Page 1

De

Bosbode

15e 13e

nr.05

jaargang jaargang

2012 2010

DEBOSBODE.NL | BEKIJK AL HET LAATSTE NIEUWS ONLINE EN DEEL JE MENING

Voortgang ‘t Paradijs Nu is het menes! Jouw advies, jouw idee Planning In onze vorige uitgave heeft u kun-

Wijkkrant De Bosbode

Van deheeft redactie als centraal uit-

Wijkkrant De Bosbode heeft als cengangspunt, dat een goede traal uitgangspunt, dat een informatievoorziening De snackbar, bloemist en de apotheek zijngoede informatievoorziening kan nen lezen hoe de verbouwing van ons bijdragen aan kanbetrokkenheid bijdragen aanen betrokWaarom eigenlijk? Wie zijn wij invulling en wat zou doen zelf ook aan het verbouwen. De snackbar motivatie gaat winkelcentrum krijgen. van de bewoners. kenheid en moticatie van Haarlemmermeer wij? medio december weer open,wil de bloemist eind De verbouwing vindt plaats in vier De Gemeente Het doel is leefbaarheid in de wijk de bewoners. Het doel is te bevorderen. jongeren actief betrekken bij hethalverwege januari MENES een verbondzitten tussenwe jongeren november en de apotheek fasen. is”Inmiddels in de derde leefbaarheid in de wijk te ontwikkelen uitvoeren enfase”, de gemeente volgendenjaar. Merks;van “In beleid. de tweede week van verteltHaarlemmermeer. Stephan Merks. De De heer Pauls Column bevorderen De gemeente streeft naar de eenwerkzaamheden klimaat gemeente wil weten hoeArchangel jullie zakenbouw en januari 2011 zullen aan Merks werkt voor ‘s zomers langs de deuren |2 het normaal is’tdat jongeren graag zouden aanpakken. Daarnaast van ’twaarinwinkelcentrum Paradijs weer worden heris betrokken bij de verbouwing een Overbosser |3 meedenken, enalles meedoen als of aprilZomaar kan je bij ons terecht als je een leuk vat. Wemeepraten verwachten in maart te Paradijs. Colomn

|2

volwaardige van Haarlemmerhebbenburgers afgerond”. De Wijkraad Van de wijkraad |4| 3 Zomaar een Overbosser | 4 meer. Daarnaast wil de gemeente dat organiseren. van MENESvoorspoedig helpen Hij legt uit datWij de verbouwing De Ark |5 jou bij deEr uitvoering financiële De Ark Ymere |5| 6 verloopt. is slechts en eenhet kleine vertraging beleid op onderwerpen die de leefwereld goed mogelijktot op heden gedeelte. Gebied 4 |7 Op onzeraken, vraag zo hoe de reacties van ongeveer anderhalve week. “Half no- van jongeren Hondenpoep |8 Jong moeder |8 aansluit bij de ideeën van jongeren over van publiek en winkeliers zijn: “De winkevember zijn de grote werkzaamheden klaar. De Bosbode online |9 Kijk de eens op www.begeleid en Wat kanisjij doen? liers worden door uitvoerder De vertraging te wijten aan slecht weer en deze onderwerpen. De politie Alle column |9| 10 eendjes..... idee hebt of een leuk evenement wilt

Reacties

Agenda | 11 voortevreden. voorbeelden van initiatieHebbeschadiging jij een goed idee? Een feest, zijn zeer Sommige mensen die het een aan een pui. Diteen probleem menes.nu Nieuw in de wijk | 12 Agenda |11 MENES bij willen betrokken is. eetmarkt, modeshow, sporttoerwinkelcentrum bezoeken, klagen soms moest eersteen verholpen worden”. In de maandven waar MENES projectomlopen. van welzijnsnooi of iets heel Kom maar op datiszeeen moeten Dit is begrijpelijk, december zijn er anders. in principe geen werkzaam-

MeerWaarde. met dat en krijg in € 1.000,voor de tot organisatie maar de overlast is tijdelijk en wordt zo klein heden omidee de overlast de feestmaand www.meerwaarde.nl uitvoering. Wij helpen je bij het maken mogelijk gehouden”. een minimum te beperken. Eind november is van het plan, degereed organisatie engaat het deze pro- weer Pauls de hoofdentrée en dan moten van jouw activiteit. Samen zoropen. gen we er voor dat jouw activiteit een groot succes wordt. Mail naar Jimmy@ menes.nu en Egwin@menes.nu .

Wie komt onze redactie versterken? Beste Overbossers,

Steek een kaarsje aan: bidden op internet Column

Dede Arkdeuren. heeft ditOverpeinzinjaar een bijZomers langs

zondere advent- en kerstgroet: alle Overbossers kunnen op de website van De Ark: www.deark. nu een kaarsje aansteken

gen van een collectant.

