Page 1

Príloha č. 1 Účtovné výkazy Stromu života


Prehľad nákladov a výnosov NÁKLADY Náklady z bežnej činnosti

Rok 2011 €

501.001 Všeobecný a kancelársky materiál- kancelária

2529,35

501.002 Všeobecný a kancelársky materiál- kluby

3037,77

501.003 Ceny do súťaží

1236,44

501.004 Občerstvenie na akciách

50,31

502.001 Voda, TÚV a ÚK

494,46

502.002 Spotreba elektrickej energie

124,01

50X Spotreba materiálu a energie

7472,34

512.000 Cestovné

384,17

518.001 Nájomné

1682,76

518.002 Poštovné

298,45

518.003 Telefón

873,76

518.004 Internet

270,85

518.005 Dopravné 518.006 Tlač a kopírovanie 518.007 Odborná spolupráca na projektoch, lektorské 518.008 Dodávateľské stravovanie 518.009 Vstupné do múzeí a pod.

0 395,53 126899,14 1789,70 8,00

518.010 Ubytovanie na podujatiach

2353,46

518.011 Účtovnícke služby

8006,00

518.012 Ostatné služby 51X Cestovné a služby 521.000 Mzdové náklady, dohody 524.000 Zákonné sociálne poistenie 52X Mzdy a odvody 538.000 Ostatné dane a poplatky

22060,47 165022,30 21001,90 220,14 21222,04 94,52

542.000 Pokuty a penále

132,76

549.001 Bankové poplatky

144,78

549.002 Iné finančné náklady 549.003 Poistenie majetku 53X+54X Ostatné náklady 591.000 Daň z príjmov

9,51 84,35 465,92 2,51


59X Dane

2,51

5X Náklady z bežnej činnosti spolu

194185,11

Náklady z podnikateľskej činnosti 501.901 Všeobecný a kancelársky materiál- kancelária 504.000 Nákup tovaru na predaj

€ 172,80 4774,93

50X Spotreba materiálu a energie

4947,73

518.001 Nájomné

140,40

518.002 Poštovné

4,55

518.005 Dopravné

44,02

518.012 Ostatné služby

560,00

51X Cestovné a služby

748,97

591.000 Daň z príjmov

39,73

59X Dane

39,73

5X Náklady z podnikateľskej činnosti spolu Odpisy hmotného a nehmotného majetku

5736,43 1374,90 201296,43

NÁKLADY SPOLU

VÝNOSY Výnosy z bežnej činnosti

Rok 2011 €

602.000 Tržby z predaja služieb

630,00

604.000 Tržby z predaja tovaru

365,62

644.000 Úroky z vkladov 663.001 Účastnícke poplatky 663.002 Príspevky od fyzických osôb

13,73 2010 8126,17

664.000 Členské príspevky

282,00

665.000 Príspevky z podielu dane- 2%

2240,84

691.001 Dotácie z MŠVVaŠ Slovenskej republiky

63004,00

691.002 Dotácie zo Sociálnej implementačnej firmy

55000,00

691.003 Dotácie z Nadácie Pontis 691.004 Dotácie z nadácie Ekopolis 6X Výnosy z bežnej činnosti spolu Výnosy z podnikateľskej činnosti

207,00 3400,00 135279,36 €

602.000 Tržby z predaja služieb

46,13

604.000 Tržby z predaja tovaru

5859,33


6X Výnosy z podnikateľskej činnosti spolu VÝNOSY SPOLU

5905,46 141184,82

Súvaha k 31.12.2011 AKTÍVA 018 Drobný dlhodobý nehmotný majetok 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 078 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku 082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom 088 Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku 0XX Dlhodobý majetok

Rok 2011 2030,11 31788,08 0,00 -2030,11 -30882,56 0,00 905,52

211 Pokladnica- kancelária

9,34

211 Pokladnica- kluby

35,76

213 Ceniny

2,50

221 Účet MŠ SR Tatrabanka

43,03

221 Hlavný účet Tatrabanka

2438,44

221 Dotačný účet na štátne financie

3484,79

2XX Obežný majetok

6013,86

311 Odberatelia

0,00

335 Pohľadávky voči zamestnancom

0,00

346 Dotácia na projekt ESF-ŠR

7605,60

346 Dotácia na projekt ESF-EU

88022,60

346 Dotácia od Ekopolis 378 Iné pohľadávky 381 Náklady budúcich období 385 Príjmy budúcich období 3XX Pohľadávky a časové rozlíšenie XXX AKTÍVA SPOLU

300 0,00 207,38 0,00 96135,58 103054,96


PASÍVA

Rok 2011

249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

0,00

2XX Cudzí majetok

0,00

321 Dodávatelia

98196,94

331 Zamestnanci- dohody

0,00

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia

0,00

336 Zúčtovanie s inštitúciami zdravotného poistenia

0,00

379 Iné záväzky

0,00

383 Výdavky budúcich období 384 Výnosy budúcich období

248,36 95628,20

3XX Záväzky a časové rozlíšenie

194073,50

428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

-42546,77

431 Hospodársky výsledok v schvaľovacom období

-60111,61

4XX Výsledok hospodárenia

-102658,38

901 Základné imanie

11639,84

9XX Vlastné imanie

11639,84

XXX PASÍVA SPOLU

103054,96

Príloha  

Príloha Výročná správa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you