Page 1

ျမန္မာႏိုင္ငံAေနာက္ပိုင္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕AေျခAေနေတြကိုသတင္းမီဒီယာေတြေပၚမွာေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာလုပ္ႀကံဖန္တီးေဖာ္ျပထားတာေတြကို ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ္ေတာ္ကိုစိတ္Aေႏွာက္Aယွက္ျဖစ္ရပါတယ္။လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကျမန္မာႏိုင္ငံAေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္သိလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ.ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ တကယ့္ျဖစ္ရပ္နဲ႔ Aမွန္တရားကိုေတာ့ မသိၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးတာျမန္မာျပည္Aေနာက္ပိုင္းကရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ရဲ႕ တကယ့္Aေၾကာင္း Aရင္းေတြနဲ႔ Aမွန္တရားကို ရွင္းျပခ်င္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးဟာလဲ Aဲဒီ ေဒသရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တကယ့္Aေတြ႕AႀကံဳေတြAေပၚမွာ Aေျခခံထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(လြန္ခဲ့တဲ့ရွစ္လတုန္းက) Aဲဒီေနရာကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ _____________________________________________________________________________________________ ရခိုင္ - (Rakhaing ဟု Aသံထြက္သည္) Arakan ဟုလည္း ေခၚၾကခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ယU္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာ စကားနဲ႔ လူမ်ိဳးႏြယ္ဖဲြ႕တည္မႈရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဇာတိေျမတြင္သမိုင္းAစU္Aဆက္ေနထိုင္ေပါက္ပြားလာခဲ့ရာ ထိုေဒသရွိဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ - မ်ားမၾကာမီကပင္ ႏိုင္ငံကူးေျပာင္း၀င္လာၿပီး သူတို႔ကို Aရင္တုန္းက ဘဂၤါလီမူဆလင္ (သို႔) စစ္တေကာင္း မူဆလင္မ်ားဟု ေခၚသည္။ (သူတို႔၏ ဇာတိဇာစ္ျမစ္ကို ညႊန္ျပထားၿပီးသားျဖစ္သည္။) ရခိုင္ျပည္နယ္ - ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုၾကားရွိ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ စစ္ေတြျဖစ္သည္။ ယခင္က Akyab ဟု ေခၚသည္။ Aႀကီးဆံုးေသာ သမိုင္း၀င္ေရွးေဟာင္းAက်ဆံုးေနရာမွာ (ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕)ျဖစ္ၿပီး (၁၄၃၀ မွ ၁၇၈၄)ခုႏွစ္Aထိ ယခင္က ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိA ု ခ်ိန္က Aာရွတိုက္တြင္ Aခ်မ္း သာဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ - ၁၉၇၁ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံAသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မူလAစက ေရွးေခတ္က Aိႏိၵယလူမ်ိဳး ဟိႏၵဴ (သို႔) ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မင္းဆက္Aမ်ိဳးမ်ိဳး နန္းစိုက္စိုးစံခဲ့ေသာ ေဒသ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို႔ စစ္ႏိုင္၍ Aစၥလာမ္ဘာသာကိုသယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် ပိုင္Aိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္နယ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ Aေရွ႕ပါကစၥတန္Aျဖစ္ Aေနာက္ပါကစၥတန္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မိုင္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တဲြဆက္လ်က္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ၁၉၇၁ တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္Aမည္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ _______________________________________________________________________________________________

Aမွန္တရား၏ ဇာစ္ျမစ္ တကယ္ ေ တာ့ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ ရခိ ု င ္ လ ူ မ ်ိ ဳ းေတြ ရ ဲ ႕ ႐ိ ု း ရာယU္ ေ က်းမႈ က ်နစြ ာ ရာစု ႏ ွ စ ္ ေ ပါင္ း မ်ားစြ ာ ေနထိ ု င ္ လ ာခဲ ့ ၾ ကတဲ ့ ေမြးရပ္ဇာတိျပည္နယ္ႀကီးကို ရက္စက္လွတဲ့ AစီAစU္ေတြခ်ၿပီး တျခားလူမ်ိဳးနဲ႔ ဘာသာတရားမမွ်တမႈ ရပ္တည္ရန္ ခြင့္ျပဳမႈ မရွိဘဲ Aစၥလမ္ျပည္နယ္Aျဖစ္ Aတင္းAဓမၼ သိမ္းယူထူေထာင္လိုက္ျခင္းပါပဲ။ ဤAျဖစ္မ်ိဳးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ႔ ျမန္မာျပည္နယ္ျခားမွာရွိတဲ့ ေမာင္းေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာတျခားနယ္ေျမႏိုင္ငံေဒသေတြကိုဘယ္ေတာ့မွကူးသြားၿပီးနယ္ခ်ဲ႕ေလ့မရွိခဲ့ပါ။ ရခိုင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေရွးက်လွတဲ့ေမြးရပ္ဇာတိေျမမွာသာAစU္Aဆက္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ကပင္ဘဂၤါလီတို႔ရဲ႕Aစုလိုက္Aၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းနဲ႔Aတင္း Aဓမၼမီးရႈိ.ျခင္းေတြကို ရြာေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရဘူးပါတယ္။

1


ရခိ ု င ္ တ ိ ု ႔ ဟ ာ မူ ဆ လင္ ဘ ဂၤ ါ လီ တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာနဲ ႔ ယ U္ ေ က်းမႈ A ေပၚ မငဲ ့ က ြ က ္ ဘ ဲ ဗု ဒ ၶ ဘ ု ရ ားမ်ား ဘု န ္ း ႀကီ း ေက်ာင္ း မ်ားနဲ ႔ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာေရးဆိ ု င ္ ရ ာ ေနရာမ်ားကိ ု ဖ်က္ ဆ ီ း ဦးမွ ာ ကိ ု ခါးသည္ း လွ တ ဲ ့ ယခင္ A ေတြ ႕ A ႀကံ ဳ Aရ သိ ေ နခဲ ့ ပ ါတယ္ ။ Aခု ေ တာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ျပန္ေလၿပီေရာ။

AလားတူAျဖစ္ေတြက ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မွာ(လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစA ္ နည္းငယ္တုန္းက)ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားAပါA၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူေပါင္း

၅၀၀၀

ခန္.ကိုု လဲြမွားေသာ Aယူနဲ႔သတ္ျဖတ္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနတဲ့ မူဆလင္တို႔က ေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ ဦ းေရနည္ း သြ ာ းၿပီ း ေတာ့ ၊ ထိ ု င ္ း ႏိ ု င ္ င ံ ေ တာင္ ပ ိ ု င ္ း ကိ ု လြ တ ္ လ ပ္ ေ သာ Aစၥ လ ာမ္ ျ ပည္ န ယ္ Aျဖစ္ ေျပာင္ း ပစ္ ဖ ိ ု ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဖိ လ စ္ ပ ိ ု င ္ ႏ ိ ု င ္ င ံ ေ တာင္ ပ ိ ု င ္ း မွ ာ လည္ း ခရစ္ ယ ာန္ ဘ ာသာ၀င္ ဖိ လ စ္ ပ ိ ု င ္ ျ ပည္ သ ူ တ ိ ု ႔ က ိ ု AစU္ မ ျပတ္ ျ ပန္ ေ ပးဆဲြျခင္ း ၊ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းေတြ ဆက္လုပ္ၿပီး သီးျခားAစၥလာမ္ သီးသန္႔ႏိုင္ငံျဖစ္လာေAာင္ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ Aင္ ဒ ိ ု န ီ း ရွ ာ းႏိ ု င ္ င ံ က မူ ဆ လင္ မ ရွ ိ ေ သာ Aပိ ု င ္ း ေတြ မ ွ ာ လဲ ခရစ္ ယ ာန္ ဘ ု ရ ားေက်ာင္ း ေတြ က ိ ု မီ း ႐ိ ႈ ႕ ဖ ်က္ ဆ ီ း ခဲ ့ ၿ ပီ း ၊ ခရစ္ ယ ာန္ ဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသူကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ဖို႔လမ္းေလွ်ာက္လာရာမွာ ေခါင္းေတြျဖတ္ၿပီး သတ္ခဲ့ၾကတယ္။ မၾကာေသးခင္က မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာသာေရးစစ္ပဲြလုပ္ရန္ ပါ၀င္ေပးဆပ္ၾကဖို႔ Aင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳးမ်ားကို ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ လြ န ္ ခ ဲ ့ တ ဲ ့ ႏွ စ ္ ေ ပါင္ း ၅၀ ေလာက္ က ဘဂၤ လ ားေဒ့ ရ ွ ္ ႏ ိ ု င ္ င ံ ထ ဲ မ ွ ာ ဟိ ႏ ၵ ဴ ဘာသာ၀င္ ၂၈% ရွ ိ ခ ဲ ့ ပ ါတယ္ ။ ဟိ ႏ ၵ ဴ လူ ထ ု က ိ ု Aတင္းေမာင္းထုတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ဟိႏၵဴဦးေရဟာ ၉% ေတာင္မရွိေတာ့ဘဲနည္းလာပါေတာ့တယ္။ ဗုဒၶဘာသာဦးေရAနည္းစုကို ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေAာင္မူဆလင္မ်ားကဆက္ဆံၾကပါတယ္။ ဗုဒၶေစတီေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ Aိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးၾကပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြ၊ တရားထိုင္တဲ့ဂူေတြနဲ႔ ဖ်က္ဆီးခံရတဲA ့ ရာေတြဟာ ဗုဒၶေခတ္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းကျဖစ္ၿပီး ယခုေတာ့ လံုး၀ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရပါၿပီ။

သမိုင္းေၾကာင္းရာဇ၀င္ ရခိုင္ေဒသမွာလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၂၀၀၀ေက်ာ္Aေစာပိုင္းေAဒီရာစုႏွစ္မ်ားကပင္ထီးနန္း၊ဘုရင္မ်ားနဲ႔သမိုင္းေကာင္းAစU္Aလာမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယAႀကီးဆံုးၿမိဳ႕နဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရတာကေတာ့ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးစစ္စစ္တို႔ရဲ႕ သက္ေသျပဳရာ ရခိုင္စိတ္ဓာတ္ရွိရာ Aခ်က္Aျခာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Aဂၤလိပ္တို႔Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ေခတ္ကိုေတာ့ဖယ္လိုက္ပါေတာ့။Aဂၤလိပ္တို႔ဘာမွမသိရွာဘဲAခုျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာေတြကိုကူညီဖန္တီးေပးသလို ျဖစ္ခဲ့တယ္။

Aဂၤ လ ိ ပ ္ တ ိ ု ႔ ဟ ာ ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ ၊ မေလးရွ ာ းႏိ ု င ္ င ံ ၊ စကၤ ာ ပူ ႏ ိ ု င ္ င ံ ႏ ွ င ့ ္ Aျခားႏိ ု င ္ င ံ ေ တြ က ိ ု ၀င္ ေ ရာက္ စ U္ က စိ ု က ္ ပ ်ိ ဳ းေရးႏွ င ့ ္ စီးပြားလုပ္ငန္းေတြမွာကူလုပ္တဲ႕လူေတြAျဖစ္ ခိုင္းဖို႕ တရုတ္ေတြ၊ ကုလားေတြကို ေခၚသြင္းခဲ႕ၾကတယ္။ Aဂၤလိပ္ ေတြဟာ ဘဂၤလားက မူဆလင္ကုလားေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကို ေခၚသြင္းတာမ်ားတယ္။ ဘာေၾကာင္႕လဲဆိုေတာ႕ ဘဂၤလား(ဘဂၤေဒ႕ရွ္)ကနီးလည္းနီးေတာ႕Aဆင္ေျပတယ္။ AဲဒA ီ လုပ္ကူသူ ဘဂၤါလိီ မန္ေနဂ်ာမ်ားက ဌာေနခံ ရခိုင္လုပ္သားေတြကို ငွားရမယ့္Aစား ေထာင္ေပါင္းးမ်ားစြာေသာ မူဆလင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို လာျပီးAလုပ္လုပ္ဖို႕ေခၚယူခဲ႕ၾကတယ္။