Pagina |2

Pagina | 5 De Ark Als je ver wilt komen........ Jong moeder en of jong vader

Pagina |5

Dan gebeurt het weleens dat je het even niet meer ziet zitten. Daarom besteedt het JIP deze maand extra aandacht aan.... Uitleg over onderwerp; het gemeentebeleid met jong moeder (vader) zijn. betrekking tot honden.

Meer over honden We zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team wil komen versterken. We bestaan al vijftien jaar en De Bosbode is dus geen eendagsvlieg gebleken. Drie van de vier redactieleden zijn nog van het eerste uur. Geen beter bewijs dat het binnen De Bosbode wel goed zit. We zoeken iemand uit Overbos die interviews wil doen en een artikel wil schrijven. Ook al heeft u hiermee geen ervaring, schroom niet om eens bij ons te informeren naar de werkzaamheden binnen de redactie. We werken allen als vrijwilliger en door de verdeling van de werkzaamheden is de werkdruk nooit groot. Voor een evenredige verdeling binnen het redactieteam gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke collega. Toch is elke aanmelding welkom. Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met Jeannette Brands. Telnr. 0235615951 of per email: jhevantoren@quicknet.nl. Uw redactie

Pagina | 8

Pagina |7 Alle eendjes.... MeerRadio & een MeerTeleHet duurde week, moeder zat weer op haar stekkie. Zeven visie eieren had ze. Vader bracht takjes aan. Het nest werd hoger en hoger. Ditwijls had ik medelijden met ze.

Pagina |10 Pagina | 10 De De


Pauls column

Zomers langs de deuren

Zomers langs de deuren om

open en blijven open omdat men even

bijvoorbeeld kranten te bezor-

geld moet halen. Ik vind dit niet zo slim.

gen is niet in alle gevallen een

Ik ben goudeerlijk, maar niet iedereen

genoegen. Stel u voor: Hekje van

helaas. Kwaadwillenden kunnen zo naar

de voortuin openen, je langs een

binnen….en dan? Toch onvoorzichtig.

overhangende tak wurmen om

Achter sommige deuren is het werkelijk

een brievenbus te bereiken en

een onbeschrijflijke bende en ik vraag

dan…. Ja, je hebt de voordeur

mij af hoe men zo kan leven.

met de bekende gleuf bereikt…….

Wat mij ook opvalt is het soort gordijn

dan heb je te laat die grote spin

wat bij sommige woningen voor de ra-

in de gaten die ervoor hangt en

men hangt. Dekens, plastic, stukken stof

zijn of haar hele web hangt plak-

(lakens?). Kortom, voor mij zeker niet

kend in je gezicht.

alledaags, maar wel boeiend. Collecteren geeft een kijkje in iemands woonomge-

Maar er zijn ook leuke of opmerkelijke

ving. Soms ziet het er welvarend en luxe

momenten, vooral als je langs de deur

uit, soms ook alles behalve.

gaat om te collecteren. Even aanbellen,

Een vraag van een mevrouw die open

wat moet ik ook alweer vragen? O ja,

doet; “Waar is het voor?” Ik vertel welk

ik weet het weer. De deur gaat open,

goede doel het betreft. “O, daar wil ik

een heel klein stukje en een klein oud

wel wat voor geven”, antwoordt ze. Heeft

vrouwtje doet de deur open en ik begin

u voor mij een euro? Ik heb alleen maar

mijn tekst. Ze kijkt me niet-begrijpend

een twee euro munt en ik wil één euro

aan en ik begrijp dat ze geen Nederlands

geven.”

verstaat. Ik begin in het Engels en ook

Wilt u meer weten over de mensen die in

nu geen begrijpende blikken, laat staan

onze mooie wijk wonen en daarmee te-

dat ze aanstalten maakt om mijn collec-

vriendelijk door de hond besprongen

vens een goed doel dienen? Mijn advies:

tebus te vullen. Enfin, ik ga uiteindelijk

en de baas doet een duit in mijn bus. Zo

Ga collecteren!

maar weg. Heeft ze mij in de maling

kan het dus ook.

Maar dan wel in de zomer.

genomen en lacht ze mij uit? Ik weet het

Veel andere deuren blijven gesloten. Ik

Fijne feestdagen en tot volgend jaar

niet.

kan niet zien of men niet thuis is of dat

maar weer.

