of National Broadcasting Council (2001). Political and social activist: 1989 - member of Television and Radio team of the Civic Committee of Lech Wałęsa. 1990-1994 Vice-president of the City Council of Sosnowiec and the member of the City Board. He has been awarded with the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta.

72

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „KULTURA I MEDIA” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „CULTURE ANE MEDIA”

• za kierowanie radiem, które jest bliskie mieszkańcom województwa śląskiego; • za utrzymywanie wysokich standardów, rzetelną informację, edukację i krzewienie kultury; • za prezentowanie na antenie postaci wybitnych Ślązaków; • za umiłowanie Śląska, propagowanie jego tradycji, kultury i śląskich wartości; • za 30-letnią dziennikarską działalność w Polskim Radiu Katowice. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Dziennikarz Polskiego Radia od ponad 30 lat. Publicysta, prezenter, sprawozdawca sportowy – jeden z najwybitniejszych dziennikarzy sportowych publicznej radiofonii. Inicjator przyznawania najlepszym żużlowcom i działaczom tego sportu, Medalu im. Jana Ciszewskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS. Jako jeden z pierwszych w kraju, wprowadził na antenę nową formułę programów sportowych oraz relacji z najważniejszych i największych imprez sportowych (tzw. short reports). Historyk radiofonii, założyciel i kustosz Izby Pamięci Radia Katowice, gromadzącej unikatowe pamiątki z 85-letniej historii katowickiej Rozgłośni. Od wielu lat prowadzi wiele działań na rzecz Śląska i jego mieszkańców. Wykładowca podstaw dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz Wyższej Szkole Bankowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery dziennikarskiej od reportera, poprzez sekretarza programu, szefa anteny, zastępcy redaktora naczelnego po prezesa zarządu – redaktora naczelnego – do dzisiaj. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim OOP.

• for managing the radio, which is favoured by the people living in the region of Silesia; • for maintaining high standards, reliable information, education and promotion of culture; • for the on-air presentation of prominent Silesians; • for his love of Silesia, promotion of its traditions, culture and Silesian values; • for a 30-year journalistic activity in the Polish Radio Katowice. Henryk Grzonka is a graduate of the University of Silesia. He has been a Polish Radio journalist for over 30 years. He can be described as journalist, presenter and sports commentator – one of the greatest sports journalists working for a public radio. He initiated the idea of awarding the Medal of Jan Ciszewski to best speedway riders and the activists of this sport. Henryk Grzonka is the member of the International Sports Press Association AIPS. He is one of the first journalists in the country, who introduced a new formula for sports programmes and for the reports from the most important sporting events (so-called short reports). Henryk Grzonka is a radio historian, founder and curator of the House of Memory of Radio Katowice, collecting unique souvenirs from the 85-year history of Katowice Broadcasting station. For many years, he has conducted lots of activities in favour of Silesia and its inhabitants. He has been the lecturer of the basics of journalism at the University of Silesia, Katowice School of Economics and University School of Banking. He went through all ranks of journalism from a reporter, through programme secretary, on-air director, deputy editor-in-chief to the President of the Board - editor-in-chief - until today. He has been awarded with the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „KULTURA I MEDIA” /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „CULTURE AND MEDIA”

73


prof. zw. dr hab. JAN MALICKI DYREKTOR BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ Z OKAZJI 90 - LECIA JEJ DZIAŁALNOŚCI DIRECTOR OF THE SILESIAN LIBRARY ON THE OCCASION OF THE 90TH ANNIVERSARY OF ITS ACTIVITY • za swoją wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną; • za doprowadzenie do wybudowania i otwarcia w 1998 roku nowego gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach, który jest uważany za jeden z najnowocześniejszych w Europie; • za lata pracy na stanowisku Dyrektora Biblioteki Śląskiej, podczas których z wielkim entuzjazmem i energią zdobywa zamierzone cele; • za ukazywanie wysokich wartości moralnych i wnoszenie trwałego wkładu w kulturę Górnego Śląska. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Śląskim, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu uczelnianego, aż do profesora zwyczajnego. Prodziekan Wydziału Filologicznego, a następnie dziekan Wydziału Filologicznego. Dyrektor Jan Malicki jest również członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Szczególne miejsce w jego działalności zajmują cokwartalne spotkania w promnickiej Akademii Wina, której przewodniczy od jej powstania. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Sztuki oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Laureat Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w 1999 roku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

74

• for his many years of research and didactic activities; • for building and opening the new building of the Library of Silesia in Katowice in 1998, which is considered to be one of the most modern libraries in Europe; • for the years of service as Director of the Silesian Library, where he has achieved his goals with great enthusiasm and energy; • for showing high moral values and bringing lasting contribution to culture in the Upper Silesia. Professor Jan Malicki finished Polish Studies at the University of Silesia, where he went through all levels of university careers rising to the position of professor. He was Deputy Dean of the Faculty of Philology and then was nominated as Dean of the Faculty of Philology. Director Jan Malicki is also the member of the National Library Council at the Minister of Culture and National Heritage as well as the Scientific Council of the National Library. The quarterly meetings of the Academy of Wine in Promnice, which he has chaired since its inception, occupy a special place in his business activity. He has been awarded by the Minister of National Education, the Minister of Culture and Art and the Rector of the University of Silesia for research and didactic activities. The laureate of the Golden Laurel of Abilities and Competence in 1999. He was awarded with the Knight’s Cross of the Polish Order of Polonia Restituta, Meritorious Culture Activist, the Medal for Merit to Culture – Gloria Artis, the Medal for Merit to Polish Culture, the Medal of National Education Committee and the Gold Medal for Merit to śląskie voivodeship.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „KULTURA I MEDIA” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „CULTURE ANE MEDIA”

prof. TOMASZ MICZKA

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

RECTOR OF THE KAROL SZYMANOWSKI ACADEMY OF MUSIC IN KATOWICE • za propagowanie wśród młodzieży zamiłowania do muzyki i promowanie instrumentów dętych – fagotu i oboju. Co roku prof. Tomasz Miczka organizuje Beskidzkie Warsztaty Obojowo-Fagotowe w Rycerce Górnej dla młodych, pełnych pasji i zapału muzyków; • za stałe uczestnictwo w życiu akademickim oraz za kształcenie i dbanie o najwyższy poziom artystyczny swoich podopiecznych. Dzięki nieustającemu zaangażowaniu, cierpliwości i chęci podnoszenia kwalifikacji młodych muzyków, studenci Akademii odnoszą liczne sukcesy w najlepszych polskich zespołach i orkiestrach, a także na arenie międzynarodowej; • za upowszechnianie kultury muzycznej w Polsce i za granicą. Poprzez sztukę, jaką jest muzyka, prof. Miczka z pietyzmem odnosi się do historii, otaczając dbałością i troską bogate tradycje tworzone w przestrzeni wieloletniej działalności. • za bogatą działalność artystyczną na najwyższym, światowym poziomie. Tę działalność umożliwia między innymi wielofunkcyjna sala koncertowa o zmiennej aranżacji i akustyce, która wpływa na rozwinięcie działalności koncertowej i naukowej uczelni; • za lata pracy w Akademii Muzycznej w Katowicach, podczas których z wielkim entuzjazmem i energią zdobywał zamierzone cele, a przy tym obdarzał ludzi życzliwością, ciepłem i serdecznością; • za współorganizowanie bogatej i zróżnicowanej oferty artystycznej, wychodzącej naprzeciw nawet najbardziej wymagającym słuchaczom. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 1981 roku prowadzi działalność pedagogiczną. Obecnie - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Twórca i Kierownik Artystyczny „Beskidzkich Warsztatów Obojowo - Fagotowych”. Koncertuje również jako solista i kameralista, mając na swym koncie również nagrania płytowe.

• for the promotion of youth’s passion for music and promotion of wind instruments – bassoon and oboe. Every year, Professor Tomasz Miczka organizes Beskidzkie oboe-bassoon workshops in Rycerka Górna for young, passionate and enthusiastic musicians. • for permanent participation in academic life and education and care for the highest artistic level of its students. Due to continuous commitment, patience and willingness to improve skills of young musicians, the students of the Academy score multiple successes in the best Polish bands and orchestras, also on the international arena; • for the promotion of musical culture in Poland and abroad. Through art created by music, Professor Miczka refers to history with reverence, cultivating the care and concern for rich traditions developed in a long-term activity. • for rich artistic activity at the highest world level. This activity is possible thanks to a multipurpose concert hall with a variable arrangement and acoustics, which affects the development of concert and research activities of the Academy. • for the years of work at the Academy of Music in Katowice, where he has pursued his goals with great enthusiasm and energy, and at the same time, has treated individuals with kindness, warmth and cordiality; • for the co-organization of a rich and varied artistic offer, meeting the needs of the most demanding listeners. Professor Tomasz Miczka graduated from Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. Since 1981, he has conducted his pedagogical activity. Currently – Rector of Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. Founder and Artistic Director of ‘Beskidzkie Warsztaty Obojowo – Fagotowe’. He also performs as a soloist and chamber musician. His artistic creations also include recordings.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „KULTURA I MEDIA” /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „CULTURE AND MEDIA”

75


JERZY NACHEL DYREKTOR I REDAKTOR NACZELNY TVP KATOWICE Z OKAZJI 55-LECIA JEJ DZIAŁALNOŚCI DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF OF TVP KATOWICE ON THE OCCASION OF THE 55TH ANNIVERSARY OF ITS BUSINESS ACTIVITY • za konsekwentne ukazywanie na antenie Telewizji Polskiej śląskich problemów i osiągnięć związanych z przemianami społecznymi i gospodarczymi; • za utrwalanie wysokiej pozycji katowickiego oddziału telewizji w kraju, potwierdzone licznymi nagrodami za twórczość dla zespołu dziennikarskiego; • za umiejętność i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy pozaabonamentowych na produkcję programów telewizyjnych; • za wspieranie kultury i tradycyjnych śląskich wartości; • za zaangażowanie w pracach nad przywróceniem pełnowymiarowego regionalnego programu telewizyjnego w Katowicach. Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Z TVP Katowice związany od 1984 r., w tym czasie pracował jako reporter, wydawca programów informacyjnych, kierownik redakcji, sekretarz programu. Dziennikarz, autor wielu reportaży i programów publicystycznych realizowanych „na żywo”. Odpowiadał za transmisje wizyt Jana Pawła II m.in. w Gliwicach, Bielsku-Białej i Żywcu. Laureat Grande Prix Europa w Barcelonie w 1990 r. za film „Rozkaz, zabić Księdza”.

76

• for consistently showing on the Polish TV the Silesian problems and achievements connected with social and economic changes; • for his maintenance of high position of Katowice television branch in the country, confirmed by numerous awards for work for the journalistic team; • for his ability and effectiveness in raising funds for the production of non-subscription television programmes; • for his promotion of culture and traditional values of Silesia; • for his commitment to work on the restoration of a full-scale regional TV programme in Katowice. Jerzy Nachel is a graduate of Faculty of Social Sciences at the University of Silesia. He has been associated with TVP Katowice since 1984. During this time, he has worked as a reporter, editor of news programmes, editorial director and programme secretary. Jerzy Nachel has been a journalist, an author of numerous reports and current affairs programmes broadcast ‘live’. He was responsible for live broadcasts of visits of Pope John Paul II, among others, in Gliwice, Bielsko-Biala and Żywiec. The laureate of Grand Prix Europa in Barcelona in 1990 for the film entitled ‚Rozkaz, zabić księdza’.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW 2012 „KULTURA I MEDIA” / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS 2012 „CULTURE ANE MEDIA”

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012


PIOTR ANTONOWICZ

RYSZARD FLOREK

PREZES ZARZĄDU RUDPOL – OPA SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PREZES ZARZĄDU FAKRO SP. Z O.O. PRESIDENT OF THE BOARD OF FAKRO SP. Z O.O.

PRESIDENT OF THE BOARD OF RUDPOL-OPA SP. Z O.O. IN RUDA ŚLĄSKA • za podjęcie inicjatywy rekultywacji terenów przemysłowych i utworzenie na terenach pogórniczych, gmin Ruda Śląska i Świętochłowice, Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego, który przyczynił się do reaktywowania różnych form aktywności społecznej, w tym gospodarczej, kulturalnej i oświatowej; • za profesjonalizm w zarządzaniu i rozszerzaniu wachlarza usług w branży elektroenergetycznej, za wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i podnoszenie konkurencyjności Spółki na rynku; • za propagowanie idei „To co dla Śląska najlepsze i to co na Śląsku najlepsze”; • za zaangażowanie w działania społeczne, kulturalne i sportowe oraz aktywne wspieranie lokalnych twórców i młodych sportowców; • za uczestnictwo w procesie restrukturyzacji górnictwa, które to przyczyniło się do powstania nowych podmiotów gospodarczych, gwarantujących miejsca pracy dla osób odchodzących z górnictwa, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Berlin International Academy. Od początku pracy zawodowej związany był z górnictwem węgla kamiennego. Uczestniczył w restrukturyzacji podmiotów Rudzkiej Spółki Węglowej tworząc nowe przedsiębiortswa, które w wyniku restrukturyzacji górnictwa przejmowały z kopalń zbędny majątek tworząc nowe stanowiska pracy dla ludzi odchodzących z górnictwa. Współzałożyciel w 1995r. firmy Rudpol – OPA Sp. z o.o.

78

• for taking the initiative of industrial site rehabilitation and establishment of the Silesian Industrial Technological Park in the mining areas of gmina Ruda Śląska and Świętochłowice, which contributed to the reactivation of different forms of social activity, including economic, cultural and educational activities; • for professionalism in managing and expanding a range of services for the power sector, for the introduction of new organizational solutions and increase of the competitiveness of the Company in the market; • for promoting the idea of ‘What is best for Silesia and what is best in Silesia’; • for his involvement in social activities, cultural and sports events, and active support of local artists and young athletes; • for participation in the restructuring process of mining, which has contributed to the creation of new business entities, guaranteeing jobs for people leaving the mining industry, including the people with disabilities. Piotr Antonowicz is a graduate of the Silesian University of Technology in Gliwice, postgraduate studies in the field of Management and Finance at the School of Banking and Finances in Katowice, Warsaw School of Economics in Warsaw and Berlin International Academy. From the beginning of his career, he has been associated with coal mining. He participated in the restructuring of the coal companies of Rudzka Spółka Węglowa, creating new enterprises, which, as a result of the restructuring of mining, took over redundant assets from the mines, creating new jobs for the people leaving the mining industry. Co-founder of Rudpol company – OPA Sp. z o.o. in 1995.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

• za stworzenie jednej z największych w Europie firm produkujących okna dachowe. Firma FAKRO od początku działalności jest całkowicie prywatną polską firmą rodzinną. Pan Ryszard Florek jest jej Prezesem i Współwłaścicielem; • za dbałość o innowacyjność i jakość produktów, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów; • za osiągane sukcesy na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Firma produkuje pół miliona okien rocznie, z czego 70 procent trafia na eksport. Dziś okna dachowe kupowane są w całej Europie od Portugalii po Norwegię. Najwięksi odbiorcy poza starym kontynentem to: Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Argentyna, Japonia, RPA, USA, Chile i Chiny. W latach 80. założył w rodzinnym Tymbarku Zakład Stolarki Budowlanej FLORAD, a następnie w Nowym Sączu kolejną firmę – FAKRO. Dzisiaj firma działa na całym świecie. Nagrodzony przez redakcję miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej” oraz Fundację Państwo Obywatelskie za zbudowanie od podstaw globalnej firmy z powodzeniem konkurującej na międzynarodowych rynkach handlowych. Otrzymał Tytuł Europejczyka Roku 2010. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej. Laureat nagrody Ernst&Young Przedsiębiorca Roku 2010.

