Page 1


Kliniek voor de parodontologie Amsterdam - www.kvpa.nl


Uw afspraak

Nieuwe kop

U heeft een afspraak gemaakt voor een

In de kliniek zijn tandartsparodontologen,

eerste onderzoek in de Kliniek voor

tandarts-implantologen, prothetisten,

Parodontologie Amsterdam. Deze folder

mondhygiĂŤnisten, preventieassistenten

geeft antwoord op vaak gestelde vragen die

en assistenten werkzaam.

misschien ook bij u leven.

De tandarts-parodontologen zijn erkend

Leest u de folder zorgvuldig door zodat u

door de Nederlandse Vereniging voor

op de hoogte bent van de werkwijze van de

Parodontologie en de tandartsimplantologen

kliniek en de geldende ‘afspraken’.

door de Nederlandse Vereniging voor Implantologie. Daarnaast wordt er

Het gebruik van mobiele telefoons en het

samengewerkt met orthodontisten.

meenemen van huisdieren is niet toegestaan in de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam.

De kliniek De Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA) heeft de volgende afdelingen: Parodontologie onderzoekt en behandelt vooral de tandvleesontstekingen gingivitis en parodontitis. Ook worden behandelingen uitgevoerd om het tandvlees te verfraaien. Implantologie brengt implantaten (kunstwortels) aan in de kaak. Op deze implantaten kunnen kronen, bruggen of prothesen worden vastgemaakt. Halitose onderzoekt en behandelt slechte adem.

Kliniek voor de parodontologie Amsterdam - www.kvpa.nl


De verwijsbrief De KvPA kan alleen patiënten onderzoeken

Wij verzoeken u om de bijgaande

en behandelen die zijn doorverwezen door

gezondheidsvragenlijst thuis in alle rust

hun tandarts. U kunt dus pas een afspraak

in te vullen en bij uw eerste bezoek mee

maken met de KvPA nadat uw tandarts u

te brengen.

een verwijsbrief heeft gegeven. Zonder verwijsbrief kunnen wij u niet inschrijven. Wij verzoeken u daarom dringend de verwijsbrief bij uw eerste bezoek aan de KvPA mee te nemen. Dit geldt niet voor het halitoseonderzoek.

Uw gezondheid Het is voor ons van groot belang om via de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst informatie te krijgen over uw eventuele ziekten, afwijkingen, leefgewoonten en medicijngebruik. Die kunnen namelijk (veel) invloed hebben op het ontstaan, het verloop en de ernst van aandoeningen in de mond en op de behandeling daarvan. Ook kunnen wij via de lijst zien welke maatregelen wij eventueel in het belang van uw gezondheid moeten treffen bij het onderzoek en de behandeling. In de KvPA worden gegevens van patiënten zorgvuldig afgeschermd. Daarbij wordt het zogenaamde ‘Privacy Reglement’ gehanteerd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit reglement kunt u op verzoek inzien.

Kliniek voor de parodontologie Amsterdam - www.kvpa.nl


Het onderzoek Uw eerste bezoek aan de KvPA start,

De KvPA heeft ervoor gekozen de

na de kennismaking, met het bespreken

declaraties altijd aan de patiënten

van de door u meegebrachte gezondheids-

te sturen. U dient deze declaraties

vragenlijst, verwijsbrief en overige

dus zelf tijdig te betalen en ze voor

informatie van uw tandarts. Daarna vindt

vergoeding door te sturen aan uw

een onderzoek plaats waarbij zonodig

ziektekostenverzekeraar.

mondfoto’s en röntgenfoto’s worden gemaakt.

Wij verzoeken u vriendelijk om

Vervolgens bespreken wij de resultaten van

declaraties tot € 150 direct af te

het onderzoek en de behandelings

rekenen. Daarvoor staat een

mogelijkheden met u. Daarbij kan ook

pin-automaat bij de receptie.

een kostenbegroting aan de orde komen. Rekent u er op dat uw eeste bezoek een

Behandeling met implantaten komt

uur kan duren.

alleen onder strikt omschreven voorwaarden voor vergoeding in aanmerking. De kosten voor het

De kosten

onderzoek en de behandeling van halitose worden niet of slechts

De KvPA declareert conform de Tarievenlijst

beperkt vergoed.

Tandartsen van de NMT. Deze lijst is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onderzoek en behandeling van halitose vallen daar echter niet onder. Op deze declaraties zijn de voorwaarden van de KvPA van toepassing. Op uw verzoek kunnen wij u die geven of u kunt ze vinden op onze website (www.kvpa.nl). Ziektekostenverzekeraars hanteren uiteenlopende vergoedingen die sterk afhankelijk zijn van het door u gekozen aanvullende pakket. Vergoeding geschiedt volgens het restitutie- of naturasysteem.

Kliniek voor de parodontologie Amsterdam - www.kvpa.nl


Afspraken maken De druk op de gezondheidszorg (waaronder parodontologie) is sterk toegenomen waardoor vaak lange wachttijden ontstaan. De KvPA benut alle mogelijkheden om de wachttijden tot een minimum te beperken. Zo zijn wij nu ook op enkele avonden geopend en worden afspraken zo efďŹ ciĂŤnt mogelijk gepland. Toch is er helaas nog sprake van wachttijden die kunnen oplopen tot vele maanden. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de beschikbare behandeltijd zo goed mogelijk te benutten. Zorgvuldig plannen en nakomen van afspraken is daarom essentieel. Wij doen daarvoor ons uiterste best en rekenen op uw medewerking. Afspraken worden vaak maanden vooruit gemaakt. Als u een afspraak afzegt, kan een nieuwe afspraak vaak pas maanden later worden gegeven. Dat is niet in het belang van uw behandeling. Bovendien vormt de afgezegde afspraak een onderdeel van een serie zorgvuldig geplande afspraken. Het maken van een nieuwe serie is een tijdrovende procedure voor onze baliemedewerkers. Als u uw afspraak kort tevoren afzegt, kan de gereserveerde tijd meestal niet meer worden opgevuld. Verzet uw afspraak alleen in uiterste noodzaak. Afspraken die later dan 48 uur tevoren zijn afgezegd of niet zijn nagekomen, brengen wij in rekening.

Kliniek voor de parodontologie Amsterdam - www.kvpa.nl


Weerdestein 117 - 1083 GH Amsterdam - Tel. 020 64 60 727 - Fax 020 64 64 445 - www.kvpa.nl

KvPA folder  

KvPA folder

KvPA folder  

KvPA folder