De volgende dan maar. Nu word ik

men alsof doet. Sommige deuren gaan

SABRI

Hairstyling

Geopend: ma. 11.00 - 18.00 uur di. t/m do. 09.00 - 18.00 uur vr. 09.00 - 21.00 uur za. 09.00 - 17.00 uur

Winkelcentrum ’t Paradijs Muiderbos 156, 2134 SW Hoofddorp Tel. 023-563 86 09

2

Bosbode

De


Zomaar een Overbosser In de rubriek ‘Zomaar een Overbosser’ interviewden we deze keer Corry van den Broek, die een familiekrant maakt met alle lief en leed van de familie hier en in Australië. Ook nu is ze alweer hard bezig om de kopij bij elkaar te krijgen om rond Kerst de krant klaar te hebben. Ze stalkt de familie – zoals een nichtje dat noemde – om de kopij op tijd binnen te krijgen, met mailtjes en telefoontjes. We vroegen Corry hoe de krant begonnen is. Van de acht kinderen van de

Corry aan het werk met de krant

familie van den Broek, ging de oudste dochter Fie naar Australië. Pas na 28 jaar kwam ze voor het eerst terug

uitgekomen, waardoor hij meer heeft

zegt Corry. Veel kinderen doen dat,

naar Nederland. Ze had vier kinderen

van een chique brochure dan van een ge-

omdat ze het leuk vinden de krant ook

gekregen en grootgebracht. Er was geen

wone krant. Hij wordt in het Nederlands

zelf te krijgen.

geld geweest om eerder naar Nederland

en het Engels geschreven. Sommigen uit

“Inmiddels is er ook een andere familie

te komen. Gelukkig komt ze de laatste

Nederland schrijven ook in het Engels.

bij betrokken. We kenden elkaar van vroeger uit de Jordaan. Vier kinderen

jaren wat vaker.

Nu tien jaar

van die familie zijn ook naar Australië

Tien jaar geleden heeft Corry het werk

schrijven ook voor elkaar om op de

overgenomen van Betty. Ze laat de kran-

hoogte te blijven, bij ons in de krant”,

Niet lang daarna bedachten Betty en

ten maken op eigen kosten, omdat het

vertelt Corry. Trots laat ze ons de hele

Francis, schoonzussen van Corry, dat het

innen van het abonnementsgeld te veel

stapel familiekranten zien, bijna een

leuk zou zijn om “iets voor Australië te

werk kostte. Zij krijgt nu en dan hulp

halve meter hoog. Misschien een initia-

doen” om hen op de hoogte te houden

van haar oudste broer. Samen schrij-

tief voor andere Overbossers, die familie

van wat hier met de familie gebeurde

ven ze het voorwoord en hij springt nu

in het buitenland hebben?

en zo werd de eerste krant gepubliceerd

en dan bij als het heel erg druk wordt.

op 1 december 1994. Alle jaren daarna

Voor een aantal mensen, die niet meer

is er rond de jaarwisseling een nieuw

zo makkelijk met de computer omgaan,

nummer uitgekomen, toen ook met

zoekt Corry plaatjes bij hun teksten om

nieuws uit Australië voor de familie

het geheel wat aantrekkelijker te maken.

hier. “We kunnen elkaar dan gelijk fijne

Van de jongeren verwacht ze kant en

Kerstdagen en een gelukkig Nieuw Jaar

klare stukken. “Die kunnen het zelf wel,”

wensen”, zegt ze.

zegt ze.

‘Iets’ voor Australië doen

vertrokken. Eén ervan leeft nog. Zij

De familie telt nu 75 leden, kinderen

Steeds moderner

en kleinkinderen meegeteld. De oplage is gegroeid van 28 in het begin naar 38

De eerste nummers werden nog getypt

exemplaren nu. Als kinderen op zichzelf

of geschreven en daarna met knip en

gaan wonen en ook een bijdrage aan de

plakwerk in elkaar gezet en gekopieerd.

krant leveren, krijgen ze hem ook thuis,

Tegenwoordig gebeurt dit in Word en dit jaar is zelfs de eerste krant in kleur

De Ex Libris van Corry haar vader, die nu de familiekrant siert

Bosbode

De

3


Wie wil er een levensboek schrijven? Zinvol en waardevol Vrijwilligerswerk

Het project Levensboeken wordt uitgevoerd in de gemeente Haarlemmermeer door het sociaal cultureel werk voor senioren van Meer-

KERSTBOMENINZAMELING Een lot voor je kerstboom

Waarde. Afgelopen periode hebben wij met vrijwillige schrijvers en vertellers al 33 boeken gerealiseerd. Graag willen we vanaf november 2012 meer vertellers in de Haarlemmermeer de kans bieden zo’n mooi persoonlijk levensboek te maken.

Wat is de bedoeling?

