Page 1

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

Geloof in elk Talent!

Schoolgids 2013 - 2014 Rietberglaan 6 | Postbus 223, 3770 AE Barneveld | Telefoon 0342 404 777 demeerwaarde.nl | info@demeerwaarde.nl

Christelijk Onderwijs

demeerwaarde.nl

De weg naar: Werk • MBO • HBO


VOORWOORD Beste schoolgidslezers, Al weer de start van het derde schooljaar aan de Rietberglaan. Het is en blijft een zegen om te mogen werken en leren in zo’n mooi gebouw. En blijkbaar vinden leerlingen dat ook, want opnieuw hebben we dit schooljaar in leerjaar 1 meer leerlingen dan we hadden gepland. Dat betekent dat we hier en daar het gebouw moesten herschikken om de kwaliteit waar we voor staan te blijven garanderen. Dat doen we

bij bepaalde vakken. En als je niet lekker in je vel zit dan

graag voor onze leerlingen.

willen we je graag helpen.

Motiverend onderwijs

Missie

Als je gemotiveerd bent en blijft, dan is leren geen straf.

In 2015 willen we graag “de beste school” van Nederland zijn.

We doen ons best om leerlingen te motiveren door leren

Voor ons betekent dat we dan bovengemiddeld scoren op:

praktisch te maken. Alle leerlingen hebben daar passende

1. examenresultaten;

begeleiding bij nodig en die bieden wij ze.

2. doorstroom in het vervolgonderwijs; 3. leerlingen- en oudertevredenheid.

Praktische manier van leren Van Praktijkonderwijs- tot Havoniveau kun je als VMBO-

Dat is best ambitieus, maar De Meerwaarde wil ook echt

er aan de slag op De Meerwaarde. Mooie voorbeelden

van meerwaarde zijn voor de leerlingen en de omgeving.

zijn de garage van Pon, de winkeltjes op ons plein, het

Vanuit een “kleinscholige” organisatie werken we samen

Natuurcentrum, Talenttijd en de praktische GTX met

met ouders/verzorgers, bedrijven, overheid en instellingen.

zijn GTX-dag. Jaarlijks komen er ideeën bij om het leren

Ons vertrekpunt daarbij is de christelijke levensvisie. Ons

praktischer te maken.

belangrijkste streven is onze leerlingen dat doel te laten bereiken waar ze voor kiezen.

Passende begeleiding Niet iedereen is gelijk, gelukkig maar. Dat betekent dat we

We bidden God om zijn zegen en ik wens iedereen die

zorgen voor passende begeleiding van elke leerling. We

zegen toe voor het komende schooljaar.

ondersteunen bij dyslexie, faalangst en geven extra aandacht

Kees Heek

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

1


TREFWOORDENREGISTER A Activiteiten Adres

F 8 11

M

Fietsen/bromfietsen/scooters FinanciĂŤn Fraaie school

5

MBO

22

8

Medezeggenschap

12

MEERweten

14

27

Mentor

B Begeleiding Bereikbaarheid Bestuur 2

17 5

Gereedschap

8

28

N Nieuwsbrief

I C Contactpersoon Communicatie

13

Inspectie van het onderwijs

14

Instroom

23

10 | 11

Dagelijkse begeleiding Decaan

Klacht 17

Kluisjes

5

28 11 | 14

Leerlingbegeleider

9 | 14

Leerlingbegeleiding

18

L 18

Leerplicht

Examens

22 | 23 | 24

Excursies

8 | 22

Excursieweek

8 | 22

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

28 | 29

Orthopedagoog

18 | 29 14

Ouderbijdrage

8

Ouderportaal

12

17 | 18 | 19

Leerlingenportaal Leerlingenvolgsysteem (LVS)

E

5

Organisatie Ouderavond

Docent Dyslexie

O Openbaar vervoer

10 | 11 | 12

17 | 29

Directie DUO

14

Onderwijs Service Bureau 17 | 18 | 19 K

D

10 | 11 | 14

G

12

P

18

Pluspunt

18

Projectweek

22

7 | 17 | 18

Leerwegondersteuning

18

Lestijden

21

R Regels

27

Remedial teacher

18

Rooster

21

Rugzakleerlingen

18


Verwijsindex

S Schade

9

Schoolarts

Verzekeringen

19 9

14 | 17

Schoolbenodigdheden

21

Schoolkosten

8|9

W Website

12

Schoolmaatschappelijk werk

18

Schoolreglement

27

Specifieke begeleiding

18

Z

Spreekavond

14

Ziek melden

10 | 11

Staf

28

Zorgcoรถrdinator

18 | 29

Studieboeken

8

Werkkleding

Zorgadviesteam (ZAT)

8

N.B. Wij spreken in deze schoolgids over ouders. U mag daar ouder(s)/ verzorger(s) lezen.

3

18

T Team Teamleider

17 10 | 11 | 28

Tegemoetkoming schoolkosten Telefoonnummer Tractoren

9 11 5

U Uitstroom

23 | 24

V Vakanties Verlof

6 6|7

Vertrouwensinspecteur

14

Vertrouwenspersoon

13

Vervolgonderwijs

22

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


4

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


ALGEMEEN Bereikbaarheid

Tractoren Om levensgevaarlijke situaties te voorkomen is het rijden

Fietsen, bromfietsen en scooters

en parkeren van trekkers op het terrein van De Meerwaarde

Veel leerlingen komen op de fiets naar school. Op school

verboden. Ook in de buurt van de school zijn maatregelen

zetten leerlingen hun fiets in de daarvoor bestemde

genomen om trekkers te verbieden en de politie zal

fietsenrekken. Leerlingen van elk team krijgen hun eigen

handhavend optreden.

fietsenstalling toegewezen. Leerlingen zijn alleen bij de fietsenrekken om hun fiets,

Kluisjes

bromfiets of scooter te plaatsen en op te halen.

Voor elke leerling is er een kluis. De kluizen bevinden zich op de thuisbasis. Elke leerling krijgt een eigen kluissleutel.

