Page 1

2012


MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS ALKALMAZOTT GRAFIKUS ÉS DÍSZÍTŐFESTŐ SZAKKAL


A MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS ZIRCEN Iskolánk a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Bakony szívében, Zircen található. A középkori apátság romjaiból újjáéledő apátság köré szerveződött település és a festői környezet ideális hátteréül szolgál az itt folyó művészeti nevelésnek. Az apátság épületegyüttese a Közép-Európában egyedülálló szépségű barokk templommal és a klasszicizáló monostorépülettel megannyi lehetőséget biztosít a növendékek számára, hogy művészettörténeti ismereteiket, technikai és elméleti tudásukat a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatokkal bővítsék. A barokk templom freskóciklusa, murális díszítései, aranyozott faszobrai egyedülálló üvegablaka példatárul szolgálnak díszítőfestőinknek. A folyamatos feltáró és restaurátori munkák lehetőséget nyújtanak a rokon szakmákkal való ismerkedésre. Az Országos Széchenyi Könyvtár fenntartásában működő műemlékkönyvtárral kiépített szakmai kapcsolat keretében közös tananyagfejlesztés révén tökéletesen kihasználjuk a könyvtár állománya adta lehetőségeket. A grafikusaink számára a papírtörténet, nyomdatörténet, könyvtörténet, grafikatörténet, illusztrációtörténet órákat a műemlékkönyvtár patinás barokk termében tarthatjuk, kézbe véve az eredeti kiadványokat, ősnyomtatványokat. A Reguly Múzeum kezelésében lévő több mint kétezer lapot számláló

Nemzetközi grafikai gyűjtemény kiapadhatatlan példatár a grafikusnövendékek számára. A gyönyörű természeti környezet és az arborétum nagy inspirációt jelent a rajzfestés gyakorlatok idején. A művészeti szakképzés szervesen integrálódik a város életébe. A Közép-dunántúli szakképzés fejlesztési stratégia 2009-2015-ös alapelveinek f.) pontjában foglaltaknak megfelelően, miszerint cél: „a társadalmi teljesség biztosítása a művészeti és a nem technológiaorientált, de az OKJ-ban szereplő képzési területek képzéseivel.” Ennek megfelelően: diákjaink gyakran kapnak megbízásokat (pl.: A Reguly Múzeum emléktáblájának felújítása, Az Iparosház belső tereinek díszítőfestői megmunkálása, testvérvárosok címereinek restaurálása a főtéren stb.) . Évente több ízben rendezünk kiállításokat a diákok és a tanárok munkáiból (veszprémi Megyeháza, Műemlékkönyvtár, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal). Részt veszünk különféle kulturális rendezvényeken (Veszprémi Gizella Napok, Zirci Buli stb.) Mindent egybevetve a csendes, természeti környezetben fekvő kisváros a speciális történelmi és intézményi hátterével nyugodt alkotói környezetet biztosít a művészeti szakképzés számára. Az ideális környezeti feltételeken túl, hála a tudatos fejlesztési koncepciónak, az iskola rendkívüli eszközparkkal rendelkezik mind a grafikus, mind a díszítőfestő képzés területén. (galériás műterem, grafikai prések, állványrendszer, számítógéppark, kéziszerszámok stb.) Az egyedülálló eszközök és a zöm-


mel fiatal művésztanárokból álló tantestület záloga a kor színvonalán álló magas szintű képzésnek. A környékünkön működő alapfokú képzőművészeti iskolák tanulóinak nagy száma azt mutatja, hogy rendkívüli az érdeklődés ezen a területen. Az évek folyamán megfigyelhető két-háromszoros túljelentkezés mutatja, hogy a térségben nagy igény mutatkozik erre a képzési formára. Elmondható, hogy a beiskolázás lefedettsége az Észak-Dunántúl területére kiterjed. És néhány tanuló érkezik az ország más területeiről is. A vidékről érkező tanulóknak elhelyezést tudunk biztosítani a Reguly Antal Szakképző Iskola kollégiumában, hozzájárulva a férőhelyek jobb kihasználtságához. Az iskolában folyó nyelvoktatás alapul szolgál ahhoz, hogy a végzett diákok a nemzetközi munkaerőpiacot is megcélozzák, ahol a díszítőfestő végzettség hiányszakmának számít. A középfokú képzés egyik fontos feladata, hogy felkészítsen a továbbtanulásra. Az iskolát elvégző fiatalok nagy számban felvételiznek különböző képzőművészeti előképzettséget igénylő egyetemekre (Képzőművészeti Egyetem, Iparművészeti Egyetem, Sopron formatervező szak, Pécs festő szak, stb.) A Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó képzőművészeti szakképzés évtizedes múltra tekint vissza, elválaszthatatlan része a megye, a közvetlen környék és a város mindennapi és kulturális életének.