Alle kinderen uit Overbos kunnen in ruil

In een periode van 3 à 4 maanden wordt er samen met een zelf-

voor een kerstboom een lot verdienen,

standig wonende oudere een levensboek gemaakt. De ene vertelt,

waarmee zij een cadeaubon kunnen

de ander schrijft.

winnen.

Graag zouden wij mensen vinden die het leuk vinden om dit Le-

Kijk in de kerstvakantie goed rond wie

vensverhaal op te tekenen.

een kerstboom heeft staan en vraag of jij

Als u zich aanmeldt dan krijgt u binnenkort een korte training

hem mag ophalen op zaterdag 5 januari.

van een dagdeel. Daarnaast krijgt u ondersteuning bij het maken

Dan breng je de kerstboom die dag tus-

van het levensboek.

sen 10.00u en 15.00u naar de container

Wat wij u bieden is een interessante plek voor een overzichtelijke

die bij De Ark staat. Daar krijg je voor

periode waarin u kans krijgt intensief met iemand te werken en te

iedere kerstboom een lot (voor kinderen

komen tot een mooi resultaat in de vorm van een echt boek met

tot 15 jaar). Om 16.00 uur gaan we de

verhalen en foto’s. Wat we vragen zijn mensen van alle leeftijden

winnende lootjes trekken. We hebben

die oprecht geïnteresseerd zijn in mensen en hun verhalen, die

heel veel cadeaubonnen! Dus doe mee!

het leuk vinden om te schrijven en een beetje met de computer kunnen omgaan en

Wat kunnen volwassenen doen? U kunt

een keer per week of een keer per veertien dagen tijd hebben dit met de ander samen

zorgen dat uw kerstboom op 5 januari

te realiseren.

klaarligt om opgehaald te worden door

Kortom wij zoeken mensen die het fijn vinden om zinvol vrijwilligerswerk te doen in

kinderen uit de wijk. Komen er geen kin-

een afgepaste periode.

deren langs dan mag u hem natuurlijk ook zelf komen brengen. Let op: i.v.m. de

Wilt u iemand blij maken met het schrijven van haar of zijn levensboek? Aanmelden

verwerking van de bomen mogen er geen

of meer informatie vragen kan bij MeerWaarde, Anneke Koenders van maandag t/m

kruisen en plastic potten aan de bomen

vrijdag 023 56 98865 of via de mail anneke.koenders@meerwaarde

zitten. Wilt u meer weten van het project Levensboeken kijk op: http://www.meerwaarde.nl/activiteitenaanbod/65_

5 januari 2013 10.00 – 15.00 uur Kerstbomen inzameling Om 16.00 uur trekking van de lootjes in centrum De Ark (zijkant winkelcentrum ‘t Paradijs) 4

Bosbode

De


Als je ver wilt komen, reis dan samen

Er schijnt een Afrikaans gezegde te zijn, dat luidt: ‘Als je ergens snel wilt komen, reis dan alleen, maar als je ver wilt komen, reis dan samen.’ Ik vind dat een prachtig motto. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor een kerk, voor een wijk en voor de kerk in die wijk.

Nu ik hier twee maanden ben, ben ik

dinsdagmiddag is er de Markt In. Ik zie

gebruikelijke tijd van 10.30 uur. U bent

ervan overtuigd geraakt dat veel mensen

dat daar allerlei mensen binnenkomen,

uiteraard van harte welkom.

hier in Overbos vanuit dat motto leven.

kerklid of niet. Ze komen voor gezellig-

Zo mocht ik al een wijkoverleg bijwonen

heid, een bakje koffie of soms, omdat ze

Eerste indrukken

waar mensen zaten van het gezondheids-

uit het buitenland komen en een beetje

Waarom ik dit allemaal opschrijf? Nou

centrum, de politie, de woningbouw-

Nederlands willen spreken. Maar stel je

in de eerste plaats om u een paar eerste

vereniging, de gemeente, sportservice,

voor dat je dat zou kunnen uitbreiden

indrukken van een nieuwkomer te geven.

MeerWaarde, Spirit en de kerk. We

tot iets wat meerdere dagen per week

Maar bovenal: ik zou het ontzettend

spraken over wat er gaande is in de wijk

geopend is!

leuk vinden, als u uw ideeën met ons zou

en waar elke organisatie op dit moment mee bezig is.

willen delen. Als u nu al jaren denkt: die

Kerst

Tegen de tijd de u dit leest, is de kersttijd

kerk, die zou eigenlijk eens… (vul maar in) – laat het mij dan weten.