De Meerwaarde heeft gekozen voor veilige fietsenstallingen

Als een leerling de kluissleutel kwijt is geraakt, kan hij/

met voorvorkondersteuning. Het risico van beschadigingen

zij bij de conciĂŤrge, de heer Van den Heuvel, of via de

aan fietsen wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Bij

onderwijsassistent van het team een nieuwe sleutel kopen.

aanschaf van een nieuwe fiets met een bagagerek adviseert

De sleutel kost â‚Ź 10,00 per stuk en dit bedrag moet contant

de school daarom ook te kiezen voor een smalle steun en

worden afgerekend bij bestelling van de sleutel.

mand, waardoor de fiets goed geplaatst kan worden in het fietsenrek. Vanuit de school wordt er alles aan gedaan om zo zuinig mogelijk met de fietsen van leerlingen om te gaan. Als fietsen buiten de rekken worden geplaatst, worden maatregelen genomen. Openbaar vervoer Ook zijn er goede trein- en busverbindingen met Barneveld. Zie voor actuele route-informatie: 9292ov.nl of syntus.nl. Bij de school is een bushalte waar diverse buslijnen stoppen.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

5


ALGEMEEN Vakanties Vakanties schooljaar 2013-2014 Herfstvakantie

6

maandag

21 oktober 2013

t/m

vrijdag

25 oktober 2013

Kerstvakantie

maandag

23 december 2013

t/m

vrijdag

3 januari 2014

Voorjaarsvakantie

maandag

17 februari 2014

t/m

vrijdag

21 februari 2014

Paas- en meivakantie

vrijdag

18 april 2014

t/m

maandag

5 mei 2014

Hemelvaartvakantie

donderdag

29 mei 2014

t/m

vrijdag

30 mei 2014

Pinkstervakantie

maandag

9 juni 2014

Zomervakantie

maandag

21 juli 2014

t/m

vrijdag

29 augustus 2014

Er is voor gekozen om in de week van 5 mei naar school

Buiten de schoolvakanties op vakantie?

te gaan, omdat de examenkandidaten dan nog vier dagen

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen geen verlof

kunnen trainen voor hun examen. De vakanties kunnen om

hebben. Er is ĂŠĂŠn uitzondering, namelijk als de aard van

die reden afwijken van andere scholen in de regio.

het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit kan

Extra verlof

bijvoorbeeld als de ouders seizoensgebonden arbeid

Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat hun

verrichten.

kind naar school gaat. Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. In situaties met een goede reden kan een leerling vrij krijgen. Dat heet extra verlof. De regeling extra verlof zoals die is opgesteld door de leerplichtambtenaren uit onze regio, is te vinden op de website van De Meerwaarde.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


Er kan dan zogenaamd ‘extra verlof’ worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels: » het verlof moet minstens zes weken van te voren worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Het betreffende formulier is te downloaden via onze website;

7

» er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd aan de teamleider bij het indienen van de aanvraag; » het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen; » het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, wordt streng toezicht gehouden, want een gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar zijn belangrijk voor de leerlingen en voor de school. 'Verdachte' ziekmeldingen melden we altijd bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over extra verlof is te vinden in de brochure 'Leerplicht en verlof' op onze website.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


FINANCIËN

8

Studieboeken

Er zijn ook activiteiten die geen deel uitmaken van het

De Meerwaarde stelt studieboeken gratis ter beschikking

onderwijsprogramma en die dus niet verplicht zijn,

aan de leerlingen. De school zorgt ervoor dat de juiste

bijvoorbeeld activiteiten per leerjaar of een zwem- en

boeken op de eerste schooldag voor de leerlingen klaar

schaatsmiddag. Deze kosten worden apart in rekening

staan; ouders hoeven dus zelf geen boeken te bestellen. De

gebracht, maar alleen als de leerling met toestemming van

Meerwaarde brengt geen borg in rekening voor het gebruik

de ouders hieraan deelneemt. De volgende activiteiten staan

van de schoolboeken, maar zal eventuele beschadiging

voor schooljaar 2013-2014 gepland en bedragen circa:

of vermissing van studieboeken met verhoging van

»

administratiekosten in rekening brengen bij de ouders. Aanvullende schoolkosten

Schaatsen of zwemmen, leerjaar 1 en 2 (1x per jaar) € 13,00 tot € 18,50

»

Winterberg, leerjaar 2 (1x per jaar) € 50,00 tot € 60,00

»

Gala, leerjaar 4 € 12,50

Jaarlijks vraagt De Meerwaarde van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2013 - 2014 is de

Voor vragen over betalingen en/of facturen, is het mogelijk

standaardbijdrage vastgesteld op € 60,00. Dit bedrag

om contact op te nemen met de financiële administratie:

is een bijdrage aan verschillende schoolzaken, zoals de

administratie@demeerwaarde.nl

schoolverzekering, de informatievoorziening via MEERweten, het gebruik van een kluisje en de kosten voor projecten en

Materialen

excursies.

Binnen de afdeling MEI/MOB is het verplicht om een overall en werkschoenen te dragen. Er wordt uitsluitend

Er is een mogelijkheid om gericht een extra bijdrage aan

werkkleding gebruikt die door de school wordt verstrekt. De

bepaalde schoolactiviteiten te geven. Deze bijdrage wordt

kosten hiervoor zijn ongeveer € 75,00 en worden in leerjaar

vooraf geïnventariseerd. Omdat de school een officiële

3 doorberekend aan de ouders.

ANBI-status heeft, is de bijdrage fiscaal aftrekbaar als gift.

Binnen de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur zijn er extra kosten voor werkstukjes, werkschoenen, een overall

De excursieweek in leerjaar 3 brengt de school apart in

en een gereedschapskist. De kosten hiervoor bedragen naar

rekening. De kosten hiervoor variëren van € 130,00 tot

verwachting € 113,50 in leerjaar 3 en € 103,00 in leerjaar 4.

€ 315,00.