G

ALKALMAZOTT GRAFIKA

OKJ 54 211 09 0010 5401 érettségi és szakmai vizsga, képzési idő: 5 év Célunk középfokú művészeti szakember képzése, aki tisztában van a tervező- és sokszorosított grafika elméletével és gyakorlatával, valamint képes a munkája végzéséhez szükséges technikai eszközök használatára.


D

DÍSZÍTŐFESTŐ

OKJ 54 211 08 0010 5402 érettségi és szakmai vizsga, képzési idő: 5 év A szakon külső- és belső téri, hagyományos és modern díszítőfestészeti munkák elkészítését sajátítják el a tanulók, továbbá gyakorlatot szereznek a táblaképek és falképek festésében.


GIMNÁZIUM, ANGOL ÉS NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ


A gimnáziumi képzés alapvető célja az érettségire történő felkészítés és a tanulók továbbtanulásának segítése. A nyelvi előkészítő évfolyam lehetőséget teremt az idegen nyelvi kompetencia kialakítására, a magas szintű nyelvismeret elsajátítására. Ezen a területen célunk, hogy tanulóinknak biztosítsuk az alkalmazás szintű informatikai ismeretek elsajátításának lehetőségét az ECDL legalább 6 modulja szintjén; egyéni foglalkozás keretén belül támogassuk a tehetséges tanulók felkészítését a különböző tanulmányi versenyekre; eredmények megtekinthetők itt, minél szélesebb körben biztosítsuk az érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök, diákkörök működését; felmérjük a hátrányos helyzetű tanulókat és pályázatok segítségével hathatós támogatást biztosítsunk tanulmányaik elvégzéséhez; felmérjük a sajátos nevelési igényű tanulókat és az organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű igényt szakemberek javaslatai alapján a megfelelő szaktanárok bevonásával, egyéni foglalkozás keretében próbálja az iskola kezelni; nemzetközi nyelvi projektekbe történő bekapcsolódással biztosítsuk tanulóinknak, illetve tanulócsoportjainknak a nyelv valóságos helyzetekben való használatát. A nyelvi előkészítő általános szabályain A törvény előírja, hogy a kötelező tanórai foglalkozások 40 %-ában idegen nyelvi képzés folyjon, a fennmaradó időkeret 25%-át informatikai képzésre, a maradékot képességfejlesztésre kell fordítani. Az iskolának a 10-13. évfolyamon

kell felkészíteni a tanulókat az emelt szintű érettségire. Előrehozott emelt szintű érettségi esetén lehetőséget kell biztosítani, hogy a tanuló a nyelvet szinten tartsa, vagy a felszabadult óraszámot a második idegen nyelvre fordítsa. A nyelvi előkészítő évfolyam célja a használható nyelvtudás megszerzése intenzív keretek között, nem pedig az államilag elismert nyelvvizsgára történő felkészítés. Az emelt szintű érettségi (legalább 60%-os teljesítmény esetén) egyenértékű az államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás céljai A nyelvi előkészítő évfolyam általános céljai: • A középiskolát végző fiatalok közül minél többen magas szintű használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást. • A nyelvtanulásra és informatikára szánható év esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással bír. • Megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon, és mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. Közvetlen célok: • A kilencedik évfolyamon az előkészítő osztályban a tanulók olyan használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy a tanulmányaik végén sikerrel tehessenek emelt szintű érett-


ségi vizsgát a választott nyelvből. • A tanulókban kellő motiváció alakuljon ki a nyelv és s hozzá tartozó kultúra megismerésére. • A tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk fenntartására és továbbfejlesztésére. Az előkészítő évfolyamon történő idegen nyelvi oktatás megszervezése és megvalósítása. A nyelvielőkészítő évfolyamon a belépés szintje nem szabályozott, az A 1 szinttel rendelkező és azzal nem rendelkező tanulók közötti szintkülönbség kompenzálása a képzés első két-három hónapjának feladata, melyben a szaktanárra hárul a legtöbb feladat, aki megfelelő differenciált képzéssel éri el a kívánt célt. A minimum kimeneteli szint a 9. évfolyam végén A 2 + , a 13. évfolyamon B 2 . A tízedik évfolyamtól a NAT alapelveinek megfelelően kialakított iskolai pedagógiai program szerint folytatódik a munka. A szervezésnél figyelembe vett szempontok: • a közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszám felénél ne legyen nagyobb a nyelvi csoport létszáma; • lehetőleg több nyelvtanár vegyen részt a munkában. Legcélszerűbb beszédértés, beszédkészség illetve olvasásértés és írás részre bontani a négy helyi alapkészségnek megfelelően, két tanár közreműködésével.