Buurtcafé

aangebroken, en dan zal de kerk sowieso

Ik hoorde daar dat er wensen waren om

vaker geopend zijn. Zo is er op kerstavond Want ik wil graag ver komen. En dat kan

een buurtcafé op te richten, omdat de

om 18.30 uur een kinderkerstfeest voor

mensen in Overbos dat wel misten. Daar

kinderen van 4 - 8 jaar en hun ouders

heb je het al weer: Overbossers zijn op

en grootouders. Er wordt gedacht aan

Aarnoud van der Deijl, predikant van de

zoek naar saamhorigheid en contact. Ik

een kerstspel of kerstmusical. Daarna

oecumenische gemeente de Ark

vroeg me af of de kerk daar iets in zou

is er om 22.30 uur een oecumenische

Waddenweg 133, 2134 XL Hoofddorp,

kunnen betekenen.

kerstnachtviering waarin de katholieke

tel. 023-2000192

alleen maar samen.

pastor Annelies Buijs voor zal gaan. En Maar ik zag in die kerk, de Ark, dat

op kerstmorgen, dinsdag 25 december is

zoiets op bescheiden schaal al bestaat: op

er uiteraard ook een kerstviering op de

Kerstgedicht Kertmis, feest van vrede en licht

’s avonds bij een dennenboom

bij gekwelde en verdrukten

’t is prettig en een mooi gezicht

’t een lange mooie droom.

die niet voor overheersing bukten

De kaarsen te zien branden

Staat u met kerstmis ook eens stil

en bij onszelf, bij deze tijd,

’t is Kerst in alle landen,

Bij degene, die in een kil

waar is onze zekerheid.

Maar of ’t gevierd wordt overal?

vertrek naar vrijheid smachten

Wij moeten nu eens laten vallen

Op vele plaatsen op aarde zal

in diepe duister wat licht verwachten

’t “ieder voor zich en God voor allen”

gebeden worden om wat eten

bij al degene, groot en klein

Laat dit oude, zonnewendefeest

wat honger is zijn wij vergeten

die ver van ons aan ’t sterven zijn.

ook spreken tot uw hart en geest.

Wij vieren Kerst met vrienden en wijn

Door honger en door dorst gekweld

en met gezellig samen zijn.

worden miljoenen neergeveld.

Wij weten niet wat duister is

Bij zoveel mensen die nog voor rechten

En zitten aan een rijke dis

en vrede op aarde moeten vechten,

Hartevrouw

Bosbode

De

5


Betere Buurtprijs Heeft u een goed idee waar uw buurt van opknapt, opfrist of opleukt? Of misschien heeft u juist iets in gedachten waar u uw buren beter door leert kennen of heeft u samen met de buren een leuk idee voor een gezamenlijk initiatief. Dit uw kans! Omschrijf uw plan, stuur het naar Ymere en ding mee naar de Betere Buurtprijs. Wie weet wint u het geldbedrag voor uw idee waarmee u de leefbaarheid van uw eigen buurt kunt verbeteren.

Flink wat huurders en kopers van Ymere gingen u de afgelopen jaren voor. En met succes! Zo kwam er een bewegingstuin voor ouderen in Badhoevedorp en een

site van Ymere vindt u een link naar het

jeu de boules baan in Graan voor Visch.

inschrijfformulier. Vult u dit formulier

Ook hebben buren voor elkaar gekookt

in en verstuur het. Voor meer informatie

in Kalslagerring. Allemaal bedacht en

kunt u ook contact opnemen met

uitgevoerd door bewoners zelf, met hulp

Annet Hoogewerf. Zij is bereikbaar via

van de Betere Buurtprijs.

het algemene nummer van Ymere 088 000 89 00.

En nu uw buurt in Overbos Als bewoner weet u als geen ander wat er nodig is om uw buurt mooier of leefbaarder te maken. Dat kan iets zijn waardoor de wijk een vrolijker aanzien krijgt, maar ook een idee dat helpt uw buren beter te leren kennen. Een buurtwacht? Een voetbaltoernooi voor kinderen? Meer of ander groen? Als u ons laat weten wat uw plan is, vertellen wij of het kan.

Zo eenvoudig is het Elk goed idee maakt even veel kans om in de prijzen te vallen. Wel is het belangrijk dat u zelf geen geld verdient aan het idee dat u voorstelt. U stuurt het plan zelf in en voert het zelf uit, eventueel samen met buurtbewoners en waar nodig met praktische hulp van ons.

Goed idee? Wacht niet langer Een idee insturen is simpel. Op de web-

6

Bosbode

De

Colofon Wijkkrant De Bosbode verschijnt vijf maal per jaar. Geen krant ontvangen? Bel 023 561 59 51. of e-mail naar: HZweegman1956@kpnmail.nl De volgende uitgave van De Bosbode is in week 10. De uiterste inleverdatum voor de volgende editie is 31 januari 2013. Redactie: Jeannette Brands-Van Toren, Egbert Fokkema, Martin Hartman, Paul Cowan. Vormgeving: Egbert Fokkema.