• for creating one of Europe’s largest manufacturers of roof windows. Since the beginning of its operation, FAKRO company has been a fully private Polish family business company. Ryszard Florek is the President and co-owner of the Company. • for his attention to innovation and quality of products, tailored to the needs and expectations of the customers; • for his success achieved on the Polish and foreign markets. The Company produces five hundred thousand windows per year. 70% of the manufactured windows are exported. Today, roof windows are bought in Europe from Portugal to Norway. The biggest recipients outside the old continent are: Canada, Australia, New Zealand, Argentina, Japan, South Africa, USA, Chile and China. In the 80s, Ryszard Florek founded in his hometown, Tymbark, a woodwork production company FLORAD and in Nowy Sącz another company – FAKRO. Today, the company operates all over the world. He was awarded by the editors of the monthly magazine ‘Monitor Unii Europejskiej’ and Fundacja Państwo Obywatelskie for creating the company from the ground up and for its successful competition in the international trade markets. He received the title of the European of the Year 2010. He was awarded the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta for outstanding contribution to the development of the national economy and for the achievements in social and charitable activities. He was the laureate of Ernst & Young’s award – the Entrepreneur of the Year 2010.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

79


MIROSŁAW GARACK WIZJONER, MENEDŻER, ZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁWŁAŚCICIEL WIELU FIRM, M.IN.: PREZES ZARZĄDU GET SP. Z O.O., PREZES ZARZĄDU OPOLSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO SP. Z O.O. ORAZ MOBILE FENCE SP. Z O.O. W OPOLU VISIONARY, MANAGER AND CO-FOUNDER OF MANY COMPANIES, INCLUDING: PRESIDENT OF THE BOARD OF GET SP. Z O.O., PRESIDENT OF THE BOARD OF OPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O. AND MOBILE FENCE SP. Z O.O. IN OPOLE

• za entuzjazm w podejściu do biznesu, ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów, nowych branż i nowych możliwości; • za niezwykłe kompetencje menedżerskie – elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmian oraz szybkość podejmowania trafnych decyzji; • za tworzenie nowych firm na bazie upadających, nierentownych zakładów, poprzez ich restrukturyzację i nowe inwestycje; • za tworzenie możliwości prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej dla innych podmiotów w Opolskim Centrum Logistycznym, gdzie swoje siedziby ma ponad 60 firm różnych branż. Z wykształcenia ekonomista. Opolskie Centrum Logistyczne, któremu także prezesuje Mirosław Garack, ściągnęło do Opola znane spółki, m.in. FritoLay, Raben, Kolporter, GLS, Opek, Broekelmann Aluminium. Dba o pozytywny wizerunek regionu jako partner organizatorów Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Sponsoruje wydarzenia kulturalne, m.in. Opolski Festiwal Filmów Niezależnych oraz Opolskie Lamy.

80

• for his enthusiastic approach to business, a constant search for new ideas, industries and opportunities; • for outstanding managerial skills – flexibility and ability to adapt to changes and quick decision- making; • for the creation of new businesses based on declining, inefficient plants, through their restructuring and new investments; • for the creation of opportunities for the development of businesses of other entities in Opolskie Centrum Logistyczne, which is home to over 60 companies in various industries. Mirosław Gacek is an economist. Opolskie Centrum Logistyczne, also presided over by Mirosław Garack, has drawn to Opole well-known companies, such as FritoLay, Raben, Kolporter, GLS, Opek, Broekelmann Aluminium. He takes care of a positive image of the region as a partner of the organizers of the Festival of Polish Song in Opole. He sponsors cultural events such as Opole Festival of Independent Films and Opolskie Lamy.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

dr inż. PIOTR LITWA

PREZES WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Z OKAZJI 90-LECIA NADZORU GÓRNICZEGO W POLSCE PRESIDENT OF THE STATE MINING AUTHORITY THE OCCASION OF THE 90TH ANNIVERSARY OF MINING SUPERVISION IN POLAND

• za profesjonalne kierowanie pracami Wyższego Urzędu Górniczego, jako centralnego organu nadzoru górniczego; • za dbałość o poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie; • za troskę o optymalne zagospodarowanie złóż i ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko; • za koncyliacyjną postawę wobec pełnionego nadzoru, włączanie środowisk górniczych, okołogórniczych oraz organów administracji publicznej do wspólnego działania na rzecz przestrzegania prawa górniczego i geologicznego; • za zainicjowanie prac naukowo - badawczych realizowanych na wniosek prezesa WUG w ramach projektu strategicznego pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach; • za prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej przy współpracy z ZUS w zakresie prewencji wypadkowej; • za zainicjowanie zmian prawno-organizacyjnych i rozszerzenie działalności Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego. W 1988 r. uzyskał tytuł mgr. inż. Górnika na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w 2000 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1997 r. był wicedyrektorem w Departamencie Ochrony Zdrowia, Zagrożeń Naturalnych, Bezpieczeństwa Pracy i Szkolenia oraz w Departamencie Górnictwa. W roku 2000 został powołany na stanowisko dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu, a następnie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy otrzymał prestiżową Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej.

• for the professional management of the works of the State Mining Authority, as a central regulatory body of mining; • for his care to improve health and safety in the mining industry; • for his concern for the optimal development of the deposits and reduction of the unfavourable impact of mining on people and the environment; • for his conciliatory attitude towards conducted supervision, involving mining environments and public authorities for working together to obey the mining and geological rights; • for his initiation of scientific – research studies carried out at the request of the President of the State Mining Authority within the strategic project entitled ‚Improving safety in the mines’; • for carrying out information and promotion activities in cooperation with the Social Insurance Institution within accident prevention; • for initiating legal and organizational changes and expansion of the Mining Safety Foundation of Professor Wacław Cybulski. In 1988, Ph.D. Eng. Piotr Litwa received the title of MSc. Eng. of the Miner at the Faculty of Mining, the Silesian University of Technology in Gliwice, and, in 2000, he defended his doctoral thesis at the Faculty of Mining at the AGH University of Science and Technology in Kraków. From 1997, he was Deputy Director of the Department of Health, Natural Hazards, Safety and Training and the Department of Mining. In 2000, he was appointed Director of the District Mining Office in Bytom, then the District Mining Office in Gliwice. For his achievements in the field of industrial safety and health at work, he received a prestigious Halina Krahelska’s Main Award of the Chief Labour Inspector.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

81


ROMAN ŁÓJ

JERZY MARCINIAK

PREZES ZARZĄDU KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

PREZES ZARZĄDU ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE - MOŚCICACH S.A.

PRESIDENT OF THE BOARD OF KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.

PRESIDENT OF THE BOARD OF ZAKŁADY AZOTOWE IN TARNÓW – MOŚCICE S.A.

• za niezwykłe umiejętności menedżerskie, kreowanie perspektyw rozwoju KHW, konsekwencje w realizacji wizji i strategii holdingu oraz skutecznie prowadzoną restrukturyzację spółki; • za przeprowadzoną przez KHW S.A. z sukcesem emisję obligacji zabezpieczonych we współpracy z konsorcjum pięciu banków o wartości ponad miliarda złotych. Pozyskane w ten sposób środki zostaną w znacznym stopniu wykorzystane na poprawę finansowania programu inwestycyjnego, mającego zapewnić ciągłość wydobycia węgla przez kopalnie należące do Holdingu; • za zaangażowanie w sprawy regionu, utrzymanie miejsc pracy i tworzenie warunków dla rozwoju otoczenia przy poszanowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu; • za ciągłe dążenie do wzmocnienia roli i pozycji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. jako stabilnego i pewnego producenta węgla kamiennego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – magister inżynier, mechanik. Z górnictwem związany od 1982 roku. Pracował w kopalniach Niwka – Modrzejów, Kleofas i Śląsk. W Katowickim Holdingu Węglowym piastował kolejno stanowiska: zastępcy dyrektora Biura Handlowo-Rynkowego, dyrektora zespołu, wiceprezesa zarządu do spraw handlowo-rynkowych, dyrektora zespołu-głównego inżyniera do spraw produkcji, przeróbki i jakości. Później został prezesem zarządu Katowickiego Węgla należącego do Katowickiego Holdingu Węglowego. W 2010 roku został prezesem zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego.

82

• for his outstanding managerial skills, creating prospects for the development of KHW, the consistent implementation of the vision and strategy of the holding as well as effectively led restructuring of the company; • for KHW S.A.’s successively carried out bond issues in collaboration with a consortium of five banks with a value of more than one billion zloty. The resources obtained in this manner will be largely used to improve the financing of the investment programme designed to ensure the continuity of the extraction of coal by the mines owned by the Holding; • for his commitment to the affairs of the region, maintenance of the jobs and creation of the conditions for the development of the environment, while respecting the principles of corporate social responsibility; • for continuous efforts to strengthen the role and position of Katowicki Holding Węglowy S.A. as a stable and reliable producer of coal.

• za profesjonalne zarządzanie Spółką, zbudowanie wiarygodnej strategii jej rozwoju i zdobycie zaufania otoczenia, co w konsekwencji doprowadziło do udanego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie i znalezienie się w gronie spółek portfela RESPECT Index, który wyłania podmioty atrakcyjne pod względem inwestycyjnym oraz zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony; • za skuteczną konsolidację polskiej chemii i stworzenie stabilnej podstawy do budowy mocnej grupy branżowej; • za prowadzone działania z zakresu nowoczesnych technologii, które przyczyniły się do poprawy prowadzonej działalności, podniesienie efektywności i konkurencyjności; • za deklarację utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju” prowadzącego wspólne badania dla polskiej chemii.

Roman Łój is a graduate of the Silesian University of Technology in Gliwice – Master of Science, mechanic. He has been associated with the mining industry since 1982. He has worked in the mines of Niwka – Modrzejów, Kleofas and Śląsk. In Katowicki Holding Węglowy, he held the following positions: Deputy Director of the Office of Trade and Market, Team director, Trade and Market Vice-president of the Board, Team Director-Chief engineer in charge of production, processing and quality. Later, he became President of the Board of Katowicki Węgiel, belonging to Katowicki Holding Węglowy. In 2010, he became President of the Board of Katowicki Holding Węglowy.

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Menadżerskiego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Były doradca w gabinecie politycznym ministra skarbu Aleksandra Grada. Pełnił funkcje m.in. prezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (TARR) oraz dyrektora Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie. Laureat Nagrody „Uskrzydlony 2011” w kategorii Rozwój i Promocja Regionu przyznawanej przez Tarnowską Fundację Kultury. Odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz służby zdrowia. Od wielu lat związany z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

• for the professional management of the Company, for building a credible strategy for its development and gaining the trust of the environment, which in turn led to a successful debut on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw and acceptance into the group of the companies belonging to RESPECT Index portfolio, which distinguishes attractive entities in terms of investment and the entities managed in a sustainable and balanced manner; • for an effective consolidation of Polish chemistry and creation of a stable foundation for building a strong industry group; • for actions carried out in the field of new technologies, which have contributed to the improvement of operations and the increase of efficiency and competitiveness; • for the declaration of the establishment of a research and development centre under the name of ‚Chemical Technology and Development Centre’, carrying out collaborative research for the Polish chemical industry. Jerzy Marciniak graduated from the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry at the Jagiellonian University in Kraków and Postgraduate Management School at the Faculty of Management at Warsaw University. The former political adviser in the office of the Minister of Treasury Aleksander Grad. He performed such functions as the President of Tarnów Regional Development Agency (TARR) and the Director of E. Szczeklik Specialist Hospital in Tarnów. The laureate of the prize ‘Uskrzydlony 2011’ in the category of Regional Development and Promotion of the Region, granted by Tarnów Cultural Foundation. Jerzy Marciniak was decorated by the President of the Republic of Poland with the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta for promoting health services. For many years, he has been associated with Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce S.A.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

83


KRYSTYNA PIASECKA

GRZEGORZ PIWOWAR

PREZES ZARZĄDU KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

WICEPREZES ZARZĄDU BANKU PEKAO SA VICE-PRESIDENT OF THE BOARD OF BANK PEKAO SA

PRESIDENT OF THE BOARD OF KATOWICE HOUSING COOPERATIVE • za długoletnie i niezwykle kompetentne zarządzanie Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, która działa na terenie miasta Katowice od 1957 roku oraz, w której zasobach mieszka ponad 45 tys. osób; • za prowadzenie szeroko zakrojonych prac termomodernizacyjnych w zasobach Spółdzielni, co doprowadziło do obniżenia zużycia ciepła oraz poprawy warunków mieszkaniowych; • za doprowadzenie do wyeliminowania wszelkich okładzin azbestowych w budynkach spółdzielczych, wskutek czego poprawione zostało bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców; • za realizację inwestycji infrastrukturalnych uwzględniających poprawę warunków ekologicznych i wprowadzenie systemów grzewczych uwzględniających także alternatywne źródła energii; • za inicjatywę powstania wielu obiektów sportowych i rekreacyjnych, które służą nie tylko spółdzielcom, ale także wszystkim katowiczanom; • za wdrożenie praktyk społecznej odpowiedzialności, m.in. poprzez organizację pomocy osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym i seniorom; • za promocję swoją postawą idei spółdzielczości. Krystyna Piasecka posiada wykształcenie wyższe oraz licencje: zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomości. Funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – którą w drodze wyboru, w ramach awansu wewnętrznego Rada Nadzorcza KSM powierzyła jej od 1.04.1990 r. – pełni nieprzerwanie po dzień dzisiejszy. Zarządza największą na Śląsku, i jedną z największych w kraju, spółdzielnią mieszkaniową. Inicjatorka i współautorka szeregu ważnych dla rozwoju Spółdzielni przedsięwzięć i ciągle aktualizowanej wieloletniej strategii rozwojowej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

84

• for a long-term and highly competent management of Katowice Housing Cooperative, which has operated in the city of Katowice since 1957 and includes the population of over 45 thousand people; • for conducting extensive thermomodernization works in the resources of the Housing Cooperative, what has led to the reduction of heat consumption and the improvement of housing conditions; • for leading to the elimination of all asbestos facing in cooperative buildings, resulting in the improvement of residents’ health safety; • for the implementation of infrastructure investments, taking into consideration not only the ecological improvement of conditions but also introducing heating systems including alternative energy sources; • for taking the initiative to create plenty of sports and leisure facilities, which serve not only cooperatives but also residents of Katowice; • for the introduction of corporate social responsibility practices; inter alla by organizing assistance for lonely, sick, handicapped and elderly people. • for the promotion of the idea of cooperativeness due to his attitude. Krystyna Piasecka has a university degree and licenses: of land steward and a real estate broker. Position of the President of the Board and Director of Cooperative Housing Katowice – which by choice, within internal promotion, Board of Supervisors KMS entrusted her since 01.04.1990 r. – fulfill continuously up to the present day. She manages the largest in Silesia and one of the biggest in the country Housing Cooperative. Krystyna Piasecka is an initiator and co-author of a numerous important for development of the Cooperative projects and constantly updated long-term development strategy of Housing Association in Katowice.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

• za nieustanne dążenie do utrzymania silnej pozycji Banku na konkurencyjnym rynku usług finansowych. Bank Pekao SA dzięki działaniom wyspecjalizowanych jednostek zarządzających jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej; • za efektywną współpracę i dbałość o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki wsparciu Banku mogą rozwijać się na polskim rynku. Bank Pekao SA od 2010 roku zleca prowadzenie badań nad stanem sektora MŚP, a wyniki opracowuje w postaci rocznych raportów. Jest to unikatowa wiedza na temat istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, która pozwala jeszcze lepiej kreować warunki współpracy; • za profesjonalizm, niezawodność i wiarygodność w działalności Banku; • za budowę trwałych relacji z klientami, elastyczne podejście do indywidualnym potrzeb i wymagań klientów oraz niezawodny system organizacji pracy. W 1992 roku rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH SA, początkowo jako pracownik oddziału. W latach 1996–2000 pełnił funkcję Dyrektora Biura Maklerskiego, a następnie Dyrektora Regionu Południowego Bankowości Detalicznej. W 2002 r. został mianowany dyrektorem zarządzającym Obszarem Dystrybucji i Sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W 2006 r. powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH SA odpowiedzialnego za bankowość detaliczną, a z dniem 14 listopada 2007 r. został Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao SA.

