Page 73

Iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropskega socialnega sklada so financirani projekti: • Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (CVŽU Dolenjska), • Dvig ravni pismenosti, • Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM),

Iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve in Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav je financiran program Učenje slovenskega jezika za priseljence.

Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je v okviru programa Srednja Evropa sofinanciran projekt ET-struct.

• Splošno neformalno izobraževanje odraslih, • Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II., • Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizaciji za izobraževanje odraslih, • Modeli svetovanja za ranljive skupine.

financiranje programov in projektov Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, v okviru naslednjih razvojnih prioritet: 1. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« in prednostna usmeritev »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« ter 2. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostna usmeritev »Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«.

72

Grundtvig

Evropska unija iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje financira projekt »EU Treasure Hunt«.

Iz sredstev Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji je v okviru programa Zdravje sofinanciran projekt SRAP.

Iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje se sofinancira program javnih del Pomoč Romom pri socializaciji.

Iz sredstev programa IPA – Lokalna partnerstva za zaposlovanje – faza 3 se financira projekt Z znanjem do zaposlitve – partnerstvo za vseživljenjsko učenje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Mestna občina Novo mesto sofinancirata: - program Osnovna šola za odrasle, - študijske krožke, - Središče za samostojno učenje (EDUS), - Borzo znanja, - projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU), - krajše splošne neformalne programe izobraževanja odraslih za aktivno državljanstvo, odrasle s posebnimi potrebami, starejše odrasle in odrasle Rome.

73

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement