Page 1

>Y[Y

 

!%%S] $([W "$}fUc


UWi}ddUbU]RU^ T_\W_jY[VU\cj_\Wv\†[}^d

0ICIKE mS ARfNYOS MINT EGY JfTmK BABA AKI fRTATLA NUL NmZEL©DIK A VILfGBAN !Z ILYEN VmDTELEN LfNYOKAT A FmR·AK IMfDJfK MEGMENTENI A VILfG VESZmLYEIT©L .©IES FORMfK MINDENHOL KEREK DE SEHOL SINCS BE L©LE SOK -INTHA MEGRAJZOLTfK VOLNA TyKmLETES HOMOKvRA ALAKJfT 4ALfN EGY PICIT HOSSZABB A DEREKA mSETT©LRyVIDEBBNEKLfTSZIKALfBA DECSUPfN EGY LEHELETNYIT mPP CSAK AZmRT HOGY MONDJAK VALA MIT.AGYMELL VmKONYDERmK KEREKCSqP©mSPOPSI %GYfLTALfNVANNEKEMBfRMIDOLGOM.IKIVEL !HELYETT HOGY AZ ALKATfN PRvBfLNmK VfLTOZTATNI «MINEKISTENNmM« INKfBBASTqLUSOKKALFOGOKJfT SZANI!SZINTETyKmLETESTESTARRABqZTATJAAZEMBERT HOGYMINmLTyBBETMUTASSONMEGBEL©LE SEZKyNNYEN AKyZyNSmGESSmGFELmCSfBqT(fNYAN DEHfNYANES

%GYSZÍKSZOKNYASOHANELEGYENEGYE NES MINDIGLEFELmSZÍK~LJyN ANmLK~L HOGYFENmKALATTBECUPPANNA

NEKEBBEAHIBfBA BORZASZTv.EMISMERIKAKITf LALfSmSASEJTETmSKyZyTTI·NOMHATfRVONALAT PEDIG HAAZONSmTfLGATNfNAK MINDENBABmRTLEARATNfNAK 3ZvVAL IGYEKSZEMMAJD·NOMANBfNNIAKACmRSfG GAL DEKyZBENNEMSZEMEL©LTmVESZTENIASZEXIN©T AKIAZmRTSZqVESENKELTIFELMfSOKmRDEKL©DmSmT .EMKELLEGYSZERREMINDENTKITfLALNI MmGAKKORSEM HASOKSZmPRmSZLETVANATEST~NKyN%GYETKIEMEL~NK ATyBBITmRZmKELTETJ~K MfSIKALKALOMMALPEDIGMfS HOVfTESSZ~KAHANGS{LYT 4ISZTfBAN KELL LENN~NK AZZAL HOGY VAN K~LyNB SmG MmGHOZZfNEMISCSEKmLY AVULGfRISmSSZEXIS KyZyTT3MINDEZTATyKmLETESMEGJELENmSmRDEKmBEN MONDOM AMELY NEM LEHET MfS CSAK KI·NOMULT ELEGfNS STqLUSOS

!ZEL©Z©MONDATAIMNEM.IKIR©LSZvLTAK MERT© AZTfNSEMMITSEMAKARMAGfBvLMEGMUTATNI AMI MEGLEHET©SEN mRTHETETLEN -AXIMUM ARRA HqVJA FEL A·GYELMET HOGYALfBAEGYCSEPPETRyVIDEBBAKELLE TmNmL!ZTISELfRULJA HOGYT{LSOKFANTfZIA NINCS BENNE MfR AMI AZ yNMAGfRvL ALKOTOTT KmPET ILLETI !T{LSfGOSANSIMA ZfRTFELS© AMEREVANYAGBvL KmSZ~LT EGYENESSZOKNYANEMEMELIKIAFORMfIT MIND ySSZEFmLBEVfGJAATESTmT HOGYMmGALACSONYABBNAK MUTASSA!KqV~LVISELTBL{ZOK FELS©KMmGNY{JTANAK ADERmKON AMELYEBBENAZESETBENNEMT{LIDEfLIS ! SZOKNYfVAL PfROSqTOTT BOKACSIZMA SZINTmN NEM SEGqTABBAN HOGYALfBHOSSZABBNAKTÍNJyN
!MIKOR.IKIARCfRANmZEK A SZEMyLDyK PROBLm MfJAALEGSZEMBETÍN©BB%ZTKELLEL©SZyRKORRIGfLNI EZUTfNMfRGYEREKJfTmKKIFESTENI.IKIARCfT2ENDKqV~L VISSZAFOGOTT BARNfSSZ~RKE SZEMHmJPORRAL fRNYALTAM CSODfLATOS ZyLD SZEMmT AMIT A GONDOS SZEMPILLA SPIRfLOZfSTETTMmGCSILLOGvBBf!ZEGYIKKEDVENCBA RACK NARANCSPqROMTvLLETTILYEN~DEAZARCA SZfJfRA MINDENFmLE TR~KKyK mS KONT{ROZfS NmLK~L HALVfNYBA RACKR{ZSKER~LT TOVfBBFOKOZVAALfGYHATfST !MAGYARN©KNAGYONGYAKRANKy VETIKELA.IKIHAJfNISFELFEDEZHET© HIBfT AMIKORSyTmTSZqNÍHAJUKBA EGmSZEN VILfGOS CSqKOKAT H{ZAT NAK S ETT©L KEMmNY mS KyZyNSm GESHATfSTmRNEKEL F©LEG HAATER MmSZETESEBB TqPUSBA TARTOZNAK ! TERMmSZETES MEGJELENmS ALAPJA AZ ySSZHANG AZ fRNYALATOK HARMONIZfLfSA A REBEL LIS CSOPORTBA TARTOZv LfNYOKNAK UGYANAKKOR JvL fLLHATNAK A MERm SZEBBKONTRASZTOK


+mRLEK NEHIDDELAZTAZOSTOBASfGOT HOGYMELqROZNI mSFESTENI EGYNAPONNEMSZABAD!ZIGAZfNJv SZAKEMBEREK mSAMAI KIVfLvMIN©SmGÍFESTmKEKmS fPOLvANYAGOKINKfBBTfPLfLJfK MINTSEMRONCSOLJfK AHAJSZfLAKAT

-ELL ALATT ELVfGOTT RUHA AMELY

HOSSZABBqTJA A LfBAT

S EZfLTAL AZ EGmSZ ALAKOT 5GYE VI LfGOSANLfTSZIK HOGYMImRT!LfBTvL EGmSZEN A MELLIG NINCS TyRmSVONAL SIMfN HALAD FELFELm KI TUDJA HOL mR VmGET4ALfNAMELLALATT.INCSMfS SZqN NINCSKONTRASZT AZARANYKIEGm SZqT©KJvLMUTATNAKAZyLDRUHfN

(ATEISRyVIDFARMERT VfLASZTASZ MINTmN.IKINEK AZAZTJELENTI HOGYNEMSZERETNmDELREJTENIALfBADFORMfJfT SNAGYVALvSZqNÍSmGGEL JvLISTESZED%GY ARANY CIPÜVEL AZONBANEGmSZENBIZTOSLEHETSZ ADOLGODBAN MERTAZTAZILL{ZIvTKELTHETED HOGYALfBADHOSSZABBmSVm KONYABB MINTVALvJfBAN!RyVIDLfBATLEGJOBBANATESTSZqNHEZMINmLKy ZELEBBIfRNYALAT{ MAGASSARK{CIP©VELTUDJUKNY{JTANI ! DqSZES MqDER BfRMILYEN MfS ALSvVAL MfR T{L SOK T{L SZEXI T{L DqSZES T{LAKfRMI¤ LENNE.IKINEK DEqGYAFARMERTELEGfNSABBfTESZI SAZCSERmBEVISSZAVESZHANGS{LYOSSfGfBvL 


dRyKTANULSfGLEGYENNEKEDIS HAAZ¼EMBERLfNYA®BE LESZEDASZEMyLDyKmBE AZAZVmLETLEN~LAZOKATASZfLA KATISKICIBfLJA AMELYEKNEKOTTLENNEAHELYE ARRAATER~ LETRE{JSZ©RSZfLAKJvESmLLYELMfRNEMN©NEKVISZSZA¤ ,fM ASZEMyLDyKNEKISVAN-URPHYTyRVmNYE $EMITTEHETSZ HAMfRKmS© mSSZOMOR{ANNm ZEGETED AZ ~RES B©RFEL~LETET %LS© LmPmSKmNT ERESSZ MEGEGYRyPKEFOHfSZT HfTHAASZ©RSZfLAKmRTFELEL©S FELS©BB HATALMAK MEGHALLGATNAK !MqG EZ KIDER~L PRvBfLDMEGfLCfZNIA·ASKvT +EDVENCMvDSZEREM HOGYSEMLEGES JELENESET BEN SZ©KE SZEMyLDyKPORRAL BESATqROZOM A KqVfNTFORMfT MAJDEGYTyKmLETESREHEGYEZETT SyTm TEBB fRNYALAT{ SZEMyLDyKCERUZfVAL SZEMyLDyKSZf LAKATIMITfLVAVmKONYVONALAKATHUZIGfLOKAHIfNYZv TER~LETRE (A JvL DOLGOZTAM MmG EGmSZEN KyZELR©L SEMFEDEZHET©FELACSALfS

!MONOKRvMSZABfLY.IKIESETmBENISFONTOS HISZENALACSONYTERMETE MEGKqVfNJA HOGYNY{LfNKABBNAKLfTSZvDJON)TTISEGYMELLALATTELVfGOTT FELS©THASZNfLTAM AMELYSZqNBENNEM~TELANADRfGTvL!MmLYDEKOL TfZSmSAKIVILLANvHASMERmSZENVONZZAATEKINTETET.IKISZmPRmSZEIRE MmGSEM MONDHATJUK HOGY T{LSfGOSAN KIHqVv VISELET (A MERmSZEBB AFORMA AKKORAZANYAGOK·NOMSfGfVAL TERMmSZETESFyLDSZqNEKKELTOM PqTHATODHANGULATfT-ELYEKAFyLDSZqNEK!TOMPAVyRyST©LASfR GfKON NARANCSOKON BARNfKONfTEGmSZENAFEKETmIG
)SMmTAMELLALATTELVfGOTTRUHA NYAKBAFUTvPfNTOK KAL AMELYEL©NYySLEHET HAASZmPMELLRESZERETNmNK HELYEZNIAHANGS{LYT!HOSSZABBDERmK K~Ly NySEN HAILYENKESKENY ELVISELEGYEL~T©SZqNÍ VAS TAGABByVET )TTEMLqTEMMEG HOGYAZINDULfSEL©TTIUTOLSvPILLA NATBAN BfRMENNYIREROHANSZIS FELTmTLEN~LNmZDMEG MAGAD TET©T©L TALPIG ELyLR©L mS HfTULRvL A T~KyRBEN %L©FORDULHAT HOGY BEAKAD A SZOKNYfD HfTSv RmSZE A HARISNYfDBA mS KIVILLANv POPSIVAL LmPNmL UTCfRA .ENEVESS.mHfNYHvNAPPALEZEL©TTEGYIGEN¸ANCOS BfLONMENTETTEMMEGATOTfLISSZmGYENT©LEGYLfNYT AKIAN©IMOSDvBvLKmSZ~LTHASONLvKmPPENTfVOZNI $ELEHETEGYSZEMAHARISNYfN AMIAZUTOLSvPILLA NATBANFELSZALADT EGYVARRfS AMI{GYDyNTyTT MEG ADJAMAGfT%LLEN©RIZDMAGADATMmGEGYSZER ABBvL BAJNEMLEHET
(AJAT MELqROZTATNI KmT HfROM S©T AKfR NmGYHAVONTA KELL! MELqROZfS NEMAZONOSAT©FESTmSSEL6AN AKI EGY CENTIS LENyVmSNmL SZERETNm MEGISMmTELNI A MÍVELETET PEDIGAKKOREGYID©UTfNANNYIMELqRKER~L AHAJfBA MINTHAFESTETNm (AAZALAPSZqNTERMmSZETES mRDEMESAVILfGOSSZf LAKMELLmATERMmSZETESHAJSZqNTISBEH{ZOGATNI(AAZ ALAPSZqNFESTETT AKKORAFODRfSZHAVONTAATyVmTFOGJA CSAKFESTENI S{GYH{ZZARfNmHfNYPERCIGAZEGmSZHAJ RAAFESTmKET HOGYACSqKOKJvLLfTHATvKMARADJANAK

)GEN SZERETEM AMIKOR EGY RUHA MAGfTvLTUDJAADOLGfT¤3ZmPENmS OKOSAN FUTv CSILLOGv GYyNGYyK mS STRASSZOKAZESTmLYIRUHfN AMELYEK SEGqTENEKAZARfNYOK TyKmLETE SqTmSmBEN$ERmKBANySSZEJyNNEK MAJDLEFELmmSFELFELmSZmLESEDNEK MINDEZT AZmRT HOGY KEDVEZZENEK A KEREK VONALAKNAK $E Jv LEN NE HA MOSTANTvL FOGVA VfSfRLfS KyZBEN MfR EZEK A SZEMPONTOK MOTOSZKfLNfNAK A FEJEDBEN S TE RELGETNmNEKASZfMODRAMEGFELEL© yLTyZmKEKFELm
ELTmRÜ

.EM MONDOM HOGY SOHASEM KER~LHETNEK ELTmR© SZqNEK EGYMfS MELLm BIZTOSAN NEKED IS SOKSZOR TfMAD KEDVED HOGY fTHfGD A SZA BfLYOKAT NEMBAJ mNISMEGTESZEM CSAKPRvBfLDOKOSAN NEHOGYRONTS A HELYZETEN &IGYELJ Rf HOGY LEG ALfBBAZyVMEGEGYEZ©SZqNÍLEGYEN ASZOKNYfVAL mSAFELS©ELmGGmKIVf GOTTAHHOZ HOGYAHANGS{LYTFEL~LRE H{ZZA 3TqLUSJfTmK « AZ fR TATLAN ISKOLfS KISLfNY ,OLITA JELENIK MEG EL©TT~NK BfJOSAN mS SZEXISEN

!FRUFRUTELISLEHETT~NTETNI AHAJJALEGY~TTBEGyNDyRq TENI ELTÍZNI ÃGY KISSm MfS HANGULATOT KAP A MEGJE LENmS DE BABfS JELLEGmT TOVfBBRAISMEG©RZI -INDEN ESETBEN .IKI KINmZETmNEK ·NOMqTfSA A CmL
! SZEMyLDyK « TERMmSZETESEN KINEK KINEK AZ ARCfHOZ IGAZqTVA « KLASSZIKUS MEGJELENmSmBEN  ARfNY{ ·NOMAN qVEL© KISSm SZmLESEBBEN INDULv FOKOZATOSAN ELVmKONYODv FORMA %NNmL BONYOLULTAB BAN ALIGHANEM NEHmZ LETT VOLNA MEGFOGALMAZNI¤ ! LmNYEG HOGY SOHA NE ALAKqTS KI ¼GOLF~T©® « EZ OLYAN MINTHAAKEZDETIqVETKyVET©ENKIHARAPTAKVOLNA BEL©LE«VAGY¼HfZTET©®FORMfT«ILYENKORLEGINKfBBEGY EGYENL©SZfR{HfROMSZyGOLDALAIHOZHASONLqTASZEM yLDyKyD.AGYKEDVENCEMMmGACSODfLKOZvVAGYKmT SmGBEESETTBOHvCFORMfRASZEDETTSZEMyLDyK.EMSZE RETNmKSENKITMEGBfNTANI DEPONTOSANTUDOM MILYEN MEGHATfROZv AZ ARC KARAKTERE SZEMPONTJfBvL ASZEMyLDyKFORMA

! FELS©T IDE ODA TEKERGETTEM MAJD EGY KICSIVEL DERmK FyLyTTKyTyTTEMMEG HOGYFELJEBBHELYEZZEMAVONALfT !MIKOR VALAMI KILfTSZIK PmLDfUL A HAS VAGY A DEKOL TfZS NECSAKARUHADARABVONALfRA·GYELJ~NK HANEM AZOKRA A ¿NEGATqV°RmSZLETEKRE IS AMELYEK KIRAJZOLvDNAK AMELYEKETNEMTAKARRUHA %BBEN AZ ESETBEN KmT HfROMSZyGSZERÍ RmSZ MA RADT MINDKETT©DERmKFELmKESKENYEDIK KIEMELVEAHO MOKvRAFORMfT!SyTmTLILANADRfGEGYBEOLVADAMAGAS SARK{CSIZMfVAL qGYTyBBCENTITISHOZZfTESZALfBHOZ