De kosten worden per jaar in rekening gebracht.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


Verzekeringen De school heeft een ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en stageverzekering afgesloten om nadelige gevolgen voor leerlingen zoveel mogelijk uit te sluiten. De voorwaarden van deze verzekering zijn op te vragen bij de afdeling facilitaire zaken. Schade die door leerlingen wordt veroorzaakt, wordt op de ouders verhaald. 9

Tegemoetkoming schoolkosten via de gemeente & DUO Voor ouders met een bijstandsuitkering is het mogelijk om een bijdrage in de schoolkosten aan te vragen bij de gemeente. De maximale vergoeding voor kinderen in het voortgezet onderwijs bedraagt per schooljaar € 230,00. Ouders kunnen met deze vergoeding eventueel de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Deze vergoeding kan ook gebruikt worden voor de aanschaf van een fiets. Dit kan echter maar één keer in de periode dat een kind het voortgezet onderwijs volgt. Meer informatie over de tegemoetkoming staat op onze website. Voor andere schoolkosten in het voortgezet of beroepsonderwijs kunnen ouders een beroep doen op de ‘tegemoetkoming ouders’, die aan te vragen is als het kind een voltijdopleiding volgt in het voortgezet of

tegemoetkomingen zijn aan te vragen bij de Dienst

beroepsonderwijs en jonger is dan 18 jaar. Daarnaast

Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie is

is er de ‘tegemoetkoming scholieren’ voor leerlingen

de DUO-infolijn te bereiken op: 050 599 77 55 of bezoek

in het voortgezet onderwijs van 18 jaar of ouder. Deze

de website: DUO.nl.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


COMMUNICATIE Waarover wilt u in contact komen met De Meerwaarde?

Ik heb een klacht

Ik wil mijn kind ziekmelden

Is de klacht vertrouwelijk van aard?

Meld uw kind ziek via de receptie van de school: 0342-404 777

Nee

Geef uw kind een absentiebriefje mee als hij/zij weer naar school komt

Betreft het gedrag van leerlingen?

Betreft het gedrag van medewerkers?

10

Ja

Ik heb een vraag...

Meld uw kind ziek via het ouderportaal van onze website ouders.demeerwaarde.nl

Neem contact op met een vertrouwenspersoon

Neem contact op met de mentor van uw zoon/dochter

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt.


Adresgegevens De adresgegevens van De Meerwaarde zijn:

Telefoonnummer : 0342-404777

Bezoekadres

: Rietberglaan 6, 3771 RD Barneveld

Website

: demeerwaarde.nl

Postadres

: Postbus 223, 3770 AE Barneveld

E-mail

: info@demeerwaarde.nl

11 ... over het wel en wee van mijn kind

... over de resultaten van mijn kind

... over andere zaken aangaande mijn kind

... over een specifiek vak

... over extra verlof

Neem contact op met de mentor

Neem contact op met de vakdocent

Neem contact op met de teamleider

Het is dringend en ik kan de mentor niet bereiken

Het is dringend en ik kan de vakdocent niet bereiken

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


COMMUNICATIE Website

moet worden, is te downloaden via het ouderportaal op de

De website van de school is: demeerwaarde.nl. De site

website van de school.

heeft een algemeen gedeelte en portalen voor ouders en

12

leerlingen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Leerlingen kunnen inloggen op het leerlingenportaal en daar

De Meerwaarde heeft een gemeenschappelijke

informatie vinden die specifiek voor hen is bedoeld, zoals

medezeggenschapsraad (GMR), waarin ouders, leerlingen en

informatie over vakken, actuele cijfers en weekplanners.

medewerkers vertegenwoordigd zijn. De GMR is bereikbaar

Om het ouderportaal te kunnen bezoeken, ontvangen

via de secretaris: GMRsecretariaat@demeerwaarde.nl.

ouders aan het begin van het schooljaar een inlogcode. Het ouderportaal geeft o.a. inzicht in de actuele cijfers en

Klacht

absentie van de leerling.

Op De Meerwaarde doen we er alles aan om het onderwijs

Mochten er onverhoopt problemen zijn met het inloggen,

goed uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet

dan kan er een mail gestuurd worden naar webportaal@

helemaal tevreden bent. Wij kunnen daar alleen iets

demeerwaarde.nl. Er volgt zo snel mogelijk een reactie.

aan veranderen als u ons vertelt waarover u ontevreden bent. Om een klacht te melden, neemt u contact met ons

Andere belangrijke websites voor ouders kunnen o.a. zijn:

op via telefoonnummer 0342-404777 of e-mail info@

»

pro.demeerwaarde.nl

demeerwaarde.nl. Wij zoeken graag naar een oplossing!

(alle informatie voor en door het Praktijkonderwijs)

Indien de klacht van vertrouwelijke aard is, bieden wij

meerweten.demeerwaarde.nl

ruimte voor een gesprek met één van onze contactpersonen.

»

(aanmelden voor de digitale nieuwsbrief MEERweten) Ziekte Wanneer een leerling ziek is, nemen ouders contact op met de receptionist van onze school: 0342-404777. Persoonlijk of via het antwoordapparaat kan de leerling ziek gemeld worden. Het is ook mogelijk om de leerling via het ouderportaal afwezig te melden. Zodra de leerling weer op school is, levert hij/zij een briefje in bij de mentor. Dit briefje, dat door de ouders ingevuld

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


Contact- en vertrouwenspersonen Contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij klachten over ernstig ongewenst gedrag op school. De taak van de contactpersonen is om leerlingen en ouders te helpen bij hun problemen. Soms is er behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. Een gesprek kan vaak al veel opluchting geven. In andere gevallen wil men advies hebben. De contactpersoon kan ook doorverwijzen naar een deskundige waar men goed met zijn/haar probleem terecht kan. Problemen zijn

13

bijvoorbeeld (digitaal) pesten, intimidatie, ruzie, agressie of geweld.