G

GIMNÁZIUM

angol vagy német nyelvi előkészítő emelt szintű idegen nyelvi képzéssel képzési idő: 5 év A tanulók nagy óraszámban tanulják az angol, illetve német nyelvet, valamint az informatikát.


ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KLASSZIKUS ZENEMŰVÉSZETI ÁGON


A KÉPZÉS SZERKEZETE Iskolánkat a tanulók általában közismereti iskolai tanulmányaikkal párhuzamosan látogatják, és mivel a zeneiskola nem kötődik tankötelezettséghez, egy-egy évfolyamba különböző korosztályhoz tartozó tanulók is járhatnak. A hangszeres tanulmányokat megelőzi két év fakultatív előképző. A jobb képességű növendékek az előképzővel párhuzamosan már hangszeres elokészítő évfolyamot is végezhetnek. Az előképző évfolyam(ok) után kezdheti meg a tanuló a hangszeres tanulmányait ún. „rövid” ill. „hosszú” tanszakon. A középfokú - továbbképző - évfolyamok száma: 4. Magánének tanszakon továbbképző évfolyamok nincsenek. Az iskola látogatásának korhatára gyakorlatilag nincs, a finanszírozás azonban meghatározza, hogy a normatív állami támogatás csak 6 és 22 év közötti tanulók után vehető igénybe.

A BESZÁMOLTATÁS FORMÁI ÉS A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE Az egyes tantárgyak oktatása során a tanítványok havi jegyet, illetve előmenetelükről írásbeli értékelést kapnak, amit a szaktanár a továbbhaladási naplóban és az üzenő füzetben is rögzít. A „zeneiskolában” hagyományosan kötött vizsgarend van: az első félév végén meghallgatás, a tanév végén beszámoló. A félévi meghallgatások és az év végi beszámolók témáját a tantervi kötelező anya-

gon túl a tanszakok maguk határozzák meg azzal a megkötéssel, hogy a többlet-feladatokat - lapról játszás, zenei műszavak, kamarazene (duó, négykezes) - a tanév elején ismertetni kell. A „B” tagozatosok vizsgái - az etűdök kivételével - nyilvánosan, közönség előtt zajlanak. Kívánatos, hogy az „A” tagozatos vizsgák is minél inkább koncertszerűen hangozzanak el. A továbbhaladás feltétele a tanév végi beszámolón történő sikeres szereplés, amely a minimum követelmények teljesítését jelenti. A félévi, illetve a tanév végi osztályzat az évközi osztályzatokból és a félévi meghallgatás illetve a tanév végi beszámoló értékeléséből tevődik össze ez utóbbiak súlyozottan szerepelnek a minősítésben.

TANTÁRGYAK A zeneiskolában oktatott tantárgyak főtárgyak és kötelező, kötelezően választható, ill. szabadon választható tárgyak. Főtárgyak: zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, kürt (tenor és bariton szárnykürt is), trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, szolfézs előképző, szolfézs főtárgy (csak továbbképzőben), kamarazene (csak továbbképzőben), zenekar, zeneirodalom. Kötelező, ill. választható tárgyak: szolfézs, zeneirodalom, kamarazene, zenekar, zongora (ún. zongora-kötelező tárgy), a főtárgynál felsorolt többi hangszer (kamarazene, zenekar, szolfézs, zeneirodalom főtárgyasok


számára, csak továbbképzőben), brácsa (hegedűsöknek), nagybőgő (csellistáknak), korrepetíció (zongorakíséret).

ÓRATERV A TELJES KÉPZÉSRE Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel önkéntes. A tanuló legfeljebb heti hat tanórai foglalkozást vehet igénybe kedvezményesen, térítési díj fizetési kötelezettség mellett, ám ha legalább négy tanórai foglalkozást nem vesz igénybe a tanuló, akkor az iskola nem veheti igénybe az e feladathoz biztosított normatív hozzájárulás teljes összegét. A hat tanórai foglalkozásnál többet igénybe vevő, valamint a nem tanköteles tanulókat tandíjfizetési kötelezettség terheli. A térítési díj és a tandíj összegét a közoktatási törvény és rendeletei, valamint a fenntartó rendeletei alapján évente határozzuk meg a házirendben rögzített módon.


z

ZENEISKOLA

Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágán belül olyan képzés folyik, ahol tanlóinknak lehetősége nyílik az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam és a nyitottság kialakítására.


RENDEZVÉNYEK ISKOLÁN KÍVÜL ÉS BELÜL


TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK Iskolánk szakmai napok keretein belül szervez kiállításnéző körutakat Budapestre, vidékre vagy akár külföldre is.