! NAGYOBB FRUFRU .IKI ARCfT mRDEKESEBBm BABASZERÍVm VfLTOZ TATTA!FRUFRUVfGfSfNfLAFODRfSZOKfLTALfBANAZTASZABfLYTKyVETIK MI SZERINTASZEMyLDyKSARKfIGKELLmRNIE DEMINTSZINTEMINDENSZABfLY EZ ISRUGALMAS(AAZARCFORMA AZEGYmNISmG{GYKqVfNJA LEHETSZmLESEBBIS
PERC TERMmK %LFOGLALTN©KNmLMINDIGBEDOBOMAPERC«TERMmKTR~KKyT AMELYETNEKEDISSZqVB©L AJfNLOK%ZASMINKPERCALATTELSAJfTqTHATv PERCALATTELKmSZqTHET© mSTERMmKKELL HOZZfMINDySSZE.A ERREMfRNEMTUDSZMITMONDANI UGYE

!RECEPT

/6mGYEGYVATTAKORONGOT AMELYTONIKKALVANfTITATVA 0MAJDAB©RTqPUSODNAKMEGFELEL©HIDRATfLvKmSZqTMmNYT 1EGYJvFED©KmPESSmGÍKORREKTORTAB©RHIBfKfLCfZfSfRA 2EGYSZEMKyRNYmKmREVALvKORREKTORT 3MOSTJyNAP{DERmSALAPOZvEGYBEN 4TOVfBBfEGYNAT{RBmZSVAGYHALVfNYBARNAKRmMES SZEMHmJSZqNEZ©TmGELYBENVAGYKISTUBUSBAN 5EGYCSODfLATOSSZEMPILLASPIRfL 6EGYfTTETSZ©SZEMyLDyKZSELm 7EGYKRmMESPIROSqTv 8EGYSZfJBALZSAM VAGYSZfJFmNY


!Z EL©KmSZqTETT B©RRE FELPyTYyGTETED A KORREKTORT AHOL KISSm PIROSABB ESETLEG PATTANfS BUKKANT FEL VAGY BfRMILYEN TA KARGATNIVALvTmSZLELSZ

!SZEMEDENMfRCSAKASZEMPILLASPIRfL NAK VAN DOLGA DE HA JvL fLLSZ ID©BEN mS MmGBELEFmR AKKORSPIRfLOZfSEL©TTNEMfRT ASZEMPILLAPyNDyRqT©fLDfSOSMUNKfJA

-AJD ·NOM SIMOGATv MOZDULATOKKAL ELSIMqTODAKARIKfIDONmSASZEMHmJAIDON AZfPOLvHATfS{ VmKONYKORREKTORT 'YORSAN·XfLODAP{DERESALAPOZvVAL -fRIS A SZEMHmJ SZqNEZmSE KyVETKEZIK %ZEKETAKRmMESFESTmKEKETAKfRAZUJJADDAL ISFELVIHETED DEHASZNfLHATSZLAPOSSATqRO ZvECSETETIS EZZELPRECqZEBBLESZAZELDOL GOZfS BfR REGGEL MAGAMNAK mN IS AZ UJJ BEGGYELPyTYyGTET©SMvDSZERTALKALMAZOM (A Jv MIN©SmGÍ FESTmKET VfSfROLSZ NEM KELLFmLNED HOGYANAPFOLYAMfNySSZEGYÍ LIKEGYCS{FCSqKBANASZEMHmJRfNCAIDBAN

!Z fTTETSZ© SZEMyLDyKZSELm AZmRT FAN TASZTIKUS TALfLMfNY MERT A KEFE SEGqTSm GmVEL GYyNYyRÍEN FmS~LHET©K A SZfLACS KfK AMELYEK A ZSELm HATfSfRA NEMCSAK RyGZ~LNEK HANEMFmNYESENCSILLOGNAKIS EGmSZNAP +RmMESPIROSqTvTAZmRTJAVASOLNmK MERT PILLANATOKALATT SZINTmNUJJBEGGYELFEL~Ty GETHET© AZ ARC ALMfCSKfIRA mS NAGYON TERMmSZETESHATfS{ -fRCSAKHIDRATfLNUNKKELLASZfJATEGY VALvBAN Jv MIN©SmGÍ AJAKfPOLvVAL VAGY SZfJFmNNYEL


=†^Y[Q

 

!&(S] &&[W #$}fUc


ŽWif}TUWi!!}cUWi !#}fUc\v^i}TUcQ^iZQ

+ESKENY VfLL SZmLESEBB CSqP© KICSIT ZyMyK ROBOSZTUSALKAT.EMTUDOMMEGMAGYARfZNI HOGY MImRT DE-vNIKAFOTvJfTNmZVE{GYmREZTEM MINTHA VALAMILEFELmH{ZNfATEKINTETEMET+mPTELENVOLTAM MEGfLLAPODNI A GYyNYyRÍ ARCfN INKfBB A LfBA mS A CSqP©JEFELmKALANDOZOTTA·GYELMEM&EL FEL FEL KIA BfLTBENNEMVALAMI STUDTAM EZLESZAKULCSSZAVAM -vNIKAyLTyZTETmSmNmL .YILVfNVALv HOGY-vNIKfNAK~GYVmDKmNTSOKSZORKELL AHIVATfSfNAKMEGFELEL©yLTyZmKBENFESZqTENIE SAZT IS MEGmRTEM HOGY AMIKOR KEDVTELmSB©L yLTyZKyDIK A LEHET© LEGLAZfBBRA mS SPORTOSABBRA VfLT $E AZmRT MINDENNEK VAN HATfRA ! SPORTOS NEM NYfRI HEGY MfSZvFELSZERELmSTJELENT3OKANySSZEKEVERIKALAZA MEGJELENmST A MINDEGY MI VAN RAJTAM

KINmZETTEL0EDIGEZUTvBBINEMISLmTEZ©FOGALOM -mGIS MIKOR TEKINTHET~NK EL ATTvL HOGY A LEGE L©NYySEBB LEGSZEBB OLDALUNKAT MUTASSUK (A RyVI DEBBNEKTÍNIKALfBUNK NEMVfGHATJUKELBOKfNfLEGY NADRfGGAL VAGY BAKANCCSAL (A SZmLESEBB A CSqP©NK NEMTÍZDELHETJ~KTELEANADRfGUNKATZSEBEKKELmSZIP ZfRAKKAL(AKESKENYEBBDEREKATSZERETNmNK MmRETm RENEMHqVHATJUKFELA·GYELMETEGYSZEGECSESyVVEL (AGYyNYyRÍAZARCUNK AVILfGOSABB mLmNKEBBSZqNT NEMTEHETJ~KAZALSvTEST~NKKyZELmBE CSAKFEL~LRE
6AJON MONDTfK E MfR -vNINAK HOGY !UDREY (EP BURN MENNYI STqLUSJEGYmT HORDOZZA MAGfN!HATAL MAS ÜZIKESZEMmSAZA·NOM FmLSZEG SZOMOR{ MOSOLY AMELYASZqNmSZN©TOLYANEMLmKEZETESSmTETTE¤ (ANAGYONAKAROM MmGASZEMyLDyKmTISFESTHETTEM VOLNAAUDREYSRA ANNYIRAHASONLvAFORMfJA -vNIISSZERETIAVISSZAFOGOTT TERMmSZETESMEG JELENmST mSSZAKMfJAISMEGKyVETELIADECENSSMIN

%GYSZERÍEN CSAK KIHASZNfLTAM A TERMmSZETES HULLfMOKAT EGY Jv FORMfT VfGTAM AHOL A TINCSEK SZABADON MOZOGHATNAK -vNI NAK MAGAS HOMLOKA MIATT FRUFRUT KELLHORDANIA EZT RyVIDEBBRE VfGTAM MERT {GY mREZTEM -vNI EGYmNISmGE ELBqRJA A VAGf NYABBFORMfT 3 EHHEZ A LAZfBB FAZONHOZ A VyRySESSZqNISILLIK MERTASZqNNEK mS A FORMfNAK EGY~TT KELL HORDOZ NIA AZ ~ZENETET EGYMfST ER©SqTVE (AJfHOZ VIZESEN VOLUMENNyVEL© SZEREKETKELLHASZNfLNIA

KET3ZmPB©RmNCSAKAKARIKfKSZORULTAKfLCfZfSRA !SZEMHmJATEGYFmNYESBmZSSZqNÍSZEMHmJPORRALfR NYALTAM APILLfKTyVmBEINTENZqVFEKETETUSVONALKE R~LT AMITEGYLAPOSECSETTELKISSmELSATqROZTAM ELPU HqTOTTAM!SZEMBELS©KONT{RJAEBBENAZESETBEN EGY BRONZBARNA PUHA CERUZA !Z ORCfJfT HALVfNYRv ZSASZqNNEL SZqNEZTEM A SZfJfRA BARNfS RvZSASZqN GYyNGYHfZFmNYÍR{ZSKER~LTKONT{RNmLK~L

-vNIKA ESETmBEN mN ILYENNEK KmPZELEM A LAZA MEG JELENmST!SZEGmNYHEGYMfSZvTGAZDAGBASEBALLJfTm KOSRACSERmLT~K«EZSTqLUSTmSEGYmNISmGETKyLCSyNyZ AKINmZETNEK%GYEGYSZERÍ FEKETE FEHmR PvLv IS CSODfKAT TUD MÍVELNI OLYAN MINTHA A FEKETE Rm SZEKET HARAPNA KI A FEHmRB©L EZmRT SOVfNYABBNAK MUTATJA AZ ALAKOT ! NADRfG ELmG HOSSZ{ TELJESEN SIMA EGYENESVONAL{ qGYHOSSZABBqTJAALfBAT
! TINCSES HATfS KIALAKqTfSfHOZ HAJLAKKOT VAXOT VAGY ZSELmT HASZNfLHATSZ 6ANNAK TARTfST ADv VAGY ZSqROSqTv HATfS{ VAXOK ! KEMmNY fLLAG{T AMELYET TyBBNYIRE EGY RmGI CIP©PASZTfRA EMLmKEZTET© FmMDOBOZBA CSOMA GOLNAK INKfBB VmKONYSZfL{ HAJ HOZ HASZNfLUNK A PUHfBBAT VAS TAGABBSZfL{HAJHOZ! SZqNES KIEGmSZqT©KKEL MINDEN ESETBENKmRmSTINTmZ~NKAK~LVILfG FELmIDENmZZETEK

! PIROS RUHfBAN A TESTET MAGASABBNAK mS KESKENYEBBNEK LfTJUK fTLvS VONALAI PE DIG VmKONYqTJfK A DEREKAT !ZmRT VfLASZTOTTAM ENNYI RE VILfGOS KABfTKfT HOZZf « SZIGOR{AN RyVIDET HOGY AZ ARfNYOKAT NE RONTSAM EL « HOGY AZ mLES KONTRASZT mS A RAGYOGv FEHmR FELFELm IRf NYqTSfK A ·GYELMET ! DEKOLTfZSON CS~CS~ L© VIRfG mS A NYAKLfNC ODAVONZZA A SZEMET
!SZyGLETESDEKOLTfZSEGYKICSITSZmLESqTIAVfLLAT EZ fLTAL KESKENYEDIK A CSqP© ! DERmKON HANGS{LYOSAN SZÚKqTETTFELSÜRmSZ SAKmTRfTETTZSEBDERmK ALATT SZmP HOMOKvRA FORMfT EREDMmNYEZ PONT AZON AHELYENVAN AHOLKELL OTTKEREKqT AHOLNEMfRTVELE ! SZOKNYfN A ZSEB SZEMmLY SZERINT NEKEM MfR NEM IS HIfNYZIK ANNYIRA DE NAGYON OKOSAN NEM OLDALRA TETTmK qGY TULAJDONKmPPEN NEM ZAVAR ! MONOKRvM FEHmRNY{JTJAATESTET ASZqNTELENCIP©ALfBAT!ZEGmSZ MEGJELENmSHANGULATALAZA KmNYELMES AHOGY-vNIKA SZERETI MmGISN©IESmSSZEXI

6AJON MIT IS TAKAR A SMINKBEN A DECENS KIFEJEZmS 3ZABfLYOKAT

NEM TUDOK MONDANI CSUPfN EGY KmPET KyZVETqTENI ARRvL AMIT NE KEM JELENT %LS©SORBAN A SUGfRZv JvLfPOLTSfGTÍNJyNSZEMBE&INOM VISSZAFOGOTT SMINK AMELY MINDEN T{LZfSTvLMENTES%GmSZSmGES SZmP B©R EGYLEHELETNYISMINKKELHANGS{ LYOZVA.EMTAPASZTALOKSyTmTKARI KfKATASZEMALATT ESETLEGPATTANf SOKATAZfLLKyR~L-ImRTISTARTOZNA fTBULIZOTT VAGY fTDOLGOZOTT mJSZA KfNK ESETLEGKyZELG©HORMONVfLTO ZfSAINK KyVETKEZMmNYE F©NyK~NK RE KOLLmGfINKRA VAGY ~GYFELEINKRE
-vNI ~GYVmD mS EZ NYILVfNVALvAN MEGKyVETEL BIZO NYOS ELEGfNS N©IES MEGJELENmST %Z A FRIZURA PONTOSANMEGFELELMINDENELVfRfSNAK MmGALEGKO MOLYABB TfRGYALfSON SEM mREZHETI MAGfT NEM ODA ILL©NEK %RR©L ESZEMBE JUT EGY FANTASZTIKUS TyRTmNET ÊJVENDmGmRKEZETTHOZZfM AKITEL©TTEMmGSO HASEMLfTTAM+ISKOSZT~M MAGASSARK{CIP© SZO LID MEGJELENmS 3IMA ~GY GONDOLTAM S AZONNAL BESOROLTAM A N©CIS KATEGvRIfBA 3ZOKfSOMHOZ Hq VENFAGGATvZNIKEZDTEM HOLDOLGOZIK MIVELFOGLAL KOZIK2ENDREVfLASZOLTAKmRDmSEIMRE JvLSEJTETTEM VALvBAN EGY KOMOLY CmGNmL DOLGOZOTT -IKyZBEN FmS~LGETTEM JOBBRA BALRA A HAJfT HOGY ELDyNTSEM MI fLLNA JvL NEKI MEGPILLANTOTTAM A F~LmBEN VAGY yT F~LBEVALvT (OPPf fLLOK MEG EGY PILLANATRA DE ELHESSEGETEM A GONDOLATOT BIZTOS CSAK VALAMI TI NmDZSERKORI BOTLfS !ZTfN JOBBAN MEGFIGYELEM A SZfJfT A NYELVmBEN OTT LAPUL EGY PIERCING -AJD NEM KIESETT A FmSÍ A KEZEMB©L 4E MOST AKKOR MI VAGY!ZA KLASSZIKUSNÜCISFAZON AKIITT~L EL©TTEM VAGYAZAREBELLISN© AKIPIERCINGETHORD (fT MINDKETT© JyTT A VfLASZ ! MUNKAHELYEMEN KyVETELMmNYAZELEGfNSMEGJELENmS ASZABADID©M BENAZONBANINKfBBAZEXTRmMKINmZETETKEDVELEM !HAJfTmPPENILYENREALAKqTOTTUK(AAKARTA TELJESEN NORMfLISAN TERMmSZETESENHORDTA HAVALAMIEXTRf RAVfGYOTT NmHfNYMOZDULAT mSMfRfTISFORMfLTA%ZT A SyTmTKmK RUHfT -vNIKA A LEGFONTOSABB MEGBE SZmLmSRE IS BfTRAN FELVEHETI /LYAN TEKINTmLYT PARANCSOLv LESZ A MEGJELENmSE HOGY BfRKIVEL SZEMBEN NYERT ~GYE VAN -AGAS ELEGfNS ELLENTMON DfST NEM TÍR© .INCS EL~T© yV AMELLYEL KOMOLYTALA NABBfTENNmNKARUHfT CSAKEGYHOSSZ{ SyTmTVONALAT LfTUNK MmGISmREZNILEHETATESTHARMADOLfSfT !LfBNY{JTfSAmRDEKmBENKER~LJ~KASyTmTCIP©T ITT AZEZ~STyTVfLASZTOTTAMKIEGmSZqT©KmNT PONTOSANAHI DEGEBB KOMOLYABBHATfSMIATT
!Z ~GYVmDN© {JRA AKCIvBAN -IT KELL TUDNUNK A Jv KOSZT~MRÜL4ULAJDONKmPPENTELJESENMINDEGY HOGY VESZ~NK EGY TyKmLETES BLmZERT mS HOZZf VfLOGA TUNK SZOKNYfKAT NADRfGOKAT AHOGY NEK~NK TETSZIK VAGYMEGVESSZ~KATELJESKOSZT~MyT!ZEL©BBITAZmRT SZERETEM JOBBAN MERT EGYEDI STqLUSOS MEGOLDfSOK SZ~LETHETNEK DE ELISMEREM HOGY AZ UTvBBI ELEGfN SABBANHAT AKfRCSAKAFmR·AKNfLAZyLTyNY !BLmZERAZARUHADARAB AMELYBEmRDEMESPmNZT FEKTETNI MmGHOZZfAZmRT HOGYKmS©BBTyBBETTAKARqT HASSUNK MEG dLTyZKyDmS~NKBEN EZ A LEGSZEMBETÍ N©BB LEGfRULKODvBBRmSZLET(AMEGVESZ~NKEGYDRf GA Jv MIN©SmGÍ BLmZERT AZT NEM KELL SZEZONRvL SZE ZONRA LECSERmLNI BIZTOSAN NEM HASZNfLvDIK EL NEM MEGY KI A DIVATBvL S HA A NADRfGOT SZOKNYfT BL{ZT VAGY TOPOKAT VfLTOGATJUK MINDEN ESETBEN MEG{JULT ySSZEfLLqTfSOKATKAPUNK %GYBLmZERCSAKAKKORLEHETJvMIN©SmGÍ HAABBAN A TERMmSZETES ANYAGOK DOMINfLNAK &EL TmTLEN~LKER~LJ~KELAPOLImSZTERKOSZT~MyT .AGYONFONTOSTISZTfBANLENN~NKAZZAL HOGYRyVID UJJ{BLmZERALEGNAGYOBBKfNIKULfBANSEMLmTEZIK!Ry VID UJJ{ BLmZER OLYAN MINTHA OTTHON LENYIRBfLTUK VOLNA AZAKvNKUJJfT ORDqTvANELLENTMONDAJvLyLTyZyTTSmGMIN DENELVfRfSfNAK!HOSSZ{UJJ{BLmZERUJJAmRINTIAKmZFE JET%GYBLmZERREL«DEEGYKARDIGfNISTUDJAfMUGYANEZT A TR~KKyT « CSODfLATOS DARfZSDEREKAT LEHET VARfZSOLNI +mTOLDALTNEMLfTJUK HOLmRVmGETAZyV AMENNYIKILfTSZIK BEL©LE AZVmKONY KESKENYRmSZTMUTAT%BBENAZESETBEN EGYKICSITSZmLESEBByVETISHASZNfLHATUNK