2


Aဲ ဒ ီ A ခ်ိ န ္ တ ု န ္ း က (၁၈၀၀ ခု ႏ ွ စ ္ ေ ႏွ ာ င္ း ပိ ု င ္ း ) ဘဂၤ လ ားမွ ာ ဒီ ဘ ဂၤ ါ လီ ေ တြ ေတာ္ ေ တာ္ မ ်ားမ်ားဟာ Aာေရးဘီ း ယားရဲ ႕ ဝါဟာဗစ္AေတြးAေခၚမ်ားကိA ု ေျခခံတဲ႕ Aစၥလာမ္မစ္္ဖာရာဒိုင္းလုပ္ရွားမႈရဲ႕ Aရွိန္Aဟုန္ေAာက္မွာလြမ္းမိုးျခင္းခံေနရတယ္။ ဒီ A ာေရးဘီ း ယားရဲ ႕ ဝါဟာဗစ္ Aေတြ း Aေခၚနဲ ႕ ေဆာ္ ဒ ီ မ်ိ ဳ းႏြ ယ ္ စ ု ေ တြ က သူ တ ု ိ ႕ က ိ ု သ ူ တ ိ ု ႕ Aာေရးဘီ း ယားဆိ ု တ ဲ ့ နာမည္ေပးထားတာျဖစ္တယ္၊ Aေသးစိတ္Aေနနဲ႔ဘဂၤါလီေတြကိုညႊန္ၾကားထားတာကလည္း “ေရAရင္းAျမစ္ေတြ႕လွ်င္သူတို႔ရဲ႕ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ တစ္မ်ိဳးခ်ည္းသာေနရမယ့္ရြာေတြကိုတည္ၾကဖို႔ျဖစ္တယ္”။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္းသူတို႔ဘဂၤါလီေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာေရျပင္ကိုႏိုင္နင္းလာၿပီးဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကိုျငင္းပယ္လာေတာ့တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္က သူတို႔တေတြAင္Aားေတာင့္တင္းၿပီးAဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟုယူဆတဲ့Aခါ ဘာသာေရးစစ္ဆင္ႏြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၁၀ ၀န္းက်င္ေလာက္က Aလုပ္ကူ မူဆလင္မန္ေနဂ်ာ ၁၅ ေယာက္ဟာ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းသို႔ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီတဲ့ ဘဂၤါလီAလုပ္သမားမ်ားကို ေခၚသြင္းခဲ့ၾကတယ္။ Aစပိုင္းမွာ ႀကီးမားတဲ့ လူဦးေရတိုးပြားမႈ စတင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ မူဆလင္ဘဂၤါလီကုလားမ်ားရဲ႕ လူဦးေရ Aလ်င္Aျမန္တိုးပြားေနမႈကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့တယ္။ စံုစမ္းခ်က္ေတြAရ Aၾကမ္းဖ်င္းAားျဖင့္ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၃၀၀၀၀ ေလာက္ရွိရာမွ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရ ၂၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္Aထိ တိုးပြားလာခဲ့တယ္။ Aဲဒီ ေကာ္မရွင္က ေကာက္ခ်က္ခ်ပံုမ်ားAရ Aားမေလ်ာ့စတမ္း ဆက္တိုက္ နယ္ျခားေနရာမွာ လုပ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီမူဆလင္လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္းက ရပ္မပစ္လွ်င္ (သိ)ု႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိလွ်င္ မၾကာမီAခ်ိန္Aတြင္း Aဓိက႐ုန္းAႀကီးAက်ယ္ျဖစ္လိမ့္မည္လို. ျဖစ္တယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ. တြက္ဆခ်က္ကလည္း မွန္ေနခဲ့တယ္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေန႔မ်ား ၁၉၄၂Aေစာပိုင္းမွာဂ်ပန္ေတြဟာရခိုင္ဘက္သို႔ေျခဦးလွည့္လာတဲA ့ ခါ Aဂၤလိပ္တို႔က“ဘဂၤါလီဗီဖို႔စ္”လို႔ေခၚတဲ့ မူဆလင္တပ္သားAဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့လက္နက္ေတြလည္း သူတို႔ကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့တယ္။ Aဂၤလိပ္ေတြက ဒီဘဂၤါလီေတြကို ရခိုင္ေတြထက္ တိုက္ေရးခိုက္ေရးမွာ လက္ရဲဇက္ရဲတဲ့ သူေတြAျဖစ္ ျမင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့Aဂၤလိပ္ေတြ႐ုတ္တရက္ဆုတ္ခြာရတဲA ့ ခ်ိန္မွာေတာ့ဘဂၤါလီေတြဟာသူတို႔ကိုေပးထားတဲ့လက္နက္ေတြကိုAလ်င္Aျမန္သံုးပစ္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဘယ္မွာသံုးပစ္ၾကလဲဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ပန္ေတြကို တိုက္ခိုက္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာေတြကို သတ္ပစ္ဖA ို႔ တြက္ သံုးခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္းေတာ ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာရြာေတြ၊ ဘုရားေစတီေက်ာင္းကန္ေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို မီး႐ိႈ႕ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာေပါင္း ၃၀၀၀၀ ေလာက္ဟာ ဒီတကယ့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမွာ Aသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြကေန လူမ်ိဳးျပဳတ္သကဲ့သို႔ စြန္႔ခြာခဲ့ရတယ္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာေတာ့ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာေဒသတစ္ေနရာလံုးဟာ ဂ်ပန္ေတြ၊ Aဂၤလိပ္ေတြ က်န္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ေတြႏဲ႔ ျပည့္စံုၿပီးAင္Aားေတာင့္တင္းေနတဲ့ဘဂၤါလီမူဆလင္ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲေရာက္ရွိလို႔ေနခဲ့တယ္။သူတို႔ေတြဟာ နယ္ျခားေဒသကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီဆိုေတာ့ မူဆလင္ေတြရဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာႀကီးမားစြာတိုးတက္လာခဲ့တယ္။

3


ဒီေနရာေတြကေတာ့ ဟိုးAရင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက လံုး၀ နီးပါး ဗုဒၶဘာသာခ်ည္းဘဲ ေနလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ႐ုတ္တရက္ Aေတာ္တိုေတာင္းတဲA ့ ခ်ိန္ေလးAတြင္းမွာပဲဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားေတာ္ေတာ္ႀကီးကင္းစင္သြားၿပီးလံုး၀နီးပါးမူဆလင္ေတြသာရွိခဲ့ပါေတာ့ တယ္။ ၿပီးေတာ့ နယ္ေျမခ်ဲ႕ဖို႔ စီမံကိန္းေတြခ်ၿပီး Aဲဒီနယ္ေျမေတြကို လံုး၀ မူဆလင္ခ်ည္းသာျဖစ္ေAာင္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တုန္းက Aဂၤလိပ္Aရာရွိတစ္ဦးရဲ႕ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈတစ္ရပ္ထဲမွာ…“ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ Aနီးတ၀ိုက္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ရြာေတြမွာရွိတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ ရက္စက္စြာ Aတံုးလိုက္Aတစ္လိုက္

ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံၾကရတဲ့Aေၾကာင္းေတြကို

ကၽြ န ္ ေ တာ့ ္ က ိ ု ေ ျပာျပၾကပါတယ္ ။ ေျမာက္ ဦ းရဲ ႕ A ေနာက္ ဖ က္ က မ္ း မွ ာ ရွ ိ တ ဲ ့ ရြ ာ Aမ်ားစု က ိ ု လည္ း ဘဂၤ ါ လီ မ ူ ဆ လင္ တ ပ္ က ဖ်က္ ဆ ီ း ၾကတာေတြ လ ည္ း ပါပါတယ္ ။ “တကယ္ ေ တာ့ ရန္ သ ူ ႕ ဂ ်ပန္ တ ပ္ ဟ ာ ဒီ ရ ြ ာ ေတြ န ားကိ ု တစ္ ခ ါမွ ် ေရာက္ မ လာခဲ ့ ပ ါဘူ း ” ရာေပါင္ း မ်ားစြ ာ ေသာ ရခိ ု င ္ ရ ြ ာ သားေတြ ဟ ာ ေတာင္ က ု န ္ း ေတာင္ တ န္ း ေတြ ေ ပၚမွ ာ ပု န ္ း ေAာင္ း ေနခဲ ့ ၾ ကရတယ္ လ ိ ု ႔ ဆ ိ ု ပ ါတယ္ ။ ဘိုးဘြားစU္ဆက္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ေမြးရပ္ေျမကေန ေျပးခဲ့ၾကရတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ Aဲဒီက မူဆလင္ေတြကို ႏိုင္ေAာင္ ျပန္မတိုက္ထုတ္ႏိုင္ရန္ေတာ့ သူတို႔ဘ၀ဟာ ကယ္တင္ႏိုင္မဲ့လမ္း မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး” လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ ေ တြ က ိ ု ေမာင္ း ထု တ ္ ၿ ပီ း တဲ ့ ေ နာက္ မ ွ ာ ေတာ့ ရဲ ေ ဘာ္ သ ံ ု း က်ိ ပ ္ တ ြ င ္ Aဖဲ ြ ႕ ၀ င္ ရ ဲ ေ ဘာ္ တ စ္ ဦ းျဖစ္ ေ သာ ဗိ ု လ ္ ရ န္ ေ Aာင္ ဟာ စစ္ေတြေဒသမွာျဖစ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ဆူပူေသာင္းက်န္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို တားဆီးဖို႔ Aတြက္ ရခိုင္ေဒသကို လႊ တ ္ ျ ခင္ း ခံ ရ တယ္ ။ သူ ဟ ာ သူ ႕ ရ ဲ ႕ ရဲ ေ ဘာ္ ေ ကာင္ း ႏွ စ ္ ေ ယာက္ ျ ဖစ္ တ ဲ ့ ဗိ ု လ ္ ရ န္ ေ နာင္ န ဲ ႔ ဗိ ု လ ္ မ ်ိ ဳ းညြ န ္ ႔ တ ိ ု ႔ က ိ ု ေမာင္ း ေတာကိ ု မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူေဆြးေႏြးဖို႔ လႊတ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးစကားေျပာမယ့A ္ စား ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို သတ္ပစ္ခဲ့ပါ တယ္။

သူတို႔ေတြဟာဒီနယ္ေျမေတြကိုသူတို႔ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမAျဖစ္လိုခ်င္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့“ဒါ႐ူAစၥလမ္”လို႔ေခၚတဲ့ Aျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေပါင္ း စည္ း သြ ာ းမယ့ ္ A စၥ လ မ္ ႏ ိ ု င ္ င ံ က ိ ု တ ည္ ေ ထာင္ ခ ်င္ ခ ဲ ့ တ ယ္ ။ မူ ဆ လင္ ေ တြ ဟ ာေနရာAႏွ ံ ႔ ရ ွ ိ A ျခားမူ ဆ လင္ မ ဟု တ ္ သ ူ မ ်ားကိ ု Aျပတ္ရွင္းခဲ့တာနဲA ႔ မွ် တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လံုး၀ Aစၥလမ္ကမၻာတစ္ခုျဖစ္ေAာင္ ဖန္တီး လာခဲ့တယ္။ Aခု A ခ်ိ န ္ မ ွ ာ ေတာ့ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ ေ တြ ဟ ာ ဘာAျဖစ္ A ပ်က္ ေ တြ ျ ဖစ္ ခ ဲ ့ သ လဲ ဆ ိ ု တ ာကိ ု တကယ္ သ ိ ျ မင္ လ ာရပါၿပီ ။ Aကယ္ ၍ ဒီAျဖစ္Aပ်က္ေတြ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ Aသက္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ယU္ေက်းမႈAေမြAႏွစ္ေတြ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ သမိုင္းဟာ လံုး၀ ေပ်ာက္ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မယ္ ဆိုတာကို ျမင္လာခဲ့တယ္။

ကိုရမ္က်မ္းက မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားရဲ႕ ေျမေတြယူျခင္းကို တရားတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ကိုရမ္ ၃၃း၂၇ “And, He made you heirs to their land and their dwellings and their property, and (to) a land which you have not yet trodden, and Allah has power over all things.” ကိုရမ္ ၂၁း၄၄ “Do they see Us advancing, gradually reducing the land (in their control), curtailing (reducing) its borders on all sides? It is they who will be overcome.” ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးဆံုးသြားတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ Aဂၤလိပ္ေတြဟာ ျပန္၀င္လာၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မူဆလင္ေတြဟာ သူတို႔ေမာင္းထုတ္လိုက္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကို ျပန္လာၿပီး ေမြးရပ္ရြာေတြမွာ ျပန္ေနဖို႔ကို လက္မခံခဲ့ဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ Aခုခ်ိန္မွာ သူတို႔မွာ “ရွာရီးယားUပေဒ”နဲ႔ Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္မူဆလင္ခ်ည္း သီးသန္႔ နယ္ေျမရွိေနၿပီလို႔ ယံုၾကည္ေနၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြဟာ မူဆလင္မဟုတ္တဲ့ Aဂၤလိပ္ေတြ သို႔မဟုတ္ ဗမာေတြAုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို လက္မခံခဲ့ဘူး။ ဒီလို လက္ခံမယ့္Aစား ေနာင္မၾကာမီ Aစၥလာမ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေတာ့မယ့္ ပါကစၥတန္ထဲကို ပူးေပါင္း၀င္ေရာက္ဖို႔ စီစU္ခဲ့တယ္။ Aဂၤလိပ္ေတြက ဗမာေတြကို လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ ျပင္ဆင္လာတဲ့Aခါမွာေတာ့ “ဂ်ာမီAာတူလ္Aယ္လီမာAီAစၥလာမ္ပါတီ”လို႔ Aမည္ရတဲ့ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aဖဲြ႕ဟာ မၾကာမီျဖစ္ေပၚေတာ့မယ့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး

4


သူ ပ ု န ္ တ ပ္ ဖ ဲ ြ ႕ တ စ္ ခ ု ကိ ု ဖဲ ြ ႕ စ ည္ း ခဲ ့ တ ယ္ ။ Aဲ ဒ ီ သ ူ ပ ု န ္ တ ပ္ ဖ ဲ ြ ႕ က ိ ု ဖဲ ြ ႕ စ ည္ း ရတဲ ့ A ေၾကာင္ း ကေတာ့ ရခိ ု င ္ ျ ပည္ န ယ္ က ု ိ သိ မ ္ း ယူ ၿ ပီ း ပါကစၥတန္Aေရွ႕ပိုင္း (ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္)နဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ျဖစ္တယ္။ ၁၉၄၆ မွာေတာ့ သူတို႔ေတြဟာ “မူဆလင္မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးAဖဲြ႕Aစည္း” (Aမ္Aယ္လ္Aို)ကို ဖဲြ႕စည္းၿပီး သူတို႔ရဲ႕ စစ္ပဲြကို စတင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၄၈ မွာ သူတို႔ေတြဟာ ပါတီရဲ႕ နာမည္ကို မူဂ်ာဟစ္ပါတီလို႔ေျပာင္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ “မူဂ်ာဟစ္သူပုန္”Aဖဲြ႕Aျဖစ္ သိလာရတယ္။ မူဂ်ာေဟဒင္ဆိုတာကေတာ့ Aစၥလမ္ဘာသာေရးစစ္ပဲြကို ဆင္ႏႊဲမဲ့ မူဆလင္တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားလို႔ Aဓိပၸါယ္ရ တယ္။) ဂ်ီဟတ္ = Aစၥလမ္ဘာသာ၏ ဘာသာေရးစစ္ ၁၉၄၇ ခု ႏ ွ စ ္ ၊ ၾသဂု တ ္ လ မွ ာ ရခိ ု င ္ ျ ပည္ န ယ္ ၏ မင္ း ႀကီ း ကသူ ႕ ရ ဲ ႕ လ က္ ေ Aာက္ ၀ န္ ထ မ္ း တစ္ ေ ယာက္ မူ ဆ လင္ မ ်ားရဲ ႕ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္မႈကို ခံရတဲ့Aခါသတင္းမွတ္တမ္းတစ္ပုဒ္ကိုေရးခဲ့တယ္။Aဆိုပါသတင္းမွတ္တမ္းမွာ သူေရးထားတာကေတာ့ “လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တဲ့ လူေတြဟာ မူဆလင္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ခိုင္းေစထားတာ”လို႔ သံသယ ရွိခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ Aဲဒီလူေတြမွာ ျပင္းထန္တဲ့ မူဆလင္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဒီနယ္ေျမတစ္ခုလံုးကို ႏွိပ္ပစ္မယ္၊ Aႏိုင္ယူမယ္ဆို တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြရွိေနခဲ့တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ဗမာAစိုးရရဲ႕ UပေဒAရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္းေတာ ေဒသမွာရွိတဲ့ မူဆလင္ထုက တိုက္႐ိုက္ရန္စပ်ိဳး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္Aသြင္ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဒီလိုAစိုးရAေပၚ Aလြန္ Aေကာက္Aႀကံမ်ားၿပီး Uပေဒ မေလးစားမႈေတြကို ဗမာAစိုးရက ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ Aေရးတယူ မတု န ္ ႔ ျ ပန္ ၊ မဆက္ ဆ ံ ဘူ း ဆိ ု ရ င္ ဒီ ေ ျပာင္ း ေရႊ ႕ လ ာတဲ ့ မူ ဆ လင္ A ဖဲ ြ ႕ A စည္ း ထု ႀ ကီ း က ဒီ ေ ဒသကိ ု ျဖစ္ ခ ါစ ပါကစၥတန္နဲ႔ေပါင္းစည္းဖို႔ ႀကိဳးစားရလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့Aခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔မွာလြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့Aခါ ဒီမူဆလင္ေတြ Aတြ က ္ မ ဟု တ ္ ျ ပန္ ပ ါဘူ း ေလ။ ဒီ ေ တာ့ သ ူ တ ိ ု ႔ မ ွ ာ Aစီ A စU္ ေ တြ ရ ွ ိ ခ ဲ ့ ၿ ပီ း သားျဖစ္ ပ ါတယ္ ။ ၁၉၄၈ခု ႏ ွ စ ္ ၊ ဇန္ န ၀ါရီ လ (၉)ရက္ ေ န႔ မ ွ ာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံAစိုးရAသစ္ထံ မူဂ်ာဟစ္ပါတီကစာတစ္ေစာင္ပို႔ပါတယ္။Aဲဒီစာမွာေတာင္းဆိုထားတဲ့ စာရင္းထဲမွာပါတာေတြကေတာ့-(၁)ကုလားတန္ျမစ္နဲ႔နတ္ျမစ္ၾကားမွာရွိတဲ့နယ္ေျမEရိယာေတြကိုျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕မူဆလင္Aမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ေျမဌာေနAျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရ မည္။(Aဲဒီေဒသမွာသူတို႔ေတြကလြန္ခဲ့ေသာ၆ႏွစ္ကပင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားAျမစ္ျပတ္ကင္းမဲ့ေAာင္ရွင္းလင္းထားၿပီးဟုဆိုတယ္) (၂)မူဂ်ာဟစ္ပါတီကိုဗမာAစိုးရAသစ္မွာတရား၀င္Aဆင့A ္ တန္း၀င္ေရးAတြက္ ဗမာ့Aစိုးရသစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး AဖဲြA ႕ စည္းတစ္ရပ္Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳေပးရမည္။ (၃) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး Aက်U္းခ်ခံထားရေသာ မူဂ်ာေဟဒင္တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့သူမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရမည္။”တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာႏုိင္ငံဗဟိုAစိုးရသစ္မွာလဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံရျခင္းAတြက္မနည္းAဖတ္ဆယ္ေနရတဲ့Aခ်ိန္မွာ Aဲဒီရာဇသံျပင္းျပင္းေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေျမာက္ဖက္ ရခိုင္ျပည္နယ္က မူဆလင္ေတြကခ်က္ျခင္း Aျမန္ပဲ ဗမာႏိုင္ငံကို ဂ်ီဟတ္လိုေခၚတဲ. ဘာသာေရးစစ္ေၾကျငာလိုက္ပါေတာ့တယ္။ မူ ဂ ်ာေဟဒင္ ေ တြ မ ွ ာ Aတြ င ္ း စိ တ ္ ယ ု တ ္ က န္ း လွ တ ဲ ့ စ ီ မ ံ က ိ န ္ း တစ္ ခ ု ထ ြ က ္ ေ ပၚလာၿပီ း ေမာင္ း ေတာၿမိ ဳ ႕ န ယ္ ေ ျမာက္ ပ ိ ု င ္ း မွ ာ ရွ ိ တ ဲ ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေက်းရြာမ်ားAားလံုးကိုဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။(၄င္းၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာလြန္ခဲ့ေသာ၆ႏွစ္ကပင္ဖ်က္ဆီးသုတ္သင္ၿပီး ျဖစ္တယ္။) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (Aာဇာနည္ေန႔)မွာ ငျပဳေခ်ာင္းႏွင့္ Aနီးတ၀ိုက္မွာရွိတဲ့ ရြာေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက တယ္။ ၿပီးေတာ့ နည္းလမ္းAသစ္Aေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ျပန္ေပးဆဲြခဲၾကတယ္။ သူတို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ ေငြ(သို႔) သူတို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ AေနAထား၊ မရလွ်င္ ျပန္ေပးဆဲြထားတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။

5


၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုမွ မွားယြင္းစြာ ျပႆနာကို မီးေမႊးခဲ့မိပံု ၁၉၅၀,၁၉၆၀,၁၉၇၀ခု ႏ ွ စ ္ မ ်ားမွ ာ ျမန္ မ ာျပည္ ဟ ာႏိ ု င ္ င ံ ေ ရး႐ႈ ပ ္ ေ ထြ း မႈ ေ တြ ၊ Aခ်င္ း ခ်င္ း Aခ်င္ း မ်ားတိ ု က ္ ခ ိ ု က ္ မ ႈ ေ တြ ၊ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ထမႈေတြ၊ေရာင္စံုသူပုန္ေတြနဲ႔႐ႈပ္ယွက္ခတ္ၿပီးရွင္းမရေလာက္ေAာင္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံခဲ့ရတဲ့ ၁၉၄၇ခုေနာက္ပိုင္းမွာဗိုလ္ေန၀င္းကAသာစီးရေနရာယူလာခဲ့တယ္) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လံုး၀ ၿပိဳလဲသြားမဲ့ Aႏၱရာယ္ကေန ထိန္းခ်ဳပ္မႈရလာခဲ့စျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုAတြက္ေတာ့ ႀကိဳးတန္းေပၚေလွ်ာက္ရသလို Aသည္းAသန္AေျခAေန ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဦးႏုကို လႊတ္ေတာ္မွာ AယံုAၾကည္မရွိAဆိုကို တင္သြင္းၿပီး သူ႕Aာဏာကို ခြာခ်ဖို႔ ထုတ္ျပန္စာထြက္ခဲ့တယ္။ သူဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ သူရႏိုင္သမွ်AကူAညီေတြလိုေနၿပီေလ။ ဦးႏုဟာ ပါလီမန္မွာ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္Aမတ္ေတြကို Aားကိုးလို႔ မရခဲ့ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက ဦးႏုကို မေထာက္ခံဘဲ ဆန္႔က်င္ၾကလို႔ပါပဲ။ Aဲဒီတုန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ မူ ဆ လင္ တ ခ်ိ ဳ ႕ ရ ွ ိ တ ယ္ ။ ဦးႏု ဟ ာ သူ ႕ က ိ ု ယံ ု ၾ ကည္ ၿ ပီ း ေထာက္ ခ ံ မ ဲ ရ ဖိ ု ႔ Aဲ ဒ ီ မ ူ ဆ လင္ ေ တြ Aတြ က ္ ဘာမဆိ ု သူ လ ု ပ ္ ႏ ိ ု င ္ သ မွ ် AကူAညီေပးခ်င္ေနတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြမွာေတာ့ ဦးႏုရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေကာင္းကြက္ၾကည့္တတ္တဲ့ Aစိုးရဟာ ေထာက္ခံမဲပြတ္ခါသီခါနဲ႔ Aႏိုင္ရ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ သူႏိုင္ခဲ့သလဲဆိုေတာ့ သူက မူဆလင္ေတြ၊ မြန္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ တျခားမဲAခ်ိဳ႕ကို ရလိုက္လို႔ပါပဲ။ သူ ဒီမဲေတြရဖို႔ မြန္တို႔ကို ျမန္မာျပည္ရဲ႕ Aေရွ႕ပိုင္းမွာ မြန္ျပည္နယ္ေတြ ဖန္တီးေပးမယ္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕Aေနာက္ပို္င္းမွာေတာ့ မူဆလင္ျပည္နယ္ ေတြတည္ေထာင္ေစမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ကတိေပးလို႔ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ (AဲဒီAခ်ိန္တုန္းက ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ AသံုးAႏံႈးကို လူလည္း မသိ၊ Aသံုးလဲ မျပဳခဲ့ၾကပါ) ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃၁)ရက္ေန႔မွာ ဦးႏုက မူဂ်ာဟစ္သူပုနA ္ ားလံုးကို လက္နက္ခ်ၾကပါလွ်င္ AခြငA ့္ ေရးေပး မည္လို႔ ကမ္းလွမ္းမႈ လု ပ ္ ခ ဲ ့ တ ယ္ ။ တခ်ိ ဳ ႕ မ ူ ဂ ်ာဟစ္ ေ တြ က လက္ န က္ ခ ်ၾကတယ္ ။ တခ်ိ ဳ ႕ က ေတာ့ ႏိ ု င ္ င ံ သ ားျပဳမႈ က ိ ု ေတာင္ း ဆိ ု ၾ ကတယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ AျခားAျဖစ္Aပ်က္ေတြဟာ လ်င္ျမန္စြာဘဲ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ.တယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ ဗမာတပ္မေတာ္က Aဆင့္ျမင့္စစ္Aရာရွိေတြက ဦးႏုရဲ႕ေနAိမ္ကိုသြားၿပီး စစ္တပ္နဲ႔ဆန္႔က်င္ မွာလား သို႔မဟုတ္ Aာဏာစြန္႔လႊတ္ၿပီး စစ္တပ္ကို AာဏာလႊဲAပ္မလားဆိုတဲ့ ရာဇသံ သတိေပးခဲ့တယ္။ (ဦးႏုမွာ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္ရင္ Aက်U္းက်ခံရ (သို႔) Aသတ္ခံရမွာျဖစ္တယ္)။ တကယ္ေတာ့ စစ္Aရာရွိမ်ားဟာ ေလဆိပ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ ၁၀ မိုင္ေ၀းတဲ့ေနရာေတြမွာ Aဆင္သင့္ တပ္စဲြထားၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဦးႏုမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေလၿပီ။ သူ႕မွာ Aာဏာလည္း မရွိေတာ့ၿပီမို႔ သူ႕ရဲ႕ျပည္နယ္ျပဳေပးေရး၊ ႏိုင္ငံသားျပဳေပးေရး ေတြလည္း ကင္းေ၀း ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္ Aိမ္ေစာင့A ္ စိုးရက Aာဏာသိမ္းယူခဲ့ ၿပီး (၂)ႏွစ္Aတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပေပးမယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွာ ကတိေပးထားတဲ့Aတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပေပးခဲ့တယ္။ Aဲဒီေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာလည္း တကယ္ေတာ့ ဦးႏုကို Aာဏာျပန္ေပးဖို႔ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးႏုက သူ႕ကို Aျမန္မဲေပးခဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ခဲ့ရၿပီေလ။ ဦးႏုက မဖံြ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ ျမန္မာ့ေရဒီယို (Voice of Burma) ကေန ပံုမွန္AစီAစU္တစ္ခုAေနနဲ႔ ဘဂၤလီဘာသာစကားနဲ႔ Aသံလြင္မႈကို Aတင္းလုပ္ေစၿပီး သူ႕ကို AကူAညီေပးခဲ့တဲ့ မူဆလင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသေၾကနပ္ေAာင္ လုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဘဂၤါလီေတြဟာပို၍ပို၍လိုခ်င္လာၾကတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီမူဆလင္ေတြက ျမန္မာလူမ်ိဳး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ရရွိလိုေၾကာင္း ေတာင္ း ဆိ ု ၾ ကတယ္ ။ မူ ဆ လင္ ဘ ာသာ၀င္ သ ူ ေ တြ က သာ ထိ န ္ း ခ်ဳပ္ ရ မဲ ့ Aထူ း နယ္ ျ ခား နယ္ ေ ျမ ေမာင္ း ေတာၿမိ ဳ ႕ က ိ ု ဦးႏု က ထူေထာင္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ၾကက္ၿခံကို ေျမေခြးAေစာင့္ခ်ခိုင္းသလို၊ ယခုလို နယ္ျခားေဒသကို မူလဆင္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္္လာႏိုင္ေစဖို႔ေပါ့။ ယခုAခါမွာ ဘဂၤါလီမူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြကို ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ကခ်င္၊ မြန္၊ ပAို႔၊ ခ်င္း၊ ပေလာင္စတဲ့ ဇာတိေျမမွာ ေမြးတဲ့ဌာေနခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႏြယ္စုေတြလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး AသိAမွတ္ျပဳခံရ ေစဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါမွသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ျပဳျခင္းAတြက္ တရား၀င္မယ္ေလ။ ယေန႔ေခတ္မွာ ဘဂၤါလီ မူဆလင္ (သိ)ု႔ စစ္တေကာင္းမူဆလင္AသံုးAႏံႈးေတြကို သံုးရမဲ့Aစား ေရဘုယ်Aေနမ်ိဳးနဲ႔ “ရခိုင္မူဆလင္မ်ား” လို႔ေခၚေ၀ၚသံုးစဲြလာခဲ့ၿပီး၊လူေတြနားလည္မႈလဲြေAာင္ဆြယ္ယူၿပီးကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကသူတို႔ကိုရခိုင္မွတ္တမ္း၀င္Aသိမွတ္ျပဳတစ္ရပ္