• for a constant strive to maintain the Bank’s strong position in the competitive financial services market. Bank Pekao SA, thanks to the activities of specialized management units, is one of the largest banks in Central and Eastern Europe. • for effective cooperation and attention to the development of small and medium-sized enterprises, which, thanks to the support of the Bank, can develop on the Polish market. Since 2010, Bank Pekao SA has been conducting research on the state of the SME sector and has developed the results in the form of annual reports. This is a unique knowledge of the relevant areas of business that allows to create better conditions for cooperation; • for professionalism, reliability and credibility of the Bank; • for building lasting relationships with customers, flexible approach to individual needs and requirements of customers as well as reliable system of work organization. In 1992, Grzegorz Piwowar started his career at Bank BPH SA, initially as an employee of the branch. In 1996-2000, he worked as Director of Brokerage Office and then as Director of Retail Banking of the South Region. In 2002, he was appointed Managing Director for Distribution and Sales in Retail Banking. In 2006, he was elected the Member of the Board of Bank BPH SA, responsible for retail banking, and since 14th November 2007, he has been Vice-President of the Board of Bank Pekao SA.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

85


JOANNA SCHMID

prof. dr hab. inż. MAREK ŚCIĄŻKO

WICEPREZES ZARZĄDU TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

DYREKTOR INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA W ZABRZU

VICE-PRESIDENT OF THE BOARD OF TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR CHEMICAL PROCESSING OF COAL IN ZABRZE • za opracowanie i konsekwentną realizację strategii rozwoju Spółki, w której nadrzędnym celem, obok satysfakcji klientów, jest wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz poszanowanie interesów akcjonariuszy; • za odważne wchodzenie w nowe obszary efektywności energetycznej i alternatywne źródła pozyskiwania energii; • za wkład w opracowanie i wdrożenie transparentnej polityki prywatyzacji polskiego przemysłu; • za niezwykłe kompetencje i profesjonalizm procesów zarządczych w każdym miejscu i na każdym etapie swojej kariery zawodowej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w zakresie restrukturyzacji, przejęć, fuzji, zarządzania strukturami holdingowymi, corporate governance, corporate finance. W latach 2001–2007 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych i operacyjnych w Funduszu Górnośląskim S.A. a od 2008 do 2010 roku była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 1 października 2010 r. kierując pracą departamentów: strategii rozwoju, restrukturyzacji i projektów strategicznych.

86

• for the development and consistent implementation of the development strategy of the Company, whose main goal, in addition to customers’ satisfaction, is to increase the company’s value and respect the interests of shareholders; • for her brave entry into the new areas of energy efficiency and alternative sources of energy generation; • for her contribution to the development and implementation of a transparent policy of privatization of the Polish industry; • for her extraordinary competence and professionalism in the management processes in every place and at every stage of her career. Joanna Schmid graduated from the Faculty of Law of the University of Silesia in Katowice. She is a specialist in restructuring, acquisitions, mergers, holding structures management, corporate governance and corporate finance. In 2001-2007, she served as Finance and Operation Vice-President of the Board in Fundusz Górnośląski S.A. and, from 2008 to 2010, she was Undersecretary of State at the Ministry of Treasury. She has been Vice President of the Board of TAURON Polska Energia S.A. since 1 October 2010, managing the operation of the following departments: strategy development, restructuring and strategic projects.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

• za istotny wkład w rozwój czystych technologii węglowych i ich zastosowanie w energetyce. Czyste technologie węglowe to kluczowy obszar w polityce poprawy efektywności energetycznej Unii Europejskiej. • za promocję Polski, Śląska oraz miasta Zabrze w Europie i świecie poprzez aktywny udział w międzynarodowych programach badawczych; • za dynamiczny rozwój Instytutu oraz wykorzystanie unikatowej infrastruktury badawczej; • za prace badawcze i wdrożenia wielu technologii, pozwalających zwiększyć stopień wykorzystania energii zawartej w węglu, zmniejszyć emisję do atmosfery czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki.

• for an important contribution to the development of clean coal technologies and their application in the power industry. Clean coal technology is a key area in the policy of improvement of the energy efficiency of the European Union. • for the promotion of Poland, Silesia and the city of Zabrze in Europe and the world through active participation in international research programs; • for the dynamic development of the Institute and the use of a unique research infrastructure; • for research and implementation of many technologies that allow to increase the utilization of the energy contained in coal, reduce emissions of harmful factors into the atmosphere and increase the competitiveness of the Polish economy.

Od grudnia 1991 r. Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Stopień magistra i doktora uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie inżynierii chemicznej. Odbył dwa staże w USA: w PETC – Pittsburgh (1980) dotyczący hydrodynamiki reaktorów zgazowania węgla oraz w EERC – Grand Forks (1992) związany z efektywnością i ekonomiką systemów generowania energii. Jego naukowe zainteresowania skupiają się na rozwoju wysoko sprawnych i ekologicznie bezpiecznych technologii chemicznego przetwórstwa węglowego.

Since December 1991, Professor Ph.D. Eng. Marek Ściążko has been Director of the Institute for Chemical Processing of Coal. He received the Master’s and doctorate degree at the Department of Chemistry at the Silesian University of Technology in Gliwice. He obtained a doctoral degree at the Faculty of Mining and Geotechnical Engineering University of Science and Technology in Kraków. He is a specialist in the field of chemical engineering. He completed his two internships in the United States: in PETC - Pittsburgh (1980), related to coal gasification reactor hydrodynamics, and in EERC - Grand Forks (1992), related to the efficiency and economics of power generation systems. His research interests focus on the development of a highly efficient and environmentally safe chemical technology of coal processing.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 /

LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

87


CLIMBEX S.A. W BRZEZIU K. OPOLA CLIMBEX IN BRZEZIE – NEAR OPOLE • za konsekwentny rozwój Firmy, umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, co pozwoliło na zrealizowanie nowej inwestycji i utworzenie własnego ośrodka badawczo-rozwojowego oraz modernizację parku maszynowego wraz z zakupem technologii; • za ciągłe poszukiwanie nowych obszarów i rynków dla swoich usług także poprzez doskonalenie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji załogi. Firma uzyskała certyfikat umożliwiający wykonywanie specjalistycznych robót – czyszczenie zbiorników w biogazowniach na rynku niemieckim; • za kierowanie się w działalności biznesowej wysokimi standardami etycznymi, budującymi partnerskie relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym; • za dbałość o najwyższy poziom świadczonych usług. CLIMBEX S.A. jest obecnie liderem na rynku polskim w zakresie specjalistycznego odkurzania przemysłowego. Zatrudnia 130 osób, posiada biura wraz z zapleczem technicznym w różnych częściach kraju. Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, środowiskiem i BHP zgodne z normą ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

88

• for the consistent development of the Company and the ability to raise funds from the European Union, which allowed to realise new investments and create own Research and Development centre as well as to modernise a machine park along with the purchase of technology; • for constant search for new areas and markets for its services, also through improving its skills and raising the qualifications of the crew. The company has received a certificate for conducting specialist works - cleaning biogas tanks in the German market; • for using high ethical standards in business, building partnership with a socio-economic environment; • for the care for the highest level of service. CLIMBEX is currently the leader on the Polish market within specialist industrial cleaning. It employs 130 people, has offices and technical facilities in different parts of the country. The Company has implemented Integrated Environment and Quality Management System as well as Health and Safety in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / LAUREATES OF PLATINUM LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012

LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012


ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 Kategoria: Pro Publico Bono

GOLDEN LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012 Category: Pro Publico Bono

Marian Błachut

Marian Błachut

Burmistrz Miasta Czechowice - Dziedzice

The Mayor of Czechowice - Dziedzice

• za wzorową współpracę z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz budowanie konstruktywnych relacji w lokalnym samorządzie; • za podjęcie inicjatyw związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów poprzemysłowych w Czechowicach-Dziedzicach; • za prowadzenie na terenie gminy inwestycji infrastrukturalnych, o szerokim zasięgu terytorialnym, przyczyniających się do poprawy standardów życia i pracy mieszkańców całej gminy Czechowice-Dziedzice.

• for exemplary cooperation with the local and voivodeship government and for building a constructive relationships among local self-government; • for taking initiatives related to the revitalization of degraded industrial areas in Czechowice - Dziedzice; • for leading wide territorial range infrastructure investments in the community contributing to the improvement of living and working standards throughout the inhabitant of Czechowice - Dziedzice.

Andrzej Dziuba

Andrzej Dziuba

Prezydent Miasta Tychy

The Mayor of Tychy

• za skuteczność w pozyskiwaniu i efektywne wykorzystanie środków finansowych z przeznaczeniem na rozwój i modernizację miasta Tychy; • za uczynienie miasta Tychy najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji krajowych i zagranicznych; • za dbałość o komfort życia mieszkańców i tworzenie wielu miejsc rekreacji i wypoczynku; • za stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarki, dzięki czemu miasto ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w kraju; • za stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów i promocję potencjału gospodarczego miasta.

• for the efficiency in obtaining and effective use of financial resources for the purpose of development and modernization of Tychy; • for making Tychy the most attractive place for domestic and foreign investments; • for the care of the inhabitants’ quality of life and the creation of many places of recreation and leisure; • for creating a favourable climate for the development of economy, thanks to which the city has one of the lowest unemployment rates in the country; • for creating favourable conditions for investors and the promotion of economic potential of the city.

Grzegorz Górka

Grzegorz Górka

Prezes Akademickiego Klubu Turystycznego „GRONIE”

President of Academic Tourist Club „GRONIE”

• za organizowanie i prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej w środowisku absolwentów i studentów uczelni w Katowicach; • za działania integracyjne członków Akademickiego Klubu Turystycznego.

• for the organization and conducting tourist and touring activity in the graduates and students’ environment at the higher education institutions in Katowice; • for the actions of the members of Academic Tourist Club.

Elżbieta Kampa

Elżbieta Kampa

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Director of the Municipal Public Library in Opole

• za propagowanie rozwoju czytelnictwa, poprzez organizowanie licznych wystaw, kon-

• for promoting the development of reading, by organizing a number of exhibitions, com-

90

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

kursów i spotkań autorskich; • za wprowadzanie nowoczesnej techniki do Miejskiej Biblioteki Publicznej; • za aktywne wspieranie wielu akcji mających zachęcić do czytania książek, m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”; • za zainicjowanie „Opolskiej Jesieni Literackiej”, która jest prezentacją najnowszych krajowych osiągnięć literackich i kulturalnych oraz współtworzenie „Ogólnopolskiego Konkursu na Esej” i „Dni Literatury Dziecięcej”.

petitions and meetings with authors; • for introducing modern technology to the Municipal Public Library; • for active support of multiple actions encouraging the reading of books such as „Cała Polska czyta dzieciom”; • for the launch of „Opolska Jesień Literacka”, which presents the most modern national literary and cultural achievements and co-creation of „Ogólnopolski Konkurs Na Esej” and „Dni Literatury Dziecięcej”.

prof. dr hab. n. med Marek Rokicki

Prof. MD. Ph.D. Marek Rokicki

Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Deputy Head of the Department of Thoracic Surgery in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice

• za długoletnią pracę na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; • za pracę dydaktyczną i kształcenie nowych pokoleń lekarzy; • za poświęcenie i zaangażowanie oraz troskę o dobro pacjentów; • za bogatą pracę naukową i autorstwo wielu opracowań na temat skutecznych metod diagnozy i leczenia urazów.

• for a long work dedicated to Medical University of Silesia in Katowice; • for his didactic work and training of new generations of doctors; • for his dedication and commitment as well as concern for the welfare of patients; • for his rich scientific work and authorship of many works on effective methods of diagnosis and treatment of injuries.

prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokicki

Prof. MD. Ph.D. Wojciech Rokicki

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Head of the Department of Thoracic Surgery in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice

• za długoletnią pracę na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; • za oddanie i profesjonalną służbę na rzecz swoich pacjentów; • za wkład w budowanie wysokiej pozycji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; • za działalność naukową i autorstwo ponad 150 opracowań naukowych.

• for a long work dedicated to Medical University of Silesia in Katowice; • for his dedication and professional service to his patients; • for contributing to the establishment of a high-ranking position of Medical University of Silesia in Zabrze, • for the research and authorship of over 150 scientific publications.

Maciej Sonik

Maciej Sonik

Starosta Krapkowicki

The Mayor of Krapkowice

• za propagowanie idei transparentnej administracji samorządowej; • za otwartość na potrzeby mieszkańców, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i utworzenie urzędu przyjaznego mieszkańcom; za troskę o rozwój społeczny i gospodarczy powiatu.

• for promoting the idea of a transparent local government administration; • for openness to the needs of inhabitants, care for the high quality of services and the creation of the office friendly to inhabitants; for concern for social and economic development of the poviat.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

91


dr n. med. Andrzej Sznajder

MD, Ph.D. Andrzej Sznajder

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

Head of the Department of Diagnostic Imaging of the Regional Medical Centre in Opole

• za wprowadzenie najwyższego poziomu technicznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej; • za wieloletnią praktykę lekarską oraz dzielenie się swoją wiedzą z młodym pokoleniem lekarzy; • za niespotykaną troskę o zdrowie i dobro pacjentów; • za ciągłe doskonalenie, wzbogacanie bazy zabiegowej i dbałość o wysokie kwalifikacje kadry.

• for the introduction of the highest technical level in the Department of Diagnostic Imaging; • for long-term medical practice and sharing his knowledge with a younger generation of doctors; • for an unprecedented concern for the health and welfare of patients; • for a continuous improvement, enhancement of treatment facilities and care for a highly qualified personnel.

Kategoria: Osoba lub Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

Category: A person or institution supporting the development of market economy and educating in response to the needs of companies

Prezes Siemianowickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

President of the Association of Entrepreneurs in Siemianowice

• za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego miasta; • za prowadzone działania na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców i aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta; • za promocję najlepszych lokalnych praktyk biznesowych w gronie przedsiębiorców i samorządowców, działaczy społecznych i politycznych.

• for local entrepreneurship support and contribution to the economic development of the city; • for his actions conducted in favour of the integration of business community and active participation in social and cultural life of the city; • for promoting the best local business practices among entrepreneurs and local governments, social and political activists.

Klaudiusz Siwiec

Klaudiusz Siwiec

Zenon Kaczmarzyk

Zenon Kaczmarzyk

Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej w Tarnowskich Górach

President of the Chamber of Industry and Commerce in Tarnowskie Góry

• za promowanie i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz umacnianie pozycji przedsiębiorców w regionie; • za dostarczanie przedsiębiorcom aktualnych informacji, m.in. o zmianach prawnych dotyczących strefy gospodarki, dostępnych funduszach i dotacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz ofertach inwestycyjnych; • za współdziałanie z władzami i organami samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających tworzeniu działalności gospodarczej.

• for promoting and supporting local entrepreneurship and strengthening the entrepreneurs’ position in the region; • for providing updated information to the entrepreneurs including, inter alia, current legal changes in the area of economy, available funds and grants supporting the development of entrepreneurship and investment offers; • for cooperation with authorities and local self-governments for the purpose of creation of conditions conducive to business.

92

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej

Polish - German Cooperation House

• za rozwój stosunków polsko-niemieckich i pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską, poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności i prowadzenie dialogu interkulturowego; • za działalność wydawniczą i przedstawianie niełatwej wspólnej historii narodów polskiego i niemieckiego oraz próbę zmiany negatywnego postrzegania wielokulturowego dziedzictwa Górnego Śląska; • za wspieranie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich we współpracy z organizacjami i instytucjami mniejszości niemieckiej w Polsce, która jako naturalny pomost między narodami wnosi cenny wkład do życia ich społeczeństw; • za popularyzację wiedzy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie: nauki, kultury, historii, gospodarki, społeczeństwa i polityki obu krajów; • za propagowanie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, postaw wzajemnego zrozumienia i współpracy.