Onze contactpersonen zijn: »

mevr. P.E. Ipenburg-Timmer

e.ipenburg@demeerwaarde.nl

»

mevr. G.F. Brons-Habing

g.brons@demeerwaarde.nl

»

de heer M.G.C. Woning

m.woning@demeerwaarde.nl

Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en andere vertrouwelijke zaken die u niet kunt of wilt bespreken met de contactpersoon, neem dan contact op met de externe vertrouwenspersonen: »

mevrouw A. Wernsen

a.wernsen@demeerwaarde.nl

»

de heer J. Vogel

j.vogel@demeerwaarde.nl

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


COMMUNICATIE Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Nieuwsbrief

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel

MEERweten is onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact

geven we wekelijks op maandag uit. Hierin staan actuele

opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs:

zaken vermeld vanuit de directie, schoolbreed en uit de

0900-1113111.

teams. Ook korte verslagen, foto’s en andere wetenswaardigheden vermelden teams vaak door bijdragen van

Externe instanties die van belang kunnen zijn

leerlingen. Op de website kunnen belangstellenden zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Direct aanmelden kan

14

Inspectie van het onderwijs Website

: onderwijsinspectie.nl

E-mail

: info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs : 0800-8051 (gratis)

ook via meerweten.demeerwaarde.nl. Ouder- en spreekavonden Op De Meerwaarde worden regelmatig avonden voor ouders georganiseerd. Ouderavonden worden georganiseerd met als

Schoolarts

doel informatie te geven en te delen rondom onderwijs en

p/a Hulpverlening Gelderland Midden

opvoeding.

Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem

Daarnaast zijn er twee keer per jaar spreekavonden. Tijdens

Telefoon: 026-3773805

de spreekavond vinden 10-minutengesprekken plaats met docenten van de leerling. Ouders kunnen tijdens dergelijke

DUO

avonden de resultaten van hun kind met zijn/haar lesgevers

Informatie van DUO op DUO.nl

bespreken. De geplande ouder- en spreekavonden zijn terug te vinden in de jaarplanner in deze gids. Mochten er tussentijds dringende zaken zijn die ouders met een docent, mentor of teamleider willen bespreken, dan kan er contact opgenomen worden door te bellen of te mailen.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


15

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


16

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


BEGELEIDING Om het werk op school goed en met plezier te kunnen doen,

aanspreekpunt. De leerlingen hebben regelmatig mentortijd

heeft elke leerling begeleiding nodig. Leerlingbegeleiding is

en in het eerste jaar volgen ze zogenoemde ‘leefstijllessen’

gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en

over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor het

focust op drie gebieden: leren, leven en kiezen.

leven en werken op school. Binnen het team wordt ook

Het streven is onze leerlingen de begeleiding te geven die ze

huiswerkbegeleiding gegeven. Leerlingen doen diverse

nodig hebben. Deze begeleiding begint al bij de aanmelding.

testen, zoals de beroepeninteressetest, capaciteitentest,

Alle leerlingen worden voor ze op school komen getest.

taal- en rekentesten, testen volgens het protocol dyslexie,

Er is contact met de basisschool en, indien nodig, ook de

testen gericht op algemeen welbevinden, faalangst of

ouders om te komen tot een zorgvuldige plaatsing. Ook is

examenvrees. Zo kunnen we de totale ontwikkeling van

het belangrijk om te weten of de leerling extra begeleiding

onze leerlingen goed volgen; zowel het leerniveau als het

nodig heeft.

welzijn. Zo nodig wordt extra begeleiding ingezet. Naast de bovenstaande testen zijn er activiteiten, gericht

De Meerwaarde kent diverse vormen van begeleiding,

op preventie en voorlichting betreffende:

waaronder:

»

niet-pesten

»

dagelijkse begeleiding

»

alcohol en drugs

»

specifieke begeleiding

»

verantwoordelijk gedrag

»

omgaan met de digitale wereld

Dagelijkse begeleiding

»

omgaan met relaties

Binnen De Meerwaarde werken we met kleine teams. Een

»

G€ldwijs

vaste groep docenten is verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Het team en de mentor verzorgen de dagelijkse

Schoolarts en leerplichtambtenaar

begeleiding, gericht op persoonlijke ontwikkeling, goede

Bij de dagelijkse leerlingbegeleiding betrekt de school ook

leerresultaten, een prettige groepssfeer en ondersteuning

de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

bij de keuze voor studie en beroep.

De schoolarts is regelmatig in de school aanwezig. Alle

Een mentor begeleidt meestal twee jaar dezelfde groep

Zo nodig roept de schoolarts leerlingen uit andere leerjaren

leerlingen. Bij deze docent kunnen zowel leerlingen als

op. Ook kunnen leerlingen, eventueel met ouders,

ouders met hun vragen terecht. De mentor is het eerste

aangemeld worden voor het spreekuur van de schoolarts.

leerlingen van het tweede leerjaar krijgen een onderzoek.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

17


BEGELEIDING Leerlingvolgsysteem (LVS)

»

begeleiding van sociaal gedrag

In het LVS houden we zaken bij die van belang zijn voor het

»

training jongeren en echtscheiding

werk op school, zoals basisschool- en eindtoetsgegevens,

»

dyscalculie-ondersteuning

gegevens van de instaptoets, rapporten, afwezigheid

»

dyslexie-ondersteuning

en gespreksnotities. Deze gegevens zijn vertrouwelijk

18

en daarom goed beveiligd. Met behulp van het

Leerwegondersteuning en rugzakleerlingen

leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van onze

Leerlingen met een indicatie ‘leerwegondersteuning’ (LWO)

leerlingen goed volgen.

of ‘leerling-gebonden financiering’ (LGF, de zogenaamde ‘rugzak’) krijgen extra begeleiding die in een handelingsplan

Specifieke begeleiding

wordt vastgelegd. Een toelatingscommissie bekijkt of de

Als er meer begeleiding nodig is, kan men een beroep

school de extra zorg en begeleiding voor een rugzakleerling

doen op het Onderwijs Service Bureau (OSB). Daar werken

kan bieden. Als dat niet kan, zal de school de ouders wijzen

speciaal opgeleide mensen, zoals een remedial teacher,

op andere (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen

orthopedagoog, decaan, zorgcoördinator, leerlingbegeleider,

met specifieke hulpvragen.

schoolmaatschappelijk werker en dyslexiecoach. Tijdens de schoolperiode nemen we bij de leerlingen verschillende

Pluspunt

testen af op het gebied van reken- en taalvaardigheid,

Het Pluspunt is een voorziening binnen de school waar

sociaal-emotioneel functioneren en beroepeninteresse. Als

leerlingen met specifieke onderwijs- en zorgbehoefte

blijkt dat specifieke of extra ondersteuning nodig is, wordt

opgevangen en individueel begeleid worden.

deze in overleg met leerling en ouders ingezet. Zorgadviesteam Voorbeelden van specifieke begeleiding zijn:

Indien nodig kan een leerling aangemeld worden

»

remediale hulp

bij het zorgadviesteam (ZAT). Dit team bestaat uit

»

weerbaarheidstraining

vertegenwoordigers van De Meerwaarde, Bureau Jeugdzorg,

»

faalangstreductietraining

het Regionaal Expertise Centrum, de politie, de jeugdarts en

»

sociale vaardigheidstraining

de leerplichtambtenaar. Het zorgadviesteam bespreekt elke

»

examenvreestraining

maand de aangemelde leerlingen.