!SMINKETEGmSZNAPKARBANKELLTARTANI ELLEN©RIZZ~K fLLAPOTfT PERSZE HA LEHET NE MfSOK SZEME LfTTfRA "IZTOS VAGYOK ABBAN HOGY EGY ELKEN©DyTT SZEMFES TmK EGYKOPOTTR{ZS ZSqROSANfTFmNYL©ALAPOZfSREN DETLENEBB fPOLATLANABB BENYOMfST KELT MINTHA KI SEMFESTENmNKMAGUNKAT )SMERED AZ OLAJITATv LAPOCSKfKAT AMELYEKET MfR SZINTE MINDEN NAGYOBB KOZMETIKAI CmGGYfRT%GYILYENVmKONYLAPOCSKfVALKELLBIZONYOS ID©ELTELTmVELASMINKETfTNYOMOGATNI SAFELESLEGES fTFmNYLETTTER~LETEKETMATTqTANI+~LyNySTEKINTETTELA

4 VONALKyRNYmKmRE MERTAHOMLOK ORR fLLKyRNYmKE AZ AMELY A LEGINKfBB SZERET FmNYLENI -EG AZTfN A PqR KyRNYmKmN mN KIMONDOTTAN KEDVELEM HA FmNYES AZARCB©R ZSqROSNAK ELHANYAGOLTNAKINKfBBAZEL©BB EMLqTETTRmSZEKMIATTLfTSZIK!ZfTITATfSUTfNJyNEGY KISfSVfNYVIZESPERMETEZmS ILYENSPRAY KETMfRMINI KISZERELmSBENISGYfRTALEGTyBBCmG&INOMANfT~Ty GETJ~KARCUNKAT«MOSTMONDJAMAZT HOGYfTPOFOZ GATJUK « S ETT©L TyKmLETESEN KISIMUL A TyBB vRfJA HASZNfLATBA VETT ALAPOZvNK 0{DERREL ·XfLJUK MAJD JyHETIGmNYSZERINTASMINKJAVqTfSA


-ILYEN LEHELETKyNNYÍ ·NOM EZ AZ ESTmLYI RUHA PEDIG RENGETEG ANYAGVANBENNE'YyNYyRÍENHARMONIKUSJELENSmGET LfTUNK A RUHA SZqNE -vNIKA ARCfNAK K~LyNLEGES RAGYOGfST AD !TESTFvKUSZPONTJAEGYmRTELMÍENADERmK AMELYETASZmLESyVRmSZ SZELJvALAPOSANBELEHETH{ZNI

.YfRON KfNIKULfBANAKfRDOLGOZNIISKELLEMESVISELETLEHETEGYLENySSZE fLLqTfS!VILfGOSSZqNEKVISSZAVERIKAFmNYT ALmLEGZ© TERMmSZETES ANYAGOKKELLEMESENSZELL©ZNEK.EMfRT HAALEGNAGYOBBMELEG BEN IS RmTEGESEN yLTyZKyD~NK VAGY VISZ~NK MAGUNKKAL VALAMIT « GON DOLJUNKALmGKONDICIONfLTmTTERMEKREVAGYIRODfKRA!FfRADTRvZSASZqNT AVAJSZqNKELLEMESENKIEGmSZqTI FmNYTADNEKI qGYNEMSfPASZTJA-vNIKfT ! BOKfIG mR© NADRfG EL©NYTELENSmGmT MISZERINT NEM KEDVEZ A RyVI DEBB LfBNAK KIK~SZyByLHETJ~K HA AZONOS SZqNÍ CIP©T VISEL~NK HOZZf "©VEBBSZfR{NADRfGESETmBENKIZfRvLAGLAPOSAT
BU^vdQ

 

!'"S] ( [W #"}fUc


`}^jŽWiY}cRUVU[dUd}cYdQ^vScQT† UWi! }cUWi!$}fUcVY‹}TUcQ^iZQ

2ENfTA ERÜS MAGAS ROBOSZTUS JELENSmG 3ZmLES CSqP©JmHEZ Km PEST A MELLE NEM ELmG NAGY mS A DEREKfN HASfN IS VAN NmMI FELESLEG ÊGY GONDOLTAM KIHASZNfLOM A JELENT©SmGTELJES HATfROZOTT MEGJELE NmST NEM PRvBfLOK ·NOMqTANI RAJTA HANEM MEG©RZyM A JELLEMZ© VO NfSOKAT (A AZT A CmLT TÍZNmM KI HOGY SZEXISSm T{LSfGOSAN N©IESSm TEGYEM 2ENfTA EGYmNISmGmVEL HOMLOKEGYENEST ELLENKEZ© IRfNYBA HA LADNmK &URCSfN HANGZIK DE MmG EGY FOTv EREJmIG SEM LEHET HAZUDNI !KINmZETmSABELS©CSAKEGYSmGBEN HARMvNIfBANMÍKyDIK%GYSZERÍ RUHADARABOKKALHAGYOM HOGY2ENfTAGYyNYyRÍARCAmRVmNYES~LJyN

! FEKETE NADRfGOT SZI GOR{AN TILOS MfS SZqNÍ FELS©VELFELVENNI

!RvZSASZqNNEM2ENfTASZqNE4{L·NOMKODv BABfS MINTHA A HATfROZOTTSfGfBvL AKARNA VISSZAVENNI (A NEM TALfLJUK EL A HOZZfNK ILL© fRNYALATOKAT KyNNYEN HITELTELENNmVfLUNK ySSZEZAVARHATJUKVELEAK~LVILfGOT MINTHANEMMONDANfNKIGAZAT !FEKETENADRfGELS©SZfM{KEDVENCAZER©SEBBTEST

ALKAT{AKKyRmBEN STmNYLEGSOVfNYqT DECSAKAKKOR HA AZ EGmSZ ySSZEfLLqTfS SyTmT 3ZqNES FELS©VEL UGYANIS VILLOGvNEONFELKIfLTvJELKmNTHqVJAFELA·GYELMETASZmLES CSqP©RE3OHASEFELEDD HOGYAZEGmSZTESTEDETKELLSZEM ~GYREVENNEDAT~KyRBEN NEMK~LyNARmSZLETEKET 2ENfTA NADRfGJfVAL MfS BAJ IS VAN MmGPEDIG A HOSSZA 3AJNOS A MAGYAR N©KNmL fLTALfNOS A ¼KIN©T TEM A NADRfGOM® VAGY ¼SZERETEM HA A BOKfMAT VER DESI®TqPUS{HOSSZ 
!MIKOR RfNmZTEM 2ENfTA HAJfRA AZ VOLT AZ mRZm SEM HOGY ARANYHALACSKfK HfTSv USZONYA LvG A NYA KfBA %TT©L A PfR SZfL HAJTvL mREZNmNK HOSSZABBNAK mS SZEBBNEK A HAJfT "IZTOSAN NEM &OKOZATOS VfGfSSAL EGYSmGESSm TETTEM A FRIZURfT {GY HOGY VALvJfBANNEISmREZZ~KRyVIDEBBNEKAHATfST!FRUFRU 2ENfTAESETmBEN MfRCSAKASZEMmNEKHANGS{LYOZfSA MIATT IS ELKER~LHETETLEN %GY SZEMyLDyK FyLyTTI HOSSZT VfLASZTOTTAM HOGYASZEMyLDyKSZmPqVE«HfLA+ATf NAK«LfTSZvDJON SEZZELMmGKARAKTERESEBBLETTAZARC

)LYEN IGmZÜSZEMPfRRAvRIfSI HANGS{LYT KELL HELYEZNI 2ENfTA TE KINTETE KIS SEGqTSmGGEL MINDEN PIL LANTfST ODAVONZ EGYSZERÍEN NEM LEHETNEMASZEMmBENmZNI !SZEMHmJSZqNEZ©KSZmLESSKfLf JfT HASZNfLHATJA %BBEN AZ ESETBEN LILfS LILfSBARNA MmLYTvNUS{RAGYO Gv PORT TETTEM Rf -mG JOBBAN FO KOZHATJUKAHATfST HAASZEMBELS© KONT{RJfT EGY PUHA PADLIZSfNSZqNÍ CERUZfVALKIH{ZZUK!ZORCfJATEARv ZSASZqNBEN POMPfZIK mS AZ AJKfRA CSILLOGvSZfJFmNYKER~LT


 

(ADDfRULKODJANAKAZER©SSZqNEK HADDHOZZfKBfTRANTUDOMfSfRAA VILfGNAK HOGYITTKmREMER©SEGYm NISmGR©L VAN SZv !ZmRT AKI ENNmL TyBBETTUDAZyLTyZKyDmSTUDOMf NYfRvL LfTHATJA HOGY MEGTARTOT TAMA OSARfNYT (OGY EZ MIT JELENT !ZT HOGY yLTyZKyDmS~NKBEN AZONOS fRNYALATTALfLHATvVAGYK~LS© VAGY BELS© F~GG©LEGES VONALKmNT DE BELEVISZ~NK MfS SZqNT F©LEG AZ ARC KyZELmBEN ! HOSSZ{ LfNC NY{JTJAAFELS©TESTET

3ZERETEM A FRUFRUT ! VmKONY FRUFRUT A HOSSZ{

FRUFRUT ARyVIDET AHOMOR{T ADOMBOR{T ASZIMMET RIKUSTmSAZASZIMMETRIKUST AZT AMELYIKKEVmSHAJBvL fLL SAZT AMELYIKSOKBvL¤-ERTRENGETEGFmLEFRUFRULm TEZIK SEZmRTNYUGODTANKIJELENTHETEM HOGYMINDEN KINEKMEGVANASAJfTFORMfJA AMINEKIJvLfLL3OKfIG NEMmRTETTEM HOGYMImRTvDZKODNAKAN©KAFRUFRU TvL MAJD RfJyTTEM HOGY LEGTyBBSZyR GYERMEKKORI ¼TRAUMA®fLLAHfTTmRBEN!NYUKAFOGTAAKyRyM VAGY PAPqRVfGvOLLvT {GYNYOLC TqZmVESKORUKBAN mSNYISSZ LEVfGTA ELyL A HAJUKAT HOGY NE LvGJON A SZEM~KBE +ICSIT GyRBmN KICSIT FmLOLDALASAN KINEK HOGY SIKE R~LT3HAELKEZDTEKIEGYENESqTENI CSAKMmGROSSZABB LETT ! RvKA mS A SAJT ESETE TUDJfTOK ! VmGmN OLYAN RyVID LETT HOGY NEM CSODA HA MfSNAP KI·GURfZTfK ASULIBAN(fTEZmRT MEGmRTEM¤
-ImRTNEMFESTEMKmKSZqNÍREASZEMHmJATACSODfLATO SANRAGYOGvKmKSZEMESETmBEN!VfLASZEGY SZERÍMERTRyGVESTNEMASZmPKmKSZEMPfRTLfTNfNK HANEMASZmPKmKSZEMFESTmKET.EMELT~NTETNISZERET NmM 2ENfTA SZEMmT HANEM HANGS{LYOZNI HfT EZmRT¤ 3AJNOS SOKANNEMISMERIKEZTASZABfLYT AUTOMATIKU SANNY{LNAKAKmKfRNYALATOKHOZ mSKmKSZEM~KETSZm PENBELEFOLYATJfKAKmKSZEMFESTmKBE!NAGYKmKSmG¤ "ARNASZEMÍLmVmN MINDIGIRIGYELTEMAKmKVAGY ZyLDSZEMÍN©KET MERTNEKIKELmGEGYSZEMPILLASPIRfL mSMfRKmSZISANAPPALISMINK

! RUHA NADRfG MEGOLDfS CSODfSAN TAKARJA A SZmLES CSqP©T $ERmKON LA ZfNMEGKyTyTTEMATUNIKAKmNTVISELT RUHfT NEM T{L SZÍKRE HISZEN CSAK SEJTETNI SZERETNmM A FORMfT NEM PEDIGVILfGGfK~RTyLNI ! RUHA ALvL KILfTSZv NADRfG NYU GODTAN LEHET SZÍK VONAL{ A KmNYES RmSZEKET {GYSEM LfTJUK ALUL PEDIG ILY MvDONEGYSTILIZfLTABBLfBJELENIKMEG 5GYE HOGYELTÍNTAZER©SALSvTEST ! SyTmT fRNYALATOK VmKO NYABBNAK MUTATJfK AZ ALAKUNKAT EZ TmNY (A SZ~KSmGED VAN ERRE A SEGqT SmGRE NEM fRT HA RUHATfRAD ALAPJfT SEMLEGES SyTmT SZqNEK HATfROZZfK MEG bS ELfRULOK MmG EGY TITKOT ! SyTmT ALAPANYAGON KEVmSBm LfTSZIK AZANYAGMIN©SmGE MINTAVILfGOSNfL
2ENfTAOTTHONFESTETTHAJSZqNET{LSfGOSANMÍfRNYALAT ATERMmSZETESHEZLEGKyZELEBBfLLvVyRySEKSOKKALJOB BANfLLNAKNEKI!REZESSZqN HATfROZOTTmSMERmSZ DEAGYyNYyRÍSZEMREIRfNYqTJAA·GYELMET!SZqNNEK UGYAN{GY HARMONIZfLNIA KELL AZ EGYmNISmGGEL MINT A FORMfNAK &ORMA mS HAJSZqN « A FRIZURfN KERESZT~L E KmT TmNYEZ© HORDOZZA ~ZENET~NKET ! VyRySET MIN DIG FELTÍN© EXTROVERTfLT EGYmNISmGEK VISELIK DE EZEN BEL~L IS LmTEZIK A TERMmSZETES mS AZ EXTRmM !HOGY ASZ©KmBENIS'ONDOLJAMmZSZ©KmRE mSAMAJDNEM FEHmR fRNYALATRA UGYE RyGTyN MEG TUDOD MONDANI HOGYMELYIKKERESIAFELTÍNmST