LONDON

NATIONAL GALLERY TATE GALLERY BRITISH MUSEUM LONDON EYE


PÉCS

BAUHAUS GROSS ARNOLD VASARELY


BUDAPEST

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BOTERO KLIMT HERVÉ


ADMONT


KIÁLLÍTÁSAINK

Az iskolán kívüli bemutatkozásra nagyszerű lehetőséget nyújtanak a különféle tematikus kiállítások


VIZSGAKIÁLLÍTÁSOK


LYÁNOS &

GERLÉT


PORTRÉ


TÉGELY

ALKOTÓCSOPORT


CSINCSI ARNOLD


AKCIÓK ÉS PROJECTEK Diákjaink körében nagy népszerűségnek örvendenek az iskolán kívüli kötetlen művészeti rendezvények, hiszen itt lehetőség van a csoportos alkotómunkára és a szabadabb kibontakozásra.


ACTION ART

Idén májusban ötödik éve kerül megrendezésre az Action Art nevű programunk a veszprémi Gizella napokhoz kapcsolódva. A gyerekek általában egy nagy közös munkában vesznek részt, ilyen volt például az első két év lépcső projektje: A tűztoronyba vezető lépcsőre helyeztünk el egy monumentális képet, melyet a toronyból kinézve lehetett megtekinteni teljes egészében. A harmadik évben egyes művészettörténeti korszakokat dolgoztunk fel és hatalmas idővonalként állítottuk ki. Emellett természetesen egyéni alkotásra is adódik lehetőség.


PLAZA PAINTING

GRAFIKUSOK & FESTŐK


Az akció lényege a művéművészetére nagy hatást gyaszet, a festészet és a grafika korló Hokusai két ismert motílátványos megismertetése volt vumából indultak ki, a grafikusa Veszprém-megyei néppel. hullám a modern művészetDíszítőfestők és alkalmazott grare ható szimbolikus elemeket fikusok külön csapatra osztva sodor magával, a festő-hegy alkottak, de egységes konceppedig szecessziós motívumokció szerint. ká transzformálódik. A díszítőfestők a szeces� A festés ötletét Földesi sziót használták ki, a grafikusok Barnabás festőművész vetetpedig a 20-21. század jelentős te fel, a koncepció kiötlője eseményeit, technikai újításait Balogh Írisz tanárnő volt. és művészeti stílusait kompoA festők tervét Csincsi Arnold nálták össze egy nagy képkészítette, a grafikusokét pedig pé. A századforduló nyugati Kelemen Richárd hozta össze.


HÁZI RENDEZVÉNYEK A közös rendezvényei közé tartozik az iskola névadójának szentelt Béla nap vagy akár egész hét amikor változatos sport- és egyéb programokat szervezünk a diákok és tanárok részére.


A Rendhagyó irodalomórák öt- Ilyenkor nem műelemzésekre kelete 2007 tavaszán merült fel rül sor, a vendégek életükön kívül Csapody Kinga tanárnőben, sze- betekintést engednek az alkorencsére a Szépírók Társasága is tás folyamatába, történeteikkel, támogatandónak gondolta ezt tapasztalataikkal saját világkéa kezdeményezést, így megvaló- pünket is bővítik. Nem csak érdesulhatott, hogy havonta egy írót, kes és szórakoztató programok költőt láthatunk vendégül isko- ezek, a már leérettségizettek lánkban. A beszélgetések alap- visszajelzéseiből is kiderül, hogy koncepciója az, hogy a kortárs a későbbiekben is sokan tudták irodalom kiemelkedő alakjaival használni az itt észrevétlenül felélőben is megismerkedhessenek csípett tudást. Pár jó olvasmánya középiskolások (és természe- élménnyel mindenképpen gaztesen az érdeklődő felnőttek is.) dagodtunk.


RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA

CSERNA-SZABÓ ANDRÁS DRAGOMÁN GYÖRGY GRECSÓ KRISZTIÁN HÁY JÁNOS KARAFIÁTH ORSOLYA LÉVAI BALÁZS VARRÓ DÁNIEL VÁMOS MIKLÓS


BÉLA7


KOSÁR &

RÖPLABDA

HÁZI BAJNOKSÁGOK


SZALAGAVATÓ


BALLAGÁS


III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. 3bela@bela-zirc.sulinet.hu www.bela-zirc.sulinet.hu 88/414-449 Igazgató: Tárkányi Tibor OM azonosító szám: 037171

Grafika: Kelemen Richárd Szerkesztő: Balogh Írisz, Csapody Kinga és Szeifert György Fotó: Balogh Írisz, Demecs Fanni, Drácz Dóra, Kelemen Richárd, Oláh István, Sudár Péter www.tegely.atw.hu

Kiadvány  

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépsikola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény