Page 1

Microbiologische Screening en Implantaten Implantologie Screening Test

orale Implantologie Implantaten dienen als vervanging van verloren gebitselementen

De vorm van de suprastructuur kan ook een rol spelen bij

en fungeren als pijlers voor kronen, bruggen en protheses.

plaqueaccumulatie. Daarnaast kan onvoldoende nazorg een

De behandeling met implantaten is voorspelbaar en heeft een

risicofactor zijn voor peri-implantaire infecties. Het aantal

vaste plaats ingenomen in de hedendaagse Tandheelkunde.

kwalitatief goede studies waarin de prevalentie van peri-

Maar er zijn er ook complicaties mogelijk. Eén van die

implantitis is onderzocht is beperkt. In deze studies werd peri-

complicaties is infectie van de peri-implantaire weefsels.

implantitis vastgesteld in 28-56% van de patiënten en bij 12%

Meestal beperkt deze infectie zich tot de mucosa (mucositis),

tot 43% van de implantaten 1. Peri-implantitis komt voor bij elk

maar er kan ook peri-implantair botverlies optreden. Als hier

implantaat systeem.

sprake van is dan wordt er gesproken van peri-implantitis. vergevorderd botverlies leidt tot verlies van het implantaat.

risicofactoren

Ontsteking van de peri-implantaire weefsels is meestal het

De Europese federatie voor Parodontologie heeft een rapport

gevolg van biofilm vorming maar is ook in verband gebracht

uitgebracht waarin mogelijke risicofactoren voor peri-implantaire

met overbelasting, overtollig cement en overgevoeligheid

infecties is geïnventariseerd. Er is vastgesteld dat risicofactoren

voor titanium. De kosten die gepaard gaan met het verlies van

voor peri-implantitis zijn:

implantaten en de daarbij behorende suprastructuren zijn zó

Roken

hoog dat alle mogelijkheden om dit te voorkomen, inclusief

Onvoldoende mondhygiëne

microbiologisch onderzoek, ingezet dienen te worden.

Een doorgemaakt of bestaande parodontitis

Over de rol van diabetes, stress, overmatig alcoholgebruik

Peri-implantaire infecties

en genetische aanleg zijn nog onvoldoende gegevens.

De bestaande literatuur laat zien dat mucositis voorkomt bij 80% van de implantaat patiënten 1. Deze infectie wordt veroorzaakt door een te hoog plaqueniveau en is het gevolg van een gebrek aan voldoende mondhygiëne door de patiënt.

LabOral Diagnostics ®


LabOral Diagnostics ®

Microbiologie van peri-implantaire infecties In de plak bij mucositis worden veelal de zelfde microflora aangetroffen als bij gingivitis.

 Implantaten dienen als

Bij peri-implantitis is de submucosale microflora eveneens vergelijkbaar als die bij

vervanging van verloren

parodontitis. In volledig edentate patiënten wordt bij peri-implantitis echter zelden

gebitselementen en fungeren

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) en Porphyromonas gingivalis (Pg)

als pijlers voor kronen,

aangetroffen

bruggen en protheses.

3,4.

Ook kunnen darmbacteriën (enterobacteriën), gisten en stafylokokken

worden gevonden.

Drie basis stappen in de orale implantologie

Vo o r zo r g

ImPL ANTE RE N

N A ZORG

Het plaatsen van implantaten staat niet op zichzelf, een goede voorzorg en regelmatige

 De behandeling met

nazorg zijn essentieel voor een goede prognose in de orale implantologie.

implantaten is voorspelbaar

Omdat parodontitis een belangrijke risicofactor is voor peri-implantitis, is het essentieel

en heeft een vaste plaats

om het parodontium ontstekingsvrij te maken voordat er implantaten worden geplaatst.

ingenomen in de hedendaagse

Een ideale parodontale situatie voor het implanteren is een maximale pocketdiepte van < 4 mm, een lage bloedingscore (< 10%) en een uitstekende mondhygiëne. Onderdeel van de voorzorg is een bacteriologisch onderzoek om vast te stellen of de subgingivale microflora Aa of Pg bevat en wat de verhoudingen zijn van de commensaal pathogenen.

De Implantologie Screening Test  Tandheelkunde. Maar er zijn

De test is gebaseerd op de real time polymerase kettingreactie (PCR) van de hoogste kwaliteit waarmee de belangrijkste paropathogenen kunnen worden gedetecteerd. Met deze

er ook complicaties mogelijk.

techniek worden pathogenen kwantitatief aangetoond. De specificiteit en sensitiviteit van

Eén van die complicaties is

deze test is uitgebreid onderzocht in klinische studies in parodontaal gezonde personen en

infectie van de peri-implantaire

in patiënten met parodontitis en vergeleken met de uitkomsten van de kweek techniek

weefsels. Meestal beperkt

5,6

Met de IST worden de belangrijkste pathogenen aangetoond 7:

deze infectie zich tot de

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

mucosa (mucositis), maar

Porphyromonas gingivalis

er kan ook peri-implantair

Prevotella intermedia

botverlies optreden.

Tannerella forsythia Parvimonas micra Fusobacterium nucleatum Treponema denticola

Spider web In de IST wordt het risicoprofiel van een individuele in beeld gebracht. Naast de

 Als hier sprake van is dan

microbiologische bevindingen worden ook het roken, de mondhygiëne en de parodontale

wordt er gesproken van peri-

conditie in een spiderweb weergegeven 8. Op deze manier wordt het risico profiel zowel

implantitis. Vergevorderd

voor de behandelaar als voor de patiënt zichbaar gemaakt.

botverlies leidt tot verlies van het implantaat.


3 VoorBEELDen van een UITSLAg ForMULIEr MET SPIDErWEB EN MICroBIoLogIE

Beschrijving onderdeel resultaten overzicht 01

Beschrijving onderdeel resultaten overzicht 02

�• Paro-pathogenen uda enitaqui cone pelecti dero qui

�• Paro-pathogenen uda enitaqui cone pelecti dero qui

quuntibus dolenis evel ipsam doloris pelendae.

quuntibus dolenis evel ipsam doloris pelendae.

Leeters, E (10-03-1955) Implantologie Screening Test

600008

Datum definitief

14-12-2010

Datum afname

10-12-2010

Uitslag test

Mondhygiëne 2

-

Aa

-

Pg Pi

1.3 x 10

6

++

Tf

2.1 x 101

+/-

Pm

5.4 x 10

5

+

Fn

4.9 x 10

5

+

Td

4.0 x 103

+/-

Paro

Pg

Hoog risico Verhoogd risico Laag risico

-

+/-

+

++

+++

Aa

Roken

Aa = Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Pg = Porphyromonas gingivalis, Pi = Prevotella intermedia, Tf = Tannerella forsythia, Pm = Parvimonas micra, Fn = Fusobacterium nucleatum, Td = Treponema denticola.

Microbiologisch advies

samengesteld door Prof. Dr. A.J. van WInkelhoff / Dr. E.G. Winkel

We vonden geen Aa en P. gingivalis in het materiaal van deze patiënt. Wel waren diverse commensaal pathogenen verhoogd in aantal. Naast spoelen met chloorhexidine kan locale applicatie van minocycline (MINOTEK, Schein) t.p.v. de 22 en 24 een bijdrage leveren aan infectiecontrole. Deze behandeling dient herhaald te worden na 14 dagen. Indien er desondanks toch progressie van botverlies plaatsvindt, dan is chirurgie wellicht noodzakelijk.

Beschrijving onderdeel resultaten overzicht 03 �• Paro-pathogenen uda enitaqui cone pelecti dero qui quuntibus dolenis evel ipsam doloris pelendae.

LabOral Diagnostics ®


LabOral Diagnostics ®

Toepassing Voorzorg: Met de IST test kan, in dentate patiënten, voor het implanteren de samenstelling van de subgingivale plaque worden onderzocht. Hierbij wordt de aanwezigheid en de aantallen van belangrijke paropathogene bacteriën vastgesteld. De microbiologische gegevens maken deel

Nederland Lichtschip 15 3991 CP Houten

uit van een totale pre-implantatie screening.

Nederland

Nazorg: ook bij de regelmatige nazorg speelt microbiologische informatie een belangrijke rol.

T +31 30 - 63 61 674

Er is vastgesteld dat microbiologische informatie, in combinatie met klinische parameters (m.n.

F +31 30 - 63 61 527

bloeding en pus na sonderen), de prognose op progressie van peri-implantitis verbetert 9. Peri-implantaire infecties: de informatie van de IST draagt bij de diagnose en de planning van

Italë

de behandeling van peri-implantaire infecties.

DENTAL TREY s.r.l. Via Partisani, 3

De IST draagt zo bij aan de voorbehandeling en nazorg van patiënten met implantaten. De IST bevat een vragenlijst omtrent de klinische situatie van de patiënt. Deze informatie dient om, in samenhang met de microbiologische informatie, een zo gericht mogelijk advies te geven.

Behandeling

47010 Fiumana Predappio (FC) Italia T +39 5 43 929111 F +39 5 43 940659

De resultaten van de IST kunnen aanleiding zijn voor verdere parodontale behandeling voor het implanteren.

Spanje DENTAID S.L.

Mogelijke adviezen kunnen zijn:

Ronda Can Fatjó, 10

1. opnieuw initieel parodontaal behandelen en verbeteren van de mondhygiëne

Parc Tecnològic del Vallès

2. chirurgie in geval van diepe restpockets, m.n. in de zijdelingse delen

08290 Cerdanyola

3. het lokaal of systemisch gebruik van antibiotica in combinatie met optie 1 of 2.

T +34 93 58 08 909 F +34 93 58 09 004

Referenties 1 Zitzmann N, Berglundh T. Definition and prevalence of peri-implant diseases. J Clin Periodontol 2008: 35: (suppl) 286-291. 2 LindheJ, Meyle J. Periimplant diseases: Consenus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2008: 35: (suppl) 282-286. 3 Danser MM, van Winkelhoff AJ, de Graaff J, Loos BG, van der Velden U. Short-term effect of full-mouth extraction on periodontal pathogens colonizing the oral mucous membranes. J Clin Periodontol. 1994:21:484-9. 4 Danser MM, van Winkelhoff AJ, van der Velden U. Periodontal bacteria colonizing oral mucous membranes in edentulous patients wearing dental implants. J Periodontol. 1997:68:209-16. 5 Boutaga K, van Winkelhoff AJ, Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul PH. Comparison of real-time PCR and culture for detection of Porphyromonas gingivalis in subgingival plaque samples. J Clin Microbiol. 2003:41:4950-4954. 6 Boutaga K, van Winkelhoff AJ, Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul PH. Periodontal pathogens: a quantitative comparison of anaerobic culture and real-time PCR. FEMS Immunol Med Microbiol. 2005:45:191-199. 7 Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. J Clin Periodontol. 1998;25:134-44. 8 Heitz-Mayfield LJA. Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. J Clin Periodontol 2008: 35 (suppl) 292-304. 9 Luterbacher S, Mayfield L, Brägger U, Lang NP. Diagnostic characteristics of clinical and microbiological tests for monitoring periodontal and peri-implant mucosal tissue conditions during supportive periodontal therapy (SPT). Clin Oral Implants Res. 2000;11:521-529.

factsheet IST  

factsheet IST

Advertisement