%GYKOSZT~M AMELYNEMAKARKOMOLYABBNAKLfTSZANI A SZ~KSmGESNmL DE MUNKAHELYI MEGJELENmSHEZ TyKm LETES!GYÍRTANYAGSEGqTLAZqTANIAKOSZT~MJELLEGmN A SZOKNYfN FUTv OKOS VONALAK KESKENYqTIK A CSqP©T MERTLEFELmSZmLESEDNEK -I A TyKmLETES SZOKNYAHOSSZ (fT ERRE

NEMTUDOKCENTIMmTERBENVfLASZOLNI UGYANISMINDEN KINmLMfS4EVISZONTKyNNYENKIDERqTHETED HAOTTHON ELVmGZEDAKyVETKEZ©KqSmRLETET+EDVENCMAGASSARK{ CIP©DBEN « VAGY AMELYET SZOKNYfHOZ LEGGYAKRABBAN VISELSZ « fLLJ MEG A T~KyR EL©TT S EGY TyRyLKyZ©T MA GADELmTARTVA SZmPLASSANTEKERDFELFELm4APASZTALATBvL MONDHATOM A KqSmRLET EREDMmNYESSmGmT TEKINTVE OS AZONNAL EL©BUKKAN AZ IDEfLIS HOSSZ +I GONDOLNf HOGY EGYETLEN CENTI IS MENNYIT SZf MqT %ZT A HOSSZT LEMmRJ~K MAJD LEGFONTOSABB ADATAINK « 4!* SZfM SZEMmLYI IGAZOLVfNY SZfM KEDVES~NKTELEFONSZfMA«MELLmK©BEVmSS~K SAZ ySSZESSZOKNYfNKATERREAHOSSZRAIGAZqTTATJUK
(A EDDIG MmG NEM DER~LT VOLNA KI SZEMyLDyKMfNIfS VA GYOK3ZERETEMARENDEZETT fPOLT A HAJ SZqNmVEL HARMONIZfLv SZEM yLDyKyT 2ENfTfmT HALVfNY VyRyS SPIRfLLAL FESTETTEM fT AMELY TyKm LETESEN FEDI A BARNA SZfLAKAT mS SZmPEN RENDBEN TARTJA EGmSZ NAP -INDEZT TERMmSZETESEN KOMOLY SZEMyLDyKSZEDmSEL©ZTEMEG )GAZ MfR NEM DIVAT A PfR mVE MmGNAGYBANHvDqTvVmKONY¼CmRNA SZEMyLDyK® S HELYETTE FELTÍNTEK A ¼BROOKSHIELDSI® BORZAS KIS·{S REN DEZETLENFORMfK DESZERINTEMVALA HOLAKETT©KyZyTTLAPULAZIGAZSfG

5GYE NEM mRTETTED FmLRE 2EMmLEM AKKOR SEM VET TEMELAKEDVEDAVILfGOSABBSZqNEKTÜL HA

ER©SEBB AZ ALKATOD )GEN A VILfGOSABB fRNYALATOK NAGYqTANAK DEqMEABIZONYqTmK HOGYAMONOKRvM SZABfLYT KyVETVE MINDEN FELVEHET© ,EGYEN KmZNmL VAGYISNYAKNfLABIZTONSfGKEDVmmRTEGYHOSSZ{LfNC IS UGYANEBBENASZqNBEN .EMSZqNEKKELmSRUHfKKALVANPROBLmMA SZINTE SEMMI NINCS TILTvLISTfN CSAK OKOSAN KELL ySSZEVfLO GATNOD FELVENNED -fS KmRDmS HOGY AMqG A SyTmT SZqNEKNmL SOKKAL KEVESEBBET KELL A HOGYANOKON mS A MIKmNTEKENTyRNyDAFEJED ADDIGAVILfGOSNfLELSAK KOZGATHATSZ NmHfNY PERCET AMqG ySSZEHOZOD HOGY NEKyVmRqTSEN.A DEHAMEGTALfLTADAJvLmPmST AK KORFUTvLmPmSMATT!VfLASZTfSRAJTADfLL¤
%GY LAZfBB STqLUS A RmSZEKB©L SZABOTT {GYNEVEZETT BANfNSZOKNYAMINDIGEL©NYyS MERTRENGETEG fTLvSVONALFUTRAJTA!SyTmTySSZEfLLqTfSMEGKqVfNJAAZ mLmNKFELS©TAZARCKyZELmBEN F©LEG HAODASZfNDmKO ZODTERELNIANAGYmRDEMÍ·GYELMmT DEAMONOKRvM MINTMINDIG ITTISHIBfTLANULMÍKyDIK %ZEKET A B© VONAL{ SZOKNYfKAT MINDEN ESETBEN LAPOS CIP©VEL VAGY CSIZMfVAL VISELD S HA ALKATOD 2ENfTfmHOZ HASONLqT NYUGODTAN LEHET AZ A CSIZMA BAKANCSSZERÍ NAGYOBBDARAB

!PROPv PUHA CERUZfK *v NmHfNY mVVEL EZ EL©TTAMODELLEKT©LTANULTAMMEGEGYNAGYONFONTOS DOLGOT .mPSZERÍ mS Jv DRfGA MfRKfJ{ SZEMKONT{R CERUZfVAL SZERETTEM VOLNA MEGH{ZNI A SZEM BEL S© VONALfT %GY INTENZqV FEKETE fRNYALATRvL VAN SZv AMELYAKIFUTvER©SVILfGqTfSfBANISNAGYONJvLMUTAT ! MODELLEK IJEDTEN KmRTEK MfSIK MfRKfJ{ CERUZfT MERT MINT KIDER~LT A NAGYON ·NOM PUHA CERUZA ¼ZSqROS® IS VOLT AMI A SZEM~KBEN HOMfLYOS ¼USZA DmKOT® KmPEZETT ALIG LfTTAK T©LE RETTEGTEK HOGY LEESNEK A SZqNPADRvL !ZvTA TUDOM HOGY A MmG PUHA DE LEGKEVmSBm OLAJOSANPUHA CERUZA AZ AMIT A SZEM BELS© KONT{RJfNAK SZqNEZmSmRE HASZNfLHATOK ANmLK~L HOGYBfRKINEKKORLfTOZNfMALfTfSfT
3ZÍK VONAL{ FARMER TERMmSZETESEN SyTmT mS ELmGGm HOSSZ{ ! HOZZf VISELT FELS© IGENCSAK TR~KKyS mRDEMESMEG·GYELNI AHOGYAZySSZES GYyNGYyKKEL ¸ITTEREKKELKIRAKOTTVONALEGYHELY REFUTBE AMELLHEZ ACS{CSRA VAGYISGYyNYyRÍ FORMfTVARfZSOLmPPENODA AHOVAKELL ! FARMERNADRfG AZ EGYIK LEGJOBBAN KI HASZNfLHATv mSLEGINKfBBVARIfLHATvRUHADARAB (fROMFmLESTqLUSBANLEHETVISELNI SEZENBEL~L SZfMTALANLEHET©SmGNYqLIKSZfMODRA /ISPORTOS LAZASTqLUSBAN AZALKATUNKNAKMEG FELEL© PvLvVAL FELS©VEL HA LEHET yVVEL LAPOS VAGYSPORTCIP©VEL 0MUNKAHELYISTqLUSAHOLMEGENGEDETT INGGEL BLmZERREL yVVEL MAGASVAGYLAPOSSARK{CIP©VEL KIEGmSZqT©VEL 1 ESTI VISELETKmNT MqDERREL DqSZES KyVEKKEL STRASSZOKKAL KIRAKOTT CSIPKE VAGY fTTETSZ© FEL S©KKEL MAGASSARK{CIP©VEL

2ENfTAmSAZER©SEBBTESTALKAT{LfNYOKFONTOSFEHmRNEMÍJEAZ{GYNEVE ZETT SZORqTvBUGYI 4ULAJDONKmPPENMINDENALfTyKmLETESVISELET MERTDyBBENETESENySSZECUPPANTJAANEMKqVfNTFELESLEGET!KIBUGY GYANv HfJACSKfKAT IS SZmPEN ySSZERENDEZI ELTÍNTETI A POPSIT FELJEBB EMELI.EIJEDJMEG HAACSOMAGOLfSBvLKIBONTVA{GYTÍNNE MINTHA AZAPRvCSKAMmRETÍBUGYOGvNEMHOGYRfD DEEGYHATmVESKISLfNYRAIS CSAKNAGYRfNGATfSSALMENNEFEL.EM MOSTAZEGYSZERNEMTmVEDETT AZ ELADv NYUGODTAN PRvBfLD FEL MIEL©TT DUZZOGVA VISSZAINDULNfL AZ ~ZLETBE -INmL KISEBB ANNfL JOBBAN TART mS HA HISZED HA NEM MmG KmNYELMESIS.OLfM UGYE MILYENKICSIAZABIZONYOSHfTSvFELED 


;QdQ

 

!%$S] %"[W #$}fUc


`cjYSX_\†Wec[}^df}WjUddZU\U^\UW }d[Uj}cdUbv`YvfQ\V_W\Q\[_jY[

+ATAALACSONYLfNY COMBJA CSqP©JEER©S AMIELS©RfNmZmSREAZmRTNEM TÍNIKFEL MERTAVfLLAISSZmLES DEREKAVISZONTNAGYONVmKONY3ZmP N©IES ALAKJALEHETNE DENEMELmGNAGYAMELLE!SZmLESVfLLmSAKISMELLMINDIG ·{SABBfTESZIAMEGJELENmST PERSZECSAKAKKOR HANEMMEGFELEL©RUHADA RABOKATVISEL~NK+ATfT ERÜS STqLUSJEGYEKKEL KELLFELRUHfZNOM HATfROZOTTEGYmNISmGEBqRJAAZEXTRmMEBBDOLGOKAT +ATfHOZ K~LyNLEGES RECEPT KELL NAGYON ySSZETETT CSAJ !HHOZ HOGY MEGJELENmSENE~SSyNELBELS©VILfGfTvL MINDENALAPANYAGOTAPRvLmKOSAN fTGONDOLOK%L©SZyRISTUDOM HOGYNAGYOBBqTANOMKELLAMELLmT MEGMU TATNOM A VmKONY DEREKfT NY{JTANOM A LfBfT « AZ ALSv LfBSZfRA NYUGOD TAN KIVILLANHAT %ZUTfN JyHETNEK A FÍSZEREK HUMOR mS TITOKZATOSSfG ER© mSKREATIVITfS!VmGmREEGYCSEPPROMANTIKfTTARTOGATOKMEGLEPETmSKmNT -INDEN ESETBEN N©IES MEGOLDfSOKAT FOGOK ALKALMAZNI {GY HOGY KyZ BENNETERELJEMELA·GYELMET+ATAGYyNYyRÍARCfRvL NODEEBBEN,ACImS ABARfTN©MISSEGqTENIFOG !VASTAG SZÍKFARMERER©SqTImSySSZENYOMJA+ATfT.EMISLfTUNK BEL©LEMfST CSAKVISZONYLAGRyVID ER©SLfBAT VASTAGCOMBOT!ZALSv LfBSZfRfTLAPOS SZmLESCSIZMfBAREJTETTE ANADRfGmSACSIZMATALfL KOZfSAELVfGJAALfBAT.YAKIGZfRTFELS©RmSZ AMELYMmGBELEKmPZELNI SEMENGEDSEMMILYENFORMfTAMEGJELENmSBE AMELYINKfBBFmR·AS KEMmNY SEMMINT LfGY mS N©IES AMILYENNEK SZERETNmNK %Z AZ yLTyZKyDmSAZTSUGALLJA HOGYNEMSZERETNmNK HAAZEMBEREK TANfCSOTKmRNmNEKT©L~NK INKfBBELSZIGETEL©DNmNK MAGUNK BAZfRKvZNfNK CSAKHAGYJANAKMINKETBmKmN
+ATA ARCfT FESTENI OLYAN MINTHA EGY KIFEST©KyNYVBEN SZqNEZNm AZ EMBER KEDVENC RAJZOCSKfJfT 4yKmLETES ARfNYOK KLASSZIKUS SZmPSmG .EM IS SZABAD SEMMITELFEDNITERMmSZETESBfJfBvL CSAKKIKELLEMELNI 6mKONY FOLYmKONYALAPOZvTmSPORP{DERTDOLGOZTAM EL A B©RyN MAJD RmZVyRyS PIGMENTEKET TARTALMAZv ARANY KRmMFESTmKKEL ADTAM HANGS{LYT A TEKINTETNEK AMELYT©L BOROSTYfNSZqNBEN IZZv SZEMPfR LETT A VmG EREDMmNY ! FELS© KONT{RT TERMmSZETESEN ITT SEM HAGYTAMEL +ATASZEMyLDyKEKORRIGfLfSRASZORULT MILLIMmTER R©LMILLIMmTERREALAKqTOTTAMKIAFORMfT

+ATA FfRADT BARNA HAJSZq NE HELYETT MELEGEBB IZGALMASABB mLmNKEBB VyRySET AJfNLOTTAM -I LYEN IGmZ© mS SZEXI LETT AZ ARCA .AJv ASMINKNEKISVANNmMISZE REPEEBBEN ELISMEREM -INDANNYIAN TUDJUK MENNYI RE FONTOS EGY Jv FRIZURA MEKKORfT DOBAKINmZET~NKyN HAJvAHAJUNK !FRIZURAAMEGJELENmSKORONfJA EZ MEGGY©Z©DmSEM ! KORONA PEDIGSZmP FmNYES CSILLOGv+yVET KEZmSKmPPNEMKELLMINDIGSZOROS KIS BALERINAKONTYSZERÍ KmPZ©D MmNYBEREJTEN~NK HANEMHAGYJUK HOGY LfGYAN EGmSZSmGESEN OMOL JONLEVfLLUNKRA

,fGYVyRyS TmGLASZqNÍSZEMyLDyKSPIRfLLALHANGOL TAMySSZEASZqNEKET5GYE MILYENTyKmLETESHARMv NIfT HOZHATUNK LmTRE A HAJ mS SZEMyLDyK KyZyTT EGY SZEMyLDyKSPIRfL SEGqTSmGmVEL ! SZ©KE ARANYLv SZ© KE VILfGOSVyRyS BARNAfRNYALATOKBANBESZEREZHET© SZEMyLDyKSPIRfLOK SEGqTSmGmVEL MEG{SZHATJUK VAGY RITKqTHATJUKA¼VEGYI®SZEMyLDyKSZqNEZmSID©PONTJAIT -ERT AHOGY VyRySEBB LETT +ATA HAJA VyRySyDNI KELLETT A SZEMyLDyKmNEK IS !Z EREDETI BARNfVAL KE MmNYEBBKINmZETETKAPTUNKVOLNA qGYVISZONTSOKKAL LfGYABBLETT!ZORCfJfRA~DEBABARvZSASZqN ASZfJfRA CUKORKASZqNSZfJFmNYKER~LT


FmNYES

+ATfT EGYMfSHOZ KyZEL fLLv HALVfNYfRNYALATOKKALRUHfZTAMFEL AMELYEKLfGYqTANAK MmGISVIDfMAK FmNYESEK FELTÍN©EK mSEGY~TTNY{JT JfK AZ ALAKOT ! FELS©RmSZ FmNYES MINTfI MmG TyBB RAGYOGfST KyLCSyNyZNEKAZARCNAK ODAVONJfK ATEKINTETET

+ATA mRZmKENY B©RE A DEKOLTfZSfN A LEGSZEMBETÍ N©BB "fRMILYEN IZGALOM mRI AZONNAL VyRySyDNI KEZD (A HASONLv PROBLmMfVAL K~ZDESZ ERRE A TE R~LETRE SEM fRT ODA·GYELNED (A MmLYEBBEN DEKOL TfLTRUHfTVISELSZ SZfNJEGYKISID©TADEKOLTfZS B©RmNEKALAPOZfSfRA5GYANAZZALASZqNNEL AMELYET AZARCODONHASZNfLTfL SZmPENDOLGOZDySSZEAZARC mSNYAK DEKOLTfZSFEL~LETEKET HIDDELMEGmRI!DE KOLTfZSTvLEL~T©ARCSZqNUGYANISMmGALEGVmKONYABB SMINKEKETISMASZKSZERÍNEKMUTATJA 


!Z EGZOTIKUS FÍSZER EBBEN AZ ESETBEN EGY KELETIES HATfS{ ELEGfNS ySSZEfLLqTfS ! TUNIKfS MEGOL DfSJvSZOLGfLATOTTESZ HAELKELLREJTENIAPICITSZmLE SEBBCSqP©TmSCOMBOT!DERmKONMEGKyTyTTFELS© T©LMmGVmKONYABBNAKLfTSZIKEZARmSZ %GY mRDEKES TR~KK HA A NADRfGBA mLT VASALUNK «PERSZECSAKAZERREALKALMAS B©VEBB VAGYEGYENES SZfR{AKNfLJAVASLOM«AKKORMfRISEXTRAF~GG©LEGESVO NALAKATKAPTUNK AMELY MINTTUDJUK NY{JTmSVmKONYqT