6


Aျဖစ္ ယံုလာေစဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ဒီမွာ ထင္ရွားေနတဲ့ ျပႆနာ ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ တျခားတျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ျခင္းေတြမွာ နက္႐ိႈင္းတဲ့ ဇစ္ျမစ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမရဲ႕ သမိုင္း ေၾကာင္းရွည္ဆိုတာရွိစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္မူဆလင္လို႔ဆိုတာေတြ မရွိၾကပါဘူး။ သူတို႔တေတြဟာ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံကို ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကတဲ့ လူလိႈင္းႀကီးေတြထဲက ေပါက္ပြားလာခဲ့ၾကၿပီး၊ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြဟာ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ရွိတဲ့သူေတြကို တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ၾကၿပီး ဌာေနခံဇာတိေျမက လူေတြဆီက Uစၥာပစၥည္းေတြနဲ႔ ေျမယာေတြကို လုယူခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့သူတို႔မွာ Aစၥလာမ္ခ်ည္း သီးသန္႔ရွိတဲ့ ျပည္နယ္က သူတို႔ရဲ႕ မူဆလင္လူမ်ိဳးေတြAတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုစရာေတြရွိတယ္ဆိုေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခA ု ေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာႏိုင္ စရာAေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတိေျမက တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စA ု ျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳေရးAတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ဟာ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္ေလ။ ဤကမၻာေျမျပင္ေပၚမွာ ဇာတိခ်က္ေၾကြဌာေနခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္သလို၊ မၾကာေသးခင္ က မွ မ်ိ ဳ းဆက္ တ စ္ ဆ က္ (သိ ု ႔ ) ႏွ စ ္ ဆ က္ မ ွ ် ေျပာင္ း ေရြ ႕ ၀ င္ လ ာၾကတဲ ့ သူ တ ိ ု ႔ တ ေတြ ဟ ာ ဤျမန္ မ ာေျမမွ ာ Aေျခခ်ေနၾက႐ံုနဲ႔လည္း ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္တာကို လံုး၀ ရွင္းပါတယ္။ Aဲ ဒ ီ မ ွ ာ “ရခိ ု င ္ မ ူ ဆ လင္ ” ဆိ ု တ ဲ ့ AေခၚAေ၀ၚAသံ ု း Aႏႈ န ္ း ကိ ု Aေကာက္ ဉ ာဏ္ ဆ င္ တဲ ့ ရ ည္ ရ ြ ယ ္ ခ ်က္ န ဲ . သံ ု း ခဲ ့ ေ ပမဲ ့ လ ည္ း မေAာင္ျမင္ခဲ့ေတာ့ Aခု “႐ိုဟင္ဂ်ာ” AေခၚAေ၀ၚကို စတင္သံုးၾကျပန္ေလၿပီေကာ။ ဦးႏုကAာဏာရရွိေရးAတြက္တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့တာေရာ၊သူျပဳခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ္ေတြေရာ၊ သူကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မေAာင္ျမင္လာေတာ့ မျဖည့္စြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါေခ်။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ဤAေျခAေနကို Aေၾကာင္းျပလ်က္ စင္ေပၚကို စစ္တပ္ေAာင္ပဲြတင္ၿပီး Aာဏာကို သိ မ ္ း ယူ ခ ဲ ့ တ ယ္ ။ ဖဲ ြ ႕ စ ည္ း ပံ ု က ိ ု ျဖဳတ္ ခ ်ၿပီ း ၊ ျမန္ မ ာေရဒီ ယ ိ ု A စီ A စU္ မ ွ ာ ဘဂၤ ါ လီ ဘ ာသာနဲ ႔ မြ န ္ ဘ ာသာနဲ ႔ ထု တ ္ လ ႊ င ့ ္ ျ ခင္ း ကိ ု ပ ါ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ဦးႏုကိုလည္း ေထာင္သြင္းAက်U္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္ “႐ိုဟင္ဂ်ာ”ဆိုတဲ့ Aမည္လဲ (၁၀)ႏွစ္ေလာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာ”တို႔၏ လုပ္ႀကံတီထြင္မႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း Aေထာက္Aထားကို ဉာဏ္ဆင္လွည့္ျဖားေရးသားမႈမ်ား ၁၉၅၀ ခု ႏ ွ စ ္ A တြ င ္ း မွ ာ ေတာ့ “႐ိ ု ဟ င္ ဂ ်ာ”ဆိ ု တ ဲ ့ AေခၚAေ၀ၚဟာေပၚေပါက္ ခ ဲ ့ တ ယ္ ။ Aဲ ဒ ီ A ေခၚAေ၀ၚဟာ ေဒသတ၀ိ ု က ္ က ိ ု စတင္ ပ ်ံ ႕ ႏ ွ ံ ႔ လ ာၿပီ း တျဖည္ း ျဖည္ း နဲ ႔ ဘဂၤ ါ လီ မ ူ ဆ လင္ (သိ ု ႔ ) စစ္ တ ေကာင္ း မူ ဆ လင္ ဆ ိ ု တ ဲ ့ AေခၚAေ၀ၚ ေတြ က ိ ု Aစားထိ ု း တဲ ့ နာမည္တစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲA ့ ခ်ိန္ေရာက္မွ Aမ်ားသိတဲ့ နာမည္တစ္ခုျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ေတြကို ႏွိမ္နင္းခဲ့တယ္။ Aဲဒီလိုနဲ႔ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ မူဆလင္ေတြAတြက္ ဇာတ္လမ္းAသစ္တစ္ပုဒ္လိုလာၿပီဆိုတာကို သတိထားမိလာတာနဲ႔Aမွ် ဘ၀Aသစ္Aျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၿပီး Aခုဆိုရင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ “႐ိုဟင္ဂ်ာ”လို႔ ေခၚေနၾကၿပီ။ ဒီ စ ာလံ ု း AေခၚAေ၀ၚသစ္ က “သတင္ း မီ ဒ ီ ယ ာ ႏွ င ့ ္ Aေထာက္ A ထား”ေတြ က ိ ု ေသခ်ာကိ ု င ္ တ ြ ယ ္ ဖ ိ ု ႔ ပိ ု မ ိ ု လ ြ ယ ္ က ူ လ ာ တယ္ ။ ဘဂၤါလီမူဆလင္နဲ႔ စစ္တေကာင္းမူဆလင္ဆိုတဲ့ AေခၚAေ၀ၚေတြက သူတို႔ဟာ ဗမာျပည္ပကလာတယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနတယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြ ဘဂၤါလီ သို႔မဟုတ္ စစ္တေကာင္းမွာ Aေျခစိုက္လာခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာကိုေပါ့။ “႐ိ ု ဟ င္ ဂ ်ာ”ဆိ ု တ ဲ ့ နာမည္ မ ွ ာ Aျခားတူ တ ဲ ့ Aဓိ ပ ၸ ါ ယ္ မ ရွ ိ ဘ ူ း ။ ဒါ့ ေ ၾကာင့ ္ Aဲ ဒ ီ န ာမည္ က သူ တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕ “သမိ ု င ္ း သစ္ ” ကိ ု ျဖန္ ႔ ဖ ိ ု ႔ ပိုၿပီးလြယ္ကူေစခဲ့တယ္။ Aဲဒီ “သမိုင္းသစ္”မွာ သူတု႔ိ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ Aမွန္တကယ္ပဲ ဒီနယ္ေျမေတြမွာ ေနထိုင္က်က္စားလိုတာ Aလြန္႔Aလြန္ၾကာျမင့္ေနၿပီလို႔ဆိုပါတယ္။

7


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို မုန္းရသလဲ၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ဘာေၾကာင့္ မကူညီတာလဲ ၁၉၄၈ ခု ႏ ွ စ ္ မ ွ ာ Aိ ႏ ၵ ိ ယ ႏိ ု င ္ င ံ က ိ ု လြ တ ္ လ ပ္ ေ ရးေပးေတာ့ Aိ ႏ ၵ ိ ယ Aေရွ ႕ ဘ က္ ျ ခမ္ း နဲ ႔ Aိ ႏ ၵ ိ ယ Aေနာက္ ဘ က္ ျ ခမ္ း ဆိ ု ၿ ပီ း မူဆလင္ေဒသႏွစ္ပိုင္းရွိေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ Aဲဒီႏွစ္ပိုင္းဟာ ပူးေပါင္းထားတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ပါကစၥတန္ရဲ႕ Aစၥလာမ္ႏိုင္ငံ တစ္ခA ု ျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ (Aဲဒီမူဆလင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံကိုေတာင္ ကိုယ္တိုင္ျပႆနာရွာခဲ့တယ္) ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူတို႔ၾကားက တင္းမာမႈေတြ ျပင္းထန္လာၿပီး ေသြးေခ်ာင္းစီးတဲ့ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ္ Aေရွ႕ပိုင္းဟာ Aင္Aားႀကီးတဲ့ Aေနာက္ပိုင္းက လြတ္လပ္ေရးရသည့္တိုင္ေAာင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ Aေရွ႕ဘက္Aပိုင္းဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံသစ္ျဖစ္လာတယ္။ ရခိ ု င ္ မ ွ ာ ေရာက္ ေ နတဲ ့ မူ ဆ လင္ ေ တြ က တကယ္ တ မ္ း ၾကေတာ့ ထ ူ း ျခားစြ ာ ေ၀းလံ တ ဲ ့ A ေနာက္ ဘ က္ A ပိ ု င ္ း (ပါကစၥ တ န္ ) ကိ ု Aားေပးေထာက္ခံခဲ့ၿပီး နယ္ေျမနီးစပ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို နည္းနည္းေလးမွ Aေထာက္Aကူ မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြဟာပိုၿပီးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တဲ့ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရဲA ႕ စၥလမ္ဘာသာကို ပိုၿပီး သေဘာက်ႏွစ္သက္လို႔လဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ေရွ္ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ိဳးေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနေနတဲ့ ဘဂၤါလီ (သို႔) စစ္တေကာင္း မူဆလင္ေတြAေပၚ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔တေတြကို သူတို႔ႏိုင္ငံသားAျဖစ္ကေန စြန္႔လႊတ္ပစ္လိုက္ ၿပီး သူတို႔ကို သစၥာေဖာက္ေတြAျဖစ္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံၾကတယ္။ ယခုထက္တိုင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က သူတို႔ကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘူး၊ ေျဖလည္း မေျဖေပ်ာက္ႏိုင္ေလာက္ေAာင္ နာက်ည္းေနၾကပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း သူတို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ျပန္၀င္လာဖို႔ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီ (သိ)ု႔ စစ္တေကာင္းမူဆလင္ေတြဟာလည္း ဒီလူေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးခ်င္းAတူတူပါပဲ။ ဒီေနရာကပဲလာၿပီး ဘာသာစကားခ်င္းလည္း Aတူတူပါပဲ။ မ်ိဳးႏြယ္စုခ်င္းလည္း မကြာျခားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ AဲဒA ီ ခ်ိန္မွာ Aကယ္၍ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မိဘ (သို႔) ဘိုးဘြားေတြက ပါကစၥတန္ကို ေထာက္ခံတယ္ ဆိုရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လက္သင့္မခံပါဘူး။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မၾကာေသးခင္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲ ကို ခိုး၀င္ၿပီး ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ဒုကၡသည္စခန္းႀကီးေတြ ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငA ံ စိုးရ က Aဲဒီဒုကၡသည္ေတြကို AကူAညီေပးမဲ့ ႏိုင္ငံျခားAေထာက္Aကူေပးတဲ့ AဖဲြA ႕ စည္းေတြကို တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ မူဆလင္ေတြဟာ သူတို႔Aတြက္ မွတ္ပံုတင္လိုAပ္ေနခဲ့တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဆိုတဲ့ Aမည္ကို တည္ထြင္ခဲ့ၾကရတာျဖစ္တယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ Aိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔Aေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ပါကစၥတန္ကို ဘာလို႔ မၾကည့္ခ်င္ မျမင္ခ်င္ၾကလဲဆိုေတာ့။ Uပမာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဦးေရ (၂၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာကေန ယခုဆို (၉)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေတာ့တယ္ေလ။ Aဲဒါ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ?။ ဟိႏၵဴေတြဟာ Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံထဲကေနထြက္ေျပးေAာင္လည္း ၿခိ္မ္းေျခာက္တာေတြ၊ ဖိAားေပးတာေတြလုပ္ခဲ့ၾကလို႔ပါ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ဆိခ္ဘာသာ၀င္ဦးေရ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခုဆို (၁)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့တယ္ေလ။ Aိ ႏ ၵ ိ ယ ႏိ ု င ္ င ံ က ၁၇၉၀ မိ ု င ္ ရ ွ ည ္ တ ဲ ့ သံ မ ဏိ ထ ည္ န ဲ ႔ တ ည္ ေ ဆာက္ ထ ားၿပီ း သံ ဆ ူ း ႀကိ ဳ းေတြ န ဲ ႔ ကာရံ ထ ားတဲ ့ ခံ တ ပ္ သ ဖြ ယ ္ နယ္နိမိတ္စည္း႐ိုးႀကီးကို ရွည္လ်ားလွတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ေရွ္နယ္နိမိတ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ တားဆီးတည္ေဆာက္ထားခဲ့ တယ္။