• for the development of Polish-German relations and deepening integration of Poland with the European Union, through the development of civil society, self-governance and intercultural dialogue; • for publishing activities and presenting a difficult common history of Poland and Germany, as well as the attempts to change the negative perception of multicultural heritage of the Upper Silesia; • for the support and intensification of friendly Polish-German relations, in cooperation with organizations and institutions of the German minority in Poland, which, being a natural bridge between nationalities, brings a valuable contribution to the life of their communities; • for the dissemination of knowledge and initiation of joint projects in the field of science, culture, history, economy, society and politics in both countries; • for the promotion, especially among the younger generation, of the attitudes of mutual understanding and cooperation.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

The Ruda Slaska Business Incubator

• za stworzenie oferty komplementarnego wsparcia dla nowo powstających oraz już istniejących na rynku przedsiębiorstw, zawierającej możliwość wynajmu pomieszczeń, skorzystania z usług biura wirtualnego, szkolenia i doradztwo biznesowe; • za utworzenie Śląskiego Klastra Multimedialnego, którego działania pobudzają innowacyjność i wzmacniają relacje nauka–biznes. Dzięki pozyskanym na ten cel środkom finansowym działania dla przedsiębiorców i naukowców nie wymagają ich wkładu własnego, a najlepsze wdrażane praktyki czerpane są ze wzorców skandynawskich firm; • za otwartość na współpracę i tworzenie szerokiej platformy wymiany doświadczeń i wiedzy z najlepszymi instytucjami naukowymi i organizacjami otoczenia biznesu w regionie; • za udaną integrację, promocję i wsparcie wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli swoją siedzibę w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

• for the creation of a complementary offer support for the newly created and existing companies on the market, which includes the possibility of renting space, taking advantage of virtual office services, training, and business consulting; • for the creation of the Silesian Multimedia Cluster, whose actions stimulate innovation and strengthen science-business relationships. Thanks to the acquired financial resources for this purpose, the entrepreneurs and scientists’ actions do not require their own contribution, and the best implemented practices are derived from the Scandinavian companies; • for willingness to cooperate and create a broad platform for the exchange of experience and knowledge with the best scientific institutions and business organizations in the region; • for successful integration, promotion and support of all entrepreneurs which have established their office in Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

93


Kategoria: Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Category: Manager, socio economic leader

Bogdan Kmiecik

Bogdan Kmiecik

Prezes NMC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu

President of NMC Polska Sp. z o.o. in Zabrze

• za rozwój firmy, działającej na obszarze Zabrzańskiej Strefy Ekonomicznej. NMC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu systematycznie się rozwija, tworząc, co ważne dla miasta, nowe miejsca pracy. Obecnie zatrudnia już 100-osobową załogę. • za działania na rzecz wpierania zabrzańskiego sportu. Bogdan Kmiecik będąc Prezesem klubu piłki ręcznej NMC Powen Zabrze w kilka lat doprowadził do znaczących sukcesów w lidze.

• for the development of the company, operating within Zabrze Economic Zone. NMC Polska Sp. z o.o. in Zabrze is steadily growing, creating new job vacancies important for the city. Currently, it employs a team of 100 employees. • for actions supporting sport in Zabrze. Bogdan Kmiecik, being the President of NMC Powen Zabrze handball club, has scored a significant success in the league in a few years.

Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua Sprint Sp. z o.o. • za zorganizowane oraz sprawne i efektywne kierowanie Spółką; • za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w działaniach Spółki. Opracowano i wdrożono jedyny w Polsce system rozliczania strat wody, ponadto w Spółce stosuje się takie narzędzia jak e-biuro, e-odczyt i e-faktura przyczyniające się do sprawnej obsługi i rozliczania klientów. • za kształtowanie partnerskiej współpracy z samorządem terytorialnym oraz instytucjami publicznymi na rzecz rozwoju miasta i społeczności lokalnej; • za działalność w organizacjach gospodarczych oraz skuteczne reprezentowanie interesów branży wobec administracji publicznej.

President of the Board of Wodociągi Siemianowickie Aqua Sprint Sp. z o.o.

Piotr Komraus

Ewa Weber

Sekretarz Miasta Zabrze

• za istotny wkład w stworzenie i wdrażanie strategii rozwoju informatyzacji dla Miasta Zabrze, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podmiotów gospodarczych; • za skuteczne wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego modelu zarządzania w samorządzie; • za profesjonalne realizowanie zadań z zakresu budowania społeczeństwa informacyjnego.

94

Piotr Komraus • for organized and efficient and effective management of the Company; • for implementation of innovative solutions in Company’s activities. The company developed and implemented a unique accounting water losses system in Poland, furthermore it applies tools such as e-office, e-reading, e-invoice, which contributes to efficient customers service and billing. • for creating partnership cooperation with local government and public institutions for development of the city and the local community; • for activity in business organizations and effective representation of sector interests towards public administration.

Ewa Weber Secretary of the City of Zabrze

• for an important contribution to the creation and implementation of the strategy for the development of informatisation for the city of Zabrze, with particular emphasis on the needs of business entities; • for the effective implementation of a modern integrated management model in a self-government; • for professional execution of the tasks of building an information society.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo

BOMAR S.A. w Mysłowicach

Category: Polish enterprises

BOMAR S.A. in Mysłowice

• za stworzenie prężnej firmy działającej w branży hydraulicznej i maszynowej specjalizującej się w projektowaniu, wykonawstwie , sprzedaży i serwisie systemów sterowniczych; • za odnoszony sukces na rynkach krajowym i zagranicznym, zdobycie zaufania i zadowolenia najbardziej wymagających klientów; • za wysoką jakość wyrobów i usług oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy; • za umiejętne pozyskiwanie celowych funduszy unijnych i wykorzystywanie ich na dalszy rozwój firmy; • za wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością i wykorzystywanie go jako skutecznego narzędzia samodoskonalenia.

• for the creation of a thriving company operating in the hydraulic and machine industry specialising in the design, production, sales and control systems service; • for a success on the domestic and foreign markets, for gaining confidence and satisfaction of the most demanding customers; • for a high quality of products and services and the use of modern technology as well as the methods of marketing and management ensuring success in the market; • for a skilful acquisition of the target EU funds and their use for further development of the Company; • for implementing and maintaining a quality management system and using it as an effective tool for self-improvement.

Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Jan Rdest z okazji 25 - lecia działalności Spółki

Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o. and the President of the Board Jan Rdest on the occasion of the 25th anniversary of the Company

• za stworzenie od podstaw Spółki będącej wiodącym producentem części maszyn dla różnych branż przemysłu; • za ciągłe doskonalenie realizowanych procesów i wytwarzanych wyrobów tak, aby działalność była przyjazna dla środowiska; • za innowacyjność stosowanych rozwiązań technologicznych, co jest możliwe dzięki współpracy kadry inżynierskiej z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce; • za stworzenie dobrych warunków pracy i rozwoju własnego wysoko kwalifikowanej kadry pracowników oraz dobrego zaplecza technologicznego pozwalającego ciągle doskonalić oferowane produkty oraz rozwijać nowe rozwiązania konstrukcyjne.

• for creating the Company from scratch; the Company is a leading manufacturer of machine parts for various industries, • for continuous improvement of implemented processes and manufactured products in order to operate in an environmentally friendly way; • for the use of innovative technology solutions thanks to the engineers’ cooperation with leading scientific centres in Poland, • for the creation of good working conditions and the development of their own highly qualified team of employees and good technical facilities, enabling to continually improve their products and to develop new construction designs.

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach

Mining Tools and Equipment Factories Capital Group FASING Plc in Katowice

• za osiągnięcie niekwestionowanej pozycji na rynku producentów łańcuchów ogniowych; • za wytworzenie dobrego modelu kooperacji

• for achieving an undisputed market position within link chain manufacturers; • for producing a good model for cooperation in the capital group, thus saving the consu-

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

95


w grupie kapitałowej, dzięki czemu oszczędza się czas i pieniądze klienta, a tym samym osiąga się znaczącą przewagę konkurencyjną; • za kompetencje produkcyjne i jakościowe potwierdzone certyfikatami technicznymi wiodących, światowych instytucji certyfikujących, a także uznawanych przez rynek, czego dowodem jest stały eksport do Czech, Rosji, Chin; • za prowadzenie skutecznych i efektywnych metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy Spółki; • za systematyczne inwestowanie w rozwój technologiczny i ochronę środowiska.

mer’s time and money, and achieving, at the same time, a significant competitive advantage; • for the production and quality competences confirmed by technical certificates of the world’s leading certification bodies, recognized by the market, as evidenced by permanent export to the Czech Republic, Russia and China; • for running efficient and effective management and marketing methods ensuring the commercial success of the Company; • for systematic investment in technological development and protection of the environment.

PIOMAR Sp. z o.o. w Opolu

PIOMAR Sp. z o.o. in Opole

• za systematyczne inwestowanie w rozwój Firmy; • za niezwykłą rzetelność, solidność oraz terminowość prowadzonych usług; • za stały innowacyjny rozwój Firmy gwarantujący pełną satysfakcję klientów i zapewniający doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

• for systematic investment in the development of the Company; • for remarkable accuracy, reliability and timeliness of carried out services; • for the on-going innovative development of the Company, which guarantees the customer’s complete satisfaction and ensures the improvement and use of the employees’ potential.

Kategoria: Instytucja Finansowa

Category: Financial Institution

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu

Cooperative Bank „Bank Rolników” in Opole

• za stworzenie nowoczesnej instytucji finansowej świadczącej kompleksowe usługi, osiąganie dobrych wyników ekonomicznych gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo Bankowi – zarówno jego klientom, jak i udziałowcom; • za prowadzenie działalności charytatywnej i pomoc potrzebującym; • za stałe szkolenia kadry zmierzające do podnoszenia jakości usług i dostosowanie wiedzy i umiejętności do standardów europejskich.

• for creating a modern financial institution providing comprehensive services and achieving good economic performance, which ensures stability and security to the Bank both to its customers and shareholders; • for conducting charity work and supporting those in need; • for permanent staff training, aimed at improving the quality of services and the adjustment of knowledge and skills to European standards.

INDOS SA w Chorzowie

INDOS SA in Chorzów

• za stały rozwój Spółki oraz tworzenie nowych miejsc pracy; • za inwestowanie w rozwój wiedzy i umiejętności pracowników poprzez systematycznie organizowane szkolenia; • za otwartość w relacjach z klientami, wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom i uwarunkowaniom zewnętrznym; • za popularyzację wiedzy ekonomicznej i współpracę z mediami;

96

• for the continued development of the Company and creation of new jobs; • for investment in the development of knowledge and skills through systematically organized trainings; • for openness in relations with customers, meeting their expectations and external factors; • for the promotion of economic knowledge and cooperation with the media.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

Kategoria: Kultura

Category: Culture

Marek Moś

Marek Moś

Założyciel i Dyrektor Artystyczny AUKSO orkiestry kameralnej miasta Tychy

Founder and Artistic Director of AUKSO chamber orchestra of the City of Tychy

• za stworzenie jednego z najciekawszych w Europie zespołów kameralnych, skupiającego muzyków nie tylko z wielkim talentem i pasją, ale także otwartych na poszukiwania nowych obszarów muzycznych; • za osiągane sukcesy artystyczne w kraju i za granicą na licznych koncertach i prestiżowych festiwalach.

• for creating one of the most exciting chamber ensembles in Europe, bringing together musicians with great talent and passion, who are open to the exploration of new music areas; • for artistic achievements at home and abroad during numerous concerts and prestigious festivals.

Kanclerz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Chancellor of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice

• za zaangażowanie w promowanie kultury muzycznej na Śląsku oraz troskę o jej należyty status; • za dbanie o dobry wizerunek i godne reprezentowanie Akademii Muzycznej w Katowicach; • za pasję, profesjonalizm i niezwykłe umiejętności menedżerskie, które umacniają pozycję Akademii Muzycznej, ale także przyczyniają się do trwałego zapisania miasta Katowice i Śląska na mapie kulturalnej świata.

• for commitment in the promotion of musical culture in Silesia and care for its proper status; • for taking care of a good image and admirable representation of the Academy of Music in Katowice; • for passion, professionalism and extraordinary management skills that strengthen the position of the Academy of Music as well as contribute to the permanent location of the city of Katowice and Silesia on the cultural map of the world.

Prudnicki Ośrodek Kultury

Community Centre in Prudniki

• za tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; • za prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wychowywanie przez sztukę, a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zamiłowania do wiedzy i sztuki; • za tworzenie wielu form aktywności kulturalnej.

• for the creation of conditions for active participation of the public in culture and co-creation of its value; • for running the cultural education of children and youth through art, as well as creating conditions for the development of amateur art and stimulation of love of knowledge and art; • for the creation of multiple forms of cultural activities.

Kategoria: Ambasador Spraw Polskich

Category: Ambassador of Polish Affairs

Katarzyna Pleśniak

Bartłomiej Bonk

Katarzyna Pleśniak

Bartłomiej Bonk

opolanin, sztangista – zdobywca brązowego medalu w podnoszeniu ciężarów na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku

the citizen of Opole, weightlifter - the winner of bronze medal in weightlifting at the Olympic Games in London in 2012

• za godne reprezentowanie Polski na arenie światowego sportu; • za upór i poświęcenie w dążeniu do celu i osiąganiu coraz lepszych wyników sportowych.

• for admirable representation of Poland in the international sports arena; • for persistence and dedication in pursuit of goals and achievements of continuously better sports results.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

97


Bialski Klub Sportowy „STAL”

Sports Club „STAL” in Bielsko-Biała

• za godne reprezentowanie Polski na sportowej arenie międzynarodowej; • za niezwykłe osiągnięcia i wyniki sportowe w siatkówce kobiet; • za promowanie sportu wśród młodzieży; • za propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej i sportu wyczynowego; • za ciągły rozwój ośrodka i jego infrastrukturę, współpracę przedsiębiorstwami, samorządem gospodarczym oraz lokalną społecznością.

• for admirable representation of Poland in the international sports arena; • for outstanding achievements and sports results in women’s volleyball; • for promoting sports among the youth; • for promoting, organizing and creating the right conditions for the promotion of physical education and competitive sports; • for the on-going development of the centre and its infrastructure, cooperation with enterprises, economic self-governments and local community.

Kategoria: Inwestycja Zagraniczna w Polsce

Brökelmann Polska Sp. z o.o. w Opolu • za utworzenie nowoczesnego zakładu produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego; • za wysoką jakość produkcji z wykorzystaniem najnowszych technologii i doskonałych materiałów; • za dbałość o bezpieczne warunki pracy dla pracowników.

Kategoria: Udana Inwestycja

Wiesław Zych

Prezes Zarządu POLPLAST W. Zych Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w Bielsku-Białej

• za odbudowę i odrestaurowanie „Pałacu Kotulińskich”, XVIII-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w dzielnicy Bażaniec w Czechowicach-Dziedzicach i przywrócenie obiektu do dawnej świetności dzięki ogromnemu nakładowi sił i środków finansowych; • za aktywny udział i wsparcie idei samorządu gospodarczego.

GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. w Opolu • za utworzenie Spółki w ramach niemieckiego koncernu GEA, która z sukcesem zdobywa nowych odbiorców przyczyniając się do umocnienia pozycji na rynku i utrzymania marki lidera w Europie; • za dbałość o najwyższy poziom kompetencji pracowników, by mogli w sposób fachowy odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania najbardziej wymagających klientów;

98

Category: Foreign Investment in Poland Brökelmann Polska Sp. z o.o. in Opole • for the creation of a modern plant manufacturing devices for the food industry; • for a high quality production using the latest technology and excellent materials; • for safe working conditions for the employees.

Category: Successful Investment Wiesław Zych President of the Board of Polplast W. Zych Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna S.A. in Bielsk -Biała

• for the reconstruction and restoration of „Pałac Kotulińskich”, the eighteenth-century palace and park in the district of Bażaniec in Czechowice-Dziedzice, and the restoration of the building to its former glory thanks to huge efforts and financial resources; • for active participation and support of the idea of economic self-government.

GEA Heat Exchangers Sp. z o.o in Opole • for the establishment of the Company operating under the German GEA concern, which successfully gains new customers, thus contributing to strengthening the market position and maintaining brand leadership in Europe; • for the care for the highest level of competence of the employees so that they could respond to the needs and expectations of the most deman-

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

za wprowadzanie nowych technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Kategoria: Załoga Wspólny Sukces

NB POLSKA Sp. z o.o. Producent Okien do Poddaszy VELUX Fabryka w Namysłowie

• za wysokojakościową produkcję odpowiadającą standardom europejskiej marki firmy Velux; • za dynamiczny rozwój Spółki oraz inwestowanie w nowe hale i linie produkcyjne; • za tworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności oraz zapewnienie stabilizacji i rozwoju zawodowego.

Złoty Laur Forum Młodych RIG w Katowicach

Tomasz Zjawiony

Założyciel i pierwszy Przewodniczący w latach 2005 – 2011 Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

• za zainicjowanie powołania w 2005 roku Komisji Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach pod nazwą „Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach”, której celem jest promocja przedsiębiorczości i aktywności biznesowej, społecznej i kulturalnej wśród młodzieży; • za zbudowanie silnej grupy młodych ludzi, którzy zrealizowali i realizują wspólnie wiele projektów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, jak np. „Ekonomiczne Forum Młodych” realizowane cyklicznie w Katowicach od 2010 roku; • za zaangażowanie w prace nad powołaniem Górnośląskiej Rady Organizacji Młodzieżowych GROM w 2008 roku, reprezentującej 100 tysięcy młodych ludzi z kilkunastu organizacji na Śląsku, i przewodniczenie pracom Rady w funkcji Przewodniczącego Zarządu GROM pierwszej kadencji; • za zainicjowanie oraz organizację wielu wydarzeń kulturalnych i charytatywnych, m.in. Koncertów Papieskich na pamiątkę Wielkiego Polaka Karola Wojtyły; • za skuteczne przekazywanie młodym ludziom praktycznej wiedzy z zarządzania w biznesie, która wynika z doświadczeń zdobywanych w trakcie kierowania kilkoma przedsiębiorstwami o międzynarodowej skali działalności.

ding customers in a professional manner; for the introduction of new technologies friendly to the natural environment.

Category: Team - Common Success NB POLAND Sp. z o.o. manufacturer of the roof windows - VELUX Factory in Namysłów

• for a high quality production compliant with European standards of Velux company brand; • for the dynamic development of the Company and investment in new production halls and production lines; • for the creation of new jobs for the local community and assurance of the stability and professional development.

Golden Laurel of the Youth Forum of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice

Tomasz Zjawiony the Founder and the first President in the years 2005 - 2011 of the Youth Forum of the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice

• for initiating the establishment of the Regional Council Commission of the Chamber of Commerce in Katowice in 2005, under the name „the Youth Forum of the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice”, whose aim is to promote entrepreneurship and business activities, social and cultural activities among the youth; • for building a strong group of young people who have jointly completed and still implement a number of projects on a regional, national and international scale such as:” Economic Youth Forum”, conducted cyclically in Katowice since 2010; • for the commitment to works on the establishment of GROM – the Upper Silesian Council of Youth Organizations in 2008, representing 100.000 young people from different organizations in Silesia, and for chairing the Council’s works as the President of the Board of GROM during the first term; • for the initiation and organization of cultural events and charities, including Papal Concerts to commemorate the Great Pole Karol Wojtyła; • for the effective transfer of practical knowledge of business management to young people; this knowledge results from the experience gained during the management of several international companies operating on the international scale.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 2012 / LAUREATES OF GOLDEN LAURELS 2012

99


GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY MAIN MEDIA PATRONAGE

PARTNERZY PARTNERS

Partner Platynowy / Platinum Partner

Partner Złoty / Gold Partner

PATRONAT MEDIALNY MEDIA PATRONAGE

Partner Srebrny / Silver Partner

Partner Artystyczny / Artistic Partner


REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN KATOWICE

R

egionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana w 1990 r. Ta niewielka wówczas organizacja, skupiająca zaledwie kilkanaście podmiotów gospodarczych, zaczynała swoją działalność od dostosowania się do nowej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w Polsce, a swoją misję wspierania rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju realizowała niezależnie od zmieniających się elit politycznych, jakie sprawowały władzę. To właśnie m.in. z inicjatywy Izby powstało wiele regionalnych instytucji otoczenia biznesu, tj. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA (obecnie Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorstw SA), a także inne organizacje, mające wpływ na rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego, tj. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Dziś, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu nie tylko w województwie śląskim, ale także w całym kraju, zrzesza blisko 450 firm, nie tylko ze Śląska, ale także z innych regionów Polski. Od ponad dwudziestu już lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko śląskich przedsiębiorców. Izba promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój szczególnie wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą.

102

The Chamber of Commerce and Industry in Katowice was set up in 1990. This organization, small at that time, which associated a dozen business units, started its operation with accommodation to the new social, political and economic situation in Poland and it carried out its mission of supporting development of entrepreneurship in our country, regardless of changing political elites, which exercised power at that time. On the initiative of the Chamber, various regional institutions of business environment were created, like Upper Silesian Agency for Regional Development SA, Upper Silesian Agency for Transformation of Enterprises SA (now Upper Silesian Agency for Promotion of Enterprises SA) and also other organizations which exerted their impact on development and building up positive image of the Province of Silesia, for example, Upper Silesian Aerospace Association SA. Today, the Chamber of Commerce and Industry in Katowice is one of the most dynamically operating business institutions in the Province of Silesia and in Poland, associating nearly 450 companies, not only from the Silesian region but also from other Polish regions. For more than 20 years, the Chamber has constituted a platform of dialogue, involved in the development of the region and of the whole country, as well as in cooperation between Silesian entrepreneurs and organs of state and local administration. The Chamber of Commerce and Industry in Katowice is a credible partner, which creates a competitive and innovative economy, integrating and supporting Silesian businessmen. The Chamber promotes entrepreneurship and boosts its development, particularly among young people who are at the beginning of their professional career. It shapes and propagates the principles of ethics and honesty in business activities and widely understood corporate social responsibility. It runs promotional activities for the benefit of its members and helps to establish contacts with prospective

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH /

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN KATOWICE

Doświadczenie, kompetencje, wiedza i kreatywność pracowników Izby to podstawa profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nią usług, które pozwalają sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców. Potwierdzeniem tego jest m.in. Certyfikat Jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej, przyznany Izbie ponownie w roku 2010, czy tytuł Laureata w kategorii QI SERVICES za świadczenie usług najwyższej jakości otrzymany w 2011 roku. Warto też podkreślić fakt, że w roku 2007 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach otrzymała prestiżową Polską Honorową Nagrodę Jakości, a w 2010 roku jako pierwsza izba gospodarcza w historii otrzymała Polską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja samorządu gospodarczego, w postępowaniu konkursowym. W ofercie usługowej Izby znajdują się m.in. usługi informacyjne i doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentacji w procesie ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania działalności, organizacja szkoleń i konferencji z udziałem wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy, wsparcie internacjonalizacji firm oraz legalizacja dokumentów w handlu międzynarodowym. Przy Izbie działa również Sąd Arbitrażowy.

partners in Poland and abroad. Experience, competence, knowledge and creativity of the Chamber’s employees constitute a basis of professionalism and high level of provided services, which enable meeting expectations of even the most demanding entrepreneurs. It is confirmed by, for example, Certificate of Quality EN ISO 9001:2008, within the scope of operation of autonomous business organizations, training, advisory and consultation services and international cooperation, granted to the Chamber for the second time in 2010, or the title of the Laureate in the category of QI SERVICES for providing the highest quality services granted in 2011. What is also worth mentioning, is the fact that in 2007 the Chamber of Commerce and Industry in Katowice was awarded the prestigious Polish Honorary Award of Quality and in 2010 – as the first Economic Chamber in history – it was granted, in a competition procedure, the Polish Quality Award in the category of Autonomous Organization of Business. Among the most important services provided by the Chamber, we should mention training schemes, information and advisory services as regards starting up and running business activities, applying for grants from domestic and EU sources, organization of conferences, seminars and business forums with participation of outstanding experts from Poland and abroad, or validation of documents in international trade. The Chamber has also the Point of Confirmation of Identity of the Polish Certification Centre Sigillum, where all the formalities connected with electronic signature may be completed. At the Chamber of Commerce and Industry, there is also the Arbitration Court.

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH / CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN KATOWICE

103


REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN KATOWICE

W 2011 roku RIG w Katowicach zainicjowała Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jedno z największych w Europie Środkowo-Wschodniej spotkań biznesowych dla sektora MŚP. Kongres stał się wyjątkowym spotkaniem – biznesowym szczytem skupiającym przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, oraz instytucje otoczenia biznesu, samorządy terytorialne oraz władze rządowe. W dniach 24 – 27 września 2012 roku w Katowicach odbyła się II edycja przedsięwzięcia. W ramach minionej edycji zorganizowano 68 paneli dyskusyjnych, w których udział wzięło ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, Kongres odwiedziło 27 delegacji zagranicznych z 21 państw, a liczba uczestników wyniosła blisko 3000 osób. Już dziś chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, trzeciej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2013r.

In 2011, the Chamber of Commerce and Industry in Katowice initiated the European Congress of Small and Medium – Size Enterprises, one of the biggest business meetings for the SME sector in the Central – Eastern Europe. The Congress became a special meeting – a business summit gathering the representatives of the SME sector and big companies, world of science and institutions of business environment, local self – governments and government authorities. On 24th – 27th September 2012, II edition of the enterprise took place in Katowice. Within the framework of the last edition, there were 68 discussion panels attended by over 250 lecturers from Poland and abroad. The Congress was visited by 27 foreign delegations from 21 countries, and the number of participants came to nearly 3000 persons. Already today, we would like to kindly invite you to attend the next, third edition of the European Congress of Small and Medium – Size Enterprises, which will take place on 16th – 18th September 2013.

www.kongresmsp.eu

• • • •

Twoja działalność sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w naszym regionie i kraju? Jesteś nieprzeciętnym menedżerem, liderem społeczno -gospodarczym? Twoja firma wyróżnia się działalnością społecznie odpowiedzialną? Stosujesz nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne? Twoi pracownicy to prężnie działająca załoga, zaangażowana w realizację strategii i misji firmy?

Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz Złote Laury Umiejętności i Kompetencji promują przedsiębiorczość firm bądź osób, instytucji i organizacji, które wyróżniają się na tle gospodarczym naszego województwa i całego kraju, a jednocześnie są zdolne do dzielenia się swoim sukcesem poprzez aktywność społeczną i wspieranie inicjatyw lokalnych.

• • • •

Your activity promotes the development of entrepreneurship in our region and country? You are an outstanding manager, social – economic leader? Your company distinguishes itself with its socially responsible activities? You apply modern, innovative technological solutions? Your employees are a dynamically functioning staff involved in executing the strategy and mission of the company?

Diamond, Crystal, Platinum and Golden Laurels of Abilities and Competence promote enterprise of companies or individuals, institutions and organizations, that stand out from the economic background of our voivodeship and entire country, and at the same time, are capable of sharing their success through social activity and support of local initiatives.

www.laury.eu

Śląska Nagroda Jakości to najbardziej prestiżowy projakościowy konkurs w regionie. Celem konkursu jest promocja i wdrażanie w regionie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, promocja śląskich przedsiębiorstw i organizacji osiągających bardzo dobre wyniki w zarządzaniu oraz popularyzacja wśród załóg organizacji i projakościowego sposobu myślenia. Udział w konkursie Śląska Nagroda Jakości daje znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału organizacji oraz możliwość przeprowadzenia samooceny zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie końcowym. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wdrożony przynajmniej jeden system zarządzania według międzynarodowych lub krajowych standardów. Silesian Quality Award is the most prestigious pro-quality Competition in the region. The aim of the Competition is to promote and implement in the region modern concepts of managing a business, to promote Silesian enterprises and organizations, which achieve very good results in management and to popularize among the organizations’ personnel a pro-quality way of thinking. Participation in the Silesian Quality Award gives a great opportunity to check the potential of an organization and a possibility to carry out self-assessment verified by an expert evaluation included in the final report. The condition of participation is at least one implemented management system, according to international or national standards.

www.rig.katowice.pl


ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI Spółka Komandytowa to kancelaria prawna

oferująca profesjonalne i kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Zespół kancelarii składa się z ponad dwudziestu adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników. Naszym priorytetem jest zrozumienie potrzeb i problemów klientów oraz dążenie do osiągnięcia jak najkorzystniejszych rozwiązań. Zapewniamy stałą i doraźną opiekę prawną oraz realizujemy specjalne zlecenia wymagające indywidualnego podejścia do potrzeb Klienta. Ponad wszystko cenimy etykę biznesową, uczciwość, rzetelność oraz partnerskie relacje. Jesteśmy jedną z największych i najnowocześniejszych kancelarii prawnych w Polsce. W rankingu kancelarii prawnych, opublikowanym w 2012 roku w „Rzeczpospolitej” zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie śląskim i 25 miejsce w kraju.

ZAPEWNIAMY POMOC W ZAKRESIE: n n n n n n n n n n n n n n n n

Fuzje i przejęcia, prywatyzacja, due diligence Prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych Rynek kapitałowy i finansowy Kompleksowa obsługa firm oraz projektów biznesowych Prawo zamówień publicznych Partnerstwo Publiczno-Prywatne Prawo budowlane Prawo obrotu nieruchomościami Postępowania odszkodowawcze Spory sądowe. Postępowania grupowe Prawo karne gospodarcze i skarbowe, prawo podatkowe Prawo upadłościowe i naprawcze. Restrukturyzacja przedsiębiorstw Prawo własności intelektualnej. Prawo rynku usług IT Prawo górnicze Prawo medyczne Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim, a także współpracuje z zagranicznymi kancelariami prawnymi.

siedziba Budynek Altus 40-007 Katowice ul. Uniwersytecka 13 tel. +48 32 60 30 440 tel. +48 32 60 30 430 fax +48 32 60 30 435 e-mail: biuro@kpr.pl

www.kpr.pl

oddzial w Warszawie 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53/212 tel. +48 22 356 24 86 fax +48 22 356 24 82 e-mail: warszawa@kpr.pl


Tak minął rok 2012 w Zabrzu styczeń

LIPIEC

LUTY

Zakończył się kolejny etap remontu dworca kolejowego. Budynek zyskał nową elewację, odnowione zostały hol i tunel prowadzący na peron. Nowe oblicze zaprezentowała Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego w Biskupicach. Koncert Oddziału Zamkniętego rozpoczął kolejną edycję Muzycznego Lata.

W Zabrzu gościł przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Podczas gali w Domu Muzyki i Tańca odebrał Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany mu przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Ruszył program „Rodzina na 5+” gwarantujący szereg zniżek rodzinom wielodzietnym. Po remoncie otwarta została rozbudowana Galeria Café Silesia.

MARZEC

W Mikulczycach została otwarta gruntownie zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody „Leśna”. Dzięki zastosowaniu nowego procesu technologicznego udało się diametralnie zredukować ilość wykorzystywanych środków chemicznych, a dostarczana mieszkańcom woda jest smaczniejsza. Prejuce Nakoulma strzelił dla Górnika bramkę uznaną za najpiękniejszy gol świata.

WRZESIEŃ

MAJ

Ruszyła budowa nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zabrze otrzymało 40 mln zł unijnej dotacji na rekultywację brzegów Bytomki. W efekcie dawny blask odzyska osiem obszarów o łącznej powierzchni prawie 180 hektarów.

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

Działalność w naszym mieście zainaugurował Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W kopalni „Guido” udostępniono turystom podwieszaną kolejkę. To jedyna taka atrakcja w Europie. Ruszyła budowa nowoczesnego osiedla przy ul. Żywieckiej. Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu obchodziła jubileusz 95-lecia. Otwarty został nowy most nad Kłodnicą w Makoszowach.

GRUDZIEŃ

CZERWIEC

Przy ul. Park Hutniczy otworzył podwoje Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej. Zakończył się remont elewacji hotelu „Monopol”. Ruszyła budowa nowego przedszkola w Mikulczycach. Dzięki porozumieniu samorządu i Kompanii Węglowej w Zabrzu będą się kształcić przyszli górnicy. Na scenie Domu Muzyki i Tańca odbyła się premiera polskiej wersji musicalu „Tarzan”. Niezwykle efektowna produkcja to efekt współpracy samorządów Gliwic i Zabrza. „Tarzan” zainaugurował także V edycję Metropolitalnego Święta Rodziny. W Zabrzu po raz kolejny odbyły się międzynarodowe targi turystyki przemysłowej.

Zakończyła się budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego i repliki wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ul. Miarki. W Mikulczycach dobiegła końca budowa nowego żłobka. Drugie urodziny w naszym mieście obchodziła rowerowa Masa Krytyczna.

KWIECIEŃ

Świętowaliśmy 90. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich. Nasze miasto otrzymało swój sztandar, a legendarny piłkarz Górnika Włodzimierz Lubański odebrał akt nadania mu honorowego obywatelstwa Zabrza. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla otwarto unikatowe w skali Europy Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca po raz pierwszy w Polsce przeszczepili płuca nastolatkom: 14-letniej Marcie i 17-letniemu Michałowi. Nigdy wcześniej transplantacja tych narządów nie była wykonywana u tak młodych pacjentów. Prezydent miasta podpisała umowę z pierwszym inwestorem w nowej części specjalnej strefy ekonomicznej. Szkoła Plastyczna obchodziła 15. urodziny.

SIERPIEŃ

Ruszyła budowa kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Będzie on miał 2,95 km długości i poprowadzi od węzła z ul. Gen. de Gaulle’a do granicy z Gliwicami. Swoje 5. urodziny obchodziła Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”. Przygotowane z tej okazji imprezy były elementem III już edycji Industriady.

Rozpoczął się montaż zadaszenia nowego Stadionu im. Ernesta Pohla przy ul. Roosevelta. Tempa nabrały prace w ramach II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Na placu Wolności zapłonęła świąteczna choinka.


LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW 1992 LECH WAŁĘSA – Prezydent

2003 DANUTA HÜBNER – Minister ds.

DAMIAN ZIMOŃ – Arcybiskup,

WOJCIECH KILAR – kompozytor 2004 VACLAV HAVEL – polityk, Prezydent Czechosłowacji

Rzeczpospolitej Polskiej

Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Metropolita Katowicki

1994 ANDRZEJ OLECHOWSKI – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

1995 ALFONS NOSSOL – Biskup Diecezji Opolskiej 1996 Ojciec Święty JAN PAWEŁ II 1997 KLASZTOR JASNOGÓRSKI 1998 JERZY BUZEK – Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

1999 JAVIER SOLANA MADARIAGA – Sekretarz Generalny Unii Zachodnioeuropejskiej BRONISŁAW GEREMEK – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

w latach 1989–1992 i Republiki Czeskiej w latach 1993–2003, pisarz, dramaturg TADEUSZ MAZOWIECKI – polityk, Premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej, publicysta, działacz społeczny

2005 STANISŁAW DZIWISZ – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Krakowski

2006 WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI – polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny

2007 LESZEK BALCEROWICZ – wybitny ekonomista, prekursor przemian gospodarczych w Polsce

2008 ANDRZEJ WAJDA – mistrz sztuki

2000 JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI – pisarz, polityk, słynny „Kurier z Warszawy”, wieloletni Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

2001 ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI – polityk, wykładowca akademicki

MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC – ojciec zakonu, profesor, filozof, nauczyciel akademicki

2002 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI – Prezydent Rzeczpo-

teatralnej i filmowej

ANDRIS PIEBALGS – Komisarz UE ds. energii 2009 BOGDAN BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP 2010 KRZYSZTOF ZANUSSI – mistrz sztuki filmowej, wybitny polski reżyser i scenarzysta filmowy

2011 JOSÉ MANUEL BARROSO – Przewodniczący Komisji Europejskiej

spolitej Polskiej

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW 2006 TADEUSZ SZURMAN – Biskup, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ADAM ŚMIGIELSKI – Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej TADEUSZ RAKOCZY – Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

2007 PAWEŁ ANWEILER – Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

JANUSZ STEINHOFF – wybitny działacz gospodarczy, mąż stanu, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

2008 RADOSŁAW SIKORSKI – Minister Spraw Zagranicznych RP JAN WIECZOREK – Biskup Ordynariusz Diecezji Gliwickiej JERZY PODSIADŁO – współtwórca koncepcji oraz realizator restrukturyzacji i integracji polskiego hutnictwa

2009 KS. ADAM BONIECKI – Redaktor Naczelny katolickiego pisma społeczno-kulturalnego „Tygodnik Powszechny”

WALDEMAR PAWLAK – Wicepremier, Minister Gospodarki

STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA

2010 KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu POLIMEX – MOSTOSTAL SA,

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA oraz Prezes ANDRZEJ ARENDARSKI i Sekretarz Generalny MAREK KŁOCZKO, KAROL CEBULA – menedżer, lider społeczno-gospodarczy 2011 MAREK GOLISZEWSKI – Założyciel i Prezes Business Centre Club

Śp. JANUSZ GRANAT – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w latach 2005-2011

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ KARBOWNIK – Rektor Politechniki Śląskiej, współtwórca koncepcji restrukturyzacji Polskiego Górnictwa TERESA MOKRYSZ – Współwłaściciel firm grupy Mokate

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

111


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” 2003 BRUNO DETHOMAS – Ambasador UE w Polsce,

Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce MAREK GRELA – Ambasador Polski przy Unii Europejskiej GENOWEFA GRABOWSKA – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej JAN OLBRYCHT – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998–2002

2004 AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Szymanowskiego w Katowicach JAN TRUSZCZYŃSKI – Ambasador Rzeczpospolitej

Polskiej przy Unii Europejskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ADAM MAŁYSZ – światowej sławy sportowiec, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich ANNA SEKUDEWICZ – dziennikarka i reportażystka BRONISŁAW KRZYSZTOF – artysta rzeźbiarz

2005 JAROSŁAW PIETRAS – Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry Chorób

Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach DOROTA SIMONIDES – Senator Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989–2005

2006

MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

TADEUSZ SŁAWEK – Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu POLIMEX – MOSTOSTAL SA KRYSTYNA WOŹNIAK - TRZOSEK – Redaktor Naczelna Magazynu POLISH MARKET

JAN WORONIECKI – Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu w Bielsku-Białej

JANUSZ MOSZYŃSKI – Radny Województwa Śląskiego

TEATR LALEK „BANIALUKA” im. Jerzego Zitzmana 2008 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY ANDRZEJ SZTELIGA – Radca

–Minister, Szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji MAREK RUDNICKI – Profesor chirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago

2009 ANDRZEJ HOŁDA – Prezes Zarządu Energomontaż

Południe SA w Katowicach ZBIGNIEW KOSTECKI – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 1995–2009 BRONISŁAW ORAWIEC – Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago ENRICO PAVONI – Prezes Zarządu Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej

2010 Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu RUDOLF CIEŚLAR OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI im. Krzysztofa

Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Dziekan Wydziału

prof. UŚ dr hab. KRYSTYNA DOKTOROWICZ 2011 MAŁGORZATA HANDZLIK – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. JAN KLIMEK – Prezes Izby Rzemieślni-

czej oraz MŚP w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego Ks. FRANCISZEK KURZAJ – Duszpasterz Ślązaków w Teksasie MACIEJ SZPUNAR – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO”

2006

MICHAŁ CZARSKI – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2002–2006, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego JERZY HOŁOWIECKI – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

112

STANISŁAW WOŚ – Kierownik II

Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach FLORIAN KUŹNIK – Rektor Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Zdzieszowic

oraz Marszałek w latach 2006–2008

ANDRZEJ PŁONKA – Starosta Bielski 2009 ZBIGNIEW KALARUS – Kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM MARIAN OSLISLO – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH w Katowicach oraz Dyrektor KAZIMIERZ SZABLA 2010 EUGENIUSZ BUDNIOK – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Katowickiej KAMIL DURCZOK – dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter, Redaktor Naczelny FAKTY TVN

MARIUSZ GĄSIOR – Dyrektor ds. Medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

MARIA PAŃCZYK-POZDZIEJ – Senator RP, propagatorka kultury śląskiej,

POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska oraz Prezes Zarządu ZENON NOWAK JÓZEF SEBESTA – Marszałek Województwa Opolskiego 2011 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK – Wojewoda Śląski RYSZARD WILCZYŃSKI – Wojewoda Opolski Dr n. med. HENRYK KAWALSKI – Lekarz naczelny

Szpitala im. Ignacego Mościckiego Lecznicy Dzieci i Dorosłych w Chorzowie Dr hab. n. med. MAREK KAWECKI – Z-ca dyrektora ds. medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Dr n. med. JÓZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP. ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH – w 75. rocznicę istnienia oraz rektor prof. dr hab. JAN PYKA Prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF SODOWSKI – Ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa ŚUM, SP. ZOZ Szpital Miejski nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz prezes fundacji „Godula-Hope”

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 1992 MIROSŁAW STYCZEŃ – Wojewoda Bielski RYSZARD ZEMBACZYŃSKI – Wojewoda Opolski 1993 HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI – kompozytor 1994 BARBARA BLIDA – Minister Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej ZBIGNIEW RELIGA – chirurg, kardiolog, twórca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu MICHAŁ KULESZA – współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym JANUSZ STEINHOFF – współtwórca prawa geologicznego i górniczego

Izby Gospodarczej

JÓZEF BYRTUS – Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach

FRANCISZEK KOKOT – profesor dr hab. n. med.

Śląskiej Akademii Medycznej STANISŁAW TKOCZ – Redaktor Naczelny GOŚCIA NIEDZIELNEGO

1996

LESZEK GIEC – Dyrektor Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach - Ochojcu

1998 BERNARD CZERNECKI – Duszpasterz Środowisk Górniczych

PAWEŁ KOZERSKI – Dyrektor

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

ROLF TIMANS – Ambasador Unii Europejskiej w Polsce ANTONI WIT – dyrygent i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

1999 JERZY WIDZYK – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

BRUNON BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu BANKU ŚLĄSKIEGO SA

MASSIMO GENTILINI – Prezes Zarządu FIAT AUTO POLAND i FIAT AUTO POLAND SA w Bielsku-Białej KREDYT BANK SA w Warszawie

2000 PIOTR USZOK – Prezydent Miasta Katowice WŁADYSŁAW BARTOSZEWICZ – Prezes Zarządu POLKOMTEL SA

BERNARD GEHIN – Prezes Zarządu PASCAL POLSKA Sp. z o.o.

MAREK KŁOCZKO – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Biura EXPO 2000

KLEMENS ŚCIERSKI – Dyrektor Elektrowni ŁAZISKA, Oddziału Południowego Koncernu Energetycznego SA

IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA w Essen KAZIMIERZ PAZGAN – Prezes Krajowej Izby

2001 WOJCIECH BOROŃSKI – Przewodniczący Rady Miejskiej

GRAŻYNA GĘSICKA – Minister Rozwoju Regionalnego

KONSULAT GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI w Krakowie 1997 MARIAN KRZAKLEWSKI – Przewodniczący Klubu Parla-

HENRYK BOROWSKI – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

JANUSZ JANECZEK – Rektor Uniwersytetu Śląskiego

STANISŁAW HADYNA – twórca i Dyrektor Artystyczny

2007 KRYSTYNA BOCHENEK – Wicemarszałek Senatu RP, dziennikarz

w latach 2005–2007 w Katowicach

EWA MAŁECKA – TENDERA – Rektor Śląskiego

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

NIE JESTEŚ SAM

1995 ANDRZEJ ARENDARSKI – Prezydent Krajowej

Europejskiej w Polsce

Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej ARKADIUSZ KRĘŻEL – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA JACEK KRYWULT – Prezydent Miasta Bielsko-Biała BOGUSŁAW MACIEJEWSKI – Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach JACEK PIECHOTA – Poseł na Sejm RP, były Minister Gospodarki i Pracy

w latach 2005–2007 KRYSTYNA SZARANIEC – Dyrektor Naczelny Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

2008 BOŻENA WALTER – Prezes Fundacji TVN

2007 RÓŻA THUN – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji

2005 MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły

TOMASZ PIETRZYKOWSKI – Wojewoda Śląski

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 60. Rocznicę Działalności Uczelni

Gospodarczej

mentarnego AKCJA WYBORCZA SOLIDARNOŚĆ

Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK i Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK IRENEUSZ SKUBIŚ – Redaktor Naczelny NIEDZIELI i Tygodnik Katolicki NIEDZIELA

Katowic w latach 1998–2002

Budowlanego HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach JERZY KOŹMIŃSKI – Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności KAZIMIERZ KUTZ – reżyser, Senator Rzeczpospolitej Polskiej WŁADYSŁAW SZCZOTKA – Dyrektor Bielskiego Centrum Kultury i Bielskie Centrum Kultury

2002 FRANCISZEK BUSZKA – I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

113


JERZY DUDA-GRACZ – artysta plastyk JAN KUŁAKOWSKI – główny negocjator Rzeczpospolitej

Polskiej – Unii Europejskiej w latach 1997–2001, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia POLSKA-FRANCJA DLA EUROPY STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, uczony, Rektor Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996–2002 JERZY SWATOŃ – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2003 ADAM FUDALI – Prezydent Miasta Rybnik JAN KURP – Prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA

JERZY PODSIADŁO – Prezes Zarządu Koncernu POLSKIE HUTY STALI SA

ANDRZEJ BOCHENEK – chirurg i kardiochirurg,

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach HERBERT PAIERL – Radca Rządu Styrii, Minister Gospodarki Finansów i Spraw Europejskich

2004

TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa IRENEUSZ MASZCZYK – Prezes Zarządu Drogowej

Trasy Średnicowej SA w Katowicach MAREK MUTKE – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA ZBIGNIEW PUCEK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego I Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu JACEK STUDENCKI – Prezes Zarządu TECHMEX SA w Bielsku-Białej ZDZISŁAW TRZEPIZUR – Prezes Zarządu Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG

2005 LESZEK JARNO – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

PAWEŁ OLECHNOWICZ – Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA

JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej

w Katowicach BANK BPH SA oraz Prezes Zarządu – JÓZEF WANCER

GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Zabrzu oraz Prezes Zarządu – JANUSZ HONKOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO HOLDING SA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA oraz Prezes Zarządu – STANISŁAW GAJOS KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu – LUCJAN NORAS 2006

MARIAN ZEMBALA – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Kierownik Katedry Kardiochirurgii I Transplantologii oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu ZENON KLATKA – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych JACEK KWIATKOWSKI – Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach KRYSTYNA JASTAL – Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. RUDOLF CIEŚLAR – Prezes Zarządu Biura Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. HENRYK STABLA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA

114

2007 KAROL CEBULA – Menedżer ALEKSANDER MOKRZYCKI – Przewodniczący Rady

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „DOSKONAŁA ZAŁOGA”

LECH POLOŃSKI – Kierownik III Katedry I Oddziału Kli-

2008 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA FINAL SA w Dąbrowie Górniczej Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” SA z Brzegu 2010 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

Nadzorczej Final SA w Dąbrowie Górniczej

nicznego ŚUM w Zabrzu w Śląskim Centrum Chorób Serca RAJMUND SOROWSKI – Właściciel PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski w Świętochłowicach WILIBALD WINKLER – Wybitny Ślązak TADEUSZ ZUBER – Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA w 120-lecie istnienia Przedsiębiorstwa

2008 JACEK BIAŁKOWSKI – Kierownik Katedry i Oddziału

Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego MIROSŁAW KUGIEL – Prezes Zarządu KOMPANII WĘGLOWEJ SA MIECZYSŁAW OLENDER – Prezes Zarządu PCC RAIL SA WALERIAN WIORA – Dyrektor Zarządu PPUH PROMUS RUDA ŚLĄSKA Sp. z o.o.

ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI i ZBIGNIEW KOWALIK – Właściciele K.O.B.KOBNEXT Sp. z o.o. w Częstochowie JACEK JANAS – Prezes Zarządu ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej EDWARD MARGAŃSKI – Wiceprezes Zarządu ZAKŁADÓW LOTNICZYCH MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

2009 JACEK BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu Banku BGŻ SA ZBIGNIEW GIELECIAK – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach ANDRZEJ RYBARCZYK – Prezes Zarządu Cementowni ODRA SA w Opolu HENRYK SPIEREWKA – Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe SA

2010 WOJCIECH BALCZUN – Prezes Zarządu PKP CARGO SA WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK – Prezes Zarządu POLSKI KOKS SA

MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. JAN SZLĄZAK – współtwórca koncepcji restrukturyzacji polskiego górnictwa, naukowiec i menedżer

WOJCIECH WAJDA – Prezes Zarządu WASKO SA w Gliwicach

JANUSZ WÓJCIK – Prezes Zarządu GRANIT STRZEGOM SA, właściciel Fabryki Drutu Gliwice Sp. z o.o.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz Prezes BOŻENA LUBLIŃSKA – KASPRZAK FILHARMONIA OPOLSKA im. Józefa Elsnera w Opolu 2011 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA – Minister Rozwoju Regionalnego, Senator RP ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin Stalowo-Gumowych Sp. z o.o. ARKADIUSZ HOŁDA – Założyciel Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pomysłodawca i właściciel TV Silesia ARTUR NIZIOŁ – Prezes Zarządu Uniserv SA Prof. dr hab. n. med. KRYSTYNA PIERZCHAŁA – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, SUM w Katowicach

ZARZĄD JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA” 2010 LOTOS Czechowice SA oraz Prezes Zarządu TADEUSZ SZKUDLARSKI

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „ŚLĄSKI FAIR PLAY” 2008 BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 1992 FABRYKA SAMOCHODÓW MAŁOLITRAŻOWYCH SA w Bielsku-Białej EDWARD PILCH – Właściciel Fabryki Ceramiki

CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO WĘGLOKOKS SA w Katowicach BANK ŚLĄSKI SA MIROSŁAW BORZYM – Prezydent Miasta

KRZYSZTOF CZYŻ – Właściciel firmy KRISBUT

URSZULA CIOŁESZYŃSKA – Doradca

JAN BERGER – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice JÓZEF BUSZMAN – Przewodniczący Sejmiku Samorządo-

STANISŁAW PODWIŃSKI – Dyrektor Huty

Sanitarnej w Jasienicy w Myszkowie

wego Województwa Katowickiego GRZEGORZ DZIUROWICZ – Przewodniczący Rady Miasta Sosnowiec MAREK KOPEL – Prezydent Miasta Chorzów JANUSZ PACZOCHA – Prezydent Miasta Bytom KRYSTYNA RAWSKA – Prezydent Miasta Świętochłowice ZYGMUNT ŻYMEŁKA – Prezydent Miasta Ruda Śląska WITOLD BRATNIK – Właściciel Zakładu Produkcji Kotłów c. o. JUBAM w Mikołowie LECHOSŁAW GAZDA – Prezes INKOM Pszczyna

SZKOŁA BANKOWA W KATOWICACH HENKEL – POLSKA SA Racibórz JAN CZECHOWSKI – Dyrektor Przedsiębiorstwa FAMAK w Kluczborku

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NYSA BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA w Krakowie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Warszawie 1993 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA w Bielsku-Białej

POLIFARB CIESZYN SA JAN SOLICH – Dyrektor Przędzalni Czesankowej WELDORO w Bielsku-Białej

HENRYK DAWID – Właściciel Zakładu Produkcyjnego DAWID w Częstochowie

BERNARD BŁASZCZYK – Sekretarz Stanu w Minister-

stwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa PIOTR BULLER – Prezes Śląskiej Giełdy Towarowo– Pieniężnej SA JERZY MARKOWSKI – Prezes Zarządu KWK BUDRYK SA w Ornontowicach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE w Katowicach Kopalnia Piasku MACZKI-BOR Sp. z o.o. RACIBORSKA FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA ŚLĄSKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE w Czechowicach - Dziedzicach

Kędzierzyn-Koźle

Wojewody Opolskiego

ANDRZEJ w Zawadzkiem

1994 ADAM LOEWE – Prezes Zakładów Piwowarskich w Żywcu SA

JACEK KRYWULT – Dyrektor Naczelny Fabryki Aparatów Elektrycznych APENA SA w Bielsku-Białej

TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN ANGA w Kozach

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OLZA SA w Cieszynie BRONISŁAW AUGUSTYN – Dyrektor Przedsiębiorstwa „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” – Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Zabrzu RYSZARD HARHALA – Prezes, Dyrektor Generalny STALEXPORT SA w Katowicach ZYGMUNT HOŁOGA – Właściciel Firmy HOLDUCT w Pszczynie TADEUSZ POLOK – Prezes Śląskiej Fabryki Kabli SA FUNDACJA SCHOLA NOSTRA w Tychach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA w Katowicach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO PRASOWE Sp. z o.o. w Katowicach MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o. w Katowicach HUTA IM. BUCZKA w Sosnowcu PPH ELPLAST w Jastrzębiu Zdroju KONSORCJUM HUT MASZYNOWYCH w Katowicach GINTER JĘDRSCZOK – Burmistrz Miasta Kluczbork JAN BORT – WIMAR S. C. w Starym Grodkowie JÓZEF PĘKALA – Prezes, Dyrektor Generalny Elektrowni OPOLE SA

1995 ANZELM CIŻKOWICZ – Dyrektor Bielskich Zakładów Podzespołów Lampowych POLAM w Bielsku-Białej JAN OLBRYCHT – Burmistrz Miasta Cieszyn

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

115


FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH INDUKTA SA w Bielsku-Białej ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA METALPLAST – BIELSKO SA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO w Oświęcimiu ZDZISŁAW GAWIN – Właściciel Centrum Handlowo-

Usługowego CZĘSTOCHOWA BUSINESS CENTER WACŁAW JOPEK – Właściciel Fabryki Ceramiki Budowlanej KRZYSZTOF WINIARSKI – pomysłodawca i autor koncepcji Częstochowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej HENRYK BEBEROK – Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej SA MAREK BOROWICKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach HENRYK DZIEWIOR – Prezydent Miasta Katowice PIOTR KUKURBA – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA w Gliwicach HENRYK KUNIK – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Huty POKÓJ SA w Rudzie Śląskiej INGEBORGA KUTSCHA – Dyrektor II Oddziału Powszechnego Banku Kredytowego SA w Zabrzu MARIAN WSZOŁA – Prezes Zarządu Browarów Tyskich Górny Śląsk SA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach WIESŁAW BUCHOWIECKI – Prezes Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu EDWARD GORCZYŃSKI – Burmistrz Gminy Baborów IDZI PILARSKI – Właściciel Prywatnego Zakładu w Wołczynie JÓZEF SEBESTA – Dyrektor Zakładów Azotowych SA w Kędzierzynie-Koźlu

1996 BOLESŁAW GAJ – Prezes Zarządu UNION-VIS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej JANINA POLACZYK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH ANDORIA SA w Andrychowie JÓZEF KAPELA – Dyrektor Naczelny Śląskiej Wytworni

Wódek Gatunkowych POLMOS JERZY WIDZYK – Burmistrz Miasta Żywiec ANDRZEJ DZIEWIĄTKOWSKI – Dyrektor Częstochowskiej Szkoły Menedżerów ARTUR GACEK – Prezes Zarządu POLONTEX SA w Częstochowie

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ROMAN BIERNACKI – Właściciel PPHU ROBIREX w Gliwicach

MAREK KEMPSKI – Przewodniczący Zarządu Regionu

ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA BIELSKA-BIAŁEJ 1997 ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA OŚWIĘCIMIA JAN KRYJAK – Prezes Zakładów Metali Lekkich KĘTY SA BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO w Bielsku-Białej

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

MAŁGORZATA NOWAK – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Gaude Mater i Ośrodka Promocji Kultury Częstochowy MICHAŁ DZIEWIOR – Właściciel Piekarni MAJAMI w Częstochowie JÓZEF WYPYCH – Dyrektor Huty CZĘSTOCHOWA JANUSZ JASIONA – Dyrektor Zakładu Telekomunikacji w Częstochowie ZYGMUNT LORENZ – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH HOLDING SA w Katowicach ROMUALD ŁUKOMSKI – Dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Katowicach

WILIBALD OTTLIK – Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej

HERBERT GABRYŚ – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w latach 1994–1997

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH – RADIO KATOWICE SA ANDRZEJ MARKOWIAK – Prezydent Miasta Racibórz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO-HANDLOWE PROMUS w Rudzie Śląskiej AKMA-BROKERS Sp. z o.o. w Katowicach ZAKŁAD LENTEM SA w Lublińcu ALOJZY NYCZKA – Dyrektor Przedsiębiorstwa ENERGO – BUDOWA Sp. z o.o. w Opolu

WANDA I RYSZARD PAZDAN – Właściciele Przedsiębiorstwa ATMOTERM R&W w Opolu

DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Miasta Zdzieszowice 1998 JANUSZ FRĄCKOWIAK – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący II kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego ADAM MARKOWSKI – Wójt Gminy Janów i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich ŚLĄSKA FABRYKA DROŻDŻY Sp. z o.o. w Wołczynie

OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT INŻYNIERYJNYCH w Opolu FIRMA MAREK MYŚLIWIEC z Żor BANK CZĘSTOCHOWA SA KRZYSZTOF WILGUS – Prezes BUSINESS CONSULTING

ANDRZEJ CZARNIK – Prezes Zarządu Funduszu

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA w Cieszynie AQUA SA w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu BOGDAN TRACZYK ANDRZEJ BALCEREK – Prezes Zakładów Cementowo-

JAN KLIMEK – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz

JAMES JURCZYK – Właściciel Zakładu Usług

Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ

ANNA SZOSTAK-MYRCZEK – Dyrektor i Dyrygent Zespołu CAMERATA SILESIA w Katowicach Górnośląskiego SA w Katowicach

Małej i Średniej Przedsiebiorczości w Katowicach JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Naczelny Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG w Katowicach RAFAŁ SZYMOŃSKI – Dyrektor Telewizji Polskiej SA Oddziału Terenowego w Katowicach WIESŁAW CHMIELOWICZ – Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu MARIAN SMUTKIEWICZ – Dyrektor Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie ADAM MACIĄG – Burmistrz Miasta Namysłów Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim

116

-Wapienniczych Gorażdże SA w Choruli

Budowlanych JIM ARTUR ALAN STRETTON – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej SZYMON GIŻYŃSKI – Współzałożyciel i pierwszy Prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego STANISŁAW LABIŚ – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu CENTROZAP SA w Katowicach GRAŻYNA KARNAS – Prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach EUGENIUSZ BUDNIOK – Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

AKADEMIA EKONOMICZNA im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Rektor JAN WOJTYŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI oraz Rektor TADEUSZ SŁAWEK BIBLIOTEKA ŚLĄSKA i Dyrektor JAN MALICKI PAŃSTWOWE MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie i Dyrektor JANUSZ ZIEMBIŃSKI 1999 KS. STANISŁAW JURASZEK – Duszpasterz Środowisk Gospodarczych Archidiecezji Katowickiej

JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

ADAM GRACZYŃSKI – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

HENRYK TYMOWSKI – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Elektrowni ŁAZISKA SA w Łaziskach Górnych

HUBERT LEŚNIK – Dyrektor Naczelny Zakładów Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach

MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kar-

diologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach PIOTR KANCLERZ – Właściciel PICAR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej PAWEŁ DRABCZYŃSKI – Właściciel i Prezes Spółki Jawnej DRABPOL w Częstochowie MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu CECYLIA ZDEBIK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA w Brzegu RYSZARD WÓJCIK – Właściciel Biura Podróży SINDBAD w Opolu BIURO ERNST & YOUNG w Katowicach

ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALATORSKI S.C. WACHEŁKA I ŁYCZBA w Częstochowie SPÓŁKA AKCYJNA LENKO w Bielsku-Białej PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO-HANDLOWE KOMES SP. Z O.O. w Bielsku-Białej

SPÓŁDZIELNIA DOMENA w Bielsku-Białej GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

w Katowicach KRYSTYNA SZARANIEC – Zastępca Dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach ALEKSANDER BRODA – Generalny Konserwator Zabytków RP, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Częstochowie, Dyrektor Fundacji JASNA GÓRA

2000 NORBERT URBANIEC – Burmistrz Gogolina KAROL CEBULA – Właściciel i Prezes Zarządu Firmy

INTERSILESIA JERZY GACEK – Prezes Zarządu Zakładu ProdukcyjnoUsługowego CHEMEKS Sp. z o.o. w Poraju IRENEUSZ GĘBSKI – Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego CZĘSTOCHOWA SA JERZY GUŁA – Członek Zarządu Województwa Śląskiego EDWARD KOSKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego INTER-PRODRYN Sp. z o.o. WACŁAW LASZCZAK – Właściciel i Prezes Firmy STARPECK

PRZETWÓRSTWO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE WACŁAW LASZCZAK w Bielsku-Białej WŁODZIMIERZ MYSŁOWSKI – Prezes Zarządu firm: Marbet Intermarbet St. Gallen Ag. i Przedsiębiorstwa Zagranicznego Swibau oraz Impolinvest Sp. z o.o. w Bielsku-Białej HENRYK RUDZKI – Prezes Zarządu Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA HENRYK SŁAWIK – Prezes Zarządu Huty POKÓJ SA w Rudzie Śląskiej STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

FIRMA ENERGOPOL-TRADE w Opolu i TOMASZ MICHALSKI – Prezes Zarządu

GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA

w Katowicach i TADEUSZ WNUK – Prezes Zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE EXTEM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TOMOGRAF Sp. z o.o. w Tychach ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER w Tarnowie Opolskim i Właściciel JAN GEBAUER BOLESŁAW POCHOPIEŃ – Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach i Prezes JACEK KWIATKOWSKI TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE RADIO PLUS 2001 ZDZISŁAW INGIELEWICZ – Prezes Zarządu Firmy Chemicznej DWORY SA w Oświęcimiu

STANISŁAW LEŚNIAK – Prezes Spółdzielni ODNOWA Zakład Pracy Chronionej w Opolu

EDWARD MARGAŃSKI – Właściciel Zakładu Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku-Białej

BOGUSŁAW MĄSIOR – Senator III Rzeczpospolitej Pol-

skiej, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów ANDRZEJ RAJPERT – II Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry I Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej JERZY SZYMURA – Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej 2 Si w Katowicach JANUSZ TARGOSZ – Właściciel i Prezes Zarządu JANTAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej BESKIDZKA ENERGETYKA SA w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu WITOLD RYBKA BRE BANK SA Oddział Regionalny w Katowicach

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. i Prezes Zarządu KRYSTYNA JASTAL OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN PRZĘDZALNICTWA WEŁNY BEFAMATEX w Bielsku-Białej oraz Dyrektor MARIAN GĄSIOREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK FIRMA RODZINNA PYSZ SP. Z O.O. w Żorach WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE WUDIMEKS SP. Z O.O. w Częstochowie

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA i Prezes Zarządu JACEK JANAS MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW SP. Z O.O. w Katowicach i Prezes Zarządu LONGIN LEŚNIEWSKI REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W OSTRAWIE i Dyrektor MIROSŁAW VAVREČKA WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI w Opolu WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w Częstochowie KATOLICKA ROZGŁOŚNIA FIAT w Częstochowie ZYGMUNT LUBIENIECKI – Ksiądz z Parafii pw. Św. Józefa w Opolu

2002 IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Katowicach HUBERT KURZAŁA – Burmistrz Miasta Leśnica HENRYK MALESA – Prezes Zarządu Rafinerii CZECHOWICE SA

LESZEK DZIUB – Prezes Zarządu Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Firmy Przemysłowo - Budowlanej LECHBUD

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

117


RYSZARD WALICKI – Członek Delegatury Regionalnej

Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Zakładu Usługowego FIRMA WALICKI JANUSZ ŻOŁYŃSKI – Prezes Zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia Ogrodniczego OGRÓD w Kozach WIESŁAW DUDA – Dyrektor Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KRYSTIAN OLESZCZYK – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA ZAKŁAD GÓRNICZO - ENERGETYCZNY SOBIESKI – JAWORZNO III SP. Z O.O. w Jaworznie FIRMA POLSKA ENERGIA – PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. w Katowicach ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA CEMENTOWNIA RUDNIKI SA i Prezes Zarządu MARIAN BOSKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE THERMA SP. Z O.O. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu JÓZEF NIEDOKOS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu ANDRZEJ BORYCKI FIRMA WAWROSZ SPÓŁKA JAWNA w Bielsku-Białej POLITECHNIKA OPOLSKA W OPOLU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH w Katowicach i Rektor prof. dr hab. ANDRZEJ LIMAŃSKI KRYSTYNA WOJARSKA – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach MIROSŁAW RECHA – Dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości TADEUSZ KIJONKA – Redaktor Naczelny Wydawnictwa ŚLĄSK KAZIMIERZ KRYZA – dyrygent, kompozytor

2003 ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska MILAN PEPRNIK – Konsul, Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH oraz Dyrektor WIESŁAW WIATRAK ANNA ŁUCZAK – Naczelnik Wydziału Działalności

Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta w Katowicach TADEUSZ ZUBER – Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach MICHAŁ GOLI – Prezes Zarządu M.G. CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach PIOTR WCISŁO – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach PIOTR WOJACZEK – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. ZBIGNIEW MRÓZ – Prezes Zarządu i Współwłaściciel Firmy PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej TADEUSZ SELZER – Właściciel PPH SELT i ALUPROF Sp. z o.o. w Opolu KRZYSZTOF SKIBA – Prezes Zarządu i Właściciel SKOFF Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach STANISŁAW GOŚCINIAK – Trener Kadry Narodowej Seniorów Piłki Siatkowej

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA oraz Prezes Zarządu LESZEK JARNO JAS-FBG SA oraz Prezes Zarządu WIESŁAW HANCZAREK PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. w Tychach CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT SA JUBAM SP. Z O.O.