.EM KELL T{L SOK TERMmKET VfSfROLNUNK DE AZOK LE GYENEKALEGJOBBMIN©SmGÍEK6ANNAKCSAKALEGJOBB FODRfSZSZALONOKBAN BESZEREZHET© HAJfPOLfSI CIKKEK AMELYEKDRfGfBBAKUGYANASZUPERMARKETEKBENKAP HATv CIKKEKNmL DE HOSSZ{ TfVON JELENT©S MEGTAKARq TfST EREDMmNYEZNEK !Z ILYEN TOPTERMmKEKBE EL©BB KER~LNEK BELE A LEG{JABB HATvANYAGOK MINT AZ {GYNEVEZETT KyZyNSmGTERMmKEKBE ! DRfGfBB SAMPONOKBvL SOKKAL KISEBB MENNYISmGET KELL HASZ NfLNUNK SMmGSOROLHATNfMEL©NYEIKET

!LEGFONTOSABBTERMmKEK

—AFEJB©RTqPUSfNAKMEGFELEL©SAMPON —A HAJUNKNAK MEGFELEL© HAJfPOLv ATTvL F~GG©EN HOGYAHAJUNKVmKONYSZfL{mSTyREDEZETTVAGYVASTAG SZfL{mSTyREDEZETT -INDIG A LEGSZEMBETÍN©BB LEGZAVARvBB PROBLmMfT KELLEL©SZyRKEZELNIHASZfRAZ AZT HAZSqROS AZT HA KORPfS AKKORAZT%ZUTfNJyHETATyBBIPROBLmMA VO LUMEN TARTfS FORMfZfS 


-INDIG ARRA TyREKSZEM HOGY EGY ySSZEfLLqTfSBAN LE GYENVALAMIPLUSZyTLET AMELYAZALANYOMATJELLEMZI ANmLK~L HOGY ER©LTETETTEN MfSNAK AKARNfM LfTTATNI 6AN AKINmLEZTERMmSZETESmSMAGfTvLISMEGY DEHA NEM AKKORNYUGODTANELLESHETJ~KAFORTmLYOKAT A MAGAZINOK DIVATOLDALAIRvL VAGY A SZTfROK yLTyZKy DmSmB©L,EGYENSZEM~NKARRA HOGYKISZÍRJ~KBEL©L~K MINDAZT AMI NEM fLLNA JvL AMI TETSZIK AZZAL PEDIG NYUGODTAN KqSmRLETEZGESS~NK 6ISELHET~NK PmLDfUL MINTfSBL{ZONMqDERT ETT©LKmTSmGKqV~LEGYEDIHANGU LATOTKAPAZELEGfNSMEGJELENmS -ImRT LfTSZIK +ATA MAGASABBNAK mS VmKONYABBNAK !MqDER KIEMELIVmKONYDEREKfT AMELLFyLyTTIKEREK VONALNAGYOBBqTJAAMELLmT!TmRDALfmR©SZÍKSZOKNYA A MqDER A HARISNYA mS A CIP© F~GG©LEGES VONALAT Km PEZNEKEGYMfSSAL !CERUZASZOKNYfVALvVATOSANKELLBfNNI MERTAZ IGAZSfGAZ HOGYKyVmRqT!SZmLESCSqP©TMmGKEREKEB BmTESZI!ZmRTMERTEMEBBENAZESETBENMEGKOCKfZ TATNI MERT+ATANEMTIPIKUSANKyRTEALAK{LfNY SZmLES VfLLA ELLENS{LYOZZA ALSv RmSZmNEK SZmLESSmGmT RfADf SULAVfLLAITTHANGS{LYTISKAP

&OGALMAD SINCS HOGY EGmSZSmGES E A HAJAD !FODRfSZODBIZTOSANMEGADJAAVfLASZT$EHAMAGAD IS SZERETNmL MEGGY©Z©DNI RvLA ·GYELD MEG A KyVET KEZ©KET ! VmGE mS A TETEJE NAGYJfBvL HASONLv SZqNÍ -INDKmTVmGmNEKEGYFORMAAZfLLAGA VAGYAZEGYIKSZf RAZABBNAKTÍNIK!ZTfNEGmSZBENISNmZDMEGAHAJAD ,fGYAN EGYENLETESENMOZOGASZmLBEN VAGYEGYMfS BAAKADOZIKmSKvCOSLESZ"ELETUDSZNY{LNIAZUJJAID DALmSVmGIGH{ZNIATINCSEKKyZyTT&mNYESVAGYFAKv -fRTUDODISAVfLASZT UGYE 


bS MOST TESSmK MEGMONDANI HOGY A HOSSZ{ SZOK NYAySSZENYOMJA EAZALACSONYLfNYOKAT VAGYNEM §SZINTmNSZvLVA NEMTUDOKEGYmRTELMÍVfLASZTADNI ERRE A KmRDmSRE .EM MONDHATOM HOGY A KISEBB TERMETÍ N©K SOHASEM VISELHETNEK HOSSZ{ SZOKNYfT MImRTISFOSZTANfMMEG©KETERUHADARABTvL.mZZ~K MEGAZARfNYOKAT NEMMINDEGY HOGYMILYENAZAZ ALJ MENNYIREB© MILYENAVONALA¤ &ONTOS AZONBAN A TEST HARMADOLfSA *vTANfCSHOSSZ{SZOKNYfKKALKAPCSOLATBANMINDIG LAPOS CIP©VEL PAPUCCSAL TORNACIP©VEL CSIZMfVAL HORDJUK KIVmVEAZESTmLYIRUHfKAT PERSZE

! HOSSZABB SZOKNYfKAT LEGTyBB SZyR RyVID FELS©KKEL mRDEMES FEL VENNI A RyVID SZOKNYfK SOKSZOR JOBBANMUTATNAKHOSSZABBBLmZE REKKEL KARDIGfNOKKAL

%LS© TELEVqZIvS MUNKfIM SORfN MEGTAPASZTALTAM « mS AZvTA NA GYON ·GYELEK ERRE « HOGY A H© SmGT©L IZGALOMTvL BIZONY A SZEREPL©KF~LEISPIROSODNIKEZDETT ETT©L AZTfN SZINTE K~LyN mLETET mLT A FEJT©L S PICIT OLYAN VOLT MINTHA MÍANYAGBvL VOLNA *AJ !ZvTA AZ ARCmSADEKOLTfZSALAPOZfSAUTfN AZTAKISFESTmKET AMIAZECSETEN VAGYSZIVACSONMARAD JvTmKONYAN A F~LNEK ADOMfNYOZOM S KICSIT ELDOLGOZOM NEHOGY MmG EGYSZER ILYENHELYZETBEKER~LJEK 


(ACSODfLATOSAHAJADmSELmGEDETT VAGY A FORMfJfVAL IS ATTvL MmG FEL KyTHETED A LEGK~LyNFmLmBB JvPOFA MvDOKON !KKOR AZONBAN MfR AZ ZAL AZ yNBIZALOMMAL TESZED HOGY CSAK A VfLTOZTATfS A JfTmK KEDVmmRT VAGY A RUHA STqLUSA MIATT FOGODySSZE.EMELREJTENIAKAROD A HAJADAT CSAK KIPRvBfLSZ EGY K~ LyNLEGESHANGULATOT

! KyTyTT RUHA NEM EGYSZERÍ MÍFAJ -IT MOND JAK CSAK ELVmTVE TALfLNI OLYAT AMELYIK NEM MUTATJA KB DUPLfJfNAKAZALAKOT3EHHEZMmGVEGY~KHOZZf HOGY AJvMIN©SmGÍ GYAPJ{KyTyTTRUHAEGYIKLEGBIZTOSABBIS MERTET©JELE HOGYSZ{RmSMELEG.OS AMENNYIBENNEM SZERETNmNKKyVmREN VAKARvZVAMEGJELENNIVALAHOL AHOL NmHfNYPERCM{LVAHOMLOKUNKRvLIZZADSfGCSEPPEKFUT NAKALfANNAKBIZONYqTmKAKmNT HOGYNEMmREZZ~KT{LKEL LEMESENMAGUNKAT TALfNFELEJTS~KELAKyTyTTRUHfT !KKORMImRTVfLASZTOTTAMMmGIS+ATfNAKEGYILYET !ZmRT MERTEZEGYfLTALfNNEMKyVmRqTbSSZmPENALfIS BmLELTmK"EVALLOM EGYSZERÍENNEMBqRTAMELLENfLLNI ASZqNmNEK AFORMfJfNAK-mLYmSTITOKZATOSEZAZyLD MmREGKEVER©fRNYALAT(MM¤bTKEZmSTERfPIA.AJv HANEMMmREGKEVER© HfTLEGYENABIOSALfTAEGmSZSm GESZyLDJE bSAFORMA4AKARJAASZmLESEBBCSqP©T DE MEGMUTATJA A VmKONY DEREKAT FEL~L SZÍK DENEMFESZ~LLEFELm ! VONALBANB©V~L"vNUSZ AJfNDmKKmNTMmGAPRvH{ZfSOKNAGYOBBqTJfKAMELLET VALAMINTAMAGASABBRAHELYEZETTDERmKRmSZALfBATIS HOSSZABBNAKMUTATJA!ZUJJEXTRAJfTmKA HOGYLEFELm B©V~L AZUTfNCSUKLvNfLySSZEH{ZOTT
3ZINTEUGYANAZOKAVONALAK FORMfK MINT+ATASAJfT yLTyZmKmNmL MmGISMENNYIREMfSAHATfS-AGASAN ZfRvDvBLmZER AVmKONYNYAKATKyR~LyLEL©FODROCSKfK KIRfLYN©Vm TESZIK VISEL©JmT ! HATfROZOTT GOMBOLfS KyZmPEN HOSSZfBAN ELVfGJA AZ ALAKOT EZfLTAL HATf ROZOTTANVmKONYqTmS MAGASABBNAK MUTAT NEM IS BESZmLVE A MONOKRvM FEHmR SZqNR©L %Z AZ A BIZONYOS CSIPETNYI ROMANTIKA AMELY NEM CICABA BfSFODROCSKfKATJELENT
(AVfLASZTANOMKELLENEEGY+ATA RUHfT AKKORERREVOK SOLNmK 3EJTELMES DyGyS VANBENNEVALAMI BOSZORKfNYOS VALAMIELVONT+REATqV MERmSZEGYmNISm GETMUTAT JAmSNEMUTOLSvSORBANNAGYONKARCS{DERE KATAMITVISZONTTAKAR AZASZmLESCSqP©mSCOMB-ImRT ACSIZMA!ZmRT MERTEZTARUHfTKIZfRvLAGBAKANCCSAL VAGYCSIZMfVALADNfMFEL +ATAESETmBENAMAGASSAR K{CSIZMAMELLETTDyNTyTTEM !ZTASZqNT AMELYENNYIRETELITALfLAT MINTEZALILA AMELY +ATA HAJfVAL SZEMmVEL KyZySEN mRI EL A HATfST NEMSZABADMfSfRNYALATTALGYENGqTENI(ARUHADARABOT KERES~NKHOZZf CSAKISUGYANABBvLASZqNB©LTEGY~K
SZqN -fREMLqTETTEM HOGYAZESTmLYIRUHfNfLALEGFONTOSABB SZEMPONT MINDIG A SZqN KIVfLASZTfSA !Z ELS© BENYO MfSNfLAZALEGSZEMBETÍN©BB HISZENSOKANYAGRvLVAN

SZv NAGYFEL~LETR©L LEGYENHfTVIBRfLvANmLmNK NYfRON mSIZGALMASANMmLYTmLEN!NYAKBAFUTv PfNTMEGTyRIASZmLESVfLLVONALfT AZEJTETTDEKOL TfZSTyKmLETESENFEDIAKISMELLET ADERmKSZÍK AZ ALJDERmKTvLB©V~L+ATAGYyNYyRÍARCAANAGYPI ROSVIRfGDqSZT©LMEGK~LyNByZTETETT·GYELMETKAP
DY]Y

 

!( S] &([W # }fUc


dU^YcjUTj¼ }c‰df‰c

$E Jv ANNAK AKI MAGAS VmKONY mS KISPORTOLT « GONDOLJUK IRIGYKEDVE &©LEG HA ALACSONYAK VAGYUNK mS NmMI T{LS{LLYAL IS RENDELKEZ~NK ÊGY mREZZ~K AZILYENTqPUS{LfNYOKNAKAZmGVILfGONSEMMI DESEMMIPROB LmMfJUKNEMLEHETAZyLTyZKyDmS~KKELKAPCSOLATBAN%GYSZERÍENSZEREN CSmSEK mSKmSZ"fRMITFELVEHETNEK"fRMIBENJvLNmZNEKKI(AHISZED HANEM ©KISNYAVALYOGNAK0ONTOSANANNYIT AMENNYITAMfSTqPUSOK ! VmKONY MAGAS SPORTOS LfNYOKNAK LEGTyBBSZyR AZ A BAJUKMAGUKKAL HOGYKICSIAMELL~K'YyNYyRÍENKIDOLGOZOTTKARJUKmS VfDLIJUKISTyBBNYIREGONDOTOKOZNEKIK MONDVfN HOGYNEMT{LN©IES 3ZmLESVfLL IZMOSKAR KESKENYCSqP©mSPICIMELL VALLJUKBE TmNYLEGNEM KIFEJEZETTENN©IESALKAT .AJv MIKyZBENIRIGYKEDVENmZEM TITOKBANNEKEMISAZAVmLEMmNYEM HOGY4IMIMEGSEMmRDEMLIACSODfLATOSALAKJfT HAEGYfRVAPANASZSZv IS MEGFORDUL A FEJmBEN $E CSAK MEGmRT©EN BvLOGATOK TUDOM FONTOS LEHET HOGYATENISZPfLYfNKqV~LIVILfGBANNEmREZZEIDEGENNEKAMEGJELE NmSmT HOGYOTTMfRNEASPORTOLvT HANEMABELEVALv K~LyNLEGESENSZmP ·ATALLfNYTLfSSAMINDENKI !MEREVB©RRUHAFOKOZZAASZyGLETESSmGET SZINTEDOBOZBAZfRJA 4IMIT SMmGCSAKSEJTENISEMENGEDIFORMfIT!PIROS FEKETEKONTRASZTIS NAGYONyNCmL{ SOKKALJfTmKOSABB ·ATALOSABBISLEHETNEAMEGJELENmSE (IDEGSmG TfVOLSfGTARTfS EGYLmPmSTSETOVfBB¤4IMINEKNEMEZTABE NYOMfSTKELLNY{JTANIA
4IMI GYyNYyRÍ LfNY NAGYON EMLm KEZTET KEDVENCMODELLEMRE AKIVEL ANNAKIDEJmNRENGETEGSMINKVERSE NYENSZEREPELT~NK 'YmMfNT ALAK{ ARC VILLOGv HIDEG SZEMPfR NEM MIN DENNAPI TEKINTET ÊGY HATfROZTAM HOGYMOSTEGYDyGySEBB PICITLfTVf NYOSABB SMINKET MUTATOK BE RAJTA

+ISfTMENETETVfGTAMAHAJfBA AMELYKISZfRqTVASOK KAL N©IESEBB MINT GyNDyREN 4ERMmSZETES fLLAPOT BAN EGYmRTELMÍEN A NATURfLIS TqPUSBA SOROLNfM S 4IMIKyZELISfLLHOZZf DEMIVELSOKID©TTyLTATENISZ PfLYfN SZERETNEETT©LAHANGULATTvLKICSITELTfVOLODNI KINmZETmBEN ! SyTmT HAJ NAGYON KERETEZI AZ ARCOT MINT HA EGY FEKETE CERUZfVAL KyRBERAJZOLNfNK AZONNAL FELTÍN©Vm VfLNAK AZ APRvBB ARfNYTALANSfGOK MINT PmLDfULASZyGLETESfLL!ZENYHmNVILfGOSABBTINCSEK LfGYqTJfKAVONfSOKAT