Met steun en onder begeleiding van Nick Nijman van MeerWaarde. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. PR: Jeannette Brands 023 561 59 51. Email: jhevantoren@quicknet.nl Kopij kunt u richten aan bovenstaand adres. Druk: Paswerk Grafisch Cruquius Oplage: 4500 exemplaren


Waar honden welkom zijn en waar niet In de Bosbode van afgelopen zomer

Informatie over de kaart en de spelregels

speelruimteplan, Leenderbos. Ook op

was een stukje opgenomen vanuit

is te vinden op www.haarlemmermeer.nl

het gebied van veiligheid, leefbaarheid,

de gemeente over het hondenbeleid.

(hondenbeleid).

sportieve ontwikkeling en individuele

Via de wijkraad konden reacties op

hulp- en zorgsituaties weten de netwerkpartners elkaar te vinden, zo bleek.

van diverse bewoners heeft Wijkraad

Samenwerking in wijkgericht werken.

Overbos een inspraakreactie bij de

Recent zaten de wijknetwerkpartners bij

- weer onze ambitie teneinde Overbos

gemeente ingediend en deze is tus-

elkaar: Wijkraad, Sportservice, Ymere,

vitaal en leefbaar te houden.

sen wijkraad en gemeente bespro-

MeerWaarde, politie, Gezondheidscen-

ken.

trum, De Ark, (jeugd)maatschappelijk

de concept-zoneringskaart ingediend worden. Met hulp van de reacties

Ook in het nieuwe jaar is die gezamenlijke aanpak – samen met de inwoners

Henny Boschman, Gebiedsmanager

werk en gemeente. Doel was om terug Het lukt nooit helemaal om het iedereen

te kijken en naar de afzonderlijke en

volledig naar de zin te maken, maar de

gezamenlijke plannen voor de komende

ervaring in wijken die al een tijdje een

tijd. De conclusie was dat er de afgelopen

zoneringskaart kennen, leert dat er meer

jaren het nodige tot stand is gekomen op

duidelijkheid komt, zowel voor de hon-

het gebied van (noodzakelijke) vernieu-

denbezitter als voor de andere bewoners

wing in de wijk: bijvoorbeeld winkel-

en spelende kinderen.

centrum, scholeneiland Overbos-noord, wijkpark en andere groenrenovaties,

Hondenpoep altijd opruimen. De gemeenteraad heeft een wijziging aangebracht in de Algemene Plaatselijke Verordening ten aanzien van het opruimen van hondenpoep. De opruimplicht geldt nu voor de gehele openbare ruimte. In de voorlichtingscampagnes worden hondenbezitters opgeroepen om - in het kader van een schone openbare ruimte ĂŠn de volksgezondheid - hun verantwoordelijkheid te nemen en de hondenpoep op te ruimen.

Je belt: 112: bij spoedeisende hulp van politie, brandweer of ambulance noodzakelijk is. 0900-8844: bij niet-spoedeisende zaken en opvallende zaken. U wordt via de landelijke centrale met de lokale politie verbonden. 144: bij dierenleed.

Bosbode

De

7


Gladheid! Zodra de temperaturen in de buurt van het vriespunt komen, kan het glad worden op straat. Als er gladheid wordt verwacht gaan de strooiwagens van De Meerlanden de weg op om preventief te strooien met zout gemengd met pekelwater.

Eerst worden de belangrijkste wegen en doorgaande fietspaden gestrooid en de wegen die snel glad worden. Daarnaast hebben de uitrukroutes voor de hulpdiensten, busroutes en busbanen prioriteit.

Zelf zout strooien Er wordt niet gestrooid in gewone woonstraten. Om hier de gladheid tegen te gaan kunnen bewoners zelf zout strooien. Strooizout is te koop bij tuincentra, super- en bouwmarkten en de milieustraat van De Meerlanden in Rijsenhout.

Zoutkisten Op ongeveer 180 plekken waar strooiwagens moeilijk kunnen komen, staan zoutkisten. Dit zout is bedoeld voor de naaste omgeving. In Overbos staan zoutkisten bij de brengparkjes van onder andere Klaterbos/Ommerbos, Wallebos en Zandbos en bij het winkelcentrum ’t Paradijs. Meer over de gladheidbestrijding op www.haarlemmermeer.nl/winter. Bij extreem winterweer is op deze webpagina dagelijks een actueel bericht te vinden.

8

Bosbode

De

Tips bij het strooien van zout: Veeg of schuif eerst de meeste sneeuw weg naar de uiterste rand of een plek waar niemand er last van heeft. Denk aan het milieu en strooi niet meer dan nodig, een handje zout per vierkante meter. Het zout gaat na ongeveer 10 minuten werken. Veeg de natte drap weg zodat deze later niet opnieuw kan opvriezen. Strooi niet teveel onder bomen en struiken, dat is slecht voor de wortels.


“Kijk op de wijk”

Column door de wijkagenten van Overbos

Donkere dagen in Overbos

Donkere Dagen Offensief

nacht is om in te breken. Ons advies is

allerlaatste maand van het jaar.

Sinds de maand oktober houden we als

ten wanneer u deze verlaat om bij vrien-

December is traditioneel de maand

politie het DDO-offensief. De dagen

den en familie op bezoek te gaan, maar

om eens achterom te kijken naar

worden letterlijk weer korter en donker-

ook wanneer u voor de deur uw vuurwerk

het jaar 2012. We hebben gemerkt

der en statistisch is het helaas zo dat er

aan het afsteken bent. Als politie zullen

Winter doet zijn intrede. De zachte herfst is weer voorbij en we zitten inmiddels weer in de

dat veel Overbossers steeds makke- in deze maanden een piek te zien is van lijker de weg naar de politie weten het aantal overvallen. Hierom zetten we te vinden wanneer zij met vragen

als politie extra capaciteit en middelen

of problemen zitten, maar ook

in en zijn we bijvoorbeeld extra veel en

bewoners die verdachte situaties

vaak aanwezig bij winkelcentra en andere

melden, waardoor we weten wat er

gevoelige objecten. Ook overvallers uit

speelt in de wijk. We moedigen dit

het verleden houden we extra in de gaten

als politie alleen maar aan en ho-

om zo te proberen overvallen te voorko-

dan ook om de verlichting in de woning aan te laten en de woning goed af te slui-

we ook in deze nacht extra aandacht aan dit onderwerp besteden.

De beste wensen voor 2013 Tenslotte wensen wij u graag hele fijne

met u voor een prettige en veilige

men. De overvallen die toch plaatsvinden, feestdagen en een gezonde en veilige jaarworden door een speciaal overvallenteam wisseling toe met uw dierbaren en vrien-

sfeer in Overbos kunnen zorgen.

onderzocht. Dit team is sinds de oprich-

den om u heen en hopen wij u graag weer

ting zo’n twee jaar geleden danig effectief

in 2013 in de wijk te mogen begroeten.

pen dat we op deze manier samen

gebleken en het oplossingspercentage is U bent dan ook altijd van harte welkom

hoog!

Met vriendelijke groeten van de wijkagenten Van den Bergh en Van

om binnen te lopen op het politiebureau aan de Hoofdweg in Hoofdorp, waar de

Het aanpakken van criminaliteit blijft iets Leeuwen.

koffie voor u klaarstaat en u uw wijkagen-

van wijkbewoners en politie samen. Blijft

ten kunt spreken. Om te voorkomen dat

u dus ook vooral bellen met de politie

u binnenloopt wanneer wij buiten zijn, is

als u verdachte zaken ziet of situaties

het handig om vooraf een afspraak met

niet vertrouwt. We nemen elke melding

ons te maken via het telefoonnummer

serieus en trachten, afhankelijk van de

0900-8844.

drukte en prioriteit ook de meldingen van

Mailen kan ook: Overbos.Hoofddorp@

verdachte situaties binnen een redelijke

kennemerland.politie.nl. Ook is Jeroen

tijd af te handelen.

v.d. Bergh te volgen en te bereiken op twitter via : www.twitter.com/WijkAgHmrBOS.

Goed het nieuwe jaar in gaan Uit ervaring is gebleken dat de oudejaarsnacht voor het inbrekersgilde een geliefde

Bosbode

De

9


MeerRadio&MeerTelevisie MeerRadio&MeerTelevisie is een professioneel draaiende crossmediale omgeving. Deze wordt geproduceerd, “neergezet” en uitgezonden voor en door mensen woonachtig en werkzaam in Haarlemmermeer. Op dit moment werken er twee betaalde krachten en ongeveer 130 vrijwilligers/sters. Allen met een passie op gebied van het mediavak.

Een stukje historie van de Omroep

een medewerker van MeerTelevisie aan het werk

een deel van de toenmalige bibliotheek op

Dit doen we met diverse afdelingen op

de Binnenweg te Hoofddorp. De ruimte

het gebied van: techniek, redactioneel,

MeerRadio&MeerTelevisie is ontstaan

waar alles moest gebeuren bestond uit

secretarieel, ICT, radio en tv.

uit het voormalige VLOH- radiostation.

ongeveer 100m2.