8


ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Aစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ Aၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ Aိႏၵိယႏိုင္ငံထဲမွာ Aလုပ္Aကိုင္လာရွာတဲ့ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႕လာမဲ့ သူေတြ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမႏိုင္ေလာက္တဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူလိႈင္းႀကီးေတြနဲ႔ တျခားမူဆလင္ေတြ ၀င္မလာႏို္င္ေAာင္ (သို႔) ကင္းေ၀းေAာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလိုပဲ Aိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ မိုင္ ၁၀၀၀ တေလွ်ာက္လံုးကိုလည္း မူဆလင္Aၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ကင္းလႊတ္ေAာင္ Aဓိကထားၿပီး Aဲဒီစည္း႐ိုးႀကီး ေတြကို တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္မွာေတာ့ Aိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္ျခားစည္း႐ိုးရယ္လို႔ ဘာတစ္ခုမွ် မရွိပါဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ Aာဏာရွင္ေခတ္AေတာAတြင္း ႐ိ ု ဟ င္ ဂ ်ာဆိ ု တ ဲ ့ စကားလံ ု း ဟာ ၁၉၆၂ ခု ႏ ွ စ ္ ၊ ဗိ ု လ ္ ခ ်ဳပ္ ေ န၀င္ း Aာဏာသိ မ ္ း ခဲ ့ ခ ်ိ န ္ မ ွ ာ ေပ်ာက္ က ြ ယ ္ သ ြ ာ းခဲ ့ ၿ ပီ း ၁၉၇၂ ခု ႏ ွ စ ္ မ ွ ာ ျပန္ ၿ ပီ း ေပၚလာခဲ ့ ပ ါေသးတယ္ ။ မူ ဆ လင္ ထ ု က ဒီ န ယ္ ေ ျမကိ ု သူ ႕ သ ေဘာနဲ ႔ သ ူ Aစၥ လ ာမ္ ျ ပည္ န ယ္ A ျဖစ္ ေတာင္ း ဆိ ု မ ႈ က ိ ု ထပ္မံပယ္ခ်ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တဖန္ျပန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပန္ေရာ။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ေတြ AႀကီးAက်ယ္တိုက္ခိုက္ၾကစU္က နည္းနည္းျပန္ေပၚလာျပန္တယ္။ (ဒီပဲြမွာ “ေန၀င္းစတိုင္”ကေတာ့ သိတဲA ့ တိုင္းပဲ၊ ေသြးထြက္သံယိုAျပင္းAထန္ပဲြၾကမ္းတာမို႔၊ AေသAေပ်ာက္ကေတာ့ Aမ်ားႀကီးပဲ)။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာလဲ ဒုတိယAႀကိမ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ Aျပင္းAထန္တိုက္ပဲြႀကီးျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလဲ တစ္ခါျပန္ေပၚလာျပန္တယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၃)ရက္ေန႔မွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ဘဂၤါလီတပ္ (Bengali V-Force)က ဌာေနခံ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ (၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ Aေျမာက္Aမ်ားကို AစုလိုကA ္ ၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ပဲြ ႏွစ္ပတ္လည္ Aထိမ္းAမွတ္Aေနနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးAဖဲြ႕ (RLO)က ဘဂၤါလီမူဆလင္ (၅၀၀၀၀)ေက်ာ္က ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ကို Aလ်င္Aျမန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ခိုက္ၿပီး သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ပထမဦးဆံုး ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႀကီး တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြကို မီး႐ိႈ႕တယ္။ Aဲဒီေနရာမွာေနထိုင္တဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးမွန္သမွ် Aကုန္လံုးကို သတ္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ိဳးႏြယ္တံုးေAာင္ သုတ္သင္တဲ့ ဒီAစီAစU္ကို ဌာေနခံ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ Aင္Aားျဖည့္ထားတဲ့ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖဲြ႕က ရပ္တံ့ေAာင္ တားဆီးကာကြယ္ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ Aဲဒီကတည္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မမ်ားက Aၿမဲတမ္းတပ္စဲြၿပီး၊ ဘဂၤါလီမူဆလင္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ လူမ်ိဳးတံုးေAာင္ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဒုကၡမ်ားစြာေပးလာခဲ့တာယခုေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့Aခ်ိန္Aထိတိုင္ေAာင္ပါပဲ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးAဖဲြ႕ (RLO) ရဲ႕ Uကၠ႒ျဖစ္တဲ့ Aာမက္ရွား (Ahmed Shah)ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္တိပ္ေခြကို Aခမဲ့ျဖန္႔ေ၀တယ္။ Aဲဒီေဟာေျပာခ်က္ ထဲမွာ ေမာင္းေတာမွာရွိတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ မူဆလင္မကိုးကြယ္တဲ့သူမွန္သမွ် Aားလံုးကို ၿမိဳ႕ထဲကေန ေမာင္းထုတ္ပစ္ရမယ္၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ိဳးသုU္းေAာင္ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ရမယ္၊ Aဲဒီေနရာမွာ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမွန္သမွ် Aားလံုးကို ရွင္းပစ္ရမယ္လို. တိုက္တြန္းညႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးAဖဲြ႕ (RLO)ကလည္း ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လံႈ႕ေဆာ္စာရြက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိၾကတယ္။ Aဲဒီထဲမွာ ရခိုင္မိန္းကေလးေခ်ာေခ်ာေလးမ်ားရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ဘဂၤါလီမူဆလင္ေယာက်္ားမ်ား သြားရည္က်ေလာက္ေAာင္ ညႊန္းၿပီး ျမန္မာျပည္ကိုAေရာက္လာၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ထားတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာAစာေရစာေပါမ်ားၿပီး႐ိုဟင္ဂ်ာေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္Aမ်ိဳးသမီး(၄)ေယာက္ကို လက္ထပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမိန္းကေလးေတြကို Aစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေAာင္ေျပာင္း ပစ္ရမယ္ လိ.ု စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ထားတယ္။ ၿပီ း ေတာ့ Aဲ ဒ ီ ေ ဒသကိ ု (မူ ဆ လင္ တ ိ ု ႔ A တြ က ္ သ ာျဖစ္ တ ဲ ့ A စၥ လ ာမ္ ျ ပည္ န ယ္ ) ဟု ထ ူ ေ ထာင္ ေ ရးဆိ ု တ ဲ ့ မဟာAစီ A စU္ ႀ ကီ း ကိ ု ပါ၀င္ကူညီၾကဖို႔ သင့္ေၾကာင္း ေရးသားထားတယ္။

9


Aာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတို႔မွာရွိတဲ့ Aယ္လ္ေကဒါနဲ႔ တာလီဘန္တို႔ရဲ႕ ေဖာက္ခဲြပစၥည္းမ်ားနဲ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား Aသံုးခ်သင္တန္း မ်ားစြာေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားဟာစစ္ပဲြAတြင္းAာဖဂန္နစၥတန္မွာဖမ္းမိေနခဲ့ၾကတယ္။ဒါမွမဟုတ္Aၾကမ္းဖက္သင္တန္းစခန္းေတြမွာရွိေနခဲ့ ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ေထာက္လွန္းေရးAကူAညီမ်ားရဲ႕ သတင္းပို႔ခ်က္မ်ားAရရခိုင္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာAမ်ိဳးသားAဖဲြ႕Aစည္း (ေAAာရ္Aန္Aို)မွ Aသင္း၀င္Aေယာက္ (၉၀)ဟာ လစ္ဗ်ားနဲ႔ Aာဖဂန္နစၥတန္မွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လAတြင္း က်င္းပတဲ့ ေၾကးစားစစ္သည္သင္တန္း၊ ေဖာက္ခဲြပစၥည္း ကိုင္တြယ္မႈသင္တန္းနဲ႔ လက္နက္ႀကီးေတြ ကိုင္တြယ္မႈသင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္ဖို႔ ေရြးျခယ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္လို႔ဆို တယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ “ေAAာရ္Aန္Aို” Aဖဲြ႕Aစည္းမွ Aသင္း၀င္(၅)ေယာက္ဟာ Aယ္လ္ေကဒါကိုယ္စားလွယ္ မ်ားနဲ႔Aတူ Aဆင့ ္ ျ မင့ ္ A ရာရွ ိ မ ်ား သင္ တ န္ း ကိ ု တက္ ေ ရာက္ ခ ဲ ့ တ ယ္ ။ သူ တ ိ ု ႔ ေ တြ ဟ ာ စစ္ A တြ က ္ လ ိ ု A ပ္ တ ဲ ့ ပ စၥ ည ္ း ေတြ ၊ လက္ န က္ ေ တြ န ဲ ႔ ေငြေၾကးAေထာက္Aပံ့ေတြကို Aိုစမာဗင္လာဒင္က ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားနဲ႔ Aေထာက္Aပံ့မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း၊ Aင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ Aျခားႏိုင္ငံေတြမွ Aစၥလာမ္ဘာသာေရးစစ္ပဲြAဖဲြ႕မ်ားမွ ရရွိခဲ့တယ္လို႔လဲဆိုထားပါတယ္။

လူတိုင္းက ဆိုးရြားစြာ ဆက္ဆံၾကတာကို ခံေနရတဲ့ သနားစရာ ႐ိုးသားတည္ၿငိမ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သူေတြAျဖစ္ သူတို႔ကို Aထင္မွားၿပီး ယံုၾကည္လာေAာင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔က သတင္းမီဒီယာကို လွည့္စားျခင္း Aခုဆိုရင္ မၾကာေသးခင္က ေပၚထြက္လာတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြAေပၚ ရက္စက္စြာ ျပဳခံရပံုကို ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြကို စူးစမ္းေတြ႕ရွိၾကတဲ့ လူေတြဟာ ဆိုးရြားတဲA ့ ရာေတြကို ၾကားခဲ့ျမင္ခဲ့ဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Aခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဒါေတြAားလံုးဟာ လိမ္လည္မႈေတြ၊ လွည့္ကြက္ေတြနဲ႔ လွည့္ျဖားထားတဲ့ Aရာေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိျမင္လာၾကခဲ့ရပါတယ္။

Aဲဒီ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ႕ Aေလာင္းမ်ားAျဖစ္ယူဆထားရတဲ့ဓာတ္ပံုေတြဟာတကယ္ေတာ့ Aင္ဒိုနီးရွားမွာႀကီးမားလွတဲ့ ငလ်င္လႈပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ စူနာမီေခၚေရလိႈင္းႀကီး က်ေရာက္တုန္းက ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဓာတ္ပံုေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

Aဲ ဒ ီ A ေလာင္ း ေတြ Aစု လ ိ ု က ္ A ပံ ု လ ိ ု က ္ ႀ ကီ း ရဲ ႕ ဓ ာတ္ ပ ံ ု က ိ ု ရခိ ု င ္ ျ ပည္ န ယ္ မ ွ ာ ေသတဲ ့ ႐ ိ ု ဟ င္ ဂ ်ာAေလာင္ း ေတြ A ျဖစ္ လူ ေ တြ Aထင္မွားေAာင္ယူသံုးထားတာျဖစ္ပါတယ္။Aဲဒါထက္ပိုဆိုးၿပီးေၾကာက္ရြံ႕စရာစက္ဆုတ္စရာေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြလည္းရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ေနာက္ဓာတ္ပံုေတြက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယမ္းမူဆလင္ေတြက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယမ္းခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြကို သတ္ၿပီး မီးပံု႐ိႈ႕ထားတဲ့ ပံုေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကိ ု ယ ့ ္ ဘ ာသာကိ ု ယ ္ Google မွ ာ ရွ ာ ၾကည့ ္ မ ယ္ ဆ ိ ု ရ င္ ေ တာ့ ေကာက္ က ်စ္ စ ြ ာ Aသံ ု း ခ်ထားတဲ ့ လွ ည ့ ္ ျ ဖားမႈ ေ တြ က ိ ု ကမၻ ာ Aႏွ ံ ႔ မ ွ ာ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။(Burma, Myanmar, Jihad, Genocide, Rohingya (႐ိုAင္ဂ်ာ), Fake photos, Media Manipulation) စသျဖင့္ စတဲ့စလံုးေတြ သံုးၿပီးရွာေဖြပါ။