VIBRfLv

%L©SZyR ARRA GONDOLTAM MOST AZTfN JyHETNEK A SZqNEK %LHA

TfROZTAM HOGY VIBRfLv ERÜS fRNYALATOKKAL FOGOK JfT SZANI AMELYEK mLmNK KONTRASZTOT ALKOTNAK4IMIFEKETEHAJfVALmSfT HATvZyLDSZEMmVEL!VfLLSZmLES SmGmTAFmLOLDALASRUHAMEGTyRI !KISMELLR©LmSASZmLESVfLLRvL TALfNLEGJOBBANAZASZIMMETRIKUS MEGOLDfSOKKAL TERELHETJ~K EL A · GYELMET!RUHALAZfNKyVETIATEST VONALfT FELTmTELEZHETJ~K AZ ALATTA MEGB{JvKARCS{SfGOT DEAHOGYA LfGYANYAGKyRBELENGIATESTET EGY BEN TyRmKENYSmGET IS KyL CSyNyZ NEKI ! LfBON ARANY CIP© HOGYNETyRJ~KMEGALfBFOLYAMA TOSVONALfT

3OKAN HOZNAK FOTvKAT AMELYEK MEGTETSZENEK NEKIK EGY DIVATLAPBAN S UGYANOLYAN HAJAT KmRNEK ! FOTvK JvK DEHIfBATETSZIKAHAJ NEMLEHETSZBENNEBIZTOS HOGYNEKEDISJvLfLL.INCSKmTEGYFORMAARC EGYmNI SmG&IGYELEMBEKELLVENNIASZqNT AZfLLAGfT ATyME GmT AZmLETVITELT AMIKORNEKILfTUNKEGYFRIZURAELKmSZq TmSmNEK !MI AZ EGYIKNEK CSODfLATOS AZ A MfSIKNAK BORZALMASANfLL 6IGYmL FOTvT MERT AZZAL SEGqTESZ A FODRf SZODNAKMEGTALfLNIAZTAHANGULATOT AMITSUGfROZNI SZERETNmL AZT A STqLUST AMELYET MAGADHOZ KyZELINEK mRZEL$ENEVfRD HOGYUGYAN{GYFOGSZKINmZNI MINT AFOTvNSZEREPL©SZTfR§SEMNmZNEKI{GY MINTTE HA LEUTfNOZNfAFRIZURfDAT BfRMENNYIREISSZERETNm 


%L KELLETT DyNTENEM HOGY SZEM VAGY SZfJ HANGS{LYOS SMINKET CSINfLOK BfR EZ EGY PILLA NATIG SEM VOLT KmRDmS -INDENKmPPEN 4IMI IZGALMAS SZEMmREAKARTAMMmGJOBBANFELHqVNIA·GYELMET%GY ER©SEBB KIFESTmSNmL MINDIG VfLASZTANUNK KELL A SZE M~NK mS A SZfNK KyZyTT MINDKETT© NEM LEHET HANG S{LYOS MERT KyNNYEN fTBILLENHET~NK A T{LZOTT SMINK KATEGvRIfBA ! SZEM HANGS{LYOS SMINKET KAPOTT A HAJSZqNNEL EGY~TTAHATfSHÍVySmSKIRfLYLfNYOS VANBENNEMAGA BIZTOSSfGRENDESEN!SZfJmSAPqRfRNYALATAISEMMOND HATNAKENNEKELLENT MINDKETT©MAGAISHIDEGfRNYALAT !SZfJRACSAKEGYKISHALVfNY HIDEGRvZSASZqNTEJSZERÍ SZfJFmNYKER~LT SAZORCfRAISHASONLvTvNUS

&EKETE SfRGA FEKETE SfRGA MERmSZPfROSqTfS!MIN TfK ZAVARBA EJTIK A K~LS© SZEMLmL©T NEM IS TUDJUK MEKKORA A MELL A SHORTBvL EL©BUKKANv NAGYON HOSSZ{LfBATAZONBANNYOMBANmSZREVESSZ~K !KAPUCNISFELS© AMELYNEKNINCSHATfROZOTTVfLLVONA LA ELTERELIA·GYELMETAT{LZOTTANSZmLESVfLLAKRvL
!KfRMILYENJvLfBADISVAN ASZOKNYfDBIZTOSANT{L RyVID HANEMmRLEATESTEDMELLETTLEERESZTETTKEZED KyZmPS©UJJAVmGmIG

(A©SZINTEAKAROKLENNI NEMKEDVELEMA PIROS FEKETEySSZEfL LqTfST-INDIGT{LZOTTANELCSmPELTNEK T{LDIREKTNEKTARTOTTAM.EHmZ BEL©LEmRDEKESMEGJELENmSTySSZEHOZNI ATyBBSmGNEKyREGESREVAGY KyZyNSmGESRESIKER~L4IMIESETmBENMmGISFELMER~LTBENNEM PON TOSANAZEREDETI SAJfTRUHfSFOTvTMAGAMEL©TTTARTVA HOGYANNAK ELLENTmTmT CSINfLJAM MEG &ONTOS HOGY A PIROS FEKETE PfROSqTfSf BANAPIROSDOMINfLJON AMONOKRvMSZABfLYALvLPEDIGMOSTSEM BqRTAMKITmRNI MINTLfTSZIK!CSqKOSPvLvmSAKyR~LTEKER©SFELS© MEGINTCSAKELTERELIA·GYELMETAKISEBBMELLR©L ! MINISZOKNYA mS A MAGAS SZfR{ CIPÜ EGY~TT CSAK TyKmLETES LfBRA VALv !MENNYIBEN EGY CSEPP KmT SmGEDISVAN AZEGYIKETHAGYDEL(AER©SKmTSmGEDVAN MIND KETT©T (A EGYfLTALfN NINCS KmTSmGED AKKOR VAGY VALvBAN CSODfLATOS LfBAD VAN S LEGNAGYOBB yRyMyMRE TISZTfBAN IS VAGYVELE VAGY«DEERREGONDOLNISEMMEREK«MmGSOHA SEM NmZTED MEG MAGAD TET©T©L TALPIG EGY T~KyRBEN
%BBEN A KmT SZqNBEN GARANTfLTAN NEMMARADSZmSZREVmTLEN%ZEKET AZ fRNYALATOKAT AKKOR HASZNfLJUK HA MAGUNKRA AKARJUK VONNI A · GYELMET!SZqNEKFRISSESmGE VIDfMSfGA HATfROZOTTSfGA VI SZONT ~VyLT© TyKmLETES MAGABIZ TOSSfGOTSUGfROZ RfADfSULABSZO L{TN©IESMINDKETT© *v TUDOM HISZENmNHANGOZ TATOMLmPTEN NYOMON AZEGYMfS TvL TELJESEN EL~T© fRNYALATOK KmT SmGKqV~LFmLBEVfGJfKAZALAKOT DE BIZONYOSESETEKBENEZEGYfLTALfN NEM fRT S©T #SAK {GY MELLmKE SEN FELHqVNfM A ·GYELMET HOGY EGYJv PUSHUP MELLTARTvCSO DfKRAKmPES

-IT©LLESZHANGS{LYOSASZEM !SZEMHmJATmSAZALSvSZEMPILLfKKyZmTSyTmTBRONZ BARNfRA fRNYALTAM A KISSm F~STyS HATfSRA TyREKEDVE ! BELS© KONT{RT IS FEKETE KONT{RCERUZfVAL SyTmTqTET TEM mSAZALSv ILLETVEFELS©PILLfKKyZmBENISFEKETE PORTSATqROZTAMEL HOGYMmGFELTÍN©BBLEGYEN4IMI VILfGOSSZEME&EKETESPIRfLLALTyBBSZyRISVmGIGMEN TEMAPILLfKON #SODfLATOSAKAMAGAZINOKBANmSATmVmREKLfMOK BAN A SZEMPILLASPIRfLOK HIRDETmSEI AMELYEK S©T KALHOSSZABBmSD{SABBPILLfKATqGmRNEKEGYRyP KEPERCALATT!HATfSIGAZ DENEHIDD HOGYEGYETLEN RmTEGELEGEND© LEGALfBBMmGEGYSZERmSMmGEGYSZER fTKELLFESTENED HAER©SHATfSTSZERETNmL
%GYNYAKLfNCMEGTyRNm AGYON~TNm A FELS©RmSZ DEKOLTfZSfNAKSZmPqVmT

.AGYON SZERETEM HA A MEGJELENmS EGYSZERRE TyBB DOLGOTIS~ZENVISEL©JmR©L VAGYISKEVEREDNEKBENNEA K~LyNByZÜHANGULATOK!ZELIGAZODfSHOZ MfRKELLBIZONYOSJfRTASSfGASTqLUSOK{TVESZT©JmBEN (AELmGBfTORNAKmRZEDMAGAD«NOmSPERSZEELmGJv ALfBAD« VEGYmLSHORTOT DEVfLASSZHOZZfROMANTI KUS mS N©IES A WESTERN·LMEKB©L KyLCSyNZyTT FELS©T MAJDMINDEZTTETmZDMEGEGYNECCHARISNYfVAL CSIZ MfVALmSSZEGECSESyVVEL-EGLfTOD AZEGmSZVISELET MmGSEM TÍNIK T{LZfSNAK SOKKAL INKfBB ELEGfNSNAK mSHUMOROSNAK

!¼SMOKIE® AZAZF~STySHATfST{GYmRHETEDEL HA EGY SyTmTEBB SZqNÍ SZEMHmJP{DERT PUHA SZEM HmJECSETSEGqTSmGmVELADDIGSATqROZOL AMqGDRfMAI ANKyDyS FfTYOLOSLESZATEKINTETED4EHfTTyREKEDJ AKONT{ROKMINmLALAPOSABBySSZEMOSfSfRA
&EKETE CSyVES NADRfG KmT VfLTOZATBAN ! FEKETE FEHmRISMmTEGYER©SKONTRASZT mSMEGINTCSAKAZT MONDHATOMRvLA HOGYHfffT NEMNAGYONSZERETEM¤ 6AGY CSAK INDOKOLT ESETBEN !ZmRT NEM MERT OLYAN ROSSZULHASZNfLJfKSZEGmNYT¤!FEKETE FEHmRAKKORJv EGY~TT HA VAN BENNE VALAMI MEGLEP© VALAMI AMI RENEMSZfMqTOTTUNK0mLDfUL HAAZySSZEfLLqTfSBAN A FEKETE A DOMINfNS AKKOR OLYAN RUHADARAB LEGYEN FEHmR AMELYNEKALEGKEVmSBmKELLENEFEHmRNEKLENNIE )LYENMONDJUKEGYKABfT ! CSÜGATYAMfSIKVfLTOZATA MAGASSARK{CI P©VEL AMIKOR ELEGfNS N© VISELI AKINEK A MELLE KyR NYmKmNVISELTSZ©RMEKIFEJEZETTENEL©NYyS UGYAN{GY AMIKmNTADERmKONMEGKyTyTTyVIS 


ESTmLYI

!Z ESTmLYI RUHfK KIVfLASZTfSfNfL ASZqNAZELS©+ERESNIKELLEGY~TÜS fRNYALATOT AMIR©L TUDOD HOGY EL©NYyS JvL MEGY A B©RyDHyZ A HA JADHOZ A SZEMEDHEZ AMELY FmNYT mLETETADAZARCNAK.YfRONVfLOGASS AZmLmNKEBB ER©SEBBSZqNEKB©L MINT A T~RKIZ PINK CITROMSfRGA TmLEN KE RESD A MmLYEBB SyTmTEBB fRNYALATO KAT &EHmR ESTmLYI RUHfT CSAK NYfRON H{ZZ DEHANEMMUSZfJ AKKORSEM (AGYDMEGAMENYASSZONYOKNAKEZT AKIVfLTSfGOT 3ASZqNUTfNJyHETAFORMA4IMISZf MfRAAZmRTIDEfLISEZAZESTmLYIRUHA MERTAMELLmNmLPLUSZDRAPmRIfKVAN NAK BENNE TEHfT HOZZfADNAK LEG ALfBBEGYMmRETET MAJDUGYANEZEKA DRAPmRIfKySSZEFUTNAKADERmKNfL Ty KmLETESENySSZEH{ZZfK mSEZfLTALMmG INKfBB KIEMELIK A MELLET ! CSqP© FELm {JRA SZmTMENNEK VAGYIS KEREKqTIKASZyGLETESVONALAKAT+IEGm SZqT©KmNT CSAK EGY FELTÍN© HOSSZ{ SZqNESF~LBEVALvTADTAM4IMIRE
%STmRE ESTmLYI RUHfHOZ A HAJAD IS yLTyZZyNDqSZBE ! LmNYEG HOGYMfSLEGYEN MINTAHmTKyZNA PI HAJVISELETED 4E TUDOD HOGY EZ NfLADMITJELENT(AfLTALfBANLEEN GEDVEHORDOD AKKOREGYSIMfNHfT RAFOGOTTSZOROSKONTYISJvVfLASZTfS LEHET (A LEGGYAKRABBAN GyNDyR AKKOR EGYENESqTSD KI %LEGfNS ALKA LOMHOZILL©LEGYENAFRIZURA

&IGYELEMELTERELmSRE FELKmSZ~LNI -INDEN SZEMPfR KmRETIK A HfTRA KONCENTRfLNI !Z IZMOS SZmP HfT mS EGmSZSmGESB©RLEGALfBBOLYANHATfSOS MINTEGYMmLY DEKOLTfZS ELyL S©T TALfN mRDEKESEBB HISZEN NEM OLYANSZOKVfNYOS INKfBB VfRATLANFORDULAT !SZvSZOROSmRTELMmBEN¤

)ZGALMASMEGOLDfSOKKALELTEREL HETEDA·GYELMETAKISEBBMELL MmRETR©L

! T{LZOTT SMINK UTOLJfRA A NYOLCVANAS mVEKBEN VOLT DIVAT S EGY KICSIT MA IS VISSZATmRT A RETRO JEGYmBEN DEEZTTALfNHAGYJUKMEG AFOTvSOKmSKIFUTvKMODELLJEINEK 3HAMfRITTTARTUNK yRyKDILEM MA HOGY MENNYIRE KyVESS~K AZ AKTUfLIS SMINKDIVATOT 3ZERINTEM CSAK MmRTmKKEL bRDEMES PERSZE

KIPRvBfLNUNK A VILfGMfRKfK mVSZAKONKmNT MEG{JULv KqNfLATfT {JfRNYALATOKAT {JTECHNIKfKATAJfNLANAK KI TUDNA ELLENfLLNI NEKIK $E CSAK AZmRT MERT EGY CmG JAVASLATASZERINTAZIDEINYfRSLfGERSZqNEABANfNZyLD MmGNEMGONDOLNfM HOGYILYENfRNYALATBANKELLENE POMPfZNOD F©LEG HAMAGADISLfTOD HOGYEGYKICSIT FURfNfLL.EFmLJMEGTARTANIAZOKATAMvDSZEREKETmS SZqNEKET AMELYEK BEJyTTEK DE LEGYmL NYITOTT AZ APRv VfLTOZfSOKRA AMELYEKFRISSqTENEKKINmZETEDEN
.EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤

.EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤

.EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤ .EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤

.EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤

$E TUDOMfSUL VETT~K HOGY NEM VAGYUNK TyKmLETESEK HOGY ABBvL KELL KIHOZNUNK A LEGTyBBET AMINK VAN.EK~NKISUGYAN{GYELKELLETT LESN~NKEGYMfSTvLAFORTmLYOKAT mS PRvBfLGATNIMAGUNKON3MINK HAJ RUHA5GYANAZOKKALAFEGYVEREKKEL DOLGOZUNK MINTTE

¼.EM mRTEM A N©KET -ImRT AKARNAK EGYFORMfK LENNI MEGFELELNI AZ mPP AKTUfLIS IDEfLNAK -ImRT GONDOLJfK HOGY LEGFONTOSABB A TyKmLETES TEST &EL NEM FOGHATOM¤ !Z EGYmNISmG A MEGJELENmS A KISUGfRZfS EGY MOSOLY VALvBAN LEHENGERL© IZGATv EGY PUSZTA TESTRmSZyNMAGfBANSEMMI-ERJHfTKALANDOZNI VfLTOZTATNI AKfR FODRfSZTVfLTANI NETyR©DJBELEAZfTLAGOSBA AZEGYFORMfBA%GY {JSZAKEMBERTALfNMfSTLfTMEGBENNED TALfNTyBBmRZmKELESZ AHHOZ HOGYSEGqTSENyNBIZALOMMALmSTyKmLETESFRIZURfVALLmTEZ NEDMINDENNAP® ,ACI
.EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤

.EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤ .EK~NKISVANTAKARGATNIVALvNK¤