118

BIELSKIE ZAKŁADY LIN I PASÓW BEZALIN w Bielsku-Białej oraz Zarządca – Menedżer JERZY SZKUT

ZPHU DELIC-POL SP. Z O.O. OPOLSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE CONTINENTAL w Opolu PETROCHEMIA BLACHOWNIA SA w Kędzierzynie-Koźlu

2004 GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Rektor prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KLASIK JOLANTA KOPIEC – Wiceprezes Górnośląskiego Towarzy-

stwa Gospodarczego JAN MIŠURA – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Žilinie LUK PALMEN – Ekspert ds. rozwoju regionalnego przy Agencji Rozwoju w Limburgii oddelegowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz menedżer projektu „Ris-Silesia” HENRYK ŚWINIARSKI – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w latach 1992–2002 ZYGMUNT FOLTA – Prezes Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach ADOLF JAŃCZYK – Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOLEK Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej STANISŁAW PATER – Prezes Zarządu RW TUV Polska Sp. z o.o. JANUSZ PATERMAN – Właściciel Firmy CAFE PATERMAN JAN ŻUREK – Prezes Zarządu Centrum Projektów Regionalnych INWESTOR SA ZBIGNIEW KOSZOWSKI – Prezes Zarządu Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA

KOPEX SA ELTRANS SP. Z O.O. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA W ZABRZU Oddział Gazowniczy w Opolu PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Inspektorat w Opolu i Dyrektor JACEK MSTOWSKI ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SP. Z O.O. w Bielsku-Białej

ZŁOMREX SP. Z O.O. w Poraju CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SA w Bytomiu NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. w Opolu GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA w Katowicach MARIA I RYSZARD KLIMCZYKOWIE – Właściciele gospodarstwa rolnego w Porębie

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN KRZYSZTOF WÓJCIK – Prezydent Miasta Bytom 2005 KS. PIOTR BRZĄKALIK – Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach

MARIAN JAROSZ – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

EUGENIUSZ MOŚ – Prezydent Miasta Świętochłowice ANDRZEJ MIERZWA – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie HERMINE POPPELLER – Konsul Generalny Republiki Austrii w Polsce

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

PIOTR GŁOWACKI – Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN

BOGDAN KOCZY – Ordynator, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich MARIUSZ KLIMEK – Prezes Zarządu REPORTER Sp. z o.o. WOJCIECH KODŁUBAŃSKI – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej GRZEGORZ PAWŁASZEK – Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie i JERZY WRÓBEL – Wiceprezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie WANDA ROMANIUK – Prorektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Oczu ANDRZEJ ŚWIERCZEK – Prezes Zarządu TABOR SZYNOWY Opole SA EPO Sp. z o.o. w Opolu PCC RAIL SZCZAKOWA SA w Jaworznie PPH LINEX w Częstochowie PPHU AXIOM Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu ZDZISŁAW WÓJCIK PPUH FILPLAST w Komornikach PPUH VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JURA w Wolbromiu

KAZIMIERZ CIEPAŁ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA w Raciborzu ZARMEN Sp. z o.o. w Chorzowie PPHU SOR-DREW RAJMUND SOROWSKI w Świętochłowicach

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA w Opolu ENERSYS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej WŁODZIMIERZ KOTOWSKI – naukowiec JACEK ŁEPECKI – Dyrektor Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA im. Bogumiła Łepeckiego JACEK OWCZAREK – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków LECH SZARANIEC – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

FILHARMONIA ŚLĄSKA W KATOWICACH 2006 ANDRZEJ CAPIGA – Przewodniczący Komisji Rady

ds. Bankowości i Finansów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach DIONIZY DUSZYŃSKI – Wójt Gminy Popielów HENRYK KAWALSKI – Dyrektor Szpitala im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie MAREK KAWECKI – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich STANISŁAW KORFANTY – Prezydent Miasta Piekary Śląskie WŁADYSŁAW PLUTA – Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu HENRYK STURTZ – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie HENRYK KOLASA – Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Śląskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa SYLWESTER MARKUSIK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej RUDOLF A. THALER – Radca Handlowy Ambasady Republiki Austrii w Warszawie

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA w Gliwicach oraz WIKTOR PAWLIK – Prezes Izby

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Katowicach JERZY BERNHARD – Prezes Zarządu STALPROFIL SA ANDRZEJ DROSIK – Dyrektor Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA

PIOTR DUDEK – Prezes Zarządu AQUA SA RYSZARD GALLA – Poseł na Sejm RP MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. ROMAN URBAŃCZYK – Przewodniczący Zarządu

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego FULVIO VIOLA – Prezes Zarządu TECHMET Sp. z. o.o.

BOT ELEKTROWNIA OPOLE IZOSTAL SA – Zawadzkie KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK STASZIC KOMPANIA WĘGLOWA SA – KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY ODRA SP. Z O.O. w Opolu PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA SA w Brzegu REWITAL – SERWIS SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA STANISŁAW ROSA ER.SI POLAND Sp. z o.o. GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK WUJEK HELENA SYNOWIEC – Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego w Katedrze Dydaktyki i Literatury Uniwersytetu Śląskiego IRENEUSZ DUDEK – muzyk, autor i organizator Rawa Blues Festival

2007 MICHAŁ EKKERT – Menedżer, Dyrektor Szpitali

w Knurowie, Tarnowskich Górach oraz w Piekarach Śląskich MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze MARIAN PECELA – Prezes Zarządu PPU ENERGETYK Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Opolu JAN SARNA – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu STEFAN SIEROTNIK – Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA w Chorzowie TERESA ZEJMA – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe USTROŃ SA Zespół Lekarzy Opolskiego Centrum Onkologii im. Profesora Tadeusza Koszarawskiego Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności GENNADIY CHIZHIKOV – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Doniecku

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach MARIAN SIWOŃ – Prezes Zarządu BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach

BUDOREX 2 Sp. z o.o. CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna Centrum Dystrybucyjne BŁYSK Sp. z o.o. Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL Sp. z o.o. ENERGIAPRO Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+ Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu Spółka Doradztwa Podatkowego GRNBPARTNER Sp. z o.o. JATEX FINANSE Sp. z o.o.

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

119


Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. JAKUB CIEŚLIK – menedżer 2008 KAZIMIERZ GÓRSKI – Prezydent Miasta Sosnowiec MARZENA MICHALIK – Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 w Zabrzu

JÓZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

TADEUSZ LEŚNIAK – Ordynator Oddziału Chirurgii On-

kologicznej i Ogólnej w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w Siemianowicach Śląskich KAZIMIERZ ŁUKAWIECKI – Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA IM. GEN. J. ZIĘTKA w Katowicach WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w Opolu PKO BANK POLSKI Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach oraz Dyrektor JANUSZ PIETRUCZUK TOMASZ TYC – Prezes Zarządu PROBET Sp. z o.o. w Katowicach KRZYSZTOF LEHNORT – Prezes Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III TOMASZ NIEDZWIEDZKI – Dyrektor Regionu Śląsko-Opolskiego Banku BGŻ SA ZENON MAŚLONA – Prezes Zarządu BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu LEOPOLD SZWAIGER – Prezes Zarządu SPOŁEM Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Opolu

TKP SA Operator Śląskich Sieci Światłowodowych w Gliwicach ECOL Sp. z o.o. w Rybniku PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. w Będzinie PSS SPOŁEM w Bytomiu oraz Prezes Zarządu BARBARA KULIKOWSKA PKE SA Elektrownia Jaworzno III GET Sp. z o.o. w Opolu Cementownia ODRA SA w Opolu EXPO SILESIA – Centrum Targowo Wystawiennicze w Sosnowcu PIOTR POŚPIECH – Starosta Kluczborski TADEUSZ KAUCH – Burmistrz Ujazdu Spółdzielnia Niewidomych PROMET w Sosnowcu

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBOENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Cementownia GORAŻDŻE-CEMENT SA w Opolu GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Opolu 2009 MIECZYSŁAW BARAŃSKI – Konsul Honorowy Republiki Słowenii

PIOTR BARCZYK – Skarbnik Miasta Zabrze MARIA FORMIŃSKA-KAPUŚCIK – Kierownik Kliniki

Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach ALEKSANDRA KOZOK – Dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

120

ANDRZEJ MIKULSKI – Burmistrz Gminy i Miasta Ogrodzieniec ZBIGNIEW PODRAZA – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza JAN LESZEK WIĄCEK – Burmistrz Wołczyna

KAMPANIA „PROWADZĘ – JESTEM TRZEŹWY” oraz jej twórcy: KS. PIOTR BRZĄKALIK oraz BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o. Przeorat imienia KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO ZAKONU TEMPLARIUSZY w Polsce oraz FUNDACJA „NON NOBIS…” LECH CIERPKA – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej,

Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM oraz SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM oraz ANDRZEJ WIĘCEK – Kierownik Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM JANUSZ PILSZAK – Wydawca Miesięcznika „Europerspektywy” JACEK SUSKI – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa w Katowicach WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Górniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w Katowicach BANK SPOŁDZIELCZY w Łubnianach JAN KOWALIK – Prezes Zarządu WAGREM Sp. z o.o.

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

2010 RYSZARD BARCIK – Rektor Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej

ZDZISŁAW BYLOK – Wójt Gminy Jaworze JERZY KRONHOLD – Konsul Generalny RP w Ostrawie JOANNA LEWIN-KOWALIK – Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach DARIUSZ ŁĄTKA – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu Płk ZBIGNIEW PIĄTEK – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

Stowarzyszenie „REGION BESKIDY” w Bielsku-Białej

ANDRZEJ LESZCZYŃSKI – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Katowicach POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu BANK SPÓŁDZIELCZY w Jastrzębiu Zdroju BANK SPÓŁDZIELCZY w Namysłowie PIOTR DĄBROWSKI – Prezes Zarządu DĄBROWSCY

Sp. z o.o. w Zabrzu MIROSŁAW GARACK – Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin Stalowo-Gumowych Sp. z o.o. w Katowicach RENATA RUMAN - DZIDO – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

w Kluczborku

APM KONIOR PIWOWARCZYK KONIOR Sp. z o.o.

Sp. z o.o. CUPROD Sp. z o.o. w Kluczborku i Prezes Zarządu

ECONOMICUS U-H-P Sp. z o.o. w Katowicach EKOMAX Sp. z o.o. w Gliwicach POLMOTORS Sp. z o.o. w Mazańcowicach oraz Prezes Zarządu ANDRZEJ GRABOŚ PPHU WACŁAW Wacław Sieja w Żytniowie REM-KON Sp. z o.o. w Czechowicach–Dziedzicach CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o.

w Oleśnie

EURO-CENTRUM SA w Katowicach ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej TEILMEX – RYSZARD PIETRZYK w Gliwicach ANNA POTOCKA – Dyrektor Galerii Sztuki

WIESŁAW SZABAT – Prezes Zarządu Lewiatan Opole KRZYSZTOF KOZŁOWSKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SA w Katowicach JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA w Jastrzębiu Zdroju OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA TRANS-AUTO KNAPIK & KNAPIK Spółka Jawna w Zabrzu PPUH VOIGT Sp z o.o. w Zabrzu Firma MAZUR PIOTR MAZUR w Bytomiu ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO–TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej BOGUSŁAW HOLEKSA – Prezes Zarządu Silesia Fund

Sp. z o.o. oraz inicjator przedsięwzięć gospodarczych, takich jak budowa Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji PIOTR SZWARC – twórca budowy gazociągu łączącego system polski z czeskim, niemieckim oraz innych krajów UE ANDRZEJ BATURO – artysta fotografik, twórca międzynarodowego festiwalu fotografii „Foto Art Festiwal” BOGUSŁAW DAWIDOW – Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu MIROSŁAW NEINERT – aktor, reżyser, promotor działań kulturalnych w regionie oraz Dyrektor Teatru KOREZ w Katowicach ROMAN OSADNIK – Dyrektor Teatru Polonia w Warszawie DOM MUZYKI I TAŃCA w Zabrzu

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO MUZEUM w Bielsku-Białej oraz Dyrektor IWONA PURZYCKA Spółdzielnia PIONIER Zakład Pracy Chronionej w Prudniku

FORTRESS Sp. z o. o. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. LESAFFRE POLSKA SA w Wołczynie

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

ADRIAN KOWALSKI – Założyciel Stowarzyszenia Dom

w Bielsku-Białej

ADAM SOJKA – Dziennikarz TVP Katowice JÓZEF WYCISK – Dziennikarz Polskiego Radia Katowice Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izebella Żyglicka i Wspólnicy w Katowicach Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w 10-lecie istnienia

WILHELM BEKER – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

BALTIMEX TELECOM GROUP w Katowicach Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT – KATOWICE SA GWARANT Agencja Ochrony SA w Opolu IMPEX PIECHOTA Sp. z o.o. w Opolu JEDYNAK BABYWELT Sp. z o.o. w Namysłowie MSK Żywiec Sp. z o.o. w Katowicach TERMOPIAN Sp. z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Sp. Jawna w Opolu Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o.o. w Strumieniu AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o. w Opolu GNIOTPOL Sp. z o.o. Zakład Odrowąż Wachelka ENERGIS SA w Częstochowie Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. ANNA PANAS – Piosenkarka, kompozytorka RADA PROGRAMOWA oraz BIURO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 Katowice

w Katowicach

Współczesnej w Opolu

ADAM SIKORA – światowej klasy operator filmowy FILHARMONIA ZABRZAŃSKA oraz Dyrektor SŁAWOMIR CHRZANOWSKI OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA im. Alojzego Smolki

CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOW SA w Katowicach DPM Sp. z o.o. 2011 Ksiądz prałat prof. dr hab. ANDRZEJ HANICH – Proboszcz parafii św. Jerzego w Prószkowie

JERZY JĘDRZEJEWSKI – I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Austrii

Dr n. med. ZYGMUNT KLOSA – Dyrektor OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

MIROSŁAWA NYKIEL – Poseł na Sejm RP Dr n. med. JANUSZ PICHURSKI – Ordynator Oddziału Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA Prof. dr hab. inż. JERZY SKUBIS – Rektor Politechniki Opolskiej

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAURÓW / THE LAUREATES OF PREVIOUS LAURELS

121


WYDAWCA:

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 32/ 351 11 80 fax 32/ 351 11 85 kom. 601 456 116 e-mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: B. Bartoszek, P. Sopalska

ZDJĘCIA: Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, S. Nawrat, R. Pałka, A. Pawłowicz, J. Pilszak, R. Pilszak, O. Rahden-Piskorska, A. Rybczyński, Z. Sawicz i inni. W publikacji wykorzystano archiwalne zdjęcia RIG w Katowicach.

TŁUMACZENIA: Groy Translations

OPRACOWANIE GRAFICZNE I PRODUKCJA:

B&W STUDIO SP. Z O.O. ul. Bożogrobców 42, 41-503 Chorzów www.bwstudio.net ☺

Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2012  

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2012  

Advertisement