10


႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ ဘာ့ေၾကာင့္ မေပးသင့္သလဲ? ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ တစ္သီးတစ္ျခားမ်ိဳးႏြယ္စုAသြင္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လိုခ်င္ေပမဲ့ မူဆလင္မဟုတ္တဲ့ သူေတြစိုးမိုးAုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ပါးလက္ေAာက္ခံAျဖစ္ ေနလိုၾကတာမဟုတ္ဘူး။ သူတပါးႏိုင္ငံထဲမွာ ကိယ ု ့္ထီး ကိုယ့္နန္းနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံငယ္Aျဖစ္ ခပ္ရင့္ရင့္ ရပ္တည္ၿပီးသာ ေနခ်င္ၾကတာ။ သူတို႔ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ရခိုင္လူမ်ိဳး ေတြလို ဇာတိေမြးရပ္ေျမရဲ႕ နက္႐ိႈင္းလွတဲ့ သမိုင္းဇာစ္ျမစ္ေတြ၊ ႐ိုးရာနဲ႔ယU္ေက်းမႈေတြလဲ မရွ ိ ၾ ကပါဘူ း ။ သူ တ ိ ု ႔ A ဲ ဒ ီ က ိ ု သ ာေရာက္ ေ နတယ္ ။ ရခိ ု င ္ ျ ပည္ န ယ္ န ဲ ႔ ပ တ္ သ က္ တ ဲ ့ သ မိ ု င ္ း ေၾကာင္ း နဲ ႔ ႐ိ ု း ရာနဲ ႔ ယ U္ ေ က်းမႈ ဆ ိ ု င ္ ရ ာ Aေထာက္Aထားျပစရာ လဲ မရွိပါဘူး။ ဒါေတြကို စိတ္၀င္စားမႈလည္း တစ္စက္မွ် မရွိပါဘူူး။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ မတူတဲ့ Aခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ေတြဟာ ဒီျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြခ်ည္းသာ သီးသန္႔စစ္စစ္တည္ရွိေနရ မယ္ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးေရးတယူသန္၀ါဒ မရွိၾကဘူး။ ကိုယ္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းေပၚမွာပဲ လြဲမွားစြာ Aယူသီးၿပီး တျခားကိုးကြယ္ရာဘာသာကို ဘာသာေရးစစ္တိုက္ပစ္မယ္ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ိဳးလဲ လံုး၀ မရွိၾကဘူး။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ဟာ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ကိုသာ လိုခ်င္ၾကေပမဲ့ သူတို႔၀န္းက်င္မွာ တျခားလူမ်ိဳး၊ တျခားဘာသာ၀င္ေတြရွိေနတာကို မေပ်ာ္ ရႊင္မ႐ႈစိမ့္ၾကဘူး။ တျခားလူမ်ိဳးေတြ ႐ိုးရာဘာသာ သာသနာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ပဲြေတာ္ေတြ က်င္းပဆင္ႏႊဲၾကတာကိုလည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကဘူး။ ႐ိ ု ဟ င္ ဂ ်ာေတြ ႏိ ု င ္ င ံ သ ားAျဖစ္ ခံ ယ ူ ခ ်င္ ၾ ကတာက သူ တ ိ ု ႔ A တြ က ္ က ိ ု ယ ္ ပ ိ ု င ္ မ ူ ဆ လင္ ျ ပည္ န ယ္ A ျဖစ္ ေတာင္ း ဆိ ု ဖ ိ ု ႔ ျ ဖစ္ တ ယ္ ။ Aဲဒီျပည္နယ္ကလည္း မူဆလင္မဟုတ္သူေတြကို Aျမန္ဆံုးတိုက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္ၿပီး က်န္တဲ့သူေတြကို Aျမန္ဆံုးသတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့မူဆလင္ဘာသာမဟုတ္တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသူတို႔တေတြAတြက္လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာမွာျဖစ္တယ္။တစ္နည္းေျပာရရင္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံသားျပဳမႈပံုစံကိုျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲႏိုင္ငံသားျပဳမႈလို႔ ျမင္ထားၾကတယ္။ Aကယ္၍႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကိုသာႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ႀကီးမားလွတဲA ့ ႏၱရာယ္ဆိုးႀကီးျဖစ္လာဖို႔ရယ္လူေတြပိုၿပီးသုတ္သင္ သတ္ျဖတ္လာဖို႔ ဦးတည္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔ရွိတဲ့ ေနရာကို သန္႔စင္ေစဖို႔ မူဆလင္မဟုတ္သူေတြကို ေမာင္းထုတ္ပစ္ဖို႔ရယ္ ၾကြ င ္ း က်န္ ေ နတဲ ့ မူ ဆ လင္ မ ဟု တ ္ သ ူ တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕ သမိ ု င ္ း ကိ ု ဖ်က္ ဆ ီ း ေဖ်ာက္ ဖ ်က္ ဖ ိ ု ႔ ရ ယ္ ဟ ာ၊ မူ ဆ လင္ တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕ တာ၀န္ ျ ဖစ္ တ ယ္ လ ိ ု ႔ ယံုၾကည္ထားၾကလို႔ျဖစ္တယ္။ Aဲ ဒ ီ က မူ ဆ လင္ ေ တြ ဟ ာ Aသိ A မွ တ ္ ျ ပဳထားတဲ ့ သမိ ု င ္ း Aေထာက္ A ထားတိ တ ိ က ်က်ရွ ိ ခ ဲ ့ တ ဲ ့ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ လ ူ မ ်ိ ဳ းေတြ န ဲ ႔ ယU္ေက်းမႈေတြကိုေရာ (Uပမာ-ေျမာက္ဦး) လို ကမၻာ့Aဆင့္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ေဒသေတြကိုပါ ဖ်က္ဆီးေနၾကပါ တယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိA ု႔ တြက္ ေမြးဖြားလာခဲ့ရာမွ ဘ၀တေလွ်ာက္မွာ ရွင္သန္ေနထိုင္သြားပံုက တျခားလူမ်ိဳး၊ တျခားဘာသာ ယံုၾကည္သူတို႔နဲ႔ Aတိ ု း Aဆု တ ္ ညႇ ိ ႏ ိ ႈ င ္ း မႈ မ ရွ ိ ဘ ဲ တယူ သ န္ တ င္ း မာေနၾကဖိ ု ႔ န ဲ ႔ သူ တ ိ ု ႔ န ဲ ႔ “လူ မ ်ိ ဳ း၊ ဘာသာ”မတူ သ ူ တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕ ျပဳမူ ေ နထိ ု င ္ ပ ံ ု န ဲ ႔ AေတြးAေခၚAယူAဆမွန္သမွ်ကို လက္ခံနားလည္လိုစိတA ္ လ်င္းမရွိဘဲ ေနသြားၾကတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ျခင္းလဲ ခြင့္မျပဳ၊ ေ၀ဖန္ခြင့္လဲ မရွိျဖစ္ေနတယ္။ မူဆလင္ဘာသာ မကိုးကြယ္သူမွန္သမွ်ကို သူတို႔ ဘာမဆိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနတယ္လို႔ သူတို႔ယူဆထားတယ္။Uပမာ-မူဆလင္ မကိုးကြယ္သူမွန္သမွ်ကို သတ္ခ်င္တိုင္းသတ္ခြင့္ရွိတယ္။ မူဆလင္ကိုးကြယ္သူမဟုတ္တဲ့ မိန္းမေတြကိုလည္း မုုဒိန္းက်င့္ ခ်င္တိုင္း က်င့္ခြင့္ရွိတယ္။ မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားAေပၚထားရွိတဲ့ Aဲဒီသေဘာထားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္Aမ်ိဳးသမီးေတြ မုုဒိန္းက်င့္ခံရမႈႏႈန္း Aလြန္ပင္ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ Quran 4.24 “All married women are prohibited to you, except those whom your right hand possesses (a way to say “captured”) as the prisoners of war, who Allah has assigned to you.” သူတို႔သိထားတာက Aစၥလာမ္ဘာသာကို စြန္႔ခဲ့သူဆို သတ္ပစ္ရန္ျဖစ္တယ္။

11


Al-Azhar (Cairo) Islamic Academy endorsed manual of Islamic Law, Umdat al-Salik (P.P 595-96) states: “Leaving Islam is the ugliest form of unbelief (kufr) and the worst….. When a person who has reached puberty and is sane, voluntarily leaves Islam, he deserves to be killed. In such case, It is obligatory ….to ask him to repent and return to Islam. If he does it is accepted from him, but if he refuses, he is immediately killed.” သူတို႔ရဲ႕ သက္၀င္ယံုၾကည္ထားမႈက သူတို႔ကို မူဆလင္ဘာသာ၀င္မဟုတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ မေပါင္းသင္းၾကဖို႔ တျခား ဘာသာတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပဲြေတာ္ေတြ၊ Aခမ္းAနားပဲြေတြကို မတက္ေရာက္ဖို႔နဲ႔ AသိAမွတ္မျပဳၾကဖို႔ ညႊန္းၾကားတယ္။ Qur’an 5:51 ”O you who believe, take not the non-believers (Jews, Christians, Buddhist, Hindu, etc.) for friends. They are friends of each other. And who amongst you takes them for friends then you are indeed one of them.” ေရွးေခတ္ကပင္ “Aလႅာသခင္”ညႊန္ၾကားတဲ့ ဘာသာေရးစကားေတြကို ၾကားသိထားၾကတယ္။ “Aလႅာသခင္”ကို ယံုၾကည္လို႔ သူ တ ိ ု ႔ A သက္ ရ ွ င ္ ေ နၾကတာျဖစ္ တ ယ္ တ ဲ ့ ။ “Aလႅ ာ ”ကိ ု Aသနားခံ ေ တာင္ း ပန္ လ ိ ု ႔ သ ာရမယ္ ။ သူ ႕ စ ကားေတြ က ိ ု ေမးပိ ု င ္ ခ ြ င ့ ္ ေ ရာ၊ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ပါ မရွိေစရ”လို႔ ဆိုထားတယ္။ Qur’an 8:55 “Surely the vilest of beasts in Allah’s sight area those who disbelieve.” Qur’an 8:39 “So, fight them till all opposition ends and the only religion is Islam.” Qur’an 9:59 “The infidels should not think that they can get away from us. Prepare against them whatever arms and weaponry you can gather, so that you may terrorize them. They are your enemy, and Allah’s enemy”. Qur’an 9:29 “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and his His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth.” Qur’an 48:29 “Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers, and merciful among themselves.”

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ ဗုဒၶတရားေဒသနာက်မ္းမ်ားစြာတြင္ Aထက္ေဖာ္ျပပါ ညႊန္ၾကားေဟာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာ သ႑ာန္တူညီေသာ Aခ်က္မ်ား လံုး၀ မပါရွိေခ်။

တျခားေသာ ဗုဒၶဘာသာ ယU္ေက်းမႈမ်ားလည္း ထို႔နည္းတူစြာ ဖ်က္ဆီးခံၾကရပံုမ်ား Aာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ Aလယ္ဗဟိုမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္ေတာင္ကမ္းပါးယံႀကီးေပၚမွာ ထြင္းထုထားတဲ့ ဗုဒၶ႐ုပ္ဆင္းတု ေတာ္ႀကီးႏွစ္ဆူကို တာလီဘန္တို႔ ဗံုးနဲ႔ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးခဲ့တာကို သတိရၾကေသးတယ္မဟုတ္လား။ Aဲဒီဆင္းတုေတာ္ ေတြဟာ ဗုဒၶယU္ေက်းမႈေတြထဲက ေရွးAက်ဆံုးAပါA၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ Aာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ AျခားAရပ္ေဒသေတြမွာလဲ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြ ေက်ာက္ကမ္းပါးယံမ်ာ ထြင္းထုထားတာေတြရဲ႕ Aပ်က္ AစီးAၾကြင္းAက်န္ေတြရွိခဲ(့ သို႔)ရွိေနဆဲပါ။ ပါရွား (ယခု Aီရန္)ႏိုင္ငံရဲ႕ Aထူးသျဖင့္ Aေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြမွာေတာင္ Aာရပ္မူဆလင္တို႔ စီးနင္း၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္မႈမတိုင္ခင္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူထု၊ ဘုရားေက်ာင္းေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေတြ၊ တရားထိုင္ၾကတဲ့ ဂူေတြဟာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့ ္ Aာဖဂန္ န စၥ တ န္ န ဲ ႔ ပါကစၥ တ န္ တ ိ ု ႔ မ ွ ာ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ ေ တြ မရွ ိ ၾ ကတာလဲ ဆ ိ ု ေ တာ့ Aခု ဆ ိ ု Aာဖဂန္ န စၥ တ န္ မ ွ ာ ဗုဒၶ႐ုပ္ထုAပ်က္AစီးAၾကြင္းAက်န္ေတာင္တေစ့မွမက်န္ေတာ့ပါဘူး။ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ ယခုၾကြင္းက်န္ေနတဲ့ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ထုေတာ္တခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးေနပါၿပီ။

12


Aဲဒါဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စီးနင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့ မူဆလင္ေတြဟာ Aဲဒီမွာေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကို ၾကည္ညိဳေလးစားလွတဲ့ ဗုဒၶတရားကိုင္း႐ိႈင္းၾကသူေတြလို႔ မွတ္ယူၾကေတာ့ မ႐ႈစိမ့္ခဲ့ၾကဘူးေလ။ မူဆလင္ကိုးကြယ္သူ ေတြလည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒီေတာ့ ဗု ဒ ၶ ၀ ါဒAေပၚ လံ ု း ၀ကိ ု မေလးစားမငဲ ့ က ြ က ္ ဘ ဲ သူ တ ိ ု ႔ တ ေတြ န ဲ ႔ A တူ တဲ ြ ေ နစရာမလိ ု ဘ ူ း လိ ု ႔ စU္ း စားဆံ ု း ျဖတ္ ခ ဲ ့ ၾ ကတယ္ ။ ဒီ မ ွ ာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကိုAတင္းAဓမၼႏွင္ထုတ္ၿပီးတစ္ေယာက္မက်န္သတ္ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္Aဲဒီေနာက္ေရွးေဟာင္းဘာသာေရးေဒသေတြ လဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရပါေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ Aဲဒီမွာ Aစၥလာမ္ဘာသာ မျဖစ္တည္ေသးခင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေလာက္ကပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဆိုတဲ့ Aရပ္မွာ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ရွည္ၾကာစြာ နက္႐ိႈင္းလွတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းႏွငA ့္ တူ စတင္တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပါဠိက်မ္းဂန္ မ်ားAေပၚ Aေျခခံၿပီး ေျပာရရင္ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ေရွးေခတ္ဘဂၤါ(Bengal or Vanga)ေဒသမွာ ဘီစီ (၃)ရာစုႏွစ္မွစၿပီး ေAဒီ (၁၂)ရာစုAထိ ဆက္တိုက္ Aဆင့္Aျမင့္ဆံုးကိုးကြယ္ရာဘာသာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နာမည္ ေ က်ာ္ ၾ ကားခဲ ့ တ ဲ ့ တ႐ု တ ္ ႏ ိ ု င ္ င ံ က ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာစာသင္ သ ားဘု န ္ း ေတာ္ ႀ ကီ း မ်ားဟာAဲ ဒ ီ မ ွ ာ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာစာေပက်မ္ း ဂန္ ေ တြ က ိ ု သြားေရာက္ဆည္းပူးခဲ့စU္ကAေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တဲ့AထဲမွာAဲဒီAရပ္မွာမ်ားစြာေသာAလြန္ႀကီးမားလွတဲ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္ းေတြ Aႏုစိတ္ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြနဲ႔ Aုတ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေတြ၊ တရားက်င့္ႀကံAားထုတ္ၾကတဲ့ ေက်ာက္ဂူေတြနဲ႔ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုေနရာကို ဟိႏၵဴစစ္တပ္ႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ၿပီး Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ့Aခါမွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ဟာ စစ္တေကာင္းေဒသမွာရွိ တဲ့ ေတာေတြ ေ တာင္ ေ တြ ထ ဲ က ိ ု ေျပး၀င္ ခ ိ ု လ ံ ႈ ေ နခဲ ့ ရ ပါတယ္ ။ (ထိ ု စ U္ က ဟိ ႏ ၵ ဴ ေတြ ဟ ာ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ ေ တြ ရ ဲ ႕ စိ တ ္ က ူ း စိ တ ္ သ န္ း ၊ ျပဳမူေနထိုင္ပံုေတြနဲ႔ မတူၾကလို႔ နားလည္ လက္ခံလိုစိတ္ မရွိၾကပါဘူး။) ဒီ့ေနာက္ေတာ့ မူဆလင္က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္သူေတြ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြ၊ ဘုရားပုုထိုးေတြကို ဖ်က္ဆီးၾက၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒသေန လူထုကို Aစၥလာမ္ဘာသာကို Aတင္းAဓမၼေျပာင္းၿပီး ကိုးကြယ္ေစၿပီး၊ Aစၥလမ္ဘာသာမ၀င္သူေတြကို သတ္ပစ္ၾကပါတယ္။