¼%LfRULOM HOGYEGYHOSSZ{FORGATfSINAPUTfNMEG NYUGTATvmRZmSAZTTUDNI HOGYBfRAT~KyRB©LEGYSf PADT KARIKfSSZEMÍ NY{ZOTTKISN©NmZVISSZARfM MvDOMBANfLLPILLANATOKALATTJAVqTANIEZENAKmPEN¤ !MIKOR MUNKATfRSAIM REGGEL vRAKOR A MÍTEREM BENELfRASZTANAKBvKOKKAL HOGYLfM mNILYENKORIS MILYEN ~DE VAGYOK BOLDOGAN GONDOLOK ARRA HOGY MmGISCSAKHASZNOSmSHASZNfLHATvTUDOMfNYVANA BIRTOKOMBAN® +ATA

¼2ENGETEG FOGYvK{RfT KIPRvBfLTAM S NEM ADOM FEL HOGY AZT A FELESLEGES yT HAT HmT KILvT LEDOBJAM MA GAMRvL$EADDIGSEMLEGYINTEKRfAMEGJELENmSEM RE NEMMONDOM HOGYf MINDEGY MAJDAKKOR«S©T ! TyKmLETES ALAK HA EGYfLTALfN VAN ILYEN JvL NmZ KI FEHmR PvLvBAN mS FARMERNADRfGBAN IS mS mN AZZAL BIZTATOMMAGAM HOGYJv MAJDAKKORABBANFOGOK JfRNI !DDIG AZONBAN NAGYOBB ·GYELMET KELL FORDqTA NOMARUHfIMKIVfLASZTfSfRA® !NITA
2EMmLJ~K KEDVETKAPTfLAKqSmRLETEZmSHEZ.EAGGvDJ HA{GYmRZED AZTSEM TUDOD HOLKEZDDELAVfLTOZTATfST ZSONGAFEJEDASOKTANfCSTvLmS{JIN FORMfCIvTvL ! ZSONGfS MfR Jv (A BIZSEREG BENNED A VfGY HOGY EZENT{L MfSKmPP MUTASD MEG MAGAD A K~LVILfGNAK MfR NYERT ~GY~NK VAN .EM BAJ HA {GY mRZED FOGALMAD SINCS HOGY MOST AKKOR MELYIK RUHfT IS VEDD MEG VAGY HOGYAN KONT{ROZD AZ AJKADAT LEVfGASD E A HAJAD VAGY SEM ,APOZZ VISSZA A RmSZLETEKHEZ VEDD fT ©KET {JRA JEGYZETELJ mS VfGJ BELE !ZyNBIZALMATMfRMEGSZEREZTED ATyBBIMENNIFOG!KyNYVBENSZEREPL© N©KPONTOSANUGYANOLYANOK MINTTE *A mSHAMmGISELAKADNfL NEFELEDD HOGYBfRMIKORMEGTALfLHATSZBEN N~NKET3ZqVESENVfLASZOLUNKKmRDmSEIDREA3ZmPqT©KHONLAPJfN ,ACIAVEN DmGEITBUDAPESTI~ZLETEIBENFOGADJA +ATfTvLmSTANqTVfNYAITvLELSAJfTqTHATOD ASMINKELmSTUDOMfNYfT

(APEDIGSTYLISTRALENNESZ~KSmGED !NITACSAPATfBvLEGYSZAKEMBERKyRBE JfRJA VELED AZ ~ZLETEKET mS KIALAKqTJA RUHATfRADAT (A GONDOLOD KERESS MEG BENN~NKETAWWWSZEPITOKHUOLDALON

-OSTANTvLSEMMINEMfLLHATAZUTADBA(AMAROSANAK~LS©D ALAPJfNISSTqLUSOS EGYEDI IZGALMASN©NEKLfTMAJDMINDENKI $EKmRLEK HAVmGREMEGTALfLTfLEGYHAJFORMfT AMELLYELELmGEDETTVAGY KIKqSmR LETEZTmLEGYSMINKET AMITETSZIK mSRfLELTmLNmHfNYOLYANRUHAFAZONRA AMELY BENSZmPNEK NY{LfNKNAKTALfLODMAGAD TARTSKIMELLETTEEGYDARABIG


.EAKARJVfLTOZTATNIRAJTA3ENKINEMMONDJAMAJD HOGYJAJ DEUNALMAS MfRMEGINTUGYANOLYANNADRfGBANVAN H{ LfTTAD TEGNAPISPONTILYENRE SMINKELTE MAGfT +IZfRvLAG AZT FOGJfK mSZREVENNI HOGY MINDIG TyKmLETE SENNmZELKI bLVEZNI FOGOD HIDD EL MmG AKKOR IS HA EDDIG GYÍLyLTED A PRvBAF~L KmKET mS FmLTmL BETmRNI EGY FODRfSZHOZ %NNEK A BELmD IVvDOTT TAGADfS NAK CSAK A KUDARC AZ OKA MOSTANTvL AZONBAN HOZZfLfTSZ HOGY LEBONTSD AMAGADKyRmEMELTFALAT SBEL~LR©LROPPANTSDSZmTAPfNCmLODAT MERTKy SZyNyDSZmPEN EBB©LENNYIELmGVOLT SHALEHET MOSTANTvLINKfBBNmLK~LE mLNmLTOVfBB +ELLEMESVfLTOZfSTKqVfNUNK !3ZmPqT©KCSAPATA 


 ,EGNAGYOBBSEGqTSmGEINK &ERINCZ!NDREA +ALUCZKI!NIKv 0ODLOVITS+ATI "ARACSI(ENI +ARfSZI4~NDE

bSAFOTvK

+OVfCS+ATA T©LFOGLALKOZIKDIVATFOTvZfS SAL RENGETEG CqMLAP DIVATANYAG

FÍZ©DIK A NEVmHEZ %GY JELENT©S IRfNYVfLTfSSAL AZONBAN A HmTKyZ NAPIEMBEREKFELmFORDULT mSSAJfT "OUDOU!RTFOTvMÍHELYmBENAHA GYOMfNYOSCSALfD GYEREK FELN©TT FOTvZfS LmNYEGmNEK {JRAmRTELME ZmSmNDOLGOZIK%GYIKF©PRO·LJAA GYERMEKFOTvZfS DE FELN©TT AMA T©RMODELLJEITISALEGSZEBBOLDA LUKRvLyRyKqTIMEG
3AKIKALEGTyBBETJELENTIKSZfMOMRA +ySZyNyM +ATfNAK HOGY ILYEN CSODfLATOS BARfTN© mS SMINKES ,A CINAK A BARfTSfGfT mS AZT AHOGY EGY HAJHOZ HOZZfNY{L $RfGA FO TvS +ATfNAK HOGY KyZEL H{SZ mVE A BARfTN©M mS AZT MUTATJA EGY FOTvN AMITLfTNISZERETNmK !NDREfNAK HOGYMfRLASSANKmTmVTIZEDE MINDEN NAP ELVISEL mS MEGKyNNYqTI AZ mLETEMET « KySZyNyM HOGY MELLmMfLLTATOK mSSEGqTETTETEKMEGVALvSqTANIEZTAZfLMOMAT3fN DOR yR~LyK HOGY A BARfTOMNAK TUDHATLAK mS HfLfS VAGYOK AMImRT MEGISMERTETTmLAMUNKAIRfNTIALfZATTAL mSSZINTmNBARfTOM 0ORCI MOSTMfRTUDOM HOGYNEMARUHAAF©SZEREPL©EGY·LMBEN*UDIT KySZyNyM HOGY HITTmL BENNEM A BIZALMAD NAGYON FONTOS NEKEM dCSI OLYANJv HOGYENNYImVETUDOM HOGYOTTVAGY HAKINY{JTOM AKEZEM0mTER NEMMEHETSZOLYANMESSZIRE HOGYNELEGYmLKyZEL 3KySZyNyMMINDENKINEK AKITVALAHAyLTyZTETTEM HOGYMEGTA NqTOTTRfEL©SZyRAZEMBERTNmZZEM SCSAKUTfNAARUHfT !NYUKfMNAKAZqZLmST ASTqLUST AMITT©LEKAPTAM SHOGYBfRMITCSI NfLOKAZmLETBEN MINDIGAZTETSZIKNEKIALEGJOBBAN!PUKfMNAKAZT HOGY MEGBOCSfTOTTA HOGY MmGSEM LETTEM TENISZEZ© « NINCSENEK NfLUKJOBBSZ~L©KAFyLDKEREKSmGEN EBBENBIZTOSVAGYOK&mRJEMNEK 2ICHfRDNAK A SZERELMET AZT HOGY VANNAK MImRTEK mS HOGYANOK mS AZT HOGYMEGTUDTAM MILYENCSODfLATOSDOLOGFmLALMAKmNTmLNI "LANKA HATENEMLENNmL SEMMINEKNEMVOLNAmRTELME
Žj\Ud\YcdQ 4UDOM SOKATLfBATLANKODTAMAZ~ZLETEKBEN AMqGySSZESZEDTEMARUHf KATmSKIEGmSZqT©KET,EHETETLENKqVfNSfGOKKALfLLTAMEL© AMIKORPmLDfUL ©SZImSTmLIDARABOKATSZERETTEMVOLNANYfRELEJmNFOTvZNI 3OVI KySZyNyM HOGY FELT{RHATTAM A RAKTfRT CSIZMfK UTfN KUTATVA mS*vZSINEKEDIS HOGYANNYImVESZINTEMINDENyTLETEMMEGVALvSqTfSfBAN ASEGqTSmGEMREVOLTfL!DRIENN HfLfSVAGYOK HOGYILYENSZUPERqZLmSSEL VfLOGATODySSZEAZfRUDAT mSqGYmNISHOZZfJUTHATOKEZEKHEZADARABOK HOZ"RIGITTEKySZyNyM HOGYBIZTOSqTOTTADABIZSUKAT ÀGI NEKEDPEDIG AFEHmRNEMÍKET/RSI TUDODMENNYIRESZERETEMAZESTmLYIRUHfIDAT¤ -fRTA "ORI !NDI %NIK© *fNOS KySZyNyM 9/5 ÀRKfDeZLETHfZ $EBRECEN0LAZA -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT -/-0ARK 3ZOMBATHELY &©TmR 7ESTEND#ITY#ENTER

#!339°3"9#!339053 'OZSDU5DVAR6)+IRfLYU 8))(UNYAD LEJT©U "EJELENTKEZmS 

#,!-!2&2!.#)!$)6!4 2vZSAKERT"EVfSfRLv+yZPONT

',!-/52 6).AGYMEZ©U

!,"%24/:!'/ +qGYvU -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT -/-0ARK

-ALOM+yZPONT+ECSKEMmT -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT -ISKOLC0LAZA 0LAZA'Y©R 0vLUS#ENTER 7ESTEND#ITY#ENTER

#/.6%23% 7ESTEND#ITY#ENTER

'5%3334/2% 6)!NDRfSSY{T

"À,3:!,/. 6$OROTTYAU

"%0/. !RENA0LAZA 7ESTEND#ITY#ENTER

&!.!4)1 "UDAGYyNGYE"EVfSfRLvyZPONT -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT -/-0ARK 0REMIER/UTLET"IATORBfGY 3UGfR"EVfSfRLvKyZPONT 66fCIU 

(!*!33:!,/. 6%RZSmBETTmR 6.fDORU 0mCS +IRfLYU

).4)-)33)-) #!,:%$/.)! !LBA0LAZA3ZmKESFEHmRVfR ÀRKfD'Y©R ÀRKfD0mCS ÀRKfDeZLETHfZ #AMPONA"EVfSfRLvKyZPONT -ALOM+yZPONT+ECSKEMmT -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT 0vLUS#ENTER 4ESCObRD 7ESTEND#ITY#ENTER 6+qGYvU 6)4ERmZKRT 6))%RZSmBETKRT

&52,! 60fRISIU

'!3 !LBA0LAZA3ZmKESFEHmRVfR ÀRKfD'Y©R ÀRKfD0mCS ÀRKfDeZLETHfZ #AMPONA"EVfSfRLvKyZPONT $EBRECEN0LAZA $UNA0LAZA

!LBA0LAZA3ZmKESFEHmRVfR ÀRKfD'Y©R ÀRKfD0mCS ÀRKfDeZLETHfZ #AMPONA"EVfSfRLvKyZPONT -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT -ALOM+yZPONT+ECSKEMmT 7ESTEND#ITY#ENTER 6+qGYvU 6)4ERmZKRT 6))%RZSmBETKRT 6))+fROLYKRT
*!#+0/4 -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT 7ESTEND#ITY#ENTER 66fCIU

0%23/.! ÀRKfDeZLETHfZ ÀRKfD'Y©R -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT 0REMIER/UTLET"IATORBfGY 7ESTEND#ITY#ENTER

-!.'/ ÀRKfD0mCS $EBRECEN0LAZA -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT 7ESTEND#ITY#ENTER 66fCIU 

-!2).!2).!,$) -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT

3)'./2! -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT 0REMIER/UTLET"IATORBfGY )))"mCSI{T 

3).%15!./.% -/-0ARK 2vZSAKERT"EVfSfRLvKyZPONT +qGYvU 

-%88 ÀRKfD0mCS ÀRKfDeZLETHfZ $EBRECEN 3ZENT!NNAU -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT -/-0ARK -ISKOLC 3ZINVAPARK .YqREGYHfZA 3ZEGFÍU 3ZEGED +LAUZfLTmR 3ZOMBATHELY &©TmR 7ESTEND#ITY#ENTER 6+qGYvU 

-)*5 6+OSSUTH,U

./3#/,,%#4)/.

3°/,)6%2 ÀRKfD'Y©R ÀRKfDeZLETHfZ "UY7AY$UNAKESZI $UNAPLAZA 2vZSAKERT"EVfSfRLvKyZPONT 6$EfK&ERENCU

4%.$%234/2% 0REMIER/UTLET"IATORBfGY

5,,!0/0+%. ÀRKfDeZLETHfZ #AMPONA"EVfSfRLvKyZPONT ÊJ5DVAR"EVfSfRLvKyZPONT

63EMMELWEISU #SAKTELEFONOSBEJELENTKEZmS 

5.)4%$#/,/23/&"%.%44/.

0!,-%23 -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT!RENA0LAZA -AMUT"EVfSfRLvKyZPONT 0REMIER/UTLET"IATORBfGY 6"mCSIU


beXQ\YcdQ !&_\TQ\ MELLmNY-EXX FELS©-EXX NADRfG3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO !(_\TQ\ NADRfGKOSZT~M-ARINA2INALDI CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR " _\TQ\ fTKyT©SFELS© NADRfG3INEQUA NONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR ""_\TQ\ RUHA3INEQUANONE BL{Z&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO "$_\TQ\ RUHA&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO "&_\TQ\ NADRfGKOSZT~M SAPKA3ISLEY TOP3°/LIVER CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR "'_\TQ\ FELS© NADRfG)N·NITIF#LAMAR yV3°/LIVER CIP©!LBERTO:AGO "(_\TQ\ FELS©.OS#OLLECTION CIP©!LBERTO:AGO #&_\TQ\ RUHA-EXX BLmZER&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

#'_\TQ\![}` FELS©-EXX SZOKNYA)N·NITIF#LAMAR CSIZMA!LBERTO:AGO #'_\TQ\"[}` RUHA3INEQUANONE BLmZER&ANATIQ HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR #(_\TQ\![}` RUHA3INEQUANONE BLmZER4ENDER3TORE CSIZMA!LBERTO:AGO HAJDqSZ'LAMOUR #(_\TQ\"[}` BL{Z&ANATIQ MELLmNY NADRfG,E#OMTE#AS SYPUS CIP©!LBERTO:AGO #)_\TQ\ BL{Z-EXX MELLmNY NADRfG,E#OMTE#AS SYPUS CIP©!LBERTO:AGO $ _\TQ\ SZOKNYA,E#OMTE#ASSYPUS TOP3°/LIVER PULvVER4ENDER3TORE CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR $"_\TQ\ FELS© SZOKNYA4ENDER3TORE HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO $#_\TQ\ KOSZT~M4UZZI#LAMAR TOP3IGNORA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

$(_\TQ\ FELS©3°/LIVER SZOKNYA&ANATIQ yV-IJU CSIZMA!LBERTO:AGO

%)_\TQ\![}` TOP'AS BLmZER./3#OLLECTION FARMERNADRfG'AS CIP©!LBERTO:AGO

$)_\TQ\ NADRfG&ANATIQ PULvVER3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU3INEQUANONE

%)_\TQ\"[}` NADRfGKOSZT~M&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO

% _\TQ\! NADRfGKOSZT~M TOP&ANATIQ CIP©#ONVERSE BIZSU'LAMOUR % _\TQ\"[}` RUHA-EXX ING3°/LIVER yV-IJU CIP©!LBERTO:AGO %!_\TQ\ RUHA&ANATIQ HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR %"_\TQ\ PULvVER SZOKNYA&ANATIQ HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR %#_\TQ\ TOP PULvVER3°/LIVER NADRfG-EXX CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR %(_\TQ\ RUHA'UESS CIP©!LBERTO:AGO