»

begeleiding studie- en beroepskeuze

»

psycho-sociale begeleiding

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


19

De leerplichtambtenaar heeft elke twee weken een

Contact

spreekuur op school. Leerlingen met een hoog verzuim

Het uitgangspunt voor de school blijft om ouders altijd

kunnen opgeroepen worden voor dit spreekuur. Ook ouders

als eerste te raadplegen wanneer er zorgen zijn over een

kunnen gebruik maken van dit spreekuur.

leerling. Ons onderwijs is meer dan lesgeven. Het is gericht op de

Verwijsindex

persoonlijke ontwikkeling van de jongere. Een schoolmede-

De Meerwaarde is aangesloten bij de Verwijsindex Regio

werker kan leerlingen alleen goed begeleiden als hij/zij

de Vallei. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin

weet hoe dat moet. Daarom worden de medewerkers intern

professionals een signaal kunnen afgeven, wanneer zij

opgeleid, zodat zij snel problemen herkennen en adequaat

zich zorgen maken over een jongere (tot 23 jaar). Het

kunnen ingrijpen. Ook kunnen zij altijd terecht voor advies

doel van een melding is om samen te werken met andere

bij medewerkers binnen het Onderwijs Service Bureau

professionals die ook bekend zijn met de betreffende

(OSB). Voor De Meerwaarde hoort dit vanzelfsprekend bij

jongere. Het is voor begeleiders niet altijd duidelijk welke

de zorg voor de leerlingen.

hulpverleners er nog meer bij een jongere betrokken zijn.

Mail voor vragen en opmerkingen over de leerling-

Een signaal op de verwijsindex maakt zichtbaar welke

begeleiding naar osb@demeerwaarde.nl.

professionals er betrokken zijn en geeft mogelijkheden om

Kijk voor meer informatie over de leerlingbegeleiding op

hulpverlening goed af te stemmen. De verwijsindex vermeldt

demeerwaarde.nl.

alleen persoonsgegevens. Informatie over de verwijsindex is te vinden op verwijsindex.nl.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


20

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


ONDERWIJS Lestijden

Alle leerlingen:

Leerlingen krijgen les volgens een bepaald rooster. De

»

agenda

leerlingen hebben lesblokken van 80 minuten.

»

etui met de volgende inhoud:

»

twee pennen

»

passer

»

geodriehoek

»

twee markeerstiften (geel en blauw)

»

lijmstift

»

schaar

»

kleurpotloden

»

gum

»

puntenslijper

»

liniaal

»

rekenmachine Casio FX82 MS

Lestijden schooljaar 2013-2014 Lesblok 1

08.20 - 09.40 uur

Lesblok 2

09.40 - 11.00 uur

Pauze

11.00 - 11.20 uur

Lesblok 3

11.20 - 12.40 uur

Pauze

12.40 - 13.10 uur

Lesblok 4

13.10 - 14.30 uur

Lesblok 5

14.30 - 15.50 uur

Zie pagina 6 voor informatie over de schoolvakanties.

»

schriften:

Schoolbenodigdheden

»

twee A4-schriften met ruitjes van 1 cm bij 1 cm

Op De Meerwaarde verwachten we van de leerlingen dat zij

»

twee A4-schriften gelinieerd

een aantal benodigdheden aanschaffen en meebrengen naar school bij aanvang van de lessen.

Voor leerlingen die aan de volgende vakken deelnemen: Sport en Bewegen: »

gymkleding (broek en shirt), indoor sportschoenen (met niet-afgevende zolen) en buitensportschoenen.

Nederlands: »

Nederlands woordenboek - spelling 2005

»

snelhechters (leerjaar 1)

»

multoblaadjes

»

schrift

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

21


ONDERWIJS Engels:

Leerlingen in leerjaar 3 gaan in dezelfde periode mee

»

Basisberoepsgerichte leerweg: basiswoordenboek Engels

met een excursieweek naar keuze. Leerlingen krijgen

»

Kaderberoepsgerichte leerweg:

hierover informatie in de loop van het schooljaar. Aan deze

Prisma woordenboek En/Ne, Ne/En

excursieweek zijn voor de ouders kosten verbonden. Zie het

»

GT: Prisma woordenboek En/Ne, Ne/En

hoofdstuk Financiën voor meer informatie over de kosten.

»

multomap 4-rings Vervolgonderwijs

22

Duits:

Vanuit de opleidingen op De Meerwaarde stroomt jaarlijks

» »

Kaderberoepsgerichte leerweg:

het grootste deel van de leerlingen door naar een MBO-

Prisma woordenboek Du/Ne, Ne/Du

opleiding. De Meerwaarde bereidt leerlingen voor op MBO,

GT: Prisma woordenboek Du/Ne, Ne/Du

HBO en de arbeidsmarkt. Leerlingen worden in leerjaar 3 en 4 begeleid bij hun keuze voor het vervolgonderwijs door

Computer:

mentor, loopbaanbegeleider en decanaat.

»

Meer informatie over studiekeuze na De Meerwaarde:

set oordopjes

mevrouw F.W. van Holland en de heer G. Koerhuis (decanen). Kunstvakken 1 en 2: »

twee snelhechters A4

MBO op De Meerwaarde

»

insteekhoezen A4

Op De Meerwaarde worden MBO-opleidingen gegeven

»

multomapblaadjes (A4, gelinieerd) (leerjaar 1 en 2)

in diverse vakgebieden. De Meerwaarde werkt voor het aanbod van MBO-opleidingen samen met MBO Amersfoort.