ထု ိ န ည္ း တူ စ ြ ာ ပါပဲ ၊ ယခု A ခ်ိ န ္ A ခါမွ ာ ေမာင္ ေ တာနဲ ႕ ဘ ူ း သီ း ေတာင္ ေ ဒသေတြ မ ွ ာ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာဘု န ္ း ေတာ္ ႀ ကီ း ေက်ာင္ း ေတြ ၊ ဘုရားပုထုိးေက်ာင္းကန္ေတြAားလုံးေလာက္နီးနီးဟာဖ်က္ဆီးထားၿပီးပါၿပီ။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိလဲသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေမာင္းထုတ္ျခင္းေတြလုပ္ထားခဲ့ပါၿပီ။ ၿပီ း ေတာ.ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ လ ူ ထ ု ႀ ကီ း ရဲ ႕ ေ ဒသကု ိ ဗ ု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ A မ်ားစု ရ ွ ိ ခ ဲ ့ ရ ာကေနဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ မ ရွ ိ သ ေလာက္ ျ ဖစ္ ေ Aာင္ ေျပာင္းပစ္လုိက္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္…Aကယ္၍ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိသာ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ေပးလုိက္ရင္၊ ကမၻာ့သမုိင္း၀င္AေမြAႏွစ္ ေနရာျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ ဦ းၿမိ ဳ ႕ ဟ ာ တစ္ ေ န႔ ေ န႕ မ ွ ာ သူ တ ိ ု . ရဲ . ထိ န ္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ လ က္ ေ Aာက္ က ်ေရာက္ သ ြ ာ းမွ ာ ျဖစ္ ၿ ပီ း ၊ လု ံ း ၀Aၿပီ း Aပု ိ င ္ ဖ်က္ ဆ ီ း ခံ ရ မွ ာ ေသခ်ာလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးAစU္Aဆက္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း သမုိင္းေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ရွိခဲ့တဲ့ ယU္ေက်းမႈနဲ႕ လူထုဟာ သူုတို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ၊ သူတို႔ရဲ႕Aိမ္ယာ၊ ၿခံေျမနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ သက္ေသခံAေထာက္Aထားေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ လက္လႊတ္ဆုံးရံႈး ခံၾကရမွာလဲ။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိလုံး၀ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္မျပဳသင့္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႕လဲမထိုက္တန္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတို႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္လိုတာမွ မဟုတ္တာ။

တကယ္ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ တစ္ေယာက္ဆုိတာဟာ ေယာက္က်ၤာမိန္းမမေရြး၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ တန္းတူရည္တူ (Aဆင့္Aတန္းတူ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တ)ူ Aခ်င္းခ်င္းညီAစ္ကို ေမာင္ႏွမလုိ သေဘာထားၾကၿပီး Aတူတကြလက္တြဲ၊ Aလုပ္လုပ္ကုိင္လုိတဲ့ ဆႏၵမ်ိဳးလဲရွိရမယ္။ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး Aသိတရားဖလွယ္ ႏုိင္ၾကရမယ္။ Aခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈလည္း ရွိရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံသားAားလုံးAတြက္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ ပုိမုိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးကုိ တည္ေဆာက္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

13


ဒီလုိဆုိရင္၊ Aကယ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူနည္းစုက မူဆလင္ႏုိင္ငံတစ္ခုထဲကုိ ၀င္ေရာက္လာၿပီးဒီလိုမ်ိဳးေတာင္း ဆုိၾကရင္ ဘယ္လိုစU္းစားမလဲ ….. Uပမာ....တကယ္ လ ိ ု ႔ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ ေ တြ က လြ န ္ ခ ဲ ့ တ ဲ ့ ႏွ စ ္ ေ ပါင္ း (၅၀) ေလာက္ က ဘဂၤ လ ာေဒ့ ရ ွ ္ ႏ ု ိ င ္ င ံ ထ ဲ သ ု ိ ႔ လူAင္Aားမ်ားစြာနဲ႕ခ်U္းနင္း၀င္ေရာက္ၿပီး၊ Aဲဒီက ၿမိဳ႕ရြာတခ်ိဳ႕ထဲက မူဆလင္ကုိ ေမာင္းထုတ္မယ္၊ သတ္ပစ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နယ္ေျမAျဖစ္ေတာင္းဆုိမယ္ဆုိရင္ေကာ ဘာျဖစ္လိမ့္မလဲ? မူဆလင္စစ္တပ္ႀကီး ေတြက၊ Aျမန္ခ်ီတက္လာၿပီး Aဲဒီဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကုိ တစ္ေယာက္မက်န္ Aကုန္သတ္ပစ္ ၾကမယ္မဟုတ္လား။

ဘာေၾကာင့္တခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းေထာက္ေတြဟာ ရုိဟင္ဂ်ာဘက္ကုိ ခပ္ပါပါလို္က္ၾကသလဲ? သတငး္ေထာက္Aမ်ားစုဟာ စာေရးဆရာေတြသာမ်ားတယ္။ သမုိင္းသုေတသီေတြမဟုတ္ၾကဘူး။ စာဖတ္သူ စိတ္ေပ်ာ့ၿငိသြားေစႏုိင္တဲ့ ရုန္းကန္မႈတုိက္ပြဲေတြ၊ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႕ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့သတင္းေတြကုိရွာၾကေဖြၾကရတယ္ေလ။ တခ်ိဳ႕သတင္းေထာက္ေတြကျမန္မာျပည္Aေၾကာင္းျမန္မာလူမ်ိဳးေတြAေၾကာင္းသိေၾကာင္းဒုနဲ႕ေဒးမူဆလင္ေရဦးေရAေျမာက္Aမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကုိ ႏုိင္ငံကူး၀င္လာတာေတြကုိေတာ့ သိၾကတဲ့ သူရွားလွပါတယ္။ စစ္တပ္AႀကီးAကဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ထားတဲ့ Aစုိးရတစ္ခုရဲ႕စနစ္ကုိ Aုပ္ခ်ဳပ္ရတာကဘယ္ေတာ့မွ ယုံၾကည္လို.မရတတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လဲ Aခုရုိဟင္ဂ်ာသတင္းဇာတ္လမ္းဟာ တကယ္Aစစ္Aမွန္လို သတင္းမီဒီယာေတြAေပၚထည့္လုိ႔ လြယ္တာေပါ့။ စိတ္ထဲစူးနစ္ေAာင္ခံစားမႈ ရသြားေစမဲ့ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာေကာင္းလွတဲ့ သတင္းစာAေရးAသားနဲ႕ဓါတ္ပုံေတြလည္းပါတာေပါ့။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီသတင္းေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ Aံ့မခန္း၀ါဒျဖန္႔မႈေတြ၊ သတင္းမီဒီယာကုိ သုံးၿပီး ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လွည့္ျဖားမႈေတြ လုပ္ႀကံဇာတ္ထြင္မႈေတြနဲ႕ ျဖတ္ညွပ္ကပ္ ဆြဲယူသုံးထားတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ သတင္းလိမ္ေတြကုိ ယုံတဲ့လူယုံေနၾကေတာ့၊ တကယ္Aျဖစ္မွန္AေျခAေနကုိ သိၾကတဲ့၊ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို Aေနာက္ ႏုိင္ငံသားေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ စိတ္Aေႏွာက္Aယွက္ ျဖစ္ရပါတယ္။ Aဲ ဒ ီ လ ိ ု ယ ု ံ လ ြ ယ ္ မ ိ တ ဲ ့ လူ ေ တြ က ျမန္ မ ာႏု ိ င ္ င ံ A ေၾကာင္ း ကု ိ ပ ဲ ေတာ္ ေ တာ္ ေ လးသိ သ ေယာင္ ေ ယာင္ န ဲ ႕ ခ်က္ ခ ်င္ း Aရင္ စ လု ိ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ ရ ခု ိ င ္ လ ူ မ ်ိ ဳ းေတြ က ု ိ ၊ လူ မ ်ိ ဳ းေရးစိ တ ္ ျ ပင္ း တဲ ့ သ ူ ေ တြ ၾကမ္ း ရမ္ း တဲ ့ ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ၀င္ လ ူ ဆ ု ိ း ေတြ စသျဖင့ ္ ေခၚေ၀ၚၿပီ း Aျပစ္တင္ၾကပါေလေရာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိ Aေၾကာင္းသိတဲ့ သူေတြAတြက္ကေတာ့ ရွင္းျပလိုက္ရင္သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြဟာ တည္ၾကည္ခုိင္မာတဲ့ Aဆင့္Aတန္း၀င္ လူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္ သူတို႔မွာ နက္ရႈိင္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕တန္ဖုိးေတြျဖစ္တဲ့ သူတစ္ပါးAေပၚ သနားၾကင္နာတတ္တဲ့စိတ္ရင္း ေစတနာရွိတယ္။ စိတ္ရွည္တယ္၊ AေတြးAေခၚႀကံဆျပဳမႈ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ညိႇညိႇႏႈိင္းႏႈိင္းရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔မွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ လူမ်ိဳးရပ္တည္မႈလည္းရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ဌာေနဟာ ကမၻာ့သမုိင္းမွာေရာ၊ ဗုဒၶသာသနာ သမုိင္းမွာပါ။ (တျခားဘယ္မွာမွမရွ)ိ ထင္းရွားလွတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြက ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြ လုံး၀ဆိပ္သုန္းသြားေစဖုိ႔ရယ္၊ ရခုိင္သမုိင္းကုိ ဖ်က္ဖုိ႔ရယ္Aတြက္၊ Aားစိုက္ခြန္စုိက္ႀကိဳးပမ္း ေနၾကပါတယ္။ ကမၻာေပၚက ဘယ္ေဒသမွာရွိရွိသမွ်ေသာ မူဆလင္ေတြကေတာ့ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြ Aေၾကာင္းသိနားလည္ေAာင္ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔၊ ခင္မင္ေလးစားဖို႔ ဆက္ႏြယ္ပူးေပါင္းဖုိ႕ စတာေတြကုိလုပ္ဖုိ႔ လကၡဏာတခ်က္မွ ရွိမေနၾကဘူး။ AဲဒီAစား၊ ကမၻာA၀ွမ္း မူဆလင္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြနဲ႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြAျပင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္လို လူမ်ိဳးကုိေတာင္ ၿခိမ္းေျခာက္စိန္ေခၚဦးမဲ့ ပုံစံရွိေနပါတယ္။

14


ညွိႏႈိင္းမႈလက္မခံတတ္သူေတြကုိ ညိွႏႈိင္းလို႔ မရႏုိင္မွန္း၊ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြက သိေနၾကတာေၾကာင့… ္ …….

သတင္းေထာက္တခ်ိဳ႕တေလက Aခန္းထဲမွာေAာင္းေနတဲ့ ဆင္ႀကီးAေၾကာင္း ကုိထုတ္ေဖာ္ေရးခ်င္ ေနၾကပါတယ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ နဲ႕ ယုိးဒယားႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရယ္၊ ဖိလစ္ပုိင္ကၽြန္းစုႏုိင္ငံ Aင္ဒုိးနီးရွားႏုိင္ငံ၊ လက္ဘႏြန္၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီယားနဲ႕ Aီဂ်စ္ႏုိင္ငံေတြရွိေနတဲ့ခရစ္ယာန္ေတြရယ္၊ Aီရန္ႏုိင္ငံမွာေနတဲ့(Bahai and Zoroastrians) ေတြ မ ွ ာ ဘာေတြ ျ ဖစ္ ေ နၾကတယ္ ဆ ု ိ တ ာရဲ ႕ ေ နာက္ က ြ ယ ္ မ ွ ာ ရပ္ တ ည္ ေ ပးတဲ ့ တ ကယ္ A င္ A ားစု ဟ ာ ဘယ္ သ ူ ေ တြ လ ဲ ဆ ု ိ ေ တာ့ “Aစၥလာမ္”ေတြပဲေပါ့။ Aဲဒီျဖစ္ရပ္ ေတြကေန သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဆြဲလိုက္တာကေတာ့ ဘုရားမရွိေတာ့တ့ဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ မူဆလင္ကုိ မယုံၾကည္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႕ Aားလုံးေသာ မူဆလင္မဟုတ္သူမွန္သမွ်Aေပၚ ဘာသာေရးစစ္ဆင္ႏႊဲဖုိ႕ Aားေပး Aားေျမာက္လုပ္ဖုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ ရခု ိ င ္ ျ ပည္ န ယ္ မ ွ ာ ရွ ိ တ ဲ ့ ၿမိ ဳ ႕ ေ တြ ရ ြ ာ ေတြ မ ွ ာ ေရာက္ ေ နတဲ ့ Aဓိ က ရု ိ ဟ င္ ဂ ်ာAမ်ိ ဳ းသားေတြ န ဲ ႕ သူ A နီ း ကမိ န ္ း မေတြ ဟ ာ မျဖစ္မေနေခါင္းၿမီႇးၿခံဳထားရမွာျဖစ္တယ္။ ၀တ္ရုံပု၀ါကုိ ေခါင္းမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ မၿခံဳထားရင္ (မူဆလင္ မဟုတ္တဲ့ မိန္းမပင္ျဖစ္ပေစ ၿခံဳထားရမွာျဖစ္တယ္) ရုိက္ႏွက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူမိန္းကေလးေတြရဲ႕ မိဘေတြကုိလည္း သူတို႔ရဲ႕သမီးေလးေတြကုိ ေက်ာင္းမပုိ႔ၾကဖို႔ ၿခိမ္းေခ်ာက္ဖိAား ေပးေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Aမ်ိဳးသမီးေတြAေပၚ Aျခားစည္းမ်U္းတငး္ၾကပ္မႈေတြမ်ားစြာ လုပ္ေနၾကတယ္။ လူငယ္ေယာက်္ားေလးေတြကိုေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ရြံမုန္းဘြယ္ေကာင္းၿပီး၊ တရားမမွ်တတဲ့ Aစၥလာမ္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးနဲ႕ Uပေဒကုိ သင္ တ န္ း ပု ိ ႔ ခ ်ေနပါတယ္ ။ Aဲ ဒ ီ မ ွ ာ ကု ိ ရ မ္ က ်မ္ း နဲ ႕ ေဟာၾကားခ်က္ ေ တြ A ေပၚ ေမးျမန္ း ျခင္ း ၊ ဆန္ း စစ္ ျ ခင္ း ၊ မျပဳလာဖိ ု ႔ ရ ယ္ ၊ မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားကုိ တားျမစ္ဖုိ႕ရယ္၊ ေနာက္ဆုံးေျဖာက္ဖ်က္ သုတ္သင္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ တစ္ေန႔ေန႕မွာ ကမၻာႀကီးဟာ သူတို႔လို Aစၥလာမ္ဘာသာတစ္ခုတည္းသာ ရွိလာမယ္ ဆုိတာေတြကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ငယ္ရြယ္တဲ့ Aသက္Aပုိင္းAျခားမွာ ေခါင္းထဲကုိ ရုိက္သြင္းေပးေနၾကပါတယ္။ ကုိင္း... ဒီသတင္းမ်ိဳးေတြ Aေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုစU္းစားၾကပမလဲ?