& _\TQ\ BL{Z'UESS B©RDZSEKI-EXX FARMER'AS CIP©!LBERTO:AGO &!_\TQ\ TmRDNADRfG KARDIGfN-EXX CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR &&_\TQ\ RUHA-IJU yV3°/LIVER HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO &'_\TQ\ RUHA)N·NITIF#LAMAR DZSEKI-IJU CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR &(_\TQ\ RUHA)N·NITIF#LAMAR CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR &)_\TQ\ KABfT NADRfG3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR ' _\TQ\ TOP)NTIMISSIMI ING NADRfG3°/LIVER KARDIGfN-ANGO CIP©#ONVERSE
'!_\TQ\ PELERIN&ANATIQ PULvVER4UZZI#LAMAR NADRfG#AMBIO#ASSYPUS CIP©!LBERTO:AGO

(#_\TQ\![}` TOP-ANGO SZOKNYA-EXX KARDIGfN#LAMAR CIP©!LBERTO:AGO

'"_\TQ\ TOP-EXX SZOKNYA SfL3°/LIVER yV&ANATIQ CSIZMA!LBERTO:AGO

(#_\TQ\"[}` RUHA4UZZI#LAMAR KARDIGfN*ACKPOT CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

'#_\TQ\ RUHA"fL CIP©!LBERTO:AGO BIZSU3INEQUANONE

) _\TQ\ FELS©&ANATIQ NADRfG-ANGO CIP©!LBERTO:AGO BIZSU-IJU

'(_\TQ\ RUHA-IJU BUNDA KESZTYÍ#LAMAR CIP©!LBERTO:AGOTTTTT BIZSU'LAMOUR ')_\TQ\ KOSZT~M#LAMAR TOP-ANGO CIP©!LBERTO:AGO BIZSU-IJU

)!_\TQ\ KABfT4ENDER3TORE KALAP&ANATIQ CSIZMA!LBERTO:AGO )"_\TQ\ FELS©-ANGO B©RDZSEKI&ANATIQ NADRfG3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

( _\TQ\![}` RUHA3INEQUANONE KARDIGfN&ANATIQ NADRfG-EXX CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

)#_\TQ\![}` TOP SZOKNYA-EXX KARDIGfN yV3INEQUANONE HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

( _\TQ\"[}` KOSZT~M PULvVER&ANATIQ CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR (!_\TQ\ NADRfG-EXX ING-ANGO CIP©!LBERTO:AGO BIZSU-IJU ("_\TQ\![}` KABfT,E#OMTE#ASSYPUS SAPKA&ANATIQ BIZSU'LAMOUR ("_\TQ\"[}` TOP-ANGO SZOKNYA-EXX BLmZER&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO)#_\TQ\"[}` FARMERKABfT3ISLEY TOP-ANGO RUHA3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR )$_\TQ\ PELERIN4ENDER3TORE NADRfG-ANGO CIP©#ONVERSE )%_\TQ\ FELS©-ANGO SZOKNYA KARDIGfN4ENDER3TORE CSIZMA!LBERTO:AGO

! _\TQ\ BL{Z'UESS NADRfG-EXX CIP©!LBERTO:AGO TfSKA&URLA BIZSU'LAMOUR ! !_\TQ\ TOP PULvVER'AS NADRfG3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR ! "_\TQ\![}` PvLv KEND©'UESS SZOKNYA'AS CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR ! "_\TQ\"[}` RUHA'UESS SfL&URLA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR ! #_\TQ\ PvLv NADRfG'AS KARDIGfN3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR ! (_\TQ\ BL{Z BLmZER,E#OMTE#ASSYPUS NADRfG3INEQUANONE yV-ANGO CIP©!LBERTO:AGO ! )_\TQ\ BLmZER#ASSYPUS NADRfG"ENETTON CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !! _\TQ\ BL{Z NADRfG#ASSYPUS BIZSU'LAMOUR !!!_\TQ\ BLmZER SHORT3INEQUANONE ING-EXX TfSKA&URLA SAPKA&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!!"_\TQ\ ESTmLYIRUHA"fL CIP©!LBERTO:AGO !!#_\TQ\ KABfT4UZZI#LAMAR NADRfG&ANATIQ TfSKA&URLA CIP©!LBERTO:AGO !!(_\TQ\ KABfT&ANATIQ NADRfG3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO !!)_\TQ\ SZOKNYA#ASSYPUS FELS©&ANATIQ KABfT#ASSYPUS CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !" _\TQ\![}` FELS© NADRfG&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !" _\TQ\"[}` TOP-EXX B©RZAKv&ANATIQ SZOKNYA#ASSYPUS CSIZMA!LBERTO:AGO "IZSU'LAMOUR !"!_\TQ\ ESTmLYIRUHA"fL CIP©!LBERTO:AGO !""_\TQ\![}` KOSZT~M-ANGO FELS©3°/LIVER yV-IJU !""_\TQ\"[}` RUHA3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU&URLA !"#_\TQ\![}` SZOKNYA KARDIGfN-ANGO CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !"#_\TQ\"[}` RUHA)N·NITIF#LAMAR CSIZMA!LBERTO:AGO


!"(_\TQ\![}` &ELS©3INEQUANONE SZOKNYA3°/LIVER HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO !"(_\TQ\"[}` SZOKNYA KARDIGfN-ANGO TOP-EXX CIP©#ONVERSE BIZSU'LAMOUR !")_\TQ\ FELS© SZOKNYA-EXX BLmZER3°/LIVER CIP©!LBERTOZAGO BIZSU'LAMOUR !# _\TQ\ TOP KARDIGfN SZOKNYA BIZSU &ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO !#!_\TQ\ SZOKNYA*ACKPOT FARMERDZSEKI-ANGO TOP)NTIMISSIMI CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !#"_\TQ\ FELS© PULvVER&ANATIQ NADRfG3°/LIVER CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !##_\TQ\ RUHA-ANGO KABfT4UZZI#LAMAR CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !$ _\TQ\ KARDIGfN SZOKNYA-ARINA 2INALDI FELS©5LLA0OPKEN CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !$!_\TQ\ FELS© NADRfG-ARINA2INALDI CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!$"_\TQ\ KABfT NADRfG-ARINA2INALDI FELS©5LLA0OPKEN CIP©!LBERTO:AGO

!%#_\TQ\"[}` NADRfG FELS©3ISLEY KALAP3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO

!$#_\TQ\ RUHA-ARINA2INALDI KARDIGfN5LLA0OPKEN BIZSU'LAMOUR

!%$_\TQ\![}` RUHA3INEQUANONE KALAP"ENETTON CIP©!LBERTO:AGO

!$$_\TQ\ BLmZER NADRfG-ARINA2INALDI FELS©5LLA0OPKEN CIP©!LBERTO:AGO

!%$_\TQ\"[}` ESTmLYIRUHA./3#OLLECTION CIP©!LBERTO:AGO BIZSU&URLA

!$%_\TQ\ FELS©5LLA0OPKEN KARDIGfN NADRfG-ARINA2INALDI CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!%%_\TQ\ RUHA3INEQUANONE TfSKA BIZSU&URLA CIP©!LBERTO:AGO

!% _\TQ\ TOP"ENETTON NADRfG MELLmNY3ISLEY CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !%!_\TQ\ FELS© KARDIGfN NADRfG3ISLEY CIP©!LBERTO:AGO BIZSU&URLA !%"_\TQ\![}` TOP"ENETTON PULvVER4ENDER3TORE NADRfG3INEQUANONE CIP©#ONVERSE TfSKA&URLA !%"_\TQ\"[}` UJJATLANOVERAL-ANGO TOP"ENETTON CIP©#ONVERSE BIZSU&URLA !%#_\TQ\![}` KABfT3ISLEY TOP3°/LIVER SZOKNYA-ANGO HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU&URLA

!%&_\TQ\ RUHA4ENDER3TORE HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !%'_\TQ\ DZSEKI-ANGO RUHA"ENETTON CIP©!LBERTO:AGO !&"_\TQ\ DZSEKI#ASSYPUS SZOKNYA3°/LIVER PvLv"ENETTON CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !&#_\TQ\![}` BL{Z"ENETTON SHORT3°/LIVER CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !&#_\TQ\"[}` ESTmLYIRUHA KALAP&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !&$_\TQ\ NADRfG-IJU GARBv BLmZER&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO

!&%_\TQ\ FELS©3°/LIVER SZOKNYA,E#OMTE#ASSYPUS HARISNYA#ALZEDONIA CIP©#ONVERSE !' _\TQ\ NADRfGKOSZT~M-IJU FELS©4ENDER3TORE CIP©!LBERTO:AGO !'!_\TQ\ PULvVER NADRfG KALAP KABfT &ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO !'"_\TQ\ SZOKNYA DZSEKI#ASSYPUS FELS©-EXX yV-IJU CSIZMA!LBERTO:AGO !'#_\TQ\ FELS©9OU SZOKNYA#ASSYPUS HARISNYA#LAZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO !'$_\TQ\![}` PULvVER NADRfG KESZTYÍ KALAP &ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !'$_\TQ\"[}` SHORT3INEQUANONE CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !'%_\TQ\ FELS©3ISLEY KARDIGfN&ANATIQ KEND©"ENETTON NADRfG-IJU CIP©!LBERTO:AGO !'&_\TQ\ FARMER#AMBIO#ASSYPUS ING PULvVER"ENETTON yV-IJU SAPKA&ANATIQ CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR
!''_\TQ\![}` RUHA STvLA3INEQUANONE HARISNYA#ALZEDONIA CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!)%_\TQ\ TUHA&ANATIQ LmZER4ENDER3TORE CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU&URLA

" (_\TQ\ BL{Z&ANATIQ SZOKNYA KyT©SFELS©#ASSYPUS CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!''_\TQ\"[}` OVERAL3INEQUANONE yV-IJU CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!)&_\TQ\ KOSZT~M&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

" )_\TQ\![}` FELS© NADRfG,E#OMTE#AS SYPUS CIP©!LBERTO:AGO

!)'_\TQ\ RUHA3°/LIVER CIP©!LBERTO:AGO BIZSU&URLA

" )_\TQ\"[}` SZORqTvBUGYI"EPON

!("_\TQ\![}` RUHA3IGNORA CIP©!LBERTO:AGO KARKyT©-IJU LfNC"ENETTON

!)(_\TQ\ KOSZT~M-EXX TOP-ANGO CIP©!LBERTO:AGO BIZSU3INEQUANONE TfSKA&URLA

!("_\TQ\"[}` FELS©&ANATIQ NADRfG3°/LIVER CIP©!LBERTO:AGO !(#_\TQ\ TOP4ENDER3TORE NADRfG yV"ENETTON CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!))_\TQ\![}` ESTmLYIRUHA./3#OLLECTION FARMERDZSEKI-ANGO CSIZMA!LBERTO:AGO !))_\TQ\"[}` NADRfGKOSZT~M,E#OMTE#AS SYPUS TOP)NTIMISSIMI CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR

!($_\TQ\ RUHA-ANGO KITÍZ©'LAMOUR CIP©!LBERTO:AGO !(%_\TQ\ ESTmLYIRUHA&ANATIQ CIP©!LBERTO:AGO !(&_\TQ\ TOP3°/LIVER SZOKNYA4ENDER3TORE yV"ENETTON HARISNYA#ALZEDONIA CSIZMA!LBERTO:AGO !('_\TQ\ FELS© NADRfG4ENDER3TORE CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR !)$_\TQ\ FELS©"ENETTON NADRfG#AMBIO#ASSYPUS SAPKA3ISLEY CIP©#ONVERSE BIZSU&URLA" $_\TQ\ NADRfG3°/LIVER KARDIGfN"ENETTON PvLv-ANGO CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR " %_\TQ\ NADRfG#ASSYPUS RUHA"ENETTON CIP©!LBERTO:AGO " &_\TQ\ FELS©-EXX KOSZT~M#ASSYPUS CIP©!LBERTO:AGO " '_\TQ\ NADRfGKOSZT~M,E#OMTE#AS SYPUS CIP©!LBERTO:AGO BIZSU-IJU

"!$_\TQ\ KARDIGfN NADRfG TOP-ANGO CIP©#ONVERSE BIZSU-ANGO "!%_\TQ\ KABfT NADRfG./3#OLLECTION CIP©!LBERTO:AGO "!&_\TQ\ BL{Z3INEQUANONE SZOKNYA MIEDER3ISLEY HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO "!'_\TQ\ SZOKNYA KARDIGfN4ENDER 3TORE TOP&ANATIQ CIP©#ONVERSE BIZSU'LAMOUR "!(_\TQ\ RUHA4ENDER3TORE HARISNYA#ALZEDONIA CIP©!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR "!)_\TQ\ BLmZER3ISLEY NADRfG3INEQUANONE "" _\TQ\ RUHA3ISLEY KARDIGfN&ANATIQ CSIZMA!LBERTO:AGO BIZSU'LAMOUR ""!_\TQ\ ESTmLYIRUHA./3#OLLECTION CIP©!LBERTO:AGO

""&_\TQ\ RUHA-ANGO CIP©!LBERTO:AGO BIZSU-IJU ""'_\TQ\ SHORT DZSEKI TOP yV-ANGO CIP©!LBERTO:AGO ""(_\TQ\ FELS©-ANGO TOP&ANATIQ SZOKNYA3IGNORA CIP©#ONVERSE "")_\TQ\ TOP NADRfG-IJU KITÍZ©'LAMOUR CIP©!LBERTO:AGO DERmKLfNC&ANATIQ "# _\TQ\ FELS©)N·NITIF#LAMAR SHORT3INEQUANONE yV-IJU HARISNYA#ALZEDONIA CSIZMA!LBERTO:AGO "#!_\TQ\![}` FELS©)N·NITIF#LAMAR NADRfG-IJU KABfT0ERSONA CIP©#ONVERSE "#!_\TQ\"[}` PRmMESKABfT)N·NITIF#LAMAR CIP©!LBERTO:AGO "#"_\TQ\ ESTmLYIRUHA"fL BIZSU'LAMOUR "##_\TQ\ FELS©3IGNORA


]edQd† XQZ BOBFAZON COPF FRIZURA VfLASZTfS FRUFRU   GyNDyRHAJ   HAJHOSSZABBqTfS HAJHULLfS HAJLAKK

HOSSZ{HAJ  HULLfMOSHAJ KEREKARC KEVmSHAJ MAGASHOMLOK  MELqROZfS  RyVIDHAJ  SIMqTvVAS

SyTmTHAJ VfLASZTmK VfLLIGmR©HAJ  VAX VmKONYSZfL{HAJ  ZSqROSHAJ

SZfJATHANGS{LYOZNI  SZfJFmNY  SZfJKONT{R  SZfRAZ VqZHIfNYOSB©R  SZEM BARNA^ DUZZADT^ KARIKfS^   KmK^  KyZEL~L©^ MmLYEN~L©^

SZEMCERUZA SZEMHmJPOR  SZEMyLDyK   SZEMPILLAFESTmS SZEPL©K  TfGPvRUS TETOVfLfS TINCSESPILLA TUSVONAL 

GARBv HASATELT~NTETNI  KARTVmKONYqTANI KOSZT~M LfB HOSSZABBqTANI   VmKONYqTANI  MAGASTERMET  MELL KICSI^       NAGY^  MELLTARTv  MINTfK  MONOKRvM    

NADRfG  FEHmR^  FEKETE^  NYAKATVmKONYqTANI  PULvVER   SOVfNYqTfS   SPAGETTIPfNT SZOKNYA        SZyGLETESALKAT SZ~LmSUTfN TfSKA 6 KIVfGfS  VfLL KESKENY^ SZmLES^  VmKONYALKAT 

c]Y^[ ALAPOZv  DEKOLTfZS mRZmKENYB©R GYmMfNTALAK{ARC HOSSZ{KfSARC OLAJITATvLAPOCSKfK PATTANfSOK PIROSqTfS  P{DER RfNCOK R{ZS 

beXQ ALACSONYTERMET    ALULSZmLESEBB ! VONAL  BIZSUK  BLmZER  CIP©     CSqP©TKESKENYqTENI     DERmK HOSSZ{   VmKONYqTANI   RyVID    ER©SALKAT  FARMER    FEL~LER©SEBB ·ATALqTANI ·{SALKAT
Hozd ki magadból a legjobbat!  

Harmadik rész 178-248. o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you