Zorg & Welzijn:

De opleidingen die op De Meerwaarde worden gegeven, zijn

»

acht snelhechters A4

BBL-opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg). BBL is een

»

insteekhoezen A4

combinatie van leren en werken. Met BBL gaat de leerling één dag per week naar school en werkt hij/zij vier dagen per

Excursies

week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben tegen het einde van

doet de leerling op in het werk en de theorie en begeleiding

het schooljaar een projectweek. Tijdens deze week gaan de

krijgt hij/zij op De Meerwaarde.

leerlingen ook op excursie.

Meer informatie over het MBO op De Meerwaarde is beschikbaar via mbo.demeerwaarde.nl.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


In-, door- en uitstroomgegevens van de school

36

79

111

160

90

136 14

48

62

107 18

23

Instroom 2012-2013

Door- en uitstroom 2012-2013 Aantal

Leerjaar 3

Aantal

Basis

79

Groen

36

Kader

136

Zorg & Welzijn

90

Basis vakcollege

18

Economie

62

Kader vakcollege

48

Techniek

107

Schakelklas

14

GT

111

GT

160

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


ONDERWIJS 15,7% 4,4% 6,3% 314

6,9% 8,2%

22

28,3%

19,2% 11%

3

24

Uitslag examens juni 2012

Uitstroom 2011-2012 Aantal

Totaal aantal examenkandidaten

339

Teruggetrokken

3

Definitief afgewezen

22

Geslaagd

314

In 2012 bedroeg de totale uitstroom gediplomeerden van De Meerwaarde 314 leerlingen. Opvallend is dat vrijwel alle leerlingen naar het MBO uitstromen. Vervolgschool

Aantallen in procenten

MBO Amersfoort

28,3%

ROC A12

19,2%

ROC Rijn IJssel

11,0%

ROC Aventus

8,2%

AOC Groenhorst

6,9%

ROC Landstede

6,3%

ROC Midden Nederland Overige

4,4% 15,7%

Een complete tabel van uitstroomgegevens is beschikbaar op onze website.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


25

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


26

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


SCHOOLREGELS Regels in en rond de school Op De Meerwaarde ontkomen we niet aan duidelijke regels. Die regels zijn er om het verblijf in en rond de school voor iedereen aangenaam te maken. Op de website is het schoolreglement te vinden. In het schoolreglement staan o.a. het rookbeleid, de regels omtrent te laat komen en het kledingprotocol. Fraaie School

27

De Meerwaarde heeft een prachtige locatie met een mooi schoolgebouw en goede faciliteiten. Om iedereen een veilige leeromgeving te bieden, streeft de school ernaar om een ‘Fraaie School’ te zijn. De algemene gedragsregels die hierbij passen zijn: »

Accepteer elkaar zoals je bent.

»

Pest niet.

»

Gebruik geen agressie, geweld of seksuele intimidatie.

»

Respecteer de eigendommen van anderen.

Op de website van De Meerwaarde zijn de regels rond de Fraaie School verder uitgewerkt.

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


ORGANISATIE Bestuur en directie »

Voorzitter College van Bestuur

de heer C.W. Heek

»

Directeur Onderbouw en Praktijkonderwijs

de heer A. Hendriks

»

Directeur Bovenbouw

mevrouw M.H. Schipper

Teamleiders

28

»

Leerjaar 1 Basis

de heer F.P. Baan

»

Leerjaar 1 Kader

mevrouw T.R. Hoekstra

»

Leerjaar 1 Gemengd Theoretisch

de heer W.J. Wassink

»

Leerjaar 2 Basis

de heer H.J. Merkus

»

Leerjaar 2 Kader

mevrouw M.A.W. Bent

»

Leerjaar 2 Gemengd Theoretisch

mevrouw J. Leijenhorst

»

Bouw

de heer J.C. van Ravenswaaij

»

MEI/MOB

de heer J. van de Werfhorst

»

Leerjaar 3 Zorg & Welzijn

de heer H.H. van Woudenberg

»

Leerjaar 4 Zorg & Welzijn

mevrouw J. van der Graaf

»

Leerjaar 3/4 Groen

de heer M.J.T. Trouwborst

»

Leerjaar 3/4 Economie

de heer J. Groeneveld

»

Leerjaar 3 Gemengd Theoretisch

de heer J.C. Floor

»

Leerjaar 4 Gemengd Theoretisch

de heer A.A.J. Evers

»

Praktijkonderwijs

de heer G. Bouwheer

Stafleden »

Hoofd Personeelszaken

mevrouw W. Hooijer - ter Maaten

»

Hoofd Facilitaire dienst

de heer J. Marskamp

»

Hoofd ICT

de heer R.H. Bos

»

Controller

de heer J.M. Stam

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


29

Onderwijs Service Bureau »

Hoofd OSB

de heer L.I. van Genderen

Welzijn »

Zorgcoördinator

mevrouw J. van Bentum mevrouw T.E. Morren - de Groot

Leren »

Remediale Hulp en Onderwijskundige

mevrouw M. van ’t Land - van Holst

Loopbaan »

Decaan Onderbouw /Bovenbouw Economie, Zorg&Welzijn, GT

mevrouw F.W. van Holland

»

Decaan Vakcollege /Bovenbouw Groen, Techniek

de heer G. Koerhuis

Externen »

Orthopedagoog

mevrouw I. Scheer

»

School Maatschappelijk Werk

mevrouw M. Brandwijk - Kok

»

Psycholoog

de heer B. Boels

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


30

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


JAARKALENDER WEEK 36 maandag

2 september 2013

Ontvangst leerlingen | opening schooljaar | start introductie

dinsdag

3 september 2013

Start lessen | vervolg introductie

woensdag

4 september 2013

Start lessen volgens lesrooster

donderdag

5 september 2013

vrijdag

6 september 2013

Kijk op demeerwaarde.nl voor het introductieprogramma

WEEK 37 maandag

9 september 2013

dinsdag

10 september 2013

woensdag

11 september 2013

Schoolfotograaf

donderdag

12 september 2013

Schoolfotograaf

vrijdag

13 september 2013

WEEK 38 maandag

16 september 2013

dinsdag

17 september 2013

woensdag

18 september 2013

donderdag

19 september 2013

vrijdag

20 september 2013

Voorlichtingsavond PTA leerjaar 3

WEEK 39 maandag

23 september 2013

dinsdag

24 september 2013

woensdag

25 september 2013

donderdag

26 september 2013

vrijdag

27 september 2013

Schoolfotograaf (bezemgroep) Voorlichtingsavond examen leerjaar 4

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

31


WEEK 40 maandag

30 september 2013

dinsdag

1 oktober 2013

woensdag

2 oktober 2013

donderdag

3 oktober 2013

vrijdag

4 oktober 2013

Mentoravond leerjaar 1 (met workshops)

WEEK 41 32

maandag

7 oktober 2013

dinsdag

8 oktober 2013

woensdag

9 oktober 2013

donderdag

10 oktober 2013

vrijdag

11 oktober 2013

Studiemiddag personeel, leerlingen vrij vanaf 12.40 uur

WEEK 42 maandag

14 oktober 2013

dinsdag

15 oktober 2013

woensdag

16 oktober 2013

donderdag

17 oktober 2013

vrijdag

18 oktober 2013

WEEK 43 maandag

21 oktober 2013

Herfstvakantie

dinsdag

22 oktober 2013

Herfstvakantie

woensdag

23 oktober 2013

Herfstvakantie

donderdag

24 oktober 2013

Herfstvakantie

vrijdag

25 oktober 2013

Herfstvakantie

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


WEEK 44 maandag

28 oktober 2013

dinsdag

29 oktober 2013

woensdag

30 oktober 2013

donderdag

31 oktober 2013

vrijdag

1 november 2013

Mentoravond leerjaar 2 (studiekeuze en workshops)

WEEK 45 maandag

4 november 2013

dinsdag

5 november 2013

woensdag

6 november 2013

donderdag

7 november 2013

vrijdag

8 november 2013

33

Dankdag, leerlingen vrij

WEEK 46 maandag

11 november 2013

dinsdag

12 november 2013

woensdag

13 november 2013

donderdag

14 november 2013

vrijdag

15 november 2013

Cijferlijst leerjaar 1 en 2

WEEK 47 maandag

18 november 2013

dinsdag

19 november 2013

woensdag

20 november 2013

donderdag

21 november 2013

vrijdag

22 november 2013

Open Huis Cijferlijst leerjaar 3 en 4

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


WEEK 48 maandag

25 november 2013

dinsdag

26 november 2013

woensdag

27 november 2013

donderdag

28 november 2013

vrijdag

29 november 2013

Spreekavond leerjaar 1 en 2

WEEK 49 34

maandag

2 december 2013

dinsdag

3 december 2013

woensdag

4 december 2013

donderdag

5 december 2013

vrijdag

6 december 2013

WEEK 50 maandag

9 december 2013

dinsdag

10 december 2013

woensdag

11 december 2013

donderdag

12 december 2013

vrijdag

13 december 2013

WEEK 51 maandag

16 december 2013

dinsdag

17 december 2013

woensdag

18 december 2013

donderdag

19 december 2013

vrijdag

20 december 2013

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

Spreekavond leerjaar 3 en 4


WEEK 52 maandag

23 december 2013

Kerstvakantie

dinsdag

24 december 2013

Kerstvakantie

woensdag

25 december 2013

Kerstvakantie

donderdag

26 december 2013

Kerstvakantie

vrijdag

27 december 2013

Kerstvakantie

maandag

30 december 2013

Kerstvakantie

dinsdag

31 december 2013

Kerstvakantie

woensdag

1 januari 2014

Kerstvakantie

donderdag

2 januari 2014

Kerstvakantie

vrijdag

3 januari 2014

Kerstvakantie

WEEK 1 35

WEEK 2 maandag

6 januari 2014

dinsdag

7 januari 2014

woensdag

8 januari 2014

donderdag

9 januari 2014

vrijdag

10 januari 2014

WEEK 3 maandag

13 januari 2014

dinsdag

14 januari 2014

woensdag

15 januari 2014

donderdag

16 januari 2014

vrijdag

17 januari 2014

Studiemiddag personeel, leerlingen vrij vanaf 12.40 uur

Scholen- en beroepenmarkt op het JFC

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


WEEK 4 maandag

20 januari 2014

dinsdag

21 januari 2014

woensdag

22 januari 2014

donderdag

23 januari 2014

vrijdag

24 januari 2014

WEEK 5 36

maandag

27 januari 2014

dinsdag

28 januari 2014

woensdag

29 januari 2014

donderdag

30 januari 2014

vrijdag

31 januari 2014

zaterdag

1 februari 2014

Open middag

Open dag MBO De Meerwaarde (10.00 tot 14.00 uur)

WEEK 6 maandag

3 februari 2014

dinsdag

4 februari 2014

woensdag

5 februari 2014

donderdag

6 februari 2014

vrijdag

7 februari 2014

WEEK 7 maandag

10 februari 2014

dinsdag

11 februari 2014

woensdag

12 februari 2014

donderdag

13 februari 2014

vrijdag

14 februari 2014

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

Cijferlijst leerjaar 3 en 4


WEEK 8 maandag

17 februari 2014

Voorjaarsvakantie

dinsdag

18 februari 2014

Voorjaarsvakantie

woensdag

19 februari 2014

Voorjaarsvakantie

donderdag

20 februari 2014

Voorjaarsvakantie

vrijdag

21 februari 2014

Voorjaarsvakantie

WEEK 9 maandag

24 februari 2014

dinsdag

25 februari 2014

woensdag

26 februari 2014

donderdag

27 februari 2014

vrijdag

28 februari 2014

37

Spreekavond leerjaar 3 en 4 en cijferlijst leerjaar 1 en 2

WEEK 10 maandag

3 maart 2014

dinsdag

4 maart 2014

woensdag

5 maart 2014

donderdag

6 maart 2014

De Meerwaarde’s Got Talent

vrijdag

7 maart 2014

Spring- en dressuurwedstrijden

zaterdag

8 maart 2014

Spring- en dressuurwedstrijden

WEEK 11 maandag

10 maart 2014

dinsdag

11 maart 2014

woensdag

12 maart 2014

Biddag, leerlingen vrij

donderdag

13 maart 2014

Spreekavond leerjaar 1 en 2 | Start rekentoetsen VO leerjaar 4 (t/m 25-03-2014)

vrijdag

14 maart 2014

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


WEEK 12 maandag

17 maart 2014

dinsdag

18 maart 2014

woensdag

19 maart 2014

donderdag

20 maart 2014

vrijdag

21 maart 2014

Mogelijke start Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen - beeldende vakken