Aားလုံးေသာ မူဆလင္တုိင္းဟာ သူတို႔နဲ႕တူတာမဟုတ္ပါ၊ Aားလုံးေသာမူဆလင္တုိင္းကလည္း သူတို႔နည္းAတိုင္း မယုံၾကည္ၾကပါ။ ဟုတ္ပါတယ္ Aားလုံးေသာ မူဆလင္တုိင္းဟာ မတူညီၾကပါဘူး။ မူဆလင္Aားလုံးဟာလည္း Aစြန္းေရာက္ သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကမၻာႀကီးမွာရွိတဲ့ မူဆလင္တို႔ရွိရာေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ယီမင္၊ Aီဂ်စ္၊ တူရကီ၊ ခူဒစ္တန္၊ Aယ္ေဘးနီးယား၊ Aင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွားနဲ႕ တရုတ္ျပည္နဲ႕ Aိႏၵိယႏုိင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ မူဆလင္တို႔ ေနထုိင္ရာAပုိင္းေတြမွာ AေတြA ႕ ႀကံဳမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။

ကၽြ န ္ ေ တာ္ မ ွ ာ Aစၥ လ ာမ္ ဘ ာသာAေပၚ သေဘာမတူ စ ရာေတြ ႕ ရ ွ ိ ပ ါတယ္ ။ ဒါကု ိ ဆ န္ း စစ္ ေ ၀ဖန္ ဖ ု ိ ႔ လ ဲ ကၽြ န ္ ေ တာ္ မ ေၾကာက္ ပ ါဘူ း ။ မူဆလင္ဆုိတာဟာ၊ ကုိးကြယ္စရာဘာသာေရးတစ္ခုကုိ လုိက္နာသူေတြျဖစ္တယ္။ Aဲဒီ ဘာသာထဲမွာ သူ႔ဘာသာတရားကုိပင္ ျပန္ၿပီး Aေႏွာက္Aယွက္ (ကုိယ္ရွဴးကုိယ္ပတ္)ျဖစ္ေနတဲ့ Aခ်က္ေတြရွိေနတယ္ ဒီေတာ့ AဲဒA ီ ခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး လူတစ္ေယာက္Aေနနဲ႕ ဘယ္Aခ်က္ ေတြကုိေတာ့ လုိက္နာရမယ္။ ဘယ္Aခ်က္ေတြကုိမလုိက္နာႏုိင္ဘူးဆုိတာရွိရပါမယ္။

မူဆလင္Aမ်ားစုဟာ လူကုိ ေသသည္Aထိ ေက်ာက္ခဲနဲ႕ ေပါက္သတ္တာတို႕၊ ေခါင္းျဖတ္သတ္တာကုိ လုပ္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာAစိတ္Aပုိင္းAခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ဒီလုိလုပ္မ်ိဳးကို Aဓိကထားၿပီး လုပ္ၾကေပလိမ့္မယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့ AေျခAေနမွာ Aစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ Aခန္းက႑ကုိ မသိက်ိဳးကၽြံ လစ္လ်ဴရႈထားလို. မရပါဘူး။

15


ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ဘယ္သူေတြက AကူAညီေပးသင့္ၾကသလဲ? သူတို႔ဘယ္ကုိသြားသင့္သလဲ? တကယ္ ေ တာ့ ရ ု ိ ဟ င္ ဂ ်ာေတြ ေ နသင့ ္ တ ဲ ့ ေ နရာဟာ သူ တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕ ဇာစ္ ျ မစ္ ျ ဖစ္ တ ဲ ့ ဘ ဂၤ လ ာေဒ.ရွ ္ ႏ ု ိ င ္ င ံ ျ ဖစ္ သ င့ ္ တ ယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြခုိး၀င္ေနေသာ္လည္း ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက သူတုိ႔ႏုိင္ငံထဲကုိ ေနာက္ထပ္၀င္ခြင့္ျပဳဖ႔ုိ ခါးခါးသည္းသည္းျငင္းပါတယ္။ ယခုဆုိရင္ ကမၻာAရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ Aေထာက္Aကူ ကယ္ဆယ္ေရးAသင္းAဖြဲ႕ေတြက ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ AကူAညီေပးတာေတြ ငတ္မေသေAာင္ ေကြ်းၾကတာေတြကုိ ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ႏုိင္ငံကုိယ္၌က ျငင္းပယ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ႏုိင္ငံကုိ ဖိAား တြန္းAားေတြေပးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ လက္ခံေပးဖုိ႕ လုပ္သင့္ပါတယ္။ OIC လို႔ေခၚတဲ့ Aစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ား Aဖြဲ႕Aစည္းမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံပါ၀င္ပါတယ္။ Aဲဒီထဲက Aခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြဟာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ Aျပည့A ္ ၀ရွိေပမဲ့၊ ယခုထက္ထိတုိင္၊ ျပည္နယ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ေခၚယူထားဖုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ဖုိ႔၊ ေမြးစားထားဖုိ႕ တစ္ႏုိင္ငံကမွ် စကားမဟၾကပါဘူး။ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တူေတြကူညီဖို႔ Aဲဒီ OIC ႏုိင္ငံေတြက ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ? သူတို႔ ရွက္ဖုိ႔ေကာင္းလွပါဘိ။ Aဲဒီလို AကူAညီေပးမႈေတြလုပ္ရမဲ့Aစား၊ သူတို႔ေတြက၊ လွည့္ျဖားထားတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ သတင္းေဆာင္းပါ ေတြနဲ႕ ကမၻာ့လူသားေတြကုိ ေမႊေႏွာက္လိမ္ညာ၀ါဒျဖန္႔ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ Aဲဒီက Aစၥလာမ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ဘုန္းႀကီးေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႕ ဘာသာေရး စစ္မက္ျပဳရန္ Aျပင္းAထန္ လႈပ္ရွားမႈပုံစံေတြနဲ႕ တုံ႕ျပန္ၾကတယ္။ ဘုရားကင္းမဲ့ေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မွန္သမွ်ကုိ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေAာင္ ေခ်မႈန္း သုတ္သင္ ပစ္မယ္လို႔လည္း ရာဇသံေပးၿခိမ္း ေျခာက္ေနပါတယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံနဲ႕ တျခားေနရာတခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာေတြဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္နဲ႕ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကုိ မေလးရွားလူဆုိးဂုိဏး္ေတြက ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကၿပီး၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကုိပါ သတ္သြားၾကပါတယ္။ Aင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ရမ္းကားတဲ့ လူဆုိးဂုိဏ္းတစ္ဂုိဏ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံးကုိ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္္လုနီးပါ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ Aကယ္၍သာ Aဲဒီေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္မႈ ေAာင္ျမင္ သြားရင္ Aဲဒီသံရုံးကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး လူေတြကုိ သတ္ခဲ့မွာAမွန္ပါပဲ။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ မူဆလင္ႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွာသာ Aေျခခ်ေနထုိင္သင့္ပါတယ္။ (မူဆလင္ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ မူဆလင္မဟုတ္တဲ့ သူေတြေနတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္) မူဆလင္မဟုတ္သူေတြၾကားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ ေနခြင့္မျပဳရပါဘူး။ Aဲဒီလိုထားခဲ့မိရင္လဲ သူတို႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြAတြက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပုိင္ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေရာက္ေAာင္ပို႔ေပးႏုိင္ၿပီး တျခားလူသားေတြမွာေတာ့ လူမ်ိဳးတုံးသြားေစလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါမ်ိဳးလုပ္မိရင္ မမွန္ေပဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဖန္တီးခဲ့တဲ့ Aရာကုိသူတို႔ ကိုယ္တြယ္ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဖန္တီးခဲ့တဲ့ Aရာကုိ သူတို႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ေတာ့၊ ျပႆနာေတြျဖစ္လာေစတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ AေျခAေနAတြက္ သူတို႔မွာသာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

သူတို႔တေတြဟာ တစ္ေန႔ေန႔မွာေတာ့တျခားဒါနဲ႕မတူတဲ့Aမွန္တရားတစ္ခုခုကုိ ဖန္တီးလာႏုိင္လိမ္မယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႕ ကမ ၻာႀကီးဟာ Aၾကင္နာေမတၱာတရား ဆုိတာကုိ သိရွိႏုိင္လာၾကပါေစ။ by Rick Heizman, San Francisco, California, U.S.A. translated by Ko Nay Min, Yangon, Burma

16


SOURCES: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/DI21Df06.html http://wikileaks.org/cable/2002/10/02RANGOON1310.html http://www.asiantribune.com/?q=node/16449 http://irrawaddies.blogspot.in/2009/05/arakan-rohingya-nationalist.html http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/08/fake-photos-lies-and-muslim-killings-in.html http://www.ucanews.com/2012/08/24/govt-defiant-on-rohingya-aid-ban http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=88849 http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/08/1942-genocide-of-buddhists-in-maungdaw.html http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/07/armed-bengali-intrusion-from-bangladesh.html http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/08/fake-photos-lies-and-muslim-killings-in.html http://hlaoo1980.blogspot.com/p/islamic-genocide-of-native-buddhists.html http://independencedayofvariouscountry.blogspot.com/2012/06/bengali-muslims-mujahid-insurgency-1948.html

BURMESE LANGUAGE TRANSLATION: ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ယုတ္မာရက္စက္တယ္ http://www.myanmarexpress.net/2012/04/blog-post_4442.html http://www.narinjara.com/burmese/?p=1297

SOAS BULLETIN OF BURMA RESEARCH SBBR 3.2 (AUTUMN 2005): 396-420 Ba Maw. 1958. Breakthrough in Burma, memoirs of a revolution, 1939-46. New Haven: Yale University Press. Bennison, J.J.1931. Census of India of 1931, Volume XI, Part I, Burma. Rangoon: Government Press. Government of British Burma. 1888. Report on the Settlement Operations in Akyab District 1887-88. Rangoon: Government Press. Government of the Union of Myanmar. 1987. Rakhine State 1983 Population Census. Rangoon: Immigration and Manpower Department, Ministry of Home Affairs. Grantham, S and Lat, Maung. 1956. Burma Gazetteer: Akyab District, Volume (B). Rangoon: Government Press. Irwin, Anthony. 1945. Burmese Outpost (Memoirs of a British Officer who fought in Arakan with the Arakanese V Forces during the Second World War). London: Collins. Owen, Frank. 1946. The Campaigns in Burma. London: His Majesty Stationary Office.


Phayre, Arthur. 1841. “Account of Arakan.” Journal of the Asiatic Society, 10: 629 – 712. Smart, R.B.1957. Burma gazetteer: Akyab District, Volume (A). Rangoon: Government Press. Talish, Shihabuddin. 1907. “The Frengi Pirates of Chatagaon.” Jadunath Sakar (tr.). Journal Asiatic Society of Bengal (3): 419-425 Tha Gyaw, Bonebauk. 1971. Tawhlanyay-khayeeway (On the Road to Revolution). Rangoon: Thandar Aung Sarpay Ba Tha. 1960. “Rowengyas in Arakan.” The Guardian Magazine, 7(5): 33-36 Charter, Langhan.1938. “The Archives of Arakanese Families,” Journal of Burma Research Society (38): 34-38 Christie, Clive J. 1996. A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism. London: I. B. Tauris Publishers Furnivall, J.S. 1957. Colonial Policy and Practice. London: Cambridge University Press. Gaffar, Abdul. 1951. “The Sudeten Muslims.” The Guardian Daily, August 20, 1951, Rangoon: Guardian Press. Khin Gyi Pyaw. 1960. “Who Are the Mujahids in Arakan?” Rakhine Tazaung Magazine. Rangoon: Rangoon University Arakanese Culture Association. DEVELOPMENT OF A MUSLIM ENCLAVE SBBR 3.2 (AUTUMN 2005): 396-420 Kyaw Zan Tha, U. 1995. “Background of the Rohingya Problem.” Rakhine Tazaung Magazine. Rangoon: Rangoon University Arakanese Culture Association. Mya Win. 1992. “If We Appraise the Attempts Made to Sow Enmity against Myanmar Naing-ngan.” Working Peoples’ Daily: January 25, 1992. Yeagar, Moshe.1972. The Muslims of Burma: A Study of Minority Group. Wiesbaden.

In Burmese: HISTORY, ISSUES and TRUTH in ARAKAN  

In Burmese: about the conflict in Arakan / Rakhine State, western Burma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you