Wij zijn vanuit de historie continue

VLOH was al vele jaren actief en bekend

aan het bouwen aan een betrouwbaar

op radiogebied binnen en buiten Haar-

Het heden

lemmermeer.

In juli 2011 hebben wij, opnieuw vanuit

mermeer en eventueel daarbuiten.

In 2006 stond VLOH op de rand van

de wens van de raad “groei en opbouw

Vergeet niet dat Haarlemmermeer met

faillissement. De gemeente Haarlem-

naar een volwaardig radio- en Tv-station”,

zijn uitgebreide bedrijven(terreinen),

mermeer, lees wethouder en raad, wilde

een groter pand van ongeveer 400m2 aan

hotels en Schiphol dagelijks ook vele

de inwoners blijvend voorzien van lokaal

de Kruisweg betrokken.

forensen herbergt.

nieuws.

De bibliotheek aan de Binnenweg werd

We zijn te zien op Ziggo digitaal kanaal

Die wens werd ingevuld en de stap

overigens kort daarop afgebroken. De

42 en Kpn digitaal 576 en te beluisteren

genomen om VLOH onder de naam

huidige locatie aan de Kruisweg staat

Radio FM 105.5 en 106.6. U vindt ons

van MeerRadio&MeerTelevisie “door te

inmiddels bij de omringende lokale

ook op Twitter en Facebook.

starten” onder leiding van een zakelijk

omroepen, en overkoepelende lokale or-

Toekomstgericht zijn wij continue op

bestuur.

ganisatie (OLON), bekend als een uiterst

zoek naar gemotiveerde vrijwilligers

Het bestuur ging samenwerken met de

professionele mediaomgeving.

met betrekking tot het mediavak. Bent u

Raad van Toezicht (personen die VLOH

Er wordt door enthousiaste vrijwilligers,

geïnteresseerd?

hebben opgezet). Een gewenste en goede

met meer dan normaal geoutilleerde

Laat het ons weten.

balans was gevonden.

technische middelen, radio en televisie

Namens alle MeerRadio&MeerTelevisie

In 2006 begon MeerTelevisie met

gemaakt.

medewerkers.

informatief mediakanaal voor Haarlem-

geringe middelen, maar met toch al vooruitstrevende programma’s. Het één en ander werd uitgevoerd vanuit

Voor al uw maaltijden en snacks Winkelcentrum ’t Paradijs • Muiderbos 96-98 • 2134 ST

Tel. 023-563 79 38 Fax. 023-562 40 61 www.snackparadise.nl 10

Bosbode

De


Agenda & telefoonnummers De Boskern Sociaal Cultureel Centrum Liesbos 26. tel. 023 563 55 12 Alarmnummer: Ma |

Di |

Wo | Do |

112

Kleding maken voor jong en oud Klaverjassen Toneel Bridge

Politie: 0900 8844

Klaverjassen Biljart Magickaart

Brandweer:

Thai-Chi Bridge

Gemeente

023 567 40 40

Haarlemmermeer: 0900 1852

Ouderengym Darten Klaverjassen

Publieke dienstverlening

Voor informatie en tijden: 0235635512

gebied 4: 0900 1852 Wijkraad Overbos:

De Ark

06 504 400 38

Oecumenische Kerkgemeenschap Muisderbos 36. Tel. 023 56376 66 Zo |

10:30

Kerkdienst

SASA:

Di |

13:30 - 16:00 14:00 - 14:15 14:15 - 15:00

Markt-in, Wereldwinkel Meditatief moment Pastoraal spreekuur

De Boskern:

Do |

19:30 - 20:00

elke 1e en 3e van de maand 55+ groep Jeugdclub 10 t/m 12 jr. elke 2e en 4e van de maand: Pergamano Club start 12 sept (inlichtingen: 023-5611302) (regelmatig) Vespers

Vr |

19:00 - 20:00

Jeugdclub 7 t/m 9 jr.

Wo |

10:00 - 12:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00

De Bosbode wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Ark, Wijkraad Overbos, Benu apotheek Overbos en Ridder’s Kaashuis Toolenburg Daarnaast dragen adverteerders, Gemeente en Ymere financieel bij.

023 563 98 29

023 563 55 12 Gezondheidscentrum: 023 563 13 03 MeerWaarde: 023 569 88 88 Huisartsenpost: 023 890 87 00 Meldpunt jeugd en veiligheid: 023 567 19 27 Buurtbemiddeling: 023 569 88 83 of buurtbemiddeling @meerwaarde.nl

Ook u kunt een advertentie plaatsen of ons sponsoren. Interesse? Bel 023 561 59 51

Bosbode

De

11


De redactie van De Bosbode wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2013

Uitgaven januari 2013  

Uitgaven januari 2013