WEEK 13 38

maandag

24 maart 2014

dinsdag

25 maart 2014

woensdag

26 maart 2014

donderdag

27 maart 2014

vrijdag

28 maart 2014

WEEK 14 maandag

31 maart 2014

dinsdag

1 april 2014

woensdag

2 april 2014

donderdag

3 april 2014

vrijdag

4 april 2014

WEEK 15 maandag

7 april 2014

dinsdag

8 april 2014

woensdag

9 april 2014

donderdag

10 april 2014

vrijdag

11 april 2014

De Meerwaarde | Schoolgids 2012 - 2013

Mogelijke start Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen - alle sectoren


WEEK 16 maandag

14 april 2014

dinsdag

15 april 2014

woensdag

16 april 2014

donderdag

17 april 2014

Cijferlijst leerjaar 3 en 4 | Kandidatendag leerjaar 4

vrijdag

18 april 2014

Paas- en meivakantie

maandag

21 april 2014

Paas- en meivakantie

dinsdag

22 april 2014

Paas- en meivakantie

woensdag

23 april 2014

Paas- en meivakantie

donderdag

24 april 2014

Paas- en meivakantie

vrijdag

25 april 2014

Paas- en meivakantie

maandag

28 april 2014

Paas- en meivakantie

dinsdag

29 april 2014

Paas- en meivakantie

woensdag

30 april 2014

Paas- en meivakantie

donderdag

1 mei 2014

Paas- en meivakantie

vrijdag

2 mei 2014

Paas- en meivakantie

maandag

5 mei 2014

Paas- en meivakantie

dinsdag

6 mei 2014

Cijferlijst leerjaar 4 inleveren bij teamleider

woensdag

7 mei 2014

donderdag

8 mei 2014

vrijdag

9 mei 2014

WEEK 17 39

WEEK 18

WEEK 19

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


WEEK 20 maandag

12 mei 2014

dinsdag

13 mei 2014

woensdag

14 mei 2014

donderdag

15 mei 2014

vrijdag

16 mei 2014

Start 1e tijdvak Centraal Examen (schriftelijk en digitaal)

WEEK 21 40

maandag

19 mei 2014

dinsdag

20 mei 2014

woensdag

21 mei 2014

donderdag

22 mei 2014

vrijdag

23 mei 2014

Einde 1e tijdvak Centraal Examen

maandag

26 mei 2014

Herkansing rekentoetsen VO leerjaar 4 (t/m 06-06-2014)

dinsdag

27 mei 2014

woensdag

28 mei 2014

donderdag

29 mei 2014

Hemelvaartvakantie

vrijdag

30 mei 2014

Hemelvaartvakantie

maandag

2 juni 2014

Excursieweek leerjaar 3

dinsdag

3 juni 2014

woensdag

4 juni 2014

donderdag

5 juni 2014

vrijdag

6 juni 2014

WEEK 22

WEEK 23

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


WEEK 24 maandag

9 juni 2014

dinsdag

10 juni 2014

woensdag

11 juni 2014

donderdag

12 juni 2014

vrijdag

13 juni 2014

Start herkansing Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

maandag

16 juni 2014

Start 2e tijdvak Centraal Schriftelijk Examen

dinsdag

17 juni 2014

woensdag

18 juni 2014

donderdag

19 juni 2014

vrijdag

20 juni 2014

Pinkstervakantie Uitslag examens 1e tijdvak

WEEK 25

WEEK 26 maandag

23 juni 2014

dinsdag

24 juni 2014

woensdag

25 juni 2014

donderdag

26 juni 2014

vrijdag

27 juni 2014

Uitslag examens 2e tijdvak

WEEK 27 maandag

30 juni 2014

Diplomering sector Groen en Economie

dinsdag

1 juli 2014

Diplomering sector Zorg & Welzijn

woensdag

2 juli 2014

Diplomering sector Techniek

donderdag

3 juli 2014

Diplomering Gtplus en GTX

vrijdag

4 juli 2014

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

41


WEEK 28 maandag

7 juli 2014

dinsdag

8 juli 2014

woensdag

9 juli 2014

donderdag

10 juli 2014

vrijdag

11 juli 2014

Inleveren boeken leerjaar 1 t/m 3

WEEK 29 42

maandag

14 juli 2014

dinsdag

15 juli 2014

woensdag

16 juli 2014

donderdag

17 juli 2014

vrijdag

18 juli 2014

week 29: Cijferlijsten leerjaar 1 t/m 3

WEEK 30 maandag

21 juli 2014

Zomervakantie

dinsdag

22 juli 2014

Zomervakantie

woensdag

23 juli 2014

Zomervakantie

donderdag

24 juli 2014

Zomervakantie

vrijdag

25 juli 2014

Zomervakantie

De zomervakantie duurt tot en met 29 augustus 2014

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


62

De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014


De Meerwaarde | Schoolgids 2013 - 2014

Geloof in elk Talent!

Schoolgids 2013 - 2014 Rietberglaan 6 | Postbus 223, 3770 AE Barneveld | Telefoon 0342 404 777 demeerwaarde.nl | info@demeerwaarde.nl

Christelijk Onderwijs

demeerwaarde.nl

De weg naar: Werk • MBO • HBO

Schoolgids De Meerwaarde 2013-2014  

Heel veel informatie voor ouders en leerlingen van De Meerwaarde.

Schoolgids De Meerwaarde 2013-2014  

Heel veel informatie voor ouders en leerlingen van De Meerwaarde.

Advertisement